MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY"

Transkript

1 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0151/03 03/01195 GODKJENNING AV PROTOKOLL 0152/03 03/00584 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN /03 02/00022 REINØY SJØMAT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD 0154/03 03/00837 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY 0155/03 03/00985 KIM ANDRE GABRIELSEN: UTSATT SAK, SØKNAD OM FINASIERING TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY 0156/03 03/01107 AVHENDELSE INVENTAR TIDLIGERE SYKEHJEM 0157/03 03/01193 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG

2 0158/03 03/01194 REFERAT SAKER 0159/03 03/01196 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN. Sted, dato Hansnes, Thor Tøllefsen ordfører

3 Sak 0151/03 GODKJENNING AV PROTOKOLL Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01195 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0151/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Protokollene fra møtet og godkjennes. Saksutredning: Protokollene er sendt ut tidligere og legges med dette fram til godkjenning. Side 3 av 3

4 Sak 0152/03 BUDSJETT/ØKONOMIPLAN Saksbehandler: Jan Hugo Sørensen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 03/00584 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0152/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning til formannskapets møte INNLEDNING Etter kommuneloven er det formannskapet som skal utarbeide forslag til årsbudsjett og økonomiplan for kommunestyret. Kommuneloven forutsetter også at årsbudsjett og økonomiplan skal være i balanse. Årsbudsjettet må være vedtatt seinest Ordfører og rådmann har i fellesskap justert møteplanen for høsten 2003 slik at denne er tilpasset budsjett- og økonomiplanprosessen: formannskapet starter budsjettarbeidet Uke 46/2003 hovedutvalgene behandler budsjett, inkl. nye tiltak formannskapet behandler saken formannskap, hvis nødvendig formannskapet utarbeider forslag til budsjett og økonomiplan forslag til budsjett 2004 og økonomiplan legges ut til offentlig ettersyn kommunestyret behandler saken Administrasjonen har fram til nå arbeidet med å beregne hva det vil koste å drive Karlsøy kommune i 2004 på samme nivå som i Samtidig har vi gjort beregninger av inntektssiden og hensyntatt de føringer som ligger i forslag til statsbudsjett ØKONOMIREGLEMENTET Karlsøy kommunes økonomireglement ble godkjent av kommunestyret Økonomireglemenet gir føringer for behandling av budsjett og økonomiplan. Blant annet slåes det fast at vi skal operere med følgende rammeområder: Ramme 1 Ramme 2 og 5 Ramme 3 Ramme 6 Politikk/sentraladministrasjon Oppvekst og kultur Helse og sosial Teknisk Side 4 av 4

5 Sak 0152/03 Ramme 7 Havner VISJONEN Karlsøy kommunes visjon er fortsatt Et levende øyrike. Visjonen betyr at vi skal arbeide for å opprettholde livskraftige bygder rundt omkring på øyene. For å få til dette må vi lykkes med et samlet tilbud innenfor næringsliv, sysselsetting, kultur, fritidstilbud, skole, barnehage, andre kommunale tjenester m.m. MÅLSETTINGER Hovedmålsettingen er at vi skal tilby gode kommunale tjenester til innbyggerne, næringslivet og andre. De enkelte etater har utarbeidet målsettinger innenfor sine respektive områder, og dette vil vi komme tilbake til i budsjettprosessen. REGNSKAP OG BUDSJETT 2003 Pr konkluderte vi i tertialrapporten at budsjett 2003 ville gå i balanse. Pr var konklusjonen i tertialrapporten at budsjett 2003 i hovedsak var i balanse. Formannskapet har foreslått for kommunestyret at helse- og sosialsektoren får en tilleggsbevilgning på kr ,- i 2003 som finansieres med reduserte renteutgifter. Størstedelen av denne tilleggsbevilgningen skyldes de ekstraordinære utgiftene ved utflyttingen av helse- og sosialtjenestene fra det gamle sykehjemsbygget. Forslag til statsbudsjett 2003 ble presentert I statsbudsjettet vises det til at kommunesektoren samlet vil få en betydelig skattesvikt i Regjeringen foreslår at denne skattesvikten ikke skal kompenseres. Karlsøy kommune har en skattesvikt pr. oktober på om lag 1,5 millioner kroner, og denne svikten kan øke på slutten av året. Tidligere har kommunen fått kompensert størstedelen av skattesvikten i form av økt rammetilskudd via inntektsutjevningen. De signaler som nå ligger inne i statsbudsjettet betyr at store deler av skattesvikten i 2003 ikke blir kompensert for Karlsøy. Først omkring 20. januar 2004 vil det være endelig avklart hvor stor svikten blir i de frie inntekter (skatteinntekter + rammetilskudd). På grunn av denne situasjonen har rådmannen tidligere i oktober d.å. innført overtidsstopp og delvis innkjøpsstopp slik at vi søker å redusere budsjettunderskuddet mest mulig. Teknisk sektor har hittil i år overskridelser på vinter- og sommervedlikeholdet av kommunale veier. Anleggskontoret utarbeidet derfor forslag til Teknisk utvalg om å redusere antall veier som skulle brøytes. Vedtaket i Teknisk utvalg ville bety betydelige besparelser, både i 2003 og særlig i Disse besparelsene ble imidlertid redusert i omfang, da henholdsvis formannskapet og kommunestyret vedtok at veiene på Karlsøya og Nordeidet skulle brøytes også kommende vintersesong. Side 5 av 5

6 Sak 0152/03 NEDBEMANNINGER I budsjett 2003 var det også budsjettert med omorganiseringer og nedbemanninger innenfor brann, renhold, teknisk sektor, helse og sosial og administrasjon. Bare deler av disse nedbemanninger har vært mulig å realisere pr. d.d. For øvrig har kommunen foretatt betydelige nedbemanninger de siste 5 årene. Vi merker nå at det er vanskeligere å få til ytterligere rasjonaliseringer innenfor administrasjonen så lenge vi ikke er samlokalisert. Den nye administrative organisasjonsplanen samsvarer med den politiske organisasjonsplanen, og begge disse er revidert og godkjent av kommunestyret i 2002 og SAMARBEIDET MED ARBEIDSTAKERORGANISASJONENE OG TILLITSVALGTE Samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene har i disse årene vært meget godt, og vi har fått til en total omorganisering av kommunens administrasjonen og pleie- og omsorgssektoren med tilhørende nedbemanninger. Rådmannens ledergruppe har drøftet budsjett- og økonomiplanprosessen med arbeidstakerorganisasjonene, jfr. vedlagte presentasjon. BUDSJETT 2004 Etatene og avdelingene har foretatt beregninger for videreføring av 2003-driften i Det er gjort korrigeringer for følgende: Lønns- og prisstigning med 3,25 %, som er i samsvar med forslag til statsbudsjett 2004 Innkjøp av varer og tjenester er redusert med inngående merverdiavgift, jfr. forslaget på momsreform som er tatt inn i statsbudsjett 2004 BEREGNING AV SELVKOST FOR KOMMUNALE TJENSTER Administrasjonen arbeider med å utarbeide selvkostkalkyler for vann-, avløps- og renovasjonssektoren. Videre vil vi utarbeide selvkostkalkyler for plan- og byggesaksbehandling. Kommunal- og regionaldepartementet har i rundskriv H-2140 i januar 2003 kommet med nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selvkostkalkylene vil følge med som underlag til budsjett 2004, og være grunnlaget for forslag om endringer av kommunale avgifter. FRIE INNTEKTER, FOLKETALL OG NÆRINGSLIVET I KARLSØY Side 6 av 6

7 Sak 0152/03 Frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd. Det er disse inntektene som er fundamentet for driften av Karlsøy kommune. Rådmannen har i et åpent brev datert til de nord-norske stortingsrepresentantene redegjort for hvordan inntektssystemet for kommunene fungerer og hvordan dette slår ut for de nordnorske kommunene i Brevet vedlegges, da det gir generell informasjon om inntektssystemet, statsbudsjettet 2004 og konsekvensene for Karlsøy. Karlsøy kommune får en reell tilbakegang i sine frie inntekter i 2004 med 1,05 %, jfr. brev fra fylkesmannen i Troms datert , Økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003. Dette er imidlertid bare en foreløpig beregning, da rammetilskuddet i 2004 vil bli korrigert for kommunens endelige innbyggertall pr Kommunens innbyggertall pr utgjør I første halvår 2003 hadde vi en samlet tilbakegang i folketallet med 26 personer. Foreløpige tall for 3. kvartal 2003 viser en netto tilbakegang (fødte døde + innflytting utflytting) med hele 34 personer. Dette betyr at Karlsøys folketall hittil i år er redusert med 60 personer, og dette er en meget alvorlig situasjon som også vil slå ut i reduserte frie inntekter. En del av årsakene til dette skyldes nok de betydelige problemer fiskeri- og oppdrettsnæringen har opplevd i Konkursene i Dåfjord Laks A/S og Burøysundbruket A/S, og de økonomiske problemene i A/S Vanna har bidratt til lavere aktivitet og usikkerhet. I tillegg har fiskerne opplevd en betydelig reduksjon i fiskeprisene, samtidig som kvotene er begrensede. Det som ytterligere forsterker den alvorlige utviklingen og de betydelige samfunnsendringer som skjer er at landbruksnæringen sliter. Signalene om økt frihandel gjør at norsk landbruksnæring i småskala har store utfordringer i tiden framover. ENDRINGER I INNTEKTSSYSTEMET I forslag til statsbudsjett 2004 viderefører man de mange endringer i inntektssystemet som er klargjort gjennom Rattsø I og Rattsø II. Avviklingen av ekstraordinært skjønn, som startet i 2002 og skal gå ov er 5 år, føres videre i Derved vil 60 % av det ekstraordinære skjønnet på millioner kroner være avviklet ved utgangen av 2004, og bare deler av dette er kompensert via økt ordinært skjønn. Ordinært skjønn har i 2004 en reell tilbakegang, og dette betyr at det er umulig å kompensere de kommuner som taper på avviklingen av det ekstraordinære skjønnet. Det ekstraordinære skjønnet ble etablert da det nye inntektssystemet startet opp for få år siden, og disse midlene skulle dekke det tapet en del kommuner fikk når man satartet med et nytt system (Rattsø I). Karlsøy er den kommunen i Troms som fikk mest i ekstraordinært skjønn, og derved blir vi den kommunen som taper mest når dette avvikles over perioden Nord-Norge tilskuddet ble ikke prisjustert i 2003 men foreslåes nå prisjustert i Side 7 av 7

8 Sak 0152/03 Regionaltilskuddet ble ikke prisjustert i 2003, og blir heller ikke prisjustert i I tillegg er det nå flere kommuner som får tildelt regionaltilskudd (kommuner med innbyggere), og dette betyr at Karlsøy får en reell nedgang i dette tilskuddet. I 2004 er det en rekke øremerkede tilskudd som innarbeides i rammetilskuddet, eksempelvis leirskole, musikk- og kulturskoler, tilskudd PP-tjenester, tilskudd institusjoner m.m. Videre er det foreslått ovenfor Stortinget at kommunene fra skal overta alle skyssutgifter til helsepersonell innenfor og delvis utenfor kommunehelsetjenesten. For Karlsøy er disse utgiftene delvis kompensert og innarbeidet i rammetilskuddet. De nye utgiftene som vi må budsjettere med er på ca 2,6 millioner kr, og kommer hovedsakelig fra legeskyssbåten, taxi, ferje, bil og lignende. Kommunens merutgifter er betydelig i forhold til de beregninger staten har gjort og som er grunnlaget for den kompensasjon vi får over rammetilskuddet. BUDSJETTUNDERSKUDD 2004 Beregningene som administrasjonen har gjort viser følgende rammebehov for 2004: Jfr. vedlagte tabell datert som er foreløpig. Oversikten viser at vi mangler om lag 7 millioner kroner for å få budsjett 2004 i balanse. Vi vil kvalitetssikre disse beregningene ytterligere fram mot formannskapets møte. NYE TILTAK OG INVESTERINGER Rådmannen foreslår at formannskapet starter disse drøftingene etetr at hovedutvalgene er kommet med sine innspill i midten av november d.å. Vedlegg: Brev datert (økonomiinfo nr 2/2003 og 3/2003), og fra Fylkesmannen i Tromsø Brev datert fra rådmannen Notat datert fra rådmannen vedr. beregninger av rammetilskuddet Presentasjon til møte med arbeidstakerorganisasjonene Oversikt datert vedr. rammebehov for 2004 Artikkel på KS sin hjemmeside vedr. kommunalministeren og kommunesammenslåinger Diverse innspill til budsjettprosessen.. Side 8 av 8

9 Sak 0153/03 REINØY SJØM AT AS: SØKNAD OM BEDRIFTSUTVIKLINGSTILSKUDD Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U30 Arkivsaksnr.: 02/00022 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0130/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Reinøy Sjømat AS innvilges bedriftsutviklingstilskudd kr ,- fra næringsfondet til delfinansiering av opplæring av nøkkelpersonell og produksjonsstab. 2. Tilskuddet gis på følgende vilkår: Hvis virksomheten nedlegges, selges eller flyttes ut av kommunen innen 4 fire år etter utbetaling, skal tilskuddet tilbakebetales kommunens næringsfond i henhold til følgende satser: Første år: 100%. Andre år: 75 %. Tredje år: 50%. Fjerde år: 25 %. 3. Utbetales via konto: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0130/03 Behandling: Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Reinøy Sjømat A/S gis et forhåndstilsagn på inntil kr ,- i tilskudd til konsulentbistand i forbindelse med oppstart av bedrift i Stakkvik. Kontrakt må være underskrevet før pengene utbetales. Belastes næringsfondet: Saksutredning: Reinøy Sjømat i Stakkvik er i gang, og er for tiden i en innkjøringsfase. Offisiell åpning av bedriften var fredag 3. oktober. De søker Karlsøy kommune om et tilskudd, her benevnt bedriftsutviklingstilskudd, på kr ,- i forbindelse med rekruttering og opplæring av produksjonspersonell i bedriften. Når det gjelder finansiering av opplæringspakken, var de allerede våren 2003 i kontakt med kommunen med spørsmål om hva kommunen kunne bidra med. Løsningen ble etter hvert at bedriften leie inn ekstern konsulenthjelp for å finne mulige finansieringsløsninger. Til dette bevilget formannskapet i august kr ,- Side 9 av 9

10 Sak 0153/03 Troms Næringsservice har bistått bedriften med utarbeidel se av prosjektbeskrivelse / søknad, datert september 2003 (vedlagt). Kostnader: Opplæring av nøkkelpersonell, 3 stk. * kr ,- Opplæring av produksjonsstab, 9 stk. * kr ,- Sum kostnader kr ,- * Nærmere spesifisering i søknaden. Finansieringsplan: Aetat kr ,- Bedriftsutviklingstilskudd fra Karlsøy kommune kr ,- Egeninnsats opplæring kr ,- Lønnsutgifter for bedriften kr ,- Sum finansiering kr ,- Hvordan finansieringsplanen er framkommet, vises på vedlagte: Oppstartkostnader og finansiering. Vurdering: Karlsøy kommunes politiske og administrative ledelse har gitt mye ros til de nye etablererne i Stakkvik, Arnfinn Schjølberg og Stein Johnsen. Bedriften representerer et løft for spesielt Reinøya i forhold til arbeidsplasser, mottaksstasjon for fiskere og en generell ny optimisme for et næringsmessig svakt område av kommunen. De har kjøpt og bygget opp anlegget slik det står i dag for i hovedsak egne midler. For oss som har vært innom er det imponerende hva de har fått til. Hvis kommunen mener noe med de rosende ord, bør vi også innvilge denne søknaden. Dette med opplæring er blitt et nytt løft i tillegg til investering i bygg og anlegg. Den spesiel le kompetansen denne ferdigmatproduksjonen krever finnes ikke i kommunen fra før. Angående punkt 2 i innstillingen, så er dette en praksis som etter hvert er blitt vanlig ved alle typer tilskudd, ikke bare investeringstilskudd slik vedtektene sier. Vedlegg: Fra Reinøy Sjømat AS, datert : Søknad om bedriftsutviklingstilskudd. Vedlagt: Prosjektbeskrivelse, kostnads- og finansieringsplan samt prosjektplan. Side 10 av 10

11 Sak 0154/03 UTSATT SAK: SØKNAD OM MIDLER TIL ETABLERERPROSJEKT - SJØHUS - STEIN J. OLSEN, KARLSØY Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U60 Arkivsaksnr.: 03/00837 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0122/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0122/03 Behandling: Forslag fra Bård Eilertsen: Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfondet. Vedtatt mot 2 stemmer. Vedtak: Saken utsettes inntil en ser utviklinga på næringsfondet. Saksutredning til møte 5. november: Saken var behandlet i formannskapets møte Administrasjonen legger fram saken nå uten innstilling. Vi har hatt kontakt med søker som ønsker å komme i gang med prosjektet før den verste vinteren setter inn. Olsen har vært i kontakt med fylkeskulturetaten, og det er ønsk e om å føre bygget tilbake til sin opprinnelige stand. Også ut fra ordlyden i vedtaket bør saken tas opp til ny vurdering nå. Det forrige formannskap hadde sitt siste møte på Karlsøya Da fikk representantene et lite innblikk i en del av totalprosjektet Karlsøy Prestegård ved Hilde Kvammen og Stein Olsen. Vurdering: Helsehuset for alternativ behandling er påbegynt men ikke ferdigstilt. Inntrykket var at dette virker som et godt prosjekt, men det bør ferdigstilles før kommunen går inn på nye prosjekt. Side 11 av 11

12 Sak 0154/03 En vesentlig grunn for forsinkelsen i helsehus-prosjektet er at tilleggslånet som næringsutvalget innvilget i oktober 2001 på kr , - aldri ble utbetalt. Dette fordi de hadde problemer med å innfri vilkåret om 1. prioritets pant i eiendommen. Eiendommen står, som vi kjenner til, på festa tomt. Det er fremdeles staten som eier det meste av grunnen på Karlsøya. En mulig løsning kan være at formannskapet går tilbake på vedtaket fra oktober 2001 og innvilger de uten pantesikkerhet. Da bør det også åpnes for ei senere behandling av sjøhuset når helsehuset er ferdigstilt. Hvis formannskapet likevel ønsker i innvilge lån til sjøhuset, uavhengig av om helsehuset er ferdigstilt, kan man gå inn på følgende innstilling: 1. Stein J. Olsen innvilges lån i næringsfondet på kr , - til finansiering av sjøhusprosjekt. 2. Før lånet utbetales må det foreligge dokumentasjon på at finansiering er i orden. 3. Lånes gis på vanlige vilkår, det vil si tilbakebetalingstid på 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Utbetales via konto: Vedlegg: Fra Stein J. Olsen: Søknaden slik den var fremlagt på møte Side 12 av 12

13 Sak 0155/03 KIM ANDRE GABRIELSEN: UTSATT SAK, SØKNAD OM FINASIERING TIL EGENKAPITAL FOR KJØP AV FISKEFARTØY Saksbehandler: May Jorunn Corneliussen Arkiv: U41 Arkivsaksnr.: 03/00985 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0143/03 Formannskapet /03 Formannskapet Rådmannens innstilling: 1. Kim Andre Gabrielsen innvilges lån kr ,- i næringsfondet til fina nsiering av egenkapital i forbindelse med kjøp av fiskefartøyet Kim Andre, T-27-K. 2. Kim Andre Gabrielsen innvilges tilskudd kr til samme formål. 3. Lånet innvilges mot pant i fartøy. Ellers vanlige vilkår, det vil si ei tilbakebetalingstid på 10 år hvorav de to første er avdragsfri. Rente for tiden 7,8%. 4. Lån utbetales via post Tilskudd via post: Behandling/vedtak i Formannskapet den sak 0143/03 Behandling: Thor Tøllefsen erklærte seg inhabil på grunn av slektskap. Innstillingen ble enstemmig vedtatt. Vedtak: Saken utsettes da det ikke er midler igjen på næringsfondet i år. Saken kan tas opp til ny vurdering i første formannskapsmøte i Saksutredning til møte 5. november: Utsatt sak fra møte Saken legges fram på nytt allerede nå da det er kommet inn to nye momenter: 1. Prosjektet har fått lån gjennom SND. SND utbetaler ikke lånet før hele finansieringen er i orden, også eventuelle lån til egenkapital. Hvis kommunen utsetter en avgjørelse til etter nyttår 2004, vil hele prosjektet bli svært forsinket. 2. Ved en nøye gjennomgang av disponible midler på næringsfondet, har vi funnet at det er noe mer midler tilgjengelig enn tidligere antatt, ca. kr Da er innbetalte renter og avdrag for 3. kvartal 2003 ikke medregnet. Derfor anbefales at søker får innvilget lån og tilskudd som innstilt. Vedlegg: Side 13 av 13

14 Sak 0155/03 Fra Kim Andre Gabrielsen: Søknad slik den forelå til forrige behandling, inkludert driftsbudsjett, investerings- og finansieringsplan samt kjøpekontrakt. Fra SND Troms: Kopi av tilsagnsbrev. Side 14 av 14

15 Sak 0156/03 AVHENDELSE INVENTAR TIDLIGERE SYKEHJEM Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 620 Arkivsaksnr.: 03/01107 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0156/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Rådmannen gis i oppdrag å besørge rydding/avhendelse av inventar, utstyr og løsøre i det tidligere sykehjem. Retningslinjer som framgår av dette saksframlegg legges til grunn. Saksutredning: 8. oktober var alle tjenester flyttet ut av tidligere sykehjem. Maskinrom for data er beholdt i bygget. I bygget finnes en del inventar og utstyr. Før det iverksettes arbeid med ombygging må dette utstyret ryddes ut av bygget. Kommunen har mottatt en god del henvendelser fra publikum og lag/foreninger som kan tenke seg å erverve bestemte gjenstander. Foreløpig har administrasjonen holdt igjen med dette. Det må særlig i tilknytning til en flytteprosess kvalitetssikres at materiell sikres på betryggende vis. Kommunen har ikke hatt system for registrering av inventar og utstyr. Det foreligger derfor ingen liste over det aktuelle utstyr. Mye er totalt nedslitt og bør kasseres. Noe kan brukes og vi må da ha retningslinjer for avhendelse. Økonomireglementet sier i punkt og sier at det ved flytting skal treffes tiltak for å hindre at noe kommer bort, samt at utstyr oppbevares betryggende. Her står også at den enkelte administrative enhet har ansvaret for kassasjon av utstyr som ikke benyttes. Følgende retningslinjer forslås lagt til grunn: Administrasjonen tar til side det som kommunen har/kan få bruk for og besørger lagring av dette. Deretter utlyses en åpen dag med befaring hvor publikum og foreninger kan levere bud på materiell. De fra kommunen som er tilstede har myndighet til å godkjenne bud. Ideelle organisasjoner har fortrinnsrett. Gjenstående utstyr kasseres og kan deretter gis bort eller kjøres på fylling. Side 15 av 15

16 Sak 0157/03 VALG AV KOMMUNIKASJONSUTVALG Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 03/01193 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0157/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Saksutredning: Ordføreren har bedt om at denne saken føres opp som egen sak. Side 16 av 16

17 Sak 0158/03 REFERAT SAKER Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01194 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0158/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referatsakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Rådmannen Grunneier eiendom 2/8 Sak nr. 2: Sak nr. 3: Sak nr. 4: Sak nr. 5: Sak nr. 6: Sak nr. 7: Plan- og næringskonsulent Status næringsfondet Plan- og nær ingskonsulent Delegert vedtak Fylkesmannen i Troms Deling av eiendom Lenvik kommune Melding om vedtak Rebbenes utviklingslag Informasjon og uttalelsesrett Servicekontoret Igangsettelse forprosjekt Karlsøy Sak nr. 8: Sak nr. 9: Rådmannen Overtidsstopp SpareBank1 Nord-Norge Side 17 av 17

18 Sak 0158/03 Sak nr. 10: Sak nr. 11: Salg av Burøysundbruket Fylkesmannen i Troms Utbetaling av 3 termin 2003 psykisk helsearbeid Troms kraft Avtale om levering av elektrisk kraft Sak nr. 12: Freddy Sørensen Befaring john R. Sak nr 13: Generalforsamling Langsundforbindelsen Møtebok Side 18 av 18

19 Sak 0159/03 REFERATSAKER ETTER JORDLOVEN. Saksbehandler: Gunn Marit Andersen Opsal Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/01196 Saksnr.: Utvalg Møtedato 0159/03 Formannskapet Rådmannens innstilling: Referat sakene tas til etterretning. Saksutredning: Sak nr. 1: Knut Aspenes Deling av eiendom Sak nr. 2: Nils Pettersen Deling av eiendom Sak nr. 3: Hans Kr. Workinn Konsesjon for erverv av fast eiendom Sak nr. 4: Signe Pettersen Samtykke til omdisponering Sak nr. 5: Thor Lockertsen Deling av eiendom Sak nr. 6: Svanhild Hilmarsen Deling av eiendom Sak nr. 7: Tore Gabrielsen Deling av eiendom Sak nr. 8: Olav Sjåvik Deling av eiendom Sak nr. 9: Karlsøy kommune Side 19 av 19

20 Sak 0159/03 Deling av eiendom Bakgrunn: Vurdering: Vedlegg: Side 20 av 20

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen

PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 05.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Hanny

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 10.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Freddy Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård M. Eilertsen, Tove Rydningen, Svein-Egil Haugen, Thor

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL. Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.04.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Thor Tøllefsen, Bård Eilertsen, Anne Karin Giæver, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: TROMSØ - WITH HOTELL Møtedato: 19.04.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Hanny Ditlefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Svein

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 04.06.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0165/03 03/01246 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0165/03 03/01246 TILRETTELEGGING FOR NÆRING / INDUSTRIETABLERING PÅ ÅBORNES OG GLIMMA. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannvåg forretningssenter Møtedato: 21.04.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Tove Eliassen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 30.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 07.03.2006 Tilstede på møtet: Mari Ann Myrvang, Laila B. Johansen, Egil Fjellstad, Leif Krøyserth, Hanny

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.02.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Mari Ann Myrvang, Kjell Lekang, Freddy Mikkelsen, Frank Pettersen, Jan Olsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.11.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Stig Einar Mork,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 08.11.2006 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil Haugen,

Detaljer

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04.

PROTOKOLL. Bent Gabrielsen fratrådte under behandling av sak 25/08 pga.inhabilitet. Rett utskrift bekreftes 9130 Hansnes, 18.04. PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: GPG`s lokaler i Vannavalen Møtedato: 16.04.2008 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Elisabeth Johansen, Svein-Egil Haugen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Svein-Harald

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 17.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Tove Eliassen, Mari-Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Bent

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Reinøy Sjømat på Reinøya Møtedato: 22.09/2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen, Freddy Mikkelsen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 18.03.2005 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Svein-Egil Haugen, Hanny Ditlefsen, Egil Fjellstad, Mari-Ann

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 12.02.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bård Eilertsen, Svein Egil Haugen, Tove Rydningen, Anne Karin Giæver, Thor Tøllefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.04.2013 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Svein Egil haugen, Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Jostein Richardsen, Frank

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 19.10.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Gudmund Mikkelsen, Mari Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 31.03.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari Ann Myrvang, Gudmund Mikkelsen, Egil Fjeldstad, Svein Egil Haugen, Hanny Ditlefsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannøy sjøcamping Møtedato: 26.08.2003 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Anne Karin G. Giæver, Mary-Ann Myrvang, Tove Rydningen, Bård Eilertsen,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Hansnes Kro Møtedato: 25.08.2004 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein Egil Haugen, Freddy Mikkelsen, Mari

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Banktun Møtedato: 18.11.2003 Tilstede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Egil Fjellstad, Gudmund Mikkelsen, Svein Egil Haugen, Bent Gabrielsen,

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Rådhus Møtedato: 22.08.2007 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 777 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.06.2008 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0081/08 08/00455 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV BYGDESENTRALEN

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 25.07.2011 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Bjørn Lian, Jostein Richardsen, Kjell Lekang, Monica Jensen,

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007

MELDING OM VEDTAK. 1. Drift. Økonomileder til oppfølging. Hansnes, 14.12.2007 Økonomileder til oppfølging 14.12.2007 Hansnes, Saksnr. Løpenr Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. 07/01493 07/010534 150 RAD/FKON/JHS MELDING OM VEDTAK Fra møtet i Kommunestyret den 12.12. og 13.12.2007.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Formannskapet har møte den 27.01.2010 kl. 12.00 OBS!! Møtestart!! OBS!! i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf.. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksliste

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0189/07 06/00880 VÅGEN PUB - SØKNAD OM LÅN OG TILSKUDD FRA NÆRINGSFONDET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 18.12.2007 Tid: 1100 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 62/15 15/863 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN OG BUDSJETT 2016 SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 26.10.2015 Tid: 17:00-00:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 24.02.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang,

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

SAKSPAPIRER MED VEDTAK

SAKSPAPIRER MED VEDTAK FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: 06.11.2014 Tid: kl. 08.30 SAKSPAPIRER MED VEDTAK FORMANNSKAPET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 55/14 14/664 ETTERGIVELSE AV LÅN FRA NÆRINGSFONDET - NORGES

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100.

MØTEINNKALLING. Formannskapet er invitert på besøk til Hansnes skole. Ordføreren har avtalt med rektor at formannskapet kommer til skolen kl 1100. Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset - Øyriket : 17.04.2013 Tid: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 77746000 Formannskapet

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Vannareid skole og Offentlig servicekonotr Møtedato: 18.05.2005 og 20.05.2005 Tilstede på møtet: 1. dag: Bent Gabrielsen, Hanny Ditlefsen, Svein-Egil

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.11.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Jostein Richardsen, Frank Pettersen, Svein-Egil

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 30.11.2011 Tid: Kl. 09.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE Karlsøy kommune Utvalg: HSU - HELSE Møtested: Vottegrunn møterom 2. etasje Møtedato: 25.11.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 06.04.2010 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Kjell Lekang, Bjørn Lian,

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Svein Egil Haugen, Helene Kongsli, Kjell Lekang, Forfall: Bjørn Lian, Mari Ann

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/ Halsa kommunestyre Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2016/297-12 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 89/16 29.11.2016 Halsa kommunestyre 15.12.2016 Halsa kommunes

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 Berg kommune Møtested: Kommunehuset, Skaland Møtedato: 24.11.2005 Tid: 12.00 MØTEPROTOKOLL Formannskapet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Trond Abelsen, Roy-Willy Hansen, Siv Wilsgård,

Detaljer

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring

Alta kommune. Møteprotokoll. Hovedutvalg for kultur og næring Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.11.2010 Tid: 10:00 Alta kommune Møteprotokoll Hovedutvalg for kultur og næring Innkalte: Parti Funksjon Navn Forfall AP Leder Jenny Marie Rasmussen SV Medlem Tommy

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE 0051/05 05/00100 ELLEN LAVOLD: KJØP OG OVERTAKELSE AV GRØNNLISKARET Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 09.02.2005 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Fauske Kommune FORMANNSKAP

Fauske Kommune FORMANNSKAP Møteprotokoll Fauske Kommune FORMANNSKAP Møtedato: 16.06.2011 Fra kl. 08:35 Til behandling: Sakene 056/11-060/11 Møte nr: 5/2011 Til kl. 09:45 Møtested: Sjønstå, Folkets Hus TILSTEDE PÅ MØTET: Medlemmer:

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Møte nr. 9/2006 MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Personal- og økonomiutvalget holder møte tirsdag den 28.11.2006 kl. 10.30 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Leder Medlem Medlem Medlem

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER Møtested: Kommunehuset - møterom Dønnamannen Møtedato: 09.06.2011 Tid: kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret

Detaljer

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30

Møteprotokoll MARKER KOMMUNE. Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 MARKER KOMMUNE Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Marker rådhus Møtedato: 07.06.2012 Tidspunkt: 18.30 Funksjon Navn Forfall Møtt for Stein Erik Lauvås Roy Sverre Hagen Kirsten Hofseth Kjersti

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.08.2013 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. 46 000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte. den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte den 27.04.2015 kl. 09:00-16:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Rådhuset Møtedato: 11.02.2016 Tilstede på møtet: Mona Pedersen, Parabaran Rajalingam, Eskild Johansen, Jostein Richardsen, Frank pettersen, Freddy

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.11.2008 Tid: 10.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Rita Mathisen Lisa

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0033/03 03/00057 DAG NILSEN: SØKNAD OM LÅN/TILSKUDD TIL KUNSTATELIER/- VERKSTED Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun : 12.02.2003 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE

HASVIK KOMMUNE. Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn MØTEINNKALLING SAKSLISTE HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset : 10.12.2010 Tid: Kl. 09.00 Det tas forbehold om eventuelle tilleggssaker Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 45 27

Detaljer

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord,

PROTOKOLL. Forfall: Svein Egil Haugen, Bjørnar Bull, Marit Sørensen, Rita Johansen, Bjørnar Løvvold, Gunn Anita Kirkefjord, PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: Vinterhagen, Karlsøy Omsorgssenter Møtedato: 23.06.2003 Tilstede på møtet: Bent Gabrielsen, Bård Eilertsen, Roar Kristoffersen, Tove Rydningen, Laila B. Johansen,

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Sak 5/10 SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Herredshuset Møtedato: 05.05.2010 Tid: 19.00 Det innkalles med dette til møte i Administrasjonsutvalget Saker til behandling: Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 2/2010 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 20.04.2010 Tid: Fra kl.: 18.00 - til kl. 20.10 TIL STEDE PÅ MØTET: Innkalte: Funksjon Navn Forfall Møtt for Leder Willy Holmgren KOBL Nestleder

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 Folkevalgte Administrasjonsenheten Kulturskolen HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 150 Arkivsaksnr.: 09/1581 BUDSJETT 2010 ØKONOMIPLAN 20102013 Formannskapets innstilling: 1.

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 06.06.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 02.05.2007 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Møteprotokoll for Næringsstyret

Møteprotokoll for Næringsstyret ANDØY KOMMUNE Møteprotokoll for Næringsstyret Møtedato: 13.09.2016 Møtetid: Kl. 12 1430 Møtested: Formannskapssalen Saksnr.: 020/16-029/16 Forfall meldt fra følgende medl. Parti Følgende varamedl. møtte

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget HOVEDUTSKRIFT MØTE NR. 2/2005 Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.03.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. Andre): Forfall: MERKNADER: Randi

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag)

MØTEINNKALLING. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset Møtedato: Tid: (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom på rådhuset : 02.10.2009 Tid: 09.30 (ca.) NB! MERK ENDRET DAT (utsatt 1 dag) Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Karlsøy offentlige servicekontor Møtedato: 28.11.2005 Til stede på møtet: Thor Tøllefsen, Mari-Ann Myrvang, Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Svein-Egil

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo

MØTEPROTOKOLL. Administrasjonsutvalg. Margareth Olsen Steinar Ellefsen (permisjon/forlot møtet kl. 15.20) Personalkonsulent Yvonne Kvernmo GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEPROTOKOLL Administrasjonsutvalg Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 20.11.2008 Tid: Kl. 14.00 16.45 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 15.12.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL

OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Båtsfjord kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Møterom Møtedato: 25.08.2010 Tid: 0900 SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 28/10 10/518 SAKSPROTOKOLL: FREMTIDIG ORGANISERING AV IKAF

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/06 06/00439 GAMVIK KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 - GODKJENNING Gamvik kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Samfunnshuset, restauranten Møtedato: 15.06.2006 Tid: Kl 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. OBS:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 30/11 11/178 SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGING AV PRØVESTASJON FOR EL-FAG Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhusets nye møterom : 28.04.2011 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Formannskapet Møtested: Fylkeshuset, Tromsø Møtedato: 05.05.2009 Tilstede på møtet: Bent Garielsen, Helene Kongsli, Elisabeth Johansen, Bjørn Lian, Kjell Lekang, Jostein

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 6/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 03.11.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 13.00 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

DØNNA KOMMUNE MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. KOMMUNE DØNNA MØTEINNKALLING Utvalg: ADMINISTRASJONSUTVALGET Møtested: Møterom Dønnamann Møtedato: 02.09.2014 Tid: kl. 09.00 Eventuelt forfall meldes til servicekontoret eller ordfører tlf. 75 05 22 00

Detaljer

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. GRUE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Komité for næring og oppvekst Møtested: Grue rådhus, formannskapssalen Dato: Mandag 16.03.2009 Tidspunkt: Kl. 17.00 Forfall meldes på telefon 62 94 20 00 til Servicetorget,

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY

HELSEHUS VANNØYA SE OGSÅ 02/01129 - FLERBRUKSHUS VANNØY Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Banktun Møtedato: 6/4/2004 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ole Kristian Reinertsen Arkiv: 212 Arkivsaksnr.: 12/486 TERTIALRAPPORTER 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Tertialrapporten pr. 30.04.12

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg

Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget / Partsammensatt utvalg Side 1 av 6 SÆRUTSKRIFT Alvdal kommune Arkivsak: 14/768 SAMLET SAKSFREMSTILLING - BUDSJETT 2015 Saksnr. Utvalg Møtedato 60/14 Formannskapet 20.11.2014 66/14 Formannskapet 04.12.2014 / Kommunestyret / Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget

HOVEDUTSKRIFT Utviklingsutvalget MØTE NR. 7/2005 HOVEDUTSKRIFT Møtested: Rådhuset Møtedato: 07.12.2005 Tid: Fra kl.: 09.00 - til kl. 11.30 TIL STEDE PÅ MØTET: Medlemmer: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Randi S. Pedersen AP, leder

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2163 150 Aud Norunn Strand BUDSJETTRAMMER 2009 ETTER FORSLAG TIL STATSBUDSJETT RÅDMANNENS FORSLAG: Vedlegg: Statsbudsjett 2009 hovedpunkter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden

SAKSFRAMLEGG. 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt økonomiplan for perioden SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Stein Gaute Endal Arkiv: 146 Arkivsaksnr.: 17/2298 Budsjett 2018 og økonomiplan 2018-2021 Rådmannens innstilling 1. Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2018 samt

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Teknisk utvalg Møtested: Rådhuset, Øyriket Møtedato: 11.12.2009 Tilstede på møtet: Svein H. Tårnes, Mona Sørensen, Jostein Richardsen, Kjellaug Klemetsen, Vigdis Johansen.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0143/03 03/00985 KIM ANDRÉ GABRIELSEN: EGENKAPITAL TIL KJØP AV FISKEFARTØY

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 0143/03 03/00985 KIM ANDRÉ GABRIELSEN: EGENKAPITAL TIL KJØP AV FISKEFARTØY Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Karlsøy Brygge og Sjøsportell Møtedato: 29.09.2003 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr.

Detaljer

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02

HOVEDUTSKRIFT SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0044/02 02/00434 REFERATSAK: SAMEPOLITISK UTVALGS MØTE 06.06.02 Gáivuona suohkan Kåfjord kommune HOVEDUTSKRIFT Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.02 Tid: Etter øksekomitemøte Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90

Detaljer