Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal"

Transkript

1 Direktør Jan Roger Olsen Flekkefjord og Arendal, 27/ Sørlandet Sykehus HF Postboks Kristiansand Spørsmål vedrørende utviklingsplan 2030 fra tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal Det vises til Utviklingsplan 2030 versjon 0.9 med vedlegg samt muntlig kommunikasjon på møte i Arendal Rådhus 22/1-15. Tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal er av den oppfatning at den publiserte versjon (versjon 0.9) av Utviklingsplan 2030 mangler mange vesentlige opplysninger og bygger på svært usikre forutsetninger. I tilegg har prosessen frem mot denne versjonen ikke vært verken involverende eller ryddig. Det savnes forankring både i fagmiljø, befolkning, pasientorganisasjoner og i politisk miljø. For å klargjøre situasjonen før Direktørens innstilling og før planen legges frem for styre ber vi om skriftlige svar på følgende spørsmål: Oppsummert dreier spørsmålene seg blant annet om: - Stor mangel på reell involvering i prosessen mot Utviklingsplan Ingen høringsinnspill er kommentert og svært få tatt hensyn til - Stor bekymring for fremtidig pasientbehandling, spesielt innen akutt hjerteinfarktbehandling, akutt kirurgi, pasienter med alvorlige psykiske lidelser, trygghet, nærhet og sikkerhet i forbindelse med fødsler samt for pasienter med kroniske sykdommer og ikke minst eldre mennesker med sammensatt sykdomsbilde (den pasientgruppen som vil øke mest) - Stor bekymring for rekruttering og opprettholdelse av funksjoner og vaktsystem ved SSA og SSF i påvente av nybygg på Eg - Ufullstendige og svært usikre økonomiske beregninger - Ufullstendig samarbeid med kommunene og urealistiske forventninger til hva kommunehelsetjenesten kan overta A. Spørsmål vedrørende prosess 1. Hvorfor ble det ikke noen ny høringsrunde basert på innkommende høringsinnspill? Det ble lovet av Prosjektleder på dialogmøte i august 2014 etter direkte spørsmål fra Susanne Hernes. 2. Det er vanlig i offentlig forvaltning vanlig at hver enkelt høringsuttalelse kommenteres og at det begrunnes hvorfor innspill ikke blir tatt til følge. Dette har vi så langt ikke sett noe til i forbindelse med utviklingsplan Vi finner dette uakseptabelt. Hvordan sikrer dere at styremedlemmene får tid til å sette seg inn detaljene slik at de kan få et forsvarlig beslutningsgrunnlag? Vi ber om at det blir utarbeidet skriftlige kommentarer til hver enkelt høringsuttalelse og at det begrunnes hvorfor man ikke tar innspill med. 3. Høringene Det er mange av høringsinstansene som påpeker at grunnlagsinformasjonen er for

2 dårlig/usikker og som derfor mener det er for tidlig å konkludere om lokalisering og antall sykehus. Det er 21 av 81 ( 25,9 prosent) av høringsuttalelsene som ikke har noen konklusjon om anbefalt struktur for fremtidens sykehus. Et stort flertall gir klart uttrykk for at det fortsatt bør være en struktur med tre sykehus på Sørlandet. Kommuner og fylkeskommuner er med sine 32 høringsuttalelser den klart største gruppen som har sagt fra hva de mener om sykehusfremtiden. I denne gruppen er det hele 24 (75 prosent) som vil ha en videreutvikling av dagens struktur med tre sykehus. Fem kommuner (15,6 prosent) vil ha ett stort sykehus, mens tre kommuner (9,4 prosent) mener grunnlaget er for tynt til å bestemme seg. Når det gjelder de fem pasient- og brukerorganisasjoner som har uttalt seg, så går samtlige inn for at modellen med videreutvikling av tre sykehus er den beste. Det er med andre ord et svært entydig brukerperspektiv for fortsatt videreutvikling av tre sykehus. Hvorfor lyttes det ikke mer til kommunene og pasientene? 4. Om UP 2030 vedtas, kan landsdelen samles? Dersom UP 2030 blir vedtatt, har SSHF det formelle i orden til å planlegge og iverksette utbygging på Eg, og foreta store innskrenkninger ved SSF og SSA. Selv om styret vedtar, har man en situasjon hvor man vedtar en endring som for eksempel de to fylkesting har stemt imot, og som områdene med lengst reiseveg til SSK ikke applauderer. Forsterkende til disse problemer er det i den reviderte UP 2030 ikke er foretatt noen bredere drøfting av høringsinnspill, heller ikke tunge innspill fra for eksempel den norske legeforening som man ikke har grunn til å tro på usaklig grunnlag "velger side" i kontroversielle saker. Prosjektledelsen ikke har vist særlig vilje til belysning og reell dialog om kontroversielle spørsmål. Dette rokker ved muligheten for å få nok rasjonalitet inn i den videre prosess. Hva kan direktøren gjøre for å rydde i disse utfordringene? 5. Tillitsvalgte i Flekkefjord og Arendal sendte 28/10 et brev til Direktøren (se vedlegg) med bakgrunn i at prosjektleder offentlig, ved kronikk i Fædrelandsvennen 20/10, gikk ut og kritiserte høringsuttalelsen til Vest Agder fylkeskommune før høringsfristen gikk ut (15/11). Det ble uttrykt bekymring hvorvidt høringsuttalelsene ville ha noen reell innflytelse og vi etterspurte hva direktøren mente om at prosjektleder kritiserte høringsuttalelser offentlig før høringsfristen gikk ut og hva slaks rolle prosjektleder ville ha i den videre saksbehandling. Vi ba også om svar på hvem som fikk i oppgave å vurdere høringsuttalelsene og ta stilling til hva som skulle tas hensyn til i det videre arbeidet. Vi har ikke fått noe svar på disse spørsmålene. Hva tror Direktøren dette gjør med vår tillit til den rapport som nå foreligger? Er det i det hele tatt akseptabelt å unnlate å svare på så sentrale spørsmål fra i prinsippet alle ansatte fra sykehusene i Flekkefjord og Arendal? 6. Helseministeren antydet i sin tale en befolkning på og for å ha akuttfunksjoner. Statsministeren sier at regjeringen ikke har tatt stilling til dette, men likevel var det slik at statssekretæren var ute og drev brannslukking, og forsikret at Tynset skulle bli unntatt spørsmålet om en vurdering på , fordi at på Tynset måtte de gjøre unntak nettopp på grunn av geografi. Statssekretæren sa: «Vi må ikke generalisere, og Tynset har så lang avstand til andre sykehus (S)» Det er veldig bra at en tenker slik om Tynset. Hva gjør Direktøren for at politikerne på Stortinget også kan tenke slik om sykehuset i Flekkefjord som har akkurat den samme utfordringen med lange avstander til andre sykehus?

3 B. Spørsmål vedrørende innholdet i rapporten 1. Hovedargumentet for å samle de aller fleste sykehusfunksjoner til Kristiansand er at det er den eneste løsningen som er økonomisk bærekraftig. Når man leser PWCs rapport om de økonomiske vurderinger av ulike scenarier går det klart frem at det er svært mange usikre forutsetninger som ligger til grunn for beregningene (se side 3 i rapporten). Det finnes ingen god dokumentasjon på at sammenslåing av sykehus er økonomisk lønnsomt, snarer tvert i mot. Det mangler estimater vedrørende utgifter som er nødt til å bli betydelige; eksempler er transportkostnader og ekstrautgifter i forbindelse med utredning av grunnforholdene på EG og ikke minst ekstra kostnader ved å bygge på leirgrunn. Hva har man beregnet at nærsykehusene vil koste å drive? Hvordan tør dere å komme med så bastante påstander omkring økonomisk bærekraftighet på så tynt grunnlag? 2. Hvorfor er ikke problematikken omkring PCI senteret grundig diskutert? Det dreier seg om at det viktigste akuttilbudet for hele Agders befolkning innen indremedisin står i fare for å forsvinne fra regionen. 3. Det hevdes i de økonomiske analysene at man sparer millioner kr på å samle fødetilbudet i Kristiansand og da er vaktordning for leger unntatt (står i en annen post). Hvordan kommer disse tallene frem? Det vil uansett være like mange fødsler og da trenger man totalt like mange fødestuer, like mange jordmødre, like mye utstyr++. I tilegg kommer transportutgifter. Hvor mye vil det koste å bygge ut fødeavdelingen ved SSK? 4. Er det riktig at du mener at folk i Flekkefjord er for fastlåst i at fødeavdeling og akuttkirurgi er en forutsetning for å videreutvikle sykehuset og at noe av strategiarbeidet må brukes til å opplyse folk om sykehusets økonomiske situasjon og behovet for prioriteringer? 5. Mener dere at ledere og stortingspolitikere i parti som KrF, Sp, V og samtlige politiske partier i Agder også er for fastlåst når de legger inn forutsetning om fødeavdeling og akuttfunksjoner som et grunnlag for videreutvikling av sykehustilbudet i Arendal og Flekkefjord? 6. Listerregionen påpeker at det er svært uheldig at flere av de føringer og anbefalinger som ligger i Utviklingsplan 2030 også trekkes inn i strategiplan før 2030-planen er styrebehandlet eller vedtatt i helseforetaket. Hvorfor gjøres dette? 7. Beregninger viser at gjesteinntektene (fra Rogaland) er langt større enn vakt-utgifter. Hvilke beregninger har dere gjort av hvordan gjesteinntektene og pasientgrunnlaget vil påvirkes dersom sykehustilbudet endres i øst og vest? 8. Sykehuset i Flekkefjord har flest operasjoner pr. lege og får god trening i det de skal gjøre. Hva er da problemet i forhold til kvalitet? 9. Det vises til medisinsk utvikling, men prinsippene for endringer av akuttmottak etc. er heller ikke vedtatt. Det er stor faglig og politisk diskusjon denne våren i forbindelse med nasjonale planer. Hvorfor trekkes konklusjoner nå?

4 10. Buss-eksempelet: Leder av Flekkefjord interkommunale legevakt bruker tre busser som eksempel på det som er i ferd med å skje. Han beskriver Arendal og Flekkefjord-bussene som gode der både passasjerer og sjåfør følte stolthet og ansvar og at de var så populære at passasjerer i nabofylkene gladelig betalte billett for å få være med. Problemet var da den store bussen i Kristiansand ble nedslitt og overfylt og en venn av busseieren (som sa han var bussekspert) anbefalte å bruke bussene i Arendal og Flekkefjord som delebusser. De to andre bussene tilbød utvidelse av rutetilbudet, men det var ikke sjåførene i Kristiansand interessert i. Deler ble fjernet fra de to andre og det tok ikke lang tid før de ikke var kjørbare lenger. Bussen i Kristiansand ble enda mer overfylt, men eieren hadde ikke råd til å kjøpe ny... Hvorfor legges det opp til å bruke Arendal og Flekkefjord som «delebusser» når tilbudet fungerer så bra og kan utvikles? 11. Kirugrisk avdeling SSA De forskjellige avdelingers elektive og akutte tilbud er gjensidig avhengig av hverandre. Derfor marginaliseres det totale medisinske tilbudet ved SSA fortløpende som direkte følge av en gradvis nedbygging helt fra foretaket ble opprettet, og det står nå i fare for å bryte sammen. Flyttingen av tykktarmskreft-kirurgien med en begrunnelse som i beste fall framstår uvitenskapelig og diffus, har medført en betydelig svekkelse av gastrokirurgisk seksjon, og med det ryggraden i den kirurgiske vaktfunksjonen. AKUTTKIRURGISK TILBUD TIL AGDERS BEFOLKNING Klinikkledelsen har signalisert at kirurgisk vakt ved SSA må opprettholdes i minst 5-10 år, da SSK per i dag ikke har fysisk kapasitet til å ta seg av akutt kirurgi i SSAs opptaksområde. Hvis vakta i Arendal kollapser, vil det få store konsekvenser for hele foretaket. Akuttkirurgisk vakt har en forutsetning i fungerende gastrokirurgisk kompetanse. Denne er allerede kompromittert i det gastrokirurger ved SSA i praksis nærmest ikke gjør tarminngrep utover bariatrisk (fedme-)kirurgi. Rekrutteringsmuligheten for spesialister er ikke-eksisterende, og den faglige basis står i fare for å bli mangelfull hos dem som nå er ansatt. En rapport som ikke håndterer denne helt avgjørende problemstilingen, har så store faglige og strategiske mangler at den på dette grunnlag alene må revideres. Hvordan skal akuttkirurgien håndteres ved foretaket fram til 2030? 12. Kirurgisk avdeling SSA, Ringvirkninger Bortfall av kirurgisk vakt og kompetanse har betydelige ringvirkninger og får konsekvenser for medisinsk, ortopedisk, anestestesiologisk og gynekologisk avdeling, samt legevakta og vil raskt føre til at den totale akutt-beredskapen inkl. intensiv-avdelingen bryter sammen. Utdannelse av kirurger vil opphøre. Traume-pasienter fra Østre Agder vil med luftambulansebase i Arendal få lengre veg til definitiv behandling eller stabilisering med påfølgende transport til traumesenteret, som er Ullevål. Hvorfor er ikke konsekvensene av manglende kirurgisk vakt for øvrige avdelinger og traume-pasienter fra Østre Agder utredet i 2030-rapporten? 13. Kirurgisk avdeling SSA: Uklar modell I den reviderte 2030-rapporten legges det opp til at Arendal og Flekkefjord skal ha nærsykehus med begrenset akuttfunksjon. Prosjektleder går ut til media og tillitsvalgte 5. januar og presiserer at kirurgisk vakt ikke skal være en del av disse sykehusene. I premissene for økonomiske beregninger (vedlegg 8, kap ) står det imidlertid at man forutsetter at generell kirurgi skal bestå ved de to mindre sykehusene, og i selve rapporten (s. 116, D5) forutsettes det at føde- og ortopedi-tilbud faller bort. Er det SSHFs intensjon å legge ned kirurgisk vakt ved SSA?

5 14. Kirurgisk avdeling SSA: Uklare premisser I vektingen mellom de ulike driftsmodellene i rapporten understrekes besparingene ved å gå fra tre til ett vakt-team innenfor blant annet ķirurgi. Premissene for de økonomiske beregningene (vedlegg 8, kap ), er imidlertid upresise. Hvor i rapporten inkl. de økonomiske beregninger som ligger til grunn, har man tatt høyde for at man ved å samle akutt-kirurgien ved SSK trenger ekstra ressurser utover dagens nivå i form av vaktbærende leger og operasjonsteam for å håndtere pasientstrømmen på forsvarlig vis? 15. Demografiske faktorer ved valg av sykehusmodell. Prosjektledelsen har tilrådd ett hovedsykehus på Eg samt nærsykehus i Arendal og Flekkefjord. Det er grunn til å betvile at befolkningen som sokner til nærsykehusene i lengden ikke vil slutte opp om disse tilbudene, da de vil ha begrensede diagnose- og behandlingstilbud. Det er ikke usannsynlig at innbyggere etter kort tid vil velge sykehus i Telemark/Vestfold og Rogaland på grunn av nærhet til helhetlig sykehustilbud. Jeg har ikke funnet drøftinger av problemet med reduksjon av Pasientgrunnlag på ca 20 % i UP Hva er årsaken til at man tror Sørlendinger vil opptre annerledes enn hva erfaringen tilsier i andre deler av Norge? 16. Om spesialiserte funksjoner som gir tilbud utover Agderfylkene. a) SSHFs ledelse har gjennom flere år - med rette - profilert og noen grad vært pådrivere for utvikling av slike tilbud. Dette gjelder både kreftbehandling i vid forstand ved SSK samt PCI ved SSA. Dette kan regnes som noen av sykehusets suksessdrivere, og bidrar til at fagmiljøene blir attraktive. En forutsetning for at disse miljøer skal utvikles videre er at befolkningsgrunnlaget er så stort som mulig. I praksis betyr det at tilbudet må være interessant for deler av Telemark. I UP 2030 er disse muligheter og utfordringer i liten grad omtalt. Spesielt for PCI-tilbudet er at det er en tidskritisk behandling, slik at man ved eventuell sentralisering til Oslo får en forsinket behandlingstart som kan få alvorlige følger. Hva er årsaken til at disse momenter er viet så lite oppmerksomhet? b) For spesifikke slagpasienter er transportveien til Rikshospitalet for lang til at de kan nyttegjøre seg behandling der.ssa burde utvikles som regionalt senter for slagbehandling med intra arteriell trombolyse (IAT) ved akutte hjerneinfarkter. Hvorfor fokuserer ikke UP 2030 på fremtidig slagbehandling med slik prosedyre, der en knytter PCI senteret sammen med cerebral intervensjon? liggedøgn tilsvarer tre sengeposter a 25 senger med gjennomsnittlig belegg over året på 86 % polikliniske undersøkelser gir 370 konsultasjoner daglig dersom en regner 280 arbeidsdager i året. Hvordan har SSHF samhandlet med kommunene for å oppnå felles forståelse om at liggedøgn og polikliniske konsultasjoner kan overføres per år fra SSHF til kommunehelsetjenesten?

6 18. Under hele prosessen har vi i SSF påpekt betydningen av en tydelig strategi hvordan man drifter på tre steder til konklusjonene fra utviklingsplanen eventuelt trer i kraft. Vi har hele tiden tatt ordet for at konklusjonene i planen vil gjøre det ekstremt vanskelig å rekruttere til de sykehus som skal bli nærsykehus. Vi kan ikke se at det er tatt høyde for i foreliggende utkast. Når det gjelder SSF, er mandatet for strategiplanarbeidet sakset ut og limt inn som tekst. Det går imidlertid ut på at strategiplangruppen skal utrede dette, og den har ikke tatt opp arbeidet enda. Faren for at gruppen ikke blir enig er nokså stor, spesielt med tanke på at det egentlig ikke finnes noen spesielt gode grunner (for eksempel økonomi, faglig kvalitet, rekruttering) å endre noe ved SSF i kommende planperiode. Synes ikke direktøren at han tar en meget stor risiko for at kapasiteten på SSF faller bort ved en altfor tidlig beslutning om SSF sin fremtid, særlig i lys av at både de bygningsmessige og personalmessige resursene i Kristiansand ikke er tilstrekkelige til å ta seg av pasientmengden? C. Spørsmål vedrørende DPS Aust-Agder 19. Nedleggelse av de 24 sengeplassene i DPS Aust-Agder er en del av planen. Dersom også døgnpostene i PSA Aust-Agder flyttes til det nye psykiatribygget i Vest-Agder som planlagt, betyr det at vi ikke lenger har noen døgnbasert psykiatrisk spesialisthelsetjeneste i Aust- Agder. I dag foregår det et utstrakt samarbeid mellom døgnposten og de polikliniske enhetene på Bjorbekk til beste for enkeltpasienter, både før, under og etter innleggelser. Hvordan skal dette ivaretas etter nedleggelse av hele døgnposten? 20. PSA Aust-Agders polikliniske enhet for pasienter med nylig oppstått schizofreni bruker DPS Aust-Agders døgnplasser mer enn sin egen sengepost 2.1 i Vest-Agder. Innleggelse i hjemfylket og nærhet til ansvarlig behandlingsteam muliggjør kontinuitet i utredning og behandling av en svært sårbar pasientgruppe. Hvordan synes direktøren at dette samsvarer med planene om å nedlegge alle døgnplassene i DPS Aust-Agder? 21. De siste årene har DPS Aust-Agders døgnpost utviklet høyspesialisert behandling for pasienter med alvorlig posttraumatisk stresslidelse (kompleks PTSD). Dette er pasienter som kan gli inn og ut av virkeligheten, en tilstand som kalles dissosiasjon. Selvskade- og selvmordsproblematikk er vanlig i denne pasientgruppen. I vanskelige faser av behandlingen kan disse pasientene bli meget sårbare, og trenger de trygge rammene som opphold i døgnpost kan gi dem. Det tar lang tid å bygge opp spesialiserte team som kan gi forsvarlig behandling for denne pasientgruppen. Direktøren sa flere ganger under møtet 22/1 at bygget blir stående, og at virksomheten kan gjenopptas. Spørsmålet blir da: Mener direktøren at et slikt høyspesialisert behandlingsmiljø, bestående av både miljøpersonell og behandlere, kan bygges opp igjen i løpet av måneder til etpar år? Hva vil han gjøre med at disse meget syke pasientene mangler et tilfredsstillende og forsvarlig behandlingstilbud i de årene døgnposten er nedlagt, og i de årene en ny oppbygging vil ta? 22. Også for de andre aktuelle pasientgruppene har DPS døgnpost utviklet høy kompetanse. Den har 2 svært erfarne overleger (den ene med omfattende utdanning i psykodynamisk og kognitiv psykoterapi, den andre med veilederutdanning innen kognitiv terapi, Ph D og spesialkompetanse på ADHD, bipolar lidelse og psykose), en psykolog med spesialkompetanse på traumebehandling og tilleggsutdanning i fysioterapi, og mange blant pleiepersonalet med psykoterapiutdannelse inkludert kognitiv terapi og dialektisk atferdsterapi. Pleiepersonalet samarbeider tett med behandlerne, hvilket muliggjør intensiv behandling og kan forkorte behandlingsforløpet med flere måneder. Innleggelse i

7 døgnposten muliggjør også observasjon og funksjonskartlegging (de fleste av pleiepersonalet har videreutdanning i dette). Det er svært viktig for å formidle hjelpebehov til hjemkommunen, hvilket forebygger stadige akuttinnleggelser av personer hvis hovedproblem er dårlig boevne/egenomsorgsevne og ikke primært en psykiatrisk lidelse. Hvordan skal denne intensive utredningen og behandlingen ivaretas etter nedleggelse av DPS døgnpost? 23. DPS Aust-Agders døgnpost har et tett samarbeid med Oppsøkende rehabiliteringsteam (OR-teamet), som har ansvar for mange av fylkets sykeste psykosepasienter. Frivillig innleggelse i døgnposten kan forebygge tvangsinnleggelser, og muliggjør at kontakten med OR-teamet kan kontinueres under innleggelse. Døgnposten har kompetanse på psykosepsykoterapi, hvilket også bidrar til mindre tvangsbruk. Fjerning av døgnplassene i DPS Aust-Agder vil vanskeliggjøre det tette samarbeidet som disse pasientene er avhengige av. Hvordan vil direktøren sikre at disse pasientene unngår å få betydelig dårligere helsehjelp, og dermed klart dårligere livskvalitet? 24. DPS Aust-Agders døgnpost har et tett samarbeid med fylkets ambulante akutteam (AAT). Pasienter som trenger akuttinnleggelse, men ikke en låst dør, innlegges i vår døgnpost. Dersom disse skulle innlegges i PSA vil det medføre økt trykk på sengeplasser der, for innleggelse av pasienter som kunne vært hjulpet med billigere tiltak i form av lavere bemanningsfaktor. Hvordan samsvarer dette med målet for klinikksjefen i KPH om færre innleggelser i akuttpostene? 25. Hovedtyngden av innleggelser i DPS Aust-Agders døgnpost er overføringer fra psykiatrisk akuttavdeling. Dette er pasienter som fortsatt trenger utredning og behandling på døgnbasert spesialistnivå, men som ikke trenger låste dører. Hvordan skal PSA kunne ivareta sin plikt til å yte øyeblikkelig hjelp dersom de ikke har ledige plasser, og inneliggende pasienter er for syke for overføring til kommunal omsorg? Avslutningsvis vil vi oppfordre direktøren til både å studere høringsuttalelsen fra Overleger i DPS Aust-Agder fra november 2014, og til å etterspørre høringsuttalelsen fra de fire avdelingslederne i DPS som ble sendt våren 2014, selv om de senere så seg nødt til å trekke den. På vegne av ansatte ved SSA og SSF: Tillitsvalgte fra Flekkefjord: Kari M Løvland (Norsk Sykepleierforbund ) Anne Kari Jansen (Forskerforbundet), Jens Siemsgluss (Overlegeforeningen ), Thorsten Janvin (Fagforbundet) Torunn Tjørnhom Abrahamsen ( Den Norske Jordmorforening ), Michael Goepel (Hovedverneombud ), Øystein Therkelsen (Yngre Legers Forening) Tillitsvalgte fra Arendal: Bente Liv Hagen (Norsk Sykepleierforbund), Knut Tveiten ( Parat YS ), Øyvind Rosenvinge (Hovedverneombud), Susanne Nilsen Grundesen (NITO), E. Merethe K Hoel (Fagforbundet), Karin Lillejord Kristoffersen (Den Norske Jordmorforening), Egil Hagen (Overlegeforeningen) Kopi: Styre SSHF og lokal presse Vedlegg: kopi av brev til direktøren 28/10-14

8

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF. Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt 1 Intern høringsuttalelse til Utviklingsplan 2030 fra Kirurgisk klinikk SSF Spørsmål 1: Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt Sentrale utfordringer de nærmeste årene og på lenger sikt

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Utviklingsplan 2030 Høringsuttalelse. TV/VO Sørlandet sykehus Arendal

Utviklingsplan 2030 Høringsuttalelse. TV/VO Sørlandet sykehus Arendal Utviklingsplan 2030 Høringsuttalelse TV/VO Sørlandet sykehus Arendal Vi mener at dagens sykehusstruktur på Agder vil være den beste også i overskuelig fremtid. Dagens struktur yter gode og forsvarlige

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Styre Sørlandet sykehus HF Sak nr 055-2016 15.06.2016 Styrevedtak SSHF 19. mai 2016 «Til styremøtet i juni lager administrerende

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt:

SONGDALEN KOMMUNE. Møtebok. 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR. K3-&13 Objekt: SONGDALEN KOMMUNE Møtebok SAKSGANG Styre, utvalg, komitè Møtedato Saksnr Saksbeh. m.m. Tjeneste og 07.11.2014 027/14 MAR levekårskomiteen Kommunestyret 19.11.2014 099/14 MAR Saksansv.: Margun Øhrn Arkiv:

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet

Nasjonal helse- og sykehusplan. Helse- og omsorgsdepartementet Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Alle skal få hjelp når de trenger det Alle skal få lik kvalitet, uansett hvor de

Detaljer

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF

HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET SYKEHUS HF Arkivsak-dok. 14/20864-5 Saksbehandler Oddmund Frøystein Saksgang Møtedato Saknr Fylkesutvalget 14.10.2014 Fylkestinget 21.10.2014 HØRINGSUTTALELSE FRA VEST- AGDER FYLKESKOMMUNE - UTVIKLINGSPLAN 2030 SØRLANDET

Detaljer

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF

Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Kvalitetssikring nytt PSAbygg Sørlandet sykehus HF Presentasjon for SSHF Kristiansand, 11/12 2014 Ole Martin Semb, Terramar Kilde: Ny Psykiatrisk sykehusavdeling (PSA), konseptrapport, mottatt 27/11 2014

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012

HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND. Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Side 1 av 7 Rendalen kommune Arkivsak: 12/32-6 Saksbehandler: Mari Holien SÆRUTSKRIFT HØRING - FRAMTIDIG SYKEHUSSTRUKTUR I HEDMARK OG OPPLAND Saksnr. Utvalg Møtedato 28/12 Kommunestyret 03.05.2012 Vedlegg:

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Arbeidsgruppemøte SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Arbeidsgruppemøte 4 26.03.2015 Agenda 1. Innledning 2. Supplerende aktivitetsdata 3. Ny spesialitet i akuttmedisin konsekvenser for SSF 4.

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge

Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Strategiarbeidet i Helse Midt-Norge Styreseminar for Helse Midt-Norge 5. mai 2010 Daniel Haga Direktør for samhandlig Disposisjon Hovedutfordringer Behov for omstilling De vanskelige spørsmålene De vanskelige

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan

Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan Oppfølging av Nasjonal helse- og sykehusplan UNN Narvik sykehus i lys av føringene i Nasjonal helse- og sjukehusplan (2016-2019) UNN Narvik Prosjektgruppemøte 18. okt 2016 Informasjonsmøte tilsette Sykehus

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 03.03.14 Sak nr: 004/2014 Sakstype: Beslutningssak Høringsuttalelse til Utviklingsplan 2014 2016 for Sykehuset Telemark HF Trykte vedlegg: Utviklingsplan for Sykehuset

Detaljer

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 Øyeblikkelig hjelp døgnopphold i kommunen for psykisk helse og rus fra 2017 v/ann Nordal og Kaja C. Sillerud Avd. psykisk helse og rus, Helsedirektoratet Erfaringskonferanse Scandic Oslo Airport Hotel,

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB

Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Høringsinnspill utviklingsplan psykisk helse og TSB Deres ref.: Vår ref.: 2016/304 Saksbehandler/dir.tlf.: Sidsel Forbergskog, 75 12 52 84 Dato: 02.05.2016 Det vises til høringsbrev med vedlegg av 25.

Detaljer

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø

Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad. Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø Arkivsaksnr.: 13/929-1 Arkivnr.: Saksbehandlere: Konstituert kommunalsjef Rønnaug E. Braastad Rådgiver Helse og omsorg, Tove Smeby Vassjø HØRINGSDOKUMENTET - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Hjemmel: Rådmannens

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017

Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Direktøren Bodø Helse Nord RHF 8038 BODØ Deres ref.: Vår ref.: 2013/2428/GAN Dato: 26.03.2014 Høringssvar - Regional handlingsplan for somatisk rehabilitering i Helse Nord 2014-2017 Vedlagt følger Nordlandssykehusets

Detaljer

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF

RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014. Per Engstrand Fagdirektør SSHF RS HELSENETTVERK LISTER fellesmøte med Lister pårørende og brukerutvalg 25.nov 2014 Per Engstrand Fagdirektør SSHF Strategiplan 2015-17 SSHF Fagdirektør Per Engstrand Pilot Lister - SSHF To strategiske

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

Avklaring av akuttfunksjoner i Flekkefjord

Avklaring av akuttfunksjoner i Flekkefjord Avklaring av akuttfunksjoner i Flekkefjord Plan for prosess 8.september.2016 Organisasjonsdirektør Nina Føreland Prinsipper som legges til grunn i arbeidet med utviklingsplan (veileder) Fra Veileder for

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1

Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 Samordning av spesialisthelsetjenesten i Fjellregionen 20140304-FJELLREGIONEN FAGFORBUNDETS SYKEHUSKONFERANSE 2014 1 HVOR Fjellregionen er området nord i Hedmark og sør i Sør-Trøndelag Består av 8 kommuner

Detaljer

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF

Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF Status og videre fremdrift, oppfølging etter styremøter i SSHF OSS, 1. april 2014 Jan Roger Olsen / Per W. Torgersen utviklingsplan@sshf.no sshf.no/utviklingsplan2030 Høringsrapport sendt ut 28. februar

Detaljer

Styret i Vest-Agder legeforening har i flere år engasjert seg i organisering av sykehustilbudet på Agder.

Styret i Vest-Agder legeforening har i flere år engasjert seg i organisering av sykehustilbudet på Agder. Høringsvar fra Vest-Agder legeforening Utviklingsplan Sørlandet Sykehus 2030 Styret i Vest-Agder legeforening har i flere år engasjert seg i organisering av sykehustilbudet på Agder. Vi har lenge ment

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF

Rotary Arendal. 3.Mars Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Rotary Arendal 3.Mars 2016 Per Engstrand Fagdirektør, SSHF Ansatte [khe1]evd Kan dere oppdatere Aktivitet 2015 Aktivitet 2013 2014 Endring Somatikk Innleggelser døgn 46.141 45.904-0,5 % Dagbehandling

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus

Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet. Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Oppgaver, utfordringer og videre utvikling av det psykiske helsevernet Avdelingsdirektør Arne Johannesen Avd. psykisk elsevern og rus Helsedirektoratets roller og funksjon Fagorgan Følge-med-ansvar Rådgivende

Detaljer

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet

Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Direktøren Styresak 93-2015 Omlegging av tjenestetilbudet i Lofoten DPS fra døgn til dag, poliklinisk og ambulant virksomhet Saksbehandler: Finn Borgvatn og Trude Grønlund Saksnr.: 2013/532 Dato: 28.09.2015

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 13. februar 2015 Saksbehandler: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Vedlegg: SAK 10/2015 NY STORBYLEGEVAKT I OSLO Forslag til vedtak:

Detaljer

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015

Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Psykisk helse- og rusklinikken Lokal plan for redusert og riktig bruk av tvang i Nordlandssykehuset (NLSH) 2014-2015 Høringsinnstanser: Brukerutvalget Nlsh Avdelingslederne i PHR Vernetjenesten I "Regional

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om:

Styresak. Helsedepartementet ønsker særlig at Helse Vest RHF uttaler seg om: Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 1. april 2003 Styresak nr: 027/03 B Dato skrevet: 26.03.2003 Saksbehandler: Hans Stenby Vedrørende: Søknad om godkjenning av privat ortopedisk

Detaljer

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide

Generelt oppsett for endrings- og forbedringsarbeide Samhandling mellom ambulante akutteam og psykiatrisk akuttmottak hvordan få til en kvalitetsforbedring av tjenesten? Kari Gjelstad Prosessleder kvalitetssikring øyeblikkelig-hjelp- og akuttfunksjon Generelt

Detaljer

Sign. Støren, den

Sign. Støren, den Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.12.2011 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme

Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Egenstyrte innleggelser en evaluering etter 3 års drift ved DPS Strømme Henrik von Kirchbach Enhetsleder, døgnenheten Kort om selve ordningen Brukeren vurderer selv behov for innleggelse. Brukerne slipper

Detaljer

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4):

I samme sak fikk administrerende direktør ved Ahus følgende fullmakt (vedtakspunkt 4): Saksredegjørelse Bakgrunn Styret i Helse Sør-Øst RHF fattet i styresak 108/2008 om hovedstadsprosessen vedtak om inndeling i sykehusområder. Vedtaket innebar bl.a. at befolkningen i bydel Alna i Oslo og

Detaljer

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister

Kommune perspektiv. v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Kommune perspektiv v. Elisabeth Urstad Samhandlingskoordinator Helsenettverk Lister Speilmelding Kr.sand kommune 1. Kristiansand inkluderer de øvrige kommuneregionene på en hensiktsmessig måte i referansegrupper.

Detaljer

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg:

Møteinnkalling. Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Overhalla kommunestyre Møtested: Overhalla Hotell Dato: 11.05.2010 Tidspunkt: 08:30 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder dette så snart som mulig på telefon

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte. den 10.12.2012 kl. 10:00. i Kommunestyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte den 10.12.2012 kl. 10:00 i Kommunestyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer møter etter

Detaljer

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 03.10.12 SAK NR 070 2012 STATUS PROSJEKT PSYKISK HELSEVERN 2011-2013 Forslag til VEDTAK: Styret tar statusrapport vedrørende prosjekt Psykisk helsevern 2011-2013 til orientering.

Detaljer

Sak nr.: Tekst: Ansvarlig: 45/2012 Godkjenning av referat av 20/6-12 Godkjent.

Sak nr.: Tekst: Ansvarlig: 45/2012 Godkjenning av referat av 20/6-12 Godkjent. Godkjent 6/9-12 REFERAT Møtetema: Brukerrådet i klinikken Referent: Kirsten Krogh Hansen Dato møte: 22. august 2012 Møtetid: 09.00-14.00 Sted: Sognsvannsveien 63 Tilstede: Erik Torjussen, Lill Ann Welhaven

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur Regionrådsmøte i Glåmdalen 28. april 2016 28. april 2016 Mandat for idéfasen Følgende alternative strukturelle løsningsmodeller skal utredes i idéfasen: Fremtidig

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15

Utvalg Møtedato Saksnummer Formannskapet 28.01.2015 012/15 Kommunestyret 18.02.2015 006/15 Hattfjelldal kommune Arkivkode: Arkivsak: JournalpostID: Saksbehandler Dato: Side 1 av 5 FA-H10, TI-&13 14/1052 15/595 Britt Blaunfeldt Petersen 21.01.2015 Utviklingsplan 2025 Helgelandssykehuset HF -

Detaljer

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune

Delavtale. mellom. Sørlandets sykehushf og Søgne kommune 4 Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehushf og Søgne kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Forhandlet 30.05.2012 Side

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Siv Nilsen Arkiv: H10 Arkivsaksnr.: 10/1041 HØRINGSSVAR FRA HERØY KOMMUNE - BEHANDLINGSTILBUD TIL ALVORLIG SKADDE PASIENTER - REGIONALT TRAUMESYSTEM FOR HELSE

Detaljer

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Sørlandets sykehus HF 08. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus I Delavtale 3 Søgne kommune gjeldende fra 01.01.2015 Delavtale mellom e- Sørlandets sykehus HF 08 Søgne kommune Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus 1 Delavtalc 3 Søgne kommune gjeldende

Detaljer

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF

Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Jnr. Molde, 23.06.04 Ark. 011 (28.06.04) esj/- Til styret for Helse Nordmøre og Romsdal HF Sak 41/04 OPPGAVEFORDELING I HELSE NORDMØRE OG ROMSDAL HF Bakgrunnen for saken I forbindelse med budsjettarbeidet

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 4 beskrivelse av kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikk hjelp etter 3-5 tredje ledd Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 0 1.0 Parter

Detaljer

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF

Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF Hedmark fylkesting 28. april 2014: STRATEGIARBEID OG SAMFUNNSANALYSE SYKEHUSET INNLANDET HF 2 viktige fokusområder Sykehuset Innlandet 1. Avklaring og ferdigstillelse av ny sykehusstruktur 2025 2. Sikre

Detaljer

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014

Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Psykisk lidelse fra plage til katastrofe. PMU 2014 Pasientene som ikke trenger asylet- hva kan DPS tilby? Ragnhild Aarrestad DPS Øvre Telemark psykiatrisk poliklinikk, Seljord Føringer for offentlig helsetjeneste

Detaljer

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller

Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Ambulant akutt tilbud DPS Hamar & Gjøvik likheter & forskjeller Enhetsleder Liv Jerven, Kriseteamet, DPS Hamar Teamkoordinator Knut Anders Brevig, Akutteamet,DPS Gjøvik organisering Hamar o etablert 12.

Detaljer

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle

Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Helse Sør-Øst - gode og likeverdige helsetjenester til alle Dette er Helse Sør-Øst 7 sykehusområder - 11 helseforetak 65.000 medarbeidere Omsetning i 2009 om lag 52 milliarder kroner Ansvar for spesialisthelsetjeneste

Detaljer

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte.

Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Pressemelding Fra Vest Agder Pensjonistparti sitt årsmøte. Følgende ble valgt til styret i Vest Agder Pensjonistparti den 18. februar 2016. Forman: Ole Odd Berge Nestleder: Christian Jensen Sekretær: Torgrim

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14

Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS. Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Utviklingsprosjekt: Omorganisering av ambulant akutteam i Samisk nasjonalt kompetansesenter - SANKS Nasjonalt topplederprogram Kull 14 Ruth Persen Helse Finnmark HF Lakselv, april 2013 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 71/14 Godkjenning av referat fra møtet 30.09.14. Godkjent.

REFERAT. Godkjenning av innkalling og saksliste. Godkjent. Sak 71/14 Godkjenning av referat fra møtet 30.09.14. Godkjent. REFERAT Forslag Til stede: Åse Tønnessen-Sæbø, Tom-Atle Steffensen, Elin Reiersølmoen, Narve Somdal, Elisabeth Stenberg, Lise Kristiansen, Nina Roland, Aksel-Børre Nilsen, Ragnhild Thomassen, Anne Grete

Detaljer

Videre utfordringer i psykisk helsevern

Videre utfordringer i psykisk helsevern Videre utfordringer i psykisk helsevern DPS- konferanse i Tromsø, Helse Nord RHF Seniorrådgiver Bjørg Gammersvik Helsedirektoratet BGA, Tromsø 2009 1 Hvor var vi? Hvor skulle vi? Hvor er vi? BGA, Tromsø

Detaljer

18000 kvadratkilometer 80.000 innbyggere 100 bebodde øyer uten bro. Ambulansebåtene kjører distanse tilsvarende tre ganger rundt jorden hvert år.

18000 kvadratkilometer 80.000 innbyggere 100 bebodde øyer uten bro. Ambulansebåtene kjører distanse tilsvarende tre ganger rundt jorden hvert år. Helgelandssykehuset 18000 kvadratkilometer 80.000 innbyggere 100 bebodde øyer uten bro. Ambulansebåtene kjører distanse tilsvarende tre ganger rundt jorden hvert år. Organisering og struktur Helgelandssykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014

Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 4. november 2010 SAK NR 072-2010 REGIONAL PLAN FOR SVANGERSKAPS-, FØDSELS- OG BARSELOMSORG 2011-2014 Forslag til vedtak: 1. Regional plan

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS

SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS SAK 79-14 VEDLEGG 5 - DOKUMENT SAMHANDLINGSPROSJEKT NYE RJUKAN SYKEHUS Nye Rjukan Sykehus OPS (offentlig / privat samarbeid) BAKGRUNN Utviklingsplanen for Sykehuset Telemark HF 2014-2016 og nye helsepolitiske

Detaljer

Utviklingsplan 2030 - Høringssvar fra medisinsk avdeling SSA

Utviklingsplan 2030 - Høringssvar fra medisinsk avdeling SSA Innhold 1.Innledning... 2 2. Fra sammendraget slik det er oppfattet... 2 2.1 Overordnet mål... 2 2.2 Effektmål... 2 2.3 Resultatmål... 2 2.4 Grunnlag for arbeidet... 2 3. Allmenne kommentarer til høringsutkastet....

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676)

STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676) STRATEGIPLAN 2015-17 FOR SØRLANDET SYKEHUS HF (REF. 14/06676) HØRINGSINNSPILL Høringsinnspill fra Helsenettverk Lister Referanse til kapittel i høringsdokument Kommentarer og innspill Generelle kommentarer:

Detaljer

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten.

Norsk Sykepleierforbund Nordland (NSF) takker for muligheten til å komme med innspill til rapporten. NSF NORDLAND Sjøgata 27 8038 BODØ Tlf.: 75 58 51 00 Faks: 75 58 51 01 E-post: nordland@sykepleierforbundet.no Bankgiro: 8240 01 09091 Fakturaadresse: Postboks 1535, 7435 Trondheim Vår saksbehandler: Vår

Detaljer

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset

Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Styresak 97/2014: Nye tilbud psykisk helsevern Helgelandssykehuset Møtedato: 26.11.2014 Møtested: Brønnøysund I denne saken gis en oppdatering over nye tilbud innen psykisk helsevern. Saken er en oppdatering

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder

Fylkestinget slutter seg til fylkesrådets vurderinger og konklusjoner i saken. Hamar, 29.05.2013. Per-Gunnar Sveen fylkesrådsleder Saknr. 13/6208-4 Saksbehandler: Øyvind Hartvedt Høring - delplaner Sykehuset Innlandet HF Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet legger saken fram

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar

Sak nr Sak/vedtak Ansvar Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak

Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets endelige vedtak Møtedato: 18. - 19. mai 2016 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Kristian Fanghol/Geir Tollåli Bodø, 13.5.2016 Styresak 60-2016 Nasjonal helse- og sykehusplan - mandat for det videre arbeidet med styrets

Detaljer

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern

Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Styresak 20/2013: Ambulante akutt team innen psykisk helsevern Møtedato: 20.03.13 Møtested: Bodø, Thon hotell Nordlys Bakgrunn og organisatorisk forankring Administrerende direktør i Heleglandsykehuset

Detaljer

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016

Prosjektplan. Utviklingsplan for Sykehuset Telemark HF i perioden 2014-2016 1 / 8 Prosjektplan Utviklingsplan for i perioden 2014-2016 2 / 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 PROSJEKTETS NAVN...3 2 PROSJEKTEIER...3 3 BAKGRUNN FOR ARBEIDET...3 4 MÅL...5 5 UTVIKLINGSPLANENS DELER...5 6 RAMMEBETINGELSER...6

Detaljer

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen:

Sak nr Sak/vedtak Ansvar. Drøfting i saken er gjengitt under og vurderes i det videre arbeidet med strategiplanen: Fagavdelingen Fagdirektør Referat Til stede Jan Roger Olsen, adm.dir. (leder) Geir Bøhler, klinikksjef kirurgisk klinikk Gun-Elise Gustafsson, klinikksjef medisinsk serviceklinikk Oddvar Sæther, klinikksjef

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

«Mottaks og utredningspost på SUS»

«Mottaks og utredningspost på SUS» «Mottaks og utredningspost på SUS» Forprosjekt direktiv og rapport Nasjonalt topplederprogram Erna Harboe, Avdelingsoverlege medisinsk avdeling, SUS. Høsten 2014, Stavanger Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18

Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus HF Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo Sentralbord: 02770 Forslag til Strategi for fag- og virksomhet Oslo universitetssykehus 2013-18 Oslo universitetssykehus eies av Helse Sør-Øst

Detaljer

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Mål, virkemidler og muligheter.. Hva skjer? Flekkefjord 28. september 2012 Prosjektdirektør Tor Åm Sikre kvalitet og bærekraft Utfordringsbildet; Vi må gjøre endringer! 2 Samhandlingsreformen;

Detaljer

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord:

Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: Komite for samferdsel JournalpostID: 10/ Sak 105/10 Fylkesrådets innstilling til vedtak: Nordland fylkesting vedtar følgende uttalelse vedrørende regionalt traumesystem for Helse Nord: eksisterende akuttberedskap.

Detaljer

Medisinsk kompetanse på sykehjem

Medisinsk kompetanse på sykehjem Fra: KS Dato: 04.03.2015 Til: Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten Klikk her for å skrive inn tekst. Kopi til: Medisinsk kompetanse på sykehjem Nasjonalt råd for kvalitet

Detaljer