Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal"

Transkript

1 Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/ Sørlandet Sykehus HF Postboks Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises til Utviklingsplan 2030 versjon 0.9 med vedlegg samt muntlig kommunikasjon på møte i Arendal Rådhus 22/1-15. Tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal er av den oppfatning at den publiserte versjon (versjon 0.9) av Utviklingsplan 2030 mangler mange vesentlige opplysninger og bygger på svært usikre forutsetninger. I tilegg har prosessen frem mot denne versjonen ikke vært verken involverende eller ryddig. Det savnes forankring både i fagmiljø, befolkning, pasientorganisasjoner og i politisk miljø. For å klargjøre situasjonen før Direktørens innstilling og før planen legges frem for styre ber vi om skriftlige svar på følgende spørsmål: Oppsummert dreier spørsmålene seg blant annet om: - Stor mangel på reell involvering i prosessen mot Utviklingsplan Ingen høringsinnspill er kommentert og svært få tatt hensyn til - Stor bekymring for fremtidig pasientbehandling, spesielt innen akutt hjerteinfarktbehandling, akutt kirurgi, pasienter med alvorlige psykiske lidelser, trygghet, nærhet og sikkerhet i forbindelse med fødsler samt for pasienter med kroniske sykdommer og ikke minst eldre mennesker med sammensatt sykdomsbilde (den pasientgruppen som vil øke mest) - Stor bekymring for rekruttering og opprettholdelse av funksjoner og vaktsystem ved SSA og SSF i påvente av nybygg på Eg - Ufullstendige og svært usikre økonomiske beregninger - Ufullstendig samarbeid med kommunene og urealistiske forventninger til hva kommunehelsetjenesten kan overta A. Spørsmål vedrørende prosess 1. Hvorfor ble det ikke noen ny høringsrunde basert på innkommende høringsinnspill? Det ble lovet av Prosjektleder på dialogmøte i august 2014 etter direkte spørsmål fra Susanne Hernes. 2. Det er vanlig i offentlig forvaltning vanlig at hver enkelt høringsuttalelse kommenteres og at det begrunnes hvorfor innspill ikke blir tatt til følge. Dette har vi så langt ikke sett noe til i forbindelse med utviklingsplan Vi finner dette uakseptabelt. Hvordan sikrer dere at styremedlemmene får tid til å sette seg inn detaljene slik at de kan få et forsvarlig beslutningsgrunnlag? Vi ber om at det blir utarbeidet skriftlige kommentarer til hver enkelt høringsuttalelse og at det begrunnes hvorfor man ikke tar innspill med. 3. Høringene Det er mange av høringsinstansene som påpeker at grunnlagsinformasjonen er for

2 dårlig/usikker og som derfor mener det er for tidlig å konkludere om lokalisering og antall sykehus. Det er 21 av 81 ( 25,9 prosent) av høringsuttalelsene som ikke har noen konklusjon om anbefalt struktur for fremtidens sykehus. Et stort flertall gir klart uttrykk for at det fortsatt bør være en struktur med tre sykehus på Sørlandet. Kommuner og fylkeskommuner er med sine 32 høringsuttalelser den klart største gruppen som har sagt fra hva de mener om sykehusfremtiden. I denne gruppen er det hele 24 (75 prosent) som vil ha en videreutvikling av dagens struktur med tre sykehus. Fem kommuner (15,6 prosent) vil ha ett stort sykehus, mens tre kommuner (9,4 prosent) mener grunnlaget er for tynt til å bestemme seg. Når det gjelder de fem pasient- og brukerorganisasjoner som har uttalt seg, så går samtlige inn for at modellen med videreutvikling av tre sykehus er den beste. Det er med andre ord et svært entydig brukerperspektiv for fortsatt videreutvikling av tre sykehus. Hvorfor lyttes det ikke mer til kommunene og pasientene? 4. Om UP 2030 vedtas, kan landsdelen samles? Dersom UP 2030 blir vedtatt, har SSHF det formelle i orden til å planlegge og iverksette utbygging på Eg, og foreta store innskrenkninger ved SSF og SSA. Selv om styret vedtar, har man en situasjon hvor man vedtar en endring som for eksempel de to fylkesting har stemt imot, og som områdene med lengst reiseveg til SSK ikke applauderer. Forsterkende til disse problemer er det i den reviderte UP 2030 ikke er foretatt noen bredere drøfting av høringsinnspill, heller ikke tunge innspill fra for eksempel den norske legeforening som man ikke har grunn til å tro på usaklig grunnlag "velger side" i kontroversielle saker. Prosjektledelsen ikke har vist særlig vilje til belysning og reell dialog om kontroversielle spørsmål. Dette rokker ved muligheten for å få nok rasjonalitet inn i den videre prosess. Hva kan direktøren gjøre for å rydde i disse utfordringene? 5. Tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal sendte 28/10 et brev til Direktøren (se vedlegg) med bakgrunn i at prosjektleder offentlig, ved kronikk i Fædrelandsvennen 20/10, gikk ut og kritiserte høringsuttalelsen til Vest Agder fylkeskommune før høringsfristen gikk ut (15/11). Det ble uttrykt bekymring hvorvidt høringsuttalelsene ville ha noen reell innflytelse og vi etterspurte hva direktøren mente om at prosjektleder kritiserte høringsuttalelser offentlig før høringsfristen gikk ut og hva slaks rolle prosjektleder ville ha i den videre saksbehandling. Vi ba også om svar på hvem som fikk i oppgave å vurdere høringsuttalelsene og ta stilling til hva som skulle tas hensyn til i det videre arbeidet. Vi har ikke fått noe svar på disse spørsmålene. Hva tror Direktøren dette gjør med vår tillit til den rapport som nå foreligger? Er det i det hele tatt akseptabelt å unnlate å svare på så sentrale spørsmål fra i prinsippet alle ansatte fra sykehusene i Flekkefjord og Arendal? 6. Helseministeren antydet i sin tale en befolkning på og for å ha akuttfunksjoner. Statsministeren sier at regjeringen ikke har tatt stilling til dette, men likevel var det slik at statssekretæren var ute og drev brannslukking, og forsikret at Tynset skulle bli unntatt spørsmålet om en vurdering på , fordi at på Tynset måtte de gjøre unntak nettopp på grunn av geografi. Statssekretæren sa: «Vi må ikke generalisere, og Tynset har så lang avstand til andre sykehus (S)» Det er veldig bra at en tenker slik om Tynset. Hva gjør Direktøren for at politikerne på Stortinget også kan tenke slik om sykehuset i Flekkefjord som har akkurat den samme utfordringen med lange avstander til andre sykehus?

3 B. Spørsmål vedrørende innholdet i rapporten 1. Hovedargumentet for å samle de aller fleste sykehusfunksjoner til Kristiansand er at det er den eneste løsningen som er økonomisk bærekraftig. Når man leser PWCs rapport om de økonomiske vurderinger av ulike scenarier går det klart frem at det er svært mange usikre forutsetninger som ligger til grunn for beregningene (se side 3 i rapporten). Det finnes ingen god dokumentasjon på at sammenslåing av sykehus er økonomisk lønnsomt, snarer tvert i mot. Det mangler estimater vedrørende utgifter som er nødt til å bli betydelige; eksempler er transportkostnader og ekstrautgifter i forbindelse med utredning av grunnforholdene på EG og ikke minst ekstra kostnader ved å bygge på leirgrunn. Hva har man beregnet at nærsykehusene vil koste å drive? Hvordan tør dere å komme med så bastante påstander omkring økonomisk bærekraftighet på så tynt grunnlag? 2. Hvorfor er ikke problematikken omkring PCI senteret grundig diskutert? Det dreier seg om at det viktigste akuttilbudet for hele Agders befolkning innen indremedisin står i fare for å forsvinne fra regionen. 3. Det hevdes i de økonomiske analysene at man sparer millioner kr på å samle fødetilbudet i Kristiansand og da er vaktordning for leger unntatt (står i en annen post). Hvordan kommer disse tallene frem? Det vil uansett være like mange fødsler og da trenger man totalt like mange fødestuer, like mange jordmødre, like mye utstyr++. I tilegg kommer transportutgifter. Hvor mye vil det koste å bygge ut fødeavdelingen ved SSK? 4. Er det riktig at du mener at folk i Flekkefjord er for fastlåst i at fødeavdeling og akuttkirurgi er en forutsetning for å videreutvikle sykehuset og at noe av strategiarbeidet må brukes til å opplyse folk om sykehusets økonomiske situasjon og behovet for prioriteringer? 5. Mener dere at ledere og stortingspolitikere i parti som KrF, Sp, V og samtlige politiske partier i Agder også er for fastlåst når de legger inn forutsetning om fødeavdeling og akuttfunksjoner som et grunnlag for videreutvikling av sykehustilbudet i Arendal og Flekkefjord? 6. Listerregionen påpeker at det er svært uheldig at flere av de føringer og anbefalinger som ligger i Utviklingsplan 2030 også trekkes inn i strategiplan før 2030-planen er styrebehandlet eller vedtatt i helseforetaket. Hvorfor gjøres dette? 7. Beregninger viser at gjesteinntektene (fra Rogaland) er langt større enn vakt-utgifter. Hvilke beregninger har dere gjort av hvordan gjesteinntektene og pasientgrunnlaget vil påvirkes dersom sykehustilbudet endres i øst og vest? 8. Sykehuset i Flekkefjord har flest operasjoner pr. lege og får god trening i det de skal gjøre. Hva er da problemet i forhold til kvalitet? 9. Det vises til medisinsk utvikling, men prinsippene for endringer av akuttmottak etc. er heller ikke vedtatt. Det er stor faglig og politisk diskusjon denne våren i forbindelse med nasjonale planer. Hvorfor trekkes konklusjoner nå?

4 10. Buss-eksempelet: Leder av Flekkefjord interkommunale legevakt bruker tre busser som eksempel på det som er i ferd med å skje. Han beskriver Arendal og Flekkefjord-bussene som gode der både passasjerer og sjåfør følte stolthet og ansvar og at de var så populære at passasjerer i nabofylkene gladelig betalte billett for å få være med. Problemet var da den store bussen i Kristiansand ble nedslitt og overfylt og en venn av busseieren (som sa han var bussekspert) anbefalte å bruke bussene i Arendal og Flekkefjord som delebusser. De to andre bussene tilbød utvidelse av rutetilbudet, men det var ikke sjåførene i Kristiansand interessert i. Deler ble fjernet fra de to andre og det tok ikke lang tid før de ikke var kjørbare lenger. Bussen i Kristiansand ble enda mer overfylt, men eieren hadde ikke råd til å kjøpe ny... Hvorfor legges det opp til å bruke Arendal og Flekkefjord som «delebusser» når tilbudet fungerer så bra og kan utvikles? 11. Kirugrisk avdeling SSA De forskjellige avdelingers elektive og akutte tilbud er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor marginaliseres det totale medisinske tilbudet ved SSA fortløpende som direkte følge av en gradvis nedbygging helt fra foretaket ble opprettet, og det står nå i fare for å bryte sammen. Flyttingen av tykktarmskreft-kirurgien med en begrunnelse som i beste fall framstår uvitenskapelig og diffus, har medført en betydelig svekkelse av gastrokirurgisk seksjon, og med det ryggraden i den kirurgiske vaktfunksjonen. AKUTTKIRURGISK TILBUD TIL AGDERS BEFOLKNING Klinikkledelsen har signalisert at kirurgisk vakt ved SSA må opprettholdes i minst 5-10 år, da SSK per i dag ikke har fysisk kapasitet til å ta seg av akutt kirurgi i SSAs opptaksområde. Hvis vakta i Arendal kollapser, vil det få store konsekvenser for hele foretaket. Akuttkirurgisk vakt har en forutsetning i fungerende gastrokirurgisk kompetanse. Denne er allerede kompromittert i det gastrokirurger ved SSA i praksis nærmest ikke gjør tarminngrep utover bariatrisk (fedme-)kirurgi. Rekrutteringsmuligheten for spesialister er ikke-eksisterende, og den faglige basis står i fare for å bli mangelfull hos dem som nå er ansatt. En rapport som ikke håndterer denne helt avgjørende problemstilingen, har så store faglige og strategiske mangler at den på dette grunnlag alene må revideres. Hvordan skal akuttkirurgien håndteres ved foretaket fram til 2030? 12. Kirurgisk avdeling SSA, Ringvirkninger Bortfall av kirurgisk vakt og kompetanse har betydelige ringvirkninger og får konsekvenser for medisinsk, ortopedisk, anestestesiologisk og gynekologisk avdeling, samt legevakta og vil raskt føre til at den totale akutt-beredskapen inkl. intensiv-avdelingen bryter sammen. Utdannelse av kirurger vil opphøre. Traume-pasienter fra Østre Agder vil med luftambulansebase i Arendal få lengre veg til definitiv behandling eller stabilisering med påfølgende transport til traumesenteret, som er Ullevål. Hvorfor er ikke konsekvensene av manglende kirurgisk vakt for øvrige avdelinger og traume-pasienter fra Østre Agder utredet i 2030-rapporten? 13. Kirurgisk avdeling SSA: Uklar modell I den reviderte 2030-rapporten legges det opp til at Arendal og Flekkefjord skal ha nærsykehus med begrenset akuttfunksjon. Prosjektleder går ut til media og tillitsvalgte 5. januar og presiserer at kirurgisk vakt ikke skal være en del av disse sykehusene. I premissene for økonomiske beregninger (vedlegg 8, kap ) står det imidlertid at man forutsetter at generell kirurgi skal bestå ved de to mindre sykehusene, og i selve rapporten (s. 116, D5) forutsettes det at føde- og ortopedi-tilbud faller bort. Er det SSHFs intensjon å legge ned kirurgisk vakt ved SSA?

5 14. Kirurgisk avdeling SSA: Uklare premisser I vektingen mellom de ulike driftsmodellene i rapporten understrekes besparingene ved å gå fra tre til ett vakt-team innenfor blant annet ķirurgi. Premissene for de økonomiske beregningene (vedlegg 8, kap ), er imidlertid upresise. Hvor i rapporten inkl. de økonomiske beregninger som ligger til grunn, har man tatt høyde for at man ved å samle akutt-kirurgien ved SSK trenger ekstra ressurser utover dagens nivå i form av vaktbærende leger og operasjonsteam for å håndtere pasientstrømmen på forsvarlig vis? 15. Demografiske faktorer ved valg av sykehusmodell. Prosjektledelsen har tilrådd ett hovedsykehus på Eg samt nærsykehus i Arendal og Flekkefjord. Det er grunn til å betvile at befolkningen som sokner til nærsykehusene i lengden ikke vil slutte opp om disse tilbudene, da de vil ha begrensede diagnose- og behandlingstilbud. Det er ikke usannsynlig at innbyggere etter kort tid vil velge sykehus i Telemark/Vestfold og Rogaland på grunn av nærhet til helhetlig sykehustilbud. Jeg har ikke funnet drøftinger av problemet med reduksjon av Pasientgrunnlag på ca 20 % i UP Hva er årsaken til at man tror Sørlendinger vil opptre annerledes enn hva erfaringen tilsier i andre deler av Norge? 16. Om spesialiserte funksjoner som gir tilbud utover Agderfylkene. a) SSHFs ledelse har gjennom flere år - med rette - profilert og noen grad vært pådrivere for utvikling av slike tilbud. Dette gjelder både kreftbehandling i vid forstand ved SSK samt PCI ved SSA. Dette kan regnes som noen av sykehusets suksessdrivere, og bidrar til at fagmiljøene blir attraktive. En forutsetning for at disse miljøer skal utvikles videre er at befolkningsgrunnlaget er så stort som mulig. I praksis betyr det at tilbudet må være interessant for deler av Telemark. I UP 2030 er disse muligheter og utfordringer i liten grad omtalt. Spesielt for PCI-tilbudet er at det er en tidskritisk behandling, slik at man ved eventuell sentralisering til Oslo får en forsinket behandlingstart som kan få alvorlige følger. Hva er årsaken til at disse momenter er viet så lite oppmerksomhet? b) For spesifikke slagpasienter er transportveien til Rikshospitalet for lang til at de kan nyttegjøre seg behandling der.ssa burde utvikles som regionalt senter for slagbehandling med intra arteriell trombolyse (IAT) ved akutte hjerneinfarkter. Hvorfor fokuserer ikke UP 2030 på fremtidig slagbehandling med slik prosedyre, der en knytter PCI senteret sammen med cerebral intervensjon? liggedøgn tilsvarer tre sengeposter a 25 senger med gjennomsnittlig belegg over året på 86 % polikliniske undersøkelser gir 370 konsultasjoner daglig dersom en regner 280 arbeidsdager i året. Hvordan har SSHF samhandlet med kommunene for å oppnå felles forståelse om at liggedøgn og polikliniske konsultasjoner kan overføres per år fra SSHF til kommunehelsetjenesten?

6 18. Under hele prosessen har vi i SSF påpekt betydningen av en tydelig strategi hvordan man drifter på tre steder til konklusjonene fra utviklingsplanen eventuelt trer i kraft. Vi har hele tiden tatt ordet for at konklusjonene i planen vil gjøre det ekstremt vanskelig å rekruttere til de sykehus som skal bli nærsykehus. Vi kan ikke se at det er tatt høyde for i foreliggende utkast. Når det gjelder SSF, er mandatet for strategiplanarbeidet sakset ut og limt inn som tekst. Det går imidlertid ut på at strategiplangruppen skal utrede dette, og den har ikke tatt opp arbeidet enda. Faren for at gruppen ikke blir enig er nokså stor, spesielt med tanke på at det egentlig ikke finnes noen spesielt gode grunner (for eksempel økonomi, faglig kvalitet, rekruttering) å endre noe ved SSF i kommende planperiode. Synes ikke direktøren at han tar en meget stor risiko for at kapasiteten på SSF faller bort ved en altfor tidlig beslutning om SSF sin fremtid, særlig i lys av at både de bygningsmessige og personalmessige resursene i Kristiansand ikke er tilstrekkelige til å ta seg av pasientmengden? C. Spørsmål vedrørende DPS Aust-Agder 19. Nedleggelse av de 24 sengeplassene i DPS Aust-Agder er en del av planen. Dersom også døgnpostene i PSA Aust-Agder flyttes til det nye psykiatribygget i Vest-Agder som planlagt, betyr det at vi ikke lenger har noen døgnbasert psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Aust- Agder. I dag foregår det et utstrakt samarbeid mellom døgnposten og de polikliniske enhetene på Bjorbekk til beste for enkeltpasienter, både før, under og etter innleggelser. Hvordan skal dette ivaretas etter nedleggelse av hele døgnposten? 20. PSA Aust-Agders polikliniske enhet for pasienter med nylig oppstått schizofreni bruker DPS Aust-Agders døgnplasser mer enn sin egen sengepost 2.1 i Vest-Agder. Innleggelse i hjemfylket og nærhet til ansvarlig behandlingsteam muliggjør kontinuitet i utredning og behandling av en svært sårbar pasientgruppe. Hvordan synes direktøren at dette samsvarer med planene om å nedlegge alle døgnplassene i DPS Aust-Agder? 21. De siste årene har DPS Aust-Agders døgnpost utviklet høyspesialisert behandling for pasienter med alvorlig posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD). Dette er pasienter som kan gli inn og ut av virkeligheten, en tilstand som kalles dissosiasjon. Selvskade- og selvmordsproblematikk er vanlig i denne pasientgruppen. I vanskelige faser av behandlingen kan disse pasientene bli meget sårbare, og trenger de trygge rammene som opphold i døgnpost kan gi dem. Det tar lang tid å bygge opp spesialiserte team som kan gi forsvarlig behandling for denne pasientgruppen. Direktøren sa flere ganger under møtet 22/1 at bygget blir stående, og at virksomheten kan gjenopptas. Spørsmålet blir da: Mener direktøren at et slikt høyspesialisert behandlingsmiljø, bestående av både miljøpersonell og behandlere, kan bygges opp igjen i løpet av måneder til etpar år? Hva vil han gjøre med at disse meget syke pasientene mangler et tilfredsstillende og forsvarlig behandlingstilbud i de årene døgnposten er nedlagt, og i de årene en ny oppbygging vil ta? 22. Også for de andre aktuelle pasientgruppene har DPS døgnpost utviklet høy kompetanse. Den har 2 svært erfarne overleger (den ene med omfattende utdanning i psykodynamisk og kognitiv psykoterapi, den andre med veilederutdanning innen kognitiv terapi, Ph D og spesialkompetanse på ADHD, bipolar lidelse og psykose), en psykolog med spesialkompetanse på traumebehandling og tilleggsutdanning i fysioterapi, og mange blant pleiepersonalet med psykoterapiutdannelse inkludert kognitiv terapi og dialektisk atferdsterapi. Pleiepersonalet samarbeider tett med behandlerne, hvilket muliggjør intensiv behandling og kan forkorte behandlingsforløpet med flere måneder. Innleggelse i

7 døgnposten muliggjør også observasjon og funksjonskartlegging (de fleste av pleiepersonalet har videreutdanning i dette). Det er svært viktig for å formidle hjelpebehov til hjemkommunen, hvilket forebygger stadige akuttinnleggelser av personer hvis hovedproblem er dårlig boevne/egenomsorgsevne og ikke primært en psykiatrisk lidelse. Hvordan skal denne intensive utredningen og behandlingen ivaretas etter nedleggelse av DPS døgnpost? 23. DPS Aust-Agders døgnpost har et tett samarbeid med Oppsøkende rehabiliteringsteam (OR-teamet), som har ansvar for mange av fylkets sykeste psykosepasienter. Frivillig innleggelse i døgnposten kan forebygge tvangsinnleggelser, og muliggjør at kontakten med OR-teamet kan kontinueres under innleggelse. Døgnposten har kompetanse på psykosepsykoterapi, hvilket også bidrar til mindre tvangsbruk. Fjerning av døgnplassene i DPS Aust-Agder vil vanskeliggjøre det tette samarbeidet som disse pasientene er avhengige av. Hvordan vil direktøren sikre at disse pasientene unngår å få betydelig dårligere helsehjelp, og dermed klart dårligere livskvalitet? 24. DPS Aust-Agders døgnpost har et tett samarbeid med fylkets ambulante akutteam (AAT). Pasienter som trenger akuttinnleggelse, men ikke en låst dør, innlegges i vår døgnpost. Dersom disse skulle innlegges i PSA vil det medføre økt trykk på sengeplasser der, for innleggelse av pasienter som kunne vært hjulpet med billigere tiltak i form av lavere bemanningsfaktor. Hvordan samsvarer dette med målet for klinikksjefen i KPH om færre innleggelser i akuttpostene? 25. Hovedtyngden av innleggelser i DPS Aust-Agders døgnpost er overføringer fra psykiatrisk akuttavdeling. Dette er pasienter som fortsatt trenger utredning og behandling på døgnbasert spesialistnivå, men som ikke trenger låste dører. Hvordan skal PSA kunne ivareta sin plikt til å yte øyeblikkelig hjelp dersom de ikke har ledige plasser, og inneliggende pasienter er for syke for overføring til kommunal omsorg? Avslutningsvis vil vi oppfordre direktøren til både å studere høringsuttalelsen fra Overleger i DPS Aust-Agder fra november 2014, og til å etterspørre høringsuttalelsen fra de fire avdelingslederne i DPS som ble sendt våren 2014, selv om de senere så seg nødt til å trekke den. På vegne av ansatte ved SSA og SSF: Tillitsvalgte fra Flekkefjord: Kari M Løvland (Norsk Sykepleierforbund ) Anne Kari Jansen (Forskerforbundet), Jens Siemsgluss (Overlegeforeningen ), Thorsten Janvin (Fagforbundet) Torunn Tjørnhom Abrahamsen ( Den Norske Jordmorforening ), Michael Goepel (Hovedverneombud ), Øystein Therkelsen (Yngre Legers Forening) Tillitsvalgte fra Arendal: Bente Liv Hagen (Norsk Sykepleierforbund), Knut Tveiten ( Parat YS ), Øyvind Rosenvinge (Hovedverneombud), Susanne Nilsen Grundesen (NITO), E. Merethe K Hoel (Fagforbundet), Karin Lillejord Kristoffersen (Den Norske Jordmorforening), Egil Hagen (Overlegeforeningen) Kopi: Styre SSHF og lokal presse Vedlegg: kopi av brev til direktøren 28/10-14

8

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015.

Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen med en ny sykehustale for 2015. Side 1 av 25 Regjeringen.no Sykehustalen 2015 Av helse- og omsorgsminister Bent Høie Tale/artikkel Dato: 07.01.2015 Kjære alle sammen Takk for sist det var på samme tid i fjor. Det er flott å stå her igjen

Detaljer

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år!

S12 S21 S26 S31 S34. 2004 et godt år! H E L S E Ø S T Å R S R A P P O R T 2004 2 Innhold 2004 et godt år! 3 S6 3 4 5 6 2004 et godt år! Dette er Helse Øst Nøkkeltall Helse Øst fram mot 2025! Det er nå vel tre år siden Helse Øst overtok ansvaret

Detaljer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer

Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer Oppsummering av tilsyn i 2003 med spesialisthelsetjenester til voksne med psykiske problemer tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 4/2004 FEBRUAR 2004 Rapport fra Helsetilsynet 4/2004 Oppsummering

Detaljer

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT

HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 2002 ÅRSRAPPORT HELSE ØST ØKT INNFLYTELSE TIL BRUKERNE FÆRRE I KØ LIKEVERDIG TILBUD TIL HJERTESYKE FORENKLING MED IT 3 PRESENTASJON 3 Dette er Helse Øst 4 Organisering i helseforetak 5 Sykehusreformen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sykehustjenester når mange blir gamle -

Sykehustjenester når mange blir gamle - Sørlandet sykehus HF Sykehustjenester når mange blir gamle - Handlingsplan for eldremedisin for Sørlandet sykehus 2012 2020 1 Forord Jeg har deltatt i ulike planarbeid i mer enn to tiår. Det er ikke bare

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk?

Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Hva svarer Oslo-partiene på våre ni spørsmål om Aker sykehus og sykehuspolitikk? Aker Sykehus Venner og Fagforbundet Aker har samarbeidet tett i flere år for å bevare Aker sykehus. Kampen om Oslo-sykehusenes

Detaljer

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund

2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target en god ide? 4 Nasjonalt nettverksmøte for rehabilitering i Haugesund Norsk Revmatologisk revmatologisk Foreningforening Norsk Rheumabulletin Medlemsblad for Norsk Revmatologisk Forening Innhold 4/2011 2 Når rammebetingelsene ikke strekker til 3 R2T rehabilitering to target

Detaljer

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no

Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no Sykehus for fremtiden Postboks 1152 Sentrum 0107 Oslo Telefon 23 10 90 00 www.legeforeningen.no 2014 Innspill til nasjonal sykehusplan ISBN-13 978-87-8070-105-3 Statusrapport 2014 Sykehus for fremtiden

Detaljer

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument

Strategisk fokus 2025. Høringsdokument SYKEHUSET INNLANDET HF: Strategisk fokus 2025 Foto: Siv Johanne Seglem Høringsdokument 2 Innhold 1. Innledning........................................................ 4 Oppdraget fra styret..................................................

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet

Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Sykehuset Innlandet HF: Utviklingsplan for Sykehuset Innlandet Ú For fremtidens pasienter Trysil Hedalen versjon 1.2 Innhold 1. Innledning.... 6 1.1 Bakgrunn.... 6 1.2 Tidligfaseplanlegging.... 6 1.3

Detaljer

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå

Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå 33 2012 Delutredning 2 a, SKE/Rehabilitering Utredning av videre drift av Spesialisert korttidsenhet, etterbehandling og rehabilitering på kommunalt nivå livtvei Skedsmo Kommune 15.11.2012 INNHOLD Sammendrag...

Detaljer

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal

Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Pasient- og brukerombudet Årsmelding 2012 Møre og Romsdal Smøla Kristiansund Aure Herøy Sande Ulstein Giske Sula Hareid Ørsta Ålesund Aukra Midsund Haram Skodje Sykkylven Sandøy Molde Vestnes Ørskog Stordal

Detaljer

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp

Årsmelding 2013. Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Årsmelding 2013 Norsk Pasientforening Kontoret for pasienthjelp Sammendrag Norsk Pasientforening (NP) har gjennom 30 år bistått pasienter som opplever problemer i møte med helsevesenet. På disse 30 årene

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST

Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 16. desember 2010 SAK NR 085-2010 FUNKSJONSFORDELING AV KREFTBEHANDLING I HELSE SØR-ØST Forslag til vedtak: 1. Styret er tilfreds de overordnede

Detaljer

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012)

Innst. 137 S. (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:24 S (2011 2012) Innst. 137 S (2011 2012) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:24 S (2011 2012) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1 Finansdepartementet Sendt kun pr. e-post: postmottak@fin.dep.no Deres ref.: Vår ref.: 15/1337 Dato: 01.06.2015 Legeforeningens høringsuttalelse - Produktivitets kommisjonens første delrapport - NOU 2015:1

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009?

Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Hva svarer Oslo-partiene på Fagforbundet Akers åtte spørsmål før stortingsvalget 2009? Svarene er rangert etter følgende skala: Fem poeng: Partiet støtter våre standpunkter (totalskåre: 33-40) Fire poeng:

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten

Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Direktøren Styresak 72-2014 Høringsuttalelse - Fritt behandlingsvalg i spesialisthelsetjenesten Saksbehandler: Trude Grønlund Saksnr.: 2014/1509 Dato: 11.09.2014 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Høringsnotat

Detaljer

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE

RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE RESEPT 2006 PATOLOGIAVDELINGENE Innstilling fra arbeidsgruppens flertall. RH / DNR Drammen Tønsberg Skien Arendal Kristiansand HELSE SØR FORORD Med bakgrunn i Odelstingsproposisjon nr. 66, 2000-2001 vedtok

Detaljer

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE

Frivillighet før tvang. Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Frivillighet før tvang Tiltak for å redusere omfang av tvangsinnleggelser til psykisk helsevern RÅDET FOR PSYKISK HELSE Forord I 2007 i Norge var hver tredje innleggelse ved institusjon godkjent for tvungen

Detaljer