Referater og meldinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referater og meldinger"

Transkript

1 U T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning Arkivref: 2014/313 RGA001 Dato: Sak (skriv inn saksnr.) Til: Fa ku ltetssty ret Motedato: 4. juni 2014 Referater og meldinger 1. Endelig Strategi for HSL.fakultetet godkjent av styreleder (ref. Sak FS ) 2. Referat fra mote i styret ved Kvinnforsk Referat fra mote i instituttstyret ved ILP Referat fra mote i styret ved Senter for samiske studier (SESAM) Referat framote mellom fakultetsledelsen, de plasstillitsvalgte og hovedverneombud ved HSLiakultetet Jorgen Fossland fakultetsdirektor Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no

2 strategi For Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning VISJON Aktuell, viktig, synlig Aigeguovdil, dehálag, oidnosis HSI..fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljo som gjor en forskjell Innledning HSL-fakultetet er faglig bredt sammensatt med humanistiske og samfunnsvitenskapelige disipliner, samt lmrerutdanninger, og er lokalisert i Kirkenes, Alta og Tromso. Strategien skal gi retning og mobilisere fagmiljoene til a were synlige og aktive innen forskning, utdanning og formidling i den kommende firearsperioden. Fakultetet vil s rlig satse pa fagmiljo som er fremst pa sine felt nasjonalt og internasjonalt, men samtidig ta ansvaret for kunnskapsutvikling som er relevant for det nordnorske samfunnet og forstaelsen av nordomradene. Fakultetets fagmiljoer er svatrt viktige for universitetets arktiske profil, og bor pa grunnlag av sin faglige bredde kunne bidra aktivt til debatten om de globale utfordringene. Nar det gjelder urfolksforskning og forskning pa samiske samfunnsforhold, har HSLfakultetet en sterk posisjon. Fakultetet har ogsa et stort fagmajo som kan bidra til UiTs satsing pa praksisnwr profesjonsforskning innen latrerutdanning. 1

3 Med sin bredde har HSL-fakultetet satrlige forutsetninger for a imotekomme forventninger om tverrfaglige tilnmrminger til framtidas utfordringer, slik de er uttrykt i universitetets sentrale strategi: Energi, klima, miljo og samfunn Teknologi He lse, velferd og livskvalitet Samfunnsutvikling og demokratisering Likestilling mellom kjonnene skal fortsatt vmre grunnleggende for hele den faglige virksomheten. Dette innebatrer blant annet en tydeliggjoring av et kjonnsperspektiv i utdanning og forskning. Forskning, utviklingsarbeid og forskerutdanning HSL-fakultetets faglige bredde gjor fakultetet unikt i en nasjonal kontekst. Fakultetet er ogsa den enheten ved universitetet som publiserer mest. Mange av forskningsmiljoene holder hoy faglig kvalitet og har opparbeidet seg internasjonal spisskompetanse. Men fakultetet har ogsá utfordringer fordi flere av fagmiljoene er sm5, og sárbare. Mal Fakultetet skal styrke sin forskningskvalitet og -aktivitet Strategier sikre hoy kompetanse pa sentrale fagfelt gjennom mälrettet rekruttering styrke ordningen med forskningsgrupper styrke forskningslederkompetansen videreutvikle incentivordninger for a forbedre soknader om ekstern finansiering identifisere og stotte miljoer som kan konkurrere om toppforskningsmidler (f.eks. SFF, ERC) 2

4 Mal Fakultetet skal ha de fagmiljoene ved universitetet som publiserer mest og skal vwre pa niva med sine norske sosterfakultet Strategier Mal tilrettelegge for at flere miljoer blir ledende pa vitenskapelig publisering skape en kultur for publisering ved alle enheter satse pa publiseringssterke forskningsgrupper og enkeltforskere Fakultetet skal bli sterkere pa forskningsdrevet innovasjon Strategier utvikle og synliggjore hum-sam-ped- fagenes kvalitative innovasjonspotensial i form av nye begrep, teoretiske perspektiver og metodiske tilnatrminger synliggjore og videreutvikle de teknologibaserte og innovative miljoene ved fakultetet oke satsingen pa samisk sprakteknologi og videreutvikle teknologi for flere sprak, ogsâ i revitalisering av urfolks- og minoritetssprak tilrettelegge for at kompetansemiljo ved fakultetet kan delta i konkurransen om SFI MM Fakultetets fagmiljo skal delta og vwre aktiv i forskning som angar de globale samfunnsutfordringene Strategier 3

5 MAI identifisere og stimulere potensielle miljoer for tverrfaglig og interfakultatrt samarbeid stimulere til nasjonalt forskningssamarbeid oppfordre til transnasjonale perspektiver og internasjonale komparative prosesser i forskning oke andelen soknader innenfor de tverrfaglig orienterte nasjonale og internasjonale forskningsprogrammene (f.eks. SAMKUL, VAM, Horizon 2020) Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil Strategier oppfordre til bruk av FoU-terminen for a styrke internasjonalt samarbeid oppfordre fagmiljoer med et internasjonalt nettverk til a soke mobilitetsprogrammer og prosjektsamarbeid synliggjore fakultetet som en attraktiv arbeidsplass og samarbeidspartner for utenlandske forskere og institusjoner MAI Fakultetet skal tiltrekke seg flere og godt kvalifiserte sokere til sin ph.d.- utdanning og redusere studentenes gjennomforingstid Strategier forbedre hele rekrutteringsprosessen delta i ordningen med ph.d. i offentlig og privat sektor styrke veilederkompetansen knytte ph.d.-studentene til forskningsgrupper formalisere sluttseminar/lesning gjennomfore jevnlige latringsmiljoundersokelser vurdere fakultetets rolle i lokale og nasjonale forskerskoler Utdanning 4

6 HSL-fakultetet er alene nasjonalt om en femang 1rerutdanning, deltar i landets forste senter for fremragende utdanning, og er universitetets storste tilbyder av videreutdanning. Fakultetet har ogsä utviklet flere internasjonale masterprogram og fleksible emner. Fakultetet bor imidlertid oke studenttallet og utnytte bedre de pedagogiske og teknologiske verktoyene som allerede finnes. MM Fakultetet skal kontinuerlig forbedre utdanningskvaliteten Strategier MM identifisere og ta i bruk gode parameter for a male kvalitet i utdanning forebygge uonsket frafall stotte opp om ansatte som onsker a gjore en spesiell innsats innen utdanningsfeltet sikre helhetlige studie- og programdesign utnytte aktivt resultater fra Pro Ted (senter for fremragende utdanning) styrke sammenhengen mellom forskning og utdanning arbeide for a realisere bygg for Institutt for latrerutdanning og pedagogikk pa campus Breivika innen Fakultetet skal ha attraktive og synlige utdanninger Strategier sikre at studieprogrammene muter samfunnets behov videreutvikle innovative elementer i utdanningene styrke samarbeidet med arbeidslivet styrke rekrutteringsarbeidet i samarbeid med fagmiljoene videreutvikle ordningen med universitetsskoler og utrede en ordning med universitetsbarnehager etablere femarige grunnskolel rerutdanninger i Finnmark etablere en ny lektorutdanning med styrket integrasjon mellom fag, pedagogikk og praksis 5

7 Mil Fakultetet skal ha aktive og engasjerte studenter Strategier mg MM skape og videreutvikle gode latringsmiljo styrke studentetens fagpolitiske arbeid, faglige identitet og sosiale engasjement synliggjore studienes samfunnsrelevans utrede ordning med studiepoeng for studenters tillitsverv Fakultetet skal styrke det fleksible utdanningstilbudet Strategier utvikle en overordnet plan for arbeidet med fleksibel utdanning oke antall fleksible emner og program utarbeide teknologiske l ringsressurser for alle typer studenter (campus/ikke campus) Fakultetet skal styrke sin posisjon som universitetets fremste tilbyder av etter- og videreutdanning (evu) Strategier bidra til at flere fag deltar systematiskpa evu-omrklet 6

8 styrke arbeidet med 5.sikre langsiktige kontrakter med aktuelle institusjoner ta i bruk undervisningsformer som passer for personer i arbeid MM Fakultetet skal styrke sin internasjonale profil Strategier Formidling HSL-fakultetet har flere miljoer som er aktive i formidling, og har utviklet et eget belonningssystem for dette formâlet. Fakultetet har ogsâ etablert en administrativ nyhets- og formidlingstjeneste. Samtidig er fakultetet for lite synlig internt og eksternt. MM oke student- og latrerutvekslingen til og fra fakultetet oke antall engelskspraklige utdanningstilbud utvikle strategiske partnerskap kvalitetssikre utvekslingsavtaler koordinere utdannings- og forskningssamarbeidet med internasjonale institusjoner styrke mulighetene for internasjonalisering pa studieprogramniva. tilrettelegge for storre bruk av samarbeidsavtaler og utvekslingsmuligheter i det arktiske omradet Fakultetet skal ywre universitetets mest synlige fagmiljo og aktive formidlingsenhet Strategier styrke fakultetets synlighet internt og eksternt intensivere formidlingen fra fakultetets fagmiljo 7

9 oke formidlingen i nasjonak og internasjonale kanaler videreutvikle systemer for belonning av formidlingsaktiviteter oke publiseringen i open access kanaler styrke formidlingen pa samisk 8

10 U T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Senter for kvinne- og kjennsforskning Arkivref: 2014/1080 LN0000 Dato: Utvalg/mote Kvi n nforskstyret MoteIeder/referent **ay-len Skilbrei/Lise Nordbrond Motedato: Til stede: Forfall: 5.mars 2014 k May-Len Skilbrei(styreleder), Anne Britt Hemmen, Jahn Petter Johnsen, Aud Obstfelder Ann Therese Lotherington(senterleder), Sin Gerrard (begge fratrkte under sak 8 grunnet inhabilitet), Ingrid Hovda Lien, Cathrine Bjerknes og Lise Nordbrond Studentrepresentanter: Frode Haugstvedt Henriksen(meldt) og vara Kari Ripel Eie (ikke meldt) Sak 01/14 Sak 02/14 GODKJENNING AV SAKSLISTA (Arkivref.2014/1081) Det kom ingen merknader til innkallinga GODKJENNING AV REFERAT FRA MOTE 12.NOVEMBER(Arkivref.2013/1150) Forslag til vedtak: Referat fra mote 12.november godkjent Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 03/14 RAPPORT 'STRATEGI KVINNFORSK' (Arkivref.2014/1052) Forslag til vedtak: Kvinnforskstyret takker Jeanette Skoglund for vel utfort oppdrag. Rapporten vil vcere et viktig utgangspunkt for videre droftelser av KVINNFORSKs strategi Forslaget ble enstemmig vedtatt Sak 04/14 GODKJENNING AV REGNSKAP 2013 (Arkivref.2012/2023) Innstilling til vedtak: Styret godkjenner regnskap for 2013 Forslaget Me enstemmig vedtatt Sak 05/14 GODKJENNING AV BUDSJETT 2014 (Arkivref.2014/1125) Innstilling lii vedtak: Styret godkjenner Budsjett 2014 for KVINNFORSK Nytt forslag: 1. Styret godkjenner Budsjett 2014 for KVINNFORSK 2. Styret vedtar et arlig annum for senterleder pa kr ,- Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no

11 3. Styret ber om a fa lagt fram plan for disponering av frie avsatte midler til neste styremote Forslaget enstemmig vedtatt Sak 06/14 INNSTILLING TIL ASE HIORTH LERVIKS PRIS 2014(Arkivref.2013/5365) Fors lag til vedtak: Styret ber senterleder sikre en faglig vurdering av kandidatene slik at innstillingen primeert blir lagt fram pa styremotet 5.mars, subsidiwrt, at forslag til innstilling blir sendt pa sirkulasjon etter styremotet for endelig vedtak. Forslaget enstemmig vedtatt Sak 07/14 POSTDOKTOR ARCTIC MODERNITIES, KOMITE (Arkivref.2013/5447) Fors lag til vedtak: Bedommelseskorniteen for stillinga som postdoktor pa prosjektet Arctic Modernities far folgende medlemmer: I. Professor Heidi Hansson 2. Professor Anka Rya Forsteamanuensis Johan Schimanski Professor Anka Rya 11 oppnevnes til komiteens administrator. Forslaget ble enstemmig vedtatt 08/14 POSTDOKTOR KVINNFORSK INNSTILLING(Arkivref 2013/1161) Sak unntatt offentlighet Jf:offl. 25,1 Fors lag til vedtak: Kvinnforskstyret anbefaler i samild med intervjukomiteens vurdering at Marit Aure tilbys stillinga som postdoktor pa KVINNFORSK. Dersom hun takker nei, ber styret om at Yan Zhao far tilbud om stilling Nytt forslag til vedtak: Saka utsettes og sendes pa sirkulasjon for endelig vedtak Forslaget enstemmig vedtatt Fors lag til vedtak sendt pa sirkulasjon: Kvinnforskstyret anbefaler overfor HSL fakultetet at Marit Aure tilbys stillinga som postdoktor pa KVINNFORSK. Dersom hun takker nei, ber styret om at Yan Zhao far tilbud om stillinga Forslaget vedtatt mot ei stemme 09/14 Ingen saker til eventuelt 10/14 ORIENTERINGER Stemmerettsj ubileet sluttrapport Aktivitetsplan oversikt 2014 Framdrift : Arctic Modernities NFR prosjekt Mobile Lifestyles NFR prosjekt Tildelt fusjons- og saksmidler UiT Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no 2

12 Anne Britt Flemmen og Siv Ellen Kraft har overtatt som redaktorer for Tidsskrift for Kjonnsforskning. Referat sendt pa sirkulasjon ingen merknader innen utgatt frist, 26. mars Tromso, Lise Nordbrond/seksjonsleder May-Len Skilbrei/styreleder UiT / Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso uit.no 3

13 T NURSES ARKTISKE UNIVERSITET Institutt for leererutdanning og pedagogikk Arkivref: 2014/ J024 Dato: Utvalg/mote Moteleder/referent: Motedato: Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for Imrerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg/Chris Bull-Berg Odd Arne Thunberg, Betty Steinsvik, Unn-Doris Bck, Magne Olufsen, Helge Chr. Pedersen, Tina Owre, Annfrid R. Steele, Tore Nesheim, Helge Habbestad, Trude Steingárd og Chris Bull-Berg Ingen Sak ILP Godkjenning av innkalling og dagsorden Innkalling og dagsorden ble godkjent med den merknad at sakspapirene kom kun 2 dager i forkant av motet. Sak ILP Referat og orienteringssaker Referat fra instituttstyremote ble godkjent. Det var ingen orienteringssaker Sak ILP Arkivref 2014/2333 Diskusjonsnotat for handlingsplan til ILP Instituttstyret diskuterte det fremlagte notatet. Det fremkom flere merknader, bade med hensyn til form og innhold. Styret droftet ogsa prosessen fram mot endelig handlingsplan. Det var enighet om a avholde egen informasjonsmoter ved campus Alta og Tromso, hvor det redegjores for prosessen og hvor ansatte oppfordres til a komme med skriftlige innspill. Motene holdes primzert hhv 9. og 12. mai. Instituttstyrets medlemmer sender skriftlige tilbakemeldinger til instituttadministrasjonen i lopet av uke 19 og ny handlingsplan legges fram for instituttstyret pa neste mote. Chris Bull-Berg referent Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromso, uit.no

14 Saker vedtatt pa fullmakt ved Institutt for Imrerutdanning og pedagogikk i perioden mars - mai 2014, offentlig versjon Fullmaktssak IS ILP 27/2014 Arkivref: 2014/891 IHJ024 Utlysning av stilling som universitetslektor i pedagogikk pa praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som universitetslektor i pedagogikk pa praktisk-pedagogisk utdanning ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og k.rerutdanning, lnstitutt for 4.rerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 39/2014 Arkivref: 2014/653 KRI121 Godkjenning av ekstern sensor Nils Harald Moe lnstituttstyret ved Institutt for Ixrerutdanningen og pedagogikk godkjenner lektor Nils Harald Moe som ekstern sensor i mat og helse fram til Fullmaktssak IS ILP 40/2014 Arkivref: 2014/453 KIM 21 Oppnevning av eksamens- og klagekommisjon for LRU-2220 Mat og helse trinn lnstituttstyret vedlnstitutt for txrerutdanning og pedagogikkoppnevnerfolgende eksamenskommisjoner for eksamen i emnet LRU-2220 Mat og helse trinn, varen 2014: Vurdering av hjemmeeksamen og praktisk eksamen: Internsensor: ForsteamanuensisElse Marie eivrebo Ekstern sensor: Universitetslektor Jan Arne Pettersen ved Universitetet i Nordland Klagekommisjon hjemmeeksamen: Internsensor: UniversitetslektorLine Husjord Ekstern sensor: Hogskolelektor Bjorg Korsnes ved Hogskolen i Nord-Trondelag Fullmaktssak IS ILP 41/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor forsteamanuensis Marit Jorgensen lnstituttstyret ved lnstitutt for lxrerutdanning og pedagogikk godkjenner forsteamanuensis Marit Jorgensen som ekstern sensor i naturfag fram til Fullmaktssak IS ILP 42/2014 Arkivref: 2014/1206/NMR022 Kriterier for opptak pa grunnlag av realkompetanse til bachelor i pedagogikk lnstituttstyret ved ILP godkjenner de overnevnte kriteriene (punkt 2 og 3) for opptak pa bachelorprogrammet i pedagogikk pa grunnlag av realkompetanse. E Idring trer i kraft umiddelbart Fullmaktssak IS ILP 44/2014 Arkivref: 2013/4254 IST045

15 Ny utlysning av stilling som forsteamanuensis/forstelektor/ universitetslektor i IKT og!wring ved ILP lnstitutt for LTrerutdanning og pedagogikk ber om at stillingen lyses ut pd nytt med sammebetenkning som ved forste gangs utlysning Fullmaktssak IS!LP Arkivref:2014/1323 IHJ024 Utlysning av stilling som studieleder for barnehagelwrerutdanningen ved ILP, campus Tromso Instituttstyretved /LP godkjenner vedlagt betenkning for utlysning av bremalsstilling som stuclieleder for barnehagelwrerutdanningen ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning, lnstitutt for I. rerutdanning og pedagogikk, campus Tromso. Stillingen bes utlyst som dremdisstilling for perioden Fullmaktssak IS ILP 46/2014 Arkivref:2013/4554 I HJ024 Ny utlysning av stilling som assisterende kontorsjef ved ILP, campus Alta lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for annen gangs utlysning av fast stilling som assisterende kontorsjef ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for lxrerutdanning og pedagogikk, campus Alta Fullmaktssak IS ILP 47/2014 Arkivref: 2013/4180 IST045 Forslag til bedommelseskomite til forsteamanuensis/forstelektor/ universitetslektor i engelsk (spr5k), 3-Srig vikariat lnstitutt for laererutdanning og pedagogikk foresldr folgende bedommelseskomite til stillingen som forsteamanuensis/forstelektor/universitetslektor i engelsk (spnik), 3-drig vikariat ved ILP: Terje Lohndal, telefon , Institutt for spreikog litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Annjo Klungervik telefon , Institutt for spra og litteratur, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 7491 Trondheim. Eivind N. Torgersen, telefon , Avdeling for l,.rer- og tolkerutdanning, Hogskolen i Sor-Trondelag - HiST, Pb 2320, 7004 Trondheim. Annjo Klungervik Greenall foresids som leder Fullmaktssak IS llp 48/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor forsteamanuensis Islam Youssef ved Hogskolen i Telemark Folgende er foreslätt og onskes som ekstern sensor i engelsk for master i lwrerutdanning veduit:

16 Forsteamanuensis Islam Youssef. Youssef er PhD i teoretisk lingvistikk fra UiT. Youssef er forsteamanuensis ved Hogskolen i Telemark. Se vedlagte cv Fullmaktssak IS ILP 50/2014 Arkivref:2013/6118IHJ024 Utlysning av stilling som universitetslektor i norsk Instituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som universitetslektor i norskved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 51/2014 Arkivref: 2013/5823 IHJ024 Ny utlysning av fast stilling som forsteamanuensis/ forstelektor/ universitetslektor i engelsk lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for fast stilling som forsteamanuensis/ forstelektorl universitetslektor I engelsk vedfolatet for humaniora, samfunnsvitenskap og lxrerutdanning, lnstitutt for l&rerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS!LP 52/2014 Arkivref: 2014/653 BPA001 Godkjenning av ekstern sensor professor Michaela Porn ved Abo Akademi i Finland lnstituttstyret ved lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner professor Michaela Porn om ekstern sensor i profesjonsfag fram Fullmaktssak IS ILP 53/2014 Arkivref: 2014/1420 IHJ024 Utlysning av stilling som forskningsassistent Instituttstyret ved 1LP godkjenner vedlagt betenkning for 70 % stilling som forskningsassistent ved fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning. Stillingen fordeles meld 50 % til Dysleksistudien ved ILP og 20 % til forskningsgruppe i sproktilegnelse (CASTL) ved IS Fullmaktssak IS ILP 54/2014 Arkivref: 2014/1768 BPA001 Soknad om innpassing av ársstudiet i idrett fra Hogskolen i Hedmark lnstituttstyret ved Institutt for laererutdanning og pedagogikk godkjenner ikke eirsstudiet i idrett fra Hogskolen i Hedmark som fag 2 i master i l( rerutdanning trinn Fullmaktssak IS ILP 55/2014 Arkivref: 2013/6131 IST045 Forslag til bedommelseskomite for stilling som universitetslektor i norsk- 60 % engasjement til lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk foreslor folgende bedommelseskomité til stillingen som universitetslektor i norsk - 60 % engasjementtil ved ILP:

17 Audhild Nedberg, , ILP, Mellomveien 110. Christian Bjorn Bjerke, , Hogskolen i Ostfold, Avdeling for Ixrerutdanning, Postboks 700, 1757 Holden. Audhild Nedberg foresids som leder Fullmaktssak IS ILP 56/2014 Arkivref: 2014/229 KRI121 Nedlegging av LRU-1100 Norsk og LRU-1125 Matematikk, oppretting av fire erstattende emner, og endring av LRU-1010 Fra plan til praksis og LRU-1001 A mestre mangfoldet - Master i laererutdanning trinn lnstituttstyret ved lnstitutt for Ixrerutdanning og pedagogikk anbefaler folgende nedlegging og oppretting av emner samt endringer i emnebeskrivelser: LRU-1100 og LRU-1125 legges ned LRU-1101, LRU-1102, LRU-1126 og LRU-1127 opprettes LRU-1010 gjor noen endringer i arbeidskrav og legger til hjemmeoppgave under eksamensform LRU-1001 endrer eksamensform fra muntlig eksamen til hjemmeoppgave Endringene gjores gjeldende fra og med hasten 2014 Fullmaktssak IS ILP 57/2014 Arkivref: 2014/1874 IHJ024 Tilsetting i engasjement som universitetslektor i RLE ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Fullmaktssak IS ILP 58/2014 Arkivref: 2014/453 RWA022 Godkjenning av eksamenskommisjoner bacheloroppgaver/prosjektoppgaver FLU Instituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for bacheloroppgaver/prosjektoppgaver i Forskolelrerutdanningen, vdren 2014: Ledelse og teamarbeid (FLU-2001): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Toril Sverdrup, forstelektor Torbjorn lsaksen og universitetslektor Betty Steinsvik, alleved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: forstelektor Anne Myrstad ved UiT Norges arktiske universitet og forsteamanuensis Carl Cato Wadel ved Universitetet i Stavanger. Smdbarnspedagogikk (FLU-2004): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Tod/Sverdrup og hogskolelxrer Cathrine Skjernes, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: stipendiat Siri S. Madsen ved UiT Norges arktiske universitetog dosent Ninni Sandvik ved Hogskolen i Ostfold. Sprastimulering (FLU-2002): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: universitetslektorsidselboldermoog forsteamanuensis Jorid Hjulstad Junttila, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Utefag (FLU-2005): Bacheloroppgave/prosjektoppgave: forstelektor Ingrid Frenningog forsteamanuensis Tove A. Utsi, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: universitetslektor Veronica Bergan ved UiT Norges arktiskeuniversitet og stipendiat KariAnneJorgensen ved Hogskolen i Buskerud og Vestfold. Fullmaktssak IS ILP 59/2014 Arkivref: 2014/1888 IHJ024 Utlysning av stilling som studieleder for praktisk-pedagogisk Iwrerutdanning (PPU) og for profesjonsfaget i lektorutdanningen trinn

18 lnstituttstyret ved ILP godkjenner vedlagt betenkning for utlysning av aremalsstilling som studieleder for praktisk-pedagogisk Ixrerutdanning (PPU) og for profesjonsfaget i lektorutdanningen trinn ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk, campus Tromso. Stillingen bes utlyst som aremalsstilling for perioden Fullmaktssak IS ILP 62/2014 Arkivref: 2014/1998 IHJ024 Utlysning av stilling som prosjektkoordinator for universitetsskoleprosjektet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, lnstitutt for laererutdanning og pedagogikk, campus Alta Instituttstyret ved Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av stilling som prosjektkoordinator for universitetsskoleprosjektet ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lwrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk, campus Alta Fullmaktssak IS ILP 63/2014 Arkivref: 2010/5462 Forlengelse av stilling Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1 Fullmaktssak IS ILP 64/2014 Arkivref: 2014/2102 1E Utlysning av inntil 3 stillinger som universitetslektor/hogskolelwrer i matematikkdidaktikk ved lnstitutt for lwrerutdanning og pedagogikk Instituttstyret ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av inntil 3 stillinger som universitetslektor/hogskolelxrer i matematikkdidaktikk ved Faku/tetfor humaniora, samfunnsvitenskap og Ixrerutdanning, Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk Fullmaktssak IS ILP 65/2014 Arkivref: 2012/3544 IHJ024 Forlengelse av engasjement som professor ll Fullmaktssak IS ILP 66/2014 Arkivref: 2010/535 15T045 Forslag til bedommelseskomite for Kirsten M. Limstrand sin dr. philos avhandling Institutt for Ixrerutdanning og pedagogikk foreslar folgende kommisjon til bedommelse av avhandlingen "Elevsamtaler - til barns og unges beste?". Jarle Bakke ILP, UiT, Mellomveien 110, 9037 Tromso. Kari Sondenä, Universitetet i Stavanger, Detsamfunnsvitenskapelige fakultetet, Institutt for sosialfag, 4036 Stavanger. Inger Karlefors, lnstitutt for utbildningsvetenskap, Lulea tekniska Universitet, Lulea, Sverige. Jade Bakkeforeslas som leder Fullmaktssak IS ILP 67/2014 Arkivref: 2014/453 RWA022

19 Godkjenning av eksamenskommisjoner ordinr eksamen FLU og BLU vfiren 2014 lnstituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for eksamen Barnehagelxrerutdanning og forskolelxrerutdanning vären 2014: Kunst, kultur og kreativitet (BLU-1102):Praktisk eksamen stas'onaert o samlin sbasert kull : universitetslektor Sidsel Boldermo, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, hogskolelwrer Nina Donnem og universitetslektor Bente Karlsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Natur, helse og bevegelse (BLU-1103):PraktisWmetodisk eksamen stasbnxrt kull : universitetslektor Veronica Bergan, forstelektor Ingrid Frenning og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiskeuniversitet. Praktisk/metodisk eksamen samlin sbasert kull : universitetslektor Veronica Bergan, forstelektor Ingrid Frenning, hogskolelrer Pernille Bartnxs og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Samfunnsfag (FLU-1005): Skoleeksamen: forstelektor Anne Myrstad og forstelektor Torbjorn lsaksen, begge ved UiT Norges arktiske universitet. Estetisk faggruppe (FLU-1011): Praktisk ru eeksamen stas'onxrt kull: universitetslektor Bente Karlsen, universitetslektor Harald Eivind Moe, hogskolel&rer Nina Donnem, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, forstelektor Bjarne Isaksen, universitetslektor Miriam Wiik, universitetslektor Lillian Jensen og universitetslektor Trine Hild Blixrud, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Praktisk ru eeksamen samlin sbasert kull: universitetslektor Bente Karlsen, universitetslektor Harald Eivind Moe, hogskolelxrer Nina Donnem, universitetslektor Bengt Arve Haugseth, universitetslektor Johan Olav Johansen,universitetslektor SisselHelfand,universitetslektorMiriam Wiik, universitetslektor Lillian Jensen og universitetslektor Marte Liset, alle ved UiT Norges arktiske universitet Religion, livssyn og etikk (FLU-1012): Skoleeksamen: forsteamanuensis Olav Tveiterds ved UiT Norges arktiske universitet, hogskolelektor Ingvild Mestad ved Hogskolen i Nord-Trondelag og hogskolelektor Audun Toft ved Hogskolen i Nesna. Klagekommisjon: forsteamanuensis Bengt-Ove Andreassen ved UiT Norges arktiske universitet og forsteamanuensis Lilly-Anne O. Elgvin ved Hogskolen i Buskerud og Vestfold. Norsk (FLU-1021): Skoleeksamen: forsteamanuensis Roald Larsen, forsteamanuensisjorid Junttila og PH. D-stipendiat Carola Kleeman, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon: universitetslektor Guri Martens ved UiT Norges arktiske universitet og forstelektor Anne-Lise Wie ved Hogskolen i Nesna. Matematikk forste og tredje studieeir (FLU-1002/FLU-1022): Skoleeksamen tredje studieeir: universitetslektormonica Volden, universitetslektor Geir Olaf Pettersen og Anita Movik Simensen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Hjemmeeksamen forste studiedr: universitetslektor Monica Volden, universitetslektor Geir OlafPettersen og hogskolelektor Anita Movik Simensen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Klagekommisjon (begge): universitetslektor Frode Sirnes Larsen ved UiT Norges arktiske universitet og universitetslektor Peil km ved Universitetet i Nordland. Pedagogikk tredje studieeir (FLU-2003): Muntlig eksamen: forstelektor Ragnar Norum og stipendiat Siri Sollid Madsen, beggeved UiTNorgesarktiske universitet. Ledelse og teamarbeid (FLU-2001): Muntlig eksamen: forstelektor Torbjorn Isaksen, forstelektor Torii Sverdrup og universitetslektor Betty Steinsvik, alle ved UiT Norges arktiske universitet. Smâbarnspedagogikk (FLU-2004): Muntlig eksamen: forstelektor Torii Sverdrup og stipendiat Anja Pesch, begge ved UiT Norges arktiske universitet Fullmaktssak Is lip 68/2014 Arkivref: 2014/2357 IHJ024 Utlysning av stilling som praksiskonsulent ved Institutt for l rerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og laererutdanning, campus Tromso

20 lnstituttstyret ved Institutt for lwrerutdanning og pedagogikk godkjenner den vedlagte betenkningen for utlysning av stilling som praksiskonsulent ved Institutt for l&rerutdanning og pedagogikk, Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lxrerutdanning, campus Tromso Fullmaktssak IS ILP 69/2014 Arkivref: 2013/3971 IST045 Fors lag til bedommelseskomite til fast stilling som forsteamanuensislforstelektor i spesialpedagogikk ved Campus Alta lnstitutt for Ixrerutdanning og pedagogikk foreslor folgende bedommelseskomite til fast stilling som forsteamanuensis/forstelektor i spesialpedagogikk ved ILP campus Alta: Professor Per Frostad, NTNU, Pedagogisk institutt, 7491 Trondheim Professor Jenny Hogskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og sosialfag, Postboks 952, 2604 Lillehammer Forsteamanuensis Mirjam H. Olsen, ILP, UiT Norges arktiske universitet, Alta Fullmaktssak IS ILP 70/2014 Arkivref: 2009/15511HJ024 Forlengelse av status som emeritus Unntatt offentlighet jf: offl. 13,1, jf. fyl. 13,1 nr. 1 Fullmaktssak IS ILP 71/2014 Arkivref: 14/453 RWA 022 Godkjenning av eksamenskommisjoner ordinaer eksamen FLU og BLU vsren 2014 (del 2) lnstituttstyret ved ILP godkjenner folgende eksamenskommisjoner for eksamen Barnehagelxrerutdanning og forskolelxrerutdanning vdren 2014: Pedagogikk andre studied!' (FLU-1013): Hjemmeeksamen (bade samlingsbasert og stasjonxrt kull): hogskolelwrer Pernille Bartnxs, universitetslektor Maria Dardanou og stipendiat Anja Pesch, alle ved UiT Norges arktiske universitet. SprOkstimulering (FLU-2002): Klagekommisjon (bacheloroppgave/prosjektoppgave): Carola Kleeman ved UiT Norges arktiske universitet og forstelektor Anne-Lise Wie ved Hogskolen i Nesna. Estetisk faggruppe (FLU-1011): Praktisk eksamen (samlingsbasert kull): Hogskolelxrer Siw Adolfsen erstatteruniversitetslektorharald Eivind Moe i eksamenskommisjon godkjent i Sak IS ILP Natur, helse og bevegelse (BLU-1103) Praktisk/metodisk eksamen (samlingsbasert kull): forsteamanuensis Solveig Karlsen, forstelektor Ingrid Frenning, hogskolelxrer Pernille Bartnxs og universitetslektor Karin Danielsen, alle ved UiT Norges arktiske universitet. (Forsteamanuensis Solveig Karlsen erstatter universitetslektor Veronica Bergan som ble oppnevnt i Sak IS ILP ) Fullmaktssak IS ILP 72/2014 Arkivref: 2014/2480 OLC101 Utlysning av stilling som praksiskonsulent ved ILP Instituttstyret godkjenner utlysningsteksten for ny stilling som praksiskonsulent og ber om at stillingen lyses ut snarest Fullmaktssak ISILP 73/2014 Arkivref: 2014/699 IST045 lnnstilling til stilling som studiekonsulent trinn 5-10 Unntatt offentlighet jf: offl. 25,1

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning. Strategi Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha synlige og aktuelle fagmiljø som gjør

Detaljer

HSL-fakultetet: utkast til strategi

HSL-fakultetet: utkast til strategi HSL-fakultetet: utkast til strategi 2014-2017 VISJON Aktuell, viktig, synlig Áigeguovdil, dehálaš, oidnosis HSL-fakultetet skal ha et synlig og aktuelt fagmiljø som gjør en forskjell Innledning HSL-fakultetet

Detaljer

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres

- Analyse og vurdering av et utvalg elevtekster fjernes - En empirisk undersøkelse med refleksjonsnotat tas inn som arbeidskrav, og skal gjennomføres FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG PEDAGOGIKK MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ILP Møteleder/referent: Sonni Olsen/Chris Bull-Berg Møtedato:

Detaljer

Referat og meldinger U T. Til: Fakultetsstyret Motedato:

Referat og meldinger U T. Til: Fakultetsstyret Motedato: U T NORGES ARKTISKE UNIVERSITET Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og Imrerutdanning Arkivref: 2015/261 JF0001 Dato: 26.11.2015 Til: Fakultetsstyret Motedato: 02.12.2015 Referat og meldinger 1.

Detaljer

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330)

SAK FS-26/2017 OPPRETTING AV BACHELORGRADSPROGRAM I ENGELSK (Arkivref. 2017/330) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 15.09.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2013/373 IHJ024 Dato: 11.10.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2013/375 JFO001 Dato: 14.09.2013 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fak. Steinar Stjernø/Sonni

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 27.09.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: Til stede: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet

Detaljer

SAK FS- 3/2015. Forslag til årsplan for Fakultetsstyret Møtedato: Til:

SAK FS- 3/2015. Forslag til årsplan for Fakultetsstyret Møtedato: Til: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2015/476 JFO001 Dato: 22.01.2015 SAK FS- 3/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29.1.2015 Forslag til årsplan for 2015 Postboks 6050

Detaljer

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Instituttstyret ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Arkivref: 2016/841 IHJ024 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 10.2.2016 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2016/1536 JFO001 Dato: 09.11.2016 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 02.12.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-16:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET

Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet NORGES Arkivref: 2014/418 IST000 ARKTISKE Dato: 14.10.2014 UNIVERSITET ØTEREFERAT Utvalg/møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato:

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.:2017/605 FLA000 Dato: 08.06.2017 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret, HSL-fakultetet Ingvild

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Referatsak 1 Arkivref. 2014/486-8 Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref: 2014/486 ELA031 Dato: 01.04.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Museumsstyret Møtedato: 1.april

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.6.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Finnmarksfakultetet Møtested: Møterom Haldde, Finnmarksfakultetet, campus Alta Møtedato: 03.12.2014 Tidspunkt: 09:00-1200 Følgende faste medlemmer møtte: Navn

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET SAK KF 10 13 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 12.04.2013 Arkivref.: 2013/141 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet

Detaljer

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012.

Vedtak: Styret ved Institutt for kultur og litteratur vil ikke anbefale at Ole Karlsen får forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012. Vedlegg til sak IKL 33-2011, a) IKL-fullmaktsaker i perioden april oktober, 2011 Arkivnr: Sak: 2010/857-7 IKL 13-2011 Søknad om forlenget permisjon ut studieåret 2011/2012, Ole Karlsen - innstilling fra

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 07.10.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 07.10.2015 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref.

KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: Arkivref. KF 07-11 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 01.04.2011 Arkivref.: 2010/542 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 18.02.11. 2. Referat fra

Detaljer

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet

Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger ved HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/2265 JFO001 Dato: 28.04.2016 Sak FS-13/2016 FS-13/2016 Til:Fakultetsstyret Møtedato:4.5.2016 Kriterier for tildeling av rekrutteringsstillinger

Detaljer

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014

Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Møtedato: Torsdag 25. september 2014 Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/4084 AKJ000 Dato: 08.09.2014 Sak FS-26/2014 SAK FS-26/2014 Til: Fakultetsstyret ved Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning.

Sak PS-SOA /439 Tildelingsbrev: midler fra utdanningsfondet ved HSLfakultetet. Brevet ble tatt til etterretning. FAKULTET FOR HUMANIORA, SAMFUNNSVITENSKAP OG LÆRERUTDANNING INSTITUTT FOR ARKEOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI MØTEREFERAT Møte i: Programstyret for sosialantropologi Møteleder/referent: Bror Olsen / Anja Pesch

Detaljer

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015)

Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) Strategisk plan for Handelshøyskolen i Trondheim 2016-2020 Vedtatt i fakultetsstyret (11.12.2015) 1 Visjon Handelshøyskolen i Trondheim skal være en selvstendig, anerkjent handelshøyskole med internasjonal

Detaljer

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015

FS BFE /2 REFERAT FRA FAKULTETSSTYREMØTE 24. NOVEMBER 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2016/168 MJE000 Dato: 11.02.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen Møtedato:

Detaljer

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015

Fakultetsstyret ved BFE - fak. Møtedato : Sirkulasjonssaker 21. april 2015 og møte 28. mai 2015 Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi Arkivref: 2015/2 MJE000 Dato: 27.05.2015 MØTE REFERAT Utvalg/ m øte i : Møteleder/referen t : Fakultetsstyret ved BFE - fak. Hans Olav Karde/Christian Hansen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: Bjørn Solvang. Ragnhild Johanne Rensaa Prodekan for utdanning MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Møtested: Styrerommet E2016, UiT i Narvik Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle

Forfall: Eirik Strømland, Ingrid Helgøy. Fra dekanatet: Annelin Eriksen, Knut Hidle UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 23.02.2016. Møtet ble holdt i Lauritz Meltzers hus og varte fra kl. 09:15-13:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

SAK FS-4/2016. Forslag til Årsplan for HSL-fakultetet

SAK FS-4/2016. Forslag til Årsplan for HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2016/1771 FLA000 Dato: 21.01.2016 SAK FS-4/2016 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. januar 2016 Forslag til Årsplan for 2016 - HSL-fakultetet

Detaljer

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad.

Prosess for behandling av søknader om støtte til forskningsgrupper. Alle beløpene er maksimumsbeløp og tildeles basert på søknad. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/2153 HSA003 Dato: 15.10.2014 SAK FS 36-2014 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 29. oktober 2014 Prosess for behandling av søknader

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for ingeniørvitenskap og sikkerhet Arkivref: 2014/1830 GTU000 Dato: 16.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret Møtedato: 16.12.14 kl. 12.00 Til stede:

Detaljer

IKL-fullmaktsaker januar-juli 2013

IKL-fullmaktsaker januar-juli 2013 IKL-fullmaktsaker januar-juli 2013 Arkivnr: Sak: 2012/4770-6 Sak IKL 1-2013 Forslag til komité for vurdering av søkere til stipendiatstilling innen urfolksforskning, stilling nr 2246 Styret ved Institutt

Detaljer

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant

Marit Olli Helgesen Medlem Teknisk-administrativ ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1 - A155, Fakultetsadministrasjonen NT-fak, Realfagbygget Møtedato: 17.09.2015 Tidspunkt: 08:30 Følgende faste

Detaljer

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09

Føringer i fusjonsplattformen. Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Føringer i fusjonsplattformen Møte i gruppe for faglig organisering 18.09 Høy kvalitet Våre studenter skal oppleve undervisning, læring og læringsmiljø med høy kvalitet og høye kvalitetskrav. Utdanningene

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2015/728 ANA026 Dato: 12.02.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 12.02.2015 Til stede: Forfall: Nina

Detaljer

SAK FS Helsefak 34-13

SAK FS Helsefak 34-13 Det helsevitenskapelige fakultet Arkivref: 2013/4472 TMI016 Dato: 01.10.2013 Sak FS Helsefak 34-13 SAK FS Helsefak 34-13 Til: Fakultetsstyret ved Det helsevitenskapelige fakultet Møtedato: 9. oktober 2013

Detaljer

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013.

Internasjonaliseringsprisen lyses ut og frist for nominasjoner er 1. januar 2013. Saksnr 2012/3177 Referat fra møte i Internasjonalt utvalg på institusjonsnivå ved Høgskolen i Oslo og Akershus Tid: Fredag 12. oktober kl 10-12 Sted: Rom 314 (KK-senteret), Pilestredet 46 Tilstede: Prorektor

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.02.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:30-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

SAK FS-4/2017. Til:Fakultetstyret Møtedato:

SAK FS-4/2017. Til:Fakultetstyret Møtedato: Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/1771 JFO001 Dato: 25.01.2017 SAK FS-4/2017 Til:Fakultetstyret Møtedato:1.2.2017 Sak FS-4/2017: Forslag til årsplan for 2017 Universitetsdirektøren

Detaljer

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo

Instituttleder Nina Emaus/ kontorsjef Vibeke Guddingsmo Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2016/2414 VGU001 Dato: 09.06.2016 MØTEREFERAT Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Instituttstyret IHO Møtedato: 09.06.2016 Til stede: Forfall: Instituttleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE

UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 07.09.2016 kl. 13.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus Tilstede: Gruppe A Dekan

Detaljer

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk

Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Institutt for lærerutdanning og pedagogikk Odd Arne Thunberg 17. Oktober 2014 Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) ILP er Nord-Norges, og et av Norges, største miljøer innen pedagogikk og lærerutdanning

Detaljer

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015.

SAK FS 7/2015. Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering av avsetninger. Innledning. Regnskap Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015. Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2014/5050 MNI001 Dato: 25.02.2015 SAK FS 7/2015 Til: Fakultetsstyret Møtedato: 4. mars 2015 Gjennomgang av regnskap for 2014 og disponering

Detaljer

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan

SAK M 12/17. Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai Årsplan 2017 og offisiell årsrapport Årsplan Tromsø Museum - Universitetsmuseet Arkivref.: 2017/1054 IBA004 Dato: 24.04.2017 Saksnr: M 12/17 SAK M 12/17 Til: Museumsstyret Møtedato: 2. mai 2017 Årsplan 2017 og offisiell årsrapport 2016 Årsplan Universitetsdirektøren

Detaljer

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: kl Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 01.06.10 kl. 12.00

Detaljer

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet

Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring om rapporter fra arbeidsgrupper. Høringssvar fra HSL-fakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref.: 2016/712 Dato: 13.03.2017 Universitetsledelsen v/odd Arne Paulsen Organisering av UiT Norges arktiske universitet - Intern høring

Detaljer

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no

Dersom noen ønsker vedlegg til sakene, ring sekretariatet, tlf 55-58 93 80, eller send en e- post til post@hffa.uib.no UNIVERSITETET I BERGEN DET HUMANISTISKE FAKULTET Bergen, 04.03.2008 PROTOKOLL fra møte i Fakultetsstyret tirsdag 04.03.2008 kl 1215 1545 i Møterommet, Fakultetsbiblioteket HF. Dersom noen ønsker vedlegg

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 24.10.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.2.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl.12:30 16:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte:

MØTEPROTOKOLL. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Kenneth Ruud Anne Husebekk Rektor. Fra rektoratet møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Møterommet, Campus Breivika, Arktisk biologi Møtedato: 27.05.2015 Tidspunkt: 10:30 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Tove

Detaljer

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse:

Saksliste: Sak nr.: Arkivref.: Tittel/beskrivelse: FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Møtedato: 14.06.11 kl.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste

MØTEINNKALLING. Saksliste Arkivref: 2013/588 GTU000 MØTEINNKALLING Møtetid: 12.11.13 kl. 12.30 Møtested: Møterom J-100 Saksliste Saksnr Arkivref. Tittel/beskrivelse. IIS-S 42-13 2013/588 Referatsaker IIS-S 43-13 2011/3126 Endring

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for helse- og omsorgsfag Arkivref: 2014/107 ANA026 Dato: 22.10.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 23.10.2014 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved IHO

Detaljer

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning

Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Det utdanningsvitenskapelige fakultet Institutt for lærerutdanning og skoleforskning Referat fra møte i Instituttstyret Tirsdag 14.10.2014 kl.13.30 15.00 Instituttstyrerommet NHA Tilstede: Vitenskapelig

Detaljer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer

MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Følgende faste medlemmer møtte Navn Funksjon Representerer MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, NT-fak fakultetsadministrasjonen Møtedato: 10.12.2014 Tidspunkt: 09:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 12.09.2013. Møtet ble holdt på Bjørnefjorden Gjestetun og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede

Detaljer

NORGES IDRETTSHØGSKOLE

NORGES IDRETTSHØGSKOLE NORGES IDRETTSHØGSKOLE STYREPROTOKOLL NR. 1/16 MØTE 11. februar 2016 KL. 12:00 16:00 Til stede fra styret: Kari Bø Egil Ivar Johansen Oddbjørn Alstad Bjørge Herman Hansen Per Nilsson Mari Kristin Sisjord

Detaljer

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010

OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010 OVERSIKT OVER FULLMAKTSSAKER TIL FAKULTETSSTYRETS MØTE 15. MARS 2010 Sak FS-33/2010: OPPNEMNING AV MEDLEMMAR TIL PH.D.UTVALET VED HSL- FAKULTETET Arkivref. 2009/4424 "Følgjande medlemmar oppnemnast til

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 21.03.2012. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-14:00. Til stede fra Fakultetsstyret ved Det

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Det juridiske fakultet Arkivref: 2015/1642 IST000 Dato: 08.06.2015 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Fakultetsstyret Arild O. Eidesen / Kirsti Anderssen Møtedato: 01. juni 2015

Detaljer

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem

leder varamedlem medlem medlem medlem medlem medlem varamedlem medlem medlem medlem MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møte nr: 4/2014 Møtested: Styrerommet Dato: 18.06.2014 Tidspunkt: 08:30 14:00 Til stede: Navn Vigdis Moe Skarstein Brynjolv Anke Inge Myrvoll Bodil Børset Berit

Detaljer

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker

SAK KF DET KUNSTFAGLIGE FAKULTET. Referatsaker. Ingen merknader til referatsaker SAK KF 19-12 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 08.06.2012 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet 20.04.12. 2. Referat fra e-postmøte i fakultetsstyret

Detaljer

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014

Strategi SAMVIT. Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 Strategi SAMVIT Fakultet for samfunnsvitenskap 25. September 2014 US møte 25. september 2014 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 1 SAMVITs faglige profil utvikling forvaltning mennesker organis

Detaljer

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet

Sluttrapport - handlingsplan for reduksjon av midlertidig tilsatte ved HSLfakultetet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Arkivref: 2010/6534 ELI000 Dato: 25.11.2015 SAK FS 26/2015 Til: medlemmer av fakultetsstyret Møtedato: 2. desember 2015 Sluttrapport - handlingsplan

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer. Anna Aabø Leder Ekstern representant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Institutt for kjemi, Forskningsparken 3, Breivika Møtedato: 24.10.2014 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer

Detaljer

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder

MØTEBOK HØGSKOLESTYRET. Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012. Off. versjon. Styremedlemmer til stede: Ekstern representant Styreleder MØTEBOK Off. versjon HØGSKOLESTYRET Møte 6/2012 Styremøte 19. juni 2012 Styremedlemmer til stede: Åge Danielsen Ruben Jensen Merete Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa Raymond

Detaljer

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK

Møtedato: Arkivref.: 2010/990 GTU000/MØTEBOK FAKULTET FOR NATURVITENSKAP OG TEKNOLOGI INSTITUTT FOR INGENIØRVITENSKAP OG SIKKERHET MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret IIS Møteleder/referent: Terje F. Olsen / Gunn-Helene Turi Til stede: Terje F. Olsen

Detaljer

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET

Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: UNIVERSITET U i T Det juridiske fakultet N 0 R G E s Arkivref: 2013/1039 IST000 ARKTISKE Dato: 12.09.2013 UNIVERSITET OTEREFER T Møte i: Fakultetsstyret Møteleder/referent: Arild 0. Eidesen/Kirsti Anderssen Sekretær:

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte:

MØTEPROTOKOLL. Fra administrasjonen møtte: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet, MH-Bygget Møtedato: 29.04.2016 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 20.03.2013. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00-15:15. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: Tidspunkt: 09:00-14:00 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, univeresitetets samiske kulturhus, Campus Breivika Møtedato: 22.09.2016 Tidspunkt: 09:00-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kristine Korsnes Medlem Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Studieutvalget ved Det juridiske fakultet Møtested: Styrerommet (4.445), Det juridiske fakultet Møtedato: 11.02.2015 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Fakultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: Undervisningsrom 2.019AUD (seminar) og møterom 3.028 (styremøte), Teknologibygget Møtedato: 09.09.2014 Tidspunkt:

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 18.03.2015. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 12:00-17:00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus

Torunn Lauvdal Elise Seip Tønnessen Ole-Morten Midtgård Ellen Katrine Nyhus Møteprotokoll Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Lillesand, Hotel Norge Dato: 24-25.05.2011 Tidspunkt: 09:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Torunn Lauvdal Leder Elise Seip Tønnessen Nestleder

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 14.09.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08.30 16.00. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 13.09.2012. Møtet ble holdt på Solstrand Hotel og varte fra kl. 09:00-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng

Oppnådd grad Bachelor i ledelse, innovasjon og marked. Omfang 180 studiepoeng Programmets navn Bokmål: Bachelor i ledelse, innovasjon og marked Nynorsk: Bachelor leiing, innovasjon og marked Engelsk: Bachelor in Management, Innovation and Marketing Oppnådd grad Bachelor i ledelse,

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no

MØTEPROTOKOLL. Postboks 6050 Langnes, N-9037 Tromsø / / / uit.no MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Faktultet for naturvitenskap og teknologi Møtested: M1, Fakultetsadministrasjonen hos NT-fak Møtedato: 09.02.2016 Tidspunkt: 12:15 Følgende faste medlemmer møtte:

Detaljer

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010

PROTOKOLL FRA. Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet. Mandag 25. oktober 2010 PROTOKOLL FRA Styret for Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet Mandag 25. oktober 2010 Til stede: Vitenskapelig tilsatte: Teknisk-administrativt tilsatte: Eksterne representanter: Studentrepresentanter:

Detaljer

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR

FS BFE /384 REFERAT FRA FS MØTE 27. JANUAR FAKULTET FOR BIOVITENSKAP, FISKERI OG ØKONOMI MØTEREFERAT FS BFE Møte i: Fakultetsstyret ved BFE-fak. Møteleder/referent: Camilla Røsjø/Christian Hansen Møtedato: Torsdag 24. mars 2011 Arkivref.: 2011/40

Detaljer

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018:

Innstilling til vedtak: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur anbefaler nedlegging av følgende studier fra høsten 2018: Institutt for språk og kultur Arkivref.:2017/1678 BPA001 Dato: 18.06.2017 MØTEREFERAT Møte i: Instituttstyret ved Institutt for språk og kultur Møteleder/referent: Eystein Dahl/Beathe Paulsen Møtedato:

Detaljer

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning

Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Innkalling til allmøte ved fakultetet for humaniora, samfunnsfag og lærerutdanning Dato: 08.10.13 Møtestart: 1600 Sted: HSL/svhum-bygg-B1005 Hvem: Alle studenter ved HSL-fak Saksliste Sak 1301: Presentasjon

Detaljer

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N

U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 15.03.2017. Møtet ble holdt i Christiesgt. 13 og varte fra kl. 09:00 13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte:

Studieutvalget. Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45. Følgende faste medlemmer møtte: Møteprotokoll Studieutvalget Utvalg: Møtested: A7002, Gimlemoen Dato: 15.03.2013 Tidspunkt: 09:15-12:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Marit Aamodt Nielsen Leder Svein Rune Olsen Medlem

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Fakultetsstyret ved Det psykologiske fakultet 16.3.2011. Møtet ble holdt i Christiesgate 13, 5.etg. og varte fra kl. 08:30-13:30. Til stede fra Fakultetsstyret

Detaljer

SAK IS-ISS Til: Instituttstyret ISS Møtedato: 7. november

SAK IS-ISS Til: Instituttstyret ISS Møtedato: 7. november Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Arkivref.: 2016/5764 ELA031 Dato: 28.10.2016 Saksnr: Sak IS-ISS 79-2016 SAK IS-ISS 79-2016 Til: Instituttstyret ISS Møtedato: 7. november

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede:

MØTEPROTOKOLL. Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15. Til stede: MØTEPROTOKOLL Utvalg: Styret Møte nr: 1/2011 Møtested: Styrerommet Dato: 26.01.2011 Tidspunkt: 10:30 15.15 Til stede: Navn Funksjon Magnus Rindal styreleder ekstern Åshild Nordnes medlem ekstern Inge Myrvoll

Detaljer

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus

Onsdag 12. juni 2013 kl møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus UNIVERSITETET I BERGEN DET MEDISINSK-ODONTOLOGISKE FAKULTET PROTOKOLL FRA FAKULTETSSTYREMØTE Onsdag 12. juni 2013 kl. 14.15 møte ble holdt i møterom 402/404 i Armauer Hansens Hus *****************************************************************************

Detaljer

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan.

SAK KF 17/15. Referatsaker. 1. Referat fra fakultetsstyremøte ved Det kunstfaglige fakultet Tromsø Kjell Magne Mælen dekan. Det kunstfaglige fakultet Arkivref: 2015/247 Dato: 20.09.15 Saksnr.: KF 17-15 SAK KF 17/15 Til: Fakultetsstyret ved Det kunstfaglige fakultet Møtedato: 25.09.2015 Referatsaker 1. Referat fra fakultetsstyremøte

Detaljer

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU

Forfall: Navn Funksjon Representerer Gisle Pettersen MEDL TEK Arne Hjalmar Hansen NESTL EKS Johanne Alteren MEDL FAG Kristoffer Grorud MEDL STU MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Profesjonshøgskolen Møte nr: 4/2014 Møtested: Stokmarknes, Universitetet i Nordland, Campus Vesterålen Dato: 01.10.2014 Tidspunkt: 13:30-16:30 Til stede: Rita

Detaljer

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15

Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: ALTA PAV P163 Gabo/Tromsø ADM B 124 Møterom Hiet, Tromsø/Alta Møtedato: 29.01.2015 Tidspunkt: 13:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL

MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Institutt for psykologi Arkivref: 2013/6115 TDA006 Dato: 11.12.2014 MØTEREFERAT/-PROTOKOLL Utvalg/møte i: Møteleder/referent: Møtedato: 25.11.14 Til stede: Forfall: Instituttstyret ved Institutt for psykologi

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867

MØTEPROTOKOLL. Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag. Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 MØTEPROTOKOLL Fakultetsstyret for Fakultet for kunstfag Dato: 04.06.2015 kl. 9:00 Sted: G2 019 Arkivsak: 14/03867 Tilstede: Per Kvist, Anne Grete Lindeland, Per Elias Drabløs, Bruce Carl Rasmussen, Margretha

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan

MØTEPROTOKOLL. Studentrepresentant. Fra administrasjonen møtte: Arnfinn Sundsfjord Dekan MØTEPROTOKOLL Utvalg: Fakultetsstyret for Det helsevitenskapelige fakultet Møtested: Rådsrommet/U/.220, MH Møtedato: 25.09.2014 Tidspunkt: 10:30-14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Mariann Solberg Tove Størdal Fast vitenskapelig ansattrepresentant MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: rom 4.213, Teo Hus 4, Campus Breivika Møtedato: 08.12.2015 Tidspunkt: 10:30-15:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anne Husebekk

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Protokoll fra møte i Universitetsstyret 25.08.2016. Møtet ble holdt i Muséplassen 1 og varte fra kl. 10:00-16:15. Til stede fra Universitetsstyret: Dag Rune Olsen, Kari Amble, Kjersti

Detaljer