Møteinnkalling Formannskapet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. OBS Ta med by sty redokumentene Formannskapets saker 24/12-28/12 trykkes ikke her, er inntatt i bystyredokumentene som sendes ut samtidig med denne innkallingen til formannskapet Orientering til sak 29/12 Brukerombudet årsmelding 2011 Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård ordfører Side 1

2 Sakliste Side PS 24/12 Referatsaker 3 RS 2/12 Referat etter møte 2014-gruppa PS 25/12 Kjøp av aksjer i INSPIRIA Eiendom AS 6 PS 26/12 PS 27/12 PS 28/12 Søknad om delfinansiering til film om Ytre Hvaler Nasjonalpark - en storsatsning om "Norske naturperler" for NRK Godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtale ved etablering av innovasjonssenter. Organisering av en fusjonert høgskole - høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune Avgjøres av Bystyret PS 29/12 Brukerombudet - årsmelding 2011 PS 30/12 PS 31/12 PS 32/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Kine Maria Laup Karlsen ( Ap) Søknad om fritak fra politiske verv - Adeline Gondrosen (Bymiljølista) Søknad om permisjon fra politiske verv fram til Tore Henrik Meberg-Hansen (H) PS 33/12 Minnesmerke over ofrene etter 22.juli 2011 PS 34/12 PS 35/12 PS 36/12 PS 37/12 Sak om avslutning av digitaliseringen av Fredrikstad Kino Høring - ny fastlegeforskrift Høring - Folkehelseforskriften BoSo - Kjøp av eiendom i Gamleveien 10 til bo- og avlastningstiltak for brukere med nedsatt fysisk- eller psykisk funksjoneevne PS 38/12 Arbeidsgiverstrategi PS 39/12 PS 40/12 PS 41/12 Bryggerifjellet - avtale om utbygging av kommunalteknisk infrastruktur Planstrategi for Fredrikstad kommune (utkast) Fredrikstad kommune og mulig bidrag til FFK (ettersendes) Side 2

3 PS 24/12 Referatsaker Side 3

4 FREDRIKSTA D KOMMUNE BY- OG NÆRINGSUTVIKLING 2014-GRUPPA MØTEREFERAT Saksnr.: 2010/14361 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 21556/2012 Dato: Klassering: 143 Gradering: Tid og sted: 10. februar 2012, Fredrikstad rådhus Referent: Steinar Vingerhagen Referat godkjent: * dato Deltakere: MEDLEMMER MEDLEMMER ANDRE ANDRE Jon-Ivar Nygård M Georg Bjørnson M Ole Petter Finess M Kjell Arne Græsdal M Jan Lasse Hansen M Lars Joramo F Dag W. Eriksen M Steinar Vingerhagen M Peter Kuran M Svein Øibo M SAKER: ANSVARLIG: 1/12 Behandling av notatet for mandat og overordnet prosjektbeskrivelse Ar ena Fredrikstad Notat om mandat og overordnet prosjektbeskrivelse forstudie Arena Fredrikstad, utarbeidet av Fredrikstad Utvikling og datert forelå som grunnlag for diskusjonen. Konklusjon: Det etableres en forstudie i tråd med notatet, som klargjør interessenter, samt tekniske og økonomiske rammer. Forstudien skal gi tydelige anbefalinger for videreføring av arbeidet. Prosjektansvarlig i kommunen forutsettes å rydde uklarheter av veien. 2/12 Utviklingsprosjekt Utviklingsprosjektet er foreløpig unntatt offentlighet fordi en ikke ønsker at forretningsideen gjøres kjent gruppa ønsker at en arbeider videre med prosjektet og at det brukes inntil kr av 2014-gruppas utviklingsmidler til dette. 3/12 Eventuelt Det ble lagt fram korrigert økonomisk oversikt over 2014 midlene, som ble tatt til orientering. Det ble meldt at man kommer tilbake med forslag til omdisponering av Aktivitetesbymidlene til neste møte. Nytt møte ikke fastsatt. Side 4

5 Økonomiskoversiktover 2014midlene Sum Kommentar Kommunalebevilgninger FrigjortemidlerFU- sekretariatfunskjon Privatebidrag Sumbudsjett Bevilgedemidler Sum Aktivitetsbyen Ramme - redefineres? Badeanlegg - Verktøykasse - Børgjennomføres Øvrigeprosjekter - Innovasjonssenter ArenaFredrikstad Utviklingsprosjekt(unntatt off) Sumbevilget Rest- ikkebevilget Forbruktpr Sum Aktivitetsbyen Badeanlegg Verktøykasse Øvrigeprosjekter - - ArenaFredrikstad - Utviklingsprosjekt(unntatt off) - privatemidler Estimerttidsforbrukinternt i FUi prosjekta 80' Sumforbrukt og2011:Badeanlegg.2012 UtviklingsprosjektogArena Side 5

6 Saksnr.: 2009/15537 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 26210/2012 Klassering: U02 Saksbehandler: Trond Åge Langvik Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Kjøp av aksjer i INSPIRIA Eiendom AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Det bevilges kroner for kjøp av 356 aksjer (1,68% av det totale antall aksjer) i INSPIRIA Eiendom AS, som dekkes av formannskapets disposisjonskonto som etter det gjenstår med kroner. Fredrikstad, Sammendrag Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som like eiere av INSPIRIA Eiendom AS, har invitert hver kommune i fylket til å bli eier av samlet 5% av selskapets aksjer. Fordelingen av antall aksjer foreslås ut fra elevtallet i hver kommune. For Fredrikstad kommune betyr dette at antall aksjer blir 356 (som igjen tilsvarer en eierandel på 1,68%). Pris pr aksje er kroner 5,-. Kostnaden for 356 aksjer blir kroner. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Vedlegg 1 Søknad om kommunene i Østfolds bidrag til realisering og drift, oktober Invitasjon til kommunene i Østfold om å bli aksjonærer i Inspiria Eiendom AS - frist An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3 Tilleggsbrev - Invitasjon til kommunene i Østfold om å bli aksjonærer i Inspiria Eiendom AS - tillegg til brev av Saksopply sninger I oktober 2009 gikk det ut en søknad til kommunene i Østfold vedrørende bidrag til realisering og driftsavtale. Søknaden inneholdt også et punkt der kommunene, gjennom samlet kr 5 mill. i bidrag til realisering, ville ha rett til hver å kjøpe 1 aksje á 1 krone i INSPIRIA (den gang Science Center Østfold). Noen kommuner (deriblant Fredrikstad kommune) fattet vedtak om å kjøpe denne aksje, og de samme kommuner har derfor oppfattet at de allerede er eier i INSPIRIA Eiendom AS. INSPIRIA beklager å ha etablert denne usikkerheten, ref Tilleggsbrev Side 6

7 Etter behandling i kommunene i 2009/2010 viste det seg at bidrag til realisering ikke nådde kr. 5 mill., og at langt de fleste av kommunene ikke fattet vedtak om å kjøpe 1 aksje. Selskapets plan om at alle kommuners deltakelse skulle gi samlet 10% av aksjene lot seg dermed ikke gjennomføre. Konklusjonen på aksjesaken ble en ny invitasjon som omfatter 5% av aksjene fordelt etter antall skoleelever. Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som like eiere av INSPIRIA Eiendom AS, har derfor invitert hver kommune i fylket til å bli eier av samlet 5% av selskapets aksjer, ref brev av februar 2012, vedlegg 2. Samlet blir dette aksjer á 5,-. Fordelingen av antall aksjer foreslås ut fra elevtallet i hver kommune. Det totale antall skoleelever i Østfold er ca , når man holder Sarpsborg og Østfold fylkeskommune sine skoler utenom. Fredrikstad kommune har elever som tilsvarer at antall aksjer blir 356 (som igjen tilsvarer en eierandel på 1,68%). Med en pris på 5,- pr aksje blir kostnaden for 356 aksjer kroner. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Hovedmålet med INSPIRIA selskapene er å bygge kunnskap og motivasjon til utdanning blant regionens barn og unge, særlig innen teknologi og naturvitenskap. En viktig del av dette er også vise frem hvilke fremtidsmuligheter Østfolds næringsliv representerer når arbeids- og boligvalg en dag skal besluttes. INSPIRIA Eiendom AS er et ideelt aksjeselskap, og det vil derfor ikke kunne deles ut utbytte og det vil ikke være mulig å tjene penger på eierskapet. Formålet er kun ideelt. Ved å være aksjonær i morselskapet INSPIRIA Eiendom AS har man rett til å Møte på generalforsamlinger Møte på 2 årlige eiermøter hvor styret legger frem samlet strategi for kommentarer, og hvor eierne får full status i selskapene innen økonomi, budsjett og drift/utvikling. Nyttiggjøre seg senterets tilbud på møter og spesial arrangement som eier til rabattert pris, og motta spesielle tilbud til ansatte. Delta med økt aksjekapital i selskapet ut fra eierandel, i den grad dette skulle bli besluttet. Målet med denne invitasjonen er å gjøre de positive virkningene av INSPIRA størst mulig i Østfold ved at samtlige skoleeiere i fylket er aksjonærer. Økonomiske konsekvenser Rådmannen foreslår at bidraget på kroner dekkes av formannskapets disposisjonskonto som etter det gjenstår med kroner. Rådmannen ser ikke at det er noen senere økonomisk risiko forbundet med å gå inn som aksjeeier med en såpass begrenset eierpost. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen aksepterer at det opprinnelige målet i 2009, om at alle kommuners deltakelse skulle gi samlet 10% av aksjene, ikke lot seg gjennomføre, og at konklusjonen på dette ble en ny invitasjon til alle kommunene som omfatter 5% av aksjene fordelt etter antall Side 7

8 skoleelever. Dette vedtaket erstatter derfor tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Rådmannen anbefaler at det bevilges kroner for kjøp av 356 aksjer i INSPIRIA Eiendom AS. Side 8

9 I553Rsclence center østfold Fredrikstad kommune Postboks Fredrikstad 4,1.* '*" Science Center Østfold Eiendom AS P.b Grålum Tlf (+47) FREDRIKSTAD KOMMUNE E-post: postscostfo1d.no MottattavKomrnunearkivet Saksnr.: 2009 Sarpsborg Science Center Østfold - Søknad om kommunene i Østfolds bidra til realiserin o drift. Likel dende brev er sendt alle kommuner i Øst old med unntak av Sar sbor kommune. Science Center Østfold Eiendom AS ber med dette hver kommune i Østfold ta stilling til bidrag til realisering og drift i løpet av november måned 2009 gjennom: 1. Kommunene som medeiere i senteret og bidrag til bygg og utstillinger - kr. 5 mill i engangsbidrag fordelt på 17 kommuner etter folketall - Eierskap og styreplasser (2 på rotasjon) gjennom 1 aksje til hver kommune Kommunenes samlede driftsstøtte/kjøp av undervisningstilbud fra senteret - kr. 2 mill pr. år fordelt på 18 kommuner etter folketall Science Center Østfold Østfolds nye vitensenter, etableres med visjonen "En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen" og har følgende målsettinger: Science Center Østfold skal gi et vitensentertilbud til grunnskoler og videregående skoler i Østfold, og derigjennom øke interesse og forståelse for teknologi og realfag. Science Center Østfold skal interessere, engasjere og utfordre publikum gjennom spennende, morsom og tankevekkende formidling av teknologi og vitenskap! Science Center Østfold skal gi de besøkende ny innsikt og kunnskap som er med på å forme deres holdninger og fremtidige valg og ha en særlig tematisk fokus på miljøvennlig energi og klimautfordringer, helse og livsstil. Science Center Østfold skal gjennom samarbeid med regionens kulturnæringer styrke senterets formidlingsplattform og sette formidlingen av teknologi og vitenskap inn i en kulturell og samfunnsrelevant sammenheng! Science Center Østfold skal gjennom sin beliggenhet, tilbud og målgrupper være en regional møteplass for næringsliv, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og kultumæringer. Den 26. august ble Science Center Østfold tildelt status som Regionalt Vitensenter av Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell. Senteret fikk dermed offisiell status som en viktig del av utdanningskjeden for barn og unge i Østfold! Et viktig verktøy i arbeidet med å heve det lave utdanningsnivået i fylket, og ikke minst en meget viktig investering for å sikre kompetansebehovet og Østfold som et attraktivt bo- og arbeidsmarked i årene fremover. NO MVA Side 9

10 sclence cpnfipr østfold -2- Status som Regionalt Vitensenter er et kvalitetsstempel på det arbeid som siden 2002 er lagt ned på vitensentersatsingen i Østfold og vil motta årlig driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet. Fra før er det 7 slike regionale sentre i Norge med et særlig ansvar for sin region. Arbeidet med realiseringen av Østfolds nye vitensenter har nå kommet så langt at Science Center Østfold Eiendom AS mener det er realistisk å inngå kontrakt med entreprenør rundt 1. november i år slik at senteret kan åpne dørene for skoleelever og publikum 1. august 2011! Kr. 145 av 170 mill er finansiert og det gjenstår nå å sikre kr. 35 mill inklusive en reservepost på kr. 10 mill. Mange krevende hindringer er passert, og dette har bare vært mulig ved at samtlige 18 kommuner i fylket har sett viktigheten av, og stilt seg bak målsettingene og hovedrammene for satsingen. At kommunene og regionen har stått sammen er lagt merke til utenfor Østfold, og viktigheten av dette og næringslivets bidrag ble understreket av Kultur- og kirkeminister Trond Giske da han den 9. september kunne offentliggjøre at Regjeringen ved Kulturdepartementet vil gi kr. 40 mill til realiseringen! Den 22. oktober fattet så vel Fylkesutvalget som Formannskapet i Sarpsborg kommune avgjørende vedtak gjeldende bidrag og forutsetninger for realisering, eierskap og drift av senteret. Øvrige kommuner i Østfold sitt bidrag til realiseringen har gjennom forankringsprosessen i 2007/2008 vært begrenset til å omfatte betaling av transport og billettkostnader for elevene. Ved årsskriftet 2008/2009 ble det tatt opp med kommunene at selskapet i innspurten av realiseringen ville vurdere å be kommunene om et bidrag til bygg og utstillinger samt eierskap i senteret. En sitasjon som nå er aktualisert, og der Science Center Østfold med bakgrunn i Staten, fylket og vertskommunen Sarpsborgs store bidrag, ser det nødvendig også å be øvrige skoleeiere ved kommunene i Østfold om å gå sammen om kr. 5 mill i bidrag og sikre realiseringen av vitensenteret. Vitensenteret bygges for Østfoldelevene og gir et st rket o utvidet skoletilbud på grunntrinn og videregående skole. Gjennom skoleeiernes felles finansiering og eierskap lykkes det å etablere et unikt undervisningstilbud for alle Østfoldelever et undervisningstilbud den enkelte kommune alene ikke vil ha ressurser til å realisere. Dette kjennetegner også den eierskapsmodell som er valgt for senteret, der fylkeskommunen, vertskommunen og øvrige kommuner i Østfold ønskes som majoritetseiere. Denne eierskapsmodellen støttes også av våre sponsorer som i dag har gått inn med kr. 56 mill, og også vil delta på eiersiden med en minoritetsandel. I møte med sponsorene den 9. oktober var det enighet blant sponsorene om at kommunene i Østfold også må gi sitt bidrag til realiseringen, og at bidraget kr. 5 mill fordelt på den enkelte kommune etter folketall er en rimelig inngangsbillett i forhold til hva kommunene får tilbake. Med bak runn i ovennevnte søker Science Center Østfold Eiendom AS Fredrikstad kommune om å bidra med kr til realiserin av Science Center Østfold. Kommunen vil med bak runn i sitt bidra ha rett til å k'ø e 1 aks'e til kr. 1 i selska et. Kommunen vil o så ha rett til å delta med ett st remedlem i tråd med den ordnin som etableres for fordelin av to st remedlemmer å ve ne av de 17 kommunene. Betalin kan slc'e i 2010 o eller 2011 avhen i av hva som er hensiktsmessi for kommunen. Science Center Østfold fo likter se med bak runn i bidra et å i Fredrikstad kommune rofilerin i senteret rettet mot besøkende/turister. Se vedlegg I "Fordeling av bidrag". I den senere tid er selskapet i dialog med "skolesjefene" i samtlige kommuner og diskuterer hovedtrekkene i hvordan samarbeidet mellom senteret og skolene skal være fra Dette har vi fått svært positiv respons på. Vi har også presentert en fast årlig betaling (delvis kostnadsdekning) gjennom en driftsavtale slik at skolene i hver kommune skal kunne bruke senteret ubegrenset. En fast betaling er foreslått fremfor stykkprisbetaling for å underlette og øke skolenes bruk av senteret, samtidig som fast betaling fra kommunene gir Science Center Side 10

11 science center østfold -3- Østfold nødvendig forutsigbarhet i forhold til driften. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er gjort ut fra antall innbyggere. Driftsavtalen med kommunene omhandler også vår tro på at vi skal komme opp med et tilbud som gir elevene tilnærmet gratis transport basert på egne profilerte "Science busser", som også vil brukes som del av formidlingen. Bussene er planlagt drever på miljøvennlig drivstoff og Science Center Østfold har som ambisjon at senteret også skal være en arena for å skape positive holdninger til kollektivtransport. Busskostnader er av alle "skolesjefer" oppgitt som en flaskehals i forhold til regelmessig besøk til vitensenteret, og utgjør derfor også en utfordring som selskapet må finne et tilfresstillende løsning på. Science Center Østfold gir gjennom driftsavtalen et tilbud for lærerne og alle trinn i grunnskolen og barnehagene. Tilbudene er tilpasset læreplanen/rammeplan for barnehagene slik at det skal være lett for skolene å bestille og bruke de ulike undervisningsprogrammene. Gjennom moderne laboratorier og interaktive utstillinger blir elevene inspirert til læring gjennom å utforske selv. Tilbudet inkluderer forberedelser på egen skole og oppfølging etter besøk på senteret. Vektleggingen i senteret er også å bevisstgjøre holdninger til de tre hovedtemaene Energi, Miljø og Helse. Driftsavtalen gir også kommunene mulighet til å tilby sine lærere hospitering i vitensenteret for egen kompetanseutvikling og styrking av realfagsundervisningen ute i skolene. Driftsavtalen legger opp til at skolene kan komme med innspill til utvikling av senterets tilbud. Med bak runn i ovennevnte søker Science Center Østfold Eiendom AS Fredrikstad kommune om å inn å 3-åri driftsavtale fra undervisnin såret Driftsavtalen innebærer at kommunen årli betaler fast kr for fri o ube renset ben telse av Science Center Østfold for or aniserte klassebesøk i skoletiden. Se vedlegg 2 "Driftsavtale". Science Center Østfold håper med dette at Fredrikstad kommune kan bidra til realisering og drift av Østfolds nye vitensenter, og at vi sammen kan arbeide for å styrke undervisningstilbudet innenfor teknologi og realfag i Østfold. Med vennlig hilsen Science Center Østfold Eiendom AS ijwint er Joha se Dag g leder Tlf: Osmund Ueland Styreleder Tlf: Vedlegg: 1. Fordeling av bidrag 2. Driftsavtale Side 11

12 Side 12

13 Saksnr.: 2010/9363 Dokumentnr.: 38 Løpenr.: 28507/2012 Klassering: K12 Saksbehandler: Tor Christiansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Søknad om delfinansiering til film om Ytre Hvaler Nasjonalpark - en storsatsning om "Norske naturperler" for NRK Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune bevilger kr ,- i tilskudd til filmprosjektet Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er en forutsetning at Hvaler kommune, nasjonalparken/senteret bevilger det resterende. 2. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonsfond Art 1490, Ansvar , Tjeneste Kontoens størrelse er nå kr ,- og blir etter bevilgningen redusert til kr ,-. Fredrikstad, Sammendrag Det foreligger søknad fra NaturBilder AS om økonomisk støtte til det største filmprosjektet om norsk natur noen gang. Det er NRK som dekker størstedelen av et totalbudsjett på over 10 millioner. Det er naturfotografene Arne Nærva og Torgeir Beck Lande som skal stå for filmingen. Det er i alt 8 vernede områder av norsk natur som det skal lages film om, og det skal bl.a brukes det mest moderne fjernstyrte filmutstyret. Områdene i Ytre Hvaler Nasjonalpark er ett av de 8 prosjektene. Det søkes om samlet kr ,- fra lokale midler, og det er foreslått en tredeling mellom Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og nasjonalparken/senteret. Filmprosjektet forventes å bidra til økt turiststrøm både til Hvaler og Fredrikstad. Filmen vil også ha stor verdi for undervisning. Alle filmprosjektene skal vare 39 minutter og sendes først på NRK. Søknaden imøtekommes med kr ,- fra Formannskapets disposisjonsfond. Vedlegg Ingen An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad om delfinansiering. Udatert Prosjektbeskrivelse Saksopply sninger I søknaden fra NaturBilder AS inviteres det til å være med på den hittil største og mest påkostede naturserien her i landet. Filmprosjektet Norske naturperler som har et totalbudsjett på vel 10 millioner dekkes størstedelen NRK, der filmene skal sendes første Side 13

14 gang. Det er naturfotografene Arne Nærva og Torgeir Beck Lande som skal stå for filmingen. Det handler om filming av i stor grad vernede områder, hvorav fem nasjonalparker, to naturreservater og ett verdensarvområde. Så langt er følgende 8 prosjekter prioritert: 1. I BJØRNENS TAIGA - Øvre Pasvik, Finnmark 2. MILLIONBYEN I HAVET - Fuglefjellet Gjestværstappan, Finnmark 3. BØRGEFJELL fjellrevens siste skanse 4. ØYHOPPING PÅ HELGELAND Vegaøyan, Nordland 5. KRONHJORT I BRUNST! Orkdalen, Sør-Trøndelag 6. DER STORELG OG VILLREIN MØTES- Kvennadalen, Hardangervidda, Telemark 7. ELDORADO FOR FOLK OG DYR- Ytre Hvaler er nasjonalpark, Østfold 8. SVALBARDSOMMER- Hektiske sommeruker i en seilbåt rundt Svalbard. Hver av de 8 prosjektene skal vare i 39 minutter. Prosjektet om Ytre Hvaler Nasjonalpark skal skildre Hvalerøyenes landskap, livet i havet, plante- og fuglelivet vil generelt bli filmet med siste teknologi, slik vi ser sekvensene i de store BBC-seriene med ulike fjernstyrte småkameraer. Hele prosjektet vil ta litt over to år, og trolig vil NRK sende serien i begynnelsen av De enkelte prosjektene er fortsatt under vurdering, men som kystlokalitet er Hvaler-området øverst på lista for prosjekteierne, og de håper på at all finansiering går i orden. Det er god grunn for å regne med at Søsterøyene og områdene omkring blir en del av filmprosjektet, da dette området består av særegen natur. De kommunene som bidrar vil få 5 stk DVD-er av den lokale episoden etter at produksjonen er ferdig vist på NRK første gang. Det søkes om et samlet tilskudd på kr ,- for filmingen i Ytre Hvaler Nasjonalpark formidlet gjennom en søknad til Hvaler kommune. Næringssjefen/Nasjonalparksentersjefen foreslår en tredeling mellom Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og nasjonalparken/senteret. Økonomiske konsekvenser Beløpet tas fra Formannskapets disposisjonsfond som nå er på kr ,-. Med en bevilgning på kr ,-, blir resterende beløp kr ,-. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Hele prosjektet omhandler filming av natur av svært høy verdi, og kvaliteten på filmproduktet vil også kunne bli meget høy. En fremvisning på NRK vil kunne vekke ytterligere interesse for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Filmprosjektet vil slik sett kunne bidra til å øke turiststrømmen både til Hvaler og Fredrikstad. Filmen vil også ha stor verdi for undervisning. Med utgangspunkt i et søknadsbeløp på kr ,- tilrås det å bevilge kr ,- til tiltaket med utgangspunkt i at Hvaler kommune, nasjonalparken/senteret bevilger det resterende. Side 14

15 Saksnr.: 2011/19694 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 28711/2012 Klassering: U02 Saksbehandler: Steinar Vingerhagen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtale ved etablering av innovasjonssenter. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Vedtektene for selskapet NyVekst AS godkjennes. 2. Justert aksjonæravtale for selskapet NyVekst AS godkjennes. Fredrikstad, Sammendrag I følge bystyrevedtak 11/12 skal formannskapet godkjenne vedtekter og endelig aksjonæravtale for innovasjonsselskapet. Rådmannen anbefaler at vedtektene og aksjonæravtalen godkjennes. Vedlegg 1 Vedtekter for selskapet NyVekst AS 2 Aksjonæravtale for selskapet NyVekst AS. An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3 Bystyresak 11/12, vedtatt Saksopply sninger Vedtektene I bystyresak 11/12 ble det vedtatt å etablere et senter for innovasjon og nyskaping i Fredrikstad sammen med Høgskolen i Østfold med 50 % eierandel på hver. Kommunen går inn med en aksjekapital på kr av en total aksjekapital på kr Bystyret delegerte til formannskapet å behandle vedtekter og endelig aksjonæravtale for selskapet. Det er nå utarbeidet vedtekter for selskapet. Disse er vedlagt. I vedtektene er det tatt inn det som er spesielt for selskapet og som det etter aksjeloven er krav om at skal inn i vedtektene. Øvrige forhold for drift av selskapet reguleres av aksjeloven. Som navn på selskapet er valgt NyVekst AS. Formålet er omformulert fra det som står i aksjonæravtalen, til å uttrykke en aktiv handling fra selskapets side. Side 15

16 Aksjonæravtalen I forhold til utkast som var vedlagt ved beslutning om opprettelse av selskapet, er det foreslått noen mindre endringer. Disse er beskrevet videre. I aksjonæravtalen er Innovasjonsselskapet AS, som var et foreløpig arbeidsnavn, erstattet av NyVekst AS og tiden for etablering er satt til 1. kvartal. Videre er det forslått en endring i bruken av opparbeidet kapital ved en eventuell avvikling. Selskapet kan som ideelt selskap, ikke ha bestemmelser som kan føre til at et eventuelt overskudd ved avvikling, tilbakeføres eierne. Det er derfor tatt inn at ved eventuell avvikling skal et overskudd i fellesskap benyttes til innovasjonsfremmende aktiviteter. I grunnlaget for etablering av selskapet er det forutsatt at det skal opprettes et advisory board. For å unngå tvil om dette rådets formelle stilling, er det tatt inn et avsnitt om at dette ikke har noen formell selskapsrettslig status. Økonomiske konsekvenser Det er ingen spesielle økonomiske konsekvenser forbundet med godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtalen. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen mener at vedtektene dekker det som skal ivaretas i vedtektene, og at øvrige forhold dekkes av aksjeloven. Endringene i aksjonæravtalen er en følge av at det er valgt navn på selskapet, og at det ikke har vært mulig å få etablert selskapet 4. kvartal 2011 slik det stod. Endringer om bruk av eventuelt overskudd, anses som nødvendige for å tilfredsstille krav til et ideelt selskap. Det er også nødvendig å avklare advisory boards stilling, slik at dette oppfattes som et rådgivende organ og ikke som noen form for styringsorgan for selskapet i forhold til aksjeloven eller annet formelt lovverk. Rådmannen anbefaler at formannskapet i medhold av vedtaket som ble gjort av bystyret om etablering av selskapet, godkjenner både vedtekter og aksjonæravtalen slik vedleggene viser. Side 16

17 SELSKA PETS VEDTEKTER: 1. Selskapets foretaksnavn skal være: NyVekst AS 2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Fredrikstad kommune 3. Selskapets formål er å danne infrastruktur og utgjøre en kjerne for koordinering av Innovasjon og vekst i Fredrikstad ved å gi studenter et sted å videreutvikle prosjekter, gi forskere en mulighet til å kommersialisere sine ideer, gi næringslivet et sted og forum/miljø for videreutvikling av ideer og nyetableringer, samt gi gründere et forum/miljø for videreutvikling av sine ideer og prosjekter. 4. Aksjekapitalen skal være på kr Aksjens pålydende skal være kr Selskapets styre skal ha fra 4 til 6 medlemmer. I tillegg skal det være 2 varamedlemmer. 7. Selskapet skal ha en daglig leder. 8. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet. 2. Valg av styre og revisor. Styret velger selv leder. Denne skal gå på omgang mellom eierne hvert år. 3. Vedtektsendringer. 4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle. 9. Firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura eller annen spesialfullmakt. Side 17

18 NyVekst AS Aksjonærav tale mellom Fredrikstad Kommune (Org nr ) og Høgskolen i Østfold (Org nr: ) 1. AK SJONÆRER Avtalepartene skal være aksjonærer i NyVekstAS som skal etableres 1. kvartal Avtalepartene skal eie aksjer i Selskapet med følgende eierfordeling: Fredrikstad Kommune (FK) 50 % Høgskolen i Østfold (HiØ) 50 % 2. SELSKA PETS FORMÅL Selskapets formål er å være et senter for innovasjon og nyskapning for studenter, privat og offentlig næringsliv. 3. PARTENES ROLLER FK og HiØ er sammen ansvarlige for driften i henhold til forretningsplan, strategiplaner og styrevedtak. 4. RANGORDEN Aksjonæravtalen er bindende mellom partene som inngår avtalen, men ingen selskapsrettslig virkning. Rangorden for rettsgrunnlaget i Selskapet er med dette: 1. Nærværende avtale 2 Selskapets vedtekter 3 Aksjelovens bestemmelser 5 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal bestå av 2 representanter fra hver eier der vervet som styreformann går på omgang hvert år. 6 ARBEIDSINNSATS/AVLØNNING Det utbetales ikke styrehonorar. 7 FORKJØPSRETT/LØSNINGSRETT Aksjene kan ikke overdras til andre uten godkjenning fra den andre part. Side 18

19 8 BESLUTNINGER I SELSKA PSANLIGGENDE Selskapet dannes uten ansatte og med en meget lav økonomisk risikoprofil. Endringer som endrer disse forholdene kan kun gjøres hvis begge parter er enige om det. Selskapet er et ideelt selskap og har derfor ikke som mål å generere overskudd utover det å sikre egenkapitalen. Advisory board, som er forutsatt etablert, har ingen formell selskapsrettslig status. 9 UTBYTTEPOLITIKK Det utbetales ikke utbytte i selskapet. Eventuelt overskudd føres tilbake i selskapet. 10 DRIFTSFORUTSETNINGER Det er en forutsetning for drift at HiØ stiller ca 300 kvm lokaler til disposisjon. For første driftsår betaler Fredrikstad Utvikling kr I de 2 påfølgende driftsårene betaler Fredrikstad kommune forutsetningsvis kr pr år i driftskapital. Bevilgningen er avhengig av årvisse budsjettvedtak i bystyret. Om Bystyret skulle beslutte å redusere / avvikle støtten, har HiØ rett til å si opp leieavtalen med selskapet med 1 måneds frist. 11 AVVIKLING Selskapet skal i utgangspunktet drives fra 1/1/2012 til 31/12/2014. Drift etter denne datoen vil bli vurdert etter en evaluering av oppnådde resultater, og partene står fritt til å trekke seg ut av selskapet. Dersom bystyret ikke bevilger årlig driftstilskudd, kan hver av partene kreve selskapet avviklet. Ved eventuell avvikling skal opparbeidet egenkapital etter at eierne har fått tilbakebetalt sine aksjeinnskudd, benyttes i fellesskap til generelt innovasjonsarbeid. 12. KONFLIKTLØSNING Enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av eller som følge av denne avtale skal forsøkes løst ved mekling mellom partene. Partene utpeker i fellesskap en meklingsmann. Dersom tvisten ikke løses ved mekling skal tvisten løses ved domstol med verneting på forretningsstedet som er Fredrikstad. Denne avtalen er utarbeidet i 2 to eksemplarer, hvoretter partene beholder hver sin. Fredrikstad den Jon-Ivar Nygård Carl-Morten Gjeldnes Ordfører Fredrikstad Kommune Høgskoledirektør Høgskolen i Østfold Side 19

20 Saksnr.: 2012/4224 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 29011/2012 Klassering: A62 Saksbehandler: Trond Åge Langvik Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Organisering av en fusjonert høgskole - høringsuttalelse fra Fred rikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune sin høringsuttalelse framkommer av rådmannens vurdering 2. Formannskapet fatter vedtak i saken med hjemmel i delegeringsreglementet Fredrikstad, Sammendrag Styrene ved Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold har gjennomført en utredning for å vurdere sammenslåing av de tre institusjonene til én institusjon fra 1. januar Styrene har lagt til grunn at den nye organisasjonen organiseres som en flercampushøgskole med regional forankring. Styrene opprettet fem utredningsgrupper som avleverte sin innstilling i løpet av høsten På bakgrunn av utredningene, høringsuttalelsene etter en intern høringsprosess og styrenes foreløpige behandling av utredningene, er det utarbeidet forslag til en mulig organisering av en fusjonert høgskole. Styringsgruppen for fusjonsutredningen har behandlet forslaget, og vedtatt å sende den ut på høring internt og eksternt. Høringsforslaget er sendt ut på høring til høringsinstansene i følge liste. Høringsinstansene står fritt til å ta opp de forhold i dokumentet de mener er viktige. Vi håper på bred oppslutning om høringen, slik at styret har et best mulig beslutningsgrunnlag når saken skal behandles i høgskolestyrene den 29. mars Rådmannen legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Det er rådmannens vurdering at fusjonering og senere ambisjoner om utvikling av universitetsstatus er i tråd med de føringer som kommer fra nasjonalt hold, men det er også rådmannens vurdering at de føringer og løsningsforslag som er forelagt i notatet ikke taler til fordel for Fredrikstad kommune. Rådmannen anbefaler å oversende høringsuttalelse til Høgskolen i Østfold, slik det fremkommer under rådmannens vurdering. Høringsfrist er: Opprinnelig 5. mars 2012, men Fredrikstad kommune har fått utsatt frist til 16. mars (dagen etter formannskapsmøtet). Det er uttrykt ønske fra Høgskolens side om å få tilsendt saksframlegget når det er offisielt. Formannskapet må altså vedta uttalelse på fullmakt. Side 20

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

HiOA underveis mot strategiske mål?

HiOA underveis mot strategiske mål? HiOA underveis mot strategiske mål? Ekstern underveisevaluering av styring og ledelse, faglig og administrativ organisering, Høgskolen i Oslo og Akershus Kyrre Lekve, Svein Kyvik, Bjørn Stensaker, Agnete

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 09.12.2014 kl. 9:00 Sted: Terningen arena klasserom 4 Arkivsak: 14/02000 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun

Detaljer

Styremøte nr. 6/2010

Styremøte nr. 6/2010 Styremøte nr. 6/2010 Tid: Mandag 13 desember 2010, kl 10.00 til kl 16.00 med påfølgende middag på Gamletorvet Spiseri. Sted: Møterom Ørneredet, HiG. Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 67/10 Innkalling

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 09.12.2009 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde

Detaljer

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal

39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal 39/15 (V) Nytt universitet i Midt-Norge Arkivsak-dok. 14/00799-30 Arkivkode. 010 Saksbehandler Beate Aspdal Saksgang Møtedato Saknr 1 Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag 25.06.2015 39/15 Forslag til

Detaljer

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS

FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT FRA PROSJEKTSTYRET OPPLEGG FOR HØRINGSPROSESS Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: 10.04.2014 S-sak 29/14 Saksbehandler: Journalnummer: Henning Hanto 2011/1414 FELLESPROSJEKTET MELLOM HØGSKOLEN I TELEMARK OG UNIVERSITETET I AGDER SLUTTRAPPORT

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011...

Styremøte nr 6/2011. Sak STY 59/11 Innkalling til styremøte... 2. Sak STY 60/11 Saksliste... 3. Sak STY 61/11 Protokoll fra styremøte nr. 5/2011... Styremøte nr 6/2011 Tid: Torsdag 29. september kl. 12:00-17:00 Fredag 30. september kl. 09:00-14:00 Sted: Torsdag: Ørneredet (3. etasje G-bygget, HiG) Fredag: Honne konferansesenter, Biri, Gjøvik Saksliste

Detaljer

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus

Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Vedlegg 1 til S-sak 39/2014 Styrings- og ledelsesmodell fra 01.08.2015 Høgskolen i Oslo og Akershus Innholdsfortegnelse 1. HiOAs organisasjonsdesign for framtiden... 2 2. Bakgrunn for saken... 3 2.1 Tidligere

Detaljer

MØTEINNKALLING - Fellesstyret

MØTEINNKALLING - Fellesstyret 1 MØTEINNKALLING - Fellesstyret Møtedato: Mandag 7.10.2013 Dokumentdato: 27.09.13 Saksbehandler: Direktørene Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 SAK 51/13 INNKALLING TIL MØTE I FELLESSTYRET HØGSKOLEN

Detaljer

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat

Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK. Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Strukturreformen i høyere utdanning alternative framtidige organisasjonsmodeller for UNIK Notat Utgitt av

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St.

Innst. 348 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. 1. Sammendrag. Meld. St. Innst. 348 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Meld. St. 18 (2014 2015) Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om konsentrasjon for

Detaljer

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus.

Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Innkalling til møte i Formannskapet torsdag 17.06.2010 kl. 09.00 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Kl. 09.00 møte med Midtre Gauldal kommune TIL BEHANDLING: 23/10: MELDINGER FORMANNSKAPSMØTE 17.06.10

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1

HiTs innspill til strukturmeldingen oppsummering: Vedlegg 1 Vedlegg 1 Høgskolen i Telemark (HiT) sitt strategiske innspill til Kunnskapsdepartementet i forbindelse med strukturendring i sektoren, jf. oppdragsbrev av 26. mai 2014 HiTs innspill til strukturmeldingen

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 25.02.14 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Referatsaker HS-V-11/14 Saksbehandler/-sted: Vedlegg: LED v/rektor Kopi av relevante saker Forslag

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for plan, næring og miljø 10.09.2014 Møtested Frederik A. Dahls vei 8, Ås Møtedato 10.09.2014 Tid 14:00 Se program s.2 Saksliste Saksnr Tittel Saker til

Detaljer

Styremøte nr. 4/2009

Styremøte nr. 4/2009 Styremøte nr. 4/2009 Tid: 11. juni 2009, Kl 10-16 Sted: Høgskolen i Gjøvik, møterom i G-bygget Saksliste Beslutningssaker: Sak STY 28/09 Innkalling... 2 Sak STY 29/09 Saksliste... 3 Sak STY 30/09 Protokoll

Detaljer

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost.

Vedtakssaker Godkjenning av møteinnkalling. Møteprotokoll er godkjent pr epost. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 09.05.14 Dokumentdato 02.05.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 43/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886

STYRESAK SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD. Møtedato 23.01.2014. Dokumentdato 15.01.14. Saksnummer 14/00886 STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 23.01.2014 Dokumentdato 15.01.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 01/14 INNKALLING TIL MØTE I STYRET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD

Detaljer

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side:

Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre. Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: Møteinnkalling Til Styret Kopi til Stein Racin Grødem, Kurt Ove Østrem, Bjørn Hildre Møtedato og tid Møtested Dato skrevet Side: 11.03.2015 Kl. 12:00-15:00 Møterom Einstein, Bygg i2, Ipark (NB!) 21.02.2015

Detaljer

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge

Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Utredning av ordning med nasjonale forskerskoler i Norge Sammendrag:...1 1. Bakgrunn og formål...1 1.1 Oppdraget...1 1.2 Organisering av utredningsarbeidet...2 1.3 Status og utfordringer...2 1.4 Formålet...4

Detaljer