Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd"

Transkript

1 Innkalling til møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd torsdag 4. juni 2009, kl. 10:00 Norges Brannskole, Fjelldal Til: Leder Bjørnar Pettersen, nestleder Karen Margrethe Kuvaas, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Anders Sæther, Tore Nysæter, Bjørn Israelsen, Bodil Tokle, Trude Hagland, Bjørn Hanssen, Jan Ivar Jakobsen, Tor Asgeir Johansen, Torgeir Trældal, Gunnhill Andreassen Vi ber om at representanter som blir forhindret fra å møte gir tilbakemelding til sekretariatet. For øvrig: Rådmenn og fylkestingsrepresentanter fra medlemskommunene har i henhold til vedtektene møte og talerett i regionrådet hovedstyre. Vennligst gi beskjed om dere ønsker å møte for grunnet servering! Orienteringssaker - Orientering om Norges Brannskole - Presentasjon av KonKraft 6 - petroleumsvirksomhet i nord Konkraft Oljeindustriens Landsforening (http://www.konkraft.no/default.asp?id=1006) Referatsaker - Protokoll fra møte Hovedstyret i Ofoten regionråd Protokoll fra møte Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Protokoll fra møte Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Protokoll fra møte i Ofoten friluftsråd Protokoll fra møte i Styringsgruppa for Partnerskap Ofoten Protokoll fra styremøte i Museum Nord Brev angående landskonferansen for regionråd - Invitasjon til møte i Kystregionsamarbeidet Saker til behandling: HS 08/09 Regionalt biblioteksamarbeid presentasjon av prosjektet biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen HS 09/09 Årsmøte Ofoten friluftsråd a) Vedtektsendring Ofoten friluftsråd b) Årsmelding 2008 c) Regnskap 2008 d) Arbeidsprogram for 2009 e) Budsjett 2009 f) Kommunal kontingent for 2009 g) Budsjett 2010 h) Kommunal kontingent 2010 Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

2 i) Oppstart av kartlegging og verdisetting av friluftsområder i Ofoten HS 10/09 Valg av representant til Rådsmøte i Museum Nord HS 11/09 Mål og visjoner for Strategisk Næringsplan Ofoten HS 12/09 Møteplan Ofoten regionråd andre halvår 2009 HS 13/09 Kort høring - 3 handlingsprogrammer under Nasjonal transportplan HS 14/09 Alternativ trase for passering av Tjeldsundet LOFAST 2 Innledning til debatt ved varaordfører Bjørn Hansen, Tjeldsund HS 15/09 Oppfølging av Stortingets vedtak i St prp nr 48, ref Innst S nr 318 om Forsvarets langtidsplan ang Marinens Jegervåpen (MJV) og Marinejegerkommandoen (MJK) tilstedeværelse i Ramsund Innledning til debatt ved varaordfører Bjørn Hansen, Tjeldsund HS 16/09 Eventuelt 27. mai 2009 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

3 Protokoll fra møte i Hovedstyret i Ofoten regionråd Dato , kl. 09:00 13:30 Stetind hotell, Kjøpsvik Møtt: Karen Margrethe Kuvaas (møteleder), Torgeir Trældal, Tore Nysæter, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Bjørn Israelsen, Bodil Tokle, Anders Sæther, Tor Asgeir Johansen Forfall: Trude Hagland, Bjørn Hanssen, Jan Ivar Jakobsen, Bjørnar Pettersen Ellers til stede: Wiggo Lauritzen, Robert Pettersen, Steinar Sørensen, Svenn Ole Wiik, Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt. Orienteringer - Innovasjon Norge og KS. Videreutvikling av kommunenes arbeid med lokal næringsutvikling, Direktør Edvin Kaski, Innovasjon Norge Nordland (torsdag ) - Næringsarbeid i Narvik, Adm. Dir. Ragnar Krogstad, Futurum AS - Næringsarbeid i Tysfjord, Prosjektleder Stig Eriksen, Tysfjord kommune - Orientering om Tysfjord kommune, Rådmann Robert Pettersen, Tysfjord kommune Referatsaker - Protokoll Hovedstyret Ofoten regionråd Protokoll Arbeidsutvalget Ofoten regionråd Protokoll fra Rådmannsutvalget i Ofoten Høringsuttalelse fra Ofoten regionråd til forskrift om oppdrettsløye - Høringsuttalelse fra Ofoten regionråd til forslag til FOT-ruter - Uttalelse fra Ofoten regionråd om ilandføring av olje og gass - Svar ang. hurtigbåt Kjeldebotn Evenes, brev fra NFK Invitasjon til eierskap i NORISS as, brev Protokoll fra styremøte Museum Nord Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

4 HS 01/09 Støtteverdige tiltak - prinsippdebatt Regionrådet mottar en rekke henvendelser med forespørsel om politisk og økonomisk støtte. Regionrådet drøftet saken uten å konkludere i saken. Det ble ikke fattet vedtak i saken HS 02/09 Logo for Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd vil benytte kommunenes våpenskjold i kombinasjon som logo. HS 03/09 Retningslinjer for saksbehandling Regionrådet har relativt kortfattede vedtekter og etter hvert som forskjellige saker kommer til behandling. Eksempler på dette er forholdet til underliggende/tilknyttede organer. Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd ber sekretariatet utarbeide forslag til prosedyrer for saksbehandling der sekretariatet finner det formålstjenelig. HS 04/09 Partnerskap Ofoten vararepresentanter til styret Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd oppnevner de følgende personer som vararepresentanter til styret i partnerskap Ofoten: Til de fire politisk valgte plassene: 1. Ordfører Anders Sæter 2. Varaordfører Bjørn Israelsen 3. Varaordfører Tore Nysæter 4. Varaordfører Trude Hagland Personlig vararepresentant for daglig leder Narvik Næringsforum: leder Ballangen Næringsforum Personlig vararepresentant for Sven-Roald Nystø: Oddbjørn Dalsbø, kulturkonsulent Ballangen kommune Personlig vararepresentant for representanten fra HiN: Siv Lysvold, rektor, Narvik Vgs. HS 05/09 Teknorama - Støtte Enstemmig vedtak: Hovedstyret i Ofoten regionråd gir sin tilslutning til prosjektet Teknorama og ber sekretariatet utarbeide et støttebrev til Narvikgården AS. Innenfor dagens budsjettrammer finner Ofoten regionråd ikke å kunne gå inn som stifter i prosjektet. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

5 HS 06/09 Vararepresentanter AU Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Hovedstyret i Ofoten regionråd finner det formålstjenelig at kommunene har de følgende vararepresentanter til Arbeidsutvalget: 1. Varaordfører; 2. Opposisjonspolitiker. Sekretariatet bes fremme endring av vedtekter til neste møte i representantskapet i Ofoten regionråd. HS 07/09 Møte med Stortingets Nordlandsbenk Enstemmig vedtak: Basert på drøftingene i møtet bes sekretariatet organisere møte med Nordlandsbenken samarbeid med representanter fra kommunene. Bogen i Ofoten, 5. mars 2009 Eystein Markusson Sekretariatsleder Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

6 Protokoll fra møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Dato , kl. 10:00-13:00 Formannskapssalen, Narvik Rådhus Møtt: Leder Bjørnar Pettersen, Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson, Tore Nysæter, Anders Sæther Ellers til stede: Geir Halvorsen, Robert Pettersen og Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. En sak ble meldt til eventuelt. Orienteringssaker Regional satsing i Ofoten for å sette boligpolitiske og boligfaglige problemstillinger på agendaen presentasjon fra Husbanken region Bodø ved regiondirektør Mona Liss Paulsen, avdelingsdirektør Adelheid B. Kristiansen og rådgiver Linn Edvardsen Forespørsel fra Bondelaget angående studietur med tanke på felles prosjekt rundt lokal mat. Hangarprosjektet Harstad-Narvik Lufthavn Evenes, kort orientering om fremdrift ved Jardar Jensen. AU 07/09 Regionalt kultursamarbeid Saken ble drøftet med bakgrunn i uttalelse fra Regionalt kulturmøte ( ). Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd tar inntil videre uttalelsen til orientering i påvente av de pågående prosesser i Narvik kommune. AU08/09 Valg av styremedlem til Karrieresenteret i Ofoten Enstemmig vedtak: Anne-Rita Nicklasson oppnevnes som medlem i styret i Karrieresenteret i Ofoten. AU09/09 Vedtekter for Partnerskap Ofoten Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd fastsetter de fremlagte vedtekter for Partnerskap Ofoten. Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

7 AU 10/09 Støtteerklæring - Narviksenteret Enstemmig vedtak: Ofoten regionråd har store forventninger til opprettingen av Narviksenteret - en Nordnorsk stiftelse for historieformidling, menneskerettigheter og fredsbygging som søkes opprettet av Nordland Røde Kors Krigsminnemuseum, Nord-Norsk Fredssenter, Narvik og Narvik kommune. Regionrådet er opptatt av at de krigshandlinger som under andre verdenskrig foregikk i Nord-Norge, og i særdeles i vår region, blir dokumentert og gjort kjent på en behørig måte. Videre ønsker regionrådet å understreke viktigheten av at en gjennom dette arbeidet gir en pedagogisk tilrettelagt kunnskapsformidling til den oppvoksende slekt om krig, internasjonale konflikter og fredsarbeid med bakgrunn i landsdelens krigshistorie i det nasjonale perspektiv. Ofoten regionråd ønsker stifterne av Narviksenteret lykke til og gir sin fulle støtte til opprettingen av stiftelsen. Bogen i Ofoten, 16. april 2009 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

8 Protokoll fra møte i Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Mandag , kl. 09:30-14:00 Skagen hotell, Bodø Møtt: Karen Margrethe Kuvaas (møteleder), Gunnhill Andreassen, Jardar Jensen, Anne- Rita Nicklasson Ellers til stede: Eystein Markusson (sekretær) Innkalling og saksliste ble godkjent. I etterkant av møtet ble det avholdt møte mellom fylkesrådsleder Odd Eriksen, fylkesrådene May Valle og Marit Tennfjord og Arbeidsutvalget. Orienteringssaker - Orientering om KS Nordland ved Elin Bye, daglig leder KS Nordland - Orientering fra samling for regionrådenes sekretariatsledere i Nordland ved Eystein Markusson - Presentasjon av Ofoten regionråds nye websider ved Eystein Markusson AU 11/09 Interkommunal møteplan På grunn av vanskeligheter med å finne tid for møter i Ofoten regionråd har sekretariatet fremmet problemstillingen rundt en interkommunal møteplan hvor alle møter i formannskap og kommunestyrer registreres sammen med andre møter av felles interesse. Dette med den hensikt å kunne lette planlegging av møter i interkommunale og andre organer. Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget i Ofoten regionråd anmoder de deltagende kommunene i Ofoten regionråd om å vedta sine møteplaner for andre halvår 2009 i forkant av regionrådets hovedstyremøte 3-4. Juni -09. AU 12/09 Budsjettarbeid 2010 Ofoten regionråd Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber leder og sekretariatsleder om å utarbeide forslag til budsjett for Ofoten regionråd for Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

9 AU 13/09 Revisjon av Strategisk næringsplan for Ofoten - prosess Enstemmig vedtak: Arbeidsutvalget ber sekretariatet legge frem sak for neste møte i regionrådets hovedstyre med tanke på en behandling av visjon og målformuleringer i Strategisk Næringsplan. Videre ber AU om at sekretariatet legger opp en revisjonsprosess med tanke på vedtak av ny strategisk næringsplan for Ofoten i de respektive kommunestyrer i januar april 2009 Eystein Markusson Sekretær Ofoten regionråd, Pb. 61, 8539 Bogen i Ofoten tlf

10 PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD kl Møtet ble avholdt: Museum Nord - Vesterålsmuseet, Melbo Hovedgård Til stede fra styret: Reidar Bertelsen, leder Erlaug Benjaminsen Ellen Margrethe Julin Marion Fjelde Larsen Forfall: Andre deltakere: Hugo Olsen. Varamedlem Brith Unni Willumsen møtte i hans sted. Willfred Nordlund. Varamedlem Per Mikal Hilmo var innkalt, men hadde ikke anledning til å møte. Direktør Pål Christensen Yngvar Jacobsen, Vesteråls-Revisjon AS under sak 23/2009 Styret var beslutningsdyktig ettersom mer enn halvparten av styremedlemmene var til stede. Reidar Bertelsen ønsket velkommen. Saksnr. Sak 20/2009 Sakstittel/referat Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkallingen ble godkjent og sakslista vedtatt, med tilføyelse av sak 27/2009. Sak 21/2009 Referat fra styremøte 17. mars 2009 godkjenning Vedtak: Protokollen enstemmig godkjent. Sak 22/2009 Orienteringssaker 1. Fortellinger om kyst-norge. Den norsk-arktiske torsken og verden. 2. Foredrag om forskning på konsoliderte museer på kurs i regi av Forskerforbundet. 3. Styremøte Akvakultur i Vesterålen. 4. Begeistringsseminar Nordlands historie, Stokmarknes. 5. Deltakelse i fransk film om torskefiskets historie. 1

11 6. Møte med Bø kommune, forprosjekt om fugleliv i Vesterålen. Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: M F Larsen og P Christensen. 7. Fellesmøte om administrative og økonomiske spørsmål med Helgeland Museum og Salten Museum. Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen og P Christensen. Vedtak: Styret tar orienteringene til etterretning. Sak 23/2009 Museum Nord Regnskap 2008, godkjenning Yngvar Jacobsen fra Vesteråls-Revisjon AS var til stede under behandlingen av saken. Følgende hadde ordet én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen, Y Jacobsen og P Christensen. Vedtak: Styret godkjenner regnskapet i tråd med det framlagte forslag. Sak 24/2009 Museum Nord Årsmelding 2008, godkjenning Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret tar innledningen til årsrapporten til orientering. Den endelige versjonen sendes ut til avdelingene og til styret på sirkulasjon. Årsrapporten sendes til kommunene i forbindelse med innkallingen til rådsmøtet. Sak 25/2009 Kjøp av meieribygning, Risøyhamn, til magasinformål, avgjørelse Saken ble lagt fram muntlig. Følgende hadde ordet én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Saken ble lagt fram uten forslag til vedtak fra administrasjonen. Det ble lagt fram to forslag på møtet. Ellen Julin foreslo: Saken utsettes. Reidar Bertelsen foreslo: Styret ønsker å kjøpe meieriet forutsatt at vi får godkjenning til låneopptak til finansiering av kjøpet fra Kulturog kirkedepartementet. Ved alternativ votering fikk Julins forslag fire stemmer og Bertelsens forslag én stemme. Vedtak: Saken utsettes. 2

12 Sak 26/2009 Museum Nord og Lofotr Viking Museum Drøfting av forhandlingsopplegg vedrørende konsolidering Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: R Bertelsen, E Julin, E Benjaminsen, M F Larsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret oppnevner følgende forhandlingsdelegasjon: Styreleder Reidar Bertelsen, nestleder Hugo Olsen og direktør Pål Christensen. Museum Nords revisor, Vesteråls-Revisjon AS, konsulteres under forhandlingene i den grad det finnes nødvendig. Delegasjonen henter inn juridisk kompetanse i den grad det finnes nødvendig. Sak 27/2009 Søknad om forlenget permisjon Geir Remen Følgende hadde ordet til saken én eller flere ganger: E Julin, E Benjaminsen, B U Willumsen og P Christensen. Vedtak: Styret innvilger Geir Remens søknad om forlenget permisjon til 31. juli Det forutsettes at Remen innen 1. mars 2010 gir skriftlig beskjed til Museum Nord om han kommer tilbake til stillingen som konservator/avdelingsleder ved Museum Nord Vesterålsmuseet. Sak 28/2009 Eventuelt Det forelå ingen saker til Eventuelt. Møtet ble hevet kl Melbu 5. mai 2009 Reidar Bertelsen Styreleder Ellen Julin Styremedlem Pål Christensen Direktør 3

13 Protokoll - Styremøte 01/09 Dato: tirsdag 3. mars Sted: Kjeldebotn Kaia kafe, møterom. 2 etg. kl Til stede: Fred Åge Hol, Solveig Hatteland, Arild Olsen, Oddbjørn Dalsbø, Svein Berg, Rune Edvardsen, Randi Melgaard og Anne-Margrethe Roll Ikke møtt: Rannveig Klæboe Essarti Inviterte: Evenes kommune Unn Kristin Laberg, Gratangen kommune Ronald Aune Jensen, Ofoten regionråd Eystein Markusson og Skånland kommune Elisabet Øyen, møtte ikke. Forkortelser: FL - Friluftsrådenes Landsforbund OF Ofoten friluftsråd OR Ofoten regionråd FMN Fylkesmann i Nordland NFK Nordland fylkeskommune. Sak 1/09 Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent. Sak 2/09 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08/08 Vedtak: Protokoll godkjent Sak 3/09 Regnskap 2008 Regnskapet viste et negativt avvik på kr Underskuddet har Narvik kommune dekket i tillegg til fast kontingent kr et mellomværende på kr Totalt utgjør dette i kostnader for Narvik kommune kr Ofoten friluftsråd har mottatt tilskudd kr fra Nordland fylkeskommune etter at regnskapet er gjort opp. Mellomværet på kr må vurderes % fordelt på kommunene. Vedtak Ofoten friluftsråd må få et budsjett i ballanse. Negativ avvik kr må vurderes å dekkes inn fra fond og / eller fordelt på medlemskommunene. Alternativt vil være at et eventuelt overskudd for 2009 dekker underskudd Sak 4/09 Budsjett 2009 Vedlagt til styret: Forslag til budsjett Budsjett finansieres med tilskudd fra medlemskommunene, Nordland Fylkeskommune, Friluftsrådenes Landsforbund og noe fra fond. Aktiviteten i friluftsrådet er prosjektstyrt og styres ut i fra tilskudd som blir bevilget. Fast tilskudd fra NFK, FL og medlemskommuner dekker ikke opp for faste administrative utgifter. Administrative utgifter: Lønn, Tidskrift, Telefon, Hjemmeside, Kjøregodtgjørelse, Reiser, Kurs, Seminar, Kontorhold, Kontorrekvisita. Andre utgifter er: Lagerleie og forsikring Vedtak:

14 Styret tar budsjett for 2009 som en orientering. Det utarbeides et budsjett som viser friluftsrådets aktivitet for 2009, og skal være i balanse til årsmøtet. Styret legger budsjettet fram for årsmøtet med følgende forslag til vedtak: 1. Budsjett 2009 vedtas. Sak 5/09 Kommunal andel til Ofoten friluftsråd (OF) Viser til budsjett 2009 og regnskap Det er ikke ballanse i budsjett og regnskap. Skal en få balanse i budsjett for 2009 tilrås det at den kommunale andelen øker. For 2008 var det et underskudd på kr ,- før tilskudd kr fra NFK ble overført til OF. Vedlagt følger fordeling av medlemskontingent fra Vedtak: Vedtekter 5 Kontingent. Kontingent tilføyes et nytt punkt - grunnsum og sum per innbygger indeksreguleres hvert år i forhold til pris og lønnskostnader. Sak fremmes til årsmøtet vedrørende økning av kontingent fra kommunene. Vedlagt følger forslag til nye kontingentsatser. (Det viser seg at dette ikke er tilstrekkelig. Daglig leder foreslår derfor at grunnsummen økes og at kronebeløp per innbygger høynes. Grunnsum per kommune økes til kr og kr. 7.- per innbygger.) Sak 6/09 Fotokonkurranse Vedlagt følger utkast til tekst til invitasjon til deltakelse i fotokonkurranse Kostnader: kr. 2000,- Omtale sendes Fremover og legges inn på vår hjemmeside. Det oppneves jury: administrasjon i den enkelte kommune ivaretar sin kommune. Vedtak: Styret slutter seg til utkast til tekst og at det legges ut på vår hjemmeside når en har budsjettdekning for tiltaket. Sak 7/09 Vedtekter for Ofoten Friluftsråd Forslag til vedtekter for OF ble sist lagt fram i styremøte 25. januar 2000 sak 2. Det ble da gjort vedtak om at vedtektene skulle politisk behandles i den enkelte kommune. I tillegg ønskes det en gjennomgang av vedtektene for korrigering der det måtte være behov. I dages vedtekter er Ofoten regionråd, Ofotsamvirke. I tillegg må 6 Kontingent justeres. Vedtak: 1. Det opprettes arbeidsgruppe bestående av daglig leder for Ofoten regionråd, styreleder og daglig leder for Ofoten friluftsråd. Arbeidsgruppen oppdaterer og justerer vedtektene slik at de ivaretar dagens organisasjonsform og inviterte kommuner som ikke er tilsluttet Ofoten regionråd. 2. Vedtektene legges fram for årsmøtet Ofoten regionråd for følgende vedtak. Vedtekter godkjennes Vedlagt følger utkast til vedtekter.

15 Sak 8/09 Utlysning av stilling Daglig leder er i dag midlertidig tilsatt i 50 %. Trond Blomlie har gitt tilbakemelding om at han ikke kommer tilbake i stillingen. Vedtak Stillingen lyses ut eksternt, men i et begrenset omland. Annonse i Ofoten avisene. Ansettelse gjøres av Ofoten regionråd. Sak 9/09 FL - Nytt prinsipprogram for FL Vedlagt ligger arbeidsgruppas forslag til prinsipprogram og strategier Of er bedt om å komme med eventuelle synspunkter innen 3. april Vedtak. Ofoten friluftsråd slutter seg til prinsipprogrammet. Daglig leder melder dette inn til FL Sak 10/09 Opptak av nye medlemmer i Ofoten friluftsråd Kommunene Evenes, Skånland og Gratangen er tilskrevet og invitert til medlemskap i Ofoten friluftsråd Vedtak. Tatt til orientering. Evenes kommune har hatt saken til politisk behandling, med positivt vedtak. Sak 11/09 Turbok på nett Status turbok på nett Vedtak: Styret orientert om status. Kommunene arbeider videre med utviklingen av siden. Sak 12/09 Arbeidsprogram 2009 Ofoten friluftsråd Vedlagt følger arbeidsprogram. Arbeidsprogrammet justeres i henhold søknader som er innvilget tilskudd. Vedtak. Styret slutter seg til utkast til arbeidprogram, og legger det fram for årsmøtet med følgende vedtak. Arbeidsprogram godkjennes. Sak 13/09 Referatsaker a. -Julehilsninger b. -Rapport 2008 Prosjektstøtte Rapporter fra prosjekter. vedlegg oversikt over rapporter som er levert. c. -Halvårsplan 2009 oversikt over aktivitet fram til høsten d. -Tilskudd 2009 søknader om tilskudd som er utarbeidet. Se vedlagte søknadsoversikt e. -Innspill til kommunedelplan i Ballangen Kommune fysisk aktivitet og Naturopplevelse og trafikksikkerhet. f. -Hovedrevisjon: Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse i Narvik Narvik kommunes arealplan arbeidet starter opp i 2009 g Tap av PC fra kontoret

16 h Referat fra Kontaktmøte NFK interkommunale friluftsråd i Nordland. Lønstua i Saltdal. i. -OR inviterte interesserte parter til Partnerskapsmøte 12. januar Narvik. j. -Høringsuttalelser Forslag til planprogram Fylkesdelplan små vannkraftverk i Nordland Reguleringsplan for Herlangsfjellet hyttegrend, Boltåsen Reguleringsplan Håkvikdalen Høring av Samerettsutvalget NOU 2007:13 Den nye Sameretten Høring Klimaendring Nordland k. -Besøk av FMN Orientering i folkehelsearbeid i regi av Of l Brev til kommunene om deltakelse av arbeidet vedrørende kartlegging av viktige friluftsområder i Ofoten, tilbud om samarbeid m nov. 08. Protokoll fra styremøte , Haugesund n. -Fred Åge orienterer fra Styremøte o. -Årsmøte Of innkalles til årsmøte i FL fredag 19.juni p Samling Læring i friluft 10 års jubileum. q- -møteplan foreslår 3 styremøter i tillegg til årsmøte Vedtak: Referatsakene tas til orientering

17 Velkomen til Landskonferansen for Regionråd august 2009 i Vest-Telemark Vest-Telemarkrådet er arrangør av årets Landskonferanse for Regionråd. Eit tema som har vore drøfta gjennom fleire konferansar; regionrådet sin plass i forvaltninga, er tema også i år. Vest-Telemarkrådet har hatt møte med tidlegare arrangørar, og vi ynskjer no å koma vidare med diskusjonen. Vi ber om at regionråda rundt i landet diskuterar emnet før dei møter på konferansen, og gjer oss ei tilbakemelding. På bakgrunn av dei svara de sender inn, vil vi kunne utarbeida eit underlagsdokument som utgangspunkt for diskusjon på konferansen. Problemstillinga de skal ta stilling til er: 1. skal regionråda i Noreg ha eit felles organ med faste møte, handsaming av felles saker og mogleg felles uttale? 2. skal råda ha eit felles sekretariat som tar seg av den praktiske organiseringa av konferansen? 3. skal vi ha det som no og legge temaet dødt? Vest-Telemarkrådet sitt framlegg er ein enkel nettverksorganisasjon med sekretær som fylgjer konferansen. Oppgåvene vil mellom anna vera å førebu landskonferansen; avgjere kven som skal være neste års arrangør, gjere framlegg til tema, organisere samarbeid og bygge nettverk. Ei anna oppgåve kan være å vedlikehalde nettsida og være eit kontaktledd mot KS. Stillinga bør vera ei prøveordning fyrste året, finansiert av råda, prosjektmidlar frå KRD og statlege midlar. Vi ber om tilbakemelding frå regionråda innan 1. juni 2009 på Med venleg helsing Olav Urbø Regionordførar Telefon: E-post: Bank: Fax: Web: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

18 Telefon: E-post: Bank: Fax: Web: Adresse: Granlivegen 1A Veksthuset 3850 KVITESEID

19 Norskekysten Kystregionsamarbeid Interimgruppen Kystregionkonferansen Tromsø 15/16 juni. Foreløpig invitasjon Interimgruppen for Kystregionsamarbeidet arbeider med programmet for Tromsø og sender ut en foreløpig invitasjon til alle regionråd, universitet/høgskoler og næringsråd langs kysten. Fiskeri og kystminister Helga Pedersen er invitert til å holde det innledende foredrag på mandag 15. juni. Kåre Valebrokk vil ta oss med på en tur i Norge, han skal nemlig ta opp temaet Ta hele Norge i bruk. Mandagen vil bli satt i forskningens og utviklingens tegn. Her vil rektor Grønmo fra universitetet i Bergen og rektor Aarbakke fra universitet i Tromsø innlede om samarbeidet på dette området. Det er også et ønske fra interimgruppen om blant annet å sette vindmøller til havs på dagsordenen og Arvid Nøttvedt, CMR vil ta dette opp i sitt innlegg på mandag. Som avslutning på den første dagen vil det bli en paneldebatt der også forskjellige forskningsmiljø langs kysten vil bli inviterte til å følge opp dagens innlegg. På tirsdag den 16. juni vil en ta opp Marine og Maritime muligheter og utfordringer. Her vil tidligere konsernsjef i Norfima Ørjan Olsvik innlede om fiskeri og havbruk og Rederiforbundet vil ta et innlegg om de maritime næringene. Deretter vil Klima/Miljø/Energi bli tatt opp. Det arbeides nå med å få innledere til disse temaene, men her er vi ikke helt i havn. Konferansen vil avsluttes med en plenumsdebatt der det vil bli svært viktig å sette veien videre for utviklingen av dette kystregionnettverket. Det vil bli sendt ut formell invitasjon og påmeldingsskjema med frister for påmelding etc over helgen, men dere oppfordres nå til å sette av dagene. Konferansen starter mandag 15. juni kl 1300 og avsluttes tirsdag 16. juni kl Det er reservert hotellrom i Tromsø. Byråd Lisbeth Iversen Bergen kommune Vi håper å se så mange som mulig av dere i Tromsø Vennlig hilsen interimgruppen Ordfører Arild Hausberg Tromsø kommune Leder Nestleder

20 Dato: Saksbehandler: Eystein Markusson Sak HS 08/09 Regionalt biblioteksamarbeid presentasjon av prosjektet biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen Forslag til vedtak: Saken legges frem uten forslag til vedtak Saksopplysninger: Det vises til vedlagt utredning utført av prosjektavdelingen i Tysfjord kommune. Folkebibliotekene i Ballangen, Evenes, Hamarøy, Narvik, Steigen, Tjeldsund og Tysfjord ble under samlebetegnelsen Ofotbibliotekene i 2008 tildelt midler fra ABM-utvikling til utredning av et biblioteksamarbeid etter såkalt vertskommunemodell. Bakgrunnen for at en søknad ble fremmet hadde å gjøre med den situasjon som preger flere av disse folkebibliotekene; lave stillingsstørrelser, knappe ressurser, store avstander og med få muligheter til videreutvikling eller kvalitetssikring av det tilbud som kommunene er lovpålagt i forhold til sine innbyggere. Utredningen konkluderer med at kommunene har behov for å legge et bedre grunnlag for samarbeid på bibliotekområdet før en organisering på nivå med vertskommunemodellen kan betraktes som en formålstjenlig løsning. Det foreslås at bibliotekene innledningsvis samler seg om et samarbeidsprosjekt som strekker seg over en periode på et år. Meningen er at bibliotek og kommuner i løpet av denne tiden skal få bedre innsikt i hvilke rammer en fremover ønsker å samarbeide ut fra. Nødvendigheten av et forprosjekt av denne typen er blant annet knyttet til behovet for å kartlegge hvilke praktiske og økonomiske utfordringer en vil stå overfor i og med de geografiske avstander vi har å forholde oss til. Det er lagt opp til at bibliotekene i den foreslåtte perioden planlegger og gjennomfører samarbeidsprosjekt av faglig karakter som bidrar til å møte de behov for utvikling som de selv har vært med og kartlagt. Samarbeidsområdene vil være knyttet til felles nettportal kompetanseutvikling samarbeid om kulturarrangement Det er foreslått at en koordinatorstilling opprettes for å sikre samarbeidets fremdrift. Det vil bli søkt om regionale og statlige midler for å dekke kostnadene knyttet til prosjektet. Et forslag til forpliktende samarbeidsavtale er utformet og vedlagt utredningen. Vedlegg: - Utredning av biblioteksamarbeid innenfor vertskommunemodellen i Ofoten, Tysfjord kommune Ofoten Regionråd Samarbeidsråd for Ballangen, Evenes, Narvik, Tjeldsund og Tysfjord kommuner

21 Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skiljeliner. (St.meld.nr. 23, ( ) Bibliotek). 1

22 FORORD Tysfjord kommunes prosjektavdeling vil takke for tilliten i og med tildelingen av oppdraget med å utrede biblioteksamarbeidet. Det har vært spennende og interessant å få innsikt i det som er folkebibliotekenes oppgaver, funksjoner og hverdag, og se hvilken rolle biblioteket har i regionen. Oppgave med å finne fram til det som er felles for de ulike kommunene, og som kan danne grunnlaget for et videre samarbeid, har selvsagt også vært utfordrende. Samtidig har det forenklet arbeidet at alle involverte har vært så motiverte, og så lett har gitt uttrykk for sine synspunkter og ideer. Vi håper og tror at selve utredningsprosessen, der bibliotekene har hatt mulighet til å møtes og bli bedre kjent med hverandre, har hatt en positiv effekt i forhold oppbyggingen av et regionalt bibliotekfellesskap. Vi håper videre at konklusjonen er en bibliotekene kan samles om og som kan danne grunnlag for et konstruktivt samarbeid videre. Med vennlig hilsen Tysfjord kommune Prosjektavdelingen v/ Stig Eriksen og Kjerstin Klæboe 2

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2009 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale,

Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, Verdigrunnlaget og legitimiteten til biblioteka byggjer på tanken om at kunnskap og utdanning skal vere tilgjengeleg for alle, uavhengig av sosiale, økonomiske og geografiske skiljeliner. (St.meld.nr.

Detaljer

Innkalling til møte i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Ofoten regionråd Fredag 25.januar 2013, kl. 10:00-14:00 Bjerkvik hotell Til: Leder Tore Nysæter, nestleder Tor Asgeir Johansen, Hermod Amundsen, Gunnhill Andreassen, Rune Edvardsen,

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 11.05.12, kl. 10-12 Salongen, Narvik kulturhus Til: Tore Nysæter (leder), Tor Asgeir Johansen (nestleder), Jardar Jensen, Anne-Rita Nicklasson,

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD

INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Sør-Troms regionråds medlemmer Harstad, 31. oktober 2014 INNKALLING TIL MØTE I SØR-TROMS REGIONRÅD Tid: Fredag 07. november 2014 kl 1245-1400 NB: Eget program for denne dagen* Sted: Huset mot havet, Salangen

Detaljer

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget.

Rådmannens innstilling Forslag til høringsuttalelse vedtas jfr saksbehandlers vurdering i saksframlegget. Side 2 av 2 Namdalseid kommune Saksmappe: 2007/1943-1 Saksbehandler: Brit Randi Sæther Saksframlegg Bibliotekreform 2014 - høring Utval Utval ssak Møtedato Namdalseid formannsku 24/07 15.03.2007 Namdalseid

Detaljer

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato:

Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: Årsmøte 2016 Protokoll Vår ref.: rs Saksbehandler: Arkiv: adm/m/s Deres ref.: Dato: 11.5.2016 Til stede: Delegater Helge Hveding, Ballangen kommune Per Anders Robertsen, Evenes kommune, etter kl. 14.10

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2010 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik Rådhus Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 3. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 7. november 2014 kl 10:00-11:00 Formannskapssalen Narvik

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Jorunn Heidi Olsen MEDL FRP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 25.02.2014 Tid: 09:30 16.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 27.02.2013 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD INNKALLING OG SAKSLISTE STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 2. desember 2015 kl. 18:00 20:00 Torsdag 3. desember 2015 kl. 09:00 12:00 Sted: Innkalt: Marmelkroken, Bø i Andøy (Oppmøte på

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: Tid: 13:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Møterom 2. etg., Rådhuset Dato: 26.04.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Svein

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 12.04.13, kl. 10.00-12.00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Innspill til satsing mot petroleumsnæring Geir Frantzen, FPN

Detaljer

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Innkalling til møte i arbeidsutvalget i Ofoten regionråd Fredag 30.08.13, kl. 09:00-12:00 Formannskapssalen, Narvik rådhus Orienteringssaker - Orientering om prosessen Nye Narvik Havn, Rune Arnøy Referatsaker

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: 411 C6 Arkivsaksnr.: 12/2146 FRAMTIDIG BIBLIOTEKSJEFSTILLING I HERØY Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommune må konstantere at vi ikke lykkes

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Dato: 22.03.2011 Deres ref: Vår ref: RR-2011-03-21-RRprotokoll Protokoll fra møte i Midt-Troms regionråd Tid: Mandag 21. mars

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Grimstad kommune avholdt møte: Møtedato: Tirsdag 16. oktober 2012 Tid: Kl. 12.00 14.45 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom i underetasjen

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato: Mandag 19. oktober 2015 Tid: Kl. 12:00 16:00 PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Sted: Tilstede: Nyvågar, Kabelvåg Randi Melgaard Søren Fr. Voie Stephen Wickler Jørun Drevland Grete Ellingsen

Detaljer

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak)

12/12 FLYRUTER OVER BARDUFOSS TILBUDET I DAG -STØTTE TIL DRIFTSSELSKAP (utsatt sak) Vår ref.: RR-2012-03-19 Dato: 19.03.2012 Telefon + 47 911 82 304 herbjorg.valvag@midt-troms.no Postboks 46, 9305 Finnsnes Org. nr. 979 624 646 www.midt-troms.no PROTOKOLL FRA MØTE MIDT-TROMS REGIONRÅD

Detaljer

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010.

Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Årsmelding for Tromsø-områdets regionråd 2010. Forord Tromsø-områdets regionråd som ble opprettet i 2001, er et politisk samarbeidsorgan for kommunene, Balsfjord, Karlsøy og Tromsø. Regionrådet har i henhold

Detaljer

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00

Evenes kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tid: 14:00 Evenes kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.04.2013 Tid: 14:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Jardar Jensen Ordfører H Petter

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Mandag 7. mars 2016 kl. 14:00 17:00 Tirsdag 8. mars 2016 kl. 09:00 12:00 Sted: Tilstede: Quality Hotel Grand Royal, Narvik Randi Melgaard Søren Fr.

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom

Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen. Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein Rugtveit, Finn Yngve Karlsen, Kristin Flom 2015-02 Drangedal næringsråd Møteinnkalling Tid/sted: Innkalte: Fra adm: Forfall: Møtt vara: Referent: Tirsdag 17.mars - 08.00 10.30 / Formannskapssalen Karianne Sydtveit Reiten, Jørgen Mostad, Øystein

Detaljer

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen.

Sak 30/15. Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi. Gratangen. Sak 30/15 Historie Formål Arbeidsform og organisering Temaansvar Strategidokumentet Gjennomgang av hjemmeside www.strr.no Økonomi Sør-Troms regionråds historie Ordførerkonferansen 15. august 1984, vedtatt

Detaljer

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--.

Selskapsavtale. Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 04.03.09. Selskapsavtale for Indre Salten Legevakt IKS Vedtatt av medlemskommunene. Gjelder fra -~--. 1. SELSKAPSFORM, DELTAKERE, NAVN OG KONTORKOMMUNE Selskapets navn er" Indre Salten Legevakt IKS". Selskapet

Detaljer

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik.

Innledning. Regionrådet har i 2012 vært ledet av Tore Nysæter, ordfører i Narvik. Årsmelding 2012 Innledning Hovedmålsetningene for det interkommunale samarbeidet er å styrke næringsgrunnlaget og den offentlige tjenesteyting gjennom å: samordne eksisterende og vurdere nye interkommunale

Detaljer

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15

REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 LISTER 3 1 REFERAT møte i styringsgruppen 03.11.15 Det første møte i styringsgruppen for LISTER 3 ble avholdt i Kvinesdal Rådhus, tirsdag den 3 november. Følgende personer møtte: Kommune Ordfører Varaordfører

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus

Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 28.september 2015 Referat fra styremøte i Østre Agder fredag 18.september 2015 i Grimstad rådhus Følgende møtte: Ordfører Jan Dukene, Tvedestrand kommune, Ordfører

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.11.2008 Tid: 08.00 11.50 Til stede på møtet Medlemmer: Ann-Aashild Hansen, Johanne Ellingsen, Tor Asgeir Johansen, Leif K. Klæboe, Jan-Einar

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Tirsdag 16.10.2012 NB! Merk møtestedet! Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad brannstasjon, møterom

Detaljer

Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd

Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd Innkalling til møte i Representantskapet i Ofoten regionråd tirsdag 22.09.09, kl. 12:00 Bystyresalen, Narvik Rådhus Formannskapsmedlemmene i deltagerkommunene i Ofoten regionråd innkalles. Forfall meldes

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret Båtsfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Pensjonisthuset Møtedato: 25.04.2013 Fra: 1800 Til: 1830 Tilstede: Forfall: Geir Knutsen, Anne Olavson, Ståle Olsen, Ørjan Vevle, Aslaug Eriksen,

Detaljer

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale.

1. varamedlem møter fast. De øvrige varamedlemmer møter bare etter nærmere avtale. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 16. februar 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Lierne kommune, kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd

Referat fra møte i Midt-Troms regionråd Referat fra møte i Midt-Troms regionråd 7. april 2014 Tid: Mandag 7. april 2014 kl. 10.00-15.45 Sted: Nordavindshagen, Brøstadbotn, Dyrøy kommune Til stede: Ordførere: Arne Nysted, Guttorm Nergård, Randi

Detaljer

Referat fra FORF styremøte

Referat fra FORF styremøte Referat fra FORF styremøte 2-2010 Sted: Sola, Hovedredningssentralen Tid: ca 12.00 14.30. Tilstede: Odd Kulø, Lars-Otto Laukvik, Jon Halvorsen, Bente Asphaug, Erlend Aarsæther Fravær: Referent: Erlend

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD

PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD PROTOKOLL STYREMØTE I STIFTELSEN MUSEUM NORD Dato/tid: Onsdag 28. september 2016 kl. 10:40 17:00 Sted: Tilstede: Fru Haugans Hotell, Mosjøen Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren Fr. Voie Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet

MØTEINNKALLING. Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: Kl Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet KARMØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.02.08 Tid: Kl. 17.45 Ekstraordinært møte i forkant av kommunestyremøtet Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Midt-Troms regionråd

Midt-Troms regionråd Midt-Troms regionråd Bardu Berg Dyrøy Lenvik Målselv Sørreisa Torsken Tranøy Det innkalles til møte i Midt-Troms regionråd Dato: 14.02.2011 Deres ref: Vår ref: 2011-02-14-protokollRR Tid: Mandag 14. februar

Detaljer

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Loppa kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 1/2013 5. april 2013 Arkivkode 4/1 07 Journalnr. 2013/17038-10 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Halvor Pettersen, leder Harald Olafson, medlem Arild Johansen, varamedlem

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014 Postboks 61 8539 Bogen i Ofoten +47 76 98 43 00 post@ofotraadet.no 21. november 14 INNKALLING TIL MØTE I ARBEIDSUTVALGET I OFOTEN REGIONRÅD Fredag 28. november 2014 kl 10:00-14:00 Formannskapssalen 28.11.2014

Detaljer

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET

P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE P R O T O K O L L FOR FORMANNSKAPET Møtedato: 08.10.2008 Fra kl. 09.00 Møtested: Formannskapssalen, 2. etg., Rådhuset Fra saknr.: 125/08 Til saknr.: 132/08 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen

Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Referat fra møte i styringsgruppen for kommunereformen Mandag den 23. februar på Thon hotell Harstad kl 0930-1400 ble det avholdt møte i styringsgruppen for kommunereformprosjektet mellom Ibestad, Kvæfjord,

Detaljer

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse:

SAKLISTE. Vel møtt. Men vennlig hilsen Helgeland Regionråd IKS. /s/ Represetantskap. Bedrift: Adresse Postadresse: Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 14. juni 2012 Det innkalles til ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE.

SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. SAMARBEIDSAVTALE OM INTERKOMMUNAL PP-TJENESTE MELLOM VEFSN KOMMUNE, GRANE KOMMUNE, HATTFJELLDAL KOMMUNE OG NORDLAND FYLKESKOMMUNE. 1. BAKGRUNN FOR AVTALEN 1.1 Opplæringsloven 5-6 «Kvar kommune og kvar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep.

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget Værnesregionen. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Rep. Navn Rep. Utvalg: Møtested: Møtedato: 13.02.2013 Møteprotokoll Arbeidsutvalget Værnesregionen 223 (2.etg), Malvik rådhus Tidspunkt: 09:00-12:00 Fra sak: 1/2013 Til sak: 6/2013 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN

REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN REFERAT FRA MØTE I RÅDET FOR RINGERIKSREGIONEN Møtested: Jevnaker samfunnshus, Formannskapssalen Tid: Onsdag 30. mai kl. 09.00 13.30 Møtedeltagere Til stede Vara Kjell B Hansen, ordfører Ringerike Wenche

Detaljer

Kragerø kommune - kontrollutvalget

Kragerø kommune - kontrollutvalget Kragerø kommune - kontrollutvalget Møteprotokoll fra Kragerø kommune - kontrollutvalget Møtedato: 09.02.2015 Møtested: Møteleder: Forfall: Medlem Til stede: Leder Nestleder Medlem Medlem Sekretær Rådhuset,

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen

EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen EIGERSUND KOMMUNE Sentraladministrasjonen Sentralstaben Likelydende brev sendt til: Egersund SeaService 4370 EGERSUND Næringsforeningen i Stavanger-regionen-Dalane Strandgaten 40 4370 EGERSUND Sentrumsforeningen

Detaljer

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL

PROTOKOLL SAKSLISTE 0014/07 DESENTRALISERT UTDANNING - PARTNERSKAPSMIDLER /07 BARN OG UNGE PÅ HADELAND VELGER POSITIV LIVSSTIL PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet for Hadeland Møtedato: 22.06.2007 Tid: kl.10:00 Forfall: Kari Marie Engnæs, Gran, Anne Lise Bleie, Gran, Diann Wallin, Oppland Fylkeskommune Varamedlemmer: Hans Bjørge, Gran,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget

HOVEDUTSKRIFT. Driftsutvalget HOVEDUTSKRIFT Driftsutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.12.2013 Tid: 10:00 12:59 Tilstede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Johan Daniel Hætta, Alfhild Larsen, Svein Arne Jakobsen Jan Einar

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes

Brynhild Totland og Margrethe Steen Hernes REFERAT RÅDSMØTE Tid og sted: Deltagere: 20.03.2013, Vox, Oslo Benedikte Sterner (LO); Knut Erik Beyer-Arnesen (FFF), Helge Halvorsen (NHO), Kjersti Grindal(NHO), Tine Widerøe (FFF), Aud Larsen (RFF),

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Til stede på møtet Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.05.2010 Tid: 10.00 11.55 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Anders Sæter. Jan Ivar Jakobsen, Guttorm Aasebøstøl Mette Seljenes,

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret

HOVEDUTSKRIFT. Kommunestyret HOVEDUTSKRIFT Kommunestyret Møtested: Ulvsvåg Grendehus Møtedato: 30.03.2009 Tid: 10.00 16.40 Til stede på møtet Det Norske Arbeiderparti: Medlemmer: Tor Asgeir Johansen, Ellbjørg Mathisen, Stig Setså.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Kommunestyret Utvalg: Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 27.10.2014 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30)

HOVEDUTSKRIFT. Formannskapet. Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl 09.30) HOVEDUTSKRIFT Formannskapet Møtested: Margits Minne, Drag Møtedato: 26.01.2009 Tid: 09.00 14.10 Til stede på møtet Medlemmer: Anders Sæter, Mette Seljenes, Guttorm Aasebøstøl, Jan Ivar Jakobsen (fra kl

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 26.10.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12

RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 RØYKEN KOMMUNE MØTEINNKALLING NR. 04/12 Organ: Samarbeid-LHR 2012-2015 Møtested: Fylkeshuset, Drammen (møterom Biskopsrud) Møtedato: 26.11.2012 Tid: 08.30 Vararepresentantene vil få beskjed dersom de skal

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Forslag fra ordfører: Sak 0078/08 behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 11.09.2008 Møtestart: 14.00. Møteslutt: 15.00. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Willassen Viggo Johnsen Tor Andersen møtte for Ingelin

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167

Saksframlegg. Trondheim kommune. INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Saksframlegg INTERKOMMUNALT SAMARBEID I SØR-TRØNDELAG Arkivsaksnr.: 03/02167 Forslag til innstilling: Intensjonsavtalen om interkommunalt samarbeid i Trondheimsregionen tas til etterretning, og bystyret

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.08.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra

Innkalling til ekstraordinært. Årsmøte. i Molde Næringsforum. Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra Innkalling til ekstraordinært Årsmøte i Molde Næringsforum Tid: 23. Mai 2012 kl. 08.15 08.30 Sted: Quality Hotel Alexandra mva 2 INNKALLING OG SAKSLISTE TIL EKSTRAORIDNÆRT ÅRSMØTE I MOLDE NÆRINGSFORUM

Detaljer

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP

Faste medlemmer som ikke møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn Olaf Hanssen NESTL AP Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskap Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 18.06.2014 Tid: 09:00 13.20 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørnar Pettersen Leder

Detaljer

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00

Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap Sted: Myken, Rødøy kommune. Tid: 21.juni 2011 kl. 09.00 Samarbeid er vår styrke Til: Bedrift: Adresse Postadresse: Helgeland Regionråd Represetantskap Deres ref: Vår ref: She Dato: 10. juli 2012 Protokoll - ordinært møte i Helgeland Regionråd IKS` Representantskap

Detaljer

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900

Saksframlegg. Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Saksframlegg Konsolidering av museene i Sør-Trøndelag - Trondheim kommunes rolle i den videre prosessen Arkivsaksnr.: 03/10900 Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om konsolidering av

Detaljer

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider

Dato Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Protokoll MØTEREFERAT Møte i Tromsø-områdets regionråd Dato 22.01.2016 Møte nr. Vår ref. Referent: Yngve Voktor Antall sider Kl 10.30 Sted Tromsø, rådhuset, byrådsalen Til stede: Tromsø kommune: Ordfører

Detaljer

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED

MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget. Møteinnkalling. Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen MERK STED MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 15. november 2011 Tid: Kl. 14:30 Sted: Stjørdal rådhus, Formannskapssalen NB! MERK STED Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den

Detaljer

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN

Senterleder Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin UNN Referat fra møte i Overordnet Samarbeidsorgan (OSO) 28.11.12 Møtestart: kl.11:00 Slutt: 15:00 Tilstede Karin Friborg Berger Brynjulf Hansen Wenche Folberg Einar Pedersen Trond Brattland Bjørn Engum Tor

Detaljer

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012)

VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) VEDTEKTER FOR STIFTELSEN ØSTFOLDMUSEENE (vedtatt i stiftelsesmøte 8. desember 2009) (Revidert i styremøte den 6. juni 2012) 1 Navn Stiftelsens navn er Østfoldmuseene. Den er en alminnelig stiftelse. 2

Detaljer

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972)

Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Vertskommunesamarbeid (Ref #1318427381972) Søknadssum: 800000 Kategori: Samarbeid Varighet: Toårig Opplysninger om søker Organisasjonsnavn / nr Lenvik folkebibliotek / 939807314 Rådhusveien 8 9306 FINNSNES

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE

PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE PROTOKOLL SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Formannskapet Møtedato: 08.03.2012 TILSTEDE PÅ MØTET MEDLEMMER (angi evnt. Hvem som er fraværende med * foran navnet) Kari Kolbræk Ask *Runolv Stegane Torstein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Regionrådet Møtested: Tromsø Rådhus Møtedato: 01.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Hanny Ditlefsen, Gunhild Johansen, Øyvind Hilmarsen, Arild

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0020/02 02/00198 REFERATSAK: MØTE I SAMEPOLITISK UTVALG 28.02.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 18.03.02 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222. Formannskapet 17.11.2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/4222 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 17.11.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 02.11.2015 Forslag til vedtak:

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Albert Kjerstad Medlem

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 11/14 14/1608 REFERATSAKER RÅDET FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE 16.10.2014 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Det kommunale rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset : 16.10.2014 Tid: Kl.09:00 Medlemmene innkalles med dette

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Styresaknr. 44/06 REF: 2002/100138 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA STYREMØTE 27 OKTOBER Saksbehandler: Rolf Jensen Dokumenter i saken : Trykt vedlegg. - Protokollen fra styrets møte 27 oktober 2006. Saksbehandlers

Detaljer

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445.

MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE. Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. MØTEPROTOKOLL KONTROLLUTVALGET I LUNNER KOMMUNE Tirsdag 22. april 2008 holdt kontrollutvalget møte i Lunner rådhus fra kl. 0900 til kl. 1445. Som medlemmer møtte: Trygve Brandrud, leder Lise Thurmann-Moe,

Detaljer

Innkalling av Valnemnd

Innkalling av Valnemnd OSTERØY KOMMUNE Innkalling av Valnemnd Møtedato: 09.03.2015 Møtestad: Osterøy rådhus Møtetid: kl. 19:00 Eventuelle forfall må meldast til per tlf. 41587200, sms til eller per epost til Varamedlemmer møter

Detaljer

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG

PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Vår dato: Jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 03.12.2013 13/801 414 5.1 PROTOKOLL GILDESKÅL KONTROLLUTVALG Møtedato: Onsdag 3. desember 2013 kl 08.30 11.30 Møtested: 3. etasje, gml Sjøfossen-bygget, Inndyr

Detaljer

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1

Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Helgeland Regionråd - Møtebok Side 1 Styre, råd utvalg m v Møtestad Møtedato Styret Bardal, Leirfjord 30.okt.-01.sept. 2010 Sak nr. 49/10 Oppfølging av Helgelandskonferansen 2010, vedr. økt samarbeid på

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE

PROTOKOLL FRA STYREMØTE PROTOKOLL FRA STYREMØTE STIFTELSEN MUSEUM NORD Tid: Tirsdag 19. mai 2015 kl. 15:00 19:00 Sted: Tilstede: Nyvågar Rorbuhotell, Kabelvåg Styreleder Randi Melgaard Nestleder Søren F. Voie Styremedlem Stephen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møteinnkalling Kontrollutvalget Rakkestad Møtested: Rakkestad kommune, møterom 2 Tidspunkt: 05.03.2015 kl. 09:00 Eventuelle forfall meldes til, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS

VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS VERTSKOMMUNESAMARBEID I BIBLIOTEKSEKTOREN I YTRE MIDT-TROMS Referansenr 284194 Prosjektperiode: 01.05.11 31.05.14 Sluttrapport 0 Prosjektet Vertskommunesamarbeid i biblioteksektoren i ytre Midt-Troms har

Detaljer

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013)

LINDESNESRÅDET. REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) LINDESNESRÅDET REFERAT (Godkjent av Lindesnesrådet i møte 22.3.13 i sak LR-07/2013) Styre/organ: Lindesnesrådet Sted: Buen kulturhus, Elvesalen Dato: fredag 15.2.2013 Tidsrom: 09:00 12:30 Møtedeltakere:

Detaljer