høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "høydepunkter og nøkkeltall styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011"

Transkript

1 årsrapport 2011

2 høydepunkter og Utfordringer nøkkeltall nergård konsern styrets årsberetning selskaps- og konsernregnskap 2 Nergård årsrapport // 2011

3 VI NÅR MÅLENE SAMMEN Det er bare i fellesskap vi kan nå videre. Alle må fokusere på de samme målene og jobbe lojalt mot dem.

4 høydepunkter og Utfordringer 2011 Like før jul i 2010 fikk Nergård nye eiere. Gjennom Nergård Holding AS eies vi nå av 4 grupperinger med 25 % hver. Dette er eiere med betydelig kompetanse innenfor fiskerisektoren. For oss i administrasjonen har det vært et spennende år med nye impulser og gode diskusjoner om strategiske veivalg videre for konsernet. Det økonomiske resultatet for 2011 ble et av de aller beste i Nergårds historie. Dette skyldes forbedret drift i de fleste av konsernets datterselskaper, samtidig som vi nå får effekt av de tiltak som har vært iverksatt de siste årene for å fase ut ulønnsomme deler av virksomheten. Vi har imidlertid fortsatt betydelige lønnsomhetsutfordringer i deler av konsernet utfordringer som vi sammen med våre ansatte arbeider med å løse. I løpet av 1. halvår 2011 fikk vi på plass en ny finansiering gjennom bankavtale med Nordea Bank. Gjennom denne avtalen fikk vi styrket vår finansielle stilling, slik at vi står godt rustet for å utvikle konsernet videre. Konsernets havfiskeflåte fikk i 2011 sitt beste resultat noensinne. Høye kvoter og akseptable priser kombinert med god drift er forklaringen på den gode inntjeningen. I midten av januar 2011 fikk vi tråleren «Tønsnes» inn i fiske igjen etter et verkstedopphold, der fabrikken om bord ble fornyet. Tråleren «J.Bergvoll» fikk havari på motoren i september 2010, og var ute av fisket til i begynnelsen av juni Da hadde vi skiftet motor og montert ny fabrikk. Investeringene i de to fartøyene har bedret kapasiteten vesentlig og tilrettelagt for en bedret produksjon om bord. Med de investeringene som er tatt, lå det til rette for å samle flere kvoter pr. tråler ved salg av ett av fartøyene. I juni 2011 inngikk vi derfor avtale om salg av «Arvid Nergård» til Canada. Fartøyet ble overdratt til de nye eierne ut på høsten Hvitfiskdelen av Nergård varierer i lønnsomhet alt etter hvilke produkter som produseres. Produktporteføljen for hver enkelt fabrikk er langt på vei bestemt ut fra hvilket råstoff som er tilgjengelig og hvilke produksjonsfasiliteter som fabrikkene rår over. Det er for eksempel ikke mulig å produsere tørrfisk ved alle våre lokaliteter på grunn av klimatiske forhold. I 2011 var det produksjon av tørrfisk som ga den beste lønnsomheten. Saltfisk av torsk var mer utfordrende lønnsomhetsmessig. Lønnsomheten i Nergårds hvitfiskdel varierte betydelig, men totalen var omtrent på nivå med Alle våre pelagiske anlegg hadde fremgang i lønnsomheten i 2011 sammenlignet med Det er gledelig tatt i betraktning at kvotene for NVG-sild ble betydelig redusert fra 2010 til Sommeren 2011 ble det ved fabrikken på Værøy produsert makrell. Det har skjedd før, men ikke med så pass store kvanta som i fjor. Erfaringen var positiv, og vi håper det blir mulig å få produsert mer makrell i Totalt sett leverte de pelagiske anleggene våre vesentlig bedre resultater i 2011 enn året før. I skrivende stund er vi kommet langt inn i Vår havfiskeflåte har hatt en god start på året. Det samme gjelder for vår pelagiske industri. Her vil imidlertid tilgangen på råstoff resten av året kunne bli svært utfordrende fordi kvotene er så lave. Finanskrisen i Europa påvirker markedsforholdene for klippfisk, saltfisk og tørrfisk negativt. Det er stor usikkerhet i markedene og vanskelig å oppnå akseptable salgsavtaler. Hvitfiskåret 2012 kan bli spennende kanskje mer spennende enn vi liker. Styret i Nergård har bestemt at vi skal operere innen tre hovedområder: Havfiskeflåte, hvitfisk industri og pelagisk industri, og med et salgs- og markedsapparat som bidrar til god utvikling innen hovedområdene. Vi hadde et godt år økonomisk sett i 2011, men vi kan bli enda bedre. God og bedret lønnsomhet vil være en nøkkelfaktor for videre utvikling av konsernet. God lønnsomhet er nøkkelfaktoren for trygging av arbeidsplassene i de mange lokalsamfunn der Nergård har sin aktivitet. Vi arbeider hver dag for å bli bedre. magnar pedersen Konsernsjef 6 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 7

5 2011 Styret i Nergård AS Styreleder mer nergård as konsernstruktur Arne Stang Arne Stang AS Bjarte Tunold Per Magne Grøndahl Bollagrunn AS Helge Møgster Tom O Mahony Welcon AS nergård havfiske as 20,7 % nergård senja as nergård sild as lofoten viking as nergård sørøya as Mads Torrissen Helge Kræmer Øyvind Stang 79,3 % 100 % 100 % 52,3 % 92,5 % Søstrene Nergård AS arne stang AS senja canning as nergård bø as nergård moskenes as 100 % 100 % 100 % gryllefjord brygge AS nergård eiendom as værøy fryselager as Eierstruktur søstrene nergård as 25% 77,3 % 100 % 58,7 % bollagrunn as 25% nergårdterminalen as nergård holding as 100% nergård as 100 % arne stang as 25% lundgården as welcon as 25% 100 % finnsnes eiendom as 100 % 8 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 9

6 Nøkkeltall Nergård konsern Resultat TALL I MILL. KRONER Nøkkeltall Nergård fangst Tall i mill. kroner Driftsinntekter Driftsinntekter EBITDA (resultat før finans, skatt og avskrivninger) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før finans og skatt) EBIT (resultat før skatt og finans) EBT (resultat før skatt) Resultat etter skatt EAT (resultat etter skatt) Bokført verdi på eiendeler For bedre sammenligningsgrunnlag er salgsgevinst ved salg av laksedivisjonen på NOK 205 mill. kroner trukket ut fra tallmaterialet for Før 2008 var Nergårds trålflåte organisert i flere aksjeselskaper. Med virkning fra og med 2008 ble alle disse fusjonert inn i Ytre Rolløya AS. I 2009 ble navnet endret til Nergård Havfiske AS Balanse TALL I MILL. KRONER Sum anleggsmidler Sum omløpsmidler Sum eiendeler Produksjon pelagisk Nergård AS eier helt eller delvis tre selskaper som produserer produkter av pelagisk fisk i første rekke sild og lodde. I 2011 ble det produsert et visst kvantum makrell ved ett av anleggene. To av selskapene er eid 100 % av Nergård Nergård Sild AS i Senjahopen på Senja og Nergård Bø AS i Steinesjøen i Bø i Vesterålen. I det tredje selskapet Lofoten Viking AS på Værøy eier Nergård 52,3 % av aksjene. Resten eies av Arne Mathisen (ca. 22 %), Lorentz Hardy (ca. 22 %) og Jens-Petter Gylseth (ca. 3 %). Egenkapital Langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Sum gjeld og egenkapital Nøkkeltall Nergård pelagisk Tall i mill. kroner Driftsinntekter(beholdningskorrigert) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før skatt og finans) Fangst Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet 5 trålere med totalt 13,09 kvotefaktorer for torsk og hyse, og 14,74 faktorer for sei. 4 av trålerne er frysetrålere. Det betyr at fisken fryses om bord like etter fangst og selges i markedet som fryst råstoff enten til egne fabrikker eller til fabrikker i inn- og utland. Den siste tråleren som konsernet eier er en ferskfisktråler som leverer fersk fisk til fabrikk eid av Nergård Senja AS. Torsk er den viktigste ressursen trålerne fangster etter, men sei, hyse og reker er også viktige ressurser i driften av fartøyene. Resultat etter skatt Bokført verdi på eiendeler Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 11

7 Produksjon hvitfisk Nergård eier flere selskaper som driver med produksjon av produkter basert på råstoff fra hvitfisk. Med hvitfisk mener vi torskefisker som torsk, hyse og sei, samt blåkveite og uer og en rekke andre arter som kvantumsmessig er beskjedne. Hvitfiskselskapene i konsernet er disse: Nergård Sørøya AS eies 92,5 % av Nergård og 7,5 % av daglig leder Ole Iver Olsen. Selskapet har hovedfabrikken i Breivikbotn på Sørøya i Vest- Finnmark, men disponerer også mottak og anlegg i Hasvik på samme øy. Selskapet er en stor aktør innen hvitfisk i Nord-Norge. Hovedråstoffet er torsk og sei, og produktene er konsentrert om saltfisk og tørrfisk. Nergård Senja AS eies 100 % av Nergård. Selskapet har fabrikker i Gryllefjord, Senjahopen og Grunnfarnes og i tillegg mottak for fisk i Fjordgård alle på Senja. Nergård Senja AS er en stor aktør innen hvitfisk rent kvantumsmessig sett. Hovedråstoffet er torsk, sei, hyse og blåkveite. Av torsk produseres klippfisk og saltfisk, av sei klippfisk, av hyse fryst filet og en del fersk, mens blåkveite rundfryses. Nergård Bø AS er i hovedsak en pelagisk fabrikk, men har litt produksjon av hvitfisk. Nergård Moskenes AS er et rent datterselskap av Lofoten Viking AS. Selskapet har anlegg i Moskenes ytterst i Lofoten. Hovedråstoffet er torsk, sei, hyse og blåkveite. Produktporteføljen er saltfisk og tørrfisk. Tørrfisk er spesielt for det italienske markedet. Lofoten Viking AS er en kombinert pelagisk og hvitfisk fabrikk. Selskapet er en betydelig hvitfiskaktør i Lofoten. Selskapet er størst i Norge på produksjon av tørrfisk for det italienske markedet, og produserer også tørrfisk av andre fiskeslag enn skrei, så som hyse og sei. Ellers har Lofoten Viking AS en del produksjon av ferskfisk. Nøkkeltall Nergård hvitfisk Tall i mill. kroner Driftsinntekter(beholdningskorrigert) EBITDA (resultat før skatt, finans og avskrivninger) EBIT (resultat før skatt og finans) Resultat etter skatt Bokført verdi på eiendeler Annen virksomhet Nergård eier 2 fryseterminaler og 3 eiendomsselskaper. I tillegg er vi medeiere i flere selskaper med aksjeposter under 50 %. Alle disse påvirker konsernregnskapet. Salg / marked / administrasjon Nergård AS er morselskap og konsernspiss. Morselskapet er organisert med en salgsavdeling og en økonomiavdeling. Salgsavdelingen selger hoveddelen av de produkter som datterselskapene produserer, og er omsetningsmessig Nord-Norges største aktør for sjømat når havbruk holdes utenom. Produktkategorien tørrfisk selges imidlertid gjennom andre kanaler. Økonomiavdelingen har ansvar for finans-, økonomiog IKT-funksjonen i konsernet. 12 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 13

8 Kjøp av hvitfisk fordelt på båtstørrelser BÅTSTØRRELSE i meter 28- KJØP AV HVITFISK 50,3 % trål ringnot kystnot Fordeling av råstoffinnkjøp pelagisk pr. flåtegruppe ,8 % ,4 % 17,6 % ,0 % 41,9 % 40,5 % ,7 % 5,8 % sei torsk Nergårds foredlingsbedrifter råvarekvanta i produksjon NVG-sild Kjøp av hvitfisk fordelt på kystflåte og egen trålflåte 72,4 % hyse lodde 195 annen hvitfisk makrell 27,6 % egen trålflåte kystflåten sum hvitfisk tonn rund vekt sum pelagisk Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 15

9 Vi gjør kunden god Uten kunden eksisterer heller ikke vi. Det er kvaliteten vi leverer som avgjør begges framtid.

10 Nergård AS med konsern Styrets årsberetning 2011 Innledning Nergård AS er morselskapet i Nergårdkonsernet. Nergård Holding eier 100 % av aksjene i Nergård AS. Nergård Holding AS eies med 25 % hver av selskapene Søstrene Nergård AS, Bollagrunn AS, Arne Stang AS og Welcon AS. Konsernets virksomhet og lokalisering Nergård er et integrert fiskerikonsern innenfor fangst, foredling og salg/marked. Selskapet er lokalisert i Nord-Norge med eget trålerrederi og med produksjonsbedrifter spredt langs kysten fra Sørøya i Finnmark til Værøy ytterst i Lofoten i Nordland. Konsernet har produkter innenfor hvitfisk og pelagisk fisk. Gjennom Nergård Havfiske AS eier konsernet 5 trålere med 13,09 kvoteenheter for torsk og hyse, og 14,74 kvoteenheter for sei N62ºN. Én tråler, «Arvid Nergård», ble solgt høsten 2011 til Canada. Kvotene skal overføres til øvrige trålere i løpet av De 5 fartøyene har også betydelige rettigheter for fangst av sei i Nordsjøen og for blåkveite og reker. Rettighetene innen trål utgjør 15 % av slike rettigheter i Norge. I tillegg har Nergård eierinteresser i en del kystfartøy med rettigheter innen hvitfisk og pelagisk fiskeri. Gjennom eierskapet i fangstleddet får konsernets foredlingsindustri tilført råstoff og konsernet tar del i verdiskapingen i flåteleddet. Innenfor foredling eier Nergård helt eller delvis seks selskaper med industriaktivitet i åtte lokalsamfunn langs kysten. Tre av selskapene driver innenfor hvitfisk foredling, ett selskap driver innenfor pelagisk foredling, mens to av selskapene er kombinerte hvitfisk- og pelagiske anlegg. Nergårdkonsernet sysselsatte i årsverk fordelt på 170 i flåteleddet, 296 i foredlingsindustrien og 17 innen salg og administrasjon. Selskapets hovedkontor er i Tromsø. Virksomhetsområdene Havfiskeflåte Konsernets havfiskeflåte disponerte i 2011 kvoter på ca tonn med torsk, hyse og sei rund vekt - nord for 62ºN. Torske- og hysekvotene var noe høyere enn i 2010, mens seikvotene var lavere. Med unntak av noe sei, ble alle kvotene fisket opp. Et langt verkstedopphold på 5 måneder for «J. Bergvoll» og vanskelig tilgjengelighet i perioder av året, var hovedårsaken til at seikvoter ble stående igjen. I tillegg maktet ikke ferskfisktråleren «Kasfjord» å utnytte sine seikvoter fullt ut. Prisutviklingen for samtlige fiskeslag var positiv i Dette kombinert med høyere totalkvoter og generell god drift, førte til at rederiet leverte det beste økonomiske resultatet noensinne dette året. Tidlig i 2009 ble det foretatt prissikring av ca. halvparten av forventet bunkersforbruk i en 5-års periode. I hele 2011 lå spotprisen på bunkers over sikringsprisen. Det betyr at prissikringen bidro positivt til resultatet i Rederiet har de siste årene investert i nye fabrikker med bedre teknologi og større kapasitet i trålerne «Ole- Arvid Nergård», «Tønsnes» og «J. Bergvoll». Den økte effektiviteten og de bedrede arbeidsforholdene dette har gitt, har vært svært positiv for inntjeningen i rederiet. Ved en inspeksjon i juni 2010 på tråleren «Arvid Nergård» rapporterte Kystvakten at noe fisk ble sluppet på havet. Dette er klart i strid med offentlig regelverk og selvsagt også i strid med internt fastsatte rutiner. Myndighetene har skjerpet reaksjonene for slike overtredelser betydelig, og etter lang tids saksbehandling fikk rederiet i slutten av 2011 meddelt en reaksjon som innebar 3 måneders inndragning av fisketillatelsen for tråleren. Siden fartøyet på dette tidspunktet var solgt, vil inndragningen gjelde de kvoterettigheter som lå på fartøyet og som i 2012 skal fiskes av øvrige trålere etter gjennomført strukturering. I praksis betyr dette at det ikke vil bli aktuelt å fiske kvotene etter «Arvid Nergård» før ut på høsten Dette vil først og fremst ha betydning for mulighetene for å få fisket seikvotene. Styret beklager hendelsen og tar myndighetenes reaksjon til etterretning. Pelagisk konsumindustri Totalkvoten for NVG-sild gikk betydelig ned fra 2010 til Dette førte til økt konkurranse om råstoffet og økte råstoffpriser spesielt i høstsesongen Lavere tilgang på sildeprodukter førte til øking i markedsprisene i alle hovedmarkeder. Bruttomarginene holdt seg derfor på omtrent samme nivå som i 2010, men likevel for lave til å gi forsvarlig inntjening tatt i betraktning redusert kvantum. Markedet for rundfryste loddeprodukter utviklet seg positivt i 2011, og inntjeningen ble bedre enn året før. Konsernets datterselskap på Værøy kjøpte og produserte også en del makrell sommeren og høsten Størstedelen av kvantumet var fanget i Vestfjorden, men det ble også kjøpt et par større fangster fra de tradisjonelle makrellfeltene vest for Sør-Norge. Produksjonen av makrell ga god inntjening, og var en ny og nyttig erfaring for Nergårds pelagiske konsumindustri. Hvitfisk industri Innenfor hvitfisk er konsernets hovedprodukter klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Fabrikkene på Sørøya og på Senja står for hoveddelen av volumene, mens fabrikkene på Værøy og Moskenes produserer det meste av tørrfisk for det italienske markedet. Etter markedskrisen som oppsto for klippfisk og saltfisk torsk i 2009, bedret markedet seg vesentlig utover 2010 og Som følge av økte råstoffpriser, har marginene ikke hatt en tilsvarende god utvikling. Konsumet av klippfisk i hovedmarkedet Portugal gikk ned med 13 % i 2011, og dette førte til lageroppbygging mot slutten av året. Utviklingen innen saltfisk- og klippfiskmarkedene for torsk påvirkes negativt av finanskrisen i Sør-Europa. Klippfiskmarkedene for sei har utviklet seg positivt, men her har råstoffmangel ført til pressede marginer pga. høye råstoffpriser. På grunn av lav produksjon i 2011, var prisene i tørrfiskmarkedene relativt gode og inntjeningen var tilfredsstillende. Konkurranseforhold Nergård selger sine produkter i markeder over hele verden. Konkurransen er hard i hele matsegmentet, men Nergård er mest utsatt for konkurranse fra fiskeriaktører fra Island og Russland. I hovedmarkedene opplever vi dessuten i mange sammenhenger den største konkurransen fra andre norske fiskeriselskaper. I råvaremarkedet har konkurransen lenge vært sterk mellom norske bedrifter. I pelagisk sektor selges all råvare på auksjon til høystbydende. I perioder med begrenset tilgang på råstoff til industrien, blir prisene ofte presset opp til et for høyt nivå når det tas hensyn til markedsmulighetene. Helse, miljø og sikkerhet Helse, miljø og sikkerhet i den daglige driften er et prioritert fokus- og arbeidsområde både på foredlingsanleggene på land og på selskapets fiskeflåte. Det arbeides med å effektivisere bruken av energi, emballasje og kjemiske midler. Selskapet er også bevisst på at enhver skade på mennesker, miljø eller fysiske anlegg ikke er akseptabel. Virksomheten har nulltoleranse på disse områdene og arbeider kontinuerlig med å finne metoder for å sikre mennesker, miljø og fysiske verdier på best mulig måte. Konsernet har et gjennomsnittlig sykefravær på 5,5 % og styret er med bakgrunn i virksomhetenes art, rimelig tilfreds med dette. Høyest sykefravær har konsernet innen fangstvirksomheten. Likevel er det en nedgang i forhold til året før. Konsernet hadde i 2011 ingen hendelser med alvorlig skader på ansatte. Ved anlegget i Gryllefjord var det en ammoniakklekkasje høsten 2011 som førte til at en ansatt måtte til legebehandling. Hendelsen etterforskes rutinemessig av politiet. Bedriftshelsetjenestene som er innleid av virksomhetene for å drive kartlegging og forebygging av skader, er viktige. Styret erkjenner at virksomhetenes art er slik at det er en del tungt og ensformig arbeid samt utfordringer mht. til støy, fukt, temperatur osv. Nergård legger vekt på at eksterne bedriftshelsetjenester skal utfordres av virksomhetene selv, slik at aktuelle pro- 18 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 19

11 blemstillinger blir belyst som grunnlag for kontinuerlig forbedringsarbeid. Virksomhetene er i stor grad preget av sesongarbeid, der det er krevende å beholde kompetent arbeidskraft gjennom perioder med lavere aktivitet. Dette stiller store krav til virksomhetene med hensyn til HMS. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn. Konsernet arbeider aktivt for å fremme lovens formål innenfor vår virksomhet. Nergård har som kjent lokalisert sine produksjonsbedrifter på mindre steder i Nordland, Troms og Finnmark. Dette medfører utfordringer mht tilgangen på arbeidskraft. En del av arbeidsoppgavene har blitt og vil bli løst gjennom rekruttering av norsk og utenlandsk arbeidskraft på kontrakter. Nøkkelpersonell i virksomhetene er stort sett basert på lokal arbeidskraft og vi er avhengig av å kunne tilby disse arbeid hele året. Virksomhetene innser at hektiske sesonger med stort innslag av fremmedspråklige ansatte medfører utfordringer på HMS-området, og det jobber kontinuerlig med rutiner for å sikre at de målsettinger som settes, blir fulgt. Konsernets fangstvirksomhet er opptatt av tiltak som reduserer drivstofforbruket. Nergård er deltaker i NOX-fondet og har gjennomført tiltak for å redusere utslippene. På foredlingssiden arbeider Nergård med reduksjon av energi- og vannforbruk samt reduksjon av utslipp til omgivelser fra produksjonsvirksomhetene. Virksomhetenes produksjon er av en slik karakter at biologiske biprodukter har en relativt høy salgsverdi og gir dekningsbidrag. Det er derfor rent bedriftsøkonomisk lønnsomt å samle opp mest mulig av de biologiske biprodukter. Konsernet forurenser ikke det ytre miljø mer enn det som er vanlig for slike bedrifter. Matsikkerhet Nergård er opptatt av å sikre mattryggheten i selskapets virksomheter. Mattilsynet og våre kunder stiller strenge krav til hygienisk kvalitet på produktene og til selve produksjonsprosessen. Både selskapet selv, kunder og Mattilsynet gjennomfører revisjoner for å sikre at matsikkerheten er betryggende. Forskning og utvikling Nergård Havfiske ble i 2010 industripartner i CRISP (Senter for forskningsdrevet innovasjon) med Havforskningsinstituttet og Nofima Marked som forskningspartnere. CRISP skal arbeide med måleinstrumenter for identifisering og måling, miljøvennlige og selektive redskaper samt kvalitet og verdiskaping. I 2011 har forskerne gjennomført tester av overlevingsevne på fisk tatt i trål, skånsom behandling av fangst og produksjon av denne spesielt behandlede fisken for å se på utslag i kvalitet m.v. på ferdigvarene. Nergård deltar også med kompetanse i flere prosjekter i regi av FHF-fondet. Likestilling Av alle ansatte i hele Nergårdkonsernet var 27 % kvinner i I rederiet var bare 2 % kvinner, mens industrien, administrasjonen og salg besto av 38 % kvinner. Konsernledelsen består av menn. Øvrig selskapsledelse består av menn. Konsernets ledelse er bevisst behovet for å rette opp den skjeve fordelingen mellom kvinner og menn i ledende posisjoner, og arbeider med å få til en bedre fordeling i forbindelse med nyrekrutteringer. Konsernstyret består av 8 menn. Sammensetningen reflekterer eierskapet i morselskapet. Redegjørelse for årsregnskapet Årsregnskapet for 2011 gir et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets finansielle stilling og resultatet av årets virksomhet. Resultatregnskapet Konsernets inntekter utgjorde mill. kroner i 2011 mot mill. kroner i Driftsresultatet før avskrivninger (EBITDA) utgjorde 212 mill. kroner mot 142 mill. kroner i Bedringen i EBITDA kommer fra fangstsegmentet og fra pelagisk produksjon. Hvitfisksegmentet i Nergård hadde omtrent samme EBITDA i 2011 som i Driftsresultatet (EBIT) økte fra 80 mill. kroner i 2010 til 141 mill. kroner i Konsernets ordinære resultat før skatt utgjorde 88 mill. kroner i 2011, noe som er 54 mill. kroner høyere enn i I morselskapet er det foretatt nedskrivning av aksjer i tilknyttede selskaper med 7,364 mill kroner. Balanse og likviditet Ved utgangen av 2011 var konsernets egenkapital på 574 mill. kroner hvilket tilsvarer en egenkapitalandel på 31 %. Tilsvarende tall i 2010 var en egenkapital på 570 mill. kroner og en egenkapitalandel på 34 %. Likviditetsreserven, inkludert ubenyttede trekkrettigheter utgjorde 351 mill kroner ved utgangen av året. Konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter var -43,5 mill kr i 2011, mot 118,2 mill kr i Reduksjonen er i hovedsak relatert til økt verdi av kundefordringer og varelager på 183,2 mill kr. Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter var på -21,09 mill kr. Endringen er relatert til salg av et skip og salg av rekevirksomheten, investeringene gjelder fabrikk på skip og investeringer knyttet til pelagisk- og hvitfiskanlegg. Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter er på 28,6 mill kr, mot kr 88,5 mill kr i Endringene må ses i sammenheng med endring i finansiering i hele konsernet. Morselskapet har langsiktig gjeld som lånes ut til datterselskapene. Endring i kontantbeholdning var på 36,03 mill. kr fra 2010 til Konsernets arbeidskapital var 321 mill. kroner ved utgangen av 2011, ved utgangen av 2010 var arbeidskapitalen 52 mill. kroner. Endring i arbeidskapital er en følge av årets refinansiering hvor en større del av konsernets rentebærende gjeld er langsiktig. Sum eiendeler økte med 165 mill. kroner fra 2010 til Økning i balansen skyldes økte fordringer og varelager, som igjen i hovedsak skyldes sterk økning i markedsprisene for sildeprodukter. Netto rentebærende gjeld økte med 76 mill. kroner til 911 mill. kroner. Finansiell risiko og risikostyring Markedsrisiko Morselskapet Nergård AS er eksponert for risiko knyttet til endring i underliggende verdier i konsernets datterselskaper ved at selskapenes inntjeningspotensiale forringes. Risikoeksponering som følge av endringer i valutakurser, identifiseres og reduseres ved en løpende tilpasning av valutasikringsinstrumenter. Selskapet følger retningslinjer vedtatt av styret vedrørende inngåelse av sikringsforretninger knyttet til deler av konsernets salg i utenlandsk valuta. Kredittrisiko Risiko for at motparten ikke har økonomisk evne til å oppfylle sine forpliktelser har økt som følge av den globale finanskrisen. Risikoen anses for tiden som moderat. Konsernet følger et eget kredittrisikosystem. I forhold til omsetningen i konsernet har tap på fordringer vært minimal. Likviditetsrisiko Styret i Nergård AS vurderer likviditeten i selskapet som god. Sammen med forventede positive kontantstrømmer fra drift, skal dette sikre konsernets evne til å oppfylle nåværende og fremtidige forpliktelser. Det er ikke besluttet noen tiltak som endrer selskapets likviditetsrisiko. Operasjonell risiko I tillegg til ovennevnte risikofaktorer, vil konsernets virksomhet være eksponert mot følgende operative risikofaktorer: Ugunstig utvikling i bransjens og konsernets rammebetingelser fra offentlige myndigheter Priskonkurranse og muligheter for tap av markedsandeler Kostnadsvekst og svekket omstillingsevne Tilgang på arbeidskraft og rekrutteringsutfordringer Faktorer som vær, vind og dårlige fangstforhold Hendelser etter balansedagen Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen som får innvirkning på vurderinger av konsernets stilling. Fortsatt drift I samsvar med regnskapsloven 3-3 a bekreftes det at forutsetningene om fortsatt drift er til stede. 20 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 21

12 Morselskapets regnskap og disponering av årets resultat Morselskapets resultatregnskap Nergård AS har i 2011 innfusjonert datterselskapene Nergård Sales AS og Nergård Reker AS. Dette må vi ta i betraktning ved sammenligninger mot tidligere år. Av en omsetning på mill. kroner, kommer mill. kroner fra Nergård Sales AS, og 21,7 mill. kroner fra Nergård Reker AS. Resten kommer fra administrasjonshonorarer fra datterselskapene. Omsetningen vedrørende Nergård Sales AS knytter seg til salg av fisk og fiskeprodukter. I 2011 ble det besluttet at dette selskapet skulle innfusjoneres i mor. I tillegg ble det besluttet å selge virksomheten Nergård Reker AS, da det etter ledelsens oppfatning ikke hadde tilstrekkelig grunnlag for god økonomisk drift. Morselskapet har en rekke fordringer på datterselskapene. Disse renteberegnes og var pr på 770 mill. kroner. Inntektsførte renter fra datterselskapene var på 29,2 mill. kroner. Andre finansinntekter gjelder hovedsakelig konsernbidrag fra datterselskaper med 65,4 mill. kroner. Finanskostnader tilhørende Nergård Sales AS var på 8,5 mill. kroner, mens finansinnteker utgjorde 6,6 mill. kroner. Nedskrivning av finansielle anleggsmidler på 7,364 mill. kroner gjelder aksjeposter i tilknyttede selskaper. Nergård AS har et årsresultat på 37,291 mill. kroner i Dette er en øking på knapt 26,6 mill. kroner sammenlignet med Nergård Sales AS bidro positivt til resultatet med ca. 3,2 mill. kroner, mens Nergård Reker AS bidro negativt med ca 5,5 mill. kroner. Det negative resultatet i Nergård Reker AS må sees i sammenheng med avviklingskostnadene i selskapet. Morselskapets balanse og likviditet Morselskapets totale balanse var på mill. kroner i 2011 mot 694 mill. kroner i Egenkapitalen utgjorde 361 mill. kroner mot 351 mill. kroner i Dette gir en egenkapitalandel på 26,6 %. Morselskapets arbeidskapital ved årsskiftet (omløpsmidler kortsiktig gjeld) var på 122,6 mill. kroner mot 99,5 mill. kroner i Resultatdisponering Styret foreslår at årets resultat på 37,291 mill. kroner disponeres som følger: Avsatt til utbytte 62,500 mill. kroner Overført fra annen egenkapital 25,209 mill. kroner Sum disponert 37,291 mill. kroner Utsikter for 2012 Kvotene for hvitfisk økte fra 2011 til Dette gir et godt grunnlag for lønnsom drift for konsernets rederidel. Konsernets hovedprodukter innen hvitfisk er klippfisk, saltfisk og tørrfisk. Hovedmarkedene for disse varene er Sør-Europa. Den pågående finanskrisen i Europa og spesielt i Sør-Europa, skaper betydelig usikkerhet om hvorvidt det er mulig å oppnå forsvarlig inntjening innen hvitfisk produksjon i Kvotene for NVG-sild er ytterligere redusert fra 2011 til Dette fører til økt konkurranse om råstoffet og et betydelig marginpress. Konsernets pelagiske industri kan derfor få et utfordrende år. Styret mener at 2012 totalt sett blir et positivt år for konsernet. Takk til konsernets ansatte Styret vil takke alle ansatte i konsernet med dets datterselskaper og tilsluttede selskaper for den innsatsvilje og lojalitet de har utvist i Tromsø, 29. mars 2012 arne stang mads torrissen bjarte tunold Erklæring fra styrets medlemmer og daglig leder Styret og daglig leder har i dag behandlet og godkjent årsberetning og årsregnskap for Nergård konsern og morselskap for Regnskapene er avlagt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Etter vår beste overbevisning gir opplysningene i regnskapet Tromsø, 29. mars 2012 arne stang mads torrissen Styrets leder Styrets leder helge møgster per magne grøndahl tom joseph o mahony helge møgster øyvind stang helge kræmer magnar pedersen et rettvisende bilde av konsernets og morselskapets gjeld, finansielle stilling og resultat pr Årsberetningen gir en rettvisende oversikt over konsernets og morselskapets økonomiske stilling med de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer som konsernet står overfor. per magne grøndahl øyvind stang helge kræmer Konsernsjef bjarte tunold tom joseph o mahony magnar pedersen Konsernsjef 22 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 23

13 Vi bryr oss Våre valg og prestasjoner får konsekvenser for oss selv og omgivelsene. Vi står for det vi gjør!

14 Resultatregnskap (beløp i 1000 kr) Selskaps- og konsernregnskap for 2011 Mor Konsern Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum inntekter Selskaps- og konsernregnskapet for Nergård AS består av følgende deler for morselskapet og konsernet: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Årsregnskapet, som er utarbeidet av selskapets styre og ledelse, må leses i sammenheng med årsberetningen og revisjonsberetningen. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige/sikre på tidspunktet for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat til bruk i årsregnskapet. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Årsregnskapet for 2011 er utarbeidet i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk Varekostnad Endring i beh. av varer under tilv. og ferdig tilv. varer Lønnskostnad Nedskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend Avskrivning av varige driftsmidler og immat. eiend Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Resultat fra investering i tilknyttet selskap Renteinntekt fra foretak i samme konsern Annen renteinntekt Annen finansinntekt Nedskrivning av finansielle anleggsmidler Rentekostnad til foretak i samme konsern Annen rentekostnad Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Ordinært resultat Årsresultat Avsatt til utbytte Overført fra / til annen egenkapital Sum anvendelse 26 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 27

15 balanse (beløp i 1000 kr) balanse (beløp i 1000 kr) Mor Konsern EIENDELER Note Mor Konsern GJELD OG EGENKAPITAL Note Tromsø, / Anleggsmidler Immaterielle eiendeler 0 0 Konsesjoner og immaterielle anleggsmidler 5, Utsatt skattefordel Goodwill Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Tomter, bygninger og annen fast eiendom 5, Maskiner og anlegg 5, Skip 5, Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l 5, Sum varige driftsmidler Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital Overkursfond Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital arne stang Styrets leder mads torrissen bjarte tunold Finansielle anleggsmidler Investering i datterselskap Investering i tilknyttet selskap Lån til foretak i samme konsern Lån til tilknyttet selskap og felleskontrollert virksomhet Investeringer i aksjer og andeler Andre langsiktige fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 3, Fordringer Kundefordringer 9, Kortsiktige konsernfordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Markedsbaserte aksjer Investeringer i aksjer, andeler og obligasjoner Sum investeringer Gjeld Avsetning for forpliktelser Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt Andre avsetninger for forpliktelser Sum avsetning for forpliktelser Annen langsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 5, Øvrig langsiktig gjeld Sum annen langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Gjeld til kredittinstitusjoner 9, Leverandørgjeld Gjeld til konsernselskaper Betalbar skatt Skyldige offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld helge møgster per magne grøndahl tom joseph o mahony øyvind stang helge kræmer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum egenkapital og gjeld magnar pedersen Konsernsjef Sum eiendeler Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 29

16 Kontantstrømoppstilling (beløp i 1000 kr) Note 1 Regnskapsprinsipper - Virkning av endring av regnskapsprinsipp - Reklassifiseringer - Virkning av endring i konsernsammensetning Mor Konsern Selskaps- og konsernregnskap for Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Endring i varel., kundeford. og leverandørgjeld Endring i pensjonsmidler/-forpliktelse Poster klassifisert som inv.- eller fin.aktiviterer Resultat v/bruk av egenkapital- og bruttometode Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Innbetalinger ved salg av aksjer/andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av aksjer/andeler i andre foretak Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Utbetaling ved nedbetaling av kortsiktig gjeld Utbetaling av konsernbidrag/utbytte Netto endring i kassekreditt Utbetalinger av utlån til datterselskaper Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Kontanter og kontantekvivalenter Grunnleggende prinsipper - vurdering og klassifisering - Andre forhold Selskaps- og konsernregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger og er avlagt i samsvar med aksjelov, regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember For å gjøre selskaps- og konsernregnskapet lettere å lese, er det redigert slik at regnskapsoppstillingene er sammendratt i formen. Den nødvendige spesifiseringen er gjort i notene. Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Selskaps- og konsernregnskapet er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Når faktiske tall ikke er tilgjengelige på tidspunkt for regnskapsavleggelsen, tilsier god regnskapsskikk at ledelsen beregner et best mulig estimat for bruk i resultatregnskap og balanse. Det kan fremkomme avvik mellom estimerte og faktiske tall. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskaper direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Bestemmende innflytelse anses, i utgangspunktet, å foreligge når en direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av den stemmeberettigede kapital. Selskap som eies midlertidig konsolideres ikke. Det er anvendt enhetlige regnskapsprinsipper for alle selskap som inngår i konsernet. Nyervervede datterselskaper medtas fra det tidspunkt bestemmende innflytelse oppnås, og avhendede datterselskaper medtas frem til avhendelsestidspunktet. Trinnvis kjøp Ved trinnvise kjøp av eierandeler, legges verdien av eiendeler og gjeld ved tidspunktet for etablering av konsernforholdet til grunn. Senere kjøp av eierandeler i eksisterende datterselskap, vil ikke påvirke vurderingen av eiendeler og gjeld, med unntak av merverdi i form av goodwill som analyseres ved hvert kjøp. Endret eierandel i datterselskap Endring i eierandel i datterselskap kan skje ved kjøp/ salg av eierandeler, rettet kapitalutvidelse, rettet kapitalnedsettelse, fusjon eller fisjon i datterselskapet. Idet datterselskapets balanse- og resultatposter inkluderes fullt ut i konsernregnskapet, vil endret eierandel i datterselskap anses, uansett form, å være egenkapitaltransaksjoner for konsernet. Det oppstår ikke tap eller gevinst i konsernregnskapet, men transaksjonen vil medføre at majoritetens og minoritetens egenkapital ikke måles med basis i de samme verdier. Utgang datterselskap Gevinst eller tap ved utgang datterselskap måles på det tidspunktet bestemmende innflytelse opphører. Gevinst eller tap utgjør salgspris fratrukket datterselskapets eiendeler, gjeld og minoritetsinteresser slik disse fremkommer i konsernregnskapet på salgstidspunkt. Balanseført utsatt skatt skal relatert til datterselskapet inngår i beregningen av gevinsten eller tapet. Gevinst eller tap ved salg av datterselskap klassifiseres som driftsinntekt eller driftskostnad med mindre annen klassifisering følger av GRS om ekstraordinære poster. Utgang av datterselskap medfører i tillegg en reduksjon av konsernets egenkapital som tilsvarer balanseført minoritetsinteresse i solgt enhet på salgstidspunktet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Underkonsern benytter seg av regnskapsloven 3-7, unntak fra konsernregnskapsplikt for morselskap i underkonsern. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt, og egenkapital, er vist som egne poster i resultatregnskapet og balansen. 30 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 31

17 Note 1 forts. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/ kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Virkelig verdi er definert som antatt fremtidig salgspris redusert med forventede salgskostnader. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Dersom det finner sted en verdiendring som ikke er forbigående, foretas en nedskrivning av anleggsmidlene. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Det er i henhold til god regnskapsskikk noen unntak fra de generelle vurderingsreglene. Disse unntakene er kommentert i de respektive noter. Ved anvendelse av regnskapsprinsipper og presentasjon av transaksjoner og andre forhold, legges det vekt på økonomiske realiteter, ikke bare juridisk form. Betingede tap som er sannsynlige og kvantifiserbare, kostnadsføres. Inndelingen i segmenter er basert på selskapets interne styrings- og rapporterings formål, samt på risiko og inntjening. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Driftsinntektene er fratrukket merverdiavgift, rabatter, bonuser og fakturerte fraktkostnader. Offentlige tilskudd inntektsføres på utbetalingstidspunktet. Tilskudd vises under andre driftsinntekter. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Ved omstrukturering og nedleggelse av virksomhet kostnadsføres samtlige utgifter knyttet til dette på beslutningstidspunktet. Andre driftsinntekter (-kostnader) Vesentlige inntekter og kostnader som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter og -kostnader. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte av- og nedskrivninger. Dersom den virkelige verdien av et driftsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som ikke antas å være forbigående, skrives driftsmidlet ned til virkelig verdi. Utgifter forbundet med periodisk vedlikehold og reparasjoner på produksjonsutstyr, periodiseres. Utgifter forbundet med normalt vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kroner Renter som knytter seg til anlegg under oppføring blir aktivert som en del av kostprisen. Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Balanseført leasing avskrives i henhold til plan, og forpliktelsen reduseres med betalt leie etter fradrag for beregnet rentekostnad. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap, der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter kostmetoden i selskapsregnskapet. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt anleggsmiddel. Med tilknyttede selskap menes selskap, der konsernet har en eierandel på %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor konsernet kan utøve en betydelig innflytelse. Tilknyttede selskap, innarbeides etter egenkapitalmetoden i konsernregnskapet og etter kostmetoden i selskapsregnskapet. Konsernets andel av resultatet i et tilknyttet selskap er basert på resultat etter skatt i det tilknyttede selskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i tilknyttet selskap vist under finansposter. I balansen vises eierandeler i tilknyttede selskaper under anleggsmidler. Øvrige aksjer klassifisert som anleggsmiddel Investeringer i aksjer og andeler, klassifisert som anleggsmidler, vurderes til det laveste av gjennomsnittlig anskaffelseskost og markedsverdi. Markedsbaserte aksjer og obligasjoner Markedsbaserte aksjer, obligasjoner og andre finansielle instrumenter klassifisert som omløpsmidler vurderes til virkelig verdi i tråd med regnskapslovens 5-8. Øvrige investeringer i finansielle instrumenter Sikringsforretninger Den ordinære virksomheten medfører eksponering for kreditt-, rente- og valutarisiko. Finansielle derivater benyttes som sikring mot svingninger i valutakurser. På tidspunkt for kontraktsinngåelse identifiserer konsernet om sikringsforretningen er sikring av eiendeler eller gjeld virkelig verdisikring, eller sikring av fremtidige transaksjoner kontantstrømsikring. Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som virkelig verdisikring og som er en effektiv sikring, innregnes i resultatregnskapet sammen med endring i virkelig verdi på eiendelen eller gjelden som er sikret. Endring i virkelig verdi på derivater som er identifisert som kontantstrømsikring som ikke er effektive sikringer, innregnes endringen i resultatet. Endring i virkelig verdi på kontantstrømsikring som er effektive sikringer av fremtidige transaksjoner, resultat- eller balanseføres ikke. Varelager og varekostnad Beholdninger av varer vurderes til det laveste av kostpris etter «først inn - først ut»-prinsippet og antatt salgspris. Kostpris for tilvirkede varer er direkte materialer, direkte lønn samt andel av indirekte tilvirkningskostnader, mens kostpris for innkjøpte varer er anskaffelseskost. Årets varekostnad består av kostpris solgte varer med tillegg av nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk pr. årsslutt. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Utsatt skatt og skattekostnad Utsatt skatt beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Visse poster vurderes likevel særskilt, herunder merverdier ved oppkjøp og pensjonsforpliktelser. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skatt og utsatt skattefordel, sammen med betalbar skatt for inntektsåret korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Fusjoner i 2011 I 2011 er Nergård Reker AS og Nergård Sales AS innfusjonert med Nergård AS. Fusjonen er gjennomført etter konsernkontinuitet. Konsernsammensetning Datterselskap som nevnt under er selskaper hvor Nergård AS direkte eller indirekte eier mer enn 50 % av aksjene, og / eller har bestemmende innflytelse. 32 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 33

18 Note 1 forts. Note 2 Segmentinformasjon Konsernspissen Nergård AS Selskap Konserntilknytning Eierandel Nergård AS Morselskap Finnsnes Eiendom AS Datterselskap 100,0 % Lofoten Viking AS Datterselskap 52,3 % Lund-gården AS Datterselskap 100,0 % Nergård Bø AS Datterselskap 100,0 % Nergård Eiendom AS Datterselskap 100,0 % Nergård Havfiske AS Datterselskap 79,3 % Nergård Senja AS Datterselskap 100,0 % Nergård Sild AS Datterselskap 100,0 % Nergård Sørøya AS Datterselskap 92,5 % Nergårdterminalen AS Datterselskap 100,0 % Underkonsern Lofoten Viking AS Geografiske områder Alle konsernets virksomheter er lokalisert i Nordland, Troms og Finnmark. Konsernets produkter eksporteres til en rekke land i fire verdensdeler. De viktigste Konsernet omfavner flere virksomhetsområder innen fangst, foredling og salg av sjømat. Konsernet bruker virksomhetsområdene som primært rapporteringssegment og geografisk segmentering som sekundært rapporteringssegment. Salg mellom virksomhetsområdene skjer på forretningsmessige vilkår. Virksomhetsområder Fangst Hvitfisk* Pelagisk* Reke Salg Adm., eiendom Sum konsern Eksterne inntekter Interne inntekter Sum inntekter før elm *Segmentering skjer ved at selskapene plasseres i kategori etter der omsetning er størst innen pelagisk eller hvitfisk. markedene er Russland, Portugal, Ukraina, Spania, Italia, Nigeria, Kongo, England, Brasil og Den dominikanske republikk. Selskap Konserntilknytning Eierandel Lofoten Viking AS Morselskap 52,3 % Nergård Moskenes AS Datterselskap 100 % Værøy Fryselager AS Datterselskap 58,7 % Underkonsern Nergård Senja AS Selskap Konserntilknytning Eierandel Nergård Senja AS Morselskap 100,0 % Gryllefjord Brygge AS Datterselskap 77,3 % Nergård Havfiske AS Datterselskap Nergård AS 20,7 % Note 3 Varer Konsern Varer Råvarer og hjelpestoffer Varer under tilvirkning Ferdigvarer Emballasje, bunkers, reservedeler Handelsvarer Sum lager av varer Note 4 Lønnskostnader / Antall årsverk / Godtgjørelser / Pensjoner mm. Mor Konsern Lønnskostnader mm Lønn og styrehonorar Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Sum lønnskostnader Gjennomsnittlig antall årsverk Godtgjørelser Mor Daglig leder Styret Lønn Ytelse til pensjon og forsikring Annen godtgjørelse 6 0 Selskapet har ingen forpliktelser til daglig leder eller leder av styret mht. ytelse av særskilt vederlag ved opphør eller endring av ansettelsesforholdet eller verv. 34 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 35

19 Note 4 forts. Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - Mor Pensjonskostnad mor og konsern Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Inngåtte pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i lov om tjenestepensjon. To datterselskap og morselskapet har selvstendige avtaler som er balanseført. Morselskapets pensjonsordning omfatter 1 person. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser hovedsaklig avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsen fra folketrygden. Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS. Sammensetning av samlede pensjoner og pensjonsforpliktelser Mor Konsern Pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Resultatført virkning av estimatavvik 0 76 Administrasjonskostnader Periodisert arbeidsgiveravgift Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status mot beløp i balansen Pensjonsforpliktelsen: Påløpte pensjonsforpliktelser Pensjonsmidler (til markedsverdi) Påløpte pensjonsforpliktelser til markedsverdi Arbeidsgiveravgift -7-1 Påløpte pensjonsforpliktelser inkl. aga Ikke resultatført virkning av estimatavvik Tilpasning AGA tidligere beregninger 4-33 Netto pensjonsforpliktelse inkl aga Økonomiske forutsetninger: Diskonteringsrente 4,60 % 4,50 % Forventet avkastning på fondsmidler 5,40 % 5,70 % Forventet lønnsregulering 4,00 % 4,50 % Regulering av løpende pensjon 3,75 % 4,25 % Forventet G-regulering 1,30 % 1,40 % Konsesjoner Tomt / bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler/immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivning Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid Inntil 40 år Inntil 20 år Inntil 10 år Nergård Reker AS og Nergård Sales AS er fusjonert inn i morselskapet pr. 31 desember Note 5 Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler - konsern Driftsmidlene i Nergård Reker AS er solgt i selskapet før fusjon til markedsverdi. Skip Tomt / bygn. Maskiner Driftsløsøre Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler/immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulert nedskrivning Balanseført verdi pr Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. Årets avskrivninger Årets nedskrivninger MOR KONSERN Godtgjørelse til revisor eks. mva Revisjonshonorar Attestasjoner og annen bistand Juridisk bistand Sum godtgjørelse til revisor Avskrivningsplan Lineær Lineær Lineær Lineær Økonomisk levetid Inntil 25 år Inntil 50 år Inntil 25 år Inntil 10 år 36 Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 37

20 Note 5 forts. Konsesjon Goodwill Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte immaterielle eiendeler Avgang Anskaffelseskost Note 6 Formelle opplysninger Tilknyttede selskaper - Mor Bø Sjøfiske AS Norway Prawns AS Forretningskontor Bø i Vester. Tromsø Eierandel 44,0 % 40,0 % Stemmeandel 44,0 % 40,0 % Samlet for TS Avskrivninger, nedskrivn og rev. ned Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Akkumulerte reverserte nedskrivninger Balanseført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Leasede driftsmidler Balanseført verdi pr av pantsatte, leasede driftsmidler Balanseført gjeld pr med pant i leasede driftsmidler Finansielle leieforpliktelser nedbetales som følger Renter Avdrag Betalt i Forfaller om mindre enn ett år Forfaller om mellom 2 og 5 år Forfaller om mer enn 5 år Note 6 Selskap Datterselskaper - Mor Forretningskontor Eierandel i % Stemmeandel i % Anskaffelsekost Kapital endring Konsernb. tidl. år Bokført verdi Finnsnes Eiendom AS Tromsø 100,0 % 100,0 % Lofoten Viking AS Værøy 52,3 % 52,3 % Lund-Gården AS Tromsø 100,0 % 100,0 % Nergårdterminalen AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Bø AS Bø i Vesterålen 100,0 % 100,0 % Nergård Eiendom AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Havfiske AS Harstad 79,3 % 79,3 % Nergård Senja AS Gryllefjord 100,0 % 100,0 % Nergård Sild AS Senjahopen 100,0 % 100,0 % Nergård Sørøya AS Breivikbotn 92,5 % 92,5 % Sum investering i datterselskaper Opplysninger relatert til ansk. tidspkt. (i anskaffelsesåret) Anskaffelseskost EK på anskaffelses tidspunkt Nedskrivning tilknyttede selskaper Sum tilknyttede selskaper Tilknyttede selskaper behandles etter kostmetoden i selskapsregnskapet og etter egenkapmetoden i konsernregnskapet, jfr. prinsippnote - Note 1. Tilknyttede selskaper i mor er etter egenkapitalmetoden verdsatt i konsernregnskapet til: Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Oppkjøp / nedsalg i året /- Andel årets resultat Utbytte og annet Sum investering i tilknyttede selskaper Note 6 Tilknyttet selskap og felles kontrollert virksomhet - konsern (må ses i sammenheng med tilsvarende note for Mor) Bovikfisk AS Fjordgård Samfiske AS Gryllefj. F.selsk. AS Hasvik M. Senter AS Juda Ben Hur AS Formelle opplysninger Forretningskontor Berg Lenvik Gryllefjord Hasvik Senjahopen Eierandel 34,0 % 49,0 % 20,0 % 50,0 % 49,0 % Stemmeandel 34,0 % 49,0 % 20,0 % 50,0 % 49,0 % Opplysninger anskaffelsestidspunktet Anskaffelseskost EK på ansk. tidspkt Opplysninger relatert til årets tall Inngående balanse Oppkjøp/nedsalg i året /- Andel årets resultat Utbytte og annet Utgående balanse Nergård årsrapport // // Nergård årsrapport 39

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2014 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2014 Inntekter Leieinntekter 12 893 864 Andre driftsinntekter 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler 7 917 811 Offentlige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsrapport 2012 2 3 4 5 6 Sparebankstiftelsen Gran RESULTATREGNSKAP FOR 2012 DRIFTSINNTEKTER OG KOSTNADER Note 2012 2011 Lønnskostnad 6 673 811 415 330 Annen driftskostnad 6 926 793 756 924 Sum driftskostnader

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS

Årsregnskap. Finnbergåsen Eiendom AS Årsregnskap Finnbergåsen Eiendom AS 01.01.2014-31.12.2014 Styrets årsberetning 2014 Selskapet driver med investering i eiendom og utleie av eiendom og tilbyr formidling av utleie på vegne av andre utleiere.

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller

Innholdet i analysen. Oppgave. Ulike modeller Oversikt Trond Kristoffersen Finansregnskap Kontantstrømoppstilling (2) Direkte og indirekte metode Årsregnskapet består ifølge regnskapsloven 3-2 av: Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Små

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2014 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2013 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap Otta Biovarme AS

Årsregnskap Otta Biovarme AS Årsrapport og regnskap for Otta Biovarme AS 2006 Årsregnskap Otta Biovarme AS RESULTATREGNSKAP (21.12.2005-31.12.2006) (Beløp i hele 1.000 kroner) DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER DRIFTSINNTEKTER Andre

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905

RESULTAT. Normisjon region Agder. Salgsinntekter 1 152 753 110 905 RESULTAT Normisjon region Agder Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekter 1 152 753 110 905 Gaver 1 3 174 540 2 942 761 Regioninntekter 1 1 651 550 1 697 253 Testamentariske gaver

Detaljer

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter

Regnskapsprinsipper. Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. a) Driftsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952

RESULTAT. Normisjon Region Østfold. Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader SUM DRIFTSINNTEKTER 8 699 271 8 416 952 RESULTAT Normisjon Region Østfold Note 2014 2013 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekter 3 579 640 2 855 594 Gaver 3 918 794 4 712 576 Messer, basarer og lotteri 44 360 59 423 Tilskudd 548 798

Detaljer

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31.

Note 240.522 6.745.813 241.396 1.144.511 724.079 9.096.321 29.627 829.794 175.896 407.549 3.951.958 5.740.904 56.527 316.029 17.671 31. Normisjon Region Øst oéëìäí~íêéöåëâ~é Note Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt Gaver for prosentberegning Gaver uten prosentberegning Testamentariske gaver (uten prosentberegning Tilskudd Annen

Detaljer

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold

Resultatregnskap. Normisjon Region Østfold Resultatregnskap Normisjon Region Østfold Note 29 28 Salgsinntekter 4.235.563 3.963.665 Gaver 4.982.23 4.151.491 Messer, bassarer og lotteri 557.367 166.997 Tilskudd 149.13 124.122 Andre driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb

Årsregnskap. Tromsø ryttersportsklubb Årsregnskap 2012 Tromsø ryttersportsklubb org nr 971 578 289 Utarbeidet av: Økonor Tromsø, Account-IT AS Pb 2034 9265 TROMSØ autorisert regnskapsførerselskap Resultatregnskap Tromsø Ryttersportsklubb Driftsinntekter

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128

Note 2014 2013 2012. Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Aktivitetsregnskap 2014 Resultatregnskap for perioden 01.01.-31.12. (NOK 1.000) Note 2014 2013 2012 Anskaffede midler Medlemsinntekter 1.054 1.088 1.128 Inntekter fra aktiviteter som oppfyller foreningens

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer