PRIVAT EIENDOMSRETT I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVAT EIENDOMSRETT I"

Transkript

1

2 Styrets beretning PRIVAT EIENDOMSRETT I OFFENTLIG FORVALTNING Det ligger både utfordringer og muligheter i at nordmenn flest på ulike måter og i forskjellig grad føler et eierskap til landets natur. Mindretallets rett til å forvalte egne naturressurser avhenger derfor sterkt av demokratiets stilling. Vi har lett for å betrakte demokratiet nærmest som en statisk situasjon, noe som gjør oss lite følsomme for strømninger som truer folkestyrets posisjon. En viktig grunnsten i vår styreform er en felles forståelse for at mindretallets rettigheter skal ivaretas i flertallets beslutning. Siden eiendomsretten til naturområder i så sterk grad avhenger av storsamfunnet og de demokratiske prosesser er det viktig for NORSKOG å sikre at saker håndteres slik vi alle forventer av et moderne samfunn. Folkestyret besegler fellesskapets vilje, men det lar seg også påvirke av interessegrupper. Såkalt lobbyvirksomhet og myndighetskontakt har et negativt fortegn i mange ører. Men denne måten å forsvare interesser er i realiteten et resultatet av en politisk og demokratisk evolusjon, og har blitt et vanlig verktøy i mangel på alternative fremgangsmåter. Det ligger som en sikkerhetsventil i systemet at den som kjenner saken på kroppen har adgang til å presentere sitt syn direkte for de øverste folkevalgte. Personlig informasjonsutveksling utfordrer på ingen måte demokratiet, men det stiller strenge etiske krav både til de folkevalgte og til interessegruppenes talsmenn. Detaljkunnskap om virksomheten er nødvendig når en næring berøres av ulike prosesser. Styret har i løpet av året følt stadig sterkere at interessegruppene selv gjøres ansvarlig for at nødvendig informasjon tilflyter prosessene. I sluttboken fra Makt- og demokratiutredningen sier forskerne at antall offentlige råd og utvalg med interesserepresentasjon ble halvert fra midten av sytti- til midten av nittiårene. Det er grunn til å tro at situasjonen er ytterligere forsterket på de snart ti årene som har gått frem til i dag. Styret i NORSKOG er sterkt kritiske til en utvikling der prosesser som i sterk grad påvirker en næring er gjenstand for behandling uten at talsmenn fra virksomheten gis anledning til å delta. Slik vi ser det bidrar dette til å skape suboptimale løsninger og svekker tilliten til resultatet. En forutsetning for at demokratiet skal overleve denne utviklingen er at den offentlige forvaltning er strengt bevisst sitt ansvar for en rettferdig og helhetlig saksbehandling. Vi ser i dag alvorlige symptomer på at faggrupperinger i den offentlige miljøforvaltningen uformelt omdefinerer sin oppgave fra å være tilrettelegger for folkeviljen, til selv å utøve påvirkning. I dette ligger en betydelig trussel fordi det ikke lenger er folkets vilje, eller de berørtes syn som legges til grunn, men derimot essensen av faggruppenes subjektive målsettinger. Derfor er det foruroligende at statsinstitusjonene i stadig sterkere grad får det fulle utredningsansvar i saker der de selv representerer en av mange faglig kryssende interesser. Samtidig er vi vitne til en renessanse av embetsmannsstatens advokat regime. NORSKOG finner det påfallende hvordan kjente meningsbærere fra advokatstanden innlemmes i utvalg der de i realiteten representerer en interessepart som sammenfaller med statsinstitusjonens grunnleggende interesser. Fremgangsmåten er demokratisk tvilsom også av andre årsaker, særlig fordi metodikken fremelsker en forvaltning som er mer opptatt av vanntette begrunnelser for en konkret agenda enn av de helhetlig gode løsningene. Vitenskapelige taler tåler ikke å være hegemoniske. Da slutter deres talsmenn å lytte til andre taler. De rendyrker sin egenart og gjør seg politisk umulige. Det er med vitensregimer som med heltene i greske tragedier. De går under på grunn av sin hybris, det vil si sitt overmot ( ) Historiker Kjetil A. Jakobsen. Informasjonssamfunnets muligheter er også en utfordring for demokratiet. På noen få år har vårt forhold til informasjon endret seg markert. Vi har beveget oss fra å søke opplysninger til å forsøke å holde oss flytende i en informasjonsflom. For at et budskap skal nå frem og initiere en handling er derfor kravet til måten det presenteres vesentlig skjerpet. Informasjonssamfunnet har med dette tilsynelatende gitt en langt større åpenhet rundt saksbehandlingen enn vi tidligere har vært vitne til. Realiteten synes imidlertid snarere å være at kravet til offentlighet nå lettere kan tilfredsstilles uten at saken blir synlig, på grunn av det intermesso av informasjon vil til daglig omgås. Strategisk kommunikasjon har derfor blitt et viktig fag, ikke minst i forvaltningen. Det som gis skinn av å være åpne prosesser, og som har overtatt etter interesserepresentasjonen, viser klartr hvilken utfordring som ligger i å bevare opinionens interesser i dette bildet. Høringssvar, innspill fra forskningen, faglige uttalelser osv. sendes i et enormt omfang inn til det departementet eller direktoratet som utreder. Saksbehandler står i realiteten fritt til å vekte informasjon fra berørte samt ulike interessegrupper etter eget tankesett, og konkluderer følgelig uten et virkelig korrektur. Det er mye som tyder på at det har blitt for enkelt å skape et skinndemokrati gjennom strategisk bruk av sterk informasjon. I VERNETS TEGN Arealvernet har fått en eksplosiv økning de siste årene. Fra 1998 til 2002 er andelen vernet areal på norsk fastland økt med 48 prosent til ca km 2. Dermed er omlag ti prosent av norsk fastland vernet. Forollhogna nasjonalpark i Sør-Trøndelag og Hedmark med tilhørende landskapsvernområder er et av de siste skudd på stammen. Ved årsskiftet 2002/2003 ble det vernet 74 områder langs Nordlandskysten og 51 skogområder i Øst-Norge. Med Møysalen nasjonalpark som kom i august 2003 fikk vi den 20. nasjo- 2

3 nalparken, og målsettingen er å ha etablert 35 parker innen Da nasjonalparkplanen, barskog planen og de fylkesvise verneplanene er gjennomført, vil ca prosent av fastlandsarealet være vernet. Det er allikevel lite som tyder på at takten i verneprosessene vil dempes med dette. Verdens naturvernunion (IUCN) har nemlig anbefalt at alle land skal verne minst ti prosent av alle naturtyper. En utfordring for en lagstrakt alpin kystnasjon! Selv om Norge vil ha oppfylt denne anbefalingen når det gjelder fjellområder etter at nasjonalparkplanen er fullført, er vi langt unna anbefalingene for andre naturtyper med uttalt stor betydning for biologisk mangfold. Av de arealer som hittil er vernet etter naturvernloven, er flere lavereliggende og høyproduktive naturtyper underrepresentert. For eksempel er det vernet under en prosent av høyproduktiv skog i lavlandet. Norske forskere mener et vern på 4,6 prosent av landets samlede produktive skogområder er et minimum for å sikre de verdiene norske skoger inneholder. Selv om NORSKOG er uenig i det faglige grunnlaget, erkjenner vi at det politiske ønsket om utvidet vern er sterkt. På dette feltet arbeider vi derfor i hovedsak med å bidra til raske og akseptable verneprosesser, der frivillighet og riktig pris står i høysetet. Arbeidet med frivillig vern er et viktig verktøy i så måte, og NORSKOG er fornøyd med at miljøvernminister Brende ønsker å satse på frivillighet som hovedstrategi i skogvernet framover. Arbeidet byr imidlertid på betydelige utfordringer, spesielt fordi det er stor avstand mellom ønsket verneomfang og statens reelle betalingsvilje. Ambisjoner som overstiger betalingsevnen resulterer i at man fra politisk hold tvinger prisene ned på areal som skal eksproprieres. Eksempelvis har miljøvernministeren gjort seg til talsmann for å kunne bruke fem prosent kalkulasjonsrente ved ekspropriasjon av skog. Hans egen regjering innførte fire prosent kalkulasjonsrente som terskel ved salg av eiendom, og ministerens forslag innebærer at eiendommens verdi ofte blir 25 % lavere ved ekspropriasjon enn ved salg i det frie markedet. Videre ser vi også at regjeringsadvokaten forsøker å sette verdien av selvpålagte verneområder til null i ekspropriasjonssaker. Som om ikke dette var nok har det såkalte Skoghøyutvalget, som også har vurdert erstatningsoppgjør ved ekspropriasjon, foreslått at metoden med utgangspunkt i redusert balansekvantum igjen bør bli vanlig metode ved verdsettelse av skog. Denne posisjoneringen på flere fronter er neppe tilfeldig. Siden skogbruket nå har sagt seg villig til å bistå vernearbeidet gjennom å stimulere til frivillige prosesser er det trist at myndighetene med dette er i ferd med å kjøre seg selv inn i en tillitskrise overfor skogbruket. DEN NYE TIDS POLITISKE UORDEN Vi har lagt bak oss et år uten de politiske sensasjonene. Selv om NORSKOG ønsker at det tas større skritt av gangen i liberaliseringen av landbrukspolitikken, ser styret positivt på den liberalistiske holdningen i Sponheims politikk. Derfor har vi også store forventninger til Landbruk Pluss. Budsjettforliket mot slutten av meldingsåret viste et Arbeiderparti som overtok FrP sin tradisjon med å redde regjeringen. Det anes allerede konturer av posisjonering mot neste stortingsvalg, og det avtegner seg et regjeringsalternativ som kan bli en utfordring for den tradisjonelle høyresiden. For det profesjonelle landbrukets del er det uheldig dersom langvarige politiske prosesser i regi av dagens regjering ikke får den kontinuitet som en ny periode vil gi. Men det er ikke til å stikke under en stol at eiendomsretten til naturarealene har måttet tåle tunge angrep under sittende regjering. Dette vil svekke dagens regjeringspartiers innflytelse på området dersom de i neste periode går over i opposisjon. Styret i NORSKOG håper derfor at regjeringen foretar en grundig vurdering av eiendomsrettens stilling. ROVDYR Fremleggelsen av Rovdyrmeldingen har i løpet av 2003 hardnet til debatten om rovdyrene. Mange nye opplysninger kom også fram i denne perioden, blant annet fastslo svenske genetikere at den såkalte fennoskandinaviske rasen har dødd ut, og at dagens ulvebestand er bygget på genmateriale fra Finland og Russland. Den samme genetikeren som ledet disse undersøkelsene var den samme som noen år tidligere hevdet at svensk ulv også inneholdt baltisk materiale, et utsagn som underbygget teorien om innplanting av ulv ytterligere. TV-2 sannsynligjorde noen måneder senere gjennom sin dokumentar Ulvemysteriet at den skandinaviske ulven var plantet inn i faunaen av mennesker som oppfattet bestanden å være truet. En høytstående embetsmann i svensk naturforvaltning pådro seg en sterk og betimelig mistanke for å ha stått svært sentralt i dette illegale arbeidet. En av hovedhypotesene var at ulv var tatt inn fra Baltikum, noe som kastet nytt lys over den tidligere nevnte svenske genetikerens retrett fra påstanden om å ha sett dette i tidligere analyser. Bakgrunnsmaterialet for dokumentaren var i stor grad opplysninger som kom inn som følge av NORSKOG sin dusør, som ble lovet ut til den som kunne gi vesentlige opplysninger om innplanting av ulv i Norge. Filmen skapte sterk debatt, og forskningen så vel som forvaltningen, gjennomførte en rask argumentasjonsendring for å forsvare at dagens ulvebestand kunne bygge på ren faunakriminalitet. I løpet av året har argumentasjonen fra forskningen og forvaltningen endret seg fra å forfekte vårt ansvar for å ta vare på den siste rest av en helt spesiell fennoskandinavisk rase, til nå å understreke ulvens betydning som en del av økosystemet. Dette lynraske ideologiske kvantespranget overrasket mange, og selv blant uinnvidde bredte det seg en tvil om rovdyrforskningens habilitet. Sakens kjerne er at ulven er ønsket 3

4 og det argumenteres ut fra dette slik det passer best. NORSKOG finner det uansett uakseptabelt at en borgerlig regjering fremmer en rovviltmelding som legger hele belastningen over på enkeltgrunneiere og lokalsamfunn uten at tapene kompenseres. NORSKOG har følgende hovedsaker i rovviltpolitikken: NORSKOG sier nei til ynglende ulv i Norge. Grunneiere som lider økonomiske tap som følge av rovdyr skal ha full erstatning for sine tap inklusive tapt beiterett og tapte jaktinntekter. Nødvergeretten må utvides i samsvar med Bernkonvensjonen slik at den gjelder for alle husdyr inklusive hund. Lokalbefolkning og grunneiere må sikres innflytelse i rovdyrforvaltningen. ØKT KOMMUNALT ANSVAR I løpet av det siste året har kommunene fått delegert ansvar for bl.a. forvaltning av tilskuddsmidlene til skogbruket. Dette gjelder også avgjørende myndighet for en rekke saker etter konsesjonsloven, samt plan- og bygningsloven. NORSKOG er positive til en mer lokal styring av virkemidlene, selv om dette gjør politikken mer personavhengig. Når det er sagt, er NORSKOG også opptatt av at kommunene får reelt handlingsrom. Det har dessverre vært en tendens til at departementet ikke helt tør slippe roret. Bl.a. var forsøket på å legge føringer på bruken av tilskuddsmidlene så stor at det måtte en stor mobilisering til før departementet innså at man ikke kunne agere som overformynder samtidig som man snakket varmt om kommunalt selvstyre. Så vil tiden vise om kommunene på sin side er sine oppgaver bevisst. Uansett er det viktig at kommunene ivaretar tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene på en faglig forsvarlig måte. SKOGLOVEN Mot slutten av året kom et forslag til ny skoglov på høring. Loven er en kraftig forenkling i forhold til den forrige. Det går fram av formålsparagrafen at også den nye loven skal være en næringslov, selv om miljøhensynene er enda mer synliggjort enn tidligere. De største enkeltforslagene er innføring av en foryngelsesforskrift samt at departementet igjen prøver seg med en miljøforskrift. Foryngelsesforskriften er nok et eksempel på at pisken igjen skal erstatte gulroten etter at tilskuddene til planting forsvant. NORSKOG stiller seg for øvrig avvisende til innføringen av en miljøforskrift. Det har fra myndighetenes side vært en uttalt målsetting at næringene skal ta et større sektoransvar for miljø. Dette har man i første rekke imøtekommet gjennom et sertifiseringssystem som har fungert godt fram til i dag, og som nå er under evaluering. Etter NORSKOGs syn er det feil å innføre en forskrift nå etter at næringen selv har tatt et omfattende ansvar. På denne måten bidrar myndighetene til å undergrave både sin egen politikk og det arbeidet som er gjort fra næringens side. Styret frykter at kravene til sertifiseringsordningen med dette blir enda strengere for å overgå kravene i lovverket. Da er man inne i et spiralmønster som gjør enda større produktive arealer ulønnsomme å drive. KONSESJONSLOVEN Dagens konsesjonslov er etter NORSKOGs syn en flaskehals for å sikre verdiskaping og næringsutvikling i distriktene. Krav om boplikt og reglene for prisfastsetting gjør at man får en størknet eiendomsstruktur som er lite rustet til å møte landbrukets utfordringer framover. Konsesjonsloven ble revidert i 2003 og den nye loven trådte i kraft fra 1. januar I den nye loven åpnes det for en større grad av skjønn når det gjelder bl.a. personlig boplikt. I tillegg er arealgrensen hevet fra 20 daa til 100 daa, forutsatt at ikke mer enn 20 daa er dyrket. Denne hevingen vil føre til at flere eiendommer kommer ut i markedet som boliger, men det vil ha liten betydning for dem som er ute etter å sikre seg et større inntektsgrunnlag i form av kjøp av arealer. Med utgangspunkt i en avgjørelse i EU-domstolen, angående en boplikt sak i Østerrike (Ospelt-saken) klaget NORSKOG bopliktbestemmelsene i den norske konsesjonsloven inn for EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA. Sponheim påsto i denne forbindelse at NORSKOG sparket inn åpne dører, og at boplikten uansett sto for fall. Nå er det engang slik at det er vanskelig å sparke inn selv åpne dører når Sponheim står i åpningen, så den nye konsesjonsloven bar ikke synlig preg av at man tok ESA dommen til følge. Konsesjonsloven er imidlertid endret noe i forhold til at kravet om personlig boplikt ikke er like strengt som før. Kravet er nå at ervervet skal sørge for at hensynet til bosettingen i området er ivaretatt. Det er likevel mulighet for å pålegge personlig boplikt. Med de erfaringene man har til nå, og med bakgrunn i at kommunene har fått avgjørende makt i slike saker, er det tvilsomt om den nye konsesjonslovens bestemmelser medfører noen praktisk endring. Tidligere hadde som kjent Staten en forkjøpsrett når eiendom skulle omsettes, en rett som ble fjernet, blant annet etter press fra NORSKOG. Nå ser vi at boplikten brukes som erstatning for dette virkemiddelet for å fremtvinge et salg. BESKATNING Det ble arbeidet mye på skattesiden i året som gikk. Det synes å være en klar oppfatning i forvaltningen at skogbruket kom gunstig ut gjennom delingsmodellen fra Det såkalte Skauge-utvalget som ble nedsatt av regjeringen lanserte derfor en rekke punkter som vil få sterke konsekvenser for økonomien i skogbruket dersom de vedtas. NORSKOG nedsatte på sin side et skatteutvalg 4

5 Foto: Erik Toverud som gjennomgikk høringsforslaget og avga en fyldig uttalelse. Ultimo februar 2004 venter vi fortsatt på signaler fra behandlingen etter høringsrunden. NORSKOG tok i sin høringsuttalelse opp flere forhold knyttet til beskatning av landbruksvirksomhet. NORSKOG er bl.a. negativ til prinsippet om næringsnøytralitet som vi mener vil være uheldig for skognæringen som en langsiktig og kapitalkrevende næring. NORSKOG er også svært skeptisk til forslaget om å innføre gevinstbeskatning ved salg av eiendom, fordi det vil slå negativt ut i forhold til å utvikle rasjonelle enheter og robuste eiendommer. Videre la vi i vår innstilling vekt på betydningen av skogavgiftsordningen, og problemer knyttet til bl.a. formuesskatten, eiendomsskatten og arveavgiften. TOMTEFESTE Arbeiderpartiet har lenge hatt et sterkt ønske om å avvikle tomtefeste som institusjon. I året som har gått har Ap i overraskende sterk grad klart å vinne aksept for sine synspunkter, og det synes snarere som om striden vil stå om metoden for verdifastsettelse for innløsning, enn om systemet vil bestå. For bortfester betyr innløsning av tomtene at et jevnt og sikkert innkomme fjernes fra eiendomsdriften. Verdien av eiendommen forringes, og mulighetene for å drive eiendommen regningssvarende for etterkommere blir svekket. Resultatet er en overføring av verdier fra distriktene til mer sentrale strøk. Når det gjelder betraktninger rundt markedsverdi, har NORSKOG stilt seg negative til forslaget om innløsning mot en vilkårlig faktor multiplisert med festeavgiften. I enkelte tilfeller kan dette gjerne være riktig pris, men i de aller fleste tilfellene er det langt under virkelig tomteverdi. Med dette endrer myndighetene forutsetningene totalt for grunneier, slik at han nå straffes for å ha investert i et fast innkomme mot en lavt priset festeavgift. Ordningen er en viktig del av næringsutviklingen for mange, og styret finner det uakseptabelt at man nå ønsker å straffe alle for at noen har tøyd grensene maksimalt for hva som er mulig. NÆRINGSVIRKSOMHET I VERNEOMRÅDER NORSKOG har lenge arbeidet for å skape aksept for bruk av verneområder i lokal næringsvirksomhet. I løpet av meldingsåret kom det også flere positive utspill i forhold til dette både fra Regjeringen og miljøvernmyndighetene. NORSKOG lanserte derfor et prosjekt for å kartlegge hvilke muligheter og begrensninger en virksomhet står overfor ved etablering i et vernet område. Norsk institutt for naturforskning (NINA) planla et lignende prosjekt, og det legges nå opp til å samarbeide om oppgaven. Under behandlingen av Friluftsmeldingen var temaet kommersiell anvendelse av annen manns private grunn oppe til debatt. NORSKOG har sett eksempler på at denne type virksomhet er til direkte skade for driften av eiendommen som utsettes for eksempel for utstrakt riding. NORSKOG ønsket en gjennomgang av Friluftsloven på dette området, men innspillet ble ikke tatt til følge. Vi forventer at denne problematikken vil forsterkes med økende bruk av utmark i kommersielt øymed. Jeg er forundret og bekymret over at en høyredominert regjering vakler i sitt forhold til eiendomsretten. Det er grunn til å understreke at eiendomsretten ikke bare gjelder bymiljøene. Det er dessuten uhørt at fellesskapets ønsker skal betales av enkeltmennesker og lokalsamfunn. Det er dårlig politikk, uansett hvilken farge man representerer. Styreleder Anders Kiær ODELSLOVEN Lars Sponheim ba i året som gikk det såkalte Odelslovutvalget vurdere om odelsloven burde avskaffes. Flertallet i komiteen gikk inn for å opprettholde odelsloven, mens mindretallet, inkludert utvalgets leder mente odelslovens dager var talte. NORSKOG er av den oppfatningen at det er konsesjonsloven og jordloven som er de primære problemene for strukturrasjonalisering i landbruket. NORSKOG vil imidlertid bruke deler av 2004 til å arbeide videre med Odleslovsutvalgets innstilling. ADMINISTRATIVE TJENESTER NORSKOG har en omfattende forretningsmessig virksomhet innen økonomi- og administrasjon, og besitter god kompetanse innen bl.a. administrasjon, regnskap og økonomi. Dette er en styrke for selve organisasjonen og datterselskapene, samtidig som en kan tilby administrasjon- og økonomitjenester av høy kvalitet til kundene. Dette er med på å gjøre NORSKOG til en robust organisasjon. SKOGFAGLIGE TJENESTER For at NORSKOG skal kunne følge opp det næringspolitiske arbeidet for sine medlemmer på en best mulig måte er det viktig at salget av skogfaglige tjenester holdes på et høyt nivå. Konsulentavdelingen er slik sett svært viktig i organisasjonen. NORSKOG har som mål å være blant de fremste skogfaglige miljøene i Norge og arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle ny kunnskap samt å tilpasse sin virksomhet til de utfordringer og rammebetingelser næringen står overfor. Særlig har en gryende liberalisering av markedet for landbrukseiendommer ført til en økende oppdragsmengde innen verdsetting og omsetning av eiendom. At Svenkerud Skog AS nå er kommet inn under NORSKOG paraplyen er derfor et viktig bidrag for at NORSKOG skal opparbeide seg en posisjon i forhold til omsetning av landbrukseiendommer, ekspropriasjon, erstatning ved vern og lignende. Næringspolitisk har det også vært et meget aktivt år. Stadig flere grunneiere føler at eiendomsretten er truet, og ofte fra flere kanter på en gang. Særlig har det vært fokus på ulike verneprosesser, endringer i tomtefesteloven, rovdyrpolitikk, ny 5

6 plan- og bygningslov, revidering av konsesjonsloven, endringer i skatteog avgiftsregler m.m. Dette viser at grunneierne er avhengig av å ha organisasjoner som følger opp disse sakene og har fokus på ivaretagelse av den private eiendomsretten. NORWEGIAN FORESTRY GROUP A/S (NFG) Styret er glade for at NFG fikk kontraktsfestet sitt hittil største prosjekt i Prosjektet har en total kostnadsramme på 11,7 millioner kroner og er finansiert av Utenriksdepartementet. Prosjektet er tredelt og NORSKOG har vært involvert i alle delprosjektene. Dette har representert hovedtyngden av aktiviteten ved den internasjonale avdelingen i I tillegg er NORSKOG nå koordinator for alle NFG sine prosjekter i Serbia. NORSKOG har siste halvår 2003 hatt en hospitant på halv tid i NORAD. Hospiteringen har vært knyttet til arbeidet med næringsutvikling og prosjekter som skal legge grunnlag for NORAD sin rolle i norsk bistand. Styret er tilfreds med at man gjennom dette har knyttet sterkere bånd til det norske bistandsmiljøet. Det var en målsetting for NORSKOG å øke lønnsomheten innen det internasjonale forretningsområdet i 2003, og styret er godt fornøyd med at dette har lykkes. NORSK SKOGSERTIFISERING AS Norsk Skogsertifisering tilbyr gruppesertifisering av skogeiendommer basert på ISO og Levende Skog standardene. Skogeiere tilsluttet Norsk Skogsertifisering kan fritt selge sitt virke som miljøsertifisert, uten å måtte ha noen binding til et enkelt omsetningsledd. Styret ser på dette som et meget viktig tilbud til skogeierne, og et tilbud som er med å bygger opp under NORSKOGs filosofi om at skogeierne skal kunne selge virket sitt fritt i markedet. NORTØMMER AS Styret er meget godt fornøyde med at NORTØMMER også dette året har økt sin omsetning med 5 %, til tross for at avvirkningen på landsbasis samtidig er redusert med 5%. Det viser seg at satsingen på en desentralisert struktur har gitt mer nærhet til skogeierne og det lokale tømmermarkedet. Styret har tro på at avvirkningen har nådd et bunnivå. Vi ser at prisene øker noe, og vi forventer derfor høyere avvirkning i året som kommer. At NORTØMMER AS synes å ha befestet seg tungt i markedet er derfor meget tilfredsstillende, og Styret vil uttrykke stor tilfredshet med den posisjonen NORTØMMER har fått i markedet. SKOGINFO.NO AS Internettportalen skoginfo.no har hatt en jevn økning i antall besøkende de siste årene og ligger nå på ca 8500 besøkende hver måned. Tallene viser at det særlig er nyhetstjenesten og markedsplassen som har flest besøkende. Det har imidlertid vist seg at det er tungt å få inn annonsører i det internettbaserte markedet, noe som også erkjennes av andre sammenlignbare internettportaler. Dette fører til at portalen har en noe anstrengt økonomi og trenger å rasjonalisere sin virksomhet, samt å finne andre inntektsgivende områder. Som et ledd i rasjonaliseringen benytter man bl.a. tjenester fra en nyhetsagent, noe som gjør at man nå bruker mindre tid på å lete opp aktuelle nyheter. Styret ser markedsføringsverdien av skoginfo.no, og vil foreta en gjennomgang for å rasjonalisere driften av selskapet. SVENKERUD SKOG AS At Svenkerud Skog AS i løpet av 2003 ble en del av NORSKOG konsernet er et viktig bidrag til å utvikle NORSKOGs virksomhet i forhold til det markedet vi opererer i. Svenkerud Skog AS sin virksomhet passer godt inn i NORSKOGs profil og er med på å styrke vår posisjon innen kjerneområdet skogbruk, økonomi og jus. Svenkerud Skog er et selskap med gode økonomiske resultater, og vil bli drevet videre som eget aksjeselskap. Organiseringen fortsetter som før, og medfører ingen endringer for Svenkerud Skog AS sine kunder. FORAN AS FORAN har lagt et meget aktivt år bak seg. En bør særlig nevne ekspansjonen gjennom etablering av FORAN Baltic samt test og bruk av nye planleggingsverktøy. Dette er viktige tiltak for å sikre FORAN et godt eksistensgrunnlag. Utviklingen innen tradisjonell skogbruksplanlegging går i retning av mindre betalingsvilje blant skogeiere. Det er derfor viktig å kunne tilby skogeierne rimelige og behovstilpassede planer. En kraftig reduksjon i tilskuddsmidlene til skogbruksplanlegging vil gi ytterligere utfordringer i Styret er fornøyd med at FORANgruppen i 2003 har økt sin omsetning ytterligere i forhold til året før, og at man i tillegg har snudd fjorårets underskudd i FORAN AS til et driftsoverskudd. FORENINGA FOR NORSKE SMÅKRAFTVERK BA (SMÅKRAFTFORENINGA) I løpet av 2003 har det vært et stadig økende fokus på det næringsmessige potensialet som ligger i små kraftverk. Dette ble særlig forsterket av fjorårets situasjon i kraftmarkedet, noe som også medførte stor politisk oppmerksomhet. Småkraftforeniga skal i første rekke ivareta de næringspolitiske interessene for småskala vannkraftprodusenter. I løpet av det siste året har foreninga etablert seg som en synlig aktør i det næringspolitiske landskapet og man opplever å få gjennomslag for flere kjernesaker. Blant de viktigste arbeidsområdene siste året var en forenkling av konsesjonsprosessene, arbeidet med supplering av verneplan for vassdrag, endringer i skatte- og avgiftsreglene og innføring av et pliktig marked for grønne sertifikater. Dette er saker som også vil bli viet tid i Foreninga har i løpet av året økt antall medlemmer fra 130 til 250. Styret er fornøyd med at Småkraftforeninga nå går med overskudd etter oppstartsperioden første år. Styret ser foreningas aktiviteter og arbeid som et viktig supplement til NORSKOGs tradisjonelle skog- og utmarksrelaterte arbeidsområde. Kraftproduksjon vil for mange være et ytterligere bidrag til å sikre levegrunnlaget på landbrukseiendommen. EN OFFENSIV ORGANISASJON Skog- og utmarksnæringen er midt inne i en overgangsperiode i forhold til de tradisjonelle rammebetingelsene. Den liberaliseringen som vi forhåpentligvis nå ser starten på har vært NORSKOGs hovedmål siden etableringen i Dette stiller også store krav til NORSKOG som organisasjon og dens evne til å møte kommende utfordringer innen skogog utmarksnæringen. Etter styrets syn er NORSKOG en framtidsrettet og livskraftig organisasjon med solid innflytelse, høy kompetanse og god økonomi. Dette er viktig for å møte de kommende utfordringene. NORSKOG har bevisst utviklet sin organisasjon og sitt nettverk i for- 6

7 hold til de utfordringene man står overfor for å sikre organisasjonen en best mulig næringspolitisk plattform. NORSKOG som konsern har sikret seg bred kunnskap gjennom samarbeid og gjensidig informasjon i nettverket. Dette er en stor ressurs for NORSKOGs medlemmer. Konsernet og tilgrensende nettverk består i dag av NORSKOG med 18 ansatte, NORTØMMER AS med 8 ansatte, FORAN AS med 15 ansatte og 10 deltidsansatte og FORAN Sverige AB med 15 ansatte. Småkraftforeninga driftes gjennom innleid kapasitet fra NORSKOG. I tillegg har man 15 underleverandører innen skog- og utmarksforvaltning spredt over hele landet. Det er også viktig at NORSKOG har samarbeidsavtaler som sikrer spisskompetanse innen juridiske spørsmål, energiteknikk, eiendomsutvikling m.m. Sykefraværet i NORSKOG har i 2003 vært på 3,3 %. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen har sitt hovedkontor i Oslo. Miljøet ansees som kreativt og energisk. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Kjønnsfordelingen i NORSKOG er 6 kvinner og 12 menn. Bransjen er mannsdominert og NORSKOG ser det derfor som en fordel med flere kvinnelige ansatte. NORSKOG er bevisst på å velge og ansette kvinner i utlyste stillinger under ellers like forutsetninger. NORSKOG som konsern sysselsatte 26 personer pr I konsernet er det 7 kvinner og 19 menn. NORSKOG konsern har hatt en omsetning på kr ,- Driftsresultatet er på ,- og gir et årsresultat etter skatt på kr ,-. NORSKOG (morselskap) har lagt fram et driftsresultat på kr ,-. Årsresultat på kr ,- overføres annen egenkapital. NORTØMMER AS har lagt fram et driftsresultat på kr ,-. Årsresultat på kr ,- disponeres som følger: Avsatt konsernbidrag netto kr ,- og avsatt til annen egenkapital kr ,- Norsk Skogsertifisering AS har lagt fram et regnskap i balanse skoginfo.no as har lagt frem et driftsunderskudd på kr ,-, årsunderskudd på kr ,- underskuddet dekkes av mottatt konsernbidrag kr ,- overført fra innskutt kapital kr ,- og overført udekket tap kr ,- Styret ønsker å uttrykke sin tilfredshet, både med utviklingen av NORSKOG som organisasjon og de økonomiske resultatene det kan vises til. De ansattes innsats er kjernen til de positive resultatene som NORSKOG kan presentere. Styret ønsker derfor å rette en stor takk til de ansatte for den formidable innsatsen som er lagt ned i løpet av året. Foto: Erik Toverud Oslo, 19. mars 2004 N. Lorentz Sæthern Anders Kiær Styreleder Per Hembre Johan Ellingsen Erik Toverud Arne Rørå Adm. direktør 7

8 Kompetanseutvikling og NORSKOG sin hovedoppgave er å føre næringspolitikk for det aktive skogbruket. Siden vår del av næringen representerer en liten gruppe i samfunnet, er den primære målsetting å oppnå politisk innflytelse gjennom høy faglig standard. Forutsetningen for dette er en solid faglig plattform som grunnlag for all aktivitet vi tar del i. Særlig viktig er dette for en slagkraftig næringspolitikk. For at organisasjonens utspill skal nå frem må budskapene være relevante og presenteres på rett sted til rett tid. Inngående kunnskap om medlemmenes situasjon, samt en effektiv beslutningsstruktur er derfor viktige elementer i strategien. I praksis er dette gjort ved å danne et konsulentfirma omgitt av sterke faglige nettverksgrupper. Gruppene fungerer som læringsarena for deltakerne og som næringspolitiske fokusgrupper for NORSKOG. IMPULSER FRA OMVERDENEN For at positive utviklingstrekk i skog- og trebransjen internasjonalt også skal kunne bli en del av norsk hverdag, har NORSKOG etablert seg som en betydelig aktør i skogmiljøet også utenlands. Tanken bak dette er at våre medlemmer i liten grad har behov for grunnleggende konsulenttjenester, men derimot trenger impulser fra omverdenen for å være i forkant av utviklingen. I tillegg har medlemmene stor nytte av de komparative fordelene som ligger i å ha virksomhet i flere land. Samtidig skal våre medlemmer være sikre på at den bistanden de får fra organisasjonen er oppdatert og pålitelig. I praksis betyr dette at NORSKOG er, og må være, en del av et aktivt forsknings- og utviklingsmiljø. I tillegg til anvendbare prosjektresultater bidrar dette til å oppfylle målsettingen om at NORSKOG skal være Norges sterkeste skogfaglige miljø innen operativt skogbruk. Samtidig gjør dette oss til en faglig sterk samarbeidspartner for våre medlemmer. KONSULENTAVDELING I VEKST En organisasjons kompetanse skal være i kontinuerlig utvikling. Det er også viktig å ha en overordnet strategi for kompetanse og kapasitetsutvikling som gjør at vi ligger i forkant av markedets og medlemmenes behov. Samtidig må et fagmiljø være av en viss størrelse for å være kreativt og utviklende. På ti år har konsulentavdelingen økt fra tre til tretten personer, noe vi mener er en nødvendig størrelse tatt i betraktning det brede fagfeltet vi ønsker å dekke. Konsulentkapasiteten er naturligvis vesentlig større enn hva medlemmene har behov for og ca. 70% av kapasiteten selges til andre enn medlemmene. Det er denne virksomheten som i det senere har gjort det mulig å øke den næringspolitiske kapasiteten og kompetansen. I dag har tre personer næringspolitikk som hovedarbeidsfelt. SKOGØKONOMISK KOMPETANSE Eiendomsretten til arealene er hele tiden under press fra andre samfunnsgrupper. For å ta et eksempel 8

9 internasjonalisering så står vi foran en opptrapping av barskogvernet, samtidig som det mangler penger for å innfri de politiske ambisjonene. Det samme er tilfellet for en rekke andre planer for å øke vernet innen ulike vernekategorier. Vår oppgave er å sikre at skogeiere ikke må bære kostnadene. Selv om vi opplever positive trekk, som for eksempel frivillig vern så har skogeierne allikevel behov for topp skog- og utmarkskompetanse for å få en riktig erstatning i forhold til de verdier og rettigheter vedkommende må avstå. Dette er bakgrunnen for at NORSKOG gjennom naturlig avgang, nyansettelser og oppkjøp av etablert virksomhet, en periode nå spisser sin kompetanse innen fagområdet skogøkonomi. Med fallende tømmerpriser ser vi det samtidig som nødvendig å skjerpe fokus ytterligere etter nye inntektskilder. NORSKOG har derfor bygget opp kompetanse og etablert fokusgrupper innen naturbasert reiseliv. For 2004 vil det dessuten være et mål å rekruttere eller utvikle kompetanse innen gründervirksomhet. FORRETNINGSSTRUKTUR NORSKOG er organisert som et konsern. Formålet er å rendyrke målsettingene innen hvert forretningsområde og isolere risiko i separate aksjeselskap, uavhengig av økonomien i morselskapet. Den forretningsmessige strukturen er dannet både ved organisk vekst, nyetablering, utskilling av eksisterende virksomhet, fusjon og oppkjøp. Strukturen har muliggjort samarbeid gjennom felles eierskap med andre gode fagmiljøer. FORAN AS ble eksempelvis dannet ved fusjon av planavdelingene i NORSKOG og GLOMMEN. Bakgrunnen var et behov for investeringer som virksomhetene ikke kunne forsvare alene og et felles mål om å danne en konkurransedyktig virksomhet som kunne bidra til bedre og billigere planprodukter til medlemmene. GLOMMEN og NORSKOG konkurrerer aktivt i tømmermarkedet samtidig som de to organisasjonene har et konstruktivt samarbeide om utviklingen av FORAN AS. FORAN GRUPPEN Skogindustrien har lenge vært en global næring, noe som også berører skogbruket. Kapital, råvarer, markedskrav, politiske trender, internasjonale konvensjoner og lovverk flyter over landegrensene. Samtidig settes ofte politiske føringer for norsk skog og miljøpolitikk utenfor Norges grenser. Arbeidet med Norwegian Forestry Group og tjenestesalg til et internasjonalt marked har bidratt både økonomisk og skogfaglig, og har samtidig gitt oss økt innsikt i internasjonale politiske prosesser. Dette har også bidratt til utviklingen av FORAN gruppen med etablering i Sverige og Latvia. FORAN AB har i tillegg ansatt en person på permanent basis i Ukraina. FORAN er med dette det eneste planselskapet som opererer på nordisk nivå. FORAN er et kreativt og ekspansivt miljø. Etter et svakt økonomisk resultat i 2002 ble det i 2003 gjort organisatoriske og operative grep som har gitt positive økonomiske resultater. Selskapet er forholdsvis nyetablert, under rask utvikling og står fremdeles overfor utfordringer både med hensyn på produktutvikling og organisering av arbeidet. UTFORDRINGER NORSKOG og de selskaper hvor vi har strategiske eierinteresser representerer et samlet skogfaglig miljø på i alt 100 personer i inn og utland og en årlig omsetning på om lag 250 millioner norske kroner. Motoren i systemet er kloke og kreative hoder som evner å utvikle og selge produkter og tjenester som markedet har behov for. Det er derfor av største viktighet at systemet klarer å være en attraktiv arbeidsgiver som tilfredsstiller de ansattes krav til utfordrende arbeidsoppgaver, samt et fleksibelt og godt arbeidsmiljø med gode arbeidsvilkår for øvrig. Så langt har vi lykkes godt i å utvikle fagmiljøet i NORSKOG og nettverket omkring oss, men vi er på langt nær ikke i mål. Det er fortsatt et sterkt behov for å styrke lønnsomheten i selskapet. NORSKOG har gjennom sin konsernmodell oppnådd en robust forretningsmessig struktur, men den stiller oss overfor organisatoriske utfordringer når det gjelder å optimalisere samarbeid og kompetanseutvikling. Her har vi fremdeles potensial for videre utvikling, noe som vil være et prioritert område i Arne Rørå Adm. direktør 9

10 Foto: Erik Toverud Foto: Erik Toverud Foto: Erik Toverud Fagkompetanse er kjernen for all virksomhet i NORSKOG. Høyt fagnivå basert på et solid teoretisk fundament er i kombinasjon med praktisk erfaring utgangspunktet så vel for den næringspolitiske virksomhet som for målrettet bistand til medlemmer. Dette danner også grunnlaget for salg av tjenester til kunder så vel i Norge som internasjonalt. FAGKOMPETANSEN MÅ UTVIKLES Dette gjøres bevisst gjennom teoretisk skolering og fokus på arbeidsoppgaver som også virker kompetanseutviklende. I denne sammenheng blir det av vesentlig betydning å få til en kombinasjon av så vel praktisk erfaring med operative forvaltningsoppgaver som teoretisk avanserte oppgaver som FoU-prosjekter og internasjonal bistand. FAGKOMPETANSEN MÅ FORMIDLES Kompetanse som ingen benytter har ingen verdi. NORSKOG bidrar til å viderebringe sin kompetanse til næringen for øvrig gjennom særlig direkte rådgivning, foredrag, faglige artikler, utgivelse av rapporter osv. SKOGFORVALTNING Drift og bistand til skogforvaltning er et kjerneområde innenfor NORSKOG sin faglige virksomhet. Arbeidet spenner fra full eiendomsbestyrelse til konkret bistand i enkeltsaker. NORSKOG har det fulle bestyreransvar for et samlet skogareal på ca. 1 mill. daa. Faglig assistanse og enkeltoppdrag gjøres innenfor følgende fagområder: Organisasjonsutvikling Bistand ved eierskifter. Skogbeskatning Skogøkologiske avklaringer eller analyser. Konsekvensanalyser Bruk av GPS og IT-systemer som hjelpemidler i forvaltningen. Strategisk planlegging. Landskapsplanlegging. Hogstkvantumsanalyser. Verdsetting av skog for ulike formål. Eiendsomsutvikling Skogbestyrelse. Ved en liberalisering av konsesjonsloven og endret holdning til salg av skogeiendom, har behovet for bistand knyttet til kjøp og salg økt vesentlig de siste årene. Denne utviklingen har også gjort det mulig for dårlig arronderte eiendommer å aktivt søke forsterkning av eiendommen gjennom kjøp og salg. Særlig blant større eiendommer registrerer vi økt interesse for denne muligheten. MILJØSERTIFISERING NORSKOG utviklet fram til 2000 basisløsningene for sine to alternative sertifiseringssystemer. Disse er tilpasset ulike behov: Norsk Skogsertifisering, heleiet datterselskap som tilbyr avtalebasert deltakelse i gruppesertifisering, uavhengig av tømmeromsetning. Nortømmer som sertifisert tømmeromsetter, som tilbyr miljøavtale med sine tømmerleverandører for virke som omsettes gjennom selskapet. Begge systemer bygger på ISO og Levende Skog standarden, og er sertifisert på grunnlag av disse. Begge systemer ble første gang sertifisert i 2000 og resertifisert i Skogsertifiseringen ser ut til å ha funnet sin form med tanke på grunnleggende rutiner. De løpende revisjonene viser at det grunnleggende innholdet i Levende Skog standarden i hovedsak er både kjent og innarbei- 10

11 Skogfaglig virksomhet det. Det er allikevel fortsatt behov for å arbeide med forenkling og forbedring av systemene for å gjøre dem mer hensiktsmessige og brukervennlige. I 2003 ble arbeidet med å forberede en revisjon av Levende Skog standarden startet opp. Dette forutsetter en gjennomføring av en del grunnleggende analyser, for å avklare behovene for eventuelle endringer. Arbeidet utføres av de samme organisasjonene som står bak Levende Skog. Prosessen er tidkrevende og vil fortsette langt inn i Salg av tømmer i Norge forutsetter miljøsertifisering av skogeiendom eller tømmerleverandør. Miljøsertifiseringen forutsetter videre registrering av og hensyn til MiS områder eller nøkkelbiotoper. Slike registreringer pågår som kjent i mange kommuner. NORSKOG bruker vesentlig ressurser på å følge opp dette arbeidet, og da spesielt i utvalgsprosessen. Dette for å påse at skogeierens interesser ivaretas, samtidig som miljøkravene knyttet til sertifiseringen blir fulgt opp. FAGLIG UTVIKLING I en tid med raske skifter i rammebetingelser og teknologisk utvikling er oppdatering av kompetanse viktig for å kunne utnytte mulighetene. NORSKOG prioriterer derfor aktiv deltakelse i FoU arbeid høyt. Vi ønsker til en hver tid å ha relevante FoUprosjekter gående som kan bidra til å tilføre relevant kompetanse til våre medlemmer og næringen for øvrig. Hovedmålsettingen er å bidra til å løfte lønnsomheten og gi bedre grunnlag for å utnytte de muligheter som marked og ressursgrunnlag kan gi. UTMARKSUTVIKLING Skogens ressurser og muligheter knyttet til utnyttelse av jakt, fiske og reiseliv representerer et næringspotensial langt ut over dagens bruk. Dette engasjerer NORSKOG aktivt, både næringspolitisk og faglig. Den faglige delen er i vesentlig grad knyttet opp til prosjektet Naturbasert reiseliv fra hobby til næring. Her fokuseres det spesielt på erfaringsutveksling mellom eiendommer som satser på slik næringsutvikling, samt arrangementer og kurs for aktiv formidling av kompetanse på dette området. I tillegg tilbys direkte assistanse til enkelteiendommer som har behov for å få gjennomført utredninger, verdivurderinger av potensialer eller annen bistand for å komme i gang med virksomhet. INTERNASJONALT SKOGBRUK NORSKOGs internasjonale virksomhet drives gjennom selskapet Norwegian Forestry Group (NFG). Dette er et nettverkselskap organisert som et aksjeselskap og eiet av NORSKOG, NIJOS, Skogforsk, PREVISTA, Statskog SF, Skogbrukets Kursinstitutt og Det norske Skogselskap. NORSKOG har ansvaret for å drive NFGs sekretatiat og den daglige ledelsen av selskapet. 11

12 Foto: Erik Toverud To av de nåværende aksjonærene i NFG, Statskog SF og Skogbrukets Kursinstitutt har kommet til som aksjonærer i løpet av Med dette representerer NFG den største delen av de institusjoner i norsk skogbruksektor som ønsker å drive rådgivnings- og konsulentvirksomhet internasjonalt. Gjennomslagskraften og de forretningsmmessige muligheter er på denne måten styrket og det vil på sikt kunne komme alle aksjonærer i NFG til gode. NFG sin internasjonale virksomhet er i første rekke rettet mot bistandsmarkedet. NORAD og Det norske Utenriksdepartement er viktige oppdragsgivere. Det er også Verdensbanken, Inter-American Development Bank og FAO. NFG fikk i 2003 kontraktsfestet sitt hittil største prosjekt, med en total kostnadsramme på 11,7 millioner kroner. Prosjektet som er finansiert av Det norske Utenriksdepartement er tredelt med følgende delprosjekter Rehabilitering av trebearbeidende industri i Øst-Serbia Introduksjon av Geografiske Informasjon Systemer (GIS) i skogbruket Oppstartingsprogram for den første Landskogstaksering i Serbia NORSKOG har vært involvert i alle disse delprosjekter og dette har representert hovedtyngden av aktiviteten ved NORSKOG sin internasjonale avdeling i NORSKOG er koordinator for alle NFG sine prosjekter i Serbia I tillegg har NORSKOG i 2003 vært involvert i oppdrag i: Kosovo, Kirgisistan, Kina, Guatemala og Tanzania, samt oppdrag for NORAD sentralt. PROSJEKTER 2003 PROSJEKTNAVN FORMÅL - INNHOLD SAMARBEIDS-PARTNERE VARIGHET FINANSIERING Kostnadseffektivitet ved biologisk mangfold-hensyn i skogbruket. Analysere betydning og nyttepotensial for bevaring av biologisk mangfold, ved bruk av impediment og osp som livsløpstrær. Universitetet i Oslo NINA Norges forskningsråd Utmark som næring Brun furu årsaker og virkning. Strategisk planlegging i skogbruket Spre erfaringer fra vellykket satsing på utmark som næring. Klarlegge årsaksforhold og mulige tiltak for å redusere skadene av knoppog greintørke-sopp på furu. Utprøve og evaluere aktuelle nyere analyseporgrammer for strategisk planlegging på reelle fullskala planoppgaver SND Skogtiltaksfondet Skogforsk Skogbrukets utviklingsfond. Skogtiltaksfondet Skogbrand. PINUS AS NLH- Ina. SINTEF Norges Forskningsråd Skogtiltaksfondet Avvirk Tilpasning av Avvirk 2000 og Verdsett til standard prognoseverktøy for skogbruksplan-verktøy NLH Ina. Skogdata Skogtiltaksfondet Skogbrukets utviklingsfond. Miljøhensyn på hogstflatene en evaluering av Levende Skog standarden Avklare endring i hogstføring og miljøhensyn på hogstflater fra henholdsvis før og etter Levende Skog NINA Skogtiltaksfondet Skogbrukets utviklingsfond. Prosjekter etablert, fullført eller arbeidet på i

13 skoginfo.no Siden skoginfo.no ble lansert i august 2000 er den blitt den mest besøkte portalen for skog- og utmarksnæringen i Norge. Lønnsomheten i annonsemarkedet har vist seg å være dårligere enn antatt. Våre kunder er imidlertid svært fornøyde med effekten av annonsering, og det er å håpe at flere oppdager muligheten. Portalen har stor betydning som informasjonsformidler, og er et viktig næringspolitisk redskap, siden det gir tilgang til et hurtig medium med mange lesere. EFFEKTIVISERING Redaksjonen benytter fra og med september 2003 en automatisk nyhetsagent for å finne nyheter på internett. På denne måten lar det seg gjøre å publisere flere relevante nyheter, samtidig som vi sparer tid. Som et effektiviseringstiltak benytter vi også samme publiseringsverktøy for samtlige tre nettsteder i konsernet. På den søkbare markedsplassen kan besøkende selv publisere rubrikkannonser for egne tilbud og produkter. Disse annonsene har vist seg å fungere godt, særlig i forhold til omsetning av jaktterreng, men vi trenger økt inntjening. For å øke tilbudet og styrke inntjeningen tilbyr skoginfo.no nå egne hjemmesider for virksomheter som ønsker å annonsere. BESØK Besøket på skoginfo.no har vært økende helt siden starten i Fra januar 2003 og frem til nyttår hadde vi totalt besøkende. Dette innebærer en økning på ca 11%. Gjennomsnittet pr. måned i 2002 var 7437 besøkende, mens det i 2003 var 8425 besøkende. Det er nyhetstjenesten og markedsplassen som besøkes mest. Besøket på temasidene om ledige stillinger og utdanning har imidlertid også økt gjennom % av de besøkende kommer fra land som Tyskland, Sverige, Nederland og Danmark. Med dette kan vi si oss godt fornøyde med besøket på skoginfo.no, men det er viktig å holde fokus mot inntjening. 13

14 NORTØMMER AS NORTØMMER AS har også i 2003 satt ny omsetningsrekord. Økningen er på fem prosent i forhold til i fjor. Dette i et marked der den totale avvirkningen har sunket med fem prosent. Noe av økningen kan tilskrives satsingen på regionale kontorer. Nærhet til kunden er viktig, og i meldingsåret opprettet NORTØMMER AS et regionalkontor på Elverum. AVVIRKNINGEN I NORGE 2003 Norske skogeiere avvirket i 2003 anslagsvis 6,9 millioner kubikkmeter tømmer for salg til industrien. Dette er en nedgang på 5% fra 2002 da det ble avvirket 7,3 millioner kubikkmeter. Bakgrunnen for den negative utviklingen er i første rekke lave tømmerpriser. Vi har imidlertid for en periode nå trolig nådd bunnen for pris på sagtømmer, og det antas at tømmerprisen vil stabilisere seg på et høyere nivå de første årene sammenlignet med Det er en underbalanse av sagtømmer i nordlige Europa. Kapasitetsøkning i Øst Europa og Sverige har bidratt til dette. VIRKSOMHETEN I 2003 NORTØMMER AS hadde åtte ansatte fordelt på 7,5 årsverk i meldingsåret. Bemanningen har vært stabil, noe som er et viktig kriterie for å kunne håndtere det krevende markedet vi opererer i. Selskapet omsatte m 3 tømmer i 2003, og det innebærer en økning på 5% sammenlignet med fjoråret. Hard konkurranse mellom omsetningsleddene høsten 2003 gjorde sagtømmermarkedet til selgers, og vi er tilfreds med å registrere at NORTØMMER allikevel har tatt ytterligere markedsandeler. Vårt nye avdelingskontor på Elverum, som dekker nordre halvdel av Hedmark, har hatt et vellykket år og viser betydningen av lokal forankring. Den stadig positive utviklingen i omsatt volum gjennom NORTØMMER AS viser at selskapet fortsatt fyller en viktig posisjon i markedet. Vi forventer fortsatt en økning i omsatt volum i kommende år. Sortiment Volum i m 3 Sagtømmer Massevirke Sum Figur viser relativ utvikling i omsatt volum gjennom NORTØMMER AS i forhold til omsatt volum i Norge er satt til 100%. % 180 VOLUMUTVIKLING NORTØMMER NORTØMMER NORGE år 14

15 FORAN AS FORAN AS har lagt bak seg et intensivt år, og ble belønnet med en rekordomsetning på 24 mill kr. Konkurransen er svært intensiv i planmarkedet, og selv om driftsresultatet må regnes som lavt i forhold til omsetningen, er vi fornøyde med året. For oss er det en vel så viktig gevinst at selskapet har bidratt til å redusere prisene på planprodukter med opp til 40%. TAKSTARBEIDET Sammen med en normalt god feltsesong medførte innsatsen at vi for første gang klarte å fullføre alle årets planlagte registreringer. Resultatet er ekstra tilfredsstillende tatt i betraktning den betydelig oppdragsporteføljen og den usikkerheten som ligger i at mange innsatsfaktorer er gjensidig avhengig av hverandre. MARKEDET Konkurransen i markedet preges av sterk fokus på både kostnader og effektive løsninger, noe som kommer skogeierne til gode gjennom moderniserte produkter til lave priser. FORAN AS deltar i konkurranse med andre aktører i stadig større deler av landet. Vi ser en klar tendens til at dette bidrar både til å redusere prisene og til økt innsats for å finne mer effektive planløsninger. De kraftig reduserte tilskuddene til skogbruksplanleggingen vil skjerpe denne effektiviseringen og kostnadsjakten ytterligere. TEKNOLOGISK UTVIKLING De senere årene har selskapet befestet sin posisjon som ledende innen GPS-teknologi for bruk i jord- og skognæringen. Samtidig har vi brukt kunnskapen til å utvikle det mange kaller banebrytende GPS- og GIS-løsninger for golfsporten. For oss er det også viktig å bidra til videreutvikling av tradisjonell teknologi. Selskapet er ansett for å være gode på fotogrammetri, hovedsakelig knyttet til analoge instrumenter. Siden dette nå gjøres digitalt startet selskapet i 2003 opp med å utvikle helt nye modeller for fotogrammetri og fjernanalyse. Vi var også det første selskapet som kjørte kommersiell uttesting av fulldigitale, multispectrale sensorer for vertikalopptak. INTERNASJONALT SELSKAP Gjennom etableringen av FORAN Baltic har gruppen vokst ytterligere i løpet av året. Det foregår mye interessant i det europeiske markedet, og da spesielt østover. Med dette fremstøtet opererer vi i et marked der skogforholdene grovt sett tilsvarer de vi er vant til fra Norge. Foruten å ta del i en forretningsmessig utvikling østover, var formålet med etableringen å høste gjensidige fordeler på flere områder, noe som allerede har vist seg fordelaktig. Allerede første driftsår for FORAN Baltic kan det vises til positivt resultat på drift. 15

16 RESULTATREGNSKAP Morselskap (i hele tusen) Konsern DRIFTSINNTEKT OG DRIFTSKOSTNAD Note DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter Avvirkningsavgift Tilskudd rentemidler SUM DRIFTSINNTEKTER DRIFTSKOSTNADER Varekostnader Lønns og personalkostnader Avskrivning på varige driftsmidler Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Resultatandel tilknyttet selskap FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Inntekt på investering i datterselskap Renteinntekter Finansinntekter Rentekostnader Finanskostnader RESULTAT AV FINANSPOSTER ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD Skattekostnad på ordinært resultat ORDINÆRT RESULTAT ÅRSRESULTAT BALANSE Morselskap (i hele tusen) Konsern EIENDELER Note ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Navnerettigheter Goodwill SUM IMMATERIELLE EIENDELER VARIGE DRIFTSMIDLER Maskiner, inventar o. l SUM VARIGE DRIFTSMIDLER FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Fordringer på konsernselskap Investeringer i tilknyttet selskap Investeringer i andeler Netto pensjonsmidler Andre langsiktige fordringer SUM FINANSIELLE ANLEGGSMIDL SUM ANLEGGSMIDLER OMLØPSMIDLER Varebeholdning FORDRINGER Kundefordringer Fordring selskap i sm konsern Utført, ikke fakturert arbeid Andre fordringer SUM FORDRINGER INVESTERINGER Markedsbaserte aksjer Aksjefond SUM INVESTERINGER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER

17 Morselskap (i hele tusen) Konsern EGENKAPITAL OG GJELD INNSKUTT EGENKAPITAL Felleseid andelskapital Aksjekapital Innskutt kapital SUM INNSKUTT EGENKAPITAL OPPTJENT EGENKAPITAL Kapital Eiendomsrettsfond Annen egenkapital Udekket tap SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM EGENKAPITAL GJELD AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Utsatt skatt Andre avsetn. for forpliktelser SUM AVSETNING FORPLIKTELSER LANGSIKTIG GJELD Langsiktig gjeld KORTSIKTIG GJELD Kreditorer tømmeromsetning Leverandørgjeld Betalbar skatt Off. avgifter, skattetrekk m.m Utbytte 0 0 Gjeld til selskap i sm konsern Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM GJELD OG EGENKAPITAL Pantstillelser KONTANTSTRØMOPPSTILLING Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter (i hele tusen) Resultat før skatt Nedskrevet aksjefond Tap ved salg aksjer 0 72 Resultatandel tilknyttet selskap Betalbar skatt Ordinære avskrivninger Forskjellen mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbetalinger Endring i varer, kundefordringer og leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Investeringer i varige driftsmidler, goodwill Salg av varige driftsmidler (salgssum) 15 Endring i andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Opptak av ny gjeld (kortsiktig og langsiktig) 3042 Nedbetaling av gammel gjeld Innbetaling av egenkapital Tilbakebetaling av egenkapital Konsernbidrag Utbytte (utbetalt) Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i likvider i året Kontanter og bankinnskudd pr Kontanter og bankinnskudd pr

18 Note 1 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2003 Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder. Hovedregel for vurdering av klassifisering av eiendeler og gjeld Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet. Kortsiktig gjeld oppskrives ikke til virkelig verdi som følge av renteendring. Note 2 Lønnskostnader og godtgjørelser. Konsernet har 31 ansatte (i hele tusen kr) NORSKOG NORSKOG KONSERN KONSERN Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Ytelser til ledende personer og styret (i hele tusen kr) Lønnskostnader Pensjonskostnader Andre godtgjørelser Ansatte har lån i konsernet på til sammen kr ,-. Disse lånene avdras over 4 år. Renten følger normrenten. Konsernregnskapet Konsernregnskapet omfatter morselskapet og 4 datterselskaper. Konsernregnskapet er utarbeidet som om konsernet var en økonomisk enhet. Transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er således eliminert. Kontinuitetsmetoden er benyttet ved konsolideringen av alle datterselskapene slik at de bokførte verdiene i selskapsregnskapene er videreført. Kjøpte datterselskaper regnskapsføres i konsernregnskapet basert på morselskapets anskaffelseskost. Anskaffelseskost tilordnes identifiserbare eiendeler og gjeld i datterselskapet, som oppføres i konsernregnskapet til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet Varige driftsmidler Varige driftsmidler avskrives over forventet økonomisk levetid. Avskrivningene er som hovedregel fordelt lineært over antatt økonomisk levetid. Aksjer og andeler i tilknyttet selskap og datterselskap I selskapsregnskapet er aksjer i datterselskaper og tilknyttede selskaper innarbeidet ihht. til kostmetoden. I konsernregnskapet er tilknyttet selskap innarbeidet etter kostmetoden. Eiendeler i felles kontrollert virksomhet I selskapsregnskapet er eiendeler i felleskontrollert virksomhet innarbeidet ihht. kostmetoden. I konsernregnskapet er felleskontrollert virksomhet innarbeidet etter egenkapitalmetoden. Langsiktige aksjer og andeler Vurderes til kostpris. Omløpsaksjer Aksjer vurderes til laveste verdi av kostpris og markedsverdi. Varer Varelageret er vurdert til anskaffelseskost. Fordringer Kundefordringene og andre fordringer oppføres til pålydende, med fradrag for tapsavsetninger. Prosjektarbeider Regningsarbeider føres løpende til inntekt. Pensjoner Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn som opptjenings- grunnlag lagt til grunn. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10% av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjons- midlene (korridor). Arbeidsgiveravgift er inkludert i tallene. Skatter Skatter kostnadsføres når de påløper, det vil si at skattekostnaden er knyttet til det regnskapsmessige resultat før skatt. Skattekostnaden består av betalbar skatt (skatt på årets skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen. Revisor morselskapet konsernet Revisjonshonorar Øvrige tjenester Sum Note 3 Pensjonskostnader, -midler og forpliktelser Konsernet har pensjonsordninger som omfatter i alt 23 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Den kollektive pensjonsavtalen er finansiert ved fondsoppbygning organisert i et forsikringsselskap (i hele tusen kr) NORSKOG NORSKOG KONSERN KONSERN Netto pensjonsmidler , , , ,1 Nåverdi av årets pensjonsopptjening -419,6-385,7-581,4-506,6 Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen -380,3-347,7-412,3-368,4 Avkastning på pensjonsmidler 601,7 596,5 650,6 630,1 Estimatsendring -52,5-20,7-61,8-26,6 Betalt premie 433,7 50,9 660,7 258,6 Netto pensjonsmidler , , , ,2 Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 6 % Årlig lønnsvekst 3 % Forventet avkastning på fondsmidler 7,5 % Årlig G regulering 3 % Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlige benyttede forutsetninger innen forsikring. Note 4 Varige driftsmidler, goodwill NORSKOG KONSERN driftsmidler driftsmidler goodwill Anskaffelseskost pr Tilgang Avgang Sum kostpris Akkumulerte avskrivninger Bokført verdi Årets ordinære avskrivninger Prosenter for avskrivninger 10-33% Goodwill avskrives lineært over 5 år. Navnerettigheten avskrives ikke. Offentlige tilskudd Selskapet har mottatt sentralt inntrukne rentemidler som offentlige tilskudd de tre siste år. Avvirkningsavgift 5 medlemmer har ikke betalt avvirkningsavgift for

19 Note 5 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. (i hele tusen) Anleggsmidler Anskaffelseskosført Balanse- Eier- Resultat Egenkapital verdi andel 100% 100% NORTØMMER AS % Norsk SkogsertifiseringAS % skoginfo.no as % Svenkerud Skog AS % FORAN AS *) % NorwegianForestryGroupAS % *) Konsernregnskapet: Kostpris aksjer i FORAN AS Reg. av tidligere resultater FORAN AS -244 Årets resultatandel 184 Bokført verdi FORAN AS pr Kostpris Norwegian Forestry Group AS 30 Bokført verdi konsernet pr Note 6 Aksjer og andeler i andre selskaper Foreningen hadde pr følgende aksjer i andre selskaper: Selskapets Antall Pålydende Verdi i (i hele tusen) aksjekapital aksjer balansen Markedsbaserte aksjer: Orkla as a-aksje , Norske Skogindustrier A Norske Skogindustrier B Skog-Data Norway Mapping Group Pinus AS Andre Sum morselskapet Selskapets Antall Pålydende Verdi i aksjekapital aksjer balansen Orkla ASA A-aksjer Norske Skog ASA DnB Nor Våler Næringsutvikling AS 450 Tømmervogner AS Sum konsernet Aksjefond Norskog Konsern DnB ASA Aksjeindeksobligasjon K-internationalt aksjefond kostpris K-aksjepensjon Sum kostpris Nedskrevet verdi Bokført til markedsverdi Langsiktige andeler Ringerike Næringsforum BA Skogbrukets Kurssenter SUM Note 7 Mellomværende med selskap i samme konsern (morselskap) Svenkerud Skog AS NORTØMMER AS skoginfo. no as Norsk Skogsertifisering AS Sum konsernfordringer Note 8 Skatt NORSKOG KONSERN Resultat før skatt Resultat andel tilknyttet selskap Mottatt konsernbidrag regnskap Regnskapsmessig tap verdipapirer - - Skattemessig tap verdipapirer - - Permanente forskjeller Endring midlertidige forskjeller Reversering nedskrivning aksjer/aksjefond Mottatt konsernbidrag med skatteeffekt Årets skattegrunnlag Aksjeutbytte m/rett til godtgjørelse Avrunding Netto skattegrunnlag % skatt Årets skattekostnad består av: Formuesskatt For mye avsatt skatt tidligere år Årets betalbare skatt på inntekt Sum Endring utsatt skatt Total skattekostnad Betalbar skatt balanse: Årets betalbare skatt (innt. og formue) Sum betalbar skatt balanse Spesifikk grunnlag utsatt skatt (morselskap) Endring Varige driftsmidler Kundefordringer Regnskapsmessige avsetninger Pensjon Endring midlertidige forskjeller Fremførbart underskudd - - Aksjer Grunnlag utsatt skattfordel/utsatt skatt % Utsatt skattfordel/utsatt skatt Spesifikk grunnlag utsatt skatt (konsern) Endring Varige driftsmidler Kundefordringer Regnskapsmessige avsetninger Pensjon Endring midlertidige forskjeller Aksjer Grunnlag utsatt skatt/utsatt skattfordel % utsatt skattfordel/utsatt skatt Note 9 - se tabell nederst på siden Note 10 Bundne skattetrekksmidler Morselskap Konsernet Av bankinnskudd er bundet i skattetrekksmidler Note 11 Pantstillelser Pantobligasjon pålydende Kundefordringer stillet som sikkerhet For langsiktig gjeld i morselskapet bokført med kr. 2,5 mill. er tilsvarende innskudd i bank stillet som sikkerhet. Note 9 Egenkapital Morselskap Felleseid Kapital Eiendoms- Annen Sum Andelskapital rettsfond Egenkapital egenkapital Egenkapital pr Årsresultat Egenkapital pr Konsern Egenkapital pr Årsresultat Stiftelsesutgifter ført direkte mot egenkapital Egenkapital pr

20 Til Generalforsamlingen i NORSKOG REVISJONSBERETNINGEN FOR 2003 Vi har revidert årsregnskapet for Norskog for regnskapsåret 2003, som viser et overskudd på kr ,- for morselskapet og et årsoverskudd på kr ,- for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2003 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til anvendelse av overskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Oslo, 19. mars 2004 Dybwad Revisjon DA Kjell Storeide Statsautorisert revisor 20 Foto: Erik Toverud

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00

Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Rapport andre kvartal 2002 Gamle Logen Tirsdag 13. august 2002, klokken 08:00 Sterk utvikling i fallende marked Konsernets omsetning ble i andre kvartal NOK 1 098 millioner Dette er NOK 150 millioner høyere

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet Status Mesta AS Strategi Mesta er en av de største aktørene innen drift og vedlikehold av vei. Selskapet er godt posisjonert i et marked i vekst. Mesta har en klar ambisjon om å øke sin markedsandel innen

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT

WINDER ASA KVARTALSRAPPORT WINDER ASA KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2008 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER ASA - 1. KVARTAL 2008 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012

Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Stjernen Hockey Fredrikstad (Elite) Økonomisk beretning sesongen 2012-2013 og året 2012 Årsmøte mandag 27.mai 2013 ØKONOMISK BERETNING SESONGEN 2012-13 Sesongregnskapet er avlagt separat for hver av de

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q2/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, ANDRE KVARTAL 2017 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. August 2017 Loomis Foreign Exchange AS Etterspørselen etter reisevaluta øker i løpet av andre

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 3. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 3. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2009 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap og alminnelig investeringsvirksomhet.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 1. KVARTAL 2011 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 1. KVARTAL 2011 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS

LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS Q3/2017 LOOMIS FOREIGN EXCHANGE AS KVARTALSRAPPORT, TREDJE KVARTAL 2017 Oslo, 15. November 2017 02 Loomis Foreign Exchange AS Oslo, 15. November 2017 Loomis Foreign Exchange AS Tredje kvartal inkluderer

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 16.09.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 73,5 akkumulert for 2. kvartal 2011,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS

Kvartalsrapport. April - Juni Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport April - Juni 2016 Loomis Foreign Exchange AS Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Loomis Foreign Exchange AS er et finansieringsforetak med konsesjon fra det norske Finanstilsynet til å

Detaljer

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009.

Med bakgrunn i det store verdifallet i pensjonsmidlene høsten 2008 økte pensjonskostnadene med ca. 280 millioner kroner fra 2008 til 2009. Solid resultatutvikling for TINE TINE leverer en solid resultatutvikling for 2009 med en omsetning på 18,9 milliarder kroner, og et årsresultat på 674 millioner kroner etter skatt. Høyt kostnadsfokus og

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017

Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Stortingsvalget 2013. Om rovdyrpolitikk i partienes valgprogrammer 2013-2017 Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk Åmund Ystad, juni 2013. KrF legger til grunn at Norge skal ta sin del av ansvaret for levedyktige

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund

Hvorfor. SKOG Norge. Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund Hvorfor SKOG Norge Skog og Tre 2014 Olav Veum, Styreleder Norges Skogeierforbund 1 Fordi vi trenger det! 2 Skognæringens andel av BNP synker Kilde: SSB 3 Skjerpet konkurranse utfordrer felles innsats for

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse Trysil kommune Saksframlegg Dato: 14.09.2016 Referanse: 20463/2016 Arkiv: V60 Vår saksbehandler: Olav Kornstad Forslag til endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odels- og åsetesretten - Høringsuttalelse

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 4. KVARTAL 2009 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 4. KVARTAL 2009 / FORELØPIG ÅRSRESULTAT Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap

Detaljer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer

Årsmelding 2011. 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Årsmelding 2011 2011 et år med relativt høye priser og god avsetning på alt tømmer Omsatt gjennom skogeiersamvirket: 6,43 mill kubikkmeter nest høyest volum de siste 10 årene! Men også utfordringer: Deler

Detaljer

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt.

Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. Innlegg ved høring i Finanskomiteen den 26. februar 08. Av Gaute Nøkleholm NORSKOG er glad for at arveavgiften er tas opp til politisk debatt. La meg innledningsvis si at vi som næringsorganisasjon klart

Detaljer

WINDER AS KVARTALSRAPPORT

WINDER AS KVARTALSRAPPORT WINDER AS KVARTALSRAPPORT OG REGNSKAP 2. KVARTAL 2010 KVARTALSRAPPORT FOR WINDER AS - 2. KVARTAL 2010 Selskapets formål er å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007

Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q1-2007 Innledning: Guard Systems har hatt store utfordringer i Q1/07 i forhold til produksjon av TrackGuard, og dette påvirker omsetning og resultat i denne perioden.

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2017 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2017 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Sterkt første halvår for TINE Gruppa

Sterkt første halvår for TINE Gruppa Sterkt første halvår for har i andre kvartal et resultat før skatt på 253 mill kr. Dette er en resultatframgang på 50 mill kr i forhold til andre kvartal. I andre kvartal øker omsetningen med 182 mill

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

HITECVISION RAPPORT 1H

HITECVISION RAPPORT 1H HITECVISION RAPPORT 1H-2016 www.hitecvision.com HitecVision AS Første halvår 2016 HitecVision er Norges største private equity investor og Europas ledende, spesialiserte private equity investor innenfor

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Med ny energi mot nye mål

Med ny energi mot nye mål Havass + Glommen = sant! Med ny energi mot nye mål Styrene i Havass og Glommen er enige om å slå seg sammen. Sammenslåing handler om å skape ny energi for å videreutvikle virksomhetenes kvalitet og styrke.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016

LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 LOOMIS HOLDING NORGE AS KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2016 Periode: Q2 2016 Kvartalsrapport, andre kvartal 2016 Virksomhetens art og hvor den drives er holdingselskap for den samlede virksomheten Loomis

Detaljer

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis.

Tertialrapport 1/97. Styrets rapport per 1. tertial Miljø i praksis. Tertialrapport 1/97 Styrets rapport per 1. tertial 1997 Miljø i praksis. Resultatregnskap Moelven Industrier ASA Konsernet Hele 1. tertial 1. tertial Hele 1996 1996 1997 (Beløp i NOK mill.) 1997 1996 1996

Detaljer

Sektor Portefølje III

Sektor Portefølje III Sektor Portefølje III Kvartalsrapport 4 kvartal 2014 - et selskap i Sektor Portefølje III konsern Resultat 4. kvartal 2014 Sektor Portefølje III AS har som formål å utvikle, eie og forvalte fast eiendom,

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder

Demo Version - ExpertPDF Software Components Side 1 / 6 Verneområder Vernet natur Innholdsfortegnelse http://test.miljostatus.no/tema/naturmangfold/vernet-natur/ Side 1 / 6 Vernet natur Publisert 17.04.2015 av Miljødirektoratet Hovedmålet med å opprette verneområder er

Detaljer

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon

Rapport 2. kvartal. Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon 2010 Rapport 2. kvartal Etman International ASA 23.09.2010 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 2. kvartal 2010 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 80,6 akkumulert for 2. kvartal 2010,

Detaljer

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring.

Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Ås kommune Forslag fra regjeringen om oppheving av konsesjonsloven og enkelte bestemmelser om boplikt - høring. Saksbehandler: Lars Martin Julseth Saksnr.: 14/03827-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet [Skriv inn tekst] Mesta er Norges ledende entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av vei og bane. Konsernet er organisert med selskapene Mesta AS (morselskap) og datterselskapene Mesta Eiendom AS,

Detaljer

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005

Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard Systems ASA Kvartalsrapport - Q2/2005 Guard System ASA Kvartalsrapport Q2 05 Innledning: Guard Systems fortsetter fremgangen i 2. kvartal 2005 og leverer det sterkeste kvartalsresultatet i selskapets

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 979 647 611 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI BERGEN AS Forretningsadresse: Kokstadvegen

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

AA God kredittverdighet

AA God kredittverdighet Totalrapport BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS 998594782 16.jun.2014 Firmainformasjon BJØRNSTAD SERVICEPARTNER AS Orgnr.: 998594782 Juridisk adresse: D-U-N-S: 345043809 Besøksadresse: Telefon: 90603306 Postadresse:

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk:

Tomtefesterforbundet har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: har kontaktet alle stortingspartier og spurt dem hvilken politikk de fører på tomtefesteområdet. Her er svarene vi fikk: Spørsmål 1 Oppregulering av festeavgift ved forlengelse I forbindelse med den nært

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Høringssvar fra NORSKOG - Enkelte skatteordninger i landbruket

Høringssvar fra NORSKOG - Enkelte skatteordninger i landbruket NORSKOG Lilleakerveien 31, oppg. B Postboks 123 Lilleaker N-0216 OSLO Finansdepartementet Tel: +47 481 71 000 firmapost@norskog.no www.norskog.no NO 956 911 117 MVA Vår dato: 03.06.2016 Vår ref: BEL Deres

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000

Kvartalsrapport 2/00. Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Kvartalsrapport 2/00 Styrets rapport per 2. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 2. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.282,7 939,9 826,3 2.408,7 1.751,7 1.402,6 3.525,7 3.027,4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015

Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet. Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015 Til statsråden Utredning av privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet Utredning fra styret i Statskog SF Oslo, 2. mars 2015 Arbeidsprosessen Statskog har brukt både interne og eksterne ressurser i arbeidet

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA

Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA Resultatpresentasjon Asker og Bærums Budstikke ASA 8. februar 2012 1 Resultatpresentasjon 08.02.12 1. Innledning v/ styrets leder Kaare Frydenberg 2. Sentrale utviklingstrekk 2011 v/adm.dir. Terje Tandberg

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer