Referater og meldinger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referater og meldinger"

Transkript

1 U T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning Arkivref: 2014/313 RGA001 Dato: Sak (skriv inn saksnr.) Til: Fa ku ltetssty ret Motedato: 4. juni 2014 Referater og meldinger 1. Endelig Strategi for HSL.fakultetet godkjent av styreleder (ref. Sak FS ) 2. Referat fra mote i styret ved Kvinnforsk Referat fra mote i instituttstyret ved ILP Referat fra mote i styret ved Senter for samiske studier (SESAM) Referat framote mellom fakultetsledelsen, de plasstillitsvalgte og hovedverneombud ved HSLiakultetet Jorgen Fossland fakultetsdirektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no

2 strategi For Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning VISJON Aktuell, viktig, synlig Aigeguovdil, dehálag, oidnosis HSI..fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljo som gjor en forskjell Innledning HSL-fakultetet er faglig bredt sammensatt med humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner, samt lmrerutdanninger, og er lokalisert i Kirkenes, Alta og Tromso. Strategien skal gi retning og mobilisere fagmiljoene til a were synlige og aktive innen forskning, utdanning og formidling i den kommende firearsperioden. Fakultetet vil s rlig satse pa fagmiljo som er fremst pa sine felt nasjonalt og internasjonalt, men samtidig ta ansvaret for kunnskapsutvikling som er relevant for det nordnorske samfunnet og forstaelsen av nordomradene. Fakultetets fagmiljoer er svatrt viktige for universitetets arktiske profil, og bor pa grunnlag av sin faglige bredde kunne bidra aktivt til debatten om de globale utfordringene. Nar det gjelder urfolksforskning og forskning pa samiske samfunnsforhold, har HSLfakultetet en sterk posisjon. Fakultetet har ogsa et stort fagmajo som kan bidra til UiTs satsing pa praksisnwr profesjonsforskning innen latrerutdanning. 1

3 Med sin bredde har HSL-fakultetet satrlige forutsetninger for a imotekomme forventninger om tverrfaglige tilnmrminger til framtidas utfordringer, slik de er uttrykt i universitetets sentrale strategi: Energi, klima, miljo og samfunn Teknologi He lse, velferd og livskvalitet Samfunnsutvikling og demokratisering Likestilling mellom kjonnene skal fortsatt vmre grunnleggende for hele den faglige virksomheten. Dette innebatrer blant annet en tydeliggjoring av et kjonnsperspektiv i utdanning og forskning. Forskning, utviklingsarbeid og forskerutdanning HSL-fakultetets faglige bredde gjor fakultetet unikt i en nasjonal kontekst. Fakultetet er ogsa den enheten ved universitetet som publiserer mest. Mange av forskningsmiljoene holder hoy faglig kvalitet og har opparbeidet seg internasjonal spisskompetanse. Men fakultetet har ogsá utfordringer fordi flere av fagmiljoene er sm5, og sárbare. Mal Fakultetet skal styrke sin forskningskvalitet og -aktivitet Strategier sikre hoy kompetanse pa sentrale fagfelt gjennom mälrettet rekruttering styrke ordningen med forskningsgrupper styrke forskningslederkompetansen videreutvikle incentivordninger for a forbedre soknader om ekstern finansiering identifisere og stotte miljoer som kan konkurrere om toppforskningsmidler (f.eks. SFF, ERC) 2

4 Mal Fakultetet skal ha de fagmiljoene ved universitetet som publiserer mest og skal vwre pa niva med sine norske sosterfakultet Strategier Mal tilrettelegge for at flere miljoer blir ledende pa vitenskapelig publisering skape en kultur for publisering ved alle enheter satse pa publiseringssterke forskningsgrupper og enkeltforskere Fakultetet skal bli sterkere pa forskningsdrevet innovasjon Strategier utvikle og synliggjore hum-sam-ped- fagenes kvalitative innovasjonspotensial i form av nye begrep, teoretiske perspektiver og metodiske tilnatrminger synliggjore og videreutvikle de teknologibaserte og innovative miljoene ved fakultetet oke satsingen pa samisk sprakteknologi og videreutvikle teknologi for flere sprak, ogsâ i revitalisering av urfolks- og minoritetssprak tilrettelegge for at kompetansemiljo ved fakultetet kan delta i konkurransen om SFI MM Fakultetets fagmiljo skal delta og vwre aktiv i forskning som angar de globale samfunnsutfordringene Strategier 3

5 MAI identifisere og stimulere potensielle miljoer for tverrfaglig og interfakultatrt samarbeid stimulere til nasjonalt forskningssamarbeid oppfordre til transnasjonale perspektiver og internasjonale komparative prosesser i forskning oke andelen soknader innenfor de tverrfaglig orienterte nasjonale og internasjonale forskningsprogrammene (f.eks. SAMKUL, VAM, Horizon 2020) Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil Strategier oppfordre til bruk av FoU-terminen for a styrke internasjonalt samarbeid oppfordre fagmiljoer med et internasjonalt nettverk til a soke mobilitetsprogrammer og prosjektsamarbeid synliggjore fakultetet som en attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner for utenlandske forskere og institusjoner MAI Fakultetet skal tiltrekke seg flere og godt kvalifiserte sokere til sin ph.d.- utdanning og redusere studentenes gjennomforingstid Strategier forbedre hele rekrutteringsprosessen delta i ordningen med ph.d. i offentlig og privat sektor styrke veilederkompetansen knytte ph.d.-studentene til forskningsgrupper formalisere sluttseminar/lesning gjennomfore jevnlige latringsmiljoundersokelser vurdere fakultetets rolle i lokale og nasjonale forskerskoler Utdanning 4

6 HSL-fakultetet er alene nasjonalt om en femang 1rerutdanning, deltar i landets forste senter for fremragende utdanning, og er universitetets storste tilbyder av videreutdanning. Fakultetet har ogsä utviklet flere internasjonale masterprogram og fleksible emner. Fakultetet bor imidlertid oke studenttallet og utnytte bedre de pedagogiske og teknologiske verktoyene som allerede finnes. MM Fakultetet skal kontinuerlig forbedre utdanningskvaliteten Strategier MM identifisere og ta i bruk gode parameter for a male kvalitet i utdanning forebygge uonsket frafall stotte opp om ansatte som onsker a gjore en spesiell innsats innen utdanningsfeltet sikre helhetlige studie- og programdesign utnytte aktivt resultater fra Pro Ted (senter for fremragende utdanning) styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning arbeide for a realisere bygg for Institutt for latrerutdanning og pedagogikk pa campus Breivika innen Fakultetet skal ha attraktive og synlige utdanninger Strategier sikre at studieprogrammene muter samfunnets behov videreutvikle innovative elementer i utdanningene styrke samarbeidet med arbeidslivet styrke rekrutteringsarbeidet i samarbeid med fagmiljoene videreutvikle ordningen med universitetsskoler og utrede en ordning med universitetsbarnehager etablere femarige grunnskolel rerutdanninger i Finnmark etablere en ny lektorutdanning med styrket integrasjon mellom fag, pedagogikk og praksis 5

7 Mil Fakultetet skal ha aktive og engasjerte studenter Strategier mg MM skape og videreutvikle gode latringsmiljo styrke studentetens fagpolitiske arbeid, faglige identitet og sosiale engasjement synliggjore studienes samfunnsrelevans utrede ordning med studiepoeng for studenters tillitsverv Fakultetet skal styrke det fleksible utdanningstilbudet Strategier utvikle en overordnet plan for arbeidet med fleksibel utdanning oke antall fleksible emner og program utarbeide teknologiske l ringsressurser for alle typer studenter (campus/ikke campus) Fakultetet skal styrke sin posisjon som universitetets fremste tilbyder av etter- og videreutdanning (evu) Strategier bidra til at flere fag deltar systematiskpa evu-omrklet 6

8 styrke arbeidet med 5.sikre langsiktige kontrakter med aktuelle institusjoner ta i bruk undervisningsformer som passer for personer i arbeid MM Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil Strategier Formidling HSL-fakultetet har flere miljoer som er aktive i formidling, og har utviklet et eget belonningssystem for dette formâlet. Fakultetet har ogsâ etablert en administrativ nyhets- og formidlingstjeneste. Samtidig er fakultetet for lite synlig internt og eksternt. MM oke student- og latrerutvekslingen til og fra fakultetet oke antall engelskspraklige utdanningstilbud utvikle strategiske partnerskap kvalitetssikre utvekslingsavtaler koordinere utdannings- og forskningssamarbeidet med internasjonale institusjoner styrke mulighetene for internasjonalisering pa studieprogramniva. tilrettelegge for storre bruk av samarbeidsavtaler og utvekslingsmuligheter i det arktiske omradet Fakultetet skal ywre universitetets mest synlige fagmiljo og aktive formidlingsenhet Strategier styrke fakultetets synlighet internt og eksternt intensivere formidlingen fra fakultetets fagmiljo 7

9 oke formidlingen i nasjonak og internasjonale kanaler videreutvikle systemer for belonning av formidlingsaktiviteter oke publiseringen i open access kanaler styrke formidlingen pa samisk 8

10 U T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Senter for kvinne- og kjennsforskning Arkivref: 2014/1080 LN0000 Dato: Utvalg/mote Kvi n nforskstyret MoteIeder/referent **ay-len Skilbrei/Lise Nordbrond Motedato: Til stede: Forfall: 5.mars 2014 k May-Len Skilbrei(styreleder), Anne Britt Hemmen, Jahn Petter Johnsen, Aud Obstfelder Ann Therese Lotherington(senterleder), Sin Gerrard (begge fratrkte under sak 8 grunnet inhabilitet), Ingrid Hovda Lien, Cathrine Bjerknes og Lise Nordbrond Studentrepresentanter: Frode Haugstvedt Henriksen(meldt) og vara Kari Ripel Eie (ikke meldt) Sak 01/14 Sak 02/14 GODKJENNING AV SAKSLISTA (Arkivref.2014/1081) Det kom ingen merknader til innkallinga GODKJENNING AV REFERAT FRA MOTE 12.NOVEMBER(Arkivref.2013/1150) Forslag til vedtak: Referat fra mote 12.november godkjent Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 03/14 RAPPORT 'STRATEGI KVINNFORSK' (Arkivref.2014/1052) Forslag til vedtak: Kvinnforskstyret takker Jeanette Skoglund for vel utfort oppdrag. Rapporten vil vcere et viktig utgangspunkt for videre droftelser av KVINNFORSKs strategi Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 04/14 GODKJENNING AV REGNSKAP 2013 (Arkivref.2012/2023) Innstilling til vedtak: Styret godkjenner regnskap for 2013 Forslaget Me enstemmig vedtatt Sak 05/14 GODKJENNING AV BUDSJETT 2014 (Arkivref.2014/1125) Innstilling lii vedtak: Styret godkjenner Budsjett 2014 for KVINNFORSK Nytt forslag: 1. Styret godkjenner Budsjett 2014 for KVINNFORSK 2. Styret vedtar et arlig annum for senterleder pa kr ,- Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no

11 3. Styret ber om a fa lagt fram plan for disponering av frie avsatte midler til neste styremote Forslaget enstemmig vedtatt Sak 06/14 INNSTILLING TIL ASE HIORTH LERVIKS PRIS 2014(Arkivref.2013/5365) Fors lag til vedtak: Styret ber senterleder sikre en faglig vurdering av kandidatene slik at innstillingen primeert blir lagt fram pa styremotet 5.mars, subsidiwrt, at forslag til innstilling blir sendt pa sirkulasjon etter styremotet for endelig vedtak. Forslaget enstemmig vedtatt Sak 07/14 POSTDOKTOR ARCTIC MODERNITIES, KOMITE (Arkivref.2013/5447) Fors lag til vedtak: Bedommelseskorniteen for stillinga som postdoktor pa prosjektet Arctic Modernities far folgende medlemmer: I. Professor Heidi Hansson 2. Professor Anka Rya Forsteamanuensis Johan Schimanski Professor Anka Rya 11 oppnevnes til komiteens administrator. Forslaget ble enstemmig vedtatt 08/14 POSTDOKTOR KVINNFORSK INNSTILLING(Arkivref 2013/1161) Sak unntatt offentlighet Jf:offl. 25,1 Fors lag til vedtak: Kvinnforskstyret anbefaler i samild med intervjukomiteens vurdering at Marit Aure tilbys stillinga som postdoktor pa KVINNFORSK. Dersom hun takker nei, ber styret om at Yan Zhao far tilbud om stilling Nytt forslag til vedtak: Saka utsettes og sendes pa sirkulasjon for endelig vedtak Forslaget enstemmig vedtatt Fors lag til vedtak sendt pa sirkulasjon: Kvinnforskstyret anbefaler overfor HSL fakultetet at Marit Aure tilbys stillinga som postdoktor pa KVINNFORSK. Dersom hun takker nei, ber styret om at Yan Zhao far tilbud om stillinga Forslaget vedtatt mot ei stemme 09/14 Ingen saker til eventuelt 10/14 ORIENTERINGER Stemmerettsj ubileet sluttrapport Aktivitetsplan oversikt 2014 Framdrift : Arctic Modernities NFR prosjekt Mobile Lifestyles NFR prosjekt Tildelt fusjons- og saksmidler UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no 2

12 Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft har overtatt som redaktorer for Tidsskrift for Kjonnsforskning. Referat sendt pa sirkulasjon ingen merknader innen utgatt frist, 26. mars Tromso, Lise Nordbrond/seksjonsleder May-Len Skilbrei/styreleder UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no 3

13 T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Institutt for leererutdanning og pedagogikk Arkivref: 2014/ J024 Dato: Utvalg/mote Moteleder/referent: Motedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for Imrerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg/Chris Bull-Berg Odd Arne Thunberg, Betty Steinsvik, Unn-Doris Bck, Magne Olufsen, Helge Chr. Pedersen, Tina Owre, Annfrid R. Steele, Tore Nesheim, Helge Habbestad, Trude Steingárd og Chris Bull-Berg Ingen Sak ILP Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent med den merknad at sakspapirene kom kun 2 dager i forkant av motet. Sak ILP Referat og orienteringssaker Referat fra instituttstyremote ble godkjent. Det var ingen orienteringssaker Sak ILP Arkivref 2014/2333 Diskusjonsnotat for handlingsplan til ILP Instituttstyret diskuterte det fremlagte notatet. Det fremkom flere merknader, bade med hensyn til form og innhold. Styret droftet ogsa prosessen fram mot endelig handlingsplan. Det var enighet om a avholde egen informasjonsmoter ved campus Alta og Tromso, hvor det redegjores for prosessen og hvor ansatte oppfordres til a komme med skriftlige innspill. Motene holdes primzert hhv 9. og 12. mai. Instituttstyrets medlemmer sender skriftlige tilbakemeldinger til instituttadministrasjonen i lopet av uke 19 og ny handlingsplan legges fram for instituttstyret pa neste mote. Chris Bull-Berg referent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso, uit.no

14 Saker vedtatt pa fullmakt ved Institutt for Imrerutdanning og pedagogikk i perioden mars - mai 2014, offentlig versjon Fullmaktssak IS ILP 27/2014 Arkivref: 2014/891 IHJ024 Utlysning av stilling som universitetslektor i pedagogikk pa praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som universitetslektor i pedagogikk pa praktisk-pedagogisk utdanning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og k.rerutdanning, lnstitutt for 4.rerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 39/2014 Arkivref: 2014/653 KRI121 Godkjenning av ekstern sensor Nils Harald Moe lnstituttstyret ved Institutt for Ixrerutdanningen og pedagogikk godkjenner lektor Nils Harald Moe som ekstern sensor i mat og helse fram til Fullmaktssak IS ILP 40/2014 Arkivref: 2014/453 KIM 21 Oppnevning av eksamens- og klagekommisjon for LRU-2220 Mat og helse trinn lnstituttstyret vedlnstitutt for txrerutdanning og pedagogikkoppnevnerfolgende eksamenskommisjoner for eksamen i emnet LRU-2220 Mat og helse trinn, varen 2014: Vurdering av hjemmeeksamen og praktisk eksamen: Internsensor: ForsteamanuensisElse Marie eivrebo Ekstern sensor: Universitetslektor Jan Arne Pettersen ved Universitetet i Nordland Klagekommisjon hjemmeeksamen: Internsensor: UniversitetslektorLine Husjord Ekstern sensor: Hogskolelektor Bjorg Korsnes ved Hogskolen i Nord-Trondelag Fullmaktssak IS ILP 41/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor forsteamanuensis Marit Jorgensen lnstituttstyret ved lnstitutt for lxrerutdanning og pedagogikk godkjenner forsteamanuensis Marit Jorgensen som ekstern sensor i naturfag fram til Fullmaktssak IS ILP 42/2014 Arkivref: 2014/1206/NMR022 Kriterier for opptak pa grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk lnstituttstyret ved ILP godkjenner de overnevnte kriteriene (punkt 2 og 3) for opptak pa bachelorprogrammet i pedagogikk pa grunnlag av realkompetanse. E Idring trer i kraft umiddelbart Fullmaktssak IS ILP 44/2014 Arkivref: 2013/4254 IST045

15 Ny utlysning av stilling som forsteamanuensis/forstelektor/ universitetslektor i IKT og!wring ved ILP lnstitutt for LTrerutdanning og pedagogikk ber om at stillingen lyses ut pd nytt med sammebetenkning som ved forste gangs utlysning Fullmaktssak IS!LP Arkivref:2014/1323 IHJ024 Utlysning av stilling som studieleder for barnehagelwrerutdanningen ved ILP, campus Tromso Instituttstyretved /LP godkjenner vedlagt betenkning for utlysning av bremalsstilling som stuclieleder for barnehagelwrerutdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning, lnstitutt for I. rerutdanning og pedagogikk, campus Tromso. Stillingen bes utlyst som dremdisstilling for perioden Fullmaktssak IS ILP 46/2014 Arkivref:2013/4554 I HJ024 Ny utlysning av stilling som assisterende kontorsjef ved ILP, campus Alta lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for annen gangs utlysning av fast stilling som assisterende kontorsjef ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for lxrerutdanning og pedagogikk, campus Alta Fullmaktssak IS ILP 47/2014 Arkivref: 2013/4180 IST045 Forslag til bedommelseskomite til forsteamanuensis/forstelektor/ universitetslektor i engelsk (spr5k), 3-Srig vikariat lnstitutt for laererutdanning og pedagogikk foresldr folgende bedommelseskomite til stillingen som forsteamanuensis/forstelektor/universitetslektor i engelsk (spnik), 3-drig vikariat ved ILP: Terje Lohndal, telefon , Institutt for spreikog litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Annjo Klungervik telefon , Institutt for spra og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Eivind N. Torgersen, telefon , Avdeling for l,.rer- og tolkerutdanning, Hogskolen i Sor-Trondelag - HiST, Pb 2320, 7004 Trondheim. Annjo Klungervik Greenall foresids som leder Fullmaktssak IS llp 48/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor forsteamanuensis Islam Youssef ved Hogskolen i Telemark Folgende er foreslätt og onskes som ekstern sensor i engelsk for master i lwrerutdanning veduit:

16 Forsteamanuensis Islam Youssef. Youssef er PhD i teoretisk lingvistikk fra UiT. Youssef er forsteamanuensis ved Hogskolen i Telemark. Se vedlagte cv Fullmaktssak IS ILP 50/2014 Arkivref:2013/6118IHJ024 Utlysning av stilling som universitetslektor i norsk Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som universitetslektor i norskved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 51/2014 Arkivref: 2013/5823 IHJ024 Ny utlysning av fast stilling som forsteamanuensis/ forstelektor/ universitetslektor i engelsk lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som forsteamanuensis/ forstelektorl universitetslektor I engelsk vedfolatet for humaniora, samfunnsvitenskap og lxrerutdanning, lnstitutt for l&rerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS!LP 52/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor professor Michaela Porn ved Abo Akademi i Finland lnstituttstyret ved lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner professor Michaela Porn om ekstern sensor i profesjonsfag fram Fullmaktssak IS ILP 53/2014 Arkivref: 2014/1420 IHJ024 Utlysning av stilling som forskningsassistent Instituttstyret ved 1LP godkjenner vedlagt betenkning for 70 % stilling som forskningsassistent ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning. Stillingen fordeles meld 50 % til Dysleksistudien ved ILP og 20 % til forskningsgruppe i sproktilegnelse (CASTL) ved IS Fullmaktssak IS ILP 54/2014 Arkivref: 2014/1768 BPA001 Soknad om innpassing av ársstudiet i idrett fra Hogskolen i Hedmark lnstituttstyret ved Institutt for laererutdanning og pedagogikk godkjenner ikke eirsstudiet i idrett fra Hogskolen i Hedmark som fag 2 i master i l( rerutdanning trinn Fullmaktssak IS ILP 55/2014 Arkivref: 2013/6131 IST045 Forslag til bedommelseskomite for stilling som universitetslektor i norsk- 60 % engasjement til lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk foreslor folgende bedommelseskomité til stillingen som universitetslektor i norsk - 60 % engasjementtil ved ILP:

17 Audhild Nedberg, , ILP, Mellomveien 110. Christian Bjorn Bjerke, , Hogskolen i Ostfold, Avdeling for Ixrerutdanning, Postboks 700, 1757 Holden. Audhild Nedberg foresids som leder Fullmaktssak IS ILP 56/2014 Arkivref: 2014/229 KRI121 Nedlegging av LRU-1100 Norsk og LRU-1125 Matematikk, oppretting av fire erstattende emner, og endring av LRU-1010 Fra plan til praksis og LRU-1001 A mestre mangfoldet - Master i laererutdanning trinn lnstituttstyret ved lnstitutt for Ixrerutdanning og pedagogikk anbefaler folgende nedlegging og oppretting av emner samt endringer i emnebeskrivelser: LRU-1100 og LRU-1125 legges ned LRU-1101, LRU-1102, LRU-1126 og LRU-1127 opprettes LRU-1010 gjor noen endringer i arbeidskrav og legger til hjemmeoppgave under eksamensform LRU-1001 endrer eksamensform fra muntlig eksamen til hjemmeoppgave Endringene gjores gjeldende fra og med hasten 2014 Fullmaktssak IS ILP 57/2014 Arkivref: 2014/1874 IHJ024 Tilsetting i engasjement som universitetslektor i RLE ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Fullmaktssak IS ILP 58/2014 Arkivref: 2014/453 RWA022 Godkjenning av eksamenskommisjoner bacheloroppgaver/prosjektoppgaver FLU Instituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for bacheloroppgaver/prosjektoppgaver i Forskolelrerutdanningen, vdren 2014: Ledelse og teamarbeid (FLU-2001): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Toril Sverdrup, forstelektor Torbjorn lsaksen og universitetslektor Betty Steinsvik, alleved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: forstelektor Anne Myrstad ved UiT Norges arktiske universitet og forsteamanuensis Carl Cato Wadel ved Universitetet i Stavanger. Smdbarnspedagogikk (FLU-2004): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Tod/Sverdrup og hogskolelxrer Cathrine Skjernes, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: stipendiat Siri S. Madsen ved UiT Norges arktiske universitetog dosent Ninni Sandvik ved Hogskolen i Ostfold. Sprastimulering (FLU-2002): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: universitetslektorsidselboldermoog forsteamanuensis Jorid Hjulstad Junttila, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Utefag (FLU-2005): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Ingrid Frenningog forsteamanuensis Tove A. Utsi, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: universitetslektor Veronica Bergan ved UiT Norges arktiskeuniversitet og stipendiat KariAnneJorgensen ved Hogskolen i Buskerud og Vestfold. Fullmaktssak IS ILP 59/2014 Arkivref: 2014/1888 IHJ024 Utlysning av stilling som studieleder for praktisk-pedagogisk Iwrerutdanning (PPU) og for profesjonsfaget i lektorutdanningen trinn

18 lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for utlysning av aremalsstilling som studieleder for praktisk-pedagogisk Ixrerutdanning (PPU) og for profesjonsfaget i lektorutdanningen trinn ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk, campus Tromso. Stillingen bes utlyst som aremalsstilling for perioden Fullmaktssak IS ILP 62/2014 Arkivref: 2014/1998 IHJ024 Utlysning av stilling som prosjektkoordinator for universitetsskoleprosjektet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for laererutdanning og pedagogikk, campus Alta Instituttstyret ved Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av stilling som prosjektkoordinator for universitetsskoleprosjektet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk, campus Alta Fullmaktssak IS ILP 63/2014 Arkivref: 2010/5462 Forlengelse av stilling Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Fullmaktssak IS ILP 64/2014 Arkivref: 2014/2102 1E Utlysning av inntil 3 stillinger som universitetslektor/hogskolelwrer i matematikkdidaktikk ved lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk Instituttstyret ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av inntil 3 stillinger som universitetslektor/hogskolelxrer i matematikkdidaktikk ved Faku/tetfor humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 65/2014 Arkivref: 2012/3544 IHJ024 Forlengelse av engasjement som professor ll Fullmaktssak IS ILP 66/2014 Arkivref: 2010/535 15T045 Forslag til bedommelseskomite for Kirsten M. Limstrand sin dr. philos avhandling Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk foreslar folgende kommisjon til bedommelse av avhandlingen "Elevsamtaler - til barns og unges beste?". Jarle Bakke ILP, UiT, Mellomveien 110, 9037 Tromso. Kari Sondenä, Universitetet i Stavanger, Detsamfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt for sosialfag, 4036 Stavanger. Inger Karlefors, lnstitutt for utbildningsvetenskap, Lulea tekniska Universitet, Lulea, Sverige. Jade Bakkeforeslas som leder Fullmaktssak IS ILP 67/2014 Arkivref: 2014/453 RWA022

19 Godkjenning av eksamenskommisjoner ordinr eksamen FLU og BLU vfiren 2014 lnstituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for eksamen Barnehagelxrerutdanning og forskolelxrerutdanning vären 2014: Kunst, kultur og kreativitet (BLU-1102):Praktisk eksamen stas'onaert o samlin sbasert kull : universitetslektor Sidsel Boldermo, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, hogskolelwrer Nina Donnem og universitetslektor Bente Karlsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Natur, helse og bevegelse (BLU-1103):PraktisWmetodisk eksamen stasbnxrt kull : universitetslektor Veronica Bergan, forstelektor Ingrid Frenning og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiskeuniversitet. Praktisk/metodisk eksamen samlin sbasert kull : universitetslektor Veronica Bergan, forstelektor Ingrid Frenning, hogskolelrer Pernille Bartnxs og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Samfunnsfag (FLU-1005): Skoleeksamen: forstelektor Anne Myrstad og forstelektor Torbjorn lsaksen, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Estetisk faggruppe (FLU-1011): Praktisk ru eeksamen stas'onxrt kull: universitetslektor Bente Karlsen, universitetslektor Harald Eivind Moe, hogskolel&rer Nina Donnem, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, forstelektor Bjarne Isaksen, universitetslektor Miriam Wiik, universitetslektor Lillian Jensen og universitetslektor Trine Hild Blixrud, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Praktisk ru eeksamen samlin sbasert kull: universitetslektor Bente Karlsen, universitetslektor Harald Eivind Moe, hogskolelxrer Nina Donnem, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, universitetslektor Johan Olav Johansen,universitetslektor SisselHelfand,universitetslektorMiriam Wiik, universitetslektor Lillian Jensen og universitetslektor Marte Liset, alle ved UiT Norges arktiske universitet Religion, livssyn og etikk (FLU-1012): Skoleeksamen: forsteamanuensis Olav Tveiterds ved UiT Norges arktiske universitet, hogskolelektor Ingvild Mestad ved Hogskolen i Nord-Trondelag og hogskolelektor Audun Toft ved Hogskolen i Nesna. Klagekommisjon: forsteamanuensis Bengt-Ove Andreassen ved UiT Norges arktiske universitet og forsteamanuensis Lilly-Anne O. Elgvin ved Hogskolen i Buskerud og Vestfold. Norsk (FLU-1021): Skoleeksamen: forsteamanuensis Roald Larsen, forsteamanuensisjorid Junttila og PH. D-stipendiat Carola Kleeman, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: universitetslektor Guri Martens ved UiT Norges arktiske universitet og forstelektor Anne-Lise Wie ved Hogskolen i Nesna. Matematikk forste og tredje studieeir (FLU-1002/FLU-1022): Skoleeksamen tredje studieeir: universitetslektormonica Volden, universitetslektor Geir Olaf Pettersen og Anita Movik Simensen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Hjemmeeksamen forste studiedr: universitetslektor Monica Volden, universitetslektor Geir OlafPettersen og hogskolelektor Anita Movik Simensen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon (begge): universitetslektor Frode Sirnes Larsen ved UiT Norges arktiske universitet og universitetslektor Peil km ved Universitetet i Nordland. Pedagogikk tredje studieeir (FLU-2003): Muntlig eksamen: forstelektor Ragnar Norum og stipendiat Siri Sollid Madsen, beggeved UiTNorgesarktiske universitet. Ledelse og teamarbeid (FLU-2001): Muntlig eksamen: forstelektor Torbjorn Isaksen, forstelektor Torii Sverdrup og universitetslektor Betty Steinsvik, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Smâbarnspedagogikk (FLU-2004): Muntlig eksamen: forstelektor Torii Sverdrup og stipendiat Anja Pesch, begge ved UiT Norges arktiske universitet Fullmaktssak Is lip 68/2014 Arkivref: 2014/2357 IHJ024 Utlysning av stilling som praksiskonsulent ved Institutt for l rerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og laererutdanning, campus Tromso

20 lnstituttstyret ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av stilling som praksiskonsulent ved Institutt for l&rerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lxrerutdanning, campus Tromso Fullmaktssak IS ILP 69/2014 Arkivref: 2013/3971 IST045 Fors lag til bedommelseskomite til fast stilling som forsteamanuensislforstelektor i spesialpedagogikk ved Campus Alta lnstitutt for Ixrerutdanning og pedagogikk foreslor folgende bedommelseskomite til fast stilling som forsteamanuensis/forstelektor i spesialpedagogikk ved ILP campus Alta: Professor Per Frostad, NTNU, Pedagogisk institutt, 7491 Trondheim Professor Jenny Hogskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Postboks 952, 2604 Lillehammer Forsteamanuensis Mirjam H. Olsen, ILP, UiT Norges arktiske universitet, Alta Fullmaktssak IS ILP 70/2014 Arkivref: 2009/15511HJ024 Forlengelse av status som emeritus Unntatt offentlighet jf: offl. 13,1, jf. fyl. 13,1 nr. 1 Fullmaktssak IS ILP 71/2014 Arkivref: 14/453 RWA 022 Godkjenning av eksamenskommisjoner ordinaer eksamen FLU og BLU vsren 2014 (del 2) lnstituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for eksamen Barnehagelxrerutdanning og forskolelxrerutdanning vdren 2014: Pedagogikk andre studied!' (FLU-1013): Hjemmeeksamen (bade samlingsbasert og stasjonxrt kull): hogskolelwrer Pernille Bartnxs, universitetslektor Maria Dardanou og stipendiat Anja Pesch, alle ved UiT Norges arktiske universitet. SprOkstimulering (FLU-2002): Klagekommisjon (bacheloroppgave/prosjektoppgave): Carola Kleeman ved UiT Norges arktiske universitet og forstelektor Anne-Lise Wie ved Hogskolen i Nesna. Estetisk faggruppe (FLU-1011): Praktisk eksamen (samlingsbasert kull): Hogskolelxrer Siw Adolfsen erstatteruniversitetslektorharald Eivind Moe i eksamenskommisjon godkjent i Sak IS ILP Natur, helse og bevegelse (BLU-1103) Praktisk/metodisk eksamen (samlingsbasert kull): forsteamanuensis Solveig Karlsen, forstelektor Ingrid Frenning, hogskolelxrer Pernille Bartnxs og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. (Forsteamanuensis Solveig Karlsen erstatter universitetslektor Veronica Bergan som ble oppnevnt i Sak IS ILP ) Fullmaktssak IS ILP 72/2014 Arkivref: 2014/2480 OLC101 Utlysning av stilling som praksiskonsulent ved ILP Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten for ny stilling som praksiskonsulent og ber om at stillingen lyses ut snarest Fullmaktssak ISILP 73/2014 Arkivref: 2014/699 IST045 lnnstilling til stilling som studiekonsulent trinn 5-10 Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. Anne Husebekk rektor. Lasse Lønnum universitetsdirektør Dato: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 11.12.2014 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall til styremøte må meldes snarest til Hege Skogvang,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør

MØTEINNKALLING. Side1. universitetsdirektør Dato: 10.6.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Campus Breivika, Adm.bygget Møtedato: 18.06.2015 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Inger-Torill Bakke

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC.

Før styremøtet settes, vil det bli holdt et miniseminar på inntil 30 min) om MOOC. Dato: 19. november 2013 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet A 319, Administrasjonsbygget, Breivika Møtedato: 28.11.2013 Tidspunkt: 10:30 16.30 Før styremøtet settes, vil det

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 -

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 2/2014 Møtested: Styrerommet (3 etg. lærerutdanningen) Dato: 05.03.2014 Tidspunkt: 10:00 - Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 261 Dato: 12.06.2014 Sted: Styrerommet i Cirkus, Campus Ås Tid: Kl. 09.00 17.00. Lunsj kl. 12 og middag kl. 17 på Vitenparken INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7006, Gimlemoen Dato: 06.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Anne Løvland Kristin Dale Geir Øivind

Detaljer

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00

Studieutvalget. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Møteinnkalling Studieutvalget Utvalg: Møtested: University of Iceland, Island Dato: 05.05.2014 Tidspunkt: 14:00 Innkallingen er sendt til: Marit Aamodt Nielsen Svein Rune Olsen Kristin Dale Per Helge Silseth

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj).

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag 21. september og torsdag 22. september 2011 (lunsj til lunsj). Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: G-2015, Nesna Dato: 21.09.2011 22.09.2011 Tidspunkt: Fra kl. 13:00 første dag til ca. kl. 14:00 andre dag Det innkalles herved til møte i Styret

Detaljer

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag

Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Referat fra møte i Nasjonalt råd for lærerutdanning 9. og 10. februar 2009 Arrangør: Høgskolen i Sør-Trøndelag Rådsmøtet ble avviklet ved Radisson SAS Royal Garden Hotel. Tidsrammen var mandag 9. februar

Detaljer

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31

Vedtakssaker. 38/15 14/00756-7 (V) Referatsaker og orienteringer 10. 40/15 15/00914-5 (V) Budsjett 2015 revisjon 2; delårsstatus 31 MØTEINNKALLING Styret for Høgskolen i Nord-Trøndelag Dato: 25.06.2015 kl. 10:00 Sted: Møtesalen Levanger Arkivsak: 15/00013 Arkivkode: 012 Mulige forfall meldes snarest til SAKSKART Side 37/15 15/00039-10

Detaljer

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1

MØTEINNKALLING 4.2.2015. Side1 Dato: 4.2.2015 MØTEINNKALLING Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: ARCEx, Pavilijong sør ved Naturfagbygget Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Eventuelt forfall

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET INNKALLING TIL MØTE I FORSKNINGSUTVALGET Dato: 21.10.2014 Sted: Ås, Institutt for Naturforvaltning (INA), Sørhellinga, rom S257 Tid: 0900-1300 inkl lunsj SAKSLISTE Saker 40/2014 Godkjenning av innkalling

Detaljer

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning

Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Til Medlemmer av Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Observatører i Nasjonalt råd for teknologisk utdanning Kopi til Varamedlemmer i Nasjonalt råd for teknologisk

Detaljer

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste.

Forslag til vedtak: Fakultetsstyret, Det humanistiske fakultet, godkjenner innkalling og saksliste. Fakultetsstyret Det humanistiske fakultet INNKALLING TIL MØTE I FAKULTETSSTYRET DET HUMANISTISKE FAKULTET TIRSDAG 8. APRIL 2014, KL.12.15 15.00 i Hagbard Line huset: HL A 214. Møte: 1/2014 (Styremedlemmene

Detaljer

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Eventuelt forfall på hele eller deler av møtet og øvrig praktisk meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 21. mai 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 28. mai 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Peter Nicolai Arbo, Synnøve Brenden, Marit Roland

Detaljer

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE

INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE INNKALLING TIL UNIVERSITETSSTYREMØTE 1 av 130 Dato: 06.11.2014 Sted: Spiserommet, bygg 14, Campus Adamstuen Tid: Kl. 09.00-17.00. Lunsj kl. 11.45 INNKALLING TIL MØTE I UNIVERSITETSSTYRET Saksnr. Sakstittel

Detaljer

Rapport og planer (2013-2014)

Rapport og planer (2013-2014) Rapport og planer (2013-2014) For et 15.3.2014 Ref. 2013/1777 Innhold 1. Innledning... 3 2. Rapport 2013... 4 2.1. Rapport for virksomheten i 2013... 4 2.2. Øvrig rapportering...21 3. Planer for 2014...27

Detaljer

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015.

Vedtakssaker. Godkjenning av møteinnkalling til styremøtet 08.05.2015, og godkjenning av møteprotokoll fra styremøtet 13.03.2015. MØTEINNKALLING FRA STYREMØTET FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD MØTEINNKALLING Høgskolestyret HBV Dato: 08.05.2015 kl. 9:00 Sted: Campus Drammen, Papirbredden 2, 5.etg rom 15203 Arkivsak: 15/00247 Arkivkode:

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Høgskolestyret Møtested: B101, Høgskolen i Molde Dato: 27.02.2014 Tid: 10:00 Forfall meldes til utvalgssekretær som sørger for innkalling av varamedlemmer. Varamedlemmer møter kun

Detaljer

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no.

Event. forfall til møtet, behov for overnatting e.a. meldes til kristin.korsvold@hil.no. Til høgskolestyret Lillehammer, 5. desember 2013 Innkalling til møte i Høgskolestyret 13. desember 2013 Til: Bente Ohnstad, Jens Uwe Korten, Kari Broberg, Jan Grund, Synnøve Brenden, Peter Nicolai Arbo,

Detaljer

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00.

Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag den 5. september 2012 kl. 09.00 til kl. 14.00. Møteinnkalling Styre/råd/utvalg: Høgskolestyret Møtested: HOK-bygget, Mo i Rana, Midtre gate 4 Dato: 05.09.2012 Tidspunkt: Kl. 09-14 Det innkalles herved til møte i Styret for Høgskolen i Nesna onsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning

MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Dato: 30.3.2014 Arkiv: 2015/01253 MØTEINNKALLING Avdelingsstyret ved Avdeling for sykepleierutdanning Møtedato: 10.4.2015 Tid: Kl.09:00 11:00 Sted: Øya Helsehus, 7.etg., møterom 1. Deltakere: Rolf Windspoll

Detaljer

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til:

Universitetsstyret. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15. Innkallingen er sendt til: Møteinnkalling Universitetsstyret Utvalg: Møtested: A7 001, Campus Kristiansand Dato: 29.01.2014 Tidspunkt: 09:15 Innkallingen er sendt til: Torunn Lauvdal Frøydis Nordgård Vik Morgan Konnestad Heidi Kristensen

Detaljer

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13

FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) PROTOKOLL 12/13 FELLESSTYRET FOR NORGES VETERINÆRHØGSKOLE (NVH) OG UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP (UMB) Dato: 19. desember 2013 Tid: 10:00 17.00 Sted: Sem Gjestegård PROTOKOLL 12/13 Til stede: Styremedlemmer:

Detaljer

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000.

Thon Hotel Åsgårdstrand Styreseminar fra 13/3 klokken 1600 14/3 klokken 1000. STYRESAK FOR HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD Møtedato 14.03.14 (Styreseminar starter torsdag 13.03 klokken 1600) Dokumentdato 06.03.14 Saksbehandler Høgskoledirektør Saksnummer 14/00886 SAK 31/14 INNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til:

MØTEINNKALLING. Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00. Innkalling går til: MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet, Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 ca 14.00 Innkalling går til: Navn Funksjon Vigdis Moe Skarstein leder ekstern

Detaljer

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH.

Kopi med vedlegg: 1. varamedlem, prorektor for utdanning, fagdirektører i høgskoleadministrasjonen, hovedtillitsvalgte, dekaner, StorHK, SiH. Innkalling til styremøte 23. april 2009 Vår ref.: 2009/561 Til: Petter Dyndahl, Anne Kathrine Fossum, Eldar Kjendlie, Kari Kvigne, Morten Lang Ree, Vigdis Stensby, Torstein Storaas, Simon Tschudi, Pia

Detaljer

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2

Innspill fra instituttene. US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Innspill fra instituttene US-sak 55/2015 Vedlegg 2 Forslag fra INA om tiltak for å nå målet om mer fremragende forskning og utdanning ved NMBU Svar: 8. mai 2015, Forskningsavdelingen, epost til Solveig

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer