Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!"

Transkript

1 Velkommen til fagsamling om boligsosialt arbeid!

2 Program Fagsamling 18 mars Status og erfaringer - Boligsosialt arbeid Boligtjenesten hvor står vi nå Innledning til gruppearbeid Gruppearbeid inkludert lunch Verktøy og virkemidler demonstrasjoner og opplæring - Leie til eie - Startlån og boligtilskudd - Bostøtte - BOKART - sjef i eget liv - Boligskole for unge - Boligteam i NAV

3 Litt over halvveis Programperiode: Oppstart høsten programavslutning Boligsosial handlingsplan rammer inn de viktigste innsatser Annet boligsosialt arbeid skjer paralellt

4 2010 : Bolig sosial utfordringer: - mange fattige - presset utleiemarked - mange bostedsløse 2010: Søknad om komp.tilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni Utvide investeringsrammen til Drammen Eiendom til kjøp og vedlikehold av boliger til 60 mill kr under forutsetning av at Drammen Eiendom også selger boliger til leietakere til markedspris. 2. Leietakere, som har økonomisk mulighet til det, gis tilbud om å kjøpe den kommunale boligen de leier. Dette gjelder i første rekke leietakere i borettslagsleiligheter. 550 av de kommunale boligene er i borettslag. Leietakerne gis veiledning og oppfølging av boligteamet 3. Bystyret gir rådmannen fullmakt til å fastsette vilkår for startlån og tildeling av etableringstilskudd 4. Det legges til rette for å øke tjenestetilbudet i form av bo-oppfølgning og bo-veiledning etter kartlegging. Kostnader i denne forbindelse vil bli vurdert i 2. tertial Det settes av 15 mill. kr til opprusting av kommunale boliger med behov for akutt vedlikehold. 6. Styrke informasjon og veiledning slik at leietakere i større omfang selv kan ta ansvaret for ordinært vedlikehold av boligen. 7. Det søkes Husbanken om utvidet ramme til kjøp av boliger, tilskudd til etablering og til kjøp av utleieboliger. 8. Det legges til rette for utvidet samarbeid med private utleiere og boligbyggelag. 9. Det legges til rette for å øke samarbeidet med banker om finansiering av boligkjøp 10. Strakstiltakene gjennomføres i perioden til

5 Boligpolitikk og boligsosialt arbeid Boligpolitikken utformes i Bystrategi Det legges til rette for betydelig vekst over tid (ca 400 boliger pr år i 25 år) Sikre variert boligtilbud tilpasset ulike typer behov og ønsker, ulike livsfaser mv. Veksten skal skje i sentrale områder som trenger og tåler det. Boligveksten skal bidra til økt, ikke redusert område- og omgivelseskvalitet. Gjennom plan- og bygningsloven Utforming av nye boligområder Sammensetning av boligstørrelse/type Utbyggingsrekkefølge Samarbeidsavtaler om finansiering/utbygging uteområder Kommunisere

6 Boligsosialt utviklingsprogram Har vanskeligstilte på boligmarkedet som målgruppe: Personer som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde en tilfredsstillende bosituasjon på egen hånd.

7 Status på 18 tiltak i boligsosial handlingplan

8 Tiltak nr Status Strategi Flere skal eie 1.1 Leie til eie prosjektet pågår. Resultater - perioden til : I perioden fra har det blitt 61 nye boligeiere. 46 av disse har kjøpt den kommunale utleieboligen de leide, de øvrige 15 har kjøpt bolig privat 254 husstander fått veiledning av en av de to prosjektmedarbeiderne. 74 av disse er avsluttet fordi det pt. ikke er funnet eierpotensial. 76 av disse 254 husstandene er innvilget Startlån av disse har 36 husstander også fått tilskudd 4 er hjulpet over i private leieforhold 1.2 Salg og kjøp av kommunale utleieboliger Resultater perioden til Det kjøpt 64 nye kommunale utleieboliger for til sammen 96,2 millioner kroner Det er solgt 46 kommunale utleieboliger til tidligere leietakere via leie til eie prosjektet. Samlet salgssum er 41,9 millioner kroner 1.3 Fleksibel bruk av Startlån og bolitilskudd Resultater perioden til Utbetalt Startlån i 2011: kr mill, i 2012 kr mill og hittil i år: kr.16.9 mill Utbetalt Boligtilskudd: i 2011 kr. 3.3 mill, i 2012 kr. 6.2 mill og hittil i år kr

9 Tiltak nr Status Strategi Flere skal eie 1.4 Utreding om modellen delt eierskap og Leie med sparing planlegges fremlagt til politisk behandling høsten Innføring av kostnadsdekkende husleie ble vedtatt i økonomiplan , og innføres i henhold til Husleielovens regler fra Tiltak nr Status Strategi Færre bostedsløse 2.1 Prosjektskisse for oppstart av Housing First er utarbeidet og det er søkt midler fra Husbanken til finansiering. I tillegg søkes det midler fra Helsedirektoratet. Planlagt oppstart medio I 1. tertial 2012 bevilget Bystyret opprettelse av et depositumsfond på 1 million kroner. Fondet forvaltes av NAV og skal bidra til å hjelpe vanskeligstilte i gang med sin boligkarriere 2.3 BO 7 er utvidet i 2012 og flere leiligheter tas i bruk i løpet av våren Alle 32 boenhetene skal gjøres tilgjengelig for rusavhengige og det er et mål å ha disse klare innen sommeren 2013.

10 Tiltak nr Status Strategi Færre bostedsløse 2.4 Rådmannen gis fullmakter og rammer til økt kjøp og salg av kommunale utleieboliger Resultater perioden til Det er kjøpt 64 kommunale utleieboliger for i alt 88,5 millioner kroner. Det er solgt 49 kommunale utleieboliger for i alt 46,2 millioner kroner. 2.5 I september 2012 startet et delprosjekt med å forebygge og forhindre utkastelse. Arbeidet er finansiert av prosjektmidler fra Fylkesmannen. Barnefamilier prioriteres i dette arbeidet, som også har som formål å etablere systemer og rutiner. Ved årsskiftet var det 158 husstander i kommunale utleieboliger som har husleierestanse. 93 av disse har restanse under 1000 kroner. Medianrestansen er på ca. kr (noen få har restanse på kroner) I prosjektet er det i perioden 1.9 til 1.1, arbeidet med med 35 husstander som er truet av utkastelse på grunn av økonomi. 7 av disse er hjulpet og er ikke lenger i fase for å bli kastet ut. Det er arbeidet med 10 hvor problematikken er adferd. 7 av disse er hjulpet. 2.6 Boligtjenesten arbeider med å implementere BOKART. Verktøyet skal være tatt i bruk for hele målgruppen i løpet av første halvår 2013

11 Tiltak nr Status Strategi Færre bostedsløse 2.7 Videreutvikling av samarbeidsrutiner mellom kommunen og 2. linjetjenesten (fra fengsel utskrivelse fra institusjon) Arbeidet har ikke startet opp. Rutinene skal være ferdig ved avslutningen av boligsosialt utviklings-program Tiltak nr Status Strategi Alle kan bo 3.1 Boligskole: Første ordinære kurs holdes i desember Nytt kurs er planlagt i april 2013, og ytterligere 2 kurs blir avholdt til høsten. 3.2 Styrket samarbeid om tjenester for psykisk syke og rusavhengige: Sees sammenheng med arbeidet i Housing First 3.3 Akuttberedskap Det er søkt og innvilget prosjektmidler fra FM. Det er bevilget for 2012 og det samme for Prosjektmedarbeider startet opp i september Innsatsen er konsentrert om å forebygge og forhindre utkastelser og utprøving av Housing First 3.4 Modeller som har som mål at leietakere skal ta større ansvar for vedlikehold av egen bolig: Arbeidet er ikke påbegynt

12 Tiltak nr Status Strategi Alle kan bo 3.5 Skjermede boliger Tomt er lokalisert og byggesøknad er godkjent.anbud fra entreprenører er mottatt. Igangsetting for arbeidene planlegges i mars/april. Innflytting er planlagt i løpet av sommeren. 3.6 Egen utredning om målgruppen utsatt ungdom: Utredningsarbeidet er ikke startet opp, men det er etablert et tverrfaglig lavterskeltilbud: en dør inn for ungdom. Tilbudet åpner for ungdom i april Erfaringer fra dette arbeidet, sammen med erfaringer fra boligskolen vil være del av utredningen

13 Andre tiltak Bosetting av flyktninger 119 flyktninger er bosatt per Alle, så nær som 6, er bosatt i kommunal bolig. Ytterligere 3 er tildelt bolig og vil flytte inn i nær fremtid. I tillegg kommer bosetting av 15 enslige mindreårige flyktninger. Det betyr at Bystyrets vedtak om bosetting av flyktninger er iverksatt. Boligkarriereplan Mal er utviklet og prøves ut av Introduksjonssenteret Hvorfor? - Kommunale utleieboliger er et virkemiddel - Gjennomstrømmingen skal økes ( Nesten ¼ av søknader til kommunal utleiebolig er søknad om forlengelse eller søknad om bytte av bolig)

14 Etablering av Boligtjenesten Hvor står vi i dag?

15 Gruppeoppgave Bakgrunn: Kommunale utleieboliger er ett ( av flere virkemidler) for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Når vi tar i bruk dette virkemiddelet skal det for de aller fleste være et kortvarig tiltak (inntil 3 år) mens man søker etter mer varige boligløsninger Nesten 1/3 av de ca 900 årlige søknadene om kommunale utleieboliger er søknader om forlengelse av kontrakt. Det er et mål at alle hjelpes videre i boligkarrieren i løpet avkontraktsperioden og at ingen (kun unntaksvis) har behov for å søke forlengelse av kontrakt Gjør en SWOT analyse for å kartlegge styrker og svakheter i prosessen med å lage og gjennomføre en boligkarriereplan for deres brukere (i mål-gruppen)

16 Grupper GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 GRUPPE 4 GRUPPE 5 Ellen Horslev Betu Kajigi Bjørgunn Gram Siri Kolseth Kristine Holmbakken Sølvi Grimstad Grethe Carlsen Bente Holta Monika Strøm Sami Soltani Anu Kubar Parminder Kaur Bisal Nina Bergli Anett Lislerud Ingrid Gundersen Linn -Kristin Gartland Kristiansen Hilde Johnsen Stine Rønning Anne Tina Tellefsen Pål Nag Aas Gudmund Rype Line Gammelsæter Ingar Olsen Tor Moen Hilde K Pedersen Turid Iversen Roy Håvardsrud Johanne Normann Kim Jacqueline Sliper Morten Michaelsen Bernt Leon Hillesø Anne Marie Lie Bente Helgerud Kjersti Boye Monika Saggar Leena Ovava Ole Olberg Camilla Gunnerud Lise Bakken Safia Hussein Ali Espen Eriksen Asgeir Bergseth Grand Schartum Trond Syrstad Ferdun Sarican Tom Midtskogen Bente Tvedten Sætra Samuel Tekeste Anne Marie Jarnes Jorunn Hauge

17 Leie eie Alenemor med to barn Introduksjonsstønad, startet program des -10 Første møte mars -12 Bodde i kommunal bolig, borettslag. Husleie 5000,- 2-roms leilighet, 62 kvm Takst 1,1 mill

18 Startlån (inkl. omkostninger) Boligtilskudd Overtok leiligheten Felleskostnad 3140,- Lånekostnad 3462,- Totalt 6602,-

19 Introduksjonsstønad brutto 13202,- Barnetrygd 2910,- Barnebidrag 2820,- Bostøtte 2882,- Til sammen ,- Skattetrekk -1492,- Sifo ,- Til sammen 5462,-

20 Individuell vurdering Vårt møte Uttalelse fra programrådgiver Sifo Sparing Ingen gjeld Målrettet

21 Enslig mann Tidligere rusmisbruker Uføretrygd Første møte okt -11 Kommunal bolig, borettslag. Husleie Ett roms leilighet, 32 kvm Ønsket å kjøpe to-roms. Søkte startlån i nov -11 Gjeld ca

22 Prosess i fht realistiske muligheter Hjelp av gjeldrådgiver Takst på den kommunale boligen, Ny søknad om startlån i november -12 Startlån (inkl. omkostninger) Overtok leiligheten Felleskostnad: 3022,- Lånekostnad: 2150,- Til sammen: 5172,-

23 Uføretrygd brutto 17623,- Bostøtte 531,- Til sammen ,- Skattetrekk -2114,- Sifo -7610,- Betjening av gjeld -1900,- Til sammen 6530,-

24 Tom Midtskogen - mars 2013

25

26 Husbankens virkemidler: Startlån og tilskudd - Til kjøp av bolig. Tilskudd til tilpasning og tilskudd til etablering. (Behandles i kommunen) Grunnlån - Til bygging av ny bolig. (Behandles i Husbanken) Bostøtte - Til hjelp med mnd. boutgifter.

27 Startlån Du kan få Startlån til: Topp- eller fullfinansiering når du kjøper bolig Toppfinansiering når du bygger ny bolig Utbedring av boligen din (gjelder ikke ren oppussing) Refinansiering av dyre lån dersom du har betalingsproblemer og har vanskeligheter med å beholde boligen.

28 Formål med ordningen: Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold. Som varig vanskeligstilte regnes husstander som verken nå, eller senere vil kunne få finansiert bolig på annen måte enn ved bistand fra kommunen.

29 Forutsetning for å få lån Søker har problemer med å få lån i det ordinære kredittmarkedet. Søker må kunne betale renter og avdrag på lånet og samtidig ha nødvendige midler igjen til livsopphold. Boligen må være egnet for husstanden og rimelig i forhold til prisnivået i kommunen.

30 Kommunen saksbehandler. Det er kommunen som behandler og fatter vedtak om Startlån og tilskudd. Husbanken har kun en veilederrolle. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. Lånets størrelse vil være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Det er en fordel at søker har noe oppsparte midler. Søknad om startlån kan i de fleste kommuner bla. Drammen, søkes elektronisk.

31 OBS Det er ingen automatikk i at alle og enhver som ikke har tilstrekkelig egenkapital eller tilleggssikkerhet, kan henvende seg til kommunen og få Startlån som toppfinansiering. Jfr. Finanstilsynets krav til bankene om 15% egenkapital.

32 Renter/løpetid: Renten er flytende og i 1.kvartal 2013 på 2,428 % p.a. Det er styret i Husbanken og Kommunaldepartementet som fastsetter renten og påvirkes ikke av Norges Banks fastsatte styringsrente. Lånet kan også forrentes med fastrente på og 20 år etter ønske. Lånet nedbetales over maksimalt 30 år uten avdragsfri periode. Omkostninger: Etableringsgebyr kr ,- + dokumentavgift og tinglysingsgebyr. Ved utarbeidelse av budsjett benyttes Husbankens anbefalte kalkulasjonsrente på 6,25% p.a.

33 Tilskudd til etablering Tilskudd til etablering kan gis til husstander/enkeltpersoner med varig lav inntekt som ikke er i stand til å betjene fullt lån til egen bolig. Det legges vekt på at husstandens vanskelige situasjon er av mer varig karakter. Hensyn til barn i familien skal veie tungt ved kommunens tildeling av tilskudd. Bare de aller mest vanskeligstilte kan regne med å få tilskudd.

34 Tilskudd til tilpasning Ved tilskudd til tilpasning skal det legges vekt på at noen i husstanden har behov for spesialtilpasning for å kunne fungere i boligen.

35 Tilskudd til utredning eller prosjektering Dersom det er noen i husstanden som har behov for spesialtilpasning av boligen, f.eks. på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan Husbanken gi tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp med inntil kr ,- og til utreding i forkant av prosjektering på inntil kr ,-.

36 Bostøtte Hvem kan søke? Som hovedregel kan alle over 18 år søke bostøtte, men det finnes unntak for studenter og vernepliktige. Disse gruppene har egne ordninger som skal dekke utgifter til bolig. Videre stilles det krav om at boligen er en helårsbolig og er en selvstendig enhet Dersom du er under 18 år og har egne barn, kan du søke. Du kan også søke dersom du er student uten barn og studiet ditt er et ledd i et offentlig program for arbeidskvalifisering - AAP. Foreldre som bor sammen med barn som studerer, mister ikke retten til bostøtte. Det kan ikke søkes om bostøtte dersom man bor i institusjon (sykehjem, aldershjem o.l.)

37 Inntekt og boutgifter Det er forholdet mellom inntekt og boutgifter som avgjør om søker har rett til bostøtte. Inntekten må være så lav at søker har problemer med å betale boutgiftene. Det er satt grenser for hvor høye inntekter og boutgifter søker kan ha for å få Bostøtte. Inntektsgrensen varierer med hvor mange som bor i boligen. Selv om søker har høye boutgifter har søker ikke rett på bostøtte dersom inntekten samtidig er over inntektsgrensen. Likeledes er det satt grense på størrelsen av boutgiftene.

38 Hvordan beregnes bostøtte? Bostøtte beregnes på bakgrunn av husstandens inntekt og boutgifter. Bostøtte beregnes ut fra denne formelen: Godkjente boutgifter - Egenandel = Sum x 70%* = bostøtte *For søkere som bor i kommunale utleieboliger eller kommunalt disponerte sosiale utleieboliger er dekningsprosenten 80 % Øvre grense for boutgifter - 1 person:kr personer:kr personer:kr personer: kr Inntektsgrense : 1-person kr ,- 2 personer kr ,- 3 personer kr ,-,4 personer kr ,-

39 Hvordan søke bostøtte? Du kan søke om bostøtte hver måned. Søknadsfrist den 14. Har du rett på bostøtte utbetales støtten deretter månedlig. Utbetaling ca. den 10 i hver mnd. Søknadsskjema Søknadskjema kan du laste ned fra Husbankens nettsider, eller få utlevert ved henvendelse til nav Drammen/Servicetorget i Drammen kommune. Søknadsskjemaet med dokumentasjon sendes til nav Drammen Postboks 1583, 3007 Drammen Besøksadresse : Grønland 55,

40 BOKART Verktøy for boligkartlegging. Todelt: 1. Registrering 2. Rapportering

41 Hva skal kartlegges? Hvorfor søker man kommunal bolig? Hvilke type bolig trengs? Hvilke type oppfølging? Økonomi? etc. etc

42 Tilpassninger Søknadsskjema og Boligvurderingsskjema tilpasses BOKART?

43 Hvem skal registrere? Skal hver virksomhet ha sin egen registreringsansvarlig? Systemansvarlig er boligavdelingen?

44 Sjef i eget liv https://sjefiegetliv.husbanken.no/

45 Boligskole og nettsider for unge

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid

Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid Boligsosiale utfordringer Helhetlig boligsosialt arbeid v/eva Milde Grunwald HSO-direktør i Drammen kommune 12. mars 2013 22.03.2013 Særlig satsing på boligsosialt arbeid Boligstrategi, en del av Bystrategien

Detaljer

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim

Boligsituasjonen i Drammen. Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Boligsituasjonen i Drammen Formannskapet 17. april 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Oppsummering: 1. Strakstiltak 2011: Boligløft i 10 punkter gjennomført. 2. Boligsosial handlingsplan: fremmes i april 2012

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Halvveis rapportering Styringsgruppemøte 22/03-2012 Godkjent - Arbeidsgruppe 1 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 STATISTIKK OM PROSJEKTET HITTIL... 3 BARN I PROSJEKTET...

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Rullering boligsosial handlingsplan 2011-2014 Kommunestyrets vedtak: Boligsosial handlingsplan for perioden 2012 2014 vedtas som retningsgivende for det boligpolitiske

Detaljer

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1

STOKKE KOMMUNE BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013. Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010 2013 Boligsosial handlingsplan 2010 2013 Stokke kommune 1 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG Boligsosial

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017

Boligsosial handlingsplan. for. Ibestad kommune 2014-2017 Boligsosial handlingsplan for Ibestad kommune 2014-2017 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅLET MED BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 5 2.1. Kommunens mål for boligpolitikken... 7 2.2. Organisering av planarbeidet...

Detaljer

Kommunens forvaltning av utleieboliger

Kommunens forvaltning av utleieboliger FORVALTNINGSREVISJON Kommunens forvaltning av utleieboliger Melhus kommune April 2015 - TITTEL - 1 Foreløpig revisjonsrapport Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Melhus kommunes

Detaljer

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020

Boligsosial handlingsplan. for. Os kommune. (utkast) Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011-2020 Boligsosial handlingsplan for Os kommune 2011 2020 (utkast) 1 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅLET MED EN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN... 3 2.1. Kommunens mål for god boligpolitikk... 4 2.2. Organisering

Detaljer

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN

BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN NAV Tinn 2012-2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning. s.2 2 Generelle forhold.. s.4 3 Bomiljø i Tinn kommune..... s.4 4 Hva er en boligsosial handlingsplan?... s.5 5 Formålet

Detaljer

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11

Klæbu kommune BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2008-11 Vedtatt av kommunestyret 02.11.2006 Revidert forslag vedtatt av kommunestyret 11.09.2008 INNHOLD 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 4. 4.1

Detaljer

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8.

Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018. Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. Boligsosial handlingsplan for perioden 2013 2018 Opprinnelig plan, «Boligsosial handlingsplan 2012 2017», vedtatt i kommunestyret 8. desember 2011 Vedtatt i kommunestyret 17. oktober 2013 Saksnummer ephorte:

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009

STOKKE KOMMUNE Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Virksomhet eiendom og kommunalteknikk BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2006 2009 Revidert 15.02.2006 VISJON: BOLIGEN UTGJØR ET FUNDAMENT I MENNESKERS LIVSKVALITET ALLE SKAL HA EN TRYGG OG TILSTREKKELIG BOLIG

Detaljer

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013

Samarbeidsprosjekt. Samarbeidsprosjekt mellom. mellom Husbanken og. Husbanken og Bergen kommune. Bergen kommune. Prosjektrapport, 2011-2013 Samarbeidsprosjekt Samarbeidsprosjekt mellom mellom Husbanken og Husbanken og Bergen kommune Bergen kommune Fra Fra Leie Leie til til Eie Eie Prosjektrapport, 2011-2013 Prosjektrapport, 2011-2013 BYRÅDSAVDELING

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015

BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 BOLIGPOLITISK PLAN FOR HATTFJELLDAL KOMMUNE 2013-2015 Planforslag av 25.10.12. 1 INNHOLD 1. FORORD... 3 1.1 HVA ER EN BOLIGPOLITISK PLAN... 3 1.2 HVA ER BOLIGPOLITISK ARBEID?... 3 2. INNLEDNING... 3 2.1.

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2011-2014

Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Boligsosial handlingsplan 2011-2014 Innhold 1. Innledning... 4 1.1. Inkluderende, tradisjonsrik og nytenkende... 4 1.2. Raus, proff og praktisk... 4 1.3. Samhandlingsreformen... 5 1.4. Hva er en boligsosial

Detaljer

Startlån Rygge kommune

Startlån Rygge kommune Startlån Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 22. april 2014 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 13/1943-21 Arknr.: F17 Saksbehandler: Kristian Seiersten BEHANDLING: SAKNR. DATO Eldrerådet 3/14 10.02.2014 Rådet for likestilling av funksjonshemmede 4/14 10.02.2014

Detaljer

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging

Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Delrapport 1 Personrettet Kartlegging Godkjent av arbeidsgruppe 22.02.2011 På vei til egen boligkarriere personrettet kartlegging - 1 - Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Avgrensning og begrepsavklaring...

Detaljer

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune

Saksframlegg. Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Søgne kommune Arkiv: 252 Saksmappe: 2012/932-30647/2012 Saksbehandler: Bente Hamre Dato: 01.11.2012 Saksframlegg Ny behandling - retningslinjer for startlån i Søgne kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/12

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012

Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015. Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 Datagrunnlag for Boligsosial handlingsplan 2011-2015 Vedtatt i kommunestyret 29.mars 2012 1 Innhold Forord... 4 1. Sammendrag.... 5 1.0 Sammendrag.... 5 1.1. Konkrete tiltak - vedtatte og andre.... 5 2.

Detaljer

På vei til egen boligkarriere

På vei til egen boligkarriere På vei til egen boligkarriere Sammen om Porsgrunn Forord Hensikten med rapporten er å dokumentere arbeidsformer, metoder og resultater i prosjektet som har pågått i de tre siste årene. Bakgrunnen for prosjektet

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12

Boligsosial handlingsplan 2012-2016. Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 Boligsosial handlingsplan 2012-2016 Vedtatt av kommunestyret 13.09.2012 i sak 73/12 MELØY KOMMUNEPLAN - 13.09.2012 Arkivkode: 146,, Saksprotokoll Behandlet i: Kommunestyret Møtedato: 13.09.2012 Sak: 73/12

Detaljer

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp.

3. Ny tabell for inntektsgrenser legges til grunn, der den enkelte sats knyttes til G folketrygdens grunnbeløp. Byrådssak 1143 /14 1 Startlån, nye retningslinjer for tildeling TRST ESARK-1522-201408750-4 Hva saken gjelder: Startlånet ble innført som erstatning for etableringslånet i 2003. Bergen kommune vedtok å

Detaljer

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune

KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune KOMMUNESTYREMELDING Om boligutvikling i Frogn kommune August 2012 Innhold SAMMENDRAG... 4 1. INNLEDNING... 4 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Mandat... 6 1.3 Forutsetninger og avgrensninger... 6 1.4 Mål... 7 1.4.1

Detaljer

Startlån Moss kommune

Startlån Moss kommune Startlån Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 21. januar 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 5 2.1 Bakgrunn... 5 2.2 Problemstilling og

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08

Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011. Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 1 ULLENSAKER KOMMUNE 2008-2011 Vedtatt i Herredsstyret 28.01.2008 i HST sak 02/08 Boligsosial handlingsplan 2 INNHOLD 1.0 Innledning s.3 1.1 Bakgrunn for boligsosial handlingsplan

Detaljer

Boligsosial handlingsplan 2014-2020

Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Boligsosial handlingsplan 2014-2020 Vedtatt 19.juni 2014 Boligsosial handlingsplan ble behandlet i Kommunestyret 19. juni 2014 sak 14/44 Kommunestyrets enstemmige vedtak: 1. Kommunestyret vedtar boligsosial

Detaljer