Den realistiske romanen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Den realistiske romanen"

Transkript

1 Den realistiske romanen Følger du med på serier? Joda, men hva slags, tenker du sikkert. I dag finnes det et utall sjangre i ulike medier som dyrker serieformen. Tv-serien er kanskje den mest populære formen for føljetong nå om dagen. Og kanskje har tv-serien Frustrerte fruer fått flere seere etter at Jens Stoltenberg erklærte seg som fan. I serier utsettes vi for spennende hendelser som det føles som vi bare må vite utgangen på når episoden avsluttes. Dette kalles en "cliffhanger". Og teknikken får oss til å se neste episode. Med andre ord er en sjangermessig fordel ved føljetongen at den holder oss i spenning. Slik var det også i gamle dager. Vi spoler tilbake: Ved inngangen til 1800-tallet fantes verken tv eller serier. Men dette endres raskt tallet er blitt kalt romanens hundreår. En av grunnene til det er at romanen i de første tiårene av 1800-tallet så dagens lys som føljetong (fortsettelsesroman). Avisføljetongen ble oppfunnet i 1836 og ble en forbruksvare på linje med kaffe og sigarer. Noe av årsaken er at flere blir i stand til å lese, og flere får råd til å kjøpe avisen. Dermed får føljetongen utbredelse. Litteratur blir gjennom føljetongen tilgjengelig for flere grupper mennesker, og den blir attraktiv å produsere, fordi avisene lønner de som skriver føljetonger. Dermed er en ny yrkesgruppe oppstått. Disse dikterne er annerledes enn poetene som levde av sin formue for å kunne skrive poesi. De skriver også annerledes og om helt andre emner. Romantikkens diktere var opptatt av sjelens udødelighet og menneskets åndelige side. Realistene var i høy grad opptatt av det dennesidige, av jordelivet og de livsbetingelser som mennesket er gitt her og nå. Spesielt blir dikterne interessert i å undersøke vilkårene samfunnet setter for menneskets livsløp. Altså legger realistene vekt på enkeltindividet og på det enkelte menneskets utvikling - hvorfor er det blitt som det er? Hva fører en person til lykke og rikdom, eller hva fører en person til giljotinen? Ved inngangen til 1800-tallet endrer teknologiske og vitenskapelige nyvinninger verdensbildet raskt: Byene vokste og ble hjemsted for voksende samfunnsgrupper som industriarbeidere, kapitalister, kunstnere og for virksomheter innen medier og servicenæringen. Denne rivende raske samfunnsutviklingen gir oss den realistiske romanen, som oppstår i denne nye verdenen, og som beskjeftiger seg nettopp med den nye tiden. Romanen er blitt kalt "en bastard" som tar opp i seg det meste. Den blir også selv en ny vare man omsetter, fordi den nye moderne virkeligheten gir romanen nye lesere. Hvorfor liker du å lese? Vil du ha spennende og dramatiske fortellinger, eller leser du fortellinger du kan identifisere deg med, som du føler angår deg selv? Eller vil du aller helst ha begge deler? Akkurat som i dag var det nok mange som ville ha både identifikasjon og spenning, og nedenfor skal du se at attenhundretallets romaner tilfredsstilte begge disse kravene. Forløpere for den norske realistiske romanen Internasjonalt er Honoré de Balzac ( ) den realistiske epokens store romanforfatter - en slags farsskikkelse. Han skrev om den tiden han selv var en del av. Det er tiden etter den franske revolusjonen og Napoleons fall. Denne perioden er preget av maktkamp mellom republikanere og tilhengere av monarkiet og oppblomstringen av nye samfunnsklasser. Bøkene hans fokuserer på temaer som preget denne tiden: De er tett forbundet med den perioden de ble til i, som er like etter den franske revolusjonen, hvor borgerskapet begynte å få fotfeste i samfunnet, og hvor det blir mulig å klatre over sosiale barrierer. Personer, eller

2 karakterer, som kommer fra landet, foretar et skifte fra én klasse til en annen når de ankommer byen: Det urbane miljø er også forutsetningen for å kunne gjøre slike sprang. Karakterene til Balzac er skarpskårne figurer og kjennetegnes ved maktbegjær, pengegriskhet, ondskap, eller omvendt, godhet, uskyld og skjønnhet. Balzac skrev romanserien La Comedie humaine (Den menneskelige komedie), som utkom mellom 1829 og 1854, og i læreboka er Dantes verk Den guddommelige komedie fra begynnelsen av 1300-tallet nevnt. Med tittelen alluderer (hentyder uten å vise til en direkte sammenheng) Balzac til dette verket. Serien, som består av nittién romaner og tjue noveller, er den romanserien som framfor noen har inspirert realistisk litteratur. Den skildrer det som foregår i samfunnet, og er opptatt av å framstille de ulike klassene i samfunnet og derved sider ved samfunnet fra ulike vinkler. Derfor har romanserien et stort persongalleri og mange intriger. Og dette er noe av det vi forbinder med realistisk skrivemåte: Vi ser samfunnet fra ulike vinkler via ulike karakterer og dette knyttes sammen av et plot. En allvitende fortellerstemme fører oss gjennom romanuniverset. Den realistiske romanen setter opp spennende og interessante intriger som viser aktuelle samfunnsmessige problemstillinger. Ofte er intrigene skrudd sammen på en måte som får leseren til umiddelbart å skille mellom ondt og godt. Det vil si at moralske spørsmål har en vesentlig plass, men også en funksjon i tekstene. Moral knyttes til karakterene i tekstene, og enten de besitter gode eller dårlige egenskaper, så handler de utfra disse. Dette fungerer i forhold til leseren: Når vi leser, blir vi revet med når det blir begått åpenlys urett mot et uskyldig menneske av en maktsyk eller ond person. Et av kjennetegnene ved melodrama (overdrevet, overspent atferd) er nettopp at handlingen skal være preget av sterke brudd på det folk opplever som rett og rimelig. Og handlingen preges ofte av brå skift fra lykke til ulykke. Balzacs romaner kjennetegnes altså av melodrama. De trekkene jeg har påpekt ovenfor, hjelper oss med å karakterisere teksten og dermed åpne den. Honoré de Balzac er en av de som har inspirert andre romanforfattere og selvsagt også de norske realistene, som skrev i denne dikteriske epoken. Kollektivromanen er en type roman som har en gruppe av mennesker i sentrum. Altså ikke én karakter som hovedperson, men en rekke personer som er bundet sammen sosialt og miljømessig. Dette karakteriserer flere av romanene i Den menneskelige komedie. Karakterskildringene og handlingen preges av faktorer som er typiske innenfor dette avgrensete miljøet med dets bestemte mennesketyper. Miljøet kan være avgrenset enten av felles yrke, sosial klasse, av en by eller et sted eller til og med en leiegård. Det vesentlige er at ett enkeltindivid ikke står i en framtredende posisjon. Dermed står denne romanformen i en viss kontrast til dannelsesromanen. Kollektivromanen er en tekst med flere stemmer, og som skifter synsvinkel. Georg Eliots Middlemarch (1872) er et typisk eksempel fra engelsk litteratur. Flere av romanene i Balzacs romanserie er kollektivromaner og vår egen Garman og Worse av Alexander Kielland betegnes som en kollektivroman. Dannelsesromanen Dannelsesromanen er en gammel sjanger som ble videreutviklet og flittig anvendt på tallet. J.W. Goethes roman Wilhelm Meisters Læreår ( ) er et forbilde for 1800-tallets dannelsesromaner. Den beskriver heltens (hovedpersonens) utvikling fra barn til voksen. Romanen dreier seg om heltens dannelse som individ. I denne prosessen er påvirkningen fra skolegang og andre dannelsesinstitusjoner beskrevet. Med andre ord står heltens intellektuelle vekst og hans plass i samfunnet ofte i sentrum.

3 Ovenfor har jeg lagt vekt på å beskrive 1800-tallet som en verden i endring fra et førmoderne til et moderne samfunn. Denne utviklingen speiles ofte i individets dannelseshistorie. Ofte kommer hovedpersonen fra et førmoderne bondesamfunn, de dannes på sin ferd fra dette gjennom et moderne miljø, og de kommer tilbake til det miljøet de stammer fra, men med nye innsikter. Og underveis endres fortellerperspektivet: Ofte er det stor avstand mellom forteller og den det fortelles om ved romanens start, men ved romanens slutt er fortelleren veldig nær hovedpersonen. Vi pleier å si at mønsteret for dannelsesromanen er hjem - ute - hjem, og at når helten kommer hjem igjen, har han eller hun et avklart forhold til sin plass og stilling i samfunnet. Fortellerstemmen og perspektivet er forent, og sammenfallet fører til at helten formidles lojalt. Internasjonalt er Charles Dickens roman David Copperfield en klassisk dannelsesroman. Arne Garborgs Bondestudentar er blitt kalt en vrengt dannelsesroman. Det kan du lese om i dette fordypningsemnet om de store romanene. Gustave Flaubert og den desillusjonerte romanen Nå vil jeg fortelle deg om en annen av de store franske romanforfatterne som danner forbilde for våre egne forfattere fra denne perioden. Gustave Flaubert ( ) er en av de som har inspirert den andre litterære sjangeren i tiden - den desillusjonerte romanen. Sjangeren er verken framtidsrettet eller optimistisk, og derfor skiller den seg fra den fremmadrettede optimistiske tonen vi finner i typiske verk fra det moderne gjennombruddet som Et Dukkehjem og En fallit. Den som skapte desillusjonsromanen var Gustave Flaubert. I læreboka er Madame Bovary (1857) omtalt. Hun er beryktet og berømt fordi hun har utroskapshistorier med to ulike menn. Det er bakgrunnen for at boka ble forbudt da den utkom. Emma Bovary er imidlertid epokegjørende på andre områder enn det erotiske. Hun dyrker illusjonen framfor virkeligheten og prøver å omsette illusjon til virkelighet. Hun leser romaner, og forventer at virkeligheten skal være som fortellingene. Hun blir sørgelig skuffet. De tekstene hun fortærer er spennende; hennes eget liv er høyst ordinært og uspennende. Alt omkring henne er alminnelig, og ingenting er i stand til å innfri de forventninger hun har til livet og kjærligheten. Emma er altså ikke i stand til å avpasse sitt sinn etter den virkelighet hun er del av. Hun plages av livslede (kjedsomhet over livet), og forsøker å finne lidenskap i tilværelsen ved å innlede erotiske forhold. De tre mennene hennes strukturerer boka. For hver mann hun møter gjentar hun historien - hun har en illusjon som blir desillusjonert ved delens slutt. Slik går hun i ring, og finner ingen utvei, men fylles av tomhet og desillusjon. For å demme opp for desillusjonen dyrker hun det overflatiske ved å kjøpe det hun ikke har råd til. Dette reflekterer teksten når den dveler ved deskripsjonene; nøyaktige beskrivelser av fysiske gjenstander er en vesentlig detalj ved romanen. Emma Bovary har norske slektninger: Amalie Skrams debut, Constance Ring, er også strukturert etter de ulike mennene hun knytter seg til, og Constance venter også mer av livet enn det kan innfri. Som Emma har Constance en illusjon om livet og kjærligheten hun tror kan etterprøves i det virkelige livet. Det går ikke godt. Dette kan du lese mer om i portrettet av Amalie Skram her i denne fordypningsmodulen om de realistiske romanene. Nytt vitenskapsbilde I vitenskapsmannen Charles Darwins verk: On the origin of species (1859), ser han mennesket som et rent biologisk vesen og viser at vi nedstammer fra apene. Dette ble betraktet som en svært radikal tanke, og noen så det utvilsomt som direkte kjettersk (vranglære) å hevde noe slikt. Ja, selv i dag vil enkelte religiøse grupper hevde at Darwin tar feil. Men det gjorde ikke de dominerende forfatterne i hans samtid. De ble inspirert av tankegangen, og sammen med den vitenskapelige retningen som dominerte i samtiden, positivismen, var Darwins verk igangsetter for nye idéhistoriske strømninger. De nye

4 vitenskapene ville bruke måleenheter for å si noe om humanistiske emner; sinnsstemninger og følelser skulle måles og veies. Hippolyte Taine overfører tidens dominerende vitenskapelige tankegang til litteraturens verden: Mennesket er et produkt av rase, miljø og øyeblikket. Og ifølge den vitenskapelige doktrinen så kan dette bevises! Det innebærer at det er disse tre faktorene som er interessante å undersøke når man skal si noe om mennesket. Den naturalistiske estetikken (tekstens motiv og skrivemåte) bygde videre på dette i den forstand at forfattere som anser seg som naturalister, er opptatt av å undersøke arv og miljøfaktorer og i hvilken grad disse er bestemmende for menneskets videre skjebne. De er opptatt av sosial og biologisk determinisme (forutbestemthet). De vil i tekstene sine bevise at mennesket er et produkt av arv og miljø og den tiden de tilhører. Naturalisme i Norge I Norden ble det naturalistiske tankegodset blant annet gjort kjent gjennom Georg Brandes artikler og forelesninger. Som du vet, forlangte Brandes at dikterne skulle sette problemer under debatt, og Brandes var dermed igangsetter for den kritiske realismen i Norden. Naturalismen er en annen tendens i tiden som vi ofte finner side om side med den kritiske realismen. Utover i 1880-åra viser flere betydningsfulle forfatterskap tegn til å endre toneleie. Vi kan si at den naturalistiske retningen gjør seg gjeldende i Ibsens forfatterskap i Gengangere (1881), og at han fra og med Vildanden (1884) i større grad enn tidligere, blir interessert i å undersøke menneskets psykologi. Han får følge av Jonas Lie som er mørkere stemt enn vi har sett ham tidligere både i Livsslaven og Kommandørens døtre. Og noen forfattere som Amalie Skram og Arne Garborg, som debuterte i henholdsvis 1881 og 1885, var mer opptatt av å skildre mennesket som bestemt ut fra arv og miljøfaktorer enn andre. Det vil si at den fremadrettede optimisme som preger litteraturen omkring 1880 ikke står alene, det finnes en annen mer pessimistisk tone som blir mer og mer tydelig jo lenger ut i tiåret vi kommer, og ved inngangen til 1890-årene har denne strømningen overtatt. Émile Zola ( ) var journalist, samfunnsdebattør og romanforfatter. Zola grunnlegger den naturalistiske romanens estetikk. Han formulerer sine teorier i Le roman experimental (1880): Det livet som skildres i romanen, skal underlegges en bestemt vitenskapelig hypotese, og personene skal bevege seg innenfor en bestemt historie som viser determinisme. Selv skrev han romaner ut fra denne tankegangen. I den stort anlagte romanserien Les Rougon-Macquart ( ) beskriver han en families historie. Det blir en historie om hvordan de ulike individenes genetiske anlegg styrer handlingen og han søker å bevise hvordan arvelighet låser individet. I senere tid har mange påpekt at Zolas tekster er alt annet enn objektive, og at han slett ikke skildrer virkeligheten nøytralt. I sin streben etter vitenskapelig nøyaktighet blir han så opptatt av deskripsjoner (mikroskopisk nøyaktighet i sine beskrivelser) av fysiologiske oppløsningsprosesser, at teksten tipper. Romanen om skjøgen (prostituerte) Nana, som har en forstyrrelse i sitt kjønnsorgan og derfor utvikler nymfomani (sykelig sterk kjønnsdrift), har mot slutten intense beskrivelser av rene fysiske oppløsningsprosesser. I det hele tatt er groteske og melodramatiske elementer vesentlige i den naturalistiske roman. Å la teksten dvele ved heslige fenomener og grufulle skjebner og ulykkelige mennesker er et trekk ved naturalismen som gjør retningen mindre vitenskapelig enn den var tenkt, men kanskje blir den mer medlidende og dermed mer etisk, i den forstand at den oppfordrer oss til etisk handling? Omtrent slik tenkte i alle fall Amalie Skram, og i hennes forfatterskap gjenfinner vi de trekkene jeg har nevnt.

5 Fortelleren utvikler seg også fra Balzac til Zola. Den gammeldags realistiske forteller med det totale overblikk må etter hvert vike for en forteller med begrenset overblikk, men som ser med personene. Dette har sammenheng med Zolas formulering om at "et stykke natur sett gjennom et temperament" er naturalisme. Fortelleren blir mindre nærværende når hans fokus snevres inn. Han har ikke det samme overblikket og utsynet, og han vil ikke vise at han er tilstede. Fortelleren er der, men gjør mindre vesen av seg. Vesentlig er det derimot at det vi ser, blir sett gjennom et temperament. Dette er nok et trekk som underminerer det vitenskapelige prinsippet om en nøytral og objektiv undersøkelse av virkeligheten, fordi her tar Zola høyde for at det som observeres blir observert av noen. Altså av en kunstner. Ikke bare innhold Den danske litteraturkritikeren og forfatteren Herman Bang påpeker i sin studie Realisme og realister (1879) at realisme ikke bare er tendens, men sannelig også estetikk. Eller rettere sagt: Realisme er estetikk for Herman Bang. Med dette standpunktet gikk han imot Georg Brandes krav om at litteraturen skulle sette problemer under debatt. Ikke fordi han var uenig i det, men han presiserte at realisme ikke bare er innhold, men også en bevisst kunstnerisk strategi man velger å bruke. Herman Bang er en av dem som klarest uttrykker sine betraktninger omkring realisme som en kunstnerisk metode, og hans romaner vitner om en klar refleksjon omkring litterære virkemidler. Fra 1885 er den impresjonistiske fortellermåten ferdig utviklet i Bangs forfatterskap. Jonas Lies tekster er også preget av en særegen impresjonistisk realisme. Ordet impresjonisme oppsto innenfor malekunsten i Frankrike i 1874 og ble først brukt som betegnelse på en bestemt maleteknikk som skulle gjengi malerens inntrykk. I litteraturen blir impresjonisme brukt for å betegne tekster som preges av øyeblikksbilder, anelser, stemninger og flyktige inntrykk. Kunstneren beskriver en detalj i et bestemt øyeblikk som er betegnende for det han vil skildre. Det sentrale for impresjonismen er at det som blir observert, filtreres gjennom en bevissthet. Slik at når kapteinen i Familien paa Gilje er i ferd med å dø, så skildres omverden gjennom hans blikk: "Og nu var han blitt så døsig - fikk sådan trang til en lur... Han så tømmene, ørene og hengemanen over nakken på Svarten nikkende opp og ned foran seg og et fyk forbi av jorden under... Det var som en kråke fløy op og mørknet like over ansiktet på ham; men han kunne ikke få armen opp for å gripe... så fikk det være. Og der sto kornstaurene som krokete gamle kjerringer... de ville hevne seg, - stirret mer og mer med halmgluggene som troll imot ham og ville forby ham å få armene opp og komme til Gilje..." Det som blir skildret her, er altså verken nøytralt eller objektivt. Fortelleren har tatt plass bak pannen til sin karakter som her er kapteinen på Gilje. Ofte kombineres denne teknikken med en mer upartisk beskrivelse der fortellerstemmen står utenfor personen. Han har ennå ikke tatt plass bak pannebrasken, eller er nettopp trådt ut av hodet til en av karakterene. Ordet "impresjonisme" er som sagt lånt fra malerkunsten, og i litterær sammenheng er det først og fremst knyttet til en tendens i litteraturen på slutten av attenhundretallet, men vi finner også en rekke forfattere nærmere vår egen tid som bruker teknikken. Cora Sandel, som også var maler, skriver impresjonistisk. Henne kan du lese mer om under fordypningsemnet Norske prosamodernister.

6 Vi har i denne oversikten sett at den realistiske romanen utvikler seg fra avisføljetongen og at flere kjente romaner først ble publisert i dette formatet. Den store faderskikkelsen blant realismens forfattere er Honoré Balzac, og han utvikler kollektivromanen. En av de store kollektivromaner i tiden er Georg Eliots Middlemarch (1872). Gustave Flaubert utgir i 1856 Madame Bovary som blir dømt usedelig i rettsapparatet. Flaubert er forløper for den retningen vi kaller den naturalistiske roman, som kommer på banen med Emile Zola. Hans teorier omkring naturalisme gjør seg gjeldende i Norden i midten av 1880-årene. Den naturalistiske romanens estetikk kan vi se som en forløper for de modernistiske romanformer som vi ser i sin spede begynnelse i Norge i1890-årene. Dette kan du høre mer om i videoforelesningen om modernismen. Jonas Lie Gode skildringer av kvinner er et særmerke ved Jonas Lies forfatterskap. Han hadde sin kone som nærmeste medarbeider i forfattergjerningen... Kanskje har han blitt inspirert av å ha sin Thomasine som likemann? Vi vet i alle fall at han var opptatt av kvinnenes vilkår i to store romaner, nemlig Familien paa Gilje og Kommandørens Døttre. Jonas Lie kan vi plassere som en av de største romanforfatterne i norsk litteratur i siste del av forrige århundre. Han skrev både romantiske fortellinger, kritisk realisme og tekster som er preget av mystikk og eventyr. Og han ble lest i samtiden, bøkene hans solgte godt. Jonas Lies tekster er preget av en særegen impresjonistisk realisme. Ordet impresjonisme oppsto innenfor malekunsten i Frankrike i 1874 og ble først brukt som betegnelse på en bestemt maleteknikk som skulle gjengi malerens inntrykk. I litteraturen blir impresjonisme brukt for å betegne tekster som preges av øyeblikksbilder, anelser, stemninger og flyktige inntrykk. Kunstneren beskriver en detalj i et bestemt øyeblikk som er betegnende for det han vil skildre. Det sentrale for impresjonismen er at det som blir observert, filtreres gjennom en bevissthet, slik som når kapteinen i Familien paa Gilje er i ferd med å dø. Da skildres omverden gjennom hans blikk: "Og nu var han blitt så døsig - fikk sådan trang til en lur... Han så tømmene, ørene og hengemanen over nakken på Svarten nikkende opp og ned foran seg og et fyk forbi av jorden under... Det var som en kråke fløy op og mørknet like over ansiktet på ham; men han kunne ikke få armen opp for å gripe...så fikk det være. Og der sto kornstaurene som krokete gamle kjerringer... de ville hevne seg, - stirret mer og mer med halmgluggene som troll imot ham og ville forby ham å få armene opp og komme til Gilje..." (s ) Det som blir skildret er altså verken nøytralt eller objektivt. Fortelleren har tatt plass bak pannen til sin karakter, som her er kapteinen på Gilje. Ofte kombineres denne teknikken med en objektiv beskrivelse der fortelleren står utenfor personen eller karakteren. Han har ennå ikke tatt plass bak pannebrasken, eller er nettopp trådt ut av hodet til en av karakterene. Impresjonisme er altså et begrep lånt fra malerkunsten, og i litterær sammenheng er det først og fremst knyttet til en tendens i litteraturen på slutten av attenhundretallet, men vi finner også en rekke forfattere fra vår tid som bruker teknikken. Cora Sandel, som også var maler, skriver impresjonistisk. Henne kan du lese mer om under fordypningsemnet "Norske prosamodernister".

7 Jonas Lie er født i 1833 i Hokksund. I barndommen flyttet familien hans mye omkring i landet, fordi faren var embetsmann. For Jonas Lie førte det til at han ble kjent med ulike deler av landet, og det preger tekstene til Lie, som foregår i ulike miljøer og landsdeler. Jonas Lie utdannet seg til sakfører, og giftet seg med sin kusine Thomasine Lie. Han slo seg ned på Kongsvinger og prøvde seg som økonomisk spekulant. Det gikk dårlig, og han tapte mye penger. Derfor bestemte han seg for å trekke seg ut av miljøet og leve av å skrive. Han flyttet til utlandet (han bodde i Tyskland og Frankrike) i 1880-årene, og ble boende ute inntil han flyttet hjem i Han døde i 1908 i Norge. Kommandørens Døttre (1886) Kommandørens Døttre kan vi blant annet se som et slags svar til Camilla Colletts tendensroman Amtmandens Døttre (1855). Jonas Lie var veldig glad i Camilla Collett og hadde hennes bok Mod Strømmen. Anden Række liggende på nattbordet mens han arbeidet med Kommandørens Døttre, forteller han selv. Romanen til Jonas Lie handler om familien Witt. De er en embetsmannsfamilie som bor i den lille byen vi i dag kaller Stavern. I romanen bestyrer kommandør Witt et marineverft, og han bor med kone og to barn i en stor kommandørbolig på stedet. Romanen åpner med at to unge gifteferdige døtre dominerer scenen og samtalen. Ved bokas slutt dør den yngste datteren som ugift alenemor, og den eldste datteren er ugift og bitter. Moren er blitt enke og er lenket til rullestolen, og de bor i en liten leid bolig. Og vi spør oss: Hvordan kan det gå så galt? Fra første side forstår vi at kommandørinnens store håp er at døtrene Marte og Cecilie gjør solide partier ved gode giftemål. Imidlertid er ingen av døtrene slik hun gjerne vil ha dem. Og heller ikke slik datidens sosiale koder krever, kan vi legge til. Romanen foregår i en tid da det sosiale liv er halvoffentlig. Det vil si at alle selskaper og ball også er offisielle møteplasser - det er ikke bare moro. Og handlingen i romanen foregår stort sett på disse halvoffentlige møteplassene og innenfor lukkede rom. Døtrene til kommandøren er for naturlige og for lite bevisst de sosiale spillereglene som gjelder innenfor dette halvsosiale rommet. De må kultiveres. Deres mor, kommandørinnen, og den eldre broren Carsten går i gang med å oppdra jentene. Dette resulterer i at Cecilie blir unaturlig og kunstig overfor den mannen hun har forelsket seg i, og som har forelsket seg i henne. Er det noe han ikke ønsker, er det nettopp kunstighet. Hun fremstår for ham som uekte og uoppriktig. De fastlåste sosiale reglene for hvordan en kvinne til enhver tid bør opptre, ødelegger Cecilies muligheter for et lykkelig liv. Det samme gjelder lillesøsteren Marte. Hun er utemmet av natur i en mye større grad enn Cecilie, og hun gjør det hun vil gjøre. Og det dør hun av. Romanen rommer en voldsom kritikk av fastlåste sosiale konvensjoner som tvinger kvinner inn i en bestemt væremåte. Camilla Collett kalte dette "støbegodsoppdragelsen". Samtidig er boka en beskrivelse av hvordan dette mønsteret tvinger frem sin egen undergang. Det er en form for automatikk i den ødeleggelse som går i gang når Cecilie tvinges inn i en bestemt væremåte. Og det som skjer med Marte, at hun blir gravid, blir også forstått som en naturlig følge av den tvang hun har blitt underlagt av moren.

8 Denne boka handler om embetsstandens ende, ja et regimes undergang har man sagt. Og dette regimes siste krampetrekninger er først og fremst illustrert ved kommandørinnen og hennes nakketak på døtrene, som fører til deres ødelagte liv. Ja, det hadde ikke skjedd så mye siden den gang Camilla Collett skrev Amtmandens Døttre, synes Jonas Lie å mene. Romanen er en krass kritikk av kvinners vilkår i samfunnet. I romanen er kvinner forbundet med lukkede rom. Denne boka beskriver at kvinnene følger med i det som skjer utenfor, gjennom vinduene i huset. Det samme motivet finner vi i andre bøker fra denne tiden. Og det var sikkert nokså vanlig at kvinner som tilhørte borgerskapet, fulgte med i livet på gaten gjennom vinduene i sin egen stue. Også i malekunsten er kvinnene som står ved vinduet, et kjent motiv fra denne tiden. I Kommandørens Døttre foregår lite av handlingen utendørs, men når de er ute føler jentene seg frie. Omtrent midtveis i teksten er Cecilie på et skip. Her opplever hun forferdelige tilstander under dekk der kvinnene holder til - motsatt tilstanden på den siden der mennene sover. Og hun får vite av broren at det er umulig å la kvinner overnatte i den halvfylte delen av båten der mennene sover, uten annen begrunnelse enn at det vil ta seg dårlig ut. I Kommandørens Døttre ønsker foreldrene at Cecilie skal gifte seg med den hun elsker. Det er ingen som er i mot dette ekteskapet. Det er Cecilies kunstige oppførsel som forkludrer forholdet, og forhindrer et mulig ekteskap. På samme måte som i Amtmandens Døttre er det sosiale konvensjoner som hindrer de elskende i å få hverandre. I forhold til Lies roman Familien paa Gilje er derfor romanen langt mer pessimistisk i tonen. I Familien paa Gilje forhindrer familiene de elskende i å få hverandre. Forventningene til hvordan jentene bør opptre i sosiale sammenhenger blir ikke en naturlig del av jentenes personlighet, og dermed blir de ødelagte. Og da Thinka blir tvangsgift, bukker hun ikke under. Tvert imot møter vi henne igjen "etter et snes år" som blid og ferm kone. Og heller ikke Inger Johanna går under. Hun lever og virker som lærerinne etter den ideen hennes hjertes utkårede er opphavsmann til. Kommandørens Døttre er altså en roman som er langt mer svartsynt i sin grunnholdning enn Familien paa Gilje. Familien paa Gilje (1883) Da NRK i 1985 laget et program om kvinnesakskvinnen Gina Krogh var det helt naturlig å trekke frem Jonas Lies roman Familien paa Gilje. Den handler om kvinners økonomiske vilkår i samfunnet anno En kvinne fra borgerskapet hadde den gangen ikke andre muligheter til å forsørge seg enn å gifte seg med en som kunne brødfø henne. Å arbeide for levebrødet var ikke en reell mulighet for borgerskapets kvinner. Det var mange grunner til det. Samfunnet var ikke formet slik at kvinnene skulle ha et eget liv uavhengig av mannen. Kvinnens oppgave var å være mannens tjener. At kvinnen skulle gifte seg med en som kunne forsørge henne, stilte også krav til den hun skulle gifte seg med. Blant annet skulle han ha en stilling med stor nok inntekt til å forsørge en familie. For døtrene i familien på Gilje betyr det at de må oppgi sine store kjærligheter for å gifte seg med eldre menn. I denne filmsnutten ser vi at Thinka, den eldste datteren, får et frierbrev. Det anser faren som hennes store sjanse, men også hans: Nå overføres

9 forsørgeransvaret fra ham til hennes tilkommende mann. Thinka selv føler ikke at dette er hennes livs lykke. Se på klippet: Moren til Thinka, Ma, er en klok kvinne, og gjennom hennes tanker og blikk blir leseren kjent med en kvinne som kjenner sine vilkår, og som er svært lite tilfreds med dem, men som bøyer seg under de krav som stilles til henne som kvinne, hustru og mor. Her ser vi at Ma trøster Thinka etter at alvoret i situasjonen er blitt klart: Thinka har egentlig ikke noe valg. Thinka gifter seg med fogden i bygda og blir stemor til barn på samme alder som hun selv. Den yngste datteren i familien på Gilje, Inger Johanna, innser imidlertid at hun ikke klarer å gjennomføre skuespillet, og hun bryter forlovelsen med mannen som er på alder med hennes egen far. I romanens siste kapittel driver hun en skole for bygdas barn og lever av penger som en gammel tante har testamentert henne. Temaet i teksten er knyttet til de emnene det moderne gjennombruddets menn gjerne skulle diskutere ifølge Georg Brandes doktrine.(se introduksjonsteksten) Imidlertid ble romanen i samtiden ansett for å være litt tam, og det kan skyldes at den er lys i stemningen på tross av det veldig alvorlige temaet som beskrives. Det er hygge og godhet som preger samkvemmet mellom familiemedlemmene på Gilje. Selv om det er patriarken, far, som styrer. Moren er et arbeidsdyr. Måten jentene er kledd på signaliserer uskyld i forhold til de kodene som gjaldt for kvinnepåkledning i tiden. Dette står i skarp kontrast til kunstigheten i byen inne hos tanten som Inger Johanna bor hos i lengre tid. Men fokus ligger på gården Gilje. Byen får vi bare høre om gjennom Inger Johannas brev. På et nivå kan denne romanen ses som en tekst der åndelig kjærlighet seirer, og dette var også noe av det som ble innvendt mot romanen da den utkom. Den var for lite krass, og hadde en del romantikk i seg. Livsslaven (1883) Da denne romanen utkom, mente litteraturkritikerne at nå var Jonas Lie endelig kommet etter. Nå hadde han blitt moderne. Hans tidligere romaner var ikke krasse nok i sin samfunnskritikk, de hadde vært sjøfortellinger og nasjonale dannelsesromaner. Livsslaven, som utkom forsommeren 1883, handler derimot om de vilkår som samfunnet byr et uekte barn i datidens Christiania. Romanen handler om livsskjebnen til Nikolai. Etter en forferdelig oppvekst hos pleieforeldre som mishandler ham, blir han smedlærling og tar etter hvert svenneprøven og blir smed. Imidlertid kommer han til å slåss med sin livsrival Ludivg Wejergang og dreper ham. Dermed blir Nikolai dømt til straffarbeid på livstid. I samtiden betydde ordet livsslave: Straffarbeid resten av livet. Det vil si at romantittelen hadde en dobbel betydning da den utkom. Nikolai er slave av livet, og blir livsslave. Skildringen av Nikolais barndom og oppvekst er trøstesløs. Han blir satt bort til fremmede da han er baby. Morens melk brukes på andre enn ham: Barbro skal være amme hos konsul Wejergang som har to små barn. Nikolai får svært dårlig stell hos pleiemoren som er en særdeles egoistisk og selvrettferdig kvinne, og det ender med at Nikolai flykter hjemmefra i ung alder. Tross all elendigheten har Nikolai sunn og sterk livsvilje. Han kjemper for å overleve, og etter hvert får han noe å leve for. Han frir til stesøsteren Silla og bestemmer seg for å skrape sammen nok penger til at de kan stifte et hjem. Imidlertid kommer også Ludvig

10 Wejergang denne gangen i veien for Nikolai, og dermed ender romanen med at Nikolai blir morder og dømt til straffearbeid på livstid. Denne teksten gir klare signaler om naturalisme. Det er en fortelling om en som fra romanens begynnelse er determinert (forutbestemt) til undergang. Imidlertid står Nikolais karakter i skarp motsetning til den naturalistiske doktrinen (læresetning, prinsipper). Dersom han skulle være et produkt av arven, genene og miljøet, burde han være en rå slamp uten vilje, kraft, rettferdighetssans og beskytterevne. Nikolai har alle disse gode egenskapene: Hvordan har han blitt en så likande kar som han egentlig er? Man kan si at hans oppvekst har ført til en usannsynlig sterk selvdisiplin, noe han drar nytte av som voksen, og at han under oppveksten har beskyttet Silla og tatt på seg skylden for hennes ugjerninger. Slik blir hans gode egenskaper forklart i teksten. Nikolai fremstår ikke som en gåte for oss. Vi tror på Nikolai, og ser i ham en helt. Omgivelsene ser ham derimot som en rå og brutal fyr. Derfor virker hans skjebne enda sterkere på leseren. Nikolai er en som samfunnskreftene lar gå under. Hans siste replikk understreker dette: "Enten er det verden som skulle på slaveriet, eller også er det meg... og det siste får det vel stå ved..." Jonas Lie har kommentert den stilistiske teknikken han bruker i Livsslaven slik: "Et eneste heldig reflekslys innsparer snese sider detalj". Dette betyr at han beskriver detaljer i enkeltøyeblikk som er karakteristiske for situasjonen eller for personen. I siste kapittel av Livsslaven ser Nikolai gjennom et duggete vindu og glimtvis faller blikket på en mann: "Der kom en skrå skulder og en halv rygg i overfrakk - med en stokk opp av lommen... og noe av en fin hatteskygge..." Utfra denne beskrivelsen forstår vi at Nikolai står og ser på Ludvig Wejergang. Det som skjer her, er at fortelleren har plassert seg like bak pannen til Nikolai og ser gjennom hans øyne. Det er bare det Nikolai ser fortelleren formidle. Dette kaller Jonas Lie den indirekte metode. Den går med andre ord ut på at fokus ligger innbakt i handlingen som del av karakterens blikk. Eller en del av landskapet eller værforhold fører til at den som ser på landskapet, fanger spesielle detaljer som er karakteriserende for akkurat det fortelleren vil si. Nikolai fremstår ikke som et produkt av arv og miljø i overensstemmelse med doktrinen til Zola. Han er heller ikke et representativt menneske som viser et utsnitt av gjennomsnittssamfunnet. Dette er interessant ettersom boka ble tatt til inntekt for naturalismen. Helten er alt annet enn et rent produkt av arv og miljø. (se introduksjonsteksten)

11 Jonas Lie Gode skildringer av kvinner er et særmerke ved Jonas Lies forfatterskap. Han hadde sin kone som nærmeste medarbeider i forfattergjerningen... Kanskje har han blitt inspirert av å ha sin Thomasine som likemann? Vi vet i alle fall at han var opptatt av kvinnenes vilkår i to store romaner, nemlig Familien paa Gilje og Kommandørens Døttre. Jonas Lie kan vi plassere som en av de største romanforfatterne i norsk litteratur i siste del av forrige århundre. Han skrev både romantiske fortellinger, kritisk realisme og tekster som er preget av mystikk og eventyr. Og han ble lest i samtiden, bøkene hans solgte godt. Jonas Lies tekster er preget av en særegen impresjonistisk realisme. Ordet impresjonisme oppsto innenfor malekunsten i Frankrike i 1874 og ble først brukt som betegnelse på en bestemt maleteknikk som skulle gjengi malerens inntrykk. I litteraturen blir impresjonisme brukt for å betegne tekster som preges av øyeblikksbilder, anelser, stemninger og flyktige inntrykk. Kunstneren beskriver en detalj i et bestemt øyeblikk som er betegnende for det han vil skildre. Det sentrale for impresjonismen er at det som blir observert, filtreres gjennom en bevissthet, slik som når kapteinen i Familien paa Gilje er i ferd med å dø. Da skildres omverden gjennom hans blikk: "Og nu var han blitt så døsig - fikk sådan trang til en lur... Han så tømmene, ørene og hengemanen over nakken på Svarten nikkende opp og ned foran seg og et fyk forbi av jorden under... Det var som en kråke fløy op og mørknet like over ansiktet på ham; men han kunne ikke få armen opp for å gripe...så fikk det være. Og der sto kornstaurene som krokete gamle kjerringer... de ville hevne seg, - stirret mer og mer med halmgluggene som troll imot ham og ville forby ham å få armene opp og komme til Gilje..." (s ) Det som blir skildret er altså verken nøytralt eller objektivt. Fortelleren har tatt plass bak pannen til sin karakter, som her er kapteinen på Gilje. Ofte kombineres denne teknikken med en objektiv beskrivelse der fortelleren står utenfor personen eller karakteren. Han har ennå ikke tatt plass bak pannebrasken, eller er nettopp trådt ut av hodet til en av karakterene. Impresjonisme er altså et begrep lånt fra malerkunsten, og i litterær sammenheng er det først og fremst knyttet til en tendens i litteraturen på slutten av attenhundretallet, men vi finner også en rekke forfattere fra vår tid som bruker teknikken. Cora Sandel, som også var maler, skriver impresjonistisk. Henne kan du lese mer om under fordypningsemnet "Norske prosamodernister". Jonas Lie er født i 1833 i Hokksund. I barndommen flyttet familien hans mye omkring i landet, fordi faren var embetsmann. For Jonas Lie førte det til at han ble kjent med ulike deler av landet, og det preger tekstene til Lie, som foregår i ulike miljøer og landsdeler. Jonas Lie utdannet seg til sakfører, og giftet seg med sin kusine Thomasine Lie. Han slo seg ned på Kongsvinger og prøvde seg som økonomisk spekulant. Det gikk dårlig, og han tapte mye penger. Derfor bestemte han seg for å trekke seg ut av miljøet og leve av å skrive. Han flyttet til utlandet (han bodde i Tyskland og Frankrike) i 1880-årene, og ble boende ute inntil han flyttet hjem i Han døde i 1908 i Norge. Kommandørens Døttre (1886)

12 Kommandørens Døttre kan vi blant annet se som et slags svar til Camilla Colletts tendensroman Amtmandens Døttre (1855). Jonas Lie var veldig glad i Camilla Collett og hadde hennes bok Mod Strømmen. Anden Række liggende på nattbordet mens han arbeidet med Kommandørens Døttre, forteller han selv. Romanen til Jonas Lie handler om familien Witt. De er en embetsmannsfamilie som bor i den lille byen vi i dag kaller Stavern. I romanen bestyrer kommandør Witt et marineverft, og han bor med kone og to barn i en stor kommandørbolig på stedet. Romanen åpner med at to unge gifteferdige døtre dominerer scenen og samtalen. Ved bokas slutt dør den yngste datteren som ugift alenemor, og den eldste datteren er ugift og bitter. Moren er blitt enke og er lenket til rullestolen, og de bor i en liten leid bolig. Og vi spør oss: Hvordan kan det gå så galt? Fra første side forstår vi at kommandørinnens store håp er at døtrene Marte og Cecilie gjør solide partier ved gode giftemål. Imidlertid er ingen av døtrene slik hun gjerne vil ha dem. Og heller ikke slik datidens sosiale koder krever, kan vi legge til. Romanen foregår i en tid da det sosiale liv er halvoffentlig. Det vil si at alle selskaper og ball også er offisielle møteplasser - det er ikke bare moro. Og handlingen i romanen foregår stort sett på disse halvoffentlige møteplassene og innenfor lukkede rom. Døtrene til kommandøren er for naturlige og for lite bevisst de sosiale spillereglene som gjelder innenfor dette halvsosiale rommet. De må kultiveres. Deres mor, kommandørinnen, og den eldre broren Carsten går i gang med å oppdra jentene. Dette resulterer i at Cecilie blir unaturlig og kunstig overfor den mannen hun har forelsket seg i, og som har forelsket seg i henne. Er det noe han ikke ønsker, er det nettopp kunstighet. Hun fremstår for ham som uekte og uoppriktig. De fastlåste sosiale reglene for hvordan en kvinne til enhver tid bør opptre, ødelegger Cecilies muligheter for et lykkelig liv. Det samme gjelder lillesøsteren Marte. Hun er utemmet av natur i en mye større grad enn Cecilie, og hun gjør det hun vil gjøre. Og det dør hun av. Romanen rommer en voldsom kritikk av fastlåste sosiale konvensjoner som tvinger kvinner inn i en bestemt væremåte. Camilla Collett kalte dette "støbegodsoppdragelsen". Samtidig er boka en beskrivelse av hvordan dette mønsteret tvinger frem sin egen undergang. Det er en form for automatikk i den ødeleggelse som går i gang når Cecilie tvinges inn i en bestemt væremåte. Og det som skjer med Marte, at hun blir gravid, blir også forstått som en naturlig følge av den tvang hun har blitt underlagt av moren. Denne boka handler om embetsstandens ende, ja et regimes undergang har man sagt. Og dette regimes siste krampetrekninger er først og fremst illustrert ved kommandørinnen og hennes nakketak på døtrene, som fører til deres ødelagte liv. Ja, det hadde ikke skjedd så mye siden den gang Camilla Collett skrev Amtmandens Døttre, synes Jonas Lie å mene. Romanen er en krass kritikk av kvinners vilkår i samfunnet. I romanen er kvinner forbundet med lukkede rom. Denne boka beskriver at kvinnene følger med i det som skjer utenfor, gjennom vinduene i huset. Det samme motivet finner vi i andre bøker fra denne tiden. Og det var sikkert nokså vanlig at kvinner som tilhørte borgerskapet, fulgte med i livet på gaten gjennom vinduene i sin egen stue. Også i malekunsten er kvinnene som står ved vinduet, et kjent motiv fra denne tiden.

13 I Kommandørens Døttre foregår lite av handlingen utendørs, men når de er ute føler jentene seg frie. Omtrent midtveis i teksten er Cecilie på et skip. Her opplever hun forferdelige tilstander under dekk der kvinnene holder til - motsatt tilstanden på den siden der mennene sover. Og hun får vite av broren at det er umulig å la kvinner overnatte i den halvfylte delen av båten der mennene sover, uten annen begrunnelse enn at det vil ta seg dårlig ut. I Kommandørens Døttre ønsker foreldrene at Cecilie skal gifte seg med den hun elsker. Det er ingen som er i mot dette ekteskapet. Det er Cecilies kunstige oppførsel som forkludrer forholdet, og forhindrer et mulig ekteskap. På samme måte som i Amtmandens Døttre er det sosiale konvensjoner som hindrer de elskende i å få hverandre. I forhold til Lies roman Familien paa Gilje er derfor romanen langt mer pessimistisk i tonen. I Familien paa Gilje forhindrer familiene de elskende i å få hverandre. Forventningene til hvordan jentene bør opptre i sosiale sammenhenger blir ikke en naturlig del av jentenes personlighet, og dermed blir de ødelagte. Og da Thinka blir tvangsgift, bukker hun ikke under. Tvert imot møter vi henne igjen "etter et snes år" som blid og ferm kone. Og heller ikke Inger Johanna går under. Hun lever og virker som lærerinne etter den ideen hennes hjertes utkårede er opphavsmann til. Kommandørens Døttre er altså en roman som er langt mer svartsynt i sin grunnholdning enn Familien paa Gilje. Familien paa Gilje (1883) Da NRK i 1985 laget et program om kvinnesakskvinnen Gina Krogh var det helt naturlig å trekke frem Jonas Lies roman Familien paa Gilje. Den handler om kvinners økonomiske vilkår i samfunnet anno En kvinne fra borgerskapet hadde den gangen ikke andre muligheter til å forsørge seg enn å gifte seg med en som kunne brødfø henne. Å arbeide for levebrødet var ikke en reell mulighet for borgerskapets kvinner. Det var mange grunner til det. Samfunnet var ikke formet slik at kvinnene skulle ha et eget liv uavhengig av mannen. Kvinnens oppgave var å være mannens tjener. At kvinnen skulle gifte seg med en som kunne forsørge henne, stilte også krav til den hun skulle gifte seg med. Blant annet skulle han ha en stilling med stor nok inntekt til å forsørge en familie. For døtrene i familien på Gilje betyr det at de må oppgi sine store kjærligheter for å gifte seg med eldre menn. I denne filmsnutten ser vi at Thinka, den eldste datteren, får et frierbrev. Det anser faren som hennes store sjanse, men også hans: Nå overføres forsørgeransvaret fra ham til hennes tilkommende mann. Thinka selv føler ikke at dette er hennes livs lykke. Se på klippet: Moren til Thinka, Ma, er en klok kvinne, og gjennom hennes tanker og blikk blir leseren kjent med en kvinne som kjenner sine vilkår, og som er svært lite tilfreds med dem, men som bøyer seg under de krav som stilles til henne som kvinne, hustru og mor. Her ser vi at Ma trøster Thinka etter at alvoret i situasjonen er blitt klart: Thinka har egentlig ikke noe valg. Thinka gifter seg med fogden i bygda og blir stemor til barn på samme alder som hun selv. Den yngste datteren i familien på Gilje, Inger Johanna, innser imidlertid at hun ikke klarer å gjennomføre skuespillet, og hun bryter forlovelsen med mannen som er på alder med hennes egen far. I romanens siste kapittel driver hun en skole for bygdas barn og lever av penger som en gammel tante har testamentert henne.

14 Temaet i teksten er knyttet til de emnene det moderne gjennombruddets menn gjerne skulle diskutere ifølge Georg Brandes doktrine.(se introduksjonsteksten) Imidlertid ble romanen i samtiden ansett for å være litt tam, og det kan skyldes at den er lys i stemningen på tross av det veldig alvorlige temaet som beskrives. Det er hygge og godhet som preger samkvemmet mellom familiemedlemmene på Gilje. Selv om det er patriarken, far, som styrer. Moren er et arbeidsdyr. Måten jentene er kledd på signaliserer uskyld i forhold til de kodene som gjaldt for kvinnepåkledning i tiden. Dette står i skarp kontrast til kunstigheten i byen inne hos tanten som Inger Johanna bor hos i lengre tid. Men fokus ligger på gården Gilje. Byen får vi bare høre om gjennom Inger Johannas brev. På et nivå kan denne romanen ses som en tekst der åndelig kjærlighet seirer, og dette var også noe av det som ble innvendt mot romanen da den utkom. Den var for lite krass, og hadde en del romantikk i seg. Livsslaven (1883) Da denne romanen utkom, mente litteraturkritikerne at nå var Jonas Lie endelig kommet etter. Nå hadde han blitt moderne. Hans tidligere romaner var ikke krasse nok i sin samfunnskritikk, de hadde vært sjøfortellinger og nasjonale dannelsesromaner. Livsslaven, som utkom forsommeren 1883, handler derimot om de vilkår som samfunnet byr et uekte barn i datidens Christiania. Romanen handler om livsskjebnen til Nikolai. Etter en forferdelig oppvekst hos pleieforeldre som mishandler ham, blir han smedlærling og tar etter hvert svenneprøven og blir smed. Imidlertid kommer han til å slåss med sin livsrival Ludivg Wejergang og dreper ham. Dermed blir Nikolai dømt til straffarbeid på livstid. I samtiden betydde ordet livsslave: Straffarbeid resten av livet. Det vil si at romantittelen hadde en dobbel betydning da den utkom. Nikolai er slave av livet, og blir livsslave. Skildringen av Nikolais barndom og oppvekst er trøstesløs. Han blir satt bort til fremmede da han er baby. Morens melk brukes på andre enn ham: Barbro skal være amme hos konsul Wejergang som har to små barn. Nikolai får svært dårlig stell hos pleiemoren som er en særdeles egoistisk og selvrettferdig kvinne, og det ender med at Nikolai flykter hjemmefra i ung alder. Tross all elendigheten har Nikolai sunn og sterk livsvilje. Han kjemper for å overleve, og etter hvert får han noe å leve for. Han frir til stesøsteren Silla og bestemmer seg for å skrape sammen nok penger til at de kan stifte et hjem. Imidlertid kommer også Ludvig Wejergang denne gangen i veien for Nikolai, og dermed ender romanen med at Nikolai blir morder og dømt til straffearbeid på livstid. Denne teksten gir klare signaler om naturalisme. Det er en fortelling om en som fra romanens begynnelse er determinert (forutbestemt) til undergang. Imidlertid står Nikolais karakter i skarp motsetning til den naturalistiske doktrinen (læresetning, prinsipper). Dersom han skulle være et produkt av arven, genene og miljøet, burde han være en rå slamp uten vilje, kraft, rettferdighetssans og beskytterevne. Nikolai har alle disse gode egenskapene: Hvordan har han blitt en så likande kar som han egentlig er? Man kan si at hans oppvekst har ført til en usannsynlig sterk selvdisiplin, noe han drar nytte av som voksen, og at han under oppveksten har beskyttet Silla og tatt på seg skylden for hennes ugjerninger. Slik blir hans gode egenskaper forklart i teksten. Nikolai fremstår ikke som en gåte for oss. Vi tror på Nikolai, og ser i ham en helt. Omgivelsene ser ham derimot som en rå og brutal fyr. Derfor virker hans

15 skjebne enda sterkere på leseren. Nikolai er en som samfunnskreftene lar gå under. Hans siste replikk understreker dette: "Enten er det verden som skulle på slaveriet, eller også er det meg... og det siste får det vel stå ved..." Jonas Lie har kommentert den stilistiske teknikken han bruker i Livsslaven slik: "Et eneste heldig reflekslys innsparer snese sider detalj". Dette betyr at han beskriver detaljer i enkeltøyeblikk som er karakteristiske for situasjonen eller for personen. I siste kapittel av Livsslaven ser Nikolai gjennom et duggete vindu og glimtvis faller blikket på en mann: "Der kom en skrå skulder og en halv rygg i overfrakk - med en stokk opp av lommen... og noe av en fin hatteskygge..." Utfra denne beskrivelsen forstår vi at Nikolai står og ser på Ludvig Wejergang. Det som skjer her, er at fortelleren har plassert seg like bak pannen til Nikolai og ser gjennom hans øyne. Det er bare det Nikolai ser fortelleren formidle. Dette kaller Jonas Lie den indirekte metode. Den går med andre ord ut på at fokus ligger innbakt i handlingen som del av karakterens blikk. Eller en del av landskapet eller værforhold fører til at den som ser på landskapet, fanger spesielle detaljer som er karakteriserende for akkurat det fortelleren vil si. Nikolai fremstår ikke som et produkt av arv og miljø i overensstemmelse med doktrinen til Zola. Han er heller ikke et representativt menneske som viser et utsnitt av gjennomsnittssamfunnet. Dette er interessant ettersom boka ble tatt til inntekt for naturalismen. Helten er alt annet enn et rent produkt av arv og miljø. (se introduksjonsteksten)

16 Alexander Kielland Alexander Kielland er kjent som den store stilisten i norsk litteratur fra denne perioden. Det betyr at han tenker nøye over hvordan han bygger opp sine noveller og sine romaner. Han er veldig god til å la åpninger og avslutninger speile hverandre, som jeg viser deg i forelesningen om realismen. Kielland beskriver naturen for å si noe om noe annet enn det han fokuserer på. Det skal du få se i innledningen til Garman og Worse, og du kan også se det i novellen om Karen som ligger i tekstbanken. Kielland er en skarp iakttaker av mennesker og bruker ironi og satire til å spidde mennesker med sin sylskarpe penn. Alexander Kielland ( ) vokste opp i Stavanger, tok juridisk embetsmannseksamen, giftet seg med Beate Ramsland og kjøpte et teglverk som han drev selv. Han bodde deler av tiden i Paris og København. Kielland kjente det miljøet han skrev om - faren var handelsmann og moren var av embetsmannsslekt. Kielland debuterte med novelletter i Georg Brandes, som du kan lese om i læreboka, oppfordret Kielland til å skrive en roman. Det ble til Garman og Worse, som utkom i 1880, og som altså ble Kiellands første roman. Du kan lese om den her i biblioteket, og du kan også se på de andre store romanene Alexander Kielland skrev. I tillegg til å ha en elegant penn hadde Alexander Kielland nok også god psykologisk innsikt. Han er klar over hvordan undertrykte følelser og aggresjon kan virke perverterende på menneskesinnet. Sinnet som egentlig er rettet mot andre, kan gå utover de omkring oss vi minst ønsker å såre. Det ser vi både i Gift og i Skipper Worse. Alexander Kielland skrev sin siste roman i 1891, etter det ble han borgermester i Stavanger og var det inntil 1902 da han ble amtmann i Romsdal fylke. Han satt i dette embetet til han døde i Gift (1883) Tror du man lærer noe ved å pugge latinske grammatiske bøyningsremser utenat, eller hva med å kunne bibelvers på rams? I skolen i 1860-årene var dette virkelighet. Barna ble utsatt for puggepedagogikk. Hvis en bare kunne bibelversene utenat, var de forstått og lært. I samtiden foregikk en debatt omkring denne formen for læring. Påvirkningen fra de nye vitenskapene førte til et stadig sterkere krav om at det ungene lærte i skolen skulle ha relasjon til barnas virkelighet. Alexander Kiellands roman Gift utkom i Den er et innlegg i tidens pedagogiske debatt, og et innlegg mot latinskolen. I 1896 ble latin avskaffet som egen linje. Gymnaset ble inndelt i en reallinje og en engelsklinje. I Gift møter du lille Marius som er bestevenn med Abraham Løvdahl. Wenche Løvdahl er moren til Abraham. Hun mener at foreldrene bør ha en viss innflytelse på barnas skolehverdag, og at de bør ha en løpende samtale med skolen. Her ser vi henne snakke til lærerne på Abrahams og Marius skole som er i selskap hjemme hos henne. Wenche Løvdahls meninger er stadig aktuelle. I dag debatterer vi også hvorvidt og på hvilken måte foreldrene skal ha innflytelse på det som skjer på skolen, og vi snakker også en god del om ulike former for læring. Hvilken måte er det vi lærer best på? Dette kjenner du sikkert igjen fra din egen hverdag.

17 Wenche Løvdahl er i denne romanen den karakteren som tydeligst uttaler det moderne gjennombrudds ideer når hun sier at "halvhet, løgn og hykleri, det er det jeg vil prøve å holde ute av min sønns liv". Hun forbinder dette med de etablerte institusjoner som skolen og kirken. De menneskene som representerer disse institusjonene, blir sett som løgnaktige og hyklerske. I romanen blir adjunkt Aalbom kalt en djevel av Abraham Løvdahl fordi han plager lille Marius under muntlig utspørring om latinske gloser, så Marius til slutt besvimer. Abraham rives i stykker av kampen mellom moren og faren. De fører sin innbyrdes kamp med sønnen som arena. Dette ødelegger Abraham slik at han blir usikker i sitt fundament. I Fortuna fortsetter fortellingen om Abraham Løvdahl. Samtidig som romanen er fortellingen om en fallitt. Vi blir vitne til hvordan Abraham er ødelagt av kampen mellom faren og moren, og vi ser at han vingler i sine beslutninger ute av stand til å gjennomføre det han har satt seg fore under farens og sin kones tyranni. Han er blitt jurist, og han har giftet seg. Han bor i andre etasje i farens store hus i Stavanger. Den fabrikken som ble åpnet i Gift er i full drift i Fortuna. Her blir Abraham bestyrer. Hans arbeid består i å holde kontakten med arbeiderne. I denne teksten framstår Abrahams far som den reneste svindler og hykler. Garman og Worse (1880) Garman og Worse utkom i 1880, og er Alexander Kiellands første roman. Han ble sterkt oppmuntret til å skrive den av Georg Brandes. Han husker du kanskje fra læreboka og introduksjonsteksten. Garman og Worse handler om slekten Garman som bor i herskapshuset Sandsgaard som ligger ved en liten by som ligner datidens Stavanger. Familiens overhode, Christian Fredrik Garman, bestyrer og eier et stort handelshus og skipsverft, og mange av byens folk arbeider for huset Garman. Arbeiderne bor i West End, som er et fattigkvarter. Det er ikke én hovedperson i teksten, men flere - for Garman og Worse er en kollektivroman. Romanen handler ikke om utviklingen til en enkelt karakter, men derimot om forholdet mellom ulike grupper i samfunnet. Det betyr at fortelleren følger flere karakterer og at han har full tilgang til flere personer. Vi ser gjennom en rekke menneskers øyne, fordi fortelleren har adgang til deres bevissthet. Dette grepet brukte også Honoré de Balzac i sine romaner. Han er franskmannen som vi kan kalle den realistiske romanens faderskikkelse. Han blir omtalt i introduksjonsteksten, og du kan høre om ham i videoleksjonen. Garman og Worse beskriver kontrasten mellom den rike familien Garman og fattigfamilien til Anders Bergmann i West End. Den handler også om konflikten mellom ny og gammel tid, og mellom sant og falskt. Når det gjelder det første, ser vi tydelig kontrasten mellom miljøet på det rike godset og den fattige arbeiderbydelen. Denne topper seg i skildringen av begravelsen til Christian Fredrik Garman som faller sammen med begravelsen til den fattige sypiken Marianne fra West End, som har tjent i huset Garman. Det er opprørende å lese denne scenen. Disse sidene ligger i tekstbanken. Konflikten mellom den gamle og nye tiden står som en konflikt mellom generasjonene i familien Garman. Familieoverhodet Christian Fredrik Garman representerer den gamle tidens idealer, mens barna hans Rachel, Morten og Gabriel hver på sin måte er forankret i sin egen tid, hvor de opponerer mot farens forbilder. Forbundet med den nye tidens ideer står idealet om å være sann, som står i motsetning til hykleri, falskhet og løgn. Og dette er tendensen i denne teksten. Du husker sikkert fra læreboka at forfatterne i denne perioden var opptatt av at

18 det skulle være en sterk tendens i bøkene og teaterstykkene? En slik tendens fant vi jo i Et dukkehjem og i Gengangere. Tendensen vi finner i Kiellands roman handler altså om at en del personer som representerer institusjoner som kirken og skolen, og som blir avslørt som falske hyklere: Det dreier seg først og fremst om to av prestene i romanen, nemlig prosten Sparre og kapellanen Martens. Selv var Kielland ikke så tilfreds med sin tendens. Han mente den var for svak, og at den burde bli sterkere i hans neste verk. Kiellands mesterskap består ikke i å skrive romaner som illustrerte datidens krav om tendens. Kielland skrev fantastiske bøker som fascinerer også i dag. Hans komposisjoner er stilistiske mesterverk, og hans persontegninger er skarpe i kantene med en ironisk spiss. Kort og godt besnærer romanene oss i dag, fordi de er uvurderlige som kunstverk. Nedenfor kan du se og høre åpningen av romanen. Dette er en av de mest berømte skildringer av havet i norsk litteratur. Havet blir tillagt moralske verdier, og er et bilde på alt det Kielland betrakter som rent og uforfalsket. I romanen utgjør havet rekreasjon for den trette Richard Garman, som kommer hjem fra utlandet. Han er broren til Christian Fredrik. Richards datter Madeleine blir tett knyttet til havet. Hun står for oppriktighet og uskyld som går til grunne. Alt som er sunt, riktig og sant går under i denne romanen. Det er et eneste lykkelig par, og det er Rachel Garman og Jacob Worse.

19 Arne Garborg Intellektuell kapasitet hadde Arne Garborg ( ) i fullt monn. Han deltok aktivt i samfunnsdebatten i 1880-årene. Han hadde bakgrunn først som lærer, dernest som journalist og tidskriftredaktør. Etter hvert ble han forfatter, og mot slutten av århundret ble han en respektert språkforsker. Innenfor alle områdene virket han slik at hans arbeidsinnsats satte spor og fortsatt huskes. Garborg startet tidsskriftet Fedraheimen ( ) som var "eit vikeblad aat det norske Folket" i 1877 og var redaktør for det til I dette bladet trykket han fortellingen Ein fritenkjar i flere deler før den utkom i Ein fritenkjar handler om en prest som ikke lenger er overbevist om at han har den rette tro. Dermed har Arne Garborg plassert seg midt i samtidens debatt; å si noe slikt på den tiden var veldig radikalt. I 1886 utga Arne Garborg Mannfolk. Romanen handler om prostitusjon, fri kjærlighet, kvinnesak og fattigdom. Da boka utkom, skrev Garborg et brev der han forlangte at den måtte bli beslaglagt, fordi samme år utkom Christian Kroghs Albertine, og den ble som kjent dømt usedelig og ble beslaglagt. Garborg viste sin sympati ved å si at da burde hans roman også inndras. Begge bøkene påpeker samtidens dobbeltmoral: borgerskapets menn og kvinner fordømmer prostitusjon og fri kjærlighet og er samtidig flittige brukere av tilbudet. Borgerskapet innser heller ikke at de økonomiske betingelser som mange mennesker lever under, fører til både usedelighet og umoral. Slik inntok Arne Garborg et annet standpunkt enn det Bjørnson i datidens sedelighetsdebatt. Husker du hanskestriden som du leste om i læreboka, og kan du gjenta for deg selv hva Bjørnson mente? Hva tror du Arne Garborg mente om dette? Arne Garborg jobbet også ivrig for målsaken. Han mente at nordmenn burde skrive på norsk og ikke på dansk-norsk eller dansk. Å skrive på norsk innebar for Arne Garborg å bruke landsmålet - det vil si å bruke det nye norske skriftspråket som Ivar Aasen hadde konstruert i diktning og sakprosa. Selv skrev Arne Garborg både på dansk og på landsmål. Arne Garborg vokste opp på et småbruk i Time på Jæren som eldstemann i en stor søskenflokk. Da han gikk på lærerskolen, tok faren livet sitt. Garborg har omtalt dette som "det myrkaste i livsoga mi". Det er svært forståelig ettersom han ikke var mer enn nitten år da faren døde. Selv utvikler Arne Garborg også tungsinn, og er tidvis så grepet av melankoli at han mister grepet. Likevel har han skrevet noe av det mest moderne som finnes i norsk litteratur fra denne perioden. Det som gjør Garborgs litteratur så aktuell, er at den tåler å bli lest med våre dagers litterære luper uten å miste glansen: Fred fra 1892 er med i den norske litterære kanon (liste over litteratur det er verdt å lese - ifølge en jury) fra 2007, og en av juryens begrunnelser er at språket i Fred er så nyskapende at vi kan sammenligne det med de språklige eksperimentene i vår tid, som Øyvind Rimbereids Solaris korrigert (2004) og Cornelius Jakhellns Gudenes fall (2007). Det nyskapende ved språket Garborg bruker i Fred er blant annet at han bruker dialektene fra Jæren, blandet med hans egen utgave av landsmålet (han arbeidet selv aktivt med sin egen landsmålsnormal). Samtidig er ord og uttrykk veldig ofte lydmalende, og det skaper et poetisk uttrykk. Det er en saft og en kraft i dette uttrykket som imponerer den dag i dag. I 1887 giftet Arne Garborg seg med Hulda Bergersen. De bodde på ulike steder i Norge, men tilbrakte også svært mye tid i utlandet. I Tyskland solgte Garborgs bøker godt, så derfor var det naturlig å oppholde seg der. Slik ble Arne Garborg inspirert av europeiske idéstrømninger. Hans sinn fanger opp de mørke tonene som hørtes internasjonalt, og han er en av de som

20 introduserer nye filosofiske tanker her i landet. Selv endres han også. Romanene Arne Garborg skriver i 1890-årene er preget av de moderne tankene som trivdes i Europa på denne tiden. Derfor deler man gjerne hans forfatterskap inn i epoker: samfunnskritisk åttiårsdiktning og mer individfokusert nittiårsdiktning. Likevel er det ikke slik at Garborg plutselig begynner å skrive annerledes og moderne på i 1890-årene. De bøkene han skrev i 80-årene, som Bondestudentar, er også fokusert omkring et enkelt individ, men romanen har likevel et helt miljø som bakteppe. Den tidens bondestudenters vilkår i det urbane miljøet er et av denne romanens viktigste anliggender. Likevel føles fortellingen om Daniel Braut ualminnelig moderne. Kanskje er det Garborgs språkføring som gir det inntrykket, kanskje er det Daniels kamelonske karaktertrekk vi kjenner igjen? Bondestudentar (1883) Dette er fortellingen om Daniel Braut fra småbruket Sørbraut på Vestlandet. Han er den eneste i ungeflokken som har anlegg for det boklige, og derfor får han lov til å lese til prest. Romanen handler om hvordan Daniel kommer inn til Heltbergs studentfabrikk, som var den skolen Jonas Lie, Alexander Kielland og Henrik Ibsen gikk på. Han tar artium og blir student, og romanen skildrer blant annet hvordan de den gangen feiret russetid! Vrengt dannelse. For å få råd til å gå på skole blir Daniel Braut understøttet av velstående mennesker fra hjembygda si. Etter hvert faller støtten bort, og han blir fattigere og fattigere. Dette tvinger Daniel til å foreta noen valg - som det å bli religiøs: Hans omvendelse til kristendommen er direkte forårsaket av hans fattigdom - ikke av hans religiøse overbevisning. Materielle vilkår styrer med andre ord åndelige overbevisninger. Han gjør hva han kan for å fjerne alt ved seg som minner om bondebakgrunnen. Dette har fått litteraturforsker Per Thomas Andersen til å si at Bondestudentar er en vrengt dannelsesroman. Daniel Braut utvikler nemlig ikke en helstøpt personlighet, ved alle korsveier i livet fremstår det Daniel velger som lite overbevisende i forhold til å utvikle en staut og stødig karakter. Dannelsesroman. I innledningen til biblioteket kan du lese om dannelsesromanen som sjanger. En dannelsesroman er fortellingen om barnet som blir voksen. Det er historien om oppvekstvilkår og skolegang: Hvordan sosialiseres individet, hvordan blir vi slik vi er som voksne? Som du så, har dannelsesromanen et mønster. Bondestudentar er blitt beskrevet som en vrengt dannelsesroman, fordi hver gang helten har lært eller oppdaget noe nytt, blir det han har lært trivialisert (platt, banalt). Når Daniel i høytidelige vendinger beslutter å ta utdannelsen på alvor, avslutter han med å henge seg opp i at han er livredd for hunden til presten: Slik blir det han lovet seg selv i alvorlig toneleie latterliggjort. Og i tillegg har fortelleren en ironisk distanse til Daniel som gjør at vi som lesere ikke tar ham helt på alvor. Det er tydelig for leseren at fortelleren heller ikke tar student Braut helt alvorlig. Daniel har helt fra barndommen av hatt en evne til å være enige med andre, i sær med dem det er lurt å være enig med. Han tar farge av det miljøet han ferdes i slik at han ikke utvikler en egen solid identitet. Denne egenskapen kunne man også beskrive som opportunisme, og det er vel ikke en positiv karakteregenskap? Navnet Daniel er bibelsk, og du kjenner kanskje en salme som handler om Daniel? Hvis du ikke gjør det, så kan du gå på jakt og finne ut hvorfor forfatteren valgte å kalle hovedpersonen Daniel. Ingen medfølelse. Daniel sulter og lider og er slik sett underlagt de trange kår en bondestudent på den tiden levde under. I romanen ser vi også at andre bukker under for samfunnsvilkårene de er underlagt. Det interessante i forhold til dette er at vi likevel aldri føler med Daniel. Fortellerstemmen beholder en slik distanse til ham at vi ikke gråter over hans skjebne, slik vi gjør av mange andre grufulle skildringer fra denne tiden. På den måten ser vi at teksten følger

Hektet på falsk kjærlighet

Hektet på falsk kjærlighet Hektet på falsk kjærlighet Liv Køltzows roman «Hvem har ditt ansikt» belyst gjennom begrepet Det falske selvet Tina Skog Hovedoppgave ved Psykologisk institutt Universitetet i Oslo Våren 2013 Sammendrag

Detaljer

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN?

LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Lunds universitet Sociologiska institutionen LYKKELIGE FORELDRE. LYKKELIGE BARN? Voksne barn og foreldrenes skilsmisse. Författare: Kristine Knappskog Uppsats Soc 446, 41-80 p vårtermin: 2001 Handledare:

Detaljer

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET

ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET 2/6 [ ] ERFARINGER FRA MENNESKER MED DØVBLINDHET nordisk prosjekt Å få en diagnose Birgitte Ravn Olesen og Kirsten Jansbøl For å være ærlig, så visste jeg ingenting om hva det var Om erfaringer med å

Detaljer

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen

Inger Beate Haga. Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Inger Beate Haga Herlig sentimental? Om sentimentalitetsbegrepet i Tore Renbergs Charlotte Isabel Hansen og i anmeldelser av romanen Masteroppgave i kunstkritikk og kulturformidling Våren 2011 Institutt

Detaljer

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955).

Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Livet, kunsten, troen om billedkunstens betydning for de franske forfatterne Marcel Proust (1871 1922) og Paul Claudel (1868 1955). Foredrag ved Truls Winther, Nordberg Menighet 26 mars 2011. I. Kjære

Detaljer

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune

DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF. Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen. Omarbeidet av Kjell Aune DET EVIGE LIV- DEN EVIGE STRAFF Hva sier Bibelen? Av Erik Arnesen Omarbeidet av Kjell Aune 1 2 Først utgitt på norsk i 1957 av Norsk Bokforlag Fritt omarbeidet av Kjell Aune i 2015 og utgitt elektronisk

Detaljer

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved

Steinar Hjerpseth. Veileder. Professor Gunnar Heiene. Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Hvilken betydning har fokus på en åndelig dimensjon for mennesker som går inn i en prosess med AAs tolvtrinnsprogram, sett i lys av metodistisk helliggjørelseslære? Steinar Hjerpseth Veileder Professor

Detaljer

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene

Bartholomew VIRKELIGHETEN. Bak illusjonene Bartholomew VIRKELIGHETEN Bak illusjonene Arendal, Norge, 2004 Originalens tittel: I Come As A Brother : A Remembrance of Illusions by Bartholomew. Copyright 1986 by High Mesa Press. All rights reserved.

Detaljer

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted

SCIENTOLOGI. Gjør verden til et bedre sted SCIENTOLOGI Gjør verden til et bedre sted Scientologi er en anvendt religiøs filosofi, grunnlagt og utviklet av L. Ron Hubbard, som tilbyr en eksakt rute der enhver kan gjenvinne sannheten og enkelheten

Detaljer

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN

Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Å FÅ EN 6-ÅRING I FAMILIEN Tema Adopsjon - 1 - - OM ADOPSJON AV ELDRE BARN INNHOLD Innledning En annerledes måte å være foreldre på Hvordan kan man forberede seg? Barnets forberedelser I familien Å sette

Detaljer

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan.

En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Astrid Johnsrud En politisk roman som ikke er politisk Intertekstuelle referanser og samfunnsdiskurser i Helga Flatlands Bli hvis du kan. Reis hvis du må Masteroppgave i nordisk litteraturvitenskap Våren

Detaljer

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen

En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang. Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen En mann, en kvinne, en pakt, ett ekteskap en gang Prosjektoppgave av Ruth Silje Johansen Family Ministries School, Norway 2012, UofN/CCHC, Grimerud 29.05.2012 Innhold Innledning 3 Hva sier Guds ord 4 Ekteskapet

Detaljer

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn

BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn BARN I 100! En utstilling om barndomshistorie for voksne og barn Fra idé til utstilling Utvikling av historiebevissthet Av Hege Stormark Norsk Barnemuseum Stavanger August 2005 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring

Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring Andrea Singstad An-Magritt i spennet mellom gjenkjennelse og utfordring En litteraturdidaktisk vurdering av hvordan Johan Falkbergets An-Magritt kan brukes i den videregående skolen i dag Mastergradsavhandling

Detaljer

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv

Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Samliv i lys av Bibelen Veiledning om aktuelle spørsmål knyttet til ekteskap, samboerskap, skilsmisse, gjengifte og homofilt samliv Godkjent i NLMs hovedstyre 2. desember 2011 1 Innhold Innledning s 3

Detaljer

Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II

Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II Merete Røsvik Granlund Gjørc vi rkelig heten mer befyd ni ngsfu II Om forfatterskapet til Trude Marstein En myte om forfattere er at de er født ferdig utrustet til å skrive vakre og kloke bøker, forfatter

Detaljer

Jeg vil være en god historie.

Jeg vil være en god historie. Jeg vil være en god historie. En presentasjon av forfatterskapet til Beate Grimsrud Skrevet av Merete Røsvik Granlund Sitatet i tittelen fant jeg i romanen Continental Heaven (1993), Beate Grimsruds andre

Detaljer

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr.

TEMA - Nærhet. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser. Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET. Kvinnekraft nr. Medlemsblad for Interessegruppa for Kvinner med Spiseforstyrrelser Nr. 1 - Mars 2012-26. årgang TEMA: NÆRHET 1 LEDER TEMA - Nærhet 18 TEMA-ARTIKLER 4 Gi meg nærhet, men kom ikke for nærme 6 Hypnosebehandling

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 1 Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. (Revidert julen 2009) Innhold 1. Hvem er Gud? 2. Hvem er jeg? 3. Hvem

Detaljer

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen

Frodos vei. Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre. Rigmor Haugen Jensen Rigmor Haugen Jensen Frodos vei Gjenkjennelige motiver fra Ringenes Herre Mange har som jeg et sted i sin bevissthet, innredet akkurat som Tolkiens «Middle-earth»: Det er befolket av stridbare dverger,

Detaljer

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid!

Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Vandrer mod Lyset! - en guddommelig åpenbaring i vår tid! Innhold og tilblivelse. Foto: Sverre Avnskog Av Sverre Avnskog 1 Dette er historien om en bok av så overordentlig stor betydning at den kan forandre

Detaljer

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt

TEMAHEFTE. om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen. Nina Rossholt TEMAHEFTE om likestilling i det pedagogiske arbeidet i barnehagen Nina Rossholt Innholdsfortegnelse Forord fra forfatteren 5 Del 1: Likestilling og likeverd i politiske dokumenter og i barnehagen 6 Hva

Detaljer

Reflekterende team som hedrende seremoni

Reflekterende team som hedrende seremoni Reflekterende team som hedrende seremoni Geir Lundby I denne artikkelen vil jeg presentere hvordan ideen om det reflekterende teamet har blitt plukket opp og utviklet innenfor narrativ praksis. Jeg vil

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Nær døden opplevelser

Nær døden opplevelser Kommentar: Denne artikkelen ble ferdig skrevet i oktober 1995. For det meste er det utdrag fra bøker som omhandler nær døden opplevelser. Historiene til de som har hatt disse opplevelsene har jeg latt

Detaljer

Folk som tigger i Oslo

Folk som tigger i Oslo Folk som tigger i Oslo En rapport fra prosjektet Rett i koppen Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Av Hildegunn Brattvåg September 2006 Takk! Takk til Erik Loe og Anne Eikvar for formidabel innsats under

Detaljer

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen?

TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? TIDLIG KRØKES? Hører IKT hjemme i barnehagen? Først litt om hvorfor jeg står her: Jeg er vitenskapsjournalist og såkalt faglig forfatter, og har vært det i over 25 år. Jeg har helt siden begynnelsen av

Detaljer

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien

HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien HVOR GÅR GRENSEN? Om tvang og menneskeverd i psykiatrien 4 Forord 5 Viktige begreper i debatten om tvang 8 Tvang og menneskeverd 10 Snakk til meg! 12 Dobbeltdiagnoser Bruker vi mer tvang overfor det vi

Detaljer

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge

NORGE LESER NORDISK. Familien i Norden. Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge NORGE LESER NORDISK Familien i Norden 2010 Foto: Inger Elise Nipedal Arendal bibliotek Foreningen Norden Agder distrikt Nordisk informasjonskontor Sør-Norge Norge leser nordisk 2010 Innholdsfortegnelse:

Detaljer