Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Anders Sæther, Tore Nysæter, Bjørn Israelsen, Bodil Tokle, Trude Hagland, Bjørn Hanssen, Jan Ivar Jakobsen, Tor Asgeir Johansen, Torgeir Trældal, Gunnhill Andreassen Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. For øvrig: Rådmenn og fylkestingsrepresentanter fra medlemskommunene har i henhold til vedtektene møte og talerett i regionrådet hovedstyre. Vennligst gi beskjed om dere ønsker å møte for grunnet servering! Orienteringssaker - Orientering om Norges Brannskole - Presentasjon av KonKraft 6 - petroleumsvirksomhet i nord Konkraft Oljeindustriens Landsforening (http://www.konkraft.no/default.asp?id=1006) Referatsaker - Protokoll fra møte Hovedstyret i Ofoten regionråd Protokoll fra møte Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Protokoll fra møte Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Protokoll fra møte i Ofoten friluftsråd Protokoll fra møte i Styringsgruppa for Partnerskap Ofoten Protokoll fra styremøte i Museum Nord Brev angående landskonferansen for regionråd - Invitasjon til møte i Kystregionsamarbeidet Saker til behandling: HS 08/09 Regionalt biblioteksamarbeid presentasjon av prosjektet biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen HS 09/09 Årsmøte Ofoten friluftsråd a) Vedtektsendring Ofoten friluftsråd b) Årsmelding 2008 c) Regnskap 2008 d) Arbeidsprogram for 2009 e) Budsjett 2009 f) Kommunal kontingent for 2009 g) Budsjett 2010 h) Kommunal kontingent 2010 Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 i) Oppstart av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Ofoten HS 10/09 Valg av representant til Rådsmøte i Museum Nord HS 11/09 Mål og visjoner for Strategisk Næringsplan Ofoten HS 12/09 Møteplan Ofoten regionråd andre halvår 2009 HS 13/09 Kort høring - 3 handlingsprogrammer under Nasjonal transportplan HS 14/09 Alternativ trase for passering av Tjeldsundet LOFAST 2 Innledning til debatt ved varaordfører Bjørn Hansen, Tjeldsund HS 15/09 Oppfølging av Stortingets vedtak i St prp nr 48, ref Innst S nr 318 om Forsvarets langtidsplan ang Marinens Jegervåpen (MJV) og Marinejegerkommandoen (MJK) tilstedeværelse i Ramsund Innledning til debatt ved varaordfører Bjørn Hansen, Tjeldsund HS 16/09 Eventuelt 27. mai 2009 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Protokoll fra møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Dato , kl. 09:00 13:30 Stetind hotell, Kjøpsvik Møtt: Karen Margrethe Kuvaas (møteleder), Torgeir Trældal, Tore Nysæter, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Bjørn Israelsen, Bodil Tokle, Anders Sæther, Tor Asgeir Johansen Forfall: Trude Hagland, Bjørn Hanssen, Jan Ivar Jakobsen, Bjørnar Pettersen Ellers til stede: Wiggo Lauritzen, Robert Pettersen, Steinar Sørensen, Svenn Ole Wiik, Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt. Orienteringer - Innovasjon Norge og KS. Videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling, Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland (torsdag ) - Næringsarbeid i Narvik, Adm. Dir. Ragnar Krogstad, Futurum AS - Næringsarbeid i Tysfjord, Prosjektleder Stig Eriksen, Tysfjord kommune - Orientering om Tysfjord kommune, Rådmann Robert Pettersen, Tysfjord kommune Referatsaker - Protokoll Hovedstyret Ofoten regionråd Protokoll Arbeidsutvalget Ofoten regionråd Protokoll fra Rådmannsutvalget i Ofoten Høringsuttalelse fra Ofoten regionråd til forskrift om oppdrettsløye - Høringsuttalelse fra Ofoten regionråd til forslag til FOT-ruter - Uttalelse fra Ofoten regionråd om ilandføring av olje og gass - Svar ang. hurtigbåt Kjeldebotn Evenes, brev fra NFK Invitasjon til eierskap i NORISS as, brev Protokoll fra styremøte Museum Nord Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 HS 01/09 Støtteverdige tiltak - prinsippdebatt Regionrådet mottar en rekke henvendelser med forespørsel om politisk og økonomisk støtte. Regionrådet drøftet saken uten å konkludere i saken. Det ble ikke fattet vedtak i saken HS 02/09 Logo for Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd vil benytte kommunenes våpenskjold i kombinasjon som logo. HS 03/09 Retningslinjer for saksbehandling Regionrådet har relativt kortfattede vedtekter og etter hvert som forskjellige saker kommer til behandling. Eksempler på dette er forholdet til underliggende/tilknyttede organer. Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd ber sekretariatet utarbeide forslag til prosedyrer for saksbehandling der sekretariatet finner det formålstjenelig. HS 04/09 Partnerskap Ofoten vararepresentanter til styret Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd oppnevner de følgende personer som vararepresentanter til styret i partnerskap Ofoten: Til de fire politisk valgte plassene: 1. Ordfører Anders Sæter 2. Varaordfører Bjørn Israelsen 3. Varaordfører Tore Nysæter 4. Varaordfører Trude Hagland Personlig vararepresentant for daglig leder Narvik Næringsforum: leder Ballangen Næringsforum Personlig vararepresentant for Sven-Roald Nystø: Oddbjørn Dalsbø, kulturkonsulent Ballangen kommune Personlig vararepresentant for representanten fra HiN: Siv Lysvold, rektor, Narvik Vgs. HS 05/09 Teknorama - Støtte Enstemmig vedtak: Hovedstyret i Ofoten regionråd gir sin tilslutning til prosjektet Teknorama og ber sekretariatet utarbeide et støttebrev til Narvikgården AS. Innenfor dagens budsjettrammer finner Ofoten regionråd ikke å kunne gå inn som stifter i prosjektet. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 HS 06/09 Vararepresentanter AU Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Hovedstyret i Ofoten regionråd finner det formålstjenelig at kommunene har de følgende vararepresentanter til Arbeidsutvalget: 1. Varaordfører; 2. Opposisjonspolitiker. Sekretariatet bes fremme endring av vedtekter til neste møte i representantskapet i Ofoten regionråd. HS 07/09 Møte med Stortingets Nordlandsbenk Enstemmig vedtak: Basert på drøftingene i møtet bes sekretariatet organisere møte med Nordlandsbenken samarbeid med representanter fra kommunene. Bogen i Ofoten, 5. mars 2009 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Dato , kl. 10:00-13:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Møtt: Leder Bjørnar Pettersen, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Tore Nysæter, Anders Sæther Ellers til stede: Geir Halvorsen, Robert Pettersen og Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt. Orienteringssaker Regional satsing i Ofoten for å sette boligpolitiske og boligfaglige problemstillinger på agendaen presentasjon fra Husbanken region Bodø ved regiondirektør Mona Liss Paulsen, avdelingsdirektør Adelheid B. Kristiansen og rådgiver Linn Edvardsen Forespørsel fra Bondelaget angående studietur med tanke på felles prosjekt rundt lokal mat. Hangarprosjektet Harstad-Narvik Lufthavn Evenes, kort orientering om fremdrift ved Jardar Jensen. AU 07/09 Regionalt kultursamarbeid Saken ble drøftet med bakgrunn i uttalelse fra Regionalt kulturmøte ( ). Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd tar inntil videre uttalelsen til orientering i påvente av de pågående prosesser i Narvik kommune. AU08/09 Valg av styremedlem til Karrieresenteret i Ofoten Enstemmig vedtak: Anne-Rita Nicklasson oppnevnes som medlem i styret i Karrieresenteret i Ofoten. AU09/09 Vedtekter for Partnerskap Ofoten Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd fastsetter de fremlagte vedtekter for Partnerskap Ofoten. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 AU 10/09 Støtteerklæring - Narviksenteret Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd har store forventninger til opprettingen av Narviksenteret - en Nordnorsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging som søkes opprettet av Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum, Nord-Norsk Fredssenter, Narvik og Narvik kommune. Regionrådet er opptatt av at de krigshandlinger som under andre verdenskrig foregikk i Nord-Norge, og i særdeles i vår region, blir dokumentert og gjort kjent på en behørig måte. Videre ønsker regionrådet å understreke viktigheten av at en gjennom dette arbeidet gir en pedagogisk tilrettelagt kunnskapsformidling til den oppvoksende slekt om krig, internasjonale konflikter og fredsarbeid med bakgrunn i landsdelens krigshistorie i det nasjonale perspektiv. Ofoten regionråd ønsker stifterne av Narviksenteret lykke til og gir sin fulle støtte til opprettingen av stiftelsen. Bogen i Ofoten, 16. april 2009 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

8 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Mandag , kl. 09:30-14:00 Skagen hotell, Bodø Møtt: Karen Margrethe Kuvaas (møteleder), Gunnhill Andreassen, Jardar Jensen, Anne- Rita Nicklasson Ellers til stede: Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. I etterkant av møtet ble det avholdt møte mellom fylkesrådsleder Odd Eriksen, fylkesrådene May Valle og Marit Tennfjord og Arbeidsutvalget. Orienteringssaker - Orientering om KS Nordland ved Elin Bye, daglig leder KS Nordland - Orientering fra samling for regionrådenes sekretariatsledere i Nordland ved Eystein Markusson - Presentasjon av Ofoten regionråds nye websider ved Eystein Markusson AU 11/09 Interkommunal møteplan På grunn av vanskeligheter med å finne tid for møter i Ofoten regionråd har sekretariatet fremmet problemstillingen rundt en interkommunal møteplan hvor alle møter i formannskap og kommunestyrer registreres sammen med andre møter av felles interesse. Dette med den hensikt å kunne lette planlegging av møter i interkommunale og andre organer. Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anmoder de deltagende kommunene i Ofoten regionråd om å vedta sine møteplaner for andre halvår 2009 i forkant av regionrådets hovedstyremøte 3-4. Juni -09. AU 12/09 Budsjettarbeid 2010 Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber leder og sekretariatsleder om å utarbeide forslag til budsjett for Ofoten regionråd for Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

9 AU 13/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten - prosess Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet legge frem sak for neste møte i regionrådets hovedstyre med tanke på en behandling av visjon og målformuleringer i Strategisk Næringsplan. Videre ber AU om at sekretariatet legger opp en revisjonsprosess med tanke på vedtak av ny strategisk næringsplan for Ofoten i de respektive kommunestyrer i januar april 2009 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

10 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD kl Møtet ble avholdt: Museum Nord - Vesterålsmuseet, Melbo Hovedgård Til stede fra styret: Reidar Bertelsen, leder Erlaug Benjaminsen Ellen Margrethe Julin Marion Fjelde Larsen Forfall: Andre deltakere: Hugo Olsen. Varamedlem Brith Unni Willumsen møtte i hans sted. Willfred Nordlund. Varamedlem Per Mikal Hilmo var innkalt, men hadde ikke anledning til å møte. Direktør Pål Christensen Yngvar Jacobsen, Vesteråls-Revisjon AS under sak 23/2009 Styret var beslutningsdyktig ettersom mer enn halvparten av styremedlemmene var til stede. Reidar Bertelsen ønsket velkommen. Saksnr. Sak 20/2009 Sakstittel/referat Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkallingen ble godkjent og sakslista vedtatt, med tilføyelse av sak 27/2009. Sak 21/2009 Referat fra styremøte 17. mars 2009 godkjenning Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. Sak 22/2009 Orienteringssaker 1. Fortellinger om kyst-norge. Den norsk-arktiske torsken og verden. 2. Foredrag om forskning på konsoliderte museer på kurs i regi av Forskerforbundet. 3. Styremøte Akvakultur i Vesterålen. 4. Begeistringsseminar Nordlands historie, Stokmarknes. 5. Deltakelse i fransk film om torskefiskets historie. 1

11 6. Møte med Bø kommune, forprosjekt om fugleliv i Vesterålen. Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: M F Larsen og P Christensen. 7. Fellesmøte om administrative og økonomiske spørsmål med Helgeland Museum og Salten Museum. Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen og P Christensen. Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning. Sak 23/2009 Museum Nord Regnskap 2008, godkjenning Yngvar Jacobsen fra Vesteråls-Revisjon AS var til stede under behandlingen av saken. Følgende hadde ordet én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen, Y Jacobsen og P Christensen. Vedtak: Styret godkjenner regnskapet i tråd med det framlagte forslag. Sak 24/2009 Museum Nord Årsmelding 2008, godkjenning Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret tar innledningen til årsrapporten til orientering. Den endelige versjonen sendes ut til avdelingene og til styret på sirkulasjon. Årsrapporten sendes til kommunene i forbindelse med innkallingen til rådsmøtet. Sak 25/2009 Kjøp av meieribygning, Risøyhamn, til magasinformål, avgjørelse Saken ble lagt fram muntlig. Følgende hadde ordet én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. Det ble lagt fram to forslag på møtet. Ellen Julin foreslo: Saken utsettes. Reidar Bertelsen foreslo: Styret ønsker å kjøpe meieriet forutsatt at vi får godkjenning til låneopptak til finansiering av kjøpet fra Kulturog kirkedepartementet. Ved alternativ votering fikk Julins forslag fire stemmer og Bertelsens forslag én stemme. Vedtak: Saken utsettes. 2

12 Sak 26/2009 Museum Nord og Lofotr Viking Museum Drøfting av forhandlingsopplegg vedrørende konsolidering Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret oppnevner følgende forhandlingsdelegasjon: Styreleder Reidar Bertelsen, nestleder Hugo Olsen og direktør Pål Christensen. Museum Nords revisor, Vesteråls-Revisjon AS, konsulteres under forhandlingene i den grad det finnes nødvendig. Delegasjonen henter inn juridisk kompetanse i den grad det finnes nødvendig. Sak 27/2009 Søknad om forlenget permisjon Geir Remen Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: E Julin, E Benjaminsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret innvilger Geir Remens søknad om forlenget permisjon til 31. juli Det forutsettes at Remen innen 1. mars 2010 gir skriftlig beskjed til Museum Nord om han kommer tilbake til stillingen som konservator/avdelingsleder ved Museum Nord Vesterålsmuseet. Sak 28/2009 Eventuelt Det forelå ingen saker til Eventuelt. Møtet ble hevet kl Melbu 5. mai 2009 Reidar Bertelsen Styreleder Ellen Julin Styremedlem Pål Christensen Direktør 3

13 Protokoll - Styremøte 01/09 Dato: tirsdag 3. mars Sted: Kjeldebotn Kaia kafe, møterom. 2 etg. kl Til stede: Fred Åge Hol, Solveig Hatteland, Arild Olsen, Oddbjørn Dalsbø, Svein Berg, Rune Edvardsen, Randi Melgaard og Anne-Margrethe Roll Ikke møtt: Rannveig Klæboe Essarti Inviterte: Evenes kommune Unn Kristin Laberg, Gratangen kommune Ronald Aune Jensen, Ofoten regionråd Eystein Markusson og Skånland kommune Elisabet Øyen, møtte ikke. Forkortelser: FL - Friluftsrådenes Landsforbund OF Ofoten friluftsråd OR Ofoten regionråd FMN Fylkesmann i Nordland NFK Nordland fylkeskommune. Sak 1/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 2/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/08 Vedtak: Protokoll godkjent Sak 3/09 Regnskap 2008 Regnskapet viste et negativt avvik på kr Underskuddet har Narvik kommune dekket i tillegg til fast kontingent kr et mellomværende på kr Totalt utgjør dette i kostnader for Narvik kommune kr Ofoten friluftsråd har mottatt tilskudd kr fra Nordland fylkeskommune etter at regnskapet er gjort opp. Mellomværet på kr må vurderes % fordelt på kommunene. Vedtak Ofoten friluftsråd må få et budsjett i ballanse. Negativ avvik kr må vurderes å dekkes inn fra fond og / eller fordelt på medlemskommunene. Alternativt vil være at et eventuelt overskudd for 2009 dekker underskudd Sak 4/09 Budsjett 2009 Vedlagt til styret: Forslag til budsjett Budsjett finansieres med tilskudd fra medlemskommunene, Nordland Fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og noe fra fond. Aktiviteten i friluftsrådet er prosjektstyrt og styres ut i fra tilskudd som blir bevilget. Fast tilskudd fra NFK, FL og medlemskommuner dekker ikke opp for faste administrative utgifter. Administrative utgifter: Lønn, Tidskrift, Telefon, Hjemmeside, Kjøregodtgjørelse, Reiser, Kurs, Seminar, Kontorhold, Kontorrekvisita. Andre utgifter er: Lagerleie og forsikring Vedtak:

14 Styret tar budsjett for 2009 som en orientering. Det utarbeides et budsjett som viser friluftsrådets aktivitet for 2009, og skal være i balanse til årsmøtet. Styret legger budsjettet fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: 1. Budsjett 2009 vedtas. Sak 5/09 Kommunal andel til Ofoten friluftsråd (OF) Viser til budsjett 2009 og regnskap Det er ikke ballanse i budsjett og regnskap. Skal en få balanse i budsjett for 2009 tilrås det at den kommunale andelen øker. For 2008 var det et underskudd på kr ,- før tilskudd kr fra NFK ble overført til OF. Vedlagt følger fordeling av medlemskontingent fra Vedtak: Vedtekter 5 Kontingent. Kontingent tilføyes et nytt punkt - grunnsum og sum per innbygger indeksreguleres hvert år i forhold til pris og lønnskostnader. Sak fremmes til årsmøtet vedrørende økning av kontingent fra kommunene. Vedlagt følger forslag til nye kontingentsatser. (Det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig. Daglig leder foreslår derfor at grunnsummen økes og at kronebeløp per innbygger høynes. Grunnsum per kommune økes til kr og kr. 7.- per innbygger.) Sak 6/09 Fotokonkurranse Vedlagt følger utkast til tekst til invitasjon til deltakelse i fotokonkurranse Kostnader: kr. 2000,- Omtale sendes Fremover og legges inn på vår hjemmeside. Det oppneves jury: administrasjon i den enkelte kommune ivaretar sin kommune. Vedtak: Styret slutter seg til utkast til tekst og at det legges ut på vår hjemmeside når en har budsjettdekning for tiltaket. Sak 7/09 Vedtekter for Ofoten Friluftsråd Forslag til vedtekter for OF ble sist lagt fram i styremøte 25. januar 2000 sak 2. Det ble da gjort vedtak om at vedtektene skulle politisk behandles i den enkelte kommune. I tillegg ønskes det en gjennomgang av vedtektene for korrigering der det måtte være behov. I dages vedtekter er Ofoten regionråd, Ofotsamvirke. I tillegg må 6 Kontingent justeres. Vedtak: 1. Det opprettes arbeidsgruppe bestående av daglig leder for Ofoten regionråd, styreleder og daglig leder for Ofoten friluftsråd. Arbeidsgruppen oppdaterer og justerer vedtektene slik at de ivaretar dagens organisasjonsform og inviterte kommuner som ikke er tilsluttet Ofoten regionråd. 2. Vedtektene legges fram for årsmøtet Ofoten regionråd for følgende vedtak. Vedtekter godkjennes Vedlagt følger utkast til vedtekter.

15 Sak 8/09 Utlysning av stilling Daglig leder er i dag midlertidig tilsatt i 50 %. Trond Blomlie har gitt tilbakemelding om at han ikke kommer tilbake i stillingen. Vedtak Stillingen lyses ut eksternt, men i et begrenset omland. Annonse i Ofoten avisene. Ansettelse gjøres av Ofoten regionråd. Sak 9/09 FL - Nytt prinsipprogram for FL Vedlagt ligger arbeidsgruppas forslag til prinsipprogram og strategier Of er bedt om å komme med eventuelle synspunkter innen 3. april Vedtak. Ofoten friluftsråd slutter seg til prinsipprogrammet. Daglig leder melder dette inn til FL Sak 10/09 Opptak av nye medlemmer i Ofoten friluftsråd Kommunene Evenes, Skånland og Gratangen er tilskrevet og invitert til medlemskap i Ofoten friluftsråd Vedtak. Tatt til orientering. Evenes kommune har hatt saken til politisk behandling, med positivt vedtak. Sak 11/09 Turbok på nett Status turbok på nett Vedtak: Styret orientert om status. Kommunene arbeider videre med utviklingen av siden. Sak 12/09 Arbeidsprogram 2009 Ofoten friluftsråd Vedlagt følger arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet justeres i henhold søknader som er innvilget tilskudd. Vedtak. Styret slutter seg til utkast til arbeidprogram, og legger det fram for årsmøtet med følgende vedtak. Arbeidsprogram godkjennes. Sak 13/09 Referatsaker a. -Julehilsninger b. -Rapport 2008 Prosjektstøtte Rapporter fra prosjekter. vedlegg oversikt over rapporter som er levert. c. -Halvårsplan 2009 oversikt over aktivitet fram til høsten d. -Tilskudd 2009 søknader om tilskudd som er utarbeidet. Se vedlagte søknadsoversikt e. -Innspill til kommunedelplan i Ballangen Kommune fysisk aktivitet og Naturopplevelse og trafikksikkerhet. f. -Hovedrevisjon: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Narvik Narvik kommunes arealplan arbeidet starter opp i 2009 g Tap av PC fra kontoret

16 h Referat fra Kontaktmøte NFK interkommunale friluftsråd i Nordland. Lønstua i Saltdal. i. -OR inviterte interesserte parter til Partnerskapsmøte 12. januar Narvik. j. -Høringsuttalelser Forslag til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk i Nordland Reguleringsplan for Herlangsfjellet hyttegrend, Boltåsen Reguleringsplan Håkvikdalen Høring av Samerettsutvalget NOU 2007:13 Den nye Sameretten Høring Klimaendring Nordland k. -Besøk av FMN Orientering i folkehelsearbeid i regi av Of l Brev til kommunene om deltakelse av arbeidet vedrørende kartlegging av viktige friluftsområder i Ofoten, tilbud om samarbeid m nov. 08. Protokoll fra styremøte , Haugesund n. -Fred Åge orienterer fra Styremøte o. -Årsmøte Of innkalles til årsmøte i FL fredag 19.juni p Samling Læring i friluft 10 års jubileum. q- -møteplan foreslår 3 styremøter i tillegg til årsmøte Vedtak: Referatsakene tas til orientering

17 Velkomen til Landskonferansen for Regionråd august 2009 i Vest-Telemark Vest-Telemarkrådet er arrangør av årets Landskonferanse for Regionråd. Eit tema som har vore drøfta gjennom fleire konferansar; regionrådet sin plass i forvaltninga, er tema også i år. Vest-Telemarkrådet har hatt møte med tidlegare arrangørar, og vi ynskjer no å koma vidare med diskusjonen. Vi ber om at regionråda rundt i landet diskuterar emnet før dei møter på konferansen, og gjer oss ei tilbakemelding. På bakgrunn av dei svara de sender inn, vil vi kunne utarbeida eit underlagsdokument som utgangspunkt for diskusjon på konferansen. Problemstillinga de skal ta stilling til er: 1. skal regionråda i Noreg ha eit felles organ med faste møte, handsaming av felles saker og mogleg felles uttale? 2. skal råda ha eit felles sekretariat som tar seg av den praktiske organiseringa av konferansen? 3. skal vi ha det som no og legge temaet dødt? Vest-Telemarkrådet sitt framlegg er ein enkel nettverksorganisasjon med sekretær som fylgjer konferansen. Oppgåvene vil mellom anna vera å førebu landskonferansen; avgjere kven som skal være neste års arrangør, gjere framlegg til tema, organisere samarbeid og bygge nettverk. Ei anna oppgåve kan være å vedlikehalde nettsida og være eit kontaktledd mot KS. Stillinga bør vera ei prøveordning fyrste året, finansiert av råda, prosjektmidlar frå KRD og statlege midlar. Vi ber om tilbakemelding frå regionråda innan 1. juni 2009 på Med venleg helsing Olav Urbø Regionordførar Telefon: E-post: Bank: Fax: Web: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

18 Telefon: E-post: Bank: Fax: Web: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

19 Norskekysten Kystregionsamarbeid Interimgruppen Kystregionkonferansen Tromsø 15/16 juni. Foreløpig invitasjon Interimgruppen for Kystregionsamarbeidet arbeider med programmet for Tromsø og sender ut en foreløpig invitasjon til alle regionråd, universitet/høgskoler og næringsråd langs kysten. Fiskeri og kystminister Helga Pedersen er invitert til å holde det innledende foredrag på mandag 15. juni. Kåre Valebrokk vil ta oss med på en tur i Norge, han skal nemlig ta opp temaet Ta hele Norge i bruk. Mandagen vil bli satt i forskningens og utviklingens tegn. Her vil rektor Grønmo fra universitetet i Bergen og rektor Aarbakke fra universitet i Tromsø innlede om samarbeidet på dette området. Det er også et ønske fra interimgruppen om blant annet å sette vindmøller til havs på dagsordenen og Arvid Nøttvedt, CMR vil ta dette opp i sitt innlegg på mandag. Som avslutning på den første dagen vil det bli en paneldebatt der også forskjellige forskningsmiljø langs kysten vil bli inviterte til å følge opp dagens innlegg. På tirsdag den 16. juni vil en ta opp Marine og Maritime muligheter og utfordringer. Her vil tidligere konsernsjef i Norfima Ørjan Olsvik innlede om fiskeri og havbruk og Rederiforbundet vil ta et innlegg om de maritime næringene. Deretter vil Klima/Miljø/Energi bli tatt opp. Det arbeides nå med å få innledere til disse temaene, men her er vi ikke helt i havn. Konferansen vil avsluttes med en plenumsdebatt der det vil bli svært viktig å sette veien videre for utviklingen av dette kystregionnettverket. Det vil bli sendt ut formell invitasjon og påmeldingsskjema med frister for påmelding etc over helgen, men dere oppfordres nå til å sette av dagene. Konferansen starter mandag 15. juni kl 1300 og avsluttes tirsdag 16. juni kl Det er reservert hotellrom i Tromsø. Byråd Lisbeth Iversen Bergen kommune Vi håper å se så mange som mulig av dere i Tromsø Vennlig hilsen interimgruppen Ordfører Arild Hausberg Tromsø kommune Leder Nestleder

20 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 08/09 Regionalt biblioteksamarbeid presentasjon av prosjektet biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak Saksopplysninger: Det vises til vedlagt utredning utført av prosjektavdelingen i Tysfjord kommune. Folkebibliotekene i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Steigen, Tjeldsund og Tysfjord ble under samlebetegnelsen Ofotbibliotekene i 2008 tildelt midler fra ABM-utvikling til utredning av et biblioteksamarbeid etter såkalt vertskommunemodell. Bakgrunnen for at en søknad ble fremmet hadde å gjøre med den situasjon som preger flere av disse folkebibliotekene; lave stillingsstørrelser, knappe ressurser, store avstander og med få muligheter til videreutvikling eller kvalitetssikring av det tilbud som kommunene er lovpålagt i forhold til sine innbyggere. Utredningen konkluderer med at kommunene har behov for å legge et bedre grunnlag for samarbeid på bibliotekområdet før en organisering på nivå med vertskommunemodellen kan betraktes som en formålstjenlig løsning. Det foreslås at bibliotekene innledningsvis samler seg om et samarbeidsprosjekt som strekker seg over en periode på et år. Meningen er at bibliotek og kommuner i løpet av denne tiden skal få bedre innsikt i hvilke rammer en fremover ønsker å samarbeide ut fra. Nødvendigheten av et forprosjekt av denne typen er blant annet knyttet til behovet for å kartlegge hvilke praktiske og økonomiske utfordringer en vil stå overfor i og med de geografiske avstander vi har å forholde oss til. Det er lagt opp til at bibliotekene i den foreslåtte perioden planlegger og gjennomfører samarbeidsprosjekt av faglig karakter som bidrar til å møte de behov for utvikling som de selv har vært med og kartlagt. Samarbeidsområdene vil være knyttet til felles nettportal kompetanseutvikling samarbeid om kulturarrangement Det er foreslått at en koordinatorstilling opprettes for å sikre samarbeidets fremdrift. Det vil bli søkt om regionale og statlige midler for å dekke kostnadene knyttet til prosjektet. Et forslag til forpliktende samarbeidsavtale er utformet og vedlagt utredningen. Vedlegg: - Utredning av biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen i Ofoten, Tysfjord kommune Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

21 Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skiljeliner. (St.meld.nr. 23, ( ) Bibliotek). 1

22 FORORD Tysfjord kommunes prosjektavdeling vil takke for tilliten i og med tildelingen av oppdraget med å utrede biblioteksamarbeidet. Det har vært spennende og interessant å få innsikt i det som er folkebibliotekenes oppgaver, funksjoner og hverdag, og se hvilken rolle biblioteket har i regionen. Oppgave med å finne fram til det som er felles for de ulike kommunene, og som kan danne grunnlaget for et videre samarbeid, har selvsagt også vært utfordrende. Samtidig har det forenklet arbeidet at alle involverte har vært så motiverte, og så lett har gitt uttrykk for sine synspunkter og ideer. Vi håper og tror at selve utredningsprosessen, der bibliotekene har hatt mulighet til å møtes og bli bedre kjent med hverandre, har hatt en positiv effekt i forhold oppbyggingen av et regionalt bibliotekfellesskap. Vi håper videre at konklusjonen er en bibliotekene kan samles om og som kan danne grunnlag for et konstruktivt samarbeid videre. Med vennlig hilsen Tysfjord kommune Prosjektavdelingen v/ Stig Eriksen og Kjerstin Klæboe 2

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale,

Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skiljeliner. (St.meld.nr.

Detaljer

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene

Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør representantskapet i Ofoten regionråd. Administrasjonssjefene i medlemskommunene 31. mai 17 INNKALLING TIL MØTE I REPRESENTANTSKAPET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 9. juni 2017 kl. 10:00-14:00 Studiosalen, Narvik kulturhus, Narvik Til: Formannskapene i medlemskommunene som tilsammen utgjør

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Sidsel Haldorsen Medlem FRP Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 24.05.2012 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter

Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Politisk sekreta Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 23.06.2010 35610/2010 2010/10738 Saksnummer Utvalg Møtedato 10/85 Bystyret 16.09.2010 Salten kontrollutvalg - endrede vedtekter Saksopplysninger

Detaljer

Program for Partnerskap Ofoten

Program for Partnerskap Ofoten Program for Partnerskap Ofoten 2009-11 Første gang behandlet i Styremøte 03.04.09, sendt på sirkulasjon til Styret 29.04.09, godkjent i Styret 10.06.09 I tillegg til dette partnerskapsprogrammet skal det

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG

VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG VESTERÅLEN REGIONRÅDS ARBEIDSUTVALG Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Sortland rådhus Dato: 30.01.2015 Tidspunkt: 09:00 12:00 Saker til behandling:

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 2: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 9.12.2014 kl. 14:00 16:00 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 29.11.16 kl. 16:00 18:30 Onsdag 30.11.16 kl. 09:00 11:45 Sted: Tilstede: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy Styreleder Randi Melgaard Nestleder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten

0030 OSLO Dato: Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/ /07 C60 Ellen Vibeke Solli Nygjelten TOLGA KOMMUNE Kulturavdelingen Kultur- 02. MAI 2007 Kultur- og kirkedepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO 09ri904 r7ei K)J ` 1 Dato: 30.04.2007 Vår ref. Løpenr. Arkivkode Saksbehandler Deres ref. 07/201-5

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Møterom 01, Sortland hotell, Sortland Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: Kl 10:00 13:30 Saker til behandling: 060/16 073/16

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon

Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon Regional bibliotekplan for Troms - kortversjon 2017-2028 Illustrasjoner: Andreas Johansen 2 3 Innhold Formål med Regional bibliotekplan for Troms 2017-2028... 4 Vår visjon... 5 Strategier... 7 Tjenesteområde

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD 13. september 17 INNKALLING TIL MØTE I HOVEDSTYRET OFOTEN REGIONRÅD Tid: Fredag 22. september kl 10:00-14:00 Sted: Ballangen rådhus Til: Leder Tor Asgeir Johansen, nestleder Rune Edvardsen, Geir-Ketil

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:00 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Innkalt: Marmelkroken, Bø i Andøy (Oppmøte på

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 21. mars, kl. 13:00 18:00 Onsdag 22. mars, kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Narvik. Fra styret: Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F.

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Møterom, Tjeldsundbrua kro- og hotell Dato: 24.01.2013 Tid: 12:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Referat fra felles møte om intensjonsplan

Referat fra felles møte om intensjonsplan Til medlemmene i felles arbeidsgruppe fra Hole, Jevnaker og Ringerike kommuner Referat fra felles møte om intensjonsplan tirsdag 29.03.16 kl 12.00 17.00 i Ringerike rådhus. Til stede: Hole: Per Berger,

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:20 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Marmelkroken, Bø i Andøy Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

Styringsgruppe kommunereformen

Styringsgruppe kommunereformen Styringsgruppe kommunereformen Referat fra møte nr. 3: Styringsgruppe kommunereformen Møte gjennomført 21.1.2015 kl. 14:00 16:30 i formannskapssalen, rådhuset. Til stede var: Svein Erik Kristiansen Arne

Detaljer

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17

Heidi Robertsen Lena Breivik under AU-sak 03/17 Jannike Ramsvik under AU-sak 04/17 Mona Lindal under AU-sak 05/17 REFERAT FRA MØTE I ARBEIDSUTVALGET 3. FEBRUAR 2017 I BODØ Til stede: I tillegg møtte: Ida Pinnerød Lars Kr. H. Evjenth Monika Sande Hege Sørlie Asle Schrøder Rolf Kåre Jensen Kjersti Bye Pedersen Heidi

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato: Mandag 19. oktober 2015 Tid: Kl. 12:00 16:00 PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Tilstede: Nyvågar, Kabelvåg Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Jørun Drevland Grete Ellingsen

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Kommunestyresalen, Lødingen kommune Dato: 02.06.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 13:40 Saker til behandling: 001/17 011/17 Tilstede faste

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad.

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Kommunenes postmottak Arendal 28.august 2017 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 25.august 2017 i Almuestaua Gjerstad. Følgende møtte: Ordfører Per Kristian

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd tirsdag 22.09.09, kl. 12:00 Bystyresalen, Narvik Rådhus Formannskapsmedlemmene i deltagerkommunene i Ofoten regionråd innkalles. Forfall meldes

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40

Tjeldsund kommune. Møteprotokoll Offentlig. Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 09:15 12:40 Tjeldsund kommune Møteprotokoll Offentlig Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Tjeldsund rådhus Dato: 06.07.2017 Tid: 09:15 12:40 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Tirsdag 29. November 2015 kl. 16:00 18:30 Onsdag 30. November 2016, kl. 09:00-15:00 Sted: Innkalt: Lofotr Vikingmuseum, Vestvågøy Randi

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 21. april 2016), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda

MØTEPROTOKOLL. Fellesnemnda Skånland kommune MØTEPROTOKOLL Fellesnemnda Møtested: Kommunehuset på, møterom 101 Møtedato: 09.08.2017 Tid: 09:00-14:00 Til stede på møtet Medlemmer: Skånland: Helene Berg Nilsen Odd Are Hansen Stein

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Hermetikken, Kulturfabrikken Sortland Dato: 24.02.2017 Tidspunkt: Kl 09:00 13:00 Saker til behandling: 011/17 017/17

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Mandag 7. mars 2016 kl. 14:00 17:00 Tirsdag 8. mars 2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Quality Hotel Grand Royal, Narvik Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen!

Alle formannskapsmedlemmene og andre er hjertelig velkommen til å være med under hele samlingen! Regionrådet for Fjellregionen Formannskapsmedlemmer i Fjellregionen Fylkesordfører, fylkesråd og opposisjon i Hedmark Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag Andre med møterett i følge adresseliste Dato 2011-11-07

Detaljer

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014

Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Møtedato: 26. februar 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2013/298-12/012 Karin Paulke, 75 51 29 36 Bodø, 14.2.2014 Styresak 12-2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte 5. februar 2014 Det vises

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Bø kommune Dato: 28.04.2017 Tidspunkt: Kl 09:00-1300 Saker til behandling: 035/17 044/17 Tilstede

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP

Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder H Gunnhill Andreassen Nestleder HTL Eivind Kristoffersen Medlem SP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 16.11.2016 Tid: 09:30 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Kristin Johnsen Leder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg, Rådhuset Dato: 05.02.2014 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Erik Kristiansen Ordfører

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen

Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen 24.01.2017 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 31.01.2017 Tidspunkt: 10:00 Organisasjonsutvalget Moloveien 16, 6. et. Formannskapssalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt politisk sekretariat,

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste

Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd. Velkommen til regionrådsmøtet! Saksliste Innkalling til regionrådsmøte i ORKidé - Nordmøre regionråd Tid: 7. april 2017 kl. 0830 1400 Sted: Scandic Hotel Kristiansund 0830 0845 Velkommen - Ordfører og AU-leder 0845 0915 Del 1: Formalia 0915 1130

Detaljer

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015

Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Nasjonal bibliotekutvikling Juni 2015 Svein Arne Tinnesand Sekretariat for bibliotekutvikling Sbu@nb.no Nasjonalbiblioteket Juni 2015 Fakta om Nasjonalbiblioteket og bibliotekutvikling 450 ansatte plassert

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråds arbeidsutvalg Møtested: Blåboksen, Kulturfabrikken Sortland Dato: 20.01.2017 Tidspunkt: Kl 10:00 14:00 Saker til behandling: 001/17 010/17

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015

REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 609, 9306 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no Dato: 29.04.2015 REFERAT FRA MØTE I MIDT-TROMSTINGET 27. april 2015 Midt-Tromstingets

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 5/2013 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 17.10.2013 Tid: Fra kl.: 10.00 - til kl. 14.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtte Ordfører Ragnar Olsen AP Varaordfører

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet

HOVEDUTSKRIFT Formannskapet MØTE NR. 4/2017 HOVEDUTSKRIFT Møtested: kommunestyresalen, Kvalsund rådhus Møtedato: 04.05.2017 Tid: Fra kl.: 10:00 til kl. 12:20 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Ordfører Terje

Detaljer

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET PROTOKOLL FRA HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Tid: Torsdag 20. april 2017 kl. 09.00 15.00 Sted: Møterom ODIN 8. et. Forskerforbundets lokaler i Tullins gate 2, 0166 Oslo Innledningsvis hadde Hovedstyret

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel 020/10 Forvaltningsrevisjonsrapport nr /2010 Spesialundervisning i grunnskolen NÆRØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: Tirsdag 23. november 2010 TID: Kl 11.30 (Mrk. tida!) STED: Formannskapssalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

VEST-FINNMARK REGIONRÅD

VEST-FINNMARK REGIONRÅD PROTOKOLL FRA MØTE VEST-FINNMARK REGIONRÅD ALTA, 26. OG 27. MAI 2011 RICA HOTELL, ALTA 1/ Møtet fant sted på Rica Hotell, Alta Til stede: Fra Vest-Finnmark regionråd: Alta: ordfører Geir Ove Bakken Alta:

Detaljer

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17

Møte nr: 2/17 Møtedato: Tid: Kl kl. 12:55 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 2/17 Møtedato: 4.9.2017 Tid: Kl. 09.30 kl. 12:55 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 9/17 15/17 Møteleder: Stig

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak:

Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse til Bibliotekreform 2014 med de kommentarer som kommer fram i uttalelsen. Vedtak: HEDMARK FYLKESKOMMUNE SÆRUTSKRIFT AV MØTEPROTOKOLLEN Fylkesrådet Møte 30.04.07 SAK 60/07 HØRINGSUTTALELSE - BIBLIOTEKREFORM 2014 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet gir følgende høringsuttalelse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Hurtigrutens Hus, Stokmarknes Dato: 25. september 2015 Tid: 09:00 15:00 Tilstede: Randi Melgaard Øystein Normann for Søren Fredrik Voie Anne Rita Nicklasson

Detaljer

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07

Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for kultur og folkehelse /07 VESTFOLD FYLKESKOMMUNE Ege ltur- okirked.._.. ; Vestfold fylkesbibliotek SAKSPROTOKOLL Arkivsak 200603227 Arkivnr. Saksbehandler Unni Wenche Minsås ' ^w«j.^'.si,yyr;;s9raaitc.rn+t+uwer Saksgang Møtedato

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: Tid: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Åfjord formannskap Møtested: Åfjord helsesenter FoRum Møtedato: 01.09.2017 Tid: 09:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Solgunn Barsleth som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Mandag den 23. februar på Thon hotell Harstad kl 0930-1400 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16

Møte nr: 3/16 Møtedato: Tid: Kl kl. 11:40 Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Styret for Kontrollutvalgssekretariatet for Romsdal MØTEPROTOKOLL Møte nr: 3/16 Møtedato: 30.11.2016 Tid: Kl. 09.30 kl. 11:40 Møtested: Møterom «Galleriet», Molde rådhus Sak nr: 15/16 21/16 Møteleder:

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer