MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0151/03 03/01195 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0152/03 03/00584 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN /03 02/00022 REINØY SJØMAT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY 0155/03 03/00985 KIM ANDRE GABRIELSEN: UTSATT SAK, SØKNAD OM FINASIERING TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY 0156/03 03/01107 AVHENDELSE INVENTAR TIDLIGERE SYKEHJEM 0157/03 03/01193 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG

2 0158/03 03/01194 REFERAT SAKER 0159/03 03/01196 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN. Sted, dato Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0151/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01195 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0151/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollene fra møtet og godkjennes. Saksutredning: Protokollene er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0152/03 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00584 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0152/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning til formannskapets møte INNLEDNING Etter kommuneloven er det formannskapet som skal utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret. Kommuneloven forutsetter også at årsbudsjett og økonomiplan skal være i balanse. Årsbudsjettet må være vedtatt seinest Ordfører og rådmann har i fellesskap justert møteplanen for høsten 2003 slik at denne er tilpasset budsjett- og økonomiplanprosessen: formannskapet starter budsjettarbeidet Uke 46/2003 hovedutvalgene behandler budsjett, inkl. nye tiltak formannskapet behandler saken formannskap, hvis nødvendig formannskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan forslag til budsjett 2004 og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn kommunestyret behandler saken Administrasjonen har fram til nå arbeidet med å beregne hva det vil koste å drive Karlsøy kommune i 2004 på samme nivå som i Samtidig har vi gjort beregninger av inntektssiden og hensyntatt de føringer som ligger i forslag til statsbudsjett ØKONOMIREGLEMENTET Karlsøy kommunes økonomireglement ble godkjent av kommunestyret Økonomireglemenet gir føringer for behandling av budsjett og økonomiplan. Blant annet slåes det fast at vi skal operere med følgende rammeområder: Ramme 1 Ramme 2 og 5 Ramme 3 Ramme 6 Politikk/sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og sosial Teknisk Side 4 av 4

5 Sak 0152/03 Ramme 7 Havner VISJONEN Karlsøy kommunes visjon er fortsatt Et levende øyrike. Visjonen betyr at vi skal arbeide for å opprettholde livskraftige bygder rundt omkring på øyene. For å få til dette må vi lykkes med et samlet tilbud innenfor næringsliv, sysselsetting, kultur, fritidstilbud, skole, barnehage, andre kommunale tjenester m.m. MÅLSETTINGER Hovedmålsettingen er at vi skal tilby gode kommunale tjenester til innbyggerne, næringslivet og andre. De enkelte etater har utarbeidet målsettinger innenfor sine respektive områder, og dette vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. REGNSKAP OG BUDSJETT 2003 Pr konkluderte vi i tertialrapporten at budsjett 2003 ville gå i balanse. Pr var konklusjonen i tertialrapporten at budsjett 2003 i hovedsak var i balanse. Formannskapet har foreslått for kommunestyret at helse- og sosialsektoren får en tilleggsbevilgning på kr ,- i 2003 som finansieres med reduserte renteutgifter. Størstedelen av denne tilleggsbevilgningen skyldes de ekstraordinære utgiftene ved utflyttingen av helse- og sosialtjenestene fra det gamle sykehjemsbygget. Forslag til statsbudsjett 2003 ble presentert I statsbudsjettet vises det til at kommunesektoren samlet vil få en betydelig skattesvikt i Regjeringen foreslår at denne skattesvikten ikke skal kompenseres. Karlsøy kommune har en skattesvikt pr. oktober på om lag 1,5 millioner kroner, og denne svikten kan øke på slutten av året. Tidligere har kommunen fått kompensert størstedelen av skattesvikten i form av økt rammetilskudd via inntektsutjevningen. De signaler som nå ligger inne i statsbudsjettet betyr at store deler av skattesvikten i 2003 ikke blir kompensert for Karlsøy. Først omkring 20. januar 2004 vil det være endelig avklart hvor stor svikten blir i de frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd). På grunn av denne situasjonen har rådmannen tidligere i oktober d.å. innført overtidsstopp og delvis innkjøpsstopp slik at vi søker å redusere budsjettunderskuddet mest mulig. Teknisk sektor har hittil i år overskridelser på vinter- og sommervedlikeholdet av kommunale veier. Anleggskontoret utarbeidet derfor forslag til Teknisk utvalg om å redusere antall veier som skulle brøytes. Vedtaket i Teknisk utvalg ville bety betydelige besparelser, både i 2003 og særlig i Disse besparelsene ble imidlertid redusert i omfang, da henholdsvis formannskapet og kommunestyret vedtok at veiene på Karlsøya og Nordeidet skulle brøytes også kommende vintersesong. Side 5 av 5

6 Sak 0152/03 NEDBEMANNINGER I budsjett 2003 var det også budsjettert med omorganiseringer og nedbemanninger innenfor brann, renhold, teknisk sektor, helse og sosial og administrasjon. Bare deler av disse nedbemanninger har vært mulig å realisere pr. d.d. For øvrig har kommunen foretatt betydelige nedbemanninger de siste 5 årene. Vi merker nå at det er vanskeligere å få til ytterligere rasjonaliseringer innenfor administrasjonen så lenge vi ikke er samlokalisert. Den nye administrative organisasjonsplanen samsvarer med den politiske organisasjonsplanen, og begge disse er revidert og godkjent av kommunestyret i 2002 og SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE OG TILLITSVALGTE Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene har i disse årene vært meget godt, og vi har fått til en total omorganisering av kommunens administrasjonen og pleie- og omsorgssektoren med tilhørende nedbemanninger. Rådmannens ledergruppe har drøftet budsjett- og økonomiplanprosessen med arbeidstakerorganisasjonene, jfr. vedlagte presentasjon. BUDSJETT 2004 Etatene og avdelingene har foretatt beregninger for videreføring av 2003-driften i Det er gjort korrigeringer for følgende: Lønns- og prisstigning med 3,25 %, som er i samsvar med forslag til statsbudsjett 2004 Innkjøp av varer og tjenester er redusert med inngående merverdiavgift, jfr. forslaget på momsreform som er tatt inn i statsbudsjett 2004 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE TJENSTER Administrasjonen arbeider med å utarbeide selvkostkalkyler for vann-, avløps- og renovasjonssektoren. Videre vil vi utarbeide selvkostkalkyler for plan- og byggesaksbehandling. Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv H-2140 i januar 2003 kommet med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selvkostkalkylene vil følge med som underlag til budsjett 2004, og være grunnlaget for forslag om endringer av kommunale avgifter. FRIE INNTEKTER, FOLKETALL OG NÆRINGSLIVET I KARLSØY Side 6 av 6

7 Sak 0152/03 Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Det er disse inntektene som er fundamentet for driften av Karlsøy kommune. Rådmannen har i et åpent brev datert til de nord-norske stortingsrepresentantene redegjort for hvordan inntektssystemet for kommunene fungerer og hvordan dette slår ut for de nordnorske kommunene i Brevet vedlegges, da det gir generell informasjon om inntektssystemet, statsbudsjettet 2004 og konsekvensene for Karlsøy. Karlsøy kommune får en reell tilbakegang i sine frie inntekter i 2004 med 1,05 %, jfr. brev fra fylkesmannen i Troms datert , Økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003. Dette er imidlertid bare en foreløpig beregning, da rammetilskuddet i 2004 vil bli korrigert for kommunens endelige innbyggertall pr Kommunens innbyggertall pr utgjør I første halvår 2003 hadde vi en samlet tilbakegang i folketallet med 26 personer. Foreløpige tall for 3. kvartal 2003 viser en netto tilbakegang (fødte døde + innflytting utflytting) med hele 34 personer. Dette betyr at Karlsøys folketall hittil i år er redusert med 60 personer, og dette er en meget alvorlig situasjon som også vil slå ut i reduserte frie inntekter. En del av årsakene til dette skyldes nok de betydelige problemer fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd i Konkursene i Dåfjord Laks A/S og Burøysundbruket A/S, og de økonomiske problemene i A/S Vanna har bidratt til lavere aktivitet og usikkerhet. I tillegg har fiskerne opplevd en betydelig reduksjon i fiskeprisene, samtidig som kvotene er begrensede. Det som ytterligere forsterker den alvorlige utviklingen og de betydelige samfunnsendringer som skjer er at landbruksnæringen sliter. Signalene om økt frihandel gjør at norsk landbruksnæring i småskala har store utfordringer i tiden framover. ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET I forslag til statsbudsjett 2004 viderefører man de mange endringer i inntektssystemet som er klargjort gjennom Rattsø I og Rattsø II. Avviklingen av ekstraordinært skjønn, som startet i 2002 og skal gå ov er 5 år, føres videre i Derved vil 60 % av det ekstraordinære skjønnet på millioner kroner være avviklet ved utgangen av 2004, og bare deler av dette er kompensert via økt ordinært skjønn. Ordinært skjønn har i 2004 en reell tilbakegang, og dette betyr at det er umulig å kompensere de kommuner som taper på avviklingen av det ekstraordinære skjønnet. Det ekstraordinære skjønnet ble etablert da det nye inntektssystemet startet opp for få år siden, og disse midlene skulle dekke det tapet en del kommuner fikk når man satartet med et nytt system (Rattsø I). Karlsøy er den kommunen i Troms som fikk mest i ekstraordinært skjønn, og derved blir vi den kommunen som taper mest når dette avvikles over perioden Nord-Norge tilskuddet ble ikke prisjustert i 2003 men foreslåes nå prisjustert i Side 7 av 7

8 Sak 0152/03 Regionaltilskuddet ble ikke prisjustert i 2003, og blir heller ikke prisjustert i I tillegg er det nå flere kommuner som får tildelt regionaltilskudd (kommuner med innbyggere), og dette betyr at Karlsøy får en reell nedgang i dette tilskuddet. I 2004 er det en rekke øremerkede tilskudd som innarbeides i rammetilskuddet, eksempelvis leirskole, musikk- og kulturskoler, tilskudd PP-tjenester, tilskudd institusjoner m.m. Videre er det foreslått ovenfor Stortinget at kommunene fra skal overta alle skyssutgifter til helsepersonell innenfor og delvis utenfor kommunehelsetjenesten. For Karlsøy er disse utgiftene delvis kompensert og innarbeidet i rammetilskuddet. De nye utgiftene som vi må budsjettere med er på ca 2,6 millioner kr, og kommer hovedsakelig fra legeskyssbåten, taxi, ferje, bil og lignende. Kommunens merutgifter er betydelig i forhold til de beregninger staten har gjort og som er grunnlaget for den kompensasjon vi får over rammetilskuddet. BUDSJETTUNDERSKUDD 2004 Beregningene som administrasjonen har gjort viser følgende rammebehov for 2004: Jfr. vedlagte tabell datert som er foreløpig. Oversikten viser at vi mangler om lag 7 millioner kroner for å få budsjett 2004 i balanse. Vi vil kvalitetssikre disse beregningene ytterligere fram mot formannskapets møte. NYE TILTAK OG INVESTERINGER Rådmannen foreslår at formannskapet starter disse drøftingene etetr at hovedutvalgene er kommet med sine innspill i midten av november d.å. Vedlegg: Brev datert (økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003), og fra Fylkesmannen i Tromsø Brev datert fra rådmannen Notat datert fra rådmannen vedr. beregninger av rammetilskuddet Presentasjon til møte med arbeidstakerorganisasjonene Oversikt datert vedr. rammebehov for 2004 Artikkel på KS sin hjemmeside vedr. kommunalministeren og kommunesammenslåinger Diverse innspill til budsjettprosessen.. Side 8 av 8

9 Sak 0153/03 REINØY SJØM AT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U30 Arkivsaksnr.: 02/00022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0130/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Reinøy Sjømat AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr ,- fra næringsfondet til delfinansiering av opplæring av nøkkelpersonell og produksjonsstab. 2. Tilskuddet gis på følgende vilkår: Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 4 fire år etter utbetaling, skal tilskuddet tilbakebetales kommunens næringsfond i henhold til følgende satser: Første år: 100%. Andre år: 75 %. Tredje år: 50%. Fjerde år: 25 %. 3. Utbetales via konto: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0130/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reinøy Sjømat A/S gis et forhåndstilsagn på inntil kr ,- i tilskudd til konsulentbistand i forbindelse med oppstart av bedrift i Stakkvik. Kontrakt må være underskrevet før pengene utbetales. Belastes næringsfondet: Saksutredning: Reinøy Sjømat i Stakkvik er i gang, og er for tiden i en innkjøringsfase. Offisiell åpning av bedriften var fredag 3. oktober. De søker Karlsøy kommune om et tilskudd, her benevnt bedriftsutviklingstilskudd, på kr ,- i forbindelse med rekruttering og opplæring av produksjonspersonell i bedriften. Når det gjelder finansiering av opplæringspakken, var de allerede våren 2003 i kontakt med kommunen med spørsmål om hva kommunen kunne bidra med. Løsningen ble etter hvert at bedriften leie inn ekstern konsulenthjelp for å finne mulige finansieringsløsninger. Til dette bevilget formannskapet i august kr ,- Side 9 av 9

10 Sak 0153/03 Troms Næringsservice har bistått bedriften med utarbeidel se av prosjektbeskrivelse / søknad, datert september 2003 (vedlagt). Kostnader: Opplæring av nøkkelpersonell, 3 stk. * kr ,- Opplæring av produksjonsstab, 9 stk. * kr ,- Sum kostnader kr ,- * Nærmere spesifisering i søknaden. Finansieringsplan: Aetat kr ,- Bedriftsutviklingstilskudd fra Karlsøy kommune kr ,- Egeninnsats opplæring kr ,- Lønnsutgifter for bedriften kr ,- Sum finansiering kr ,- Hvordan finansieringsplanen er framkommet, vises på vedlagte: Oppstartkostnader og finansiering. Vurdering: Karlsøy kommunes politiske og administrative ledelse har gitt mye ros til de nye etablererne i Stakkvik, Arnfinn Schjølberg og Stein Johnsen. Bedriften representerer et løft for spesielt Reinøya i forhold til arbeidsplasser, mottaksstasjon for fiskere og en generell ny optimisme for et næringsmessig svakt område av kommunen. De har kjøpt og bygget opp anlegget slik det står i dag for i hovedsak egne midler. For oss som har vært innom er det imponerende hva de har fått til. Hvis kommunen mener noe med de rosende ord, bør vi også innvilge denne søknaden. Dette med opplæring er blitt et nytt løft i tillegg til investering i bygg og anlegg. Den spesiel le kompetansen denne ferdigmatproduksjonen krever finnes ikke i kommunen fra før. Angående punkt 2 i innstillingen, så er dette en praksis som etter hvert er blitt vanlig ved alle typer tilskudd, ikke bare investeringstilskudd slik vedtektene sier. Vedlegg: Fra Reinøy Sjømat AS, datert : Søknad om bedriftsutviklingstilskudd. Vedlagt: Prosjektbeskrivelse, kostnads- og finansieringsplan samt prosjektplan. Side 10 av 10

11 Sak 0154/03 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 03/00837 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0122/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0122/03 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen: Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfondet. Vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak: Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfondet. Saksutredning til møte 5. november: Saken var behandlet i formannskapets møte Administrasjonen legger fram saken nå uten innstilling. Vi har hatt kontakt med søker som ønsker å komme i gang med prosjektet før den verste vinteren setter inn. Olsen har vært i kontakt med fylkeskulturetaten, og det er ønsk e om å føre bygget tilbake til sin opprinnelige stand. Også ut fra ordlyden i vedtaket bør saken tas opp til ny vurdering nå. Det forrige formannskap hadde sitt siste møte på Karlsøya Da fikk representantene et lite innblikk i en del av totalprosjektet Karlsøy Prestegård ved Hilde Kvammen og Stein Olsen. Vurdering: Helsehuset for alternativ behandling er påbegynt men ikke ferdigstilt. Inntrykket var at dette virker som et godt prosjekt, men det bør ferdigstilles før kommunen går inn på nye prosjekt. Side 11 av 11

12 Sak 0154/03 En vesentlig grunn for forsinkelsen i helsehus-prosjektet er at tilleggslånet som næringsutvalget innvilget i oktober 2001 på kr , - aldri ble utbetalt. Dette fordi de hadde problemer med å innfri vilkåret om 1. prioritets pant i eiendommen. Eiendommen står, som vi kjenner til, på festa tomt. Det er fremdeles staten som eier det meste av grunnen på Karlsøya. En mulig løsning kan være at formannskapet går tilbake på vedtaket fra oktober 2001 og innvilger de uten pantesikkerhet. Da bør det også åpnes for ei senere behandling av sjøhuset når helsehuset er ferdigstilt. Hvis formannskapet likevel ønsker i innvilge lån til sjøhuset, uavhengig av om helsehuset er ferdigstilt, kan man gå inn på følgende innstilling: 1. Stein J. Olsen innvilges lån i næringsfondet på kr , - til finansiering av sjøhusprosjekt. 2. Før lånet utbetales må det foreligge dokumentasjon på at finansiering er i orden. 3. Lånes gis på vanlige vilkår, det vil si tilbakebetalingstid på 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Utbetales via konto: Vedlegg: Fra Stein J. Olsen: Søknaden slik den var fremlagt på møte Side 12 av 12

13 Sak 0155/03 KIM ANDRE GABRIELSEN: UTSATT SAK, SØKNAD OM FINASIERING TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 03/00985 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0143/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kim Andre Gabrielsen innvilges lån kr ,- i næringsfondet til fina nsiering av egenkapital i forbindelse med kjøp av fiskefartøyet Kim Andre, T-27-K. 2. Kim Andre Gabrielsen innvilges tilskudd kr til samme formål. 3. Lånet innvilges mot pant i fartøy. Ellers vanlige vilkår, det vil si ei tilbakebetalingstid på 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Lån utbetales via post Tilskudd via post: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0143/03 Behandling: Thor Tøllefsen erklærte seg inhabil på grunn av slektskap. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken kan tas opp til ny vurdering i første formannskapsmøte i Saksutredning til møte 5. november: Utsatt sak fra møte Saken legges fram på nytt allerede nå da det er kommet inn to nye momenter: 1. Prosjektet har fått lån gjennom SND. SND utbetaler ikke lånet før hele finansieringen er i orden, også eventuelle lån til egenkapital. Hvis kommunen utsetter en avgjørelse til etter nyttår 2004, vil hele prosjektet bli svært forsinket. 2. Ved en nøye gjennomgang av disponible midler på næringsfondet, har vi funnet at det er noe mer midler tilgjengelig enn tidligere antatt, ca. kr Da er innbetalte renter og avdrag for 3. kvartal 2003 ikke medregnet. Derfor anbefales at søker får innvilget lån og tilskudd som innstilt. Vedlegg: Side 13 av 13

14 Sak 0155/03 Fra Kim Andre Gabrielsen: Søknad slik den forelå til forrige behandling, inkludert driftsbudsjett, investerings- og finansieringsplan samt kjøpekontrakt. Fra SND Troms: Kopi av tilsagnsbrev. Side 14 av 14

15 Sak 0156/03 AVHENDELSE INVENTAR TIDLIGERE SYKEHJEM Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 620 Arkivsaksnr.: 03/01107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0156/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å besørge rydding/avhendelse av inventar, utstyr og løsøre i det tidligere sykehjem. Retningslinjer som framgår av dette saksframlegg legges til grunn. Saksutredning: 8. oktober var alle tjenester flyttet ut av tidligere sykehjem. Maskinrom for data er beholdt i bygget. I bygget finnes en del inventar og utstyr. Før det iverksettes arbeid med ombygging må dette utstyret ryddes ut av bygget. Kommunen har mottatt en god del henvendelser fra publikum og lag/foreninger som kan tenke seg å erverve bestemte gjenstander. Foreløpig har administrasjonen holdt igjen med dette. Det må særlig i tilknytning til en flytteprosess kvalitetssikres at materiell sikres på betryggende vis. Kommunen har ikke hatt system for registrering av inventar og utstyr. Det foreligger derfor ingen liste over det aktuelle utstyr. Mye er totalt nedslitt og bør kasseres. Noe kan brukes og vi må da ha retningslinjer for avhendelse. Økonomireglementet sier i punkt og sier at det ved flytting skal treffes tiltak for å hindre at noe kommer bort, samt at utstyr oppbevares betryggende. Her står også at den enkelte administrative enhet har ansvaret for kassasjon av utstyr som ikke benyttes. Følgende retningslinjer forslås lagt til grunn: Administrasjonen tar til side det som kommunen har/kan få bruk for og besørger lagring av dette. Deretter utlyses en åpen dag med befaring hvor publikum og foreninger kan levere bud på materiell. De fra kommunen som er tilstede har myndighet til å godkjenne bud. Ideelle organisasjoner har fortrinnsrett. Gjenstående utstyr kasseres og kan deretter gis bort eller kjøres på fylling. Side 15 av 15

16 Sak 0157/03 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/01193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0157/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning: Ordføreren har bedt om at denne saken føres opp som egen sak. Side 16 av 16

17 Sak 0158/03 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0158/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Rådmannen Grunneier eiendom 2/8 Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr. 5: Sak nr. 6: Sak nr. 7: Plan- og næringskonsulent Status næringsfondet Plan- og nær ingskonsulent Delegert vedtak Fylkesmannen i Troms Deling av eiendom Lenvik kommune Melding om vedtak Rebbenes utviklingslag Informasjon og uttalelsesrett Servicekontoret Igangsettelse forprosjekt Karlsøy Sak nr. 8: Sak nr. 9: Rådmannen Overtidsstopp SpareBank1 Nord-Norge Side 17 av 17

18 Sak 0158/03 Sak nr. 10: Sak nr. 11: Salg av Burøysundbruket Fylkesmannen i Troms Utbetaling av 3 termin 2003 psykisk helsearbeid Troms kraft Avtale om levering av elektrisk kraft Sak nr. 12: Freddy Sørensen Befaring john R. Sak nr 13: Generalforsamling Langsundforbindelsen Møtebok Side 18 av 18

19 Sak 0159/03 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01196 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0159/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Knut Aspenes Deling av eiendom Sak nr. 2: Nils Pettersen Deling av eiendom Sak nr. 3: Hans Kr. Workinn Konsesjon for erverv av fast eiendom Sak nr. 4: Signe Pettersen Samtykke til omdisponering Sak nr. 5: Thor Lockertsen Deling av eiendom Sak nr. 6: Svanhild Hilmarsen Deling av eiendom Sak nr. 7: Tore Gabrielsen Deling av eiendom Sak nr. 8: Olav Sjåvik Deling av eiendom Sak nr. 9: Karlsøy kommune Side 19 av 19

20 Sak 0159/03 Deling av eiendom Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 20 av 20

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0067/03 03/00343 JAN JOHANNESSEN: ANG. SØKNAD OM LÅN TIL BÅT NR. 2 Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0066/03

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0030/06 05/00099 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT- OMORGANISERING I KARLSØY KOMMUNE Sak 0028/06 Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Skogsfjordvatn Grendehus Møtedato: 21.06.2006 Tid: 0930 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77746000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2006 Til utvalgets medlemmer MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 26.10.2006 kl. 12.00 på Rådhuset. Medlemmene innkalles til møtet. Dersom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Sak 18, 19 og 24 er vedleggene sendt ut tidligere, og medlemmene bes om at disse tas med til møtet. SAKSLISTE Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.06.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE

MØTEINNKALLING 0110/07 06/00472 VANNVÅG HAVN - FLYTEBRYGGE - SUPPLERING PLAN- OG BYGGEKOMITE Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Nordreisa Møtedato: 12.06.2007 Tid: 12.00. Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0018/06 05/01128 SØKNAD OM FRADELING AV 3 FRITIDSTOMTER GBNR 6/13, GRUNNFJORD Karlsøy kommune Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FUGLØYFJORD 1. ETG. OSK Møtedato: 05.05.2006 Tid: 09.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46037/6000 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 15.06.2011 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 8/2012 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte den 28.08.2012 kl 10.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Ordfører Varaordfører Medlem Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere.

MØTEINNKALLING. Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom, bestilles dette av gruppeledere. Ringerike kommune Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.06.2015 Tid: 16:00 MØTEINNKALLING Offentlig spørretime før møtet settes, jfr. reglementets 10. Ved behov for grupperom,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0176/03 02/00332 PLANLEGGING/OMBYGGING AV ADMINISTRASJONSBYGG Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 28.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06. Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Hansnes Kro og Overnatting Møtedato: 13.06.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 01.03.2011 Tid: Kl. 16.00 Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013.

Formannskapet SAKSLISTE 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET DEN 13.11.2013. MØTEINNKALLING Formannskapet Sted: Rakkestad kulturhus, Formannskapssalen Dato: 11.12.2013 Tid: 10:00 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 69/13 13/2259 GODKJENNING AV PROTOKOLL - MØTE I FORMANNSKAPET

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0045/03 03/00286 RENOVASJONSSATSER FOR HYTTER OG FRITIDSHUS Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 26.03.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget SAKSLISTE Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 20.10.2010, Kommunehuset, møterom Himmelsyna etter møte i Planutvalget Møtet er åpent for publikum. SAKSLISTE 030/10 Godkjenning av møteprotokoll

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Formannskapets sakliste 01.06.04

Formannskapets sakliste 01.06.04 Page 1 of 48 Formannskapets sakliste 01.06.04 Utvalg: Møtested: Karmøy kommune Formannskapet Formannskapssalen Møtedato: Tirsdag 01.06.04Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Sak 0095/07 Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 08.10.2007 Tid: 10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 2/2013 Kommunestyret holder møte den 18.06.2013 klokka 11.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Orfører Ragnar Olsen AP Varaordfører Rita Dreyer AP Medlem

Detaljer

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE

MØTEINNKALLING med tilleggssaker. Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING med tilleggssaker Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 18.06.2007 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Møteinnkalling. Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HARSTAD KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.11.2014 Møtested: Rådhus IA Formannskapssalen Tidspunkt: 13:00 Eventuelle forfall meldes til tlf. 77 02 60 00. Varamedlemmer møter etter

Detaljer