Drama og teater studier ved NTNU

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Drama og teater studier ved NTNU"

Transkript

1 Drama og teater studier ved NTNU Drama og teaterstudiet ved Institutt for kunst- og medievitenskap (IKM) ved NTNU, Trondheim, har en praktisk-teoretisk, anvendt fagprofil både i bachelor- og masterprogrammet. Fagmiljøet har seks faste førsteamanuenser og professorer, en produsentstilling, en scenograf i 20 prosent-stilling og god tilgang til dyktige timelærere. Innen rammen av Universitetsteateret arrangeres ulike workshops og praktisk-teoretiske forskningsseminar og tolv til tjue eksamensarbeider av og med bachelor og masterstudenter. Institutt for kunst- og medievitenskap informerer om ulike arrangementer på Facebook. Fagmiljøet er landets største både med tanke på stillinger, masterstudenter og PHDkandidater. De ansattes teoretiske, praktiske og metodiske kompetanse er bredt sammensatt og dekker et tverrfaglig felt med kunstnerisk og kunstpedagogisk kompetanse innen drama og teater. Undertegnedes kompetanse kan stå som eksempel. Den kretser rundt drama og teater for og med barn og ungdom særlig i improviserte former og devised theatre hvor teaterproduksjonen tar utgangspunkt i ulike typer materiale deltakerne selv bringer inn i arbeidet. I emnet Prosjektteater for ungdom (DRA 2002) har vi gjennom flere år har samarbeidet med ungdomsskoler i Trondheim kommune. I masterprogrammet underviser jeg særlig i kunstbaserte og praksis-ledede metoder (DRA 3005) og jeg veileder flere studenter som tar den praktisk-teoretiske varianten (DRA 3191 og DRA 3192). Min Phd-avhandling fra 2010 er en studie av lokalhistoriske spill som estetisk og kulturell arena for tenåringer. Jeg er i dag engasjert av Barne- og ungdomsteateret ved Rogaland Teater i et forskningsprosjekt som beskriver og analyserer deres arbeid med undervisning og teaterproduksjon med barn og unge. Prosjektet skal resultere i en bok i Med utgangspunkt i denne faglige posisjonen spør jeg: Hva er kompetansebehovet i teaterfaget i Kulturskolen? 1

2 Teaterfagets status og identitet i Kulturskolen Kulturskolen fra 1997 må sees som en videreføring av en sosialdemokratisk forståelse av at tilgang til kunst er en allmenn demokratisk rettighet. Med Kulturskolen utvides retten til også å gjelde deltakelse i og formidling av kunst. Å legge til rette for å utvikle barn og unges deltakelse i estetisk virksomhet, er et nasjonalt kultur- og utdanningspolitisk mål. Kulturskolen er en kommunal oppgave som er underlagt Opplæringsloven og Kunnskapsdepartementet. Det innebærer at Kulturskolen skal ivareta eleven både pedagogisk og faglig og å bidra til et godt, helhetlig oppvekstmiljø. Statens ansvar for Kulturskolen ligger imidlertid også i Kulturloven av 2007 som er Kulturdepartementets ansvarsområde. Mål og innhold i Kulturskolen skal altså være et møtested for både teaterfaglig og pedagogiske kompetanse. Det er altså et kunstpedagogisk praksisfelt. Et viktig spørsmål til kompetanse i Kulturskolen er derfor: Hva er kunstpedagogikk? Hva betyr det for holdninger, verdier og vurdering av innhold og arbeidsformer i undervisning og produksjonsformer. Kulturskolen er en hjørnestein i den offentlige forståelsen av barne- og ungdomskultur. Intensjonene utdypes i en rekke utdanningspolitiske dokumenter fra 2002 til Relasjonen mellom kulturskolen og grunnskolen utdypes i stortingsmeldingen Ei blot til Lyst Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen. Stikkord er lokal tilpasning, bredde, mangfold og fleksibilitet og kulturskolen skal bli betydningsfulle ressurssenter for kunstpedagogisk virksomhet. Kulturskolen har en sentral plass i strategiplanen Skapende læring strategi for kunst og kultur i opplæringen Her knyttes skolens egenart som opplærings- og kulturinstitusjon både til kommunalt planarbeid og til nasjonale strategier for opplæring i kunst og kultur fra barnehage til høyere utdanning. I Kulturløftet II fra 2010 videreføres en styrking av kulturskolen sin plass i skole og kulturliv. Kulturskolen skal ivareta bredde i fag, mangfold blant deltakerne og gi utviklingsmuligheter for barn og ungdom med særlig evner innen teater. Statusen som hjørnestein reiser en rekke faglig tema som inngår i en kunstpedagogisk kompetanse. 2

3 Å planlegge, lede og evaluere undervisning og teaterproduksjon som ivaretar kravet til bredde: Hvordan planlegge og lede teaterundervisning som ivaretar og inkluderer et mangfold av barn og unge, som har en åpen og inkluderende sosial profil? Hvordan planlegge og lede teaterproduksjoner som er åpne og inkluderende, lærende, medskapende og medbestemmende? Å ivareta kravet til talentutvikling: Hvordan velge ut, planlegge og lede undervisning og teaterproduksjon med elever som skiller seg ut med et særlig talent? Og hva er talent i teaterfag? Er det innen skuespillerarbeid, dramatiker, instruktør, scenografi, produksjonsledelse? Er talent en som er svært god til å reprodusere og oppfylle tradisjon og konvensjoner (dette er fremtredende i den musikkpedagogiske tradisjonen). Eller er et talent en som er nyskapende og tar ledelse i eksperimenterende virksomhet. Å ivareta teaterundervisning fra barnehage til høyere utdanning: Hva er undervisning i teater med småbarn, med barn og med tenåringer? Hva er fordeler og ulemper ved temabasert undervisning kontra spiralprinsipp? Hva er teaterproduksjon med de ulike aldersgruppene? Hva er fordeler og ulemper ved ulike produksjonsformater? Hva er fordeler og ulemper ved aldershomogene kontra eller aldersblanding i ensembler? Rammeplanen for Kulturskolen Rammeplanen er praksisorientert og forutsetter at elevene utvikler seg og lærer gjennom å arbeide med teater som kunstnerisk uttrykksform både i form av undervisning i kurs og gjennom produksjon. Innholdet er omfattende: rolle-lek og improvisasjon, metoder for arbeid med og uten tekst, ulike uttrykk som masker og dukker og scenografi og sceneteknikk. Rammeplan gir kun anbefalinger når det gjelder spørsmål om gruppestørrelse, 3

4 undervisningstid og forholdet mellom øving og produksjon og mellom tradisjon og barne- og ungdomskulturelle uttrykk. Kulturskoleloven setter ikke krav til formell utdanning i teaterfag. I tillegg til et bredt utvalg av innhold og emner, skal undervisningen utvikles og fylles lokalt. Dette forutsetter slik jeg ser det nettopp høy kompetanse og god faglig oversikt. I tillegg til undervisning og teaterproduksjon innen en rekke faglige underdisipliner, skal lærerne også skal drive strategisk, fagpolitisk arbeid og etablering av faglige nettverk. Det finnes ingen samlet fremstilling av teaterfagets vilkår og praksis i kulturskolen. I 2007, 10 år etter etableringen, mangler halvparten av landets kommuner tilbud i teater og der tilbudet finnes, gjelder det få elever. Kulturskoleløftet, kulturskole for alle (2010) viser at omregnet til hele stillinger er kun 25 i alt 725 stillinger besatt av lærere som underviser i teater. Teaterlærerne har altså svært små stillinger. Det utvikles mange betydningsfulle, lokale scenekunstprosjekt og erfaringene spres i kulturskolens nettverk og via konferanser. Det er imidlertid et stort sprik mellom noen kulturskoler som anvender utviklingsmidler og har et bredt og stabilt tilbud innen teaterundervisning og kulturskolen i flertallet av kommunene. Hovedinntrykket er at det er betydelige problemer knyttet til å utvikle et robust undervisningstilbud i teater for barn og ungdom. Rammeplanen og kravet til lokal tilpasning og fleksibilitet gjør at Kulturskolen er svært avhengig av solid kompetanse dersom teaterfaget skal utvikle seg i møte med lokal økonomi. Det omfatter en fag- og kunnskapspolitisk kompetanse som kan argumentere for hvorfor teater er et svært godt lærings- og uttrykksmedium for barn og unge. Aktuelle tema for fagspesifikk kompetanse: Faglighet eller tverrfaglighet Wenche Waagen (2011) har sin bakgrunn fra musikkskolen og hun omtaler teater som et kulturelt overrislingsanlegg. Faget kan derfor få en særlig samlende funksjon i kulturskole (: 4

5 69). i Det er flott at teaterfagets sosiale kvaliteter og teatermediets karakter av helhetsdannelse og innramming vedsettes. Utfordringen er imidlertid at mens musikkelevene får arbeide med ferdigheter og spesialisering innen sine instrumenter og uttrykksferdigheter, blir teaterelevene og teaterlærerne ofte stående med ansvaret nettopp for ramme og helhet både i prosessen og i produktet. De overrisler og blir ikke selv en del av basisen, det estetiske og kunstneriske anlegget. Et aktuelt tema er derfor: Hvordan kan en ivareta teaterfaglige mål og innhold i tverrfaglige prosjekter? Produksjon eller undervisning Det er i dag en tendens til å satse mer tid på teaterproduksjoner. Prosessen med å skape forestillingen, blir da elevenes undervisning. Denne dreiningen i aktiviteten skyldes flere forhold. Ett er behovet for å vise offentligheten og politikere hva teaterfaget i kulturskolen kan bidra med. Et annet er lærernes egne kunstneriske interesser og ambisjoner. Ett tredje er selvsagt elevenes ønske om å vise frem det de kan for andre. Et aktuelt tema er: Hvordan balanserer lærere og ledelse forholdet mellom elevorientert undervisning i arbeidsformer og teknikker, elevenes helhetlige sosiale, kulturelle og kunstneriske utvikling i forhold til egne og skolens ambisjoner? Og innen produksjonsarbeid: Hvordan ivaretar ulike produksjonsprosesser best elevenes læring og utvikling? Hva er utbyttet i tekstbaserte produksjoner kontra devised produksjoner? Og når det kommer til stykket: Hvordan ivaretar ulike produksjonsformater og visningsarenaer elevenes behov og ønsker best? Hvordan sikrer vi at også formidlingssituasjonen og formidlingskonteksten blir kunstpedagogisk og ivareta læring og deltakernes velferd? Og på den andre siden: Hva er den estetiske, sosiale og kulturelle verdien i en ukentlig øving- og ferdighetstrening innen ulike faglige tema? Egnede lokaler og tekniske rammer. Berit Hisdal (2007) undersøker tilgangen på spesialrom, utstyr og muligheten for tilrettelegging og finner at teaterlærernes viktigste ønske er et produksjonslokale som også er 5

6 tilrettelagt for undervisning i teater. 1 Plassmangel og problemer med sambruk gjelder også for lagring, tilrettelegging og undervisning i områdene lys, sminke, kostyme/garderobe, scenografi, rekvisita m.m.. Å få tilstrekkelig råderett forutsetter at kollegaer i andre fag og i særdeleshet ledelsen, har teaterkunnskap og anerkjenner fagets egenart. Det handler om å synliggjøre bredden i arbeidsoppgaver og behov for rom og utstyr for kollegaer og ledere i Kulturskolen. Det handler om kompetanse, argumentasjonskraft og posisjon. Det handler om hvordan en motiverer flere kunstpedagoger med teaterfag til å ta på seg lederansvar. Et tema er også: Hva er egnede lokaler og teknisk utstyr? Er idealet en blackbox eller et annet profesjonelt scenerom kunstpedagogene kjenner fra egen utdannelse eller institusjonsteatrene? Eller skal en arbeide lokalt og stedsspesifikt eller utnytte de arenaene som allerede er tilrettelagt for barn og unge og hvor de har en eiendomsrett? Hva er minimumsløsninger? Hvilke krav og forventninger stiller en til samarbeidspartnere som barnehager, skoler, kulturhus etc. Et krevende mandat: Kulturskolen skal være et ressurssenter overfor lokalsamfunn, skole og Den kulturelle skolesekken og den skal ivareta bredde og de særlig begavede elevene gjennom talentprogram. Noen kulturskoler lykkes. Da er utfordringene knyttet til kompetanse og lokaler løst og en samarbeider likeverdig med både skole og profesjonelt kulturliv. Ikke minst har en utviklet en organisasjon og en arbeidskultur med vilkår og kompetanseheving som gjør at ildsjeler som ikke brenner ut. Kulturskolen er etablert med basis i musikkfagets tradisjoner og behov. Dette kommer til syne ikke minst gjennom områder som kompetanseheving, talentutvikling, samarbeid med lokalt 1 Hisdal baserer resultatene på en surveyundersøkelse til skolene som er oppgitt i Kulturskoleguide , samt observasjon og intervju ved et mindre utvalg kulturskoler. Datainnsamling skjer høst

7 kulturliv og profesjonell miljøer. Konklusjonen må være at også teaterfaget vil ha god nytte av et tettere samarbeid med profesjonelle miljøer som har spesial kompetanse innen barne- og ungdomsteater. Både Skottland og Irland har store nasjonale organisasjoner for teaterarbeid med barn og unge og disse organiserer også tilbudene i regi av kommunale myndigheter. 2 Kunstpedagoger møtes her til årlige konferanser og festivaler. Etter 2009 er tendensen klar. I tillegg til praktiske workshops og presentasjon av forestillinger, viser de stadig større oppmerksomhet mot fag- og kulturpolitiske spørsmål knyttet til status og identitet. Det er utviklet et utstrakt samarbeid mellom teaterpedagogene, praktisk-teoretiske teaterstudier ved universitetene og representanter fra det profesjonelle scenekunstmiljøet. Kompetansemuligheter ved Institutt for kunst- og medievitenskap Bachelorprogrammet i drama og teater ved IKM tar sikte på å gi et grunnlag for arbeid som teaterpedagog i organisasjoner og institusjoner hvor en arbeider med drama og teater med barn og ungdom. Studiene forbereder også for drama- og teaterrelatert arbeid innenfor det frivillige kulturlivet, innenfor kulturadministrasjon og innenfor ulike medier. Emnene i studiet har en praktisk-teoretisk tilnærming. Undervisningen tar utgangspunkt i historiske og aktuelle kilder som dramatiske tekster, forestillinger og produksjoner, og i praksiserfaringer fra det kunstneriske og det kunstpedagogiske feltet. Bachelor i drama og teater - emner Studiet starter med DRA 1000: Innføring i drama og teater. Emnet innledes med kulturpolitikk og fortsetter med forestillingsanalyse. Her er materialet et bredt utvalg forestillinger innen barneteater, amatørteater, institusjonsteater, performance-art etc. 2 PromoteYT, NYAD, National Association for Youth Theatre, 7

8 Det neste emnet er DRA 1001: Teaterhistorie og sjangerforståelse. Undervisningen omfatter blant annet praktiske arbeid med tekster, såkalt epoke-workshop. Andre semester innledes med DRA 1002: Improvisasjon og rollespill. Her står deltakeren/aktøren/skuespillerens ferdighet, estetisk opplevelse og meningsdanning i vid betydning i sentrum. Semesteret avsluttes med DRA 1003: Teaterproduksjon med vekt på prosessen med iscenesettelse av en skuespillertekst. Tredje semester innledes med fordypningsemnet DRA 2001: Dramaturgi og konseptarbeid. Her vektlegges manusanalyse, realisasjonsanalyse av tekst, adaptasjonsstrategier og utvikling av kunstneriske konsepter for scenisk arbeid. Fordypningen avsluttes med DRA 2002: Prosjektteater for ungdom. En devised teaterproduksjon utvikles her i samarbeid med elever i ungdomsskolen og forestillingen spilles i skolens lokaler for elevene. I tillegg til dette kan studentene skrive KM 2000: Bacheloroppgave. Her velger studentene tema og problemstilling selv, ofte med utgangspunkt i en kunstnerisk eller kunstpedagogisk praksis utenom studiet. Disse emnene utgjør 97,5 sp. Av i alt 180 i et treårig løp. Resten av studiepoengene velger studentene fra i hovedsak tre områder. Mange velger andre fag ved IKM som film, mediekunnskap eller kunsthistorie, en del velger skolefag som norsk, engelsk og en tredje gruppe velger andre kunstfag ved NTNU som dans eller musikk. Et årsstudium omfatter emnene i første og andre semester. For kunstpedagoger som allerede arbeider i Kulturskolen, kan det være aktuelt å ta enkeltemner. Da må en søke om studierett innen 15. april på bachelorprogrammet eller årsstudium. Deretter kan en søke deltid og tar emnene etter hvert som det passer. Dersom en har drama og teaterstudier tilsvarende et årsstudium, kan en søke innpassing direkte til fordypningsemnene. 8

9 Master i drama og teater Masterprogrammet i drama og teater retter seg mot studenter som ønsker en faglig fordypning for undervisning i drama og teater i videregående skole, for ledelse, instruksjon og undervisning/veiledning i teatergrupper, fritidsvirksomheter og i helse- og sosialsektoren. Mange ønsker en faglig påbygging på et teoretisk eller et praktisk utdannings- og erfaringsløp i drama og teater. Mastergraden i drama og teater har derfor studenter fra ulike bachelorutdanninger innen drama og teater ved høgskoler i inn og utland. Studentene på masterprogrammet i drama og teater kan velge mellom to ulike utdanningsløp: et teoretisk og et praktisk-teoretisk. Et sentralt mål i den praktisk-teoretiske masteren er at studenten skal oppnå kompetanse i å utvikle, lede, gjennomføre og analysere kunstneriske eller kunstpedagogiske prosjekter og forløp. Etter planen starter IKM i samarbeid lektorutdanningen ved NTNU høsten 2014 en femårig integrert lektorutdanning i drama og teater. Etter- og videreutdanning (EVU) Med utgangspunkt i vår brede kompetanse, kan vi tilby lengre eller kortere kurs innen en rekke ulike emner med relevans for undervisning og teaterproduksjon for barn og unge i alderen 3-19 år. I samarbeid med Utdanningsdirektoratet, fylker og kommuner har vi arrangert en rekke kurs for lærere i grunnskole- og videregående skole. Omfanget har vært fra en dag til i overkant av 20 timer og opp til en årsenhet. Kurs av en viss varighet arrangerer vi i samarbeid med NTNU videre. Vi har utviklet noen studiepoenggivende kurs som vi kan tilby dersom interessen er stor nok. Det er: Produsent- og arrangørkunnskap, 15 sp. Innhold: Lys, lyd- og sceneteknikk, raider, HMS Produksjonsplaner, informasjonsflyt, team og funksjoner Publikum informasjon, markedsføring, mottak, HMS 9

10 Kurset omfatter praksis knyttet til et selvvalgt arrangement. Eksamen er en skriftlig oppgave med utgangspunkt i praksis. Dramaterapi, 7.5 sp. Teori og praktisk metoder knyttet til rollespill som terapeutisk metode. Eksamen er en skriftlig oppgave. Eksempler aktuelle tema for EVU-kurs: Tekstanalyse og tekstadaptasjon til ensembler med barn og unge Arbeidsformer innen devised theatre Improvisasjon med og uten tekst Scenografi og visualitet Sceneteknikk EVU-kursene vil ha en teoretisk innramming knyttet til spørsmål som angår Kulturskolens status, identitet og praksis. Referanser: Vigdis Aune (2010). Det lokalhistoriske spillet som kultur-estetisk praksis for ungdom. Avhandling Dr. art. NTNU Hisdal Lunde, Berit (2007). Drama/teaterundervisning i kulturskolen, med vekt på fysiske rammer spesialrom, utstyr og tilrettelegging. Masteroppgave i dramapedagogikk, Høgskolen i Bergen Waagen, Wenche (2011). Kulturskole: profesjon og bærekraft. Oslo: Gyldendal akademisk Rapporter, stortingsmeldingar og planer: Broen og den blå hesten (1996). Kulturdepartementet Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa, Musikk- og kulturskoletilbod, LOV nr. 61 Ei blot til lyst. Om kunst og kultur i og i tilknytning til grunnskolen. Stortingsmelding nr. 39 ( ) 10

11 På veg til mangfold. Rammeplan for kulturskolen (2003) Kunnskapsdepartementet Skapende læring. Strategi for kunst og kultur i opplæringen (2007) Strategiplan. Kunnskapsdepartementet. Kulturlova: Lov om offentlege styresmakters ansvar for kulturverksemd (2007). LOV nr. 89 Kulturskoleløftet, kulturskole for alle (2010), Kulturskoleutvalget, Kunnskapsdepartementet, 11

12 i Wågen (2011): 69 12

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

Masteroppgave i skoleledelse

Masteroppgave i skoleledelse Merete Aadnøy KULTURSKOLETIMEN - EN VEIVISER? Å lede utvikling og endring i kulturskolen Masteroppgave i skoleledelse NTNU 2014 ii Forord «Kulturskoletimen sto på scenen, lykkelig for den varme mottakelsen,

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap

Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Plan for Stavanger kulturskole 2012-2022 Glede Opplevelse Fellesskap Kulturskoleplan 11.10.12 1 PLAN FOR STAVANGER KULTURSKOLE Innhold Innledning... 3 Kapittel 1 Overordnet mål... 4 1.1 Virksomhetsidè...

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd

TID FOR TALENT. Talentutvikling i musikk. Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd TID FOR TALENT Talentutvikling i musikk Norges musikkhøgskole, Barratt Due musikkinstitutt og Norsk kulturskoleråd 5. september 2008 Forsidefoto: John Petter Reinertsen INNHOLD 1. INNLEDNING...5 1.1 Utvalgets

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag

Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Nasjonale retningslinjer for 3-a rige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag Innholdsfortegnelse Del 1 Felles retningslinjer for lærerutdanning trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer...

Detaljer

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN

KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Aud Berggraf Sæbø KUNST OG KULTUR I OPPLÆRINGEN Et forprosjekt for tiltak 25 i Skapende læring: Muligheter og sentrale utfordringer for estetiske fag og estetiske læreprosesser i grunnskolens opplæring,

Detaljer

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE

GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE NORGES MUSIKKHØGSKOLE STUDIEPLAN Praktisk-pedagogisk utdanning GJELDER STARTKULL 2009 OG TIDLIGERE 26. juni 2007 rev. 18. juni 2010 1 INNLEDNING... 3 1.1 Mål for studiet... 3 1.2 Struktur og organisering...

Detaljer

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag:

FORORD. I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: FORORD I flertallsregjeringens politiske plattform framheves følgende verdigrunnlag: Norge er mulighetenes samfunn. Vi har store naturressurser og uberørt natur. Vi har lange demokratiske tradisjoner.

Detaljer

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning

Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning Magne Espeland, Tor-Helge Allern, Kari Carlsen og Signe Kalsnes Praktiske og estetiske fag og lærerutdanning En utredning fra en arbeidsgruppe nedsatt av Kunnskapsdepartementet høsten 2010, i samarbeid

Detaljer

Et rikere oppvekstmiljø

Et rikere oppvekstmiljø Aurskog-Høland kommune Et rikere oppvekstmiljø Plan for barn og unge Innholdsfortegnelse Forord............ 3 1. Innledning.......... 4 1.1. Et overordnet styringsdokumnet........ 4 1.2. Hensikten med

Detaljer

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag

Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Rammeplan for Faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING...3 1.1 Formål og egenart...4 1.2 Å være

Detaljer

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren

DET MULIGES KUNST. Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren DET MULIGES KUNST Råd til kulturministeren og kunnskapsministeren Fra Ekspertgruppe for kunst og kultur i opplæringen oppnevnt av Kulturdepartementet og Kunnskapsdepartementet DET MULIGES KUNST Råd til

Detaljer

Praktisk-pedagogisk utdanning

Praktisk-pedagogisk utdanning Rammeplan for Praktisk-pedagogisk utdanning Fastsatt 3. april 2003 av Utdannings- og forskningsdepartementet INNHOLD Kapittel 1 LÆRERUTDANNING... 3 1.1 Formål og egenart... 4 1.2 Å være lærer... 5 1.3

Detaljer

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK

FAG- OG YRKESDIDAKTIKK SIDE 56 FAG- OG YRKESDIDAKTIKK FAG- OG YRKESDIDAKTIKK Med endringer vedtatt av Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse senest 22.02.2011. MASTERPROGRAM Program for lærerutdanning tilbyr toårig

Detaljer

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET

Teater som fag, kall og yrke. En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET Teater som fag, kall og yrke En utredning om teaterfaglige utdanningstilbud og kompetansebehov OLE MARIUS HYLLAND OG PER MANGSET TF-rapport nr. 291 2011 TF-rapport Tittel: Teater som fag, kall og yrke.

Detaljer

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst

Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Kunsthøgskolen i Oslo Fakultet for scenekunst Fagplan for praktisk-pedagogisk utdanning i dans/ praktisk-pedagogisk utdanning i teater 60 studiepoeng Godkjent av styret for Scenekunstfakultetet, Kunsthøgskolen

Detaljer

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012

MUSIKKREGION GJØVIK. Prosjektplan 2012-15 MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE. pr. 02.04.2012 pr. 02.04.2012 MUSIKKREGION GJØVIK MER OG BEDRE MUSIKK TIL FLERE Prosjektplan 2012-15 GJØVIK KOMMUNE ØSTRE TOTEN KOMMUNE VESTRE TOTEN KOMMUNE NORDRE LAND KOMMUNE SØNDRE LAND KOMMUNE OPPLAND FYLKESKOMMUNE

Detaljer

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010

Regionalplan kultur 2010 2013. Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Regionalplan kultur 2010 2013 Vedtatt av Fylkestinget 16. 17. juni 2010 Forord Kulturpolitikk i Norge utøves av mange og på mange plan. Og det er enda flere som berører eller berøres av, kulturelle aktiviteter.

Detaljer

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen

St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen St.meld. nr. 11 (2008 2009) Læreren Rollen og utdanningen Innhold Del I Departementets vurderinger og forslag til tiltak............... 7 1 Lærer for framtiden........... 9 1.1 Regjeringen satser på læreren....

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING

2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2. 3-ÅRIG YRKESFAGLÆRERUTDANNING 2.1 FORMÅL OG EGENART Den 3-årige yrkesfaglærerutdanningen kvalifiserer for yrkesfaglig lærerarbeid i videregående skole og lærebedrift. I tillegg kan utdanningen kvalifisere

Detaljer

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur

Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Kulturkunnskap i en kunnskapskultur Evaluering av forsøk med Den kulturelle skolesekken i videregående skole HEIDI HAUKELIEN OG BÅRD KLEPPE TF-rapport nr. 254 2009 TF-rapport Tittel: Kulturkunnskap i en

Detaljer

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1

Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Tema 1 En profesjonell arena for utvikling av framtidas fagarbeidere Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører

Detaljer

Entreprenørskap i utdanningen

Entreprenørskap i utdanningen Handlingsplan Entreprenørskap i utdanningen fra grunnskole til høyere utdanning 2009 2014 Forord Å gi alle mulighet til å ta utdanning av høy kvalitet, er avgjørende for å videreutvikle det norske velferdssamfunnet.

Detaljer

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014

Audiovisuelle fortellinger. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUTs tilsynsrapporter Audiovisuelle fortellinger Mastergradsstudium ved Høgskolen i Lillehammer November 2014 NOKUT kontrollerer og bidrar til kvalitetsutvikling ved lærestedene. Dette gjør vi blant

Detaljer

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke.

Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon. Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Høringsuttalelse fra Musikernes fellesorganisasjon Kvalitetsutvalgets utredning, NOU 2003:16 I første rekke. Kvalitetsutvalgets utredning er svært omfattende og behandler mange sider av grunnopplæringen.

Detaljer

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget

Meld. St. 22. Motivasjon Mestring Muligheter. Ungdomstrinnet. (2010 2011) Melding til Stortinget Meld. St. 22 (2010 2011) Melding til Stortinget Ungdomstrinnet Innhold 1 Ungdomstrinnet mål og forventninger... 5 1.1 Et godt utgangspunkt... 6 1.2 Hvorfor fornye ungdomstrinnet?. 6 1.3 Hvordan fornye

Detaljer

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE

Sandnes - i sentrum for framtiden MODIG. Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 SANDNES KOMMUNE MODIG Kvalitetsplan for Sandnes-skolen 2011-2014 Sandnes - i sentrum for framtiden SANDNES KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innledning...3 Kapittel 1 Kvalitet i Sandnes-skolen.6 Kapittel 2 Tilpasset opplæring

Detaljer