Mål og resultater

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Mål og resultater 2010-2012"

Transkript

1 Mål og resultater Tema 2010 tiltak og mål 2010 resultater 2011 tiltak og mål 2011 resultater 2012 tiltak og mål Redusere vannforbruket i KLPs, reduksjon på Eiendom og våre kontorer egendriftede bygg med 5% per Ikke oppnådd 13% arealenhet Eiendom og våre kontorer Eiendom og våre kontorer Eiendom og våre kontorer Avfall Avfall Redusere energiforbruket i egendriftede bygg med 5% Måle og rapportere på faktiske forbruk i forhold til planer/mål for bygget "Miljøbygget" i Trondheim Tilby miljø til alle ansatte. Fortsette energisparingstiltak virtualisering og konsolidering av servere, med mål om 68% av serverene benytter virtuell teknologi. Reduksjon på 15kwh/m2 Ikke oppnådd, reduksjon på 3,5% 3% reduksjon Faktisk forbruk i samsvar. Faktisk forbruk i samsvar. Kun gjennomført for miljøkomiteen. Utprøving av kundemøter med videokonferanse Støtte og delta i miljø og klimarelaterte initiativer Nesten gjennomført, det har ikke vært mulig å nå helt opp til 68% Redusere energiforbruket i egendriftede bygg med 5% Redusere energiforbruket i egne kontorer Redusere tonn co2/ansatt med 5 %., 21% reduksjon som vedvarende tilbud til ansatte og inkluderes for nyansatte. Informasjon om Utarbeide nye rutiner for avfallshåndtering er gitt, avfallshåndtering i nytt hovedkontor i men avfallsinstruksen er Bjørvika. ikke oppdatert Oppdatere avfallsinstruksen Øke kildesorderingsgraden for KLPs Ikke oppnådd. egendriftede bygg til 60%. for Oslo. Ikke oppnådd Bedre koordinering av kundemøter for å redusere reiser Gjennomføre energiforbruk analyse av serverrommet i KLP Huset

2 Avfall Avfall Øke kildesorteringsgraden for KLPs egendriftede bygg i Trondheim til 50%. Tilby miljø- til alle ansatte, som også beskriver avfallshåndtering i våre kontorer Ikke oppnådd Reise Investere i IKT løsninger som videokonferanseutstyr, fjernnstyring og fjernovervåkning, for å redusere transport og reisevirksomhet... Oppgradert videokonferanseutstyr i Bergen og Trondheim. Vurdere kapasitet og ev utvidelse av videokonferanse utstyr i Oslo. Reise Redusere tonn co2 per ansatt Ikke oppnådd. med 5% fra reisevirksomheten. Reise Anskaffe el-bil i Oslo Oppnådd Vurdere kapasitet og innhente erfaring fra ordningen. Reise Aktiv-til-jobben tiltak Oppnådd Miljøsertifisering Redusere totalt papirforbruk med 15 % innen 2012 som følge av: - overgang til elektronisk dokumentbehandling, - prosjektet Papirløse KLP med overgang til elektronisk arkiv Redusere papirforbruk fra printere med 50 % som følge av å redusere antallet skrivere, tosidig standard utskrift og "henteutskrift" med autorisering før utskrift Miljøfyrtårnsertifisering av KLP Banken Tiltakene er gjennomført, men vi har ikke klart å måle faktisk reduksjon som følge av tiltakene. Tiltakene er gjennomført, men vi har ikke klart å måle faktisk reduksjon som følge av tiltakene.. Innføring av elektronisk håndtering av utgående og inngående fakturaer. Innføre "henteutskrift" og bytte ut skriverene på Bergenskontoret. Miljøfyrtårnsertifisering av KLP Banken Tiltakene er gjennomført, men vi har ikke klart å måle faktisk reduksjon som følge av tiltakene. Delvis gjennomført. Utgående elektronsik faktura er ikke gjennomført. Delvis gjennomført. Printerene er installert, men ikke med "henteutskrift" Sjekkes ut: Innføre elektronisk utsendelse av avtaledokumenter for KLP Skade. Forbedre rapportering og mål om 5% reduksjon av papirforbruket. Utgående elektronisk fakturaer.

3 Miljøsertifisering Miljøsertifisering ISO sertifisering av KLP Eiendom Trondheim, Stockholm og København Vurdere måloppnåelse på handlingsplan for 2009 og vedta ny handlingsplan på miljø for 2010 i henhold til krav i Miljøfyrtårnstandarden. 90 % av alle ansatte skal gjennomføre webbasert etisk dilemmatrening Alle nyansatte skal gjennomføre webbasert etisk dilemmatrening Gjennomføre intern undersøkelse for å kartlegge kjennskap til etiske retningslinjer Utvikle retningslinjer som ivaretar KLPs Implementere rutiner for å ivareta og følge opp miljøkrav til innkjøp For alle vesentlige IKT-innkjøp skal miljøkriterier vektlegges. Det skal tilstrebes å velge miljøsertifiserte leverandører for medarbeidere har individuelt gjennomført dilemmatreningsprogram. Et større antall ansatte har gjennomgått programmet gjennom workshops. Første modul er obligatorisk på kurs for nyansatte Utsatt til 2011 for kontraktsavdelingen Delvis Etablere Ombud som egen varslingsinstans Etablere leverandørregister med oppfølgingssystem Etablere innkjøpsforum Delvis, tatt inn i medarbeiderundersøkelsen GPW Delvis gjennomført, arbeidet er påbegynt Delvis gjennomført Utarbeide og ta i bruk innkjøpsveileder Implementere krav til etikk og miljø i konsernavtaler Delvis, veileder er utarbeidet men ikke implementert i deler av organisasjonen Resertifisering av KLP og døtrene ved at alle nyansatte skal gjennomføre kurset. som standard spørsmål i medarbeiderundersøkelsen GPW Etablere Ombud som instans for registrering av alle innrapporterte varslingssaker Revidere relevante dokumenter som innkjøpsveileder og leverandørkrav Oppstart av innkjøpsforum og etablere rutiner for oppfølging av leverandører og dokumentasjon Videreutvikle og implementere veilederen Revideres og implementeres i hele organisasjonen

4 Myndigheter og parter i arbeidslivet Myndigheter og parter i arbeidslivet Myndigheter og parter i arbeidslivet Forankring og ledelse av Forankring og ledelse av Forankring og ledelse av Interessenter og materialitet Interessenter og materialitet Interessenter og materialitet Strategi og styringsdokumenter for i KLP Strategi og styringsdokumenter for i KLP Utarbeide analyser av ulike delene av pensjonsreformen for å vise virkningen for rettighetshaverne og arbeidsgiverne Overvåke og analysere mulige endringer i rammebetingelser, konkurransebilde og strukturendringer som berører konsernet, kunder og / eller konkurrenter Utarbeide analyse av hvordan Utsatt til 2011 da pensjonsreformen har gitt seg utslag i pensjonsreformen først praksis trådte i kraft fra Alle forretningsområdene skal rapportere på på eget målkort Gjennomgå og sikre prosesser og rutiner i henhold til vedtekter for hvitvasking Innhente innspill fra ulike interessenter på KLPs Analysere ulike problemstillinger rundt ny uførepensjon. Analysere uttaket av fleksibel alderspensjon i folketrygden blant rettighetshavere i KLP Konsernmålkortet skal inneholde eget mål for Utarbeide analyser knyttet til konsekvenser av pensjonsreformen for å vise virkningen for rettighetshaverne og arbeidsgiverne. Analysere uttaket av uførepensjon, AFP og fleksibel alderspensjon i folketrygden blant rettighetshavere i KLP KLPs mål er å bidra til en bærekraftig offentlig sektor. Behandling og godkjenning av ny strategi for i KLPs konsernledelse og i KLPs styre Videreføre dialogen om KLPs i etablerte kundefora Etablere Blogg for Videre vil KLP integrere bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift i sine forretningsprosesser. Delvis gjennomført Gjennomgang av status for implementering av ny strategi for i KLPs styre Innhente inspill fra ulike interessenter gjennom foredrag og delta i debatter. Øke kjennskapen og aktiviteten på KLPs blogg

5 Strategi og styringsdokumenter for i KLP I strategien er det tre områder som er spesielt fremhevet: 1. Strategiske prosjekter og virksomhetstyring - Inkludere Ansvarlig Forretningsdrift i alle relevante strategiske prosjekter og virksomhetstyring, for å sikre at blir ivaretatt gjennom prosesser og styrende dokumenter. 2. Forretningsutvikling - Inkludere Ansvarlig Forretningsdrift ved å se på både risiko og muligheter knyttet til forretningsutvikling, 3. Bevissthet internt - Implementering og ivaretakelse av 75% av telefonhenvendelsene til kundesenteret i Livdivisjonen skal besvares innen 30 sekunder.. 64% besvart innen 30 sek. 70% innen 30 sek. Score på 75 i kundetilfredshetsundersøkelse blant pensjonister. Overholde leveranseplan for pensjons- og gruppelivskunder som 90 % 100 % publisert på klp.no Nr. 1 i bransjen for kundetilfredshet i 77,5 bedriftsmarkedet 77,5 75 Foreta kundeundersøkelse blant gjennom KTI KLPs egne kunder måling Delta i omdømmeundersøkelse Være en aktiv samarbeidspartner for HMS relaterte prosjekter og aktiviteter. Måle effekten av HMS-prosjekter og måle kundenes opplevde nytteverdi av samarbeidet med KLP. KTI på 82 med skala fra KTI på 85 med skala fra kundeaktiviteter knyttet til HMS kundeaktiviter 200 kundeaktiviteter Gjennomføre 60 kurs/fagseminarer, risikokartlegginger og andre prosjekter, hos kunder innen skadeforebygging. Foreslå forebyggende tiltak for spesifikke grupper, som hjemmeboende hjelpetrengende og unges oppvekstmiljø. 3 ulike tiltak/prosjekter for trygge skoleveier i samarbeid med Trygg Trafikk, bla. utvikle et veiledningshefte til foreldre i overgangen barnehage-skole med fokus på skolevei. Påbegynt med 85 FøreVar aktiviteter Finne nye prosjekter i samarbeid med Trygg Trafikk og sluttføring av brosjyre på Barnehage til skole. 146 FøreVar aktiviteter Inspill til ulike faggrupper for å belyse kommunenes utfordringer.. videreføres med 85 FøreVar aktiviteter Etablere kurs og smatriell ut fra kommunenes behov. Gjennomføre 3 nye prosjekter i samarbeid med Trygg Trafikk.

6 Kompetansedeling Kompetansedeling Kompetansedeling Alle politikere og administrasjon i kommuner og fylkeskommuner skal i løpet av en fireårsperiode få tilbud om tiltak for å heve kompetansen på pensjon samt informasjon om betydningen av eierskap og innflytelse i KLP. Tilby til yngre ansatte hos våre kunder for å styrke kjennskapen til rettigheter og fordeler ved pensjonsordningen og forsikring. Tydelig og enkel informasjon om betydningen av pensjonsreformen for våre medlemmer skal være kontinuerlig tilgjengelig på klp.no Vurdere status for implementeringen av KLPs policy for mangfold og likestilling. Øke kunnskapen til ledere gjennom leder Gi stiltak innen temaet mangfold til alle ledere innen Kartlegge implementeringen av ansettelsespolicy knyttet til mangfold og minoriteter spesielt. Foreta en gjennomgang av det årlige lønnsoppgjøret for å avdekke eventuelle lønnsforskjeller knyttet til kjønn. Være tilstede på fire ulike arenaer for møte med studenter og andre arbeidssøkere Andel ansatte som synes KLP er et bra sted å arbeide på 87% i GPTW. Holde sykefraværet i KLP under 4,5% videreføres videreføres videreføres Ikke fulgt opp på alle punkter ikke. Gjennomføres gjennom ulike. lederkurs. Kurs for ledere ble tilbudt. 5 deltok. ikke. Delvis Pågående. Pågående Pågående... Delvis gjennomført, prioriterte kun to arenaer. Vurderes gjennom arbeid med ny handlingsplan Revidere policy for likestilling og mangfold og lage ny handlingsplan Være tilstede på en karrieredag i tillegg til andre arenaer. 85 % ved neste måling. Ingen måling gjennomført. Videreføre mål til neste måling. 4,40 % Holde sykefraværet i KLP under 4,5% 4,56 % Sykefravær på 4% eller under.

7 Menneskerettigheter 90% av ansatte skal ha benyttet læringsportalen for påmelding av kurs Gi tilbud til alle ansatte om som støtter økt kompetanse innen KLPs kjernevirksomhet: pensjon, forsikring og kapitalforvaltning Tilby interaktivt miljø til alle ansatte Inkludere HMS elementer i annen lederutvikling Alle administrerende og representanter i samu skal gjennomføre HMS kurs Etablere IA-plass ved KLPs kontorer i Oslo.. Øke tilbudet av e-læring. Delvis, kurs for ansatte tilknyttet Kapitalforvaltning er gjennomført Ikke gjennomført, men smateriale er under utarbeidelse kurs knyttet til Kapitalforvaltning samt kurs innen tjenestepensjon Øke kjennskapen til KLPs i egen organisasjon KLP fremmer menneskerettigheter ved å integrere ansvaret i den daglige driften, ved bruk av stemmerett i generalforsamlinger, implementering i KLPs etiske

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked

02 ÅRSRAPPORT 2014. Ansvarlig. Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP årsrapport 2014 02 ÅRSRAPPORT 2014 Ansvarlig Elisabeth Kristina Mahle CRM rådgiver, Marked KLP inviterte i 2014 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en av KLPs verdier: åpen,

Detaljer

Sammen skaper vi verdier for fremtiden:

Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Sammen skaper vi verdier for fremtiden: Samfunnsansvarsrapport 2008 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT SIDE 3 Om rapporten Det er vår ambisjon at denne publikasjonen skal gi et oversiktlig bilde av hva KLP har gjort

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar

Handlingsplan 2007 2008. Samfunnsansvar Handlingsplan 2007 2008 Samfunnsansvar Høydepunkter 2005-2006 DJSI og FTSE4Good Miljøhandlingsplan for våre eiendommer Mikrofinansiering Storebrand har vært kvalifisert til bærekraftsindeksene Dow Jones

Detaljer

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002

Forretningsmessig samfunnsansvar. Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar Handlingsplan 2003-2004, rapportering 2000-2002 Forretningsmessig samfunnsansvar 2003-2004 Nøkkeltall Antall ansatte 1 361 Kundefond livsforsikring 102,4 mrd Øvrig midler

Detaljer

Samfunnsansvar i Orkla

Samfunnsansvar i Orkla Samfunnsansvar i Orkla Orkla ønsker å bruke posisjonen som ledende merkevareselskap til å skape bærekraftig vekst. Konsernets innsats for å verne om mennesker og miljø skaper positive ringvirkninger gjennom

Detaljer

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013.

Miljørapport. miljøsertifisert etter ISO 14001 standarden innen 2013. HELSE BERGEN Haukeland universitetssjukehus Miljørapport 2010 Vi står overfor store miljøutfordringer som klimaendringer, miljøgifter på avveie og tap av biologisk mangfold. Helse Bergen ønsker å ta sitt

Detaljer

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011

MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 MILJØRAPPORT HELSE SØR-ØST 2011 VI ER PÅ VEI INNHOLD 2 Om miljørapporten 3 Vi er på vei 4 Energi 6 Avfall 8 Vannforbruk 10 Innkjøp og miljøkrav 12 Miljørevisjoner i anskaffelser 14 Etiske leverandørkjeder

Detaljer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer

KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006. Innhold. For dagene som kommer KLP OG SAMFUNNET RAPPORT 2006 For dagene som kommer INNHOLD STYRELEDERS INNLEDNING 5 UTGANGSPUNKTET FOR DAGLIGE HANDLINGER 6 HANDLINGPLAN 2007 8 RAPPORT 2006 10 - Økonomi 12 - Samfunn 16 - Miljø 20 UTVALGE

Detaljer

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse.

åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård Innhold Nøkkeltall KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. KLP årsrapport 2010 åpen Vinnerfotografi av Grete Ingelsrud ansvarlig Vinnerfotografi av Øyvind Arnegård KLP hadde i 2010 en intern fotokonkurranse. De ansattes bidrag skulle visualisere KLPs kjerneverdier,

Detaljer

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014

Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren. EY Oslo, 01.04.2014 Evaluering av handlingsplaner for Holdninger, Etikk og Ledelse (HEL) i forsvarssektoren EY Oslo, 01.04.2014 Ordsky på forsiden er laget basert på tekstsvar fra spørreundersøkelse utsendt til utvalgte respondenter

Detaljer

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen

Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Miljøledelse ved Universitetet i Bergen Årsrapport 2007 Virksomhetsbeskrivelse i en samfunns- og miljømessig sammenheng I Strategisk plan for perioden 2005-2010 heter det at: den akademiske frihet skal

Detaljer

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall

Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen. For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad. Innhold. Nøkkeltall KLP årsrapport 2011 Kundedialog Vinnerfotografi av Kari Jakobsen For dagene som kommer Vinnerfotografi av Anne Westad KLP inviterte i 2011 til en fotokonkurranse, der KLP-ansatte skulle visualisere temaene

Detaljer

samfunnsansvarsrapport 2014

samfunnsansvarsrapport 2014 samfunnsansvarsrapport 2014 Sverige: 100 % 3089 0031 av nye leiligheter i egenregi Svanen-sertifiseres Norge: 100 % økning i produksjon av lavtemperaturasfalt (LTA) 2 SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2014 VEIDEKKE

Detaljer

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006

SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 SAMFUNNSANSVAR Handlingsplan 2005 2006 Storebrand stiller miljømessige og samfunnsansvarlige krav til selskapene vi investerer i. Storebrands sommerfuglmerke deles ut til selskaper som er ledende i å ta

Detaljer

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014

Strategiske innsatsområder for Sykehuset Telemark i strategiplanen for 2011 2014 Oppdatert 29.05.2015 Overordnet handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2013-2014 Sykehuset Telemark HF 1. Innledning Denne overordnede HMS planen inneholder: Kap. 2) Strategiske innsatsområder og

Detaljer

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo

Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Miljørapport - KLP - Hovedkontor i Oslo Innrapporterte miljøprestasjoner og miljøtiltak for 2011 Handlingsplan for 2012 Rapportstatus: Levert. Generelt År Omsetning Antall årsverk 10 000,00 Millioner kr

Detaljer

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16

FORORD INNHOLD. Selskapene som ikke besvarte undersøkelsen...14 Avslutning og generelle betraktninger...15 Spørreskjema...16 2009 FORORD TROND GISKE NÆRINGS- OG HANDELSMINISTER Spørsmålet om bærekraft i næringslivet vil utvilsomt være en av de virkelig store utfordringene i årene som kommer. Jeg kom nylig tilbake fra en reise

Detaljer

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT 2013 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT SAMFUNNSANSVARSRAPPORT 2013 1 INNHOLD 2 OM SAMFUNNSANSVARSRAPPORTEN 3 REDEGJØRELSE FRA KONSERNSJEFEN 4 OM KONSERNET 4 EIERSTRUKTUR 5 VERDISKAPING 5 NØKKELTALL 6 TILBAKEBLIKK

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014

Vedlegg 2 Oppfølging Handlingsplan for å hindre misligheter i foretaket, jf styresak 067/2014 Analyse av rammeverk for å forebygge, avdekke og håndtere misligheter: Rammeverk For å sikre deling av intern og ekstern kommunikasjon dersom misligheter skulle oppstå i organisasjonen er det behov for

Detaljer

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport

FOR ARV OG MILJØ. bærekraftsrapport FOTO FREDRIK MYHRE OG GLENN RØKEBERG Innhold for arv og miljø dialog og åpenhet kollektiv drivkraft miljøvennlig jernbanedrift 46-50 51-53 54-58 59-65 motiverte medarbeidere sikker reise etiske normer

Detaljer

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT

Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 DNB SAMFUNNS- ANSVARSRAPPORT Årsrapport 2014 Årsrapport 2014 DNB-KONSERNET 2014 RISIKO- OG KAPITALSTYRING DNB-konsernet 2014 X. KAPITTELTITTEL A Temaer som omhandles i flere DNB-rapporter

Detaljer

KLP å rsrappor t 201 2

KLP å rsrappor t 201 2 KLP å rsrappor t 201 2 Foto Svein Magne Furulund Foto anders eidsnes forsidefoto anne westad Foto Eli Bleie Munkelien KLP inviterte i 2012 til en intern fotokonkurranse der ansatte skulle visualisere en

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune

Digitaliseringsstrategi 2014-2017. Froland Kommune Digitaliseringsstrategi 2014-2017 Froland Kommune Del 1 - Digitalisering i Froland kommune overordnede føringer...3 Bakgrunn - Hvorfor digitaliseringsstrategi?......3 Visjon og hovedmål...3 Hovedmål 1:

Detaljer

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009

esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 esiljan 2009-12 Kommunestyrets vedtak 13. oktober 2009 2 Introduksjon... 2 Lokaldemokrati og deltakelse i informasjonssamfunnet 3 Tjenester på nett... 3 Elektronisk samhandling i helse og omsorgstjenesten

Detaljer

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007

3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 3 NTNUs Årsrapport HMS 2007 Innhold: 1 Innledning... 2 2 NTNUs sentralt organiserte HMS-arbeid... 2 2.1 Arbeidsmiljøutvalget... 2 2.2 HMS-systemet... 3 2.3 Kurs og undervisning... 3 2.4 Rosenborgsaken...

Detaljer

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet

S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet Oppdatert: 2010-02-09 Til: Styremøte 2010-02-17 Saksdokument S-2010/07 BIBSYS biblioteksystem 2010-2012 Nye brukere av biblioteksystemet I forbindelse med behandlingen av 4 søknader om bruk av BIBSYS Biblioteksystem

Detaljer

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010

AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 AUTORISASJONSORDNINGEN FOR FINANSIELLE RÅDGIVERE RAPPORT FØRSTE HALVÅR 2010 Drift Utvikling av nøkkeltall: 15. oktober 2009 31. desember 2009 30. juni 2010 Antall tilsluttede bedrifter 131 135 142 Antall

Detaljer

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE

Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE Dok. nr.:. OVERORDNET HMS-HÅNDBOK FOR BERGEN KOMMUNE REVISJON 2012 Innholdsfortegnelse Forord... 3 1. Mål og prinsipper for HMS-arbeidet... 4 2. Organisasjon og ansvarsforhold i HMS-arbeidet... 5 3. Kompetanse

Detaljer