INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET"

Transkript

1 INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Side 1 av 1 Dato: Sted: Ås, Parkgården, rom P 107 (bygning nr. 26 på kartet) Tid: Faglig innlegg: «Tarmen, et samfunn i miniatyr» v/trine L Abee-Lund, MATINF INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET SAKSLISTE Vedtakssaker 26/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Møtebok frå FU-møte med vedlegg Drøftingssaker 27/2014 Oppdaterte IPR-retningslinjer og regler for fordeling av inntekter fra kommersialisering 28/2014 Første gangs drøfting: Fordeling av rekrutteringsstillinger 29/2014 Etiske retningslinjer og arkivering av forskningsdata 30/2014 Ph.D. programmer ved NMBU 31/2014 Innovasjonsstrategi drøfting 32/2014 Informasjonssaker 33/2014 Eventuelt Meld forfall til tlf / NMBU, Ragnhild Solheim F orskningsdirektør

2 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato For godkjenning per e-post innan Møte i Forskingsutvalet Til stades: Halvor Hektoen, prorektor og leiar av Forskingsutvalet Dag Inge Våge, forskingsleiar ved IHA L. Sigve Håvarstein, forskingsleiar ved IKBM Annegreth Dietze-Schirdewahn, forskingsleiar ved ILP Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT Susanne Eich-Greatorex, forskingsleiar ved IMV Sjur Baardsen, forskingsleiar ved INA Arild Angelsen, forskingsleiar ved HH Tor-Arve Benjaminsen, forskingsleiar ved Noragric Øystein Evensen, vararepresentant for Finn-Arne Weltzien BasAM Trine L'Abee Lund, representant for MatInf Erik Ropstad, representant for ProdMed Christian Rene Karlsen, representant for mellombels vitskapleg tilsette Ellen Stenslie, representant for ph.d.-kandidatane Tore Engen, vara for representant for teknisk-administrativt tilsette Tor Einar Möller, student Forfall: Morten Lillemo, forskingsleiar ved IPV. Vara kunne heller ikkje møta Finn-Arne Weltzien, representant for BasAM H. Andreas Haga, representant for SportFaMed. Vara kunne heller ikkje møta Anne-Cath. Bunæs, representant for teknisk-administrativt tilsette Eirik Aas, student Frå Universitetsadministrasjonen: Forskingsdirektør Ragnhild Solheim Colin Murphy, nestleiar i Forskingsavdelinga Møteleiar: Halvor Hektoen Møtebok: Colin Murphy 1 av 1

3 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato FU-sak 20/2014 Godkjenning av innkalling og saksliste Dokument: Innkalling med saksliste Godkjent møtebok frå FU-møte Vedtak: Innkalling og saksliste godkjent Harsha Ratnaweera, forskingsleiar ved IMT gav i starten av møtet eit førebudd innlegg om «Vann- og miljøteknologi i synergi med flere institutter i NMBU». FU-sak 21/2014 NMBUs ph.d.-forskrift 3. drøfting Dokument Saksframstilling Vedlegg: 1. Revidert forslag til ph.d.-forskrif t ved NMBU, sjå vedlegg til møtebok frå (sak 20/2014, dette møtet) 2. Forskrift for ph.d.-utdanning ved UMB 3. Forskrift for ph.d.-utdanning ved NVH 4. Nasjonale rettleiande retningslinjer for ph.d.-utdanning (Universitetsog høgskolerådet) Vedtak Forskingsutvalet tilrår vedlagte forslag til Forskrift for ph.d.-utdanninga ved NMBU. Forskingsutvalet stiller seg samrøystes bak forslaget til forskrift, med unnatak av to forhold: 1) Om NMBU skal gi høve til at ph.d.-kandidatar kan ha eksternt tilsett hovudrettleiar. 2) Om vedtaksmakt i ph.d-utdanninga skal ligga til institutta eller fakulteta og FU røysta over dette: a) 11 røyster for at vedtaksmakt skal vera på instituttnivå og 5 røyster for at vedtaksmakt skal vera på fakultetsnivå Saksdokumentet frå behandling i Forskingsutvalet leggas ved når saka sendes Universitetsstyret. 2 av 5

4 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-sak 14/2014 NMBUs priser for fremragende innsats innenfor forskning, formidling og innovasjon (sak utsatt frå møte ) Dokument : Saksframstilling Vedlegg: 1. Forslag til vedtekter for a. NMBUs forskningspris for yngre forskere (forskingsprisen) b. Pris for god forskingsformidling (formidlingsprisen) c. Innovasjonsprisen Vedtak Forskingsutvalet anbefaler at: NMBU etablerer en ordning for påskjønning av tilsette som har gjort en fortenestefull innsats innan forsking, forskingsformidling og innovasjon. Ordninga inneberer at NMBU etablerer: - NMBUs forskningspris for forskarar som er tidlig i sin forskarkarriere - Pris for god forskingsformidling - Innovasjonsprisen Prisene skal henga høgt og skal ha verdige kandidatar. Prisene deles ut kvart år under føresetnad av at dei nominerte kandidatane er kvalifisert. NMBUs forskningspris skal være for forskarar som er tidlig i sin forskarkarriere. Prisvinnaren må ha avlagt dr. graden ikkje lenger enn 8 år tidligare. Pris for god forskingsformidling skal vera for de som har gjort et særlig fortenestefull innsats for å synliggjøring av eiget fag- og forskingsfelt og NMBU overfor samfunn og/eller næringsliv. Prisvinnarar får en pengepremie som skal nyttas eflg. vedtekter for prisene Rektor oppnamn ein komité med ansvar for å vurdere og innstille nominerte kandidatar til prisene. Universitetsstyret tildeler prisene. Komiteen består av en representant frå kvart fakultet, en ekstern representant, en midlertidig vitskapelig tilsett ved NMBU. Frist for nominasjon av kandidatar for alle prisene er 15.juni i Prisene deles ut under «Høstkonferansen» i september Vedtekter for forskingspris og forskingsformidlingspris vert endra i følgje innspel som kom fram i møtet. Seinare år vil tildelinga skje under Vårkonferansen med frist for nominasjon den 15.mars. Side 3 av 6

5 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte FU-SAK 22/2014 Stipendordningar og andre forskingsstrategiske verkemiddel ved NMBU (sak utsett frå møte Saksframlegget noko endra, derfor nytt saksnr) Dokument Saksframstilling Vedlegg Forslag til Retningslinjer for forskingstermin ved NMBU Vedtak 1. FU skal vera ein pådrivar for at NMBU har dei verkemidla som våre forskarar spør etter og treng. Forskingstrategiske verkemiddel og stipendordningar må vektlegga kvalitet og gjennomføringsevne. 2. Forskingsutvalet tilrår at NMBUs stipendordningar og forskingsstrategiske verkemiddel skal bidra til: - Styrka forskingsmiljøa og heva kvalitet i forskinga vår, - auka samarbeid med internasjonale topp-forskingsmiljø, - å utvikla prosjektidear med potensiale for å oppnå ekstern finansiering - auka handlingsrom også for gode yngre forskarar a. Forskingsutvalet tilrår at NMBU har følgjande faste stipendordningar: b. Utanlandsstipend I arbeidet med å utforma ordninga med utenlandsstipend skal ein vurdere om: - Utenlandsstipendordninga skal omfatte stipendiatar - Det skal være to ordningar ein for stipendiatar og ein for fast vitskapleg tilsette - Den årlige løyvinga for utenlandsstipend bør aukas - Søker skal framvise dokumentasjon for å ha gjort forsøk på skaffe midlar frå anna hold for utanlandsopphaldet c. Gjesteforskarmidlar d. Forskingsinfrastrukturmidlar I arbeidet med å utforma ordninga med skal man vurdere om: - Dei årlege midla til ordninga bør aukas Side 4 av 6

6 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte Gå igjennom kriterium for tildeling på nytt inkludert føresetnad om eigenfinansering frå forskargruppa og instituttfinansiering slik at ordninga kan fungere meir optimalt - Fleire forskingsgrupper samarbeida om søknaden e. Stipendordning for kvinnelege førsteamanuensar f. Små driftsmidlar g. Forskargrupper I det vidare arbeidet skal man vurdere: - Finansiell støtte til forskargrupper skal omfatte heile NMBU - Midla også skal stimulera til tverrfaglig arbeid mellom forskargrupper - Kva for kriterium som skal ligge til grunn for tildelinga Ordningane blir administrerte sentralt. 3. Forskingsutvalet tilrår forslag til Retningslinjer for forskingstermin ved NMBU. Med følgjande tillegg: - Redusere føringar for vurdering av søknader om forskingstermin - At institutta skal legge vekt på heilskaplig i vurderinga av den einskilde søkjaren FU-SAK 23/2014 Vitskapleg publisering 2013 Dokumentasjon Saksframstilling Presentasjon i møtet ved Ragnhild Solheim Vedlegg: Oversikt over publisering 2013: - NVH og UMB, instituttvis, nasjonalt - Publikasjonar og publikasjonspoeng totalt og per fagårsverk - Publisering på nivå 2 - Mest produktive forskarar - Nokre tankar om korleis få til meir og betre forsking ved NMBU Vedtak: Side 5 av 6

7 FU-sak 26/2014 Vedlegg 1. Møtebok frå møte Forskingsutvalet tar oversikt over publisering 2013 til orientering, og ber forskingsavdelinga forberede temaet «meir og betre forsking» til eit utvida FU-møte. FU-sak 24/2014 «Open Access» ved NMBU Dokument Saksframstilling: Utkast til US-sak om Open Access ved NMBU. Sakshandsamar Geir Arne Rosvoll Vedlegg Retningslinjer for Brage Vedtak 1. Forskingsutvalet sluttar seg til forslag til prinsipp for og forvaltning av «open access» ved NMBU. 2. Forskingsutvalet meiner at NMBU må høg kvalitet i vitskaplege publikasjonar som førsteprioritet, og krav til kvalitet må vera like høgt ved «open access» som vanleg publisering. Forskingsutvalet oppmodar biblioteket til å: - gi tydeleg og oppdatert informasjon om useriøse open accessutgivarar - utvikla ei enkel rettleiing for forskarar når det gjeld val av OApubliseringskanalar Konkrete innspel og synspunkt som kom fram i møte tas med i det vidare arbeidet med open access. FU ber forskingsavdelinga og universitetsbiblioteket gjere ei vurdering av fondets størrelse og kriteria for tildelingi samband med rapporten for FU-sak 25/2014 Eventuelt Agenda for kommande møter i FU ble drøfta. Se oppdatert plan over saker i FU i 2014 (K:\Forskningsavdelingen\FU\arbeidsplan_2014.docx) Side 6 av 6

8 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Arkivsak-dok. Saksbehandler Saksansvarlig Vegard Arnhoff Ragnhild Solheim Arkivkode. Forskningsutvalget ved NMBU / OPPDATERTE IPR-RETNINGSLINJER OG REGLER OM FORDELING AV INNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING Forslag til vedtak/innstilling: Forskningsutvalget ved NMBU gir sin tilslutning til følgende vedlagte regelverk: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Vedlegg 1 2. «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Vedlegg 2 3. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Vedlegg 3 Sammendrag Dette saksframlegget har følgende innhold: 1. Oversikt over regler vedtatt av NVH og UMB. 2. Avgrensing mot kommersialiseringsretningslinjer og innovasjonsstrategi. 3. Sammenlikning av reglene vedtatt av NVH og UMB og begrunnelse for løsninger i forslag til NMBU-retningslinjer. 4. Beskrivelse av prosessen for vedtak av reglene ved UMB. Saksframstilling: 1. Kort oversikt over regler vedtatt av NVH og UMB. Både NVH og UMB har hatt retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater og regler om fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering. NMBU Forskningsutvalget Møtedato

9 Saksframlegg FU-sak 27/ For NVH sin del er alle disse reglene kort oppsummert i dokumentet «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S- 21/12, se Vedlegg 4. For UMB sin del er reglene delt opp i følgende tre dokumenter: «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg 5. Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» USsak 147/2010, se Vedlegg 6. «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», HS-sak , se Vedlegg 7, 2. Avgrensing mot kommersialiseringsretningslinjer og innovasjonsstrategi Denne saken avgrenses mot regler og strategier for kommersialiseringsaktivitet ved NMBU. NVH har vedtatt en «Strategi for innovasjonsarbeid ved NVH», se NVH Styresak S-21/12. UMB har vedtatt «Retningslinjer for kommersialisering», se US- sak 27/2011. Disse temaene er planlagt for behandling i universitetsstyret ved NMBU 12. juni d.å.. Innovasjonsstrategien som er under utarbeidelse legges fram som egen sak for universitetsstyret. 3. Sammenlikning av reglene vedtatt av NVH og UMB og begrunnelse for løsninger i forslag til NMBU-retningslinjer NVHs retningslinjer nevner i korthet hovedprinsipper for forvaltning av immaterielle rettigheter i eksterne relasjoner. NVHs retningslinjer nevner også at NVH som arbeidsgiver overtar retten til immaterielle verdier som arbeidstakerne skaper i sitt arbeidsforhold. I tillegg setter NVHs retningslinjer opp regler om fordeling av inntekter fra kommersialisering. «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH» er sammenliknet punkt for punkt med hva som er vedtatt ved UMB, se vedlegg 8. Det er kommentert likheter og ulikheter. Der reglene er innholdsmessig forskjellige, er det også gitt henvisning til hvilke løsninger som er valgt ved Universitetet i Oslo og Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet. Prinsippene i «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH» er i all hovedsak sammenfallende med innholdet i UMB sine to dokumenter: «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», og «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater». NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

10 Saksframlegg FU-sak 27/ UMB-retningslinjene utdyper og spesifiserer de samme prinsippene som er vedtatt av NVH. Retningslinjene ved UMB ble vedtatt etter en omfattende utrednings- og forankringsprosess. Retningslinjene ble harmonisert med hva som er vedtatt ved andre universiteter, se eget punkt 4 under. Erfaringen med UMB-retningslinjene er at de gir en anvendbar og konkret veiledning til ansatte om hvordan de skal forholde seg til eksterne parter og sin egen arbeidsgiver når det gjelder forvalting av arbeidsresultater. UMB-retningslinjene forslås å bli tilpasset NMBUs navn og organisasjon uten store endringer. De fremlegges Universitetsstyret for vedtak. Når det gjelder regler for nettofordeling av inntekter fra kommersialisering, er reglene som gjaldt ved UMB gamle og til dels lite funksjonelle. UMBs fordelingsregler er en etterlevning fra NLH-tiden og ble vedtatt før Bioparken AS ble avviklet som kommersialiseringsaktør. Fordelingsreglene ved UMB skiller seg fra fordelingsreglene ved NVH på to punkter. For det første sier reglene ved UMB at de første kr av netto inntekter skal gå direkte til de ansatte som er oppfinnere eller idéhavere. En slik regel finnes ikke hos NVH. Det tilrådes at NMBU legger seg på linje med UMBs fordelingsregler når det gjelder å tildele de første kr av netto inntekter til oppfinnere eller idéhavere. Erfaringen fra UMB er at dette er et bra insentiv som fører til at ansatte gjør en ekstra innsats for å få gjennomført en kommersialisering. For det andre sier reglene ved UMB at etter de første kr av netto inntekter er fordelt, skal 1/3 gå til oppfinnere, 1/3 gå til instituttet der oppfinnerne har sin arbeidsplass og 1/3 gå til UMB sentralt. NVH sine regler sier at 1/3 skal gå til oppfinnere og videre skal 2/3 gå til NVH sitt Innovasjonsråd. Midlene skal forvaltes i et innovasjonsfond med formål om å støtte opp om innovative prosjekter og etablere selskaper. Det tilrådes å holde på tredelingsmodellen. Den er rådende praksis blant universiteter i Norge, Europa og USA. Det er viktig å involvere og kreditere de enhetene hvor de ansatte har sitt daglige virke. Erfaringen med UMBs regelverk har likevel vært at det ikke har vært klare føringer for hva instituttene skal bruke inntektene fra kommersialisering til. Universitetet i Oslo (UiO) har spesifisert at av 1/3 til instituttet «skal vanligvis en definert del tilføres fagmiljøet hvor oppfinner/ansatte har sitt virke i form av forskningsbevilgninger via det laveste administrative nivå (grunnenhet) over oppfinner. Av de første 10 millioner NOK i netto akkumulerte inntekter, fordeles 25 % til en slik NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

11 Saksframlegg FU-sak 27/ forskningsbevilgning. For inntekter ut over 10 millioner fordeles 10 % til forskningsbevilgning, inntil en samlet sum på 50 millioner NOK. Aktuelt fakultet eller grunnenhet tildeles en andel på 8 % av netto inntekter til dekning av eget innovasjonsarbeid. Det tilrådes at NMBU velger samme løsninger som Universitetet i Oslo på dette punktet. Reglene spesifiserer hvor midlene går og hva midlene skal brukes til. Videre er det rimelig at universitetet skal ha frihet i å forvalte inntekter over et visst nivå til gavn for hele universitetet. 4. Beskrivelse av prosessen for vedtak av reglene ved UMB Styret ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (US- sak 147/2010), etter en omfattende arbeids- og forandringsprosess. Prosessen gikk over flere år og ble satt på vent for å samkjøres og harmoniseres med tilsvarende prosesser som foregikk på Universitetet i Oslo (UiO), Norges tekniske og naturvitenskapelige universitet (NTNU) og Universitetet i Tromsø (UiT). For å utarbeide nevnte regelverk, opprettet Sentral- og instituttledelsen ved UMB en arbeidsgruppe ledet av forskningsdirektøren bestående av tre utvalgte vitenskapelige ansatte, en jurist fra Personalavdelingen, en representant fra Forskerforbundet og en jurist fra Forskningsavdelingen som sekretær for gruppen. Arbeidsgruppen hadde jevnlige møter fra oktober 2009 til september Arbeidsgruppen justerte sine retningslinjer i henhold til tilsvarende prosesser som foregikk ved UiO, NTNU og UiT. Alle utkast til retningslinjene ble forelagt alle relevante fora ved UMB i flere runder. Utkastet til regelverket ble også lagt ut til offentlig høring før det etter innstilling fra Forskningsnemnda ved UMB ble vedtatt av Universitetsstyret 28. september Forskningsdirektørens vurdering Saken er grundig utredet og gjennomarbeidet gjennom prosessen som foregikk ved UMB i , beskrevet like over i punkt 4. Forslagene som foreligger er i harmoni med retningslinjer vedtatt ved landets øvrige universiteter. Forskningsdirektøren ser det viktig at universitetet bruker IPRpolitikken aktivt, spesielt for å øke forskernes og organisasjonens bevissthet på rettighetsspørsmål. Det er viktig for NMBU å ha et nettofordelingsreglement som er forutsigbart og som kan virke motiverende for oppfinnerne/medarbeidere, ledere og universitetet. Forslaget er utarbeidet slik at universitetet i gitte situasjoner vil dra nytte av NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

12 Saksframlegg FU-sak 27/ vellykkede kommersialiseringer. Nettofordelingsreglementet som er foreslått er i tråd med tilsvarende for UiO. Forskningsdirektøren ser det som fordelaktig å legge seg på samme linje som andre norske universiteter slik at de som bidrar med kommersialiserbare ideer har minst samme vilkår ved NMBU som ved andre universitet. NMBU Forskningsutvalget Møtedato xx.xx.2014

13 Vedlegg FU-sak xx/ Vedlegg: 1. «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater», Forslag til NMBU vedtak, Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering», Forslag til NMBU vedtak Vedlegg «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S- 21/12, se Vedlegg «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», US-sak 147/2010, se Vedlegg Retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater» US-sak 147/2010, se Vedlegg «Regler for fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser», HS-sak , se Vedlegg 7.

14 Vedlegg 1 til FU-møte 27. mai 2014 RETNINGSLINJER FOR FORVALTNING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER OG FYSISK MATERIALE I EKSTERNE RELASJONER Fastsatt av Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (US XXX) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S-21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets- og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1-1, 1-3 og 1-5, Rundskriv F Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer, Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter, naturmangfoldloven (lov av 19. juni 2009 nr. 100) kapittel VII. Arkivref I. RETNINGSLINJENES BAKGRUNN OG FORMÅL 1. Bakgrunn Bakgrunnen for retningslinjene er å følge opp forpliktelser som blant annet er gitt i universitet- og høyskoleloven, følge opp Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk og å følge opp harmoniseringsarbeidet for rettighetspolitikk ved Norges universiteter. 2. Formålet Formålet med retningslinjene er å: a) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir kreditert NMBU og den som skaper verdiene, b) ivareta vitenskapelig tilsattes lovfestede og sedvanerettslige frihet til å skape og formidle vitenskaplige publikasjoner, c) sikre at NMBUs enheter eller tilsatte ikke opptrer i strid med andres immaterielle verdier, d) sikre at verdiene som skapes ved NMBU blir utnyttet av samfunnet og næringsliv på en ryddig og effektiv måte, e) sikre at NMBU er en attraktiv og forutsigbar samarbeidspartner for eksterne parter. II. RETNINGSLINJENES INNHOLD 1. Faglig nytteverdi Ekstern finansiert aktivitet skal ha faglig nytteverdi for NMBU. 2. Gjennomføring av aktivitet a) Ekstern finansiert aktivitet skal organiseres som prosjekter og skal følge de til en hver tid gjeldende retningslinjer for slik aktivitet. b) NMBU må få tilgang til så gode data at virksomheten kan utføres på en faglig forsvarlig måte.

15 c) NMBU skal ha det endelige ansvar for de faglige konklusjonene for sitt eget arbeid. 3. Eksklusivitet og karensforpliktelser a) Innen for rammen av alminnelig lojalitetsplikt, kan ikke NMBU tilby en eller flere eksterne samarbeidspartnere eksklusiv tilgang til et fagområde eller en type forskning ved NMBU. b) Forbud mot samarbeid med andre parter kan bare avtales i særlige tilfeller kun gjeldende for bestemte ansatte og en nøye definert og avgrenset aktivitet. Slike forpliktelser skal ha begrenset tidsperiode og skal ikke kunne strekkes lenger enn prosjektets løpetid. 4. Eiendomsrett, bruksrett og bruk av resultater a) Når en aktivitet er helt eller delvis offentlig finansiert, skal den part som frembringer resultatene ha eierskap og enerett til å utnytte disse. Eksterne parter kan ved avtale gis en bruksrett til resultatene. Vederlag for bruksretten skal avtales i hvert enkelt tilfelle. b) Når en ekstern part fullfinansierer en aktivitet ved NMBU med private midler og/eller bidrar med betydelig kompetanse og kreativitet, kan NMBU ved avtale gi oppdragsgiveren eierskap til resultatene og/eller en enerett til å utnytte disse. c) NMBU skal ha bruksrett til resultatene, eller rådata i forsknings- og undervisningsvirksomhet. d) Alle rådata som er samlet inn av NMBU, skal være NMBUs eiendom. e) Prosjektresultater frembrakt av NMBU kan ikke fryses ned. Bruksretter til resultater frembrakt av NMBU skal inneholde plikter om aktiv bruk innenfor rimelige rammer. 5. Åpenhet og publisering a) NMBU vil beskytte og ivareta de vitenskapelige ansattes rett til selv å avgjøre om, og på hvilken måte et vitenskapelig verk skal offentliggjøres. Det kan avtales en kortvarig utsettelse av publisering for å gi anledning til rettighetssikring. b) I prosjekter der PhD-studenter eller Mastergradsstudenter deltar, skal resultater kunne publiseres innenfor den tidsramme studentene har til rådighet. c) Det skal være åpenhet om prosjektet, metodebruk, datagrunnlag, hvem som finansierer det og hvordan man kvalitetssikrer det faglige arbeidet. d) Eksterne parter har ikke adgang til å påtvinge en selektiv publisering av forskningsresultater. e) Ved publisering av resultater skal det opplyses om hvem som har frembrakt resultatene. f) Ved medforfatterskap skal Vancouver-reglene og regler fastsatt av nasjonale forskningsetiske komiteer følges. g) NMBU anerkjenner og vil respektere eksterne parters legitime behov for at enkelte opplysninger om for eksempel drifts- og forretningsforhold må holdes fortrolig. Fortrolighetsforpliktelser skal som hovedregel reguleres i avtaler mellom NMBU og eksterne parter. Innledende fortrolighetsavtaler gjort med NMBUs ansatte skal erstattes med avtale med NMBU når prosjektet starter opp. 6. Forvaltning av fysisk materiale a) Fysisk materiale som er frembrakt med NMBUs ressurser eller på annen måte innsamlet eller blitt til ved virksomhet ved NMBU, er NMBUs eiendom så fremt ikke annet er avtalt på forhånd etter prinsippene i punkt 4. b) Som fysisk materiale regnes ethvert produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale), herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. c) NMBUs tilsatte kan avgi fysisk materiale eid eller forvaltet av NMBU på følgende betingelser: Noe skal være igjen på NMBU, dvs. man skal normalt ikke tømme kilden. Mottaker skal ikke videreformidle materialet til andre uten NMBUs samtykke.

16 Materialet skal bare kunne gis bort til forskningsformål og ikke for kommersielt bruk. Det skal i alle tilfelle inngås en særskilt avtale (Material Transfer Agreement, MTA). 7. Forvaltning av biologisk materiale NMBU og NMBUs samarbeidspartnere skal overholde nasjonale og internasjonale forpliktelser om forvaltning av biologisk materiale slik disse for eksempel er kommet til uttrykk i naturmangfoldsloven kapittel VII.

17 Vedlegg 2 til FU-sak om IPR-retningslinjer 27. mai 2014 RETNINGSLINJER OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (US XX/2014) Gjelder fra Erstatter «Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH», NVH Styresak S-21/12 og «Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner», UMB Styresak 147/2010. Grunnlag Universitets- og høyskoleloven (lov av 1. april 2005 nr.15) 1-1, 1-3 og 1-5, arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970 nr. 21), Regler for Fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser (HS-sak ), Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk, Felles rettighetspolitikk for Norges universiteter, Opphavsrettslige problemstillinger ved universitetene og høgskolene, Utredning om opphavsrettslige spørsmål ved UiO, harmonisering med retningslinjer vedtatt av Norges øvrige universiteter. Arkivref 1. Reglementets formål og bakgrunn 1.1 Formål Formålet med dette reglementet er å klargjøre arbeidsgivers rett til arbeidsresultater. Reglementet skal være en del av arbeidsavtalen mellom Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, heretter kalt NMBU eller arbeidsgiver og den enkelte ansatte, heretter kalt arbeidstaker. 1.2 Bakgrunn NMBU er gitt et ansvar om å utbre anvendelse av vitenskapens metoder og resultater, både i offentlig forvaltning, kulturliv og næringsliv, jf. universitetsloven 1-1 c). For at NMBU skal kunne utøve dette ansvaret på en ryddig og effektiv måte, må resultater som skapes ved NMBU eies av NMBU. For at NMBU skal kunne oppfylle sine forpliktelser i prosjekter med eksterne parter, må NMBU ha rett til å forvalte arbeidsresultatene som bringes inn og skapes i prosjekter med eksterne parter. Slik forvaltingsrett utøves mest praktisk gjennom eiendomsrett. Norges forskningsråd har vedtatt prinsipper om at eierskap skal overføres fra arbeidstaker til forskningsinstitusjonene. Slike prinsipper ligger også som forutsetninger for deltakelse i EUs forskningsprogrammer. 2. Eierskap til arbeidsresultater 2.1 Arbeidsresultater og rettigheter er arbeidsgivers eiendom Arbeidsgiver overtar eiendomsretten til alle arbeidsresultater og rettigheter som arbeidstaker skaper eller utvikler i tilknytning til sin stilling ved NMBU. Slike arbeidsresultater og rettigheter kan for eksempel være (listen er ikke uttømmende): patenterbare oppfinnelser, arbeidsresultater som kan danne grunnlag for varemerke og designregistrering, ikke-patenterbar teknologi (ikke-patenterbare oppfinnelser og andre løsninger og prinsipper; knowhow, inkludert bedriftshemmeligheter, teknisk, vitenskapelig og merkantil informasjon og forretningskonsepter), databaser, dataprogrammer,

18 ethvert materielt produkt (organisk, uorganisk og biologisk materiale) herunder substanser, organismer og avlinger, samt materialer. 2.2 Unntak for tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til tradisjonelle faglitterære verk, musikkverk og kunstneriske verk med mindre annet er avtalt. Som tradisjonelle faglitterære verk regnes monografier, lærebøker, vitenskapelige artikler og doktorgradsavhandlinger. 2.3 Unntak for personlig undervisningsmateriale Arbeidsgiver overtar ikke eiendomsrett til personlig undervisningsmateriale med mindre annet er avtalt. Som personlig undervisningsmateriale regnes forelesninger og støttemateriale, for eksempel utdelte notater og lysarks-presentasjoner. 2.4 Arbeidsresultater eller rettighet som ikke har tilknytning til stilling ved NMBU Arbeidsresultater og rettigheter som i sin helhet er fremkommet i forbindelse med arbeidstakers bierverv eller selvstendige næringsvirksomhet, tilhører ikke NMBU forutsatt at: arbeidstaker dokumenterer at utviklingen av resultatene har foregått utenfor den ansattes arbeidstid og uten bruk av NMBUs ressurser, og arbeidstaker har meldt fra og fått godkjent, der det er nødvendig, arbeids- eller oppdragsforholdet på reglementert måte, jf. de til en hver tid gjeldene retningslinjer for ansattes adgang til å påta seg biarbeid. 2.5 Arbeidsresultater og rettigheter som skapes i samarbeid mellom NMBU og eksterne parter Dersom arbeidsresultater fremkommer i samarbeid mellom ansatte ved NMBU og eksterne parter, gjelder dette reglementet for den andel av arbeidsresultatet eller rettighetene som er frembrakt av ansatte ved NMBU. Det vises til Retningslinjer for forvaltning av immaterielle rettigheter og fysisk materiale i eksterne relasjoner, US sak XX/2014. XXX Settes inn når saken får US nummerxxx 3. Forpliktelse om å bidra til å overholde NMBUs avtaler med eksterne parter 3.1 Arbeidstakers plikt om å bidra til å overholde avtaler med eksterne parter Dersom arbeidsgiver, direkte eller ved en enhet, har inngått avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid eller forskningsfinansiering, herunder bidrags- eller oppdragsforskning samt avtaler om annet form for samarbeid, plikter arbeidstaker å sette seg inn i og overholde disse avtalene og bidra til at arbeidsgiver kan oppfylle sine forpliktelser overfor eksterne parter. 3.2 Arbeidsgivers informasjonsplikt og arbeidstakers undersøkelsesplikt Arbeidsgiver plikter direkte eller ved en enhet, å informere arbeidstaker om avtaler med eksterne parter eller relevante bestemmelser i den aktuelle avtalen. Arbeidstaker som deltar i slikt samarbeid som nevnt ovenfor, og som ikke har mottatt informasjon om avtaleforholdet med tredjepart, har et selvstendig ansvar for å etterspørre informasjon om avtaleforholdet hos arbeidsgiver eller enhetsleder. 3.3 Felles ansvar for å påse vitenskapelige ansattes rett til publisering Både arbeidstaker og arbeidsgiver plikter å påse at vitenskapelige ansattes rett til publisering etter lov om universiteter og høyskoler 1-5 sjette ledd blir ivaretatt i samarbeidsavtaler med eksterne parter. Publisering kan gis kortvarig utsettelse i den grad det er nødvendig for å oppfylle NMBUs forpliktelser etter avtaler med eksterne parter om forskningssamarbeid. 4. Innmelding av arbeidsresultater med kommersiell verdi 4.1 Patenterbare oppfinnelser publiseringsrett Vitenskapelige ansatte har en rett til å publisere oppfinnelsen som går foran arbeidsgivers rett til å beskytte oppfinnelsen. Ønske om å benytte publiseringsretten skal fremkomme av meldeskjema. Arbeidsgiver og arbeidstaker plikter å samarbeide om å få til en avtale om et tidsløp for publisering og 2

19 kommersialisering slik at både den vitenskapelig ansattes behov for publisering og arbeidsgiverens behov for å beskytte resultatet blir ivaretatt. 4.2 Patenterbare oppfinnelser - meldeplikt etter arbeidstakeroppfinnelsesloven For patenterbare oppfinnelser har arbeidstaker en plikt til å melde i fra til arbeidsgiver uten unødig opphold, jf. arbeidstakeroppfinnelsesloven (lov av 17. april 1970). NMBU har opprettet et system med meldeskjema som sendes til NMBU TTO. NMBU har mulighet til å overta eiendomsretten til oppfinnelser ved å underrette arbeidstakeren skriftlig innen 4 måneder etter mottatt innmelding. 4.3 Patenterbare oppfinnelser reglement om fordeling av nettoinntekter For patenterbare oppfinnelser gjelder Regler for fordeling av nettoinntekter fra kommersialisering, US Sak XX/2014 XXX Settes inn når saken får US nummer XXX. 4.4 Innmelding av øvrige arbeidsresultater med kommersiell verdi Arbeidstaker plikter å melde inn alle arbeidsresultater som har kommersiell verdi til arbeidsgiver. Dersom arbeidstaker er i tvil om arbeidsresultater helt eller delvis er egnet for innmelding på grunn av resultatets kommersielle verdi skal spørsmålet fremlegges for arbeidsgiver og meldeskjema skal sendes til Næringslivskontoret. 4.5 Etablerte rutiner for oppfinnelser skal også følges for øvrige resultater Etablerte rutiner om innmelding, publisering og fordeling av nettoinntekter fra næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser skal gjelde for øvrige arbeidsresultater så godt det lar seg gjøre. 3

20 Vedlegg 3 til FU-sak om IPR retningslinjer REGLER FOR FORDELING AV NETTOINNTEKTER FRA KOMMERSIALISERING VED NMBU Bakgrunn Reglene gjelder for de oppfinnelser NMBU overtar i henhold til arbeidstakeroppfinnelsesloven. Reglene gjelder også for øvrige arbeidsresultater som NMBU overtar retten til næringsmessig utnyttelse av. Reglene gjelder for alle ansatte ved NMBU. Reglene gjelder ikke for studenter. Nettoinntekt Forpliktelsen om utbetaling inntreffer først når den næringsmessige utnyttelsen av oppfinnelsen gir nettoinntekter. Nettoinntekter defineres som: inntekter fratrukket direkte utgifter. Inntekt av næringsmessig utnyttelse av oppfinnelser utløses vanligvis ved salg av lisenser, salg av patenter, salg av aksjer eller ved aksjeutbytte. Direkte utgifter til næringsmessig utnyttelse av et arbeidsresultat omfatter utgifter påløpt ved NMBU, i et aksjeselskap som bygger på oppfinnelsen, eller hos andre samarbeidspartnere. Til direkte utgifter som skal trekkes fra hører: Utgifter til vurdering av oppfinnelsens patenterbarhet eller annen relevant beskyttelse Utgifter til vurdering av kommersielle verdi Utgifter til innsending og behandling av patentsøknad samt annen relevant beskyttelse Utgifter til vedlikehold av patenter Utgifter til eventuelt forsvar av patenter Utgifter til utarbeidelse av informasjon for å markedsføre oppfinnelsen Reiseutgifter for oppfinner(e), vitenskaplige/administrativt ansatte ved NMBU og konsulenter i forbindelse med næringsmessig utnyttelse oppfinnelsen Utgifter til å videreutvikle oppfinnelsen (faglig assistanse, forsøk, tester og lignende) Utgifter til forsikring og forsendelse av forsøkmateriale i forbindelse med vurdering av patenterbarhet og søknad om patent og annen relevant beskyttelse Utgifter til eksterne konsulenter Til utgifter som ikke kan trekkes fra hører: Utgifter til å drifte NMBU TTO Lønn til oppfinner(e) Driftsutgifter på NMBU-fakulteter og institutter (husleie, strøm, rengjøring, utstyr mv.) I tilfeller der arbeidstaker(ne) har fått rett til selv å utnytte oppfinnelsen eller arbeidsresultatet med kommersiell verdi, skal det avtales mellom NMBU og arbeidstaker(ne) om hvordan inntekter og utgifter skal beregnes og dokumenteres.

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Møte i Forskingsutvalet

Møte i Forskingsutvalet Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato 23.04. 2014 For godkjenning per e-post innan 03.05.2014 Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Til stades: Halvor Hektoen, prorektor

Detaljer

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH

Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH Retningslinjer for IPR og innovasjonsarbeid ved NVH 1 Retningslinjer for rettigheter til immaterielle verdier NVH overtar retten til immaterielle verdier som kan rettssikres og som arbeidstaker gjør alene

Detaljer

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater

Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater US 70/2017 Endring av regler for nettoinntekt fra kommersialisering og retningslinjer om arbeidsgivers rett til arbeidsresultater Universitetsledelsen Saksansvarlig: Prorektor for forskning og administrasjonsdirektør

Detaljer

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010

Ås, 21. september Siri Margrethe Løksa universitetsdirektør. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 147/2010 US-SAK NR: 147/2010 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): VEGARD ARNHOFF ARKIVSAK NR: US SAK 69/2008 Retningslinjer

Detaljer

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014

Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitskaplege universitet Forskingsutvalet møtedato 23.04. 2014 For godkjenning per e-post innan 03.05.2014 Møte i Forskingsutvalet 23.04.2014 Til stades: Halvor Hektoen, prorektor

Detaljer

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014

Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Møtebok Noregs miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsutvalget møtedato 27.05. 2014 For godkjenning per e-post innen 10.06.2014 Møte i Forskningsutvalget 27.05.2014 Til stede: Halvor Hektoen,

Detaljer

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB

Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Retningslinjer for kommersialisering ved UMB Fastsatt av: Universitetsstyret (sak 27/2011) Gjelder fra: 01.06.2011 Ansvar for vedlikehold og oppdatering: Forskningsdirektøren Ansvar for gjennomføring:

Detaljer

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold

Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Reglement om håndtering av ansattes rettigheter til forskningsog arbeidsresultater ved Høgskolen i Østfold Bakgrunn Med grunnlag i universitets- og høyskoleloven 1-3 bokstav (e) er alle utdanningsinstitusjonene

Detaljer

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014

FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 25.11.2014 For godkjenning per e-post innen 03.12.2014 FU-sak 53 MØTEBOK 25. november 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

AVTALE. mellom. Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo. arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo AVTALE mellom Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo og arbeidstaker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater INNHOLD 1 HOVEDREGLER... 2 2 ARBEIDSTAKERE

Detaljer

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater

Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtakelse av rettigheter til arbeidsresultater Innhold Avtalens bakgrunn og formål... 2 1 Hovedregler... 2 2 Arbeidstakere

Detaljer

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014

FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 21.10.2014 For godkjenning per e-post innen 31.10.2014 FU-sak 46 MØTEBOK 21. oktober 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 18.08.2015 For godkjenning per e-post innen 28.08.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 18. aug 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016

FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning- og innovasjonssavdelingen Forskningsutvalget møtedato 11.02.2016 For godkjenning per e-post innen 18.02.2016 FU-sak 8 MØTEBOK 11. feb 2016 Møte

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016

FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.06.2016 For godkjenning per e-post innen 22.06.2016 FU-sak 30 MØTEBOK 9. juni 2016 FU

Detaljer

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige

Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og fysisk materiale ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU) Vedtatt av universitetsstyret 9. juni 2010 (S-sak 36/10)

Detaljer

Forskningsbasert nyskapning ved NVH

Forskningsbasert nyskapning ved NVH Forskningsbasert nyskapning ved NVH 1. Introduksjon: Forskning som utføres ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter vil være et av de bærende elementene for velstandssamfunnet vårt fremover.

Detaljer

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015

FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 10.02.2015 For godkjenning per e-post innen 17.02.2015 FU-sak 9 MØTEBOK 10. februar 2015 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 27.10.2016 For godkjenning per e-post innen 07.10.2016 FU-sak 45 MØTEBOK 27. oktober 2016

Detaljer

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole

Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Retningslinjer for immaterielle rettigheter ved Samisk høgskole Godkjent av Samisk høgskoles styre i møte 16-17.12.2014, sak S-37/14. 1. Innledning Retningslinjene har som formål å sikre tilsattes og studenters

Detaljer

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016

FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forsknings- og innovasjonsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 14.04.2016 For godkjenning per e-post innen 25.04.2016 FU-sak 21 MØTEBOK 14. april 2016 FU

Detaljer

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014

FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 09.09.2014 For godkjenning per e-post innen 25.09.2014 FU-sak 40 MØTEBOK 9. september 2014 Møte i Forskningsutvalget

Detaljer

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015

FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskningsavdelingen Forskningsutvalget møtedato 20.10.2015 For godkjenning per e-post innen 30.10.2015 FU-sak 30 MØTEBOK 20. okt 2015 Seminar i Forskningsutvalget

Detaljer

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra.

FON-SAK 34/2012 1 FORSKINGSNEMNDA MØTEBOK. Dag. Til stades: Atle. Forfall: sak 25/2012. Ruth Haug. Møteleiar: Møtebok: Ågot Aakra. MØTEBOK FRÅ 03.05.2012 UNIVERSITETETT FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP B 1 FORSKINGSNEMNDA GODKJENT PER E-POST 14.05.2012 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 03.05..2012 Til stades: Forfall: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017

FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 27.4.2017 For godkjenning per e-post innen 9.5.2017 FU-sak 24 MØTEBOK 27. april 2017 FU

Detaljer

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk

Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk Prinsipper for Norges forskningsråds rettighetspolitikk (Kursiv tekst er kommentarer til prinsippene) 1. Mål FoU-prosjekter finansiert helt eller delvis av Forskningsrådet skal ivareta samfunnets interesser.

Detaljer

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved Veterinærinstituttet Innhold 1. Innledning Behovet for en rettighetspolitikk... 2 2. Definisjoner... 3 3. Rettighetspolitikkens formål og målsetninger...

Detaljer

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER

REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER REGLEMENT OM ARBEIDSGIVERS RETT TIL ARBEIDSRESULTATER Fastsatt av Styret ved Universitetet i Tromsø 19.11.2009 (S 87-09) Gjelder fra 19.11.2009 Hjemmel Lov 17. april 1970 nr. 21 om retten til oppfinnelser

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 FON-SAK 16/2011 MØTEBOK FRÅ 14.02.2012 GODKJENT PER E-POST 23.02.2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 14.02.2012 Til stades: Dag Inge Våge, forskingsleiar

Detaljer

Vedtakssak Dato:

Vedtakssak Dato: Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 28.11.2014 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-42/14 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved HiST Saksbehandler/-sted: Tidligere

Detaljer

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk:

Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Universitetsstyret har i møte den 12. juni 2008 vedtatt følgende IP-politikk: Utkast Side 1. NTNUs IP-politikk(skal inngås om intro-side på weben) Universitetets lovfestede samfunnsoppgaver er å forske,

Detaljer

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter. Universitetet i Stavanger Styret US 83/09 Immaterielle rettigheter (IPR) (ephortesak 2009/3124) Saken gjelder: Universitetet i Stavanger sitt bidrag til å få en felles rettighetspolitikk for Norges universiteter.

Detaljer

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak:

FON-SAK NR: 67/2010. Dokument: a) Saksframlegg b) Vedlegg: 1. Utkast til Retningslinjer for kommersialisering på UMB. Forslag til vedtak: FON-SAK NR: 67/2010 SAKSANSVARLEG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLAR: ARKIVSAK NR: UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA Sak 67/2010 Retningslinjer for kommersialisering på UMB Dokument:

Detaljer

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken

Innovasjoner og patentering. Trond Storebakken Innovasjoner og patentering Trond Storebakken Hvorfor er kommersialisering viktig? Universitetets samfunnsoppgave Bidra til næringsutvikling i Norge Forskningspolitiske føringer Tjene penger Lov om universiteter

Detaljer

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser

Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Rettigheter og plikter ved arbeidstakeroppfinnelser Debbie Rønning Dro@patentstyret.no 24. april 2009 Patentstyret Arbeidstakeroppfinnelse Lov om retten til oppfinnelser som er gjort av arbeidstakere av

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no)

RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG. Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) RETTIGHETSPROBLEMATIKK KNYTTET TIL FORSKNINGS- OG UTREDNINGSOPPDRAG Advokat (H) Arne Ringnes (ari@thommessen.no) Resultater av oppdragsforskningsforskning kan være Tekster (utredninger/ rapporter) Illustrasjoner,

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 29.11.07 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Halvor A. Døli 2006/1257 HÅNDTERING AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SAKER SOM FALLER INN UNDER ARBEIDSTAKEROPPFINNELSESLOVEN

Detaljer

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 22.09.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Utkast! Møte i Forskingsnemnda 22.09.2011 Til stede: Dag Austbø, forskningsleder ved

Detaljer

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR)

Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Forskningsrådets politikk for immaterielle rettigheter (IPR) Adm direktør Arvid Hallén Ingeniørenes Hus 30. jan 2008 Hvorfor er IPR blitt et tema (i Norge)? Verdiskapingsutfordringen En nøkkel: Vår evne

Detaljer

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017

FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt (FIE) Forskningsutvalget møtedato 6.3.2017 For godkjenning per e-post innen 23.3.2017 FU-sak 15 MØTEBOK 7. mars 2017 FU

Detaljer

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017

FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni 2017 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid (FIE) Forskningsutvalget møtedato 1.6.2017 For godkjenning per e-post innen 17.6.2017 FU-sak 32 MØTEBOK 1. juni

Detaljer

Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven

Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven Innovasjonsarbeidet ved UiO i lys av arbeidstakeroppfinnelsesloven Prof. dr.med. Ole M.Sejersted Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål universitetssykehus NIR WATERHOLE 5.6.2007 Lovgrunnlag

Detaljer

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk

Forskningsrådets nye rettighetspolitikk Forskningsrådets nye rettighetspolitikk SFI-Forum 2008, torsdag 3. april 2008 Odd M. Reitevold, Norges forskningsråd 1. Endringer i lovverket 2. Forskningsrådets praksis i dag 3. Hva skjer i andre land

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X]

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., og [OFFENTLIG VIRKSOMHET X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet har, med forbehold om at alle formalia

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder

Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Rettighetspolitikk (IPR- Intellectual property rights) ved Universitetet i Agder Vedtatt av universitetsstyret 3.2.2017 Oppdatert versjon godkjent av rektor 22.02.2017 Erstatter Reglement for håndtering

Detaljer

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning

Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning Veiledning til standardkontrakt for oppdragsforskning 14. juli 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PARTER...2 2. OPPDRAGET...2 3. UNDEROPPDRAG...2 4. BETALING, BUDSJETT OG REGNSKAPSFØRING...3 5. VALG AV TILNÆRMING/METODE

Detaljer

Kontrakter i forskningsprosjekter. Vegard Arnhoff Juridisk seniorrådgiver, NMBU 19. september 2016

Kontrakter i forskningsprosjekter. Vegard Arnhoff Juridisk seniorrådgiver, NMBU 19. september 2016 Kontrakter i forskningsprosjekter Vegard Arnhoff Juridisk seniorrådgiver, NMBU 19. september 2016 Innlegg på Finansieringsdagen Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 Innhold Hvem er jeg? Hvem

Detaljer

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater

Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Forskningsstøtte ved et forskningsinstitutt og hvordan støtte opp om verdiskaping av forskningsresultater Arne Flåøyen, avdelingsdirektør Veterinærinstituttet Forskningsinstitutt med basisbevilgning fra

Detaljer

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo

Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter ved Universitetet i Oslo Basert på utredning fra arbeidsgruppe ledet av Ole Sejersted og vedtatt 16. november 2004, med senere justeringer, senest 19.

Detaljer

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3

Politikk for IPR ved HiST. Vedtatt av Høgskolestyret 19.06.2008, HS-sak HS-V-29/2008 Side 3 Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) 1. HiSTs IPR-politikk omfatter: a) I henhold til lovverk: Patenterbare oppfinnelser ( Lov om retten til oppfinnelser gjort

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for.

Samarbeidsavtale. mellom. Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. 1 Samarbeidsavtale mellom Universitetet i Oslo Det Medisinske Fakultet, Institutt for.., Oslo universitetssykehus Avdeling for...klinikk for. og [BEDRIFT X] 2 Formålet med Samarbeidsavtalen Forskningsrådet

Detaljer

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF

Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra FHF Standardvilkår for bevilgninger fra Fiskeri-og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) Versjon 3, gjeldende fra 1.1.2011 Disse vilkårene gjelder for prosjekter/programmer

Detaljer

Arbeidstakeroppfinnelser

Arbeidstakeroppfinnelser Arbeidstakeroppfinnelser Bioteknologisk Brennpunkt Møteplass IPR Arbeidstakeroppfinnelsesloven og erfaringer fra meklingsnemnda Lisbeth Garder Wolther lgw@zacco.com Arbeidstakeroppfinnelser lovens virkeområde

Detaljer

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved

Avtalen inngås mellom: Student Studentnummer:. Veileder ved Høgskolen i Oslo og Akershus., og Bedrift/ekstern virksomhet.ved STANDARDAVTALE Gjelder for studentprosjekt/praksis ved Høgskolen i Oslo og Akershus i samarbeid med privat og offentlig næringsliv. (også når studenten går ut i næringslivet på egenhånd.) Avtalen inngås

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING

AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING AVTALE VED OPPTAK TIL ORGANISERT FORSKERUTDANNING VED UNIVERSITETET I BERGEN INNFØRING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag av Universitets- og høgskolerådets veiledende forskrift for graden Philosophiae

Detaljer

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR)

Saksframlegg Dato: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Saksframlegg Dato: 11.02.2008 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: HS-V-002/08 Politikk for håndtering av immaterielle rettigheter (IPR) ved HiST Saksbehandler/-sted:

Detaljer

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB

28/2011 Forskningsformidlingsprisen ved UMB US-SAK NR: 28/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): ELIN KUBBERØD ARKIVSAK NR: 2011/288 28/2011 Forskningsformidlingsprisen

Detaljer

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem

Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Konsortieavtale mellom samarbeidende institusjoner i nasjonal forskerskole Nanoteknologi for mikrosystem Følgende dokument angir rammen for bestemmelsene i konsortieavtalen: Kontrakten som inngås mellom

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB)

UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) AVTALE OM OPPTAK TIL PH.D.-UTDANNING VED INNLEDNING UNIVERSITETET I BERGEN (UIB) Avtalen inneholder vilkår for opptak til ph.d. - utdanningen ved UiB og er utformet i samsvar med de lover og forskrifter

Detaljer

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon

Forskningsetiske retningslinjer. PhD forskrift. Etikkutvalgets årsrapport. HMS årsrapport. Delstrategi innovasjon Plan for styresaker Styrets arbeidsplan består dels av saker som hører fast med i et årshjul (eksempelvis tertialrapporter, budsjett mv), og saker som administrasjonen arbeider med, evt ser vil komme i

Detaljer

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar

Innledning A. Fastsettelse av virkeområde. B. Styrets ansvar UTKAST: Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid med selvstendige virksomheter og om institusjonenes forvaltning av bidrags- og oppdragsfinansiert virksomhet og aksjer.

Detaljer

NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: KWB/MØi N O T A T

NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Arkiv: KWB/MØi N O T A T NTNU S-sak 36/10 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 10.05.2010 Arkiv: KWB/MØi N O T A T Til: Styret Fra: Rektor Om: Politikk for sikring og forvaltning av immaterielle rettigheter (IPR) og

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 37/16 Revisjon av rettighetspolitikk ved Universitetet i Stavanger Saksnr: 15/03997-8 Saksansvarlig: Troels G. Jacobsen, forsknings- og

Detaljer

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering»

«Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» «Fra forskning til innovasjon og kommersialisering» FME - kontaktmøte 28. oktober 2014 Odd M Reitevold, spesialrådgiver Odd M Reitevold Odd M Reitevold 5 FME er en konsentrert og langsiktig satsing

Detaljer

Forskningsutvalget. 15. September 2016

Forskningsutvalget. 15. September 2016 Forskningsutvalget 15. September 2016 2 Bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag NMBUs innovasjonsstrategi 2014-2018 1. NMBU skal sørge for at ny kunnskap og forskningsbaserte ideer med et kommersielt

Detaljer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer

Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Reglement om statlige universiteter og høyskolers forpliktende samarbeid og erverv av aksjer Innledning A. Fastsettelse av virkeområde Reglementet er fastsatt av Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov

Detaljer

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier

Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier Siri Brorstad Borlaug NIFU 29.05.2015 Kultur for kommersialisering? Politikk, virkemidler og universitetenes strategier NIFUs Årskonferanse 2015, Sesjon 1 Publisering 10% mest siterte ERC Patenter Bedriftsetablering

Detaljer

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Retningslinjer for kommersialisering c) Eksempel på en suksess - Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Dokumenter: a) Saksframlegg b) Retningslinjer for kommersialisering c) Eksempel på en suksess - Massachusetts Institute of Technology (MIT) US-SAK NR: 27/2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: Retningslinjer for kommersialisering

Detaljer

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk (IPR-policy) ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1. Oversikt over ulike

Detaljer

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda

MØTEBOK. Møte i Forskingsnemnda MØTEBOK FRÅ 18.10.2011 GODKJENT PER E-POST XX.XX.2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP FORSKINGSNEMNDA 1 MØTEBOK Møte i Forskingsnemnda 18.10.2011 Til stede: Gerd Vagarud, forskningsleder ved IKBM

Detaljer

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia?

Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå ved sin nye IPR-strategi om fordeling av rettigheter mellom industrien og akademia? Odd M. Reitevold Spesialrådgiver Hva ønsker Forskningsrådet å oppnå? Større bevissthet

Detaljer

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Styringsreglement for Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) Fastsatt av fellestyret i sak FS-48/12, 3. september 2012. 1. Universitetets sentrale organisering 2014 2018 Styrets oppgaver

Detaljer

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003

NOTAT. Til. Norges forskningsråd v/stein Øberg. Fra. Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen. Dato 5. februar 2003 NOTAT Til Fra Norges forskningsråd v/stein Øberg Advokatfirmaet Hjort DA v/ advokat Arne Jørgensen Dato 5. februar 2003,00$7(5,(//(5(77,*+(7(55(777,/3526-(.75(68/7$7(5 )256.1,1*65c'(76.2175$.769,/.c5 6DPPHQIDWQLQJ±IRUVODJWLOQ\IRUPXOHULQJDYSNWLJHQHUHOOH

Detaljer

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold

Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Rettighetspolitikk ved Høgskolen i Østfold Høgskolens håndtering av immaterielle rettigheter og andre rettigheter knyttet til resultatene av høgskoleansattes arbeid 1 Innholdsfortegnelse 1. Oversikt over

Detaljer

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014

Strategiske valg innovasjon NMBU Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Ragnhild Solheim 12. juni 2014 Forslag til strategiske valg innovasjon NMBU 2014-2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 2 Innhold Bakgrunn Prosess

Detaljer

NMBU Forskningutvalget

NMBU Forskningutvalget Norges miljø- og biovitenskapelige universitet MØTEPROTOKOLL NMBU Forskningutvalget Dato: 31.08.2017 kl. 9:00 Sted: Campus Adamstuen, Gjesteserveringen Tilstede: Møtende varamedlemmer: Forfall: Andre:

Detaljer

Publikasjonspoeng per institutt

Publikasjonspoeng per institutt Vitenskapelig publisering Publikasjonspoeng per institutt 14 12 1 8 6 4 2 IMT IMV INA HH ILP Norag ric BasAm IHA IKBM IPV MatInf ProdM SportF ed am 212 55,1 112,4 36,1 35,5 58,5 51,1 82,5 133,3 6 37,8

Detaljer

Samarbeidsavtale. mellom. Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UIO)

Samarbeidsavtale. mellom. Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UIO) Samarbeidsavtale mellom Norsk Hydro Produksjon AS (Hydro) Universitetet i Oslo ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (UIO) og Samarbeidsavtale no.: 2001091 Innhold: Artikkel 1: Parter i denne

Detaljer

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen

4/10/2013 IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE. Ole Kristian Hjelstuen IPR: HVORDAN IMMATERIELLE RETTIGHETER IVARETAS I HELSEFORETAKENE Ole Kristian Hjelstuen 1 Nyhet: Første børsnotering 9.april 4/10/2013 Serodus har to kardiologiske legemiddelkandidater i fase 2 2 www.inven2.com

Detaljer

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging

US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging US 123/2016 Etablering av Innovasjonssenter Campus Ås ASoppfølging av sak 109/2016 Universitetsledelsen Saksansvarlig: Administrasjonsdirektør v forskningsdirektør Ragnhild Solheim Saksbehandler(e): Leder

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Nofima AS, org.nr: NO MVA - samarbeidspartner. NTNU/ SVT, org.nr: samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjekteier 0g Nofima AS, org.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID

RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID RETNINGSLINJER FOR ANSATTES ADGANG TIL Å PÅTA SEG BIARBEID Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S40-06 i møte 14. september 2006 Gjelder fra: 14. september 2006 Hjemmel: Fastsatt i kraft av arbeidsgivers

Detaljer

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda

Utkast til MØTEBOK. Møte i Forskningsnemnda VEDLEGG 1 UTKAST TIL MØTEBOK FRA 17.11.2009 UTKAST 18.11.2009 TIL GODKJENNING 09.02.2010 1 Utkast til MØTEBOK Møte i Forskningsnemnda 17.11.2009 Til stede: Forfall: Dag Austbø forskningsleder ved IHA Tor

Detaljer

Styresak Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset

Styresak Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset Avdeling for forskning og pasientsikkerhet Styresak 35-3016 Tilrettelegging for forskningsbasert kommersialisering ved Nordlandssykehuset Saksbehandler: Petter Román Øien og Jan Terje Henriksen Saksnr:

Detaljer

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US

Evaluering av Aquaculture Protein Centre (APC) og avrapportering til US US-SAK NR:143A/2012 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN SAKSANSVARLIG: RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER: COLIN MURPHY ARKIVSAK NR: 2012/2054 Evaluering av Aquaculture Protein

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner

SAMARBEIDSAVTALE. Rissa kommune, org.nr: prosjektansvarlig. Nofima AS, 0rg.nr: NO MVA - samarbeidspartner SAMARBEIDSAVTALE mellom Rissa kommune, org.nr: 944 30 5483 - prosjektansvarlig Og Nofima AS, 0rg.nr: NO 989 278 835 MVA - samarbeidspartner NTNU/ SVT, org.nr: 874 749 842 - samarbeidspartner SINTEF Teknologi

Detaljer

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata

Åpne data. NTNUs politikk for åpne forskningsdata Åpne data NTNUs politikk for åpne forskningsdata UTKAST, Forskningsutvalget 9. juni 2017 Bakgrunn Tilgjengeliggjøring og gjenbruk av forskningsdata bidrar til økt etterprøvbarhet og transparens i vitenskapen,

Detaljer

Referat fra sentralt IDF-møte den

Referat fra sentralt IDF-møte den Notat Fra Signe Kroken, LO Manfred Heun, LO Lena Marie Kjøbli, UNIO Mette Wik, UNIO Elin Pålerud, YS Kurt R. Johansen, YS Cathrine Trangerud, Akademikerne Bente Åby, Akademikerne Anne Gravdal, Akademikerne

Detaljer

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND

AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND AVTALE VED OPPTAK TIL PH.D. UTDANNING VED UNIVERSITETET I NORDLAND INNLEDNING Opptaksavtalen er utarbeidet på grunnlag Veiledende retningslinjer for graden philosopiae doctor (ph.d.) anbefalt av Universitets

Detaljer

Innovasjonsplattform for UiO

Innovasjonsplattform for UiO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Oslo Til: MN- fakultetsstyret Sakstype: Orienteringssak Saksnr.: 29/15 Møtedato: 19.10.15 Notatdato: 08.10.15 Saksbehandler: Morten Dæhlen Sakstittel:

Detaljer

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)»

«Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» «Politikk for Immaterielle rettigheter (IPR) ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)» Vedtatt i styret 8. desember 2011 Innholdsfortegnelse 1. Innledning s.2 2. Hva omfattes av rettighetspolitikken? s.2

Detaljer

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP.

UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITSKAP. Erfaring med publiseringsstøtte ved Univ. for miljø- og biovitenskap (UMB) Innlegg på Den nasjonale Open-Accessdagen, Bergen, 26. sept. 2013 v/hovedbibliotekar Lisbeth Eriksen, UMB Erfaring med publiseringsstøtte

Detaljer

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak

Open Access ved UMB. Forslag til vedtak US-SAK NR: 8/2013 SAKSANSVARLIG RAGNHILD SOLHEIM SAKSBEHANDLER(E): GEIR ARNE ROSVOLL UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 ARKIVSAK NR: 2013/162 Open Access ved UMB

Detaljer

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBUs strategiske bidrag til innovasjon og verdiskaping 2014 2018 Visjon NMBU skal bli anerkjent for sin fremragende forskning og dermed sine viktige bidrag

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL

RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL RETNINGSLINJER FOR SIDEGJØREMÅL Fastsatt av: Universitetsstyret i sak S 40-06, 14. september 2006 Sist endret: Universitetsstyret i sak S 59-14 Gjelder fra: 1. januar 2015 Hjemmel: Fastsatt i kraft av

Detaljer

NTNU Technology Transfer AS

NTNU Technology Transfer AS 1 Hva kan NTNU Technology Transfer gjøre for deg? Institutt for Elektronikk og Telekommunikasjon Faglærermøte, 02.06.08 Martin Stok. Prosjektleder Anders Aune, Sr. Prosjektleder 2 Teknologioverføring Benefits

Detaljer

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje

Kontrakter og IPR håndtering. Mariken Vinje Kontrakter og IPR håndtering Mariken Vinje Generelle kontraktsvilkår fra 2009 Endringer som følge av ny rettighetspolitikk Pkt 1 det er innført enkelte nye begreper Pkt 2.2 krav til konsortieavtale Pkt

Detaljer