Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø. Årsmelding"

Transkript

1 Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Årsmelding 2013

2 Byrådet i Tromsø kommune. Fra venstre: Byråd for næring, kultur og idrett Jonas Stein (V), byråd for utdanning Anna Amdal Fyhn (H), byråd for helse og omsorg Kristoffer Kanestrøm (FrP), byråd for byutvikling Britt Hege Alvarstein (FrP) og byrådsleder Øyvind Hilmarsen (H). Byråd for finans, Line Fusdahl (H) gikk av 8. januar 2014, og er ikke med på bildet.

3 Innhold 4 Byrådsleders forord 5 Økonomisk analyse 12 Tema: Beredskap 13 Tema: Pensjonskasse 14 Byrådsleders kontor 15 Kommuneadvokaten 15 Kommunikasjonsavdelingen 16 Byrådsavdeling for finans 17 Personalenheten 19 Økonomienheten 19 Kemner 19 Innfordring 20 Internservice 20 Fagrent 20 IT-sentret 20 Eiendom 24 Byrådsavdeling for utdanning 25 Skole 26 Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) 26 Barnehage 28 Barneverntjenesten 28 Flyktningetjenesten 28 Forebyggende helsetjenester 30 Byrådsavdeling for helse og omsorg 31 Pleie og omsorg 32 Boligkontoret 32 Allmennlegetjenesten 34 Rus- og psykiatritjenesten 34 Sosiale tjenester i NAV Tromsø Telefon: Telefaks: Postadresse: Rådhuset, postboks 6900, 9299 Tromsø Besøksadresse: Rådhusgata 2 Organisasjonsnr Årsmelding 2013 Foto: Mark Ledingham. Lay-out: Norbye & Konsepta AS Trykk: Tromsø kommune 36 Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett 37 Næring 37 Kultur og idrett 39 Bibliotek og byarkiv 39 Kulturhuset 40 Servicetorget 40 Tromsø Havn KF 40 Tromsø Parkering KF 42 Byrådsavdeling for byutvikling 43 Byutvikling 44 Bydrift 44 Brann og redning 46 Vann og avløp 47 Tromsø kommunestyre Organisasjonskart 49 Investeringstabell 56 Antall fastlønte årsverk 57 Personalstatistikk

4 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Byrådsleders forord Medarbeiderne i Tromsø kommune gjør hver dag en stor innsats for at befolkningen skal kunne motta gode tjenester på alle områder. Byrådet mener byens drøyt innbyggere, tilreisende og andre har fått mye igjen for skattekronene. I denne årsmeldingen gir vi et lite innblikk i hva våre ansatte har bidratt med i Årsmeldingen for 2013 er i et nytt og mer kompakt format. Den skal være mer leservennlig, og samtidig ikke gå på akkord med mengden informasjon en årsmelding både bør og skal inneholde. Dette er et mellomstopp på vei mot en digitalisert versjon. I 2013 har det vært viktig å være framoverlent, for å møte utfordringene som kommer. Innenfor skole og helse har vi hatt en IT-satsing. IKT-strategi for Tromsøskolen ble vedtatt av kommunestyret i juni, og kommunen deltar i helsedirektoratets nasjonale program for Velferdsteknologi. Samhandlingsreformen utfordrer også kommunen, blant annet i å skaffe nok sykehjemsplasser. I 2013 etablerte kommunen ni nye korttidsplasser, samt tolv midlertidige plasser for å ta i mot utskrivningsklare pasienter. Året før ble det etablert nitten nye korttidsplasser. Det har luktet asfalt i Gjennom året har byrådet hatt et historisk høyt asfalteringsprogram. Takket være godt samarbeid mellom Bydrift og Eiendom ble det rullet ut asfalt for 40 millioner kroner. 19. juni vedtok kommunestyret å omdanne Tromsø Parkering KF til AS. Vedtaket ble effektuert og per 1. januar var aksjeselskapet i drift. Samtidig har byrådet en forventning om at parkeringsselskapet så snart som mulig kommer i gang med bygging av flere parkeringsplasser i sentrum. Tromsø Parkering leverte et meget godt resultat for forrige år. Det gjorde også Aurora Kino IKS. Selskapet som for halvannet år siden i realiteten hadde negativ egenkapital, kan for 2013 levere historiens første utbytte. I 2013 gjennomførte kommunen en medarbeiderundersøkelse. Den viser at de ansatte er mer fornøyd og stolte over egen arbeidssituasjon. Vi har en nedgang i antall deltidsansatte og gleder oss over at også sykefraværet har en liten nedgang. Byrådet har det siste året hatt fokus på arbeidet med etikk og korrupsjon gjennom sin deltakelse i Transparency International. Kommunen har deltatt i et nettverk med flere kommuner hvor tiltak for forebygging av korrupsjon har vært hovedtema. Samtidig har byrådet revidert de etiske retningslinjene. Retningslinjene skal behandles i kommunestyret i april var også året hvor det kom en avklaring på arbeidet med plasseringen av pensjonsmidlene. En sak som har pågått siden Kommunen har i praksis vært kunde hos private DNB siden I fjor kom beskjeden om at DNB ikke lengre skal tilby dette produktet i sin portefølje. Kommunestyret hadde da to valg: å gå til andre private aktører eller rekommunalisere tjenesten. Kommunestyret fulgte byrådets innstilling. Kommunens egen pensjonskasse er etablert og vil starte opp for fullt 1. juli Byrådet har en overordnet politikk for vekst. Det betyr at kommunen må holde igjen på drift for å møte investeringsbehov for framtiden. Der hvor regnskapet for 2012 viste et overskudd på 39 millioner kroner, viste 2013-regnskapet et overskudd på knappe 15 millioner kroner. Det er for lite. Det anbefales et større overskudd for at kommunen skal ha driftsmidler til nye investeringer og/eller avsetninger for å sikre en strategisk forutsigbar drift. Jeg vil med dette takke ansatte, folkevalgte og tillitsvalgte som har bidratt til at Tromsø kommune har levert og fortsatt skal produsere gode tjenester til våre innbyggere. Øyvind Hilmarsen byrådsleder 4

5 ØKONOMISK ANALYSE Regnskapsmessig overskudd på 14,7 millioner kroner Tromsø kommunes regnskap for 2013 ga et overskudd på 14,7 millioner kroner. Rammeområdene tilknyttet kommunal drift viser et mindreforbruk på 18,5 millioner kroner. Økte refusjonsinntekter, andre inntektsendringer og færre fondsavsetninger, gjør at kommunen kan avlegge et regnskap med overskudd. Avviket på rammeområdene er satt sammen av områder med merforbruk og områder med mindreforbruk. Det største merforbruket er knyttet til tjenesteområdene Pleie og omsorg med 12,3 millioner kroner, Grunnskole/voksenopplæring/SFO med 6,4 millioner kroner og Samferdsel med 4,8 millioner kroner. Det største mindreforbruket knytter seg til tjenesteområdene Sosiale tjenester/forebygging/rus, Bygg- og eiendomsdrift og Kultur og idrett, med henholdsvis 29,3 millioner kroner, 10,3 millioner kroner og 2,9 millioner kroner. Hovedoversikt Hovedoversikten under er bygd opp etter rammeområder gjort gjeldene fra 1. januar 2005, jf. kommunestyresak 182/04. Tjenesterammer med avvik Tjenesteramme 1001 Politisk styring Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Mindreforbruket knytter seg hovedsakelig til reduserte utgifter til folkevalgte, som følge av endret pensjonsreglement. Tjenesteramme 1002 Administrativ styring, støtte Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 1 million kroner. Merforbruket er sammensatt av både enheter med merforbruk og enheter med mindreforbruk. Mindreforbruket knytter seg blant annet til kommunens personaltjenester og servicetjenester. Ufordelte rammereduksjoner trekker tjenesterammens resultat i motsatt retning og gir netto merforbruk på en million kroner. Hovedoversikt drift (tall i 1000) Tjenesteramme Korrigert Revidert Korrigert Korrigert regnskap 1 budsjett avvik avvik i % Politisk styring ,0 % Administrativ styring, støtte ,7 % Fellesutgifter ,3 % Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste ,1 % Næringsliv - veiledning, støtte ,3 % Barneverntjenesten ,2 % Kommunale/private barnehager ,1 % Grunnskole/voksenopplæring/SFO ,0 % Pleie- og omsorgstjenester ,4 % Kommunehelsetjenester ,7 % Sosiale tjenester/forebygging/rus ,0 % Kultur og idrett ,9 % Kirker og religiøse formål ,1 % Forebygging/beredskap brann og ulykker ,3 % Fysisk planlegging og tilrettelegging ,9 % Samferdsel, m.v ,6 % Netto renter og avdrag ,3 % Disponert til avsetning m.v ,9 % Frie inntekter ,3 % Motpost avskrivninger, renter og avdrag ,6 % Sum ) Korrigert for kompensasjonsinntekter fra merverdiavgift på investering og avskrivning av varige driftsmidler 5

6 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Tjenesteramme 2002 Bygg- og eiendomsdrift, boligtjeneste Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 10,3 millioner kroner. 4,7 millioner kroner av mindreforbruket knyttes til renholdstjenesten og skyldes redusert innkjøp og betydelige sykelønnsrefusjoner. 5,3 millioner kroner knyttes til eiendomstjenesten, hvor 2,9 millioner kroner av avviket skyldes utgifter til tjenestene utbyggingsområder/tiltak boliger. Resterende avvik skyldes lavere forbruk og energipriser enn budsjettert. Tjenesteramme 2003 Næringsliv veiledning, støtte Resultat etter korrigeringer viser et mindreforbruk på 2,8 millioner kroner. Avviket skyldes inntektsføring av tidligere avsatte fondsmidler på 1,7 millioner kroner og redusert utgiftsnivå på byrådsavdelingen med 1,1 millioner kroner, som følge av blant annet forsinket oppstart av næringsfondets samferdselsdel. Tjenesteramme 3002 Barneverntjenesten Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 1,4 millioner kroner. Flyktningtjenesten har et mindreforbruk på barnevernsrammen knyttet til enslige mindreårige flyktninger på tre millioner kroner. Dette skyldes økte inntekter på grunn av høyere aktivitetsnivå enn forventet, samt etterbetaling av inntekter fra Den ordinære barnevernstjenesten har et merforbruk på 1,6 millioner kroner, som i hovedsak skyldes ekstraordinære helsekostnader knyttet til et særskilt barn plassert på institusjon. Tjenesteramme 3003 Kommunale/private barnehager Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 0,6 millioner kroner. Tabellen under viser hvordan avviket er fordelt innenfor rammen. Korrigert Revidert Korrigert Tjeneste regnskap budsjett resultat Merforbruket knyttet til private barnehager skyldes i hovedsak etterbetaling av tilskudd for Mindreforbruket knyttet til styrkingstiltak i kommunale og private barnehager skyldes færre tildelte støttestillinger enn budsjettert. Tjenesteramme 3004 Grunnskole/voksenopplæring/SFO Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 6,4 millioner kroner. Som i 2012 er det stor variasjon mellom de enkelte enhetenes resultater. Avviket skyldes hovedsakelig økt ressursbruk til spesialundervisning, noe som også i 2012 var hovedårsaken til merforbruk på tjenesterammen. I 2013 har det i tillegg vært høyere kostnader forbundet med spesialundervisning i private skoler og økte kostnader til skoleskyss. Tjenesteramme 4001 Pleie og omsorgstjenester Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 12,3 millioner kroner. Tabellen under viser hvordan avviket er fordelt innenfor rammen. Korrigert Revidert Korrigert Tjeneste regnskap budsjett resultat Hjemmetjenesten Institusjonstjenesten Byråd for helse og omsorg Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Allmennlegetjenesten Øvrige enheter Sum tjenesteramme (tall i 1000) % 1 % 11 % 13 % Ordinær drift kommunale barnehager Tilskudd til private barnehager Språk og andre styrkingstiltak Andre tjenester (*) Sum tjenesteramme barnehage (tall i 1000) % 43 % *) Utgifter til barnehagefaglige rådgivere/barnehagemyndighet, Åpen barnehage, PPT Det positive avviket knyttet til drift av kommunale barnehager skyldes at pensjonskostnadene ble rundt 2,5 millioner kroner lavere enn budsjettert. I tillegg har enhetene gjennom ulike tiltak redusert kostnadene med ca. en million kroner i henhold til innsparingskrav. Hjemmetjenesten Institusjon Rus- og psykiatritjenesten Tildelingskontoret Allmennlegetjenesten Øvrige enheter Figuren viser enhetenes andel av samlet forbruk, korrigert for vederlag og refusjon for ressurskrevende tjenester tilknyttet fellesområdet. 6

7 ØKONOMISK ANALYSE Hjemmebaserte tjenester Resultatet til ordinære hjemmebaserte tjenester viser for 2013 et merforbruk på 13,3 millioner kroner. Kostnader til hjemmebaserte tjenester har økt med 9,1 prosent, og skyldes i hovedsak økning i antall brukere og økt brukerbehov. Antall brukere økte med 13 prosent og antall timer økte med i løpet av året til totalt timer per uke. Gjennomsnittlig timetildeling per bruker økte med 0,21 time per uke. Institusjonstjenesten Pleie og omsorg i institusjoner og boformer med heldøgnspleie og omsorg hadde et merforbruk på 4,6 millioner kroner i Forbruket økte med 6,4 prosent. I hovedsak skyldes dette økte kostnader grunnet økt brukerbehov og etablering av ni ekstra senger for å kunne ta i mot utskrivningsklare pasienter. Byråd for helse og omsorg Regnskapet viser et mindreforbruk på 8,8 millioner kroner. Dette skyldes hovedsakelig at beregning av refusjonsinntekter for ressurskrevende brukere ble større enn tidligere estimert. Økningen i refusjonsinntekter er ikke fordelt på driftsenhetene da den endelige beregningen først var klar ved regnskapsavleggelsen. Allmennlegetjenesten Mindreforbruket skyldes vakante sykehjemslegestillinger første halvdel av Tjenesteramme 5001 Kommunehelsetjenester Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 2,1 millioner kroner. Forebyggende helsetjenester har et mindreforbruk på 0,9 millioner kroner i Mindreforbruket skyldes hovedsakelig pensjonsfordelingen på slutten av året der enheten fikk tilbakeført overnevnte beløp. Allmennlegetjenesten hadde i 2013 et mindreforbruk på 3,4 millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak vakant legestilling i administrasjonen gjennom store deler av året, etterbetaling av statlige refusjoner knyttet til veiledning av leger og endrede rutiner på Legevakta i forhold til innkreving av pasientbetaling. Byrådsavdeling for helse og omsorg har et merforbruk på 2,8 millioner kroner, der avviket hovedsakelig skyldes feilpostering av utgifter til rustiltak. Tjenesteramme 5002 har et tilsvarende mindreforbruk. Det har også vært en merkostnad på 1,1 million kroner til dekning av forsikring i Norsk Pasientskadeerstatning og til refusjon av kostnader for helsetjenester gitt innenfor andre EØS-land. Tjenesteramme 5002 Sosiale tjenester/forebygging/rus Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 29,3 millioner kroner. NAV Tromsø hadde et mindreforbruk på 1,3 millioner kroner. Avviket skyldes færre brukere i kvalifiseringsprogram enn planlagt og fire vakante stillinger deler av året. Flyktningtjenesten viser et positivt resultat på 16 millioner kroner i Hovedårsaken til avvik skyldes at enheten har inntektsført fem terminer med integreringstilskudd, mot fire tidligere år. Dette har medført en økt inntekt på 11,8 millioner kroner i Det har i tillegg vært flere familiegjenforeninger som har ført til høyere inntekter. En hovedvekt av bosettinger har skjedd midt eller sent på året hvilket likevel gir helårlig inntekt for disse personene. Tiltak hjemlet i introduksjonsloven i 2013 er ikke igangsatt, derav sparte kostnader. Tiltakene vil starte i Erstatningsordningen for tidligere barnevernsbarn viser et mindre forbruk på 11,7 millioner kroner og skyldes færre behandlede saker og flere avslag enn først beregnet. Tjenesteramme 6001 Kultur og idrett Resultat etter korrigeringer viser et mindreforbruk på 2,9 millioner kroner. Mindreforbruket knytter seg blant annet til reduserte utgifter til idretts- og kulturbygg, kino og kulturskoletjenester. Kulturhusaktiviteter trekker rammen i negativ retning med et merforbruk på 1,2 millioner kroner. Tjenesteramme 7001 Forebygging/beredskap brann og ulykker Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 3,6 millioner kroner. 2,9 millioner kroner knytter seg til brann- og redningstjenesten der bemanningsforskriftene har ført til et netto merforbruk på lønn med 0,7 millioner kroner, merforbruk på 0,4 millioner kroner i forbindelse med vedlikehold av brannbiler samt en inntektssvikt i forhold til budsjett på 1,8 millioner kroner. Inntektene kan anslagsvis variere fra år til år, blant annet avhengig av ulike brann- og forurensningshendelser. Tjenesteramme 7002 Fysisk planlegging og tilrettelegging Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 3,7 millioner kroner. 2,9 millioner kroner av avviket skyldes at bokførte utgifter til tjenestene utbyggingsområder tiltak boliger er gjort på denne rammen, med tilhørende budsjettmidler på tjenesteramme Resterende avvik knyttes til bygge- og delesaksbehandling. Tjenesteramme 7003 Samferdsel m.v. Resultat etter korrigeringer er et merforbruk på 4,8 millioner kroner. Avviket knytter seg hovedsakelig til tjenestene vinterdrift, herunder brøyting og strøing med 6,3 millioner kroner. Mindreutgifter knyttet til administrasjon og plandrift trekker resultatet i positiv retning og gir samlet et merforbruk på 4,8 millioner kroner. Tjenesteramme 9702 Disponert til avsetning m.v. Resultat etter korrigeringer er et mindreforbruk på 34,4 millioner kroner. Mindreforbruket skyldes redusert investeringsaktivitet og derav lavere overføring av momskompensasjon til investering på vel 49,1 millioner kroner. Videre er årets regnskapsmessige overskudd på 14,7 millioner kroner utgiftsført på rammen, slik at netto mindreforbruk blir på 34,4 millioner kroner. 7

8 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Tjenesteramme 9901 Frie inntekter Resultat etter korrigeringer viser en mindreinntekt på 44,9 millioner kroner. Dette er et teknisk avvik og skyldes hovedsakelig lavere momskompensasjon fra investering på 49,1 millioner kroner. I tillegg bidrar blant annet en merinntekt på skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt til et netto avvik på 44,9 millioner kroner. Økonomisk rapportering 2013 Økonomirapport 1 Økonomirapporten viste et budsjettavvik uten inndekning på 34,1 millioner kroner. De største avvikene knyttet seg til tjenesterammene Grunnskole/voksenopplæring/SFO, Pleie- og omsorgstjenester og Barneverntjenesten, som meldte henholdsvis negative avvik på 19,3 millioner kroner, 18,8 millioner kroner og ni millioner kroner. I tillegg ble det meldt fem millioner kroner på Samferdsel, 3,1 millioner kroner på Administrativ styring og støtte, samt 2,5 millioner kroner på Forebygging/ beredskap brann og ulykker. Resterende meldte avvik på 2,9 millioner kroner fordelte seg på fire tjenesterammer. Det ble samtidig meldt et mindreforbruk på seks millioner kroner på Sosiale tjenester/forebygging/rus, fem millioner kroner knyttet til pensjon og 16 millioner kroner grunnet økte inntekter. Pleie- og omsorgstjenester ble styrket med ti millioner kroner, der styrkningen ble finansiert av økte frie inntekter. Grunnskole/voksenopplæring/SFO og Barneverntjenesten ble styrket med henholdsvis sju og fire millioner kroner. Netto pensjonskostnad var forventet å bli fem millioner kroner lavere enn budsjettert. Byrådet foreslo derfor at rammeøkningen til Grunnskole/voksenopplæring/SFO og Barneverntjenesten ble finansiert ved reduksjon i pensjonskostnad og økte frie inntekter. Kommunehelsetjenester ble styrket med 0,3 millioner kroner. De resterende meldte avvik ble vedtatt dekket innenfor den enkelte ramme. Forsinkelser i overtakelse av Storelva idrettspark gjorde at kommunen måtte utbetale tilskudd på 0,5 millioner kroner som ble finansiert ved bruk av disposisjonsfond. Samme fond ble også brukt til nye prioriteringer i Kulturskoletimen i SFO fikk 0,96 millioner kroner til drift, kunstisbanen i Tromsdalen ble bevilget 0,4 millioner kroner til drift og opprustning, private kulturskoletilbud fikk 0,25 millioner kroner og Røde Kors fikk 0,3 millioner kroner til å opprettholde og utvikle frivillighetsarbeid. Økonomirapport 2 Økonomirapporten viste et avvik i forhold til revidert budsjett på 30,6 millioner kroner. Avvikene knyttet seg hovedsakelig til tjenesterammene Pleie- og omsorgstjenester med 37,5 millioner kroner, Grunnskole/voksenopplæring/SFO med 12,5 millioner kroner, Renter og avdrag med 8,7 millioner kroner, Samferdsel med seks millioner kroner, Barneverntjenesten med 4,5 millioner kroner, Kommunale/private barnehager med 2,9 millioner kroner og Forebygging/beredskap brann og ulykker med 2,5 millioner kroner. Resterende negativt avvik på 5,1 millioner kroner fordelte seg på fire tjenesterammer. Det ble samtidig meldt mindreforbruk på Fellesutgifter med 24 millioner kroner hvor økte frie inntekter utgjorde 20 millioner kroner. Videre ble det meldt mindreforbruk på Sosiale tjenester/forebygging/ rus med tre millioner kroner, Politisk styring med 1,6 millioner kroner og Kommunehelsetjenester med 0,5 millioner kroner. Pleie- og omsorgsrammen ble styrket med 19,5 millioner kroner som ble finansiert gjennom økning i frie inntekter. Resterende meldte avvik måtte tilpasses innenfor tildelt ramme. Grunnskole/voksenopplæring/SFO ble styrket med ni millioner kroner. Resterende avvik måtte tilpasses innenfor rammen. Bydrift ble styrket med fem millioner kroner. Barneverntjenesten, Rus- og psykiatritjenesten, Barnehage og Brann og redning ble styrket med henholdsvis 4,5 millioner kroner, tre millioner kroner, to millioner kroner og 1,1 millioner kroner. Forventet netto pensjonskostnad ble ti millioner kroner lavere enn budsjettert, samtidig som de forventede kostnadene til lønnsoppgjøret utgjorde rundt 14 millioner kroner mindre enn budsjettert. Overnevnte bevilgninger ble derfor finansiert ved reduksjon i pensjonskostnad og ubrukte midler til lønnsoppgjøret. Som følge av økning i medlemsmassen til andre trossamfunn ble tilskuddsrammen økt med 0,6 millioner kroner. Grunnet ekstraordinære avskrivninger økte årets minimumsavdrag med 8,7 millioner kroner. Økning i tilskudd til trossamfunn og økte minimumsavdrag ble finansiert av mindreforbruk på politisk styring med 1,6 millioner kroner og bruk av disposisjonsfond med 7,8 millioner kroner. Driftsresultat Hovedtall fra driftsregnskapet (tall i 1000) Regnskap 2010 Regnskap 2011 Regnskap 2012 Regnskap 2013 Sum driftsinntekter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Netto finansposter og avskrivninger Netto driftsresultat Bruk av avsetning Avsetninger Regnskapsmessig merforbruk (+) / mindreforbruk (-)

9 ØKONOMISK ANALYSE Brutto driftsresultat Driftsinntektene og driftsutgiftene må utvikle seg balansert for å sikre en bærekraftig og forutsigbar tjenesteutvikling. En positiv utvikling for brutto driftsresultat er en forutsetning for å kunne dekke økte rente- og avdragsutgifter, egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning i fremtiden. Tromsø kommune opplevde i 2013 en vekst i driftsinntektene på om lag 238 millioner kroner. Dette knytter seg hovedsakelig til økt skatt på inntekt og formue og økt rammetilskudd. Samtidig økte driftsutgiftene med om lag 303 millioner kroner, og økte dermed mer enn driftsinntektene. Brutto driftsresultat har derfor hatt en negativ utvikling fra Driftsutgiftenes andel av driftsinntektene er i 2013 på 98 prosent. Dette innebærer at kun to prosent av driftsinntektene gjenstår til dekning av finansutgifter, avsetninger og egenfinansiering av investeringer. Netto driftsresultat Netto driftsresultat brukes ofte til å beskrive kommunens økonomiske handlefrihet. Netto driftsresultat i prosent av driftsinntektene, kalt netto resultatgrad, viser hvor stor del av driftsinntektene som kan benyttes til egenfinansiering av investeringer og fondsavsetning, når drifts- og finansutgifter er dekket. En positiv resultatgrad, er en forutsetning for at Tromsø kommune skal ha driftsmidler til nye investeringer eller avsetninger for å sikre en strategisk forutsigbar drift. Kommunaldepartementet anbefaler at netto resultatgrad over tid bør ligge på tre prosent. For Tromsø kommune har dette nøkkeltallet de siste årene vært positiv, men utviklingen har i likhet med brutto resultatgrad fra 2012 til 2013 vært nedadgående. Netto resultatgrad er i 2013 på 0,15 prosent. Diagram 1 Utvikling i brutto og netto resultatgrad Diagram 2 Utvikling i kostnadsarter (nominelle tall i millioner kroner) Lønnskostnadene økte i 2013 med 6,6 prosent eller 174 millioner kroner sammenlignet med I tillegg til lønnsoppgjøret er kostnadsveksten også knyttet til en årsverksvekst på tre prosent fra 2012 til Driftsutgiftene har økt med tolv prosent sammenliknet med 2012 og skyldes blant annet økte kostnader til drift av transportmidler, snøbrøyting og vedlikehold av anlegg. Økningen i tilskudd fra 2010 til 2011 skyldes at kommunen ble gitt finansieringsansvaret for private barnehager. Økningen fra 2012 til 2013 skyldes hovedsakelig etterbetaling av tilskudd til private barnehager for 2012 og økte kostnader til spesialundervisning i private skoler. Kommunens kostnader til renter og avdrag i 2013 er på tilnærmet samme nivå som i Diagram 3 Netto finansutgifter i prosent av driftsinntektene Lønn og sos.utg Driftsutgifter Tilskudd Renter og avdrag % 5 % 4 % 3 % Tromsø Gj. snitt ASSS Gj. snitt Troms 2 % 1 % Kilde: KOSTRA. Tall for 2013 er foreløpig ikke tilgjengelig for ASSS og Troms. 0 % -1 % -2 % -3 % Diagram 3 viser at finansutgiftenes andel av driftsinntektene i Tromsø kommune i 2013 er på tilnærmet samme nivå som i Brutto Netto Diagrammet viser videre at Tromsø kommune for 2012 har en høyere andel finansutgifter enn gjennomsnittet for ASSSkommunene og øvrige kommuner i Troms. Tromsø kommune bruker altså en betydelig større andel av driftsinntektene til å dekke renter og avdrag i forhold til gjennomsnittet for disse to kommunegruppene. 9

10 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Regnskapsmessig resultat Diagram 5 Skattefinansiert lånegjeld per innbygger Regnskapet for 2013 er avsluttet med et regnskapsmessig mindreforbruk på 14,7 millioner kroner. Nedenfor presenteres kommunens regnskapsresultat fra og med Diagram 4 Utvikling i regnskapsresultat (tall i millioner kroner) , ,4 51,9 38,0 38, ,7 13,6 9,5-32,6 5,8 14,7 Skattefinansiert gjeld per innbygger er på kroner. Årsaken til økningen fra 2012 er en teknisk korrigering for å beregne skattefinansiert lånegjeld. Dette er gjort for lettere å kunne sammenligne skattefinansiert lånegjeld per innbygger med resten av kommunene i Norge. Tidligere var lån til Fokuskvartalet og lån til boliger trukket ut fra skattefinansiert, og det var feil i lånegjelden til vann- og avløpssektoren De siste ti årene har regnskapsresultatene vært mer varierende enn forrige tiårsperiode. For å unngå negative konsekvenser for det etablerte driftstilbudet, er det viktig at kommunen unngår underskudd. I år med positive regnskapsresultater er det derfor strategisk viktig at kommunen avsetter midler til driftsfond, for å sikre en forutsigbar drift Renter og avdrag på låneportefølje Rentenivået i Norge har som i resten av verden vært lavt i 2013, noe som fortsatt skyldes stor usikkerhet i verdensøkonomien, med spesielt fokus på høy statsgjeld i store deler av Europa. I tillegg holdes renta lav i Norge på grunn av høy inflasjon og sterk krone. Kommuners flytende lånerenter lå ved utgangen av 2013 på om lag 1,8 prosent. 10 Lånegjeld Kommunens langsiktige lånegjeld var ved årsskiftet på 4,98 milliarder kroner. Det er en økning på 123 millioner kroner fra Nye låneopptak er relatert til blant annet investeringer som Hillesøy barnehage, Otium og Sommerlyst skole. I tillegg er det tatt opp nye lån til investeringer innenfor vann- og avløpssektoren og lån til videreutlån, såkalte startlån i Husbanken. I 2013 tok kommunen opp 105 millioner kroner i startlån, en halvering fra Lånegjeld tilknyttet skattefinansierte investeringer utgjorde ved årsskiftet omlag 2,8 milliarder kroner, en endring som er gjort for å samsvare med andre storbykommuner i Norge. (tall i millioner kroner) Endring i lånegjeld Opptak nye lån Avdrag (inkl. ekstraordinære avdrag) = Endring i lånegjeld Lånegjeld per Diagram 6 Netto rente- og avdragsutgifter (tall i millioner kroner) , Kommunens netto kapitalutgifter økte med 10,9 millioner kroner i 2013 i forhold til foregående år. Økningen skyldes hovedsakelig økt avdrag i form av at store byggeprosjekter var ferdig i Investeringer 212, , , , Tromsø kommunes investeringer var i 2013 på totalt 690,8 millioner kroner. Utlån og avdrag på formidlingslån utgjorde 219 millioner kroner av dette. Avsetning til Tromsø kommunale pensjonskasse, investeringer i Vann og avløp og ordinære investeringer utgjorde henholdsvis 25 millioner kroner, 85,3 millioner kroner og 249,6 millioner kroner. I tillegg er det vedtatt kjøp av aksjer i Arnestedet Eiendom AS på 111,9 millioner kroner finansiert med overdragelse/salg av tomter. Investeringene ble 158 millioner kroner lavere enn budsjettert. Avviket mellom plan og gjennomføring forsterkes av at man justerte ned ordinære investeringer med 130 millioner kroner og Vann og avløp med 48 millioner kroner.

11 ØKONOMISK ANALYSE Nedenfor synliggjøres fordelingen av investeringene på tjenesteområdene (tall i 1000). Tjenesteområde Regnskap Revidert budsjett Rest beløp Administrasjon - felles Administrasjon Skole Barnehager Helse og sosial Bygg og eiendom Kultur og idrett Kirker og gravlunder Samferdsel Brann og redning Vann og avløp Sum Nærmere om vesentlige prosjekter og framdrift Sommarøy barnehage er planlagt åpnet 3. mars Store deler av aktiviteten har vært rettet mot utvikling av en rekke store prosjekter. Det gjelder Sommerlyst skole, Brensholmen skole, Otium, ombyggingen av den gamle brannstasjonen, arbeidet med nytt krematorium og folkebadet på Templarheimen. Tromsøpakke II ble i hovedsak avsluttet i Tromsøpakke III er i gang, og det er engasjert ekstern prosjektledelse. Det er gjort et betydelig arbeid med asfaltering og oppgradering av kommunale veier, og asfaltering av fortau og gang- og sykkelvei i Arbeidet med å bedre tilrettelegge Tromsømarka for fysisk aktivitet, friluftsliv, og som transportåre mellom bydelene har fortsatt i Lysløyper og turveier er oppgradert, og det er etablert utendørs treningspark i Telegrafbukta og på Charlottenlund. I tillegg har man gjennomført en rekke mindre tiltak i samarbeid med lag og foreninger, og det er bygget turveger i Kroken og på Kvaløya. Sikring av demningen ved Prestvannet er påbegynt i Erverv av bygg og boliger kostnadene til resultatenheten. Med 1,2 milliarder kroner i anleggsverdier er enheten følsom for rentesvingninger, noe det må tas hensyn til i avsetningene til selvkostfond. Damvannet i Simavika, som er hovedvannkilden til byvannverket, har vært tappet helt ned og inspisert. Etter omfattende vedlikehold er Damvannet igjen klar til å levere vann til kommunens innbyggere. Etablering av høydebassenget sammen med et nytt og viktig vannfordelingspunkt nord på Tromsøya er nå i gang, men påføres stadig forsinkelser. De to hovedvannledningene over til Tønsnes og Kroken skal settes i drift i I 2013 ble det kjøpt inn en spesialbil til filming inne i avløpsledninger. Slik filming vil avdekke hvor ressursene best kan utnyttes til vedlikehold og utskifting av ledningsnettet. Innen avløp er det gjort mange forbedringer av gamle pumpestasjoner og utskifting av gamle ledninger også i På Slettaholmen på Kvaløya er prosjektet for overføring av avløpsvann fra Kvaløya til Langnes renseanlegg godt i gang. Det er et stadig sterkere fokus på utskifting av gammelt og dårlig ledningsnett. Slike prosjekter søkes gjennomført i samarbeid med annen aktivitet i de aktuelle områdene, og er blant annet gjennomført i Mellomvegen, Karl Pettersens gate, Clodiusbakken, Johnsgårdsgate, Ærfuglvegen, Solstrandvegen, med flere. Prosjektet med etablering av småkraftverk i forbindelse med vannverket i Simavika er nå inne i fasen for bygging av selve kraftverket med hus og montering av turbin. Man forventer at anlegget er i produksjon i løpet av første halvdel av Finansiering Diagram 7 Kommunens finansiering av investeringer (tall i millioner kroner). Flere boligområder med høy byggemodenhet er i løpet av 2013 overført Arnestedet Eiendom AS. Det er ervervet tjue leiligheter i forbindelse med Otium-prosjektet og i tillegg to presteboliger. Mellomvegen 100 er kjøpt til helse- og omsorgsformål. Det er solgt én av to leiligheter i Conrad Holmboes gate, mens kommunen har ervervet eiendommen Strandvegen 30 fra Tromsø Taxi. Forhandlinger om salg av Strandvegen 8 er forventet i Friområdene i Tromsdalen, opp til skytebanen er endelig ervervet Vann og avløp I 2013 gjennomførte Vann og avløp investeringsprosjekter for 85 millioner kroner. Dette var fordelt med 47 millioner kroner innen vannområdet og 38 millioner kroner innen avløpsområdet. Flere store prosjekter kom ikke i gang som opprinnelig planlagt slik at investeringsnivået ble mye lavere enn budsjettert. I 2013 utgjorde kapitalkostnadene 45 prosent av de årlige 92 Salg 19 % Fond 13 % 30 Tilskudd 2 % MVA-komp. 4 % Avdrag 8 % Bruk av lån 53 % 11

12 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Beredskap I høst publiserte markeds- og meningsmålingsinstituttet Sentio resultatet av en landsomfattende undersøkelse. Den viste at innbyggerne i Tromsø kommune var de som hadde størst tillit til den lokale kriseberedskapen. På de neste plassene fulgte Ålesund, Sandnes, Stavanger og Trondheim. Den samme undersøkelsen kartla samtidig publikums opplevde trygghet med hensyn til kriminalitet og sykehustilbud. Også her kom kommunen svært godt ut. Vi tror dette henger sammen med at kommunen, år etter år, viser at den er klar til å møte uvær, stengte veger, store snøfall og skredfare på en god måte. Også ved alvorlige hendelser har kommunen vist at en har ressursene, kompetansen og evnen til å gjøre det situasjonen krever. Innbyggernes inntrykk av kommunens kriseberedskap bygges slik opp over tid. Etterjulsvinteren 2013 var i denne sammenheng krevende. Mange lokalsamfunn var isolert over lengre tid, noen innbyggere måtte evakueres fra hjemmene sine i flere døgn, og det måtte settes opp nødtransport for å få fram medisiner og mat, og for å få folk ut av isolerte områder. Selv om de som var direkte utsatt bar den tyngste børa, føler vi oss trygge på at kommunens innsats var vesentlig for at det hele gikk så bra som det gjorde. Disse vintererfaringene er på ingen måte nye. Slik er Tromsø, både byen og bygdene. Men hver gang streber vi etter å bli dyktigere. Derfor har kommunen nylig gått til anskaffelse av flere satellittelefoner. Disse skal stasjoneres ut i de bygdene som er mest sårbare dersom en skulle oppleve stengte veger, strøm- og telebrudd samtidig. Slik bygger vi, stein på stein, robuste lokalsamfunn. Indre havn. 12

13 TEMA Pensjonskasse 5. september 2013 vedtok Tromsø kommune å opprette såkalt «nøkkelferdig pensjonskasse», jfr. kommunestyrets sak 115/2013. Det har over flere år blitt utredet muligheter for etablering av egen pensjonskasse i Tromsø kommune. I desember 2010 vedtok kommunestyret og utrede fordeler og ulemper ved en slik pensjonsorganisering. Etter en grundig utredningsperiode, ble det i oktober 2012 fremmet en ny sak til politisk behandling i kommunestyret. Tromsø kommunes pensjonsordning er i dag levert og administrert av DNB Liv og gjelder alle ansatte og tillitsvalgte, med unntak for lovfestet avtaler som lærere og undervisningspersonell har med Statens pensjonskasse (SPK) og sykepleiere og leger har med Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Målsetningen til Tromsø kommunen er å etablere den kommunale pensjonskassen per , og pensjonsordningen med DNB Liv vil da bli avviklet. Premiereserven utgjør per om lag 2,3 milliarder kroner. Den kommunale pensjonskassen skal legge til rette for at kommunen har mulighet for økt avkastning på pensjonsmidler til forvaltning, gjennom en tilpasset investeringsstrategi. Årlige pensjonskostnader reduseres, og midler frigjøres til ordinær tjenesteytelse. Foto: Gaute Bruvik 13

14 Byrådsleders kontor Kontoret har 14 administrative stillinger. Dette omfatter ikke stillinger tilknyttet funksjoner ved Kommuneadvokatens kontor og prosjektet Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn. Andel av byrådsavdelingenes brutto utgifter i 2013 var en prosent.

15 BYRÅDSLEDERS KONTOR Kontorets kjerneoppgaver. Hovedoppgaven er koordinering mellom byrådsavdelingene, samt å kvalitetssikre formelle og juridiske rammer som styrer kommunens virksomhet. Kontoret skal tilse at vedtak i kommunestyret og byrådet blir iverksatt. Viktige oppgaver er generell veiledning, intern og ekstern informasjon, eierskap, beredskap og internasjonalt arbeid. Eierskap og internasjonalt arbeid ble tillagt kontoret fra Kontoret har dessuten den utøvende sekretariatsfunksjonen for byrådet, komiteer og kommunestyret, eldrerådet og rådet for funksjonshemmede. Dette relaterer seg til produksjon av sakslister, møteinnkalling og protokollering. Kontoret har også i 2013 hatt ansvaret for saks- og sekretariatsfunksjon for kommunens klageutvalg, men dette vurderes overført til ordføreren. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn ble i 2013 utvidet fra tre til 19 kommuner, der Tromsø er vertskommune. Søknadsfristen for Tromsø, Harstad og Karlsøy utløp høsten 2013, for øvrige kommuner ultimo Det er mottatt 68 søknader til Tromsø, hvorav 60 er behandlet per Det er tilkjent rundt 21 millioner kroner fra Tromsø kommune. Troms fylkeskommune bidrar til både drift og oppreisningsutbetalinger. Ordningen vil i 2014 være inne i sitt siste driftsår. Den vil bli forlenget noe inn i 2015 for å få sluttbehandlet de siste søknadene ilag med etterfølgende arbeid. Eierskap. Ny eierskapsmelding ble vedtatt i juni For å styrke eierskapsarbeidet ble det høsten 2013 satt sammen et eierskapsteam med tre rådgivere fra Byrådsleders kontor og en rådgiver fra byrådsavdeling for finans. En av stillingene har hatt dette som hovedarbeidsområde. Større saker i 2013 har vært revisjon av eierskapsmelding (k-sak) og orienteringssak om generalforsamlingsprotokoller (k-sak). Årlig eierskapsseminar ble gjennomført i juni Ekstern juridisk bistand. Kontoret har ytt veiledning og bistand til avdelingene herunder særskilt til byråd for utdanning. Bistand har vært relatert til enkeltsaker, men også til å generelt sikre gode rutiner tilknyttet enkeltvedtak. Kommuneadvokaten Kommuneadvokatens kontor prosederer kommunens rettssaker og bistår kommunens administrasjon, enheter og kommunale foretak med juridisk rådgivning. Kontoret har fire advokater, men vil øke til fem i løpet av I 2013 har kommuneadvokaten hatt saker i bl.a. barnevern, entreprise, skjønn og arbeidsrett foruten å bistå med juridisk rådgivning på ulike rettsområder. Kommuneadvokaten har også vært involvert i granskingen av Troms Kraft AS. Trenden med økt saksmengde både i barnevern og andre saker har fortsatt i Kommuneadvokaten legger til grunn at denne utviklingen vil fortsette i årene som kommer, særlig i forhold til bistand overfor de kommunale foretakene. Kommuneadvokaten ser videre behov for å justere bistanden til barneverntjenesten. Det bør utprøves en modell i løpet av 2014, der kommuneadvokatkontoret bistår barneverntjenesten fra et tidligere tidspunkt i saker som skal bringes inn for fylkesnemnda, ved å overta arbeidet med å utforme saksfremlegget (som en regulær stevning). En slik justering antas å ville frigjøre ressurser for barneverntjenesten, samtidig som effektiviteten og kvaliteten på kommunens samlede leveranse vil øke. Tromsø overformynderi ble avviklet i løpet av 2013, idet staten overtok ansvaret for landets overformynderier. Det praktiske arbeidet med overgangen til staten var krevende, men svært vellykket takket være stort pågangsmot, effektivitet og vilje til gjennomføring hos medarbeiderne som var involvert i prosessen. To av medarbeidere ved Tromsø overformynderi fulgte med over til fylkesmannen fra 1. juli Kommunikasjonsavdelingen Avdelingen er kommunens kommunikasjonsfaglige kompetansesenter, og skal yte tjenester til hele organisasjonen. Den har det faglige og redaksjonelle ansvaret for kommunens interne og eksterne informasjonsflyt. Det skjer gjennom blant annet kommunens hjemmeside, intranett, Gata Mi og internavisa Innblikk. Alle disse plattformene har gjennomgått forbedringer i løpet av Retningen er tydelig digital. Sosiale medier gir nye muligheter for god innbyggerkontakt. Tromsø kommune har 2700 følgere på Facebook, en økning på 600 siste året. Kommunen er også til stede på Twitter, Flickr og YouTube. Kommunikasjonsavdelingen har det faglige ansvar i forhold til medierådgiving, samt opplæring og kurs knyttet til dette. Avdelingen forvalter profilhåndboka. For å nå kommunens målsetning om god kommunikasjon og et styrket omdømme, er det en prioriteret oppgave for kommunikasjonsavdelingen å være tett på prosjekter som kan få ekstern eller intern oppmerksomhet. 15

16 Byrådsavdeling for finans Byrådsavdelingen består av enheter knyttet til økonomiforvaltning, personalforvaltning, informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), eiendom og renhold, innfordring av kommunale betalingskrav, skatteoppkreving og arbeidsgiverkontroll samt interne servicefunksjoner på rådhuset. Andel av byrådsavdelingenes brutto utgifter i 2013 var 25 prosent.

17 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Avdelingen har som sin fremste oppgave å yte støtte og veiledning til de andre byrådsavdelingene, forvalte kommunens eiendommer, ha det overordnede arbeidsgiveransvaret for kommunens 5086 ansatte, samt å ivareta en vesentlig del av saksbehandlingen til politiske organer. Videre har avdelingen en del publikumsfunksjoner knyttet til fakturering og innkreving av kommunale krav sammen med oppkreving av skatter. En stor del av de ansatte på rådhuset er tilknyttet byrådsavdeling for finans. Avdelingen har i 2013 vært preget av omorganisering og flytting av personale for å sette sammen en ny organisasjon tilpasset den parlamentariske styringsmodellen. Dette arbeidet sluttføres først i Tromsø kommune har sterk vekst. Antall ansatte i kommunen vokser naturlig nok også i takt med befolkningsveksten. Men veksten skjer ute i den eksterne tjenesteproduksjonen. Det betyr at byrådsavdelingen med sitt sterke interne fokus kontinuerlig må effektivisere sin virksomhet for å holde tritt med etterspørselen av tjenester fra politikere, ansatte og kommunens innbyggere. Personalenheten Tromsø kommune ferdigstilte sin arbeidsgiverstrategi i Strategien beskriver hvordan kommunen som organisasjon skal møte lokale arbeidsgiverutfordringer for å tiltrekke, utvikle og beholde nok og riktig kompetanse. Personalenheten har, på vegne av byrådet, hatt fokus på implementering og forankring av innholdet i strategien. Som et ledd i dette arbeidet har kommunen i 2013 startet med introduksjonssamlinger for nyansatte, hvor kommunens holdninger og verdier er et av hovedtemaene. Enheten har ansvar for kurs og opplæring på arbeidsgiverområdet, og har i tråd med arbeidsgiverstrategien fokus på ledelse og medarbeiderskap i opplæringer og arbeidsmiljøprosesser. Rekruttering er et av satsningsområdene i arbeidsgiverstrategien og Tromsø kommunes overordnede rekrutteringsplan ble også ferdigstilt i Kommunen har derfor utviklet felles profileringsmateriell som blant annet skal benyttes i arbeidet med rekruttering. Et annet satsningsområde er å fremme mangfold på arbeidsplassen. I 2013 har Tromsø kommune startet prosjekt tilknyttet mangfold, med fokus på holdningsskapende arbeid, mangfoldsledelse og yrkesrettet språkopplæring for minoritetsspråklige medarbeidere. Helsefremmende arbeid Arbeidet med å utvikle helsefremmende arbeidsplasser er et viktig satsningsområde. I 2013 ble det blant annet avviklet to konferanser med totalt 800 kursdeltagere fra alle sektorer i Tromsø kommune, som et ledd i det holdningsskapende arbeidet, noe som er i tråd med satsningsområdet i kommunens arbeidsgiverstrategi. I 2013 startet nærværsprosjektet MAL, for ytterligere å styrke dette arbeidet. Lønnsforhandlinger I 2013 har det ikke vært lokale pottforhandlinger etter Hovedtariffavtalen (HTA). Lønnsveksten for disse gruppene ble fastsatt sentralt. For akademiker-gruppene og ledere som bare har lokal lønnsregulering, ble det gjennomført lokale forhandlinger i juni Det ble brudd med ni akademikerforeninger med påfølgende lokal nemndsbehandling hos kretsmekler med nemndskjennelser i oktober. Personalomstilling Arbeid med personalomstilling pågår kontinuerlig. I 2013 har det vært størst overtallighet i barnehage- og skolesektoren og Kulturhuset. Personalomstillings- og omorganiseringsarbeidet for vaktmestertjenesten ble igangsatt høsten Selv om dette ikke var basert på nedstyring ville det på sikt ikke være det samme ressursbehovet, og de som ønsket det fikk benytte seg av tiltak i henhold til «Retningslinjer ved personalomstilling». Arbeidet ble ferdigstilt første halvdel av I 2012 ble fase 1 av omorganisering av byrådsadministrasjonen vedtatt av byrådet. Det resterende arbeid med fase 2, byrådsleders kontor og byrådsavdelingene med deres administrasjoner og støtteenheter, ble vedtatt av byrådet i februar Organisasjonsendringen har både handlet om sammenslåing av enheter og flytting av funksjoner fra en avdeling til en annen. Ny organisering av byrådsavdeling for finans startet i november 2013 og skal etter planen være ferdigstilt i mars Kvinner og menn i virksomheten Tromsø kommune har som mål å oppnå en jevnere kjønnsmessig balanse blant de ansatte. Av personalstatistikken som er vedlagt årsmeldingen ser vi at per hadde kommunen 4334 årsverk fordelt på 5086 ansatte, hvor kvinneandelen utgjør 72,9 prosent. Det har vært lite endring i kjønnsbalansen de siste årene, men andelen menn har økt med 0,4 prosentpoeng siden i fjor. Økningen finner vi hovedsakelig innenfor de tjenesteområdene med størst kvinneandel; skole, barneverntjenesten og pleie og omsorg. Lønn og arbeidstid Tromsø kommunes ansatte har en gjennomsnittslønn på kr , hvor kvinners gjennomsnittlige lønn utgjør 97 % av menns. Det er en liten økning fra I Tromsø kommune arbeider 62 prosent kvinner og 76,9 prosent menn heltid. Kommunen har i de senere år hatt en positiv utvikling og ligger godt an sammenlignet med andre kommuner. Personalstatistikken som er vedlagt årsmeldingen viser gjennomsnittlig stillingsstørrelse fordelt på kvinner og menn i utvalgte tjenesteområder. Tall for 2013 viser at 33,9 prosent av de ansatte arbeider deltid. Til sammenligning utgjorde deltidsprosenten i kommunal sektor generelt 53 prosent i

18 ÅRSMELDING 2013 Tromsø kommune Antall seniorer (60+) har økt fra 482 personer i 2012 til 505 i Kjønnsfordelingen vises i personalstatistikken. Gjennomsnittlig stillingsprosent for denne aldersgruppen har også økt fra 80,1 prosent i 2012 til 82,1 prosent i Den positive utviklingen er i tråd med IA-avtalens målsetting. Sykefraværet totalt Fagopplæring Ved utgangen av 2013 var totalt 61 lærlinger i praksis fordelt på fire ulike fag. Ved årsslutt var det 16 menn og 45 kvinner, hvorav fire lærlinger av utenlandsk opprinnelse. Det har vært avlagt 24 fagprøver. Samarbeidsprosjektet «Bli Helsefagarbeider» gjennom KS har vært aktivt også i 2013, og kommunen har hatt ansvar for rekrutteringsgruppen. Disse har som mål å besøke ulike skoler i Tromsø-regionen. Kommunen er også med i et prosjekt knyttet til utdanningsvalg for 10. klasser i ungdomsskolen hvor disse skal skaffe seg bedre kunnskap om yrkesfagene. Tromsø kommune går inn i et nytt prosjekt i samarbeid med Utdanningsdirektoratet og fylkeskommunen. Dette har basis i Stortingsmelding nr. 20, «På rett vei» og baserer seg på utprøving av vekslingsmodell mellom skole og bedrift i helse og oppvekstfag. Ny klasse vil starte opp høsten Sykefravær Helsefremmende arbeid har også i 2013 hatt fokus innen IA-arbeidet. I kommunens overordnede handlingsplan var delmålet å redusere det totale sykefraværet til ni prosent innen utgangen av Det gjennomsnittlige sykefraværet i 2013 var 9,2 prosent, noe som er 0,4 prosentpoeng lavere enn i Langtidsfraværet økte i 1. kvartal med 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 1. kvartal 2012, men i de neste kvartalene gikk langtidsfraværet ned sammenlignet med I 3. kvartal sank langtidsfraværet med 0,6 prosentpoeng sammenlignet med 3. kvartal I første kvartal var det legemeldte sykefraværet på 9,2 prosent, noe som er en økning fra 1. kvartal 2012 med 0,7 prosentpoeng. I de resterende kvartalene var det en nedgang også i det legemeldte sykefraværet. Andelen graderte sykemeldinger økte i 2013 både blant kvinner og menn. Dette er positivt og kan ha vært en medvirkende faktor til at det legemeldte- og langtidssykefraværet er redusert i Blant kvinner var det i 2013 et totalt sykefravær på 10,3 prosent, som er en nedgang i sykefraværet på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med Det totale sykefraværet blant menn var på 6,4 prosent, en reduksjon fra 2012 på 0,3 prosentpoeng. I aldersgruppene 16-19, 30-39,40-49, og 60+ er sykefraværet redusert fra 2012 til Den største nedgangen finner man i aldersgruppen og 40-49, med en nedgang på henholdsvis 4,3 og 2,5 prosentpoeng. Sykefraværet i aldersgruppene og har i 2013 steget sammenlignet med Totalt Kvinne Menn 2012 Sykefraværet 4. kvartal fordelt på aldersgrupper Sektorvist sykefravær Skole 8,3 6,7 4,7 8,2 8,7 7,1 4,2 7,4 Barnehage 16,1 14,7 12,7 14,0 15,5 12,7 11,1 14,0 Sykehjem 11,7 11,3 9,8 10,5 12,5 10,7 8,2 11,3 Hjemmetjeneste/boligtjeneste 12,3 12,2 12,5 12,9 13,3 11,0 10,7 11,6 Støtteenheter 7,1 5,7 7,6 10,0 9,6 7,1 5,8 6,8 Enheter i Fokuskvartalet 8,1 6,8 6,8 8,2 7,9 6,1 6,7 7,3 Teknisk 8,7 9,9 9,9 11,3 9,4 7,7 6,8 7,3 Tromsø kommune totalt 10,7 9,6 8,7 10,4 11,3 9,5 7,9 10,0 18

19 BYRÅDSAVDELING FOR FINANS Barnehagesektoren er fortsatt den sektoren med det høyeste sykefraværet i 2013, men gjennom hele året har sykefraværet gått ned, med unntak av 4. kvartal hvor sykefraværet var det samme som i Skolesektoren har vært den sektoren med laveste sykefravær i Tromsø kommune. I 2013 gikk sykefraværet opp i de to første kvartalene i skolesektoren, men i de to siste kvartalene gikk sykefraværet ned, og i 4. kvartal var det en nedgang på 0,8 prosentpoeng. Innen helse- og omsorgssektoren har det vært en positiv utvikling i sykefraværet i hjemmetjenesten og boligtjenesten. Her gikk sykefraværet opp i 1. kvartal, mens det gikk ned i de resterende kvartalene. Sykehjemmene hadde en økning i sykefraværet i 1. og 4. kvartal sammenlignet med 2012, mens sykefraværet gikk ned i de resterende kvartalene. I 4. kvartal 2013 er det en nedgang i sykefraværet blant alle sektorene med unntak av i sykehjemmene. Her er det en økning på 0,8 prosentpoeng. I barnehagene er sykefraværet det samme som i 4. kvartal i Den største nedgangen finner vi i støtteenhetene med en nedgang på 3,2 prosentpoeng sammenlignet med 4. kvartal HMS-arbeid Arbeidet med revisjon og oppdatering av HMS-systemet på overordnet nivå har hatt høy prioritet i året som har gått. Av større revisjoner var styrende dokument i HMS hovedbok, HMS verktøykasse, retningslinjer og veiledning for oppfølging av sykemeldte og reglement for AMU og AU. Opplæring har vært et annet satsningsområde i 2013, og det er gjennomført langt flere HMS-kurs for enhetene enn året før. Blant annet er det utviklet og tilbudt en rekke nye kompetansetiltak, både knyttet til systematisk HMS-arbeid og helsefremmende arbeid. Det organiserte AKAN-arbeidet er kommet i gang med reetablering av AKAN-utvalg og AKAN-kontakter. Hovedfokus i 2014 vil være å få AKAN-arbeidet opp på dagsorden ute i enhetene. I året som er gått er det jobbet med å sluttføre implementering av det elektroniske kvalitets- og internkontrollsystemet, Kvalitetslosen. Det gjenstår fortsatt en del arbeid med implementeringen av avviksmodulen på enhetsnivå og innlegging og oppdatering av dokumenter i biblioteket, men stadig flere tar det i bruk. Satsningsområder i 2014 Vi vil i 2014 videreføre arbeidet og satsningsområdene fra I tillegg vil vi ha et spesielt fokus på iverksettelse av tiltakene og oppfølging av nærværsprosjektet MAL. Økonomienheten Økonomienheten administrerer om lag 115 rammeavtaler med leverandører, inkludert 87 avtaleområder, som til enhver tid følges opp med nye konkurranser, evaluering underveis og kontinuerlig oppfølging. I 2013 har fagområdet blitt mer involvert i saker innen helseområdet der nye områder er blitt og planlegges konkurranseutsatt. Som følge av dette er det utvidet med ett årsverk. I 2013 ble det kjøpt varer og tjenester som inngår i kommunens egenproduksjon for om lag 720 millioner kroner. E-faktura prosjektet ble satt i produksjon i september Per dags dato er det mottatt og behandlet 3200 fullelektroniske faktura. Bestilling av varer elektronisk via E-handelsportalen har fungert utmerket i 2013 med et stadig økende volum av leverandører og varekjøp. Byrådet skal årlig legge frem sak til kommunestyret om økonomisk internkontroll, som blant annet lister opp og dokumenterer alle arbeidsbeskrivelser og rutiner, som er sektorovergripende og som gjennomføres i støtteprosessene. Økonomienheten jobber kontinuerlig med å oppdatere gjeldende rutiner og arbeidsbeskrivelser, samt lage nye rutiner ved behov. Målsetningen er at ingen rutiner eller arbeidsbeskrivelser skal være eldre enn to år. Som en del av den økonomiske internkontrollen har økonomienheten i 2013 gjennomført 18 interne kurs i innføring i økonomi for ansatte i Tromsø kommune, regnskapsavslutning og tallbudsjettering. På kursene har de ansatte gjennomgått temaene økonomisk terminologi, innkjøp og e-handel, rekvisisjoner, attestasjon og anvisning, MVA, KOSTRA, og utarbeidelse av spørringer i kommunens økonomisystem Agresso. I 2013 var det påmeldt 182 deltakere på alle kursene. Totalt har økonomienheten gjennomført kurs for om lag 450 kommunalt ansatte de siste 2 årene. Kemneren Kemneren er et av de viktigste arbeidsredskaper forvaltningsnivåene stat, fylke og kommune har for å innfordre skatter og avgifter. En stor andel av kommunens inntekter kommer fra skatteinnbetalinger som Kemneren krever inn. For inntektsåret 2013 utgjorde inntekter vedrørende fellesinnkrevingen om lag 7,5 milliarder kroner, der Tromsø kommunes andel utgjorde 1,653 milliarder kroner. Kemnerens arbeidsoppgaver er relatert til skattebetalingsordningen og er regulert i et stort og til dels komplekst regelverk. Arbeidsoppgavene består blant annet i å innkreve skatter og avgifter til staten, fylket, kommunen og folketrygden. Andre oppgaver er registrering og kontroll av terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift, samt lønns- og trekkoppgaver, arbeidsgiverkontroll/regnskapskontroll samt føring av skatteregnskapet. I tillegg utføres informasjon og veiledning til publikum og Kemneren er sekretariat som behandler ettergivelsessaker. 19

20 Innfordring Det har i 2013 vært en svakere økning i utfakturert beløp enn tidligere år på 5,5 prosent. Samtidig øker restansene for kundefordringene forholdsmessig likt med økningen i utfakturert beløp. Dette er en forbedring i forhold til tidligere, og viser at innsatsen på inkassosiden gir resultater. Det har vært utfordringer knyttet til bemanning som har resultert i at oppfølgingsprosessen før inkasso ikke har vært optimal. I løpet av året er denne situasjonen rettet opp, og det er forventet at restansene fremover ikke vil øke. Også i 2013 har det vært foretatt oppgraderinger av IKT-verktøy som i overgangsfasen har virket negativt inn på driften. Videre er det kun systemet for eiendomsskatt som må fornyes for å være godt nok tilpasset virksomheten. Internservice Kantina har i løpet av året merket betydelig økning i antall bestillinger. Det har medført økt bemanning på en person, som også var nødvendig for å takle fravær. Trykkeriet har over tid slitt med utilfredsstillende utstyr. Midtveis i året ble gjeldende avtale med leverandør av trykkerimaskinene sagt opp, og arbeidet med ny anskaffelse igangsatt. Nye maskiner er forventet å være på plass tidlig i Det er intensjonen at rådhustrykkeriet fremover overtar større andeler av de trykkerioppdrag som i dag kjøpes eksternt. Dokumentsenteret hadde i sommermånedene store problemer med å holde frister i forbindelse med journalføring av post. God arbeidsinnsats og rekruttering av nye medarbeidere var grunner til at man relativt raskt fikk kontroll på situasjonen. Bemanningen er nå styrket med et årsverk. Fagrent Hos Fagrent var det i 2013 et mindreforbruk på 4,7 millioner kroner av et totalt budsjett på 81 millioner kroner. På tross av en betydelig vekst i kommunens bygningsmasse de senere år har Fagrent redusert kommunens kostnader til renhold. Budsjettramme og regnskap for perioden justert for prisindeks, viser at forbruket i 2013 var lavere enn i Gode resultater er oppnådd etter gjennomført bydelsorganisering. Ved utgangen av 2013 er samtlige fem geografiske soner etablert, hver med egen soneleder og teamleder. Hver sone jobber som en selvstendig driftsavdeling med budsjettansvar. Renholderne er blitt mer fleksible som følge av soneorganiseringen og behovet for hjelp fra eksterne byråer er redusert. Arbeidsmiljøet er i ferd med å stabilisere seg etter hvert som den nye driftsformen «setter seg». Sykefraværet i 2013 var 14,8 prosent. IT-senteret Ved IT-senteret har det vært 28 årsverk og fem årsverk med IKT-lærlinger i Driftsbudsjettet på cirka 30 millioner kroner har sørget for at brukere av cirka 8000 PCer har hatt trygg tilgang til om lag 200 ulike program. Totalt henvendelser er besvart av datahjelpa. 19. juni ble IKT-strategi i Tromsøskolen vedtatt i kommunestyret. Strategien la opp til økt satsing på IKT og læring i grunnskolen. IT-senteret har lånt ut 820 bærbare datamaskiner til årets 8. klassinger. I tillegg ble det kjøpt inn 638 datamaskiner og nettbrett i barneskolene og 45 ladeskap til oppbevaring av de bærbare enhetene. Satsingen videreføres i IT-senteret har i samarbeid med Eiendom utbedret det trådløse nettverket på alle ungdomsskoler og kombinerte skoler i Kommunen gikk over til en sentralisert innkjøpspolitikk til de ansatte i helse og omsorg og i oppvekstsektoren, der 460 ansatte fikk nye maskiner over denne ordningen. Eiendom Året har brakt med seg oppstarten på flere store prosjekter, samtidig som også flere er avsluttet. Enhetsleder fratrådte sin stilling høsten Man har også gjennomført omstillingsarbeid hvor målet har vært å effektivisere vaktmesterfunksjonen og styrke byggdriften har i tillegg vært preget av to store medieomtalte saker, overskridelsene ved Tromstun og kollapsen av Hamnahallen, som begge endte i retten. Slutten av 2013 brakte med seg en omstillingsprosess en prosess som fortsetter inn i Byggeprosjekt I 2013 er det ikke ferdigstilt nye kommunale byggeprosjekter. Sommarøy barnehage åpner 19. mars Store deler av aktiviteten har vært rettet mot utvikling av en rekke store prosjekter. Det gjelder Sommerlyst skole, Otium, ombyggingen av gamle brannstasjonen, arbeidet med nytt krematorium og folkebadet på Templarheimen. I forbindelse med utvikling av ny Sommerlyst skole er Kunnskapsskolens areal og funksjonsprogram lagt til grunn. Det er samtidig gjennomført anskaffelse av prosjektleder, og gjennomført konkurranse for anskaffelse av entreprenør for oppføring av bygget. For Otium er det gjort anskaffelse av rådgivingsgruppe for utarbeidelse av skisseprosjekt og reguleringsplan. Det er samtidig arbeidet med programmering av arealer, og kravspesifikasjon for drift av anlegget. For Templarheimen er det ferdigstilt analyserapport for folkebad på Templarheimen. Det er også gjort anskaffelse av prosjektledelse og rådgivingsgruppe for utvikling av folkebad. Ved siden av arbeidet med disse prosjektene er det ferdigstilt et større plan og strategidokument «strategi for utvikling av eiendommer til helse og omsorg i Tromsø ». 20

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø

Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø Sammen for et varmt og livskraftig Tromsø tromso.kommune.no Årsmelding 2014 Tema Byrådet i Tromsø kommune per 31.12.2014. Fra venstre: Byråd for helse og omsorg, Kristoffer Kanestrøm (Frp), byråd for byutvikling,

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012

Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Desember 2012 Budsjetterklæring Prinsippet om å skape og dele er grunnlaget for Arbeiderpartiets politikk. På tross av høy arbeidsledighet og urolig økonomi i mange

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF

SAKSFRAMLEGG. Planlegging- og kartlegging Investeringer i kommunale bygg Meløy Eiendom KF SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Torunn Olufsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/1107 HANDLINGSPROGRAM/ØKONOMIPLAN 2015-2018 - BUDSJETT 2015 s innstilling: 1. Kommunestyret viser til Strategidokument 2015-2018,

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08

Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Melding til formannskapet 26.08.08-41/08 Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon A-RUNDSKRIV FAKTAARK 4. juli 2008 I dette faktaarket finner du informasjon om kommunesektoren i 2007: Landets

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

Innhold. Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen... 12 Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø...

Innhold. Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen... 12 Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø... Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 Tromsø kommune Innhold Byrådsleders forord... 3 Økonomisk analyse... 4 Tema: Oppreisningsordningen... 12 Tema: Breibånd i distriktene i Tromsø... 14 Byrådsleders kontor...

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014.

MØTEINNKALLING. Formannskapet SAKSLISTE 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 21.05.2014. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad Kulturhus, Formanskapssalen Dato: 11.06.2014 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 33/14 14/970 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012

NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 NOTAT REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2011 KS Dato: 28. februar 2012 1. Innledning KS har innhentet finansielle hovedtall fra regnskapene til kommuner og fylkeskommuner for 2011. Så langt er det kommet inn svar

Detaljer

Økonomiske handlingsregler

Økonomiske handlingsregler Økonomiske handlingsregler Vedtatt xx/xx-2011 Økonomiske handlingsregler Hammerfest kommune Innhold 1. Innledning... 3 2. Brutto driftsresultat... 3 3. Netto driftsresultat... 5 4. Finansiering av investeringer...

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2010/1723-13 Arkiv: Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 14.11.2010 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 23.11.2010 115/10 Kommunestyret 14.12.2010 77/10

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014

Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Fra: Lokaldemokrati og kommuneøkonomi 5.12.2014 Rådmannens budsjettforslag for 2015 1. Innledning Budsjettundersøkelsen er gjennomført ved at det er sendt ut spørreskjema til rådmenn i et utvalg av kommuner.

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2012-2015

Budsjett og økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Budsjett og økonomiplan 2012-2015 10. November 2011 Om økonomiplanen Økonomiplanen er kommuneplanens handlingsdel. Dokumentet er en plan for de neste fire årene, ikke et bevilgningsdokument.

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten).

Saksframlegg. 5. Bystyret godkjenner rådmannens årsberetning for 2009 (en del av årsrapporten). Saksframlegg ÅRSOPPGJØRET FOR 2009 Arkivsaksnr.: 10/20386 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å disponere 135 millioner kroner av regnskapsmessig mindreforbruk

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BCO-14/1033-4 30016/14 11.04.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 06.05.2014 Stavanger

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt.

samtidig med at årsregnskapet skal behandles. Årsregnskapet skal vedtas av kommunestyret selv seinest seks måneder etter regnskapsårets slutt. Saksfremlegg Arkivsak: 09/769 Sakstittel: ÅRSREGNSKAPET FOR 2008 K-kode: 212 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Innstilling ved økonomi- og administrasjonsutvalgets foreløpige behandling:

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017

ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/3641 Arkiv: 145 Saksnr.: Utvalg Møtedato 164/13 Formannskapet 03.12.2013 / Kommunestyret 12.12.2013 Forslag til vedtak: 1. Målene i rådmannens

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder

Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder /15 Behandling av Bergen kommunes budsjett for 2016 / økonomiplan 2016-2019 i bystyrekomiteene: fordeling av tjenesteområder FRWE ESARK-1212-201516130-37 Hva saken gjelder: I denne saken fremmer bystyredirektøren

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert.

Årsberetningen. Resultatet for 2014 ble noe bedre enn budsjettert. Eiendomsskatt er innført, men med et grunnlag vesentlig lavere enn budsjettert. INNHOLD Årsberetningen... 3 1. Økonomiske resultater... 4 1.1. Driftsinntekter... 5 1.2. Driftsutgifter... 6 1.3. Finansposter... 7 1.4. Avsetninger... 7 2. budsjettavvik FoR tjenesteområdene... 7 3. Investeringer...

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 28.04.2010 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014

KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Dato: 26.02.2015 NOTAT KS REGNSKAPSUNDERSØKELSE 2014 Svar fra 191 kommuner (inkl Oslo) og 18 fylkeskommuner 1 Fra: KS 26.02.2015 Regnskapsundersøkelsen 2014 - kommuner og fylkeskommuner 1. Innledning KS

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014

Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag Kommunestyret 12.11.13 27.02.2010 1 Marnardal kommune -et kraftsenter i vekst og utvikling Økonomiplan og budsjett er utarbeidet med grunnlag i følgende:

Detaljer

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal

KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal KVINESDAL Vakker Vennlig - Vågal Økonomisk status - Bedre og billigere Kostra What we do is important, so doing it well is really important Budsjettprosessen er i gang Hvordan få puslespillet til å gå

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.

Økonomireglement. Verran kommune. Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03. Økonomireglement Verran kommune Vedtatt av Verran kommunestyre 21.3.2002 (K 15/02), revidert 30.5.2002 (K 42/029,27.03.2008 (K 22/08), Innholdsfortegnelse 1. Generelle bestemmelser... 3 1.1 Formål... 3

Detaljer

RAPPORT OM NY KOMMUNE

RAPPORT OM NY KOMMUNE RAPPORT OM NY KOMMUNE Rapporten gir oversikt over relevante nøkkeltall og utviklingstrekk både for enkeltkommuner og for en ny, sammenslått kommune. Variablene er valgt ut på bakgrunn av tidligere utredninger

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget

MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget MØTEINNKALLING Møtetid: 04.06.2014 kl. 14:30 Møtested: Rådhuset, møterom Oscarsborg Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet:

Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.2014 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: Saksprotokoll i Formannskapet - 24.11.214 Rådmannen fremmet i møte følgende forslag i investeringsbudsjettet: 1. Sykehjemmet avdeling «Rød». Forsikringsoppgjør i forbindelse med vannskade 213 er ennå ikke

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett

Budsjettskjema 1B Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Budsjettskjema 1A Rekneskap Rev. Budsjett Budsjett Konto 2012 2013 2014 Skatt på inntekt og formue -65 540 472-75 866 000-79 667 000 Inntektsutjamning -2 071 112 1 667 000 2 173 000 Eigedomsskatt -6 317

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013

Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Barnevern Økt bruk av barnevernet Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2013 Innholdsfortegnelse: Om rapporten... 3 Sammendrag... 4 Hovedtall for barnevernet:... 5 Kommunene satser på barnevernet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer