Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009"

Transkript

1 Forskerforbundet: Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 Notat vedtatt av Hovedstyret

2 1. INNLEDNING Dette notatet er utarbeidet med bakgrunn i Forskerforbundets arbeidsprogram slik det ble vedtatt av representantskapet i oktober Prioriterte arbeidsoppgaver 2009 bygger på rapporten om prioriterte arbeidsoppgaver 2008 og skal være et supplement til forbundets øvrige plandokumenter: Handlingsplan for likestilling i akademia, medieplan for tariffoppgjørene, kommunikasjonsstrategi for og handlingsplan for stipendiater Notatet følger strukturen i arbeidsprogrammet, og prioriterte oppgaver og tiltak er relatert direkte til overordnete mål i arbeidsprogrammet. Tiltakene for 2009 tar primært sikte på resultatoppnåelse i saker som har aktualitet begrenset til inneværende år. Også aktuelle tiltak som dreier seg om realisering av delmål knyttet til oppgaver med en lengre tidshorisont er omtalt. I 2009 skal Forskerforbundet avholde sitt representantskapsmøte, og dette medfører mange arbeidskrevende oppgaver av intern karakter. Det er iverksatt et organisasjonsutviklingsprosjekt med tre arbeidsgrupper for å vurdere forbundets sentrale organisasjonsledd, lokale organisasjonsledd og medlemsgrunnlag. Det arbeides også med en lønnspolitisk strategi for forbundet og et nytt arbeidsprogram for neste treårsperiode, alt dette dokumenter som skal legges frem for Representantskapet. I tillegg arbeides det med innføring av et dokumenthåndteringssystem som skal gjøre saksbehandlingen i forbundet mer effektivt, og med en tariffavtale for ansatte i sekretariatet. De igangsatte prosjektene gjør at det er begrenset hvor mange flere store oppgaver forbundet kan ta på seg i inneværende år. Tariffoppgjørene til våren, der pensjon blir hovedtema, og kampen mot midlertidige tilsettingsforhold, vil være viktige oppgaver i Mange daglige oppgaver knyttet til behandling av enkeltsaker, tariff, opplæring og samarbeid internt og eksternt er ikke gitt spesiell omtale. Det samme gjelder løpende administrative oppgaver i organisasjonen som for eksempel driftsoppgaver, medlemsregistrering, økonomiog personalforvaltning. Disse kommer i tillegg til de oppgavene som er presentert i foreliggende notat. 2. FORSKNINGSPOLITIKK Mål for : Norges samlede forskningsinnsats skal innen 2010 utgjøre 3 % av BNP. Grunnforskningen må være fri og uavhengig. Både offentlige og private investeringer i forskning må økes vesentlig. Norsk forskning skal holde høy internasjonal kvalitet. De best kvalifiserte og motiverte kandidatene rekrutteres til sektoren. 2.1 ØKT FORSKNINGSINNSATS Vekstmålet for den samlede norske forskningsinnsatsen på 3% av BNP oppnås innen Forskningsfondets kapital økes til minst 100 mrd kr innen Bevilgningene til grunnforskning ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter gis en vesentlig økning. Basisbevilgningene til forskningsinstituttene styrkes. Basisbevilgningene til museer og kulturminnevern styrkes. Utstyrsbevilgningene styrkes. 2

3 Nye oppgaver i forhold til arbeidsprogrammet: Graden av øremerking av avkastningen av forskningsfondet og andre forskningsbevilgninger reduseres. Styrket stimulering av næringslivets forskningsinnsats. Herunder styrking av forskningsinnsatsen innen tjenestesektoren, utvidelse av skattefunn-ordningen og innføring av tilskuddsbaserte ordninger. Ekstraordinær investering i utvalgte forskningstiltak som motkonjunkturtiltak i forbindelse med finanskrisen. Tiltak 2009/2010: Arbeide for økte forskningsbevilgninger ved utarbeidelse av uttalelser og kommentarer til statsbudsjett for 2010 og RNB Utarbeide en handlingsplan for arbeidet med statsbudsjettet. Følge opp og kommentere forskningsmeldingen. Følge opp og kommentere innovasjonsmeldingen. Følge utviklingen mht. regionale forskningsfond. Gi innspill om utvalgte forskningsinvesteringer som kan brukes som motkonjunkturtiltak Utarbeide innspill og kommentarer til stortingsmeldingen om forskning der bl.a. forslag om en forpliktende opptrappingsplan for forskningsinnsatsen fremmes. 2.2 KVALITET Vitenskapelig ansatte sikres tilstrekkelig tid og ressurser til forsknings- og utviklingsarbeid. Bevilgningene til kompetanseutvikling og egeninitiert forskning for vitenskapelig ansatte styrkes. De resultatbaserte kriteriene for tildeling av forskningsmidler ved universiteter og høyskoler gjenspeiler økt forskningskvalitet. Nye oppgaver i forhold til arbeidsprogrammet: Det nye basisfinansieringssystemet skal omfatte alle forskningsinstituttene. Institusjonene sikres tilfredsstillende rammebetingelser med moderne vitenskapelig utstyr også til undervisning, tilstrekkelige driftsmidler, egnete lokaler, gode bibliotekfunksjoner og museer. Tiltak 2009/2010: Utarbeide notater og kommentarer til RNB og forslag til statsbudsjett for å øke bevilgningene til kvalitetsfremmende tiltak. Kartlegge forskningsterminordninger ved de høyere utdanningsinstitusjonene og forskningsinstituttene og be lokallagene arbeide for at det etableres forskningsterminordninger der slike ikke finnes. Ta opp ressursbehovet med Kunnskapsdepartementet (jf. pkt. 2.4). Gi innspill til arbeidet med evaluering av finansieringssystemet for universiteter og høyskoler og bl.a. fremme forslag om justeringer i forskningskomponenten. 3

4 2.3 REKRUTTERING Det opprettes minimum 500 nye stipendiatstillinger hvert år i programperioden. Det opprettes 100 postdoktorstillinger hvert år i perioden. Stipendiater gis tilfredsstillende arbeidsforhold og ressurser til gjennomføring av doktorgradsopplegget, herunder ressurser til forskningsopphold i utlandet. Stipendiater som ikke har fullført doktorgraden ved utløpet av stipendiatperioden, får rett til arbeidsledighetstrygd, beholde lån i Statens pensjonskasse og rentefritak i Statens lånekasse. Ny oppgave i forhold til arbeidsprogrammet: Gjøre kjent lov- og regelverket som gjelder for tilsetting av stipendiater og følge opp at det overholdes. Drøfte rekrutteringsspørsmålet i lys av forskningsmeldingen og anslå behovet for antall rekrutteringsstillinger i årene som kommer, herunder vurdere å foreslå en plan for opprettelse av rekrutteringsstillinger. Ta opp fullfinansiering av alle stipendiat- og postdoktorstillinger med Kunnskapsdepartementet og Forskningsrådet. Gjennomføre en arbeidsvilkårundersøkelse for stipendiater. Rette henvendelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet om rett til dagpenger for stipendiater som ikke har fullført doktorgraden. Rette henvendelse til Kunnskapsdepartementet om rett til forlengelse av stipendiatperioden for gyldig korttidsfravær som i sum overstiger 14 dager. Avholde egne seminar for stipendiater og postdoktorer. Tiltak 2009/2010: Utarbeide introduksjonshefte for stipendiater. Utarbeide handlingsplan for postdoktor. 2.4 INTERNASJONALISERING Det etableres avtaler om forskerutveksling med tilfredsstillende økonomiske rammebetingelser. Forskningsterminordninger for vitenskapelig personale med drifts- og reisetilskudd videreutvikles. Norske forskningsmiljøer tar i bruk mobilitetsportalen og legger dokumentene European Charter for Researchers og Code of Conduct for the Recruitment of Researchers til grunn for sitt arbeid. Følge opp og kommentere stortingsmeldingen om forskning. Kartlegge eksisterende ordninger for forskningstermin med drifts- og reisetilskudd (jf. pkt. 2.2) og vurdere hvordan slike ordninger kan videreutvikles. Vurdere mulige tiltak som kan gjøre det lettere for norske stipendiater og forskere å vende hjem igjen etter lengre opphold i utlandet. Internasjonalt utvalg vil gi innspill til Hovedstyret om norsk rekruttering av utenlandske forskere, herunder bruken av mobilitetsportalen Euraxess og dokumentene European Charter for Researchers og Code of Conduct for the Recruitment of Researchers. 4

5 3. HØYERE UTDANNING Mål for : Det offentliges ansvar for finansiering av høyere utdanning videreføres og utdanningstilbudet opprettholdes. Høyere utdanning skal ha høy internasjonal kvalitet på utdanningstilbudene og utdannede kandidater. Undervisningen skal være forskningsbasert. 3.1 STUDIEKVALITET Kombinerte forsknings- og undervisningsstillinger opprettholdes som normalordning. Det innføres mer ekstern evaluering og sensur for å sikre det faglige nivået og studentenes rettssikkerhet. NOKUTs fagevalueringer følges opp med tiltak på nasjonalt nivå og på institusjonsnivå. Tiltak 2009/2010: Utarbeide notater og kommentarer til RNB 2009 og forslag til statsbudsjett 2010 for å øke basisbevilgningene til universiteter og høyskoler for å sikre mulighetene for forskningsbasert undervisning gjennom bruk av kombinerte stillinger og mer sammenhengende tid til forskning. Følge opp evalueringen av førskolelærerutdanningen. Følge opp og gi innspill til oppfølgingen av evalueringen av ingeniørutdanningen Følge opp og kommentere stortingsmeldingen om lærerutdanning. Oppsummere resultatene av kartleggingen av ressurstildelingen ved allmennlærerutdanningene. Arbeide for innføring av mer ekstern sensur. 3.2 INTERNASJONALISERING Norsk deltakelse i student- og lærerutveksling økes og stimuleres. Følge opp og kommentere stortingsmeldingen om internasjonalisering av utdanning. Internasjonalt utvalg vil foreslå tiltak som kan styrke utvikling og gjennomføring av felles utdanningsprogrammer i samarbeid mellom norske og utenlandske institusjoner for høyere utdanning, også utenfor Europa. 3.3 ØKONOMISKE RAMMEBETINGELSER Institusjonene sikres tilstrekkelige bevilgninger til videreføring og videreutvikling av kvalitetsreformen slik at reformen ikke går på bekostning av forskningsinnsatsen. Basiskomponenten i finansieringsordningen utgjør minimum 60 % av totalbevilgningene. 5

6 Tiltak 2009/2010: Utarbeide kommentarer til RNB 2009 og til forslag til statsbudsjett for 2010 der krav om ressurser til de høyere utdanningsinstitusjonene tas opp. Gi innspill til evalueringen av finansieringsordningen, bl.a. utarbeide skriftlig henvendelse til Kunnskapsdepartementet om størrelsen på basiskomponenten. Arbeide for at opprettelse av eventuelle nye studieplasser følges av tilstrekkelige ressurser til å sikre forskningsbasert undervisning. 3.4 ORGANISERING, STYRING OG LEDELSE I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Staten beholder ansvaret for de høyere utdanningsinstitusjonene. Normalordningen med valgt ledelse på øverste styringsnivå videreføres. Kollegiale organer videreføres og gjenopprettes. Dagens kriterier for omgjøring fra høyskole til universitet videreføres. Fremskaffe oversikt over institusjonenes valg av styringsform. 4. LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR Mål for : Lønnsnivået skal avspeile de ansattes utdanning, kompetanse og ansvar. Lønnsnivået, arbeidsvilkårene og stillingsstrukturen skal virke fremmende på rekruttering og muligheten for å beholde høy kompetanse i forskning og høyere utdanning. Lønnssystemene i alle sektorer skal gi muligheter for lokal, individuell lønnsforbedring. Kvinneandelen skal økes i alle vitenskapelige stillinger og i administrative og faglige lederstillinger der kvinner er underrepresentert. Stillingsvern og pensjonsrettigheter skal sikre forutsigbare og trygge vilkår. De ansattes medbestemmelse skal styrkes på alle nivåer i alle sektorer. De vitenskapelig ansatte i høyere utdanning og forskning, samt ved museer, arkiver og bibliotek, skal ha rett og plikt til FoU. Alle vitenskapelig ansatte ved universitetene og de vitenskapelige høyskolene skal som hovedregel ha rett og plikt til lik fordeling av tid til forskning og tid til undervisning. Administrativt, bibliotekfaglig og teknisk personale skal ha arbeidsvilkår som sikrer deres muligheter til kompetanseoppbygging og karriereutvikling. 4.1 LØNN Lønn for vitenskapelige og faglige stillinger kommer opp på et nivå som gjør institusjonene i stand til å konkurrere nasjonalt og internasjonalt om den best kvalifiserte arbeidskraften. 6

7 Institusjonene tilbyr lønnsvilkår som bidrar til å rekruttere og beholde et godt kvalifisert administrativt, teknisk og bibliotekfaglig personale. Fremlegge endelig utkast til lønnspolitisk strategi. Videreutvikle medieplanen for arbeidet. Drive et aktivt påvirkningsarbeid for å vinne gehør for et lønnsløft innen forskning og høyere utdanning. Bygge opp allianser med andre arbeidstakerorganisasjoner. Utarbeide gode statistikker i alle tariffområdene. Utarbeide dokumentasjon omkring rekrutteringssituasjonen i forskning og høyere utdanning Statlig sektor Tiltak: Fremme krav om en størst mulig økonomisk ramme ved mellomoppgjøret Arbeide for at virksomhetene i vår sektor skyter inn egne midler i de lokale forhandlingene. Synliggjøre at et lønnsløft innen forskning og høyere utdanning vil styrke institusjonene når det gjelder å rekruttere og beholde den best kvalifiserte arbeidskraften, og at dette vil være den beste investeringen samfunnet kan gjøre for å motvirke finanskrisen. Arbeide for at det blir gitt kompensasjon for ekstraordinær innsats i forbindelse med tiltak innen sektoren knyttet til regjeringens krisepakker. Arbeide for at produktivitetsgevinster skal gi uttelling ved å aktivisere bestemmelsen i Hovedtariffavtalen Øvrige tariffområder Styrke lokallagenes og de tillitsvalgtes kompetanse i lokalt lønnsarbeid. 4.2 STILLINGSSTRUKTURER KOMPETANSEOPPRYKK KARRIEREUTVIKLING De nåværende opprykksordningene beholdes og utvides til også å omfatte nye stillinger. Det lokalt etableres gode stillings- og karrierestrukturer for administrative, tekniske, helsefaglige og bibliotekfaglige stillinger. Ny oppgave i forhold til arbeidsprogrammet: Det etableres en førstestilling for meteorologene. Utarbeide forslag til stillingsstrukturer og karriereutvikling for administrativt, bibliotekfaglig og teknisk personale. Fremme krav om opprykksordning til forsker 1110 ved et eventuelt justeringsoppgjør i staten. Fremme krav om en meteorologstilling på førstestillingsnivå. 7

8 4.3 LIVSFASEPOLITIKK Seniorpolitikk blir en integrert del av virksomhetenes lønns- og personalpolitikk. Småbarnsforeldre og andre arbeidstakere med betydelige omsorgsoppgaver får en arbeidssituasjon som gjør det mulig for dem å ivareta omsorgsforpliktelsene. Kartlegge hvilke seniortiltak virksomhetene har iverksatt i forhold til de mulighetene som ligger i lov- og avtaleverk. Arbeide for at de lokale partene i statssektoren avtaler 6 dagers tjenestefri med lønn i henhold til HTA pkt , bokstav b. Arbeide for at virksomheter i kommunal og privat sektor etablerer og utvider ordninger med ekstra fridager for arbeidstakere over 60 år. Etablere fleksible arbeidstidsordninger, som for eksempel muligheter til fjernarbeid, for småbarnsforeldre og andre arbeidstakere med betydelige omsorgsoppgaver. 4.4 PENSJON Opparbeidede pensjonsrettigheter i offentlig sektor ikke svekkes. AFP-ordningen videreføres. Nye oppgaver i forhold til arbeidsprogrammet: Virksomheter som går over fra Statens pensjonskasse til private pensjonsordninger sikrer at alle som i dag er tilsatt eller har vært tilsatt i de aktuelle virksomhetene, får tilnærmet like gode pensjonsvilkår som i Statens pensjonskasse. Ytelsesbaserte pensjonsordningene i privat sektor ikke omgjøres til innskuddsbaserte ordninger. Tjenestepensjon, AFP og særaldersgrenser blir tema ved tariffoppgjørene Forskerforbundet vil gjennom Unio fremme krav om at disse ordningene videreføres med like gode vilkår som i dag. Gjenta kravet om at tjenestepensjonen i offentlig sektor skal være en bruttoordning som sikrer en pensjonsutbetaling på 2/3 av sluttlønn og full pensjon ved 30 års opptjeningstid i offentlig sektor. Fremme krav overfor virksomheter som går over fra Statens pensjonskasse til private pensjonsordninger om at alle som i dag er tilsatt eller har vært tilsatt i de aktuelle virksomhetene, får tilnærmet minst like gode pensjonsvilkår som i Statens pensjonskasse. Dersom arbeidsgivere i privat sektor søker å omgjøre ytelsesbaserte pensjonsordninger til innskuddsbaserte, vil Forskerforbundet fremme krav om at de ytelsesbaserte ordningene opprettholdes. 8

9 4.5 ARBEIDSVILKÅR Nye oppgaver i forhold til arbeidsprogrammet: Ulovlige midlertidige tilsettinger omgjøres til faste stillinger. Eventuelle revisjoner av lovverket ikke svekker de ansattes stillingsvern og rettigheter og ikke utvider adgangen til midlertidige tilsettinger. Forskningsandelen (FoU-andelen) både for de som har individuell forskningsrett og for alle andre i kombinerte stillinger, sikres og eventuelt økes, slik at det skapes nok sammenhengende tid til forskning og FoU-arbeid. Alt arbeid ut over 37,5 timers ukentlig arbeidsuke godtgjøres i tråd med lov og avtaleverk. At spørsmålet om tidsregistrering blir tatt opp til debatt i forbundet. Etablere en kampanje mot ulovlige midlertidige tilsettingsforhold. Gå aktivt mot all diskriminering av midlertidig tilsatte. Gjennomføre forhandlinger for å etablere avtaler om midlertidig tilsettingsforhold for stipendiater og postdoktorer innen tariffområdene Spekter, HSH og Abelia. Arrangere et frokostseminar om midlertidig tilsetting. Utarbeide velbegrunnede innspill i forbindelse med eventuelle revisjoner av lovverk som berører de tilsattes rettigheter. Utvikle et informasjonsopplegg for å synliggjøre at tid til forskning er blitt en salderingspost, og for å utfordre politikere, myndigheter og institusjoner til å ta tak i problemet. Spre informasjon om konsekvensene av særavtalens bortfall når det gjelder arbeid ut over ordinær arbeidstid, samt arrangere et seminar om dette temaet hvor spørsmålet om tidsregistrering også blir tatt opp. 4.6 MEDBESTEMMELSE Opplæringen i medbestemmelse styrkes. Ny oppgave i forhold til arbeidsprogrammet: Eventuelle endringer i Hovedavtalen i staten ikke svekker de tillitsvalgtes medbestemmelse. Gjennom kurs og samlinger med tillitsvalgte skape en klar bevissthet om den forhandlingsretten vi har etter Hovedavtalens 8, nr. 2 i forbindelse med omorganiseringer i UHsektoren. Opprettholde kravet om at det etableres en ordning med OU-midler i HUK-området. Ved reforhandling av Hovedavtalen i staten må de tillitsvalgtes rettigheter forsvares og helst forbedres gjennom hele avtaleverket. 9

10 4.7 ANSATTES YTRINGSFRIHET AKADEMISK FRIHET Det spres kunnskap om det lovfestede vernet av varslere. Nye oppgaver i forhold til arbeidsprogrammet: Den akademiske friheten styrkes også i institutt-, museums- og sykehussektoren. Den akademiske friheten blir etterlevd i praksis. Forskerforbundet vil sammen med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Stiftelsen Fritt ord arrangere et seminar om akademisk frihet. I brev til NFR, ABM-utvikling og institusjoner i sykehussektoren fremme forslag om at de nye bestemmelsene i UH-loven om akademisk frihet også må gjøres gjeldende som retningslinjer for de vitenskapelig ansatte ved forskningsinstitutter, museer og sykehus. 4.8 LIKESTILLING Det lokalt og sentralt avtales tiltak i tråd med handlingsplanen som styrker kvinners muligheter til å oppnå kompetanse på professornivå. Det lokalt og sentralt innføres stimuleringstiltak for å rekruttere kvinner til faglige lederstillinger og faste vitenskapelige stillinger. Påvirke myndighetene til å sette måltall for institusjonene når det gjelder kvinner i faste vitenskapelige stillinger og andre faglige lederstillinger. Påvirke myndighetene til å innføre bruk av økonomiske insentiver ved tilsetting av kvinner i ovennevnte stillinger. Følge opp statsbudsjettet fra 2008 med hensyn til at de øremerkede stillingene for kvinner blir en realitet. Belyse og skape debatt rundt problematikken midlertidige stillinger og rekruttering av kvinner til akademia. Lage en supplerende undersøkelse til NIFU STEPs undersøkelse om arbeidsbelastningen ved å sitte i bedømmelseskomiteer og ansettelseskomiteer, som gjelder styreverv og andre komitéverv ved universiteter og høyskoler. Sende ut rapporten fra NIFU STEP og handlingsplanen for likestilling til alle hovedtillitsvalgte, for å opprettholde fokus på arbeidet med likestilling ute i virksomhetene. 4.9 IMMATERIELL RETT De vitenskapelige ansattes opphavsrettigheter ikke utnyttes uten forfatternes tillatelse. Opphavsrettigheter ikke overdras fra de ansatte til virksomhetene ut over det som er nødvendig for at arbeidsavtalene skal følges. Ny oppgave i forhold til arbeidsprogrammet: Alle sider av Open access-problematikken blir utredet og drøftet. 10

11 Videreutvikle samarbeidet med Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening og Stiftelsen Fritt ord. Følge opp Forskningsrådets rettighetspolitikk med aktuelle innspill. Følge opp det utvalgsarbeidet som gjøres ved Universitetet i Oslo vedr. overdragelse av opphavsrettigheter fra ansatt til institusjon. Gjennom møter, kurs og samlinger med tillitsvalgte informere om ansattes opphavsrettigheter. Ferdigstille revidert notat om Forskerforbundets politikk på opphavsrettens område. Notatet vil også inneholde et eget avsnitt om open access-publisering. 5. ORGANISASJON OG INFORMASJON Forskerforbundets arbeid knyttet til organisasjon, informasjon og samfunnskontakt er ikke et mål i seg selv, men et virkemiddel for å kunne realisere forbundets målsettinger innen lønnsog arbeidsvilkår, forsknings- og utdanningspolitikk (jfr. kap. 2 4). Mål for : Videreutvikle Forskerforbundet som den største og mest innflytelsesrike fagforeningen for ansatte i forskning og høyere utdanning. Opprettholde Forskerforbundets posisjon som den ledende samfunnsaktøren og den toneangivende interesseorganisasjonen innenfor forbundets arbeidsområde. Styrke Forskerforbundets arbeid for medlemmenes beste, og gi det enkelte medlem den nødvendige bistand og service. Styrke Forskerforbundets resultatoppnåelse innenfor lønns-, forskningsog utdanningspolitikk gjennom aktiv markedsføring, profilering og medieeksponering. 5.1 ORGANISASJON Forskerforbundet vil: Fremstå som en slagkraftig organisasjon som arbeider for medlemmenes interesser, og som yter medlemmene den nødvendige service. Fremstå som det naturlige valget for alle aktuelle medlemsgrupper innen forskning og høyere utdanning. Arbeide for at lokallagene rekrutterer nye tillitsvalgte. At opplæringen av tillitsvalgte skal holde høy kvalitet gjennom et aktuelt, profesjonelt og fleksibelt kursopplegg. Arbeide for at medlemstallet fortsetter å øke særlig blant de gruppene der forbundets organisasjonsprosent er relativt lav og i virksomheter der kravet til utdanning er høyt. Ha en rekrutteringsstrategi som er tilpasset den forventede forskningsveksten i privat sektor og næringslivet i årene fremover. At medlemsfordeler som forsikring og banktjenester skal fremstå som attraktive og gi forbundet et konkurransefortrinn sammenlignet med andre organisasjoner. Forberede og avholde Forskerforbundets representantskapsmøte til høsten og bl.a. utarbeide nytt arbeidsprogram og beretning for perioden. Følge opp arbeidet med og forslagene fra de tre arbeidsgruppene som vurderer aktuelle sider ved Forskerforbundets organisasjon. 11

12 Videreutvikle organisasjonen gjennom å styrke internkommunikasjonen og samhandlingen mellom lokalt og sentralt nivå. Implementere et dokumenthåndteringssystem i sekretariatet. Sørge for at medlemsopplysningene i WinOrg er mest mulig utfyllende og oppdaterte. Fortsette kartleggingen av medlemsgrunnlaget ved aktuelle virksomheter. Eventuelle innspill fra organisasjonsutvalgene vil sammen med statistikk fra medlemsregisteret, danne grunnlag for en fremtidig rekrutteringsstrategi. Kontakte lokallag uten tillitsvalgte for å få dette på plass. Videreutvikle og klargjøre de økonomiske rutiner for lokallagene. Arbeide for et forbedret og mer konkurransedyktig banktilbud. Gjennomgå forbundets kursrekke på grunnlag av de innspill som har kommet inn i forbindelse med undersøkelse til alle tillitsvalgte samt forslag fra organisasjonsutvalgene. 5.2 INFORMASJON OG SAMFUNNSKONTAKT Informasjon og medieprofilering Forskerforbundet vil: Styrke medieeksponering og profilering av saker, og bruke dette aktivt i arbeidet med å realisere forbundets mål. Formidle informasjon om ressurssituasjonen i høyere utdanning og forskning og konsekvensene for samfunnet til opinion, beslutningstakere og bevilgende myndigheter. At Forskerforum fortsatt opprettholder sin posisjon som et ledende aktualitets- og debattorgan innen sektoren, utvidet med en egen nettavis. At interninformasjonen til medlemmer, tillitsvalgte, lokallag og foreninger skal være mest mulig dekkende og oppdatert. At medlemmer og tillitsvalgte skal delta i den offentlige debatten, også som representanter for forbundet. Øke antall medieutspill innenfor lønn og tariff, og utarbeide en konkret medieplan for tariffoppgjøret våren Arbeide for at Unio utarbeider en egen kommunikasjonsstrategi for den avsluttende fasen av tariffoppgjøret (mars-mai). Arbeide for økt synliggjøring av forskning som sentralt politisk tema, og formidle til allmennheten innsikt i forskernes innsats for utvikling av samfunnets verdier og velferd gjennom grunnleggende og anvendt forskning. Forskerforbundets politikk og synspunkter på aktuelle tema skal i større grad synliggjøres på forbundets nettsider. Forskerforbundets nettsider og nyhetsbrev skal være sentrale informasjonskilder for egen organisasjon, media, eksterne samarbeidspartnere og beslutningstakere. Videreutvikle Forskerforum.no til å bli et sentralt nyhetsnettsted for høyere utdanningsog forskningssektoren. Styrke grunnlaget for lokallagenes mediehåndtering i lokale saker gjennom kurs og direkte bistand. Opprettholde et bredt utvalg av informasjonsmateriell og profileringsartikler til bruk i synliggjøringen av forbundet sentralt og lokalt. 12

13 5.2.2 Samfunnskontakt Forskerforbundet vil: Utvide sin kontakt med politiske partier, myndigheter, UHR, NFR, studentorganisasjoner, nettverk for private høyskoler (NPH), virksomhetsledere i sektoren og andre. Bedre samarbeidet med andre fagforeninger og hovedorganisasjoner om saker av felles interesse, for å sikre størst mulig legitimitet og slagkraft. Bidra til å styrke den offentlige debatten om aktuelle saker, bla a ved å initiere åpne seminarer, konferanser og debattmøter. Fremme konkrete forslag som gjelder forbundets interesseområde overfor partienes programkomiteer og sentrale ledelse. Arrangere konferanse om forskning på dagsorden i forkant av stortingsvalget, og ellers ha en beredskap i forhold til valgkampen. Invitere til og delta i møter/samtaler med virksomhetsledere, også utenfor UH-sektoren, og aktivt oppsøke aktuelle møteplasser. Synliggjøre og begrunne forbundets tariffkrav overfor andre forbund og bidra til allianser i tariffoppgjørene. Arrangere minst to frokostseminarer i tillegg til Forskningspolitisk seminar Internasjonalt arbeid Forskerforbundet vil: Videreutvikle kontakten med internasjonale søsterorganisasjoner, andre interesseorganisasjoner og representanter for myndigheter på europeisk nivå, for å være mest mulig oppdatert om utviklingstrekk og pågående arbeid av betydning for sektoren. Benytte kapasitet og kompetanse i internasjonalt utvalg til informasjonsspredning og innlegg om internasjonale saker på kurs, konferanser og medlemsmøter. Delta i EI-møter, nordisk samarbeid med søsterorganisasjoner, referansegrupper KD og Unios internasjonale arbeidsgruppe. Oppdatere informasjonsmateriell på engelsk. 13

kunnskap gir vekst Arbeidsprogram

kunnskap gir vekst Arbeidsprogram kunnskap gir vekst Arbeidsprogram 2007-2009 Innhold Innledning 3 2 Forskningspolitikk 5 2.1 Økt forskningsinnsats 6 2.2 Kvalitet i forskningen 7 2.3 Rekruttering 8 2.4 Internasjonalisering 8 2.5 Organisering

Detaljer

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO

Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO 2016-2018 1. LØNNSVILKÅR Lokallagets primære oppgave er å arbeide systematisk for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene for alle medlemsgrupper. Lønnsvilkårene

Detaljer

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012

Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Forslag til Arbeidsprogram for Forskerforbundet ved UiO for 2012 Arbeidsprogrammet for Forskerforbundet ved UiO er forankret i Forskerforbundets arbeidsprogram for perioden 2010-2012, og i prioriterte

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi

Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi Forskerforbundet: Lønnspolitisk strategi 2013 2016 Vedtatt av Forskerforbundets Hovedstyre 13.12.2012 1. FORSKERFORBUNDETS LØNNSPOLITISKE STRATEGI (LPS) Hovedfokus for Forskerforbundet fram mot 2016 er

Detaljer

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke

kunnskap gir vekst Organisering gir styrke kunnskap gir vekst Organisering gir styrke Kunnskap gir vekst organisering gir styrke Forskerforbundet er landets største og ledende fag- og interesseorganisasjon for ansatte i forskning, høyere utdanning

Detaljer

Forskerforbundets lønnspolitikk

Forskerforbundets lønnspolitikk kunnskap gir vekst Forskerforbundets lønnspolitikk Aktuelle momenter til meningsutveksling Hvorfor utarbeide en skriftlig lønnspolitikk? For å gi Forskerforbundets tillitsvalgte og medlemmer en bedre forståelse

Detaljer

Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet

Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet kunnskap gir vekst Om FAP og de fagpolitiske foreningenes plass i Forskerforbundet FAPs seminar 15. 16. mars 2012, Mastemyr hotell, Kolbotn Forskerforbundets omorganisering 1999 66 tilsluttede foreninger

Detaljer

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009

Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning. 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Forskerforbundet: Hovedstyrets beretning 01.01.2006 31.12.2008 og 01.01. 31.12.2009 Skriftserien nr 6/2009 FORORD Vedlagt følger Hovedstyrets beretning for Forskerforbundets virksomhet i perioden 2006

Detaljer

Ti forventninger til regjeringen Solberg

Ti forventninger til regjeringen Solberg kunnskap gir vekst Ti forventninger til regjeringen Solberg Kontaktperson: leder Petter Aaslestad mobil: 915 20 535 Forskerforbundet gratulerer de borgerlige partiene med valget og vi ser frem til å samarbeide

Detaljer

NPHs politiske plattform 2010-2012

NPHs politiske plattform 2010-2012 NPHs politiske plattform 2010-2012 1. Formål og medlemskap Nettverk for private høyskoler (NPH) ble stiftet den 13. mars 2000 med sikte på å: 1. arbeide for å utvikle rammebetingelsene for private høyskoler

Detaljer

Mal for årsplan ved HiST

Mal for årsplan ved HiST Mal for årsplan ved HiST 1. Årsplan/årsbudsjett: (årstall) For: (avdeling) 2. Sammendrag: Sammendraget skal gi en profilert kortversjon av målsettinger og de viktigste tiltakene innenfor strategiområdene:

Detaljer

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR

Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningsressurser i en finanskrisetid Forskningspolitisk seminar 3.11.09 Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Avgrensning og avklaring Jeg vil Snakke om forskning og høyere utdanning fordi begge

Detaljer

Veien til et kjønnsbalansert akademia

Veien til et kjønnsbalansert akademia kunnskap gir vekst Handlingsplan Veien til et kjønnsbalansert akademia FF Likestilling 0108.indd 1 24-01-08 13:02:55 Forskerforbundets overordnede mål for likestilling i akademia Forskerforbundet arbeider

Detaljer

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14

Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale. Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Forskerforbundets politikk for teknisk-administrativt personale Notat vedtatt av Hovedstyret 12.06.14 Skriftserien nr. 4/2015 1. INNLEDNING Universiteter, høyskoler og andre forskningsinstitusjoner er

Detaljer

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Forskerforbundet 28.4.2005, sl

Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Forskerforbundet 28.4.2005, sl NOTAT TIL: FRA: Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité Forskerforbundet 28.4.2005, sl St.meld. nr. 20 Vilje til forskning høring Forskerforbundet viser til høringsmøte om forskningsmeldingen

Detaljer

Forskerforbundet: Arbeidsprogram 2013 2015

Forskerforbundet: Arbeidsprogram 2013 2015 Forskerforbundet: Arbeidsprogram 2013 2015 Vedtatt av Forskerforbundets Representantskap 16. 17.10.2012 Innhold: 1 INNLEDNING... 3 2 LØNN... 4 3 ARBEIDSTAKERS RETTIGHETER... 4 3.1 Fast tilsetting... 4

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring

Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Kunnskapsdepartementet Postboks 811 Dep 0032 Oslo Deres ref: 201005790-/AT Vår ref: 207.19/NSS 20. februar 2011 Tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger - høring Innledning Vi viser til brev

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011

Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia. Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Forskerforbundet: Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia Notat vedtatt av Hovedstyret 16.06.2011 Skriftserien nr 6/2011 1. INNLEDNING Forskerforbundets Handlingsplan for kjønnsbalanse i akademia ble

Detaljer

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN

ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS- OG HØYSKOLESEKTOREN Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Stortinget Karl Johans gate Oslo Oslo, 23.09.02, SL ST. MELD. NR. 35 (2001-2002) KVALITETSREFORMEN. OM REKRUTTERING TIL UNDERVISNINGS- OG FORSKERSTILLINGER I UNIVERSITETS-

Detaljer

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo

Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 1.8.2013-31.7.2015 1. Lønns- og arbeidsvilkår Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Følge opp sentrale

Detaljer

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014

Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Prioriterte oppgaver for Teknas interesseforening ved skoleverket 2014 Teknas interesseforening ved skoleverket har som formål å ivareta medlemmenes interesser i saker som angår lønns- og arbeidsvilkår

Detaljer

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus

Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitikk for Høgskolen i Oslo og Akershus Lønnspolitisk dokument Dette dokumentet gir retningslinjer for det lønnspolitiske arbeidet ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Det er blitt til i et nært samarbeid

Detaljer

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite

Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo. Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning. Stortingets Finanskomite Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA Postboks 5490, Majorstuen 0305 Oslo Stortingets Finanskomite Forslaget til statsbudsjett 2015 - forskning Oslo, 15.oktober 2015 Vi viser til vår anmodning om å møte

Detaljer

Teknas politikkdokument om arbeidsliv

Teknas politikkdokument om arbeidsliv Teknas politikkdokument om arbeidsliv Vedtatt av Teknas hovedstyre 05.05. 2014 Teknas politikkdokument om arbeidsliv Tekna mener: Arbeidslivet skal være tilpasset ulike livsfaser Pensjonssystemet må gi

Detaljer

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler

Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Vedlegg 2: Målstrukturen for universiteter og høyskoler Studienes kvalitet Universitetene skal tilby utdanning av høy internasjonal kvalitet som er basert på det fremste innenfor forskning, faglig og kunstnerlig

Detaljer

HANDLINGSPLAN

HANDLINGSPLAN HANDLINGSPLAN 01.08.2011-31.07.2013 1. Lønns- og arbeidsvilkår Hovedmål: Bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, sikre framtidig lønnsutvikling Sikre reell medbestemmelse og et godt arbeidsmiljø Arbeidsmål

Detaljer

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015

Presentasjon av KIA. Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Presentasjon av KIA Econas tillitsvalgtkurs 11. februar 2015 Torger Kyrrestad Strøm. Leder av Econa Troms og Finnmark, styremedlem KIA, Tillitsvalgt Tromsø kommune 1 Beslutningsstruktur Lokalavde linger

Detaljer

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid

Høgskolen i Sørøst-Norge. Forskning og faglig utviklingsarbeid Høgskolen i Sørøst-Norge Forskning og faglig utviklingsarbeid 2017-2021 A B Strategi for forskning og faglig utviklingsarbeid ved HSN Høgskolens ambisjon om å bidra til forskningsbasert arbeidslivsog samfunnsutvikling

Detaljer

INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET

INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET Utvalg for høyere utdanning ved utvalgets leder, professor Steinar Stjernø Høgskolen i Oslo Deres ref: Vår ref: Vår dato: 10.09.2007, sl INNSPILL TIL UTVALG FOR HØYERE UTDANNING - STJERNØ-UTVALGET Forskerforbundet

Detaljer

Lønnspolitisk strategi

Lønnspolitisk strategi kunnskap gir vekst Lønnspolitisk strategi Landsrådet høst 2008 Lønnspolitisk mandat fra arbeidsprogrammet 2007-2009 Forskerforbundet skal utvikle en lønnspolitisk strategi som bidrar til at alle ansatte

Detaljer

kunnskap gir vekst Landsrådet vår 2006 Aktuelle saker www.forskerforbundet.no

kunnskap gir vekst Landsrådet vår 2006 Aktuelle saker www.forskerforbundet.no kunnskap gir vekst Landsrådet vår 2006 Aktuelle saker Aktuelle saker Arbeidsrettsaken Kvalitetsreformen evalueringer Instituttsektoren ny finansieringsordning (RBG) Styring og ledelse UH-sektoren Tariff

Detaljer

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010

Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 Akademikernes policydokument om høyere utdanning Vedtatt i styremøte den 16.10.2007. Gyldig til 31.12.2010 I. Hovedpunkter Kvalitet og mangfold i høyere utdanning må være en politisk prioritet, uavhengig

Detaljer

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code)

The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) The European Charter for Researchers and the Code of Conduct for the Recruitment of Researchers (Charter and Code) Sak 21/2012 Internasjonalt utvalg 12.10.2012 01.11.2012 Hvorfor Charter and Code? Bakgrunn:

Detaljer

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen

Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Forskning for fremtiden - en fremtid for forskningen Teamet Ottersen/Bostad med viserektorkandidatene Hennum og Jorde Demokrati Faglighet Synlighet - i utdanning og forskning Teamet Ottersen/Bostad vil

Detaljer

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna

Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Virkemidler for å rekruttere de beste! Forskerforbundets seminar 6. november 2007 Marianne Harg, president i Tekna Rekruttering er avhengig av god forskningsfinansiering! Viktigste betingelse for å velge

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 3 15. juni kl 09.00 Foreslåtte endringer i kursiv og understreket.

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012

Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Forskerforbundet: Handlingsplan for stipendiater 2010 2012 Notat vedtatt av Hovedstyret 18.02.2010 Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien

Detaljer

UHRs dekanskole

UHRs dekanskole UHRs dekanskole 3.11.10 Visjon 208-2011 UHR skal bidra til utviklingen av Norge som kunnskapsnasjon på høyt internasjonalt nivå Rolle - UHR skal skape politisk og samfunnsmessig forståelse for høyere utdanning

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211

Handlingsplan Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Stavanger HF avd 211 Vedtatt på årsmøtet den 25. januar 2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode.

Detaljer

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå?

Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Hvorfor fokusere på internasjonalisering nå? Statssekretær Jens Revold Kunnskapsdepartementet UHRs seminar om internasjonalisering av forskning 9. juni 2008 Forskningsinvesteringer globalt 2 Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Høringsuttalelse Høring - Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning NSO ønsker en konkret og

Detaljer

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning

Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Komité for integreringstiltak kvinner i forskning Presentasjon for Representantskapsmøte i Universitets- og høgskolerådet 27.-28.mai 2008 i Harstad v/gerd Bjørhovde, leder Kif-komitéen og seniorrådgiver

Detaljer

Rekrutteringsutfordringer og ansettelsespraksis i UoH-sektoren. Arvid Hallén Forskningspolitisk konferanse 2010

Rekrutteringsutfordringer og ansettelsespraksis i UoH-sektoren. Arvid Hallén Forskningspolitisk konferanse 2010 Rekrutteringsutfordringer og ansettelsespraksis i UoH-sektoren Arvid Hallén Forskningspolitisk konferanse 2010 Forskning er blitt enda viktigere John Holdren President Obamas vitenskapsrådgiver Den globale

Detaljer

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA

Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Forskningsinstituttenes fellesarena FFA Samordnet instituttkampanje for politisk påvirkning Fra forskningsmelding til regjeringserklæring GunnarJordfald FFA Seminar 13.08.13 Behov for omstilling og innovasjon

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene fire mål med tilhørende

Detaljer

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008

Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 Årsplan for Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi 2008 1 INNLEDNING Hensikten med årsplanen er å løfte frem og fokusere på hva som er viktig for instituttet i 2008, samt å konkretisere planene. Til

Detaljer

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september

Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september UNIVERSITETS- OG HØYSKOLERÅDET FORSKNINGSUTVALGET Notatdato: 24.09.07 Referat fra møte i UHRs forskningsutvalg onsdag 5. september Til stede: Torbjørn Digernes, Haakon B. Benestad, Anne Gro Vea Salvanes,

Detaljer

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013

Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Årsplan for UHRs forskningsutvalg 2013 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av UHRs styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for UHRs

Detaljer

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert

Arbeidsplan for NRØA for Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført , justert Arbeidsplan for NRØA for 2016-2020 Vedtatt av NRØA 6. juni 2016, ajourført 21.09.16, justert 18.10.16 Universitets- og høgskolerådet vedtok 21. januar 2015 en ny strategi for UHR for 2015-2019 med følgene

Detaljer

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren

Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument Styring og ledelse i universitets- og høyskolesektoren «Styring og ledelse handler om å ta samfunnsoppdraget

Detaljer

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter

Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Regjeringens forskningsmelding Lange linjer kunnskap gir muligheter Fung. avdelingsdirektør Heidi A. Espedal Forskningsutvalget 4. September 2013 Forskningsadministrativ

Detaljer

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste

OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Mål Strategi Tiltak Status Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant Europas beste Akademikernes handlingsplan Overordnet mål: Et verdiskapende og inkluderende kunnskapssamfunn Vedtatt 6.12.2013 OMRÅDE 1: FORSKNING OG UTDANNING Norske breddeuniversiteter skal kvalitativt rangeres blant

Detaljer

Mandat og oppdragsbeskrivelse

Mandat og oppdragsbeskrivelse 22.06.2011 Evaluering av regionale institutter: Mandat og oppdragsbeskrivelse Norges forskningsråd har besluttet å evaluere de regionale forskningsinstituttene. Styret i Divisjon for vitenskap har oppnevnt

Detaljer

Handlingsplan for utdanning 2012 2014

Handlingsplan for utdanning 2012 2014 Handlingsplan for utdanning 2012 2014 UHRs utdanningsutvalg I tråd med UHRs vedtekter ønsker Utdanningsutvalget å: bidra til å utvikle og fremme høyere utdanning fremme koordinering og arbeidsdeling skape

Detaljer

Strategisk plan UTKAST

Strategisk plan UTKAST Strategisk plan 15.11.2007 UTKAST Prosess 30. oktober styrebehandling. Styret ønsket en kort strategisk plan og en mer omfattende handlingsplan. November høring internt med behandling i avdelinger, administrasjonen

Detaljer

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom

Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Forskningsfinansieringen sett i forhold til universitetenes og høyskolenes handlingsrom Rektor Sigmund Grønmo Forskerforbundets forskningspolitiske seminar Oslo 22. november 2011 Handlingsrom for forskning

Detaljer

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen?

Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? 1 Hvordan møter universitetene rekrutteringsutfordringen? Torbjørn Digernes rektor NTNU Presentert på Forskerforbundets forskningspolitiske seminar 6. november 2007 2 Universitetene møter utfordringen

Detaljer

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk

Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk SAB møte 08.09.15 Rekrutteringsstrategi og personalpolitikk v/personaldirektør Irene Sandlie Disposisjon Status for UiOs arbeidet med rekrutteringsstrategi Hva har UiO av personalpolitiske føringer og

Detaljer

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1

Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Vedlegg til UiOs innspill til høring om rapporten Bruk av midlertidig tilsetting i UoH sektoren side 1 Punkt nr. i rapporten Arbeidsgruppens forslag (litt forkortet) UiOs posisjon 5.1. Tiltak som institusjonen

Detaljer

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012

Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 Arbeids- og velferdsetatens personalpolitiske føringer for perioden 2010 2012 PERSONALPOLITISKE FØRINGER FORMÅL Etatens oppgave er å realisere arbeids- og velferdspolitikken. Personalpolitiske føringer

Detaljer

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjonsplattform Kommunikasjonsplattform for Norges forskningsråd kortversjon Norges forskningsråd Stensberggata 26 Pb. 2700 St. Hanshaugen 0131 Oslo Telefon 22 03 70 00 Telefaks 22 03 70 01 post@forskningsradet.no www.forskningsradet.no

Detaljer

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER

KONGRE SS DINÆRE R.O 9 1 S O F E P INNKOMNE SAKER PEFOS 19. ORDINÆRE KONGRESS INNKOMNE SAKER PRINSIPPROGRAM 2015-2019 Personellforbundets overordnede visjon er: ALLTID TILFREDSE MEDLEMMER 1.INNLEDNING Personellforbundet er en partipolitisk uavhengig arbeidstakerorganisasjon

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET 11. 12. juni 2009 Det norske instituttet, Roma Program for styreturen er lagt ved i eget dokument. Kartutsnitt med hotell, instituttet og restauranter er

Detaljer

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus

Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus Retningslinjer for omstilling for AFI AS, NOVA og Høgskolen i Oslo og Akershus 1. Bakgrunn Høsten 2010 tok daværende Høgskolen i Oslo (HiO) initiativ til en dialog med seks samfunnsvitenskapelige institutter

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer

Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Skriftserien nr 6/ Forskerforbundet: Kartlegging av arbeidsvilkår for postdoktorer Oktober. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER

ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/ / LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER ArkivsakID: JournalpostID: Arkivkode: Dato: 13/4116-9 14/14568 410 18.06.2014 LØNNSPOLITISKE RETNINGSLINJER 1. INNLEDNING Strand kommune ønsker å ha en aktiv og stimulerende lønnspolitikk som gir forutsigbarhet

Detaljer

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET

INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET INNKALLING TIL HOVEDSTYREMØTE I FORSKERFORBUNDET Radisson SAS Lillehammer Hotell Torsdag 1. juni 2006 kl. 10.00 16.00 Hovedstyremøtet etterfølger institusjonsbesøk onsdag 31. mai 06 (se eget program).

Detaljer

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009

Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 KUF-komiteen, Stortinget Vår ref: es Oslo 4. mai 2009 Høring Stortingsmelding 30 (2008-2009), Klima for forskning Tekna viser til Stortingets høring av St meld 30 (2008-2009), Klima for forskning. Vi organiserer

Detaljer

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO?

Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Presentasjon for SiN 28.mai 2010 Hvordan redusere midlertidighet og øke gjennomstrømming ved UiO? Viserektor Ragnhild Hennum UiOs ambisjoner - midlertidighet Strategi 2020 om midlertidig ansatte: I strategiperioden

Detaljer

- LØNNSPOLITISK PLAN -

- LØNNSPOLITISK PLAN - RØDØY KOMMUNE - LØNNSPOLITISK PLAN - Vedtatt i Rødøy kommunestyre 10.12.08, sak 089/2008 Revidert: - k-sak 74/2009, 16.12.2009 - k-sak 35/2014, 17.06.2014 1 INNLEDNING Lønnspolitiske retningslinjer er

Detaljer

Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler

Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler Tiltak for redusert midlertidighet ved universiteter og høyskoler Jan I. Haaland, rektor NHH og styreleder UHR Forskningspolitisk seminar, 02.11.2010 1 Utgangspunkt Innledning Enighet om at bruk av midlertidige

Detaljer

Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004

Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004 Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse H2004 Skriftserien nr 7/2005 Erfaringer med kvalitetsreformen Rapport fra undersøkelse gjennomført H2004 Innledning Formålet med undersøkelsen

Detaljer

Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011

Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011 Hva er Charter & Code og hvorfor bør institusjoner slutte seg til disse anbefalingene? Elin Kollerud, 20. mai 2011 Charter & Code og EURAXESS: to sentrale spørsmål 1. Hvordan skape attraktive vilkår for

Detaljer

Representantskapet. Godkjent referat

Representantskapet. Godkjent referat Representantskapet Godkjent referat Møtedato: 17.11.2009 Møtetid: Kl. 12:00 17:00 Møtested: Høgskolen i Oslo Saksnr.: 09/350 SAKSLISTE Saksnr. Sakstittel 008/09 Godkjenning av innkalling/saksliste 009/09

Detaljer

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen

Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Fagforbundet Utdanningsforbundet Delta Private Barnehagers Landsforbund - Arbeidsgiverseksjonen Hovedtariffoppgjøret 1.mai 2012 oo000oo Dokument 2 11. juni kl 16.45 Foreslåtte endringer i fete typer, kursiv

Detaljer

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015

LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 LANDRAPPORT FRA NORGE TIL NORDISK MØTE 2015 I. Generelt Ressurssituasjonen i forskning og høyere utdanning statsbudsjett for 2015 Kompensert for 3,3 % i pris- og lønnsstigning er det i henhold til Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus

Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 1/7 Forskningsstrategi for Diakonhjemmet Sykehus 2012 1 Innledning Diakonhjemmet Sykehus (DS) har ansvar for å oppfylle Helselovenes intensjon om forskning i helseforetak. Forskning er vesentlig i medisin

Detaljer

Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren

Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Skriftserien nr 5/7 Forskerforbundet: Kartlegging av tid til FoU i museumssektoren Oktober 7. Oppsummering Denne rapporten presenterer hvordan Forskerforbundets

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2016-2018 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål - Evne til påvirkning-premissleverandør Politisk arbeid Etablere og opprettholde samarbeid med Utdanningsinstitusjoner

Detaljer

Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer

Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer Forskerforbundet: Handlingsplan for postdoktorer 2010 2012 Notat vedtatt av Hovedstyret 18.09.2010 Oversikt over mål og tiltak Forskerforbundet ønsker gjennomført og vil arbeide for i perioden Skriftserien

Detaljer

Utfordringer for sektoren

Utfordringer for sektoren Utfordringer for sektoren Noen viktige tema sett fra UHR Jan I. Haaland Styreleder UHR og rektor NHH Hovedtema UHRs strategi og rolle Noen viktige saksområder Statsbudsjett: Innspill og reaksjoner Studieplasser

Detaljer

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger

Høringsuttalelse - tiltak for å redusere antall midlertidige tilsettinger Kunnskapsdepartementet Postboks 1025 Sentrum, 0104 Oslo Telefon 21 02 34 00 Telefaks 21 02 34 01 Besøksadresse Tollbugata 35 Kontingentkonto 8380 08 68621 Bankkonto annet 8380 08 68605 post@forskerforbundet.no

Detaljer

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg

FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Forslag til vedtak: Vedlegg FS-67/10 Første drøfting av fellesstyrets handlingsplan Saksfremlegget bygger på Fellesstyrets styringsdokument for samorganisering og samlokalisering Norges veterinærhøgskole og Universitetet for miljø-

Detaljer

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste

REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011. Sakliste REFERAT STYRESEMINAR HØST 2011 Sted: Oslo - Lisboa Tid: Styreseminar; 2-6. oktober 2011 Sakliste Innhold DAG 1: MØTE MED SEKRETERIATET AD VERKTØYKASSE OG ANNET 3 STYRESEMINAR HØST: SAK 1/11 KONSTITUERING

Detaljer

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder

LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder LØNNSPOLITIKK ved Universitetet i Agder Gyldig for perioden 01.09.10-30.04.15 1. INNLEDNING Hovedtariffavtalen og Statens lønnssystem forutsetter at de lokale parter har en egen omforent lønnspolitikk.

Detaljer

Hovedsatsningsområder

Hovedsatsningsområder Hovedsatsningsområder 2013-2015 1 Målstruktur Tannhelsesekretærenes Forbund ThsF 2 Hovedmål 1. Evne til påvirkning/premissleverandør 1.1. Politisk arbeid ThsF skal etablere og opprettholde samarbeid med

Detaljer

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler

Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 Oslo Oslo, 09.02.2015 Vår ref. Deres ref. 55941/HS04 15/162 Høring Rapport om finansiering av universiteter og høyskoler Arbeidsgiverforeningen Spekter ønsker

Detaljer

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012

Arbeidsplan for UHRs forskningsutvalg 2012 Det er følgende føringer for arbeidet i utvalget: Arbeidsplan for forskningsutvalg 2012 Universitets- og høgskolerådet Strategi 2011-15, vedtatt av styre 2. februar 2011 Mandat og reglement for faste utvalg,

Detaljer

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen

Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen Innhold Utdanningsforbundet mener... 3 Strategi mot økt privatisering, konkurranseutsetting og kommersialisering av skolen...

Detaljer

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER

RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER RETNINGSLINJER; TILSETTING I INNSTEGSSTILLINGER Fastsatt av rektor 22.04.2016 Innledning Det vises til Forskrift om ansettelse på innstegsvilkår (FOR-2015-03-24-341) fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T

NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet OA/TS Arkiv: N O T A T NTNU O-sak 25/06 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 27.11.2006 OA/TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Innledning Det ble i løpet av 2005 gjennomført en

Detaljer

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016

Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 UNIVERSITETET I BERGEN Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Arkivkode: Fakultetsstyresak: 102 Saksnr.: 2016/11132 Møte: 15. desember 2016 POLICY FOR BRUK AV POSTDOKTORER VED DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE

Detaljer

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold

Fagforbundets kommunikasjonsstrategi. omtanke solidaritet samhold Fagforbundets kommunikasjonsstrategi 2012 2013 omtanke solidaritet samhold Fagforbundet for et likestilt samfunn og arbeidsliv Kommunikasjon er spennende. Kommunikasjon er nødvendig. Kommunikasjon gir

Detaljer

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring

Norges musikkhøgskole. Årsplan for Seksjon for musikkteori, komposisjon og musikkteknologi. Til høring Årsplan for 2014 1570 Seksjon for musikkteori, og musikkteknologi Til høring 1 1 Utdanning Universiteter og høyskoler skal gi utdanning av høy internasjonal kvalitet i samsvar med samfunnets behov (KDs

Detaljer

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT

LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 KONOMIREGELMENT LOKAL LØNNSPOLITIKK Vadsø Kommune Vedtatt av Vadsø kommunestyre 19.12.2013 1 Innholdsfortegnelse Bakgrunn... 3 Overordnede mål og prinsipper for lokal lønnpolitikk... 3 Hvem omfattes av planen?... 4 Taushetsplikt...

Detaljer

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan

Avdeling for helse- og sosialfag. Strategisk plan Avdeling for helse- og sosialfag Strategisk plan 2013-2016 Vedtatt i avdelingsstyret 16.01.2013 INNHOLD Innledning... 3 Høgskolen i Østfolds verdigrunnlag... 3 Studiested Fredrikstads visjon... 3 1 Utdanning...

Detaljer

Strategisk plan 2010-2015

Strategisk plan 2010-2015 Strategisk plan 2010-2015 STRATEGISK PLAN 2010-2015 Vedtatt av Høgskolestyret 17.06.09 I Visjon Framtidsrettet profesjonsutdanning. II Virksomhetsidé gi forskningsbaserte fag- og profesjonsutdanninger

Detaljer