INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L Abee-Lund, MATINF INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET SAKSLISTE Vedtakssaker 26/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Møtebok frå FU-møte med vedlegg Drøftingssaker 27/2014 Oppdaterte IPR-retningslinjer og regler for fordeling av inntekter fra kommersialisering 28/2014 Første gangs drøfting: Fordeling av rekrutteringsstillinger 29/2014 Etiske retningslinjer og arkivering av forskningsdata 30/2014 Ph.D. programmer ved NMBU 31/2014 Innovasjonsstrategi drøfting 32/2014 Informasjonssaker 33/2014 Eventuelt Meld forfall til tlf / NMBU, Ragnhild Solheim F orskningsdirektør

2 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato For godkjenning per e-post innan Møte i Forskingsutvalet Til stades: Halvor Hektoen, prorektor og leiar av Forskingsutvalet Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IKBM Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH Tor-Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric Øystein Evensen, vararepresentant for Finn-Arne Weltzien BasAM Trine L'Abee Lund, representant for MatInf Erik Ropstad, representant for ProdMed Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane Tore Engen, vara for representant for teknisk-administrativt tilsette Tor Einar Möller, student Forfall: Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV. Vara kunne heller ikkje møta Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM H. Andreas Haga, representant for SportFaMed. Vara kunne heller ikkje møta Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette Eirik Aas, student Frå Universitetsadministrasjonen: Forskingsdirektør Ragnhild Solheim Colin Murphy, nestleiar i Forskingsavdelinga Møteleiar: Halvor Hektoen Møtebok: Colin Murphy 1 av 1

3 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato FU-sak 20/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Godkjent møtebok frå FU-møte Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT gav i starten av møtet eit førebudd innlegg om «Vann- og miljøteknologi i synergi med flere institutter i NMBU». FU-sak 21/2014 NMBUs ph.d.-forskrift 3. drøfting Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Revidert forslag til ph.d.-forskrif t ved NMBU, sjå vedlegg til møtebok frå (sak 20/2014, dette møtet) 2. Forskrift for ph.d.-utdanning ved UMB 3. Forskrift for ph.d.-utdanning ved NVH 4. Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d.-utdanning (Universitetsog høgskolerådet) Vedtak Forskingsutvalet tilrår vedlagte forslag til Forskrift for ph.d.-utdanninga ved NMBU. Forskingsutvalet stiller seg samrøystes bak forslaget til forskrift, med unnatak av to forhold: 1) Om NMBU skal gi høve til at ph.d.-kandidatar kan ha eksternt tilsett hovudrettleiar. 2) Om vedtaksmakt i ph.d-utdanninga skal ligga til institutta eller fakulteta og FU røysta over dette: a) 11 røyster for at vedtaksmakt skal vera på instituttnivå og 5 røyster for at vedtaksmakt skal vera på fakultetsnivå Saksdokumentet frå behandling i Forskingsutvalet leggas ved når saka sendes Universitetsstyret. 2 av 5

4 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-sak 14/2014 NMBUs priser for fremragende innsats innenfor forskning, formidling og innovasjon (sak utsatt frå møte ) Dokument : Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for a. NMBUs forskningspris for yngre forskere (forskingsprisen) b. Pris for god forskingsformidling (formidlingsprisen) c. Innovasjonsprisen Vedtak Forskingsutvalet anbefaler at: NMBU etablerer en ordning for påskjønning av tilsette som har gjort en fortenestefull innsats innan forsking, forskingsformidling og innovasjon. Ordninga inneberer at NMBU etablerer: - NMBUs forskningspris for forskarar som er tidlig i sin forskarkarriere - Pris for god forskingsformidling - Innovasjonsprisen Prisene skal henga høgt og skal ha verdige kandidatar. Prisene deles ut kvart år under føresetnad av at dei nominerte kandidatane er kvalifisert. NMBUs forskningspris skal være for forskarar som er tidlig i sin forskarkarriere. Prisvinnaren må ha avlagt dr. graden ikkje lenger enn 8 år tidligare. Pris for god forskingsformidling skal vera for de som har gjort et særlig fortenestefull innsats for å synliggjøring av eiget fag- og forskingsfelt og NMBU overfor samfunn og/eller næringsliv. Prisvinnarar får en pengepremie som skal nyttas eflg. vedtekter for prisene Rektor oppnamn ein komité med ansvar for å vurdere og innstille nominerte kandidatar til prisene. Universitetsstyret tildeler prisene. Komiteen består av en representant frå kvart fakultet, en ekstern representant, en midlertidig vitskapelig tilsett ved NMBU. Frist for nominasjon av kandidatar for alle prisene er 15.juni i Prisene deles ut under «Høstkonferansen» i september Vedtekter for forskingspris og forskingsformidlingspris vert endra i følgje innspel som kom fram i møtet. Seinare år vil tildelinga skje under Vårkonferansen med frist for nominasjon den 15.mars. Side 3 av 6

5 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-SAK 22/2014 Stipendordningar og andre forskingsstrategiske verkemiddel ved NMBU (sak utsett frå møte Saksframlegget noko endra, derfor nytt saksnr) Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til Retningslinjer for forskingstermin ved NMBU Vedtak 1. FU skal vera ein pådrivar for at NMBU har dei verkemidla som våre forskarar spør etter og treng. Forskingstrategiske verkemiddel og stipendordningar må vektlegga kvalitet og gjennomføringsevne. 2. Forskingsutvalet tilrår at NMBUs stipendordningar og forskingsstrategiske verkemiddel skal bidra til: - Styrka forskingsmiljøa og heva kvalitet i forskinga vår, - auka samarbeid med internasjonale topp-forskingsmiljø, - å utvikla prosjektidear med potensiale for å oppnå ekstern finansiering - auka handlingsrom også for gode yngre forskarar a. Forskingsutvalet tilrår at NMBU har følgjande faste stipendordningar: b. Utanlandsstipend I arbeidet med å utforma ordninga med utenlandsstipend skal ein vurdere om: - Utenlandsstipendordninga skal omfatte stipendiatar - Det skal være to ordningar ein for stipendiatar og ein for fast vitskapleg tilsette - Den årlige løyvinga for utenlandsstipend bør aukas - Søker skal framvise dokumentasjon for å ha gjort forsøk på skaffe midlar frå anna hold for utanlandsopphaldet c. Gjesteforskarmidlar d. Forskingsinfrastrukturmidlar I arbeidet med å utforma ordninga med skal man vurdere om: - Dei årlege midla til ordninga bør aukas Side 4 av 6

6 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte Gå igjennom kriterium for tildeling på nytt inkludert føresetnad om eigenfinansering frå forskargruppa og instituttfinansiering slik at ordninga kan fungere meir optimalt - Fleire forskingsgrupper samarbeida om søknaden e. Stipendordning for kvinnelege førsteamanuensar f. Små driftsmidlar g. Forskargrupper I det vidare arbeidet skal man vurdere: - Finansiell støtte til forskargrupper skal omfatte heile NMBU - Midla også skal stimulera til tverrfaglig arbeid mellom forskargrupper - Kva for kriterium som skal ligge til grunn for tildelinga Ordningane blir administrerte sentralt. 3. Forskingsutvalet tilrår forslag til Retningslinjer for forskingstermin ved NMBU. Med følgjande tillegg: - Redusere føringar for vurdering av søknader om forskingstermin - At institutta skal legge vekt på heilskaplig i vurderinga av den einskilde søkjaren FU-SAK 23/2014 Vitskapleg publisering 2013 Dokumentasjon Saksframstilling Presentasjon i møtet ved Ragnhild Solheim Vedlegg: Oversikt over publisering 2013: - NVH og UMB, instituttvis, nasjonalt - Publikasjonar og publikasjonspoeng totalt og per fagårsverk - Publisering på nivå 2 - Mest produktive forskarar - Nokre tankar om korleis få til meir og betre forsking ved NMBU Vedtak: Side 5 av 6

7 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte Forskingsutvalet tar oversikt over publisering 2013 til orientering, og ber forskingsavdelinga forberede temaet «meir og betre forsking» til eit utvida FU-møte. FU-sak 24/2014 «Open Access» ved NMBU Dokument Saksframstilling: Utkast til US-sak om Open Access ved NMBU. Sakshandsamar Geir Arne Rosvoll Vedlegg Retningslinjer for Brage Vedtak 1. Forskingsutvalet sluttar seg til forslag til prinsipp for og forvaltning av «open access» ved NMBU. 2. Forskingsutvalet meiner at NMBU må høg kvalitet i vitskaplege publikasjonar som førsteprioritet, og krav til kvalitet må vera like høgt ved «open access» som vanleg publisering. Forskingsutvalet oppmodar biblioteket til å: - gi tydeleg og oppdatert informasjon om useriøse open accessutgivarar - utvikla ei enkel rettleiing for forskarar når det gjeld val av OApubliseringskanalar Konkrete innspel og synspunkt som kom fram i møte tas med i det vidare arbeidet med open access. FU ber forskingsavdelinga og universitetsbiblioteket gjere ei vurdering av fondets størrelse og kriteria for tildelingi samband med rapporten for FU-sak 25/2014 Eventuelt Agenda for kommande møter i FU ble drøfta. Se oppdatert plan over saker i FU i 2014 (K:\Forskningsavdelingen\FU\arbeidsplan_2014.docx) Side 6 av 6

8 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Arkivsak-dok. Saksbehandler Saksansvarlig Vegard Arnhoff Ragnhild Solheim Arkivkode. Forskningsutvalget ved NMBU / OPPDATERTE IPR-RETNINGSLINJER OG REGLER OM FORDELING AV INNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING Forslag til vedtak/innstilling: Forskningsutvalget ved NMBU gir sin tilslutning til følgende vedlagte regelverk: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Vedlegg 1 2. «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Vedlegg 2 3. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Vedlegg 3 Sammendrag Dette saksframlegget har følgende innhold: 1. Oversikt over regler vedtatt av NVH og UMB. 2. Avgrensing mot kommersialiseringsretningslinjer og innovasjonsstrategi. 3. Sammenlikning av reglene vedtatt av NVH og UMB og begrunnelse for løsninger i forslag til NMBU-retningslinjer. 4. Beskrivelse av prosessen for vedtak av reglene ved UMB. Saksframstilling: 1. Kort oversikt over regler vedtatt av NVH og UMB. Både NVH og UMB har hatt retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater og regler om fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering. NMBU Forskningsutvalget Møtedato

9 Saksframlegg FU-sak 27/ For NVH sin del er alle disse reglene kort oppsummert i dokumentet «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S- 21/12, se Vedlegg 4. For UMB sin del er reglene delt opp i følgende tre dokumenter: «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg 5. Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» USsak 147/2010, se Vedlegg 6. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», HS-sak , se Vedlegg 7, 2. Avgrensing mot kommersialiseringsretningslinjer og innovasjonsstrategi Denne saken avgrenses mot regler og strategier for kommersialiseringsaktivitet ved NMBU. NVH har vedtatt en «Strategi for innovasjonsarbeid ved NVH», se NVH Styresak S-21/12. UMB har vedtatt «Retningslinjer for kommersialisering», se US- sak 27/2011. Disse temaene er planlagt for behandling i universitetsstyret ved NMBU 12. juni d.å.. Innovasjonsstrategien som er under utarbeidelse legges fram som egen sak for universitetsstyret. 3. Sammenlikning av reglene vedtatt av NVH og UMB og begrunnelse for løsninger i forslag til NMBU-retningslinjer NVHs retningslinjer nevner i korthet hovedprinsipper for forvaltning av immaterielle rettigheter i eksterne relasjoner. NVHs retningslinjer nevner også at NVH som arbeidsgiver overtar retten til immaterielle verdier som arbeidstakerne skaper i sitt arbeidsforhold. I tillegg setter NVHs retningslinjer opp regler om fordeling av inntekter fra kommersialisering. «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH» er sammenliknet punkt for punkt med hva som er vedtatt ved UMB, se vedlegg 8. Det er kommentert likheter og ulikheter. Der reglene er innholdsmessig forskjellige, er det også gitt henvisning til hvilke løsninger som er valgt ved Universitetet i Oslo og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Prinsippene i «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH» er i all hovedsak sammenfallende med innholdet i UMB sine to dokumenter: «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», og «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater». NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

10 Saksframlegg FU-sak 27/ UMB-retningslinjene utdyper og spesifiserer de samme prinsippene som er vedtatt av NVH. Retningslinjene ved UMB ble vedtatt etter en omfattende utrednings- og forankringsprosess. Retningslinjene ble harmonisert med hva som er vedtatt ved andre universiteter, se eget punkt 4 under. Erfaringen med UMB-retningslinjene er at de gir en anvendbar og konkret veiledning til ansatte om hvordan de skal forholde seg til eksterne parter og sin egen arbeidsgiver når det gjelder forvalting av arbeidsresultater. UMB-retningslinjene forslås å bli tilpasset NMBUs navn og organisasjon uten store endringer. De fremlegges Universitetsstyret for vedtak. Når det gjelder regler for nettofordeling av inntekter fra kommersialisering, er reglene som gjaldt ved UMB gamle og til dels lite funksjonelle. UMBs fordelingsregler er en etterlevning fra NLH-tiden og ble vedtatt før Bioparken AS ble avviklet som kommersialiseringsaktør. Fordelingsreglene ved UMB skiller seg fra fordelingsreglene ved NVH på to punkter. For det første sier reglene ved UMB at de første kr av netto inntekter skal gå direkte til de ansatte som er oppfinnere eller idéhavere. En slik regel finnes ikke hos NVH. Det tilrådes at NMBU legger seg på linje med UMBs fordelingsregler når det gjelder å tildele de første kr av netto inntekter til oppfinnere eller idéhavere. Erfaringen fra UMB er at dette er et bra insentiv som fører til at ansatte gjør en ekstra innsats for å få gjennomført en kommersialisering. For det andre sier reglene ved UMB at etter de første kr av netto inntekter er fordelt, skal 1/3 gå til oppfinnere, 1/3 gå til instituttet der oppfinnerne har sin arbeidsplass og 1/3 gå til UMB sentralt. NVH sine regler sier at 1/3 skal gå til oppfinnere og videre skal 2/3 gå til NVH sitt Innovasjonsråd. Midlene skal forvaltes i et innovasjonsfond med formål om å støtte opp om innovative prosjekter og etablere selskaper. Det tilrådes å holde på tredelingsmodellen. Den er rådende praksis blant universiteter i Norge, Europa og USA. Det er viktig å involvere og kreditere de enhetene hvor de ansatte har sitt daglige virke. Erfaringen med UMBs regelverk har likevel vært at det ikke har vært klare føringer for hva instituttene skal bruke inntektene fra kommersialisering til. Universitetet i Oslo (UiO) har spesifisert at av 1/3 til instituttet «skal vanligvis en definert del tilføres fagmiljøet hvor oppfinner/ansatte har sitt virke i form av forskningsbevilgninger via det laveste administrative nivå (grunnenhet) over oppfinner. Av de første 10 millioner NOK i netto akkumulerte inntekter, fordeles 25 % til en slik NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

11 Saksframlegg FU-sak 27/ forskningsbevilgning. For inntekter ut over 10 millioner fordeles 10 % til forskningsbevilgning, inntil en samlet sum på 50 millioner NOK. Aktuelt fakultet eller grunnenhet tildeles en andel på 8 % av netto inntekter til dekning av eget innovasjonsarbeid. Det tilrådes at NMBU velger samme løsninger som Universitetet i Oslo på dette punktet. Reglene spesifiserer hvor midlene går og hva midlene skal brukes til. Videre er det rimelig at universitetet skal ha frihet i å forvalte inntekter over et visst nivå til gavn for hele universitetet. 4. Beskrivelse av prosessen for vedtak av reglene ved UMB Styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (US- sak 147/2010), etter en omfattende arbeids- og forandringsprosess. Prosessen gikk over flere år og ble satt på vent for å samkjøres og harmoniseres med tilsvarende prosesser som foregikk på Universitetet i Oslo (UiO), Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT). For å utarbeide nevnte regelverk, opprettet Sentral- og instituttledelsen ved UMB en arbeidsgruppe ledet av forskningsdirektøren bestående av tre utvalgte vitenskapelige ansatte, en jurist fra Personalavdelingen, en representant fra Forskerforbundet og en jurist fra Forskningsavdelingen som sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen hadde jevnlige møter fra oktober 2009 til september Arbeidsgruppen justerte sine retningslinjer i henhold til tilsvarende prosesser som foregikk ved UiO, NTNU og UiT. Alle utkast til retningslinjene ble forelagt alle relevante fora ved UMB i flere runder. Utkastet til regelverket ble også lagt ut til offentlig høring før det etter innstilling fra Forskningsnemnda ved UMB ble vedtatt av Universitetsstyret 28. september Forskningsdirektørens vurdering Saken er grundig utredet og gjennomarbeidet gjennom prosessen som foregikk ved UMB i , beskrevet like over i punkt 4. Forslagene som foreligger er i harmoni med retningslinjer vedtatt ved landets øvrige universiteter. Forskningsdirektøren ser det viktig at universitetet bruker IPRpolitikken aktivt, spesielt for å øke forskernes og organisasjonens bevissthet på rettighetsspørsmål. Det er viktig for NMBU å ha et nettofordelingsreglement som er forutsigbart og som kan virke motiverende for oppfinnerne/medarbeidere, ledere og universitetet. Forslaget er utarbeidet slik at universitetet i gitte situasjoner vil dra nytte av NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

12 Saksframlegg FU-sak 27/ vellykkede kommersialiseringer. Nettofordelingsreglementet som er foreslått er i tråd med tilsvarende for UiO. Forskningsdirektøren ser det som fordelaktig å legge seg på samme linje som andre norske universiteter slik at de som bidrar med kommersialiserbare ideer har minst samme vilkår ved NMBU som ved andre universitet. NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

13 Vedlegg FU-sak xx/ Vedlegg: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Forslag til NMBU vedtak Vedlegg «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S- 21/12, se Vedlegg «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» US-sak 147/2010, se Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», HS-sak , se Vedlegg 7.

14 Vedlegg 1 til FU-møte 27. mai 2014 RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FYSISK MATERIALE I EKSTERNE RELASJONER Fastsatt av Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (US XXX) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S-21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets- og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1-1, 1-3 og 1-5, Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter, naturmangfoldloven (lov av 19. juni 2009 nr. 100) kapittel VII. Arkivref I. RETNINGSLINJENES BAKGRUNN OG FORMÅL 1. Bakgrunn Bakgrunnen for retningslinjene er å følge opp forpliktelser som blant annet er gitt i universitet- og høyskoleloven, følge opp Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk og å følge opp harmoniseringsarbeidet for rettighetspolitikk ved Norges universiteter. 2. Formålet Formålet med retningslinjene er å: a) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir kreditert NMBU og den som skaper verdiene, b) ivareta vitenskapelig tilsattes lovfestede og sedvanerettslige frihet til å skape og formidle vitenskaplige publikasjoner, c) sikre at NMBUs enheter eller tilsatte ikke opptrer i strid med andres immaterielle verdier, d) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir utnyttet av samfunnet og næringsliv på en ryddig og effektiv måte, e) sikre at NMBU er en attraktiv og forutsigbar samarbeidspartner for eksterne parter. II. RETNINGSLINJENES INNHOLD 1. Faglig nytteverdi Ekstern finansiert aktivitet skal ha faglig nytteverdi for NMBU. 2. Gjennomføring av aktivitet a) Ekstern finansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter og skal følge de til en hver tid gjeldende retningslinjer for slik aktivitet. b) NMBU må få tilgang til så gode data at virksomheten kan utføres på en faglig forsvarlig måte.

15 c) NMBU skal ha det endelige ansvar for de faglige konklusjonene for sitt eget arbeid. 3. Eksklusivitet og karensforpliktelser a) Innen for rammen av alminnelig lojalitetsplikt, kan ikke NMBU tilby en eller flere eksterne samarbeidspartnere eksklusiv tilgang til et fagområde eller en type forskning ved NMBU. b) Forbud mot samarbeid med andre parter kan bare avtales i særlige tilfeller kun gjeldende for bestemte ansatte og en nøye definert og avgrenset aktivitet. Slike forpliktelser skal ha begrenset tidsperiode og skal ikke kunne strekkes lenger enn prosjektets løpetid. 4. Eiendomsrett, bruksrett og bruk av resultater a) Når en aktivitet er helt eller delvis offentlig finansiert, skal den part som frembringer resultatene ha eierskap og enerett til å utnytte disse. Eksterne parter kan ved avtale gis en bruksrett til resultatene. Vederlag for bruksretten skal avtales i hvert enkelt tilfelle. b) Når en ekstern part fullfinansierer en aktivitet ved NMBU med private midler og/eller bidrar med betydelig kompetanse og kreativitet, kan NMBU ved avtale gi oppdragsgiveren eierskap til resultatene og/eller en enerett til å utnytte disse. c) NMBU skal ha bruksrett til resultatene, eller rådata i forsknings- og undervisningsvirksomhet. d) Alle rådata som er samlet inn av NMBU, skal være NMBUs eiendom. e) Prosjektresultater frembrakt av NMBU kan ikke fryses ned. Bruksretter til resultater frembrakt av NMBU skal inneholde plikter om aktiv bruk innenfor rimelige rammer. 5. Åpenhet og publisering a) NMBU vil beskytte og ivareta de vitenskapelige ansattes rett til selv å avgjøre om, og på hvilken måte et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring. b) I prosjekter der PhD-studenter eller Mastergradsstudenter deltar, skal resultater kunne publiseres innenfor den tidsramme studentene har til rådighet. c) Det skal være åpenhet om prosjektet, metodebruk, datagrunnlag, hvem som finansierer det og hvordan man kvalitetssikrer det faglige arbeidet. d) Eksterne parter har ikke adgang til å påtvinge en selektiv publisering av forskningsresultater. e) Ved publisering av resultater skal det opplyses om hvem som har frembrakt resultatene. f) Ved medforfatterskap skal Vancouver-reglene og regler fastsatt av nasjonale forskningsetiske komiteer følges. g) NMBU anerkjenner og vil respektere eksterne parters legitime behov for at enkelte opplysninger om for eksempel drifts- og forretningsforhold må holdes fortrolig. Fortrolighetsforpliktelser skal som hovedregel reguleres i avtaler mellom NMBU og eksterne parter. Innledende fortrolighetsavtaler gjort med NMBUs ansatte skal erstattes med avtale med NMBU når prosjektet starter opp. 6. Forvaltning av fysisk materiale a) Fysisk materiale som er frembrakt med NMBUs ressurser eller på annen måte innsamlet eller blitt til ved virksomhet ved NMBU, er NMBUs eiendom så fremt ikke annet er avtalt på forhånd etter prinsippene i punkt 4. b) Som fysisk materiale regnes ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. c) NMBUs tilsatte kan avgi fysisk materiale eid eller forvaltet av NMBU på følgende betingelser: Noe skal være igjen på NMBU, dvs. man skal normalt ikke tømme kilden. Mottaker skal ikke videreformidle materialet til andre uten NMBUs samtykke.

16 Materialet skal bare kunne gis bort til forskningsformål og ikke for kommersielt bruk. Det skal i alle tilfelle inngås en særskilt avtale (Material Transfer Agreement, MTA). 7. Forvaltning av biologisk materiale NMBU og NMBUs samarbeidspartnere skal overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser om forvaltning av biologisk materiale slik disse for eksempel er kommet til uttrykk i naturmangfoldsloven kapittel VII.

17 Vedlegg 2 til FU-sak om IPR-retningslinjer 27. mai 2014 RETNINGSLINJER OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (US XX/2014) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S-21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets- og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1-1, 1-3 og 1-5, arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970 nr. 21), Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS-sak ), Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter. Arkivref 1. Reglementets formål og bakgrunn 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er å klargjøre arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. Reglementet skal være en del av arbeidsavtalen mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, heretter kalt NMBU eller arbeidsgiver og den enkelte ansatte, heretter kalt arbeidstaker. 1.2 Bakgrunn NMBU er gitt et ansvar om å utbre anvendelse av vitenskapens metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv, jf. universitetsloven 1-1 c). For at NMBU skal kunne utøve dette ansvaret på en ryddig og effektiv måte, må resultater som skapes ved NMBU eies av NMBU. For at NMBU skal kunne oppfylle sine forpliktelser i prosjekter med eksterne parter, må NMBU ha rett til å forvalte arbeidsresultatene som bringes inn og skapes i prosjekter med eksterne parter. Slik forvaltingsrett utøves mest praktisk gjennom eiendomsrett. Norges forskningsråd har vedtatt prinsipper om at eierskap skal overføres fra arbeidstaker til forskningsinstitusjonene. Slike prinsipper ligger også som forutsetninger for deltakelse i EUs forskningsprogrammer. 2. Eierskap til arbeidsresultater 2.1 Arbeidsresultater og rettigheter er arbeidsgivers eiendom Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU. Slike arbeidsresultater og rettigheter kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende): patenterbare oppfinnelser, arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke og designregistrering, ikke-patenterbar teknologi (ikke-patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter), databaser, dataprogrammer,

18 ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. 2.2 Unntak for tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk med mindre annet er avtalt. Som tradisjonelle faglitterære verk regnes monografier, lærebøker, vitenskapelige artikler og doktorgradsavhandlinger. 2.3 Unntak for personlig undervisningsmateriale Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til personlig undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt. Som personlig undervisningsmateriale regnes forelesninger og støttemateriale, for eksempel utdelte notater og lysarks-presentasjoner. 2.4 Arbeidsresultater eller rettighet som ikke har tilknytning til stilling ved NMBU Arbeidsresultater og rettigheter som i sin helhet er fremkommet i forbindelse med arbeidstakers bierverv eller selvstendige næringsvirksomhet, tilhører ikke NMBU forutsatt at: arbeidstaker dokumenterer at utviklingen av resultatene har foregått utenfor den ansattes arbeidstid og uten bruk av NMBUs ressurser, og arbeidstaker har meldt fra og fått godkjent, der det er nødvendig, arbeids- eller oppdragsforholdet på reglementert måte, jf. de til en hver tid gjeldene retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid. 2.5 Arbeidsresultater og rettigheter som skapes i samarbeid mellom NMBU og eksterne parter Dersom arbeidsresultater fremkommer i samarbeid mellom ansatte ved NMBU og eksterne parter, gjelder dette reglementet for den andel av arbeidsresultatet eller rettighetene som er frembrakt av ansatte ved NMBU. Det vises til Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, US sak XX/2014. XXX Settes inn når saken får US nummerxxx 3. Forpliktelse om å bidra til å overholde NMBUs avtaler med eksterne parter 3.1 Arbeidstakers plikt om å bidra til å overholde avtaler med eksterne parter Dersom arbeidsgiver, direkte eller ved en enhet, har inngått avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags- eller oppdragsforskning samt avtaler om annet form for samarbeid, plikter arbeidstaker å sette seg inn i og overholde disse avtalene og bidra til at arbeidsgiver kan oppfylle sine forpliktelser overfor eksterne parter. 3.2 Arbeidsgivers informasjonsplikt og arbeidstakers undersøkelsesplikt Arbeidsgiver plikter direkte eller ved en enhet, å informere arbeidstaker om avtaler med eksterne parter eller relevante bestemmelser i den aktuelle avtalen. Arbeidstaker som deltar i slikt samarbeid som nevnt ovenfor, og som ikke har mottatt informasjon om avtaleforholdet med tredjepart, har et selvstendig ansvar for å etterspørre informasjon om avtaleforholdet hos arbeidsgiver eller enhetsleder. 3.3 Felles ansvar for å påse vitenskapelige ansattes rett til publisering Både arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å påse at vitenskapelige ansattes rett til publisering etter lov om universiteter og høyskoler 1-5 sjette ledd blir ivaretatt i samarbeidsavtaler med eksterne parter. Publisering kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle NMBUs forpliktelser etter avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid. 4. Innmelding av arbeidsresultater med kommersiell verdi 4.1 Patenterbare oppfinnelser publiseringsrett Vitenskapelige ansatte har en rett til å publisere oppfinnelsen som går foran arbeidsgivers rett til å beskytte oppfinnelsen. Ønske om å benytte publiseringsretten skal fremkomme av meldeskjema. Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å samarbeide om å få til en avtale om et tidsløp for publisering og 2

19 kommersialisering slik at både den vitenskapelig ansattes behov for publisering og arbeidsgiverens behov for å beskytte resultatet blir ivaretatt. 4.2 Patenterbare oppfinnelser - meldeplikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven For patenterbare oppfinnelser har arbeidstaker en plikt til å melde i fra til arbeidsgiver uten unødig opphold, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970). NMBU har opprettet et system med meldeskjema som sendes til NMBU TTO. NMBU har mulighet til å overta eiendomsretten til oppfinnelser ved å underrette arbeidstakeren skriftlig innen 4 måneder etter mottatt innmelding. 4.3 Patenterbare oppfinnelser reglement om fordeling av nettoinntekter For patenterbare oppfinnelser gjelder Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering, US Sak XX/2014 XXX Settes inn når saken får US nummer XXX. 4.4 Innmelding av øvrige arbeidsresultater med kommersiell verdi Arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi til arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker er i tvil om arbeidsresultater helt eller delvis er egnet for innmelding på grunn av resultatets kommersielle verdi skal spørsmålet fremlegges for arbeidsgiver og meldeskjema skal sendes til Næringslivskontoret. 4.5 Etablerte rutiner for oppfinnelser skal også følges for øvrige resultater Etablerte rutiner om innmelding, publisering og fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser skal gjelde for øvrige arbeidsresultater så godt det lar seg gjøre. 3

20 Vedlegg 3 til FU-sak om IPR retningslinjer REGLER FOR FORDELING AV NETTOINNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING VED NMBU Bakgrunn Reglene gjelder for de oppfinnelser NMBU overtar i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven. Reglene gjelder også for øvrige arbeidsresultater som NMBU overtar retten til næringsmessig utnyttelse av. Reglene gjelder for alle ansatte ved NMBU. Reglene gjelder ikke for studenter. Nettoinntekt Forpliktelsen om utbetaling inntreffer først når den næringsmessige utnyttelsen av oppfinnelsen gir nettoinntekter. Nettoinntekter defineres som: inntekter fratrukket direkte utgifter. Inntekt av næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser utløses vanligvis ved salg av lisenser, salg av patenter, salg av aksjer eller ved aksjeutbytte. Direkte utgifter til næringsmessig utnyttelse av et arbeidsresultat omfatter utgifter påløpt ved NMBU, i et aksjeselskap som bygger på oppfinnelsen, eller hos andre samarbeidspartnere. Til direkte utgifter som skal trekkes fra hører: Utgifter til vurdering av oppfinnelsens patenterbarhet eller annen relevant beskyttelse Utgifter til vurdering av kommersielle verdi Utgifter til innsending og behandling av patentsøknad samt annen relevant beskyttelse Utgifter til vedlikehold av patenter Utgifter til eventuelt forsvar av patenter Utgifter til utarbeidelse av informasjon for å markedsføre oppfinnelsen Reiseutgifter for oppfinner(e), vitenskaplige/administrativt ansatte ved NMBU og konsulenter i forbindelse med næringsmessig utnyttelse oppfinnelsen Utgifter til å videreutvikle oppfinnelsen (faglig assistanse, forsøk, tester og lignende) Utgifter til forsikring og forsendelse av forsøkmateriale i forbindelse med vurdering av patenterbarhet og søknad om patent og annen relevant beskyttelse Utgifter til eksterne konsulenter Til utgifter som ikke kan trekkes fra hører: Utgifter til å drifte NMBU TTO Lønn til oppfinner(e) Driftsutgifter på NMBU-fakulteter og institutter (husleie, strøm, rengjøring, utstyr mv.) I tilfeller der arbeidstaker(ne) har fått rett til selv å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet med kommersiell verdi, skal det avtales mellom NMBU og arbeidstaker(ne) om hvordan inntekter og utgifter skal beregnes og dokumenteres.

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger

Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Universitetets håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av universitetsansattes arbeid. Innstilling fra en arbeidsgruppe

Detaljer

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark

Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark Vedtatt i S-sak 108/14 Forord Dette dokumentet utgjør forslag til politikk for immaterielle rettigheter ved Høgskolen i Telemark og er utarbeidet

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html

file://\\a-ephorte01\ephortedok$\prod\2011\04\18\145236.html Page 1 of 1 Nasjonale prinsipper for håndtering av rettigheter til immaterielle verdier innspill på forslag fra prosjektgruppe Nasjonale prinsipper kan være av ulik karakter. De kan være bindende eller

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen

Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige og private er og høyskoler Deres ref Vår ref Dato 13/3296 19.03.14 Universiteter og høyskolers plikt til å hindre overføring av kunnskap som kan medføre spredning av masseødeleggelsesvåpen Statlige

Detaljer

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale

Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Norges forskningsråd 29.1.2015 Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Mal for konsortieavtale Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFI-konsortier er et innspill fra Forskningsrådet til hvordan

Detaljer

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling

Delstrategi innovasjon, sluttbehandling Plan for styresaker Saker som er årlig gjentagende (inngår i årshjulet) er markert i oversikten med uthevet og kursiv skrift. Oversikten viser de «større» sakene utover årshjulsakene. Møte Strategi og

Detaljer

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier

Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier Norges forskningsråd 27.06.05 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFIkonsortier 1 Mal for konsortieavtaler mellom deltakere i SFF- og SFI-konsortier er et innspill fra forskningsrådet til

Detaljer

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet

Rundskriv F-35-02 Reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet Rundskriv F-35-02 20.12.02 Til: Adressater i følge vedlagte liste Nytt reglement om forvaltning av eksternt finansiert virksomhet ved universiteter og høyskoler og om disse institusjonenes samarbeid med

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur

Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Økonomiske føringer for samhandling mellom forskningsinstitusjoner om anskaffelse, drift og tilgjengeliggjøring av forskningsinfrastruktur Rapport fra "INFRA-samhandlingsutvalget" oppnevnt av Universitets-

Detaljer

Kommersialisering av forskningsresultater

Kommersialisering av forskningsresultater Kommersialisering av forskningsresultater Viktige forutsetninger, hvordan disse er håndtert ved noen amerikanske universiteter og anbefalinger for norske forhold. Hans Petter Bugge Einar A. Rasmussen Haavard

Detaljer

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser

Innkalling. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved NMBU med utfyllende bestemmelser 1 av 234 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 11. desember 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer

Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Retningslinjer for forpliktende samarbeid, forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper og erverv av aksjer Dette reglement er utarbeidet med bakgrunn i departementets bestemmelser for universiteter

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 35/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 29.05.13 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Kfr. S-sak 28/13 Tilråding:

Detaljer

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 28/13 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 15.04.2013 PA/mlbt/jpn Arkiv: N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Retningslinjer vedrørende NTNU-ansattes sidegjøremål Tilråding: Styret

Detaljer

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold

PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs Innhold PhD-studentene som forskningsressurs... 1 Innhold... 1 Innledning... 2 Status for PhD-utdanningen ved UMB... 3 Kvalitet... 7 Forskning... 9 Publisering... 10

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet

Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Generelle vilkår for prosjekter som støttes over CLIMIT demo programmet Vilkårene som er en integrert del av Tilskuddsbrevet for prosjekter som støttes av CLIMITdemo programmet, gjelder fra 01.01.15 dersom

Detaljer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Veileder til reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning Veilederen utdyper enkelte sider ved reglementet. Det understrekes at i tillegg til

Detaljer

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg

Innkalling. Fullmaktssaker: FS-122/13 Fellesstyrets leder beslutter på vegne av styret: Valg 1 av 160 Fellesstyret for Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljøog biovitenskap, c/o UMB, postboks 5003, 1432 Ås 17. oktober 2013 Fellesstyrets medlemmer Innkalling Det innkalles til møte

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek.

Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 Studie. Forskning. SEVU. Bibliotek. Delprosjekt 2 omfatter 13 arbeidsgrupper; 6 innen området studie, 5 innen området forskning og 1 gruppe for hver av områdene SEVU og bibliotek. Det foreligger

Detaljer

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN

S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15. Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN S T Y R E S A K # 33/15 STYREMØTET DEN 18.06.15 Vedrørende: STIPENDIATPROGRAMMET OG PH.D.-GRADEN Forslag til vedtak: a) Styret gir rektor fullmakt til å fortsette vurderingen om opprettelse av ph.d.-program

Detaljer

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014

Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID. FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Lier kommune VEILEDER I STYREARBEID FOR SELSKAPER EID AV LIER KOMMUNE Godkjent av Lier formannskap, den 11.12.2014 Innhold Sammendrag... 4 1.0 Innledning... 6 2.0 Bakgrunn... 6 3.0 Formål... 6 4.0 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Bedre utnytting av muligheter og ressurser

Bedre utnytting av muligheter og ressurser Bedre utnytting av muligheter og ressurser Et helhetlig, effektivt og velorganisert forskningssystem for samarbeid og konkurranse Innspill fra arbeidsgruppe nedsatt av UHR og FFA Februar 2010 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer