PRIVAT EIENDOMSRETT I

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRIVAT EIENDOMSRETT I"

Transkript

1

2 Styrets beretning PRIVAT EIENDOMSRETT I OFFENTLIG FORVALTNING Det ligger både utfordringer og muligheter i at nordmenn flest på ulike måter og i forskjellig grad føler et eierskap til landets natur. Mindretallets rett til å forvalte egne naturressurser avhenger derfor sterkt av demokratiets stilling. Vi har lett for å betrakte demokratiet nærmest som en statisk situasjon, noe som gjør oss lite følsomme for strømninger som truer folkestyrets posisjon. En viktig grunnsten i vår styreform er en felles forståelse for at mindretallets rettigheter skal ivaretas i flertallets beslutning. Siden eiendomsretten til naturområder i så sterk grad avhenger av storsamfunnet og de demokratiske prosesser er det viktig for NORSKOG å sikre at saker håndteres slik vi alle forventer av et moderne samfunn. Folkestyret besegler fellesskapets vilje, men det lar seg også påvirke av interessegrupper. Såkalt lobbyvirksomhet og myndighetskontakt har et negativt fortegn i mange ører. Men denne måten å forsvare interesser er i realiteten et resultatet av en politisk og demokratisk evolusjon, og har blitt et vanlig verktøy i mangel på alternative fremgangsmåter. Det ligger som en sikkerhetsventil i systemet at den som kjenner saken på kroppen har adgang til å presentere sitt syn direkte for de øverste folkevalgte. Personlig informasjonsutveksling utfordrer på ingen måte demokratiet, men det stiller strenge etiske krav både til de folkevalgte og til interessegruppenes talsmenn. Detaljkunnskap om virksomheten er nødvendig når en næring berøres av ulike prosesser. Styret har i løpet av året følt stadig sterkere at interessegruppene selv gjøres ansvarlig for at nødvendig informasjon tilflyter prosessene. I sluttboken fra Makt- og demokratiutredningen sier forskerne at antall offentlige råd og utvalg med interesserepresentasjon ble halvert fra midten av sytti- til midten av nittiårene. Det er grunn til å tro at situasjonen er ytterligere forsterket på de snart ti årene som har gått frem til i dag. Styret i NORSKOG er sterkt kritiske til en utvikling der prosesser som i sterk grad påvirker en næring er gjenstand for behandling uten at talsmenn fra virksomheten gis anledning til å delta. Slik vi ser det bidrar dette til å skape suboptimale løsninger og svekker tilliten til resultatet. En forutsetning for at demokratiet skal overleve denne utviklingen er at den offentlige forvaltning er strengt bevisst sitt ansvar for en rettferdig og helhetlig saksbehandling. Vi ser i dag alvorlige symptomer på at faggrupperinger i den offentlige miljøforvaltningen uformelt omdefinerer sin oppgave fra å være tilrettelegger for folkeviljen, til selv å utøve påvirkning. I dette ligger en betydelig trussel fordi det ikke lenger er folkets vilje, eller de berørtes syn som legges til grunn, men derimot essensen av faggruppenes subjektive målsettinger. Derfor er det foruroligende at statsinstitusjonene i stadig sterkere grad får det fulle utredningsansvar i saker der de selv representerer en av mange faglig kryssende interesser. Samtidig er vi vitne til en renessanse av embetsmannsstatens advokat regime. NORSKOG finner det påfallende hvordan kjente meningsbærere fra advokatstanden innlemmes i utvalg der de i realiteten representerer en interessepart som sammenfaller med statsinstitusjonens grunnleggende interesser. Fremgangsmåten er demokratisk tvilsom også av andre årsaker, særlig fordi metodikken fremelsker en forvaltning som er mer opptatt av vanntette begrunnelser for en konkret agenda enn av de helhetlig gode løsningene. Vitenskapelige taler tåler ikke å være hegemoniske. Da slutter deres talsmenn å lytte til andre taler. De rendyrker sin egenart og gjør seg politisk umulige. Det er med vitensregimer som med heltene i greske tragedier. De går under på grunn av sin hybris, det vil si sitt overmot ( ) Historiker Kjetil A. Jakobsen. Informasjonssamfunnets muligheter er også en utfordring for demokratiet. På noen få år har vårt forhold til informasjon endret seg markert. Vi har beveget oss fra å søke opplysninger til å forsøke å holde oss flytende i en informasjonsflom. For at et budskap skal nå frem og initiere en handling er derfor kravet til måten det presenteres vesentlig skjerpet. Informasjonssamfunnet har med dette tilsynelatende gitt en langt større åpenhet rundt saksbehandlingen enn vi tidligere har vært vitne til. Realiteten synes imidlertid snarere å være at kravet til offentlighet nå lettere kan tilfredsstilles uten at saken blir synlig, på grunn av det intermesso av informasjon vil til daglig omgås. Strategisk kommunikasjon har derfor blitt et viktig fag, ikke minst i forvaltningen. Det som gis skinn av å være åpne prosesser, og som har overtatt etter interesserepresentasjonen, viser klartr hvilken utfordring som ligger i å bevare opinionens interesser i dette bildet. Høringssvar, innspill fra forskningen, faglige uttalelser osv. sendes i et enormt omfang inn til det departementet eller direktoratet som utreder. Saksbehandler står i realiteten fritt til å vekte informasjon fra berørte samt ulike interessegrupper etter eget tankesett, og konkluderer følgelig uten et virkelig korrektur. Det er mye som tyder på at det har blitt for enkelt å skape et skinndemokrati gjennom strategisk bruk av sterk informasjon. I VERNETS TEGN Arealvernet har fått en eksplosiv økning de siste årene. Fra 1998 til 2002 er andelen vernet areal på norsk fastland økt med 48 prosent til ca km 2. Dermed er omlag ti prosent av norsk fastland vernet. Forollhogna nasjonalpark i Sør-Trøndelag og Hedmark med tilhørende landskapsvernområder er et av de siste skudd på stammen. Ved årsskiftet 2002/2003 ble det vernet 74 områder langs Nordlandskysten og 51 skogområder i Øst-Norge. Med Møysalen nasjonalpark som kom i august 2003 fikk vi den 20. nasjo- 2

3 nalparken, og målsettingen er å ha etablert 35 parker innen Da nasjonalparkplanen, barskog planen og de fylkesvise verneplanene er gjennomført, vil ca prosent av fastlandsarealet være vernet. Det er allikevel lite som tyder på at takten i verneprosessene vil dempes med dette. Verdens naturvernunion (IUCN) har nemlig anbefalt at alle land skal verne minst ti prosent av alle naturtyper. En utfordring for en lagstrakt alpin kystnasjon! Selv om Norge vil ha oppfylt denne anbefalingen når det gjelder fjellområder etter at nasjonalparkplanen er fullført, er vi langt unna anbefalingene for andre naturtyper med uttalt stor betydning for biologisk mangfold. Av de arealer som hittil er vernet etter naturvernloven, er flere lavereliggende og høyproduktive naturtyper underrepresentert. For eksempel er det vernet under en prosent av høyproduktiv skog i lavlandet. Norske forskere mener et vern på 4,6 prosent av landets samlede produktive skogområder er et minimum for å sikre de verdiene norske skoger inneholder. Selv om NORSKOG er uenig i det faglige grunnlaget, erkjenner vi at det politiske ønsket om utvidet vern er sterkt. På dette feltet arbeider vi derfor i hovedsak med å bidra til raske og akseptable verneprosesser, der frivillighet og riktig pris står i høysetet. Arbeidet med frivillig vern er et viktig verktøy i så måte, og NORSKOG er fornøyd med at miljøvernminister Brende ønsker å satse på frivillighet som hovedstrategi i skogvernet framover. Arbeidet byr imidlertid på betydelige utfordringer, spesielt fordi det er stor avstand mellom ønsket verneomfang og statens reelle betalingsvilje. Ambisjoner som overstiger betalingsevnen resulterer i at man fra politisk hold tvinger prisene ned på areal som skal eksproprieres. Eksempelvis har miljøvernministeren gjort seg til talsmann for å kunne bruke fem prosent kalkulasjonsrente ved ekspropriasjon av skog. Hans egen regjering innførte fire prosent kalkulasjonsrente som terskel ved salg av eiendom, og ministerens forslag innebærer at eiendommens verdi ofte blir 25 % lavere ved ekspropriasjon enn ved salg i det frie markedet. Videre ser vi også at regjeringsadvokaten forsøker å sette verdien av selvpålagte verneområder til null i ekspropriasjonssaker. Som om ikke dette var nok har det såkalte Skoghøyutvalget, som også har vurdert erstatningsoppgjør ved ekspropriasjon, foreslått at metoden med utgangspunkt i redusert balansekvantum igjen bør bli vanlig metode ved verdsettelse av skog. Denne posisjoneringen på flere fronter er neppe tilfeldig. Siden skogbruket nå har sagt seg villig til å bistå vernearbeidet gjennom å stimulere til frivillige prosesser er det trist at myndighetene med dette er i ferd med å kjøre seg selv inn i en tillitskrise overfor skogbruket. DEN NYE TIDS POLITISKE UORDEN Vi har lagt bak oss et år uten de politiske sensasjonene. Selv om NORSKOG ønsker at det tas større skritt av gangen i liberaliseringen av landbrukspolitikken, ser styret positivt på den liberalistiske holdningen i Sponheims politikk. Derfor har vi også store forventninger til Landbruk Pluss. Budsjettforliket mot slutten av meldingsåret viste et Arbeiderparti som overtok FrP sin tradisjon med å redde regjeringen. Det anes allerede konturer av posisjonering mot neste stortingsvalg, og det avtegner seg et regjeringsalternativ som kan bli en utfordring for den tradisjonelle høyresiden. For det profesjonelle landbrukets del er det uheldig dersom langvarige politiske prosesser i regi av dagens regjering ikke får den kontinuitet som en ny periode vil gi. Men det er ikke til å stikke under en stol at eiendomsretten til naturarealene har måttet tåle tunge angrep under sittende regjering. Dette vil svekke dagens regjeringspartiers innflytelse på området dersom de i neste periode går over i opposisjon. Styret i NORSKOG håper derfor at regjeringen foretar en grundig vurdering av eiendomsrettens stilling. ROVDYR Fremleggelsen av Rovdyrmeldingen har i løpet av 2003 hardnet til debatten om rovdyrene. Mange nye opplysninger kom også fram i denne perioden, blant annet fastslo svenske genetikere at den såkalte fennoskandinaviske rasen har dødd ut, og at dagens ulvebestand er bygget på genmateriale fra Finland og Russland. Den samme genetikeren som ledet disse undersøkelsene var den samme som noen år tidligere hevdet at svensk ulv også inneholdt baltisk materiale, et utsagn som underbygget teorien om innplanting av ulv ytterligere. TV-2 sannsynligjorde noen måneder senere gjennom sin dokumentar Ulvemysteriet at den skandinaviske ulven var plantet inn i faunaen av mennesker som oppfattet bestanden å være truet. En høytstående embetsmann i svensk naturforvaltning pådro seg en sterk og betimelig mistanke for å ha stått svært sentralt i dette illegale arbeidet. En av hovedhypotesene var at ulv var tatt inn fra Baltikum, noe som kastet nytt lys over den tidligere nevnte svenske genetikerens retrett fra påstanden om å ha sett dette i tidligere analyser. Bakgrunnsmaterialet for dokumentaren var i stor grad opplysninger som kom inn som følge av NORSKOG sin dusør, som ble lovet ut til den som kunne gi vesentlige opplysninger om innplanting av ulv i Norge. Filmen skapte sterk debatt, og forskningen så vel som forvaltningen, gjennomførte en rask argumentasjonsendring for å forsvare at dagens ulvebestand kunne bygge på ren faunakriminalitet. I løpet av året har argumentasjonen fra forskningen og forvaltningen endret seg fra å forfekte vårt ansvar for å ta vare på den siste rest av en helt spesiell fennoskandinavisk rase, til nå å understreke ulvens betydning som en del av økosystemet. Dette lynraske ideologiske kvantespranget overrasket mange, og selv blant uinnvidde bredte det seg en tvil om rovdyrforskningens habilitet. Sakens kjerne er at ulven er ønsket 3

4 og det argumenteres ut fra dette slik det passer best. NORSKOG finner det uansett uakseptabelt at en borgerlig regjering fremmer en rovviltmelding som legger hele belastningen over på enkeltgrunneiere og lokalsamfunn uten at tapene kompenseres. NORSKOG har følgende hovedsaker i rovviltpolitikken: NORSKOG sier nei til ynglende ulv i Norge. Grunneiere som lider økonomiske tap som følge av rovdyr skal ha full erstatning for sine tap inklusive tapt beiterett og tapte jaktinntekter. Nødvergeretten må utvides i samsvar med Bernkonvensjonen slik at den gjelder for alle husdyr inklusive hund. Lokalbefolkning og grunneiere må sikres innflytelse i rovdyrforvaltningen. ØKT KOMMUNALT ANSVAR I løpet av det siste året har kommunene fått delegert ansvar for bl.a. forvaltning av tilskuddsmidlene til skogbruket. Dette gjelder også avgjørende myndighet for en rekke saker etter konsesjonsloven, samt plan- og bygningsloven. NORSKOG er positive til en mer lokal styring av virkemidlene, selv om dette gjør politikken mer personavhengig. Når det er sagt, er NORSKOG også opptatt av at kommunene får reelt handlingsrom. Det har dessverre vært en tendens til at departementet ikke helt tør slippe roret. Bl.a. var forsøket på å legge føringer på bruken av tilskuddsmidlene så stor at det måtte en stor mobilisering til før departementet innså at man ikke kunne agere som overformynder samtidig som man snakket varmt om kommunalt selvstyre. Så vil tiden vise om kommunene på sin side er sine oppgaver bevisst. Uansett er det viktig at kommunene ivaretar tilstrekkelig kompetanse til å utføre oppgavene på en faglig forsvarlig måte. SKOGLOVEN Mot slutten av året kom et forslag til ny skoglov på høring. Loven er en kraftig forenkling i forhold til den forrige. Det går fram av formålsparagrafen at også den nye loven skal være en næringslov, selv om miljøhensynene er enda mer synliggjort enn tidligere. De største enkeltforslagene er innføring av en foryngelsesforskrift samt at departementet igjen prøver seg med en miljøforskrift. Foryngelsesforskriften er nok et eksempel på at pisken igjen skal erstatte gulroten etter at tilskuddene til planting forsvant. NORSKOG stiller seg for øvrig avvisende til innføringen av en miljøforskrift. Det har fra myndighetenes side vært en uttalt målsetting at næringene skal ta et større sektoransvar for miljø. Dette har man i første rekke imøtekommet gjennom et sertifiseringssystem som har fungert godt fram til i dag, og som nå er under evaluering. Etter NORSKOGs syn er det feil å innføre en forskrift nå etter at næringen selv har tatt et omfattende ansvar. På denne måten bidrar myndighetene til å undergrave både sin egen politikk og det arbeidet som er gjort fra næringens side. Styret frykter at kravene til sertifiseringsordningen med dette blir enda strengere for å overgå kravene i lovverket. Da er man inne i et spiralmønster som gjør enda større produktive arealer ulønnsomme å drive. KONSESJONSLOVEN Dagens konsesjonslov er etter NORSKOGs syn en flaskehals for å sikre verdiskaping og næringsutvikling i distriktene. Krav om boplikt og reglene for prisfastsetting gjør at man får en størknet eiendomsstruktur som er lite rustet til å møte landbrukets utfordringer framover. Konsesjonsloven ble revidert i 2003 og den nye loven trådte i kraft fra 1. januar I den nye loven åpnes det for en større grad av skjønn når det gjelder bl.a. personlig boplikt. I tillegg er arealgrensen hevet fra 20 daa til 100 daa, forutsatt at ikke mer enn 20 daa er dyrket. Denne hevingen vil føre til at flere eiendommer kommer ut i markedet som boliger, men det vil ha liten betydning for dem som er ute etter å sikre seg et større inntektsgrunnlag i form av kjøp av arealer. Med utgangspunkt i en avgjørelse i EU-domstolen, angående en boplikt sak i Østerrike (Ospelt-saken) klaget NORSKOG bopliktbestemmelsene i den norske konsesjonsloven inn for EØS-avtalens overvåkningsorgan, ESA. Sponheim påsto i denne forbindelse at NORSKOG sparket inn åpne dører, og at boplikten uansett sto for fall. Nå er det engang slik at det er vanskelig å sparke inn selv åpne dører når Sponheim står i åpningen, så den nye konsesjonsloven bar ikke synlig preg av at man tok ESA dommen til følge. Konsesjonsloven er imidlertid endret noe i forhold til at kravet om personlig boplikt ikke er like strengt som før. Kravet er nå at ervervet skal sørge for at hensynet til bosettingen i området er ivaretatt. Det er likevel mulighet for å pålegge personlig boplikt. Med de erfaringene man har til nå, og med bakgrunn i at kommunene har fått avgjørende makt i slike saker, er det tvilsomt om den nye konsesjonslovens bestemmelser medfører noen praktisk endring. Tidligere hadde som kjent Staten en forkjøpsrett når eiendom skulle omsettes, en rett som ble fjernet, blant annet etter press fra NORSKOG. Nå ser vi at boplikten brukes som erstatning for dette virkemiddelet for å fremtvinge et salg. BESKATNING Det ble arbeidet mye på skattesiden i året som gikk. Det synes å være en klar oppfatning i forvaltningen at skogbruket kom gunstig ut gjennom delingsmodellen fra Det såkalte Skauge-utvalget som ble nedsatt av regjeringen lanserte derfor en rekke punkter som vil få sterke konsekvenser for økonomien i skogbruket dersom de vedtas. NORSKOG nedsatte på sin side et skatteutvalg 4

5 Foto: Erik Toverud som gjennomgikk høringsforslaget og avga en fyldig uttalelse. Ultimo februar 2004 venter vi fortsatt på signaler fra behandlingen etter høringsrunden. NORSKOG tok i sin høringsuttalelse opp flere forhold knyttet til beskatning av landbruksvirksomhet. NORSKOG er bl.a. negativ til prinsippet om næringsnøytralitet som vi mener vil være uheldig for skognæringen som en langsiktig og kapitalkrevende næring. NORSKOG er også svært skeptisk til forslaget om å innføre gevinstbeskatning ved salg av eiendom, fordi det vil slå negativt ut i forhold til å utvikle rasjonelle enheter og robuste eiendommer. Videre la vi i vår innstilling vekt på betydningen av skogavgiftsordningen, og problemer knyttet til bl.a. formuesskatten, eiendomsskatten og arveavgiften. TOMTEFESTE Arbeiderpartiet har lenge hatt et sterkt ønske om å avvikle tomtefeste som institusjon. I året som har gått har Ap i overraskende sterk grad klart å vinne aksept for sine synspunkter, og det synes snarere som om striden vil stå om metoden for verdifastsettelse for innløsning, enn om systemet vil bestå. For bortfester betyr innløsning av tomtene at et jevnt og sikkert innkomme fjernes fra eiendomsdriften. Verdien av eiendommen forringes, og mulighetene for å drive eiendommen regningssvarende for etterkommere blir svekket. Resultatet er en overføring av verdier fra distriktene til mer sentrale strøk. Når det gjelder betraktninger rundt markedsverdi, har NORSKOG stilt seg negative til forslaget om innløsning mot en vilkårlig faktor multiplisert med festeavgiften. I enkelte tilfeller kan dette gjerne være riktig pris, men i de aller fleste tilfellene er det langt under virkelig tomteverdi. Med dette endrer myndighetene forutsetningene totalt for grunneier, slik at han nå straffes for å ha investert i et fast innkomme mot en lavt priset festeavgift. Ordningen er en viktig del av næringsutviklingen for mange, og styret finner det uakseptabelt at man nå ønsker å straffe alle for at noen har tøyd grensene maksimalt for hva som er mulig. NÆRINGSVIRKSOMHET I VERNEOMRÅDER NORSKOG har lenge arbeidet for å skape aksept for bruk av verneområder i lokal næringsvirksomhet. I løpet av meldingsåret kom det også flere positive utspill i forhold til dette både fra Regjeringen og miljøvernmyndighetene. NORSKOG lanserte derfor et prosjekt for å kartlegge hvilke muligheter og begrensninger en virksomhet står overfor ved etablering i et vernet område. Norsk institutt for naturforskning (NINA) planla et lignende prosjekt, og det legges nå opp til å samarbeide om oppgaven. Under behandlingen av Friluftsmeldingen var temaet kommersiell anvendelse av annen manns private grunn oppe til debatt. NORSKOG har sett eksempler på at denne type virksomhet er til direkte skade for driften av eiendommen som utsettes for eksempel for utstrakt riding. NORSKOG ønsket en gjennomgang av Friluftsloven på dette området, men innspillet ble ikke tatt til følge. Vi forventer at denne problematikken vil forsterkes med økende bruk av utmark i kommersielt øymed. Jeg er forundret og bekymret over at en høyredominert regjering vakler i sitt forhold til eiendomsretten. Det er grunn til å understreke at eiendomsretten ikke bare gjelder bymiljøene. Det er dessuten uhørt at fellesskapets ønsker skal betales av enkeltmennesker og lokalsamfunn. Det er dårlig politikk, uansett hvilken farge man representerer. Styreleder Anders Kiær ODELSLOVEN Lars Sponheim ba i året som gikk det såkalte Odelslovutvalget vurdere om odelsloven burde avskaffes. Flertallet i komiteen gikk inn for å opprettholde odelsloven, mens mindretallet, inkludert utvalgets leder mente odelslovens dager var talte. NORSKOG er av den oppfatningen at det er konsesjonsloven og jordloven som er de primære problemene for strukturrasjonalisering i landbruket. NORSKOG vil imidlertid bruke deler av 2004 til å arbeide videre med Odleslovsutvalgets innstilling. ADMINISTRATIVE TJENESTER NORSKOG har en omfattende forretningsmessig virksomhet innen økonomi- og administrasjon, og besitter god kompetanse innen bl.a. administrasjon, regnskap og økonomi. Dette er en styrke for selve organisasjonen og datterselskapene, samtidig som en kan tilby administrasjon- og økonomitjenester av høy kvalitet til kundene. Dette er med på å gjøre NORSKOG til en robust organisasjon. SKOGFAGLIGE TJENESTER For at NORSKOG skal kunne følge opp det næringspolitiske arbeidet for sine medlemmer på en best mulig måte er det viktig at salget av skogfaglige tjenester holdes på et høyt nivå. Konsulentavdelingen er slik sett svært viktig i organisasjonen. NORSKOG har som mål å være blant de fremste skogfaglige miljøene i Norge og arbeider derfor kontinuerlig med å utvikle ny kunnskap samt å tilpasse sin virksomhet til de utfordringer og rammebetingelser næringen står overfor. Særlig har en gryende liberalisering av markedet for landbrukseiendommer ført til en økende oppdragsmengde innen verdsetting og omsetning av eiendom. At Svenkerud Skog AS nå er kommet inn under NORSKOG paraplyen er derfor et viktig bidrag for at NORSKOG skal opparbeide seg en posisjon i forhold til omsetning av landbrukseiendommer, ekspropriasjon, erstatning ved vern og lignende. Næringspolitisk har det også vært et meget aktivt år. Stadig flere grunneiere føler at eiendomsretten er truet, og ofte fra flere kanter på en gang. Særlig har det vært fokus på ulike verneprosesser, endringer i tomtefesteloven, rovdyrpolitikk, ny 5

6 plan- og bygningslov, revidering av konsesjonsloven, endringer i skatteog avgiftsregler m.m. Dette viser at grunneierne er avhengig av å ha organisasjoner som følger opp disse sakene og har fokus på ivaretagelse av den private eiendomsretten. NORWEGIAN FORESTRY GROUP A/S (NFG) Styret er glade for at NFG fikk kontraktsfestet sitt hittil største prosjekt i Prosjektet har en total kostnadsramme på 11,7 millioner kroner og er finansiert av Utenriksdepartementet. Prosjektet er tredelt og NORSKOG har vært involvert i alle delprosjektene. Dette har representert hovedtyngden av aktiviteten ved den internasjonale avdelingen i I tillegg er NORSKOG nå koordinator for alle NFG sine prosjekter i Serbia. NORSKOG har siste halvår 2003 hatt en hospitant på halv tid i NORAD. Hospiteringen har vært knyttet til arbeidet med næringsutvikling og prosjekter som skal legge grunnlag for NORAD sin rolle i norsk bistand. Styret er tilfreds med at man gjennom dette har knyttet sterkere bånd til det norske bistandsmiljøet. Det var en målsetting for NORSKOG å øke lønnsomheten innen det internasjonale forretningsområdet i 2003, og styret er godt fornøyd med at dette har lykkes. NORSK SKOGSERTIFISERING AS Norsk Skogsertifisering tilbyr gruppesertifisering av skogeiendommer basert på ISO og Levende Skog standardene. Skogeiere tilsluttet Norsk Skogsertifisering kan fritt selge sitt virke som miljøsertifisert, uten å måtte ha noen binding til et enkelt omsetningsledd. Styret ser på dette som et meget viktig tilbud til skogeierne, og et tilbud som er med å bygger opp under NORSKOGs filosofi om at skogeierne skal kunne selge virket sitt fritt i markedet. NORTØMMER AS Styret er meget godt fornøyde med at NORTØMMER også dette året har økt sin omsetning med 5 %, til tross for at avvirkningen på landsbasis samtidig er redusert med 5%. Det viser seg at satsingen på en desentralisert struktur har gitt mer nærhet til skogeierne og det lokale tømmermarkedet. Styret har tro på at avvirkningen har nådd et bunnivå. Vi ser at prisene øker noe, og vi forventer derfor høyere avvirkning i året som kommer. At NORTØMMER AS synes å ha befestet seg tungt i markedet er derfor meget tilfredsstillende, og Styret vil uttrykke stor tilfredshet med den posisjonen NORTØMMER har fått i markedet. SKOGINFO.NO AS Internettportalen skoginfo.no har hatt en jevn økning i antall besøkende de siste årene og ligger nå på ca 8500 besøkende hver måned. Tallene viser at det særlig er nyhetstjenesten og markedsplassen som har flest besøkende. Det har imidlertid vist seg at det er tungt å få inn annonsører i det internettbaserte markedet, noe som også erkjennes av andre sammenlignbare internettportaler. Dette fører til at portalen har en noe anstrengt økonomi og trenger å rasjonalisere sin virksomhet, samt å finne andre inntektsgivende områder. Som et ledd i rasjonaliseringen benytter man bl.a. tjenester fra en nyhetsagent, noe som gjør at man nå bruker mindre tid på å lete opp aktuelle nyheter. Styret ser markedsføringsverdien av skoginfo.no, og vil foreta en gjennomgang for å rasjonalisere driften av selskapet. SVENKERUD SKOG AS At Svenkerud Skog AS i løpet av 2003 ble en del av NORSKOG konsernet er et viktig bidrag til å utvikle NORSKOGs virksomhet i forhold til det markedet vi opererer i. Svenkerud Skog AS sin virksomhet passer godt inn i NORSKOGs profil og er med på å styrke vår posisjon innen kjerneområdet skogbruk, økonomi og jus. Svenkerud Skog er et selskap med gode økonomiske resultater, og vil bli drevet videre som eget aksjeselskap. Organiseringen fortsetter som før, og medfører ingen endringer for Svenkerud Skog AS sine kunder. FORAN AS FORAN har lagt et meget aktivt år bak seg. En bør særlig nevne ekspansjonen gjennom etablering av FORAN Baltic samt test og bruk av nye planleggingsverktøy. Dette er viktige tiltak for å sikre FORAN et godt eksistensgrunnlag. Utviklingen innen tradisjonell skogbruksplanlegging går i retning av mindre betalingsvilje blant skogeiere. Det er derfor viktig å kunne tilby skogeierne rimelige og behovstilpassede planer. En kraftig reduksjon i tilskuddsmidlene til skogbruksplanlegging vil gi ytterligere utfordringer i Styret er fornøyd med at FORANgruppen i 2003 har økt sin omsetning ytterligere i forhold til året før, og at man i tillegg har snudd fjorårets underskudd i FORAN AS til et driftsoverskudd. FORENINGA FOR NORSKE SMÅKRAFTVERK BA (SMÅKRAFTFORENINGA) I løpet av 2003 har det vært et stadig økende fokus på det næringsmessige potensialet som ligger i små kraftverk. Dette ble særlig forsterket av fjorårets situasjon i kraftmarkedet, noe som også medførte stor politisk oppmerksomhet. Småkraftforeniga skal i første rekke ivareta de næringspolitiske interessene for småskala vannkraftprodusenter. I løpet av det siste året har foreninga etablert seg som en synlig aktør i det næringspolitiske landskapet og man opplever å få gjennomslag for flere kjernesaker. Blant de viktigste arbeidsområdene siste året var en forenkling av konsesjonsprosessene, arbeidet med supplering av verneplan for vassdrag, endringer i skatte- og avgiftsreglene og innføring av et pliktig marked for grønne sertifikater. Dette er saker som også vil bli viet tid i Foreninga har i løpet av året økt antall medlemmer fra 130 til 250. Styret er fornøyd med at Småkraftforeninga nå går med overskudd etter oppstartsperioden første år. Styret ser foreningas aktiviteter og arbeid som et viktig supplement til NORSKOGs tradisjonelle skog- og utmarksrelaterte arbeidsområde. Kraftproduksjon vil for mange være et ytterligere bidrag til å sikre levegrunnlaget på landbrukseiendommen. EN OFFENSIV ORGANISASJON Skog- og utmarksnæringen er midt inne i en overgangsperiode i forhold til de tradisjonelle rammebetingelsene. Den liberaliseringen som vi forhåpentligvis nå ser starten på har vært NORSKOGs hovedmål siden etableringen i Dette stiller også store krav til NORSKOG som organisasjon og dens evne til å møte kommende utfordringer innen skogog utmarksnæringen. Etter styrets syn er NORSKOG en framtidsrettet og livskraftig organisasjon med solid innflytelse, høy kompetanse og god økonomi. Dette er viktig for å møte de kommende utfordringene. NORSKOG har bevisst utviklet sin organisasjon og sitt nettverk i for- 6

7 hold til de utfordringene man står overfor for å sikre organisasjonen en best mulig næringspolitisk plattform. NORSKOG som konsern har sikret seg bred kunnskap gjennom samarbeid og gjensidig informasjon i nettverket. Dette er en stor ressurs for NORSKOGs medlemmer. Konsernet og tilgrensende nettverk består i dag av NORSKOG med 18 ansatte, NORTØMMER AS med 8 ansatte, FORAN AS med 15 ansatte og 10 deltidsansatte og FORAN Sverige AB med 15 ansatte. Småkraftforeninga driftes gjennom innleid kapasitet fra NORSKOG. I tillegg har man 15 underleverandører innen skog- og utmarksforvaltning spredt over hele landet. Det er også viktig at NORSKOG har samarbeidsavtaler som sikrer spisskompetanse innen juridiske spørsmål, energiteknikk, eiendomsutvikling m.m. Sykefraværet i NORSKOG har i 2003 vært på 3,3 %. Foreningens virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen har sitt hovedkontor i Oslo. Miljøet ansees som kreativt og energisk. Regnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Kjønnsfordelingen i NORSKOG er 6 kvinner og 12 menn. Bransjen er mannsdominert og NORSKOG ser det derfor som en fordel med flere kvinnelige ansatte. NORSKOG er bevisst på å velge og ansette kvinner i utlyste stillinger under ellers like forutsetninger. NORSKOG som konsern sysselsatte 26 personer pr I konsernet er det 7 kvinner og 19 menn. NORSKOG konsern har hatt en omsetning på kr ,- Driftsresultatet er på ,- og gir et årsresultat etter skatt på kr ,-. NORSKOG (morselskap) har lagt fram et driftsresultat på kr ,-. Årsresultat på kr ,- overføres annen egenkapital. NORTØMMER AS har lagt fram et driftsresultat på kr ,-. Årsresultat på kr ,- disponeres som følger: Avsatt konsernbidrag netto kr ,- og avsatt til annen egenkapital kr ,- Norsk Skogsertifisering AS har lagt fram et regnskap i balanse skoginfo.no as har lagt frem et driftsunderskudd på kr ,-, årsunderskudd på kr ,- underskuddet dekkes av mottatt konsernbidrag kr ,- overført fra innskutt kapital kr ,- og overført udekket tap kr ,- Styret ønsker å uttrykke sin tilfredshet, både med utviklingen av NORSKOG som organisasjon og de økonomiske resultatene det kan vises til. De ansattes innsats er kjernen til de positive resultatene som NORSKOG kan presentere. Styret ønsker derfor å rette en stor takk til de ansatte for den formidable innsatsen som er lagt ned i løpet av året. Foto: Erik Toverud Oslo, 19. mars 2004 N. Lorentz Sæthern Anders Kiær Styreleder Per Hembre Johan Ellingsen Erik Toverud Arne Rørå Adm. direktør 7

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG

ÅRSMELDING 2005 NORSKOG ÅRSMELDING 2005 NORSKOG Foto:: Haaken Christensen Styrets beretning Råderett og lønnsomhet NORSKOG har som formål å fremme en sunn økonomisk utvikling innen den totale forvaltning av en eiendom basert

Detaljer

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping...

Årsberetning 1997. natur fugl fisk ressurser. kompetanse. foredling. skog tømmer effektivitet. tur energi stein. verdiskaping... Årsberetning 1997 natur fugl fisk ressurser kompetanse foredling skog tømmer effektivitet tur energi stein verdiskaping... Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG

Rapport fra arbeidsgruppe SKOG SKOG22 Rapport fra arbeidsgruppe SKOG Høringsutkast Arbeidsgruppens sammensetning: Nils Bøhn - leder (Norges Skogeierforbund) Erling Bergsaker sekretær NORSKOG Reidar Bergene Holm (Treindustrien) Ole Randin

Detaljer

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi

Nøkkeltall. Organisasjon 2006 2005 Indeks. Markedet. Tjenester. Økonomi Årsberetning 2006 Nøkkeltall Organisasjon 2006 2005 Indeks Andelseiere antall 7 651 Skogeierlag antall 54 54 100 Medlemmer i skogeierlagene antall 7 897 8 445 93,5 Markedet Omsetning 1 ) m 3 929 879 1

Detaljer

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98

SKOGBRUKSPLANLEGGING. Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover. NIJOS-rapport 13/98 SKOGBRUKSPLANLEGGING Skogbruksplanlegging som skogpolitisk virkemiddel framover NIJOS-rapport 13/98 Forord Landbruksdepartementet oppnevnte 10.5.96 en bredt sammensatt arbeidsgruppe for å vurdere utviklingen

Detaljer

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012

NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU. NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NOU 2012:2 Utenfor og innenfor. Norges avtaler med EU NHOs høringsuttalelse, mai 2012 NHOs kommentarer og forslag til Europautredningen på områder av betydning for norsk næringsliv. Mai 2012 Kontaktinformasjon:

Detaljer

Med tradisjon for å tenke nytt

Med tradisjon for å tenke nytt Med tradisjon for å tenke nytt ÅRSRAPPORT LØVENSKIOLD-VÆKERØ AS 2010 I Løvenskiold-Vækerøs forretningsområder handel, eiendom, skog og landbruk ser vi sjelden de radikale endringene våre bransjer utvikler

Detaljer

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010

Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Leders tale til årsmøtet i representantskapet Mjøsen Skog BA den 15. april 2010 Even Mengshoel Ordfører gode årsmøte Jubileum Mjøsen Skog var 100 år i 2009. Styret er godt fornøyd med markeringene og mener

Detaljer

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg

skog drift Årsberetning 1996 verdier kompetanse fisk tur soldugg skog drift verdier Årsberetning 1996 kompetanse fisk tur soldugg Konsernkontor Distriktskontor Avdelingskontor Grunn forvaltet av Statskog Alta Moen Antall ansatte: 382 Omsetning 1996: 243 mill. NOK Resultat

Detaljer

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD

- en kjempeutfordring for flere enn eierne. Nå skal vi snakke om eierskifte INNHOLD T I X E rd Ve pn a k is gj g in m o n en r eie s te f i k r 3. 4.-5. 6.-8. Regiondirektør NHO Nordland Nå skal vi snakke om eierskifte Eierskifte en kjempeutfordring for flere enn eierne Finansiering av

Detaljer

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA

Årsmelding 2008 for Viken Skog BA Årsmelding 2008 for Viken Skog BA NØKKELTALL Nøkkeltall 2008 2007 VIRKESOMSETNING: Omsetning (m 3 ) 2.207.262 2.289.755 OPPDRAGSVIRKSOMHET: Sluttavvirkning (m 3 ) 1.688.000 1.580.563 Tynning (m 3 ) 201.000

Detaljer

Statskog SFs skogvirksomhet

Statskog SFs skogvirksomhet Til statsråden Statskog SFs skogvirksomhet Foretaksmøtets vedtak i sak 14/14 Utredning av privatisering av foretakets skogvirksomhet Oslo, OFFENTLIG Statskog SF Søren R. Thornæs veg 10 7801 NAMSOS Tel:

Detaljer

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

Møte torsdag den 11. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 11. des. 1) Bevilgninger på statsbudsjettet for 2015, kapitler under Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruksog 1258 matdepartementet (rammeområdene 9, 10 og 11) 2) Endringar i statsbudsjettet 2014

Detaljer

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP

LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP LOKAL VIRKSOMHET NASJONAL VIRKSOMHET INTERNASJONAL VIRKSOMHET ÅRSBERETNING AKSJONÆRFORHOLD ANALYTISK INFORMASJON REGNSKAP A-pressen ÅRSRAPPORT 2002 INNHOLD A-pressen viktig medieaktør 1 A-pressen vår virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår

Årsrapport 2014. 104. regnskapsår 104. regnskapsår INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning for 2014. 1 Sparebankenes rammebetingelser 2015... 1 Bankens virksomhet i 2014. 1 Virksomhetsstyring... 2 Eiendomsmegling... 3 Strategisk samarbeid

Detaljer

Utredninger fra arbeidsgrupper

Utredninger fra arbeidsgrupper PROSJEKT FORBUNDSalliansen Utredninger fra arbeidsgrupper Grunnlag for høring om sammenslåing 13. september 2012 2. utgave UTREDNINGER FRA ARBEIDSGRUPPER GRUNNLAG FOR HØRING OM SAMMENSLÅING 13. SEPTEMBER

Detaljer

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31

Innhold. Statskog SF 4. Årsberetning 6. Nøkkeltall 12. Hovedtall konsern 13. Regnskap 14. Revisjonsberetning 30. Samfunnsregnskap 31 rsberetning 2000 Innhold Statskog SF 4 Årsberetning 6 Nøkkeltall 12 Hovedtall konsern 13 Regnskap 14 Revisjonsberetning 30 Samfunnsregnskap 31 Statskog i tema 32 Nøkkeltall Statskog i areal: 110 millioner

Detaljer

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen

Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen Forord For lite penger for lite demokrati. Status i sykehusreformen er en oppdatering og videreutvikling av De Facto-rapporten Når sykehus blir butikk Om etableringen av et sykehusmarked i Norge? som ble

Detaljer

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014

Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 Sammen lykkes vi! Årsrapport 2014 En alliansebank i Innhold Nøkkeltall 3 Banksjefen har ordet 4 Styrets beretning 2014 6 Styret i Odal Sparebank 17 Regnskap 2014 18 Noter 2014 23 Revisjonsberetningen og

Detaljer

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige.

MED BLIKKET FREMOVER. Helge Leiro Baastad er konsernsjef i Gjensidige. 2 GJENSIDIGE ÅRSRAPPORT 2004 MED BLIKKET FREMOVER Det har vært et godt år for Gjensidige. Vi har forenklet oss, og blir stadig bedre i å behandle kundene våre eierne. Vi går inn i en spennende tid i ny

Detaljer

St.meld. nr. 22 (2001-2002)

St.meld. nr. 22 (2001-2002) St.meld. nr. 22 (2001-2002) Tilråding fra Nærings- og handelsdepartementet av 19. april 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel 1 St.meld. nr. 22 2 1 Innledning og sammendrag

Detaljer

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK

rådgivning KOMPETANSE samfunnsansvar Årsrapport 2013 BEDRIFTSBANK App for mobil lokalbanken ENGASJEMENT SOLID støttespiller NÆRHET MOBILBANK moderne Gir merverdi NÆRHET lokalbanken ENGASJEMENT støttespiller KOMPETANSE Årsrapport 2013 Eika-bank trygghet rådgivning Autorisert Finansiell Rådgiver BEDRIFTSBANK App for mobil SOLID samfunnsansvar

Detaljer

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12

Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 INNHOLD Vår fremtid og våre kunder 2 Hvilken fremtid skal vi forberede oss på? 2 Dette er våre kunder, og dette mener de om oss 10 Størst i Norge 12 Vår selskapsstruktur 22 Virkomhetsstyring i Gjensidige

Detaljer

Foto: Sten Ivar Tønsberg

Foto: Sten Ivar Tønsberg Foto: Sten Ivar Tønsberg Årsberetning 2009 Innhold Banksjefens kommentar... 3 Styrets beretning... 4 Regnskap for året 2009... 18 Eiendeler... 19 Gjeld og egenkapital... 20 Noter... 21 Kontantstrømanalyse...

Detaljer

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014

Årsberetning 2014 STYRETS BERETNING 2014 Styrets årsberetning for 2014 Årsberetning 2014 Vedtatt 05.02.15 STYRETS BERETNING 2014 1. INNLEDNING Odal Sparebank oppnådde et resultat på 38 millioner kroner etter tap og skatt i 2014, 0,87 % av gjennomsnittlig

Detaljer

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar

PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar 1 PEFC Norge Revisjon sammenstilling av høringssvar Høringsperiode 3.oktober 3.november Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Org. som har kommet med høringssvar... 3 Generelle innspill til sertifiseringssystemet...

Detaljer

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen

Høydepunkter 2001. Det spesielle og noe vanskelige børsåret 2001 er inngående beskrevet i Facts & Figures 2002, som du sammen Årsrapport 2001 Innhold 3 Høydepunkter 2001 4 Hva skaper effektive markeder?, av Sven Arild Andersen 6 Nøkkeltall 7 Analytikerinformasjon 8 Kursutvikling 8 Inntekter 10 Styrets beretning 16 Resultatregnskap

Detaljer

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE

6TIPS GENERASJONS- OG EIERSKIFTE SMÅBEDRIFTENE HOLDER LIV I DISTRIKTENE Generasjonsskifte Drama og suksess på Villa Skaar DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Strukturelle forberedelser: Gode råd om valg av selskapsform GENERASJONS- OG EIERSKIFTE No. 5/ Juni. 2011

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656

St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002. Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460. Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 St.prp. nr. 1 (2001-2002) FOR BUDSJETTERMINEN 2002 Utgiftskapitler: 900-953, 2420 og 2460 Inntektskapitler: 3900-3950, 5320, 5460, 5620 og 5656 2001-2002 St.prp. nr. 1 3 Innhold Del I Innledende del...

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer