Årsrapport for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport 2004. for PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern. Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004"

Transkript

1 Årsrapport 2004 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern Del I - Styrets beretning for 2004 Del II Årsregnskapet for 2004 Full light A2 (2 x A3) glass EASL Vindauge 16 Polylevels First flexible EASL display prototype, 100 dpi The EASL liquid on it's way, glass based today, flexible plastic tomorrow!

2 Del I Styrets beretning Historikk og formål PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991 og har sin forretningsadresse i Sandefjord. Formålet med selskapet er å sikre displayteknologien EASL DMD, og å industrialisere og kommersialisere denne. PolyDisplays forretningside er å bli en ledende internasjonal aktør innen display-relatert industri. Det er PolyDisplays intensjon å oppnå dette gjennom å beholde kontroll på og å produsere (mikse) EASL (væsken) i Norge, og å styre pilotproduksjon av integrerte moduler for bestemte kunder som er markeds-/kanalaktører til sluttbrukere som etterspør store volum. Driften i 2004.I 2004 har virksomheten vært preget av FoU-aktiviteter ved tre universitetsinstitutter i USA med tilskudd fra staten Ohio og opprusting av FoU-kompetanse og kapasitet i det 100% eide datterselskapet TechnoDisplay AS i Horten. FOU-kontrakten og TISAM-prosjekt er avsluttet, men det er inngått en avtale med EADS GmbH for mulig videreutvikling av OFU prosjektet med Forsvaret, POINTER. I egen regi er det utført videreutvikling av driverelektronikk og programvare for EASL intelligente informasjonstavler og skilt. På markedssiden har det vært aktiviteter for å teste ut potensielle kunder for EASL-tavler i glass, inngåelse av agentavtale med Herbert Group Ltd i UK om samarbeid mot utvalgte sluttbrukere og markedssegmenter, inngåelse av avtale med Clear Channel AS, Norge om uttesting av EASL-tavle for mulig innpassing i CC s produkter samt intensjonsavtale med ElektroVakuum AS vedrørende skilt/tavler med EASL-moduler. Det er arbeidet med å etablere produksjonssamarbeid med LC-Tec AB i Borlänge i Sverige. Volumproduksjon vil ikke skje i eget anlegg, men hos eksisterende LCD-produsenter i Europa, USA og Asia, hvorav samarbeid er etablert med tre. Datterselskaper Selskapet har to heleide, aktive datterselskaper; TechnoDisplay AS, som har sin forretningsadresse i Borre i Horten kommune, og gjennomfører prosjekter på oppdrag fra morselskapet innen utvikling av EASL DMD og PolyDisplay Inc. som ble etablert i Michigan, USA i 2001 for å forberede fremstøt mot potensielle strategiske partnere og for å følge opp konkrete samarbeidsprosjekter. Begge datterselskapene har spilt en viktig rolle i forberedelser og gjennomføring av prosjekter som har utviklet EASL DMD teknologien mot produktnære prototyper i glass og de første prøver på fleksible displayer (PolyFlex), og begge selskaper er avhengige av å bli tilført oppdrag fra morselskapet. I 2004 ble tre inaktive datterselskaper; AutoDisplay AS, AudioDisplay AS og MobileDisplay AS solgt til Fjord International AS for å forenkle selskapsstrukturen og redusere kostnadene. Organisasjon I PolyDisplay ASA var det ved årets utgang 5 medarbeidere. Konsernet hadde ved årets utgang 12 medarbeidere, hvorav 8 ansatte og 4 på engasjement. Adm. direktør i 2004 har vært Thor G Kamfjord. 1

3 Årsregnskapet Driftsresultatet var NOK ,- i morselskapet. Salgsinntektene kom fra utviklingsprosjektet POINTER, med Forsvaret som kunde. Årets underskudd ble på NOK ,-. PolyDisplay konsernets drift viser et negativt resultat på NOK ,-. Konsernets frie likviditetsbeholdning per er på NOK ,-. Konsernet er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2005 trenge økte inntekter og tilførsel av kapital. Det finnes en langsiktig gjeld på NOK 3,2 mill knyttet til konvertible lån som ble tatt opp i markedet i februar Den kortsiktige gjeld er kun relatert til den daglige løpende virksomhet. Konsernets totale aktiva ved årsskiftet er NOK ,-, hvorav patentene utgjør NOK ,-. Selskapet har ved årsskiftet ikke fri egenkapital. Styret er ikke kjent med at det er inntrådt forhold etter som er av betydning for bedømming av konsernets stilling og resultat, ut over det som er vurdert under avsnittet om videre drift. Dekning av netto underskudd Styret har foreslått følgende disposisjon for å dekke netto underskudd i PolyDisplay ASA: Føres mot overskuddsfond NOK , Sum disponert NOK ,- Arbeidsmiljø og det ytre miljø Arbeidsmiljøet anses som tilfredsstillende. Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Det gjelder også konsernet som helhet. Sykefraværet var på 0,3 % av total normalarbeidstid. Dette er lavt og det er ikke iverksatt særskilte tiltak for å redusere sykefraværet ytterligere. Det var ingen skader eller ulykker i Dette gjelder også konsernet. Kvinnerepresentasjon i styret Styret hadde ett kvinnelig styremedlem første del av året, og har foreløpig ikke lykkes i å rekruttere ny(e) kvinnelig(e) styremedlem(mer). Styret vil vurdere dette spørsmål med sikte på å bedre kvinneandelen ved valg til styret på fremtidig generalforsamling. Videre drift og utvikling Konsernet har i hele 2004 hatt en alvorlig kapital- og likviditetssituasjon til tross for forsøk på å tiltrekke både industrielle/strategiske og rene finansielle investorer. Dette arbeidet har ikke lykkes. Imidlertid er konsernet i prosesser som kan få betydelig verdi med ledende industrielle konsern i Europa, USA og Asia. Selskapet har inngått en avtale om mellomfinansiering med hovedeier, Fjord International AS, om et driftslån på inntil NOK 1,0 mill i perioden februar september Lånet har sikkerhet i bl.a. PDs løsøre og patenter. Aktiviteten i selskapet er på sparebluss og de ansatte har frivillig gått med på å redusere lønnsuttaket. Uten tilførsel av kapital vil utviklingsarbeidet i USA stoppe opp i 2. kvartal Videre drift av konsernet forutsetter snarlig tilførsel av ny egenkapital. Offentlige tilskudd og lån forusettes som en finansieringskilde også i Styret vil peke på at verdien av de immaterielle rettighetene og andre aktiva vil være usikre dersom driften må reduseres ytterligere.. Konsernet, via morselskapet, må tilføres NOK 3-5 mill. for å sikre videre drift de neste 12 månedene. I de planene som selskapets ledelse har lagt frem er det sannsynliggjort at denne kapitalen vil være tilgjengelig. For å kommersialisere teknologien trenger imidlertid konsernet å få tilført ytterligere NOK mill i de neste 36 månedene. 2

4 Inntekter fra salg er ikke realistisk på kort sikt, og kapitalen må derfor tilføres som ny egenkapital og/eller offentlige tilskudd. Styret vil derfor foreslå for generalforsamlingen at det på ekstraordinær generalforsamling vedtas en fortrinnsrettet emisjon, og at det gis fullmakt til styret til å gjøre rettede emisjoner til best mulig pris i løpet av de neste månedene. I samsvar med Regnskapslovens 3-3, bekrefter styret at årsoppgjøret er satt opp under forutsetning om videre drift av selskapet ( going concern ). Grunnlaget for denne vurderingen er basert på de forutsetningene som er gjort ovenfor om tilførsel av kapital. Sandefjord, 31. mars 2005 Leif A Ellevset Jan L Andersen Ole Grøterud Styreleder Styremedlem Styremedlem Johs Jamne Styremedlem Thor G Kamfjord Styremedlem og konsernsjef 3

5 Del II - Årsregnskapet for 2004 PolyDisplay ASA Resultatregnskap Mor Konsern Note Salgsinntekt 2, Sum inntekter Endr. i beholdn. av egentilvirkede anleggsm.(pu) 4, Varekostnad Lønnskostnad Avskr. på varige driftsm. og immat. eiend Annen driftskostnad 6, Driftsresultat Annen finansinntekt Annen finanskostnad Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Minoritetsinteresser Resultat etter minoritetsinteresser Dekning av tap Overkursfond Sum dekning 4

6 Balanse Mor Konsern Note Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Patenter 4, Aktivert egen produktutvikling 4, Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kont.mask. o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Aksjer andre selskap Andre langsiktige fordringer 4, Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

7 Balanse Mor Konsern Note Egenkapital og gjeld Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Egne aksjer (pålydende) Overkursfond Annen egenkapital Sum innskutt egenkapital Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld Avsetninger Sum avsetning for forpliktelser 0 Annen langsiktig gjeld Konvertibelt lån Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld 11, Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Sandefjord 31. mars 2005 Leif A Ellevset Jan L. Andersen Ole Grøterud Styreleder Styremedlem Styremedlem Johs Jamne Styremedlem Thor G Kamfjord Styremedlem og konsernsjef 6

8 Kontantstrømoppstilling Mor Konsern Note Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Nedskrivning langsiktig utlån Ordinære avskrivninger Tap ved salg av immateriell eiendel Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Utbetaling kjøp andre driftsmidler Utbetalinger ved egen produktutvikling Inn-/Utbetalinger(-) ved kjøp av aksjer mv Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av konvertibelt lån Innbetalinger ved opptak av annen langsiktig gjeld Inn-/utbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter 0 0 Valutakursendringer, kontanter og kontantekvivalenter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter , Kontanter og kontantekvivalenter , Herav frie, diponible likvider

9 Note 1 Regnskapsprinsipper Års- og konsernregnskapet for PolyDisplay ASA består av følgende deler for morselskapet og konsernet: * Resultatregnskap * Balanse * Kontantstrømoppstilling * Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Årsregnskapet for 2004 er utarbeidet i samsvar med ny regnskapslov. Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre årsregnskapet lettere å lese, er det - som i fjor - redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er altså en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlet. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. I den grad det er gjort unntak fra de generelle vurderingsreglene, er dette kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. For identifiserte tapsprosjekter, foretas det avsetning for hele det forventede tapet. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. 8

10 Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og patenter, aktiveres. Egne kostnader forbundet med produktutvikling aktiveres hvis det er rimelig sikkerhet for fremtid inntjening. Ved stor grad av usikkerhet kostnadsføres utgifter til FoU. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes antatte økonomiske levetid, fra det tidspunkt eiendelen tas i bruk i virksomheten. Offentlige tilskudd Offentlige tilskudd regnskapsføres til verdien på transaksjonstidspunktet. Tilskudd resultatføres etter de grunnleggende prinsippene for inntekts- og kostnadsføring. Det betyr at tilskudd resultatføres samtidig med den inntekten det skal øke eller kostnaden det skal redusere. Et investeringstilskudd resultatføres i takt med med avskrivningen av investeringen, mens driftstilskudd føres mot den kostnads- eller inntektspost tilskuddet relaterer seg til. Tilskudd med tilknytning til bestemte driftskostnader behandles som kostnadsrefusjoner. Ved balanseføring legges som utgangspunkt en bruttoføring til grunn, det vil si tilskuddet behandles som utsatt inntekt. I den utstrekning tilskuddet er ment som et tilskudd til selve investeringen og en verdireduksjon er nødvendig for å bringe overensstemmelse mellom virkelig verdi og de fremtidige kontantstrømmer, legges nettoføring til grunn. Dersom grunnlaget for bruttoføring i balansen er til stede, spesifiseres det periodiserte tilskuddet som driftsinntekt i resultatregnskapet. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn balanseverdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Kostnader forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Kostnader forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Kostnader ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Ordinære avskrivninger på selskapets øvrige anleggsmidler påbegynnes når forventet omsetning knyttet til utviklingen forventes å finne sted. Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet har en eierandel på over 50%, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. 9

11 Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. For selskaper i konsernet hvor det er stor usikkerhet med hensyn til fremtidig anvendelse av underskudd til fremføring mv., er ikke medtatt i utsatt skattefordel. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Konsolideringsprinsipper Inaktive eller ubetydelige datterselskap konsolideres ikke. Øvrige datterselskap konsolideres etter oppkjøpsmetoden. Følgende selskaper er ikke konsolidert inn grunnet ubetydelig størrelse: PolyDisplay Iberica S.L., ImageDisplay Ltd og PolyDisplay Inc. Fortsatt drift Fortsatte drift betinger tilførsel av likvider fra emisjoner, lån, tilskudd og/eller utviklingsavtaler, se styrets beretning for ytterligere informasjon. Verdien av selskapets driftsmidler forutsetter fortsatt drift. Kommersialisering av selskapets produkter betinger betydelig tilførsel av ressurser, enten i form av ny egenkapital, fremmedkapital og/eller partner-/lisensavtaler. Uten ressurser til kommersiallisering vil bokført verdi av de immaterielle eiendelene og aksjer i datterselskapene være usikker. Note 2 Segmentinformasjon Geografiske områder Norden Rest Europa USA Asia/ Afrika Totalt Salgsinntekter (morselskapet) Salgsinntekter (konsernet)

12 Note 3 Lønnskostnader / Antall ansatte / Godtgjørelser / Pensjoner mm Morselskap Konsernet Lønnskostnader mm Lønninger Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser, erstatning POINTER Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte i ,5 8,5 Lønn til ledende ansatte Utbetalt lønn Skyldig lønn Annen godtgjørelse Sum ledende ansatte Lønn og annen Godtgjørelser (i kroner) godtgjørelse (hele kr) Daglig leder Styret (inkl etterbetalt fra -03 med kr ) Konsernsjef har ordinær oppsigelsestid på 6 måneder. I tilfelle konsernsjefen blir oppsagt har han ubetinget krav på full lønnskompensasjon for 12 måneder, gitt at det ikke gjøres krav etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. Avsetning for opptjent ikke utbetalte styrehonorarer og lønn utgjør kr (hele kr) i morselskapet. Revisor Kostnadsført honorar for revisjon og revisjonsbeslektede tjenester for 2004 utgjør i morselskapet kr I tillegg kommer annen bistand med kr (tall i hele kr.) For konsernet utgjør tallene henholdsvis kr og kr

13 Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Maskiner, inventar mv Patenter PU Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egenutviklede immaterielle eiendeler Avgang driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid 3-10år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Patenter og aktivert produktutvikling avskrives fra det tidspunkt de tas i bruk. Driftsmidlenes verdi forutsetter fortsatt drift. Gruppens frie likviditetsbeholdning per 31/12-04 er på kr 1.524'. Gruppen er ennå ikke i en selvfinansierende posisjon, og vil i 2005 trenge økte inntekter og/eller tilførsel av kapital for å sikre fortsatt drift Det er gjort analyser av hver enkelt kostnadspost for å identifisere spesifikke andeler av aktiverbare kostnader på produktutvikling. Kostnader knyttet til utvikling av produkter/ prosjekter for andre mot vederlag er ikke inkludert. Analyser viser at PolyDisplay og TechnoDisplay bør ses samlet, da produktrettighetene beror i morselskapet. TechnoDisplay får betalt for sitt produktutviklingsarbeid på oppdrag fra PolyDisplay gjennom internfakturering. Skattefunn, refusjon fra ordningen er knyttet til de aktiverte PU kostnadene, følgelig er refusjonen fra skattefunn ordningen behandlet som utsatt inntekt. Inntektsføringen vil skje i takt med kostnadsføringen av de aktiverte PU kostnadene. Tilsvarende er støtte og tilskudd fra Innovasjon Norge som vedrører aktiverte utviklingsarbeider også behandlet som utsatt inntekt, se note 15. Patenter og aktivert produktutvikling er vurdert som kommersialiserbare. Inntil kontrakter er inngått og selskapet derigjennom oppnår positiv kontantstrøm, vil selskapet være avhengige av å løpende å lykkes i gjennomføring av emisjoner, opptak av fremmed finansiering og tilskudd/utviklingsprosjekter som gir likviditet til å sikre fortsatt drift. Videre betinger verdien at selskapet oppnår økonomisk evne til å kommersialisere produktutvikling og patenter Selskapet leier sine lokaler. Lokalene er ikke balanseført da leieavtalene i hht. god regnskapsskikk ikke er å anse som finansiell leasing. Årlig leie utgjør kr I tillegg leier morselskapet en bil til ca kr mva pr år. Leien anses ikke som finansiell. Note 4 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Konsern Maskiner og utstyr Patenter Egen produktutvikling Sum Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Tilgang egenutviklede driftsmidler Avgang driftsmidler, Anskaffelseskost Akkumulerte av- og nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Inntil 10 år Inntil 5 år Inntil 5 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær For konsernet utgjør samlet husleie kr I tillegg leier morselskapet en bil til ca kr mva pr år. Leien anses ikke som finansiell. Note 5 Forsknings og utviklingskostnader Selskapet og konsernet brukte med unntak av innkjøp av diverse materiell ikke midler eksternt til produktutvikling (PU) i 2004 Den nødvendige PU er gjort av egne ansatte i datterselskapet TechnoDisplay AS i Horten, hovedsakelig ved dr Maxim Mitrokhin og siv.ing.tor A Skjelbred. For morselskapet utgjør utviklingskostnadene kr 8.321, mens det for konsernet utgjør kr Utviklingskostnadene er i det vesentlige anvendt til forbedringer av selskapets prototyper. Av de samlede kostnadene i morselskapet er kr aktivert som egentilvirkede produktutviklingskostnader. Tilsvarende er det i konsernregnskapet aktivert kr I morselskapets tall inngår kjøp fra datterselskapet TechnoDisplay. 12

14 Note 6 Aksjer og andeler i datterselskap, morselskapet Aksjer og andeler i datterselskap Selskap Anskaffelses tidspunkt Forretnings kontor Eier andel Stemme andel Bokført verdi i mor Egenkapital 31/12-04 Ordinært resultat -04 TechnoDisplay AS 15-sep-94 Borre 100 % 100 % ImageDisplay Ltd i) 1994 London, UK 100 % 100 % PolyDisplay Iberica S.L. ii) 31-des-01 Madrid, Spania 100 % 100 % 1 PolyDisplay INC iii) 1-nov-00 Michigan,USA 100 % 100 % Sum Verdien av aksjene i TechnoDisplay (TD) er bokført til historisk kost. TD 's drift er tett integret med morselskapets virksomhet. TD kan derfor ikke verdisettes separat. Verdien av aksjene i TD forutsetter morselskapets evne og vilje til fortsatt løpende likviditetstilførsel, og kjøp av varer/tjenester på kommersielle vilkår i et omfang som forsvarer bokført verdi av aksjene. Videre forutsetter verdien at konsernet oppnår økonomisk evne til å kommersialisere sine immaterielle eiendeler/ intellektuelle kapital. i) Selskapet er ikke konsolidert, regnskapsdata er fra sist fastsatte årsregnskap, som er år ii) selskapet er ikke konsolidert. Regnskap foreligger ikke, virksomheten i selskapet er ubetydelig. iii) PD Inc er ikke konsolidert. Selskapets kostnader er i hovedsak finansiert og belastet PD ASA. Hovedpostene i regnskapet er: Inntekter 876 Driftskostnader Resultat -249 Selskapets inntekter kommer i hovedsak fra tilskudd (grants) fra staten Ohio, USA. Eiendeler Sum eiendeler 21 Gjeld og egenkapital Egenkapital Gjeld til PD ASA Annen gjeld 0 Sum gjeld og egenkapital 21 Overføringer til PD Inc kostnadsføres løpende i morselskapet. Note 7 Aksjer og andeler i andre selskap mm. - Mor og konsern. Eierandel Endringer over EK Resultatførte endringer Anskaffelseskost Markedsverdi Balanseført verdi Anleggsmidler: DORA Gmbh 5 % Sidsa Sistemas 25 %

15 Note 8 Egenkapital og aksjonærinformasjon Selskapskapital / Aksjekapital Overkursfond Kjøp av egne aksjer Annen egenkapital Sum Egenkapital Årets endring i egenkapital: Kjøp av egne aksjer Årsresultat Egenkapital Selskapets erverv av egne aksjer er i hht AASL 9-6 vurdert som lovlig, da det er et resultat av oppgjør av mellomværende med tidligere aksjonær. Egenkapital i Konsernet pr 01/01/ Endring minoritet, omregningsdifferanse mv 0 Resultat før minoritetsinteresser Egenkapital i Konsernregnskapet 31/12/ Aksjekapital og aksjonærinformasjon: Eierstruktur: De største aksjonærene i PolyDisplay ASA pr var Antall aksjer Eierandel og Stemmeandel FJORD INVESTMENT AS ,4 % FJORD INTERNATIONAL AS ,0 % STOROSLO SIKKERHETSTJENESTE AS ,9 % POLYDISPLAY ASA ,3 % MP PENSJON ,0 % KULLERØD Ken Roger ,4 % JØRGENSEN, Svein ,2 % ANDERSEN, Jan L ,2 % HAMMERSTAD, Oddmund H ,1 % WAHL, Per Christian ,8 % HOVDENAK, Espen ,8 % OLSEN, Ole-Johan ,8 % NAVIA AS ,7 % PEDERSEN, Thora A ,5 % WAHL INVEST A/S ,5 % OPSAHL, Ivar ,4 % BOSTRØM, Per ,4 % JOHS. BRUVIK A/S ,4 % ØVREBØ, Steinar ,4 % NAGELL, Waltyr ,4 % Sum 20 største ,6 % Sum øvrige 591 aksjonærer ,4 % Totalt antall aksjer ,0 % Hver aksjer er pålydende kr 0,10. Aksjer eiet av medlemmer i styret, og daglig leder: Navn Verv Aksjer Leif Agnar Ellevset Styreleder Jan L. Andersen Styremedlem Thor G. Kamfjord Styremedlem/ konsernsjef 0 - samt kontrolleres direkte og indirekte av TGK ) 1) TGK eier gjennom Fjord International AS ca 66 % av Fjord Investment AS (FIN) og har således bestemmende innflytelse over FIN's eierandel. Konvertibelt lån PolyDisplay ASA har tatt opp konvertibelt lån med NOK ,-. Tegning fant sted primo februar-04 og er fordelt på 30 tegnere, herunder 8 ansatte/styremedlemmer i PD og/eller datterselskaper. Lånets løpetid er 2 år fra og konverteringskurs er NOK 2,50. Renter 2% p.a. Kan konverteres til samme vilkår slik at maksimalt antall aksjer som vil kunne utstedes er

16 Note 9 Skatt Mor Konsern Betalbar skatt fremkommer slik: Ordinært resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Grunnlag betalbar skatt Skatt 28% Godtgjørelse på mottatt utbytte Betalbar skatt på årets resultat Årets skattekostnad fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Brutto endring utsatt skatt Årets totale skattekostnad des des des des-03 Betalbar skatt i balansen fremkommer slik: Betalbar skatt på årets resultat Sum betalbar skatt Spesifikasjon av grunnlag for utsatt skatt: Forskjeller som utlignes: Anleggsmidler Omløpsmidler Gjeld Underskudd til fremføring Reduksjon grunnlag utsatt skattefordel Sum Utsatt skatt/ Utsatt skattefordel Selskapets og konsernets ubenyttede skatteposisjoner fremgår ovenfor som "reduksjon grunnlag utsatt skattefordel". Grunnet usikkerhet med hensyn til fremtidig utnyttelse av det fremførbare underskuddet er utsatt skattefordel ikke oppført i regnskapet. Underskuddene til fremføring har følgende forfall: Mor Konsern Sum til fremføring

17 Note 10 Mellomværende med selskap i samme konsern, o.a fordringer. Kundefordringer og andre fordringer er ført opp til pålydende med fradrag for forventet tap. TechnoDisplay skal i utgangspunktet betale ned sitt mellomværende bl.a gjennom en leveranseavtale. Ordinær betjening av lånet vil ikke kunne gjennomføres før konsernets teknologi er kommersialisert. Lånet på kr 3 748' er ettergitt i sin helhet. Belastningen på årets resultat er kr 1 842' Andre fordringer, omløpsmidler Mor Konsern Til gode skattefunn Andre fordringer Sum andre fordringer Selskapet har lån til tildligere datterselskap Sidsa Sistemas. Lånet som er på EUR 300 skal nedbetales fra og med 2005 til og med 2010, med like avdrag hvert år, det vil si EUR 50 pr år. Note 11 Nærstående parter/ Viktige avtaler/ usikre forpliktelser PolyDisplay ASA brukte inntil 2002 SINTEF som ekstern utvikler av EASL teknologien. Avtalen med SINTEF gir PolyDisplay ASA full eiendomsrett til resultatene. Ihht avtale av 2003 med Hærens Forsyningskommando (HFK) tilkommer det norske forsvar 2% royalty av netto salgspris ved alt salg av de utviklede produkter i PolyDisplay ASA. I 2004 ble prosjektet prematurt avsluttet med basis i budsjettreduksjoner i Forsvarsdepartementet og Forsvaret. I sluttavtalen ble alle avtaler om fremtidig kommisjon/provisjon til Forsvaret terminert. Det foreligger en konsern-intern leveranseavtale mellom PolyDisplay ASA og TechnoDisplay AS. TechnoDisplay AS skal forestå utvikling av produkter og videreutvikling av påbegynte prosjekt som resultat av leveranser fra datterselskap til morselskap. Fjord International AS, som kontrolleres av selskapets konsernsjef T. G. Kamfjord har kjøpt de tidligere datterselskapene MobileDisplay AS, AutoDisplay AS og AudioVision AS med løsøre som arkiver og prosjektresultater. PolyDisplay leier kontorlokaler og bil av Fjord International AS, som eies av adm.dir. Thor G. Kamfjord. Årlig leie er kr mva. PolyDisplay har også avtale om leveranse av administrative tjenester, herunder regnskap og IT-tjenester fra Fjord International AS, kostnaden for 2004 utgjorde kr Usikre forpliktelser og betingede eiendeler Usikre forpliktelser Selskapet har i 2002 mottatt et krav fra Sintef Elektronikk og Kybernitikk på kr ,-. Selskapet bestrider kravet og har et motkrav i form av et erstatningskrav for brudd på avtalte betingelser. Motkravet er større enn enn kravet fra Sintef. Selskapet mener det er mindre enn 10% sannsynlig at SINTEF vil vinne frem med sitt krav, og det er derfor ikke tatt med i balansen. 16

18 Note 12 Sammenslåtte poster Sammenslåtte poster i kontantstrømoppstillingen: Morselskapet Konsern Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Sum Andre fordringer Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum Note 13 Kontanter mm Mor Konsern Samlede bundne midler på skattetrekkskonto utgjør: Andre bundne midler på bankkonti 0 0 Note 14 Pantstillelser og garantiansvar Konsern Balanseført gjeld som er sikret ved pant o.l. Gjeld til kredittinstitusjoner 0 0 Sum 0 0 Balanseført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for pantesikret gjeld: Kundefordringer 0 0 Varebeholdning 0 0 Kontanter 0 0 Sum 0 0 Garantiforpliktelser som ikke er regnskapsført 0 0 Garantiforpliktelser som er sikret ved pant og lignende 0 0 Balanseført verdi stillet som sikkerhet for garantiforpliktelser 0 0 Morselskapet finansierer i prinsippet virksomheten i de aktive datterselskapene, TechnoDisplay og PolyDisplay INC. Pr 31/12-04 har TechnoDisplay ca kr 1,0 mill i gjeld i tillegg til konsernintern gjeld. PolyDisplay Inc. har pr 31/12-04 ca kr 0,- i ekstern gjeld. Det foreligger ingen formelle morselskapsgarantier. Note 15 Offentlige tilskudd/ utsatt inntekt Offentlige tilskudd fordeler seg som følger: Mor Konsern Innovasjon Norge Skattefunn Sum tilskudd Av tilskuddene er følgende ført som utsatt inntekt Innovasjon Norge Skattefunn Sum utsatt inntekt Tilskuddene er knyttet til selskapets produktutvikling. Som følge av at kostnadene til produktutvikling er aktivert er tilhørende tilskudd ført opp som utsatt inntekt. Den utsatte inntekten vil bli inntektsført i samme takt som aktivert produktutvikling avskrives. Gjennom heleid datterselskap PolyDisplay Inc. (USA) er PolyDisplay tildelt forskningsstøtte fra staten Ohio på USD for perioden. januar 2004 til mars Midlene utbetales direkte fra staten Ohio til de tre deltakende amerikanske universitetene som utfører forskning og produktutvikling for PolyDisplay. Universitetenes aktiviteter fremgår således ikke av PolyDisplays regnskaper. Dog er det utbetalt honorarer fra PolyDisplay Inc. til amerikansk innleid prosjektleder og til daglig leder i PD Inc. relatert til Ohio-prosjektene. 17

19 18

20 P.O. Box 240 Sentrum NO-3201 Sandefjord, Norway Tel Fax

PolyDisplay ASA. Mellombalanse pr 30.06.02

PolyDisplay ASA. Mellombalanse pr 30.06.02 Resultatregnskap Note Pr 30.06.02 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 18 000 SUM DRIFTSINNTEKTER 18 000 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad 4 019 583 Lønnskostnader 3 2 021 045 Andre driftskostnader 3 188 705 Avskrivninger

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3

Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Wireless Reading Systems Holding ASA Side 3 Note 1 Regnskapsprinsipper I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens bestemmelser og reglene som følger av

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559

Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS. Foretaksnr. 991834559 Årsoppgjør 2010 for Visuray Holding AS Foretaksnr. 991834559 Årsberetning 2010 Beskrivelse av selskapets virksomhet VisuRay Holding AS investerer i andre selskaper. Virksomheten drives i Randaberg komune.

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS

! t. Årsregnskap. Finnbergåsen. Eiendom AS ! t j t Årsregnskap I 2010 Finnbergåsen Eiendom AS \ .,.... I;:.r,ll'",,:.r!...:.:r.rr.r..ti:tlt#tt::il:\: a: l r a. rt,,:t l!11!r::::: i1:::;:1::lirilil '.:, 1 Finnbergåsen Eiendom AS Eiendeler Note 2010

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS

ÅRSREGNSKAP 2010. Næringsforeningen i Tromsøregionen. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS ÅRSREGNSKAP 2010 Næringsforeningen i Tromsøregionen Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet med bistand fra Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2010 Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG

Detaljer

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com

Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Årsregnskap 2005 for ProfVet AS Org nr: 882 456 412 www.profvet.com Utarbeidet av Dyrkorn Regnskap AS Bårdsnes, 6393 TOMREFJORD Tlf 71 18 80 40 Fax 71 18 80 41 email: post@drk.no Org nr 989 396 919 www.drk.no

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949

Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA. Organisasjonsnr. 985836949 Årsregnskap 2014 for Merkur Regnskap SA Organisasjonsnr. 985836949 Årsberetning 2014 Selskapet driver virksomhet innen regnskapsføring i Hvittingfoss og Kongsberg i Kongsberg kommune, Fiskum i Øvre Eiker

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS

Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Årsregnskap 2014 for Senter for nordlige folk AS Foretaksnr. 994331795 Utarbeidet av: DM-Consult AS Autorisert regnskapsførerselskap Kåfjorddalsveien 10 9147 BIRTAVARRE Org.nr. 981 110 943 MVA Innholdsfortegnelse

Detaljer

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007

Konsern Polydisplay ASA. Årsrapport 2007. for. PolyDisplay ASA. Morselskap. Konsern INNHOLD: Del II Årsregnskapet for 2007 Konsern Polydisplay ASA Årsrapport 2007 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern INNHOLD: Del I - Styrets årsberetning for 2007 Del II Årsregnskapet for 2007 Konsern Polydisplay ASA Årsberetning Historikk

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året

Årsregnskap. Arendal og Engseth vann og avløp SA. Året Årsregnskap Arendal og Engseth vann og avløp SA Året 2014 Resultatregnskap Arendal Og Engseth Vann- Og Avløpslag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salgsinntekt 163 962 182 900 Sum driftsinntekter

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2009 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2009 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 262 142 4 448 780 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042

Årsrapport 2010 PRE. PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS. Organisasjonsnummer 993 941 042 PRE Årsrapport 2010 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS Organisasjonsnummer 993 941 042 10 PRE Bolig-Privatisering (feeder) AS har som eneste formål å investere alle sine midler i PRE Bolig- Privatisering

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007

HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 Årsrapport 2007 HITECVISION PRIVATE EQUITY AS - ÅRSBERETNING 2007 FONDET HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS PORTEFØLJESELSKAPER I HITECVISION PRIVATE EQUITY III AS: MTEM Ltd. SPT Group AS Norse Cutting

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER

STORSALEN MENIGHET. Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER STORSALEN MENIGHET Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG -KOSTNADER Note 214 213 Salgsinntekt 4 755 364 4 887 162 Annen driftsinntekt 2 469 38 2 658 34 Sum driftsinntekter 1, 7, 11 7 224 673 7 545 195 Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer