Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov"

Transkript

1 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt av Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet med støtte fra Nordpluss Voksen og Nordisk nettverk for voksnes lærende (NVL). Trykk og layout: Borge Grafisk AS Rapportnr. 03/2012 ISBN (trykt) ISBN (digital)

2

3

4 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Ole-Johan Eikeland Anna-Lena Eriksson Gustavsson Hilde Hetland Gudmundur B. Kristmundsson Henrik Linderborg Line Seidenfaden Jacob Als Thomsen

5 4 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Forord fra Nordisk nettverk for fengselsundervisning Nordisk nettverk for fengselsundervisning ble formelt etablert 1.januar Nettverket bygger videre på et uformelt samarbeid mellom de nordiske landene helt siden 1970-tallet. I dag består nettverket av sentrale personer innen kriminalomsorgs- og utdanningsmyndighetene med særlig ansvar for fengselsundervisning i de nordiske land. Nettverket består av følgende representanter: Morten Bruun Petersen, Direktoratet for kriminalforsorgen, Danmark KaroliinaTaruvuori, Brottspåföljdsverket, Finland Erlendur S. Baldursson, Kriminalomsorgen i Island Suzanne Five, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Norge Gøril Vikøren Nøkleby, Fylkesmannen i Hordaland, Norge Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor, Sverige Opplæring for innsatte står sentralt i internasjonale konvensjoner og rekommandasjoner, mens lovgivningen ikke er like tydelig i alle de nordiske landene. Kunnskap om de innsattes utdanningsbakgrunn og utdanningsbehov i et nordisk perspektiv er belyst gjennom felles nordiske kartlegginger i regi av Nordisk nettverk for fengselsundervisningen både i 2001 og Disse kartleggingene har vært avgjørende for bedre tilrettelegging av opplæringen som tilbys i de nordiske landene, blant annet ser vi en tydelig dreining mot fokus på mer yrkesrettet opplæring i fengslene, etter de innsattes ønsker og behov. I alle de nordiske landene har sammensetningen av fangebefolkningen endret seg de senere årene. Man ser en stor økning av innsatte med utenlandsk statsborgerskap og dette kan gi utfordringer for opplæringen som gis i fengslene. Nordisk nettverk for fengselsundervisning ønsket å vite mer om utdanningsbakgrunn og motiver for utdanning for utenlandske statsborgere for å få mer informasjon om hvordan det enkelte lands opplæringssystem bedre kan imøtekomme opplæringsbehov hos den innsatte. Nordisk nettverk for fengselsundervisning tok initiativet til å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn- og motivasjon til ulike nasjonaliteter i nordiske fengsel. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk nettverk for fengselsundervisningen og Alfarådet (et nordisk nettverk med ansvar for å utvikling opplæringen for voksne uten eller med kort formell utdanning og som ikke har de nordiske språkene som morsmål). Fengselsnettverket tok kontakt med forskingsmiljøer i de nordiske landene, og det ble sendt en felles nordisk søknad om økonomisk støtte til undersøkelsen Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov- en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Rissland, Serbia og Somalia til CIRIUS Nordplus Voksen i Danmark. Tilbakemeldingene på forskningsprosjektet var positive og det ble bevilget støtte til utarbeidelse av en felles nordisk intervjuguide og en felles nordisk rapport. Hvert de nordiske landene har foretatt en kvalitativ undersøkelse av en gruppe innsatte av valgt nasjonalitet:

6 5 Sverige har intervjuet serbiske innsatte Danmark har intervjuet somaliske innsatte Norge har intervjuet irakiske innsatte Island har intervjuet polske innsatte Finland har intervjuet russiske innsatte. Dette har ført til nasjonale rapporter i hvert av de nordiske landene som danner basis for denne nordiske rapporten. Med bakgrunn i en kvalitativ metode har denne nordiske undersøkelsen gitt kunnskap om utdanningsbakgrunn- og behov hos et utvalg innsatte i nordiske fengsel med ikke-nordisk statsborgerskap. Et slikt dypdykk i den enkelte informants bakgrunn gir ikke bare et bilde av denne personens historie, men viser også hvordan krig, uroligheter og endringer i samfunnsstrukturer utenfor Norden påvirker hvordan opplæringen her hos oss bør tilrettelegges. Et viktig funn i undersøkelsen er at hovedmotivasjonen for mange å delta i opplæring i fengsel er å kunne forsørge seg og sine gjennom arbeid ved løslatelse. Undersøkelsen viser også hvor viktig det er med informasjon på språk som den innsatte forstår; ikke bare informasjon om opplæringstilbudet i fengselet, men også informasjon om rutiner, rettigheter og plikter som innsatt i et nordisk fengsel. Nettverket takker Alfarådet og Nordisk nättverk for Vuxnasläring (NVL) for svært godt samarbeid i forbindelse med prosjektet. Vi takker også CIRIUS Nordplus Voksen for økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet. Vi har i hele prosessen har et svært godt samarbeid med den nordiske forskergruppen som har forberedt og utført arbeidet i det enkelte land- tusen takk til dere alle : Jacob Als Thomsen, Line Seidenfaden, Henrik Lindeborg, Gudmundur B. Kristmundsson, Hilde Hetland, Anna-Lena Eriksson Gustavsson Ole-Johan Eikeland, Terje Manger og Kariane Westrheim. En særskilt takk til førsteamanuensis Kariane Westrheim og professor Terje Manger ved Universitetet i Bergen som har vært faglig ansvarlige for den nordiske rapporten. Bergen, 3. desember 2012 Gøril Vikøren Nøkleby Kontaktperson for Nordisk nettverk for fengselsundervisningen

7 6 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

8 7 Forord I Norden har det gjennom en rekke år blitt utviklet et nært samarbeid mellom de administrative ledd med nasjonalt ansvar for fengselsundervisningen. Dette resulterte formelt i etablering av Nordisk nettverk for fengselsundervisning fra 1. januar Det nordiske nettverket har hele tiden vært opptatt av å videreutvikle samarbeidet om fengselsundervisningen på et kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag, og derfor har nettverket søkt samarbeid med forskere i alle de nordiske land. Dette resulterte i 2006 i en felles søknad til programmet Cirius Nordplus Voksen for å gjennomføre det kvantitative forskningsprosjektet «Kartlegging av utdanningsbakgrunn, utdanningsrett og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler». En felles nordisk rapport fra dette prosjektet ble publisert i 2008, og i 2009 kom en engelskspråklig versjon av rapporten. Den foreliggende rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten, men nå har de nordiske land samarbeidet om å undersøke utvalgte utenlandske gruppers utdanningssituasjon ved hjelp av kvalitative metoder. Bakgrunnen for prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet, som er et nordisk nettverk for spørsmål innen alfabetiseringsområdet. Samarbeidet resulterte i 2009 i en søknad til Cirius Nordplus Voksen (Nordisk Ministerråd) om støtte til å utvikle et kartleggingsverktøy for gruppen minoritetsspråklige innsatte. Videre ble det søkt utdanningsog justismyndighetene i de enkelte nordiske land om støtte til å gjennomføre nasjonale undersøkelser, og det ble søkt Cirius Nordplus Voksen om å utarbeide en felles nordisk rapport, basert på de nasjonale undersøkelser. Nordisk nettverk for fengselsundervisning koordinerte de felles nordiske søknader, og både disse søknadene og søknadene til de nasjonale myndighetene fikk støtte. Forskningsprosjektene som denne rapporten sammenfatter er blitt administrativt koordinert av Fylkesmannen i Hordaland, på vegne av Nordisk nettverk for fengselsundervisning (Fylkesmannen har, på vegne av Kunnskapsdepartementet, det nasjonale ansvaret for opplæring av innsatte i norske fengsler).

9 8 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Den faglige koordinering av den felles nordiske rapporten har lagt ved Det psykologiske fakultet, Institutt for pedagogikk og Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Vi retter en takk til Cirius Nordplus Voksen for støtte til prosjektet. Samtidig takker vi Direktoratet for kriminalforsorgen (Danmark), Brottspåföljdsverket (Finland), Justisministeriet (Island), Fylkesmannen i Hordaland (Norge) og Kriminalvårdens hovudkontor (Sverige) for deres initiativ og støtte til de nasjonale prosjektene. Vi takker også seniorrådgiver Torfinn Langelid som i oppstartingsfasen koordinerte arbeidet og søknadene om støtte til den nordiske rapporten. Langelid leste også grundig gjennom utkast av rapporten og ga viktige innspill til det videre arbeidet, særlig det som gjelder praktiske følger av undersøkelsenes funn. Takk også til og seniorrådgiver Gøril Vikøren Nøkleby, som koordinerte det videre arbeidet på en utmerket måte. Vi er også takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med våre forskerkollegaer i de fem nordiske landene og for de interessante kapitlene de har skrevet til den nordiske rapporten. En stor takk rettes også til prosjektets vitenskapelige assistenter, Nora Kolkin Sarastuen og Beate Buanes Roth. Sist, men ikke minst, vil vi takke alle ansatte i kriminalomsorg og skole som la forholdene til rette for undersøkelsene og de innsatte som velvillig og engasjert svarte på spørsmål under intervjuene. Redaktørene og forfatterne av de enkelte kapitler er ansvarlige for innholdet i rapporten og eventuelle feil. Bergen, november 2012 Kariane Westrheim og Terje Manger (redaktører)

10 9 Innholdsliste Sammendrag Summary KAP 1 Innledning av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 2 Metode av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 3 Somaliske indsatte i Danmark av Jacob Als Thomsen og Line Seidenfaden KAP 4 Ryska intagna i Finland av Henrik Linderborg KAP 5 Polske indsatte i Island av Gudmundur B. Kristmundsson KAP 6 Irakiske innsatte i Norge av Kariane Westrheim, Terje Manger, Ole-Johan Eikeland og Hilde Hetland KAP 7 Serbiska intagna i Sverige av Anna-Lena Eriksson Gustavsson KAP 8 Likheter og forskjeller i de nordiske landene av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 9 Drøfting og oppsummering av Kariane Westrheim og Terje Manger Rapportens bidragsytere...211

11 10 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

12 11 Sammendrag Undersøkelsene Alle innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de konvensjoner og anbefalinger de har vært med og vedta. De nordiske land har således inkorporert Den europeiske menneskerettskonvensjonen i sine lovverk. I 2006 og 2007 ble den nordiske fangebefolkningens utdanningsbakgrunn- og ønsker kartlagt gjennom omfattende spørreundersøkelser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Resultatene fra undersøkelsene ble sammenfattet i en felles nordisk rapport som ble publisert i En engelskspråklig versjon ble publisert i Den foreliggende rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten. De nordiske landene har denne gang samarbeidet om å undersøke utdanningsbakgrunn, ønsker og behov for utdanning hos noen utvalgte grupper utenlandske innsatte. Mange utenlandske innsatte har av ulike årsaker mangelfull utdanning. Det er også dokumentert at andelen utenlandske statsborgere i nordiske fengsler har økt betydelig i etterkant av forrige undersøkelse. Denne rapporten bygger på funn fra nasjonale undersøkelser foretatt i de ulike nordiske landene i en bestemt tidsperiode i Undersøkelsene er fundert i kvalitativ metode, og gjennomført ved bruk av strukturerte og semistrukturerte intervju. Det vart også supplert med en mindre spørreundersøkelse på noen utvalgte tema. Landene valgte selv den innsattegruppe som de ønsket å intervjue. I Danmark ble det gjennomført 16 intervju med somaliske innsatte, 15 menn og en kvinne. I den finske undersøkelsen vart totalt 11 russiskspråklige innsatte intervjuet, to kvinner og ni menn. På Island deltok i alt åtte polske mannlige innsatte i undersøkelsen, mens

13 12 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov det i Norge vart intervjuet 17 innsatte fra Irak, alle menn. I Sveriges undersøkelse innsatte fra Serbia intervjuet (10 menn). Bakgrunnsopplysninger I alt 62 innsatte med utenlandsk bakgrunn i ulike nordiske fengsler ble intervjuet. Av disse er det altså bare tre kvinner. Kjønnsfordelingen samsvarer med kvantitativ forskning som viser at mellom 94 og 95 prosent av de som sitter i fengsel er menn. Respondentene er fra 17 til 60 år, og har ulik botid i de nordiske landene. De fleste er født i et annet land enn det de soner i, og i samme land som foreldrene er født. De innsatte har i stor grad tatt skole og utdanning i sine hjemland eller transittland. Danmark skiller seg ut, hvor de fleste respondentene har tatt sin skolegang og utdanning der. De fleste innsatte i alle landene begynte på skolen i 6-7 års alderen. Av totalt 62 respondenter har kun 14 innsatte utdanning utover videregående nivå. I det finske materialet synes respondentenes foreldre å ha mer og høyere utdanning enn i de andre innsattegruppene. Respondentene synes å ha en overveiende positiv opplevelse av sin tidligere skolegang, uavhengig av kontekstuelle forhold i landet de kommer fra. Utdanning og arbeid Respondentene gir samlet sett uttrykk for å være motivert for utdanning og opplæring, men det varierer noe i den danske undersøkelsen. De innsattes utdanningsaktivitet synes å være konsentrert om språkkurs, dataopplæring og yrkesrettet utdanning, noe som står i godt samsvar med deres utdanningsønsker. Det er også et rimelig samsvar mellom deres utdanningsønsker og det de ser for seg i fremtiden. Det kommer derimot frem at mange innsatte betrakter ønsket om utdanning og opplæring mer som en drøm enn realitet. Flere respondenter hevder at fengselsoppholdet i seg selv reduserer troen på fremtiden, og særlig blant innsatte med utvisningsvedtak. Respondentene er særlig opptatt av barrierer som hindrer dem i å ta utdanning i fengsel. Særlig gjelder dette strukturelle hindringer og rammebetingelser, noe som går igjen blant innsattegruppene i de ulike landene. Hyppige nevnte barrierer er mangel på informasjon om utdanningsmuligheter, lang ventetid for å komme inn på utdanningsaktiviteter, mangel på plasser innen enkelte opplærings- og kurstilbud, for lite varierte utdanningstilbud og brudd i

14 13 opplæringsløp på grunn av overføring mellom fengsler. Det er også knyttet usikkerhet rundt innsatte med utvisningsvedtak og deres juridiske rettigheter i forhold til utdanning. De fleste respondentene har tidligere arbeidserfaring, men den er preget av ufaglært arbeid, kortvarighet og tilfeldigheter. Et par respondenter i den islandske undersøkelsen har hatt arbeid som krevde spesialkunnskap tilsvarende deres utdanning. De aller fleste mener de trenger mer utdanning for å kunne hevde seg på arbeidsmarkedet. De ønsker seg flere utdanningstilbud og kortere ventetid for å komme inn på ulike utdanningsaktiviteter. IKT, språk og språkopplæring Respondentene har gjennomgående gode digitale basiskunnskaper. I den danske undersøkelsen har respondentene noe bedre ferdigheter. Det er et generelt ønske om mer bruk av data i utdanning og opplæring, og ellers. De fleste respondentene ønsker utdanning og opplæring på sitt morsmål, med unntak av de som har hatt lang botid i landet de soner i, som snakker språket, og har tatt all eller deler av utdanningen i utlandet. Når det gjelder forståelse og bruk av språket i landet de soner i, varierer dette i takt med ulik botid i Norden. De fleste fungerer best i muntlige situasjoner fremfor skriftlige. Ved tilbakeføring til samfunnet vil de utenlandske innsattes språkbeherskelse ha betydning for deres økonomiske, sosiale og politiske deltakelse, og gjør det lettere for dem å ta i bruk sine demokratiske rettigheter. Praktiske implikasjoner Funnene som er gjort i denne nordiske undersøkelsen viser klart at både kriminalomsorg og utdanningsmyndigheter står overfor store utfordringer når det gjelder de utenlandske innsatte og deres rett til utdanning. I rapportens siste kapittel oppsummerer vi og drøfter undersøkelsenes funn. Avslutningsvis i dette kapitlet lister vi opp en rekke praktiske følger vi mener funnene må få, for kriminalomsorgen og skolen i fengsel.

15 14 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

16 15 Summary The studies All prisoners have a right to education and training, and these rights are rooted in international conventions and recommendations. The member states of the United Nations and the Council of Europe undertake to implement the conventions and recommendations to which they are parties, and the Nordic countries have thus incorporated the European Convention on Human Rights into their legislations. In 2006 and 2007, extensive questionnaire surveys were carried out in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden to study the educational background, educational activities and educational desires and motives of Nordic prisoners. The results from the studies were summarized in a joint Nordic report published in The report was published in English in The present report is a follow up of the previous Nordic report. The Nordic countries have collaborated to examine the educational background, wishes and needs for education in some selected groups of foreign prisoners. Many foreign prisoners have, for different reasons, inadequate education. Also, the proportion of foreign citizens in the Nordic prisons has increased significantly since the previous Nordic report was published. This report is based on findings from national studies conducted in the Nordic countries in a certain time period in The studies are grounded in qualitative methods, conducted through the use of structured and semi-structured interviews. They were also supplemented with a smaller questionnaire on some selected topics. Each Nordic country decided which group of foreign prisoners they wanted to interview. In Denmark, 16 interviews were carried out with Somali prisoners, 15 men and one woman participated. In the Finnish study, a total of 11 Russian-speaking prisoners were interviewed, two women and nine men. In Iceland, eight Polish male prisoners participated in

17 16 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov the study, while in Norway 17 prisoners from Iraq were interviewed, all men. In the Swedish study, prisoners from Serbia were interviewed (10 men). Background information A total of 62 prisoners with foreign backgrounds in different Nordic prisons were interviewed. Of these, only three were women. The gender ratio is consistent with quantitative findings showing that between 94 and 95 percent of prisoners in Nordic countries are men. The respondents vary from 17 to 60 years of age and they differ in length of residence in the Nordic countries. Most of the respondents were born in countries other than where they are serving their sentences and in the same country in which their parents were born. The prisoners have attended school and education mostly in their country of origin or transit countries. Denmark is an exception, as most of the respondents were educated there. Most prisoners in all countries began school at 6-7 years of age. Of the 62 respondents only 14 prisoners have education beyond secondary level. In the Finnish material, it appears that the respondents parents have more and higher education than in the other groups of prisoners. The respondents seem to have an overall positive experience of their previous schooling, regardless of contextual factors in the country they come from. Education and work The respondents mainly express that they are motivated for education and training, but it differs somewhat in the Danish study. The prisoners educational activities seem to be concentrated around language courses, computer training and vocational education, which corresponds well with their educational wishes. There is also an adequate correspondence between their educational wishes and how they see their future. It is however clear that many of the prisoners consider their wishes regarding education and training more as a dream than as reality. Several respondents claim that imprisonment in itself reduces their belief in the future, especially among prisoners with deportation orders. The respondents are particularly concerned with barriers which prevent them from getting an education in prison. This applies especially to structural obstacles and constraints, which are apparent across the different groups of foreign prisoners in the Nordic countries. 16

18 17 Frequently mentioned barriers are the lack of information on educational opportunities, the long waiting list for starting an education, lack of available places in educational programs and courses, limited variation in education offered, and disruption in education due to prison transfer. There is also uncertainty concerning prisoners with deportation orders and uncertainty about their legal rights to education. Most respondents have previous work experience, which is mostly unskilled, of short duration and characterized by coincidences. A few respondents in the Icelandic study have had work that required special knowledge corresponding to their education. Most of the prisoners believe they need more education to compete in the labor market. They want extended educational opportunities and less waiting to get into various educational activities. ICT, language and language learning The respondents consistently have adequate digital basic knowledge. In the Danish study, the respondents show somewhat better skills. There is a general wish among the prisoners for more access to data in education and training, and in other areas. Most respondents want education and training to be provided in their native language, with the exception of those who have been residing for a long time in the country where they serve their sentences, those who speak the language, and those who have taken all or parts of their education abroad. To what extent the prisoners can understand and use the language of the country where they are imprisoned varies with the length of their residence in that country. Most of the respondents do better in oral than in written situations. When returning to society, the foreign prisoners language comprehension will affect their economic, social and political participation, and make it easier for them to make use of their democratic rights. Practical implications The findings in this Nordic study clearly show that both correctional services and educational authorities face major challenges when it comes to foreign prisoners and their right to education. In the report's final chapter, the findings of the study are summarized and discussed. Finally, we list a number of practical implications which we believe follow from

19 18 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov the findings and therefore should have consequences for the correctional services and the prison schools.

20 Innledning 19 KAP 1 Innledning av Kariane Westrheim og Terje Manger I 2006 og 2007 ble den nordiske fangebefolkningens utdanningsbakgrunn- og ønsker kartlagt gjennom omfattende spørreundersøkelser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I de fire førstnevnte land var alle innsatte i målgruppen og fikk skjemaet, mens i Sverige ble hver femte mannlig innsatt og halvparten av de kvinnelige innsatte trukket ut til å delta. Resultatene fra undersøkelsene ble publiserte i nasjonale rapporter og sammenfattet i en felles nordisk rapport (Eikeland, Manger & Asbjørnsen, 2008), som også ble publisert på engelsk (2009). Denne rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten, men nå har de nordiske land, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samarbeidet om å undersøke utvalgte utenlandske gruppers utdanningssituasjon ved hjelp av kvalitative metoder. Hvert av landene har foretatt en nasjonal undersøkelse, og den nordiske rapporten bygger på de funn som ble gjort. Siden denne rapporten, i motsetning til tidligere undersøkelser, har et kvalitativt fundament, har vi valgt å begrunne og beskrive denne metodetilnærmingen relativt grundig. Det gjelder også de metodiske implikasjoner og etiske dilemma som forskerne støtte på underveis i gjennomføringen av feltarbeidet og i anvendelsen av spørreskjemaet. Ser vi på internasjonal litteratur om fengselsforskning, er metodisk tilnærming og særlig etiske konsekvenser hyppig diskutert. Siden det i Norge foreligger relativt lite kvalitativ forskning om utdanningssituasjonen til innsatte i fengsel, er det i tillegg til våre egne erfaringer også viktig å lytte til de forskningserfaringer som gjøres internasjonalt. Vår intensjon med de nasjonale undersøkelsene og denne nordiske rapporten har vært å undersøke utdanningsbakgrunn, ønsker og behov for utdanning hos noen utvalgte grupper

21 20 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov utenlandske innsatte. Kriteriene for utvelgelse var at den utgjorde en relativt stor gruppe utenlandske innsatte, eller fordi det knyttet seg særlige utfordringer til denne gruppen. De gruppene utenlandske innsatte som inngår i denne rapporten har bakgrunn fra Somalia (Danmark), Russland (Finland), Polen (Island), Norge (Irak) og Serbia (Sverige). Rett til utdanning Innsatte i fengsler har samme rett som andre borgere til utdanning og opplæring. Disse rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger, og gjelder også for utenlandske statsborgere i nordiske fengsler. I Danmark, Norge og Island er det nedfelt i det nasjonale lovverket at innsatte har rett til utdanning. I Sverige og Finland er det ikke en lovfestet rett. Medlemsstatene i FN og Europarådet har imidlertid forpliktet seg til å følge opp de konvensjoner og anbefalinger de har vært med på å vedta. De nordiske land har således inkorporert Den europeiske menneskerettskonvensjonen i lovverkene sine. Det heter i første tilleggsprotokoll, artikkel 2: «Ingen skal bli nektet retten til utdanning» (jf. Høstmælingen, 2004, s. 313). Det er ikke gjort unntak for utenlandske innsatte i konvensjoner og rekommendasjoner. Dette lovverket skal også sikre personer som soner i andre land sine fengsler, rett til utdanning. Europarådet vedtok i 1989 en rekommendasjon om «Education in prison» der det fremgår at fengselsmyndighetene bør vie særlig oppmerksomhet til utdanning av innsatte med særlige vansker, slik som lese- eller skrivevansker (Europarådet, 1990). Senere, i 2006, vedtok Europarådet en revidert utgave av de europeiske fengselsregler fra 1987 (Europarådet, 2006). I artikkel 1 blir det sagt at personer som er fratatt sin frihet skal behandles med respekt og i henhold til menneskerettighetene. De reviderte europeiske fengselsreglene har også et eget avsnitt om utdanning ( ). Der heter det blant annet at det skal gis prioritet til innsatte med lese- og skrivevansker, regnevansker og manglende tallforståelse, og til innsatte som mangler grunnleggende yrkesferdigheter (28.2). Videre står det at utdanning av unge innsatte og innsatte med særlige behov skal vies særlig oppmerksomhet (28.3). Ifølge de samme europeiske fengselsreglene skal alle innsatte ved ankomst, og eller så ofte som mulig, bli informert skriftlig og muntlig på et språk de forstår, om fengselets regler, samt deres rettigheter og plikter som innsatt (30.1). De europeiske fengselsreglene har og et eget avsnitt om utenlandske innsatte (Foreign nationals artikkel ). Blant annet heter det at innsatte med utenlandsk bakgrunn umiddelbart skal gis informasjon om deres rettigheter til å ta kontakt med eget lands ambassade eller konsulat. Det

22 Innledning 21 skal også sørges for at forholdene ligger til rette slik at dette er mulig. Det finnes også et avsnitt som omhandler etniske og språklige minoriteter, hvor det slås fast at forholdene skal legges til rette for å imøtekomme de særlige behovene til innsatte som tilhører etniske og språklige minoriteter (38.1). Så tidlig som i 1984 vedtok Europarådet en rekommendasjon om utenlandske innsatte (1984) der det fremgår at de skal ha tilgang til utdanning og yrkesopplæring på lik linje med andre innsatte. I tilfelle utenlandske innsatte får plass på kurs som fører til at de kan forbedre utdannings- og yrkeskvalifikasjoner, skal det overveies å gi dem særlig tilrettelegging etter behov ( 5). Retten til utdanning gjelder også utenlandske innsatte med ulovlig opphold i landet, noe som blant annet understrekes av Economic and Social Council i FN (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment no , referert i Høstmælingen, 2004). FN har vedtatt en rekke anbefalinger som medlemsstatene er forpliktet til å etterleve. I takt med en utvikling der flere barn og unge blir fengslet, må kriminalomsorgen rette seg etter FN sin konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen, 1993), blant annet retten til utdanning (artikkel 28). I UNESCO sine anbefalinger for voksenopplæring er retten til utdanning («the right to learn») vurdert som en av forutsetningene for å kunne vokse som individ og samfunnsborger (UNESCO, 1995). Samlet sett går det klart frem av lovverket at både norske og utenlandske innsatte har den same retten til opplæring som innbyggerne ellers i landet. I tillegg til den juridiske begrunnelsen for utdanning og opplæring i fengsel, finnes det en humanistisk begrunnelse. I ethvert samfunn skal innbyggerne ha utdanning, fordi utdanning har egenverdi. Den utvikler hele personligheten, gir mestringsopplevelser, og hegner om menneskets verdighet. Om innbyggerne ikke får anledning til å ta utdanning, er dette en indikasjon på mangel på demokrati i samfunnet. Man kan også se det slik at om enkeltgrupper i samfunnet ekskluderes fra utdanningssystemet, marginaliseres, eller på andre måter forhindres fra å ta utdanning eller delta i opplæring, er dette en alvorlig trussel mot demokratiet. Et bærekraftig demokrati forutsetter kunnskap og deltakelse (Westrheim, 2012). For å oppnå det må alle delta ut fra sine forutsetninger, også dem som soner en fengselsstraff. Den humanistiske begrunnelsen for at innsatte skal ha rett til opplæring blir godt oppsummert av Kevin Warner, tidligere koordinator av fengselsundervisningen i Irland, i innlegget hans på den åttende konferansen for europeiske direktører og koordinatorer for fengselsundervisning, i Luzern, Sveits, i 2010:

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia (redaktører: Kariane Westrheim og Terje Manger)

Detaljer

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark

Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Forskning om utdanning av innsatte i Norden Særlig fokus på Danmark Terje Manger* Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Konferanse Utdannelse af indsatte i Kriminalforsorgen

Detaljer

Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og motiv for utdanning

Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og motiv for utdanning Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og motiv for utdanning Terje Manger* Institutt for samfunnspsykologi Det psykologiske fakultet Universitetet i Bergen Det fjortende nordiske seminaret

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU)

Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Multilingualism in Trondheim public schools: Raising teacher awareness in the English as a Foreign Language classroom Anna Krulatz (HiST) Eivind Nessa Torgersen (HiST) Anne Dahl (NTNU) Problemstilling

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I

Eksamensoppgave i GEOG Menneske og sted I Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1000 - Menneske og sted I Faglig kontakt under eksamen: Britt Engan Dale Tlf.: 73 59 19 14 Eksamensdato: 18.12.2014 Eksamenstid: 4 timer Studiepoeng: 7.5 Sensurdato:

Detaljer

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd

GEOV219. Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd GEOV219 Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet postbachelor phd Mener du at de anbefalte forkunnskaper var nødvendig? Er det forkunnskaper du har savnet? Er det forkunnskaper

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår

Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø. vår Kurskategori 2: Læring og undervisning i et IKT-miljø vår Kurs i denne kategorien skal gi pedagogisk og didaktisk kompetanse for å arbeide kritisk og konstruktivt med IKT-baserte, spesielt nettbaserte,

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning

Nordisk mobilitetsanalyse 2012. CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning CIMO Internationella programkontoret Senter for internasjonalisering av utdanning 1 Samarbeid mellom Internationella programkontoret, Sverige CIMO, Finland Senter for internasjonalisering av utdanning,

Detaljer

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen

The Future of Academic Libraries the Road Ahead. Roy Gundersen The Future of Academic Libraries the Road Ahead Roy Gundersen Background Discussions on the modernization of BIBSYS Project spring 2007: Forprosjekt modernisering Process analysis Specification Market

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA

Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Forskningsrådets rolle som rådgivende aktør - innspill til EUs neste rammeprogram, FP9 og ERA Workshop Kjønnsperspektiver i Horisont 2020-utlysninger Oslo, 31. august 2016 Tom-Espen Møller Seniorådgiver,

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School

Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship. NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Diversity, Super Diversity & Transnational Entrepreneurship NVL network meeting Copenhagen Eli Moen Norwegian Business School Super diversity Steven Vertovec: New configurations of ethnic, genered, legal

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU, TRONDHEIM Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SVPOL 105 Komparativ og Internasjonal Politikk Eksamensdato: 28.11.01 Eksamenstid:

Detaljer

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye

Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Ledelse og endring: Alle stemmer skal høres - En vei til suksess? Analyse av endringsarbeid i sykehjem? Førsteamanuensis Christine Øye Bakgrunn og mål MEDCED Modeling and Evaluating evidence based Continuing

Detaljer

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting

Trust in the Personal Data Economy. Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Trust in the Personal Data Economy Nina Chung Mathiesen Digital Consulting Why does trust matter? 97% of Europeans would be happy for their personal data to be used to inform, make recommendations or add

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10.

BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital. BEST network meeting Bergen * Norway * 10. BEST in Akureyri, Island Hildigunnur Svavarsdóttir Director, Akureyri Hospital BEST network meeting Bergen * Norway * 10. November 2014 Topics to be covered Our BEST activities in the last 2 years Results

Detaljer

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from

Climate change and adaptation: Linking. stakeholder engagement- a case study from Climate change and adaptation: Linking science and policy through active stakeholder engagement- a case study from two provinces in India 29 September, 2011 Seminar, Involvering ved miljøprosjekter Udaya

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS Postponed exam: ECON420 Mathematics 2: Calculus and linear algebra Date of exam: Tuesday, June 8, 203 Time for exam: 09:00 a.m. 2:00 noon The problem set covers

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe

PATIENCE TÅLMODIGHET. Is the ability to wait for something. Det trenger vi når vi må vente på noe CARING OMSORG Is when we show that we care about others by our actions or our words Det er når vi viser at vi bryr oss om andre med det vi sier eller gjør PATIENCE TÅLMODIGHET Is the ability to wait for

Detaljer

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.

Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Overordnede retningslinjer for karakterfastsettelse Karakteren A: Fremragende Fremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet. Karakteren

Detaljer

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne

Assignment. Consequences. assignment 2. Consequences fabulous fantasy. Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne Consequences Kunnskapsløftets Mål Eleven skal kunne KRL Filosofi og etikk reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død, rett og galt. gjøre rede

Detaljer

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL)

Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft (SkillsREAL) Utvikling av voksnes ferdigheter for optimal realisering av arbeidskraft Tarja Tikkanen Hva betyr PIAAC-resultatene

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING E-postmaler til bruk ved utsendelse av fremdriftsrapportering ph.d.- kandidater og veiledere TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: Kjære

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes

Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Quality in career guidance what, why and how? Some comments on the presentation from Deidre Hughes Erik Hagaseth Haug Erik.haug@inn.no Twitter: @karrierevalg We have a lot of the ingredients already A

Detaljer

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge

Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) - barn og unge akuttnettverket.no Kvalitet i institusjonsbehandling i psykisk helsevern (KvIP) barn og unge Bilde av enheten Rapport fra kollegaevaluering: ** dato 2015 Prosjektleder: Simon R. Wilkinson akuttnettverket.no

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund

Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH - sektoren. Tore Nepstad og Ole Arve Misund Evaluering av forskningen i biologi, medisin og helsefag 2011 møte om oppfølging av evalueringen, Gardermoen 29.02.12 Samarbeid, arbeidsdeling og konsentrasjon (SAK) knyttet til instituttsektoren og UoH

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Norwegian FAOS, version LK1.0

Norwegian FAOS, version LK1.0 Norwegian FAOS, version LK1.0 The KOOS form was translated from Swedish into Norwegian by the Norwegian Arthroplasty Register (NAR). The Norwegian National Knee Ligament Registry (NKLR) translated the

Detaljer

EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 BOKMÅL

EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 BOKMÅL NTNU Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse Psykologisk institutt EKSAMEN I PSY3110 LÆRING ATFERD OG OMGIVELSER HØSTEN 2012 DATO: 07.12.2012 Studiepoeng: 7,5 Sidetall bokmål 2 Tillatte hjelpemidler:

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

NORSI Kappe workshop - introduction

NORSI Kappe workshop - introduction NORSI Kappe workshop - introduction Aim of workshop Main aim: Kick-starting the work of the dissertation «kappe» Other aims: Learn from each other Test a modell for an intensive workshop Discussion feedback

Detaljer

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th)

Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) Action Plan Norway (will be translated into English after May 15th) 1 2015 Intel ISEF Educator Academy Pittsburgh, PA PROFORSK a national program to fund science initiatives PROFORSK skal skape på kort

Detaljer

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED

EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for samfunnsøkonomi EKSAMENSOPPGAVE SØK 3511 UTDANNING OG ARBEIDSMARKED Høst 2003 Oppgaveteksten er skrevet på norsk og engelsk Oppgave 1 Betrakt

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

SVMET Kvalitativ metode

SVMET Kvalitativ metode SVMET1010 1 Kvalitativ metode Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 Oppgave 1 - SVMET1010 Skriveoppgave Manuell poengsum 2 Oppgave 2 - SVMET1010 Skriveoppgave Manuell poengsum SVMET1010 1 Kvalitativ metode

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016

Social Project Management. CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 Social Project Management CIO Konferansen Prosjektstyring 09. juni 2016 We human beings are social beings. We come into the world as the result of others actions. We survive here in dependence on others.

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS

UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS UNIVERSITY OF OSLO DEPARTMENT OF ECONOMICS English Postponed exam: ECON2915 Economic growth Date of exam: 11.12.2014 Time for exam: 09:00 a.m. 12:00 noon The problem set covers 4 pages Resources allowed:

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Kompetanse i pasientopplæring

Kompetanse i pasientopplæring Kompetanse i pasientopplæring Perspektiv fra pasienter med erfaring fra pasientopplæring i hjertebehandling Dr. Margrét Hrönn Svavarsdóttir Førsteamanuensis NTNU Gjøvik, Seksjon for sykepleie og Universitet

Detaljer

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger?

Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Tilpasset norskopplæring: Hva sier flyktninger? Juhar Yasin Abamosa juhare81@gmail.com 6.april 2017 Oslo Kontekst Definisjon En flyktning eren person som har envelbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

Recognition of prior learning are we using the right criteria

Recognition of prior learning are we using the right criteria Recognition of prior learning are we using the right criteria Reykjavik 13.09.2012 Margrethe Steen Hernes, seniorrådgiver Nasjonal politikk Bakgrunn (1997 98) : Stortinget ber Regjeringen om å etablere

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Varetektsfengsling av barn

Varetektsfengsling av barn U N I V E R S I T E T E T I B E R G E N Det juridiske fakultet Varetektsfengsling av barn Ingun Fornes 31.10.13 Politiarrest Varetektsfengsling Fengsel Alminnelige vilkår for varetektsfengsling Krav til

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift?

Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Hvordan kvalitetssikre åpne tidsskrift? Innlegg ved Halvdagsseminar om åpen tilgang til vitenskapelige artikler I forbindelse med den internasjonale Open Access-uken, Universitetsbiblioteket i Bergen 26.

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Building conservation in practice

Building conservation in practice Building conservation in practice Aadne Gunnar Sollid Cultural heritage leader in Aust- Agder county. Aust-Agder fylkeskommune 2 Synagogen er blant de eldste eksisterende tresynagogen i Øst-Europa. Den

Detaljer

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel

Utvikling av skills for å møte fremtidens behov. Janicke Rasmussen, PhD Dean Master Tel Utvikling av skills for å møte fremtidens behov Janicke Rasmussen, PhD Dean Master janicke.rasmussen@bi.no Tel 46410433 Skills project results Background for the project: A clear candidate profile is defined

Detaljer

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter?

Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? Samarbeidsbasert forskning er det mulig også i arbeidet med systematiske kunnskapsoversikter? 17.11.2017 Mette Haaland-Øverby (medforsker, NK LMH) Kari Fredriksen (leder for lærings- og mestringssenteret

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON30/40 Matematikk : Matematisk analyse og lineær algebra Exam: ECON30/40 Mathematics : Calculus and Linear Algebra Eksamensdag: Tirsdag 0. desember

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN

EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN EMNERAPPORT INSTITUTT FOR BIOMEDISIN ANNUAL EVALUATION REPORT DEPARTMENT OF BIOMEDICINE Emnekode: COURSE CODE: Emnenavn: COURSE NAME: Emneansvarlig: COURSE COORDINATOR: Rapporteringsdato: DATE OF REPORT:

Detaljer

SIU Retningslinjer for VET mobilitet

SIU Retningslinjer for VET mobilitet SIU Retningslinjer for VET mobilitet Gardermoen, 16.09.2014 Oppstart- og erfaringsseminar Tore Kjærgård Carl Endre Espeland 2 Kort om Erasmus+ EUs utdanningsprogram for perioden 2014 2020 Budsjett: 14,7

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Bokmål Eksamen i: ECON1210 Forbruker, bedrift og marked Exam: ECON1210 Consumer Behaviour, Firm behaviour and Markets Eksamensdag: 12.12.2014 Sensur kunngjøres:

Detaljer

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold

NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold NetQues prosjektrapport Logopedutdanningene i Europa Forenet i mangfold Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe (NetQues):

Detaljer

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett

BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen. Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett BIBSYS Brukermøte 2011 Live Rasmussen og Andreas Christensen Alt på et brett? -om pensum på ipad og lesebrett Prosjektet epensum på lesebrett Vi ønsker å: Studere bruk av digitalt pensum i studiesituasjonen.

Detaljer

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen

Dialogkveld 03. mars 2016. Mobbing i barnehagen Dialogkveld 03. mars 2016 Mobbing i barnehagen Discussion evening March 3rd 2016 Bullying at kindergarten Mobbing i barnehagen Kan vi si at det eksisterer mobbing i barnehagen? Er barnehagebarn i stand

Detaljer

NKS-programmet Status i B-delen

NKS-programmet Status i B-delen NKS-programmet Status i B-delen NKS Styrelsesmøtet 9.11.2006 Ole Harbitz NKS-B ressursfordeling: Ressursfordeling splittet på land: Ressursfordeling splittet på land og fagområde: Evalueringskriterier

Detaljer

Læraren, rolla og IKT

Læraren, rolla og IKT Læraren, rolla og IKT, Stipendiat ved Høgskulen Stord/Haugesund Kart over Norge, plassering og antall innbygg? Agenda 1. PhD Å vera lærar i det digitale kunnskapssamfunnet 2. Lærarar sin kompetanse 3.

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016

Frafall og EU-programmene. Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Frafall og EU-programmene Henrik Arvidsson Rådgiver Trondheim/29.01.2016 Fører deltakelse i EU-programmer til lavere frafall/høyere gjennomføring? Vi vet ikke. Men vi kan gjette. Årsaker til frafall Effekter

Detaljer

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland

Nasjonalt fakultetsmøte Bergen april Prosjektleder Heidi Dybesland Nasjonalt fakultetsmøte Bergen 27.-28. april 2017 Prosjektleder Heidi Dybesland Hvem deltar? Alle institusjoner med samfunnsvitenskapelig forskning ble invitert med. Hvor publiserer forskerne? Institusjonene

Detaljer

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning

Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Kjønnsperspektiv I MNT utdanning og forskning Lise Christensen, Nasjonalt råd for teknologisk utdanning og Det nasjonale fakultetsmøtet for realfag, Tromsø 13.11.2015 Det som er velkjent, er at IKT-fagevalueringa

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Utelukkelse Mars 2010

Utelukkelse Mars 2010 Utelukkelse 31 16. Mars 2010 Utlendingsloven 31 31. Utelukkelse fra rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 Rett til anerkjennelse som flyktning etter 28 første ledd foreligger ikke dersom utlendingen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne

Kritisk lesning og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen. Institutt for samfunnsmedisin. Kritisk lesning. Med en glidende overgang vil denne og skriving To sider av samme sak? Geir Jacobsen Institutt for samfunnsmedisin Med en glidende overgang vil denne presentasjonen først handle om av fagartikler I engelsk litteratur brukes også begrepene

Detaljer

Nærings-PhD i Aker Solutions

Nærings-PhD i Aker Solutions part of Aker Motivasjon og erfaringer Kristin M. Berntsen/Soffi Westin/Maung K. Sein 09.12.2011 2011 Aker Solutions Motivasjon for Aker Solutions Forutsetning Vilje fra bedrift og se nytteverdien av forskning.

Detaljer