Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utskriving av pasientar. som har behov for kommunale tenester"

Transkript

1 SOGN OG FJORDANE Utskriving av pasientar som har behov for kommunale tenester Status, erfaringar, dialog og forbetringsframlegg Jan Helge Dale, Inghild Mowatt og Vidar Roseth Januar 2015

2 Innhald 1. Innleiing Samandrag Statistikk og annan kunnskap Utviklinga i tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar Blir pasienten meldt utskrivingsklar til rett tid? Har tal reinnleggingar auka? Melde avvik relatert til utskriving av pasientar Undersøking av vinstrealisering i Helse Førde Korleis påvirker økonomiske virkemiddel pasientflyten? Undersøking i kommunane og helseføretaket Opplegget for undersøkinga Korleis blir fastsette rutinar oppfølgd? I kva grad førekjem det at pasientar må ligge på fleirsengsrom etter utskriving? I kva grad har nye rutinar ført til auka press i dei kommunale tenestene? Får pasientane eit godt tilbod etter utskriving frå sjukehus? I kva grad gjer lege ved sjukehus rette vurderingar av om pasienten er utskrivingsklar? Erfaringskonferanse Innleiing Korleis fungerer det - relevant statistikk og annan kunnskap Korleis fungerer det aktuelle case og undersøkingar Gruppearbeid Styringsinformasjon i Samhandlingsbarometeret Problemstillingar knytt til pasienttransport Elektronisk meldingsutveksling Aktuelle endringar i delavtalen om utskriving Når er pasienten utskrivingsklar? Oppsummering og avslutning Evaluering av konferansen Vidare oppfølging 30 2

3 1 Innleiing Denne rapporten gir eit samla oversyn over statistikk og annan kunnskap som som låg føre til ein erfaringskonferanse for Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane i november Konferansen samla kring 100 deltakarar frå kommune- og spesialisthelsetenesta. Rapporten omfattar og informasjon, erfaringar og framlegg som vart formidla på sjølve konferansen. Fokusområdet i rapporten er samhandlinga i høve utskrivingsklare pasientar. 2 Samandrag Kommunane i Sogn og Fjordane tek stort sett i mot pasientane same dagen som dei er utskrivingsklare. Dette er ein klar effekt av samhandlingsreforma, det økonomiske virkemidlet og forbetra samarbeid mellom kommunane og helseforetaket. Dei fastsette rutinane for kommunikasjon og utskriving fungerer i hovudsak bra. Etter innføring av elektroniske meldingar slepp ein å bruke mykje tid på å få tak i rette personen på telefon, i tillegg til at kommunikasjonen blir kvalitetssikra betre og dokumentert i pasientjournalen. Det er likevel nokre forbetringspunkt. Kommunane må syte for at innskrivingsrapport kjem til sjukehuset til rett tid og inneheld det den skal. Dei må og syte for systematisk overvaking av innkomne meldingar og svare på varsel om utskrivingsklar pasient innan 3 timar. Helse Førde må syte for at utskrivingsrapport kjem raskare ut med godkjent epikrise og det innhaldet den skal ha. I dag er det spesielt informasjon om medisinar som kan vere feil eller ufullstendig, og dette kan vere ein vesentleg risikofaktor. Kommunane set pris på at sjukehuset normalt varsler dagen før pasienten blir utskriven. Men det skaper problem at pasientane oftast kjem ut til kommunen på ettermiddagen, då det gjerne er dårlegare bemanning enn på dagtid. Spesielt vanskeleg er det om pasienten blir utskriven fredag ettermiddag eller i helg, og kanskje utan å ha tilgang til naudsynt informasjon og naudsynte medisinar. Rutinane bør vurderast ved revidering av gjeldande avtale. Liggetid på sjukehus totalt har gått betydeleg ned med frigjeving av sengar. Dette har flytta arbeidsoppgåver frå sjukehuset til kommunane. Nær 90 % av kommunane i fylket opplever auka press i dei kommunale tenestene som dei meiner skriv seg frå ny praksis og nye rutinar for utskriving av pasientar. Det viser seg og at liggetid før pasienten er vurdert som utskrivingsklar har gått vesentleg ned, slik at Helse Førde no har kortare liggetid enn Helse Vest samla. Tal reinnleggingar innan 30 dagar aukar og både i Helse Førde og Helse Vest. Desse tilhøva bør undersøkjast nærare. Ein stor del av kommunane i fylket opplever at endra utskrivingspraksis gir seg utslag i overbelegg på institusjon, lengre ventetid for å få plass på sjukeheimen og at det er meir krevjande å gi naudsynte tenester i heimen. 3

4 Kommunane meiner likevel at pasientane i hovudsak får eit godt tilbod etter utskriving. Vi får eit bilde av kommunale tenester som strekker seg og klarer å ivareta pasientane sjølv om arbeidsvilkåra er vanskelege. Det er likevel verdt å ha med seg at dette er kommunane sine vurderingar, ikkje pasientane sine. Mange av pasientane må ligge på fleirsengsrom etter utskriving. Om dette er for kortare tid, er det ikkje nokon kvalitetsreduksjon i høve det dei tidlegare hadde på sjukehuset. Men om dette fører til at dei vert verande lenge på fleirsengsrom i kommunale sjukeheimar, er ikkje det i samsvar med dagens krav. Dette bør undersøkjast nærare. I den gjennomførte undersøkinga vart det spurt om i kva grad lege ved sjukehus gjer rette vurderingar av om pasienten er utskrivingsklar. Fordelinga av svara gir ikkje nokon klar tendens eller grunnlag for konklusjon. Det bør gjerast ei meir inngåande undersøking av dette. 3 Statistikk og annan kunnskap 3.1 Utviklinga i tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar Statistikken omfattar utskrivingsklare pasientar som har behov for kommunale tenester etter utskriving. Den viser tal liggedøgn (summen av tal døgn for dei enkelte pasientane) frå pasienten er meldt utskrivingsklar til kommunane kan ta i mot pasienten, også kalla «overliggedøgn». Det er teke med tal f.o.m. januar 2011 t.o.m.oktober Når pasienten har behov for kommunale tenester etter utskriving, må kommunane betale ein fastsett sum dersom dei ikkje kan ta i mot pasienten. Før samhandlingsreforma trådte i kraft den , var reglane om betaling for utskrivingsklare pasientar utforma slik det det påløp ei betalingsplikt 10 dagar etter at pasienten var meldt utskrivingsklar. I tillegg kom gjerne to dagar postgang etter utsending av fakura frå helseføretaket. Frå inntrådte ei betalingsplikt frå første dag, og det vart gjort ein vesentleg auke i beløpet til kr pr døgn. I 2014 er det prisjusterte beløpet kr pr døgn. Fig 1 utvikling i tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar 4

5 Figuren viser at det i 2011, dvs før samhandlingsreforma og det nye økonomiske virkemidlet trådte i kraft, var i hovudsak mellom 200 og 300 liggedøgn for utskrivingsklare pasientar kvar månad i Sogn og Fjordane. Dette inneber at opp mot 10 senger på sjukehusa til ei kvar tid var belagt med pasientar som skulle ha vore utskrivne. Etter ser ein at tal liggedøgn har gått dramatisk ned, med når 100 %. Det meste av perioden sidan har det om lag ikkje vore nokon pasientar som har blitt liggande på sjukehus i påvente av kommunale tenester. Det er ikkje registrert tilsvarande nedgang nokon annan stad i landet. På landsbasis har nedgangen vore kring 2/3 (Tor Åm, ). Generelt gir det økonomiske virkemidlet som vart innført ei viktig forklaring på denne utviklinga. Kommunane ønsker å unngå denne betalinga for å nytte ressursane til andre føremål. Det vart i 2011 etablert eit større prosjekt med brei deltaking frå begge partane, som utarbeidde ein ny samarbeidsavtale om utskriving av pasientar innan somatikk og nye rutinar. Gjennom dette prosjektet oppnådde partane å skape eit godt medvit om naudsynte førebuingar. Partane fekk og ei større grad av felles forståing for kva behov som må takast omsyn til i kommunikasjonen og ved utskriving. Dei fastsette rutinane vart godt gjennomarbeidde og forankra. Ved at prosjektet varte ei tid etter at rutinane trådte i kraft, klarte ein og på ein bra måte å sikre av at rutinane vart følgde i alle ledd. Dette prosjektet og dei nye rutinane som vart innførte, blir vurdert som ei forklaring på at effekten har vore enno betre her enn i mange andre regionar. Mange kommunar førebudde seg godt på den nye situasjonen. Ein del kommunar oppretta nye sengeplassar, t.d. ved korttidsavdeling på sjukeheimen. Kommunane gjennomførte i tillegg ei endring av si organisering, med avklara kontaktpunkt og høve til å ta raske avgjerder om mottak av pasientar. God planlegging og god innsats i kommunane blir vurdert som den tredje forklaringsfaktoren. Fig 2 tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar for dei enkelte kommunane 5

6 Variasjonane som går fram av denne figuren bør ikkje tilleggjast stor vekt. Det var i starten i 2012 at nokre kommunar hadde spesielle utfordringar. Etter dette har alle kommunane i hovudsak klart å ta i mot pasientane raskt. Det vil alltid kunne oppstå forhold for ein periode som er utfordrande for enkeltkommunar, som meir kan tilskrivast tilfeldige variasjonar (t.d. opphoping av utskrivingsklare pasientar og/eller pasientar som vil vere særskilt ressurskrevjande). Det er vanskeleg for kommunar å ha ein beredskap for alle forhold. Det er likevel verdt å merke seg at 5 kommunar har klart å ta i mot alle pasientane frå første dag i heile perioden. Desse kommunane synest å ha vore godt rigga for den nye situasjonen. I starten var det spesielt ved utskriving frå Ortopedisk avdeling i Helse Førde og til dels frå Medisinsk avdeling at kommunar hadde problem med å ta i mot frå dag ein. Seinare i perioden har det som nemnt vore små tal og ingen avdelingar som peikar seg ut. 3.2 Blir pasienten meldt utskrivingsklar til rett tid? Det er tilbakemelding frå mange kommunar om at pasientane er sjukare enn før når dei kjem til kommunen. Dette kan ha ein naturleg samanheng med at pasientane ikkje lenger ligg på sjukehus dagar etter at han/ho er ferdigbehandla, slik tilfellet ofte var før. Men det blir og tidvis påstått at legar ved sjukehuset har ein ny praksis for vurdering av når ein pasient er utskrivingsklar. Forskrift om betaling for utskrivingsklare pasientar har slike føresegner: «En pasient er utskrivningsklar når lege på sykehus vurderer at det ikke er behov for ytterligere behandling i spesialisthelsetjenesten. Vurderingen skal være basert på en individuell helsefaglig vurdering, og følgende punkter skal være vurdert og dokumentert i pasientjournalen a) problemstillingen(e) ved innleggelse, slik disse var formulert av innleggende lege, skal være avklart b) øvrige problemstillinger som har fremkommet skal være avklart c) dersom enkelte spørsmål ikke avklares skal dette redegjøres for d) det skal foreligge et klart standpunkt til diagnose(r), og videre plan for oppfølging av pasienten e) pasientens samlede funksjonsnivå, endring fra forut for innleggelsen, og forventet framtidig utvikling skal være vurdert.» Forskrifta inneber same reglar om når ein pasient er utskrivingsklar som tidlegare. Det er understreka i forskrifta at det er lege ved sjukehus som skal gjere denne vurderinga. Tal frå Helsedirektoratet (samhandlingsstatistikk ) viser at gjennomsnittleg liggetid før pasienten blir meldt utskrivingsklar har gått nokså markant ned etter 2011: Fig 3 gjennomsnittleg tal liggedøgn før pasienten blir meldt utskrivingsklar 6

7 Statistikken for som publisert av helsedirektoratet i januar 2015 viser same tendens. Dersom ein samanliknar Helse Førde med samla tal for Helse Vest, er bildet slik: Fig 4 gjennomsnittleg tal liggedøgn før pasienten blir meldt utskrivingsklar Helse Vest og Helse Førde (Analysesenteret) Det har førebels ikkje vore mogleg å skaffe tal før 2012 for Helse Førde. Det er derimot teke med tal t.o.m. september 2014 for det lokale helseføretaket. Statistikken indikerer at det har vore om lag den same utviklinga i gjennomsnittleg tal liggedøgn før pasienten blir meldt utskrivingsklar for Helse Førde som for Helse Vest totalt. Ein ser også at tala for Helse Førde ligg noko lågare enn gjennomsnittet for Helse Vest. Kva faktorar som kan forklare denne utviklinga må bli gjenstand for nærare undersøkingar. 3.3 Har tal reinnleggingar auka? Statistikk frå Helsedirektoratet (samhandlingsstatistikk ) viser at tal reinnleggingar har auke for ei gruppe av pasientar. Dette gjeld pasientar som vart teken i mot av kommunen same dag som pasienten vart meldt utskrivingsklar eller neste dag. Fig 5 andel reinnleggingar innan 30 dagar (tal pr 2. tertial ) Figuren viser at tal reinnleggingar innan 30 dagar har auka klart for denne pasientgruppa etter 2011 på landsplan og i Helse Vest. Den siste samhandlingsstaistikken som er publisert ( ) endrar ikkje dette biletet. Dersom ein samanliknar Helse Førde med samla tal for Helse Vest, er bildet slik: 7

8 Fig 6 andel reinnleggingar innan 30 dagar (tal pr 2. tertial ) Helse Vest og Helse Førde Det har førebels ikkje vore mogleg å skaffe tal før 2012 for Helse Førde. Det er derimot teke med tal t.o.m. september 2014 for det lokale helseføretaket. Statistikken indikerer at det har vore om lag den same utviklinga i andel reinnleggingar for denne gruppa for Helse Førde som for Helse Vest totalt. Ein ser også at tala for Helse Førde ligg ein del høgare enn gjennomsnittet for Helse Vest i Det ser også ut til at denne auken ikkje har halde fram i Det er teke til orde for at denne statistikken blir supplert med statistikk over andel reinnleggingar innan 10 dagar. Dette fordi ei reinnlegging innan 30 dagar kan skuldast forhold som ikkje er relatert til utskrivinga og tilstanden pasienten vart behandla for. Mange eldre og kronikarar med samansette lidingar vil tidvis ha behov for ny innlegging i sjukehus uansett. Uavhengig av dette viser statistikken ein tendens som bør føre til vidare analysar og vurderingar. 3.4 Melde avvik og uønska hendingar relatert til utskriving av pasientar Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane har i mange år hatt ei felles ordning for melding av avvik og uønska hendingar som gjeld samhandling. Enkeltsaker blir følgde opp og det blir teke ut statistikk som kan gi grunnlag for å vurdere tendensar og behov for systemforbetringar. Denne ordninga vart revidert og restrukturert frå hausten Tabell 1 utviklinga i tal avviksmeldingar Det har vore ein auke i tal melde avvik dei siste åra. Sett i lys av ei opplevd underrapportering av avvik, blir dette vurdert som positivt. 8

9 Fig 7 tal avvikssaker melde frå kommunane i 2013 og 2014 Figuren viser ein variasjon i tal meldingar mellom kommunane som neppe reflekterer variasjonar i tal faktiske hendingar. Også mellom avdelingar i Helse Førde er det variasjonar som tyder på ulik meldekultur og underrapportering. Fig 8 tal avvikssaker melde frå avdelingar i Helse Førde i 2013 og 2014 Dersom ein fordeler avviksmeldingane på fastsette kategoriar, kan ein få eit inntrykk av kva hovudtypar av hendingar som det er vert å vurdere nærare. Fig 9 fordeling av avvik på hovudkategoriar

10 Ein stor del av meldingane om avvik og uønska hendingar er relatert til utskriving av pasientar. I 2014 (fram til oktober) ser vi likevel at delen av meldingane som gjeld utskriving har gått ned i høve til andre hendingar, jfr også fig 10. Fig 10 avviksmeldingar som gjeld utskriving av pasientar Fleirtalet av avviksmeldingane gjeld utskriving, og ein ser at det er manglar ved epikrise og medisinliste som utgjer dei fleste av desse avvika. I 2013 var det også ein del avvik knytt til transport og varsling, men desse har vore langt færre dei ni første månadene i Avviksmeldingane viser område som bør bli gjenstand for nærare gjennomgang. 3.5 Undersøking av vinstrealisering i Helse Førde Det er ved Førde sentralsjukehus gjennomført ei undersøking av vinstar ved bruk av elektroniske meldingar. Undersøkinga omfattar tidsbruk i høve til telefonkontakt og dokumentering pr pasient i samhandlinga ut mot kommunane (4 sengepostar). Første måling vart gjennomført ved oppstart i april 2013, og neste måling i oktober Fig 11 gjennomsnittleg tidsbruk i telefonen pr pasient i samhandlinga med kommunane 10

11 Fig 12 gjennomsnittleg tidsbruk på dokumentering pr pasient i samhandlinga med kommunane Det er eit eintydig bilde at alle avdelingane bruker vesentleg mindre tid på telefonsamtalar med kommunane i samband med innlagde pasientar og pasientflyten. For dei fleste avdelingane gjeld det og at tidsbruken på dokumentering har auka, noko som er positivt for kvalitet og pasienttryggleik. 3.6 Korleis påvirker økonomiske virkemiddel pasientflyten? I ei semesteroppgåve i studiet : "Helse og omsorg i plan" våren 2014 har Norunn Stavø (kommunalsjef i Flora kommune) sett på korleis dei økonomiske insentiva påvirker pasientflyten mellom sjukehuset og kommunane. Stavø oppsummerer m.a. med at både kommunar og sjukehus er raske til å tilpasse seg økonomiske insentiv. Kommunane har oppretta fleire korttidsplassar, og det er kortare liggetid på kvar plass for å kunne ta i mot utskrivingsklare pasientar same dag. Stavø peiker på at dette på sikt kan føre til lågare effektivitet og sterkare press på både heimetenesta og langtidsplassar på institusjon. Ein bør sjå nærare på om høg produksjon, eller mange pasientar raskt gjennom systemet, gir dårlegare kvalitet på hjelpa pasienten får og dermed mindre høve til eigen meistring. Stavø nyttar Flora kommune som døme, der ein har sett ei svært negativ utvikling med ein betydeleg auke i tal reinnleggingar på sjukehuset frå korttidsavdelinga. For å finne årsaka til dette må ein sjå nærare på den kommunale kvaliteten og på spesialisthelsetenesta sin kompetanse på eldre med komplekse og samansette lidingar. Truleg vil ein trenge gode samarbeidsavtaler mellom sjukehuset og kommunane om korleis ein best mogleg skal kunne handsame kompliserte og samansette lidingar. Det er no etablert eldremedisinske poliklinikkar ved Nordfjord sjukehus og Førde sentralsjukehus som vil vere viktige tiltak i lys av dei omtalte utfordringane. 11

12 4 Undersøking i kommunane og helseføretaket 4.1 Opplegget for undersøkinga Partane kom fram til at den statistikken og kunnskapen som det er gjort greie for tidlegare i denne rapporten burde supplerast med ei eiga undersøking i kommunane og i Helse Førde. Føremålet med undersøkinga var for det første å få eit betre grunnlag for å vurdere korleis dei fastsette rutinane for utskriving av pasientar fungerer. For det andre ønskte ein å få vite meir om situasjonen i kommunane og kva tilbod pasientane får etter utskriving. Respondentane var avdelingsleiarar og andre tilsette som arbeider med utskrivingsklare pasientar. Det vart bedt om at ein samanfatta eitt svar frå kvar kommune/avdeling. Fleire av spørsmåla innebar ei vurdering på ein skala frå 1 til 10, der 1 var dårlegast og 10 var best. Utsendt informasjon og spørjeskjema følgjer som vedlegg til rapporten. Det kom inn svar frå 23 av 26 kommunar og frå 7 av 15 somatiske avdelingar i Helse Førde. Dette er ein bra svarprosent, og ei samanfatning av svara burde såleis gi eit representativt uttrykk for situasjonen. Dei avdelingane i Helse Førde som har svart er til dels sentrale i denne samanhengen og dei omfattar ein stor andel av pasientane og dei tilsette. Mange av respondentane synest å ha hatt ei brei involvering internt og har nytta tid på undersøkinga, og det har blitt gitt mange utfyllande kommentarar. Svara frå dei enkelte kommunane og frå helseføretaket er inntekne i eit eige dokument. 4.2 Korleis blir fastsette rutinar oppfølgd? Det vart bedt om at ein vurderte på ein skala frå 1 til 10 korleis samarbeidsparten og eigen organisasjon følgjer opp dei fastsette rutinane. Eit samla oversyn over svara er gitt i figuren nedanfor. Fig 11 korleis vurderer ein at fastsette rutinar blir oppfølgd 12

13 Figuren viser tal svar på ulike skår på ein skala frå 1 til 10, i tillegg til gjennomsnittleg skår. Mange av kommunane vurderer Helse Førde si oppfølging av rutinane som god. Eit gjennomsnitt på 7,2 inneber at det samla sett er ei god tilbakemelding til helseføretaket. Kommunane vurderer og eiga oppfølging av rutinane som god. Her er gjennomsnittlig vurdering litt betre. Helse Førde sine avdelingar meiner helseføretaket har ei god oppfølging av rutinane. Når det gjeld vurdering av kommunane si oppfølging, er denne derimot meir blanda, og gjennomsnittleg skår er lågare (6,0). Det er stor variasjon i korleis dei enkelte kommunane blir vurderte. To av avdelingane synest å ha ein del innvendingar mot kommunane si oppfølging. Sjølv om tal svar her er lite, så representerer dei som nemnt aktuelle avdelingar og mange tilsette. Frå kommentarane *): Kommunane Fungerer bra: Elektronisk meldingsutveksling Tidlegmelding om innlagt pasient Varsel om utskrivingsklar pasient Lettare å planlegge mottak av pasientar Tek i mot pasientane Fungerer dårleg: Innleggingsrapport, seint, varierande kvalitet Undervegsvarsel frå helseføretaket System i kommunen for sjekk av e-meldingar Svar frå kommunen på mottak av pasient Av og til sein epikrise/manglar i epikrise Feil i medisinlister Pasientar kjem seint på dag/mot helg Pasientar kjem utan medisinar Manglande omtale av funksjonsnivå (Iplos) Sein oppheving av melding om utskrivingsklar Sjukehuset lover tenester på vegner av kommunen Helse Førde Elektronisk meldingsutveksling Tidlegmelding om innlagt pasient Raske svar på dialogmeldingar Varsel om utskrivingsklar pasient Kommunane tek i mot pasientane Innleggingsrapport, seint, varierande kvalitet System i kommunen for sjekk av e-meldingar Svar frå kommunen på mottak av pasient Av og til sein epikrise/manglar i epikrise Førespurnader etter at pasienten er utskriven *) Tabellen viser i venstre kolonne korleis dei kommunale respondentane vurderer den samla samhandlinga, dvs både eigen praksis og helseføretaket sin praksis. Av høgre kolonne går det fram korleis respondentane frå Helse Førde vurderer det same. Det var stor grad av samanfall mellom kommentarane frå kommunane og kommentarane frå Helse Førde. Begge partar er nøgde med utviklinga i kommunikasjonen og samhandlinga. Det som går mest att på minussida, er seine og mangelfulle innleggingsrapportar frå kommunane og av og til seine og mangelfulle utskrivingsrapportar frå sjukehuset. Det tek ofte tid før godkjent epikrise er klar og det er ofte feil i tilknyting til medisinlister. I tillegg kjem pasienten ofte seint på dag/mot helg til kommunane. 13

14 4.3 I kva grad førekjem det at pasientar må ligge på fleirsengsrom etter utskriving? Fig 12 fordeling av svar på svaralternativ I ca 70 % av kommunane førekjem det at pasientar må ligge på fleirsengsrom etter utskriving. I nær halvparten av kommunane må pasientane alltid eller ofte ligge på fleirsengsrom. Om dette er for kortare tid er det ikkje nokon kvalitetsreduksjon i høve det dei tidlegare hadde på sjukehuset. Men om dette fører til at dei vert verande lenge på fleirsengsrom i kommunale sjukeheimar er ikkje det i samsvar med dagens krav. Dette bør undersøkjast nærare. Det går fram andre stader i undersøkinga at dei kommunale helse- og omsorgstenestene i mange kommunar er under press. Ein del kommunar har dessutan ikkje oppretta nye plassar i samband med samhandlingsreforma. Dette er nok medverkande til den situasjonen som kjem fram i undersøkinga. 4.4 I kva grad har nye rutinar ført til auka press i dei kommunale tenestene? Spørsmålet vart stilt slik: I kva grad vurderer kommunen at det har blitt auka press i dei kommunale tenestene som følgje av den nye praksisen og dei nye rutinane? (Prøv å halde andre årsaker utanom) Fig 13 fordeling av svar på svaralternativ Kommunane opplever auka press som dei meiner skriv seg frå ny praksis og nye rutinar for utskriving av pasientar. Nær 90 % av kommunane svarer det. Det er berre 6 kommunar (ca ¼) som svarer at presset har auka «i stor grad». Likevel gir dette bilde av ein kommunesektor som har ein del vanskar med å tilpasse seg den nye situasjonen. Kommunane vart spurt kva konsekvensane av dette er. Det vart gitt høve til å krysse av for nokre svaralternativ og eventuelt opplyse om andre konsekvensar. Svaralternativa var: - Overbelegg på sjukeheim (el. liknande institusjon) - Lengre ventetid for å få plass på sjukeheim (eller liknande institusjon) - Meir krevjande å gi naudsynte tenester i heimen 14

15 - Pasientane får ofte ikkje ei tilfredsstillande oppfølging etter utskriving - Pasientar blir i for stor grad reinnlagt på sjukehus For desse alternativa fordelte svara seg slik: Fig 14 konsekvensar av auka press i dei kommunale tenestene Nær halvparten melder om overbelegg på sjukeheimen og over halvparten om lengre ventetid for å få plass på sjukeheimen for andre pasientar. Mange kommunar svarer og at det er krevjande å gi naudsynte tenester i heimen til ein del av dei sjukaste pasientane som skal eller må følgjast opp der. 5 kommunar meiner å ha konstatert auka (for stor) andel reinnleggingar som følgje av ny praksis og nye rutinar. Ut frå tidlegare omtale av situasjonen i ein del kommunar er svara om lag som forventa. Som følgje av auka pågang og ikkje tilsvarande kapasitetsutbygging i tenestene, blir det krevjande å oppretthalde standarden i tenestetilbodet til alle pasientane. Dette gjeld i kring halvparten av kommunane. 4.5 Får pasientane ei tilfredsstillande oppfølging og eit godt tilbod etter utskriving frå sjukehus? Tilbakemeldingane her var overraskande positive, sett i lys av dei problema mange av kommunane melder om. Vi får eit bilde av kommunale tenester som strekker seg og klarer å ivareta pasientane sjølv om arbeidsvilkåra er vanskelege. Det er likevel verdt å ha med seg at dette er kommunane sine vurderingar, ikkje pasientane sine. Fig 15 i kva grad vurderer kommunane at pasientane får eit godt tilbod etter utskriving tal svar pr svaralternativ 15

16 Fig 16 i kva grad vurderer helseføretaket at pasientane får eit godt tilbod etter utskriving tal svar pr svaralternativ 2 Gj.snitt 6, Her var det 4 avdelingar som svarte. Helse Førde er ut frå desse svara litt meir usikker på korleis det går etter utskriving. Frå kommentarane: Kommunane Fungerer bra Oppfølging og rehabilitering etter utskriving. Tverrfagleg samarbeid. Kompetent og dedikert personale. Fungerer dårleg: Ikkje einerom til alle Overbelegg på sjukeheimen Manglande avklaring av behov når pasienten skal til heimen, for lite infomasjon frå sjukehus, manglande tilrettelegging med hjelpemiddel Krevjande med rehabilitering i ein del tilfelle Kommunane Fungerer dårleg (framhald): Pasientane har høge forventningar, dels skapt av spes.helsetenesta Helse Førde Får raskt plass i kommune Personalet i kommunane følger pasientane godt opp og strekker seg langt Kommunane er flinkare til å gi væske og antibiotika intravenøst Epikrisene av og til seint ut Av og til lenge før kommunen kan ta i mot (Barneavdelinga) Kan bli enno betre på smertelindring og psykososial omsorg I ein del tilfelle blir pasienten teken heim og deretter inn på sjukeheim Helse Førde I ein del høve ved samansett sjukdomsbilde vert det kort tid til å planlegge utskriving for sjukepleiarane, gjerne frå ein dag til neste. Dårleg oppfølging i kommunane i forhold til t.d. medikamentendringar. Det er elles lite samsvar mellom medikamentlister hos fastlege/heimetenester. Fastlegane synest å mangle eit system for å kalle inn pasientar som treng oppfølging 16

17 4.6 I kva grad gjer lege ved sjukehus rette vurderingar av om pasienten er utskrivingsklar? Dette spørsmålet vart stilt til både kommunane og respondentane i helseføretaket. Fig 16 tal svar pr svaralternativ Kommunane: Helse Førde: Frå kommentarane: Kommunane Kjenneteikn som går att: Pasienten ikkje heilt utskrivingsklar, er ofte i aktiv behandling og denne må ofte endrast i kommunen td. ny antibiotika, endra smertelindring. "Øvrige" problemstillingar som oppstår er ikkje alltid avklart som t.d. stigande CRP Pasient er dårleg og ustabil, dårleg allmentilstand, kognitiv svikt For ofte avmelding av utskrivingsklar pasient og endring av utskrivingsdato For dårleg individuell vurdering og heilskapsvurdering av pasient med samansette behov For ofte reinnlegging av pasient Kommunane Endringar etter : Raskare utskriving frå sjukehus. Større behov for korttidsopphald/rehabilitering. Større tenestebehov for pasientar som vert utskrivne til heimen. Fleire dør medan dei er i kommunal teneste, færre på sjukehus Meir faglege utfordringar og meir spennande oppgåver Auka press på tenestene, som ikkje har vore godt nok oppbygde Ryddigere og betre dialog mellom kommunen og Helse Førde Meir struktur og orden rundt utskrivingane Helse Førde Vurderer at det er fleire som blir meldt utskrivingsklare for seint enn for tidleg, det blir av og til venta av ulike årsaker Det kan skje feil i høve til vurdering av pasienten sitt funksjonsnivå/pleiebehov Helse Førde 17

18 5 Erfaringskonferanse Erfaringskonferansen på Skei den samla ca 100 deltakarar frå primær- og spesialisthelsetenesta. Målgruppa var primært leiarar/tilsette som arbeider direkte i høve til utskriving og mottak av pasientar. Det var nokre andre tema på konferansen, men dette referatet konsentrerer seg om dei delane som gjaldt samhandling om utskrivingsklare pasientar. Presentasjonane som vart nytta på konferansen er tilgjengelege på internett. Eit oversyn over presentasjonane er og gitt i vedlegg til rapporten. 5.1 Innleiing Samhandlingssjef Vidar Roseth innleia med at det no snart tre år etter at samhandlingsreforma starta var naturleg å kome saman for å reflektere over korleis ting fungerer og kor vi er i høve til måla. Han opplyste at konferansen var forankra i koordineringsrådet (vedtak ) og at følgjande hadde arbeidd med førebuing av konferansen: - Seksjonsleiar Inghild Mowatt, Helse Førde - Kommuneoverlege Jan Helge Dale, Flora kommune - Rådgjevar Irene Barmen Hoel, Helse Førde - Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde 5.2 Korleis fungerer det - relevant statistikk og annan kunnskap Samhandlingssjef Vidar Roseth gjekk gjennom aktuell statistikk: - Utviklinga i tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar - Utviklinga i tal liggedøgn før pasienten blir meldt utskrivingsklar - Utviklinga i andel reinnleggingar innan 30 dagar - Avviksmeldingar fordelt på ulike kategoriar og hendingar Det er gjort greie for aktuelle funn og vurderingar i kap Spørsmål og diskusjon: Klagesaker bør inn i statistikkgrunnlaget. Vil statistikk over reinnleggingar vere tilgjengeleg på kommunenivå i Samhandlingsbarometeret? Svar: Ja. Andel reinnleggingar innan 10 eller 14 dagar er meir relevant enn innan 30 dagar. Dei som blir reinnlagt innan 30 dagar kan vere «storbrukarane» som har behov for innlegging uavhengig av utskrivingspraksis og mottak og oppfølging i kommunane. Overraskande at Helse Førde ligg så lågt i tal liggedøgn før melding om utskrivingsklar for denne pasientgruppa. Kommunalsjef Norunn Stavø i Flora kommune presenterte funn frå si semesteroppgåve i studiet : "Helse og omsorg i plan". våren 2014, der ho hadde sett på korleis dei økonomiske insentiva påvirker pasientflyten mellom sjukehuset og kommunane. Sjå nærare om Stavø sine konklusjonar i kap

19 Spørsmål og diskusjon: God og interessant rapport og gjennomgang. Kvifor vart sjukepleiarar intervjua i undersøkinga, og ikkje legar, som er dei som skriv ut? Svar: Sjukepleiarane har påverknad, men burde kanskje ha intervjua legar og. 5.3 Korleis fungerer det aktuelle case og undersøkingar Seksjonsleiar Inghild Mowatt i Helse Førde fortalte om sine erfaringar og dei forbetringspunkta ho såg, og ho tok m.a. utgangspunkt i nokre konkrete case. Mykje fungerer bra, men det er m.a. vanskeleg når sjukehus og pasient ikkje får vite kor pasienten skal før utreisedagen. Kommunane må ha betre system for overvaking og svar på e-meldingar. Begge partar har utfordringar med kommunikasjonen i feriane. Det må følgje forklaringar med IPLOS-vurderingane frå kommunen. Mowatt gjekk gjennom dei vanlegaste avvika. Ho gjorde og greie for ei undersøking av vinstane av elektronisk meldingsutveksling, jfr kap 3.3 ovanfor. Spørsmål og diskusjon: Spørsmål til Helse Førde: Kva avdelingar er «verst» med omsyn til reinnleggingar? Svar: Har ikkje statistikk på det no. Men Medisinsk avdeling har mange reinnleggingar. Mykje blir overlate til kommunen når det gjeld oppfølging av demente, eldre, multisjuke, pårørande. Nokre blir behandla vidare p.g.a. pårørande. Ønskjer støtte frå sjukehuslegane overfor pårørande i høve til avslutting av behandling. Medisinsk avdeling skriv ut pasientar som er i palliativ fase. Sjukehuset svikter på informasjon til pårørande, kunne vore flinkare. Pasientar bør få døy heime. Pasientar blir skrivne inn i terminalfasen, kommunane bør få meir rettleiing. Flytting begge vegar i denne fasen er uheldig. Mange døyr på korttidsavdelingar på sjukeheim. Det er behov for å sjå på rutinane om melding om pasient/brukar som er ny for pleie- og omsorgstenesta i kommunane. Det er lenge å vente eit døgn på oppdatert medisinliste som kjem i innleggingsrapporten. Behov for meir informasjon om avvikssystemet og kor ein skal sende avvik. Avviksmeldingar må følgjast opp på ein skikkeleg måte. Ver merksam på retningslinene for kva som skal meldast og ikkje meldast som avvik i det elektroniske pleie- og omsorgsmeldingssystemet. Dette kjem inn i pasientjournalen. Når sjukehuset berre skriv at pårørande ønskjer opphald på sjukeheim, er det vanskeleg å vurdere behovet. Ønskje om å få sjukehuset si vurdering. Det er behov for å få meir eksakt informasjon om når pasienten kjem til kommunen. Med. avdeling styrer ikkje dette med ambulanse og drosjetransport med oppsamling. Det er alt i alt for dårlege transportmuligheter og mottaksapparat for pasientar. Nokre kommunar synst det er greitt at det ved søknad om kommunale tenester blir ønskt eit spesielt omsorgsnivå. Men nivået for sjukeheimstenester er ulike for dei ulike kommunane. Ønskjer telefon når pasienten reiser frå avdelinga, kommunen må planlegge sitt arbeid. Erfarer at pasient som ikkje får sjukeheimsplass blir reinnlagt neste dag, sjølv om sjukehuset har signalisert behovet. 19

20 Samhandlingssjef Vidar Roseth orienterte om ei undersøking i kommunane og i Helse Førde. Føremålet med undersøkinga var for det første å få eit betre grunnlag for å vurdere korleis dei fastsette rutinane for utskriving av pasientar fungerer. For det andre ønskte ein å få vite meir om situasjonen i kommunane og kva tilbod pasientane får etter utskriving. Det er gjort greie for opplegg og resultat i kap Gruppearbeid Kommuneoverlege Jan Helge Dale i Flora kommune innleia. Gruppene fekk i oppgåve å drøfte korleis samarbeidet fungerer på dei ulike områda og gi framlegg til konkrete forbetringstiltak. Gruppene presenterte sine framlegg til forbetringstiltak, som er oppsummerte nedanfor. Gruppe 1 Ei rett medisinliste både frå kommune til sjukehus og frå sjukehus til kommune Kommunen og sjukehuset må passe på at pasienten har medisinane sine til bruk. Sjukehuset må kommunisere spesielle medisinar slik at sjukeheimen får bestille. Mykje arbeid for heimesjukepleien når pasienten ikkje er i stand til å hente eigne medisinar. Endre delavtale om utskriving av pasientar- maksimalt medisinar for 3 dagar med pasienten ved utreise. Pasienten må ha medisinliste med ut i kommunen. Om pasienten er lenge på sjukehus må kommunen få oppdateringar om pasienten sin situasjon. IPLOS må komme med tekst frå kommunen. Sjukeheimane ønskjer rekvireringsrett på drosje. Individuell vurdering ved pasienttransport frå kommunen. Kommunen og sjukehuset må bli betre på å melde avvik. Det er ikkje kultur for avvik "mykje arbeid". Utskriving på dagvakt, ikkje i vaktbytte og på seinvakt. Dette gjeld uavhengig av vekedag. Alltid lågare bemanning på seinvakt. Gruppe 2 Medikamentlister må vere oppdaterte. Raske epikriser med godt og forklarande innhald. Kommunane må ha personell som les PLO-meldingar på kveld og helg. Utskriving til helg er ekstra kritisk. Må sikrast med telefonmelding. Angiving av relevante prøver, vere spesielt observant ved avslutting av intravenøs antibiotikabehandling og overgang til behandling i pleie- og omsorgstenesta rett før utreise. Funksjonskartlegging begge vegar. Oppgi kva tilbod pasienten har hatt frå før og kva pasienten treng no. Klarheit i tilbod dialogmelding begge vegar. Telefonkontakt med FSS om kreftpasientar. Tidlegmelding om status/pasienten sin tilstand. Samsvar mellom utskrivingstid og kva tid pasienten kjem til kommunen. 20

21 Gruppe 3 Funksjonsomtale forbetringspotensiale for begge partar utvikling i funksjonssvikt. Medisin/resept når kommunen sender melding om at dei tek imot pasienten be om at sjukehuset sender med medisin, evt. resept når det er behov. Innleggingsrapport viktig at kommunen sender denne så raskt som mogeleg. Ønskje om at kommunen sender med augedropar + inhalasjonsmedisinar til sjukehuset. Pasientreiser - ønskje om større forutsigbarheit for kommune/pårørande i forhold til avreise/ankomst kommune. Gruppe 4 Betre innleggingsrapport. Kan sjukepleiar som er på vakt vere den som skriv innleggingsrapporten? Færre personar inne i bildet - færre ledd og betre kvalitet. Sjukehuset sender for seint innkomstmelding - jo tidlegare denne kjem, jo raskare kan ein sende innleggingsrapport - unngå feilmedisinering. Fare for at innleggande lege brukar feil medisinopplysningar overfor pasientar der pleie og omsorg administrerer medikament. Fastlege/vaktlege må sende melding til pleie og omsorg om at pasienten er innlagt og at pleie og omsorg må sende innleggingsrapport. Dette bør gjerast straks innlegging er bestemt. Forbetre IPLOS-registreringa med tekstdel og ikkje berre tal. Sjukepleiarsamanfatning som er utforma på felles mal; sirkulasjon, respirasjon o.l. Akuttmottak må og kunne sende melding om innlagt pasient straks pasient er komen til sjukehus då får kommunen vite det tidlegare. PLO-melding for polikliniske pasientar. Få all relevant informasjon ved t.d kroniske pasientar, "storforbrukarar", kreftpasientar, sårpasientar, smertepasientar. Dette gjeld og pasientar som er til røntgen. Pasientane må få med seg nødvendig informasjon ved avreise. Må få med seg medisinar heim. Ved "fredagspasient" burde ein kommunisere om kompliserte pasientar pr. telefon. Då er det kanskje lettare å unngå avvik? Er pasienten utskrivingsklar når sjukehuset seier pasienten er utskrivingsklar? Sjukehuset må stole på informasjonen som pleie og omsorg gir. Når pleie og omsorg i kommunen seier at pasienten må ha med medisinar, så må han/ho ha det. Pasienten må få med seg siste målingar av tp/resp/bt/puls/crp- spesielt viktig ved behanlding med cellegift og ved infeksjonssjukdommar. Utskrivingsklar pasient = epikriseklar pasient! Avklare kven som har ansvaret for pasienten ved reise tilbake til kommunen. Kommunale omsorgstenester kan ikkje bestille drosje kun lege eller sjukehus - svært tungvint. Det bør vere sikrare at pasienten kjem når han er meldt utskrivingsklar. Mange kommunar opplever at utskriving vert utsett og utsett dag for dag. Legg beslag på ei seng som kunne vore nytta av andre. Korleis kan vi unngå innlegging av "marginale" pasientar i spesialisthelsetenesta. Større fokus på kommunikasjon og samhandling t.d ved avsluttande behandling. Korleis er kommunikasjonen lege-lege? Fastlege/tilsynslege/sjukehuslege. Kunne dei hatt same kommunikasjon (dialogmelding) som sjukepleien har? 21

22 Hospitering mellom kommune og sjukehus. Skape relasjonar og dele erfaringar og kunnskap. Betre avviksregistrering. Kunne vi fått eit enklare system der det er lettare å registrere? Spesialisthelsetenesta må ikkje skape forventningar om sjukeheimsplass om dette ikkje er tildelt. Det er kommunen som tildeler plass. Sjukehuset må få tidlegare beskjed om kommunalt tilbod - sjukeheimsplass/anna tenestenivå. Svært frustrerande for pasient og sjukehustilsette. Gruppe 5 Dokumentere betre begge vegar. Gode funksjonsvurderingar frå kommune og frå sjukehus. Behandlingsplan med pasient både inn og ut. Meir hospitering på tvers av kommune og sjukehus. Meir kunnskap om kvarandre. Medisinliste og epikrise klar ved utskriving Fleire møte, evt med telemedisin, før utskriving hindre reinnleggingar og betre forståing for vidare plan. Gjensidige tilbakemeldingar når ein mottek meldingar frå sjukehus og kommune. Høve til dialogmelding mellom lege i sjukehus og lege i kommunen. «Bot» om transport tilbake til kommunen tek for lang tid. Oppdatering/implementering av elektronisk meldesystem. Sikring av rutiner i kommunen, og sjukehuset må sende melding i rett journal. Sende innleggingsrapport saman med pasienten til legevakt eller som PLO-melding til sjukehus. Betre samhandling frå begge partar under sjukehusopphaldet. Fører til mindre ad hoc-arbeid rett før pasienten skal ut. Felles definisjon i alle kommunar om kva som ligg i kvart omsorgsnivå i kommunane. Database. Kommunikasjon med pårørande. Eiga melding? Kva er sagt- kva er avklara? Fleire kommunar opplever problem med utskrift av e-meldingar. Ein må lære snarvegar, og det er vanskeleg for nytilsette. Gruppe 6 Riktig personale skal skrive innleggingsrapporten (må prioriterast ved innlegging) og sjå til at den vert sendt. Sjukepleiaroppgåve. Observasjonar, gitte legemiddel osv i samband med innlegginga. Opplæring og innføring i å skrive og sende innleggingsrapport. Rydding i pasientjournal slik at sjukehuset får riktig pleieplan, medisinliste, pasientinformasjon og kontaktinformasjon til pårørande. Betre rutiner (fast dag/dato) der ein set av tid til oppdatering. Utviklingspotensiale i datasystem og datautstyr. Utfordring til dømes i heimetenestene når ein er ute hos pasient og ikkje rekk inn til kontoret. Mobilt kontor (tablet/ipad) med program for sending/kommunikasjon av innleggingsskriv /medisinliste til sjukehus. Melding om dødsfall - kan ein sende ei betre melding enn «utskriven som død»? Funksjon i datasystemet der ein får opp om at PLO-meldinga er lest ved sendt melding frå sjukehus til kommune. 22

23 Tilsette ved sjukehuset må unngå å love kommunale tenester. Kommunen vurderer kommunale tenester. Sjukehuset skal gjennomføre alle undersøkingar og blodprøver og få svar på dei, før pasienten vert meldt som ferdigbehandla og utskrivingsklar. Elles er pasienten ikkje å rekne som ferdigbehandla. Bli betre til å skrive avvik og følgje opp desse. Den avdelinga avviket gjeld må få melding om det for å betre eigen praksis. Transport og venting. Unngå at pasientane vert sittande i timesvis i sjukehuset og vente før transporten er klar. Betre samhandling mellom sjukehusavdelingane og transportør. Helgeutskrivingar. Unngå å skrive ut pasient fredag kl Heller sendast ut midt i veka, eller i det minste må kommunen få korrekt og fullstendig epikrise og medikamentliste i god tid før pasienten kjem, slik at det er tid og ressursar til å planlegge. Gruppe 7 Epikrise klar ved utskriving. Alle som treng oppfølging frå kommunal omsorgsteneste må prioriterast først ved utskriving. Prioritere rekkefølge ut frå kompleksitet og reisetid. Overlegar/LIS-legar/turnuslegar må lærast opp til dette. Betre opplæring i utskrivingsrutiner. Sikre at reseptar/medisinar blir med pasienten. Avklare/ekstra god dialog ved seine avreiser. Telefon til heimesjukepleien ved seine utreiser - er ikkje på kontoret og kan lese elektroniske meldingar. Transport. For mykje venting på transport. For mykje «rundkøyring»- stor belastning for dei sjukaste pasientane. Involvere pårørande i transporten frå pasientreisekontoret. Medisinlistene. Regelmessige møte i kommunen for å samordne/oppdatere medisinlister mellom heimesjukepleien og fastlege. Gi kontaktnamn (koordinator) til pårørande ved bekymring om hjelp/institusjonsplass i kommunen. Koordinator vurderer og tildeler hjelpenivå sjukehuset må ikkje love noko. Viktig at sjukehuset formidlar at det vert gjort grundig vurdering før plass/omsorgsnivå vert tildelt. Felles/oppdaterte retningslinjer for korleis elektronisk kommunikasjon skal handterast på kveld og helg. Gruppe 8 Epikrisa og utskrivingsrapporten klar! Medisinliste med utfyllande informasjon om kva som er seponert og kva som er nytt og kvifor. Kommunen ønskjer vitale data som BT/resp/saturasjon/lab korleis var dette før utskriving- kan hindre reinnleggingar. Meir felles informasjon i vanskelege tilfelle. Telekommunikasjon- felles møte i spesielle høve. Pasientreiser: Kor lang tid tek reisa. Dei må melde tilbake og ha kvalifisert personell til å ta seg av pasienten. Hjelpemiddel initiere bestilling av dette på sjukehuset. Funksjonsvurdering teksten på IPLOS må vere med i innleggingsrapporten. Meir informasjon om pasienten sine behov for oppfølging i samband med søknaden om helsetenester i kommunen. 23

24 Informasjon om kva tenestetilbod pasienten har i kommunen med i innleggingsrapporten. Brukarmedverknad pasienten sine ønskje må alltid kommenterast. Tekstmal/»oppskrift» for innleggingsrapport og utskrivingsrapport for å kvalitetssikre opplysningar mellom kommune og sjukehus. Spørsmål og diskusjon: Har god erfaring med samarbeid med avdelingar på sjukehuset. Det blir kjølegare med elektroniske meldingar. Kan be om råd og rettleiing. Mange har stor respekt for spesialisthelsetenesta. Opplever av og til at sjukepleiar ikkje er samd med legen om pasienten er utskrivingsklar. Ansvarsfordelinga er uklar. Sjukepleiar i kommunen bør vere med på utskrivingssamtaler med pårørande på sjukehuset. Det kunne ha letta dialog og informasjon. Telekommunikasjon kunne ha vore nytta. Det er ikkje god pasientbehandling å ikkje få vite kvar pasienten skal reise før rett før drosja går. Vanskeleg å vurdere funksjonsstatus. Fekk ikkje skrive avvik på seg sjølv når ein har skreve feil. Bruk telefon når det gjeld terminale pasientar. 5.5 Styringsinformasjon i samhandlingsbarometeret Prosjektleiar/koordinator for Samhandlingsbarometeret, Tina Løkke Vie i Helse Førde, informerte. Ho viste m.a. korleis nettsida er bygd opp og kan brukast. Ho kom og inn på kva relevant statistikk i høve utskriving av pasientar som bør ligge i barometeret. - Tal liggedøgn for utskrivingsklare pasientar - Tal liggedøgn før pasienten blir meldt utskrivingsklar - Tal liggedøgn totalt - Andel reinnleggingar - Tal avviksmeldingar knytt til utskriving - Storbrukarar (dei 10 % av pasientane som har høgast liggedøgnforbruk i Helse Førde)om status og vidare utvikling. 24

25 Spørsmål og diskusjon: Det er feil tal for liggedøgn for utskrivingsklare pasientar for Selje kommune i barometeret. Dette har vore teke opp. Det manglar rutine for oppretting, dette må på plass. Tal reinnleggingar har truleg samanheng med tidleg utskriving. Vi treng meir viten om korleis vi kan unngå reinnleggingar. Må ha prosessar for å få fram tankane rundt tala. Faglege vurderingar av tala. Dette må komme brukarane til gode, både pasientar og tilsette. Helse Førde og kommunane må samarbeide for å få fram gode data. Har hatt tilsyn i høve folkehelsa, og det er 2011-tal som ligg der. Det er ikkje godt nok for å legge planar. Treng hittil i år-tal. Det har koe ein rettleiar i høve folkehelsa. Jobbar med det. Har fått nye data frå fylkeskommunen. Det er vanskeleg med statistisk analyse for kommunane. Kva betyr tala? Håper å få tilgang til statistisk kompetanse. 5.6 Problemstillingar knytt til pasienttransport Avd.sjef Vidar Øvrebø og førstekonsulent Randi Rambjørg i Pasientreiser, Helse Førde, møtte og informerte. Dei gjorde greie for dei formelle reglane og ansvarsfordelinga, fastsette rutinar i høve rekvirering, pasienttransport og ventesone og drosjekoordinator ved Førde sentralsjukehus. Spørsmål og diskusjon: Ønskjer ei arbeidsgruppe som ser på desse vekslingane, få ein skikkeleg avtale, gjere noko ilag. Her må erfaringar frå brukarane takast med. Drosjeselskapa er innhaldet i avtalane kjend for sjåførane, i høve det å få pasienten inn i huset heime? Svar: Pasientreiser har møte med transportørane. Drosjeeigar skal informere sine tilsette. Avvika går til Pasientreiser som tek det opp med transportør. Levering av pasientane til rett plass: Det er færre avvik no enn før. Samkøyring: Kor langt kan ein pasient reise? Svar: Har kjørt analyser på det. Ser på kva som er føremålstenleg meir enn å trykke fleire inn i same bil. Har maksimalt tre pasientar i kvar bil. Køyrer så strak veg som råd. Sjukeheimspasientar blir kravd for egendel. Ofte er pasienten meldt utskrivingsklar kl 11 og kjem ikkje fram før kl 16. Svar: Ein prøver å bruke returdrosje til pasientane ved utreise. Vil nødig la ei drosje køyre eigen tur med ein pasient til Sande. Mange gonger blir tidspunktet endra, det er lite heldig for kommunikasjonen, kvifor slike utsettingar? Det får store konsekvensar på eit sjukehus, pasienten må ha senga til han reiser, utviklinga er at dette blir verre, det er for dårleg at pasienten ikkje kjem heim før langt på dag. Kven hjelper pasientane med medisinar, mat og drikke frå dagtid til kl 18, dei får ikkje middag. Kven har ansvar for pasienten frå dei er utskrivne til dei reiser? Det er ikkje så uvanleg at pasientane er utskrivingsklare kl 11 og at Pasientreiser ønskjer oppsamlingsdrosje på ettermiddagen. Avdelinga har ansvar til dei kjem til ventesona. Det er tre likeverdige behov: Køyring, avdelinga, kommunane. Dette går ikkje i hop. Må prioritere. ER ikkje pasienten i fokus? Svar: Utreise blir ofte utsett fordi det er andre pasientar som skal vere med frå poliklinikk som er forseinka. Prøver å halde avdelingane oppdaterte. 25

26 Treng ei betre samordning internt i føretaket. Det har vore store endringar med omsyn til kven som kan rekvirere, kvifor kan legesekretær gjere det og ikkje sjukepleiar? Sjukehuset må sende med smertestillande på turen, ikkje gi mykje vanndrivande. Kan sjukehuset få eit antatt tidspunkt for når pasienten fram, for formidling til kommunane? Unntak ferje, vegarbeid. Svar: Kan prøve å gje dette for ettertida! 5.7 Elektronisk meldingsutveksling Gunn Vigdis Myklatun, kons./prosjektleiar i Helse Førde og Kari Støfringsdal, IT-leiar /prosj.medarbeidar i Flora kommune gjekk gjennom fastsette rutinar og krav til partane i samband med elektronisk meldingsutveksling. Dei kom og inn på vidare utvikling a v medlingsutvekslinga og framlegg til endringar i delevtalen om utskriving. Oddmund Nytun, sjukepleiar i Helse Førde og Anita Solvang, fagsystemansvarleg i Flora kommune gjorde greie for framlegg til endringar for å få eit kvalitetsmessig betre innhald i PLOmeldingane. Spørsmål og diskusjon: I det elektroniske meldingssystemet skal det ikkje sendast avviksmeldingar som gjeld systemsvikt, administrative forhold, samarbeidsavtalar og tilsvarande. Desse meldingane går rett inn i pasientjournalen. Desse avviksmeldingane skal ikkje kome i staden for det ordinære avvikssystemet. Tilsette i helseføretaket skal melde alle avvik som gjeld samhandling i Synergi, og kommunane skal sende inn avviksmeldingar til Helse Førde skriftleg, primært på fastsett skjema. Før det kan sendast elektroniske PLO-meldingar innan psykisk helse/rus må det arbeidast med rutinane og ein revidert delavtale om utskriving. Meldingar i høve pasientar som er nye for pleie- og omsorgstenester er eit problem, her må ein vurdere rutinane. Bør ta telefon først og ikkje sende melding før det er stadfesta av kommunen at han/ho skal ha kommunale tenester. Slike meldingar kan elles gå på ulike måtar i kommunane og bli lest av mange. Mottak ved sjukehuset har så stor nytte av å få innleggingsrapporten at den bør sendast før meldinga om innlagt pasient er komen til kommunen. Den blir ført til rett avdeling. Kvar er epikrisene? Epikrisene går elektronisk til kommunelege, må prøve å få til dette til pleie- og omsorgstenestene også. IPLOS hjelpetekst, sjukehuset mottek ikkje alltid hjelpeteksten. Ein må sjå på dette, det er ulikt for ulike journalsystem. Cosdoc har merknadsfelt, og hjelpeteksten kjem med om ein trykker «Vis». 5.8 Aktuelle endringar i delavtalen om utskriving Samhandlingssjef Vidar Roseth, Helse Førde, gjekk gjennom endringar som kan vere aktuelle i delavtalen om utskriving, m.a. ut frå erfaringar og innføring av elektronisk meldingsutveksling. Det vil og vere aktuelt å inkludere psykiske helsetenester og rusbehandling i same avtalen. 26

27 Spørsmål og diskusjon: Varsling pr telefon må skje som naudrutine når den elektroniske meldingsutvekslinga ikkje fungerer, og ved nye pasientar i helg. Føresegna om eitt telefonkontaktpunkt må oppretthaldast. Delavtalen må omtale krav til innsending av innleggingsrapport. Dette må skje innan 24 timar etter at varsel om innlagt pasient er sendt kommunen. Det må vurderast om fastlege skal ha kopi av innleiingsrapporten. Tidsintervallet for når varsel om utskrivingsklar pasient normalt skal sendast bør endrast frå til , slik at dette kan bli likt innan Helse Vest. Det må avklarast om helseføretaket skal gi ei funksjonsvurdering etter IPLOS eller ikkje. Rutinane for meldingar om ukjente/nye brukarar må vurderast. Kva rutinar som gjeld i høve til avviksmeldingar bør omtalast i delavtalen. Delavtalen bør innehalde eit punkt om pasienttransport. Dei sjukaste pasientane må kome til kommunane på dagvakta, før kl 15. Gjennomgang av avviksmeldingar bør vere noko av grunnlaget for revisjon av delavtalen. Delavtalen må omfatte psykiske helsetenester og rusbehandling. 5.9 Når er pasienten utskrivingsklar? Toril Varden, helse- og omsorgssjef i Høyanger kommune, Mona Løvø, overlege i Helse Førde, Odd Jarle Kjørstad, seksjonsoverlege i Helse Førde, Svenning I Lida, avd.overlege i Helse Førde og Iren Utheim og Elsa Hjorteset, einingsleiarar i Gloppen kommune, hadde innlegg der dei gjorde greie for sine erfaringar og vurderingar. Toril Varden opplevde samarbeidet som godt. Ho framheva at medisinar og hjelpemiddel må vere avklara og at epikrisen må vere klar før pasienten kan seiast å vere utskrivingsklar. Ofte vil det vere behov for å diskutere funksjonsnivå og behov på telefonen. Varden påpeikte at det kan vere vanskeleg å vurdere når eldre pasientar med samansette lidingar er utskrivingsklare. Ho hadde elles merka seg at pasientane blir fortare utskrivingsklare når kommunen har ledige sjukeheimsplassar. Varden tok elles opp at informasjonsutvekslinga kring pasientar som er inne til poliklinisk behandling og treng kommunale tenester etterpå. Mona Løvø tok utgangspunkt i forskrifta. Pasienten er utskrivingsklar når han/ho er ferdig utreda og kan få like god behandling i kommunen. Dette blir eit skjøn som lege må gjere med basis i forskrifta. Løvø påpeikte at det som fungerer dårlegast er vurdering av pasienten sitt samla funksjonsnivå. Ho kom elles m.a. inn på: - Utgreiing av pasientar starter ofte på måndag, dette er ei årsak til at høvesvis mange pasientar blir utskrivingsklare på torsdag og fredag. - Ein kan ikkje skrive ut pasientar raskare til kommunar som er i stand til å tilby meir avansert oppfølging, som t.d. intravenøs behandling, og slik sett forskjellsbehandle kommunane. Odd Jarle Kjørstad kom inn på noko av det same som Løvø. Han peikte på at kreftpasientar også tidlegare var prioriterte i kommunane. Mange av dei blir skrivne ut for å døy, og det er no vesentleg færre palliative liggedøgn på sjukehus enn tidlegare. Kjørstad stilte spørsmålet om kommunane får nok støtte i oppfølginga av desse. Fastlegane må stille opp. Han oppmoda om å ta kontakt med palliativt team ved sjukehuset. Kjørstad vedgjekk at ein av og 27

28 til ventar litt med å definere pasienten som utskrivingsklar overfor kommunar «som slit», av omsyn til pasienten (kan ikkje skrive dei ut til ingenting). Svenning I Lida ga m.a. uttrykk for at Kirurgisk avdeling i starten kunne skrive ut litt for raskt og ikkje var gode nok på varsling. Dette har ein arbeidd med og han meinte at dette no fungerer godt. Ein prøver å vere i forkant, slik at utskrivingar ikkje blir «impulsive» og vanskeleg å forhalde seg til for kommunane. Dei fleste av pasientane på Kirurgisk avdeling reiser heim etter opphaldet. Det er mange eldre med samansette lidingar blant pasientane, men avdelinga må fokusere på det kirurgiske. Lida peikte på at det er mange tilsette ved sjukehus som ikkje veit korleis det fungerer ute i kommunane, og at dette er eit problem. Iren Utheim og Elsa Hjorteset gjorde greie for sine erfaringar. Dei peikte m.a. på at rutinane kring innleggingsrapporten bør betrast. Her får ein ikkje alltid med dei siste IPLOSvurderingane. Skrivet bør innehalde meir opplysningar om buforhold. Utskrivingsrapporten er viktig for heimetenestene. Denne blir sendt innan 24 timar til fastlegen, fordi det tek tid før legen får epikrisen. Når det er telefonkontakt om pasienten, må ein syte for dokumentasjon av dette i journalen ved sending av e-melding, slik at også sjukehuset får dette inn. Spørsmål og diskusjon: Det er eit godt samarbeid med palliativt team. Det er ønskjeleg med klare råd frå sjukehuset om behandlinga etter utskriving og at det blir gjort ei vurdering av prognose. Det er ofte vanskeleg å gi prognose for lang tid framover. Det må forventast at lege i kommunen vurderer dette. Det kan ofte vere 4-5 ulike medisinlister i omløp for same pasienten. Rutinane for dei sjukaste må justerast, slik at dei kan bli tekne betre hand om i kommunane. Forskrifta eliminerer ikkje skjøn. Viktig å ha dialog kring utskrivinga når det kan vere vanskeleg, t.d. ved å bruke videokonferanse/telemedisin. Bør det vere ein mal for kva som kan forventast av kommunane, t.d. når det gjeld intravenøs behandling? «Øvrige problemstillingar» skal vere avklara dette gjeld i spesialisthelsetenesta, og ikkje avgrensa til kva det er naturleg for den enkelte avdelinga å følgje opp. Nokre problemstillingar kan vente til seinare kontroll. Kva når prøvesvar ikkje ligg føre, er pasienten då utskrivingsklar? Dette er eit dilemma. Skal ein vente på prøvesvar, kan ikkje pasienten reise tidleg på dag. Av og til må ein vente nokre veker på prøvesvar frå Haukeland. Då må pasienten ut. Pasientar og pårørande har stor tillit til spesialisthelsetenesta si vurdering av kva pasienten treng etter utskriving. Vi må dra dette litt i lag, slik at det ikkje blir ei «forventningskrise». Mykje bunnar i at ein manglar ei god epikrise til rett tid. Legane har for dårleg tid til å godkjenne epikrisene. 28

29 Fastlegane er ikkje nok påkobla i høve til ein behandlingsplan etter utskriving. Det er eit problem at helseføretaket sitt EPJ-system DIPS ikkje gjer det mogleg å nytte kommunalt diagnosesystem ICPC. Dei kommunale fagsystema har for dårlege legedelar. Det vil kome ein «diagnose-converter». Det er ofte behov for legekontakt etter at pasientar er utskrivne på fredag. Manglar informasjon om målingar og medisinbehov. Det er svært varierande i kva grad fastlegane følger opp palliative pasientar. Dei må vere med på eit samarbeid, og dei må på sjukebesøk heime hos pasienten. Fastlegane må skjønne at dette er ein del av oppgåvene når ein har pasienten på si liste Oppsummering og avslutning Kommuneoverlege Jan Helge Dale tok for seg ein del av hovudtrekka og hovudkonklusjonane etter konferansen. Han sa at tilgjengeleg kunnskap tyder på at ein i stor grad har lukkast i Sogn og Fjordane. Det er no opparbeidd ei gjensidig forståing av kva som er dei viktigaste utfordringane. Det er mest avvik i høve medisinlistene og relevant informasjon som skal følgje pasienten. Det er og vanskeleg når pasientar blir utskrivne på ettermiddag, kveld eller mot helg. Dale la fram det han kalla for «Skei-erklæringa» som oppsummerte hans syn på dei viktigaste endringane Evaluering av konferansen Det er utarbeidd eit eige oversyn over 43 innleverte evalueringar frå deltakarane på erfaringskonferansen. Deltakarane vart bedt om å nytte ein skala frå 1 til 5, der 1 er «i liten grad» og 5 er «i stor grad». Samla vurdering av konferansen Gjennomsnitt: 4,8 Kommentarar: Veldig nyttig og læringsrik, godt samansett. TOPP! Bør/må vidareførast. Svært nyttig konferanse med bra innhald. 29

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 5. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 5 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED OPPHALD I, OG UTSKRIVING AV PASIENTAR FRÅ SPESIALISTHELSETENESTA SOMATIKK 1 Partar Denne avtalen er inngått

Detaljer

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS

Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient. Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Delavtale tilvising-innlegging Utskriving av pasient Inghild Espeland Mowatt Seksjonsleiar Medisinsk sengepost 2,FSS Bakgrunn Avtalen er heimla i helse- og omsorgstenestelova 6-1 og 6-2, pkt 3 og 5: «Retningslinjer

Detaljer

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av

Tenesteavtale5. Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF. Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av Tenesteavtale5 Mellom Tysvær kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald i Partar 3 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 3 2.1

Detaljer

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom Balestrand kommune og Helse Førde HF Retningsliner for å sikre heilskaplege og samanhengande helse- og omsorgstenester til pasientar med behov for koordinerte tenester

Detaljer

Fordelen med elektroniske PLO-meldingar?

Fordelen med elektroniske PLO-meldingar? Historikk Kva har skjedd? Er samhandlinga mellom 1.og 2.linjetenesta vorten betre etter at Samhandlingsreforma vart innført? I delavtalen vart det teke høgde for at det skulle komme elektroniske meldingar

Detaljer

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta

Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Tenesteavtale 5 Mellom XX kommune og Helse Fonna HF Ansvars- og oppgåvefordeling ved opphald i, og utskriving av pasientar frå spesialisthelsetenesta Innhald 1 Partar... 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag...

Detaljer

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle?

Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Barn som pårørande i Helse Fonna Kva blir gjort? Korleis få vite om det? Korleis samhandle? Ved barneansvarleg Vigdis Espenes, koordinatorar Christense Eileraas Ek og Kari Vik Stuhaug Barne- og familieprogrammet

Detaljer

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. mellom. Kvinnherad kommune. Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 mellom Kvinnherad kommune og Helse Fonna HF ANSVARS- OG OPPGÅVEFORDELING VED INNLEGGING AV PASIENTAR SOM TRENG SOMATISK TILBOD OM BEHANDLING OG/ELLER VURDERING I SPESIALISTHELSETENESTA

Detaljer

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt

Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om IKT-løysingar lokalt Avtale om samarbeid om IKT-løysingar lokalt 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom kommunane i Sunnhordaland og Stord sjukehus, Helse Fonna Dato: 04.des.2014 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Stord sjukehus

Detaljer

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane

Vestlandsløftet : Film om meldingsutveksling Historia om dei elektroniske meldingane 8:30 9:30 Bruk av plo-meldingane i fylket. v/ Kari Støfringsdal (prosjektmedarbeidar Meldingsløftet ) og Gunn Vigdis Myklatun (prosjektleiar for innføring av plo-meldingane i Helse Førde) 9:45 12:15 Kompis

Detaljer

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2017

KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til. Erfaringskonferansen 2017 KS & Helse Førde HF ønsker velkommen til Erfaringskonferansen 2017 Kvifor erfaringskonferanse? Dele erfaringar, reflektere saman og lære av kvarandre. Vi er i dag om lag 140 engasjerte helsearbeidarar

Detaljer

Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk

Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om utskrivingsklare pasientar som vert vurdert å ha behov for kommunale tenester etter utskriving frå spesialisthelsetenesta - somatikk 1 1. PARTANE...

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Oppsummering etter fagdagar i bruk av pleie- og omsorgsmeldingar mellom helseføretak og kommunar i Møre og Romsdal

Oppsummering etter fagdagar i bruk av pleie- og omsorgsmeldingar mellom helseføretak og kommunar i Møre og Romsdal Oppsummering etter fagdagar i bruk av pleie- og omsorgsmeldingar mellom helseføretak og kommunar i Møre og Romsdal Ålesund 3. mai og Molde 11. mai 2016 Utarbeida av samhandlingsavdelinga HMR HF v/ rådgjevar

Detaljer

Status meldingsutveksling

Status meldingsutveksling Status meldingsutveksling Skei 03.02.17 Gunn Vigdis Myklatun og Kari Støfringsdal Kvar er vi i dag? PLO-meldingar og dialogmeldingar inneliggande pasientar Somatikk og psykiatri Somatikk oppstart 2013

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012

Styresak. Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03. 2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 17.02.2012 Sakhandsamar: Hans K. Stenby Saka gjeld: Revidert fastlegeforskrift - høyring Arkivsak 2011/595/ Styresak 032/12 B Styremøte 07.03.

Detaljer

Med god informasjon i bagasjen

Med god informasjon i bagasjen Evaluering av pasientinformasjon Med god informasjon i bagasjen Johan Barstad Lærings og meistringssenteret Helse Sunnmøre HF SAMAN om OPP Hotell Britannia, Trondheim 18. Februar 2010 Sunnmørsposten, 08.02.10

Detaljer

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring

om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF med mål om læring og forbetring Rapport om meldte uønskte samhandlingshendingar mellom kommunane i Møre og Romsdal og Helse Møre og Romsdal HF 216 - med mål om læring og forbetring 1 Innhald 1. Innleiing... 2 2. Uønskte hendingar innan

Detaljer

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL FAST OPPHALD I SJUKEHEIM KRITERIAR OG VENTELISTE, FJALER KOMMUNE BAKGRUNN FOR FORSKRIFTA Bakgrunnen for forskrifta er lovendringar i pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL

TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL RUSVERNTENESTER 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å oppnå rusmeistring hos brukaren og fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i

Detaljer

Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune

Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune Å sende pasienten ut til heimen (frå sjukehus) Kan det verkeleg gå bra?? Jan Helge Dale Kommuneoverlege Flora kommune «Bakteppet» Sjukehuset definerer utskrivingsklar Kortare og kortare liggetid i sjukehus

Detaljer

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere:

1. Krav til ventetider for avvikla (behandla) pasientar skal i styringsdokumenta for 2015 vere: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 16.01.2015 SAKSHANDSAMAR: Baard-Christian Schem SAKA GJELD: Differensierte ventetider ARKIVSAK: 2015/1407/ STYRESAK: 012/15 STYREMØTE: 04.02.

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 10.10.12 Særavtale mellom Vågsøy kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015

Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Rapport frå Samhandlingsseminar mellom Haugesund kommune og Haugesund sjukehus, Helse Fonna Dato: 23.februar.2015 Tema: Utskriving av pasientar frå sjukehus til kommune Samhandling mellom Haugesund sjukehus

Detaljer

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013

Helse Førde. Kompetanse og rekruttering. Næringsreise - 01.10.2013 Helse Førde Kompetanse og rekruttering Næringsreise - 01.10.2013 Region Helse Vest Om Helse Førde Helse Førde har ansvar for spesialisthelsetenesta i Sogn og Fjordane Består av Psykisk helsevern, Kirurgisk

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 29.09.2014 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Orientering om pasienterfaringar ved norske sjukehus ARKIVSAK: 2014/790/ STYRESAK: 104/14

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset Møtedato: 27.04.2015 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Utval: BRUKARUTVAL FOR SAMHANDLINGSREFORMA Møtestad: Rådhuset : 27.04.2015 Tid: 10.00 Medlemene vert med dette innkalla til møtet. Evt. forfall må meldast til kommunen v/sekretariatet, tlf.

Detaljer

Utskriving innan psykisk helsevern/rus

Utskriving innan psykisk helsevern/rus Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Tilvising Utskriving innan psykisk helsevern/rus Avtale om tilvising utskriving innan psykisk helsevern/rus 1. Innleiing Delavtale om rutinar for tilvising

Detaljer

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT

BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT BRUKARSTYRT PERSONLEG ASSISTENT Presentasjon Politisk dag 12.11.13 ved omsorgstenesta Elisabeth Norman Leversund & Anja Korneliussen BAKGRUNN FOR ORDNINGA OG LOVHEIMEL Ideane bak ordninga kjem frå independent

Detaljer

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse

Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse Delavtale Samarbeid om kunnskap og kompetanse 1. Partar... 3 2. Bakgrunn... 3 3. Føremål... 3 4. Fora for kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling... 4 5. Bruk av nettverk... 4 6. Andre ordningar

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta

Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta SETT INN INSTITUSJONENS LOGO HER Undersøking av pasienterfaringar med bruk av legevakta Føremålet med denne undersøkinga er å få vite meir om dine erfaringar med legevakta, anten du hadde kontakt med legevakta

Detaljer

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging.

Føretaket vil stille personell til å delta i arbeidet, og vil ta felles mål inn i lokale planar og rapporteringssystem for oppfølging. Handlingsplan for Pasientreiser, Helse Fonna Ved Margareth Sørensen, funksjonsleiar Pasientreiser, Svanaug Løkling, seksjonsleiar akuttmottak Haugesund og Anne Hilde Bjøntegård, klinikkdirektør. Oversikt

Detaljer

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal» Notat Til: Kopi: Frå: Kommunestyret og kontrollutvalet Arkivkode Arkivsaknr. Løpenr. Dato 216 13/1449-13 10263/15 28.01.2015 Forvaltningsrevisjon «Pleie og omsorg - årsak til avvik mot budsjett og Kostra-tal»

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen)

bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Tenesteavtale mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF bruk av følgje ved opphald i sjukehus (Følgjeavtalen) Partar Denne avtalen er inngått mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Bakgrunn og omfang av

Detaljer

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF

Tenesteavtale 3. Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Tenesteavtale 3 Mellom Ullensvang herad og Helse Fonna HF Samarbeid om ansvar og oppgåvefordeling i tilknyting til innlegging av pasientar som treng tilbod om behandling og/eller vurdering i spesialisthelsetenesta

Detaljer

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass?

Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? Samhandlingsreforma -Kva skal på plass? strategikonferansen Jon Bolstad Helse Førde samhandling forbetrast, menneska er dei same! Fokus! Sjå på Sogn og Fjordane! Vi har løyst oppgåvefordelinga oss i mellom

Detaljer

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth

Helse Førde. Nytt frå Helse Førde. Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13. Samhandlingssjef Vidar Roseth Helse Førde Nytt frå Helse Førde Nettverkssamling helse og omsorg 22.10.13 Samhandlingssjef Vidar Roseth Tema 1. Litt om stoda i Helse Førde 2. Strategi samhandlingsreforma 3. Eldremedisinsk poliklinikk

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorga 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune

Detaljer

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner

Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Prosessevaluering av Samhandlingsreformen: Statlige virkemidler, kommunale innovasjoner Terje P. Hagen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Institutt for helse og samfunn Prosessevalueringen: Statlige

Detaljer

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus

Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Utviklingsprosjekt ved Nordfjord sjukehus Analyse av nøkkeltal for kommunane Selje, Vågsøy, Eid, Hornindal, Stryn, Gloppen og Bremanger Deloitte AS Føresetnader og informasjon om datagrunnlaget i analysen

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram

Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus. Nasjonalt Topplederprogram Utviklingsprosjekt: Kartlegge om Tenesteavtale 3 vert følgt ved akuttinnleggingar på Medisinsk avdeling, Stord Sjukehus Nasjonalt Topplederprogram Sollaug Espedal Kull 14 Stord Sjukehus - Helse Fonna HF,

Detaljer

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane

Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom. Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane Delavtale om drift av nettverk av ressurssjukepleiarar i kreftomsorg og lindrande behandling mellom Helse Førde og kommunane i Sogn og Fjordane 1. Bakgrunn Hausten 2004 starta Kreftforeningen seksjon Vest,

Detaljer

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling

Tenesteavtale 6. Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF. Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Tenesteavtale 6 Mellom Fitjar kommune og Helse Fonna HF Avtale om gjensidig kunnskapsoverføring og informasjonsutveksling Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål

Detaljer

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage

Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Referat frå foreldremøte 06.05.14. Tjødnalio barnehage Tilstade: Personalet, foreldre og Nina Helle. Kva er BTI: Stord kommune er ein av 8 kommunar som deltek i eit prosjekt som skal utarbeide ein modell

Detaljer

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss

Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge, BUP Voss Sakshandsamar, innvalstelefon Anne Grete Robøle, 731 Vår dato 9.7.1 Dykkar dato Vår referanse 1/3 Dykkar referanse Rapport frå tilsyn med Helse Bergen HF, Voss sjukehus, Psykisk helsevern for barn og unge,

Detaljer

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09.

Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover. Tor Arne Gangsø, 20.09. Samhandlingsreforma Samhandling er vedtatt, vi er igang! Men mykje gjenstår Bakteppe/status/utfordringar framover Tor Arne Gangsø, 20.09.2012 Frå Norge, via innlandet til Vågå * Status Virkemidlar Avtalar

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Klikk Oppfinningar for å redigere - fylket tittelstil skriv historie i malen Oppfinning År Av Kor Batteri Klikk for 1800 å redigere Alessandro tekststiler Volta i Italia malen Slåmaskin 1834 Cyrus McCormik

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2017 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2017 ARKIVSAK: 2017/1175 STYRESAK: 130/17 STYREMØTE: 14.12. 2017

Detaljer

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER

TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING PLEIE OG OMSORGSTENESTER Naustdal kommune TENESTESTANDARD FOR SAKSHANDSAMING VED SØKNAD OM PLEIE OG OMSORGSTENESTER - 2 - INNHALD: SAKSHANDSAMING Side 3 1. Grunnlag for tildeling av tenester 2. Sakshandsaming / saksgang 3. Klage

Detaljer

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma

Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma NOTAT GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 18.03.2015 FRÅ: Administrerande direktør SAKSHANDSAMAR: Hans K. Stenby SAKA GJELD: Status og erfaringar i arbeidet med samhandlingsreforma ARKIVSAK:

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 17. august 2017 kl. 15.10 PDF-versjon 29. august 2017 22.06.2017 nr. 1259 Forskrift

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016

STYRESAK. Styremedlemmer. Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 STYRESAK GÅR TIL: Styremedlemmer FØRETAK: Helse Vest RHF DATO: 29.11.2016 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2016 ARKIVSAK: 2016/3376 STYRESAK: 147/16 STYREMØTE: 07.12. 2016

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Førde HF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Førde HF DATO: 12.09.2016 SAKSHANDSAMAR: Kari Holvik Furevik SAKA GJELD: Pasienterfaringar med norske sjukehus i 2015 ARKIVSAK: 2014/2585 STYRESAK: 049/2016

Detaljer

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester

Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 31.01.13 Særavtale mellom Sogndal kommune og Helse Førde HF Svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester Avtale om svangerskaps-, fødsels- og barselomsorgstenester 1. Partar Avtalen er inngått mellom

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Avvik og uønska hendingar

Avvik og uønska hendingar Helse Førde Avvik og uønska hendingar - Som gjeld samhandling Koordineringsrådet 13.02.15 Samhandlingssjef Vidar Roseth Avvik som gjeld samhandling - saker per år År Melde av Helse Førde Melde av kommunane

Detaljer

Sær vtale til Tenesteavtale 4

Sær vtale til Tenesteavtale 4 V3cy7q-7 Sær vtale til Tenesteavtale 4 Mellom Suldal kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbod om døgnopphald for øyeblikkeleg hjelp Innhald 1 Partar 3 2 Bakgrunn og heimel for avtalen 3

Detaljer

Samhandlingsreforma og dei økonomiske insentiva

Samhandlingsreforma og dei økonomiske insentiva Samhandlingsreforma og dei økonomiske insentiva Korleis påverkar økonomiske insentiv pasientflyten mellom sjukehuset og kommunen? Problemstillinga Korleis tilpassar sjukehuset og kommunen seg dei økonomiske

Detaljer

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Saksframlegg. Sakshandsamar: Jostein Aanestad. Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Saksframlegg Sakshandsamar: Jostein Aanestad Arkivsaksnr.: 15/229-1 Arkiv: G20 Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar * Tilråding: Sogndal kommune dekkar sin del av kostnadene

Detaljer

Frå visjon til realitet November 2012

Frå visjon til realitet November 2012 Frå visjon til realitet November 2012 I fleire år har i samarbeid med og nabokommunane Askøy, Sund og Øygarden utvikla samhandlingsprosjekt innanfor ulike helseområde. Dette samsvarar med visjonane og

Detaljer

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde

Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Rus og psykiatri - utfordringar sett frå kommunane korleis løyse store utfordringar innan feltet åleine eller saman? v/ Line Glesnes og Monica Førde Landro, Sund kommune 1. Sund kommune, organisering rus

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 8..1 Helga S. Onarheim Årsrapport 21 Tilsetteskader og -hendingar Styresak 29/1 O Styremøte 22..1 Forslag til vedtak:

Detaljer

Eldremedisinsk poliklinikk

Eldremedisinsk poliklinikk Eldremedisinsk poliklinikk som samarbeidstiltak mellom somatikk og psykiatri Kvalitetskonferansen, Førde 16.10.14 Eva Herløsund Søgnen, spesialist i indremedisin og kardiologi, starta spesialisering i

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Arbeidsgruppe nedsatt av OSO Helgeland Anbefalt avtaletekst pr. 16. november 2011, inkludert sirkulerte etterkommentarer. Tjenesteavtale nr. 5 Ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i, og utskrivning

Detaljer

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune

Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Korleis organisere demensomsorga i heimebaserte tenester? Britt Sørensen Dalsgård Einingsleiar heimebaserte tenester i Stord kommune Visjon: Målsetting frå bygging av ny sjukeheim (Backertunet) 2005-2006:

Detaljer

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre

Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre Framlegg, 08.02.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Partane sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver og tiltak partane skal utføre 1 Avtale om partene sitt ansvar for helse- og omsorgsoppgåver

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. august 2017 kl. 14.10 PDF-versjon 6. september 2017 22.06.2017 nr. 1295 Forskrift

Detaljer

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar

Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar Kommunal medfinanisering av samhandlingsprosjekt og felles ordningar SAKSOPPLYSNINGAR Kommunane i Sogn og Fjordane og Helse Førde har etablert fleire felles prosjekt og ordningar for å utvikle samhandlinga

Detaljer

Informasjon om Pasientreiser

Informasjon om Pasientreiser Informasjon om Pasientreiser 2014 1. Pasientreiser Helse Førde 2. Retten til dekning 3. Reiser med og utan rekvisisjon 4. Ventesone ved Førde Sentralsjukehus 5. Rekvirering 6. Bebuarar ved alders- og sjukeheim

Detaljer

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune

Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune 16 Kvalitetssikring av medisinbestilling i samarbeidet mellom fastlege og heimesjukepleie i Flora kommune Sunnfjord Medisinske Senter Legegruppa Sunnfjord Medisinske Senter AS er eit privat legekontor

Detaljer

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde

Føretak for framtida. Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Føretak for framtida Arbeidet med utviklingsplanar Helse Førde Kvifor dette møtet? Orientere om arbeidet vi har starta med utviklingsplanar Ein utviklingsplan for verksemda Skal omfatte både somatikk og

Detaljer

Sogn lokalmedisinske senter

Sogn lokalmedisinske senter Sogn lokalmedisinske senter Felles formannskapsmøte 5. september 2014 Vidar Roseth prosjektleiar Margun Thue - prosjektmedarbeidar Føremålet med Sogn lokalmedisinske senter Helsetilbod som held høg kvalitet

Detaljer

Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus

Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus Framlegg, 11.08.15 Delavtale mellom xx kommune og Helse Førde HF Tilvising og innlegging i sjukehus Utskriving frå sjukehus Innhald 1. Partar 3 2. Bakgrunn. 3 3. Føremål 3 4. Omgrep definisjonar.. 3 5.

Detaljer

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten

Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Delavtale nr. 5 Samarbeidsavtale om ansvars- og oppgavefordeling ved opphold i og utskrivning av pasienter fra spesialisthelsetjenesten Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet

Detaljer

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF

RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF RETNINGSLINJE FOR BISTAND FRÅ KOMMUNALT PERSONELL FOR PERSONAR MED SPESIELLE OPPFØLGINGSBEHOV VED INNLEGGING I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 1. FORMÅL OG RETTSLEG GRUNNLAG Formålet med retningslinja er å avklare

Detaljer

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål.

1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje og mål. TIME KOMMUNE TENESTESTANDARD OG KVALITETSMÅL PSYKISK HELSEARBEID 1. FORMÅL Formålet med tenesta er å fremja sjølvstende og evne til å meistra eige liv med utgangspunkt i brukaren sine ressursar, ønskje

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012.

Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Tilbakemelding og tiltaksplan fra Engen sykehjem etter tilsyn fylkesmannen 8. og 9. mars 2012. Fleire av punkta går inn i kvarandre, og vi har slik sett ein plan på alle dei punkta vi har fått avvik på.

Detaljer

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015

STYRESAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 25.11.2015 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Oppsummering omdømme 2015 ARKIVSAK: 2015/2352 STYRESAK: 123/15 STYREMØTE: 10.12. 2015

Detaljer

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT

SØKNAD OM STØTTEKONTAKT MASFJORDEN KOMMUNE Sosialtenesta Nav Masfjorden Postboks 14, 5987 Hosteland Tlf 815 81 000/47452171 Unnateke for offentleg innsyn Jf. Offlentleglova 13 SØKNAD OM STØTTEKONTAKT Eg vil ha søknaden handsama

Detaljer

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid

Tenesteavtale 7. Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF. Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Tenesteavtale 7 Mellom Odda kommune og Helse Fonna HF Samarbeid om forsking, utdanning, praksis og læretid Innhald 1 Partar 2 2 Bakgrunn og lovgrunnlag 2 2.1 Avtalen byggjer på 2 3 Formål og virkeområde

Detaljer

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse

Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse Telemedisin Sogn og Fjordane Retningsliner for bruk av videokonferanse ------------------------------------------------------------------------------- Innhald 1 Innleiing... 3 1.1 Videokonferanse... 3

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom

Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Pasienthotellet Fss Plassering: 7. etg Kapasitet: 21 sengar fordelt på 7 dobbeltrom/7 enkeltrom Formål med pasienthotelllet: Hovudoppgåva er å vere eit tilbod for at pasientane skal behandlast på beste

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt?

Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? Storbrukarar av spesialisthelsetenester i Sogn og Fjordane: kven er dei, kva treng dei og kva får dei? Kan vi få til eit solid forskingsprosjekt? John Roger Andersen, forskingskoordinator i Helse Førde

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 24.11. 2014 SAKSHANDSAMAR: Camilla Loddervik SAKA GJELD: Omdømmemåling 2014 ARKIVSAK: 2014/816/ STYRESAK: 145/14 STYREMØTE: 08.12. 2014 FORSLAG

Detaljer

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester

Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester Vedlegg 5a til Samarbeidsavtalen Samarbeid om utskriving av pasienter med behov for somatiske helsetjenester 1. Formål Samarbeidsområdet skal sikre at alle pasienter får et faglig forsvarlig og helhetlig

Detaljer

Samarbeid om førebyggjing

Samarbeid om førebyggjing Framlegg, 16.05.12 Delavtale mellom XX kommune og Helse Førde HF Samarbeid om førebyggjing 1 Avtale om samarbeid om førebyggjing 1. Partar Avtalen er inngått mellom XX kommune og Helse Førde HF. 2. Bakgrunn

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 29. juni 2017 kl. 15.40 PDF-versjon 28. juli 2017 15.06.2017 nr. 1008 Forskrift om rett

Detaljer

Forslag til forskrift

Forslag til forskrift 1 Forslag til forskrift LOKAL FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHALD I SJUKEHEIM ELLER TILSVARANDE BUSTAD SÆRSKILT LAGT TIL RETTE FOR HEILDØGNS TENESTER - KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER Heimel: Fastsatt

Detaljer