Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008"

Transkript

1 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 17. oktober 2008 Innkalling til ekstraordinært styremøte oktober 2008 Vi innkaller til ekstraordinært styremøte i SIFO 22. oktober 2008 kl Sak: SIFOs basisfinansiering Møtet holdes i tilknytning til Instituttseminaret på Thorbjørnrud hotell, Jevnaker. Dokumentene til saken følger vedlagt og er lagt ut på styreweb. Med vennlig hilsen for STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) Arne Dulsrud Direktør Grethe Strand-Pedersen Rådgiver Vedlegg

2 Sak nr. 08/4x/01 SAKSFRAMSTILLING STYRET Sakstittel: Sakstype: SIFOs basisfinansiering Orienteringssak Møtedato: Sak nr.: 08/4x/01 Arkivnr.: Saksbehandler: Arne Dulsrud Vedlegg: Notat: Den moderne historie om SIFOs tilknytning og finansiering Vedl. 1 Notat : Ang. nytt finansieringssystem konsekvenser for SIFO Vedl. 2 Notat: En strategisk vurdering avsifos forskning gitt ulike scenarier for finansiering Vedl. 3 Forslag til vedtak: Saken legges fram for orientering og diskusjon i styret uten forslag til vedtak Saksutredning/vurdering: Det vises til behandling av sak 08/3/3 Orientering om grunnfinansiering av instituttsektoren på forrige styremøte der styret ba om et ekstraordinært styremøte for en bredere diskusjon av saken.. Styret ba i den forbindelse administrasjonen utarbeide en vurdering som grunnlag for diskusjonen med utgangspunkt i flg. tre hoveddeler: 1. Historikk. En gjennomgang av tidligere saksbehandling vedrørende denne saken ved SIFO, herunder styrepapirer, bakgrunnsnotater, brev fra de ansattes organisasjoner og annen relevant dokumentasjon. 2. Konsekvensutredning. I den grad det er mulig bør det foretas en vurdering av de økonomiske følgene av en eventuell tilknytning til NFRs grunnfinansieringssystem. Dette kan f eks gjøres ved hjelp av en simulering ut fra foreliggende nøkkeltall som er relevant for en slik utredning. 3. En strategisk vurdering av forbruksforskningen i Norge gitt ulike scenarier for finansiering. Vurderingen bør ta utgangspunkt i det særegne ved SIFOs bidrag til forbruksforskningen og forbrukersektorens forskningsbehov, og hvilke vilkår denne forskningen vil ha under ulike regimer for finansiering. Her bør det også legges vekt på hva SIFO vil tjene, henholdsvis tape ved de ulike alternativer. Notatet Konsekvensutredning (Vedl. 2) blir noe mer kortfattet enn først antatt. Det skyldes at NFR ikke har vært i stand til å foreta den simuleringen vi ønsket innen vår tidsfrist. På møtet ønsker vi å gå nærmere inn på de talloppstillingene som er nevnt i dokumentet. 1

3 08-4x-01 Vedlegg 1 Notat 14. oktober 2008 Den moderne historie om SIFOs tilknytning og finansiering SIFOs tilknytning til Norges Forskningsråd og instituttets plassering i det norske forskningslandskapet er kommet opp på den politiske dagsorden som følge av arbeidet med en ny finansieringsmodell for instituttsektoren i Norge. Dette er ikke første gang at SIFOs organisatoriske tilknytning og bevilgningsstruktur er et diskusjonstema. På 1990-tallet var også instituttsektoren i støpeskeia, og forberedelsene ble gjort for å omgjøre SIFO fra et forvaltningsorgan til en forskningsstiftelse. Allerede ti år tideligere var en rekke institutter gjort om til stiftelser, og nå fant andre runde i en fristillingsprosess sted for en rekke nye institutter. For å fullføre denne overgangen valgte direktør Tormod Lunde å si nei til professorstillingen ved UiO. Men i løpet av de nærmeste årene endret de forskningspolitiske strategiene seg. Frie stiftelser er vanskelige å styre, noe forsøkene på å slå sammen NUPI, PRIO og Fridtjof Nansenstiftelsen viste tydelig. Resultatet ble blant annet forvaltningsorganer med utvidete fullmakter, og dette ble løsningen på SIFOs organisatoriske tilknytning til BLD i En slik overgang betydde at instituttet sjøl ble ansvarlig for sine utgifter og inntekter, og at styrets formelle og reelle posisjon ble styrket. På den andre siden ble det ikke foretatt noen endringer i finansieringsstrukturen, midlene kom framleis som en rundsumbevilgning. De faglige målsetningene blir trukket opp i den årlige St.prop.1, og i bevilgningsbrevet fra BLD. Presset mot SIFO stoppet imidlertid ikke opp med at instituttet ble et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter. Det var to forhold som oppretthold presset. For det første har NFR alltid betraktet SIFOs organisatoriske tilknytning som et problem, vi skiller oss fra andre institutter som det er naturlig å sammenlikne oss med. For det andre har det de siste årene foregått en omfattende utredning om finansieringsstrukturen for instituttsektoren i Norge, og det har vært ønskelig både fra NFR og forskningsdepartementet side at fleste mulig institutter blir med i en slik finansieringsstruktur. Et tredje forhold som henger sammen med det siste er tellekantdiskusjonen og målsetningen om å øke den faglige publiseringen i internasjonale tidskrifter. Til sammen førte disse forholdene til evalueringen av SIFO i , ledet av Folke Ölander. Evalueringen førte til at SIFOs i langt sterkere grad fokuserte på faglig publisering i tidskrifter og på kvalitetssikring på alle nivå i organisasjonen. Instituttet kom på mange måter styrket ut av evalueringen, samtidig som det ble pekt på klare forbedringspotensialer. Videre ble det pekt på at den faglige og forbrukerpolitiske kontakten med BLD og FO/FR bør bevisstgjøres og styrkes betydelig. To andre spørsmål ble diskutert i oppfølgingen av evalueringen, men fant ikke sin endelige løsning i styrets diskusjoner eller i dialogen mellom instituttet og departementet. Det ene spørsmålet gjaldt en overføring av det faglige ansvaret fra BLD til NFR, helt eller delvis. Det andre gjaldt en økonomisk fristilling, hvor midlene til forbruksforskningen ble konkurranseutsatt, helt eller delvis. Riktignok konkluderte styret med at en overgang til NFR var ønskelig. På styremøtet den 15. mai 2006 ble det vedtatt følgende anbefalinger til BLD:

4 08-4x-01. Vedlegg 1 Alle forhold tatt i betraktning ser et flertall i styret det som mest aktuelt å vurdere nærmere en finansieringsmodell der SIFO får en basisbevilgning gjennom Forskningsrådet i kombinasjon med direkte bevilgninger fra departementet. Direkte bevilgninger fra BLD kan ivareta nasjonale oppgaver og sikre tilgang til kompetanse som forvaltningen har bruk for. Basisbevilgningen fra Forskningsrådet bør både ha et element av grunnfinansiering og et strategisk element med føringer fra departementet. Detaljene i en slik løsning og hvordan finansieringen fordeles mellom formål må selvfølgelig utredes og drøftes nærmere. For å styrke forbruksforskningen bør det også arbeides med å skape åpne arenaer for forbrukerrelevant forskning. Styret støtter utvalgets forslag om å etablere et forskningsprogram med forbruksforskning som tema der også andre departement skyter inn midler. Dette vil bidra til å øke interessen for forbrukets samfunnsmessige betydning i andre miljø og gi en samlet sett styrket forbruksforskning. Et viktig virkemiddel i så måte vil være å etablere en programstruktur og et programstyre med en klar forankring i et forbrukerpolitisk perspektiv De ansattes representanter i styret tok dissens på dette vedtaket, og gjorde rede for sitt syn i et eget brev til BLD. Her heter det blant annet: Vi mener at styrets innspill i for stor grad har fokusert på negative elementer, og i for liten grad tatt inn over seg den positive vurderingen av instituttet som preger evalueringsutvalgets rapport. Vi mener også en finansieringsmodell med overføring til Norges Forskningsråd i kombinasjon med bevilgninger fra BLD til forvaltningsoppgaver, ikke er beste løsning for den videre uvikling av instituttet, både faglig og på det forbrukerpolitiske feltet.. På bakgrunn av det overstående vil Ragnhild Brusdal og Harald Throne-Holst ta dissens på innspillet fra styret og den fremtidige modell for finansiering som er foreslått der. Vi mener dagens modell gir de beste forutsetninger for å ivareta og videreutvikle SIFOs formål og vitenskapelige produksjon. Evalueringsrapportens konklusjon om God og relevant samfunnsforskning med forbedringspotensial viser hvordan dagens modell har gitt instituttet det handlingsrom og den dynamikk som skal til for å fortsette den positive utviklingen og videre forbedring av svake punkter. Fagforeningene ved instituttet sluttet seg til disse konklusjonene i et eget brev til departementet. På tross dette klare vedtaket forsvant spørsmålene likevel etter hvert fra den interne politiske dagsorden, til fordel for publisering, kvalitetssikring og styrket forbrukerpolitisk kontakt med BLD. I sluttfasen av SIFO strategiplan fram mot 2011 ble dette spørsmålet ikke drøftet konkret. Styret vedtok strategiplanen 24. mai 2007 uten at vedtaket fra styremøtet 15. mai 2006 ble gjentatt. Strategiplanen tar ikke til orde for noen organisatoriske endringer. Dette kan blant annet skyldes at evalueringsutvalget ikke trakk noen endelige konklusjoner når det gjaldt disse forholdene, men holdt spørsmålet åpent. Etter styrevedtaket, de ansattes dissens og styrets vedtak av strategiplanen har det videre initiativet i denne saken ligget hos BLD. Det er imidlertid ikke riktig at ingenting har skjedd.. Det ble foretatt en formell oppdeling av SIFOs grunnbevilgning i fire ulike deler 1. Basisbevilgning 2. Strategiske satsninger 3. Forvaltningsstøtte 4. Vedlikehold av kompetanse på laboratoriene Disse endringene gjør en anskueliggjøring av hva en overføring til NFR kan bety for instituttet, både faglig, organisatorisk og økonomisk. På den andre siden ble oppdelingen foretatt innenfor rammen av fortsatt organisatorisk tilknytning til BLD. 2

5 08-4x-01. Vedlegg 1 Videre har det skjedd forskyvninger og endringer i selve utformingen av NFRs basisfinansieringssystem. Endelig er SIFO i ferd med å forbedre seg på en rekke av de kritiske punktene som ble antydet i evalueringsrapporten (publisering, kontakt med UoH sektoren mv.). Vi kommer tilbake til disse momentene i vedlegg 3. Vedlegg: Referat fra styremøtene 15.mai 2006 (Stryets vedtak og ansattes dissens) SIFOs strategiplan Evalueringsraspporten fra NFR 3

6 Notat Notat: Angående nytt finansieringssystem konsekvenser for SIFO SIFOs styre ønsket i siste møte å få en simulering av hvordan den nye finansieringsordningen ville påvirket SIFOs bevilgning ved en tilslutning til ordningen - en simulering ut fra eksisterende data for SIFO. Forskningsrådets representant Johs Kolltveit signaliserte i SIFOs styremøte at de kunne bistå med denne simuleringen. SIFO sendte på denne bakgrunn en henvendelse til Forskningsrådet med en del tilleggsinformasjoner ut over det Forskningsrådet allerede sitter på av bakgrunnsinformasjoner om SIFO gjennom NIFU/STEP-statistikker og regnskapsoversikter. Forskningsrådet har bekreftet at de har fått de nødvendige informasjoner for å lage en simulering for SIFO, problemet var kapasiteten i Forskningsrådet, som heller ikke hadde kapasitet for å gjøre en slik simulering for de instituttene som skal med i ordningen fra Vi kan først påregne og få gjort en slik simulering i november. I det følgende viser vi til korrespondansen med NFR: Henvendelse til Forskningsrådet : Takk for sist og takk for en nyttig orientering om det nye finansieringssystemet for instituttsektoren i SIFOs styremøte den 11.september. Vi ønsker å benytte oss av ditt tilbud om å bistå oss i å beregne hvordan den nye finansieringsordningen ville påvirket SIFOs bevilgning ved en tilslutning til ordningen - en simulering ut fra eksisterende data for SIFO. Vi regner med at Forskningsrådet allerede sitter på nødvendig bakgrunnsinformasjon om SIFO gjennom NIFU/STEP-statistikker og regnskapsoversikter i tillegg til annen informasjon vi har blitt bedt om å rapportere på, men legger ved en kopi av Nøkkeltallsskjemaet for Ad. grunnfinansiering - inngangsbillett I tildelingsbrevet fra BLD for 2008 (jfr vedlegg), er det lagt føringer mht. faglige prioriteringer og bruken av basisbevilgningen. Basisbevilgningen skal nyttes i henhold til følgende oppstilling: Grunnbevilgning for Strategiske satsinger/kompetanseutvikling Forvaltningsrettede oppgaver Laboratorie- og testvirksomhet (forvaltnoppg) Sum bevilgning over kap 866/

7 08/4x/01 Vedlegg 2 Ut fra denne oppstillingen er SIFOs foreløpig vurdering at instituttets inngangsbillett i det nye finansieringssystemet dvs instituttets grunnbevilgning blir kr Ad. grunnbevilgningens fordeling etter resultater indikatorer 1. Vitenskapelig publisering ligger i NIFU/STEP statistikken (her må en vel bruke 2007-tall halvårstall ikke helt representative for året) 2. Samarbeide med UoH (avlagte dr.grader og bistillinger) tidligere år ligger også i NIFU/STEP-statistikken. For 2008 har vi fire kontraktsfestede bistillinger og to dr.grader 3. Internasjonale inntekter budsjetterte inntekter i 2008 på EU- prosjekter + nordiske prosjekter kr Inntekter fra NFR - budsjetterte inntekter i 2008 på kr Nasjonale oppdragsinntekter totalt budsjettert med kr men av disse midlene er bare ca innhentet via anbud. Svar fra Johs Kolltveit av 16. oktober: Jeg kan dessverre ikke gi noe fullgodt svar på dette spørsmålet innen 22. oktober. Men det jeg kan si er at alle de samfunnsvitenskapelige instituttene får den samme bevilgningen i 2009 som i 2008 pluss en priskorrigering på 4,4 %. I tillegg er arenaen tilført 3 mill. kroner i nye friske midler som skal fordeles i henhold til den nye modellen. Hvis SIFO hadde vært med på denne fordelingsarenaen ville dere altså fått en brøkdel av 3 milll. kroner som nye friske midler i Pr. i dag er jeg ikke i stand til å regne ut hvor stort dette beløpet vil bli, men basert på resultatene for perioden ville det være et relativt lite beløp (under kr ). En endelig utregning basert på resultater for vil kunne forskyve dette beløpet litt i begge retninger. Hvordan SIFO eventuelt vil komme ut i 2010 der regjeringen har sagt at en tar sikte på å tildele instituttene 90 % av rammen som fast og 10 % i henhold til resultatbasert modell, må vi komme tilbake til. Det er også avhengig av hvordan SIFOs nåværende driftsbevilgning legges inn i systemet. Oppsummering Alle de samfunnsvitenskapelige instituttene får den samme bevilgningen i 2009 som i 2008 pluss en priskorrigering på 4,4 %. I tillegg at arenaen er tilført 3 mill. kroner i nye friske midler som skal fordeles i henhold til den nye modellen. Hvis SIFO hadde vært med på denne fordelingsarenaen ville vi fått en brøkdel av 3 mill som nye friske midler i Pr. i dag er NFR ikke i stand til å regne ut hvor stort dette beløpet vil bli, men basert på resultatene for perioden ville det være et relativt lite beløp (under kr ). En endelig utregning basert på resultater for vil kunne forskyve dette beløpet litt i begge retninger. Hvordan SIFO eventuelt vil komme ut i 2010 der regjeringen har sagt at en tar sikte på å tildele instituttene 90 % av rammen som fast og 10 % i henhold til resultatbasert modell, må 2

8 08/4x/01 Vedlegg 2 en komme tilbake til. Det er også avhengig av hvordan SIFOs nåværende driftsbevilgning legges inn i systemet. Når det gjelder det sentrale spørsmålet om størrelsen på vår inngangsbillett er det ikke noen vurdering av dette og nok et spørsmål som blir en forhandlingssak mellom vårt departement BLD/SIFO på den ene siden og Kunnskapsdepartementet/Forskningsrådet på den andre siden. 3

9 08-4x-01 Vedlegg 3 Notat En strategisk vurdering av SIFOs forskning gitt ulike scenarier for finansiering. I dette notatet drøftes ulike sider ved forbrukerforskningens stilling under ulike mulige regimer for finansiering, dvs. en fortsatt tilknytning til BLD slik det er i dag og en overføring til NFR s basisfinansieringssystem. Hensikten er å komme med noen antagelser om hva SIFO har å tjene henholdsvis tape under de alternative formene for basisfinansiering. Antakelsene vil være heftet med en del usikkerhet. Vi mangler tilgang til et av de viktigste beslutningsdokumentene fra Kunnskapsdepartementet: Retningslinjer for statlig basisfinansiering av instituttsektoren. Arbeidet med dette dokumentet skal munne ut i en stortingsresolusjon som sannsynligvis ikke vil være klar før i første halvdel av desember. Dessuten er det fortsatt sider ved basisfinansieringssystemet som fortsatt ikke er avklart og som vil være i støpeskjeen etter at den nye ordningen formelt trer i kraft fra Samtidig foreligger det tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig å gjøre noen betraktninger om effektene av alternative finansielle tilknytninger. Fordeler og ulemper ved en overføring ble også drøftet i NFRs evaluering av SIFO i 2006 ( Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) en evaluering ). SIFO har vært representert i kontaktforum i NFR der utformingen av basisfinansieringen har vært gjenstand for informasjon og diskusjon.. Videre inviterte SIFOs styre Johs Kolltveit i NFR til å redegjøre for basisfinansieringssystemet på et styremøte der også organisasjonenes representanter var tilstede. Hovedtrekkene ved den nye formen for basisfinansiering er også presentert i Kunnskapsdepartementets Stpr 1 (se vedlegg), som i tillegg er gjort tilgjengelig på instituttets intranett. Grunnstrukturen i basisfinansieringen forutsettes derfor kjent for SIFOs ansatte og styret. Utgangspunktet for vår drøfting er SIFOs målsettinger og strategi. SIFOs målsettinger er å finne i St prp 1, gjennom en diskusjon i NFRs evaluering av SIFO og i instituttets eget strategidokument (se vedlegg). Som kjent peker de sistnevnte to dokumenter på behovet for en styrking av SIFOs relasjoner til resten av forbrukersektoren samt en forbedring av instituttets akademiske profil. I tillegg viser vi til eierdepartementets eget anliggende i brevet våren 2008 der SIFO på nytt blir bedt om å uttale seg om en mulig overføring til NFRs basisfinansieringsordning. Her uttrykker BLD et ønske om en drøfting av hvordan valg av finansieringsordning kan innvirke på oppfyllelse av forbrukersektorens kunnskapsbehov, virksomhetens relasjon til forbrukersektoren for øvrig og SIFOs utvikling på sikt. Gjennom denne vektleggingen ønsker vi å ivareta eierdepartementets egne kunnskaps- og forskningsbehov i den kommende beslutningsprosessen. Etter SIFOs skjønn vil det viktige spørsmålet være om endringer i finansiell tilknytning vil bedre instituttets evne til å nå sine mål. Med andre ord: Er det en klar sammenheng mellom

10 08-4x-01 Vedlegg 3 finansieringsstruktur og SIFOs oppnåelse av egne strategi- og resultatmål? Underliggende spørsmål i denne tilnærmingen vil være: Kan en styrking av den faglige kontakten med NFR skje uavhengig av finansiell tilknytning? Vil en overgang til NFR med sikkerhet påføre et kutt i grunnbevilgningen for at vi skal få en grunnbevilgning som prosentvis ligger på samme nivå med de andre institutter? Hvordan sikre oss mot politiske konjunkturer i departementets ledelse? Det er selvsagt ikke mulig å svære presist på noen av disse spørsmålene. Gjennom å ta forbehold om usikkerhetsmomentene kan vi likevel drøfte mulighetsrommet i forutsetningene. Det kan være til hjelp i den videre beslutningsprosessen i styret og blant SIFOs ansatte. En kompliserende faktor i vår drøfting er forholdet mellom kortsiktige og langsiktige konsekvenser. De kortsiktige effekter kan utledes med noe større sikkerhet enn de langsiktige. Vi kan imidlertid ikke utelukke at instituttets kan styrke sine muligheter til strategiske tilpasninger innenfor den arenaen vi blir plassert dvs. styrke instituttet langs resultatindikatorene når vi først befinner oss innenfor basisfinansieringssystemet. Men det vil også de andre instituttene sannsynligvis gjøre. Det gjør dynamiske betraktninger usikre. Tilsvarende betraktninger må gjøres gjeldende dersom vi ønsker å befinne oss utenfor systemet. Gjør det at tilpasninger til eget eierdepartement må endres? Vi vil derfor komme tilbake til dynamiske og langsiktige effekter i slutten av notatet. Som utgangspunkt for vår videre diskusjon presenteres en tabell der påstander og antagelser om tap og vinning ved de ulike tilknytningsalternativer presenteres. Figur 1 Tap og vinning ved å befinne seg innenfor og utenfor NFR s basisfinansieringssystem. Vinning Innenfor 1) Økt forskningspolitisk innflytelse i NFR Ansvarliggjøring av NFR Større flyt av strategiske midler inn på arenaen Styrking av SIFOs akademiske tydelighet gjennom arenatilhørighet Økt samarbeid på tvers av instituttene innen samme arena. Utenfor 2) Svakere konkurranse om BLDs grunnbevilgning og større finansiell forutsigbarhet Sikring av innholdet i hva som er forbrukersektorens forskningsbehov. Tap 2) Tap av basisbevilgning Økt konkurranse om eget fagdepartements strategiske forskningsmidler Mulig utvanning av forbrukerpolitisk forskningsfelt Svekket institusjonell kontakt mellom forbukerinstitusjonene om forskningsbehov. 3) Renommétap Større avhengighet av politiske konjunkturer Eksklusjon fra forskningspolitiske beslutningsfora i NFR og KD 2

11 08-4x-01 Vedlegg 3 Som tidligere nevnt er det ikke bare knyttet usikkerhet til påstandene innenfor hvert felt i matrisen. I tillegg kan vi ikke utelukke reell uenighet. La oss gjennomgå argumentene og drøfte dem nærmere 1) Innenfor vinning. Et av de viktigste argumentene for å bli overført er muligheten til forskningspolitisk innflytelse. Det kan skje på to måter: a)gjennom tilstedeværelse i forskningsarenaen og dermed påvirkning på arenaens eget basisfinansieringsutvalg b) gjennom at BLD trekkes inn i programstyrene for viktige utlysninger for SIFO c) gjennom at SIFO trekkes mer aktivt inn i NFRs forskningspolitiske beslutningsprosesser. BLD kan også tenkes å delta i planleggingen og gjennomføringen av forskningsprogrammer som er relevante for SIFO. På denne måten vil NFR måtte ta ansvaret for SIFOs økonomiske stilling på en helt annen måte enn i dag. Dette samsvarer med Johs Kolltveits presentasjon ved SIFOs forrige styremøte der han hevdet at ingen innflytelse, intet ansvar. En annen fordel ved å stå innenfor er tilgangen til strategiske midler Ved å stå innenfor NFRs systemet kan SIFO også ta del i utlysningen av strategiske midler som tilføres arenaen ikke bare fra egen fagavdeling/departement men fra flere departement. NFR kan også bidra til samarbeid med UoH sektoren gjennom sin rolle som en viktig koordinator for norsk forskning. Til sammen kan disse faktorene styrke SIFOs posisjon i det forskningspolitiske landskapet og tydeliggjøre vår akademiske profil gjennom tilhørighet til den viktigste arenaen for den instituttpolitisk utvikling. På den annen side er det ikke noe automatisk sammenheng mellom formell og reell innflytelse. Reell innflytelse vil avhenge flere forhold, bl a fagdepartementets egen rolle i forhold til NFR. Departementets viktigste oppgave etter en overføring til NFR blir å forsvare forbruksforskningens rolle. Ressurser vil her være avgjørende, og de kan være skjevt fordelt mellom de ulike departementer og deres fagavdelinger. En overgang til NFR vil sannsynligvis kreve større forskningspolitisk deltakelse og større administrative kostnader fra vår fagavdeling i departementet. 2) Innefor tap. Det er også tap ved å bli overført til NFRs basisfinansieringssystem. Det mest sentrale spørsmålet er om en overgang til NFR vil måtte medføre et kutt av basisbevilgning i forhold til dagens overførings nivå. Som kjent vil den NFRs basisfinansieringen av instituttene bestå av to hoveddeler: grunnbevilgning og strategiske midler. Grunnbevilgningen vil på sin side bestå av en fast del og en resultatbasert del. SIFOs nåværende grunnbevilgning er på ca 25 millioner. F eks kan det tenkes at NFR ønsker å legge inn et prinsipp om at alle institutter i en arena skal ha samme prosentvise nivå på den faste delen av grunnbevilgningen (jfr kravet om likebehandling av instituttene). Et institutt som kommer inn med en høy basisbevilgning kan derfor risikere en nivellering. Dersom denne forskjellen fra dagens regime blir stor kan det få konsekvenser for SIFO. Selv om det i den nye ordningen vil være overgangsordninger, kan kutt i grunnbevilgning merkes på lengre sikt. Et springende punkt her vil derfor være størrelsen på SIFOs inngangsbillett inn i NFR systemet og hvilke evt midler BLD ønsker å holde utenfor gjennom direkte overføringer i form av rene forvaltningsoppgaver. At en del av grunnbevilgningen er resultatbasert kan skape uforutsigbarhet fra år til år, men slå både negativt og positivt ut alt etter SIFOs score på resultatindikatorene. Hvor stor den 3

12 08-4x-01 Vedlegg 3 resultatbaserte delen skal være i prosent (av hva?) vil etter det vi har forstått fortsatt skape usikkert. Hvordan dette regnestykket kan se ut under den nye ordningen er vanskelig å forutse gitt de opplysningene vi har tilgang til i dag. En annen ulempe er manglende innflytelse over tildelingen av BLDs strategiske forskningsmidler. Etter intensjonen i basisfinansieringssystemet skal disse midlene overføres til NFR og utlyses blant instituttene innenfor en eller flere arenaer. 3) Utenfor-vinning. På en måte kan vinningen ved å stå utenfor betraktes på samme måte som tapet med å stå innfor bare med motsatt fortegn. Finansielt sett betyr det mindre konkurranse om nåværende grunnbevilgning og ingen umiddelbar nivellering/standardisering av grunnbevilgningen. For forbrukersektoren representerer det å stå utenfor sterk kontroll over hva som skal ligge i begrepet forbrukersektorens forskningsbehov. Det vil alltid være en risiko ved at NFR skal forvalte og ivareta innholdet i hva som ligger i forbrukerforskning. I faglig forstand er forbruk et omfattende og vidt begrep en rekke institutter og disipliner kan argumentere for de bedriver forbruksforskning både innen marketing og økonomisk/administrative fag. Ivaretakelsen av forskning som ivaretar forbrukerinteressene på en entydig måte - for å sitere Evalueringsrapporten av SIFO - kan derfor bli en forskningspolitisk utfordring. Ved å stå utenfor bevarer forbrukersektoren og eierdepartementet kontrollen over hva som ligger i forbruksforskning, noe som gjør at BLD bedre kan sikre seg mot en utvanning av forbrukerbegrepet. Departementet kan ivareta disse interessene gjennom utlysninger av strategiske midler innen den forskningsarenaen SIFO befinner seg på, men til vesentlig større administrative kostnader. 4) Utenfor tap. Ved stå utenfor NFR s basisbevilgningssystem kan en risikere å miste innflytelse over en av de viktigste forskningspolitiske rammebetingelsene. Dette har tidligere vært et av de sterkeste argumentene for en overføring til NFR. Her er det benyttet uttrykk som at SIFO kan risikere å støve bort i en krok eller å stå på gangen når de viktigste beslutningene fattes. Denne påstanden må selvsagt utprøves mot våre erfaringer når det gjelder kontakten med NFR fram til nå. Om utenforskapet har påvirket vår deltakelse i NFRs virksomheter når det gjelder eksempelvis fagpaneler, referee grupper, ekspertutvalg mv kan diskuteres. En annen ulempe ved å stå utenfor er risikoen forbundet med endringer i departementets politiske ledelse med helt andre synspunkter på overføringer til forskning over fagdepartementenes budsjett ( sugerør i statskassa ) enn den nåværende. En siste ulempe med å stå utenfor kan være et mulig tap av renommé. Mens de andre samfunnsvitenskapelige instituttene vil styrke sitt samarbeid over den samfunnsvitenskaplige arenaen i NFR kan SIFO bli blant de få samfunnsvitenskapelige institutter som står utenfor. Begrunnet eller ubegrunnet: det kan skapes en oppfatning av at institutter finansiert av departementene ikke konkurrerer på lik linje med de andre instituttene, at det ikke bedrives fri og uavhengig forskning og at forskningen overstyres av departementet. Hvor sterk utslag et mulig prestisjetap er vanskelig å forutse. Som våre kommentarer til figuren indikerer vil de ulike påstandene være heftet med både med usikkerhet og uenighet. På tross av disse innvendingene vil vi forsøke å svare på spørsmålet 4

13 08-4x-01 Vedlegg 3 om finansieringsstruktur vil påvirke våre egne resultatmål. Vi vil avslutningsvis framheve hvilke momenter som bør være viktige i den kommende debatten. Tidshorisonten er her sentral. På kort sikt vil det ikke være så mye å vinne på å gå inn SIFO har de siste årene vært igjennom forbedringer på de fleste indikatorer som publisering, antall doktorgrader, internasjonalisering og ekstern finansiering uavhengig av finansiell og organisatorisk tilknytning. Derimot kan vi risikere et tap av grunnbevilgning. På lang sikt bør vi være opptatt av hvilke tap det vil representere for SIFO ved å stå utenfor. Vi kan miste deltakelsen i sentrale forskningsstrategiske beslutningsprosesser i NFR. Vi kan komme på siden av de tiltak som går på samordning mellom UoH sektoren og instituttene. Å stå utenfor kan dessuten bety tap av prestisje. BLD har signalisert til KD at SIFO ikke vil være med i puljen av institutter som skal overføres til NFR i Neste milepæl i utformingen av den nye basisfinansieringen vil være når ordningen skal evalueres i I løpet av denne perioden kan mange av de forutsetningene som er lagt til grunn i denne analysen være endret når det gjelder SIFOs egen utvikling (tilpasning?), utformingen av NFRs basisfinansiering og endringer i politiske og finansielle rammebetingelser. Det kan bety at argumentene for å stå utenfor NFR vil bli enda sterkere. Eventuelt kan gevinstene ved å delta i det nye basisfinansieringssystemet bli enda tydeligere. I så fall vil vi ikke være bundet av evalueringsprosessen i BLD har i denne prosessen ønsket å lytte til hva styret og de ansatte mener før de fatter sin beslutning og slik sett ikke øvet noe press mot SIFO. Det gir instituttet en rekke frihetsgrader i den diskusjonen som skal skje mot vedtaksprosessen i styremøte 3 desember i år. 5

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Barne- og Likestillingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 Oslo Deres ref: /GEHHFPS Vår ref:04/ Oslo, Innspill til evalueringsrapporten SIFO viser til brev av og oversendelse av evalueringsrapporten. Rapporten har utløst konstruktiv diskusjon blant de ansatte, i ledergruppen og i styret. Med dette brevet gir SIFOs styre noen vurderinger av alternativer for fremtidig finansiering og tilknytning og den videre prosessen, samt hva vi ser på som særlig viktige utfordringer å ta fatt på. Vi gjør også oppmerksom på at SIFO nå er inne i en strategi-prosess, og at evalueringsutvalgets rapport selvsagt vil være en meget viktig premissleverandør i dette arbeidet. Grunnleggende premisser og utfordringer SIFOs styre deler fullt ut evalueringsutvalgets anbefalinger om å holde fast ved forbrukerperspektivet, og vil understreke behovet for forskning om forbruk som samfunnsfenomen. Vi deler her evalueringsutvalgets syn på at forbrukerforskningen i Norge bør styrkes gjennom økte bevilgninger. SIFO har en unik posisjon og leverer på mange områder kvalitativt god og relevant samfunnsforskning. I behandling av SIFOs videre tilknytning og finansiering er det etter styrets synspunkt viktig å : velge en finansierings- og organisasjonsform som sikrer at forskning med utgangspunkt i et forbrukerperspektiv kan videreføres og helst utbygges. (Evalueringsrapportens forord). Evalueringen peker på behovet for å styrke SIFOs vitenskapelige bidrag, ekstern kvalitetssikring og kontakten med andre forskningsmiljøer. Styret deler utvalgets vurderinger på disse punktene. De sterke sidene ved SIFO, som deltakelse i europeisk forskningssamarbeid og bidrag til samfunnsdebatten, må ivaretas og videreutvikles. Styret ser det som viktig også å identifisere hva som skal være SIFOs kjerneområder i den kommende strategi-perioden, da vi er av den oppfatning at dette nettopp vil være med på underbygge de øvrige målsetninger. Til slutt understreker styret at SIFO må ha en tilknytningsform og en finansiering som gjør det mulig å oppnå disse viktige og ambisiøse målsetningene. Tilknytning og finansiering Utvalget skisserer en rekke finansieringsmodeller og redegjør for styrker og svakheter ved disse ut fra to viktige hensyn. På den ene siden er utvalget opptatt av at finansieringsmodellen skal sikre forbruksforskning i Norge på et nivå som helst gir rom for økt forskningsaktivitet på forbruksforskning som samfunnsfenomen. På den andre siden skal finansieringsformen stimulere til forbruksforskning av høy kvalitet. Valg av finansieringsmodell må derfor ivareta disse to hensynene og må dessuten sees i forhold til

STYREPROTOKOLL Dato:

STYREPROTOKOLL Dato: STYREPROTOKOLL Dato: 18.09.08 Protokoll fra styremøte 3/2008 11. september 2008 kl. 10.30-15.30 Møtet ble ledet av styreleder Kari Gjesteby. Møtet ble holdt i SIFOs lokaler, Sandakerveien 24 C, Bygg B,

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av de samfunnsvitenskapelige instituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de samfunnsvitenskapelige instituttene. Evalueringen skal gjennomføres av

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) En evaluering

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) En evaluering Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) En evaluering Norges forskningsråd 2006 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01 Publikasjonen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER

RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER iwys-r, 4.: ") 20 Cf) RETNINGSLINJER FOR STATLIG BASISFINANSIkkING-gi, FORSKNINGSINSTITUTTER Fastsatt ved Kongelig resolusjon av 19. desember 2008 Retningslinjene erstatter tidligere retningslinjer fastsatt

Detaljer

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO)

Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Vedtekter for Statens institutt for forbrukforskning (SIFO) Fastsatt ved kongelig resolusjon 19.12.1997. Fremmet av Barne- og familiedepartementet. 1. Instituttets formål Statens institutt for forbrukforskning

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter

Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Retningslinjer for statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter Fastsatt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008. Reviderte retningslinjer fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. juli 2013. 1 FORMÅL

Detaljer

Innhold Vedlegg 1

Innhold Vedlegg 1 Innhold Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering... 2 1 ) Instituttet må drive forskning og forskningsformidling på felter som er av interesse

Detaljer

Forskningsrådet & instituttsektoren. Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren

Forskningsrådet & instituttsektoren. Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren Forskningsrådet & instituttsektoren Langtidsplan for forskning ambisjoner for instituttsektoren Instituttsektoren står svært sterkt i Norge! 14 12 10 8 6 4 2 0 Mrd (2000-kroner) 1970 1980 1990 2000 08

Detaljer

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019

STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 STRATEGI FOR NIFU 2015-2019 VIRKSOMHETSIDÉ NIFU skal være et uavhengig forskningsinstitutt og en offensiv leverandør av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming på fagområdene utdanning, forskning, og innovasjon.

Detaljer

Innhold. Sak HS 47/2014

Innhold. Sak HS 47/2014 Statlig basisfinansiering av forskningsinstitutter: Utdyping av retningslinjenes grunnleggende krav til institutter for at de kan gis statlig basisfinansiering Innhold 1) Instituttet må drive forskning

Detaljer

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning

NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning NSG seminar om forskningsfinansiering og fordelingsmekanismer innen medisinsk og helsefaglig forskning Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen, 3. november 2010 Magnus Gulbrandsen, professor, Senter for

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

15/ /9-eal

15/ /9-eal Finansdepartementet Postboks 8008 Dep 0030 Oslo Deres ref. Vår ref. Dato 15/5421 2 16/9-eal 29.01.2016 Evaluering av organiseringen av arbeidet med ansvarlig forvaltning Statens pensjonsfond utland Vi

Detaljer

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan

Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan Skatteøkonomi (SKATT) Handlingsplan 2018-2020 Målsettinger Hovedmål Prrammets hovedmål er å styrke kunnskapsgrunnlaget for en hensiktsmessig utforming av skattesystemet i Norge. Prrammet skal finansiere

Detaljer

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren

Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Universitetet i Oslo Universitetsdirektøren Til Fra Universitetsstyret Universitetsdirektøren Sakstype: Diskusjonssak Møtesaksnr.: D-sak 1 Møtenr.: 1/2016 Møtedato: 9. februar 2016 Notatdato: 26. januar

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kunnskapsministeren /1/ Ifølge liste Deresref Vår ref Dato 14/2719-08.10.14 Stortingsmelding om struktur i høyere utdanning - avklaringer og presiseringer i oppfølgingen

Detaljer

Mandat og oppgavebeskrivelse

Mandat og oppgavebeskrivelse Evaluering av primærnæringsinstituttene: Mandat og oppgavebeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere primærnæringsinstituttene. Evalueringen skal gjennomføres av et evalueringsutvalg oppnevnt

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 13/

Deres ref Vår ref Dato 13/ Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for bygg, anlegg og transport Concept-programmet 7491 TRONDHEIM Deres ref Vår ref Dato 13/2945-10 09.06.2015 Gjennomføring av Concept-programmet

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00

STYREPROTOKOLL. Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 05/2/2 Vedlegg 2.1. STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 1/2005 den 18.mars 2005 kl. 10.30 16.00 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent

Fra administrasjonen: Riitta Hellman (ikke ved sak 04/6/5) Grethe Strand-Pedersen (ikke ved sak 04/6/5), referent STYREPROTOKOLL Revidert Protokoll fra styremøte 6/2004 den 18. oktober 2004 kl. 10. 30 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder

Detaljer

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation

Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation Rapport fra Nasjonalt Fagråd for Samfunnsøkonomi om videre oppfølging av evalueringsrapporten Economic Research in Norway An Evaluation 1. Bakgrunn Norges Forskningsråd gjennomførte i 2006-2007 en evaluering

Detaljer

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning

Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs 7. rammeprogram for forskning Notat Fra: Til: Kunnskapsdepartementet Norges forskningsråd Dato: 02.02.2011 Saksnr.: 201002602- Saksbeh.: Marthe Nordtug Telefon: 22247462 Tiltakspakke for økt og styrket deltakelse i siste del av EUs

Detaljer

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør

Forord. Kari Gjesteby Eivind Stø Anne Moxnes Jervell Styreleder Forskningssjef Direktør Forord SIFO legger med dette fram en strategi for perioden 2007 2012, vedtatt i styremøte 24. mai 2007. Denne erstatter strategidokumentet SIFO mot 2010, som ble vedtatt i desember 2001. I arbeidet med

Detaljer

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april

Lange linjer kunnskap gir muligheter. Bente Lie NRHS 24. april Lange linjer kunnskap gir muligheter Bente Lie NRHS 24. april 2 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Citation for the original published paper (version of record):

Citation for the original published paper (version of record): http://www.diva-portal.org This is the published version of a paper published in Forskningspolitikk. Citation for the original published paper (version of record): Eckerberg, K., Solberg, E. (2015) Hybrider

Detaljer

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål.

Vedtekter for Norges forskningsråd. Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål. Vedtekter Vedtekter for Norges forskningsråd Forskning skal utvide grensene for hva vi vet, forstår og kan få til. 1 Formål Norges forskningsråd skal være et nasjonalt utøvende forskningsstrategisk organ.

Detaljer

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling

Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Medisinsk og helsefaglig forskning mellom basalforskning og pasientbehandling Dekan Arnfinn Sundsfjord, Helsefak, UiT Nasjonalt dekanmøte i medisin, Trondheim, 01. Juni 2010 Noen tanker om Finansieringssystem

Detaljer

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO)

Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) Mandat for evaluering av Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 1. Hovedformålet med evalueringen Evalueringen av SIFO gjøres på oppdrag av Barne- og familiedepartementet. Hovedformålet med evalueringen

Detaljer

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015

4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 Oppdatert versjon november 2016 4 Tabeller med nøkkeltall for 2015 NIFES har gjennomgått og oppdatert sine tall for årsverk. Det er endringer i følgende seks tabeller: 1, 8, 11, 12, 14 og 24. Nøkkeltall

Detaljer

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell

Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Fordeling av forskningsmidler ut fra publikasjoner fra forskningspolitisk idé til operasjonell modell Professor Arild Underdal, Universitetet i Oslo, 2007-10-31 Den forskningspolitiske idé Et godt finansieringssystem

Detaljer

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskaplig publisering Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen 0131 OSLO Telefon: 22 03 70 00 Telefaks: 22 03 70 01

Detaljer

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler

Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 9119 Dep 0032 Oslo Vår ref:#44649/1 Deres ref: Oslo, 19. januar 2004 Høringssvar NOU 2003:25 Ny lov om universiteter og høyskoler Det vises til NOU 2003:25

Detaljer

Strategisk plan

Strategisk plan UiO:Kjemisk institutt Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Strategisk plan 2010-2016 Etter diskusjoner i styret og i strategisk ledergruppe, er det blitt bestemt at vi skal ha en kort overordnet

Detaljer

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren

Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Egeninitiert forskning og kompetanseutvikling i instituttsektoren Hva vet vi? Ole Wiig NIFU STEP Studier av innovasjon, forskning og utdanning Innlegg Forskerforbundet 20.03.2007 Disposisjon Bakgrunn Kunnskapsstatus

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning

Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL Statsbudsjettet kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Bioteknologirådet Stortingsgata 10 0161 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/4821 HEL 19.12.2014 Statsbudsjettet 2014 - kap. 712 Bioteknologirådet - tildeling av bevilgning Helse- og omsorgsdepartementet viser

Detaljer

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET

BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET BARNE- OG LIKESTILLINGSDEPARTEMENTET Referat Møte om: Saksnr.: Tilstede: Dato: 26.04.2006 Møteleder: Referent: Dialogmøte mellom BLD og SIFO 200602442-/GEHFPS Fra SIFO: Ingeborg Astrid Kieppe, Anne M.

Detaljer

1 Kunnskapsdepartementet

1 Kunnskapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementet Status: Det går bra, men vi har større ambisjoner Det er et potensial for å heve kvaliteten ytterligere, og for å skape noen flere forskningsmiljøer i internasjonal toppklasse

Detaljer

Retningslinjer for store programmer

Retningslinjer for store programmer Retningslinjer for store programmer Store programmer er et viktig virkemiddel i Forskningsrådet for å realisere sentrale forskningspolitiske prioriteringer. De skal gi et kunnskapsmessig løft av langsiktig

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd

Statsbudsjettet Tildelingsbrev til Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/5477-4 11.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 1. INNLEDNING Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014

Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid. Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Ekspertgruppe for finansiering av universiteter og høyskoler Kort om mandatet og gruppens arbeid Torbjørn Hægeland 14. mai 2014 Nedsatt april 2014 første møte 22. mai Rapport innen årsskiftet 2014/2015

Detaljer

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe

Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe 25.05.12 MBa Finansieringssystem for det nye universitetet mandat for ekspertgruppe I Bakgrunn for arbeidet med budsjettmodell for det nye universitetet Det vises til FS sak 30/12 Fellesstyrets reviderte

Detaljer

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2 Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/3545-31.01.2017 Statsbudsjettet 2017 - Tildeling til Norges forskningsråd 1 Innledning Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) legger

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks (NVI) Rektor Deres dato 12.12.2008 Deres referanse 200806828 1 av 5 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Høring: Forslag om en felles database for vitenskapelig publisering Norsk vitenskapsindeks

Detaljer

Protokoll fra styremøte 3. juni kl

Protokoll fra styremøte 3. juni kl 08.06.04 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING (SIFO) U.off. 5a. Møte 2/04 Protokoll fra styremøte 3. juni 2004 - kl. 09.00 13.00 Møtet ble holdt på NHH i Bergen. Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg

Detaljer

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap

Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon. Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap Forskningsinstituttenes FoU-profil en visuell presentasjon Analyse Divisjon for vitenskap 1 Norges forskningsråd

Detaljer

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan

Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Grunnleggende IKT-forskning (IKT-2010) Handlingsplan Revidert mars 2003 1. Innledning Forskningsrådet startet forskningsprogrammet Grunnleggende IKT forskning (IKT- 2010) i år 2000. Programperioden er

Detaljer

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret

Fagevalueringen oppfølging ved DMF. Fakultetsstyret Fagevalueringen oppfølging ved DMF Fakultetsstyret 30.04.2014 Fagevalueringen - et verktøy for fakultetet i nå strategiske mål Heve kvaliteten på forskning og utdanning Rekruttering Karriereplaner Infrastruktur

Detaljer

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 24.01.2014 Vår ref.: 13-1730 Deres ref.: 13/632 EEr Strategien for ansvarlig investeringspraksis i Statens pensjonsfond utland - høringsuttalelse

Detaljer

Hvorfor søke eksterne midler?

Hvorfor søke eksterne midler? Hvorfor søke eksterne midler? Randi Søgnen Dir., Adm. dir. stab Hva er eksterne midler? alt som ikke er finansiert over institusjonenes grunnbevilgning. Og kildene? Forskningsråd Fond/stiftelser Internasjonale

Detaljer

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005

Arbeidsmiljøundersøkelsen 2005 Arbeidsmiljøundersøkelsen I grafene er fordelingene fremstilt i skalaen antall personer. I alt har personer besvart spørreskjemaet. På noen få spørsmål er det litt frafall. Resultatene skal fortolkes som

Detaljer

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad

Høringsuttalelse. Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag. Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Høringsuttalelse Til Rapport fra faggruppen helse og omsorgsfag Anne Clancy- representant, Høgskolen i Harstad Linda Løvdal- representant, Høgskolen i Harstad Gunn K. Stenhaug HTV, Norsk sykepleierforbundet

Detaljer

Sak 10. Profesjonsetisk råd

Sak 10. Profesjonsetisk råd Sak 10 Profesjonsetisk råd 1 Bakgrunn for hvorfor saken fremmes på årsmøtet i Hedmark og Landsmøtet. Landsmøtet 2012 ba sentralstyret om å utrede mandat og sammensetning av et profesjonsetisk råd og legge

Detaljer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer

NIBRs strategi. Hovedmål: Å være et ledende forskningsinstitutt innen nasjonal og internasjonal forskning på sted og styring i ulike sektorer NIBRs STRATEGI NIBRs strategi Norsk institutt for by- og regionforskning NIBR, er et uavhengig, samfunnsvitenskapelig forskningsinstitutt. NIBR tilbyr handlingsorientert forskning og utredning for oppdragsgivere

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 10/16 Orientering om OU-prosessen Saksnr: 16/01398-1 Saksansvarlig: Halfdan Hagen, HR-direktør Møtedag: 10.03.2016 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010

Universitetet i Stavanger Styret. US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 Universitetet i Stavanger Styret US 126/10 Årsrapport for arbeidet med kvalitet 2009/2010 ephortesak: 10/3636 Saksansvarlig: økonomi- og virksomhetsdirektør Eli L. Kolstø Møtedag: 25. november 2010 Informasjonsansvarlig:

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR

Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 17/4881 ES JHE/KR 22.12.2017 Tildelingsbrev Norges forskningsråd 2018 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen

Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo 24. februar 2009 Forskningsinstituttenes fellesarenas innspill for forskningsmeldingen Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) er en interesseorganisasjons

Detaljer

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat

Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Orientering 24.09.09 Nasjonal satsing på forskningsinfrastruktur en foreløpig evaluering av prosess og resultat Bakgrunn Programmet Nasjonal satsing på infrastruktur etterfølger programmet Avansert utstyr

Detaljer

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Kvalitet og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Arbeidsområde 2 Dagens Medisin Arena Fagseminar 9. januar 2014 Sameline Grimsgaard Prodekan forskning, Helsevitenskapelig fakultet Norges arktiske universitet, UiT Forskningskvalitet og internasjonalisering

Detaljer

Fondenes status og videre utfordringer

Fondenes status og videre utfordringer Fondenes status og videre utfordringer Regionale forskningsfonds årskonferanse Svolvær 22.-23. mai 2013 Olav R. Spilling Fondenes status og videre utfordringer bidrar de til «forskning i hele landet»?

Detaljer

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder

Langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Langtidsplan for forskning og høyere utdanning Torunn Lauvdal, Universitetet i Agder Forskerforbundets forskningspolitisk seminar Hotell Bristol 5. november 2013 Langtidsplaner ingen prisbelønt sjanger

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. juni 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Økonomisk langtidsplan 2013-2016 SAK 45/2012 BUDSJETT 2013 OG ØKONOMISK

Detaljer

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45

Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 STYREPROTOKOLL Protokoll fra styremøte 5/2004 den 1. september 2004 kl. 11.00 15.45 Møtet ble ledet av styreleder Ingeborg Astrid Kleppe. Til stede: Fra styret: Ingeborg Astrid Kleppe, styreleder Dag Endal,

Detaljer

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen.

Omtalen omfatter ikke datarapportering til DBH, herunder Selskapsdatabasen. RAPPORTERINGSKRAV FOR ÅRSRAPPORT (2015 2016) Universiteter og høyskoler skal innen 15. mars 2016 sende dokumentet Årsrapport (2015-2016) elektronisk til postmottak@kd.dep.no. Årsrapportene vil bli publisert

Detaljer

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5.

Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet. Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. Fremtidig finansiering av universiteter og høyskoler - noen refleksjoner tidlig i arbeidet Torbjørn Hægeland Direktørmøte i UHR 5. september 2014 Rammer Ekspertgruppen er relativt tidlig i sitt arbeid

Detaljer

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering

Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering Nasjonale satsingsområder innen medisinsk og helsefaglig forskning: Prosedyre for etablering En nasjonal forskningssatsing i regi av NSG er basert på nasjonal konsensus blant partene og organiseres som

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

IMKS STRATEGISKE TILTAK

IMKS STRATEGISKE TILTAK Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Til: Instituttstyret ved IMK Sak nr.: 53/2013 Fra: Instituttleder Tanja Storsul Møtedato: 10.12.2013 Sakstype: Diskusjonssak Notat: Maren

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

UiB og Uni Research utredning

UiB og Uni Research utredning U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N UiB og Uni Research utredning Rk Møte i arbeidsgruppe 22.1.2016 Anne Lise Fimreite Bakgrunn Universitetsstyret har ansvar for at vedtak som institusjonen fatter

Detaljer

Strategi Uni Research 2016-2020

Strategi Uni Research 2016-2020 Strategi Uni Research 2016-2020 Vårt samfunnsoppdrag :: Vi skal levere forskning av høy internasjonal kvalitet som skaper verdier for samfunnet. :: Vi skal følge samfunnsutviklingen og identifisere områder

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 2 Evaluering av miljøinstituttene: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere forskningsinstituttene på miljøarenaen. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet Det humanistiske fakultet Universitetet i Oslo Til: Fra: Instituttstyret Instituttleder Sakstype: D-sak Møtesaksnr.: 39/2013 Møtenr. 06/2013 Møtedato: 31.10.2013 Notatdato: 21.10.13 Arkivsaksnr.: Saksbehandler:

Detaljer

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING

TILTAK FOR FAGLIG STYRKING Institutt for medier og kommunikasjon Det humanistiske fakultet Vedtatt av IMKs styre 10. september 2013 TILTAK FOR FAGLIG STYRKING IMKS MÅL OG UTFORDRINGER Utgangspunktet for prosess faglig styrking er

Detaljer

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA)

Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Fondet for forskningsavgift på landbruksprodukter (FFL) Forskningsmidler over jordbruksavtalen (JA) Strategi for forskningsstyrenes arbeid 2018 2022 Innhold Innledning... 3 Mål og delmål... 5 Delmål: Brukernytte...

Detaljer

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet.

Mål 1, 2 og 3 ovenfor er særlig relevante for Finansdepartementets tildelinger til Forskningsrådet. Norges forskningsråd postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref Dato 16/4568-4 06.01.2017 Tildelingsbrev Norges Forskningsråd 2017 1. INNLEDNING I dette tildelingsbrevet meddeles Finansdepartementets

Detaljer

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2

Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Forskning og internasjonalisering Arbeidsområde 2 Topplederforum 14. januar 2014 Rolf K. Reed Instituttleder, Institutt for biomedisin Universitetet i Bergen 1. Nåsituasjonen Norges forskningsråds evaluering

Detaljer

FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten

FOU-prosjekt Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten Sammendrag av rapporten FoU FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten" Sammendrag av rapporten FOU-prosjekt "Varige og likeverdige samhandlingsmodeller mellom 1. og 2. linjetjenesten"

Detaljer

Rapportering på indikatorer

Rapportering på indikatorer SAK TIL STYRINGSGRUPPEN Rapportering på indikatorer Saksnummer 29/2017 Avsender Senterleder Møtedato 07.09.2017 Bakgrunn Styringsgruppen stilte seg i sak 17/2017 bak senterets handlingsplan med kommentarer

Detaljer

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne )

Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Årsplan 2011 Målsettinger, prioriteringer og tiltak (fagstrategitiltak ikke i denne ) september 2010 desember 2011 GRENSESPRENGENDE Kjemisk institutt skal fremme

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy

Forskningsrådets regionale oppdrag. På vei mot en regional policy Forskningsrådets regionale oppdrag På vei mot en regional policy Regional policy Forskningsrådets første regionale policy skal gi innspill til Forskningsrådets nye strategi som skal ferdigstilles i 2014.

Detaljer

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 20.august 2010 Arkiv: 2010/1186 PROTOKOLL Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 28. mai 2010 Tid: Kl.09:00 Sted: Øya Helsehus, møterom 1, 7.etg. Deltakere: Helge Garåsen

Detaljer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer

Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer 17. november 2015 Riksrevisjonens utvidede kontroll av scenekunstselskapene NTOs kommentarer Riksrevisjonen har gjennomført en utvidet kontroll av de seks scenekunstselskapene hvor staten er eier eller

Detaljer

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd

2. Mål, strategiske områder og styringsinformasjon for Norges forskningsråd Norges forskningsråd Postboks 564 1327 LYSAKER Deres ref Vår ref 17/4572-10 Dato 16. januar Tildelingsbrev til Norges forskningsråd 2018 1. Innledning Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir

Detaljer

NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag

NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag NOU 2011: 6 Et åpnere forskningssystem: Kort sammendrag Hovedspørsmål Da utvalget ble nedsatt, uttalte statsråd Tora Aasland at Vi må våge å stille kritiske spørsmål ved om det er god nok sammenheng mellom

Detaljer

Evaluering av styret. Oppsummering

Evaluering av styret. Oppsummering Evaluering av styret Oppsummering 2 Forutsetninger og mål Lite forbedrings- Stort forbedringspotensial potensial 1 2 3 4 5 6 a) Er din forståelse av forutsetningene og målene med styrearbeidet klare? 4

Detaljer

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007

Planer og meldinger 2007/2. Statistisk sentralbyrå. Strategier 2007 2007/2 Planer og meldinger Statistisk sentralbyrå Strategier 2007 Ledelsen har ordet Hvordan vil rammebetingelsene for produksjon av offisiell statistikk utvikle seg framover? Det kan vi ikke svare presist

Detaljer

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv

Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Vurderingskriterier for ledelses- og nettverksprosjektet av Nasjonalt senter for digitalt liv Alle vurderingskriteriene blir evaluert av eksterne eksperter. 1. Relevans for digitalt liv satsingen En vurdering

Detaljer

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende:

Dette supplerende tildelingsbrevet er utarbeidet i dialog med Difi og inneholder følgende: Direktoratet for forvaltning og IKT Postboks 8115 Dep 0032 OSLO Deres ref Vår ref Dato 15/3638-25 25.05.2016 Statsbudsjettet 2016 - Supplerende tildelingsbrev til Direktoratet for forvaltning og IKT Vi

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Rektor Sigmund Grønmo Forskerforbundets forskningspolitiske seminar Oslo 22. november 2011 Handlingsrom for forskning

Detaljer

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER

FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER FARMASØYTISK INSTITUTT POLICYDOKUMENT FOR TILSETTINGER Godkjent av instituttstyret 05.06.2008 1 Bakgrunn Styret ved Farmasøytisk institutt besluttet i sitt møte 18.10.2007 å oppnevne en komité som fikk

Detaljer

51/10 STYRESAK STRATEGISAK

51/10 STYRESAK STRATEGISAK 51/10 STYRESAK STRATEGISAK Går til Styrets medlemmer Styremøte 25 november 2010 Saksbehandler Marianne L. Nielsen / Morten Westvik m.fl. Saksfremlegg Nedenunder følger en redegjørelse fra administrasjonen

Detaljer