TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, Innhold. Artikler. Symmetriske foreldreskap politiske forhindringer 3

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2011. Innhold. Artikler. Symmetriske foreldreskap politiske forhindringer 3"

Transkript

1 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på Abonnement på tidsskriftet kan bestilles på Tidsskriftet er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med ISF eller forlaget, er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring utover dette bare tillatt i den utstrekning det er hjemlet i lov. Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatningsansvar, og kan straffes med bøter eller fengsel.

2 TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2011 Innhold Artikler ANNE LISE ELLINGSÆTER Symmetriske foreldreskap politiske forhindringer 3 HARALD HORNMOEN «Pandemisk paranoia»? En analyse av nyhetsomtalen av «svineinfluensaen» i norske aviser 33 ANN IREN JAMTØY Informere eller underholde? Politisk journalistikk i norsk valgkamp 67 Forskningskommentar SVEINUNG ARNESEN Informasjon, motivasjon, prediksjon Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet Bokanmeldelser DAG EINAR THORSEN Jørgen Pedersen (red.): Moderne politisk teori 123 ANNE MARIE STØKKEN Harald Grimen og Lars Inge Terum (red.): Evidensbasert profesjonsutøvelse 126 LARS TORPE Rolf Rønning og Bengt Starrin (red.): Sosial kapital i et velferdsperspektiv. Om å forstå og styrke utsatte gruppers sosiale forankring 130 JO HELLE-VALLE Jon Schackt: Kulturteori. Innføring i et flerfaglig felt 131 JAN HEIRET Anne Lise Ellingsæter: Vår tids moderne tider: Det norske arbeidstidsregimet 135 Sammendrag 140 Forfattere 142 Konsulenter Årsregister 144

3 TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING Utgitt av Institutt for samfunnsforskning med støtte fra Norges forskningsråd Redaksjonens adresse: Postboks 3233 Elisenberg, 0208 Oslo. E-post: Redaktør: Karl Henrik Sivesind (ansv.), Johannes Bergh, Idunn Brekke, Anniken Hagelund og Axel West Pedersen Redaksjonssekretær: Gerd Granhaug Redaksjonsråd: Jørgen Goul Andersen, Aalborg Universitet Anne Lise Fimreite, Universitetet i Bergen Knud Knudsen, Universitetet i Stavanger Anne Krogstad, Universitetet i Oslo Mia Lövheim, Uppsala Universitet Karen Fog Olwig, Københavns Universitet Bente Rasmussen, NTNU Bo Rothstein, Göteborgs Universitet Iselin Theien, SIFO Nils Aarsæther, Universitetet i Tromsø Tidsskrift for samfunnsforskning utkommer fire ganger årlig: vinter, vår, sommer og høst. Priser for abonnement Institusjon: NOK 1080, Student: NOK 285, Privat: NOK 500, Løssalg: 110, Privat- og studentabonnement inkluderer tilgang til tidsskriftet på idunn.no. Institusjoner kan tegne e-abonnement direkte på idunn.no. Les mer på Artikler gjengitt i tidsskriftet reguleres av bestemmelser gjengitt i avtale om normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift av 10. november 2010, mellom Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Avtalen kan leses på hjemmesiden til norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening: Indeksert blant annet i: Sociolocical Abstracts / Social Sciences Citation Index / Current Contents Social and Behavioral Sciences / Studies on Woman and Gender Abstracts / Sociology of Education Abstracts / Historical Abstracts Henvendelser om abonnement, forsendelse og annonser rettes til: Universitetsforlaget AS, Postboks 508 Sentrum, N-0105 Oslo, Norge. Telefon Telefax e-post: Opplysninger om tidsskrifter og bokutgivelser fra Universitetsforlaget er tilgjengelig via tidsskriftets egen hjemmeside:www.universitetsforlaget.no/tfs 2011 Universitetsforlaget etter avtale med Institutt for samfunnsforskning Grafisk form: Terje Langeggen, Krasis design. Sats: Laboremus Oslo AS. Printed in Norway by AIT Trykk Otta AS ISSN X

4 Symmetriske foreldreskap politiske forhindringer ANNE LISE ELLINGSÆTER SYMMETRICAL PARENTHOOD POLITICAL OBSTACLES The daddy quota in the Norwegian parental leave arrangement has been the subject of heated public debate. The responses from political actors to a proposal to divide parental leave into three parts, suggested by a government expert committee in 2008, are examined in this article. Inspired by recent Keywords: contributions from institutional theory conceptualising ideational dimensions of policy processes, the questions addressed are: Which ideas were taken for granted inherent in the background of the debate? Which ideas were brought to the fore? Were they normative or cognitive? Were they influenced by certain political paradigms? family policy daddy quota ideational processes Norway 3 UNIVERSITETSFORLAGET TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING VOL 52, NR 1, 3 32

5 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] D en kulturelle vending innen samfunnsfagene innebar et oppsving i interessen for ideer som påvirkningskraft i samfunnsutviklingen. At ideer er «virksomme» er selvsagt ingen ny erkjennelse, Weber betraktet for eksempel sin studie av den protestantiske etikken som et bidrag til forståelsen av hvordan ideer blir «formende krefter i historien» (Weber 1970: 90). Den kulturelle vending nådde imidlertid velferdsforskningen relativt sent (Padamsee 2009). Men innen studier av velferdspolitikk er parolen nå: «discourse matters» (se for eksempel Béland 2005, 2009a; Campbell 1998, 2002; Padamsee 2009; Schmidt 2002, 2008). Innen dette feltet er ett av studieobjektene hvordan velferdsreformer begrunnes: Som et sett av ideer tjener diskurser til å demonstrere at velferdsreformer ikke bare er nødvendige, ved å gi gode grunner for reformer basert på fornuftige empiriske argumenter, men også at de er de rette, ved å appellere til verdier (Schmidt 2002: 170). Schmidt erklærer at den politiske diskursen, hva politiske aktører sier til hverandre og i/til offentligheten for å konstruere og legitimere sine politiske reformer/programmer, er det leddet som mangler i forklaringer av endringer i velferdsstaten. I denne artikkelen undersøker jeg hvilke ideer det er som former utviklingen av en sentral del av norsk familiepolitikk foreldrepermisjonsordningen. Det mest omdiskuterte elementet i ordningen er fedrekvoten; den delen av permisjonen som er øremerket til fedre. Forslag om utvidelser av fedrekvoten har ført til hissig politisk debatt i senere tid. Spørsmålet om øremerking er derfor en interessant inngang til å studere offentlig meningskamp rundt dagens familiepolitikk, og hvilke ideer det er som vinner gjennom. Jeg skal foreta en nærstudie av responsen fra sentrale politiske aktører på Likelønnskommisjonens forslag til tredeling av foreldrepermisjonen i Inspirert av nyere bidrag innen institusjonell teori som forsøker å begrepsfeste betydningen av idémessige prosesser, sondrer analysen mellom ulike dimensjoner ved politiske ideer. Jeg spør: Hvilke ideer ble tatt for gitt og befant seg i debattens bakgrunn? Hvilke type ideer ble brakt til torgs for og mot reformen var de normative eller kognitive? Var de fundert i ulike politiske paradigmer? 4

6 [ SYMMETRISKE FORELDRESKAP POLITISKE FORHINDRINGER ] IDEER OG (VELFERDS)POLITIKK Vendingen mot ideer og diskurs er en av de mange pendelbevegelser mellom aktør- og strukturforklaringer innen samfunnsteorien. Som en reaksjon på det ensidige fokus på politisk atferd som dominerte på og 1970-tallet, dukket nyinstitusjonalistiske tilnærminger opp på 1980-tallet (Hall & Taylor 1996). Hensikten var å belyse betydningen av institusjoner for sosiale og politiske utfall. Institusjonell analyse er opptatt av særlig to tema: hvordan begrepsfeste relasjonen mellom institusjoner og atferd, og hvordan forklare de prosesser som frembringer og endrer institusjoner. Hall og Taylor (1996) skiller mellom tre typer nyinstitusjonalistiske tilnærminger: sosiologisk institusjonalisme, rasjonelle valginstitusjonalisme og historisk institusjonalisme. Historisk institusjonalisme har vært en sentral tilnærming innen senere års studier av velferdspolitikk, der særlig tesen om vedvarende virkninger av politiske valg som en gang er tatt, har hatt stor innflytelse (Béland 2009a). Politikk antas å være sti-avhengig hvilket betyr at man er opptatt av å identifisere mekanismer som holder politikken på samme spor (Mahoney 2000). Som en motreaksjon på denne dominerende tendensen, er det innen historisk institusjonalisme forsøk på å dreie fokus fra institusjonell treghet til endring, med ideer som sentral forklaringsfaktor (Béland 2009a). Ifølge Schmidt (2008) har pendelen svingt for langt den andre veien: Institusjonelle forklaringer har en tendens til å bli i overkant klebrige, og aktørene (om de i det hele tatt er inne i bildet) er ofte fastfrosset i preferanser eller normer. Institusjoner betraktes som gitte, enten som vedvarende strukturer (historiske regulariteter) eller som den kontekst aktørene handler innenfor (som insentivstrukturer eller kulturelle normer). Hovedproblemet er at aktører/handling betraktes som underlagt strukturer (regler). Disse problemene er en viktig grunn til at nyinstitusjonalister har åpnet opp for betydning av ideer og diskurs i senere år. Det hevdes at velferdspolitikk ikke kan forstås uavhengig av dens «kulturelle determinanter»; kultur, ideer og diskurs er konstituerende deler av politikken (Padamsee 2009). Flere understreker at utfordringen fremover er å utvikle teorier og begreper for å kunne identifisere ideer som forklaring på politikkutvikling (Padamsee 2009; Schmidt 2008). 5

7 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] Hensikten med min studie er å bidra med innsikt i ideer, aktører og prosesser som former samtidens norske familiepolitikk. Som forskningsfelt har familiepolitikk vært drevet frem av det som internasjonalt betegnes som den feministiske velferdsstatsforskningen, som fremheves for å ha levert viktige bidrag til vår forståelse av sammenhenger mellom idémessige prosesser og velferdspolitikk (for oversikt og utdypning, se Béland 2009b; Orloff & Palier 2009; Padamsee 2009). Ifølge Orloff og Palier (2009) dreier nyere bidrag seg blant annet om å beskrive og fortolke prosesser der ideer, diskurs og ideologier påvirker velferdsreformer, og på hvilke måter kulturelt gitte kategorier og tenkemåter informerer politiske utfall. Studier av ideer i samtidens norske familiepolitikk kan neppe sies å være jomfruelig mark (se for eksempel Brandth & Kvande 2009; Leira 1998; Ellingsæter 2007). Derimot kan nyere bidrag av den type som Orloff og Palier skisserer konsentrert om ideer, aktører og prosesser nok sies å være det. Dette understøttes av en evaluering av norsk velferdsforskning som nylig har påpekt at studier av den konkrete politiske dynamikken bak viktige familiepolitiske reformer er mer eller mindre fraværende (Kasa 2009). Kasa peker på at det finnes et bredt spekter av konsekvensevalueringer som har kartlagt virkninger av familiepolitikken, samt årsaksanalyser når det gjelder særtrekk ved utviklingen (se Kasa for referanser). Temaene har vært konsekvenser for likestilling, arbeidsmarked, fertilitet og enslige forsørgere; ikke minst fikk kontantstøttereformen mye oppmerksomhet. Årsaksanalysene har blant annet handlet om komplekse institusjonelle og normative samspill. Han peker videre på at det foreligger studier av motiver bak reformer og partienes posisjoner, men de rettes i liten grad mot den politiske dynamikken. Den type studie som presenteres her, er et lite skritt i retning av å besette dette tomrommet. SONDRING MELLOM IDEER: NIVÅ, KOGNITIV/NORMATIV, FORGRUNN/BAKGRUNN Om vi er enige om at diskurser/ideer er betydningsfulle, kan vi nærme oss de mer interessante spørsmålene: nemlig når, hvor og hvorfor ideer og diskurs har betydning, fremholder Schmidt (2008). Som et supplement til de andre institusjonelle tilnærmingene, har Schmidt lansert diskursiv institusjonalisme. Hun ønsker å strippe diskursbe- 6

8 [ SYMMETRISKE FORELDRESKAP POLITISKE FORHINDRINGER ] grepet for sin «postmodernistiske bagasje», det vil si koplingen til postmodernister og poststrukturalister som fortolkere av «tekst uten kontekst» og forståelse av verden gjennom ord og ikke handling. Diskursiv institusjonalisme refererer til «not just ideas or text (what is said) but also context (where, when, how, and why it was said): The term refers not only to structure (what is said, or where and how) but also to agency (who said what to whom)» (Schmidt 2008: 305). Et utgangspunkt er at institusjoner må oppfattes både som gitte den kontekst som aktører tenker, snakker og handler innenfor og kontingente resultatet av aktørenes tanker, ord og handlinger. Institusjoner er altså både struktur og konstrukt, mentale forestillinger. En diskursiv tilnærming gir et bedre redskap til å forstå politisk handling og for å forklare endring og kontinuitet. Diskurstilnærmingen favner både det substansielle innholdet til ideer som er representert i diskurser, i deres mange former og innhold, og de interaktive prosessene der ideene formidles, der aktører i ulike sfærer er involvert. Diskursen, som representasjon så vel som prosess, kan bidra til å forklare hvorfor promotering av visse ideer lykkes eller mislykkes: «There are, after all, always ideas and discourse, most of which tend to reinforce existing realities and only some of which promote change» (Schmidt 2008: 311). I bestrebelsene med å begrepsfeste betydningen av idémessige prosesser, sondres det blant annet mellom ideer på ulike nivåer og mellom ulike typer ideer (Campbell 1998; Schmidt 2008). Dette er langt fra enkelt, fordi «det er så mange ideer om ideer» (Schmidt 2008). Schmidt skjelner mellom ideer på tre ulike generelle nivåer: enkeltpolitikker, politiske programmer og politiske filosofier Det første nivået dreier seg om spesifikke enkeltpolitikker, eller politiske tiltak, fremmet av politiske aktører. Det andre nivået dekker mer generelle politiske programmer som understøtter enkeltpolitikkene. Politiske programmer kan komme til uttrykk på forskjellige måter, for eksempel paradigmer som reflekterer underliggende antagelser og prinsipper som politikken orienteres etter. Programmatiske ideer befinner seg på et mer grunnleggende nivå enn enkeltpolitikker: de definerer de problemene som skal løses av slike politikker; hvilke spørsmål som skal prioriteres og vurderes; de målene som skal oppnås og de metoder som skal brukes; og de idealene som innrammer 7

9 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] de mer umiddelbare politikk-ideer som foreslås for å løse et gitt problem. Det tredje politikknivået dreier seg om et enda mer grunnleggende nivå offentlige filosofier; verdensanskuelser som forer enkeltpolitikker og programmer med organiserende ideer, verdier og prinsipper om kunnskap og samfunn. Enkeltpolitikker, programmer og filosofier inneholder gjerne to ulike typer ideer: kognitive og normative. Kognitive ideer er forestillinger som uttrykker «what is and what to do», mens normative ideer er forestillinger om «what is good and bad about what is» (Schmidt 2008: 306). Campbell (1998) definerer kognitive ideer som beskrivelser og teoretiske analyser som spesifiserer årsak virkningsforhold, mens normative ideer uttrykkes i verdier og holdninger. Kognitive ideer også omtalt som kausale ideer gir oppskrifter og retningslinjer for politisk handling, og tjener til å rettferdiggjøre politikker og programmer. Kognitive ideer handler om hvordan enkeltpolitikker tilbyr løsninger på aktuelle problemer, hvordan politikkprogrammer definerer de problemer som skal løses og identifiserer metodene for å løse dem. De rettferdiggjør politikker og programmer ved å referere til interessebasert logikk og nødvendighet. Normative ideer knytter i stedet verdier til politisk handling og tjener til å legitimere politikker i et program med referanse til deres egnethet. Campbell (1998) etablerer også et skille mellom ideer som befinner seg i debattens bakgrunn, som det ikke settes spørsmålstegn ved, som er tatt for gitt/akseptert, og ideer som befinner seg i debattens forgrunn; som formuleres eksplisitt og kontinuerlig er gjenstand for strid. Mens både ideer knyttet til enkeltpolitikker og programmatiske ideer kan opptre i debattens forgrunn, fordi de gjerne diskuteres på regulær basis, vil de filosofiske ideene befinne seg i bakgrunnen som underliggende antagelser som sjelden settes under debatt, unntatt i krisesituasjoner (Schmidt 2008). Skillet mellom to ulike former for diskurs kan også nevnes: en koordinerende diskurs versus en kommunikativ diskurs (Schmidt 2008). Den koordinerende diskurs handler om politikksfæren, hvor politiske aktører engasjerer hverandre i en diskurs om politikkutvikling med enighet som siktemål. Den kommunikative diskurs handler om den politiske sfæren der politiske aktører engasjerer offentligheten i en diskurs om nødvendigheten og ønskeligheten av politiske reformer. 8

10 [ SYMMETRISKE FORELDRESKAP POLITISKE FORHINDRINGER ] Min analyse av politiske aktørers respons på en enkeltpolitikk Likelønnskommisjonens forslag til tredeling av foreldrepermisjonen er inspirert av de teoretiske distinksjonene som er skissert over. Søkelyset rettes mot den kommunikative diskursen og innholdet til de ideene som sirkulerte i offentligheten. PERMISJONER OG SYMMETRISKE FORELDRESKAP I internasjonal og norsk velferdsforskning har mange vært opptatt av de konsekvenser foreldrepermisjoner har for deling av omsorg mellom mødre og fedre. Likestillingspotensialet i ulike ordninger varierer, og kan deles inn i tre typer ifølge Brighouse og Wright (2008): 1) Permisjoner som hemmer likestilling. Dette gjelder morspermisjoner, men også ubetalte permisjoner. Permisjonene kan øke familiens velferd, men bidrar ikke til å svekke den kjønnbaserte arbeidsdelingen i familien. 2) Permisjoner som legger til rette for likestilling familiebaserte permisjonsrettigheter som gjør det lettere for kvinner å kombinere jobb og barn og for menn å involvere seg i omsorgen for barn. Ordningene muliggjør likestilte praksiser, men legger ikke noe press på familien i den retning. 3) Permisjoner som fremmer likestilling permisjoner som gis til mødre og fedre på individuelt grunnlag. Fedrekvote er et eksempel på denne typen politikk, den tar et skritt i retning av å gjøre foreldrepermisjon til en individuell rettighet. Slike ordninger legger et press på foreldre til å dele omsorgen for barn mer likt. Den sistnevnte typen politikk representerer en «sterk egalitarisme» som peker henimot en arbeidsdeling i familie- og arbeidsliv som i liten grad betinges av kjønn (Brighouse & Wright 2008). Den fremmer symmetriske foreldreskap foreldreskap der kjønn ikke lenger er det grunnleggende prinsippet for fordelingen av omsorg og økonomisk forsørgelse av egne barn. En viktig forskjell mellom ordninger som legger til rette versus ordninger som fremmer likestilling er at de bygger på to ulike likhetsbegrep: sjanselikhet versus resultatlikhet. Sjanselikhet forutsetter formelt like muligheter; likhet oppnås gjennom å etablere ordninger som hindrer diskriminering. Resultatlikhet forutsetter at like formelle muligheter ikke er tilstrekkelig for å oppnå reell likestilling, søkelyset rettes mot resultater og ikke bare mot like valgmuligheter. Reell sjanselikhet kan imidlertid kreve tiltak som bidrar til å kompensere strukturell ulikhet, som for eksempel ulike kvoteringsordninger. 9

11 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] I Norge ble mødrepermisjonen fjernet for over 30 år siden. Den ble erstattet av en foreldrepermisjon som tilrettela for likestilling; fra 1978 ble permisjonen en familierettighet som kunne deles slik foreldrene selv ønsker det, med unntak av seks uker som var reservert for mor etter fødselen. 1 Men reformen fikk ikke flere fedre til å ta permisjon. Det lave uttaket var begrunnelsen for innføring av en likestillingsfremmende fedrekvote i 1993, der fire uker av den totale permisjonen (som samtidig ble utvidet) ble øremerket som en individuell rettighet for fedre. Ordningen ble innført av Ap i mindretallsregjering, støttet av SV og KrF. For venstrepartiene var hovedbegrunnelsen omfordeling av omsorgsarbeid fra kvinner til menn, samt styrking av far barn-relasjonen, mens KrF la vekt på at det ville gi menn innsikt i omsorgsarbeidet og føre til en oppvurdering av dette (Ellingsæter 2007). Høyrepartiene (H og FrP) var motstandere, av hensyn til foreldres valgfrihet. Økt fedrekvote har i senere år ofte vært fremme som forslag, men utvidelsen har gått svært langsomt. Lengden på fedrekvoten sto stille fra 1993 til 2005, da den ble utvidet med en uke av Bondevik II-regjeringen (KrF, H, V). Nok en uke ble lagt til i 2006, under en rød-grønn flertallsregjering, Stoltenberg II (Ap, SV, Sp). Begge ukene ble innført som tillegg til den samlede foreldrepermisjonen og ble støttet av alle partier, unntatt FrP. TREDELING AV PERMISJONEN: LIKELØNNSKOMMISJONENS FORSLAG At fedrekvoten har hatt en klar positiv virkning på fedres permisjonsbruk, er veldokumentert. Nær sagt alle som har rett på fedrekvote tar denne permisjonen, og antall uker de tar, følger lengden på kvoten. Men fordi få fedre tar ut mer enn fedrekvoten, og en del fedre ikke har rett til fedrekvote, tar fedre ut kun 11 prosent av den totale permisjonstida (Nordisk Ministerråd 2009). Negative virkninger av denne skjevfordelingen, ikke minst konsekvenser av lange fravær for kvinners lønns- og karriereutvikling, har vakt bekymring. En likelønnskommisjon, som var en ekspertkommisjon av forskere, ble nedsatt av regjeringen Stoltenberg II i juni Mandatet var å beskrive lønnsforskjeller mellom kvinner og menn, drøfte årsaker og vurdere tiltak som kan redusere forskjellene. Reform av foreldrepermisjonsordningen var blant kommisjonens forslag (NOU 2008). Ett 10

12 [ SYMMETRISKE FORELDRESKAP POLITISKE FORHINDRINGER ] av forslagene var å dele permisjonen i tre like store deler, der en tredjedel reserveres til mor, en tredjedel til far og en tredjedel som kan deles slik foreldrene selv vil. Tredelingsmodellen var ikke tilfeldig valgt, den var etter «mal fra den islandske ordningen». Hensikten var å sikre at mødre og fedre deler likere på foreldrepermisjonen, og at fravær fra arbeidsmarkedet i forbindelse med fødsel og omsorg dermed deles likere (NOU 2008: 225). Begrunnelsen var basert på kognitive ideer; på empiriske beskrivelser som spesifiserer årsak virkningsforhold mellom mødres uttak av lange permisjoner og kvinners lavere lønn og svakere posisjon i arbeidslivet. Økt fedrekvote er et effektivt og nødvendig virkemiddel for å øke fedres uttak av permisjon, og antas å føre til reduserte kjønnsforskjeller i lønninger og arbeidslivsdeltakelse. Tre begrunnelser ble gitt for tredeling: For det første er erfaringen fra Norge og andre land at foreldrepermisjon som fritt kan deles mellom mor og far nesten alltid brukes av mor. For det andre vil øremerket permisjon gi fedre sterkere rettigheter vis-à-vis arbeidsgivere. For det tredje vil det skape større likhet mellom unge mannlige og kvinnelige jobbsøkere, arbeidsgivere må kalkulere inn risikoen for fremtidig fravær også for mannlige søkere. Kommisjonen mente at ved en omlegging burde regjeringen vurdere å heve taket på kompensasjonsgraden, og å gi selvstendige permisjonsrettigheter for far. Da kommisjonen lanserte sitt forslag, var den totale permisjonslengden 42 uker med full lønn begrenset oppad til 6 G (eller 52 uker med 80 % lønn). Seks av ukene var reservert for mødre etter fødselen, og fedrekvoten var seks uker. For å ha rett til fedrekvote må både far og mor ha opparbeidet egne rettigheter til foreldrepenger (ha vært i inntektsgivende arbeid i minst seks av de siste ti månedene). I tillegg måtte mor ha opparbeidet rett til foreldrepenger i en 50 prosent stilling eller mer. Dette kravet ble fjernet i Fars rett til å ta ut foreldrepermisjon ut over fedrekvoten forutsetter at mor er økonomisk aktiv etter fødselen (minst 75 % yrkes- eller utdanningsaktivitet). Kommisjonen gikk også inn for å øke minsteytelsen til de mødre og fedre som ikke har opparbeidet rett til foreldrepenger, til nivå med minstepensjon (NOU 2008: ). Potensielle motargumenter ble vurdert. Det ble understreket at reformen lar seg forene med den nasjonale ammeanbefalingen, forutsatt at «familien tar ut foreldrepermisjon med redusert kompensasjon 11

13 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] (80 prosent lønn), slik det store flertall av familier gjør i dag» (NOU 2008: 226). At reformen innebærer et økonomisk tap for enkelte familier når far «må være hjemme», fordi menn i gjennomsnitt tjener mer enn kvinner, ble påpekt. Det ble også konstatert at en likere deling av permisjonen kan «oppleves som en overdreven inngripen i familiens private sfære». Ett kommisjonsmedlem leverte en mindretallsinnstilling der forslaget til tredeling ble avvist nettopp begrunnet med grenser for statens innflytelsessfære og foreldres valgfrihet: «Tiltaket vil innebære et statlig inngrep i en beslutning som tradisjonelt har blitt ansett som et privat anliggende. Fleksibiliteten i privatlivet reduseres, og erstattes av mer statlig og lovpålagt standardisering» (NOU 2008: 247). MOTTAGELSEN: AKTØRER OG KILDER Hvis ideer skal få samfunnsmessig betydning, må de bæres frem av sosiale grupper med makt: Noen må fronte dem, forsvare dem og foreskrive dem; de må institusjonaliseres slik at de ikke bare har en intellektuell basis, men også en materiell (Geertz 1973: 314). Det er responsen til sentrale aktører med politisk makt eller politisk pådriverfunksjon som undersøkes i denne studien: stortingspolitikere, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, samt Barneombud og Likestillings- og diskrimineringsombud. Den norske korporative modellen rommer betydelig politisk innflytelse fra arbeidslivets parter. De to ombudene er også en del av «den norske modellen»; i deres mandat inngår en pådriverfunksjon som innebærer politisk stillingtagen i den offentlige debatt (se Holst 2009). Avisartikler og høringsuttalelser utgjør det empiriske grunnlaget i analysen. Analysen av responsen fra stortingspolitikerne bygger på avisintervjuer og -innlegg i tida rundt offentliggjøring av kommisjonens utredning 21. februar Søk i mediearkivet ATEKST har vært benyttet. 2 Tekstene er avgrenset til responsen på tredelingsmodellen. Debatter om andre delingsmodeller, som blant annet etterfulgte det såkalte Mannspanelets forslag til en firedeling like etterpå, er ikke er inkludert. Synet til de andre aktørene bygger på skriftlige høringsmerknader. Av 220 høringsinstanser, svarte 79 med merknader til Likelønnskommisjonens forslag. Mitt utvalg består av merknadene knyttet til tredelingsforslaget fra seks arbeidsgiver- og tolv arbeids- 12

14 [ SYMMETRISKE FORELDRESKAP POLITISKE FORHINDRINGER ] takerorganisasjoner, samt de to ombudene. 3 Innholdet både i avisartikler og merknader varierer en del med hensyn til hvor omfattende argumentasjonen er. PAPPAPERM-DEBATTEN RASER En kort historikk bak opprettelsen av Likelønnskommisjonen og synet på tredeling av foreldrepermisjonen: Den ble nedsatt da Karita Bekkemellem (Ap) var barne- og likestillingsminister. Bekkemellem var statsråd frem til oktober i 2007, da hun ble skiftet ut med Manuela Ramin Osmundsen (Ap). Osmundsen måtte imidlertid fratre posten allerede 14. februar 2008, på grunn av en uryddig prosess knyttet til ansettelse av nytt Barneombud. Da Likelønnskommisjonens NOU ble offentliggjort en uke senere, var Trond Giske (Ap) settestatsråd. Anniken Huitfeldt (Ap) tiltrådte ministerposten like etter, 29. februar, og ble dermed ansvarlig for behandlingen av Likelønnskommisjonens forslag og en nøkkelperson for tredelingsforlagets videre skjebne. Bekkemellem hadde tonet flagg for tredeling. Hun hadde vært i tvil, men blitt mer og mer tilhenger. I et intervju i 2007 understreket hun at det handler om «barns beste, og forholdet mellom fedre og barn». 4 Ved innføring av en tredeling ville man «oppleve det samme som ved innføringen av pappaukene, motstanden vil forstumme etter hvert. Nå får vi også en ny generasjon fedre som vil ønske å være fullverdige fedre». 5 Huitfeldt, daværende kvinnepolitisk leder i Ap, tilkjennega også sitt syn: «Vi kan godt vurdere å ta et par uker, men å ta så mye at mor er nødt til å jobbe etter åtte måneder er jeg skeptisk til [ ] Hvis den økte fedrekvoten kun tas av felleskvoten, er jeg ikke tilhenger av det». 6 Hun viste til regjeringens Soria Moria-erklæring ( ) der målet var å øke fedrekvoten fra fem til ti uker gjennom utvidelse av den totale permisjonen. 7 Bekkemellem mente likevel at tredeling burde vurderes, fordi «regjeringen må ta innover seg de endringene som skjer i samfunnet». I samme intervju uttalte en stortingsrepresentant fra Sp at han var «kritisk til at Stortinget skal overstyre den enkelte families valg», mens en representant fra SV bekjente seg som tilhenger av tredeling. Forhåndsoppfatningene i regjeringspartiene sprikte altså. Deler av opposisjonen hadde argumentert innbitt mot tredeling av foreldrepermisjonen. En av fanebærerne, stortingsrepresentant og 13

15 [ ANNE LISE ELLINGSÆTER ] kvinnepolitisk leder i Høyre, erklærte: «[ ] Det er et overgrep mot familien. Går likelønnskommisjonen inn for en slik ordning, går vi raske steg mot en statliggjøring av familielivet hvor vi samtidig umyndiggjør foreldre [ ] Man fratar foreldrene valgfriheten til å finne ut hvordan de selv skal løse livene sine. Det må vi politikere greie å holde oss langt unna». 8 Hun satte sin lit til den påtroppende minister, Ramin Osmundsen, men det viste seg at også hun gikk «langt i å si at en tredeling vil virke positivt på likestillingen i Norge». 9 Stoltenbergs senere valg av Huitfeldt som minister ble meget positivt mottatt av opposisjonen: «Tidligere har Ap stått for en radikal linje i likestillingspolitikken med tvang, kvotering eller at staten skal betale for alt som går galt med kvinner. Hvis Anniken blir statsråd, tror jeg vi får et taktskifte og en mer moderat linje i likestillingspolitikken.» 10 Kommisjonens forslag gikk åpenbart i klinsj med en pågående debatt med skarpe fronter. Ikke uventet ble det brudulje: «Pappaperm-debatten raser», het det i avisene. 11 I DEBATTENS BAKGRUNN Mange ulike ideer inngikk i debatten. En oversikt over ideer fordelt etter skillene kognitiv/normativ og forgrunn/bakgrunn er vist i tabell 1, og fordelt på aktører i tabell 2. De ideene som befant seg i debattens bakgrunn var det allmenn oppslutning om: Det var normativ konsensus om et mål om økt kjønnslikestilling både i omsorgs- og lønnsarbeid, og kognitiv konsensus om nødvendigheten av å innføre selvstendige permisjonsrettigheter for fedre. For tilhengere av fedrekvote i ulike delingsmodeller fremsto målet om økt likestilling som en selvsagt begrunnelse for forslaget. For «anti-tredelingsgjengen» synes eksplisitt oppslutning om et mål om økt likestilling å være et nødvendig grunnlag for en legitim posisjon mot forslaget. Det er «viktig å tilrettelegge for større grad av likestilling i hjemmet» og fremme «tiltak som kan bidra til at kvinner styrker sin deltakelse i arbeidsmarkedet». 12 Styrking av fedres selvstendige permisjonsrettigheter var et unisont krav fra både tredelingstilhengere og -motstandere, for øvrig helt i tråd med kommisjonens anbefaling: «Selvstendige rettigheter for far er et viktig virkemiddel for at flere fedre skal ta ut foreldrepermisjon.» 13 Enkelte mente at selvstendige rettigheter bør på plass uavhengig av tredelingsforlaget, 14

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2008. Innhold. Artikler. KJERSTI THORBJØRNSRUD Inne eller ute? Casting av politikere til valgdebatt 481

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2008. Innhold. Artikler. KJERSTI THORBJØRNSRUD Inne eller ute? Casting av politikere til valgdebatt 481 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 2, 2011. Innhold. Artikler

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 2, 2011. Innhold. Artikler Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller

Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Hva betyr det å ta pappaperm? Når fedrekvotens intensjoner møter menns ulike farskapsmodeller Gunhild R. Farstad Stipendiat ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA). grf@nova.no

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2008. Innhold. Artikler. Bokkronikk. Bokanmeldelser

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2008. Innhold. Artikler. Bokkronikk. Bokanmeldelser Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter

Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter Småbarnsforeldres omsorgsprosjekter Betydningen av klasse KARI STEFANSEN kas@nova.no GUNHILD R. FARSTAD gfa@nova.no PARENTS' CHILDCARE STRATEGIES. THE SIGNIFI- CANCE OF CLASS Family policy is the framework

Detaljer

Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv

Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv Erfaringer med og konsekvenser av graviditet og uttak av foreldrepermisjon i norsk arbeidsliv av Cathrine Egeland, Heidi Enehaug, Sigtona Halrynjo, Selma T. Lyng, Helge Svare AFI-rapport 2/2008 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2007. Innhold. Artikler

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2007. Innhold. Artikler Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting og print på www.idunn.no. Abonnement på tidsskriftet

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2011. Innhold. Artikler

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2011. Innhold. Artikler TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 4, 2011 Innhold Artikler GUNNAR C. AAKVAAG Fra likhet og brorskap til frihet Et forsvar for frihet som tema for empirisk samfunnsvitenskap 419 ROAR HAGEN OG ANITA

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn

Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn Fagrapport nr. 1-2015 Anita Borch, Ragnhild Brusdal og Elling Borgeraas Økonomisk likestilling En kvalitativ analyse av gifte og samboende kvinner og menn SIFO 2015 Fagrapport nr. 1 2015 STATENS INSTITUTT

Detaljer

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO

RETT-HJEM-PAPPA. En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO RETT-HJEM-PAPPA En kvalitativ studie av farskap blant menn med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge Humanistisk Prosjektsemester Vår 2008 Emilie Joner Andbo, Marte Knutsson, Anja Emilie

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2010. Innhold. Forord. KARL HENRIK SIVESIND Tidsskrift for samfunnsforskning 50 år! 3.

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2010. Innhold. Forord. KARL HENRIK SIVESIND Tidsskrift for samfunnsforskning 50 år! 3. TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING NR 1, 2010 Innhold Forord KARL HENRIK SIVESIND Tidsskrift for samfunnsforskning 50 år! 3 Artikler GUDMUND HERNES Tilbake til samfunnet 9 ULF TORGERSEN De sosiale fellesskaps

Detaljer

Foreningen 2 Foreldre

Foreningen 2 Foreldre Diskuter på Vi skaper trygge familieforhold for barn med to hjem Foreningen 2 Foreldre Medlemsblad nr. 2 - Desember 2012 - Årgang 26 Torkhildsens barnelovforslag svekker barns rettssikkerhet Side 5 Å kjempe

Detaljer

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken

KVINNEPANELETS RAPPORT. Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken S RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken KVINNEPANELETS RAPPORT Kvinnepanelet 2010 etablert av Barne-, likestillings- og inkluderingsminister

Detaljer

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv

Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker. Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Arnfinn H. Midtbøen og Jon Rogstad Diskrimineringens omfang og årsaker Etniske minoriteters tilgang til norsk arbeidsliv Institutt for samfunnsforskning Oslo 2012 ISF 2012 Rapport 2012:1 Institutt for

Detaljer

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene

Handlingsplan. Likestilling 2014. Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Handlingsplan Likestilling 2014 Regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene? Handlingsplan Likestilling 2014 regjeringens handlingsplan for likestilling mellom kjønnene Forord Norge kåres

Detaljer

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n

Møte torsdag den 11. mai kl. 10. President: C a r l I. H a g e n 2006 11. mai Forslag fra repr. Holmborg og Høie om iverksettelse av strengere underholdsbidrag ved familiegjenforening Møte torsdag den 11. mai kl. 10 President: C a r l I. H a g e n Dagsorden (nr. 71):

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 2 2002 ÅRGANG 43

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 2 2002 ÅRGANG 43 TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 2 2002 ÅRGANG 43 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting

Detaljer

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet:

Innledning. Begrepsavklaring. Opplevelseskortet: Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning 1.1 Begrepsavklaring 1.2 Hva er fattigdom 1.3 Problemstilling 2.0 Metode 2.1 Metodetilnærming 2.2 Konkrete litteraturvalg 3.0 Teoridelen 3.1 Hva er barnefattigdom 3.2

Detaljer

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge

Far og barn. Advokat Øivind Østberg, Norge Far og barn Advokat Øivind Østberg, Norge Internasjonalt har diskusjonen om fedres rettigheter og plikter fått stor oppmerksomhet. En problemstilling som har blitt diskutert er om fedre regelmessig kommer

Detaljer

Det «overbestemte» livet?

Det «overbestemte» livet? Birgit Nestvold Singstad Det «overbestemte» livet? Balansering av arbeid og familieliv i IT-bransjen i Norge, Malaysia og California Avhandling for graden philosophiae doctor Trondheim, februar 2011 Norges

Detaljer

Kunnskapsbilder og forskningsbehov

Kunnskapsbilder og forskningsbehov Barn og unges levekår og velferd Kunnskapsbilder og forskningsbehov MONA SANDBÆK Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring NOVA Rapport 1/02 Norsk institutt for forskning om oppvekst,

Detaljer

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE

PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE PSYKOLOGISKE FORHOLD AV BETYDNING FOR DELT BOSTED EN LITTERATURSTUDIE av Lena Stave Hovedoppgave levert ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, 2007 SAMMENDRAG Forfatter: Lena Stave Tittel: Psykologiske

Detaljer

Mellom mål og muligheter

Mellom mål og muligheter Lise Beate Bullgård Mellom mål og muligheter En kvalitativ studie om oppfølging av sykmeldte Masteroppgave i sosiologi Trondheim, august 2009 Institutt for sosiologi og statsvitenskap, NTNU 1 Forord Endelig

Detaljer

Omorganisering av konkurransetilsynet

Omorganisering av konkurransetilsynet Omorganisering av konkurransetilsynet M ERETHE M ÆLAND B ERTELSEN S TEIN R OKKAN SENTER FOR FLERFAGLIGE SAMFUNNSSTUDIER U NIVERSITETSFORSKNING B ERGEN N OVEMBER 2006 Notat 9-2006 1 Innhold FORORD... 3

Detaljer

Kvinner i fagbevegelsen 2013

Kvinner i fagbevegelsen 2013 Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon i LO og forbundene Kristine Nergaard, Mona Bråten og Anne Mette Ødegård Kvinner i fagbevegelsen 2013 Representasjon

Detaljer

Der arbeidslivet møter familielivet.

Der arbeidslivet møter familielivet. Der arbeidslivet møter familielivet. En kvalitativ studie om hvordan en bedrifts fleksible ordninger fungerer for mødre og fedre i det grenseløse arbeidslivet. Gry Cecilie Høiland Masteroppgave Sosiologisk

Detaljer

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 3 2002 ÅRGANG 43

TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 3 2002 ÅRGANG 43 TfS TIDSSKRIFT FOR SAMFUNNSFORSKNING 3 2002 ÅRGANG 43 Denne digitale versjonen av TfS er publisert på Institutt for samfunnsforsknings nettsider, og kan kun leses på skjerm. Artiklene kan kjøpes for nedlasting

Detaljer

Likestilling og livskvalitet 2007

Likestilling og livskvalitet 2007 Likestilling og livskvalitet 2007 av Øystein Gullvåg Holter, NIKK Helge Svare, AFI Cathrine Egeland, AFI AFI-rapport 1 / 2008 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE WORK RESEARCH INSTITUTE'S REPORT

Detaljer

Frafall eller bortvalg?

Frafall eller bortvalg? Frafall eller bortvalg? En kvalitativ undersøkelse av årsaker til frafall på ingeniørutdanningene. Henrik Omenås Masteroppgave i sosiologi, november 2013 Institutt for Sosiologi og Statsvitenskap Fakultet

Detaljer