Senter for rettsinformatikk: Bibliografi

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Senter for rettsinformatikk: Bibliografi 1970-2010"

Transkript

1 CompLex nr. 4/2011 Anne Gunn B. Bekken Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

2 Henvendelser om denne bok kan gjøres til: Senter for rettsinformatikk Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf www. jus.uio.no/iri/ ISBN ISSN Utgitt i samarbeid med Unipub AS Trykk: e-dit AiT AS Omslagsdesign Kitty Ensby

3 Forord I fjor fylte SERI 40 år, og kunne feire at vi som nest eldste fagmiljø i sitt slag fremdeles er på hugget, mer aktive innen det rettsinformatiske og forvaltningsinformatiske feltet enn i noen av de foregående årene. Hva har vi brukt alle årene til? En hovedbeskjeftigelse har selvsagt vært forskning. Ofte har det vært arbeider som er gjennomført i tilknytning til teknologiske gjennombrudd og frambrudd av nye innsikter om rettslige og andre samfunnsmessige konsekvenser av ny informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Den første publikasjonen i SERIs bibliografi er fra 1971 og har tittelen Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Med dette utspringet har forskningen vår gått i mange retninger. Noe av det slående bibliografien viser, er den store faglige bredden vi holdt, selv om vi har vært et relativt lite miljø. Dels har etablerte fag som opphavsrett, pengekravsrett og forvaltningsrett vært gjenstand for rettsinformatiske analyser, og dels har det i løpet av disse årene vokst fram nye fagområder som personopplysningsrett og telekommunikasjonsrett. I tillegg har vi utviklet fagområder som rettsteknologi der rettslig informasjonssøking og automatisering av rettslige beslutninger har stått sentralt. Veldig mange har bidratt. SERI har fra første stund vært velsignet med et aktivt og entusiastisk studentmiljø, og mye verdifull studentforskning er å finne i denne jubileumsbibliografien. Andre har bidratt som ansatte forskere, men dessverre er det bare noen av oss som har hatt det privilegium å drive forskning over lenger tid. Jon Bing har imidlertid ledet og inspirert forskningen vår gjennom alle førti år, og hans imponerende del av bibliografien er spor etter en ruvende og skjellsettende innsats for rettsinformatikken. Jeg ønsker å gratulere og takke alle de flotte personene som til ulike tidspunkt og på ulike måter har bidratt til den rettsinformatiske forskningslitteraturen. Ikke minst vil jeg rette en stor takk til SERIs fantastiske bibliotekar, Anne Gunn Berge Bekken, som har gjennomført det store arbeidet å finne fram til og systematisere førti års innsats innen rettsinformatisk forskning. Oslo 19. mai 2011 Dag Wiese Schartum (senterleder)

4

5 Innhold 1 Innledning Søkekilder Bibliografi alfabetisk på forfatter Serier Skriftserien Jus og EDB CompLex Forvaltningsinformatisk notatserie Hovedfags- og masteroppgaver fra Avdeling for forvaltningsinformatikk...143

6

7 1 Innledning Arbeidet med denne bibliografien ble påbegynt i forkant av Senter for rettsinformatikks 40-års jubileum i mars Formålet med bibliografien er å synliggjøre forskningen og publiseringen ved senteret gjennom disse 40 årene. Det ble fort klart at det ikke var mulig å skaffe en fullstendig oversikt over hvem som har vært tilknyttet senteret i denne perioden, veldig mange har vært innom i kortere eller lengre perioder og i mange slags tilsettingsforhold. Jeg har derfor valgt å ikke være så opptatt av den formelle tilhørigheten, men har med utgangspunkt i Skriftserien for Jus og EDB, CompLex og årsmeldinger frisket på egen og andres hukommelse for å få en mest mulig fullstendig oversikt over personer som har vært tilknyttet senteret. I dette arbeidet har spesielt Jon Bing og Dag Wiese Schartum vært gode samarbeidspartnere. Det kan kanskje være noen som er glemt, og muligens har noen blitt tatt med uten god nok grunn. Noen har også en stor produksjon før og etter sin tid ved senteret. Slike publikasjoner er i hovedsak ikke tatt med. Også når det gjelder selve publiseringene har jeg prøvd å ha en bred tilnærming og ikke bare fokusere på de tungt vitenskaplige arbeidene. Aviskronikker, ledere og enkelte studentoppgaver er derfor tatt inn på linje med doktoravhandlinger, bøker, og artikler. Jeg har også tatt med konferanseinnlegg der disse har vært lett tilgjengelige. I noen tilfeller har det også vært naturlig å ta med upubliserte arbeider. Som vedlegg har jeg tatt med kronologiske lister over Skriftserien Jus og EDB, CompLex, Forvaltningsinformatisk notatserie, Hovedfagsserien og masteroppgaver fra Afin. Dessverre er det ikke mulig å få en samlet oversikt over studentarbeider skrevet innenfor rettsinformatikkområdet. Fra Yulex har jeg tatt med artikler som ikke er publisert andre steder. Fra jubileumsskrifter og lignende har jeg også tatt med artikler av tidligere studenter og ansatte selv om de ikke var tilknyttet SERI på publiseringstidspunktet. Der ting er publisert flere steder er det satt opp som to innførsler i stedet for også publisert i. Jeg har valgt en alfabetisk inngang på forfatter i bibliografien. I tillegg kunne en systematisk og en kronologisk inngang vært nyttig, men det ble ikke prioritert i denne omgang. Slike innganger ville lettere ha gitt oversikt over hvilke temaer man har skrevet om og om det har vært noen perioder som utpeker seg i en spesiell retning. Takk til Randi Halveg Iversby for nyttige råd og fremdriftshjelp, og til Pål Bertnes og Trond Bekken for god korrekturlesing.

8 8 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi Spesiell takk til alle nåværende og tidligere studenter og ansatte som har bidratt med sine publikasjonslister, kommentarer og rettelser, dette har gjort arbeidet betydelig lettere. Oslo, 30.mai 2011 Anne Gunn B. Bekken

9 2 Søkekilder Bibsys Norart Lovdata Bibjure Frida/Cristin ISI Web of Science Il Diritto dell informazione e dell informatica bibliografi Registre til Lov og rett Registre til Tfr Registre til Jussens venner Nordisk festskrift bibliografi Norwegian legal publication in english, french and german / Kaare Haukaas Nordisk årbok i rettsinformatikk Jon Bings bibliografi Tobias Mahlers bibliografi Yue Lius bibliografi Stein Schjølbergs bibliografi Lars Jakob Blancks bibliografi Emily Weitzenboecks bibliografi Tor Haflis bibliografi Gert Fredrik Malts bibliografi Lee A. Bygraves bibliografi Andrew I.J. Jones bibliografi

10

11 3 Bibliografi alfabetisk på forfatter [Uten forfatter] Referat av Institutt for privatretts EDB-seminar høsten Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for jus og edb, bl. (Jus og EDB, 2) Andresen, Herbjørn, (1999). Om samsvaret mellom et IT-system og et rettslig regelverk, systemdokumentasjon som viser til rettskilder. Oslo, Universitet i Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, IV, 145 s. (Hovedfagsserien, 5/2000) --- (red.), (2004). Jubileumsnotat til Avdeling for forvaltningsinformatikks ti-årsjubileum høsten Oslo, Universitetet i Oslo, 64 s. ---, (2007). «I strafferettspleiens tjeneste»: noen milepæler i historien om registrering og bruk av opplysninger om straff. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2007). Dokumentasjon av rettslig innhold i e-forvaltningens IT-systemer. I: Schartum, D. W. (red.) Elektronisk forvaltning i Norden: praksis, lovgivning og rettslige utfordringer: Nordisk årbok i rettsinformatikk [2005]. Bergen, Fagbokforlaget, s , Gunnar René Øie og Inger Anne Tøndel, (2007). Handling consent to patient data access in a hospital setting. I: MEDINFO 2007 [konferanse], Brisbane, IOSPress, s , (2008). The attitude of norwegian healthcare professionals towards ehealth. I: Journal on Information Technology in Healthcare, 6, s , (2008). Systemintegrasjon i e-forvaltningen og følgende for dokumentasjon av systemenes rettslige innhold. I: Schartum, D. W. and A. J. Jansen (red.) Elektronisk forvaltning på norsk: statlig og kommunal bruk av IKT. Bergen, Fagbokforlaget, s , (2008). Norwegian Health care professionals attitudes towards ehealth. I: Scandianavian Health Informatics and Terminology [konferanse], Kalmar, ehälsoinstitutet, s

12 12 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (2008). On pseudonymous health registers - While they work as intended, they are still controversial in Norway. I: Azevedo, L. and A. R. Londral (red.) Healthinfo 2008: Proceedings of the First International Conference on Health Informatics, Vol 1. s , (2008). The Policy Debate on Pseudonymous Health Registers in Norway. I: Fred, A., et al. (red.) Biomedical Engineering Systems and Technologies. Berlin, Springer, s , (2008). Kven skal trøyste Hypomone?: eit kammerspel i tre akter om vern av pasientopplysningar. I: Syn og segn, 1, s. [52] og Olaf Gjerløw Aasland, (2008). Helsepersonells håndtering av pasientopplysninger. I: Tidsskrift for Den norske legeforening, 24, s , Jostein Jensen, Inger Anne Tondel, Martin Gilje Jaatun og Per Håkon Meland, (2009). Reusable Security Requirements for Healthcare Applications. I: Availability, Reliability and Security, ARES 09. International Conference on [konferanse], March s , (2010). Forbindelser mellom risikovurdering og risikohåndtering under et realistisk og et konstruktivistisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s , (2010). Tilgang til og videreformidling av helseopplysninger: regulering og kontroll på tvers av IT-systemer og organisatoriske grenser. Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo Unipub, (Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo). Bekkedal, Tarjei, (2000). Forholdet mellom forvaltningsmyndighetene som er involvert i forvaltningen av telekommunikasjonssektoren i Norge. Oslo, [T. Bekkedal], 105 bl. [Studentavhandling]. ---, (2002). Om delt tilgang til aksesslinjen - med hovedvekt på prising. I: Myrbostad, T. (red.) Konkurrence og telekommunikation - Nordisk årbog i retsinformatik København, Jurist- og Økonomforbundets forlag, s , (2003). Anmeldelse [av Jan Rosén: Medie- och immaterialrätt, Iustus Förlag AB, Uppsala sider]. I: Lov og rett, 8, s , (2003). Økonomisk utnyttelse av opphavsretten til kringkastingssendringer - vurdert i et konkurranserettslig perspektiv. I: Schovsbo, J. (red.) Immaterialrettens afbalancering. Netværksmødet Jurist- og Økonomforbundets Forlag, s

13 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (2004). Digitalt bakkenett for kringkasting og EØS-avtalen. I: Tidsskrift for forretningsjus, 1, s Bekken, Anne Gunn B., (2002). Register I: Kritisk juss, 4, s og Georg Philip Krog (red.), (2004). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 148 s. --- og Georg Philip Krog (red.), (2005). Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 277 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2007). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 238 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2008). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 284 s. --- og Dag Wiese Schartum (red.), (2009). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk/avdeling for forvaltningsinformatikk, 167 s. ---, (2010). SERI i et bibliografisk perspektiv. I: Schartum, D. W. and A. G. B. Bekken (red.) Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, s og Dag Wiese Schartum (red.), (2010). Yulex Oslo, Senter for rettsinformatikk, 193 s. Benno, Joakim, (1991). Nordiskt studentsamarbete inom rättsinformatiken - bakgrund, utveckling, dagsläge och framtid. I: Retsinformatik i Norden, 1, s , (1992). Consumer purchases through telecommunications. I: Retsinformatik i Norden, 1, s og Rolf Riisnæs, (1992). EDI og sikkerhet. I: Retsinformatik i Norden, 2, s , (1993). Consumer purchases through telecommunications in Europe: application of private international law to cross-border contractual disputes. Oslo, TANO, IX, 146 s. (CompLex, 04/93) ---, (1994). Ytringsfrihet - en konstitusjonell utfordring? [Fredrikstad], Institutt for journalistikk, 166 s. ---, (1995). Legal aspects of telecommunications. I: Telematics profile - Sweden, 7, s

14 14 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1997). Transaktionens anonymisering och dess påverkan på rättsliga problemställningar: en teori om varför rättsliga problem uppstår vid anvendingen av IT. Stockholm, Det IT-rättsliga observatioriet, 41 s. ---, (1997). Den rättsvetenskapliga forskningens ansvar i utvecklingen av informationssamhället. I: Komuniké, 3, s , (1998). The anonymisation of the transaction and impact on legal problems: a theory as to why the use of ICT engenders legal problems. Stockholm, Det IT-rättsliga observatoriet, 36 s. Berg, Gunnar Knoph, (2001). En rettsteoretisk analyse av underrettspraksis som rettskildefaktor. [Oslo], [G.K. Berg], III, 87 bl. [Studentavhandling]. Berg, Jens Petter, (1992). Personvernet ofres i kampen mot økokrim. I: Lov&Data, 30, s , (1992). Skattereformen en rettspolitisk og rettssosiologisk begivenhet. I: Hefte for kritisk juss, 2, s , (1992). Skattlegging for hvilken pris?: personvernutfordringer ved introduksjon av EDB-baserte beslutningsstøttesystemer i ligningsforvaltningen. I: Hefte for kritisk juss, 4, s , (1993). EFs hvitvaskingsdirektiv: Rapporteringsplikt for bankfunksjonærer til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger. I: Lov&Data, 34, s , (1993). Nye lovregler om skattlegging av erstatning for tort og svie mv. ved opphør av arbeidsforhold. I: Skatterett, 4, s. [332] , (1994). Holstadkjennelsen, Rt s intet presseprivilegium å kunne gjengi politianmeldelser! I: Kritisk juss, 1, s , (1994). Internasjonalisering av lovgivningsprosessen som utfordring for demokratiet - EØS-avtalens betydning for det konstitusjonelle maktforholdet mellom Stortinget og regjeringen. I: Kritisk juss, 3, s. [194] , (1994). Personbeskatningen av kapitalinntekter - en fordelingspolitisk utfordring. I: Kritisk juss, 3, s. [158] , (1994). Stortingsrepresentanters innsynsrett i forvaltningens saksdokumenter. I: Kritisk juss, 2, s og Christine Bergland, (1994). RPFs 20-års jubileumsseminar i sjølransakingens tegn. I: Kritisk juss, 1, s. 2-4.

15 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1995). En framifrå kur mot lav valgdeltagelse? I: Kritisk juss, 3, s , (1995). Null-skatt for rederne! I: Kritisk juss, 4, s , (1995). Ståle Eskeland og Einar Høgetveit (red.): Økonomiske forbrytelser og straff - juridiske grunnlagsproblemer. Oslo [Bokanmeldelse]. I: Kritisk juss, 1, s og Lee A. Bygrave, (1995). Reflections on the rationale for data protection laws. I: Bing, J. and O. Torvund (red.) 25 years anniversary anthology: Norwegian Research Center for Computers and Law. Oslo, Tano, s , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»-samfunnet? I: Kritisk juss, 3, S. [147] , (1996). Finansinstitusjonenes rapporteringsplikt til Økokrim ved mistanke om hvitvasking av penger - et gjennombrudd for «informant»- samfunnet? Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 12 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 3/96) ---, (1997). Overvåking av kryptert datakommunikasjon på internettet: statlige sikkerhetsinteresser versus personvern- og ytringsfrihetsinteresser. I: Punsvik, R. (red.) Elektronisk handel: rettslige aspekter: Nordisk årbok i rettsinformatikk Oslo, Tano, s , (1997). Rettspolitisk vurdering av proposisjonene til lover om S- og E-tjenestene - som forsvarskomiteen nylig returnerte til statsråd Kosmo uten realitetsbehandling. I: Kritisk juss, 3, s , (1998). Karmøy-drapet og lagmannsrettens maltraktering av uskyldsprinsippet I: Kritisk juss, 2, s , (1998). Mappeinnsyn som grunnrettighet for borgerne. I: Kritisk juss, 1, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK. I: Lov&Data, 56, s , (1998). Offentlige skattelister - i strid med EMK? I: Kritisk juss, 3, s. [203] , (1998). Riksadvokaten som provokatør. I: Kritisk juss, 4, s , (1999). Fiskeren Kjell og skatterettskildene. I: Kritisk juss, 3, s , (1999), Kommentar til lov nr 16 om Schengen informasjonssystem (SIS), I: Gyldendal rettsdata, s

16 16 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1999). Personopplysningsvern i et nytt årtusen: kritikk av personopplysningslovproposisjonen. I: Kritisk juss, 4, s , (2000). Høyesteretts EMK-prosessrettslige «klarhetsdoktrine» - status etter tilleggsskatt = straffesiktelse-dommen, Rt 2000 s 996. I: Kritisk juss, 3, s , (2000). Nytt lys over striden mellom JD og UD om utformingen av menneskerettsloven 3. I: Kritisk juss, 4, s. [343] , (2000). Personopplysningsvern i et nytt årtusen - kritikk av personopplysningslovsproposisjonen. Oslo, Avdeling for forvaltningsinformatikk, 21 s. (Forvaltningsinformatisk notatserie, 4/00) ---, (2000). Uskrevne, semikonstitusjonelle grunnrettigheter i rettsordningen: skisser til utfylling av den allmenne rettsteorien og den juridiske argumentasjonslæra. I: Kritisk juss, 1/2, s. [129] , (2001). NOU 2000:33 - bestilt enøydhet. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2001). Terroristbekjempelse etter 11. september folkerettslige og menneskerettslige spørsmål. I: Kritisk juss, 3/4, s , (2001). Verneplikt: for folket, ikke mot folket. Grunnloven 99 (2) i grunnrettslig belysning. I: Kritisk juss, 1/2, s , (2002). Prisen for politiinformantenes liv. I: Bygrave, L. A. (red.) Yulex Oslo, Institutt for rettsinformatikk, s , (2005). Innledning til en konstitutiv kunnskapsteori om retten: og andre fragmenter til en post-eckhoffiansk juridisk argumentasjonsteori. Oslo, [J.P.Berg], XVII, 352 s. ---, (2008). Rett og rimelighet i moralsk belysning: og andre grunnproblemer i norsk rettsliv. Oslo, Senter for rettsinformatikk, XIX, 401 s. (CompLex, 08/08) ---, (2008). Vitenskapsteoretiske og moralfilosofiske grunnproblemer i en postrettsrealistisk norsk rettsvitenskap. Oslo, UiO, Juridisk fakultet, 317 s. ---, (2009). Norge har fått et lovforbud mot helsepersonells snoking i helseopplysninger I: Lov&Data, 97, s. 6. Berge, Øyvind, (2002). Platekontrakten: eksklusive overdragelser av utøverens rettigheter til eksemplarfremstilling og spredning. Oslo, Institutt for rettsinformatikk, 145 s. (CompLex, 8/02)

17 Bibliografi alfabetisk på forfatter 17 Bing, Jon, (1970). EDB og Tinglysning. I: Lov og rett, s , (1970). Elektronisk databehandling i rettsvitenskapen. I: Lov og rett, s , (1971). JURIS: juridisk informasjonssystem. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1971). Juridiske Informasjonssystemer. I: Juristkontakt, 3, s , (1971). Juris. [Oslo], Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 62 s. (Jus og EDB, 3) ---, (1971). Jurist i utopia. I: Samtiden, 3, s , (1971). Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 10 s. ---, (1971). Visit by lawyers of member states of the Council of Europe to the United Kingdom to study the uses of computers for legal purposes [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål], 87 bl. ---, (1972). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Samuelsen, E. (red.) Statlige databanker og personlighetsvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Classification of personal information, with respect to the sensitivity aspect. I: Blanck, L. J. (red.) The first International Oslo Symposium on Data Banks and Society: the proceedings, including the papers presented by Klaus Lenk... [et al.] Oslo, Universitetsforlaget, s , (1972). Når datamaskinene vet alt om oss. I: Norges vel, 1, s , (1972). Tono, Norsk komponistforenings internasjonale musikk byråintervju med høyesterettsadvokat Knut Tvedt, direktør i Tono. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Innledning på møte 12/ i Rasjonaliseringsdirektoratet om «Bruk av kontekstorienterte søkesystemer i forvaltningen» [Oslo], [Institutt for privatrett, Avdeling for Jus og EDB], 7 bl. ---, (1973). Jus og EDB - en oversikt. I: Data 4, s

18 18 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1973). Norsk rikskringkasting; Intervju med Bjørg Kragem, sjef for NRKs juridiske avdeling. I: NIR: Nordiskt immateriellt rättsskydd, s , (1973). Rettslig informasjonskrise? I: Lov og rett, s , (1973). Some remarks on the relation between an information retrieval system and the use of legal sources. [Oslo], 11 s. --- og Trygve Harvold, (1973). Rettskildebruk og informasjonssystemer. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, XVI, 323 bl. (Jus og EDB, 4A) --- og Trygve Harvold, (1973). Legal sources and information systems: a summary of NORIS(3) and (4). Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 100 bl. (Jus og EDB, 4B) ---, (1974). Anmeldelse av Åke Lögdberg: «Personlighetsrett». I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1974). Bruk av EDB i tinglysningsarbeidet. I: Lov og rett, 8, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datasystem nytt, s , (1974). Data-spesialisten. I: Datassystem nytt, 1, s , (1974). Die norwegische Forschungsstelle für EDV und Recht. [Oslo], 35 s. ---, (1974). Domstolenes skatterettslige informasjonssituasjon. Oslo, Institutt for privatrett, 11 bl. (Stensilserie / Institutt for privatrett, 3) ---, (1974). Oxford-konferansen om jus og EDB. I: Data, 8, s , (1974). Rettskildebruk og informasjonssøking som del av saksbehandlingen. I: Lov og rett, s , (1974). Spørsmål om stil eller språkform. [Oslo], 17 s., 11 bl. ---, (1974). Tekstsøking. I: Humanistisk data, 2, s og Trygve Harvold, (1974). Kontrollert forsøk i tekstsøking på avgjørelser av svenskeforvaltningsdomstoler. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 157 bl. (Jus og EDB, 9) ---, (1975). Anmeldelse av Colin Tapper: Computers and the law. London, Weidenfeld and Nicolson, s.. [Oslo], [J. Bing], 6 s.

19 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1975). «Automatiseringsvennlig lovgivning»: innledning på et seminar arrangert av Rikstrygdeverket 3/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Classification and general sensitivity-grading of Personal Information. I: Privacy and protection of personal information in Europe. A staff report of the Committee on Government Operations United States Senate. Washington, US Government printing office, s , (1975). Data over alle grenser. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1975). EDB for politikere. [Oslo], 6 s. ---, (1975). Forlagsavtalen. Oslo, Universitetsforlaget, 189 s. ---, (1975). Fra problem til resultat. I: Jussens venner, 1, s , (1975). «Hva er et datamaskinprogram - juridisk sett»: foredrag holdt på NordDATA 26/ Oslo, [J. Bing], 19 s. ---, (1975). Internasjonale datanett snart for stort at kontrollere: er toget alt gått? I: Data, 10, s , (1975). Litt om åndsverkloven. I: Forfatteren, organ for den norske forfatterforening, 5, 8 s. ---, (1975). Lovgivning og EDB. I: Stavanger aftenblad, 13.desember ---, (1975). Samfunnsmessige krav til datamaskinbaserte systemer: foredrag på Norsk databehandlingsforenings seminar om EDB og revisjon, 27/ [Oslo], [J. Bing], 8 s. ---, (1976). Kontrollert forsøk i tekstsøking på trygderettens kjennelser: NORIS (8) I. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 190 s. (Jus og EDB, 18) ---, (1976). Causes of recall and precision failure in full text retrieval systems. I: Third symposium on legal processing in Europe, Oslo July Strasbourg, Council of Europe, s , (1976). Et databasert system for produksjon og vedlikehold av Lovsamlingen [manuskript]. [Oslo], [J. Bing]. ---, (1976). Information retrieval and document preparation in the Norwegian Social Security Administration. I: Automatic Data Processing Information Bulletin, s

20 20 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1976). Litt om juridiske beslutninger: kvalitet og informasjonssystem: innlegg på symposiet Den judiciella, administrativa och privata beslutsprocessen, Hæsselby slott januar [Oslo], 5 s. ---, (1976). Merverdiavgift, investeringsavgift og datamaskinprogrammer. I: Lov og rett, 2/3, s , (1976). A model of legal information retrieval as part of the decision process. I: Informatica e diritto, 3, s , (1976). Retrieval Strategies. Practical Benefits of the computer for Lawyers, september [konferanse], Society for Computers and Law. ---, (1977). Automatiseringsvennlig lovgivning. I: Tidsskrift for rettsvitenskap, s , (1977). Dataspesialisten. I: Blekeli, R. D. and K. S. Selmer (red.) Data og personvern. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1977). Fagetiske spørsmål knyttet til bruk av data på personnivå. I: Personvern og samfunnsforskning: seminarrapport. Bergen, NSD, s , (1977). Informationsgewinnung und Aufbereitung von Dokumenten in der norwegischen Sozialversicherungsverwaltung. I: Informationsbulletin über Datenverarbeitung, 23, S , (1977). Oppreisning for personvernkrenkelser. I: Lov og rett, s , (1977). Personvern og EDB I: Aftenposten, 27.april. ---, (1977). Personvern og EDB: en internasjonal oversikt. I: Linander, B. and S. Hjelmqwist (red.) Den personliga integriteten: föredrag vid den XX:e nordiska studentjuriststämman i Lund Lund, Juridiska föreningen, s , (1977). Stockholm: report on the 4th Council of Europe Legal Information Symposium, June I: Computers and Law, 14, s og Trygve Harvold, (1977). Legal decisions and information systems. Oslo, Universitetsforlaget, 272 s. --- og Cato Schiøtz, (1977). Oppreisning for enkelte personvernkrenkelser. I: Jussens venner, s og Jan-Fredrik Wilhelmsen, (1977). Brukerforsøk med tekstsøkesystemet Nova Status. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, 149 s. (Jus og EDB, 21)

21 Bibliografi alfabetisk på forfatter , (1978). Automatiseringsvennlig lovgivning: utredning avgitt til Utvalget til å vurdere spørsmål om desentralisering og effektivisering av offentlig databehandling [Utrykt vedlegg til NOU/1978:48 «Offentlig databehandling»]. Oslo, Institutt for privatrett, 37 s. ---, (1978). A comparative outline of privacy legislation. I: Comparative Law Yearbook Alphen aan den Rijn, Sijthoff & Noordhoff, s , (1978). Den norske personregisterloven. I: Data, 7/8, s , (1978). Legal information retrieval systems - the need for and design of extremely simple retrieval strategies. I: Pre-proceedings of the 2nd Congress organized by the Corte di Cassazione on «Legal Informatics as an aid to the Country» (Rome June 1-3, 1978). Vol. 1, Session 1/7. Roma, Studio Ega Congressi, s , (1978). Sistemi deontici: un tentavio di introduzione. I: Informatica e diritto, s , (1978). Transborder Data flows: some legal issues and possible effects on business practices. I: Proceedings of the Conference on «Trans-National Data Regulation» Brussels, Feb. 1978, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36) ---, (1979). Availability and access by information system. I: Data, 6, s , (1979). Avisklipp fra en forventet fremtid. I: Øy, N. E. [et al.] (red.) Satelitt-fjernsyn: ja, det må vi vel ha? Oslo, Institutt for journalistikk, s , (1979). The computer in private international law. I: Computers, contracts and law [konferanse], Uxbridge, Online Conferences Ltd., s , (1979). Datamakt - til hva? I: Dagbladet, 21.november. ---, (1979). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: Interdoc, 3, s , (1979). Norwegian Research Center for Computers and Law. I: Information Privacy, 4, s , (1979). Register over Trygderettens kjennelser. Oslo, Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål, [150] bl. (Jus og EDB, 36)

22 22 Senter for rettsinformatikk: Bibliografi , (1979). Strategic responses to regulation of transnational data flows. I: Data Protection/Privacy Compliance Guide, s og Mette Johnsen, (1979). Tekstsøking og biblioteksystemer. I: Synopsis, s , (1980). Bilder av moderne teknologi i nyere, norsk litteratur. I: Profil, 3, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Deontic systems: a sketchy introduction. I: CI-IJ, , (1980). Inn i datasamfunnet. I: Dagbladet, 8.juli. ---, (1980). Jus, tele og data I. Kjeller, Televerkets forskningsinstitutt, IV, 87 s. (TELSAM-rapport, 6) ---, (1980). Legal norms, discretionary rules and computer programs. I: Niblett, B. (red.) Computer science and law. Cambrigde, Cambridge University Press, s , (1980). Legal sources: availability and access by Information System. I: Bing, J. and K. S. Selmer (red.) A Decade of computers and law. Oslo, Universitetsforlaget, s , (1980). Les sources de documentation juridique: disponsibilite et access pour des systemes d information. I: ISJ, 2, s , (1980). Lovspråk og popularisering. I: Bing, J. (red.) Lovspråk og juristspråk. Oslo, s , (1980). Personal data systems - comparative perspective on a basic concept in privacy legislation. I: Information Privacy, 1, s , (1980). Regulating international computer services - the problem and a possible solution. I: Transnational data report, 11, s , (1980). Rettsinformasjon i Canada og USA: rapport fra en studiereise. [Oslo], Rådet for rettsinformasjon, 61 s. ---, (1980). Teknologi er kultur. I: Teknologi er kultur: seks debattinnlegg. Oslo, Ingeniørforlaget, s , (1980). Transnational data flows and the Scandinavian data protection legislation. [Oslo], 96 s.

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing Full vitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1969 Domicilprincippet. Særavhandling Det juridiske fakultet, høsten 1969. 1970 EDB og Tinglysning. I: Lov og rett. Vol. Nr. s. 293 1970 Elektronisk databehandling

Detaljer

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing

Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing Populærvitenskapelig bibliografi for Jon Bing 1971 Intervju med Ole J Aarflot, formann i Norske Patentingeniørers Forening. I: NIR : Nordiskt immateriellt rättsskydd. Vol. Nr. s. 397-401 1971 Juridiske

Detaljer

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO

JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT. Teresa (115) TANO JON BING RETTSLIGE KONSEKVENSER AV DIGITALISERING: RETTIGHETS- ADMINISTRASJON OG REDAKTØRANSVAR I DIGITALE NETT Teresa (115) TANO Hovedkontor: Rosenholmvn. 25. 1410 Kolbotn, tlf. (66) 99 80 00 Bergen:

Detaljer

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2009. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2009 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet

NOU. Norges offentlige utredninger 2009: 1. Personvern i det digitale samfunnet. Individ og integritet NOU Norges offentlige utredninger 2009: 1 Individ og integritet Personvern i det digitale samfunnet Norges offentlige utredninger 2009 Seriens redaksjon: Departementenes servicesenter Informasjonsforvaltning

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2010. Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2010 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2013 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS Innholdsfortegnelse 1 Innledning 2 Vårt bidrag 3 Pedagogiske aktiviteter 3 Kursutvikling 4 Utnytter digitale hjelpemidler i juskurs side 3 5 En nestor

Detaljer

Jon Bing. Internettet

Jon Bing. Internettet Jon Bing Internettet Internettet Av professor dr. juris Jon Bing, Norge 1. Internettet - bakgrunn og utvikling 1.1 I skyggen av den kalde krigen I løpet av 1950- og 60-årene var verden dominert av den

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2011 ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS ÅRSMELDING 2011 INSTITUTT FOR REGNSKAP, REVISJON OG JUS 1 INNLEDNING Vårt bidrag i året 2011 Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen

Detaljer

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet?

Mona Bråten. Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Mona Bråten Personvern under press hvor går grensene i arbeidslivet? Fafo-rapport 2008:34 Fafo 2008 ISBN 978-82-7422-644-9 ISSN 0801-6143

Detaljer

Yulex 2013. Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013

Yulex 2013. Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013 Yulex 2013 Dag Wiese Schartum og Anne Gunn B. Bekken (red.) Yulex 2013 Senter for rettsinformatikk Avdeling for forvaltningsinformatikk Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo Henvendelser om denne bok

Detaljer

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1

Forsknings- og utviklingsvirksomhet. TØH-Notat 2010:1 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST/TØH 2009 TØH-Notat 2010:1 Trondheim 2010 ISSN: 1890-9574 ------------------------------------------------------------ Høgskolen i Sør-Trøndelag. Biblioteket

Detaljer

Årsrapport 2000. Annual report

Årsrapport 2000. Annual report Årsrapport 2000 Annual report 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 1900 1910 1920 1930 1840 1950 1960 1970 1980 1990 2000 Innhold Contents Patentstyret The Norwegian Patent Office 3 Direktørens

Detaljer

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE

FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE FORSKNINGSAKTIVITETEN VED HØGSKOLEN I MOLDE 2001 Forord Merknad: Med denne årsrapporten ønsker vi å synliggjøre forsknings-, utrednings- og kompetansehevningsvirksomheten ved Høgskolen i Molde. Vi håper

Detaljer

Cybersikkerhet og Sårbarhet

Cybersikkerhet og Sårbarhet 1 Stein Schjølberg Cybersikkerhet og Sårbarhet Det er mange av Gjørv-kommisjonens tiltak som vi har nikket til, men som ikke er prioritert foreløpig. De er heller ikke finansiert. I nordisk sammenheng

Detaljer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer

Forord. Bergen, mai 2007. Tor Fredriksen Instituttstyrer Forord Institutt for strategi og ledelse ved Norges Handelshøyskole presenterer i det følgende sin årsmelding for 2006. Fjoråret var preget av stor aktivitet. Våren 2006 ble masterprofilene ved NHH evaluert,

Detaljer

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år

Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år RAPPORT 2000:3 Nettversjon Jon Haakon Hustad og Sven Lindblad Bøker fra ISF i 50 år En annotert bibliografi med statistikk over instituttets samlede publisering RAPPORT 2000:3 Nettversjon Institutt for

Detaljer

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS

TECHNICAL REPORT ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS ÅPNE OG LENKEDE DATA EN INFORMASJONSINFRASTRUKTUR FOR ELEKTRONISK SAMHANDLING SEMICOLON-PROSJEKTET REPORT NO. 2011-276 REVISION NO. 1 DET NORSKE VERITAS Date of first issue: Project No.: 2011-02-28 913A0304

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv

Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Integritetsvern på Internett spredning av opplysninger om eget og andres liv Førsteamanuensis Ragna Arli, Norge Internett er ikke lenger noe nytt. Det er på tide å anerkjenne at nettet har gitt grunnlag

Detaljer

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20

Leif ble leder JURIST KONTAKT. Med klarinett og pasta: Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15. Else Bugge Fougner om åremål Side 20 JURIST KONTAKT Med klarinett og pasta: Leif ble leder Side 12 og 65 Stabell mot Sulland om juryordningen Side 15 Else Bugge Fougner om åremål Side 20 Debatten om fristilling fortsetter Side 53 MEDLEMSBLAD

Detaljer

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning

Bibliotekaren. The Librarian. The Librarian. Dype eller brede bibliotekarer? Lær å forhandle! Tromsø bibliotek fikk ny sjef uten utlysning Bibliotekaren 8 2005 Tidsskrift for Bibliotekarforbundet Dype eller brede bibliotekarer? The Librarian The Librarian Special Journal for the Librarians Union of Norway Journal for the Librarians Union

Detaljer

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge

Trygve Ask. God norsk design. Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask God norsk design Konstitueringen av industridesign som profesjon Norge Trygve Ask, 2004 ISSN 1502-217x ISBN 82-547-0165-2 C O N - T E X T Avhandling 15 Akademisk doktorgradsavhandling avgitt

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus ÅRSMELDING 2008 Institutt for regnskap, revisjon og jus INNLEDNING Institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomi styring, finansregnskap,

Detaljer

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006

Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner. En kommentert bibliografi 2006 Iselin Theien, Rolf K. Andersen, Ole Alexander Opdalshei og Håkon Lorentzen Frivillige organisasjoner En kommentert bibliografi 2006 Institutt for samfunnsforskning Oslo 2006 ISF 2006 Rapport 2006:9 Institutt

Detaljer

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG

Forskningsetikk. Internett som forskningsarena. Et annet privatliv? Big data Forskere og. NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG Forskningsetikk NR. 1 Mars 2013 13. ÅRGANG TEMA Internett som forskningsarena Et annet privatliv? Big data Forskere og Internett leder Nytt på Nytt Neida, dette er ingen reklame for ukens populære fredagsprogram

Detaljer

DRM OG DEMOKRATI: Jan Frode Haugseth ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005. Complex nr.

DRM OG DEMOKRATI: Jan Frode Haugseth ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005. Complex nr. Complex nr. 6/2005 Jan Frode Haugseth DRM OG DEMOKRATI: ARGUMENTASJONER, RETTFERDIGGJØRINGER OG STRATEGIER BAK ENDRINGEN AV ÅNDSVERKSLOVEN 2003-2005 Institutt for rettsinformatikk Postboks 6706 St Olavs

Detaljer

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern

Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern 76 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2015, 92. årgang Betydningen av lovteknikk ved ivaretakelse av arbeidstakeres personvern Af Dag Wiese Schartum, professor & Tommy Tranvik, forsker, Senter for

Detaljer

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2012. Årsmelding 2012 institutt for regnskap, revisjon og jus

ÅRSMELDING REGNSKAP, REVISJON OG JUS 2012. Årsmelding 2012 institutt for regnskap, revisjon og jus Årsmelding 2012 institutt for regnskap, revisjon og jus 1 INNLEDNING institutt for regnskap, revisjon og jus bidrar til forskningsbasert undervisning og kunnskapsutvikling innen økonomistyring, finansregnskap,

Detaljer

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen

Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen UNIVERSITETET I OSLO Institutt for informatikk Design av personvernserklæringer for unge brukere av sosiale medier. Masteroppgave (60 studiepoeng) Anja op ten Berg Simonsen Mai 2014 Anja op ten Berg Simonsen

Detaljer