Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen

2 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del 5 Driftsregnskap 38 Hovedansvar 1 39 Hovedansvar 2 47 Hovedansvar 3 62 Hovedansvar 4 69 Hovedansvar 5 77 Hovedansvar 9 79 Del 6 Balanseregnskap 81

3 Del 1 Hoved- oversikter

4 Telemark fylkeskommune ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,76 Andre salgs- og leieinntekter , ,24 Overføringer med krav til motytelse , ,84 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,17 Andre overføringer , ,59 Skatt på inntekt og formue , ,00 Sum driftsinntekter , ,60 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,88 Sosiale utgifter , ,67 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,61 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,93 Overføringer , ,88 Avskrivninger , ,21 Fordelte utgifter , ,17 Sum driftsutgifter , ,01 Brutto driftsresultat , ,59 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , ,52 Sum eksterne finansinntekter , ,52 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , ,69 Avdrag på lån , ,25 Sum eksterne finansutgifter , ,94 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,42 Motpost avskrivninger , ,21 Netto driftsresultat , ,38 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,73 Bruk av disposisjonsfond , ,71 Bruk av bundne fond , ,66 Sum bruk av avsetninger , ,10 Overført til investeringsregnskapet , ,86 Avsatt til disposisjonsfond , ,46 Avsatt til bundne fond , ,30 Sum avsetninger , ,62 Mindreforbruk , ,86

5 Telemark fylkeskommune ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Overføringer med krav til motytelse ,65 Statlige overføringer , ,00 Andre overføringer ,75 Sum inntekter , ,60 Utgifter Lønnsutgifter ,00 Sosiale utgifter ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,22 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , ,97 Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter , ,19 Finanstransaksjoner Utlån ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , Avsatt til bundne investeringsfond , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 Finansieringsbehov , ,59 Dekket slik: Bruk av lån , ,60 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,86 Bruk av disposisjonsfond , ,93 Bruk av ubundne investeringsfond , ,80 Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering , ,59 Mer-/mindreforbruk 0, ,00

6 Telemark fylkeskommune BALANSEREGNSKAPET 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,00 Herav: Faste eiendommer og anlegg Note 11, , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler Note 11, , ,00 Utlån ,00 Aksjer og andeler Note , ,00 Pensjonsmidler Note , ,00 Omløpsmidler , ,79 Herav: Kortsiktige fordringer , ,73 Konserninterne kortsiktige fordringer ,22 Premieavvik Note , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,06 SUM EIENDELER , ,79 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,10 Herav: Disposisjonsfond Note , ,31 Bundne driftsfond Note , ,47 Ubundne investeringsfond Note , ,92 Bundne investeringsfond Note , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Note , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk Note , ,06 Kapitalkonto Note , ,34 Langsiktig gjeld , ,75 Herav: Pensjonsforpliktelser Note , ,00 Ihendehaverobligasjonslån Note , ,00 Andre lån Note , ,75 Kortsiktig gjeld , ,94 Herav: Annen kortsiktig gjeld , ,94 Konsernintern kortsiktig gjeld 9 506,00 - Premieavvik Note , ,00 SUM EGENKAPITAL/GJELD , ,79 Memoriakonto , ,85 Herav: Ubrukte lånemidler , ,04 Andre memoriakonti , ,81 Motkonto for memoriakontiene , ,85 Skien, Evy-Anni Evensen fylkesrådmann Rut R. A. Hauknes regnskapssjef

7 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,97 Sum frie disponible inntekter , ,97 Renteinntekter og utbytte , ,70 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,32 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,62 Til ubundne avsetninger , ,73 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,73 Bruk av ubundne avsetninger ,00 Bruk av bundne avsetninger ,00 Netto avsetninger 0,00 0,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 Til fordeling drift , ,35 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,29 Mer-/mindreforbruk ,95 0,00 0, ,06

8 R Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj.2013 Regnskap 2012 Hovedansar 1:Styring, adm og fellestjenester Utgifter , ,76 Inntekter , ,21 1 Styring, adm og fellestjenester , ,55 Hovedansvar 2: Videregående opplæring Utgifter , ,38 Inntekter , ,56 2 Videregående opplæring , ,82 Hovedansvar 3: Tannhelse Utgifter , ,59 Inntekter , ,62 3 Tannhelser , ,97 Hovedansvar 4: Regional utvikling Utgifter , ,46 Inntekter , , Næring, den gode bustad , ,30 Hovedansvar 5: Areal og transport Utgifter , ,24 Inntekter , ,59 5 Areal og transport , ,65 Hovedansvar 8: Pensjon og lønnsavsetning Utgifter , ,00 Inntekter , ,00 5 Areal og transport , ,00 FRA SKJEMA 1A , , , ,29

9 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler , ,19 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,19 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,60 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer , ,25 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,35 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,20 Overført fra driftsregnskapet , ,86 Bruk av avsetninger , ,13 Sum finansiering , , , ,19 Udekket/udisponert

10 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET INVESTERINGSPROSJEKT. Regnskap 2013 Just budsj 2013 Oppr budsj 2013 I IT-investering felles , I Strakstiltak Fylkeshuset , I Hjalmar Johansen vgse - ferdig I Bioenergi Enøktiltak , I Søve vgs - parkering/vei/gangvei , I Klosterskogen vgs - byggtekninsk utbedring , I Notodden vgs (T-skolene 2010) , I Nye Skien vgs , I Notodden vgs - brannsikringstiltak , I Bø vgs - idrettshall , I Notodden vgs - spesialrom , I Brannsikring bygg I Universell utforming bygg , I Ladestasjon EL-bil Fylkeshuset , I Rjukan VGS, branntiltak , I Bø VGS, branntiltak , I Fylkeshuset, branntiltak , I Croftholmen VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, branntiltak , I Kragerø VGS, branntiltak , I Bø VGS avd Seljord, branntiltak , I Bamble VGS, branntiltak , I Porsgrunn VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, Universell utforming , I Ny Skien vgs Klosterøya , I Utstyr skolene , I Ny bil Skogmo vgs , I Utstyr Søve vgs , I Ny buss - Lunde vgs , I Tannhelse - klinikk Åmodt/Dalen I Tannhelse - investering utstyr I Tannhelse investering , I Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad , I Rv-37 Tinnsjøtunnellen , I Fv-109 Åsland - Setre (rest) , I TS-tiltak diverse Grenland I Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) , I Sykkelvegtiltak Notodden 7 875, I Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig , I Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn , I Sykkelvegtiltak Grenland , I FTU - aksjon skoleveg , I Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland , I Sikring av gangfelt/krysningssteder, Grenland , I Tiltak mot utforkjøringsulykker , I Støytiltak, vannforvaltning m.m , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , I Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate , I Planlegging og prosjektering Grenland , I Grunnerverv, Planlegging og prosjektering , I Fv 355 Tjønnfoss-Krossli , I Fv 38 Åmot-Dalen , I Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland ,

11 Telemark fylkeskommune Regnskap 2013 Just budsj 2013 Oppr budsj 2013 I Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland , I TS-tiltak i Grenland , I TS-tiltak i øvrige Telemark , I TS-tiltak Fv 359 Lannavegen , I Fv 32 Lilleelvgate , I Merkebekk jernbaneundergang , I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru , I Fv 851 Arabu - Varland , I Fv 51 Trommedalsvegen , I Fv302 Drangedal - Kjosen , I Fv 753 Bokko - Dale , I Fv 455 Vråliosen - Nordbø , I Fv 201 Sundby - Riis (Bamble) , I Fv 206 Høen - Findal I FV 401 Birtedalen , I Fv 51 Klovholt - Solum kirke , I Fv356 Porsgrunn bru , I Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang , I Fv 755 Ruuds bru - Buskerud grense , I Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) , I Bypakke Grenland - planlegging , I Kjøp/salg av bygninger/ tomter , I Tiltakspakke - Tip-hall Porsgrunn vgs , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , I Egenkapitalinnskudd , I Aksjer og andeler , I Utlån/innskudd egne foretak , TOTALE UTLÅN OG FORSKOTTERINGER , I Notodden vgs. Utstyr YS og skolen , TOTALE AVSETNINGER ,00 0,00 0,00 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV , , ,00

12 Del 2 Noter

13 Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntekts-føres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring (amortisering) over de neste 10 til 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (tall i tusen) Balanseregnskapet: Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) Fra drift-og investeringsregnskapet: Fra drift Fra inv. Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinnt Inkl Vabakken Eksterne finansieringsutg Sum drifts- og investeringsregnskapet: Endring mem.konti ubrukte lånemidler Verdier vedr. Vigo overført eget IKS Korrigert endring i arbeidskapital

14 Note 3 Pensjon (tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon. Ordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet på 66% inkl.folketrygden. Pensjonene samordnes med folketrygden. Pensjonskostnader KLP SPK Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. adm) Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum premieavvik inkl. aga Estimatavvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse ,1 % aga av netto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktielser Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00% 4,50 % 4,00 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 3,16 % 2,87 % 3,16 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,87% 3,16 % 2,87 % 3,16 % Forventet avkastning 5,00 % 5,50 % 4,35 % 4,85 % Pensjonsfond Forskjellen på det som regnskapsføres i pensjonskostnad og det som faktisk betales til pensjonsselskapet i premie er premieavvik. Pos. premieavvik vil i praksis bety at et kommuneregnskap ser bedre ut enn det i virkeligheten er. Fylkestinget vedtok i 1. tertial 2011 at premieavvik skulle avsettes på fond. Årets premieavvik er på 31,5 mill. kroner. Før endringen med avsetning ville dette økt årsresultatet tilsvarende. Per har vi en fordring på ca 171 mill. kroner som er inntektsført tidligere år å uten å være et reelt krav. Dette skal reverseres innen 10 år, noe som i snitt gir en utgift på ca 17 mill per år. Til sammenlign.har vi nå et fond på 101,9 mill. som veier opp denne urealistiske fordringen i balansen. KRD ser at ordningen med premieavvik har slått feil ut i kommunesektoren og foreslår nå en reversering fra 10 til 5 eller 7 år klp-aktuarberegnet premieavvik spk-aktuarberegnet premieavvik reversering premieavvik avsatt fond netto påvirkning på resultatet Bokført årsresultat Reelt (likviditetsmessig) årsresultat Resultat uten avsetning

15 Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE Oppr.beløp Beløp Fra Til År Stiftinga Vest-Telemark museum Kragerø Fjordbåtselskap Sum FORRETNINGS-/SPAREBANKER Oppr. beløp Beløp Fra Til År DnB NOR - Garanti Sparebank1 - Skien-Dalen AS Letter of Comfort - E134 og Rv Letter of Comfort - E18 Telemark Sum Totale garantier Note 5 Aksjer og andeler i varig eie tall i tusen Eierandel Balanse Balanse Selskapets navn Markeds-verdi Kragerø Fjordbåtselskap AS 29,00 % Vestviken Kollektivtrafikk AS 33,33 % BTV-investeringsfond AS 1,98 % Skien Dalen Skipsselskap AS 26,87 % Vest-Telemark Næringsbygg AS 9,91 % 1 1 E134 Haukelivegen AS 3,30 % Telemark og Vestfold Regionteater AS 25,00 % Telemark Byggtjeneste AS 2,33 % 4 4 Rehabiliteringssenteret AIR AS 0,72 % 8 8 Raulandsakademiet - Rauland Vandrehjem 2,60 % E 134 og Rv36 Telemark AS Vekst i Grenland AS 8,80 % E18 Telemark AS Vegfinans AS 16,67 % Bypakke Grenland AS 50,00 % Interoperabilitetstjenester AS (IO AS) 1,56 % Inudstriinkubatoren Proventia AS 6,98 % Sum aksjer Egenkapitalinnskudd i KLP Telemark Interkommunale Næringsfond 64,00 % Telemark kommunerevisjon IKS 20,87 % Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 18,50 % Norsk Kjøtt BA 1 1 Telemarksreiser AL Skien Boligbyggelag 2 2 Eidanger Boligbyggelag 10 andeler 1 1 Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark 4,62 % Nortura 6 6 Biblioteksentralen AL 9 9 Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS 12,00 % 0 0 Innovasjon Norge 2,60 % GEA Norvegica Geopark IKS 34,40 % 0 0 Tannhelsetj kompetansesenter sør IKS 20,00 % 0 0 Brevik Fergeselskap IKS 50,00 % Sum andeler Sum aksjer og andeler For de fleste av fylkeskommunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi.

16 Note 6 Utlån (tall i tusen) Utlån til Balanse Balanse Vabakkentunnellen Utlån egne foretak - - Sum utlån Vabakkentunnellen ble omdefinert fra veginvestering til utlån i 2010 da det er en statlig veg som vi forskutterer. Den er finansiert med egne midler da det ikke er tillatt å bruke lån til annet enn våre egne investeringer. Tilbakebetalt full og helt i 2012 og Note 7 Fordringer/gjeld til egne fylkeskommunale foretak (tall i tusen) Fylkeskommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr 120 kr 10 kr kr - TELEMARKSKANALEN FKF kr 7 kr - kr 65 Sum kortsiktige poster kr 127 kr 10 kr kr 65 Langsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr - TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 8 Avsetninger og bruk av fond (tall i tusen) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Fond Vigo overført eget IKS Avsetninger til fondene Beholdning Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene 0 0 Beholdning

17 Note 9 Kapitalkonto (tall i tusen) Saldo Endringer i perioden: Av- og nedskriving av fast eiendom Avskriving veianlegg og trafikksikring Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avdrag fra staten (Vabakken) Bruk av lånemidler Økning pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom inkl tomter Aktivering av utstyr, maskiner, transportmidler Aktivering av veianlegg - trafikksikring Kjøp av aksjer og andeler Salg av fast eiendom Utlån Avskrevet utlån Avdrag på eksterne lån Egenkapitalinnskudd pensjonskasse Endring pensjonsmidler Arbeidsg.avg. netto pensjonsforpliktelse (reduksjon) Saldo Note 10 Endring i regnskapsprinsipp Konto endring i regnskapsprinsipp under egenkapitalen består av endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendringer fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. År Begivenhet tal i tusen 1986 Feriepenger Påløpte renter Materialbeholdning Lærlingetilskudd Momskompensasjon, gammel ordning Prinsippendringer som er satt på egen konto ( ) Note 11 Anleggsmidler (tall i tusen) Inventar og utstyr Kontor og ITutstyr Transportmidler Vei og trafikk sikkerhet fast eiendom SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk.nedskrivninger Akk. avskr./nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Finansiell leieavtale Økonomisk levetid 10 år 5 år 5/10 år 20/40 år 40/50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

18 Note 12 Lånegjeld (tall i tusen) Type lån Lånegiver Bindingstid Lån delt Nominell Betalte og Lånesaldo opp i rente p.t. anord. renter Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Obl.lån DnBNOR Flytende 2, Lån Klp kommunekreditt AS Flytende 2, Leieavtale Volvofinancial Services Flytende Leieavtale SC Equipment Flytende Sum låneportefølje 3, (tall i tusen) Swaper Avtalepart Bindingstid Lån delt Fast rente Betalte og Beløp opp i anord. renter Nordea Fast 4, Nordea Fast 4, Nordea Fast 3, DnB NOR Fast 3, DnB NOR Fast 3, DnB NOR Fast 3, Fokus Bank ASA Fast 3, Sum lån bundet opp i fast rente 3, Totale renteutgifter Fylkeskommunen har pr bundet 700 mill. kr av sin totale lånegjeld i fastrenteavtaler. Dette utgjør 41,5 % av den totale låneporteføljen på 1,75 mrd kroner. I tillegg er det tatt opp fastrentelån som utgjør 16 % av låneporteføljen. Dette er innenfor vedtatt reglement. Swapavtale som utgår i 2014 vil ikke bli fornyet. Alle swapavtalene er inngått for å sikre rentenivået da lånene hittil har vært tatt opp med flytende rente. Det er ingen opsjonsknytning til avtalene. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til sammen mill. kroner. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr. 7 utgjør kr Forenklet modell angir et låneavdrag på kr Budsjettert opptak av lån: kroner (inkludert budsjettendringer) Innteksført bruk av lån: ,66 kroner Gjennomsnittlig rente pr er 3,11 % Note 13 Årsverk tal på årsverk tal på ansatte tal på kvinner % andel kvinner tal på menn % andel menn tal på kvinner i høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger tal på menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger , % 41 % 43 % % 48 % % 52 % 57 %

19 Fordeling heltid/deltid tal på deltidsstillinger tal på ansatte i deltidsstillinger tal på kvinner i deltidsstillinger % andel kvinner i deltidsstillinger tal på menn i deltidsstillinger % andel menn i deltidsstillinger Lønn til fylkeskommunens ledelse Fylkesordfører Administrasjonssjef og 2012 inneholder statistikk for kun Telemark fylkeskommune. Tallene for 2011 inneholder i tillegg årsverkene for Telemarkskanalen og TFK Eiendom. Begge foretakene har nå denne noten i sine egne årsregnskaper. Tiltak for å bedre likestilling mellom kjønnene: Telemark fylkeskommune skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og blant annet rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Til topp- og mellomlederstillinger skal det være kvalifiserte søkere av begge kjønn, og begge kjønn skal innstilles. Dvs at det må jobbes mer aktivt for å få kvalifiserte søkere av begge kjønn til å søke. Ved utlysning av ledig stilling skal underrepresentert kjønn oppfordres til å søke. Når det finnes kandidater av begge kjønn til en ledig stilling, skal minst en representant fra det underrepresenterte kjønn tas inn til intervju, når formelle krav til stillingen er oppfylt. Note 14 Årsresultater (tall i tusen) Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Sammensetning av mer/mindreforbruk Ansvar 1 - styring, adm. og fellestjenester Ansvar 2 - videregående opplæring Ansvar 3 - tannhelse Ansvar 4 - regional utvikling Ansvar 5 - areal og transport Ansvar 8 - pensjon og lønnsavsetning Ansvar 9 - fellesinntekter, jf. hovedoversikt 1 A T O T A L T Note 15 Hendelser etter balansedagen Avgiftssak Skatt Sør og VKT AS I saken om etterberegning av inngående merverdiavgift mellom VKT AS og Skatt Sør, fikk VKT fullt medhold i Borgating lagmannsrett 11. mars VKT AS får dermed også full erstatning for sine saksomkostninger. Staten har ankefrist i 4 uker fra dommeen er forkynt og det er stor sannsynlighet for at den benyttes. Saken har stor økonomisk betydning for oss, men også prinsippiell betydning for organiseringen av kollektivtjenester i andre fylker i landet.

20 Note 16 Investeringer i anleggsmiddel Tal i heile tusen Prosjekt Prosjektperiode tidl. år år ramme Prosjekt-ramme Regnskaps-ført Regnskaps-ført i Gjenstående Sum regnskapført Klosterskogen vgs - byggtekninsk utbedring Rv-37 Tinnsjøtunnellen Tiltakspakke - Tip-hall Porsgrunn vgs Sluttregnsk. i egne saker Bamble VGS, branntiltak Bioenergi Enøktiltak Bø vgs - idrettshall Bø VGS avd Seljord, branntiltak Bø VGS, branntiltak Croftholmen VGS, branntiltak Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland Fv 201 Sundby - Riis (Bamble) Fv 206 Høen - Findal Fv 32 Lilleelvgate Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang Fv 355 Tjønnfoss-Krossli Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) Fv 38 Åmot-Dalen FV 401 Birtedalen Fv 455 Vråliosen - Nordbø Fv 51 Klovholt - Solum kirke Fv 51 Trommedalsvegen Fv 753 Bokko - Dale Fv 755 Ruuds bru - Buskerud grense Fv 802 Tveiten - Lårdal Fv 851 Arabu - Varland Fv 854 Hylland - Øyfjell Fv-109 Åsland - Setre Fv302 Drangedal - Kjosen Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate Fv356 Porsgrunn bru Fv-37 Rassikring Maristien Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) **/*** Fylkeshuset, branntiltak Kragerø VGS, branntiltak Merkebekk jernbaneundergang Notodden vgs (T-skolene 2010) Notodden vgs - brannsikringstiltak Notodden vgs - spesialrom Nye Skien vgs Porsgrunn VGS, branntiltak Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn Rjukan VGS, branntiltak Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad *** Strakstiltak Fylkeshuset Sykkelvegtiltak Grenland Sykkelvegtiltak Notodden Søve vgs - parkering/vei/gangvei TS-tiltak Fv 359 Lannavegen Universell utforming bygg Utstyr skolene 2013* Vest-Telemark VGS, branntiltak Ny Skien vgs Klosterøya Kjøp/ salg av bygninger/tomter * Større prosjekt > 1 mill

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 24. Del 4 Investeringsregnskap 27 Årsregnskap 2014 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2014 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 24 Del 4 Investeringsregnskap 27 Del 5 Driftsregnskap 41 Hovedansvar 1

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28

INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 3. Del 2 Noter 12. Del 3 Revisjonsmelding 25. Del 4 Investeringsregnskap 28 Årsregnskap 2015 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2015 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 25 Del 4 Investeringsregnskap 28 Del 5 Driftsregnskap 55 Hovedansvar 1

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter.

Rekneskap. Bokn. kommune. for. Inkl. Noter. Rekneskap 2009 Bokn for kommune Inkl. Noter. Innhald Driftsrekneskap... 3 Investeringsrekneskap... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Balanse... 6 Regnskapsskjema 1A - drift... 7 Regnskapsskjema

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012

REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 , REKNESKAPSSAMANDRAG FOR STORD HAMNESTELL 2012 I I I I I. Driftsinntekter I I i., Bruker betalinger 0 Andre salgs og leieinntekter -6 767 813-6 184 149-6 184 149-7 229 552 Overføringer med krav til motytelse

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387

Bergen Vann KF Særregnskap 2007. Balanse. Kasse, postgiro, bankinnskudd 625 810 399 388 189 540 Sum omløpsmidler 4 665 683 519 443 988 387 Balanse Noter Regnskap Regnskap 2007 2006 EIENDELER ANLEGGSMIDLER Faste eiendommer og anlegg 0 0 Utstyr, maskiner og transportmidler 0 0 Utlån 6 17 790 400 19 272 933 Aksjer og andeler 0 0 Pensjonsmidler

Detaljer

Økonomisk oversikt driftsregnskap

Økonomisk oversikt driftsregnskap Økonomisk oversikt driftsregnskap Noter Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett Regnskap 2014 2014 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Andre salgs- og leieinntekter 3 243 176 247 841 214 692 241 519 Overføringer

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF

GAMVIK NORDK UTVIKLING KF GAMVIK NORDK UTVIKLING KF REGNS P QKONOMISK OVERSIKT I HENHOLD TIL FORSKRIFT OM ARS OG ARSBERETNING KJØREDATO: 09/02/10 KL: 13.12.42 GAMVIK NORDKYN UTVIKLING KF SIDENR: 1 SSKJEMA 1A DRIFTSET KOSTRAART

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015

Vedlegg til budsjett for Meland kommune 2015 Vedlegg til budsjett for Meland kommune Økonomiske oversikter Side Driftsregnskap V - 2 Investeringsregnskap V - 3 Anskaffing og bruk av midlar V - 4 Budsjettskjema 1 A - Drift V - 5 Budsjettskjema 2 A

Detaljer

Stavanger Byggdrift KF

Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift KF Stavanger Byggdrift er opprettet fra 01.01.2001 som et kommunalt foretak under Stavanger kommune. Ved opprettelsen overtok foretaket varige driftsmidler fra kommunen. Disse ble overført

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283

Kommunerevisjon IKS. Regnskapssammendrag for 2009. Lønn m.v. inkl. sosiale utgifter 2 651 000 2 378 656 2 411 283 Kommunerevisjon IKS apssammendrag for 29 Driftsregnskap Driftsinntekter: Budsjett inkl. endr ap Sist avlagte regnskap Salgsinntekter -3 87 5-2 642 598-2 814 94 Refusjoner -6 33-1 59 Sum salgsinntekter

Detaljer

Regnskapsheftet. Regnskap 2006

Regnskapsheftet. Regnskap 2006 Regnskapsheftet Regnskap 2006 ÅRSREGNSKAP 2006 - INNHOLD Side Innholdsfortegnelse 3 Innledning 7 Økonomiske oversikter i henhold til forskrift om årsregnskap og årsberetning Regnskapsskjema 1A, Driftsregnskapet

Detaljer

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING

HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING Ordinært Renteinntekter Gevinst Renteutgifter Tap Avdrag Merforbruk/mindreforbruk HOVEDOVERSIKTER FORMANNSKAPETS INNSTILLING innstilling: Budsjettskjema 1A Investeringer Budsjett 2011 Budsjett 2012 Budsjett

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg.

STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. Herøy (Kommune) 0e).1 13 OL0 (0.13 et,c SAKSNR: 1/2013. STYRE/RÅD/UTVALG Kontrollutvalg. MØTEDATO 13.6.2013. Til Kommunestyret i Herøy kommune. Heroy kommunes regnskap for 2012. Herøy kommunes regnskap

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Rekneskap. Bokn Kommune

Rekneskap. Bokn Kommune Rekneskap m/noter Bokn Kommune 2011 Side 1 Innhald: side Økonomisk oversikt - drift 3 Økonomisk oversikt - investering 4 Anskaffelse og anvendelse av midler 5 Balanse 6 Endring i arbeidskapital 7 Rekneskapssjema

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009

Nordkapp Havn KF REGNSKAP 2009 REGNSKAP 2009 1 Innholdsfortegnelse 2 Kommentarer 3 Resultatoversikt drift 4 Balanseregnskapet 5 Oversikt inntekter/utgifter driftsregnskapet 6 Detaljert balanseregnskap 7 Note 1 Spesifikasjon overføringer

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005

Måsøy kommune. Årsregnskap 2005 Måsøy kommune Årsregnskap 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Økonomisjefens analyse.. 2 Del 2: Noter Note 1: Endring i arbeidskapitalen... 5 Note 2: Kommunens pensjonsforpliktelser.. 5 Note 3: Kommunens garantiansvar..

Detaljer

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS

TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS. www.tekomrev.no -1- Årsregnskap. og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS www.tekomrev.no T I 4. / -1- + Årsregnskap og årsberetning 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Arsregnskap for 2013 Telemark kommunerevisjon IKS Fylkesbakken 10 3706 Skien Innhold:

Detaljer

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE

REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE REKNESKAP 2013 MED NOTER FOR BOKN KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse Økonomisk oversikt - drift... 3 Økonomisk oversikt - investering... 4 Anskaffelse og anvendelse av midler... 5 Oversikt - balanse... 6 Oversikt

Detaljer

høyland Sokn Årsregnskap 2015

høyland Sokn Årsregnskap 2015 høyland Sokn Årsregnskap 2015 DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regnskap Budsjett Regnskap Note 2015 2015 2014 Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 775 938 859 500 861 417 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet

Årsregnskap 2011. - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet - Kommentar til regnskapet - Hovedoversikter - Driftsregnskap - Investeringsregnskap - Balanseregnskap - Noter til regnskapet Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET... 2 DRIFTSREGNSKAP... 2 INVESTERINGSREGNSKAP...

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673

Årsregnskap. Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 Årsregnskap Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS IKAVA Org.nr. 971 531 673 2010 Driftsregnskap 2010 DRIFTSINNTEKTER Regnskap 2010 Budsjett 2010 Regnskap 2009 Andre salgs- og leieinntekter -584 461-95

Detaljer

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE

REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE REGNSKAP 2013 FEDJE KOMMUNE INNHOLD ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT SIDE 3 ØKONOMISK OVERSIKT INVESTERING SIDE 5 ØKONOMISK OVERSIKT BALANSE SIDE 6 REGNSKAPSSKJEMA 1A, 1B - DRIFT SIDE 8 REGNSKAPSSKJEMA 2A, 2B

Detaljer

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I

I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I I Metodistkirken i Norge Fredrikstad Menighet I Årsberetning 013- Finanskomiteen Rettvisende oversikt over utvikling og resultat Menighetens totale inntekter har gått marginalt opp i 013 sammenlignet med

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 13.911.154,48 14.782.800,00 14.782.800,00 14.412.285,68 Andre salgs- og leieinntekter 20.146.090,02

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse.

FAUSKE KOMMUNE. Både driftsregnskap og investeringsregnskap er avsluttet i balanse. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/3851 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: 11/961 I Saksbehandler: Jonny Riise Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 035/1 1 FORMANNSKAP Dato: 30.05.2011 030/1 1

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014

BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 INNHALD INNHALD... 1 DRIFTSREKNESKAP... 2 INVESTERINGSREKNESKAP... 2 BALANSEREKNESKAP... 4 NOTER... 5 SIGNATURAR... 8 BØMLO KULTURHUS KF ÅRSREKNESKAP 2014 DRIFTSREKNESKAP

Detaljer

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014

Høgskolen i Hedmark. BREV 340 Kommunalt og statlig regnskap. Eksamen høsten 2014 @ Høgskolen i Hedmark BREV 34 Kommunalt og statlig regnskap Eksamen høsten 214 Eksamenssted: Høgskolen i Hedmark Eksamensdato: 8. desember 214 Eksamenstid: 9.-13. Sensurfrist: 31. desember 214 Tillatte

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Fylkeskommunens årsregnskap

Fylkeskommunens årsregnskap Hva må vi være oppmerksomme på? Studiebesøk fra kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo, 19. mars 2013 Øyvind Sunde, director Alt innhold, metoder og analyser presentert i denne presentasjonen er BDO AS eiendom,

Detaljer

Årsbudsjett 2012 DEL II

Årsbudsjett 2012 DEL II Årsbudsjett 2012 DEL II Innhold Generelle forutsetninger for årsbudsjettet 51 Årsbudsjett drift 2012 53 Årsbudsjett investeringer 2012 55 Øvrige obligatoriske skjemaer 57 Vest-Agder fylkeskommune 50 Generelle

Detaljer

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS)

1. Noter - Regelverk. 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven. 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1. Noter - Regelverk 1.1 Noter i henhold regnskapsforskriften til Kommuneloven 1.2 Noter i henhold til God Kommunal Regnskapsskikk (GKRS) 1 1.3 Anbefaling fra GKRS: Kommunal Regnskapsstandard nr. 6 2.

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Måsøy kommune Årsregnskap 2010

Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Måsøy kommune Årsregnskap 2010 Innhold DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 4 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 4 Netto driftsresultat... 4 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 4 LANGSIKTIG GJELD OG FOND...

Detaljer

Måsøy kommune. Årsregnskap

Måsøy kommune. Årsregnskap Måsøy kommune Årsregnskap 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1: ØKONOMISJEFENS ANALYSE... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter... 3 LANGSIKTIG GJELD

Detaljer

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2016 FEDJE KOMMUNE Versjon 214 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003

Levanger kommune Rådmannen. Rapport. Regnskap 2003 Levanger kommune Rådmannen Rapport Regnskap 2003 Levanger 2004 Innholdsfortegnelse: Økonomisk oversikt - Drift side 1-2 Økonomisk oversikt - Investering side 3 Anskaffelse og anvendelse av midler side

Detaljer

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22

INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE. Del 1 Hovedoversikter 1. Del 3 Revisjonsmelding 20. Del 4 Investeringsregnskap 22 INNHOLD ARSREGNSKAP 2009 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE side Del 1 Hovedoversikter 1 Del 2 Noter 11 Del 3 Revisjonsmelding 20 Del 4 Investeringsregnskap 22 Del 5 Driftsregnskap 28 Del 6 Balanseregnskap 89

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Økonomisk oversikt - drift

Økonomisk oversikt - drift ALSTAHAUG ASYLMOTTAK REGNSKAP 2012 Økonomisk oversikt - drift 2 Økonomisk oversikt - investering 8 ALSTAHAUG ASYLMOTTAK - 2012 01.03.2013 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Bærum Skiklubb Alpin. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt 2 813 304 2 818 853 Annen driftsinntekt 5 548 588 Offentlig tilskudd 5 187 475 52 121 Sum driftsinntekter 3 006 328 2 871 561 Varekostnad

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning

Årsregnskap. Kringsjånett SA. Org.nr.:984 581 076. * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Årsregnskap 2013 Kringsjånett SA Org.nr.:984 581 076 * Styrets beretning * Resultatregnskap * Balanse * Noter til regnskapet * Revisors beretning Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 %

Brutto driftsresultat -10 392 7 116-10 268-1 770 17 190 30 778. Brutto driftsresultat % -3 % 2 % -3 % -1 % 6 % 10 % Hovedoversikter Drift Regnskap 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Budsjett 2019 Driftsinntekter Brukerbetalinger 7 832 7 439 8 042 8 042 8 042 8 042 Andre salgs- og leieinntekter

Detaljer

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45

Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Note 1: Endring likviditetsreserver. Likviditetsreserve drift. Saldo pr. 01.01 22.740.546,45 Avsetning 0,00 Bruk 0,00 Saldo pr. 31.12. 22.740.546,45 22.740.546,45 22.740.546,45 Likviditetsreserve investering.

Detaljer

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift

Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift Vedlegg 7.1 Økonomiplan drift FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Rekneskap 2009 Budsjett 2010 Budsj. 2010rev Budsjett 2011 Buds'ett 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014 2 Skatt på inntekt og formue 1) -388 629 878-412

Detaljer

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014

REKNESKAP. Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 REKNESKAP Vedteke av Surnadal kommunestyre xx.xx.2014 Økonomiske oversikter - drift Oppr.budsj. 2012 Driftsinntekter Brukarbetalingar 20801187 19428000 19336000 4709 Andre sals- og leieinntekter 29365143

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014

FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 FLÅ KOMMUNE REGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Revisjonsberetning... 3 Økonomisk oversikt - drift... 5 Økonomisk oversikt investering... 6 Anskaffelse og anvendelse av midler... 7 Oversikt balanse... 8

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015

KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014. 7.april 2015 KILDEN TEATER- OG KONSERTHUS FOR SØRLANDET IKS ÅRSBERETNING 2014 7.april 2015 ÅRSBERETNING Selskapets art og hvor den drives Kilden Teater- og Konserthus for Sørlandet IKS er et interkommunalt selskap

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013.

Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 19.03.2014 18737/2014 2014/1913 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/56 Bystyret 07.05.2014 Bodø Kulturhus KF. Årsregnskap og årsberetning 2013. Forslag

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn

DRIFTSREGNSKAP. Høyland sokn DRIFTSREGNSKAP Driftsinntekter og driftskostnader Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note 2014 2014 2014 2013 36100 Betaling fra deltakere 47 205 61 050 109 800 84 870 36110 Deltakerbetaling

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442

Årsregnskap. Norsk helse- og avholdsforbund. Org.nr.: 876 077 442 Årsregnskap 2012 Norsk helse- og avholdsforbund Org.nr.: 876 077 442 Resultatregnskap Norsk Helse- Og Avholdsforbund Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Subsidier 6 767 471 747 784 Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510

Note 3 Varekostnad 2009 2008 Andre varekostnader 474 342 454 510 Sum varekostnad 474 342 454 510 Note 1 Driftsinntekter og -kostnader pr virksomhetsområde Driftsinntekter pr virksomhetsområde Annet 575 039 549 507 Sum driftsinntekter 575 039 549 507 Driftsinntekter fordelt på geografi Helse Midt-Norge

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2012 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING.

ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. ÅRSRAPPORT 01.01. 31.12 2013 STYRETS ÅRSRAPPORT. RESULTATREGNSKAP, BALANSE, KONTANTSTRØMANALYSE OG NOTER. AVDELINGSREGNSKAP. REVISJONSBERETNING. STIFTELSEN STEINERSKOLEN I LILLEHAMMER Org.nr. 971 534 818

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner:

Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: 2 KONTOPLAN 2.1 Oppbygging Kontostreng for drifts- og investeringsregnskapet i Modum kommune er bygget opp med følgende dimensjoner: - - (- ) art ansvar tjeneste prosjekt artskonto kostnadssted funksjonsområde

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER

BUDSJETTSKJEMA 1A. Oppr. budsjett 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018. Regnskap 2013 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER BUDSJETTSKJEMA 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER 2014 Budsjett 2015 Budsjett 2016 Budsjett 2017 Budsjett 2018 Skatt på inntekt og formue -85 730 240-86 200 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000-87 555 000 Ordinært

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd

Årsregnskap Måsøy Sokn 2011. Kirkelig Fellesråd Årsregnskap Måsøy Sokn 2011 Kirkelig Fellesråd INNHOLDSFORTEGNELSE Innhold ØKONOMISJEFENS NOTER... 3 ANALYSE AV DRIFTSRESULTATET... 3 Netto driftsresultat... 3 Netto drift i % av sum driftsinntekter...

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer