Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov"

Transkript

1 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Utgitt av Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet med støtte fra Nordpluss Voksen og Nordisk nettverk for voksnes lærende (NVL). Trykk og layout: Borge Grafisk AS Rapportnr. 03/2012 ISBN (trykt) ISBN (digital)

2

3

4 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov En kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Russland, Serbia og Somalia Kariane Westrheim og Terje Manger (red.) Ole-Johan Eikeland Anna-Lena Eriksson Gustavsson Hilde Hetland Gudmundur B. Kristmundsson Henrik Linderborg Line Seidenfaden Jacob Als Thomsen

5 4 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Forord fra Nordisk nettverk for fengselsundervisning Nordisk nettverk for fengselsundervisning ble formelt etablert 1.januar Nettverket bygger videre på et uformelt samarbeid mellom de nordiske landene helt siden 1970-tallet. I dag består nettverket av sentrale personer innen kriminalomsorgs- og utdanningsmyndighetene med særlig ansvar for fengselsundervisning i de nordiske land. Nettverket består av følgende representanter: Morten Bruun Petersen, Direktoratet for kriminalforsorgen, Danmark KaroliinaTaruvuori, Brottspåföljdsverket, Finland Erlendur S. Baldursson, Kriminalomsorgen i Island Suzanne Five, Kriminalomsorgens sentrale forvaltning, Norge Gøril Vikøren Nøkleby, Fylkesmannen i Hordaland, Norge Lena Axelsson, Kriminalvårdens huvudkontor, Sverige Opplæring for innsatte står sentralt i internasjonale konvensjoner og rekommandasjoner, mens lovgivningen ikke er like tydelig i alle de nordiske landene. Kunnskap om de innsattes utdanningsbakgrunn og utdanningsbehov i et nordisk perspektiv er belyst gjennom felles nordiske kartlegginger i regi av Nordisk nettverk for fengselsundervisningen både i 2001 og Disse kartleggingene har vært avgjørende for bedre tilrettelegging av opplæringen som tilbys i de nordiske landene, blant annet ser vi en tydelig dreining mot fokus på mer yrkesrettet opplæring i fengslene, etter de innsattes ønsker og behov. I alle de nordiske landene har sammensetningen av fangebefolkningen endret seg de senere årene. Man ser en stor økning av innsatte med utenlandsk statsborgerskap og dette kan gi utfordringer for opplæringen som gis i fengslene. Nordisk nettverk for fengselsundervisning ønsket å vite mer om utdanningsbakgrunn og motiver for utdanning for utenlandske statsborgere for å få mer informasjon om hvordan det enkelte lands opplæringssystem bedre kan imøtekomme opplæringsbehov hos den innsatte. Nordisk nettverk for fengselsundervisning tok initiativet til å gjennomføre en kvalitativ undersøkelse av utdanningsbakgrunn- og motivasjon til ulike nasjonaliteter i nordiske fengsel. Dette prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk nettverk for fengselsundervisningen og Alfarådet (et nordisk nettverk med ansvar for å utvikling opplæringen for voksne uten eller med kort formell utdanning og som ikke har de nordiske språkene som morsmål). Fengselsnettverket tok kontakt med forskingsmiljøer i de nordiske landene, og det ble sendt en felles nordisk søknad om økonomisk støtte til undersøkelsen Utdanningsbakgrunn, ønsker og behov- en kvalitativ studie av innsatte fra Irak, Polen, Rissland, Serbia og Somalia til CIRIUS Nordplus Voksen i Danmark. Tilbakemeldingene på forskningsprosjektet var positive og det ble bevilget støtte til utarbeidelse av en felles nordisk intervjuguide og en felles nordisk rapport. Hvert de nordiske landene har foretatt en kvalitativ undersøkelse av en gruppe innsatte av valgt nasjonalitet:

6 5 Sverige har intervjuet serbiske innsatte Danmark har intervjuet somaliske innsatte Norge har intervjuet irakiske innsatte Island har intervjuet polske innsatte Finland har intervjuet russiske innsatte. Dette har ført til nasjonale rapporter i hvert av de nordiske landene som danner basis for denne nordiske rapporten. Med bakgrunn i en kvalitativ metode har denne nordiske undersøkelsen gitt kunnskap om utdanningsbakgrunn- og behov hos et utvalg innsatte i nordiske fengsel med ikke-nordisk statsborgerskap. Et slikt dypdykk i den enkelte informants bakgrunn gir ikke bare et bilde av denne personens historie, men viser også hvordan krig, uroligheter og endringer i samfunnsstrukturer utenfor Norden påvirker hvordan opplæringen her hos oss bør tilrettelegges. Et viktig funn i undersøkelsen er at hovedmotivasjonen for mange å delta i opplæring i fengsel er å kunne forsørge seg og sine gjennom arbeid ved løslatelse. Undersøkelsen viser også hvor viktig det er med informasjon på språk som den innsatte forstår; ikke bare informasjon om opplæringstilbudet i fengselet, men også informasjon om rutiner, rettigheter og plikter som innsatt i et nordisk fengsel. Nettverket takker Alfarådet og Nordisk nättverk for Vuxnasläring (NVL) for svært godt samarbeid i forbindelse med prosjektet. Vi takker også CIRIUS Nordplus Voksen for økonomisk støtte til å gjennomføre prosjektet. Vi har i hele prosessen har et svært godt samarbeid med den nordiske forskergruppen som har forberedt og utført arbeidet i det enkelte land- tusen takk til dere alle : Jacob Als Thomsen, Line Seidenfaden, Henrik Lindeborg, Gudmundur B. Kristmundsson, Hilde Hetland, Anna-Lena Eriksson Gustavsson Ole-Johan Eikeland, Terje Manger og Kariane Westrheim. En særskilt takk til førsteamanuensis Kariane Westrheim og professor Terje Manger ved Universitetet i Bergen som har vært faglig ansvarlige for den nordiske rapporten. Bergen, 3. desember 2012 Gøril Vikøren Nøkleby Kontaktperson for Nordisk nettverk for fengselsundervisningen

7 6 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

8 7 Forord I Norden har det gjennom en rekke år blitt utviklet et nært samarbeid mellom de administrative ledd med nasjonalt ansvar for fengselsundervisningen. Dette resulterte formelt i etablering av Nordisk nettverk for fengselsundervisning fra 1. januar Det nordiske nettverket har hele tiden vært opptatt av å videreutvikle samarbeidet om fengselsundervisningen på et kunnskaps- og forskningsbasert grunnlag, og derfor har nettverket søkt samarbeid med forskere i alle de nordiske land. Dette resulterte i 2006 i en felles søknad til programmet Cirius Nordplus Voksen for å gjennomføre det kvantitative forskningsprosjektet «Kartlegging av utdanningsbakgrunn, utdanningsrett og motivasjon for utdanning hos innsatte i nordiske fengsler». En felles nordisk rapport fra dette prosjektet ble publisert i 2008, og i 2009 kom en engelskspråklig versjon av rapporten. Den foreliggende rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten, men nå har de nordiske land samarbeidet om å undersøke utvalgte utenlandske gruppers utdanningssituasjon ved hjelp av kvalitative metoder. Bakgrunnen for prosjektet er et samarbeid mellom Nordisk nettverk for fengselsundervisning og Alfarådet, som er et nordisk nettverk for spørsmål innen alfabetiseringsområdet. Samarbeidet resulterte i 2009 i en søknad til Cirius Nordplus Voksen (Nordisk Ministerråd) om støtte til å utvikle et kartleggingsverktøy for gruppen minoritetsspråklige innsatte. Videre ble det søkt utdanningsog justismyndighetene i de enkelte nordiske land om støtte til å gjennomføre nasjonale undersøkelser, og det ble søkt Cirius Nordplus Voksen om å utarbeide en felles nordisk rapport, basert på de nasjonale undersøkelser. Nordisk nettverk for fengselsundervisning koordinerte de felles nordiske søknader, og både disse søknadene og søknadene til de nasjonale myndighetene fikk støtte. Forskningsprosjektene som denne rapporten sammenfatter er blitt administrativt koordinert av Fylkesmannen i Hordaland, på vegne av Nordisk nettverk for fengselsundervisning (Fylkesmannen har, på vegne av Kunnskapsdepartementet, det nasjonale ansvaret for opplæring av innsatte i norske fengsler).

9 8 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov Den faglige koordinering av den felles nordiske rapporten har lagt ved Det psykologiske fakultet, Institutt for pedagogikk og Institutt for samfunnspsykologi, Universitetet i Bergen. Vi retter en takk til Cirius Nordplus Voksen for støtte til prosjektet. Samtidig takker vi Direktoratet for kriminalforsorgen (Danmark), Brottspåföljdsverket (Finland), Justisministeriet (Island), Fylkesmannen i Hordaland (Norge) og Kriminalvårdens hovudkontor (Sverige) for deres initiativ og støtte til de nasjonale prosjektene. Vi takker også seniorrådgiver Torfinn Langelid som i oppstartingsfasen koordinerte arbeidet og søknadene om støtte til den nordiske rapporten. Langelid leste også grundig gjennom utkast av rapporten og ga viktige innspill til det videre arbeidet, særlig det som gjelder praktiske følger av undersøkelsenes funn. Takk også til og seniorrådgiver Gøril Vikøren Nøkleby, som koordinerte det videre arbeidet på en utmerket måte. Vi er også takknemlige for det gode samarbeidet vi har hatt med våre forskerkollegaer i de fem nordiske landene og for de interessante kapitlene de har skrevet til den nordiske rapporten. En stor takk rettes også til prosjektets vitenskapelige assistenter, Nora Kolkin Sarastuen og Beate Buanes Roth. Sist, men ikke minst, vil vi takke alle ansatte i kriminalomsorg og skole som la forholdene til rette for undersøkelsene og de innsatte som velvillig og engasjert svarte på spørsmål under intervjuene. Redaktørene og forfatterne av de enkelte kapitler er ansvarlige for innholdet i rapporten og eventuelle feil. Bergen, november 2012 Kariane Westrheim og Terje Manger (redaktører)

10 9 Innholdsliste Sammendrag Summary KAP 1 Innledning av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 2 Metode av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 3 Somaliske indsatte i Danmark av Jacob Als Thomsen og Line Seidenfaden KAP 4 Ryska intagna i Finland av Henrik Linderborg KAP 5 Polske indsatte i Island av Gudmundur B. Kristmundsson KAP 6 Irakiske innsatte i Norge av Kariane Westrheim, Terje Manger, Ole-Johan Eikeland og Hilde Hetland KAP 7 Serbiska intagna i Sverige av Anna-Lena Eriksson Gustavsson KAP 8 Likheter og forskjeller i de nordiske landene av Kariane Westrheim og Terje Manger KAP 9 Drøfting og oppsummering av Kariane Westrheim og Terje Manger Rapportens bidragsytere...211

11 10 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

12 11 Sammendrag Undersøkelsene Alle innsatte i fengsel har rett til utdanning og opplæring. Rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger. Medlemsstatene i FN og Europarådet har forpliktet seg til å følge opp de konvensjoner og anbefalinger de har vært med og vedta. De nordiske land har således inkorporert Den europeiske menneskerettskonvensjonen i sine lovverk. I 2006 og 2007 ble den nordiske fangebefolkningens utdanningsbakgrunn- og ønsker kartlagt gjennom omfattende spørreundersøkelser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Resultatene fra undersøkelsene ble sammenfattet i en felles nordisk rapport som ble publisert i En engelskspråklig versjon ble publisert i Den foreliggende rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten. De nordiske landene har denne gang samarbeidet om å undersøke utdanningsbakgrunn, ønsker og behov for utdanning hos noen utvalgte grupper utenlandske innsatte. Mange utenlandske innsatte har av ulike årsaker mangelfull utdanning. Det er også dokumentert at andelen utenlandske statsborgere i nordiske fengsler har økt betydelig i etterkant av forrige undersøkelse. Denne rapporten bygger på funn fra nasjonale undersøkelser foretatt i de ulike nordiske landene i en bestemt tidsperiode i Undersøkelsene er fundert i kvalitativ metode, og gjennomført ved bruk av strukturerte og semistrukturerte intervju. Det vart også supplert med en mindre spørreundersøkelse på noen utvalgte tema. Landene valgte selv den innsattegruppe som de ønsket å intervjue. I Danmark ble det gjennomført 16 intervju med somaliske innsatte, 15 menn og en kvinne. I den finske undersøkelsen vart totalt 11 russiskspråklige innsatte intervjuet, to kvinner og ni menn. På Island deltok i alt åtte polske mannlige innsatte i undersøkelsen, mens

13 12 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov det i Norge vart intervjuet 17 innsatte fra Irak, alle menn. I Sveriges undersøkelse innsatte fra Serbia intervjuet (10 menn). Bakgrunnsopplysninger I alt 62 innsatte med utenlandsk bakgrunn i ulike nordiske fengsler ble intervjuet. Av disse er det altså bare tre kvinner. Kjønnsfordelingen samsvarer med kvantitativ forskning som viser at mellom 94 og 95 prosent av de som sitter i fengsel er menn. Respondentene er fra 17 til 60 år, og har ulik botid i de nordiske landene. De fleste er født i et annet land enn det de soner i, og i samme land som foreldrene er født. De innsatte har i stor grad tatt skole og utdanning i sine hjemland eller transittland. Danmark skiller seg ut, hvor de fleste respondentene har tatt sin skolegang og utdanning der. De fleste innsatte i alle landene begynte på skolen i 6-7 års alderen. Av totalt 62 respondenter har kun 14 innsatte utdanning utover videregående nivå. I det finske materialet synes respondentenes foreldre å ha mer og høyere utdanning enn i de andre innsattegruppene. Respondentene synes å ha en overveiende positiv opplevelse av sin tidligere skolegang, uavhengig av kontekstuelle forhold i landet de kommer fra. Utdanning og arbeid Respondentene gir samlet sett uttrykk for å være motivert for utdanning og opplæring, men det varierer noe i den danske undersøkelsen. De innsattes utdanningsaktivitet synes å være konsentrert om språkkurs, dataopplæring og yrkesrettet utdanning, noe som står i godt samsvar med deres utdanningsønsker. Det er også et rimelig samsvar mellom deres utdanningsønsker og det de ser for seg i fremtiden. Det kommer derimot frem at mange innsatte betrakter ønsket om utdanning og opplæring mer som en drøm enn realitet. Flere respondenter hevder at fengselsoppholdet i seg selv reduserer troen på fremtiden, og særlig blant innsatte med utvisningsvedtak. Respondentene er særlig opptatt av barrierer som hindrer dem i å ta utdanning i fengsel. Særlig gjelder dette strukturelle hindringer og rammebetingelser, noe som går igjen blant innsattegruppene i de ulike landene. Hyppige nevnte barrierer er mangel på informasjon om utdanningsmuligheter, lang ventetid for å komme inn på utdanningsaktiviteter, mangel på plasser innen enkelte opplærings- og kurstilbud, for lite varierte utdanningstilbud og brudd i

14 13 opplæringsløp på grunn av overføring mellom fengsler. Det er også knyttet usikkerhet rundt innsatte med utvisningsvedtak og deres juridiske rettigheter i forhold til utdanning. De fleste respondentene har tidligere arbeidserfaring, men den er preget av ufaglært arbeid, kortvarighet og tilfeldigheter. Et par respondenter i den islandske undersøkelsen har hatt arbeid som krevde spesialkunnskap tilsvarende deres utdanning. De aller fleste mener de trenger mer utdanning for å kunne hevde seg på arbeidsmarkedet. De ønsker seg flere utdanningstilbud og kortere ventetid for å komme inn på ulike utdanningsaktiviteter. IKT, språk og språkopplæring Respondentene har gjennomgående gode digitale basiskunnskaper. I den danske undersøkelsen har respondentene noe bedre ferdigheter. Det er et generelt ønske om mer bruk av data i utdanning og opplæring, og ellers. De fleste respondentene ønsker utdanning og opplæring på sitt morsmål, med unntak av de som har hatt lang botid i landet de soner i, som snakker språket, og har tatt all eller deler av utdanningen i utlandet. Når det gjelder forståelse og bruk av språket i landet de soner i, varierer dette i takt med ulik botid i Norden. De fleste fungerer best i muntlige situasjoner fremfor skriftlige. Ved tilbakeføring til samfunnet vil de utenlandske innsattes språkbeherskelse ha betydning for deres økonomiske, sosiale og politiske deltakelse, og gjør det lettere for dem å ta i bruk sine demokratiske rettigheter. Praktiske implikasjoner Funnene som er gjort i denne nordiske undersøkelsen viser klart at både kriminalomsorg og utdanningsmyndigheter står overfor store utfordringer når det gjelder de utenlandske innsatte og deres rett til utdanning. I rapportens siste kapittel oppsummerer vi og drøfter undersøkelsenes funn. Avslutningsvis i dette kapitlet lister vi opp en rekke praktiske følger vi mener funnene må få, for kriminalomsorgen og skolen i fengsel.

15 14 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov

16 15 Summary The studies All prisoners have a right to education and training, and these rights are rooted in international conventions and recommendations. The member states of the United Nations and the Council of Europe undertake to implement the conventions and recommendations to which they are parties, and the Nordic countries have thus incorporated the European Convention on Human Rights into their legislations. In 2006 and 2007, extensive questionnaire surveys were carried out in Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden to study the educational background, educational activities and educational desires and motives of Nordic prisoners. The results from the studies were summarized in a joint Nordic report published in The report was published in English in The present report is a follow up of the previous Nordic report. The Nordic countries have collaborated to examine the educational background, wishes and needs for education in some selected groups of foreign prisoners. Many foreign prisoners have, for different reasons, inadequate education. Also, the proportion of foreign citizens in the Nordic prisons has increased significantly since the previous Nordic report was published. This report is based on findings from national studies conducted in the Nordic countries in a certain time period in The studies are grounded in qualitative methods, conducted through the use of structured and semi-structured interviews. They were also supplemented with a smaller questionnaire on some selected topics. Each Nordic country decided which group of foreign prisoners they wanted to interview. In Denmark, 16 interviews were carried out with Somali prisoners, 15 men and one woman participated. In the Finnish study, a total of 11 Russian-speaking prisoners were interviewed, two women and nine men. In Iceland, eight Polish male prisoners participated in

17 16 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov the study, while in Norway 17 prisoners from Iraq were interviewed, all men. In the Swedish study, prisoners from Serbia were interviewed (10 men). Background information A total of 62 prisoners with foreign backgrounds in different Nordic prisons were interviewed. Of these, only three were women. The gender ratio is consistent with quantitative findings showing that between 94 and 95 percent of prisoners in Nordic countries are men. The respondents vary from 17 to 60 years of age and they differ in length of residence in the Nordic countries. Most of the respondents were born in countries other than where they are serving their sentences and in the same country in which their parents were born. The prisoners have attended school and education mostly in their country of origin or transit countries. Denmark is an exception, as most of the respondents were educated there. Most prisoners in all countries began school at 6-7 years of age. Of the 62 respondents only 14 prisoners have education beyond secondary level. In the Finnish material, it appears that the respondents parents have more and higher education than in the other groups of prisoners. The respondents seem to have an overall positive experience of their previous schooling, regardless of contextual factors in the country they come from. Education and work The respondents mainly express that they are motivated for education and training, but it differs somewhat in the Danish study. The prisoners educational activities seem to be concentrated around language courses, computer training and vocational education, which corresponds well with their educational wishes. There is also an adequate correspondence between their educational wishes and how they see their future. It is however clear that many of the prisoners consider their wishes regarding education and training more as a dream than as reality. Several respondents claim that imprisonment in itself reduces their belief in the future, especially among prisoners with deportation orders. The respondents are particularly concerned with barriers which prevent them from getting an education in prison. This applies especially to structural obstacles and constraints, which are apparent across the different groups of foreign prisoners in the Nordic countries. 16

18 17 Frequently mentioned barriers are the lack of information on educational opportunities, the long waiting list for starting an education, lack of available places in educational programs and courses, limited variation in education offered, and disruption in education due to prison transfer. There is also uncertainty concerning prisoners with deportation orders and uncertainty about their legal rights to education. Most respondents have previous work experience, which is mostly unskilled, of short duration and characterized by coincidences. A few respondents in the Icelandic study have had work that required special knowledge corresponding to their education. Most of the prisoners believe they need more education to compete in the labor market. They want extended educational opportunities and less waiting to get into various educational activities. ICT, language and language learning The respondents consistently have adequate digital basic knowledge. In the Danish study, the respondents show somewhat better skills. There is a general wish among the prisoners for more access to data in education and training, and in other areas. Most respondents want education and training to be provided in their native language, with the exception of those who have been residing for a long time in the country where they serve their sentences, those who speak the language, and those who have taken all or parts of their education abroad. To what extent the prisoners can understand and use the language of the country where they are imprisoned varies with the length of their residence in that country. Most of the respondents do better in oral than in written situations. When returning to society, the foreign prisoners language comprehension will affect their economic, social and political participation, and make it easier for them to make use of their democratic rights. Practical implications The findings in this Nordic study clearly show that both correctional services and educational authorities face major challenges when it comes to foreign prisoners and their right to education. In the report's final chapter, the findings of the study are summarized and discussed. Finally, we list a number of practical implications which we believe follow from

19 18 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov the findings and therefore should have consequences for the correctional services and the prison schools.

20 Innledning 19 KAP 1 Innledning av Kariane Westrheim og Terje Manger I 2006 og 2007 ble den nordiske fangebefolkningens utdanningsbakgrunn- og ønsker kartlagt gjennom omfattende spørreundersøkelser i Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. I de fire førstnevnte land var alle innsatte i målgruppen og fikk skjemaet, mens i Sverige ble hver femte mannlig innsatt og halvparten av de kvinnelige innsatte trukket ut til å delta. Resultatene fra undersøkelsene ble publiserte i nasjonale rapporter og sammenfattet i en felles nordisk rapport (Eikeland, Manger & Asbjørnsen, 2008), som også ble publisert på engelsk (2009). Denne rapporten er en oppfølging av den tidligere nordiske rapporten, men nå har de nordiske land, Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, samarbeidet om å undersøke utvalgte utenlandske gruppers utdanningssituasjon ved hjelp av kvalitative metoder. Hvert av landene har foretatt en nasjonal undersøkelse, og den nordiske rapporten bygger på de funn som ble gjort. Siden denne rapporten, i motsetning til tidligere undersøkelser, har et kvalitativt fundament, har vi valgt å begrunne og beskrive denne metodetilnærmingen relativt grundig. Det gjelder også de metodiske implikasjoner og etiske dilemma som forskerne støtte på underveis i gjennomføringen av feltarbeidet og i anvendelsen av spørreskjemaet. Ser vi på internasjonal litteratur om fengselsforskning, er metodisk tilnærming og særlig etiske konsekvenser hyppig diskutert. Siden det i Norge foreligger relativt lite kvalitativ forskning om utdanningssituasjonen til innsatte i fengsel, er det i tillegg til våre egne erfaringer også viktig å lytte til de forskningserfaringer som gjøres internasjonalt. Vår intensjon med de nasjonale undersøkelsene og denne nordiske rapporten har vært å undersøke utdanningsbakgrunn, ønsker og behov for utdanning hos noen utvalgte grupper

21 20 Utenlandske innsatte i nordiske fengsler utdanningsbakgrunn, ønsker og behov utenlandske innsatte. Kriteriene for utvelgelse var at den utgjorde en relativt stor gruppe utenlandske innsatte, eller fordi det knyttet seg særlige utfordringer til denne gruppen. De gruppene utenlandske innsatte som inngår i denne rapporten har bakgrunn fra Somalia (Danmark), Russland (Finland), Polen (Island), Norge (Irak) og Serbia (Sverige). Rett til utdanning Innsatte i fengsler har samme rett som andre borgere til utdanning og opplæring. Disse rettighetene er regulerte av internasjonale konvensjoner og anbefalinger, og gjelder også for utenlandske statsborgere i nordiske fengsler. I Danmark, Norge og Island er det nedfelt i det nasjonale lovverket at innsatte har rett til utdanning. I Sverige og Finland er det ikke en lovfestet rett. Medlemsstatene i FN og Europarådet har imidlertid forpliktet seg til å følge opp de konvensjoner og anbefalinger de har vært med på å vedta. De nordiske land har således inkorporert Den europeiske menneskerettskonvensjonen i lovverkene sine. Det heter i første tilleggsprotokoll, artikkel 2: «Ingen skal bli nektet retten til utdanning» (jf. Høstmælingen, 2004, s. 313). Det er ikke gjort unntak for utenlandske innsatte i konvensjoner og rekommendasjoner. Dette lovverket skal også sikre personer som soner i andre land sine fengsler, rett til utdanning. Europarådet vedtok i 1989 en rekommendasjon om «Education in prison» der det fremgår at fengselsmyndighetene bør vie særlig oppmerksomhet til utdanning av innsatte med særlige vansker, slik som lese- eller skrivevansker (Europarådet, 1990). Senere, i 2006, vedtok Europarådet en revidert utgave av de europeiske fengselsregler fra 1987 (Europarådet, 2006). I artikkel 1 blir det sagt at personer som er fratatt sin frihet skal behandles med respekt og i henhold til menneskerettighetene. De reviderte europeiske fengselsreglene har også et eget avsnitt om utdanning ( ). Der heter det blant annet at det skal gis prioritet til innsatte med lese- og skrivevansker, regnevansker og manglende tallforståelse, og til innsatte som mangler grunnleggende yrkesferdigheter (28.2). Videre står det at utdanning av unge innsatte og innsatte med særlige behov skal vies særlig oppmerksomhet (28.3). Ifølge de samme europeiske fengselsreglene skal alle innsatte ved ankomst, og eller så ofte som mulig, bli informert skriftlig og muntlig på et språk de forstår, om fengselets regler, samt deres rettigheter og plikter som innsatt (30.1). De europeiske fengselsreglene har og et eget avsnitt om utenlandske innsatte (Foreign nationals artikkel ). Blant annet heter det at innsatte med utenlandsk bakgrunn umiddelbart skal gis informasjon om deres rettigheter til å ta kontakt med eget lands ambassade eller konsulat. Det

22 Innledning 21 skal også sørges for at forholdene ligger til rette slik at dette er mulig. Det finnes også et avsnitt som omhandler etniske og språklige minoriteter, hvor det slås fast at forholdene skal legges til rette for å imøtekomme de særlige behovene til innsatte som tilhører etniske og språklige minoriteter (38.1). Så tidlig som i 1984 vedtok Europarådet en rekommendasjon om utenlandske innsatte (1984) der det fremgår at de skal ha tilgang til utdanning og yrkesopplæring på lik linje med andre innsatte. I tilfelle utenlandske innsatte får plass på kurs som fører til at de kan forbedre utdannings- og yrkeskvalifikasjoner, skal det overveies å gi dem særlig tilrettelegging etter behov ( 5). Retten til utdanning gjelder også utenlandske innsatte med ulovlig opphold i landet, noe som blant annet understrekes av Economic and Social Council i FN (Committee on Economic, Social and Cultural Rights, General Comment no , referert i Høstmælingen, 2004). FN har vedtatt en rekke anbefalinger som medlemsstatene er forpliktet til å etterleve. I takt med en utvikling der flere barn og unge blir fengslet, må kriminalomsorgen rette seg etter FN sin konvensjon om barns rettigheter (Barnekonvensjonen, 1993), blant annet retten til utdanning (artikkel 28). I UNESCO sine anbefalinger for voksenopplæring er retten til utdanning («the right to learn») vurdert som en av forutsetningene for å kunne vokse som individ og samfunnsborger (UNESCO, 1995). Samlet sett går det klart frem av lovverket at både norske og utenlandske innsatte har den same retten til opplæring som innbyggerne ellers i landet. I tillegg til den juridiske begrunnelsen for utdanning og opplæring i fengsel, finnes det en humanistisk begrunnelse. I ethvert samfunn skal innbyggerne ha utdanning, fordi utdanning har egenverdi. Den utvikler hele personligheten, gir mestringsopplevelser, og hegner om menneskets verdighet. Om innbyggerne ikke får anledning til å ta utdanning, er dette en indikasjon på mangel på demokrati i samfunnet. Man kan også se det slik at om enkeltgrupper i samfunnet ekskluderes fra utdanningssystemet, marginaliseres, eller på andre måter forhindres fra å ta utdanning eller delta i opplæring, er dette en alvorlig trussel mot demokratiet. Et bærekraftig demokrati forutsetter kunnskap og deltakelse (Westrheim, 2012). For å oppnå det må alle delta ut fra sine forutsetninger, også dem som soner en fengselsstraff. Den humanistiske begrunnelsen for at innsatte skal ha rett til opplæring blir godt oppsummert av Kevin Warner, tidligere koordinator av fengselsundervisningen i Irland, i innlegget hans på den åttende konferansen for europeiske direktører og koordinatorer for fengselsundervisning, i Luzern, Sveits, i 2010:

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008

Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård. «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det var min dag» Om deltakere og deltakelse i statsborgerseremonier 2006 2008 Anniken Hagelund, Hanne C. Kavli og Kaja Reegård «Jeg følte det

Detaljer

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering

«Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering «Hvis noen forteller om mobbing» Utdypende undersøkelse av funn i Elevundersøkelsen om mobbing, urettferdig behandling og diskriminering Berit Lødding Nils Vibe Rapport 48/2010 «Hvis noen forteller om

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt?

Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? 22. april 2013 Kompetanser utenfor det formelle utdanningssystemet; nesten det samme, men ikke helt? Med utgangspunkt i ikke-formell opplæring på norske arbeidsplasser For information on obtaining additional

Detaljer

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle

Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Carolina Øverlien og Hanne Sogn Kunnskap gir mot til å se og trygghet til å handle Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s Publikasjonsserie fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og

Detaljer

Å bli helsefagarbeider

Å bli helsefagarbeider Å bli helsefagarbeider En kvalitativ undersøkelse av overganger mellom skole og læretid, og mellom læretid og arbeidsliv blant ungdom i helsearbeiderfaget Asgeir Skålholt, Håkon Høst, Torgeir Nyen og Anna

Detaljer

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen

Evaluering av nasjonale prøver som system. Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013 Evaluering av nasjonale prøver som system Idunn Seland Nils Vibe Elisabeth Hovdhaugen Rapport 4/2013

Detaljer

Forklaringer på bostedsløshet

Forklaringer på bostedsløshet NIBR-rapport 2013:6 Evelyn Dyb Katja Johannessen Camilla Lied Torunn Kvinge Forklaringer på bostedsløshet Forklaringer på bostedsløshet Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:5 NIBR-rapport 2013:8

Detaljer

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak

Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Februar 2014 Prosjekt: Evaluering av returtiltak i ordinære mottak Oppdragsgiver: Utlendingsdirektoratet (UDI) Periode: November 2012 februar 2014 Team: Senior

Detaljer

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik

Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av effektene av prosjektet «Klart språk i staten» Malin Dahle Jostein Ryssevik ideas2evidence rapport 11/2013 Malin Dahle Jostein Ryssevik Klart vi kan! - en evaluering av

Detaljer

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1

Et lag rundt læreren. Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning. En kunnskapsoversikt. Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 AFI-rapport 8/2014 Elin Borg, Ida Drange, Knut Fossestøl og Harald Jarning Et lag rundt læreren En kunnskapsoversikt Arbeidsforskningsinstituttet, r2014:1 i ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE THE

Detaljer

Veier til god lokaldemokratisk styring

Veier til god lokaldemokratisk styring Marte Winsvold (red.) Veier til god lokaldemokratisk styring Veier til god lokaldemokratisk styring Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:4 Samarbeidsrapport NIBR/ Uni Rokkansenteret 2013 Samarbeidsrapport

Detaljer

Jeg vet ikke hva jeg er verdt.

Jeg vet ikke hva jeg er verdt. Jeg vet ikke hva jeg er verdt. En kvalitativ studie av eldre innvandrermenns opplevelse av helse Prosjektemne for studenter ved Tverrfaglige kjønnsstudier Universitetet i Oslo Vår 2010 Oda Stormo, Regina

Detaljer

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad

Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013. Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen Sjaastad Rapport 4/2014 Evaluering av Program for skolebibliotekutvikling 2009-2013 Tone Cecilie Carlsten Jørgen

Detaljer

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene

Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene Loughborough University Institutional Repository Mellom konflikt og integrasjon. En evaluering av Kontaktutvalget mellom innvandrere og myndighetene This item was submitted to Loughborough University s

Detaljer

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson

Å SE OG BLI SETT. Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv. Sluttrapport. Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson Å SE OG BLI SETT Klasseromsobservasjoner av intensivopplæringen i Ny Giv Sluttrapport av Wenche Rønning (red.) Janet Hodgson Peter Tomlinson NF-rapport nr. 6/2013 ISBN-nr.: 978-82-7321-644-1 ISSN-nr.:

Detaljer

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl)

Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel. Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger: Søkerens forklaring som bevis i saker om beskyttelse (asyl) Guri C. Bollingmo, May-Len Skilbrei og Ellen Wessel Troverdighetsvurderinger:

Detaljer

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror.

Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Kunnskapsdepartementet 2010 Nye barnehager i gamle spor? Hva vi gjør, og hva vi tror. Status for likestillingsarbeidet i norske barnehager 2010 Statusrapport fra Handlingsplan for likestilling i barnehage

Detaljer

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen

RAPPORT. Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester 2014/30. Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen RAPPORT 2014/30 Evaluering av forbudet mot kjøp av seksuelle tjenester Ingeborg Rasmussen, Steinar Strøm, Sidsel Sverdrup og Vibeke Wøien Hansen Utarbeidet på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet

Detaljer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer

Mer enn bare fotball... More than just football... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball. An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Mer enn bare fotball... Evaluering av Frelsesarmeens Gatefotball More than just football... An evaluation of the Salvation Army s Street soccer Lena Sayed 1 Forord Frelsesarmeens gatefotball er et lavterskeltilbud

Detaljer

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold»

«Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» Rapport 4 / 2014 Anja Emilie Kruse og Solveig Bergman «Jeg kan jo ikke kalle det noe annet enn vold» En forskningsoversikt og en intervjustudie om mødres vold mot barn Nasjonalt kunnskapssenter om vold

Detaljer

Når skal jeg flytte hjemmefra?

Når skal jeg flytte hjemmefra? Marit Ekne Ruud Siri Nørve Når skal jeg flytte hjemmefra? Erfaringer med boliganskaffelse for ungdom med utviklingshemming Når skal jeg flytte hjemmefra? Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:15

Detaljer

Det vil helst gå bra...

Det vil helst gå bra... Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2009 med kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og Det vil helst gå bra... Rapport fra Helsetilsynet 2/2010 Mars 2010 Rapport fra Helsetilsynet 2/2010

Detaljer

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom NIBR-rapport 2012:9 Sara Blåka Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom Status etter Opptrappingsplanen Engasjement, åpenhet og holdninger til psykisk helse og psykisk sykdom

Detaljer

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge

Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge NIBR-rapport 2012:5 Susanne Søholt Aadne Aasland Knut Onsager Guri Mette Vestby Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts- Norge Derfor blir vi her innvandrere i Distrikts-Norge Andre publikasjoner fra

Detaljer

Ulik vektlegging av fremtiden

Ulik vektlegging av fremtiden Trine Cecilie Urdal Ulik vektlegging av fremtiden en studie av barnevernlederes forhold til media Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet for Samfunnsfag i Sammendrag Hvorfor

Detaljer

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker

NIBR-rapport 2009:34. Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo. De unge stemmene. Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker De unge stemmene Lillin Knudtzon og Trond Tjerbo De unge stemmene Innflytelsesorgan for barn og

Detaljer

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner

Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner May Kristin Lindland Å samtale med barn i vanskelige livssituasjoner En analyse av samtalepraksiser mellom barnevernsarbeidere og barn i barneverntjenesten Masteroppgave i sosialt arbeid Høgskolen i Oslo

Detaljer

Overgrep mot eldre i Norge

Overgrep mot eldre i Norge Rapport 3 / 2012 Wenche Jonassen og Astrid Sandmoe Overgrep mot eldre i Norge - erfaringer og løsningsstrategier Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Overgrep mot eldre

Detaljer

Kjøpepress... hva er det for noe?

Kjøpepress... hva er det for noe? Arbeidsrapport nr. 4-1998 Ardis Storm-Mathisen Kjøpepress... hva er det for noe? Et forprosjekt om klærs betydning blant 13-åringer SIFO 2005 Arbeidsrapport nr. 4-1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer