høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011"

Transkript

1 årsrapport 2011

2 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

3 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap vi kan nå videre. Alle må fokusere på de samme målene og jobbe lojalt mot dem.

4 høydepunkter og Utfordringer 2011 Like før jul i 2010 fikk Nergård nye eiere. Gjennom Nergård Holding AS eies vi nå av 4 grupperinger med 25 % hver. Dette er eiere med betydelig kompetanse innenfor fiskerisektoren. For oss i administrasjonen har det vært et spennende år med nye impulser og gode diskusjoner om strategiske veivalg videre for konsernet. Det økonomiske resultatet for 2011 ble et av de aller beste i Nergårds historie. Dette skyldes forbedret drift i de fleste av konsernets datterselskaper, samtidig som vi nå får effekt av de tiltak som har vært iverksatt de siste årene for å fase ut ulønnsomme deler av virksomheten. Vi har imidlertid fortsatt betydelige lønnsomhetsutfordringer i deler av konsernet utfordringer som vi sammen med våre ansatte arbeider med å løse. I løpet av 1. halvår 2011 fikk vi på plass en ny finansiering gjennom bankavtale med Nordea Bank. Gjennom denne avtalen fikk vi styrket vår finansielle stilling, slik at vi står godt rustet for å utvikle konsernet videre. Konsernets havfiskeflåte fikk i 2011 sitt beste resultat noensinne. Høye kvoter og akseptable priser kombinert med god drift er forklaringen på den gode inntjeningen. I midten av januar 2011 fikk vi tråleren «Tønsnes» inn i fiske igjen etter et verkstedopphold, der fabrikken om bord ble fornyet. Tråleren «J.Bergvoll» fikk havari på motoren i september 2010, og var ute av fisket til i begynnelsen av juni Da hadde vi skiftet motor og montert ny fabrikk. Investeringene i de to fartøyene har bedret kapasiteten vesentlig og tilrettelagt for en bedret produksjon om bord. Med de investeringene som er tatt, lå det til rette for å samle flere kvoter pr. tråler ved salg av ett av fartøyene. I juni 2011 inngikk vi derfor avtale om salg av «Arvid Nergård» til Canada. Fartøyet ble overdratt til de nye eierne ut på høsten Hvitfiskdelen av Nergård varierer i lønnsomhet alt etter hvilke produkter som produseres. Produktporteføljen for hver enkelt fabrikk er langt på vei bestemt ut fra hvilket råstoff som er tilgjengelig og hvilke produksjonsfasiliteter som fabrikkene rår over. Det er for eksempel ikke mulig å produsere tørrfisk ved alle våre lokaliteter på grunn av klimatiske forhold. I 2011 var det produksjon av tørrfisk som ga den beste lønnsomheten. Saltfisk av torsk var mer utfordrende lønnsomhetsmessig. Lønnsomheten i Nergårds hvitfiskdel varierte betydelig, men totalen var omtrent på nivå med Alle våre pelagiske anlegg hadde fremgang i lønnsomheten i 2011 sammenlignet med Det er gledelig tatt i betraktning at kvotene for NVG-sild ble betydelig redusert fra 2010 til Sommeren 2011 ble det ved fabrikken på Værøy produsert makrell. Det har skjedd før, men ikke med så pass store kvanta som i fjor. Erfaringen var positiv, og vi håper det blir mulig å få produsert mer makrell i Totalt sett leverte de pelagiske anleggene våre vesentlig bedre resultater i 2011 enn året før. I skrivende stund er vi kommet langt inn i Vår havfiskeflåte har hatt en god start på året. Det samme gjelder for vår pelagiske industri. Her vil imidlertid tilgangen på råstoff resten av året kunne bli svært utfordrende fordi kvotene er så lave. Finanskrisen i Europa påvirker markedsforholdene for klippfisk, saltfisk og tørrfisk negativt. Det er stor usikkerhet i markedene og vanskelig å oppnå akseptable salgsavtaler. Hvitfiskåret 2012 kan bli spennende kanskje mer spennende enn vi liker. Styret i Nergård har bestemt at vi skal operere innen tre hovedområder: Havfiskeflåte, hvitfisk industri og pelagisk industri, og med et salgs- og markedsapparat som bidrar til god utvikling innen hovedområdene. Vi hadde et godt år økonomisk sett i 2011, men vi kan bli enda bedre. God og bedret lønnsomhet vil være en nøkkelfaktor for videre utvikling av konsernet. God lønnsomhet er nøkkelfaktoren for trygging av arbeidsplassene i de mange lokalsamfunn der Nergård har sin aktivitet. Vi arbeider hver dag for å bli bedre. magnar pedersen Konsernsjef 6 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 7

5 2011 Styret i Nergård AS Styreleder mer nergård as konsernstruktur Arne Stang Arne Stang AS Bjarte Tunold Per Magne Grøndahl Bollagrunn AS Helge Møgster Tom O Mahony Welcon AS nergård havfiske as 20,7 % nergård senja as nergård sild as lofoten viking as nergård sørøya as Mads Torrissen Helge Kræmer Øyvind Stang 79,3 % 100 % 100 % 52,3 % 92,5 % Søstrene Nergård AS arne stang AS senja canning as nergård bø as nergård moskenes as 100 % 100 % 100 % gryllefjord brygge AS nergård eiendom as værøy fryselager as Eierstruktur søstrene nergård as 25% 77,3 % 100 % 58,7 % bollagrunn as 25% nergårdterminalen as nergård holding as 100% nergård as 100 % arne stang as 25% lundgården as welcon as 25% 100 % finnsnes eiendom as 100 % 8 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 9

6 Nøkkeltall Nergård konsern Resultat TALL I MILL. KRONER Nøkkeltall Nergård fangst Tall i mill. kroner Driftsinntekter Driftsinntekter EBITDA (resultat før finans, skatt og avskrivninger) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før finans og skatt) EBIT (resultat før skatt og finans) EBT (resultat før skatt) Resultat etter skatt EAT (resultat etter skatt) Bokført verdi på eiendeler For bedre sammenligningsgrunnlag er salgsgevinst ved salg av laksedivisjonen på NOK 205 mill. kroner trukket ut fra tallmaterialet for Før 2008 var Nergårds trålflåte organisert i flere aksjeselskaper. Med virkning fra og med 2008 ble alle disse fusjonert inn i Ytre Rolløya AS. I 2009 ble navnet endret til Nergård Havfiske AS Balanse TALL I MILL. KRONER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Produksjon pelagisk Nergård AS eier helt eller delvis tre selskaper som produserer produkter av pelagisk fisk i første rekke sild og lodde. I 2011 ble det produsert et visst kvantum makrell ved ett av anleggene. To av selskapene er eid 100 % av Nergård Nergård Sild AS i Senjahopen på Senja og Nergård Bø AS i Steinesjøen i Bø i Vesterålen. I det tredje selskapet Lofoten Viking AS på Værøy eier Nergård 52,3 % av aksjene. Resten eies av Arne Mathisen (ca. 22 %), Lorentz Hardy (ca. 22 %) og Jens-Petter Gylseth (ca. 3 %). Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Nergård pelagisk Tall i mill. kroner Driftsinntekter(beholdningskorrigert) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før skatt og finans) Fangst Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet 5 trålere med totalt 13,09 kvotefaktorer for torsk og hyse, og 14,74 faktorer for sei. 4 av trålerne er frysetrålere. Det betyr at fisken fryses om bord like etter fangst og selges i markedet som fryst råstoff enten til egne fabrikker eller til fabrikker i inn- og utland. Den siste tråleren som konsernet eier er en ferskfisktråler som leverer fersk fisk til fabrikk eid av Nergård Senja AS. Torsk er den viktigste ressursen trålerne fangster etter, men sei, hyse og reker er også viktige ressurser i driften av fartøyene. Resultat etter skatt Bokført verdi på eiendeler Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 11

7 Produksjon hvitfisk Nergård eier flere selskaper som driver med produksjon av produkter basert på råstoff fra hvitfisk. Med hvitfisk mener vi torskefisker som torsk, hyse og sei, samt blåkveite og uer og en rekke andre arter som kvantumsmessig er beskjedne. Hvitfiskselskapene i konsernet er disse: Nergård Sørøya AS eies 92,5 % av Nergård og 7,5 % av daglig leder Ole Iver Olsen. Selskapet har hovedfabrikken i Breivikbotn på Sørøya i Vest- Finnmark, men disponerer også mottak og anlegg i Hasvik på samme øy. Selskapet er en stor aktør innen hvitfisk i Nord-Norge. Hovedråstoffet er torsk og sei, og produktene er konsentrert om saltfisk og tørrfisk. Nergård Senja AS eies 100 % av Nergård. Selskapet har fabrikker i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes og i tillegg mottak for fisk i Fjordgård alle på Senja. Nergård Senja AS er en stor aktør innen hvitfisk rent kvantumsmessig sett. Hovedråstoffet er torsk, sei, hyse og blåkveite. Av torsk produseres klippfisk og saltfisk, av sei klippfisk, av hyse fryst filet og en del fersk, mens blåkveite rundfryses. Nergård Bø AS er i hovedsak en pelagisk fabrikk, men har litt produksjon av hvitfisk. Nergård Moskenes AS er et rent datterselskap av Lofoten Viking AS. Selskapet har anlegg i Moskenes ytterst i Lofoten. Hovedråstoffet er torsk, sei, hyse og blåkveite. Produktporteføljen er saltfisk og tørrfisk. Tørrfisk er spesielt for det italienske markedet. Lofoten Viking AS er en kombinert pelagisk og hvitfisk fabrikk. Selskapet er en betydelig hvitfiskaktør i Lofoten. Selskapet er størst i Norge på produksjon av tørrfisk for det italienske markedet, og produserer også tørrfisk av andre fiskeslag enn skrei, så som hyse og sei. Ellers har Lofoten Viking AS en del produksjon av ferskfisk. Nøkkeltall Nergård hvitfisk Tall i mill. kroner Driftsinntekter(beholdningskorrigert) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før skatt og finans) Resultat etter skatt Bokført verdi på eiendeler Annen virksomhet Nergård eier 2 fryseterminaler og 3 eiendomsselskaper. I tillegg er vi medeiere i flere selskaper med aksjeposter under 50 %. Alle disse påvirker konsernregnskapet. Salg / marked / administrasjon Nergård AS er morselskap og konsernspiss. Morselskapet er organisert med en salgsavdeling og en økonomiavdeling. Salgsavdelingen selger hoveddelen av de produkter som datterselskapene produserer, og er omsetningsmessig Nord-Norges største aktør for sjømat når havbruk holdes utenom. Produktkategorien tørrfisk selges imidlertid gjennom andre kanaler. Økonomiavdelingen har ansvar for finans-, økonomiog IKT-funksjonen i konsernet. 12 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 13

8 Kjøp av hvitfisk fordelt på båtstørrelser BÅTSTØRRELSE i meter 28- KJØP AV HVITFISK 50,3 % trål ringnot kystnot Fordeling av råstoffinnkjøp pelagisk pr. flåtegruppe ,8 % ,4 % 17,6 % ,0 % 41,9 % 40,5 % ,7 % 5,8 % sei torsk Nergårds foredlingsbedrifter råvarekvanta i produksjon NVG-sild Kjøp av hvitfisk fordelt på kystflåte og egen trålflåte 72,4 % hyse lodde 195 annen hvitfisk makrell 27,6 % egen trålflåte kystflåten sum hvitfisk tonn rund vekt sum pelagisk Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 15

9 Vi gjør kunden god Uten kunden eksisterer heller ikke vi. Det er kvaliteten vi leverer som avgjør begges framtid.

10 Nergård AS med konsern Styrets årsberetning 2011 Innledning Nergård AS er morselskapet i Nergårdkonsernet. Nergård Holding eier 100 % av aksjene i Nergård AS. Nergård Holding AS eies med 25 % hver av selskapene Søstrene Nergård AS, Bollagrunn AS, Arne Stang AS og Welcon AS. Konsernets virksomhet og lokalisering Nergård er et integrert fiskerikonsern innenfor fangst, foredling og salg/marked. Selskapet er lokalisert i Nord-Norge med eget trålerrederi og med produksjonsbedrifter spredt langs kysten fra Sørøya i Finnmark til Værøy ytterst i Lofoten i Nordland. Konsernet har produkter innenfor hvitfisk og pelagisk fisk. Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet 5 trålere med 13,09 kvoteenheter for torsk og hyse, og 14,74 kvoteenheter for sei N62ºN. Én tråler, «Arvid Nergård», ble solgt høsten 2011 til Canada. Kvotene skal overføres til øvrige trålere i løpet av De 5 fartøyene har også betydelige rettigheter for fangst av sei i Nordsjøen og for blåkveite og reker. Rettighetene innen trål utgjør 15 % av slike rettigheter i Norge. I tillegg har Nergård eierinteresser i en del kystfartøy med rettigheter innen hvitfisk og pelagisk fiskeri. Gjennom eierskapet i fangstleddet får konsernets foredlingsindustri tilført råstoff og konsernet tar del i verdiskapingen i flåteleddet. Innenfor foredling eier Nergård helt eller delvis seks selskaper med industriaktivitet i åtte lokalsamfunn langs kysten. Tre av selskapene driver innenfor hvitfisk foredling, ett selskap driver innenfor pelagisk foredling, mens to av selskapene er kombinerte hvitfisk- og pelagiske anlegg. Nergårdkonsernet sysselsatte i årsverk fordelt på 170 i flåteleddet, 296 i foredlingsindustrien og 17 innen salg og administrasjon. Selskapets hovedkontor er i Tromsø. Virksomhetsområdene Havfiskeflåte Konsernets havfiskeflåte disponerte i 2011 kvoter på ca tonn med torsk, hyse og sei rund vekt - nord for 62ºN. Torske- og hysekvotene var noe høyere enn i 2010, mens seikvotene var lavere. Med unntak av noe sei, ble alle kvotene fisket opp. Et langt verkstedopphold på 5 måneder for «J. Bergvoll» og vanskelig tilgjengelighet i perioder av året, var hovedårsaken til at seikvoter ble stående igjen. I tillegg maktet ikke ferskfisktråleren «Kasfjord» å utnytte sine seikvoter fullt ut. Prisutviklingen for samtlige fiskeslag var positiv i Dette kombinert med høyere totalkvoter og generell god drift, førte til at rederiet leverte det beste økonomiske resultatet noensinne dette året. Tidlig i 2009 ble det foretatt prissikring av ca. halvparten av forventet bunkersforbruk i en 5-års periode. I hele 2011 lå spotprisen på bunkers over sikringsprisen. Det betyr at prissikringen bidro positivt til resultatet i Rederiet har de siste årene investert i nye fabrikker med bedre teknologi og større kapasitet i trålerne «Ole- Arvid Nergård», «Tønsnes» og «J. Bergvoll». Den økte effektiviteten og de bedrede arbeidsforholdene dette har gitt, har vært svært positiv for inntjeningen i rederiet. Ved en inspeksjon i juni 2010 på tråleren «Arvid Nergård» rapporterte Kystvakten at noe fisk ble sluppet på havet. Dette er klart i strid med offentlig regelverk og selvsagt også i strid med internt fastsatte rutiner. Myndighetene har skjerpet reaksjonene for slike overtredelser betydelig, og etter lang tids saksbehandling fikk rederiet i slutten av 2011 meddelt en reaksjon som innebar 3 måneders inndragning av fisketillatelsen for tråleren. Siden fartøyet på dette tidspunktet var solgt, vil inndragningen gjelde de kvoterettigheter som lå på fartøyet og som i 2012 skal fiskes av øvrige trålere etter gjennomført strukturering. I praksis betyr dette at det ikke vil bli aktuelt å fiske kvotene etter «Arvid Nergård» før ut på høsten Dette vil først og fremst ha betydning for mulighetene for å få fisket seikvotene. Styret beklager hendelsen og tar myndighetenes reaksjon til etterretning. Pelagisk konsumindustri Totalkvoten for NVG-sild gikk betydelig ned fra 2010 til Dette førte til økt konkurranse om råstoffet og økte råstoffpriser spesielt i høstsesongen Lavere tilgang på sildeprodukter førte til øking i markedsprisene i alle hovedmarkeder. Bruttomarginene holdt seg derfor på omtrent samme nivå som i 2010, men likevel for lave til å gi forsvarlig inntjening tatt i betraktning redusert kvantum. Markedet for rundfryste loddeprodukter utviklet seg positivt i 2011, og inntjeningen ble bedre enn året før. Konsernets datterselskap på Værøy kjøpte og produserte også en del makrell sommeren og høsten Størstedelen av kvantumet var fanget i Vestfjorden, men det ble også kjøpt et par større fangster fra de tradisjonelle makrellfeltene vest for Sør-Norge. Produksjonen av makrell ga god inntjening, og var en ny og nyttig erfaring for Nergårds pelagiske konsumindustri. Hvitfisk industri Innenfor hvitfisk er konsernets hovedprodukter klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Fabrikkene på Sørøya og på Senja står for hoveddelen av volumene, mens fabrikkene på Værøy og Moskenes produserer det meste av tørrfisk for det italienske markedet. Etter markedskrisen som oppsto for klippfisk og saltfisk torsk i 2009, bedret markedet seg vesentlig utover 2010 og Som følge av økte råstoffpriser, har marginene ikke hatt en tilsvarende god utvikling. Konsumet av klippfisk i hovedmarkedet Portugal gikk ned med 13 % i 2011, og dette førte til lageroppbygging mot slutten av året. Utviklingen innen saltfisk- og klippfiskmarkedene for torsk påvirkes negativt av finanskrisen i Sør-Europa. Klippfiskmarkedene for sei har utviklet seg positivt, men her har råstoffmangel ført til pressede marginer pga. høye råstoffpriser. På grunn av lav produksjon i 2011, var prisene i tørrfiskmarkedene relativt gode og inntjeningen var tilfredsstillende. Konkurranseforhold Nergård selger sine produkter i markeder over hele verden. Konkurransen er hard i hele matsegmentet, men Nergård er mest utsatt for konkurranse fra fiskeriaktører fra Island og Russland. I hovedmarkedene opplever vi dessuten i mange sammenhenger den største konkurransen fra andre norske fiskeriselskaper. I råvaremarkedet har konkurransen lenge vært sterk mellom norske bedrifter. I pelagisk sektor selges all råvare på auksjon til høystbydende. I perioder med begrenset tilgang på råstoff til industrien, blir prisene ofte presset opp til et for høyt nivå når det tas hensyn til markedsmulighetene. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften er et prioritert fokus- og arbeidsområde både på foredlingsanleggene på land og på selskapets fiskeflåte. Det arbeides med å effektivisere bruken av energi, emballasje og kjemiske midler. Selskapet er også bevisst på at enhver skade på mennesker, miljø eller fysiske anlegg ikke er akseptabel. Virksomheten har nulltoleranse på disse områdene og arbeider kontinuerlig med å finne metoder for å sikre mennesker, miljø og fysiske verdier på best mulig måte. Konsernet har et gjennomsnittlig sykefravær på 5,5 % og styret er med bakgrunn i virksomhetenes art, rimelig tilfreds med dette. Høyest sykefravær har konsernet innen fangstvirksomheten. Likevel er det en nedgang i forhold til året før. Konsernet hadde i 2011 ingen hendelser med alvorlig skader på ansatte. Ved anlegget i Gryllefjord var det en ammoniakklekkasje høsten 2011 som førte til at en ansatt måtte til legebehandling. Hendelsen etterforskes rutinemessig av politiet. Bedriftshelsetjenestene som er innleid av virksomhetene for å drive kartlegging og forebygging av skader, er viktige. Styret erkjenner at virksomhetenes art er slik at det er en del tungt og ensformig arbeid samt utfordringer mht. til støy, fukt, temperatur osv. Nergård legger vekt på at eksterne bedriftshelsetjenester skal utfordres av virksomhetene selv, slik at aktuelle pro- 18 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 19

11 blemstillinger blir belyst som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid. Virksomhetene er i stor grad preget av sesongarbeid, der det er krevende å beholde kompetent arbeidskraft gjennom perioder med lavere aktivitet. Dette stiller store krav til virksomhetene med hensyn til HMS. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Nergård har som kjent lokalisert sine produksjonsbedrifter på mindre steder i Nordland, Troms og Finnmark. Dette medfører utfordringer mht tilgangen på arbeidskraft. En del av arbeidsoppgavene har blitt og vil bli løst gjennom rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft på kontrakter. Nøkkelpersonell i virksomhetene er stort sett basert på lokal arbeidskraft og vi er avhengig av å kunne tilby disse arbeid hele året. Virksomhetene innser at hektiske sesonger med stort innslag av fremmedspråklige ansatte medfører utfordringer på HMS-området, og det jobber kontinuerlig med rutiner for å sikre at de målsettinger som settes, blir fulgt. Konsernets fangstvirksomhet er opptatt av tiltak som reduserer drivstofforbruket. Nergård er deltaker i NOX-fondet og har gjennomført tiltak for å redusere utslippene. På foredlingssiden arbeider Nergård med reduksjon av energi- og vannforbruk samt reduksjon av utslipp til omgivelser fra produksjonsvirksomhetene. Virksomhetenes produksjon er av en slik karakter at biologiske biprodukter har en relativt høy salgsverdi og gir dekningsbidrag. Det er derfor rent bedriftsøkonomisk lønnsomt å samle opp mest mulig av de biologiske biprodukter. Konsernet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for slike bedrifter. Matsikkerhet Nergård er opptatt av å sikre mattryggheten i selskapets virksomheter. Mattilsynet og våre kunder stiller strenge krav til hygienisk kvalitet på produktene og til selve produksjonsprosessen. Både selskapet selv, kunder og Mattilsynet gjennomfører revisjoner for å sikre at matsikkerheten er betryggende. Forskning og utvikling Nergård Havfiske ble i 2010 industripartner i CRISP (Senter for forskningsdrevet innovasjon) med Havforskningsinstituttet og Nofima Marked som forskningspartnere. CRISP skal arbeide med måleinstrumenter for identifisering og måling, miljøvennlige og selektive redskaper samt kvalitet og verdiskaping. I 2011 har forskerne gjennomført tester av overlevingsevne på fisk tatt i trål, skånsom behandling av fangst og produksjon av denne spesielt behandlede fisken for å se på utslag i kvalitet m.v. på ferdigvarene. Nergård deltar også med kompetanse i flere prosjekter i regi av FHF-fondet. Likestilling Av alle ansatte i hele Nergårdkonsernet var 27 % kvinner i I rederiet var bare 2 % kvinner, mens industrien, administrasjonen og salg besto av 38 % kvinner. Konsernledelsen består av menn. Øvrig selskapsledelse består av menn. Konsernets ledelse er bevisst behovet for å rette opp den skjeve fordelingen mellom kvinner og menn i ledende posisjoner, og arbeider med å få til en bedre fordeling i forbindelse med nyrekrutteringer. Konsernstyret består av 8 menn. Sammensetningen reflekterer eierskapet i morselskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets finansielle stilling og resultatet av årets virksomhet. Resultatregnskapet Konsernets inntekter utgjorde mill. kroner i 2011 mot mill. kroner i Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 212 mill. kroner mot 142 mill. kroner i Bedringen i EBITDA kommer fra fangstsegmentet og fra pelagisk produksjon. Hvitfisksegmentet i Nergård hadde omtrent samme EBITDA i 2011 som i Driftsresultatet (EBIT) økte fra 80 mill. kroner i 2010 til 141 mill. kroner i Konsernets ordinære resultat før skatt utgjorde 88 mill. kroner i 2011, noe som er 54 mill. kroner høyere enn i I morselskapet er det foretatt nedskrivning av aksjer i tilknyttede selskaper med 7,364 mill kroner. Balanse og likviditet Ved utgangen av 2011 var konsernets egenkapital på 574 mill. kroner hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 31 %. Tilsvarende tall i 2010 var en egenkapital på 570 mill. kroner og en egenkapitalandel på 34 %. Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter utgjorde 351 mill kroner ved utgangen av året. Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -43,5 mill kr i 2011, mot 118,2 mill kr i Reduksjonen er i hovedsak relatert til økt verdi av kundefordringer og varelager på 183,2 mill kr. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på -21,09 mill kr. Endringen er relatert til salg av et skip og salg av rekevirksomheten, investeringene gjelder fabrikk på skip og investeringer knyttet til pelagisk- og hvitfiskanlegg. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er på 28,6 mill kr, mot kr 88,5 mill kr i Endringene må ses i sammenheng med endring i finansiering i hele konsernet. Morselskapet har langsiktig gjeld som lånes ut til datterselskapene. Endring i kontantbeholdning var på 36,03 mill. kr fra 2010 til Konsernets arbeidskapital var 321 mill. kroner ved utgangen av 2011, ved utgangen av 2010 var arbeidskapitalen 52 mill. kroner. Endring i arbeidskapital er en følge av årets refinansiering hvor en større del av konsernets rentebærende gjeld er langsiktig. Sum eiendeler økte med 165 mill. kroner fra 2010 til Økning i balansen skyldes økte fordringer og varelager, som igjen i hovedsak skyldes sterk økning i markedsprisene for sildeprodukter. Netto rentebærende gjeld økte med 76 mill. kroner til 911 mill. kroner. Finansiell risiko og risikostyring Markedsrisiko Morselskapet Nergård AS er eksponert for risiko knyttet til endring i underliggende verdier i konsernets datterselskaper ved at selskapenes inntjeningspotensiale forringes. Risikoeksponering som følge av endringer i valutakurser, identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av valutasikringsinstrumenter. Selskapet følger retningslinjer vedtatt av styret vedrørende inngåelse av sikringsforretninger knyttet til deler av konsernets salg i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser har økt som følge av den globale finanskrisen. Risikoen anses for tiden som moderat. Konsernet følger et eget kredittrisikosystem. I forhold til omsetningen i konsernet har tap på fordringer vært minimal. Likviditetsrisiko Styret i Nergård AS vurderer likviditeten i selskapet som god. Sammen med forventede positive kontantstrømmer fra drift, skal dette sikre konsernets evne til å oppfylle nåværende og fremtidige forpliktelser. Det er ikke besluttet noen tiltak som endrer selskapets likviditetsrisiko. Operasjonell risiko I tillegg til ovennevnte risikofaktorer, vil konsernets virksomhet være eksponert mot følgende operative risikofaktorer: Ugunstig utvikling i bransjens og konsernets rammebetingelser fra offentlige myndigheter Priskonkurranse og muligheter for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på arbeidskraft og rekrutteringsutfordringer Faktorer som vær, vind og dårlige fangstforhold Hendelser etter balansedagen Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen som får innvirkning på vurderinger av konsernets stilling. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 20 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 21

12 Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat Morselskapets resultatregnskap Nergård AS har i 2011 innfusjonert datterselskapene Nergård Sales AS og Nergård Reker AS. Dette må vi ta i betraktning ved sammenligninger mot tidligere år. Av en omsetning på mill. kroner, kommer mill. kroner fra Nergård Sales AS, og 21,7 mill. kroner fra Nergård Reker AS. Resten kommer fra administrasjonshonorarer fra datterselskapene. Omsetningen vedrørende Nergård Sales AS knytter seg til salg av fisk og fiskeprodukter. I 2011 ble det besluttet at dette selskapet skulle innfusjoneres i mor. I tillegg ble det besluttet å selge virksomheten Nergård Reker AS, da det etter ledelsens oppfatning ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for god økonomisk drift. Morselskapet har en rekke fordringer på datterselskapene. Disse renteberegnes og var pr på 770 mill. kroner. Inntektsførte renter fra datterselskapene var på 29,2 mill. kroner. Andre finansinntekter gjelder hovedsakelig konsernbidrag fra datterselskaper med 65,4 mill. kroner. Finanskostnader tilhørende Nergård Sales AS var på 8,5 mill. kroner, mens finansinnteker utgjorde 6,6 mill. kroner. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler på 7,364 mill. kroner gjelder aksjeposter i tilknyttede selskaper. Nergård AS har et årsresultat på 37,291 mill. kroner i Dette er en øking på knapt 26,6 mill. kroner sammenlignet med Nergård Sales AS bidro positivt til resultatet med ca. 3,2 mill. kroner, mens Nergård Reker AS bidro negativt med ca 5,5 mill. kroner. Det negative resultatet i Nergård Reker AS må sees i sammenheng med avviklingskostnadene i selskapet. Morselskapets balanse og likviditet Morselskapets totale balanse var på mill. kroner i 2011 mot 694 mill. kroner i Egenkapitalen utgjorde 361 mill. kroner mot 351 mill. kroner i Dette gir en egenkapitalandel på 26,6 %. Morselskapets arbeidskapital ved årsskiftet (omløpsmidler kortsiktig gjeld) var på 122,6 mill. kroner mot 99,5 mill. kroner i Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på 37,291 mill. kroner disponeres som følger: Avsatt til utbytte 62,500 mill. kroner Overført fra annen egenkapital 25,209 mill. kroner Sum disponert 37,291 mill. kroner Utsikter for 2012 Kvotene for hvitfisk økte fra 2011 til Dette gir et godt grunnlag for lønnsom drift for konsernets rederidel. Konsernets hovedprodukter innen hvitfisk er klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Hovedmarkedene for disse varene er Sør-Europa. Den pågående finanskrisen i Europa og spesielt i Sør-Europa, skaper betydelig usikkerhet om hvorvidt det er mulig å oppnå forsvarlig inntjening innen hvitfisk produksjon i Kvotene for NVG-sild er ytterligere redusert fra 2011 til Dette fører til økt konkurranse om råstoffet og et betydelig marginpress. Konsernets pelagiske industri kan derfor få et utfordrende år. Styret mener at 2012 totalt sett blir et positivt år for konsernet. Takk til konsernets ansatte Styret vil takke alle ansatte i konsernet med dets datterselskaper og tilsluttede selskaper for den innsatsvilje og lojalitet de har utvist i Tromsø, 29. mars 2012 arne stang mads torrissen bjarte tunold Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Nergård konsern og morselskap for Regnskapene er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Etter vår beste overbevisning gir opplysningene i regnskapet Tromsø, 29. mars 2012 arne stang mads torrissen Styrets leder Styrets leder helge møgster per magne grøndahl tom joseph o mahony helge møgster øyvind stang helge kræmer magnar pedersen et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets gjeld, finansielle stilling og resultat pr Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over konsernets og morselskapets økonomiske stilling med de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer som konsernet står overfor. per magne grøndahl øyvind stang helge kræmer Konsernsjef bjarte tunold tom joseph o mahony magnar pedersen Konsernsjef 22 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 23

13 Vi bryr oss Våre valg og prestasjoner får konsekvenser for oss selv og omgivelsene. Vi står for det vi gjør!

14 Resultatregnskap (beløp i 1000 kr) Selskaps- og konsernregnskap for 2011 Mor Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Selskaps- og konsernregnskapet for Nergård AS består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunktet for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat til bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk Varekostnad Endring i beh. av varer under tilv. og ferdig tilv. varer Lønnskostnad Nedskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend Avskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Overført fra / til annen egenkapital Sum anvendelse 26 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 27

15 balanse (beløp i 1000 kr) balanse (beløp i 1000 kr) Mor Konsern EIENDELER Note Mor Konsern GJELD OG EGENKAPITAL Note Tromsø, / Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Konsesjoner og immaterielle anleggsmidler 5, Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5, Maskiner og anlegg 5, Skip 5, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 5, Sum varige driftsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital arne stang Styrets leder mads torrissen bjarte tunold Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 3, Fordringer Kundefordringer 9, Kortsiktige konsernfordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner Sum investeringer Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 9, Leverandørgjeld Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld helge møgster per magne grøndahl tom joseph o mahony øyvind stang helge kræmer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum egenkapital og gjeld magnar pedersen Konsernsjef Sum eiendeler Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 29

16 Kontantstrømoppstilling (beløp i 1000 kr) Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Mor Konsern Selskaps- og konsernregnskap for Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviterer Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling av konsernbidrag/utbytte Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utlån til datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Selskaps- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre selskaps- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Selskaps- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskaper direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskaper medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskaper medtas frem til avhendelsestidspunktet. Trinnvis kjøp Ved trinnvise kjøp av eierandeler, legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Endret eierandel i datterselskap Endring i eierandel i datterselskap kan skje ved kjøp/ salg av eierandeler, rettet kapitalutvidelse, rettet kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon i datterselskapet. Idet datterselskapets balanse- og resultatposter inkluderes fullt ut i konsernregnskapet, vil endret eierandel i datterselskap anses, uansett form, å være egenkapitaltransaksjoner for konsernet. Det oppstår ikke tap eller gevinst i konsernregnskapet, men transaksjonen vil medføre at majoritetens og minoritetens egenkapital ikke måles med basis i de samme verdier. Utgang datterselskap Gevinst eller tap ved utgang datterselskap måles på det tidspunktet bestemmende innflytelse opphører. Gevinst eller tap utgjør salgspris fratrukket datterselskapets eiendeler, gjeld og minoritetsinteresser slik disse fremkommer i konsernregnskapet på salgstidspunkt. Balanseført utsatt skatt skal relatert til datterselskapet inngår i beregningen av gevinsten eller tapet. Gevinst eller tap ved salg av datterselskap klassifiseres som driftsinntekt eller driftskostnad med mindre annen klassifisering følger av GRS om ekstraordinære poster. Utgang av datterselskap medfører i tillegg en reduksjon av konsernets egenkapital som tilsvarer balanseført minoritetsinteresse i solgt enhet på salgstidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Underkonsern benytter seg av regnskapsloven 3-7, unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. 30 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 31

17 Note 1 forts. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlene. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Offentlige tilskudd inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Tilskudd vises under andre driftsinntekter. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap, der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt anleggsmiddel. Med tilknyttede selskap menes selskap, der konsernet har en eierandel på %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap, innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Øvrige aksjer klassifisert som anleggsmiddel Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Øvrige investeringer i finansielle instrumenter Sikringsforretninger Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sikring mot svingninger i valutakurser. På tidspunkt for kontraktsinngåelse identifiserer konsernet om sikringsforretningen er sikring av eiendeler eller gjeld virkelig verdisikring, eller sikring av fremtidige transaksjoner kontantstrømsikring. Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som virkelig verdisikring og som er en effektiv sikring, innregnes i resultatregnskapet sammen med endring i virkelig verdi på eiendelen eller gjelden som er sikret. Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som kontantstrømsikring som ikke er effektive sikringer, innregnes endringen i resultatet. Endring i virkelig verdi på kontantstrømsikring som er effektive sikringer av fremtidige transaksjoner, resultat- eller balanseføres ikke. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Fusjoner i 2011 I 2011 er Nergård Reker AS og Nergård Sales AS innfusjonert med Nergård AS. Fusjonen er gjennomført etter konsernkontinuitet. Konsernsammensetning Datterselskap som nevnt under er selskaper hvor Nergård AS direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av aksjene, og / eller har bestemmende innflytelse. 32 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 33

18 Note 1 forts. Note 2 Segmentinformasjon Konsernspissen Nergård AS Selskap Konserntilknytning Eierandel Nergård AS Morselskap Finnsnes Eiendom AS Datterselskap 100,0 % Lofoten Viking AS Datterselskap 52,3 % Lund-gården AS Datterselskap 100,0 % Nergård Bø AS Datterselskap 100,0 % Nergård Eiendom AS Datterselskap 100,0 % Nergård Havfiske AS Datterselskap 79,3 % Nergård Senja AS Datterselskap 100,0 % Nergård Sild AS Datterselskap 100,0 % Nergård Sørøya AS Datterselskap 92,5 % Nergårdterminalen AS Datterselskap 100,0 % Underkonsern Lofoten Viking AS Geografiske områder Alle konsernets virksomheter er lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Konsernets produkter eksporteres til en rekke land i fire verdensdeler. De viktigste Konsernet omfavner flere virksomhetsområder innen fangst, foredling og salg av sjømat. Konsernet bruker virksomhetsområdene som primært rapporteringssegment og geografisk segmentering som sekundært rapporteringssegment. Salg mellom virksomhetsområdene skjer på forretningsmessige vilkår. Virksomhetsområder Fangst Hvitfisk* Pelagisk* Reke Salg Adm., eiendom Sum konsern Eksterne inntekter Interne inntekter Sum inntekter før elm *Segmentering skjer ved at selskapene plasseres i kategori etter der omsetning er størst innen pelagisk eller hvitfisk. markedene er Russland, Portugal, Ukraina, Spania, Italia, Nigeria, Kongo, England, Brasil og Den dominikanske republikk. Selskap Konserntilknytning Eierandel Lofoten Viking AS Morselskap 52,3 % Nergård Moskenes AS Datterselskap 100 % Værøy Fryselager AS Datterselskap 58,7 % Underkonsern Nergård Senja AS Selskap Konserntilknytning Eierandel Nergård Senja AS Morselskap 100,0 % Gryllefjord Brygge AS Datterselskap 77,3 % Nergård Havfiske AS Datterselskap Nergård AS 20,7 % Note 3 Varer Konsern Varer Råvarer og hjelpestoffer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Emballasje, bunkers, reservedeler Handelsvarer Sum lager av varer Note 4 Lønnskostnader / Antall årsverk / Godtgjørelser / Pensjoner mm. Mor Konsern Lønnskostnader mm Lønn og styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Mor Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjon og forsikring Annen godtgjørelse 6 0 Selskapet har ingen forpliktelser til daglig leder eller leder av styret mht. ytelse av særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller verv. 34 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 35

19 Note 4 forts. Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Pensjonskostnad mor og konsern Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Inngåtte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon. To datterselskap og morselskapet har selvstendige avtaler som er balanseført. Morselskapets pensjonsordning omfatter 1 person. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Mor Konsern Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik 0 76 Administrasjonskostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen Pensjonsforpliktelsen: Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Påløpte pensjonsforpliktelser til markedsverdi Arbeidsgiveravgift -7-1 Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasning AGA tidligere beregninger 4-33 Netto pensjonsforpliktelse inkl aga Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,60 % 4,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,70 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Regulering av løpende pensjon 3,75 % 4,25 % Forventet G-regulering 1,30 % 1,40 % Konsesjoner Tomt / bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler/immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivning Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 20 år Inntil 10 år Nergård Reker AS og Nergård Sales AS er fusjonert inn i morselskapet pr. 31 desember Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - konsern Driftsmidlene i Nergård Reker AS er solgt i selskapet før fusjon til markedsverdi. Skip Tomt / bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler/immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulert nedskrivning Balanseført verdi pr Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Årets avskrivninger Årets nedskrivninger MOR KONSERN Godtgjørelse til revisor eks. mva Revisjonshonorar Attestasjoner og annen bistand Juridisk bistand Sum godtgjørelse til revisor Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid Inntil 25 år Inntil 50 år Inntil 25 år Inntil 10 år 36 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 37

20 Note 5 forts. Konsesjon Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Note 6 Formelle opplysninger Tilknyttede selskaper - Mor Bø Sjøfiske AS Norway Prawns AS Forretningskontor Bø i Vester. Tromsø Eierandel 44,0 % 40,0 % Stemmeandel 44,0 % 40,0 % Samlet for TS Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Leasede driftsmidler Balanseført verdi pr av pantsatte, leasede driftsmidler Balanseført gjeld pr med pant i leasede driftsmidler Finansielle leieforpliktelser nedbetales som følger Renter Avdrag Betalt i Forfaller om mindre enn ett år Forfaller om mellom 2 og 5 år Forfaller om mer enn 5 år Note 6 Selskap Datterselskaper - Mor Forretningskontor Eierandel i % Stemmeandel i % Anskaffelsekost Kapital endring Konsernb. tidl. år Bokført verdi Finnsnes Eiendom AS Tromsø 100,0 % 100,0 % Lofoten Viking AS Værøy 52,3 % 52,3 % Lund-Gården AS Tromsø 100,0 % 100,0 % Nergårdterminalen AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Bø AS Bø i Vesterålen 100,0 % 100,0 % Nergård Eiendom AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Havfiske AS Harstad 79,3 % 79,3 % Nergård Senja AS Gryllefjord 100,0 % 100,0 % Nergård Sild AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Sørøya AS Breivikbotn 92,5 % 92,5 % Sum investering i datterselskaper Opplysninger relatert til ansk. tidspkt. (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost EK på anskaffelses tidspunkt Nedskrivning tilknyttede selskaper Sum tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapmetoden i konsernregnskapet, jfr. prinsippnote - Note 1. Tilknyttede selskaper i mor er etter egenkapitalmetoden verdsatt i konsernregnskapet til: Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Oppkjøp / nedsalg i året /- Andel årets resultat Utbytte og annet Sum investering i tilknyttede selskaper Note 6 Tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet - konsern (må ses i sammenheng med tilsvarende note for Mor) Bovikfisk AS Fjordgård Samfiske AS Gryllefj. F.selsk. AS Hasvik M. Senter AS Juda Ben Hur AS Formelle opplysninger Forretningskontor Berg Lenvik Gryllefjord Hasvik Senjahopen Eierandel 34,0 % 49,0 % 20,0 % 50,0 % 49,0 % Stemmeandel 34,0 % 49,0 % 20,0 % 50,0 % 49,0 % Opplysninger anskaffelsestidspunktet Anskaffelseskost EK på ansk. tidspkt Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Oppkjøp/nedsalg i året /- Andel årets resultat Utbytte og annet Utgående balanse Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 39

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for

Årsrapport 2001. PolyDisplay ASA. Morselskap og Konsern. for Årsrapport 2001 for PolyDisplay ASA Morselskap og Konsern STYRETS BERETNING 2001 Historikk PolyDisplay ASA ble stiftet i 1991. Formålet med selskapet er å kommersialisere displayteknologien EASL DMD (

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2014

STYRETS BERETNING FOR 2014 ÅRSRAPPORT Årsrapport Styrets beretning for INNHOLD STYRETS BERETNING FOR Styrets beretning for... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon

Glava konsern. Gruppen i korthet. Byggisolasjon. Himlinger. Teknisk isolasjon Glava konsern Gruppen i korthet Glavakonsernet består av morselskapet Glava AS og datterselskapene Askim Mek. Verksted AS, Isolitt AS og Norild AS. Konsernet har rundt 450 ansatte og forventer en omsetning

Detaljer

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning

Årsrapport ISS Facility Services AS 2010. Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning Årsrapport ISS Facility Services AS 2010 Innhold Styrets årsberetning Resultat og balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning 1 Årsberetning 2010 Konsern ISS ISS Facility Services AS er en

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610

Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 Styresak nr. 32/05 REF: 2004/000610 ÅRSREGNSKAP 2004 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Årsregnskap 2004 bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noter

Detaljer

STYRETS BERETNING FOR 2013

STYRETS BERETNING FOR 2013 Årsrapport 2013 Årsrapport 2013 Innhold Styrets beretning for 2013... 3 Nøkkeltall... 8 Årsregnskap 2013... 9 Resultatregnskap... 9 Balanse... 10 Egenkapitaloppstilling... 12 Kontantstrømoppstilling...

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24

Innhold. Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 15. Balanse 16. Kontantstrøm 18. Noter til regnskapet 19. Revisors beretning 24 Årsmelding 2007 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 15 Balanse 16 Kontantstrøm 18 Noter til regnskapet 19 Revisors beretning 24 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as mars 2008 Forside

Detaljer

Styremøte 23. april 2008

Styremøte 23. april 2008 Styremøte 23. april 2008 Sak 35-2008 Sak 39-2008 Sak 42-2008/6 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning 2007 herunder disponering av resultat side 1 Endringer av helseforetakenes vedtekter side 31 Brev

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD

KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD KONSERNET AMEDIA ÅRSRAPPORT 2013 KONSERNREGNSKAP AMEDIA INNHOLD REGNSKAP Resultatregnskap 19 Utvidet resultatregnskap 20 Balanse 21 Kontantstrømoppstilling 22 Endringer i konsernets egenkapital 23 NOTER

Detaljer

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom.

Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. Årsrapport 2014 2 // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // INNHOLD // KRUSE SMITH ÅRSRAPPORT 2014 // 3 Med sine 80 år er Kruse Smith blitt et voksent selskap. Fremdeles er vi vitale som en ungdom. INNHOLD Nøkkeltall

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2010

Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap 2010 Innholdsfortegnelse Utdrag fra sentrale dokumenter... 2 Selskapets tillitsvalgte... 2 Styrets beretning for 2010... 3 Resultatregnskap konsern... 6 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET

ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 NSB-KONSERNET Nøkkeltall Nøkkeltall NSB Finansielle hovedtall (mill.kroner) 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 Salgsinntekter o.a. driftsinntekter 6 176 6 073 5 595 5 622 5 633 5 145 4

Detaljer

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014

Emneside NORGES SILDESALGSLAG. Årsrapport 2014 ÅRSRAPPORT 2014 Emneside NORGES SILDESALGSLAG Årsrapport 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INTRODUKSJON REGNSKAP Styreleder har ordet Hilsen fra Fiskeriministeren s. 5-7 Styrets melding Resultatregnskap Balanse

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2010 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor to hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje og

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Virksomhetsstyring 8-12

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag.

mange svært gode samarbeidspartnere ønsker våre råd og prosjektdokumenter, og små oppdrag. ÅRSRAPPORT 2013 2 MULTICONSULT ÅRSRAPPORT 2013 ADM. DIR. CHRISTIAN NØRGAARD MADSEN «Norge kan aldri bli billigst, men vi kan bli best. Det gjør kunnskap til et suksesskriterium for at vi skal hevde oss

Detaljer

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier

Visjon og forretningsidé. Overordnede mål. Våre verdier ÅRSRAPPORT Domstein Årsrapport Visjon og forretningsidé Innhold 2 Konsernoversikt Visjon og forretningsidé Begivenheter i 3 Nøkkeltall finanskalender 4-5 Aksjonærinformasjon 6-7 Eierstyring og selskapsledelse

Detaljer