Rapport Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport 2006-031. Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon"

Transkript

1 Rapport Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon

2 ECON-rapport nr , Prosjekt nr ISSN: , ISBN KIB/OSH/TES/pil, ODN, 7. april 2006 Offentlig Konkurranseflaten mellom offentlig og privat renovasjon Utarbeidet for Maskinentreprenørenes forbund ECON Analyse Postboks 5, 0051 Oslo. Tlf: , Faks: ,

3

4 Innhold: SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER INNLEDNING Problemstilling Metode Leserveiledning AVFALLSGENERERING OG RENOVASJON Innsamling og behandling av avfallet Den private avfallsbransjen Kommunal renovasjon Retura LOVVERKET Hvilke lover påvirker avfallshåndteringen? Konkurranseloven Hvor går grensen mellom lovlig og ulovlig atferd Det er vanskelig å bevise ulovlig kryssubsidiering Lov om offentlige anskaffelser Hvem omfattes av reglene? Hvilke krav til innkjøp setter reglene? Forurensningsloven Skille mellom husholdnings- og næringsavfall Gebyrer for avfallshåndtering Lov om interkommunale selskaper Organisasjonsformer Kommunelovens Vertskommune Lov om interkommunale selskaper Interkommunalt aksjeselskap Lov om offentlig støtte og EØS-avtalens statsstøtteregler Når kan støtte godkjennes Betydning av statsstøtteregelverket for avfallssektoren VIRKNINGEN AV REGELBRUDD Hva er virkningen av kryssubsidiering i avfallssektoren? Offentlige gebyrer kan være høyere enn nødvendig Effekter på sysselsettingen og verdiskapningen i privat renovasjonsbransje Er det avdekket brudd på konkurransereglene eller lov om offentlige anskaffelser Saker til behandling hos Konkurransetilsynet Saker til behandling hos KOFA CASE-STUDIER Formålet med samarbeidet Eierkommunenes styring Organisering og virksomhet Bestiller og utfører avfallstjenester...52

5 5.3.2 Egne behandlingsanlegg Husholdningsavfallet Tilbud til næringsavfallet Skillet mellom husholdnings- og næringsavfall Gebyrer og økonomi Eierskap til andre bedrifter Oppsummering KONKLUSJONER OG ANBEFALINGER Innledning Hva er hovedproblemene i konkurransen mellom private og offentlige renovasjonsselskap?...62 VEDLEGG 1: INTERKOMMUNALT SAMARBEID INNENFOR RENOVASJON...67 VEDLEGG 2: OVERSIKT OVER SAKER AVGJORT I KLAGEORGAN FOR OFFENTLIGE ANSKAFFELSER MED TILKNYTNING TIL AVFALLSSEKTOREN...71 VEDLEGG 3: BESKRIVELSE AV CASENE...73

6 Sammendrag og konklusjoner Resymé ECON har på oppdrag fra Maskinentreprenørenes Forbund utredet konkurransen mellom private og offentlige selskaper i avfallssektoren. Selv om det finnes regelverk som skal sikre like rammebetingelser, tyder vår analyse på at konkurransen i flere tilfeller skjer på ulike vilkår. Vi foreslår en rekke konkrete tiltak for å redusere dette problemet. Tiltakene er utformet slik at de skal redusere incentivene og mulighetene som de offentlige selskapene har til å foreta konkurranseskadelige markedstilpasninger. Vi foreslår strukturelle inngrep i de offentlige selskapene som både har skjermet og konkurranseutsatt virksomhet. I tillegg foreslås tiltak for å styrke informasjonen om regelverket som regulerer konkurransen. Bakgrunn og problemstilling Avfall fra husholdninger og næringsliv samles inn og håndteres av private renovasjonsbedrifter eller kommunale/interkommunale foretak. Kommunene har ansvar for at husholdningsavfallet samles inn og behandles på forsvarlig måte, mens avfallet som genereres i næringslivet er bedriftenes eget ansvar. Håndtering av husholdningsavfallet kan betraktes som en monopolvirksomhet, mens håndteringen av næringsavfall er en konkurranseutsatt virksomhet. Monopoldelen kan kommunene velge å utføre helt i egen regi, eller de kan velge å konkurranseutsette hele eller deler av denne virksomheten. I den konkurranseutsatte virksomheten, det vil si håndteringen av næringsavfall, kan både private aktører og kommunale enheter (etater, foretak og selskaper) delta på like vilkår. Mange av de private renovasjonsbedriftene opplever imidlertid at konkurransen med de kommunale/interkommunale selskapene ikke skjer på like vilkår. Det er forskjellige grunner til dette, deriblant muligheter for de kommunale selskapene å kryssubsidiere og favorisering av egne selskaper og enheter. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF), som organiserer mange private renovasjonsselskaper, har engasjert ECON til å analysere konkurranseforholdene i bransjen. På denne bakgrunn har vi analysert følgende problemstilling: Er det sider ved organiseringen av den kommunale avfallshåndteringen som er i konflikt med hensynet til konkurranse og som medfør dårlig ressursutnyttelse? Konkurransen mellom private og offentlige selskaper Fremveksten av kommunale selskaper, enten disse er eiet av en enkeltkommune 5

7 eller flere kommuner i samarbeid (det vil si interkommunale selskaper) som utfører kommunale tjenester har sannsynligvis bidratt til å effektivisere kommunal virksomhet. Samtidig har disse selskapene mange steder etablert virksomhet innenfor konkurranseutsatte markeder. Det finnes lover som har til hensikt å sikre like rammebetingelser i konkurransen mellom private og offentlige foretak. Dels er det lover som gjelder uansett bransje som konkurranseloven som inneholder bestemmelser om hva slags forretningsmetoder som er tillatt og lov om offentlige anskaffelser som skal sikre at offentlige innkjøp skjer mest mulig effektivt og i tråd med internasjonale regelverk for offentlige innkjøp. For avfallsbransjen er dessuten forurensningsloven, som pålegger kommunen ansvaret for innsamling av husholdningsavfall og som fastsetter retningslinjer for hva slags betaling kommunen kan ta for denne tjenester, en viktig lov. Andre viktige lover som kan påvirke konkurranseforholdene er lov om interkommunale selskaper og lov om offentlig støtte. Gjennomgangen av lovverket og casestudiene viser imidlertid at reglene i mange tilfeller er både uklare og kompliserte. Reglene kan dessuten i mange tilfeller være vanskelig å kontrollere og kontrollen er ofte mangelfull. Dette kan medføre brudd på reglene, enten bevisst eller ubevisst, som gjør at konkurransen mellom private og offentlige foretak i realiteten ikke skjer på like vilkår. I relevant økonomisk teori og utredninger finnes det støtte for at offentlige foretak kan ha incentiver til å kryssubsidiere og favorisere egen virksomhet som er i konkurranse med private foretak. Kort fortalt innebærer slik tilpasning at offentlige virksomhet drives ulønnsomt, at mer effektive konkurrenter fortrenges og at produktutvalget og prisene vris i en samfunnsøkonomisk ugunstig retning. For avfallssektoren medfører dette konkret at husholdningene betaler for høye avfallsgebyrer og at verdiskapningen i privat avfallssektor svekkes. I tillegg kan kvaliteten på andre kommunale tjenester reduseres. Vår analyse viser at konfliktnivået i avfallsbransjen er høyt og at konfliktene ofte har sammenheng med uklare og kompliserte regler og det faktum at monopoltjenester og konkurranseutsatte tjenester ofte utføres av samme kommunale eller interkommunale selskap. Dette skaper til dels unødige konflikter og misnøye fra de kommersielle aktørenes side. Hva kan man gjøre for å redusere disse problemene? I og med at det allerede finnes et omfattende regelverk som på ulike måte skal sikre like rammebetingelser mellom privat og offentlig sektor, er det etter vår oppfatning ikke behov for nye regler. Det er derimot behov for mer kunnskap om hvordan reglene fungerer. Dette kan oppnås dels gjennom styrket informasjon om regelverket og dels gjennom klargjørende retningslinjer knyttet til områder som er uklare. I tillegg bør organiseringen av offentlig næringsvirksomhet generelt skje slik at selskapene i minst mulig grad har incentiver og/eller muligheter til å opptre i strid med gjeldende regelverk. Forslag til tiltak Vi har identifisert fire hovedproblemer knyttet til konkurransen mellom privat og offentlig avfallsvirksomhet. Vi har ikke informasjon som gjør det mulig å vurdere 6

8 størrelsen på problemene, men hovedproblemene oppsummerer de viktigste innspillene fra casestudiene og den prinsipielle analysen. Vi har samtidig skissert tiltak for å redusere respektive problem. Problem-tiltaks-matrise Problem 1) Selvkostprinsippet i forurensningsloven oppleves uklart og er i dag en mulig kilde til kryssubsidiering Tiltak Klargjøre/styrke informasjonen om beregningsgrunnlagt for selvkostprinsippet Styrke kontrollen av gebyrinntektene 2) Skille mellom husholdningsavfall og næringsavfall i forurensningsloven oppleves uklart Klarere retningslinjer/mer kunnskap om reglene i forurensningsloven Skjerpet kontroll av praksis 3) Incentiver og muligheter til å kryssubsidiere offentlige foretak i konkurranse med private foretak 4) Incentiver og muligheter til å favorisere offentlige foretak Mer kunnskap om konkurransereglene Klarere skille mellom skjermet og konkurranseutsatt virksomhet i IKS er og kommunale foretak Mer kunnskap om lov om offentlige anskaffelser Klarere skille mellom bestillerenheter og utførerenheter i IKS er og kommunale foretak Punkt 1) og 2) styrket håndheving av prinsipper i forurensningsloven De to første problemene knytter seg til tolkningen av bestemmelser i forurensningsloven. Uklare prinsipper for beregning av det kommunale renovasjonsgebyret, og ikke minst et forholdsvis stort rom for tolkning og skjønnsmessige vurderinger, gir kommunale og interkommunale foretak mulighet til å ta ut høyere gebyrer enn det som faktisk er selvkost. Denne muligheten gir igjen en finansieringskilde som blant annet kan brukes til å subsidiere offentlig virksomhet i konkurranse med privat virksomhet. Kommunal- og regionaldepartementet utga i 2003 en generell veileder for beregning av selvkost, mens Statens forurensningstilsyn har utarbeidet en veileder for hvordan avfallsgebyrer skal beregnes. I disse dokumentene gis det veiledning både til hvordan gebyrene skal fastsettes i forhold til selvkostprinsippet og hvor skillet mellom husholdningsavfall og næringsavfall går. Funn fra casestudiene og innspill fra bransjen tyder likevel på at noen fortsatt opplever beregningsprinsippene som uklare. Dette kan gis minst to forklaringer. For det første kan det skyldes at veilederen ikke er tilstrekkelig klar. For det andre kan det hende at kunnskapen om veilederen ikke er god nok. Vi mener derfor det er behov for å foreta en gjennomgang av veilederne for å vurdere om de kan forbedres. Dernest er det behov for å styrke informasjonen om innholdet i veilederen overfor bedrifter og personer som forholder seg til dette regelverket. 7

9 I tillegg mener vi det er behov for å styrke håndhevingen av gebyrfastsettelsen. Dette kan gjøres ved å ha mer åpenhet knyttet til fastsettelsen av avfallsgebyret i norske kommuner. Innbyggerne bør i større grad få informasjon om hvordan gebyret er beregnet, og gebyrets størrelse målt i forhold til gebyrer i sammenlignbare kommuner. Dette vil bidra til å rette fokus på avfallsgebyrets størrelse og indirekte fungere som kontroll i forhold til at gebyrets størrelse ikke overstiger selvkost. En effektiv håndheving av selvkostprinsippet vil redusere muligheten til å kryssubsidiere offentlige virksomhet i konkurranse med private avfallsbedrifter. Punkt 3) og 4) tiltak for å redusere incentiver og muligheter til kryssubsidiering og favorisering av offentlige foretak Et hovedproblem knyttet til konkurransen mellom private og offentlige avfallsselskaper er incentivene og mulighetene til å kryssubsidiere og favorisere offentlige foretak. Den mest effektive måten å løse disse problemene er å gjennomføre organisatorisk grep i de offentlige foretakene som konkurrerer mot private avfallsselskaper. Det er særlig to grep som er aktuelle: Konkurranseutsatt virksomhet (næringsavfall o.l.) bør i prinsippet organiseres i egne juridiske enheter som er ledelsesmessig, personalmessig, regnskapsmessig og fysisk atskilt fra den regulerte virksomheten (innsamling av husholdningsavfall). For de tilfeller hvor den konkurranseutsatte virksomheten kun utgjør en marginal del av virksomheten kan man vurdere å fravike dette prinsippet. De IKS er og kommunale foretak som både bestiller og selv utfører renovasjonstjenester bør ha klare organisatoriske skiller mellom bestillerenheter og utførerenheter, for eksempel i form av to avdelinger. Førstenevnte vil fjerne både incentivene og mulighetene til å kryssubsidiere. Sistnevnte vil hindre favorisering i forhold til kontraktstildeling som lett kan oppstå når bestiller og utførerenheter er plassert i samme organisatoriske enhet. Disse tiltakene er for øvrig i overensstemmelse med anbefalingene fra ekspertutvalget som Konkurransetilsynet satt ned for å vurdere konkurransen mellom offentlige og private selskap. Et alternativ til å skille ut den konkurranseutsatte virksomheten i et eget AS, er å omgjøre IKS et til et AS. Dermed bortfaller den kommunale garantien, og virksomheten er mer utsatt for markedsmessig risiko. Et aksjeselskap vil i flere tilfeller fremstå som mer troverdig enn et foretak som juridisk er en del av det offentlige systemet. Samtidig er dette ikke noen garanti for ryddigere konkurranseforhold, og vår casestudie viser at de private aktørene opplever problemene som størst i de regioner hvor den konkurranseutsatte virksomheten er skilt ut i eget AS. Kommunenes styring av og innsyn i virksomheten vil også bli enda mindre i et AS enn den er i et IKS, og hvis noe av problemene ligger i at kommunene ikke har tilstrekkelig kontroll med virksomheten vil ikke etableringen av et AS være løsningen på problemene. I tillegg har IKS er, kommunale foretak og personer i kommuner med tilknytning til slike foretak behov for mer kunnskap om konkurranseloven og lov om offentlig anskaffelser. Som vi redegjorde for i kapittelet om regelverk er disse lovene svært 8

10 kompliserte og det er lett å skjønne at reglene kan brytes ubevisst på grunn av manglende kunnskap. Et annet informasjonstiltak kan være å bevisstgjøre medlemmene i representantskap og styrer om de forpliktelser og ansvar man har i egenskap av dette vervet. 9

11 1 Innledning Fremveksten av interkommunale selskaper som utfører kommunale tjenester har sannsynligvis bidratt til å effektivisere kommunal virksomhet, men har også skapt nye utfordringer, særlig for private bedrifter som er i konkurranse med de offentlig eide foretakene. I praksis har det vist seg at de interkommunale selskaper ofte ikke har systemer for å fordele kostnader mellom tradisjonell kommunal drift og konkurranseutsatt næringsvirksomhet. Dette kan medføre at interkommunale selskaper ikke har grunnlag for å prise tjenestene i den konkurranseutsatte virksomheten riktig. I de tilfellene prisen settes for lavt, kan det føre til at interkommunale selskaper utfører tjenester uten å få dekket kostnadene. Dette innebærer i så fall sløsing med samfunnets ressurser på flere måter. Det kan påføre innbyggerne i kommunene det gjelder økte offentlige gebyrer og det kan tvinge effektiv privat næringsvirksomhet ut av markedet og på den måten redusere sysselsettingen. Disse problemstillingene er ikke nye og det finnes et utvalg lover og regler som skal sikre at ineffektiv kommunal tilpasning ikke skjer. Reguleringene knyttet til kommunal næringsvirksomhet er i hovedsak utformet på en måte som gir rom for betydelig skjønn. Uklare lovgrenser gjør det vanskelig å vite om reglene overholdes, både for kommunene, interkommunale selskaper med næringsvirksomhet og den private sektoren. Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) organiserer en rekke privateide bedrifter som konkurrerer med interkommunale selskaper innen renovasjon og gjenvinning. Flere av disse bedriftene opplever konkurransen mot interkommunale selskaper som problematisk, på grunn av ovennevnte problemstilling. På denne bakgrunn har MEF tatt initiativ til å utrede omfanget av de problemene deres medlemmer møter i konkurranse med interkommunale selskaper. 1.1 Problemstilling I denne rapporten drøftes følgende problemstilling: Er det sider ved organiseringen av den kommunale avfallshåndteringen som er i konflikt med hensynet til konkurranse og som medfør dårlig ressursutnyttelse? 10

12 1.2 Metode Rapporten inneholder dels en prinsipiell drøfting av problemstillingen, dels i form av relevante lover som på ulike måter regulerer virksomheten i de (inter)kommunale renovasjonsvirksomhetene, og dels hva som kan skje hvis disse lovene brytes, uansett om dette skjer ubevisst eller bevisst. Vi har her også gått gjennom noe skriftlig materiale knyttet til faktiske lovtvister. En viktig del avanalysen består av case-studier av 5 kommunale avfallsvirksomheter, fire interkommunale selskaper og en forvaltningsetat. I hvert case har vi gjennomgått offentlige dokumenter, for eksempel årsrapporter, og intervjuet daglig leder for virksomheten samt minst en representant for eierkommunene. Vi har valgt å bruke anonyme case, ettersom hensikten med casene er å belyse noen av de aktuelle utfordringene og ikke å avsløre brudd på regelverket hos de enkelte casene. I tillegg til intervjuer i forbindelse med case-studiene har vi vart i kontakt med noen representanter for andre aktører, for eksempel den private renovasjonsbransjen, kommunerevisjonen og Norsk renholdsverks-forening (NRF). 1.3 Leserveiledning Rapporten begynner med en beskrivelse av avfallsmarkedet, i form av ulike typer av avfall og hvilke aktører som opererer på dette markedet. I kapittel 3 går vi gjennom sentrale deler av det lovverket som aktørene innenfor renovasjon må forholde seg til, med fokus på kommunene og de interkommunale selskapene. I kapittel 4 gjør vi en prinsipiell drøfting av hva som kan skje hvis lovverket brytes, ubevisst eller bevisst. I kapittel 5 redegjører vi for de casestudier som vi har brukt i denne analysen, og drøfter hvordan man i praksis har møtt utfordringer knyttet til lovverket og konkurransen med privat sektor. I det siste kapitlet gjør vi en vurdering av hvorvidt det er reelle problemer, og i tilfelle hvilke tiltak man kan sette inn for å bøte på problemene. 11

13 2 Avfallsgenerering og renovasjon I Norge produseres det omtrent 8,5 millioner tonn avfall pr. år, se figur 2.1. Det finnes ikke noen heldekkende avfallstatistikk, og de sist publiserte tallene over avfallsmengder fra SSB daterer seg fra Mesteparten av avfallet genereres i industrien, mens husholdningene står for den nest største mengden. Frem mot 2010 er det ventet at veksten i avfallsmengdene primært vil komme fra husholdningene. Figur 2.1 Avfallsmengder i Norge, Kilde: Statistisk sentralbyrå Avfallet kan dels deles inn etter opprinnelse, det vil si hvilken sektor som genererer avfallet, og dels etter type, også kalt avfallsfraksjon. For vår analyse er der førstnevnte skillet det viktigste, og vi vil derfor ikke gå nærmere inn på ulike typer av avfall. En skiller som regel mellom husholdningsavfall, næringsavfall og farlig avfall (hvor sistnevnte genereres både i husholdninger og næringsvirksomhet). Husholdningsavfall er det avfall som oppstår i husholdningene, og dette avfallet er det kommunene som har plikt til å samle inn og behandle. Næringsavfall er avfall som oppstår i næringsvirksomhet, og her er det den enkelte virksomheten som er ansvarlig for at avfallet håndteres på en forsvarlig måte. For husholdningsavfall, eller kommunalt avfall som det tidligere ble kalt, finnes det forholdsvis god statistikk, mens tilsvarende ikke gjelder for nærings- 12

14 avfall. Kommunene rapporterer årlig innsamlede mengder husholdningsavfall i KOSTRA 1, mens det for næringsavfall kun finnes noen få utvalgsundersøkelser, hvor den sist utgitte statistikken viser avfall generert i tjenestesektorene i 1999 (SSB, 2002). Avfallet kan materialgjenvinnes, brennes med eller uten energiutnyttelse eller deponeres. I de siste årene har det vært en kraftig økning i andelen avfall som gjenvinnes, enten i form av materialer eller som energi, og en tilsvarende reduksjon i mengdene som går til deponi. Figur 2.2 viser utviklingen i ulike behandlingsformer for avfallet for perioden Figur 2.2 Avfallsmengder etter behandling/disponering Kilde: Statistisk sentralbyrå 2.1 Innsamling og behandling av avfallet Figur 2.3 nedenfor illustrerer den organisatoriske strukturen i markedet for avfallshåndtering, mens Figur 2.4 viser de fysiske avfallstrømmene. I figur 2.3 har vi skilt mellom avfall som kommunen har ansvar for å håndtere og avfall som næringslivet har ansvar for å håndtere. Forurensningsloven pålegger kommunene ansvaret for husholdningsavfallet, og som betaling for denne tjenesten krever kommunen gebyr av innbyggerne. Forurensningsloven setter begrensninger til størrelsen på gebyret, og det skal reflektere den kostnaden kommunen har for å utføre tjeneste det såkalte selvkostprinsippet. 1 KOSTRA står for kommunal og statlig rapportering og er et system for rapportering av.. 13

15 Figur 2.3 Organiseringen av avfallshåndteringen Kommunalt ansvar Innsamling og behandling av husholdningsavfall Næringslivets ansvar Innsamling og behandling av næringsavfall Husholdninger Kommune 1 Gebyr Eier IKS utfører Bedrift 1 Bedrift 2 Kommune 2 IKSbestiller Kjøper Konkurrerer Kjøper Kommune n Privat renovasjonsselskap Bedrift m Figur 2.4 Fysiske avfallsstrømmer Husholdning Deponi Forbrenning Innsamling, transport Sortering, omlasting Kompostering Næring Material- gjenvinning Stor variasjon i innsamling og håndtering av husholdningsavfallet Det er stor variasjon i hvordan husholdningsavfallet samles inn og behandles i kommunene. Forskjellene går dels på hvilke avfallsfraksjoner som hentes hos husholdningene, hvilke fraksjoner som husholdningene selv må bringe til returpunkter og gjenvinningsstasjoner og hvordan det innsamlede avfallet behandles. En annen forskjell går på hvordan kommunene organiserer renovasjonsvirksomheten. Kommunene kan velge å samle inn og behandle avfallet selv, som regel gjennom et kommunalt driftsselskap, eller kjøpe denne tjenesten av en annen 14

16 leverandør, som i sin tur kan være offentlig eller privat eid. Andre kommuner samarbeider om innsamling og/eller behandling gjennom interkommunale selskaper. Lov om interkommunale selskaper regulerer organiseringen av denne type selskaper og gir blant annet retningslinjer for hvilke styringsmuligheter kommunene har. Siden slutten av 1990-tallet har det vært en kraftig fremvekst av interkommunale selskaper som bestiller og/eller utfører renovasjonstjenester. Tall fra SSB viser at antall IKS, uansett virksomhet, vokste fra 21 i 2000, da lov om interkommunale selskaper trådte i kraft, til 206 i Markedet for næringsavfall ble utvidet i 2004 Når det gjelder næringsavfall er siden 1. juli 2004 alle bedrifter selve ansvarlige for at det avfallet man genererer håndteres på en forsvarsmessig måte. For industribedrifter og andre større bedrifter har dette vært tilfelle også tidligere, mens mindre bedrifter var omfattet av kommunal renovasjon. I forbindelse med at forurensningsloven ble endret opprettet flere kommuner og interkommunale selskaper selskapet Retura, for å kunne tilby næringslivet, både de som tidligere var omfattet av kommunal renovasjon og andre, ulike typer av renovasjonstjenester. Det er også mange kommunale virksomheter, enten disse er IKS er, kommunale foretak/selskap eller etater, som håndterer næringsavfall i konkurranse med andre aktører. Kraftig vekst i omsetningen i avfallsbransjen Tall fra SSB viser at det totalt ble omsatt for kr 8,7 milliarder kroner i 2004 innen næringen innsamling og håndtering av avfall. 3 Ettersom det bare finnes omsetningsstatistikk for denne næringen fra 2002 kan vi ikke si noe om langsiktig utvikling, men fra 2002 og frem til 2004 (som er det siste året med fullstendig statistikk) vokste omsetningen med over 30 prosent, og denne veksten ser ut til å ha fortsatt i Knappe personer var sysselsatt i næringen i 2003, fordelt på 383 bedrifter. Av disse bedriftene var 3 statlig eide foretak, 67 kommunalt eide (40 i form av kommunal forretningsdrift og 27 som selvstendige kommuneforetak) og de resterende 313 (82 prosent) ulike former for private bedrifter (en del av sistnevnte kan være helt eller delvis eiet av kommuner). Når det gjelder omsetningen sto imidlertid statlige og kommunale bedrifter for 36 prosent, mens private bedrifter sto for 64 prosent. Avgrensningen mellom private og offentlige aktører er imidlertid ikke helt skarp, ettersom kommunale og private aktører kan eie selskap i fellesskap. For eksempel eies Retura av både kommunale aktører, enten i form av enkelte kommuner eller gjennom IKS er, og private aktører. Nedenfor gir vi en kort beskrivelse av de private aktørene i avfallsbransjen, (inter)kommunale selskaper og Retura Den private avfallsbransjen Som vist ovenfor er det mange private aktører innenfor avfallsbransjen, og disse 2 3 Næringskode , Innsamling og håndtering av annet avfall. 15

17 aktørene står for nesten 2/3 av den totale omsetningen. De private aktørene består av foretak med begrenset ansvar, ikke-forretningsmessige organisasjoner, personlige foretak og personlige næringsdrivende. Det finnes flere store, riksdekkende foretak i avfallsbransjen, som for eksempel Veolia Miljø (tidligere Norsk Gjenvinning), Ragn Sells, Franzefoss Gjenvinning og Veidekke Gjenvinning, men de aller fleste aktørene er lokale bedrifter. MEF organiserer totalt 64 bedrifter med virksomhet innen gjenvinning og avfallshåndtering. Disse bedriftene har drøye ansatte, og omsetning var totalt kr 2,1 milliarder i MEF-medlemmenes omsetning og sysselsetting utgjør altså rundt en fjerdedel av den totale omsetningen i næringen, og drøyt 40 prosent av omsetningen i blant de private bedriftene. Samtidig oppgir MEF at medlemsbedriftene transporterer og behandler 40 prosent av den totale avfallsmengden. Mye avfall transporteres og behandles imidlertid flere ganger på sin vei fra kilden til endelig behandling slik at det kan være vanskelig å anslå mengden avfall som transporteres totalt sett i løpet av et år, se Figur 2.5 for en illustrasjon på hvordan avfallet ble håndtert i Figur 2.5 Avfallets vei fra kilde til endelig behandling tonn Kilde: SSB Avfall genereres alle steder der det folk bor og der bedrifter har virksomhet. Avfall er stort sett volumkrevende og er derfor relativt kostbart å transportere. Dette gjør at bedriftene som tilbyr renovasjons- og avfallstjenester ikke må være etablert for langt unna stedene der avfallet genereres. Denne sammenhengen gjør at leverandørene av renovasjons- og avfallstjenester er spredt over hele landet og bidrar til sysselsetting og verdiskapning i distriktene. Figur 2.6 viser fordelingen av medlemsbedrifter og omsetning pr. fylke i

18 Figur 2.6 Antall medlemsbedrifter og omsetning pr. fylke Oslo Akershus Rogaland Møre og Romsdal Hedmark Sogn og fjordane Vestfold Nordland Hordaland Telemark Finnmark Sør-Trøndelag Østfold Vest-Agder Troms Nord-Trøndelag Buskerud Aust-Agder Oppland Omsetning (millioner kroner) Antall bedrifter Kundene til MEFs medlemmer som driver innenfor renovasjonsbransjen er både private, kommunale og statlige. Figur 2.7 viser fordelingen av oppdrag mellom kundegruppene. Figur 2.7 MEFs oppdragsgiver innenfor gjenvinning og avfallshåndtering Andre riksentreprenører 15 % Statlige 12 % Private 41 % Kommuner 32 % Kommunal renovasjon Den kommunale renovasjonen kan organiseres på mange forskjellige måter. Noen kommuner har valgt å opprette en egen etat som bestiller renovasjonstjenester av forskjellige tilbydere, mens noen har valgt å legge noen eller alle oppgaver knyttet til renovasjonen over til et kommunalt AS eller et interkommunalt selskap (IKS) Det finnes ikke noen sammenstilling over antall IKS med virksomhet innenfor renovasjon, men i følge tall vi har fått fra SSB fantes det i IKS innenfor 17

19 næring , innsamling og håndtering av avfall, samtidig som vi gjennom Brønnøysundregistrene har identifisert nærmere 45 IKS innenfor området, se vedlegg 1 for en oversikt over disse samt andre interkommunale samarbeid innenfor renovasjon. I følge databasen Kommunedatabasen.no som er utviklet av KS og Kommunal- og regionaldepartementet, finnes det om lag 30 interkommunale samarbeid (oftest organisert som selskaper) om renovasjon. Denne databasen er ikke komplett, men gir en oversikt over et bredt utvalg av eksisterende samarbeidstiltak. Det finnes en rekke ulike former for interkommunalt samarbeid. Hovedmodellene er nærmere drøftet i kapittel 3.5. Samarbeidene varierer blant annet i forhold til hvor mange kommuner som er involvert, hvordan de er organisert og styrt, oppgaveområdene og hensikten eller målsettingen med å samarbeide. Samarbeidet utøves innenfor et bredt spekter av tjenester. Mest omfangsrikt er samarbeid knyttet til administrative støttefunksjoner og tekniske tjenester som det ikke er knyttet rettigheter til og/eller som er av en utpreget politiske karakter. Renovasjon er et eksempel på sistnevnte. ECON Analyse gjennomfører et oppdrag for KS som skal gi en oppdatert oversikt over alt kommunesamarbeid i Norge, hvilke kommuner som er involvert, organisasjonsform og tjenestetype. En slik omfattende sammenfatning og undersøkelse har ikke tidligere vært gjennomført i Norge. ECONs rapport vil være ferdig i juni Et IKS kan enten håndtere deler av eller hele den kommunale avfallstjenesten. Det finnes eksempler på samarbeid hvor kommuner selve har valgt å selve håndtere innsamlingen av avfallet, mens IKS et tar seg av den videre behandlingen, men det vanligste er sannsynligvis at IKS et har ansvar både for innsamling og behandling av husholdningsavfallet. Et IKS kan være en ren bestiller av avfallstjenestene, hvor utføringen av innsamling og/eller behandling legges ut på anbud, eller være både en bestiller og utfører, det vil si selv velge å utføre hele eller deler av innsamlingen og behandlingen. Motivasjonen bak etableringen av IKS har primært vært ønsket om å utløse samarbeidsgevinster i form av stordriftsfordeler. Renovasjon er typisk en tjeneste som kan gi stordriftsfordeler spesielt i tettbebygde strøk. Samtidig er renovasjon ansett å være av mindre politisk karakter og interesse i kommune. Området er i stor grad gebyrsfinansiert og dermed ikke budsjettunge i kommunebudsjettene. Å delegere ut ansvar ut av kommunene har derfor vært betraktet som enklere enn for eksempel innenfor lovpålagte velferdstjenester. En hovedinnvending mot organisering av tjenesteproduksjon utenfor kommunene, enten dette er i selskaper og/eller også interkommunalt, er at avstanden mellom innbyggerne, de som har det politiske ansvaret for tjenesten og leverandørene av tjenesten blir større. Dette kan skape uklarhet i ansvarsforhold, spesielt for den menige kommunestyrerepresentanten og innbyggeren. I tillegg er en innvending mot spesielt selskapsformen at beslutninger treffes i lukkede rom som ikke 4 I 2004 fantes det 108 kommunalt eide foretak, det vil si foretak som eies av en eller flere kommuner, innenfor Kloakk- og renovasjonsvirksomhet. Av alle kommunalt eide foretak i 2004 (totalt 2203) var 6,7 prosent IKS, mens hele 64,5 prosent var AS, se 18

20 nødvendigvis følger reglene om offentlighet slik kommuneloven og offentlighetsloven krever av ordinære kommunale organer. I NOU 2006:7, Det lokale folkestyret i endring?, drøftes blant annet de demokratiske utfordringene knyttet til ulike former for kommunale selskapsformer, se spesielt Ringkjøb, Vabo og Aars (2006) Retura Retura AS ble stiftet i 2001 av Salten Forvaltning IKS (IRIS), Trondheim Renholdsverk (TRV) og BIR Bedrift. Det ble gjennomført flere emisjoner samme år, og eiermassen økte raskt i 1. halvdel Fra 2002/2003) har også private bedrifter valgt å kjøpe seg inn i selskapet. I dag har Retura 30 eiere, mesteparten av disse er interkommunale selskaper eller bedrifter som eies av interkommunale selskaper. Det er to enkelte kommuner som er eiere (Steinkjer og Trondheim, gjennom TRV), samt fem private bedrifter. Selskapet har vært i drift fra Det er flere grunner til etableringen av Retura, hvorav den viktigste sannsynligvis er endringen av forurensningsloven i 2004, hvor det næringsavfallet som tidligere var underlagt kommunal renovasjon ble fritt. Kommunene og IKS ene hadde etablerte systemer og infrastruktur for å håndtere en gitt mengde avfall, og man regnet med kraftig økte avfallsgebyrer hvis husholdningene skulle bære disse kostnadene alene. En annen viktig grunn til etableringen av Retura var at store norske bedrifter (som ikke var underlagt kommunal renovasjon) utover 1990-tallet i økende grad fokuserte på miljø og avfall, mange bedrifter ble mer miljøbevisste og ønsket bedre avfallssystem. Norsk Gjenvinning var tidlig ute og tok en stor andel av disse kundene, men etter hvert har det kommet mange nye aktører på banen, deriblant Retura. Retura er organisert som et landsdekkende selskap, Retura AS, og i alt 38 lokale selskaper som er tilknyttet organisasjonen disse selskapene er enten rene Returaselskaper (som regel eiet av et eller flere IKS) eller en lokal samarbeidspartner (som regel en privat bedrift). Retura AS håndterer de store landsdekkende kontraktene, mens lokale kontrakter håndteres av de enkelte selskapene. Disse selskapene utfører også de tjenestene som dekkes av de landsdekkende kontraktene. Returas policy er at mest mulig av det avfallet som man samler inn og/eller behandler skal gå til materialgjenvinning. 19

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt

Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Kommunalt eide næringsselskaper i konflikt med konkurranseregelverket? Effektiv avfallsbehandling Hamar 07.11.2006 Karin Ibenholt Problemstilling Utredning for Maskinentreprenørenes forbund Medlemmene

Detaljer

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF)

JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) JURIDISKE FORHOLD KNYTTET TIL - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER OG SELSKAP - TJENESTEKJØP MELLOM KOMMUNER - FORSKJELLIGE ORGANISASJONSFORMER (IKS AS KF) I. INNLEDNING - PROBLEMSTILLINGER Hvordan organisere

Detaljer

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Egenregi og enerett - Regler, synspunkt og utfordringer for bransjen Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning.

Norsk Industri. Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Norsk Industri Konkurranse på like vilkår. Gunnar Grini. Bransjesjef - gjenvinning. Tall og fakta 2011 2 300 medlemsbedrifter Rundt 125 000 ansatte i bedriftene Omsetning: 566 mrd. kr Eksport: 303 mrd.

Detaljer

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / /

Austevoll kommune. Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/ / / Austevoll kommune Marin IT Ikkje offentleg Forbod mot forskjellsbehandling Vår ref. Arkivkode Dykkar ref. Dato 14/1789-2015002447/2701 14/1789 26.02.2015 IT2015 Viser til spørsmål frå Marin IT. Oppklaring:

Detaljer

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked

Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Saksnr. 13/256 24.04.2013 Høringsnotat - Skatteplikt for kommuner som utfører avfallstjenester i et marked Innhold 1 Innledning og sammendrag... 3 2 Bakgrunn... 3 2.1 Vedtak fra ESA om finansieringen av

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/47-1 Arkiv: 280 &01 Saksbehandler: Torbjørn Saggau Holm Sakstittel: VEFAS IKS - UTVIDET EGENREGI - KOMMUNALT NÆRINGSAVFALL Planlagt behandling: Formannskapet Hovedutvalg for

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri

Konkurransen om avfallet slik industrien ser det. Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Konkurransen om avfallet slik industrien ser det Gunnar Grini: Bransjesjef Gjenvinning i Norsk Industri Norsk Industris utvalg for gjenvinning 1450 ansatte 250 ansatte 330 ansatte 60 ansatte 200 ansatte

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene 25.-26. februar 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og prosjektmandat Hovedfunn i rapporten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Deres referanse Vår referanse Dato 200X/ AVVISNINGSBESLUTNING I KLAGESAK 2008/76 Det vises til klage av 16. mai 2008. Klagenemndas sekretariat har besluttet å avvise

Detaljer

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund

Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall. Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Samfunnsøkonomiske effekter av å oppheve kommunenes enerett på behandling av husholdningsavfall Avfallsdagene Trondheim 14. Mai 2014 Asbjørn Englund Agenda Bakgrunn og oppdraget for MEF/Norsk Industri

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5

Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 Tittel: Dok.nr: VU002 Temaark: Kontroll med foretakssammenslutninger Rev.dato: 25.04.2017 Rev.nr: 02 Utarbeidet av: Konkurransetilsynet Side: 1 av 5 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 KONKURRANSEANALYSE OG EFFEKTIVITETSGEVINSTER...

Detaljer

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

PENSJONSKASSER OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER N O T A T Til: Foreningen Pensjonskontoret v/ Anne Karin Andreassen Oslo, 8. april 2014 Ansvarlig advokat: Nordby Fra: Arntzen de Besche Advokatfirma AS v/ Thomas Nordby E-post: Thomas.Nordby@adeb.no Vår

Detaljer

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling

Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Høring om forslag til endring av forurensningsloven 34 finansiering av opprydding i forsøpling Forurensingsloven 34 pålegger i dag kommunene å ta et gebyr for å dekke kostnadene forbundet med håndtering

Detaljer

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006

Avfall Norge. Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet. Hamar 7. november 2006 Avfall Norge Ingunn Bruvik Konkurransetilsynet Hamar 7. november 2006 Dagens utgangspunkt Offentlige aktør med en rekke ulike oppgaver Viktige oppgaver i monopoldel Gradvis mer aktivitet i konkurransedel

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Oppsummering av kontrollaksjonen:

Oppsummering av kontrollaksjonen: Oppsummering av kontrollaksjonen: Avfallsdeponier 2005 (Deponiaksjonen) Sammendrag: Aksjonen ble gjennomført for å kontrollere om avfallsdeponienes mottakskontroll er tilstrekkelig god om farlig avfall

Detaljer

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA.

Vi vil i dette notatet gi en oppsummering av de rettslige spørsmålene som har betydning for valget av organiseringsform i NDLA. NOTAT Advokatfirma DLA Piper Norway DA Torgallmenningen 3 B P.O.Box 1150 Sentrum N-5811 Bergen Tel: +47 5530 1000 Fax: +47 5530 1001 Web: www.dlapiper.com NO 982 216 060 MVA Til: NDLA v/ Øivind Høines

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby

Deloitte Advokatfirma DA v/rolf Erik Disch og Geir A. Melby Deloitte Advokatfirma DA Strandsvingen 14a Postboks 287 4066 Stavanger Norway Memo Tel: + 47 51 81 56 00 Fax: + 47 50 80 56 50 www.deloitte.no Dato: Til: BIR AS v/adm. dir. Steinar Nævdal Fra: Deloitte

Detaljer

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS

Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Etablering av Kretsløp Follo Supplerende vurdering av adgangen til å subdelegere/tildele enerett fra Follo Ren IKS til Folle Ren AS Utarbeidet av Deloitte Advokatfirma AS v/advokat Rolf Erik Disch, advokat

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT

RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Ark.: Lnr.: 2412/08 Arkivsaksnr.: 08/426 Saksbehandler: Rannveig Mogren RESTAVFALL TIL FORBRENNING - FULLMAKT TIL Å TILDELE ENERETT Vedlegg: 1. Tildeling av enerett rett til å motta husholdningsavfall

Detaljer

Terskelverdien heves nå

Terskelverdien heves nå MOD - Terskelverdien heves nå http://odin.dep.no/mod/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/050001-07... 1 of 2 19.09.2005 15:50 Odin Regjeringen Departementene Hjelp English Nynorsk Sámegiella Utskriftsvisning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Arkivsaksnr: 2014/7502 Klassering: 026/&13 Saksbehandler: Trond Waldal HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Trykte

Detaljer

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune

Plan for selskapskontroll for Trysil kommune Plan for selskapskontroll for Trysil kommune 1. BAKGRUNN... 2. KRAVET TIL SELSKAPSKONTROLL... 3. FORMER FOR SELSKAPSKONTROLL... a) Obligatorisk eierskapskontroll... b) Valgfri forvaltningsrevisjon... 4.

Detaljer

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge

Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Konkurransen om avfallet slik kommunene ser det MEF Avfallsdagene 7. mars 2013 Håkon Jentoft Direktør Avfall Norge Hvem er Avfall Norge idag Avfall Norge er interesseorganisasjon for avfallsbransjen i

Detaljer

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller

Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi. v/advokat Morten Goller Kommunalt handlingsrom egenregi/utvidet egenregi v/advokat Morten Goller KS Bedriftenes Møteplass 2016, Fornebu 19. april 2016 1 Unntaket for egenregi Problemstilling Kan kommuner tildele kontrakter om

Detaljer

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye

EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid. Advokat Halfdan Mellbye EØS-avtalen og interkommunalt samarbeid Advokat Halfdan Mellbye Nærmere om temaet Egenregi EUs regler om offentlige anskaffelser som grense for kommunene og fylkeskommunenes adgang til å organisere hensiktsmessig

Detaljer

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår

Avfallsdagene 2015. Konkurranse på ulike vilkår Avfallsdagene 2015 Konkurranse på ulike vilkår ØFAS Litt om ØFAS og organisering Skillet næring og husholdning Endringer underveis ØFAS-konsernet ØFAS-konsernet i dag Omsetning på +90 millioner hvor ca.

Detaljer

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser

Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Egenregi-ordningen kontra reglene om offentlige anskaffelser Halvor S. Oseid Direktør anskaffelser og juridisk bistand AS www.management-it.com 1 Hva er egenregi? Hvordan det offentlige organiserer sin

Detaljer

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014.

Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Konkurranseloven 11: Forbud mot utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling Utarbeidet 8. november 2007, oppdatert 1. januar 2014. Det følger av konkurranseloven 11 at et eller flere foretaks utilbørlige

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8

Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Advokatfirmaet Alver AS Side 1 av 8 Notat Til: Att.: Midt-Gudbrandsdal Renovasjon Gøran Løkken Kopi til: Fra: Lars Harald Rylandsholm Dato: 30. april 2015 Emne: notat omorganisering 1. Innledning Jeg er

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter

Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Anleggsbransjen på Vestlandet ledig kapasitet til vegbygging Noen næringspolitiske synspunkter Treffpunkt Kviven 2010 Trond Johannesen Adm. direktør Maskinentreprenørens Forbund (MEF) Maskinentreprenørenes

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1

MEF avfallsdagene 7 8 mars. Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå. Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 1 MEF avfallsdagene 7 8 mars Ny avfallsstatistikk fra Statistisk sentralbyrå Eva Vinju Seksjon for naturressurs- og miljøstatistikk 1 Avfallsstatistikk Historikk Nyeste statistikk Enkeltstatistikker Metoder

Detaljer

Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A Avslag på anmodning om inngrep etter krrl. 12

Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets avgjørelse A Avslag på anmodning om inngrep etter krrl. 12 Advokatfirmaet Schjødt AS v/advokat Olav Hustad Postboks 4104 Dreggen 5835 Bergen Deres referanse Vår referanse Dato 18. september 2006 #_333707/2 200602262 Vedtak - Klage fra Ragn-Sells AS på Konkurransetilsynets

Detaljer

Konkurransen om avfallet

Konkurransen om avfallet Konkurransen om avfallet Tall og fakta 2 200 medlemsbedrifter Nærmere 120 000 ansatte i bedriftene Omsetning: ca. 757 mrd. kr Eksport: ca. 300 mrd. kr Ingen framtid uten teknologi - ingen teknologi uten

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid

Ot.prp. nr... ( ) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Kommunal- og regionaldepartementet Ot.prp. nr... (2002-2003) Om lov om endring i kommuneloven og lov om interkommunale selskaper interkommunalt samarbeid Tilråding fra Kommunal- og regionaldepartementet...

Detaljer

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol

Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014. Innkjøpssjef Arnt Ove Hol Innkjøp i Møre og Romsdal fylkeskommune Introduksjonsdag for nye leiarar og mellomleiarar 19. september 2014 Innkjøpssjef Arnt Ove Hol 19.09.2014 Anskaffelser i offentlig sektor 2 Hovedmål for innkjøp

Detaljer

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik

Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge. Thomas Hartnik Hva betyr EUs forslag til endringer i avfallsregelverket for Norge Thomas Hartnik Innhold EUs politikkpakke om sirkulær økonomi Forslag til endringer i avfallsregelverket Hvor ligger utfordringene for

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005

Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin /KGR 18. januar 2005 Finansdepartementet Emma C. Jensen Stenseth Postboks 8008 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 04/2522 C ejs/sin 200404659-/KGR 18. januar 2005 Svar: SSØ Statens senter for økonomistyring deltagelse

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Organsieringen av Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Arkivsaksnr.: 08/1582. Forslag til vedtak/innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Organsieringen av Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Arkivsaksnr.: 08/1582. Forslag til vedtak/innstilling: Saksframlegg Organsieringen av Trondheim Renholdsverk AS (TRV) Arkivsaksnr.: 08/1582 Forslag til vedtak/innstilling: Trondheim kommune overtar et direkte eierskap for Renholdsverket AS fra og med 2009

Detaljer

4. Vurdering etter konkurranseloven 11

4. Vurdering etter konkurranseloven 11 Myhre & Co Advokatfirma AS Robert Myhre Rådhusgt. 9a 0151 Oslo Deres ref.: Vår ref.: 2008/880 MAB INHS 547 Dato: 14.11.2008 Media Plus AS og Frantz Annonseservice AS - konkurranseloven 12 jf. 10 og 11

Detaljer

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket

Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 8 Særlig om utvidet egenregi og samarbeid i offentlig sektor og anskaffelsesregelverket Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning høst 2016 Organisering

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine

Memo. Oppsummering - organisering av Hardangerbadet. Kvam Herad. Rådmann Arild Steine Memo Til: Kvam Herad Att: Rådmann Arild Steine Fra: Advokat Trine Lise Fromreide, advokat Morten Fotland og advokat Vidar Kleppe Saksansvarlig advokat: Advokat Vidar Kleppe Dato: 10. mars 2015 Oppsummering

Detaljer

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser

Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Konkurranse og konflikt erfaringer med KOFAs avgjørelser Avfallsdagene 08.03.2012 Myhre & Co Advokatfirma v/ Trine Friberg Skaug Tidligere høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn 4 lagdommere 1 professor

Detaljer

Saksframlegg. ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/ Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning.

Saksframlegg. ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/ Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. Saksframlegg ORGANISASJONSFORM FOR TRONDHEIM RENHOLDSVERK AS Arkivsaksnr.: 04/29754 Forslag til vedtak: 1. Bystyret tar rådmannens saksframlegg til etterretning. 2. Bystyret ber rådmannen fremme ny sak

Detaljer

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 30.01.2015 2014/4077-3197/2015 / 026/&00 Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 15/18 Fylkesutvalget 10.02.2015 HØRINGSSVAR - FORSLAG TIL ENDRINGER

Detaljer

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA

LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Arkivsaksnr.: 12/1832-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Dæhlen Ole LUNNER KOMMUNES DELTAKELSE I UTBYGGING AV NÆRINGSTOMTER OG ERVERV AV NÆRINGSAREALER PÅ HARESTUA Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14)

8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) 8. RETNINGSLINJER FOR INNKJØP I MODUM KOMMUNE Juli 2003 (rev. juni 2011 og sist i K-sak 46/14) Modum kommune er med i innkjøpssamarbeidet BTV (Buskerud, Vestfold, Telemark). Alle rammeavtaler i dette samarbeidet

Detaljer

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side. Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved deltakelse i anbudskonkurranser - sett fra leverandørenes side Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående bransje-

Detaljer

KJEDESAMARBEID OM NÆRINGSAVFALL - RETURA

KJEDESAMARBEID OM NÆRINGSAVFALL - RETURA INTERNT NOTAT KJEDESAMARBEID OM NÆRINGSAVFALL - RETURA Bakgrunn Avfallsbransjen i Norge har de siste ti årene gjennomgått store strukturendringer, som følge av blant annet endringer i lovverket, økt konkurranse

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere

Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere Høringsinstanser i henhold til liste Deres ref Vår ref Dato 13/2782 4. oktober 2013 Høring - Unntak fra forskrift om offentlige anskaffelser for kjøp av helse- og sosialtjenester til enkeltbrukere 1. Innledning

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Anskaffelsesreglement

Anskaffelsesreglement Anskaffelsesreglement for Hole kommune Juni 2007 Utarbeidet iht Lov og forskrift om offentlige anskaffelser Vedtatt i kommunestyret 25 juni 2007 Innhold 1. Generelt om innkjøp... 2 1.1 Formål, virkeområde

Detaljer

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene

Høringsuttalelse - ny forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene Det kongelige Nærings og Fiskeridepartement Postmottak 8004 Dep 0030 OSLO postmottak@nfd.dep.no Vår ref. Vår dato: 15/05085-2 17.06.2015 Deres ref. Deres dato: Vår saksbehandler: Jan-Ove Strømmen Høringsuttalelse

Detaljer

KS Bedrift Avfall mot 2020

KS Bedrift Avfall mot 2020 KS Bedrift Avfall mot 2020 Pål Smits Leder av utvalget i KS Bedrift Avfall 1. Hvor skal vi? Hva er det grunnleggende å ivareta videre? a) KSB Avfall forsvarer kommunenes rett til å: - Bestemme over eget

Detaljer

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid

Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Ulovlig samarbeid - Røde flagg, konsekvenser, eksempler fra tilsynets arbeid Konferanse rammevilkår for VA-sektoren 22. mars 2017 Rebekka Søvik og Vidar Erichsen Agenda Kort om Konkurransetilsynet Hvorfor

Detaljer

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk

Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk 1 Små avløp store tall SSB avløpsstatistikk Avløpskonferansen 2012 Ås 25-26. April 2012 Gisle Berge, Statistisk sentralbyrå 1 Dagens tema - innhold KOSTRA-rapporteringen (primærdatakilden) Avløpsstatistikk

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT OPPFØLGINGSRAPPORT OFFENTLIGE ANSKAFFELSER I BODØ KOMMUNE 2007 FORORD Med bakgrunn i resultatene som framkom av forvaltningsrevisjonsrapport om offentlige anskaffelser 2006

Detaljer

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21.

Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. Sirkeløkonomien er avhengig av markedet hvordan kan privat og offentlig jobbe sammen? Konsernsjef Erik Osmundsen MEF Avfallsdagene 21. januar 2015 Norges ledende gjenvinningsbedrift Lange tradisjoner som

Detaljer

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris

Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris Veiledning om anvendelse av konkurranseloven 10 bindende videresalgspris 1 Innledning 1.1 Bakgrunn og formål (1) Konkurranseloven 10 forbyr samarbeid mellom aktuelle eller potensielle konkurrenter som

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre Nytt innkjøpsregelverk adv. Robert Myhre myhre@wla.no Egenregi Egenregi 2. Omsetning oppdragsgiveren utøver Oppdragsgiver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det

Detaljer

MEF - Avfallsdagene 2013

MEF - Avfallsdagene 2013 MEF - Avfallsdagene 213 6. 7. mars 213 Avfallsdisponering - hvorfor går det som det gjør? Senior miljørådgiver Tor Gundersen tmg@hjellnesconsult.no Prosjekt for MEF og Norsk Industri (Prosjektet er gjennomført

Detaljer

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014

Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Norsk Kommunalteknisk Forening Kommunaltekniske fagdager Bergen, 3.juni 2014 Innkjøp i forsyningssektoren Offentlige anskaffelser Harald Alfsen Partner/jurist, Inventura AS Tverrfaglig organisasjon Inventura

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS

Klagenemndas avgjørelse 13. september 2004 i sak 2004/183. Innklagede: Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS Klagenemnda for offentlige anskaffelser Saken gjaldt konkurranse for innsamling og behandling av farlig avfall. Klagenemnda kom til at innklagedes nærmere begrunnelse ikke tilfredsstilte kravene i forskriften

Detaljer

Konkurranse på like vilkår oppsummering fra arbeidsgruppens rapport

Konkurranse på like vilkår oppsummering fra arbeidsgruppens rapport Konkurranse på like vilkår oppsummering fra arbeidsgruppens rapport Sammendrag I 2015 påpekte ESA at kommunenes skattefritak og kommunens ubegrensede garanti (at en kommune ikke kan slås konkurs) kan gi

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte

Videre utvikling av Hias IKS. Regionrådets samrådsmøte Videre utvikling av Hias IKS Regionrådets samrådsmøte 27.05.2014 Behov for ny eierstrategi i 2009 Sterkt fokus på eierstyring i kommune-norge Godt hjulpet av skandaler med vannverk, undervisningsbygg ++

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 601 &13 Arkivsaksnr.: 13/12464-2 Dato: 06.11.13 HØRING - UNNTAK FRA FORSKRIFT OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER FOR KJØP AV HELSE- OG SOSIALTJENESTER TIL

Detaljer

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012

Eierstrategi for Lindum AS. Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 Eierstrategi for Lindum AS Godkjent av Drammen bystyre 18.12.2012 1 Innledning Drammen kommune eier 100 % av Lindum AS («Lindum»), et selskap med virksomhet i en rekke ulike områder innenfor avfallsbransjen.

Detaljer

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS

Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden. Adm direktør Olav Ulleren, KS Vann og avløpssektoren på den kommunale dagsorden Adm direktør Olav Ulleren, KS Kommunenes roller i VAvirksomheten Myndighetsutøver/forvaltning Drift/vedlikehold Tilsyn Ikke lovpålagte oppgaver (- avløp

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012-2016

Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rennesøy kontrollutvalg Plan for selskapskontroll 2012-2016 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Vedtatt av kommunestyret 18. oktober 2012 Innholdsliste 1 Innledning... 3 1.1 Avgrensning organisasjonsformer

Detaljer

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter

De lokale aktørene Utfordringer og muligheter De lokale aktørene Utfordringer og muligheter Avfallsdagene Torsdag 8. mars 2012 Kari Merete Moen Volle Daglig leder J O Moen Miljø AS Jeg vil si litt om : Hvem er J O Moen? Hva kjennetegner de lokale

Detaljer

Evje og Hornnes kommune

Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Innkjøpsreglement Vedtatt i kommunestyret 11.06.10 FORMÅL OG OMFANG Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Evje og Hornnes kommune utføres i henhold til gjeldende

Detaljer

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON

RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR KORTVERSJON RESSURSER I OMLØP KONSERNSTRATEGI FOR AVFALL SØR 2016-2025 KORTVERSJON Om Avfall Sør Avfall Sør er et aksjeselskap eid av kommunene Kristiansand, Søgne, Songdalen og Vennesla for å drive renovasjonsvirksomhet

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd

Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Nærings- og fiskeridepartementet Skillet mellom offentlige anskaffelser og tilskudd Elin Geitle og Marie Wiersholm Oslo, 15. November 2017. Struktur Del I: Innledning Del II: Hva er avgjørende i grensedragningen?

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS

SELSKAPSAVTALE FOR. IRS Miljø IKS SELSKAPSAVTALE FOR IRS Miljø IKS Org.nr. 955 055 244 1 NAVN, HOVEDKONTOR, SELSKAPSFORM OG RETTSLIG GRUNNLAG Selskapets navn er IRS Miljø IKS, forkortet IRS, med kontoradresse Erikstemmen, 4400 Flekkefjord.

Detaljer

Plan for selskapskontroll

Plan for selskapskontroll Planperiode: 2012 2016 Plan for selskapskontroll Lund kommune Vedtatt av kommunestyret 06.12.2012 Side 1 av 7 Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS Innholdsliste Innholdsliste...2 Innledning...3 Avgrensning

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser 16-3 (3). I en konkurranse med forhandling ble klager ikke invitert til forhandlinger på grunn av for høy pris. Klagers tilbud

Detaljer