nr 29/ NO årgang 101 ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "nr 29/11-2011.07.18 NO årgang 101 ISSN 1503-4925"

Transkript

1 . nr 29/ NO årgang 101 ISSN Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep Oslo E-POST TELEFON TELEFAKS INFOSENTERETS TELEFONTID kl Telefon (+47) Telefaks (+47)

2 Innholdsfortegnelse og inid-koder /11 Innholdsfortegnelse: Registrerte varemerker... 3 Internasjonale varemerkeregistreringer Ansvarsmerker Innsigelser Merkeendringer Begrensing i varefortegnelsen for internasjonale varemerkeregistreringer Slettelser, begjært av innehaver Overdragelser og navne-/adresseendringer i spesifiserte rettigheter Lisenser Endringer i fullmaktsforhold Opphør av fullmektigverv Fornyelser Fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Ikke fornyede internasjonale varemerkeregistreringer Slettede internasjonale varemerkeregistreringer INID-koder I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for the Identification of Data). (111) Registreringsnummer (151) Registreringsdato (180) Registreringen utløper (210) Søknadsnummer (220) Inngivelsesdato (526) Unntaksannmerkning (300) Prioritetsopplysninger (450) Kunngjort registrert dato (511) Vare-/tjenesteklasse (521) Bruk/innarbeidelse (526) Unntaksannmerkning (540) Gjengivelse av varemerketekst eller et rent figurmerke (551) Fellesmerkebestemmelser (554) Merket er tredimensjonalt (571) Beskrivelse av merket (591) Merket er i farger (730) Søker/innehaver (740) Fullmektig (791) Lisenshaver (793) Lisensinformasjon (891) Etterfølgende utpekning dato 2

3 registrerte varemerker /11 Registrerte varemerker Registrerte varemerker jf. varemerkeloven 22. I løpet av tre måneder fra i dag kan det fremsettes innsigelse mot registreringen av varemerket, jf. varemerkeloven 26 og varemerkeforskriften 23. For søknader som har søknadsdag fra 1. juli 2010 gjelder varemerkeregistreringen i ti år fra søknadsdagen. Registreringer som har søknadsdag før 1. juli 2010 gjelder i ti år fra registreringsdagen. Se varemerkeloven 32 jf. 83 annet ledd. (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen PRIMAR - FREEDOM TO CHOOSE Statens Kartverk Sjø, Postboks 60, 4001 STAVANGER, NO Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere; databehandlingsutstyr og datamaskiner; dataprogramvare; elektroniske kart. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design, utvikling, oppdatering og vedlikehold av dataprogramvare; utvikling, design, oppdatering og vedlikehold av elektroniske kart; konsulentvirksomhet vedrørende navigasjon; konsulentvirksomhet vedrørende elektroniske kart. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker. (450) Kunngjøringsdato

4 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Chiquita Brands LLC, 250 East 5th Street, OH45202 CINCINNATI, US Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:31 Friske frukter og grønnsaker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen GYPCO BPB United Kingdom Ltd, Saint-Gobain House, Binley Business Park, CV32TT COVENTRY, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:6 Klasse:17 Klasse:19 Ubearbeidete og delvis ubearbeidete metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av hel eller delvis vanlig metall eller legeringer derav; skillevegger av metall bestående av en metallramme med gipsplatekledning, men hvor metallet dominerer; plater, bånd/remser, ekstruderinger og profileringer, alle av vanlig metall eller legeringer derav og til bruk i bygging; skruer, spikere, festeanordninger, klips, bolter, klammer, beslag, hengsler. Isolasjonsmateriale; materiale for å tette og preparater for å forsegle sammenføyninger; bindemiddel annet enn for papirvarer og ikke for medisinske eller husholdningsformål; ekspansjonsfugemasse; pakninger av gummi eller vulkaniserte fibre; tetningsmasse. Bygningsmaterialer (ikke av metall); gips og gipsplater; bygningsplater; bygningsforskalingsbord; skillevegger; lister; kledning ikke av metall; veggkledning; bygningspapp. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TELMAX Telko AS, Ødekjærveien 27, 3145 TJØME, NO Oslo Patentkontor AS, Postboks 7007 Majorstua, 0306 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:42 Databehandlingsutstyr og datamaskiner; programmer for datamaskiner, innregistrert på databærere; datamaskinbaserte støtteinnretninger og -anlegg for digitale telefonsentraler. Telekommunikasjonsvirksomhet. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer. (450) Kunngjøringsdato

5 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen DermaTriz Dr Baddaky AS, Lillevannsveien 51E, 0788 OSLO, NO Klasse:3 Klasse:5 Såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann. Alt til bruk på dyr. Produkter kun til dyr: sjampo, balsam, ørerensemiddel, innvendig bandasje, hudrensemiddel, våtservietter, skyllemiddel til blære og kjønnsveier. Hygieniske preparater. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (450) Kunngjøringsdato (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Bjørklund Norge AS, Postboks 254 Alnabru, 0614 OSLO, NO Klasse:35 Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester. (450) Kunngjøringsdato

6 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen M&D Tine SA, Dronning Eufemias gate 6, 0191 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Klasse:32 Melk; melkeprodukter; melkedrikker; smakssatt melk; meieriprodukter; yoghurt; drikkeyoghurt; drikker hovedsakelig basert på yoghurt og/eller melk; erstatninger for melk og meieriprodukter laget av soya, kokos, ris, havre og/eller andre vegetabilske produkter; tofu; konserverte, tørrede, frosne, kokte og/eller bearbeidete frukter og grønnsaker; preparerte nøtter; ferdigretter, måltidserstatninger, mellommåltider og desserter hovedsakelig bestående av varer i denne klasse. Kaffe; te; kakao; ferdig tilberedte drikker basert på kaffe, te, kakao eller sjokolade; mel og næringsmidler av korn, herunder kornbaserte stenger og bars med eller uten bearbeidete nøtter, frukter og/eller bær; brød, bakverk og konditorvarer; konfektyrer; spiseis, iskrem og frossen yoghurt samt drikker basert på samme; ferdigretter, måltidserstatninger, mellommåltider og desserter hovedsakelig bestående av varer i denne klasse. Mineralvann, kullsyreholdig vann, drikkevann og andre ikke-alkoholholdige drikker; fruktdrikker og fruktjuicer; saft og andre preparater til fremstilling av drikker; sports- og energidrikker; drikker og preparater for fremstilling av drikker basert på soya, kokos, ris, havre og/eller andre vegetabilske produkter. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Bjørgvin Storkjøkken & Vaskeriutstyr Metos AS, Postboks 184 Holmlia, 1203 OSLO, NO Klasse:7 Klasse:11 Klasse:37 Klasse:42 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet. Konsulentvirksomhet i forhold til storkjøkkenvirksomhet; tegning og design av storkjøkken og utvikling av storkjøkken. (450) Kunngjøringsdato

7 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen CARRIE TASCHENFEE Affinion International Ltd, Charter Court, 50 Windsor Road, SL12EJ SLOUGH, BERKSHIRE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Klasse:36 Frembringelse, utvikling, implementering, drift, organisering og overvåking av medlemskapsordninger; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende det foregående; tilveiebringelse av konsulenttjenester innen kundepleie; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; alt det foregående tilveiebrakt til finansielle institusjoner eller andre organisasjoner eller til individuelle personer; promotering av andres varer og tjenester ved å tilby rabatt på hoteller, feriesteder, restauranter, bilutleie, cruisereiser, flyreiser, turpakker, bladabonnementer, kinobilletter, portvakttjenester, kredittkort og merkevarer; bestilling av varer og tjenester for andre; tilby et medlem av en medlemskapsordning en tjeneste over telefon og eller on-line datamaskiner hvor medlemmet kan anskaffe forbruksvarer og -tjenester; konsultasjonstjenester for forbrukere; informasjonstjenester relatert til enhver tjeneste herav; alle de foregående tjenester valgfritt tilveiebrakt gjennom en medlemskapsordning; organisering og drift av salg og salgsfremmende belønningsordninger; tílveiebringelse for andre av informasjon relatert til pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester og til størrelse og farge på varer; internett-auksjoner; kontortjenester, nemlig registrerings- og opplysningstjenester relatert til eiendeler og dokumenter inkludert pass, bagasje og nøkler; kontortjenester relatert til identifisering, gjenanskaffelse eller retur, alle relatert til eiendeler og dokumenter, inkludert pass, bagasje og nøkler; arrangering av rabatt itilknytning til restaurant- og hotelltjenester, kinoer, teatre, sportsbegivenheter og andre fritidsaktiviteter, som del av en medlemskapsordning eller program. Forsikringstjenester; dokumenterstatningsforsikringstjenester; tilbakebetalingstjenester (cashback); eiendomsmeglingstjenester; drift av eiendomsmeglingstjenester; kredittkort beskyttelse og registertjenester; reiseforsikring; forsikringstjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter under reise, mens de er hjemmefra, mens de er borte fra sine permanente hjem; forsikringstjenester relatert til uredelig eller uautorisert bruk av kort brukt i finansielle transaksjoner; tilveiebringelse av nødpenger, inkludert kontanter og reisesjekker, og eller erstatning av reisebilletter; forsikringstjenester relatert til kjøpsbeskyttelse, prisbeskyttelse og utvidet garanti for varer innkjøpt ved bruk av kredíttkort; utvidede garantitjenester; utstedelse av verdimerker i tilknytning til eller som del av en medlemskapsordning eller program; forsikringsgarantier; tilveiebringelse av utstyrsgaranti-forsikring; tilveiebringelse av finansielle garantier; utstedelse av garantier; garanti for betaling av medisinske utgifter for reisende; garanti-forsikringstjenester; finansiering av garantier; finansielle garantitjenester for tilbakebetaling av utgifter oppstått som et resultat av bilulykke eller havari; finansielle garantivurderings-tjenester; avtalegaranti-tjenester; garantiforsikringstjenester; garantiprogramtjenester; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenestene; reparasjonsgaranti-tjenester; dekningstjenester for reparasjonskostnader; registrerings- og opplysningstjenester overfor kunder i forbindelse med finansielle transaksjoner; tjenester relatert til å avdekke finansielle transaksjoner foretatt via tapte eller stjålne kort, gjenanskaffelse av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner; tilbakelevering av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner. Klasse:45 Personlige tjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter på reise mens bortreist fra deres permanente hjem, gjelder personlige tjenester utført av andre for å møte individuelle behov; personlige sikkerhetstjenester; informasjon, råd og assistanse relatert til beskyttelse av personlig informasjon;sikkerhetstjenester, nemlig informasjon, råd og assistanse relatert til prosesser med å forhindre, avdekke og å gjenopprette i saker med identitetstyveri; sikkerhetstjenester, nemlig tjenester for verifisering av identitet; vedlikehold, beskyttelse og sikring av personlige data; alt det foregående tilveiebrakt til individuelle personer; síkkerhetstjenester, nemlig hjelp til returnering av mistede eiendeler; trygt vakthold av eiendeler og dokumenter; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenester; tjenester tilbudt overfor andre for gjenopprettelse av deres omdømme hos allmennheten; personlig ledsager (anstand) for reisende på guidede turer; tilveiebringelse for andre av informasjon vedrørende pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester, gjeldende personlig shoppingtjenester; åpning av låser (låsesmedtjenester). (450) Kunngjøringsdato

8 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Affinion International Ltd, Charter Court, 50 Windsor Road, SL12EJ SLOUGH, BERKSHIRE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Frembringelse, utvikling, implementering, drift, organisering og overvåking av medlemskapsordninger; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende det foregående; tilveiebringelse av konsulenttjenester innen kundepleie; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; alt det foregående tilveiebrakt til finansielle institusjoner eller andre organisasjoner eller til individuelle personer; promotering av andres varer og tjenester ved å tilby rabatt på hoteller, feriesteder, restauranter, bilutleie, cruisereiser, flyreiser, turpakker, bladabonnementer, kinobilletter, portvakttjenester, kredittkort og merkevarer; bestilling av varer og tjenester for andre; tilby et medlem av en medlemskapsordning en tjeneste over telefon og eller on-line datamaskiner hvor medlemmet kan anskaffe forbruksvarer og -tjenester; konsultasjonstjenester for forbrukere; informasjonstjenester relatert til enhver tjeneste herav; alle de foregående tjenester valgfritt tilveiebrakt gjennom en medlemskapsordning; organisering og drift av Klasse:36 Klasse:45 salg og salgsfremmende belønningsordninger; tílveiebringelse for andre av informasjon relatert til pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester og til størrelse og farge på varer; internett-auksjoner; kontortjenester, nemlig registrerings- og opplysningstjenester relatert til eiendeler og dokumenter inkludert pass, bagasje og nøkler; kontortjenester relatert til identifisering, gjenanskaffelse eller retur, alle relatert til eiendeler og dokumenter, inkludert pass, bagasje og nøkler; arrangering av rabatt itilknytning til restaurant- og hotelltjenester, kinoer, teatre, sportsbegivenheter og andre fritidsaktiviteter, som del av en medlemskapsordning eller program. Forsikringstjenester; dokumenterstatningsforsikringstjenester; tilbakebetalingstjenester (cashback); eiendomsmeglingstjenester; drift av eiendomsmeglingstjenester; kredittkort beskyttelse og registertjenester; reiseforsikring; forsikringstjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter under reise, mens de er hjemmefra, mens de er borte fra sine permanente hjem; forsikringstjenester relatert til uredelig eller uautorisert bruk av kort brukt i finansielle transaksjoner; tilveiebringelse av nødpenger, inkludert kontanter og reisesjekker, og eller erstatning av reisebilletter; forsikringstjenester relatert til kjøpsbeskyttelse, prisbeskyttelse og utvidet garanti for varer innkjøpt ved bruk av kredíttkort; utvidede garantitjenester; utstedelse av verdimerker i tilknytning til eller som del av en medlemskapsordning eller program; forsikringsgarantier; tilveiebringelse av utstyrsgaranti-forsikring; tilveiebringelse av finansielle garantier; utstedelse av garantier; garanti for betaling av medisinske utgifter for reisende; garanti-forsikringstjenester; finansiering av garantier; finansielle garantitjenester for tilbakebetaling av utgifter oppstått som et resultat av bilulykke eller havari; finansielle garantivurderings-tjenester; avtalegaranti-tjenester; garantiforsikringstjenester; garantiprogramtjenester; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenestene; reparasjonsgaranti-tjenester; dekningstjenester for reparasjonskostnader; registrerings- og opplysningstjenester overfor kunder i forbindelse med finansielle transaksjoner; tjenester relatert til å avdekke finansielle transaksjoner foretatt via tapte eller stjålne kort, gjenanskaffelse av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner; tilbakelevering av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner. Personlige tjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter på reise mens bortreist fra deres permanente hjem, gjelder personlige tjenester utført av andre for å møte individuelle behov; personlige sikkerhetstjenester; informasjon, råd og assistanse relatert til beskyttelse av personlig informasjon;sikkerhetstjenester, nemlig informasjon, råd og assistanse relatert til prosesser med å forhindre, avdekke og å gjenopprette i saker med identitetstyveri; sikkerhetstjenester, nemlig tjenester for verifisering av identitet; vedlikehold, beskyttelse og sikring av personlige data; alt det foregående tilveiebrakt til individuelle personer; síkkerhetstjenester, nemlig hjelp til returnering av mistede eiendeler; trygt vakthold av eiendeler og dokumenter; informasjonstjenester relatert til enhver av de 8

9 registrerte varemerker /11 foregående tjenester; tjenester tilbudt overfor andre for gjenopprettelse av deres omdømme hos allmennheten; personlig ledsager (anstand) for reisende på guidede turer; tilveiebringelse for andre av informasjon vedrørende pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester, gjeldende personlig shoppingtjenester; åpning av låser (låsesmedtjenester). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Affinion International Ltd, Charter Court, 50 Windsor Road, SL12EJ SLOUGH, BERKSHIRE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Frembringelse, utvikling, implementering, drift, organisering og overvåking av medlemskapsordninger; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende det foregående; tilveiebringelse av konsulenttjenester innen kundepleie; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; alt det foregående tilveiebrakt til finansielle institusjoner eller andre organisasjoner eller til individuelle personer; promotering av andres varer og tjenester ved å tilby rabatt på hoteller, feriesteder, restauranter, bilutleie, cruisereiser, flyreiser, turpakker, bladabonnementer, kinobilletter, portvakttjenester, kredittkort og merkevarer; bestilling av varer og tjenester for andre; tilby et medlem av en medlemskapsordning en tjeneste over telefon og eller on-line datamaskiner hvor medlemmet kan anskaffe forbruksvarer og -tjenester; konsultasjonstjenester for forbrukere; informasjonstjenester relatert til enhver tjeneste herav; alle de foregående tjenester valgfritt tilveiebrakt gjennom en medlemskapsordning; organisering og drift av salg og salgsfremmende belønningsordninger; tílveiebringelse for andre av informasjon relatert til pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester og til størrelse og farge på varer; internett-auksjoner; kontortjenester, nemlig registrerings- og opplysningstjenester relatert til eiendeler og dokumenter inkludert pass, bagasje og nøkler; kontortjenester relatert til identifisering, gjenanskaffelse eller retur, alle relatert til eiendeler og dokumenter, inkludert pass, bagasje og nøkler; arrangering av rabatt itilknytning til restaurant- og hotelltjenester, kinoer, teatre, sportsbegivenheter og andre fritidsaktiviteter, som del av en medlemskapsordning eller program. Klasse:36 Forsikringstjenester; dokumenterstatningsforsikringstjenester; tilbakebetalingstjenester (cashback); eiendomsmeglingstjenester; drift av eiendomsmeglingstjenester; kredittkort beskyttelse og registertjenester; reiseforsikring; forsikringstjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter under reise, mens de er hjemmefra, mens de er borte fra sine permanente hjem; forsikringstjenester relatert til uredelig eller uautorisert bruk av kort brukt i finansielle transaksjoner; tilveiebringelse av nødpenger, inkludert kontanter og reisesjekker, og eller erstatning av reisebilletter; forsikringstjenester 9

10 registrerte varemerker /11 relatert til kjøpsbeskyttelse, prisbeskyttelse og utvidet garanti for varer innkjøpt ved bruk av kredíttkort; utvidede garantitjenester; utstedelse av verdimerker i tilknytning til eller som del av en medlemskapsordning eller program; forsikringsgarantier; tilveiebringelse av utstyrsgaranti-forsikring; tilveiebringelse av finansielle garantier; utstedelse av garantier; garanti for betaling av medisinske utgifter for reisende; garanti-forsikringstjenester; finansiering av garantier; finansielle garantitjenester for tilbakebetaling av utgifter oppstått som et resultat av bilulykke eller havari; finansielle garantivurderings-tjenester; avtalegaranti-tjenester; garantiforsikringstjenester; garantiprogramtjenester; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenestene; reparasjonsgaranti-tjenester; dekningstjenester for reparasjonskostnader; registrerings- og opplysningstjenester overfor kunder i forbindelse med finansielle transaksjoner; tjenester relatert til å avdekke finansielle transaksjoner foretatt via tapte eller stjålne kort, gjenanskaffelse av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner; tilbakelevering av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner. Klasse:45 Personlige tjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter på reise mens bortreist fra deres permanente hjem, gjelder personlige tjenester utført av andre for å møte individuelle behov; personlige sikkerhetstjenester; informasjon, råd og assistanse relatert til beskyttelse av personlig informasjon;sikkerhetstjenester, nemlig informasjon, råd og assistanse relatert til prosesser med å forhindre, avdekke og å gjenopprette i saker med identitetstyveri; sikkerhetstjenester, nemlig tjenester for verifisering av identitet; vedlikehold, beskyttelse og sikring av personlige data; alt det foregående tilveiebrakt til individuelle personer; síkkerhetstjenester, nemlig hjelp til returnering av mistede eiendeler; trygt vakthold av eiendeler og dokumenter; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenester; tjenester tilbudt overfor andre for gjenopprettelse av deres omdømme hos allmennheten; personlig ledsager (anstand) for reisende på guidede turer; tilveiebringelse for andre av informasjon vedrørende pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester, gjeldende personlig shoppingtjenester; åpning av låser (låsesmedtjenester). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Affinion International Ltd, Charter Court, 50 Windsor Road, SL12EJ SLOUGH, BERKSHIRE, GB Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:35 Frembringelse, utvikling, implementering, drift, organisering og overvåking av medlemskapsordninger; konsulenttjenester og rådgivning vedrørende det foregående; tilveiebringelse av konsulenttjenester innen kundepleie; innsamling og systematisering av informasjon i databaser; alt det foregående tilveiebrakt til finansielle institusjoner eller andre organisasjoner eller til individuelle personer; promotering av andres varer og tjenester ved å tilby rabatt på hoteller, feriesteder, restauranter, bilutleie, cruisereiser, flyreiser, turpakker, bladabonnementer, kinobilletter, portvakttjenester, kredittkort og merkevarer; bestilling av varer og tjenester for andre; tilby et medlem av en medlemskapsordning en tjeneste over telefon og eller on-line datamaskiner hvor medlemmet kan anskaffe forbruksvarer og -tjenester; konsultasjonstjenester for forbrukere; informasjonstjenester relatert til enhver tjeneste herav; alle de foregående tjenester valgfritt tilveiebrakt gjennom en medlemskapsordning; organisering og drift av salg og salgsfremmende belønningsordninger; tílveiebringelse for andre av informasjon relatert til pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester og til størrelse og farge på varer; internett-auksjoner; kontortjenester, nemlig registrerings- og opplysningstjenester relatert til eiendeler og dokumenter inkludert pass, bagasje og nøkler; kontortjenester relatert til identifisering, gjenanskaffelse eller retur, alle relatert til eiendeler og dokumenter, inkludert pass, bagasje og nøkler; arrangering av rabatt itilknytning til restaurant- og hotelltjenester, kinoer, teatre, sportsbegivenheter og andre fritidsaktiviteter, som del av en medlemskapsordning eller program. Klasse:36 Forsikringstjenester; dokumenterstatningsforsikringstjenester; tilbakebetalingstjenester (cashback); eiendomsmeglingstjenester; drift av eiendomsmeglingstjenester; kredittkort beskyttelse og registertjenester; reiseforsikring; forsikringstjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter under reise, mens de er hjemmefra, mens de er borte fra sine permanente hjem; forsikringstjenester relatert til uredelig eller uautorisert bruk av kort brukt i finansielle transaksjoner; tilveiebringelse av nødpenger, inkludert kontanter og reisesjekker, og eller erstatning av reisebilletter; forsikringstjenester relatert til kjøpsbeskyttelse, prisbeskyttelse og 10

11 registrerte varemerker /11 utvidet garanti for varer innkjøpt ved bruk av kredíttkort; utvidede garantitjenester; utstedelse av verdimerker i tilknytning til eller som del av en medlemskapsordning eller program; forsikringsgarantier; tilveiebringelse av utstyrsgaranti-forsikring; tilveiebringelse av finansielle garantier; utstedelse av garantier; garanti for betaling av medisinske utgifter for reisende; garanti-forsikringstjenester; finansiering av garantier; finansielle garantitjenester for tilbakebetaling av utgifter oppstått som et resultat av bilulykke eller havari; finansielle garantivurderings-tjenester; avtalegaranti-tjenester; garantiforsikringstjenester; garantiprogramtjenester; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenestene; reparasjonsgaranti-tjenester; dekningstjenester for reparasjonskostnader; registrerings- og opplysningstjenester overfor kunder i forbindelse med finansielle transaksjoner; tjenester relatert til å avdekke finansielle transaksjoner foretatt via tapte eller stjålne kort, gjenanskaffelse av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner; tilbakelevering av tapte eller stjålne kort for bruk ved finansielle transaksjoner. Klasse:45 Personlige tjenester relatert til assistanse for personer ved vanskeligheter på reise mens bortreist fra deres permanente hjem, gjelder personlige tjenester utført av andre for å møte individuelle behov; personlige sikkerhetstjenester; informasjon, råd og assistanse relatert til beskyttelse av personlig informasjon;sikkerhetstjenester, nemlig informasjon, råd og assistanse relatert til prosesser med å forhindre, avdekke og å gjenopprette i saker med identitetstyveri; sikkerhetstjenester, nemlig tjenester for verifisering av identitet; vedlikehold, beskyttelse og sikring av personlige data; alt det foregående tilveiebrakt til individuelle personer; síkkerhetstjenester, nemlig hjelp til returnering av mistede eiendeler; trygt vakthold av eiendeler og dokumenter; informasjonstjenester relatert til enhver av de foregående tjenester; tjenester tilbudt overfor andre for gjenopprettelse av deres omdømme hos allmennheten; personlig ledsager (anstand) for reisende på guidede turer; tilveiebringelse for andre av informasjon vedrørende pris, tilgjengelighet og spesifikasjon av varer og tjenester, gjeldende personlig shoppingtjenester; åpning av låser (låsesmedtjenester). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LEARNBUDDY AS, v/ulf Berglund, Ole Jacob Brochs gate 3, 0454 OSLO, NO Klasse:16 Papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater). Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; underholdningsvirksomhet; kulturelle aktiviteter. (450) Kunngjøringsdato

12 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen TRAVEL WISE SSP Financing UK Ltd, 1 The Heights, Brooklands, KT130NY WEYBRIDGE, SURREY, GB Pretor Advokat AS, Postboks 1734 Sentrum, 7416 TRONDHEIM, NO Klasse:30 Klasse:35 Klasse:43 Kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning; mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis; honning, sirup; gjær, bakepulver; salt, sennep; eddik, sauser, krydderier, is; ferdigretter; varme og kalde snacks, småretter og smakebiter; pizza og pizzaprodukter; fylte ruller, vårruller, smørbrød og snitter, fylte bagetter. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; tilveiebringelse og fremskaffelse av annonsering, reklamevirksomhet, markedsføring, salgsfremmende og promoterende tjenester, inkludert annonse- og reklamekampanjer tilveiebrakt over globale kommunikasjonsnettverk, radiokringkasting, aviser, magasiner, online bannere og grafiske annonser, innendørs og utendørs tavler, plakatavler og reklametavler og innendørs og utendørs signaltavler og -medier ("signage"). Tjenester i forbindelse med bevertning og tilbringing av mat og drikke; tilberedelse av mat og drikke; kro, bistro, kafé, kafeteria, vinbarer, barer, restaurant og bankettjenester; catering- og kantinetjenester; snackbartjenester; konsultasjon og rådgivning i forbindelse med mat, drikke, catering, restaurant og kafeteria tjenester; tilveiebringelse av mat og drikke via salgsautomater; organisering av og anskaffelse av fasiliteter for konferanser, bryllup, møter og begivenheter; kontraktbaserte mattjenester (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Lederhuset HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO Klasse:9 Magnetiske databærere; dataprogrammer, filmer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser; administrasjon av dataarkiver; etterforskning for forretninger; forretningsevalueringer, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier, organisering av messer for salg og markedsføring, online annonsering for salg og markedsføring, public relation; regnskapsanalyser og kontroll; utarbeiding av skatteberegning. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH StyreNorge HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO Klasse:9 Magnetiske databærere; dataprogrammer, filmer. Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; annonse- og reklamevirksomhet; kontortjenester; bedriftsopplysninger, bedriftsundersøkelser; informasjonsbyråer; administrasjon av data-arkiver; etterforskning for forretninger; forretningsevalueringer, konsulentbistand i forretningssaker, konsultasjoner i personalspørsmål; markedsstudier, organisering av messer for salg og markedsføring, online annonsering for salg og markedsføring, public relation; regnskapsanalyser og kontroll; utarbeiding av skatteberegning. (450) Kunngjøringsdato

13 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen HSH Collegia HSH, Postboks 2900 Solli, 0230 OSLO, NO Bull & Co Advokatfirma AS, Postboks 2583 Solli, 0203 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:38 Klasse:41 Vitenskapelige, optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling. signalering, kontroll, undervisning: apparater og instrumenter for styring, fordeling, transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; magnetiske databærere; salgsautomater og mekanismer for myntestyrte apparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner, dataprogrammer, filmer. Telekommunikasjonsvirksomhet: datakommunikasjonsvirksomhet elektroniske nettjenester, bredbåndstjenester; informasjonsbyråer, pressebyråer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet: underholdningsvirksomhet; sportslige og kulturelle aktiviteter; utgivelse av bøker og av elektroniske bøker og tidskriller online; filmproduksjon; organisering og ledelse av kongresser, oversettelsesvirksomhet; rekreasjonsinformasjon; reportasjetjenester; tekstforfattervirksornhet; utleie av filmer og lydopptak. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen BOXERCHIPS Michael Joseph Elias, Suite 4, The Mall, Beacon Court, Sandyford Business Park, 18 SANDYFORD, DUBLIN, IE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:30 Chips, crisps, nøtter, snacks, ikke opptatt i andre klasser, Chips, crisps, snacks, ikke opptatt i andre klasser; macadamia nøtter belagt med sjokolade, nøtter belagt med sjokolade, belagte nøtter, nøttekonfektyrer. Klasse:31 Ubehandlete nøtter. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet IT TO2011C (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VOLTABAK Laboratoires Thea, 12, rue Louis Blériot, Zone industrielle du Brézet, CLERMONT-FERRAND, FR Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater kun for oftalmisk bruk. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke ExtraStiftelsen Helse o Rehabilitering, Karl Johansgt 23B, 0159 OSLO, NO Norsk Patentbyrå AS, Postboks 1204 Vika, 0110 OSLO, NO Klasse:36 Veldedighetsinnsamling. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen VINSON Brandforce APS, Lufthavnsvej 8, 9400 NØRRESUNDBY, DK Advokat Jakob Kortbæk, Algade 31, 9000 AALBORG, DK Klasse:25 Klær, fottøy, hodeplagg. (450) Kunngjøringsdato

14 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SNAPIT The Topps Company Inc, One Whitehall Street, NY NEW YORK, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:30 Godteri og søtsaker. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JG COMMUNICATION Citat Group AB, Svarvargatan 11, STOCKHOLM, SE Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:16 Klasse:35 Papir, papp og varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser, trykksaker, materialer til bokbinding; fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler; skrivemaskiner og kontorrekvisita (ikke møbler), instruksjons- og undervisningsmateriell (ikke apparater), plastemballasje (ikke opptatt i andre klasser); trykktyper, klisjeer, trykksaker for annonse- og reklamevirksomhet. Annonse- og reklamevirksomhet, bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; forretningsmessige informasjonstjenester for bedrifter, kommunikasjonsrådgivning; rådgivning på området grafisk kommunikasjon, testamenteringsstrategier (devising strategies) og konsepter for markeds- og kommunikasjonsaktiviteter, spredning av informasjon og elektronisk kommersiell kommunikasjon, annonse- og reklametjenester via internett og trådløs kommunikasjon; kommunikasjon, nemlig PR, presserelasjoner, rådgivningstjenester vedrørende kommunikasjon innen kommersielle og industrielle foretak, rådgivning vedrørende annonse- og reklamevirksomhet og kommunikasjon på elektroniske kommunikasjonsnettverk; rådgivning på området annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og kommunikasjon, annonseog reklamevirksomhet, markedsføring, kommunikasjon og PR og rådgivning i den forbindelse; tjenester og rådgivning på området annonse- og reklamevirksomhet, kommunikasjon og PR; rådgivning vedrørende annonse- og reklamevirksomhet og kommunikasjon på elektroniske kommunikasjonsnettverk; spredning av annonse- og reklamesaker, annonse- og reklamevirksomhet, nemlig rådgivning vedrørende kommunikasjon og interaktive kommunikasjonsstrategier og multimediautvikling, rådgivning vedrørende annonse- og reklamevirksomhet, intern og ekstern kommunikasjon, og markedføring, utvikling av forretningsstrategier og -kosepter for markedsføriøng, merkevarebygging, kommunikasjon og konseptutvikling, tjenester vedrørende kommunikasjon til almennheten, erklæringer eller annonsering via alle slags former for spredning, produksjon av annonser for radio, video, film og fjernsyn; annonse- og reklamevirksomhet og markedsføring av video og bildearkivmateriale, produksjon av film, video og digitalt materiale for salgsfremmende formål; annonse- og reklamevirksomhet, markedsføring og promotering på området musikk, video, kunst, litteratur og sofware; annonse- og reklamevirksomhet og 14

15 registrerte varemerker /11 annonsetjenester, nemlig promotering av varer, tjenester, merkeidentitiet og kommersiell informasjon og nyheter om tredjeparter via audio, video, digitale og on-line media, produksjon av annonser og reklame for radio, video, film, computere, internett websider, fjernsyn og mobile innretninger, produksjon av annonser og reklame for radio, video, film, computere, internett websider, fjernsyn og mobile innretninger. Klasse:42 Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil, industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer, web-design (utforming av nettsider), grafisk og teknisk produksjon; web-design (utforming av nettsider), utvikling og vedlikehold av websider, web-design (utforming av nettsider) og utviklingstjenester; fremskaffelse av informasjon vedrørende industriell design og web-område design, computer software og tjenester vedrørende web-design (utforming av nettsider); design, web-design (utforming av nettsider), web-design (utforming av nettsider, web-redigering, web-vert, fremskaffelse av web-plass og web-opprettlese, opprettelse og vedlikehold av web-sider og web-steder. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen KJÆRLIGHETSØSEN Ridderpiken, Postboks 35, Maaseskjæret, 5035 BERGEN, NO Klasse:21 Øser av kobber, glass og porselen. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen INN PÅ TUNET (551) Fellesmerkebestemmelser: 1.Rett til å bruke merket har alle norske gårdsbruk som følger standard nr.11 for Inn på tunet. Standarden finnes på under fanen KSL (Kvalitetssystem i landbruket). 2. Retten til å bruke merket forutsetter at KSL standard nr. 1, generelle krav til garden, er oppfylt. Standarden finnes på under fanen KSL (Kvalitetssystem i landbruket). 3.Bruken av merket forutsetter at det inngås en skriftlig avtale mellom gardbruker og kjøper av tjenestene. Det er utviklet en standardavtale med veiledning som kan brukes, men dette er ikke et krav. Standardavtalen finnes på under fanen KSL (Kvalitetssystem i landbruket). 4. Dersom standardene ikke følges, vil det bli registrert avvik ved revisjon. Kunden vil eventuelt bli varslet dersom bonden ikke overholder standarden. Retten til bruk av merket kan eventuelt trekkes tilbake. 5. Det foreligger ingen forpliktelse til å gjøre ansvar gjeldende mot den som urettmessig bruker merket. Dersom det skulle skje at noen bruker logoen som ikke er berettiget til det og som ikke stopper bruken etter anmodning om det, så vil det vurderes rettslige skritt for å få stoppet bruken. 6.KSL Matmerk har myndighet til å endre og videreutvikle standardene i samarbeid med en faggruppe på området. KSL Matmerk har rett å foreta revisjon ved gårdsbruk som bruker systemet minimum hvert annet år. KSL Matmerk, Tollbugt. 32, 0157 OSLO, NO Klasse:35 Bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter. Klasse:41 Utdannelsesvirksomhet, opplæringsvirksomhet, underholdningsvirksomhet, sportslige og kulturelle aktiviteter. Klasse:44 Landbruk, hagebruk og skogbrukstjenester. (450) Kunngjøringsdato

16 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen SANGSILLA The British Broadcasting Corp, Broadcasting House, Portland Place, W1A1AA LONDON, GB Tandbergs Patentkontor AS, Postboks 1570 Vika, 0118 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:16 Klasse:25 Klasse:28 Klasse:41 Datainnspillinger herunder audio, video og bevegelige bilder og tekst; computer software herunder software til bruk i nedlastning, lagring, reproduksjon og organisering av audio, video, stillbilder og bevegelige bilder og data; utdannelses-software; nedlastbare elektroniske publikasjoner: data-, elektroniskeog videospillprogrammer og-utstyr; musematter; elektroniske instruksjons- og undervisningsapparater og -instrumenter; fjernsyns- og radiosignalsendere og - mottakere; hjelmer og deler for alle forannevnte varer. Trykte publikasjoner; magasiner; bøker; kataloger; programmer; fotografier; skrivesaker og papirvarer; artikler til bruk for kunstnere; pensler; instruksjons- og undervisningsmateriell; trykktyper; postere; kort; postkort; gratulasjonskort; handelskort; invitasjonskort; dagbøker; kalendere; fotoalbum; trykk; gaveposer; gavebokser; gaveetiketter og gaveinnpakning; notisblokker; skriveinstrumenter og fettstifter; klistremerker; overføringsmerker; stempler; personlige planleggingskalendere; adressebøker; notisbøker; penn- og blyantholdere; pultmatter; broderi, sy- og strikkemønstere; poststempler. Klær, fottøy, hodeplagg. Leker, spill, leketøy; sportsartikler; julebonbonger, juletrepynt og -ornamenter; dukker; kosedyr; plysjleker, leke- og ansikts- /karnevalsmasker (novelty face masks); lekemusikkbokser; leke-musikkinstrumenter; lekemodeller; puslespill; byggesett; lekeballer og lekeballonger; flipperspill; flåter og oppblåsbare leker for lekeformål; spillkort; dukker/marionetter; plastleker; badeleker; spillsett; utviklingsleker; leker med hjul; scootere; leker til å sitte på; drakter som leketøy for barn. Fremskaffelse av underholdning, utdannelse, rekreasjon, instruksjon, veiledning og opplæring; produksjon, presentasjon og distribusjon av audio, video, stillbilder og bevegelige bilder og data; publiseringstjenester herunder elektroniske publiseringstjenester; fremskaffelse av diskusjonsfora; tilveiebringelse av ikke nedlastbare elektroniske publikasjoner; organisering, produksjon og presentasjon av show, konkurranser, spill, konserter, utstillinger og begivenheter; språkopplæring; fremskaffelse av informasjon og rådgivningstjenester relatert til alle forannevnte tjenester. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Naustvik AS, Stålfjæra 18, 0975 OSLO, NO Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:29 Fisk; matvarer laget av bearbeidet fisk. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen LEMTRADA Genzyme Corp, 500 Kendall Street, MA02142 CAMBRIDGE, US Bryn Aarflot AS, Postboks 449 Sentrum, 0104 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske og veterinære preparater; hygieniske preparater for medisinske formål; dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn; plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk; desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter; fungicider, herbicider; terapeutiske antistoffer for bruk som et anti-lymfocyttisk middel. (450) Kunngjøringsdato

17 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen OGRIFTA Theratechnologies Inc, 2310, boulevard Alfred-Nobel, QCH4S2A4 SAINT-LAURENT, CA Onsagers AS, Postboks 6963 St Olavs Plass, 0130 OSLO, NO Klasse:5 Farmasøytiske preparater (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen JOTUN EXCEL Jotun AS, Hystadveien 167, 3209 SANDEFJORD, NO Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:1 Klasse:2 Kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethanbasis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av metalldeler og metallkonstruksjoner samt kjemiske herdemidler for maling og lakk; kjemiske produkter til industriell bruk i form av temperaturherdende pulver på polyester-, epoxy-, polymer-, fluorpolymer-, polyurethan-basis for beskyttende og dekorativ overflatebehandling av plast- MDF- og tre-produkter. Maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av metall og tre; maling, fernisser, lakker (herunder pulverlakk), rust- og korrosjonsbeskyttelsesmidler for beskyttelse av overflater av MDF og plast. (450) Kunngjøringsdato (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke Wacoal Corp, 29, nakajima-cho, Kisshoin, Minami-ku, KYOTO-SHI, KYOTO, JP Zacco Norway AS, Postboks 2003 Vika, 0125 OSLO, NO Klasse:25 Undertøy; klær, bysteholder; shorts; sokker; støttetøy; strømpebukser for sportsbruk; topper; armbeskyttere; høyytelsessportsbekledning for løping, turgåing, gåing, trening og krysstrening, klatring, lagsport, tennis, golf, sykling, skigåing, snøgåing og snowboarding, nemlig sportsshortser, sportsgamasjer, sportstopper, sportssokker; klær for menn, kvinner og barn, nemlig undertøy solgt som bysteholdere; yttertøy, nemlig skjorter; spesialsportsbekledning, nemlig sportsbystebeholdere, bukser og underbukser, skjorter, for bruk til å gi støtte til midjen, ben, føttene, anklene, hoftene, lår, bysten, fotsålen, samt leggen under intense sportsaktiviteter, nemlig løping, sykling, skigåing, snowboarding, baseball, golf og turgåing. Klasse:28 Sportsstøtteutstyr, nemlig leggstøtter, hofte og lårstøtter, full lår- og leggstøtter og ryggstøtter, legg og fotsålestøtter. (450) Kunngjøringsdato

18 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke JKM AS, Postboks 123, 4358 KLEPPE, NO Håmsø Patentbyrå ANS, Postboks 171, 4302 SANDNES, NO Klasse:1 Kjemiske produkter til industrielle, vitenskapelige og fotografiske formål og til bruk i landbruk, hagebruk og skogbruk; ubearbeidete syntetiske harpikser, ubearbeidet plast; gjødningsmidler; ildslukningsmidler; preparater og midler for herding og lodding; kjemiske produkter for konservering av næringsmidler; garvestoffer; bindemidler til industrielle formål; beskyttelsesmidler mot brann; brannslukningsmidler. Klasse:2 Maling, fernisser, lakker; rustbeskyttelsesmidler og treimpregneringsmidler; fargestoffer, beisemidler, ubearbeidet naturlig harpiks; bladmetaller og metallpulver for malere, dekoratører, trykkere og kunstnere; brannsikker maling. Klasse:6 Uedle metaller og legeringer av disse; bygningsmaterialer av metall; transportable hus av metall; materialer av metall for jernbanespor; ikke-elektriske kabler og -tråd av metall (uedelt); låsesmedarbeider og små gjenstander av metall (isenkramvarer); metallrør, sikkerhetsskap og -skrin; varer av uedelt metall (ikke opptatt i andre klasser); malmer; ildfaste byggematerialer av metall; ildgitter av metall; branndører. Klasse:7 Maskiner og verktøymaskiner; motorer (unntatt for landkjøretøyer); koblinger og anordninger for overføring av drivkraft (unntatt for landkjøretøyer); landbruksredskaper (andre enn manuelt drevne); rugemaskiner; ildkanaler for dampkjeler (for maskiner) Klasse:9 Vitenskapelige, nautiske, geodetiske, fotografiske, kinematografiske og optiske apparater og instrumenter samt apparater og instrumenter til veiing, måling, signalering, kontroll, livredning og undervisning; apparater og instrumenter for styring, fordeling, Klasse:11 Klasse:17 Klasse:19 Klasse:20 Klasse:35 transformering, akkumulering, regulering eller kontroll av elektrisitet; apparater for opptak, overføring og gjengivelse av lyd og bilder; magnetiske databærere, grammofonplater; salgsautomater og mekanismer for myntstyrte apparater; kassaapparater, regnemaskiner, databehandlingsutstyr og datamaskiner; brannslukningsapparater; dataprogram til lagring av byggeteknisk informasjon og til utregning av priser; brannslukningsapparater; automatiske brannsprøyter; bekledningsgjenstander for beskyttelse mot ulykker, stråling og brann; beskyttelsesklær mot ulykker, stråling og brann; brannpumper; brannseil; brannslangespredere; klubber for brannslukning; branntepper; brannvarslere; sjøbrannsprøyter; sko for vern mot ulykker, stråling og brann; sprinkleranlegg for brannbeskyttelse. Apparater og innretninger for belysning, oppvarming, dampproduksjon, koking, kjøling, tørking, ventilasjon, vanntilførsel og sanitære formål; ildkanaler for dampkjeler (for oppvarming); ildsteder; røkkanaler for ildsteder. Kautsjuk, guttaperka, gummi, asbest, glimmer samt varer laget av disse materialer, ikke opptatt i andre klasser; ekstrudert plast som halvfabrikata; tetnings-, paknings- og isolasjonsmateriale; bøyelige rør (ikke av metall); asbestskjermbrett for brannmenn; brannslanger; ildfaste isolasjonsmaterialer. Bygningsmaterialer (ikke av metall); stive rør (ikke av metall) for bygnings- og anleggsformål; asfalt, bek, tjære og bitumen; transportable hus (ikke av metall); monumenter (ikke av metall); sementbelegg for brannsikring; chamotte (brent leire el. ildfast stein); ildfaste bygningsmaterialer (ikke av metall); røkfangere for ildsteder. Møbler, speil, billedrammer; varer (ikke opptatt i andre klasser) av tre, kork, rør, rotting, kurvflettverk, horn, ben, elfenben, hvalben, skall og skjell, rav, perlemor, merskum og erstatningsstoffer for alle disse materialer, eller av plast; bord; bord av metall; bordplater; benker; møbler; skjermbrett for ildsteder. Annonse- og reklamevirksomhet; bistand ved ledelse og administrasjon av bedrifter; kontortjenester; salg av forannevnte varer i klassene 1,2,6,7,9,11,17,19 og 20 samt av blekemidler og andre midler for klesvask, midler til rengjøring, polering flekkfjerning samt til sliping, såper, parfymevarer, eteriske oljer, kosmetikk, hårvann, tannpussemidler, oljer og fett til industrielle formål, smøremidler, støvbindemidler, brensel (herunder motordrivstoffer) og belysningsstoffer, lys og veker for lys, farmasøytiske og veterinære preparater, hygieniske preparater for medisinske formål, dietetiske stoffer for medisinsk bruk, næringsmidler for spedbarn, plaster og forbindingsstoffer, materiale til tannplombering og til tannavtrykk, desinfeksjonsmidler, preparater til utryddelse av skadedyr og insekter, fungicider, herbicider, håndverktøy og redskaper (manuelt drevne), knivsmedvarer, gafler og skjeer, hugg- og stikkvåpen, barberkniver, -høvler og - maskiner, kirurgiske, medisinske, odontologiske og veterinære apparater og instrumenter, kunstige lemmer, øyne og tenner, ortopediske artikler, suturmaterialer, kjøretøyer, befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet, skytevåpen, ammunisjon og prosjektiler, sprengstoff, fyrverkerisaker, edle metaller og deres legeringer og varer av edle metaller eller overtrukne hermed, 18

19 registrerte varemerker /11 Klasse:37 Klasse:40 Klasse:41 Klasse:42 juvelervarer, smykker, edle stener, ur og kronometriske instrumenter, musikkinstrumenter, papir, papp og varer laget av disse materialer, trykksaker, materialer til bokbinding, fotografier, skrivesaker og papirvarer, klebemidler for papirvarer og for husholdningsbruk, artikler til bruk for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og kontorrekvisita, instruksjons- og undervisningsmateriell, plastemballasje, trykktyper, klisjeer, lær og lærimitasjoner samt varer av disse materialer, skinn og huder, kofferter og reisevesker, paraplyer, parasoller og spaserstokker, sveper, seletøy og salmakervarer, husholdnings- og kjøkkenredskaper samt -beholdere, kammer og svamper, børster, materialer for børstebinding, gjenstander til rengjøringsformål, stålull, råglass eller halvfabrikata av glass, glassvarer, porselen og keramikk, tau, reip, hyssing, nett, telt, presenninger, seil, sekker, materiale til polstring, ubearbeidet tekstilfibermateriale, garn og tråd for tekstile formål, tekstiler og tekstilvarer, senge- og bordtepper, klær, fottøy, hodeplagg, kniplinger og broderier, bånd og lisser, knapper, hekter og maljer, strikkepinner, nåler og synåler, kunstige blomster, tepper, ryer, matter,linoleum og annet gulvbelegg, tapeter, spill og leketøy, gymnastikk- og sportsartikler, juletrepynt, kjøtt, fisk, fjærkre og vilt, kjøttekstrakter, konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter, spiselige oljer og fett, kaffe, te, kakao, sukker, ris, tapioka, sago, kaffeerstatning, mel og næringsmidler av korn, brød, bakverk og konditorvarer, konfektyrer, spiseis, honning, sirup, gjær, bakepulver, salt, sennep, eddik, sauser, krydderier, is, jordbruks-, hagebruks- og skogbruksprodukter samt korn, levende dyr, friske frukter og grønnsaker, frø og såvarer, naturlige planter og blomster, næringsmidler til dyr, malt, øl, mineralvann, kullsyreholdig vann og andre drikker, fruktdrikker og fruktjuicer, saft og andre preparater til fremstilling av drikker, alkoholholdige drikker, tobakk, artikler for røkere, fyrstikker; salgstjenester vedrørende forannevnte varer og oppstillingstjenester for andre slik at kunder på en hensiktsmessig måte kan se på og kjøpe forannevnte varer; salg av brannvernutstyr ikke nevnt foran; kontroll og oppdatering av brannverndokumentasjon. Byggevirksomhet; reparasjonsvirksomhet; installasjonsvirksomhet; bygningsinformasjon; overflatebehandling omfattet av denne klassen; malervirksomhet; isolering; kjemisk rensing; rengjøring og vedlikehold omfattet av denne klassen; bygningsinspeksjon; herunder alle forannevnte tjenester med brannhindring som formål; installasjon, reparasjon og vedlikehold av brannalarmer, røykvarslere og brannslukningsutstyr; branntetting. Bearbeiding av materialer; pussing; sliping; metallbelegging; lodding; metallbehandling; materialbehandlingsinformasjon; herunder alle forannevnte tjenester med brannhindring som formål; brannimpregnering av stoffer. Utdannelsesvirksomhet; opplæringsvirksomhet; sportslige aktiviteter; brannøvelser; opplæring om brannvern og i bruk av brannvernutstyr. Vitenskapelige og teknologiske tjenester og forskning og utvikling relatert dertil; industriell analyse og forskning; design og utvikling av datamaskiner og dataprogrammer til lagring av byggteknisk informasjon og til utregning av priser, dataprogrammer med brannfaglig og brannteksnisk innhold og dataprogrammer til bruk i brannvern og brannovervåkning; teknisk rådgivning om brannvern. Klasse:45 Juridiske tjenester; sikkerhetstjenester for beskyttelse av eiendom og enkeltmennesker; personlige og sosiale tjenester utført av andre for å dekke personlige behov; brannslukning; utleie av brannalarmer; utleie av brannslukningsapparater; brannovervåkning og overvåkning av brannalarmer; brannvernrådgivning. (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen Maschmanns Grid Design AS, Sandakerveien 24c, 0412 OSLO, NO Klasse:29 Klasse:33 Klasse:35 Klasse:36 Klasse:43 Kjøtt, fisk, fjærkre og vilt; kjøttekstrakter; konserverte, tørrede, frosne og kokte frukter og grønnsaker, geleer, syltetøy, kompotter, egg, melk og melkeprodukter; spiselige oljer og fett; råvarer av mat, kjøtt, fisk og vilt, melk og ost, oljer. Alkoholholdige drikker (unntatt øl). Utsalg av råvarer. Forsikringsvirksomhet; finansiell virksomhet; monetær virksomhet; forretninger med fast eiendom. Servering (mat og drikke, inkludert alkoholholdig). (450) Kunngjøringsdato (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet Ingen (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen back2me Media 1 Norge AS, Postboks 485 Økern, 0512 OSLO, NO Klasse:9 Klasse:35 Dataprogrammer (CRM) Administrasjon, organisering, drift, markedsføring, gjennomføring og ledelse av kundelojalitetsprogram. (450) Kunngjøringsdato

20 registrerte varemerker /11 (111) Reg.nr.: (151) Reg.dato.: (300) Søknadsprioritet EM (210) Søknadsnr.: (220) Inndato: (180) Registreringen farkoster; reduksjonsvekslere for kjøretøyer; vindskjermer (for kjøretøyer); sikkerhetsseler for seter i kjøretøyer og farkoster; skiholdere for biler; slepevogner; bakspeiler; torsjonsstaver for kjøretøyer og farkoster; sikkerhetsstoler for barn for kjøretøyer; polstrede trekk for kjøretøyer og farkoster; skvettlapper; tyveribeskyttelsesanordninger for kjøretøyer og farkoster; støtdempere for kjøretøyer og farkoster; støtfangere for biler; kalesjer for kjøretøyer og farkoster; akseltapper; transmisjoner for kjøretøyer; transmisjonsaksler for kjøretøyer; understeller for kjøretøyer og farkoster; ventiler for kjøretøysdekk; sveivehus for kjøretøyer (ikke motordeler); sveivestaker for kjøretøyer (ikke motordeler); balanseringsvekter for kjøretøyhjul; kjøreretningsvisere for kjøretøyer og farkoster; veksellkasser for kjøretøyer. Klasse:35 Salg av kjøretøyer og nye, brukte og renoverte biler og kjøretøydeler. (450) Kunngjøringsdato (546) Merket er et kombinert merke eller et rent figurmerke LAGA Gruppen AB, Ryhovsgatan 3A, JÖNKÖPING, SE Acapo AS, Postboks 1880 Nordnes, 5817 BERGEN, NO Klasse:11 Lyskastere og billykter for biler antiblendingsanordninger for biler i form av lyspærer og armaturer; lamper og lyspærer for retningslys for biler. Klasse:12 Kjøretøyer og farkoster; befordringsmidler til bruk på land, i luften eller i vannet; deler og tilbehør til forannevnte varer ikke opptatt i andre klasser, bilchassiser; bilhetter; bilkarosserier; bilkjeder; solbeskyttelse for bilruter; blinklys for kjøretøyer og farkoster; bremser; bremseklosser; bremseblokker og bremsebeslag for kjøretøyer og farkoster; blendingsbeskyttelsesanordninger for kjøretøyer og farkoster; lastebiler; busser; tilhengerfester for kjøretøyer og farkoster; drivanordninger for kjøretøyer; drivmotorer for kjøretøyer; dekk for kjøretøyhjul; skliforhindrende anordninger for kjøretøydekk; dører for kjøretøyer og farkoster; elektriske kjøretøyer og farkoster; elektriske motorer for kjøretøyer; fjærende støtdempere for kjøretøyer og farkoster; veivakslinger for kjøretøyer (ikke motordeler); bærefjærer for kjøretøyer; kjøretøy- og farkostsseter; kjøretøyhjul; hjulringer til kjøretøyer; støtfangere til kjøretøyer; frihjul for kjøretøyer; felger for kjøretøyhjul; vinduer for kjøretøyer og farkoster; lasteheiser (for kjøretøyer); nav for kjøretøyhjul; hjulkranser for kjøretøyer og farkoster; husbiler; husvogner; hydrauliske kretser for kjøretøyer og farkoster; sjøfly; salongventiler; bagasjeholdere for kjøretøyer og farkoster; løfte- og senkbare plattformer (deler av kjøretøyer); koblinger og koblingsanordninger for kjøretøyer; tannhjuldriv for kjøretøyer; kjølekjøretøyer; lokk til bensintanker for kjøretøyer og farkoster; momentutvekslere for kjøretøyer; motorer for kjøretøyer; motorhetter for kjøretøyer og farkoster; nakkestøtter for seter i kjøretøyer og farkoster; ratt for kjøretøyer og 20

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Paten Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2016.12.17 11:34:00 Tekst i merket Status Detaljstatus Merket er en figur Søknadsnummer 201315782 Inngitt

Detaljer

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 50/13-2013.12.09 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-513 Søknadsnr: 201207490A Merke: MONOLITTEN Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette

Detaljer

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 16/13-2013.04.15 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 01/13-2013.01.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2015.09.09 Deres ref.: 309327-511 Saksnr.: 201506502 Merke: GOD START REMA 1000 Søker: Rema Franchise Norge AS Berostillelse av varemerkesøknad

Detaljer

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 2 2000.01.10 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 15. desember 2008 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7740 Varemerkesøknad nr. 1996 6431 Søker: Viking Office Products, Inc., Los Angeles, California, USA Fullmektig: ABC-Patent, Siviling. Rolf Chr. B. Larsen AS,

Detaljer

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 43 19.10.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

Avgjørelse varemerker

Avgjørelse varemerker Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2014.08.05 Deres ref.: 310154-585 Søknadsnr: 201315784 Søker: Oslo kommune Kulturetaten Fullmektig: Advokatfirmaet Grette DA Klagefrist: 2014.10.05

Detaljer

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 17/11-2011.04.26 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 17/11-2011.04.26 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende

nr NO årgang 91 ISSN varemerke norsk tidende nr 13 2001.03.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 49/08-2008.12.01 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 49/10-2010.12.06 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 06/14-2014.02.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 21 2001.05.21 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 38/10-2010.09.20 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 42/11-2011.10.17 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 27 2002.07.01 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 17/12-2012.04.23 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 20/08-2008.05.13 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 20/08-2008.05.13 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 17/10-2010.04.26 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 48 2001.11.26 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 33/11-2011.08.15 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Berostillelse av varemerkesøknad

Berostillelse av varemerkesøknad BIL-GUSS AS Postboks 190 3471 SLEMMESTAD Oslo, 2012.08.27 Deres ref.: Jan Håkon Tvervaag Saksnr.: 201204360 Merke: POWER TOOLS Søker: BIL-GUSS AS Berostillelse av varemerkesøknad Behandlingen av deres

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.02.25 11:29:00 Tekst i merket Status Detaljstatus KVIKK LUNSJ Søknadsnummer 200305996 Inngitt 2003.06.25

Detaljer

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 40/13-2013.09.30 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 41 2000.10.09 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 12/09-2009.03.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 12/09-2009.03.16 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 33/12-2012.08.13 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 32 09.08.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925

nr 35/04-2004.08.23 NO årgang 94 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2004.08.23-35/04 nr 35/04-2004.08.23 årgang 94 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 14/09-2009.03.30 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925

nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 . nr 10/14-2014.03.03 NO årgang 104 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 31-2003.07.28 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012

Annen avdeling PROTOKOLL. Annen avdelings avgjørelse av 9. oktober 2012 Annen avdeling PROTOKOLL Annen avd. sak nr. 7718 Reg. nr. 226692 Søknad nr. 200400896 Registreringshaver: Umoe IKT AS, Økernveien 94, 0579 Oslo (tidl. innehaver: Voop AS, 5257 Kokstad, og Voop AS Konkursbo,

Detaljer

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 12/07-2007.03.19 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 46-2003.11.10 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 41/12-2012.10.08 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerkidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområd BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert

Søk. Nøkkelinformasjon. Grafisk presentasjon. Finn patenter, varemerker og design i Norge. Databasen er sist oppdatert Søk Finn patenter, varemerker og design i Norge Nøkkelinformasjon Databasen er sist oppdatert 2017.07.22 11:22:00 Tekst i merket Status Hovedstatus Detaljstatus LACTACYD Søknadsnummer 19942855 Inngitt

Detaljer

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 18 03.05.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 48-2003.11.24 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 49 1999.12.06 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 47/11-2011.11.21 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 02/11-2011.01.10 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 02/11-2011.01.10 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 52/07-2007.12.27 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 52/07-2007.12.27 årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 19/11-2011.05.09 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 33/13-2013.08.12 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr

Oversendelse av registreringsbrev for varemerkeregistrering nr Zacco Norway AS Postboks 2003 Vika 0125 OSLO Oslo, 2014.06.30 Deres ref.: T61301799NO00 LTM/IED Saksnr.: 201307881 Merke: POWER TO YOUR NEXT STEP Innehaver: Canon Europa NV Oversendelse av registreringsbrev

Detaljer

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 52/11-2011.12.27 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 04/05-2005.01.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.24-04/05 nr 04/05-2005.01.24 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 13/10-2010.03.29 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 35/05-2005.08.29 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 35/05-2005.08.29 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 14/13-2013.04.02 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 32/10-2010.08.09 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 32/10-2010.08.09 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 04/08-2008.01.21 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 04/08-2008.01.21 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 34/11-2011.08.22 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 34/11-2011.08.22 årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 25 21.06.1999 NO årgang 89 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 06/07-2007.02.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 46 09.11.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 48/12-2012.11.26 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 39/08-2008.09.22 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 39/08-2008.09.22 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 23/13-2013.06.03 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 05/05-2005.01.31 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Innholdsfortegnelse og inid-koder 2005.01.31-05/05 nr 05/05-2005.01.31 årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE

Detaljer

Uttalelse i varemerkesøknad

Uttalelse i varemerkesøknad Advokatfirmaet Grette DA Postboks 1397 Vika 0114 OSLO Oslo, 2012.11.05 Deres ref.: 310154-513 Svarfrist: 2013.02.07 1 Saksnr.: 201207490 Merke: TEN Søker: Oslo Kommune Kulturetaten Uttalelse i varemerkesøknad

Detaljer

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 34/10-2010.08.23 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 07/09-2009.02.09 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 07/09-2009.02.09 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 47/10-2010.11.22 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 47/10-2010.11.22 årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 21/08-2008.05.19 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 21/08-2008.05.19 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925

nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 . nr 06/11-2011.02.07 NO årgang 101 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 33/06-2006.08.14 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 26/08-2008.06.23 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 26/08-2008.06.23 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 48/06-2006.11.27 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 48/06-2006.11.27 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 06/12-2012.02.06 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 15/09-2009.04.06 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 46/06-2006.11.13 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 46/06-2006.11.13 årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 08/09-2009.02.16 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 25/12-2012.06.18 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 7 2000.02.14 NO årgang 90 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925

nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 . nr 12/13-2013.03.18 NO årgang 103 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 44 2001.10.29 NO årgang 91 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally

Detaljer

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925

nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 . nr 37/06-2006.09.11 NO årgang 96 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 27-2003.06.30 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925

nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 . nr 05/15-2015.01.26 NO årgang 105 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 03/09-2009.01.12 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 03/09-2009.01.12 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 12-2003.03.17 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925

nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 . nr 10/07-2007.03.05 NO årgang 97 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 24 2002.06.10 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925

nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 . nr 43/10-2010.10.25 NO årgang 100 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 34/08-2008.08.18 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 34/08-2008.08.18 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no

tidende nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke www.patentstyret.no nr 35-2003.08.25 NO årgang 93 ISSN 1503-4925 Norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten

Detaljer

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 14/12-2012.04.02 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925

nr 50/09-2009.12.07 NO årgang 99 ISSN 1503-4925 . nr 50/09-2009.12.07 årgang 99 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808

nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 . nr 02/10-2010.01.25 NO årgang 8 ISSN 1503-5808 Norsk designtidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor designområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160 Dep.

Detaljer

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925

nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 . nr 15/12-2012.04.10 NO årgang 102 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Sandakerveien 64 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende

nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende nr 20 11.05.1998 NO årgang 88 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende I kunngjøringene er de enkelte data forsynt med koder overenstemmende med INID-kodesystemet (INID= Internationally agreed Numbers for

Detaljer

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no

nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 varemerke norsk tidende www.patentstyret.no nr 31 2002.07.29 NO årgang 92 ISSN 1503-4925 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925

nr 25/08-2008.06.16 NO årgang 98 ISSN 1503-4925 . nr 25/08-2008.06.16 årgang 98 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no

nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no nr 12 2002.03.18 NO årgang 92 ISSN 0803-6977 norsk varemerke tidende www.patentstyret.no Besøksadresse Københavngaten 10 Kontortid kl. 08.00-15.45 vinter kl. 08.00-15.00 sommer. På lørdag, søndag, helge-

Detaljer

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925

nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 . nr 43/05-2005.10.24 NO årgang 95 ISSN 1503-4925 Norsk varemerketidende er en publikasjon som inneholder kunngjøringer innenfor varemerkeområdet BESØKSADRESSE Københavngaten 10 POSTADRESSE Postboks 8160

Detaljer