Møteinnkalling Formannskapet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteinnkalling Formannskapet"

Transkript

1 Møteinnkalling Formannskapet Møtested: Rådhuset, Nygaardsgaten 16, formannskapssalen Tidspunkt: kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til Yvonne Meidell telefon e-post Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. OBS Ta med by sty redokumentene Formannskapets saker 24/12-28/12 trykkes ikke her, er inntatt i bystyredokumentene som sendes ut samtidig med denne innkallingen til formannskapet Orientering til sak 29/12 Brukerombudet årsmelding 2011 Fredrikstad, Jon-Ivar Nygård ordfører Side 1

2 Sakliste Side PS 24/12 Referatsaker 3 RS 2/12 Referat etter møte 2014-gruppa PS 25/12 Kjøp av aksjer i INSPIRIA Eiendom AS 6 PS 26/12 PS 27/12 PS 28/12 Søknad om delfinansiering til film om Ytre Hvaler Nasjonalpark - en storsatsning om "Norske naturperler" for NRK Godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtale ved etablering av innovasjonssenter. Organisering av en fusjonert høgskole - høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune Avgjøres av Bystyret PS 29/12 Brukerombudet - årsmelding 2011 PS 30/12 PS 31/12 PS 32/12 Søknad om fritak fra politiske verv - Kine Maria Laup Karlsen ( Ap) Søknad om fritak fra politiske verv - Adeline Gondrosen (Bymiljølista) Søknad om permisjon fra politiske verv fram til Tore Henrik Meberg-Hansen (H) PS 33/12 Minnesmerke over ofrene etter 22.juli 2011 PS 34/12 PS 35/12 PS 36/12 PS 37/12 Sak om avslutning av digitaliseringen av Fredrikstad Kino Høring - ny fastlegeforskrift Høring - Folkehelseforskriften BoSo - Kjøp av eiendom i Gamleveien 10 til bo- og avlastningstiltak for brukere med nedsatt fysisk- eller psykisk funksjoneevne PS 38/12 Arbeidsgiverstrategi PS 39/12 PS 40/12 PS 41/12 Bryggerifjellet - avtale om utbygging av kommunalteknisk infrastruktur Planstrategi for Fredrikstad kommune (utkast) Fredrikstad kommune og mulig bidrag til FFK (ettersendes) Side 2

3 PS 24/12 Referatsaker Side 3

4 FREDRIKSTA D KOMMUNE BY- OG NÆRINGSUTVIKLING 2014-GRUPPA MØTEREFERAT Saksnr.: 2010/14361 Dokumentnr.: 11 Løpenr.: 21556/2012 Dato: Klassering: 143 Gradering: Tid og sted: 10. februar 2012, Fredrikstad rådhus Referent: Steinar Vingerhagen Referat godkjent: * dato Deltakere: MEDLEMMER MEDLEMMER ANDRE ANDRE Jon-Ivar Nygård M Georg Bjørnson M Ole Petter Finess M Kjell Arne Græsdal M Jan Lasse Hansen M Lars Joramo F Dag W. Eriksen M Steinar Vingerhagen M Peter Kuran M Svein Øibo M SAKER: ANSVARLIG: 1/12 Behandling av notatet for mandat og overordnet prosjektbeskrivelse Ar ena Fredrikstad Notat om mandat og overordnet prosjektbeskrivelse forstudie Arena Fredrikstad, utarbeidet av Fredrikstad Utvikling og datert forelå som grunnlag for diskusjonen. Konklusjon: Det etableres en forstudie i tråd med notatet, som klargjør interessenter, samt tekniske og økonomiske rammer. Forstudien skal gi tydelige anbefalinger for videreføring av arbeidet. Prosjektansvarlig i kommunen forutsettes å rydde uklarheter av veien. 2/12 Utviklingsprosjekt Utviklingsprosjektet er foreløpig unntatt offentlighet fordi en ikke ønsker at forretningsideen gjøres kjent gruppa ønsker at en arbeider videre med prosjektet og at det brukes inntil kr av 2014-gruppas utviklingsmidler til dette. 3/12 Eventuelt Det ble lagt fram korrigert økonomisk oversikt over 2014 midlene, som ble tatt til orientering. Det ble meldt at man kommer tilbake med forslag til omdisponering av Aktivitetesbymidlene til neste møte. Nytt møte ikke fastsatt. Side 4

5 Økonomiskoversiktover 2014midlene Sum Kommentar Kommunalebevilgninger FrigjortemidlerFU- sekretariatfunskjon Privatebidrag Sumbudsjett Bevilgedemidler Sum Aktivitetsbyen Ramme - redefineres? Badeanlegg - Verktøykasse - Børgjennomføres Øvrigeprosjekter - Innovasjonssenter ArenaFredrikstad Utviklingsprosjekt(unntatt off) Sumbevilget Rest- ikkebevilget Forbruktpr Sum Aktivitetsbyen Badeanlegg Verktøykasse Øvrigeprosjekter - - ArenaFredrikstad - Utviklingsprosjekt(unntatt off) - privatemidler Estimerttidsforbrukinternt i FUi prosjekta 80' Sumforbrukt og2011:Badeanlegg.2012 UtviklingsprosjektogArena Side 5

6 Saksnr.: 2009/15537 Dokumentnr.: 9 Løpenr.: 26210/2012 Klassering: U02 Saksbehandler: Trond Åge Langvik Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Kjøp av aksjer i INSPIRIA Eiendom AS Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Det bevilges kroner for kjøp av 356 aksjer (1,68% av det totale antall aksjer) i INSPIRIA Eiendom AS, som dekkes av formannskapets disposisjonskonto som etter det gjenstår med kroner. Fredrikstad, Sammendrag Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som like eiere av INSPIRIA Eiendom AS, har invitert hver kommune i fylket til å bli eier av samlet 5% av selskapets aksjer. Fordelingen av antall aksjer foreslås ut fra elevtallet i hver kommune. For Fredrikstad kommune betyr dette at antall aksjer blir 356 (som igjen tilsvarer en eierandel på 1,68%). Pris pr aksje er kroner 5,-. Kostnaden for 356 aksjer blir kroner. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Vedlegg 1 Søknad om kommunene i Østfolds bidrag til realisering og drift, oktober Invitasjon til kommunene i Østfold om å bli aksjonærer i Inspiria Eiendom AS - frist An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3 Tilleggsbrev - Invitasjon til kommunene i Østfold om å bli aksjonærer i Inspiria Eiendom AS - tillegg til brev av Saksopply sninger I oktober 2009 gikk det ut en søknad til kommunene i Østfold vedrørende bidrag til realisering og driftsavtale. Søknaden inneholdt også et punkt der kommunene, gjennom samlet kr 5 mill. i bidrag til realisering, ville ha rett til hver å kjøpe 1 aksje á 1 krone i INSPIRIA (den gang Science Center Østfold). Noen kommuner (deriblant Fredrikstad kommune) fattet vedtak om å kjøpe denne aksje, og de samme kommuner har derfor oppfattet at de allerede er eier i INSPIRIA Eiendom AS. INSPIRIA beklager å ha etablert denne usikkerheten, ref Tilleggsbrev Side 6

7 Etter behandling i kommunene i 2009/2010 viste det seg at bidrag til realisering ikke nådde kr. 5 mill., og at langt de fleste av kommunene ikke fattet vedtak om å kjøpe 1 aksje. Selskapets plan om at alle kommuners deltakelse skulle gi samlet 10% av aksjene lot seg dermed ikke gjennomføre. Konklusjonen på aksjesaken ble en ny invitasjon som omfatter 5% av aksjene fordelt etter antall skoleelever. Østfold Fylkeskommune og Sarpsborg kommune, som like eiere av INSPIRIA Eiendom AS, har derfor invitert hver kommune i fylket til å bli eier av samlet 5% av selskapets aksjer, ref brev av februar 2012, vedlegg 2. Samlet blir dette aksjer á 5,-. Fordelingen av antall aksjer foreslås ut fra elevtallet i hver kommune. Det totale antall skoleelever i Østfold er ca , når man holder Sarpsborg og Østfold fylkeskommune sine skoler utenom. Fredrikstad kommune har elever som tilsvarer at antall aksjer blir 356 (som igjen tilsvarer en eierandel på 1,68%). Med en pris på 5,- pr aksje blir kostnaden for 356 aksjer kroner. Dette vedtaket erstatter tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Hovedmålet med INSPIRIA selskapene er å bygge kunnskap og motivasjon til utdanning blant regionens barn og unge, særlig innen teknologi og naturvitenskap. En viktig del av dette er også vise frem hvilke fremtidsmuligheter Østfolds næringsliv representerer når arbeids- og boligvalg en dag skal besluttes. INSPIRIA Eiendom AS er et ideelt aksjeselskap, og det vil derfor ikke kunne deles ut utbytte og det vil ikke være mulig å tjene penger på eierskapet. Formålet er kun ideelt. Ved å være aksjonær i morselskapet INSPIRIA Eiendom AS har man rett til å Møte på generalforsamlinger Møte på 2 årlige eiermøter hvor styret legger frem samlet strategi for kommentarer, og hvor eierne får full status i selskapene innen økonomi, budsjett og drift/utvikling. Nyttiggjøre seg senterets tilbud på møter og spesial arrangement som eier til rabattert pris, og motta spesielle tilbud til ansatte. Delta med økt aksjekapital i selskapet ut fra eierandel, i den grad dette skulle bli besluttet. Målet med denne invitasjonen er å gjøre de positive virkningene av INSPIRA størst mulig i Østfold ved at samtlige skoleeiere i fylket er aksjonærer. Økonomiske konsekvenser Rådmannen foreslår at bidraget på kroner dekkes av formannskapets disposisjonskonto som etter det gjenstår med kroner. Rådmannen ser ikke at det er noen senere økonomisk risiko forbundet med å gå inn som aksjeeier med en såpass begrenset eierpost. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen aksepterer at det opprinnelige målet i 2009, om at alle kommuners deltakelse skulle gi samlet 10% av aksjene, ikke lot seg gjennomføre, og at konklusjonen på dette ble en ny invitasjon til alle kommunene som omfatter 5% av aksjene fordelt etter antall Side 7

8 skoleelever. Dette vedtaket erstatter derfor tidligere vedtak om kjøp av 1 aksje til 1 krone i Science Center Østfold, ref bystyrets vedtak (bystyresak 9/10). Rådmannen anbefaler at det bevilges kroner for kjøp av 356 aksjer i INSPIRIA Eiendom AS. Side 8

9 I553Rsclence center østfold Fredrikstad kommune Postboks Fredrikstad 4,1.* '*" Science Center Østfold Eiendom AS P.b Grålum Tlf (+47) FREDRIKSTAD KOMMUNE E-post: postscostfo1d.no MottattavKomrnunearkivet Saksnr.: 2009 Sarpsborg Science Center Østfold - Søknad om kommunene i Østfolds bidra til realiserin o drift. Likel dende brev er sendt alle kommuner i Øst old med unntak av Sar sbor kommune. Science Center Østfold Eiendom AS ber med dette hver kommune i Østfold ta stilling til bidrag til realisering og drift i løpet av november måned 2009 gjennom: 1. Kommunene som medeiere i senteret og bidrag til bygg og utstillinger - kr. 5 mill i engangsbidrag fordelt på 17 kommuner etter folketall - Eierskap og styreplasser (2 på rotasjon) gjennom 1 aksje til hver kommune Kommunenes samlede driftsstøtte/kjøp av undervisningstilbud fra senteret - kr. 2 mill pr. år fordelt på 18 kommuner etter folketall Science Center Østfold Østfolds nye vitensenter, etableres med visjonen "En aktiv pådriver i samfunnsutviklingen" og har følgende målsettinger: Science Center Østfold skal gi et vitensentertilbud til grunnskoler og videregående skoler i Østfold, og derigjennom øke interesse og forståelse for teknologi og realfag. Science Center Østfold skal interessere, engasjere og utfordre publikum gjennom spennende, morsom og tankevekkende formidling av teknologi og vitenskap! Science Center Østfold skal gi de besøkende ny innsikt og kunnskap som er med på å forme deres holdninger og fremtidige valg og ha en særlig tematisk fokus på miljøvennlig energi og klimautfordringer, helse og livsstil. Science Center Østfold skal gjennom samarbeid med regionens kulturnæringer styrke senterets formidlingsplattform og sette formidlingen av teknologi og vitenskap inn i en kulturell og samfunnsrelevant sammenheng! Science Center Østfold skal gjennom sin beliggenhet, tilbud og målgrupper være en regional møteplass for næringsliv, forskningsmiljøer, utdanningsinstitusjoner og kultumæringer. Den 26. august ble Science Center Østfold tildelt status som Regionalt Vitensenter av Kunnskapsminister Bård Vegard Solhjell. Senteret fikk dermed offisiell status som en viktig del av utdanningskjeden for barn og unge i Østfold! Et viktig verktøy i arbeidet med å heve det lave utdanningsnivået i fylket, og ikke minst en meget viktig investering for å sikre kompetansebehovet og Østfold som et attraktivt bo- og arbeidsmarked i årene fremover. NO MVA Side 9

10 sclence cpnfipr østfold -2- Status som Regionalt Vitensenter er et kvalitetsstempel på det arbeid som siden 2002 er lagt ned på vitensentersatsingen i Østfold og vil motta årlig driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet. Fra før er det 7 slike regionale sentre i Norge med et særlig ansvar for sin region. Arbeidet med realiseringen av Østfolds nye vitensenter har nå kommet så langt at Science Center Østfold Eiendom AS mener det er realistisk å inngå kontrakt med entreprenør rundt 1. november i år slik at senteret kan åpne dørene for skoleelever og publikum 1. august 2011! Kr. 145 av 170 mill er finansiert og det gjenstår nå å sikre kr. 35 mill inklusive en reservepost på kr. 10 mill. Mange krevende hindringer er passert, og dette har bare vært mulig ved at samtlige 18 kommuner i fylket har sett viktigheten av, og stilt seg bak målsettingene og hovedrammene for satsingen. At kommunene og regionen har stått sammen er lagt merke til utenfor Østfold, og viktigheten av dette og næringslivets bidrag ble understreket av Kultur- og kirkeminister Trond Giske da han den 9. september kunne offentliggjøre at Regjeringen ved Kulturdepartementet vil gi kr. 40 mill til realiseringen! Den 22. oktober fattet så vel Fylkesutvalget som Formannskapet i Sarpsborg kommune avgjørende vedtak gjeldende bidrag og forutsetninger for realisering, eierskap og drift av senteret. Øvrige kommuner i Østfold sitt bidrag til realiseringen har gjennom forankringsprosessen i 2007/2008 vært begrenset til å omfatte betaling av transport og billettkostnader for elevene. Ved årsskriftet 2008/2009 ble det tatt opp med kommunene at selskapet i innspurten av realiseringen ville vurdere å be kommunene om et bidrag til bygg og utstillinger samt eierskap i senteret. En sitasjon som nå er aktualisert, og der Science Center Østfold med bakgrunn i Staten, fylket og vertskommunen Sarpsborgs store bidrag, ser det nødvendig også å be øvrige skoleeiere ved kommunene i Østfold om å gå sammen om kr. 5 mill i bidrag og sikre realiseringen av vitensenteret. Vitensenteret bygges for Østfoldelevene og gir et st rket o utvidet skoletilbud på grunntrinn og videregående skole. Gjennom skoleeiernes felles finansiering og eierskap lykkes det å etablere et unikt undervisningstilbud for alle Østfoldelever et undervisningstilbud den enkelte kommune alene ikke vil ha ressurser til å realisere. Dette kjennetegner også den eierskapsmodell som er valgt for senteret, der fylkeskommunen, vertskommunen og øvrige kommuner i Østfold ønskes som majoritetseiere. Denne eierskapsmodellen støttes også av våre sponsorer som i dag har gått inn med kr. 56 mill, og også vil delta på eiersiden med en minoritetsandel. I møte med sponsorene den 9. oktober var det enighet blant sponsorene om at kommunene i Østfold også må gi sitt bidrag til realiseringen, og at bidraget kr. 5 mill fordelt på den enkelte kommune etter folketall er en rimelig inngangsbillett i forhold til hva kommunene får tilbake. Med bak runn i ovennevnte søker Science Center Østfold Eiendom AS Fredrikstad kommune om å bidra med kr til realiserin av Science Center Østfold. Kommunen vil med bak runn i sitt bidra ha rett til å k'ø e 1 aks'e til kr. 1 i selska et. Kommunen vil o så ha rett til å delta med ett st remedlem i tråd med den ordnin som etableres for fordelin av to st remedlemmer å ve ne av de 17 kommunene. Betalin kan slc'e i 2010 o eller 2011 avhen i av hva som er hensiktsmessi for kommunen. Science Center Østfold fo likter se med bak runn i bidra et å i Fredrikstad kommune rofilerin i senteret rettet mot besøkende/turister. Se vedlegg I "Fordeling av bidrag". I den senere tid er selskapet i dialog med "skolesjefene" i samtlige kommuner og diskuterer hovedtrekkene i hvordan samarbeidet mellom senteret og skolene skal være fra Dette har vi fått svært positiv respons på. Vi har også presentert en fast årlig betaling (delvis kostnadsdekning) gjennom en driftsavtale slik at skolene i hver kommune skal kunne bruke senteret ubegrenset. En fast betaling er foreslått fremfor stykkprisbetaling for å underlette og øke skolenes bruk av senteret, samtidig som fast betaling fra kommunene gir Science Center Side 10

11 science center østfold -3- Østfold nødvendig forutsigbarhet i forhold til driften. Kostnadsfordelingen mellom kommunene er gjort ut fra antall innbyggere. Driftsavtalen med kommunene omhandler også vår tro på at vi skal komme opp med et tilbud som gir elevene tilnærmet gratis transport basert på egne profilerte "Science busser", som også vil brukes som del av formidlingen. Bussene er planlagt drever på miljøvennlig drivstoff og Science Center Østfold har som ambisjon at senteret også skal være en arena for å skape positive holdninger til kollektivtransport. Busskostnader er av alle "skolesjefer" oppgitt som en flaskehals i forhold til regelmessig besøk til vitensenteret, og utgjør derfor også en utfordring som selskapet må finne et tilfresstillende løsning på. Science Center Østfold gir gjennom driftsavtalen et tilbud for lærerne og alle trinn i grunnskolen og barnehagene. Tilbudene er tilpasset læreplanen/rammeplan for barnehagene slik at det skal være lett for skolene å bestille og bruke de ulike undervisningsprogrammene. Gjennom moderne laboratorier og interaktive utstillinger blir elevene inspirert til læring gjennom å utforske selv. Tilbudet inkluderer forberedelser på egen skole og oppfølging etter besøk på senteret. Vektleggingen i senteret er også å bevisstgjøre holdninger til de tre hovedtemaene Energi, Miljø og Helse. Driftsavtalen gir også kommunene mulighet til å tilby sine lærere hospitering i vitensenteret for egen kompetanseutvikling og styrking av realfagsundervisningen ute i skolene. Driftsavtalen legger opp til at skolene kan komme med innspill til utvikling av senterets tilbud. Med bak runn i ovennevnte søker Science Center Østfold Eiendom AS Fredrikstad kommune om å inn å 3-åri driftsavtale fra undervisnin såret Driftsavtalen innebærer at kommunen årli betaler fast kr for fri o ube renset ben telse av Science Center Østfold for or aniserte klassebesøk i skoletiden. Se vedlegg 2 "Driftsavtale". Science Center Østfold håper med dette at Fredrikstad kommune kan bidra til realisering og drift av Østfolds nye vitensenter, og at vi sammen kan arbeide for å styrke undervisningstilbudet innenfor teknologi og realfag i Østfold. Med vennlig hilsen Science Center Østfold Eiendom AS ijwint er Joha se Dag g leder Tlf: Osmund Ueland Styreleder Tlf: Vedlegg: 1. Fordeling av bidrag 2. Driftsavtale Side 11

12 Side 12

13 Saksnr.: 2010/9363 Dokumentnr.: 38 Løpenr.: 28507/2012 Klassering: K12 Saksbehandler: Tor Christiansen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Søknad om delfinansiering til film om Ytre Hvaler Nasjonalpark - en storsatsning om "Norske naturperler" for NRK Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune bevilger kr ,- i tilskudd til filmprosjektet Ytre Hvaler nasjonalpark. Det er en forutsetning at Hvaler kommune, nasjonalparken/senteret bevilger det resterende. 2. Beløpet dekkes over formannskapets disposisjonsfond Art 1490, Ansvar , Tjeneste Kontoens størrelse er nå kr ,- og blir etter bevilgningen redusert til kr ,-. Fredrikstad, Sammendrag Det foreligger søknad fra NaturBilder AS om økonomisk støtte til det største filmprosjektet om norsk natur noen gang. Det er NRK som dekker størstedelen av et totalbudsjett på over 10 millioner. Det er naturfotografene Arne Nærva og Torgeir Beck Lande som skal stå for filmingen. Det er i alt 8 vernede områder av norsk natur som det skal lages film om, og det skal bl.a brukes det mest moderne fjernstyrte filmutstyret. Områdene i Ytre Hvaler Nasjonalpark er ett av de 8 prosjektene. Det søkes om samlet kr ,- fra lokale midler, og det er foreslått en tredeling mellom Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og nasjonalparken/senteret. Filmprosjektet forventes å bidra til økt turiststrøm både til Hvaler og Fredrikstad. Filmen vil også ha stor verdi for undervisning. Alle filmprosjektene skal vare 39 minutter og sendes først på NRK. Søknaden imøtekommes med kr ,- fra Formannskapets disposisjonsfond. Vedlegg Ingen An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) Søknad om delfinansiering. Udatert Prosjektbeskrivelse Saksopply sninger I søknaden fra NaturBilder AS inviteres det til å være med på den hittil største og mest påkostede naturserien her i landet. Filmprosjektet Norske naturperler som har et totalbudsjett på vel 10 millioner dekkes størstedelen NRK, der filmene skal sendes første Side 13

14 gang. Det er naturfotografene Arne Nærva og Torgeir Beck Lande som skal stå for filmingen. Det handler om filming av i stor grad vernede områder, hvorav fem nasjonalparker, to naturreservater og ett verdensarvområde. Så langt er følgende 8 prosjekter prioritert: 1. I BJØRNENS TAIGA - Øvre Pasvik, Finnmark 2. MILLIONBYEN I HAVET - Fuglefjellet Gjestværstappan, Finnmark 3. BØRGEFJELL fjellrevens siste skanse 4. ØYHOPPING PÅ HELGELAND Vegaøyan, Nordland 5. KRONHJORT I BRUNST! Orkdalen, Sør-Trøndelag 6. DER STORELG OG VILLREIN MØTES- Kvennadalen, Hardangervidda, Telemark 7. ELDORADO FOR FOLK OG DYR- Ytre Hvaler er nasjonalpark, Østfold 8. SVALBARDSOMMER- Hektiske sommeruker i en seilbåt rundt Svalbard. Hver av de 8 prosjektene skal vare i 39 minutter. Prosjektet om Ytre Hvaler Nasjonalpark skal skildre Hvalerøyenes landskap, livet i havet, plante- og fuglelivet vil generelt bli filmet med siste teknologi, slik vi ser sekvensene i de store BBC-seriene med ulike fjernstyrte småkameraer. Hele prosjektet vil ta litt over to år, og trolig vil NRK sende serien i begynnelsen av De enkelte prosjektene er fortsatt under vurdering, men som kystlokalitet er Hvaler-området øverst på lista for prosjekteierne, og de håper på at all finansiering går i orden. Det er god grunn for å regne med at Søsterøyene og områdene omkring blir en del av filmprosjektet, da dette området består av særegen natur. De kommunene som bidrar vil få 5 stk DVD-er av den lokale episoden etter at produksjonen er ferdig vist på NRK første gang. Det søkes om et samlet tilskudd på kr ,- for filmingen i Ytre Hvaler Nasjonalpark formidlet gjennom en søknad til Hvaler kommune. Næringssjefen/Nasjonalparksentersjefen foreslår en tredeling mellom Hvaler kommune, Fredrikstad kommune og nasjonalparken/senteret. Økonomiske konsekvenser Beløpet tas fra Formannskapets disposisjonsfond som nå er på kr ,-. Med en bevilgning på kr ,-, blir resterende beløp kr ,-. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Hele prosjektet omhandler filming av natur av svært høy verdi, og kvaliteten på filmproduktet vil også kunne bli meget høy. En fremvisning på NRK vil kunne vekke ytterligere interesse for Ytre Hvaler Nasjonalpark. Filmprosjektet vil slik sett kunne bidra til å øke turiststrømmen både til Hvaler og Fredrikstad. Filmen vil også ha stor verdi for undervisning. Med utgangspunkt i et søknadsbeløp på kr ,- tilrås det å bevilge kr ,- til tiltaket med utgangspunkt i at Hvaler kommune, nasjonalparken/senteret bevilger det resterende. Side 14

15 Saksnr.: 2011/19694 Dokumentnr.: 8 Løpenr.: 28711/2012 Klassering: U02 Saksbehandler: Steinar Vingerhagen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtale ved etablering av innovasjonssenter. Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Vedtektene for selskapet NyVekst AS godkjennes. 2. Justert aksjonæravtale for selskapet NyVekst AS godkjennes. Fredrikstad, Sammendrag I følge bystyrevedtak 11/12 skal formannskapet godkjenne vedtekter og endelig aksjonæravtale for innovasjonsselskapet. Rådmannen anbefaler at vedtektene og aksjonæravtalen godkjennes. Vedlegg 1 Vedtekter for selskapet NyVekst AS 2 Aksjonæravtale for selskapet NyVekst AS. An dre saksdokumenter (ikke vedlagt) 3 Bystyresak 11/12, vedtatt Saksopply sninger Vedtektene I bystyresak 11/12 ble det vedtatt å etablere et senter for innovasjon og nyskaping i Fredrikstad sammen med Høgskolen i Østfold med 50 % eierandel på hver. Kommunen går inn med en aksjekapital på kr av en total aksjekapital på kr Bystyret delegerte til formannskapet å behandle vedtekter og endelig aksjonæravtale for selskapet. Det er nå utarbeidet vedtekter for selskapet. Disse er vedlagt. I vedtektene er det tatt inn det som er spesielt for selskapet og som det etter aksjeloven er krav om at skal inn i vedtektene. Øvrige forhold for drift av selskapet reguleres av aksjeloven. Som navn på selskapet er valgt NyVekst AS. Formålet er omformulert fra det som står i aksjonæravtalen, til å uttrykke en aktiv handling fra selskapets side. Side 15

16 Aksjonæravtalen I forhold til utkast som var vedlagt ved beslutning om opprettelse av selskapet, er det foreslått noen mindre endringer. Disse er beskrevet videre. I aksjonæravtalen er Innovasjonsselskapet AS, som var et foreløpig arbeidsnavn, erstattet av NyVekst AS og tiden for etablering er satt til 1. kvartal. Videre er det forslått en endring i bruken av opparbeidet kapital ved en eventuell avvikling. Selskapet kan som ideelt selskap, ikke ha bestemmelser som kan føre til at et eventuelt overskudd ved avvikling, tilbakeføres eierne. Det er derfor tatt inn at ved eventuell avvikling skal et overskudd i fellesskap benyttes til innovasjonsfremmende aktiviteter. I grunnlaget for etablering av selskapet er det forutsatt at det skal opprettes et advisory board. For å unngå tvil om dette rådets formelle stilling, er det tatt inn et avsnitt om at dette ikke har noen formell selskapsrettslig status. Økonomiske konsekvenser Det er ingen spesielle økonomiske konsekvenser forbundet med godkjenning av vedtekter for selskapet og aksjonæravtalen. An sattes medbestemmelse Ikke relevant Vurdering Rådmannen mener at vedtektene dekker det som skal ivaretas i vedtektene, og at øvrige forhold dekkes av aksjeloven. Endringene i aksjonæravtalen er en følge av at det er valgt navn på selskapet, og at det ikke har vært mulig å få etablert selskapet 4. kvartal 2011 slik det stod. Endringer om bruk av eventuelt overskudd, anses som nødvendige for å tilfredsstille krav til et ideelt selskap. Det er også nødvendig å avklare advisory boards stilling, slik at dette oppfattes som et rådgivende organ og ikke som noen form for styringsorgan for selskapet i forhold til aksjeloven eller annet formelt lovverk. Rådmannen anbefaler at formannskapet i medhold av vedtaket som ble gjort av bystyret om etablering av selskapet, godkjenner både vedtekter og aksjonæravtalen slik vedleggene viser. Side 16

17 SELSKA PETS VEDTEKTER: 1. Selskapets foretaksnavn skal være: NyVekst AS 2. Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Fredrikstad kommune 3. Selskapets formål er å danne infrastruktur og utgjøre en kjerne for koordinering av Innovasjon og vekst i Fredrikstad ved å gi studenter et sted å videreutvikle prosjekter, gi forskere en mulighet til å kommersialisere sine ideer, gi næringslivet et sted og forum/miljø for videreutvikling av ideer og nyetableringer, samt gi gründere et forum/miljø for videreutvikling av sine ideer og prosjekter. 4. Aksjekapitalen skal være på kr Aksjens pålydende skal være kr Selskapets styre skal ha fra 4 til 6 medlemmer. I tillegg skal det være 2 varamedlemmer. 7. Selskapet skal ha en daglig leder. 8. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres: 1. Godkjennelse av årsberetningen og årsregnskapet. 2. Valg av styre og revisor. Styret velger selv leder. Denne skal gå på omgang mellom eierne hvert år. 3. Vedtektsendringer. 4. Andre saker som ligger til generalforsamlingen å behandle. 9. Firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. Styret kan meddele prokura eller annen spesialfullmakt. Side 17

18 NyVekst AS Aksjonærav tale mellom Fredrikstad Kommune (Org nr ) og Høgskolen i Østfold (Org nr: ) 1. AK SJONÆRER Avtalepartene skal være aksjonærer i NyVekstAS som skal etableres 1. kvartal Avtalepartene skal eie aksjer i Selskapet med følgende eierfordeling: Fredrikstad Kommune (FK) 50 % Høgskolen i Østfold (HiØ) 50 % 2. SELSKA PETS FORMÅL Selskapets formål er å være et senter for innovasjon og nyskapning for studenter, privat og offentlig næringsliv. 3. PARTENES ROLLER FK og HiØ er sammen ansvarlige for driften i henhold til forretningsplan, strategiplaner og styrevedtak. 4. RANGORDEN Aksjonæravtalen er bindende mellom partene som inngår avtalen, men ingen selskapsrettslig virkning. Rangorden for rettsgrunnlaget i Selskapet er med dette: 1. Nærværende avtale 2 Selskapets vedtekter 3 Aksjelovens bestemmelser 5 STYRETS SAMMENSETNING Styret skal bestå av 2 representanter fra hver eier der vervet som styreformann går på omgang hvert år. 6 ARBEIDSINNSATS/AVLØNNING Det utbetales ikke styrehonorar. 7 FORKJØPSRETT/LØSNINGSRETT Aksjene kan ikke overdras til andre uten godkjenning fra den andre part. Side 18

19 8 BESLUTNINGER I SELSKA PSANLIGGENDE Selskapet dannes uten ansatte og med en meget lav økonomisk risikoprofil. Endringer som endrer disse forholdene kan kun gjøres hvis begge parter er enige om det. Selskapet er et ideelt selskap og har derfor ikke som mål å generere overskudd utover det å sikre egenkapitalen. Advisory board, som er forutsatt etablert, har ingen formell selskapsrettslig status. 9 UTBYTTEPOLITIKK Det utbetales ikke utbytte i selskapet. Eventuelt overskudd føres tilbake i selskapet. 10 DRIFTSFORUTSETNINGER Det er en forutsetning for drift at HiØ stiller ca 300 kvm lokaler til disposisjon. For første driftsår betaler Fredrikstad Utvikling kr I de 2 påfølgende driftsårene betaler Fredrikstad kommune forutsetningsvis kr pr år i driftskapital. Bevilgningen er avhengig av årvisse budsjettvedtak i bystyret. Om Bystyret skulle beslutte å redusere / avvikle støtten, har HiØ rett til å si opp leieavtalen med selskapet med 1 måneds frist. 11 AVVIKLING Selskapet skal i utgangspunktet drives fra 1/1/2012 til 31/12/2014. Drift etter denne datoen vil bli vurdert etter en evaluering av oppnådde resultater, og partene står fritt til å trekke seg ut av selskapet. Dersom bystyret ikke bevilger årlig driftstilskudd, kan hver av partene kreve selskapet avviklet. Ved eventuell avvikling skal opparbeidet egenkapital etter at eierne har fått tilbakebetalt sine aksjeinnskudd, benyttes i fellesskap til generelt innovasjonsarbeid. 12. KONFLIKTLØSNING Enhver tvist som måtte oppstå om forståelsen av eller som følge av denne avtale skal forsøkes løst ved mekling mellom partene. Partene utpeker i fellesskap en meklingsmann. Dersom tvisten ikke løses ved mekling skal tvisten løses ved domstol med verneting på forretningsstedet som er Fredrikstad. Denne avtalen er utarbeidet i 2 to eksemplarer, hvoretter partene beholder hver sin. Fredrikstad den Jon-Ivar Nygård Carl-Morten Gjeldnes Ordfører Fredrikstad Kommune Høgskoledirektør Høgskolen i Østfold Side 19

20 Saksnr.: 2012/4224 Dokumentnr.: 2 Løpenr.: 29011/2012 Klassering: A62 Saksbehandler: Trond Åge Langvik Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet /12 Organisering av en fusjonert høgskole - høringsuttalelse fra Fred rikstad kommune Rådmannens innstilling Rådmannen anbefaler formannskapet å fatte slikt vedtak: 1. Fredrikstad kommune sin høringsuttalelse framkommer av rådmannens vurdering 2. Formannskapet fatter vedtak i saken med hjemmel i delegeringsreglementet Fredrikstad, Sammendrag Styrene ved Høgskolen i Buskerud, Høgskolen i Vestfold og Høgskolen i Østfold har gjennomført en utredning for å vurdere sammenslåing av de tre institusjonene til én institusjon fra 1. januar Styrene har lagt til grunn at den nye organisasjonen organiseres som en flercampushøgskole med regional forankring. Styrene opprettet fem utredningsgrupper som avleverte sin innstilling i løpet av høsten På bakgrunn av utredningene, høringsuttalelsene etter en intern høringsprosess og styrenes foreløpige behandling av utredningene, er det utarbeidet forslag til en mulig organisering av en fusjonert høgskole. Styringsgruppen for fusjonsutredningen har behandlet forslaget, og vedtatt å sende den ut på høring internt og eksternt. Høringsforslaget er sendt ut på høring til høringsinstansene i følge liste. Høringsinstansene står fritt til å ta opp de forhold i dokumentet de mener er viktige. Vi håper på bred oppslutning om høringen, slik at styret har et best mulig beslutningsgrunnlag når saken skal behandles i høgskolestyrene den 29. mars Rådmannen legger i denne saken frem et forslag til høringsuttalelse fra Fredrikstad kommune. Det er rådmannens vurdering at fusjonering og senere ambisjoner om utvikling av universitetsstatus er i tråd med de føringer som kommer fra nasjonalt hold, men det er også rådmannens vurdering at de føringer og løsningsforslag som er forelagt i notatet ikke taler til fordel for Fredrikstad kommune. Rådmannen anbefaler å oversende høringsuttalelse til Høgskolen i Østfold, slik det fremkommer under rådmannens vurdering. Høringsfrist er: Opprinnelig 5. mars 2012, men Fredrikstad kommune har fått utsatt frist til 16. mars (dagen etter formannskapsmøtet). Det er uttrykt ønske fra Høgskolens side om å få tilsendt saksframlegget når det er offisielt. Formannskapet må altså vedta uttalelse på fullmakt. Side 20

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa.

Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. 1 Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Referat fra Styringsgruppas møte 18.03.2015 Tilstede: Gunnar Bovim, Marianne Synnes, Jørn Wroldsen, Helge Klungland, Øystein Risa. Dessuten møtte: Trond Singsaas og Martha

Detaljer

Innspill til faglig organisering ved NTNU

Innspill til faglig organisering ved NTNU Arkivsak-dok. 201515797-2 Saksbehandler Mari Grut Saksgang Møtedato Fylkesutvalget 2015-2019 12.01.2016 Innspill til faglig organisering ved NTNU FYLKESRÅDMANNENS INNSTILLING: Fylkesutvalget vedtar følgende

Detaljer

Strategi og strukturprosessen videre

Strategi og strukturprosessen videre SAKSUTREDNING Sak: Saksbehandler: Strategi og strukturprosessen videre Anita Eriksen Universitetsledelsens kommentarer I denne styresaken får styret en oversikt over det arbeidet som er startet opp rundt

Detaljer

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark

Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Utkast pr. 4.6.2010 Porsgrunn kommune Pb. 128, 3901 Porsgrunn Søknad om finansiell støtte til universitetssatsingen i Telemark Det vises til omfattende dialog med Porsgrunn kommune i forbindelse med Høgskolen

Detaljer

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning

Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge - Nye digitale læringsformer i høyere utdanning Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Ledelsesstab Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO Vår ref. 14/03543-4 Deres ref. 14/3274 1 Dato 03.10.2014 Høring av NOU 2014:5 MOOC til Norge

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Vedtakssak Saksnr.: 47/17 Møtedato: 11.12.17 Notatdato:30.11.17 Saksbehandler: Finn-Eirik Johannessen

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 21.06.2007 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Åshild R. Kise 2006/388 Innstilling fra utredningsgruppe til å utrede spørsmål om satsing på Henrik Ibsen Saken

Detaljer

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE

Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS TIDSPLAN NORGES VETERINÆRHØGSKOLE Rektoratet Til: Interimsstyre Styreleder Arild Underdal Fra: Lars Moe, rektor Dato: 15/01-2009 Kopi til: Vår ref.: Notat til Interimstyret vedrørende A FORSLAG PÅ MEDLEMMER TIL TO UNDERGRUPPER B STATUS

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold;

Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; Avtale mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen i Vestfold; - forutsetninger for gjennomføring av fusjonen 1. Bakgrunn og forutsetninger 1.1. Høyskolestyrene skal i møter 27.08. 2012 ta endelig stilling

Detaljer

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen

Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Notat til høring Kristian Bogen & Petter Aasen Universitets- og fusjonsprosjektet: Organisering av nivå 1 Vurdering av organisasjonsmodell må ses i lys av den nye høgskolens visjoner og ambisjoner. Modellen

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER

ETABLERING AV VADSØ NÆRINGSSENTER VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK

Byrådssak 22/09. Dato: 15. januar Byrådet. Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer SARK Dato: 15. januar 2009 Byrådssak 22/09 Byrådet Filmfondet fuzz AS - vedtektsendringer ADME SARK-332-200800758-146 Hva saken gjelder: Filmfondet fuzz AS anmoder i brev av 30. desember 2008 om at det gjøres

Detaljer

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet

Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Avdeling vernepleie Arkivref.: 2016/712 Dato: 10.03.2017 Odd Arne Paulsen Høringsuttalelse fra Avdeling Vernepleie - Organisering av UiT Norges arktiske universitet Høringsuttalelse til sak: Organisering

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT. Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010. Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer ,, ^^n ^'!"+^ ' ' ^ ^ ^^ / ^ ^ l ^ DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Statlige høyskoler Deres ref Vår ref Dato 201001523-/KAV 29.11.2010 Nye styrer for perioden 2011-2015 - nominering av eksterne styremedlemmer

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak

Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak US-SAK NR:7 /2010 SAKSANSVARLIG: ELIZABETH DE JONG SAKSBEHANDLER: LISBETH ANDREASSEN ARKIVSAK NR 2004/2051 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR Fremgangsmåte for arbeidet med nominasjon

Detaljer

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM

S T Y R E S A K. Styremøte - 16. november 2010. Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM S T Y R E S A K Styremøte - 16. november 2010 Saksnr.: 52/10 STYRINGSFORM KONTAKTINFORMASJON POSTBOKS 6853, ST. OLAVS PLASS NO-0130 OSLO TLF: (+47) 22 99 55 00 FAKS: (+47) 22 99 55 02 EPOST: KHIO@KHIO.NO

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 13.06.2012 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Årsregnskap HiST Kompetanse AS 2011 HS-O-15/12 Saksbehandler/-sted: Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH

ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH ARBEIDET MED MULIG FUSJON HIL OG HH DIREKTØRMØTET I BODØ, 19. MAI 2016 VED PÅL E DIETRICHS, DIREKTØR VED HØGSKOLEN I HEDMARK VISJONENE TIL DE TO HØGSKOLENE HiL Høgskolen i Lillehammer - læring og opplevelser

Detaljer

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe

Utredning av fakultetsorganisering: Mandat og oppnevning av UMBs representanter i prosjektgruppe 1302 1901 US-SAK NR: 170/2009 SAKSANSVARLIG:UNIVERSITETSDIREKTØR SIRI M LØKSA SAKSBEHANDLER(E): PERSONAL-OG ORGANISASJONSDIREKTØR ELIZABETH DE JONG ARKIVSAK NR: 2009/1462 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP

Detaljer

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016

SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING AV VITENSENTERET SØRLANDET - ARBEIDSGRUPPENS INNSTILLING. BEVILGNING TIL VITENSENTERET SØRLANDET 2016 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 03.05.2016 2010/1385-16406/2016 / U02 Saksbehandler: Torleiv Olavson Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkestingets utdanningskomité Fylkestinget SAMARBEID OM VIDEREUTVIKLING

Detaljer

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av

Vedtakssak Dato: Vedlegg: 1. Referat fra møte med KD av Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 15.04.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-019/08 HS-V-019/08 Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Saksbehandler/-sted:

Detaljer

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 11/ Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET. Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 11/5353-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ingrid Juul Andersen ETABLERING AV FAGSKOLEN INNLANDET Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014

Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Strategi for samarbeid mellom HiT og arbeidslivet 2012-2014 Innledning I tildelingsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til Høgskolen i Telemark (HiT) for 2011 ble det stilt krav om at alle høyere utdanningsinstitusjoner

Detaljer

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet "INNKALLING TIL MØTE" er påført.

MØTEINNKALLING. For varamedlemmenes vedkommende gjelder sakslista som innkalling først når stemplet INNKALLING TIL MØTE er påført. Ordfører Utvalg: Formannskapet Møtested: Bystyresalen Møtedato: 10.03.2011 Klokkeslett: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14 eller e-post til: Bodil.J.Kostamo@vadso.kommune.no

Detaljer

MØTEBOK Fellesstyret

MØTEBOK Fellesstyret MØTEBOK Fellesstyret 24-06-13 MØTEBOK 1 Møtedato: Mandag 24. juni 2013 Dokumentdato: 17.07.13 Saksbehandler: seniorrådgiver Fred E. Nilsson Saksnummer: HiBu 12/1740 og HiVe 2012/996 MØTE I FELLESSTYRET

Detaljer

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet

S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret for samorganisering og samlokalisering av NVH og UMB S 3/10 Faglig organisering av Det nye universitetet Interimsstyret hadde første drøfting av faglig organisering på seminaret 21. oktober

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold

Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Plattform for fusjon mellom Høgskolen i Buskerud og Høgskolen Vestfold Side 1 Innhold 1. Bakgrunn... 3 2. Begrunnelse for å fusjonere... 6 Strategiske utfordringer... 6 Faglige utfordringer... 7 Administrative

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00*

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: Tid: 09:00-16:00* Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: D1-057, Studiested Halden Dato: 19.12.2011 Tid: 09:00-16:00* * Styreseminar 09:00-12:00. Ordinært styremøte 12:00-16:00 Faste medlemmer som

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi;

SAKSFREMLEGG. Formannskapet har derfor følgende merknader og presiseringer til foreslåtte strategi; SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/697-2 Arkiv: A62 &13 Sakbeh.: Andreas Foss Westgaard Sakstittel: HØRING - UIT 2020 - NY STRATEGI FOR UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Planlagt behandling: Formannskapet Administrasjonens

Detaljer

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet RE/IF Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 18/08 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 14.04.08 RE/IF Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Campusutvikling sluttføring av KS1, organisering og budsjett Tilråding: Styret

Detaljer

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune. VEDTEKTER FOR NLA HØGSKOLEN AS (Vedtatt i generalforsamling 9. desember 2009 med endringer 21.11.2012 og 21.05.2014) 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er NLA Høgskolen AS. 2 Forretningskontor Selskapets

Detaljer

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV

Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Overordnet beskrivelse av fusjonsprosessen SiTel SIBV Bakgrunn Kunnskapsdepartementet (KD) har igangsatt en restruktureringsprosess av universitets- og høgskolesektoren. I brev fra KD 19.6.2015 står det

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 51/17 27.04.2017 Dato: 20.04.2017 Arkivsaksnr: 2017/4006 Søknad om prøveordning ved Det medisinsk- odontologiske fakultetekstern styreleder

Detaljer

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd

Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad Rådhus, 4. etg. møterom Gutzeit Tidspunkt: Tirsdag 21.09.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller

Detaljer

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015

Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Strukturreform i universitets- og høgskolesektoren 2014- KHiB informasjonsmøte 28.04.2015 Vinter/vår 2014: Regjeringen varslet kommende stortingsmelding om strukturreform i universitets- og høgskolesektoren.

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 115/15 26.11.2015 Dato: 13.11.2015 Arkivsaksnr: 2014/1649 Strategi 2016-2022, arbeid med oppfølging Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15

Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 1 Regionrådet i Gjøvikregionen sak 21/15 Informasjon og drøfting av prosessen med å organisere «nye NTNU» - Gjøvikregionens forslag til modell. Oversendelse av saksutredning og vedtak : Vedtak: 1.Regionrådet

Detaljer

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016

VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1. JANUAR 2016 P360 - dokument 15/08222-5 Saksbehandler Anne Berit Faaberg Saksgang Møtedato Høgskolestyret 15.12.2015 VILKÅR FOR VIRKSOMHE TSOVERDRAGELSE AV NI BR OG SIFO TIL HIOA - STYRING OG LEDELSE V ED SVA FRA 1.

Detaljer

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009

Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 Styringsreglement for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), fastsatt av Styret i S-sak 9/09, 25. februar 2009 1. NTNUs sentrale organisering 1.1 NTNU skal ha: a. styre, jfr. kap. 9 i Universitets-

Detaljer

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling:

MØTEINNKALLING. Høgskolestyret. 1/15 Godkjenning av innkalling og saksliste Arkivsak-dok. Arkivkode. Saksbehandler. Forslag til vedtak/innstilling: MØTEINNKALLING Høgskolestyret Dato: 14.01.2015 kl. 14:00 Sted: Møterom 1 Arkivsak: 14/01139 Arkivkode: 011 Mulige forfall meldes snarest til post@himolde.no SAKSKART Side Vedtakssaker 1/15 Godkjenning

Detaljer

Vi trenger muskler til et skikkelig

Vi trenger muskler til et skikkelig Vi trenger muskler til et skikkelig kunnskapsløft! INSPIRIA er Nordens nyeste og mest moderne vitensenter: Over 5000 kvadratmeter med laboratorier, kultursal, planetarium og over 70 interaktive utstillinger,

Detaljer

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet

NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet Vedtatt av rektor 20.12.2016 1 Innhold NTNUs politikk for samarbeid med arbeidslivet... 3 Visjon... 3 3 hovedmål... 3 Hovedmål 1 NTNU skal bidra til samfunnsutvikling,

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15

Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte sak 67/15 Prosjektplan vedtatt i fakultetsstyremøte 16.12.15 sak 67/15 HF 2018 PROSJEKT STUDIEPROGRAMPORTEFØLJE Prosjektplan og organisering Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Bergen skal ha en framtidsrettet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00

Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Møteinnkalling Fredrikstad ungdomsråd Møtested: Fredrikstad rådhus, Nygaardsgt 16, møterom Gutzeit Tidspunkt: tirsdag 17.01.2012 kl. 17:00 Eventuelle forfall meldes til Marit E Johansen, telefon 69306167,

Detaljer

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes

25.04.2014. HiST 2020. Helge Klungland Rektor, HiST. UH-sektoren. Foto: Terje Visnes HiST 2020 Helge Klungland Rektor, HiST UH-sektoren Foto: Terje Visnes 1 Entusiasme & begeistring Opplevelse På vei mot krevende mål Å nå sine mål Felles mål: HiST Siden 1994 Norge har i dag 8 universiteter,

Detaljer

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet v/ Universitets- og høyskoleavdelingen Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Deres ref.: 15/162 Vår ref.: Dato: 09.02.15 Høring Rapport og finansiering av universiteter og høyskoler Vi viser

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 20/17 23.02.2017 Dato: 02.02.2017 Arkivsaksnr: 2013/9976 Ekstern representasjon i fakultetsstyret ved Det matematisknaturvitenskapelige

Detaljer

Møte styringsgruppe 31. mars 2008

Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Møte styringsgruppe 31. mars 2008 Saksliste: 1. Organisering av intern og ekstern informasjon knyttet til 2. Høringsuttalelsen til Stjernøutvalgets innstilling 3. Rapport fra møte i Oslofjordalliansen

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 64/16 Årsrapport 2016 - Selskapenes årsmeldinger samt eierskapsberetninger Saksnr: 15/03393-3 Saksansvarlig: Eli Løvaas Kolstø, Økonomi-

Detaljer

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013

Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Nærmere samarbeid eller fusjon mellom Høgskolen i Telemark og Universitetet i Agder? Politisk samordningsgruppe 5.2.2013 Utviklingstrekk i universitets- og høgskolesektoren Sektor for høyere utdanning

Detaljer

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Forslag til prosess for oppfølging av universitetsstyrets vedtak vedrørende klinikk og praksis ved Psykologisk institutt 1 2 3 4 5 6 7 Til Instituttstyret Fra: Styreleder Sakstype: Vedtaksnotat Saks.nr. Vsak 68/ Møtedato: 4. desember Notatdato: 27. november Saksbehandler: Birgitte Bøgh-Olsen/Joakim Dyrnes 8 9 10 11 12 13

Detaljer

Lars Vasbotten (e.f avdelingsdirektør (Y Bodil Marie Olsen seniorrådgiver

Lars Vasbotten (e.f avdelingsdirektør (Y Bodil Marie Olsen seniorrådgiver Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Universitets og høyskoleavdelingen Saksbehandler Postboks 8119 Del) Aker,-,g. 44 ttmottak^kd de.no Telefon 22 2,177 01 Bodil Marie Olsen 0032 Oslo wsvv.kunnskapsdepartementet_no

Detaljer

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012.

Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Protokoll Protokoll fra Høgskolestyrets møte på 27. og 28 februar 2012. Møtet ble 27. februar holdt i klasserom 104, Biohus på Campus Hamar. Der ble sakene HS 2012/7 til 2012/13 behandlet. Møtet ble 28.

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING

VARANGER NÆRINGSSENTER - STØTTE TIL ETABLERING Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - bystyresalen Møtedato: 15.03.2007 Klokkeslett: Umiddelbart etter økonomiutvalgsmøte Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13.

Detaljer

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak:

NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: 02.11.15 Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden oppfølging av utredningen NRKU behandlet i møte 4. mai 2015 utredningen Stipendiatprogrammet og ph.d.-graden, og gjorde slikt vedtak: Nasjonalt råd for kunstnerisk

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato:

Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: fakultetsdirektør Jørgen Fossland Tlf.: 77 64 45 95 Faks: 77 64 49 05 jorgen.fossland@uit.no Deres ref.: Vår ref.: 2012/6256 JFO001/011.0 Dato: 12.04.2013 - - - FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP

Detaljer

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912

Etablering av Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 Etablering av (HiBV) fra 010114 Oppstartsmøte delprosjekt Sikker drift - 280912 HiBV Ringerike VI skal. HiBV Bakkenteigen HiBV Drammen HiBV Kongsberg Etablering av (HiBV) fra 010114 Kortversjonen av Sikker

Detaljer

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn

Retningslinjer for SFF virksomhet ved Det medisinske fakultet Bakgrunn FRAMLEGGSNOTAT TIL FAKULTETSSTYRET SAK 40 Til: Styret v/ Det medisinske fakultet Fra: Forskningsadministrasjonen Sakstype: Vedtakssak Arkivsaksnr: Vedlegg: 2 Møtedato: 26 september 2017 Sakstittel: Retningslinjer

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Trondheim kommune. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - opprettelse av driftsselskap Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak: Formannskapet tar saken om konsolidering av museene i Sør-Trøndelag til orientering.

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 08.11.2012 Tid: 10:00 Formannskapets

Detaljer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer

Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Milepælsplan for arbeidet med søknad om fusjon av Høgskolen i Gjøvik, Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer Tidspunkt/ Møtearena Beslutningspunkt Prosess / aktivitet Kommentarer Frist 14. januar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00

Møteprotokoll. Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: Tid: 09:00-15:00 Møteprotokoll Utvalg: Styret for Høgskolen i Østfold Møtested: M111 A/B, Studiested Fredrikstad Dato: 07.03.2013 Tid: 09:00-15:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Hans Blom Leder

Detaljer

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering

Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Notat til høring Høring faglig plattform og profil og faglig- og administrativ organisering Mål, premisser og føringer I dokumentet Universitets- og fusjonsprosjektet prosjektorganisasjon og mandater er

Detaljer

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier.

Prosjektet er skalerbart og vil kunne utvikles over tid med opp til 140 studieplasser i utdanningene avhengig av antall nye studier. Prosjektbeskrivelse SAK (samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon) som verktøy til utvikling av veien til Norges fremste industrinære kunnskapstilbyder 1. Innledning Det er igangsatt mange initiativ med

Detaljer

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20. Fylkesrådsleder Tomas Norvoll St. meld. Nr 18 Konsentrasjon for kvalitet, Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren 20.april 2015, Bodø Strukturreform i universitetets- og høyskolesektoren Fylkesordfører;

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015 100/15 Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 13 Løpenr.: 143517/2015 Klassering: 145 Saksbehandler: Helge Bangsmoen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 08.10.2015 135/15 Bystyret 15.10.2015

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS

SAKSFREMLEGG. Andre sak.dok: Kommunestyrevedtak 110/13 evaluering av verdensarvsenter for bergkunst Alta Museum IKS SAKSFREMLEGG Saksnummer: 13/20-10 Arkiv: 233 Saksbehandler: Sylvi Bellika Sakstittel: ENDRING AV SELSKAPSAVTALEN - VERDENSARVSENTER FOR BERGKUNST - ALTA MUSEUM IKS Planlagt behandling: Hovedutvalg for

Detaljer

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen

Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Ny desentralisert ordning for kompetanseutvikling i skolen Møte i kompetansenettverket i Vestfold 18. mai 2017 18.05.2017 1 Lærelyst- tidlig innsats og kvalitet i skolen Lærelyst Meld. St. 21 2016-20177

Detaljer

Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen Videokonferanse

Referat fra styringsgruppemøte i Oslofjordalliansen Videokonferanse Til: Kopi: Styringsgruppe Oslofjordalliansen (rektorene, ansatte representanter og studentrepresentanter) Kopi styringsgruppe (prorektorene, prosjektleder pilot teknologi, koordinator arbeidsgruppe lærerutdanning,

Detaljer

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Innspill til revisjon av Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Saksnr.: 2017/8169 Løpenr.: 147854/2017 Klassering: A60 Saksbehandler: Therese Kastet Møtebok Saksframlegg Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Fylkesutvalget 14.09.2017 Innspill til revisjon av Langtidsplan

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Saksframlegg Ark.: Lnr.: 7707/15 Arkivsaksnr.: 15/1675-1 Saksbehandler: Dag Høiholt-Vågsnes GAUSDAL KOMMUNE OG EMISJON I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDAL KUNNSKAPSPARK AS Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter

Detaljer

Universitetskommunen Trondheim 3.0

Universitetskommunen Trondheim 3.0 Universitetskommunen Trondheim 3.0 Avtale mellom Trondheim kommune og NTNU Kunnskap for en bedre verden - innovasjon, omstilling og digitalisering i offentlig sektor Med denne avtalen skal Trondheim kommune

Detaljer

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet

Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering, styring og ledelse av det nye universitetet Til: Styret Dato: 12.05.2011 Fra: Adm. direktør Styresak: S-27/11 Møtedato: 19. mai 2011 Saksbehandler: Birger Kruse/Hans Gran Ref.: 2011/192 Høring: Innstilling fra arbeidsgruppen for faglig organisering,

Detaljer

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune

Prosjektplan for kommunereformen - Fase 1: Utredning Fredrikstad kommune Saksnr.: 2014/20534 Dokumentnr.: 3 Løpenr.: 200546/2014 Klassering: 145 Saksbehandler: Hege Marie Edvardsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.01.2015 4/15 Bystyret 05.02.2015

Detaljer

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 51/16 Møtedato: 5. desember 2016 Notatdato:25. november 2016 Saksbehandler:Jarle

Detaljer

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015.

Tabell 1. Midler som blir stilt til disposisjon for virksomheten til Innovasjon Norge i 2015. Innovasjon Norge Hovedkontoret Postboks 448 Sentrum 0104 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/51-23 9.1.2015 Statsbudsjettet 2015 - Oppdragsbrev til Innovasjon Norge 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 8/17 23.02.2017 Dato: 10.02.2017 Arkivsaksnr: 2014/11859 Organisering av universitetets strategiske satsinger - Forslag til organisering

Detaljer

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv

Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv Konkurransen utfordrer universitetene og høyskolenes fagportefølje og struktur. Studentene, offentlig virksomhet og næringsliv stiller også stadig større krav til kompetansetilbydere. Rundt Oslofjorden

Detaljer

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings-

må treffes med tilslutning av minst to tredeler av styrets medlemmer. Ansatte i undervisnings- HS 067-06 Vedlegg 1 Lov om universiteter og høyskoler: Kapittel 9. Styret 9-1. Ansvar for institusjonens virksomhet (1) Styret er det øverste organet ved institusjonen. Det har ansvar for at den faglige

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Inger Jonsgård Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 06/3977 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Kontrollutvalget 19.06.2012 Kommunestyret (her skal du ikke sette inn noe -

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Universitetet for miljø- og biovitenskap Postboks 5003 1432 ÅS Deres ref Vår ref Dato 13/285-19.06.13 Etatsstyring 2013 Tilbakemelding til Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) Vi viser til tildelingsbrevet

Detaljer

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling)

Tidsplan: orientering Tindved kulturhage v/daglig leder Leif Terje Nilsen 30 min Lokal styringsgruppe kommunereformen (egen innkalling) Verdal kommune Møteinnkalling Rev. 17.06.15 Lagt til sak 76/15 Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus

Detaljer

Stillingsbeskrivelse prorektorene

Stillingsbeskrivelse prorektorene US 88/2016 Stillingsbeskrivelse prorektorene Universitetsledelsen Saksansvarlig: Rektor Saksbehandler(e): Jan Olav Aarflot, Elizabeth de Jong Arkiv nr: 14/04135 Vedlegg: 1. Stillingsbeskrivelse for prorektor

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for Helse og sosialfag Møtedato: 30.10.06 Arkivref: red/76-06 Innstilling fra: Studentleder Saksbehandler: Renee E. Dalan Saksnr: 76-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 5/16 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 28.01.2016 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Organisering av NTNUs ledelse N O T A T Tilråding:

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak 81 Saksnr.: 2013/9976 Møte: 3. november 2016 EKSTERN REPRESENTASJON I FAKULTETSSTYRET I møte 12. september

Detaljer