Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsregnskap. Foto: Dag Jenssen. www.telemark.no"

Transkript

1 Årsregnskap 2013 Foto: Dag Jenssen

2 INNHOLD ÅRSREGNSKAP 2013 FOR TELEMARK FYLKESKOMMUNE Del 1 Hovedoversikter 3 Del 2 Noter 12 Del 3 Revisjonsmelding 22 Del 4 Investeringsregnskap 25 Del 5 Driftsregnskap 38 Hovedansvar 1 39 Hovedansvar 2 47 Hovedansvar 3 62 Hovedansvar 4 69 Hovedansvar 5 77 Hovedansvar 9 79 Del 6 Balanseregnskap 81

3 Del 1 Hoved- oversikter

4 Telemark fylkeskommune ØKONOMISK OVERSIKT - DRIFT Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger , ,76 Andre salgs- og leieinntekter , ,24 Overføringer med krav til motytelse , ,84 Rammetilskudd , ,00 Andre statlige overføringer , ,17 Andre overføringer , ,59 Skatt på inntekt og formue , ,00 Sum driftsinntekter , ,60 Driftsutgifter Lønnsutgifter , ,88 Sosiale utgifter , ,67 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,61 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,93 Overføringer , ,88 Avskrivninger , ,21 Fordelte utgifter , ,17 Sum driftsutgifter , ,01 Brutto driftsresultat , ,59 Finansinntekter Renteinntekter og utbytte , ,52 Sum eksterne finansinntekter , ,52 Finansutgifter Renteutgifter og låneomkostninger , ,69 Avdrag på lån , ,25 Sum eksterne finansutgifter , ,94 Resultat eksterne finanstransaksjoner , ,42 Motpost avskrivninger , ,21 Netto driftsresultat , ,38 Interne finanstransaksjoner Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk , ,73 Bruk av disposisjonsfond , ,71 Bruk av bundne fond , ,66 Sum bruk av avsetninger , ,10 Overført til investeringsregnskapet , ,86 Avsatt til disposisjonsfond , ,46 Avsatt til bundne fond , ,30 Sum avsetninger , ,62 Mindreforbruk , ,86

5 Telemark fylkeskommune ØKONOMISK OVERSIKT - INVESTERING Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Inntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom , ,00 Overføringer med krav til motytelse ,65 Statlige overføringer , ,00 Andre overføringer ,75 Sum inntekter , ,60 Utgifter Lønnsutgifter ,00 Sosiale utgifter ,00 Kjøp av varer og tj som inngår i tj.produksjon , ,22 Kjøp av tjenester som erstatter tj.produksjon , ,00 Overføringer , ,97 Renteutgifter og omkostninger Sum utgifter , ,19 Finanstransaksjoner Utlån ,00 Kjøp av aksjer og andeler , ,00 Avsatt til ubundne investeringsfond , Avsatt til bundne investeringsfond , ,00 Sum finansieringstransaksjoner , ,00 Finansieringsbehov , ,59 Dekket slik: Bruk av lån , ,60 Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån , ,00 Overført fra driftsbudsjettet , ,86 Bruk av disposisjonsfond , ,93 Bruk av ubundne investeringsfond , ,80 Bruk av bundne investeringsfond Sum finansiering , ,59 Mer-/mindreforbruk 0, ,00

6 Telemark fylkeskommune BALANSEREGNSKAPET 2013 Regnskap 2013 Regnskap 2012 EIENDELER Anleggsmidler , ,00 Herav: Faste eiendommer og anlegg Note 11, , ,00 Utstyr, maskiner og transportmidler Note 11, , ,00 Utlån ,00 Aksjer og andeler Note , ,00 Pensjonsmidler Note , ,00 Omløpsmidler , ,79 Herav: Kortsiktige fordringer , ,73 Konserninterne kortsiktige fordringer ,22 Premieavvik Note , ,00 Kasse, postgiro, bankinnskudd , ,06 SUM EIENDELER , ,79 EGENKAPITAL OG GJELD Egenkapital , ,10 Herav: Disposisjonsfond Note , ,31 Bundne driftsfond Note , ,47 Ubundne investeringsfond Note , ,92 Bundne investeringsfond Note , ,00 Endring i regnskapsprinsipp som påvirker AK Drift Note , ,00 Regnskapsmessig mindreforbruk Note , ,06 Kapitalkonto Note , ,34 Langsiktig gjeld , ,75 Herav: Pensjonsforpliktelser Note , ,00 Ihendehaverobligasjonslån Note , ,00 Andre lån Note , ,75 Kortsiktig gjeld , ,94 Herav: Annen kortsiktig gjeld , ,94 Konsernintern kortsiktig gjeld 9 506,00 - Premieavvik Note , ,00 SUM EGENKAPITAL/GJELD , ,79 Memoriakonto , ,85 Herav: Ubrukte lånemidler , ,04 Andre memoriakonti , ,81 Motkonto for memoriakontiene , ,85 Skien, Evy-Anni Evensen fylkesrådmann Rut R. A. Hauknes regnskapssjef

7 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFT Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Skatt på inntekt og formue , ,00 Ordinært rammetilskudd , ,00 Andre generelle statstilskudd , ,97 Sum frie disponible inntekter , ,97 Renteinntekter og utbytte , ,70 Renteutg.,provisjoner og andre fin.utg , ,32 Avdrag på lån , ,00 Netto finansinnt./utg , , , ,62 Til ubundne avsetninger , ,73 Bruk av tidligere regnsk.m. mindreforbruk , ,73 Bruk av ubundne avsetninger ,00 Bruk av bundne avsetninger ,00 Netto avsetninger 0,00 0,00 0, ,00 Overført til investeringsregnskapet , ,00 Til fordeling drift , ,35 Sum fordelt til drift (fra skjema 1B) , ,29 Mer-/mindreforbruk ,95 0,00 0, ,06

8 R Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 1B - DRIFTSREGNSKAPET Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj.2013 Regnskap 2012 Hovedansar 1:Styring, adm og fellestjenester Utgifter , ,76 Inntekter , ,21 1 Styring, adm og fellestjenester , ,55 Hovedansvar 2: Videregående opplæring Utgifter , ,38 Inntekter , ,56 2 Videregående opplæring , ,82 Hovedansvar 3: Tannhelse Utgifter , ,59 Inntekter , ,62 3 Tannhelser , ,97 Hovedansvar 4: Regional utvikling Utgifter , ,46 Inntekter , , Næring, den gode bustad , ,30 Hovedansvar 5: Areal og transport Utgifter , ,24 Inntekter , ,59 5 Areal og transport , ,65 Hovedansvar 8: Pensjon og lønnsavsetning Utgifter , ,00 Inntekter , ,00 5 Areal og transport , ,00 FRA SKJEMA 1A , , , ,29

9 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET Regnskap 2013 Just. budsj.2013 Oppr. budsj Regnskap 2012 Investeringer i anleggsmidler , ,19 Utlån og forskutteringer , ,00 Avdrag på lån Avsetninger , ,00 Årets finansieringsbehov , , , ,19 Finansiert slik: Bruk av lånemidler , ,60 Inntekter fra salg av anleggsmidler , ,00 Tilskudd til investeringer , ,25 Mottatte avdrag på utlån og refusjoner , ,35 Andre inntekter Sum ekstern finansiering , , , ,20 Overført fra driftsregnskapet , ,86 Bruk av avsetninger , ,13 Sum finansiering , , , ,19 Udekket/udisponert

10 Telemark fylkeskommune REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET INVESTERINGSPROSJEKT. Regnskap 2013 Just budsj 2013 Oppr budsj 2013 I IT-investering felles , I Strakstiltak Fylkeshuset , I Hjalmar Johansen vgse - ferdig I Bioenergi Enøktiltak , I Søve vgs - parkering/vei/gangvei , I Klosterskogen vgs - byggtekninsk utbedring , I Notodden vgs (T-skolene 2010) , I Nye Skien vgs , I Notodden vgs - brannsikringstiltak , I Bø vgs - idrettshall , I Notodden vgs - spesialrom , I Brannsikring bygg I Universell utforming bygg , I Ladestasjon EL-bil Fylkeshuset , I Rjukan VGS, branntiltak , I Bø VGS, branntiltak , I Fylkeshuset, branntiltak , I Croftholmen VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, branntiltak , I Kragerø VGS, branntiltak , I Bø VGS avd Seljord, branntiltak , I Bamble VGS, branntiltak , I Porsgrunn VGS, branntiltak , I Vest-Telemark VGS, Universell utforming , I Ny Skien vgs Klosterøya , I Utstyr skolene , I Ny bil Skogmo vgs , I Utstyr Søve vgs , I Ny buss - Lunde vgs , I Tannhelse - klinikk Åmodt/Dalen I Tannhelse - investering utstyr I Tannhelse investering , I Rv-37 Forsterking, oppgrad Gransherad , I Rv-37 Tinnsjøtunnellen , I Fv-109 Åsland - Setre (rest) , I TS-tiltak diverse Grenland I Fv-756 Marum - Steinsbøle (parseller) , I Sykkelvegtiltak Notodden 7 875, I Fv-37 Rassikring Maristien - ferdig , I Refusjon Fv34 Mjølner-Kleppveien, Porsgrunn , I Sykkelvegtiltak Grenland , I FTU - aksjon skoleveg , I Oppgradering signalregulerte kryss, Grenland , I Sikring av gangfelt/krysningssteder, Grenland , I Tiltak mot utforkjøringsulykker , I Støytiltak, vannforvaltning m.m , I Oppgradering av holdeplasser, Grenland , I Fv32 planlegging og grunnerverv Lilleelvgate , I Planlegging og prosjektering Grenland , I Grunnerverv, Planlegging og prosjektering , I Fv 355 Tjønnfoss-Krossli , I Fv 38 Åmot-Dalen , I Fv 109 Klovdalsåsen-Gongekleiv-Åsland ,

11 Telemark fylkeskommune Regnskap 2013 Just budsj 2013 Oppr budsj 2013 I Fv 152 Folkestad Bru-Sommarland , I TS-tiltak i Grenland , I TS-tiltak i øvrige Telemark , I TS-tiltak Fv 359 Lannavegen , I Fv 32 Lilleelvgate , I Merkebekk jernbaneundergang , I Fv 359 Lunde - Bø, inkl Kleppe bru , I Fv 851 Arabu - Varland , I Fv 51 Trommedalsvegen , I Fv302 Drangedal - Kjosen , I Fv 753 Bokko - Dale , I Fv 455 Vråliosen - Nordbø , I Fv 201 Sundby - Riis (Bamble) , I Fv 206 Høen - Findal I FV 401 Birtedalen , I Fv 51 Klovholt - Solum kirke , I Fv356 Porsgrunn bru , I Fv 351 Aust Agder gr - X Fv 254 Levang , I Fv 755 Ruuds bru - Buskerud grense , I Fv 359 Lunde - Kleppe bru (tilleggbev) , I Bypakke Grenland - planlegging , I Kjøp/salg av bygninger/ tomter , I Tiltakspakke - Tip-hall Porsgrunn vgs , TOTALT INVESTERT I ANLEGGSMIDLER , I Egenkapitalinnskudd , I Aksjer og andeler , I Utlån/innskudd egne foretak , TOTALE UTLÅN OG FORSKOTTERINGER , I Notodden vgs. Utstyr YS og skolen , TOTALE AVSETNINGER ,00 0,00 0,00 ÅRETS FINANSIERINGSBEHOV , , ,00

12 Del 2 Noter

13 Note 1 Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Regnskapet er avlagt i henhold til kommuneloven og god kommunal regnskapsskikk. Fylkeskommuneregnskapet er finansielt orientert, og skal vise alle økonomiske midler som er tilgjengelige i året, og anvendelsen av disse. Inntekter og utgifter skal tidsmessig plasseres i det året som følger av anordningsprinsippet. Anordningsprinsippet betyr at alle kjente utgifter, utbetalinger, inntekter og innbetalinger i løpet av året som vedrører fylkeskommunens virksomhet skal fremgå av drifts- eller investeringsregnskapet i året enten de er betalt eller ikke. Drifts- og investeringsregnskap Alle løpende inntekter og innbetalinger, og anvendelse av disse skal regnskapsføres i driftsregnskapet. Bruk av lånemidler og inntekter knyttet til varige driftsmidler og finansielle anleggsmidler inntekts-føres i investeringsregnskapet. Andre inntekter som er uvanlige og uregelmessige inntektsføres også i investeringsregnskapet. Alle investeringer utgiftsføres i investeringsregnskapet og balanseføres. Vurderingsregler Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn. Fylkeskommunens anleggsmidler er vurdert til brutto anskaffelseskost. Dvs at mottatte tilskudd ikke er fratrukket i anskaffelseskost. Dersom virkelig verdi av anleggsmidler er lavere enn bokført verdi og verdifallet ikke forventes å være forbigående, er det foretatt nedskriving til virkelig verdi. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives med like store årlige beløp over levetiden til anleggsmiddelet. Avskrivingene starter året etter at anleggsmidlet er anskaffet/ tatt i bruk i fylkeskommunen. Avskriving og nedskriving av anleggsmidler påvirker ikke resultatet i fylkeskommunens drifts- eller inv.regnskap. Omløpsmidlene er vurdert til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Pensjoner Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser er oppført i balansen som hhv anleggsmidler og langsiktig gjeld. Pensjonsforpliktelsen består av den diskonterte verdi av de samlede fremtidige pensjonsytelser som er opptjent ved utgangen av året. Forpliktelsen er beregnet ut fra langsiktige forutsetninger om avkastning, lønnsvekst og G-regulering. Årets pensjonskostnader er endringen i forpliktelsen fra begynnelsen til slutten av året. Forskjellen mellom betalt pensjonspremie og beregnet pensjonskostnad betegnes premieavvik, og skal inntekts- eller utgiftsføres i driftsregnskapet med tilbakeføring (amortisering) over de neste 10 til 15 årene. Note 2 Endring i Arbeidskapital (tall i tusen) Balanseregnskapet: Endring Omløpsmidler Kortsiktig gjeld Endring i arbeidskapital etter balansen (reelt) Fra drift-og investeringsregnskapet: Fra drift Fra inv. Sum inntekter Sum utgifter Eksterne finansieringsinnt Inkl Vabakken Eksterne finansieringsutg Sum drifts- og investeringsregnskapet: Endring mem.konti ubrukte lånemidler Verdier vedr. Vigo overført eget IKS Korrigert endring i arbeidskapital

14 Note 3 Pensjon (tall i tusen) Fylkeskommunen har kollektiv pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Statens pensjonskasse (SPK) som sikrer ytelsesbasert pensjon. Ordningene omfatter alders-, uføre-, ektefelle-, barnepensjon samt AFP/tidligpensjon og sikrer alders- og uførepensjon med samlet på 66% inkl.folketrygden. Pensjonene samordnes med folketrygden. Pensjonskostnader KLP SPK Årets opptjening Rentekostnad Forventet avkastning Netto pensjonskostnad Sum amortisert premieavvik Administrasjonskostnad Samlet kostnad (inkl. adm) Beregnet premieavvik Innbetalt premie/tilskudd (inkl. adm) Administrasjonskostnad Netto pensjonskostnad Premieavvik Arbeidsgiveravgift av premieavvik Sum premieavvik inkl. aga Estimatavvik Brutto estimatavvik Amortisert premieavvik i år Netto estimatavvik Balanseført pensjonsforpliktelse IB pensjonsforpliktelse UB pensjonsforpliktelse Balanseført pensjonsmidler IB pensjonsmidler UB pensjonsmidler Netto pensjonsforpliktelse ,1 % aga av netto pensjonsforpliktelse Brutto pensjonsforpliktielser Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 4,00% 4,50 % 4,00 % 4,50 % Forventet lønnsvekst 2,87 % 3,16 % 2,87 % 3,16 % Forventet G-reg./pensjonsreg. 2,87% 3,16 % 2,87 % 3,16 % Forventet avkastning 5,00 % 5,50 % 4,35 % 4,85 % Pensjonsfond Forskjellen på det som regnskapsføres i pensjonskostnad og det som faktisk betales til pensjonsselskapet i premie er premieavvik. Pos. premieavvik vil i praksis bety at et kommuneregnskap ser bedre ut enn det i virkeligheten er. Fylkestinget vedtok i 1. tertial 2011 at premieavvik skulle avsettes på fond. Årets premieavvik er på 31,5 mill. kroner. Før endringen med avsetning ville dette økt årsresultatet tilsvarende. Per har vi en fordring på ca 171 mill. kroner som er inntektsført tidligere år å uten å være et reelt krav. Dette skal reverseres innen 10 år, noe som i snitt gir en utgift på ca 17 mill per år. Til sammenlign.har vi nå et fond på 101,9 mill. som veier opp denne urealistiske fordringen i balansen. KRD ser at ordningen med premieavvik har slått feil ut i kommunesektoren og foreslår nå en reversering fra 10 til 5 eller 7 år klp-aktuarberegnet premieavvik spk-aktuarberegnet premieavvik reversering premieavvik avsatt fond netto påvirkning på resultatet Bokført årsresultat Reelt (likviditetsmessig) årsresultat Resultat uten avsetning

15 Note 4 Garantiansvar KOMMUNAL LANDSP.KASSE Oppr.beløp Beløp Fra Til År Stiftinga Vest-Telemark museum Kragerø Fjordbåtselskap Sum FORRETNINGS-/SPAREBANKER Oppr. beløp Beløp Fra Til År DnB NOR - Garanti Sparebank1 - Skien-Dalen AS Letter of Comfort - E134 og Rv Letter of Comfort - E18 Telemark Sum Totale garantier Note 5 Aksjer og andeler i varig eie tall i tusen Eierandel Balanse Balanse Selskapets navn Markeds-verdi Kragerø Fjordbåtselskap AS 29,00 % Vestviken Kollektivtrafikk AS 33,33 % BTV-investeringsfond AS 1,98 % Skien Dalen Skipsselskap AS 26,87 % Vest-Telemark Næringsbygg AS 9,91 % 1 1 E134 Haukelivegen AS 3,30 % Telemark og Vestfold Regionteater AS 25,00 % Telemark Byggtjeneste AS 2,33 % 4 4 Rehabiliteringssenteret AIR AS 0,72 % 8 8 Raulandsakademiet - Rauland Vandrehjem 2,60 % E 134 og Rv36 Telemark AS Vekst i Grenland AS 8,80 % E18 Telemark AS Vegfinans AS 16,67 % Bypakke Grenland AS 50,00 % Interoperabilitetstjenester AS (IO AS) 1,56 % Inudstriinkubatoren Proventia AS 6,98 % Sum aksjer Egenkapitalinnskudd i KLP Telemark Interkommunale Næringsfond 64,00 % Telemark kommunerevisjon IKS 20,87 % Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS 18,50 % Norsk Kjøtt BA 1 1 Telemarksreiser AL Skien Boligbyggelag 2 2 Eidanger Boligbyggelag 10 andeler 1 1 Interkommunalt arkiv for Buskerud Vestfold og Telemark 4,62 % Nortura 6 6 Biblioteksentralen AL 9 9 Vest-Telemark ped.psyk.tj. PPT IKS 12,00 % 0 0 Innovasjon Norge 2,60 % GEA Norvegica Geopark IKS 34,40 % 0 0 Tannhelsetj kompetansesenter sør IKS 20,00 % 0 0 Brevik Fergeselskap IKS 50,00 % Sum andeler Sum aksjer og andeler For de fleste av fylkeskommunens aksjer og andeler vil det ikke foreligge noen reell markedsverdi.

16 Note 6 Utlån (tall i tusen) Utlån til Balanse Balanse Vabakkentunnellen Utlån egne foretak - - Sum utlån Vabakkentunnellen ble omdefinert fra veginvestering til utlån i 2010 da det er en statlig veg som vi forskutterer. Den er finansiert med egne midler da det ikke er tillatt å bruke lån til annet enn våre egne investeringer. Tilbakebetalt full og helt i 2012 og Note 7 Fordringer/gjeld til egne fylkeskommunale foretak (tall i tusen) Fylkeskommunal virksomhet Fordringer Gjeld Fordringer Gjeld Kortsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr 120 kr 10 kr kr - TELEMARKSKANALEN FKF kr 7 kr - kr 65 Sum kortsiktige poster kr 127 kr 10 kr kr 65 Langsiktige poster TFK EIENDOM FKF kr - kr - kr - kr - TELEMARKSKANALEN FKF kr - kr - kr - kr - Sum langsiktige poster kr - kr - kr - kr - Note 8 Avsetninger og bruk av fond (tall i tusen) Samlede avsetninger og bruk av avsetninger i året Avsetninger Bruk av fond Netto avsetninger Disposisjonsfond Beholdning Bruk av fondet i driftsregnskapet Bruk av fondet i investeringsregnskapet Avsetninger til fondet Beholdning Bundne driftsfond Beholdning Bruk av fondene i driftsregnskapet Fond Vigo overført eget IKS Avsetninger til fondene Beholdning Ubundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene Beholdning Bundne investeringsfond Beholdning Avsetninger til fondene Bruk av fondene 0 0 Beholdning

17 Note 9 Kapitalkonto (tall i tusen) Saldo Endringer i perioden: Av- og nedskriving av fast eiendom Avskriving veianlegg og trafikksikring Av- og nedskriving av utstyr, maskiner og transportmidler Avdrag fra staten (Vabakken) Bruk av lånemidler Økning pensjonsforpliktelse Aktivering av fast eiendom inkl tomter Aktivering av utstyr, maskiner, transportmidler Aktivering av veianlegg - trafikksikring Kjøp av aksjer og andeler Salg av fast eiendom Utlån Avskrevet utlån Avdrag på eksterne lån Egenkapitalinnskudd pensjonskasse Endring pensjonsmidler Arbeidsg.avg. netto pensjonsforpliktelse (reduksjon) Saldo Note 10 Endring i regnskapsprinsipp Konto endring i regnskapsprinsipp under egenkapitalen består av endringer i regnskapsprinsipp som følge av regelendringer fra 1993 til i dag ved direkte bokføring mot egenkapitalen. Oppstillingen nedenfor viser de beløp fylkeskommunen har ført som endring i regnskapsprinsipp. År Begivenhet tal i tusen 1986 Feriepenger Påløpte renter Materialbeholdning Lærlingetilskudd Momskompensasjon, gammel ordning Prinsippendringer som er satt på egen konto ( ) Note 11 Anleggsmidler (tall i tusen) Inventar og utstyr Kontor og ITutstyr Transportmidler Vei og trafikk sikkerhet fast eiendom SUM Anskaffelseskost Årets tilgang Årets avgang Anskaffelseskost Akk avskrivninger Netto akk.nedskrivninger Akk. avskr./nedskr Bokført verdi pr Årets avskrivninger Finansiell leieavtale Økonomisk levetid 10 år 5 år 5/10 år 20/40 år 40/50 år Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Lineær

18 Note 12 Lånegjeld (tall i tusen) Type lån Lånegiver Bindingstid Lån delt Nominell Betalte og Lånesaldo opp i rente p.t. anord. renter Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Flytende 2, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Lån Kommunalbanken Fast/flytende 3, Obl.lån DnBNOR Flytende 2, Lån Klp kommunekreditt AS Flytende 2, Leieavtale Volvofinancial Services Flytende Leieavtale SC Equipment Flytende Sum låneportefølje 3, (tall i tusen) Swaper Avtalepart Bindingstid Lån delt Fast rente Betalte og Beløp opp i anord. renter Nordea Fast 4, Nordea Fast 4, Nordea Fast 3, DnB NOR Fast 3, DnB NOR Fast 3, DnB NOR Fast 3, Fokus Bank ASA Fast 3, Sum lån bundet opp i fast rente 3, Totale renteutgifter Fylkeskommunen har pr bundet 700 mill. kr av sin totale lånegjeld i fastrenteavtaler. Dette utgjør 41,5 % av den totale låneporteføljen på 1,75 mrd kroner. I tillegg er det tatt opp fastrentelån som utgjør 16 % av låneporteføljen. Dette er innenfor vedtatt reglement. Swapavtale som utgår i 2014 vil ikke bli fornyet. Alle swapavtalene er inngått for å sikre rentenivået da lånene hittil har vært tatt opp med flytende rente. Det er ingen opsjonsknytning til avtalene. Det er i rekneskapsåret utgiftsført avdrag på lån med til sammen mill. kroner. Minste lovlige avdrag etter kl 50 nr. 7 utgjør kr Forenklet modell angir et låneavdrag på kr Budsjettert opptak av lån: kroner (inkludert budsjettendringer) Innteksført bruk av lån: ,66 kroner Gjennomsnittlig rente pr er 3,11 % Note 13 Årsverk tal på årsverk tal på ansatte tal på kvinner % andel kvinner tal på menn % andel menn tal på kvinner i høyere stillinger % andel kvinner i høyere stillinger tal på menn i høyere stillinger % andel menn i høyere stillinger , % 41 % 43 % % 48 % % 52 % 57 %

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10

Regnskap 2014. Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2. Revisjonsberetning... 10 Regnskap 2014 Årsberetning - Kommunelovens 48 nr. 5... 2 Revisjonsberetning... 10 Regnskapsskjema Driftsregnskap 1 A og 1B... 12 Investeringsregnskap 2A og 2B... 13 Balanseregnskap 3... 14 Økonomisk oversikt

Detaljer

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering

7 Regnskapsskjema 2, investering. 11 Økonomisk oversikt, drift. 15 Økonomisk oversikt, investering ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 7 sskjema 2, investering 11 Økonomisk oversikt, drift 15 Økonomisk oversikt, investering 16 Økonomisk oversikt, balanse

Detaljer

Regnskap 2013. Sirdal kommune

Regnskap 2013. Sirdal kommune Regnskap 2013 Sirdal kommune Årsregnskap med noter 2013 Side 1 Innhold Noter... 4 Obligatoriske oversikter... 17 Hovedoversikt drift... 17 Økonomisk oversikt investering... 18 Skjema 1A og 1 B... 19 Skjema

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret

ÅRSREGNSKAP 2009 Økonomisenteret ÅRSREGNSKAP Økonomisenteret 1 Innholdsfortegnelse Side Obligatoriske oversikter sskjema 1, drift 5 sskjema 2, investering 7 Økonomisk oversikt, drift 9 Økonomisk oversikt, investering 11 Økonomisk oversikt,

Detaljer

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 22.06.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Årsrapport 2014. www.vfk.no

Årsrapport 2014. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold DEL 1 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 1.1 Kort om de ulike sektorene... 6 1.1.1 Regionalsektoren... 6 1.1.2 Utdanningssektoren... 7 1.1.3 Kultursektoren... 7 1.1.4 Tannhelsesektoren...

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet

INNHOLDSFORTEGNELSE. Regnskapsprinsipper og vurderingsregler Organisering av kommunens virksomhet ÅRSREGNSKAP 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Regnskapsskjema 1A Drift Regnskapsskjema 1B Drift Regnskapsskjema 2A Investering Regnskapsskjema 2B Investering Oversikt balanse Økonomisk oversikt drift Økonomisk

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSREGNSKAP 2008 - INNHOLDSFORTEGNELSE REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET 3 REGNSKAPSSKJEMA 2A - INVESTERINGSREGNSKAPET 4 REGNSKAPSSKJEMA 2B - INVESTERINGSREGNSKAPET

Detaljer

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015

Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Årsregnskap 2014 Vedtatt i Hol kommunestyre sak nr. 29/15 den 27.05.2015 Innholdsfortegnelse 1 REGNSKAPSRESULTAT 2014 1 2 REVISJONSBERETNING 2014 3 3 OM KOMMUNEREGNSKAPET 5 4 ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT

Detaljer

Årsrapport 2012. www.vfk.no

Årsrapport 2012. www.vfk.no Årsrapport www.vfk.no Innhold 1 2 3 4 5 FAKTA OM VESTFOLD FYLKESKOMMUNE... 5 ÅRSBERETNING... 8 2.1 Driftsregnskap... 8 2.2 Investeringsregnskap... 11 2.3 Balanse... 12 2.4 Nøkkeltall... 14 2.5 Etikk...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE

ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Rådmannen, 28.mars 2014 ÅRSREGNSKAP 2013 FOR GJØVIK KOMMUNE Side 1 av 44 INNHOLD Her presenteres Årsregnskap 2013 for Gjøvik kommune, samt økonomisk analyse pr. 31.12.2013.

Detaljer

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012

Revidert Opprinnelig Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Årsregnskap 2013 1 Økonomisk oversikt drift Revidert Opprinnelig budsjett budsjett Regnskap Regnskap Note 2013 2013 2013 2012 Driftsinntekter Brukerbetalinger 122 467 126 087 128 364 115 497 Andre salgs-

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15

ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF. Styrets årsberetning 3. Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse. Forskriftsbestemte noter 15 Årsrapport 2014 59 ÅRSREGNSKAP 2014 TROMS FYLKESTRAFIKK FKF INNHOLDSFORTEGNELSE: Styrets årsberetning 3 Økonomiske oversikter 8 Drift, investering og balanse Forskriftsbestemte noter 15 Øvrige noter i

Detaljer

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE

REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE REGNSKAP FAUSKE KOMMUNE 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OBLIGATORISKE OVERSIKTER. Økonomisk oversikt drift. Økonomisk oversikt investering. Balanseregnskapet. Driftsregnskapet - regnskapsskjema la. Investeringsregnskapet

Detaljer

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013

KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP 2013 KRAGERØ KOMMUNE REGNSKAP Avlagt av rådmannen 27.2.2014 Revidert av Telemark kommunerevisjon IKS Uttalelse fra Kontrollutvalget 22.4.2014 Til behandling i kommunestyret 8. mai 2014 Side 1. Underskriftsblad

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig

ÅRSREGNSKAP 2014. Ullensaker kommune. Jessheim is og flerbrukshall. Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig ÅRSREGNSKAP Jessheim is og flerbrukshall Ullensaker kommune Vekstkommunen tilgjengelig, attraktiv og handlekraftig Innhold 1 REGNSKAPSSKJEMA 1A DRIFTSREGNSKAPET... 2 2 REGNSKAPSSKJEMA 1B DRIFTSREGNSKAPET...

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Sør-Trøndelag Fylkeskommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i SørTrøndelag Fylkeskommune Arkivsak: 14/53 Møtedato/tid: 27.3.214, kl. 12: Møtested: Statens hus, møterom Hitra/Frøya, 4. et. Møtedeltakere: Siri Holm Lønseth, leder Eivind

Detaljer

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift

Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift 2 Innhold Regnskapsskjema 1A Driftsregnskapet... 4 Regnskapsskjema 1B Fordeling til drift... 5 Regnskapsskjema 2A Investeringsregnskapet... 6 Regnskapsskjema 2B - Investering... 7 Hovedoversikt Balanseregnskapet...

Detaljer

Regnskap med noter 2011

Regnskap med noter 2011 Regnskap med noter 2011 Jørgen Skaug/ Lillehammer.com Lillehammer kommune Innhold OBLIGATORISKE REGNSKAPSSKJEMA... 4 Regnskapskjema 1B Driftsregnskapet... 5 Regnskapsskjema 2A - Investeringsregnskapet...

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

Avd.697Overhalla 1. Juni2011 HØRINGSUTTALELSE SAMKOMMUNALORGANISERINGAVLØNN/ØKONOMI FagforbundetOverhallaharisittutvidetestyremøteden25.5.11diskutertsaken,og sendermeddettesinuttalelseisaken. Deleravstyretergenereltskeptisktilåflyttekommunalestillingerutavkommunen.

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2014 LØTEN KOMMUNE Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD... 4 2. LIKESTILLING... 5 2.1 Kjønnsfordeling ansatte... 5 2.2 Lønn... 6 3. ETIKK... 7 4. INTERNKONTROLL... 8 5. UNIVERSELL UTFORMING...

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskap 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema

Detaljer

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP

FARSUND KOMMUNE REGNSKAP FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 FARSUND KOMMUNE REGNSKAP 2014 Innhold: Farsund kommune 31.12.2014 Regnskap med økonomiske oversikter: Side Økonomisk oversikt driftsregnskapet 3 Økonomisk oversikt investeringsregnskapet

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3

INNHOLDSFORTEGNELSE. Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Økonomisk oversikt - Driftsregnskapet 1 Økonomisk oversikt Investeringsregnskapet 2 Oversikt Balanseregnskapet 3 Regnskapsskjema 1A og 1B - Driftsregnskapet 4 Regnskapsskjema 2A

Detaljer