Årsrapport for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display prototype, 100 dpi The EASL liquid on it's way, glass based today, flexible plastic tomorrow!

2 Del I Styrets beretning Historikk og formål PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991 og har sin forretningsadresse i Sandefjord. Formålet med selskapet er å sikre displayteknologien EASL DMD, og å industrialisere og kommersialisere denne. PolyDisplays forretningside er å bli en ledende internasjonal aktør innen display-relatert industri. Det er PolyDisplays intensjon å oppnå dette gjennom å beholde kontroll på og å produsere (mikse) EASL (væsken) i Norge, og å styre pilotproduksjon av integrerte moduler for bestemte kunder som er markeds-/kanalaktører til sluttbrukere som etterspør store volum. Driften i 2004.I 2004 har virksomheten vært preget av FoU-aktiviteter ved tre universitetsinstitutter i USA med tilskudd fra staten Ohio og opprusting av FoU-kompetanse og kapasitet i det 100% eide datterselskapet TechnoDisplay AS i Horten. FOU-kontrakten og TISAM-prosjekt er avsluttet, men det er inngått en avtale med EADS GmbH for mulig videreutvikling av OFU prosjektet med Forsvaret, POINTER. I egen regi er det utført videreutvikling av driverelektronikk og programvare for EASL intelligente informasjonstavler og skilt. På markedssiden har det vært aktiviteter for å teste ut potensielle kunder for EASL-tavler i glass, inngåelse av agentavtale med Herbert Group Ltd i UK om samarbeid mot utvalgte sluttbrukere og markedssegmenter, inngåelse av avtale med Clear Channel AS, Norge om uttesting av EASL-tavle for mulig innpassing i CC s produkter samt intensjonsavtale med ElektroVakuum AS vedrørende skilt/tavler med EASL-moduler. Det er arbeidet med å etablere produksjonssamarbeid med LC-Tec AB i Borlänge i Sverige. Volumproduksjon vil ikke skje i eget anlegg, men hos eksisterende LCD-produsenter i Europa, USA og Asia, hvorav samarbeid er etablert med tre. Datterselskaper Selskapet har to heleide, aktive datterselskaper; TechnoDisplay AS, som har sin forretningsadresse i Borre i Horten kommune, og gjennomfører prosjekter på oppdrag fra morselskapet innen utvikling av EASL DMD og PolyDisplay Inc. som ble etablert i Michigan, USA i 2001 for å forberede fremstøt mot potensielle strategiske partnere og for å følge opp konkrete samarbeidsprosjekter. Begge datterselskapene har spilt en viktig rolle i forberedelser og gjennomføring av prosjekter som har utviklet EASL DMD teknologien mot produktnære prototyper i glass og de første prøver på fleksible displayer (PolyFlex), og begge selskaper er avhengige av å bli tilført oppdrag fra morselskapet. I 2004 ble tre inaktive datterselskaper; AutoDisplay AS, AudioDisplay AS og MobileDisplay AS solgt til Fjord International AS for å forenkle selskapsstrukturen og redusere kostnadene. Organisasjon I PolyDisplay ASA var det ved årets utgang 5 medarbeidere. Konsernet hadde ved årets utgang 12 medarbeidere, hvorav 8 ansatte og 4 på engasjement. Adm. direktør i 2004 har vært Thor G Kamfjord. 1

3 Årsregnskapet Driftsresultatet var NOK ,- i morselskapet. Salgsinntektene kom fra utviklingsprosjektet POINTER, med Forsvaret som kunde. Årets underskudd ble på NOK ,-. PolyDisplay konsernets drift viser et negativt resultat på NOK ,-. Konsernets frie likviditetsbeholdning per er på NOK ,-. Konsernet er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2005 trenge økte inntekter og tilførsel av kapital. Det finnes en langsiktig gjeld på NOK 3,2 mill knyttet til konvertible lån som ble tatt opp i markedet i februar Den kortsiktige gjeld er kun relatert til den daglige løpende virksomhet. Konsernets totale aktiva ved årsskiftet er NOK ,-, hvorav patentene utgjør NOK ,-. Selskapet har ved årsskiftet ikke fri egenkapital. Styret er ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter som er av betydning for bedømming av konsernets stilling og resultat, ut over det som er vurdert under avsnittet om videre drift. Dekning av netto underskudd Styret har foreslått følgende disposisjon for å dekke netto underskudd i PolyDisplay ASA: Føres mot overskuddsfond NOK , Sum disponert NOK ,- Arbeidsmiljø og det ytre miljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det gjelder også konsernet som helhet. Sykefraværet var på 0,3 % av total normalarbeidstid. Dette er lavt og det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det var ingen skader eller ulykker i Dette gjelder også konsernet. Kvinnerepresentasjon i styret Styret hadde ett kvinnelig styremedlem første del av året, og har foreløpig ikke lykkes i å rekruttere ny(e) kvinnelig(e) styremedlem(mer). Styret vil vurdere dette spørsmål med sikte på å bedre kvinneandelen ved valg til styret på fremtidig generalforsamling. Videre drift og utvikling Konsernet har i hele 2004 hatt en alvorlig kapital- og likviditetssituasjon til tross for forsøk på å tiltrekke både industrielle/strategiske og rene finansielle investorer. Dette arbeidet har ikke lykkes. Imidlertid er konsernet i prosesser som kan få betydelig verdi med ledende industrielle konsern i Europa, USA og Asia. Selskapet har inngått en avtale om mellomfinansiering med hovedeier, Fjord International AS, om et driftslån på inntil NOK 1,0 mill i perioden februar september Lånet har sikkerhet i bl.a. PDs løsøre og patenter. Aktiviteten i selskapet er på sparebluss og de ansatte har frivillig gått med på å redusere lønnsuttaket. Uten tilførsel av kapital vil utviklingsarbeidet i USA stoppe opp i 2. kvartal Videre drift av konsernet forutsetter snarlig tilførsel av ny egenkapital. Offentlige tilskudd og lån forusettes som en finansieringskilde også i Styret vil peke på at verdien av de immaterielle rettighetene og andre aktiva vil være usikre dersom driften må reduseres ytterligere.. Konsernet, via morselskapet, må tilføres NOK 3-5 mill. for å sikre videre drift de neste 12 månedene. I de planene som selskapets ledelse har lagt frem er det sannsynliggjort at denne kapitalen vil være tilgjengelig. For å kommersialisere teknologien trenger imidlertid konsernet å få tilført ytterligere NOK mill i de neste 36 månedene. 2

4 Inntekter fra salg er ikke realistisk på kort sikt, og kapitalen må derfor tilføres som ny egenkapital og/eller offentlige tilskudd. Styret vil derfor foreslå for generalforsamlingen at det på ekstraordinær generalforsamling vedtas en fortrinnsrettet emisjon, og at det gis fullmakt til styret til å gjøre rettede emisjoner til best mulig pris i løpet av de neste månedene. I samsvar med Regnskapslovens 3-3, bekrefter styret at årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om videre drift av selskapet ( going concern ). Grunnlaget for denne vurderingen er basert på de forutsetningene som er gjort ovenfor om tilførsel av kapital. Sandefjord, 31. mars 2005 Leif A Ellevset Jan L Andersen Ole Grøterud Styreleder Styremedlem Styremedlem Johs Jamne Styremedlem Thor G Kamfjord Styremedlem og konsernsjef 3

5 Del II - Årsregnskapet for 2004 PolyDisplay ASA Resultatregnskap Mor Konsern Note Salgsinntekt 2, Sum inntekter Endr. i beholdn. av egentilvirkede anleggsm.(pu) 4, Varekostnad Lønnskostnad Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend Annen driftskostnad 6, Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsinteresser Dekning av tap Overkursfond Sum dekning 4

6 Balanse Mor Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter 4, Aktivert egen produktutvikling 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer andre selskap Andre langsiktige fordringer 4, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse Mor Konsern Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (pålydende) Overkursfond Annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger Sum avsetning for forpliktelser 0 Annen langsiktig gjeld Konvertibelt lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord 31. mars 2005 Leif A Ellevset Jan L. Andersen Ole Grøterud Styreleder Styremedlem Styremedlem Johs Jamne Styremedlem Thor G Kamfjord Styremedlem og konsernsjef 6

8 Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Nedskrivning langsiktig utlån Ordinære avskrivninger Tap ved salg av immateriell eiendel Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling kjøp andre driftsmidler Utbetalinger ved egen produktutvikling Inn-/Utbetalinger(-) ved kjøp av aksjer mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av konvertibelt lån Innbetalinger ved opptak av annen langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter , Kontanter og kontantekvivalenter , Herav frie, diponible likvider

9 Note 1 Regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet for PolyDisplay ASA består av følgende deler for morselskapet og konsernet: * Resultatregnskap * Balanse * Kontantstrømoppstilling * Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2004 er utarbeidet i samsvar med ny regnskapslov. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det - som i fjor - redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er altså en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. I den grad det er gjort unntak fra de generelle vurderingsreglene, er dette kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. 8

10 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Egne kostnader forbundet med produktutvikling aktiveres hvis det er rimelig sikkerhet for fremtid inntjening. Ved stor grad av usikkerhet kostnadsføres utgifter til FoU. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid, fra det tidspunkt eiendelen tas i bruk i virksomheten. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Et investeringstilskudd resultatføres i takt med med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med tilknytning til bestemte driftskostnader behandles som kostnadsrefusjoner. Ved balanseføring legges som utgangspunkt en bruttoføring til grunn, det vil si tilskuddet behandles som utsatt inntekt. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom virkelig verdi og de fremtidige kontantstrømmer, legges nettoføring til grunn. Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, spesifiseres det periodiserte tilskuddet som driftsinntekt i resultatregnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Ordinære avskrivninger på selskapets øvrige anleggsmidler påbegynnes når forventet omsetning knyttet til utviklingen forventes å finne sted. Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 9

11 Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. For selskaper i konsernet hvor det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig anvendelse av underskudd til fremføring mv., er ikke medtatt i utsatt skattefordel. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Inaktive eller ubetydelige datterselskap konsolideres ikke. Øvrige datterselskap konsolideres etter oppkjøpsmetoden. Følgende selskaper er ikke konsolidert inn grunnet ubetydelig størrelse: PolyDisplay Iberica S.L., ImageDisplay Ltd og PolyDisplay Inc. Fortsatt drift Fortsatte drift betinger tilførsel av likvider fra emisjoner, lån, tilskudd og/eller utviklingsavtaler, se styrets beretning for ytterligere informasjon. Verdien av selskapets driftsmidler forutsetter fortsatt drift. Kommersialisering av selskapets produkter betinger betydelig tilførsel av ressurser, enten i form av ny egenkapital, fremmedkapital og/eller partner-/lisensavtaler. Uten ressurser til kommersiallisering vil bokført verdi av de immaterielle eiendelene og aksjer i datterselskapene være usikker. Note 2 Segmentinformasjon Geografiske områder Norden Rest Europa USA Asia/ Afrika Totalt Salgsinntekter (morselskapet) Salgsinntekter (konsernet)

12 Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Morselskap Konsernet Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser, erstatning POINTER Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i ,5 8,5 Lønn til ledende ansatte Utbetalt lønn Skyldig lønn Annen godtgjørelse Sum ledende ansatte Lønn og annen Godtgjørelser (i kroner) godtgjørelse (hele kr) Daglig leder Styret (inkl etterbetalt fra -03 med kr ) Konsernsjef har ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. I tilfelle konsernsjefen blir oppsagt har han ubetinget krav på full lønnskompensasjon for 12 måneder, gitt at det ikke gjøres krav etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Avsetning for opptjent ikke utbetalte styrehonorarer og lønn utgjør kr (hele kr) i morselskapet. Revisor Kostnadsført honorar for revisjon og revisjonsbeslektede tjenester for 2004 utgjør i morselskapet kr I tillegg kommer annen bistand med kr (tall i hele kr.) For konsernet utgjør tallene henholdsvis kr og kr

13 Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Maskiner, inventar mv Patenter PU Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egenutviklede immaterielle eiendeler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Patenter og aktivert produktutvikling avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Driftsmidlenes verdi forutsetter fortsatt drift. Gruppens frie likviditetsbeholdning per 31/12-04 er på kr 1.524'. Gruppen er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2005 trenge økte inntekter og/eller tilførsel av kapital for å sikre fortsatt drift Det er gjort analyser av hver enkelt kostnadspost for å identifisere spesifikke andeler av aktiverbare kostnader på produktutvikling. Kostnader knyttet til utvikling av produkter/ prosjekter for andre mot vederlag er ikke inkludert. Analyser viser at PolyDisplay og TechnoDisplay bør ses samlet, da produktrettighetene beror i morselskapet. TechnoDisplay får betalt for sitt produktutviklingsarbeid på oppdrag fra PolyDisplay gjennom internfakturering. Skattefunn, refusjon fra ordningen er knyttet til de aktiverte PU kostnadene, følgelig er refusjonen fra skattefunn ordningen behandlet som utsatt inntekt. Inntektsføringen vil skje i takt med kostnadsføringen av de aktiverte PU kostnadene. Tilsvarende er støtte og tilskudd fra Innovasjon Norge som vedrører aktiverte utviklingsarbeider også behandlet som utsatt inntekt, se note 15. Patenter og aktivert produktutvikling er vurdert som kommersialiserbare. Inntil kontrakter er inngått og selskapet derigjennom oppnår positiv kontantstrøm, vil selskapet være avhengige av å løpende å lykkes i gjennomføring av emisjoner, opptak av fremmed finansiering og tilskudd/utviklingsprosjekter som gir likviditet til å sikre fortsatt drift. Videre betinger verdien at selskapet oppnår økonomisk evne til å kommersialisere produktutvikling og patenter Selskapet leier sine lokaler. Lokalene er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør kr I tillegg leier morselskapet en bil til ca kr mva pr år. Leien anses ikke som finansiell. Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Konsern Maskiner og utstyr Patenter Egen produktutvikling Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egenutviklede driftsmidler Avgang driftsmidler, Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær For konsernet utgjør samlet husleie kr I tillegg leier morselskapet en bil til ca kr mva pr år. Leien anses ikke som finansiell. Note 5 Forsknings og utviklingskostnader Selskapet og konsernet brukte med unntak av innkjøp av diverse materiell ikke midler eksternt til produktutvikling (PU) i 2004 Den nødvendige PU er gjort av egne ansatte i datterselskapet TechnoDisplay AS i Horten, hovedsakelig ved dr Maxim Mitrokhin og siv.ing.tor A Skjelbred. For morselskapet utgjør utviklingskostnadene kr 8.321, mens det for konsernet utgjør kr Utviklingskostnadene er i det vesentlige anvendt til forbedringer av selskapets prototyper. Av de samlede kostnadene i morselskapet er kr aktivert som egentilvirkede produktutviklingskostnader. Tilsvarende er det i konsernregnskapet aktivert kr I morselskapets tall inngår kjøp fra datterselskapet TechnoDisplay. 12

14 Note 6 Aksjer og andeler i datterselskap, morselskapet Aksjer og andeler i datterselskap Selskap Anskaffelses tidspunkt Forretnings kontor Eier andel Stemme andel Bokført verdi i mor Egenkapital 31/12-04 Ordinært resultat -04 TechnoDisplay AS 15-sep-94 Borre 100 % 100 % ImageDisplay Ltd i) 1994 London, UK 100 % 100 % PolyDisplay Iberica S.L. ii) 31-des-01 Madrid, Spania 100 % 100 % 1 PolyDisplay INC iii) 1-nov-00 Michigan,USA 100 % 100 % Sum Verdien av aksjene i TechnoDisplay (TD) er bokført til historisk kost. TD 's drift er tett integret med morselskapets virksomhet. TD kan derfor ikke verdisettes separat. Verdien av aksjene i TD forutsetter morselskapets evne og vilje til fortsatt løpende likviditetstilførsel, og kjøp av varer/tjenester på kommersielle vilkår i et omfang som forsvarer bokført verdi av aksjene. Videre forutsetter verdien at konsernet oppnår økonomisk evne til å kommersialisere sine immaterielle eiendeler/ intellektuelle kapital. i) Selskapet er ikke konsolidert, regnskapsdata er fra sist fastsatte årsregnskap, som er år ii) selskapet er ikke konsolidert. Regnskap foreligger ikke, virksomheten i selskapet er ubetydelig. iii) PD Inc er ikke konsolidert. Selskapets kostnader er i hovedsak finansiert og belastet PD ASA. Hovedpostene i regnskapet er: Inntekter 876 Driftskostnader Resultat -249 Selskapets inntekter kommer i hovedsak fra tilskudd (grants) fra staten Ohio, USA. Eiendeler Sum eiendeler 21 Gjeld og egenkapital Egenkapital Gjeld til PD ASA Annen gjeld 0 Sum gjeld og egenkapital 21 Overføringer til PD Inc kostnadsføres løpende i morselskapet. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap mm. - Mor og konsern. Eierandel Endringer over EK Resultatførte endringer Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi Anleggsmidler: DORA Gmbh 5 % Sidsa Sistemas 25 %

15 Note 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital / Aksjekapital Overkursfond Kjøp av egne aksjer Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kjøp av egne aksjer Årsresultat Egenkapital Selskapets erverv av egne aksjer er i hht AASL 9-6 vurdert som lovlig, da det er et resultat av oppgjør av mellomværende med tidligere aksjonær. Egenkapital i Konsernet pr 01/01/ Endring minoritet, omregningsdifferanse mv 0 Resultat før minoritetsinteresser Egenkapital i Konsernregnskapet 31/12/ Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Eierstruktur: De største aksjonærene i PolyDisplay ASA pr var Antall aksjer Eierandel og Stemmeandel FJORD INVESTMENT AS ,4 % FJORD INTERNATIONAL AS ,0 % STOROSLO SIKKERHETSTJENESTE AS ,9 % POLYDISPLAY ASA ,3 % MP PENSJON ,0 % KULLERØD Ken Roger ,4 % JØRGENSEN, Svein ,2 % ANDERSEN, Jan L ,2 % HAMMERSTAD, Oddmund H ,1 % WAHL, Per Christian ,8 % HOVDENAK, Espen ,8 % OLSEN, Ole-Johan ,8 % NAVIA AS ,7 % PEDERSEN, Thora A ,5 % WAHL INVEST A/S ,5 % OPSAHL, Ivar ,4 % BOSTRØM, Per ,4 % JOHS. BRUVIK A/S ,4 % ØVREBØ, Steinar ,4 % NAGELL, Waltyr ,4 % Sum 20 største ,6 % Sum øvrige 591 aksjonærer ,4 % Totalt antall aksjer ,0 % Hver aksjer er pålydende kr 0,10. Aksjer eiet av medlemmer i styret, og daglig leder: Navn Verv Aksjer Leif Agnar Ellevset Styreleder Jan L. Andersen Styremedlem Thor G. Kamfjord Styremedlem/ konsernsjef 0 - samt kontrolleres direkte og indirekte av TGK ) 1) TGK eier gjennom Fjord International AS ca 66 % av Fjord Investment AS (FIN) og har således bestemmende innflytelse over FIN's eierandel. Konvertibelt lån PolyDisplay ASA har tatt opp konvertibelt lån med NOK ,-. Tegning fant sted primo februar-04 og er fordelt på 30 tegnere, herunder 8 ansatte/styremedlemmer i PD og/eller datterselskaper. Lånets løpetid er 2 år fra og konverteringskurs er NOK 2,50. Renter 2% p.a. Kan konverteres til samme vilkår slik at maksimalt antall aksjer som vil kunne utstedes er

16 Note 9 Skatt Mor Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad des des des des-03 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Reduksjon grunnlag utsatt skattefordel Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Selskapets og konsernets ubenyttede skatteposisjoner fremgår ovenfor som "reduksjon grunnlag utsatt skattefordel". Grunnet usikkerhet med hensyn til fremtidig utnyttelse av det fremførbare underskuddet er utsatt skattefordel ikke oppført i regnskapet. Underskuddene til fremføring har følgende forfall: Mor Konsern Sum til fremføring

17 Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern, o.a fordringer. Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende med fradrag for forventet tap. TechnoDisplay skal i utgangspunktet betale ned sitt mellomværende bl.a gjennom en leveranseavtale. Ordinær betjening av lånet vil ikke kunne gjennomføres før konsernets teknologi er kommersialisert. Lånet på kr 3 748' er ettergitt i sin helhet. Belastningen på årets resultat er kr 1 842' Andre fordringer, omløpsmidler Mor Konsern Til gode skattefunn Andre fordringer Sum andre fordringer Selskapet har lån til tildligere datterselskap Sidsa Sistemas. Lånet som er på EUR 300 skal nedbetales fra og med 2005 til og med 2010, med like avdrag hvert år, det vil si EUR 50 pr år. Note 11 Nærstående parter/ Viktige avtaler/ usikre forpliktelser PolyDisplay ASA brukte inntil 2002 SINTEF som ekstern utvikler av EASL teknologien. Avtalen med SINTEF gir PolyDisplay ASA full eiendomsrett til resultatene. Ihht avtale av 2003 med Hærens Forsyningskommando (HFK) tilkommer det norske forsvar 2% royalty av netto salgspris ved alt salg av de utviklede produkter i PolyDisplay ASA. I 2004 ble prosjektet prematurt avsluttet med basis i budsjettreduksjoner i Forsvarsdepartementet og Forsvaret. I sluttavtalen ble alle avtaler om fremtidig kommisjon/provisjon til Forsvaret terminert. Det foreligger en konsern-intern leveranseavtale mellom PolyDisplay ASA og TechnoDisplay AS. TechnoDisplay AS skal forestå utvikling av produkter og videreutvikling av påbegynte prosjekt som resultat av leveranser fra datterselskap til morselskap. Fjord International AS, som kontrolleres av selskapets konsernsjef T. G. Kamfjord har kjøpt de tidligere datterselskapene MobileDisplay AS, AutoDisplay AS og AudioVision AS med løsøre som arkiver og prosjektresultater. PolyDisplay leier kontorlokaler og bil av Fjord International AS, som eies av adm.dir. Thor G. Kamfjord. Årlig leie er kr mva. PolyDisplay har også avtale om leveranse av administrative tjenester, herunder regnskap og IT-tjenester fra Fjord International AS, kostnaden for 2004 utgjorde kr Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser Selskapet har i 2002 mottatt et krav fra Sintef Elektronikk og Kybernitikk på kr ,-. Selskapet bestrider kravet og har et motkrav i form av et erstatningskrav for brudd på avtalte betingelser. Motkravet er større enn enn kravet fra Sintef. Selskapet mener det er mindre enn 10% sannsynlig at SINTEF vil vinne frem med sitt krav, og det er derfor ikke tatt med i balansen. 16

18 Note 12 Sammenslåtte poster Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: Morselskapet Konsern Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Sum Andre fordringer Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Note 13 Kontanter mm Mor Konsern Samlede bundne midler på skattetrekkskonto utgjør: Andre bundne midler på bankkonti 0 0 Note 14 Pantstillelser og garantiansvar Konsern Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum 0 0 Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Kundefordringer 0 0 Varebeholdning 0 0 Kontanter 0 0 Sum 0 0 Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført 0 0 Garantiforpliktelser som er sikret ved pant og lignende 0 0 Balanseført verdi stillet som sikkerhet for garantiforpliktelser 0 0 Morselskapet finansierer i prinsippet virksomheten i de aktive datterselskapene, TechnoDisplay og PolyDisplay INC. Pr 31/12-04 har TechnoDisplay ca kr 1,0 mill i gjeld i tillegg til konsernintern gjeld. PolyDisplay Inc. har pr 31/12-04 ca kr 0,- i ekstern gjeld. Det foreligger ingen formelle morselskapsgarantier. Note 15 Offentlige tilskudd/ utsatt inntekt Offentlige tilskudd fordeler seg som følger: Mor Konsern Innovasjon Norge Skattefunn Sum tilskudd Av tilskuddene er følgende ført som utsatt inntekt Innovasjon Norge Skattefunn Sum utsatt inntekt Tilskuddene er knyttet til selskapets produktutvikling. Som følge av at kostnadene til produktutvikling er aktivert er tilhørende tilskudd ført opp som utsatt inntekt. Den utsatte inntekten vil bli inntektsført i samme takt som aktivert produktutvikling avskrives. Gjennom heleid datterselskap PolyDisplay Inc. (USA) er PolyDisplay tildelt forskningsstøtte fra staten Ohio på USD for perioden. januar 2004 til mars Midlene utbetales direkte fra staten Ohio til de tre deltakende amerikanske universitetene som utfører forskning og produktutvikling for PolyDisplay. Universitetenes aktiviteter fremgår således ikke av PolyDisplays regnskaper. Dog er det utbetalt honorarer fra PolyDisplay Inc. til amerikansk innleid prosjektleder og til daglig leder i PD Inc. relatert til Ohio-prosjektene. 17

19 18

20 P.O. Box 240 Sentrum NO-3201 Sandefjord, Norway Tel Fax

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Årsberetning Historikk og formål PolyDisplay ble konsipert og patentert

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005

HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF ÅRSREGNSKAP 2005 HELGELANDSSYKEHUSET HF NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Basisramme 401 956 009 502 239 000 3 Aktivitetsbasert inntekt 385 656 698 262 166 493 3 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no

ÅRSRAPPORT 2007. www.globalrig.no ÅRSRAPPORT 2007 www.globalrig.no Brev til aksjonærene: Pålitelige rigger Stor etterspørsel etter energi og høy politisk spenning har ført til en kontinuerlig vekst i energiprisene. Ifølge USAs offisielle

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Note 1 Regnskapsprinsipper

Note 1 Regnskapsprinsipper Note 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT

2010 client computing KONSERNET ÅRSRAPPORT 21 client COMPUTING KONSERNET ÅRSRAPPORT 2 INNHOLD Side Konsernoversikt Historikk Konsernstruktur og adresser Om Client Computing konsernet Nøkkeltall Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga

Innhold. Utarbeidelse og design: Printers, Stavanger Bilder: Scana, Printers, Tom Haga Årsrapport 2001 Innhold Viktige hendelser 1 Finansielle nøkkeltall 2 Konsernsjefen har ordet 3 Årsberetning 4 Resultatregnskap. Konsern 8 Balanse. Konsern 9 Kontantstrømoppstilling. Konsern 10 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1

Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2009

SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsrapport 2009 SveaReal AS Årsberetning 2009 Virtksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298

389 359 577 248 RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 701 067 795 298 Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Beløp i 1 000 kroner 2013 2012 Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 402 076 18 320 662 5 245 6 992 Andre driftsinntekter 439 595 405 763 5 245 6 992 1 Sum driftsinntekter

Detaljer

SveaReal AS Årsrapport 2008

SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsrapport 2008 SveaReal AS Årsberetning 2008 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom det heleide datterselskapet SveaReal AB eier en

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL

INNKALLING TIL STYREMØTE 02. APRIL Styreleder Ketil Holmgren 26.mars 2009 Nestleder Irene Skiri Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Marte Vibstad Båtstrand Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Brukerutvalget

Detaljer

Noter til regnskapet BWG Homes ASA

Noter til regnskapet BWG Homes ASA Noter til regnskapet BWG Homes ASA 53 Note 01. GENERELL INFORMASJON BWG Homes ASA ble stiftet 20. september 2005. Selskapet er morselskap i et konsern med virksomhet både i Norge og Sverige. Selskapet

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer