INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4"

Transkript

1 Årsmelding 2005

2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS FORORD... 3 STATISTIKK OG NØKKELTALL... 4 Befolkningsutvikling... 4 KOSTRA nøkkeltall... 5 Annen statistikk... 7 Annen statistikk... 8 Gjennomgående målkart... 9 BRUKERE OG SAMFUNN...10 Overordnede mål og strategier Mål: Askim bør ha en befolkningsvekst på personer i året, som er tilpasset utbygging av boliger og infrastruktur Mål: Askim skal være et regionalt senter ved å være attraktiv for næringsetablering og bosetting Mål: Askim skal være en aktiv kulturkommune Mål: Askim kommune skal ha en bevisst naturforvaltning og bevare kulturlandskapet Mål: Barn og unge skal være kommunens satsingsområde Mål: I Askim skal innbyggerne, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling Kommunens tjenester INTERNE PROSESSER OG ANSATTE...13 Overordnede mål og strategier Mål: Askim kommune skal ha en god politisk og administrativ styring av interne og eksterne virksomheter Aksjeselskap og eksterne virksomheter Mål: Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø Likestilling...16 FOKUSOMRÅDE ØKONOMI...17 Overordnede mål og strategier Mål: Det skal være økonomisk balanse i kommunen med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse Årets resultat...17 Bedre driftsøkonomi, men fortsatt liten økonomisk handlefrihet...17 Hovedoversikt drift...18 Hovedoversikt investering...19 Netto utgifter og inntekter på virksomhetene...20 Forklaring på avvik...21 Balanseregnskapet...23 Likviditet...23 Finansieringsanalyse og finansielle nøkkeltall...24 Mål: Det skal legges opp til endringer ved å gjøre tydelig prioriteringer

3 Vedlegg 1 Finansieringsanalyse Vedlegg 2 Finansielle nøkkeltall

4 RÅDMANNENS FORORD I 2003 vedtok Askim kommune nye prinsipper for politisk og administrativ styring. Disse handler i hovedsak om overordnet og helhetlig politisk ledelse, balansert målstyring og brukerdialog. Målene for kommunens mangesidige virksomhet fastsettes gjennom det balanserte styringssystemet. Så langt har dette skjedd gjennom tre fokusområder; brukere og samfunn, interne prosesser og ansatte og økonomi. Årsmeldingen tar utgangspunkt i dette overordnede styringssystemet. Først og fremst for å formidle oppnådde resultater, men også fordi årsmeldingen skal danne basis for å stake ut ny kurs i årene som kommer. En viktig indikator for å måle hvor gode kommunens tjenester er, er brukerundersøkelsene som gjennomføres på virksomhetsnivå. I år viser snittresultatet en skår på 4,7 (skala 1-6). Dette er det samme resultatet som året før. Ambisjonsnivået var satt til 4,8. Ut i fra dette må det kunne sies at tjenestene holder en god standard. For noen virksomheter er resultatene svært gode, med en skår på 5 og høyere. Andre oppnår dårligere resultater. Felles for alle er at det alltid finnes områder man ønsker å bli bedre på. I tillegg til den ordinære tjenesteproduksjonen, har det i løpet av året skjedd mange enkeltbegivenheter som er verd å nevne. Ny E18, som firefelts motorvei utenom Askim, ble åpnet høsten En etterlengtet forbedring på samferdselssiden ble en realitet. I kjølvannet av denne begivenheten ble ny trase for RV 115 gjennom Vamma og Ringnesdalen bestemt. Arbeidet med sentrumsplan stod også sentralt gjennom hele høsten. Planen skal etter en høringsrunde vedtas i Arealer for næringsvirksomhet har også vært et viktig tema. I den forbindelse ble arbeidet med å regulere områdene ved Sekkelsten igangsatt. Arealet, som er på 220 mål, ligger sentralt plassert ved et viktig knytningspunkt inntil den nye E18. Av plansaker kan det nevnes at kommuneplanens langsiktige del (Visjonsplan) ble vedtatt mot slutten av året. Dette etter en bred involvering av kommunens innbyggere. Barn og unge er et satsingsområde for kommunen. I løpet av 2005 er det vedtatt både plan for skolestruktur og skolebygg samt nye barnehageplan. Innenfor fokusområde interne prosesser og ansatte, overvåkes sykefraværet nøye. Målet for 2005 var å komme under 8%. Resultatet viste til slutt 7,9 %. Årlig gjennomføres det også medarbeiderundersøkelser. I 2005 ble resultatet likt ambisjonsnivået på 4,5. For øvrig kan det nevnes at det er igangsatt konkrete prosjekter med sikte på mulige interkommunale løsninger for IKT-drift, regnskap og lønn. Fokusområde økonomi har en ambisjon om god og kontrollert styring. Dette er spesielt viktig i den situasjonen Askim kommune befinner seg i som ROBEK-kommune (underlagt statlig tilsyn og kontroll). Regnskapet for 2005 viser et mindreforbruk på 12,1 mill. kroner og et netto driftsresultat på 6,4 %. Da er det allerede dekket inn 24,1 mill. kroner av tidligere års underskudd som forutsatt i opprinnelig budsjett. Med et bedre resultat enn budsjettert i 2005, er målet om økonomisk balanse rykket atskillig nærmere. I 2006 er det budsjettert med 18,7 mill. kroner i inndekning av akkumulert underskudd. Nå er dette langt på vei dekket inn gjennom resultatet for Dette betyr at utsiktene for at Askim kommune skal kunne meldes ut av ROBEK etter 2006 er svært gode. Til slutt vil rådmannen takke de politiske organer, med ordføreren i spissen, for et godt og konstruktivt samarbeid i året som har gått. En stor takk også til alle ledere og øvrige ansatte som hver dag bidrar til at vedtak settes ut i livet og kommunens innbyggere får tjenester med god kvalitet. Askim 3. april 2006 Unni Skaar Berit Kolden Sigmund Vister Rådmann Kommunalsjef Kommunalsjef 3

5 STATISTIKK OG NØKKELTALL Befolkningsutvikling Folketall i Askim kommune pr (tall fra SSB) Antall innbyggere i Askim kommune har økt med 95 fra 2004 til Dette tilsvarer en vekst på 0,67 % og er tett opp til målet om en årlig befolkningsvekst på 100 innbyggere. Befolkningen fordelt på aldersgrupper i % (tall fra SSB) Andel 0 åringer Andel 1-5 år Andel 6-15 år Andel år Andel år Andel år Andel år Andel 80 år og over Figuren viser aldersfordelingen på befolkningen i Askim kommune. Det er kun marginale forskjeller mellom Askim og landsgjennomsnittet. Det er andelen unge i alderen år som viser størst vekst (3,9 til 4,1 %). 4

6 KOSTRA nøkkeltall ASKIM KOMMUNE GJ. SN. FOR MEST LANDSGJ.SN. KOMMUNER SAMMENLIGN. UTENOM I ØSTFOLD KOMMUNER OSLO PRIORITERING: Netto driftsutgifter pr. innbygger 1 5 år i kr, barnehager Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring, pr. innbygger 6 15 år Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, kommunehelsetjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, pleie og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger år i kr, sosialtjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger 0 17 år, barnevernstjenesten Netto driftsutgifter pr. innbygger i kr, administrativ styring og fellesutgifter, eks. funksjonene 170, 180 og Netto driftsutgifter til skolefritidsordning, pr. innbygger 6 9 år (tidl. 15) Netto driftsutgifter til aktivitetstilbud barn og unge pr. innbygger Netto driftsutgifter til musikk og kulturskoler pr. innbygger Netto driftsutgifter til idrett pr. innbygger Antall lag som mottar kommunale driftstilskudd Netto driftsutgifter til andre kulturaktiviteter pr. innbygger Netto driftsutgifter til fysisk planlegging, kulturminner, natur og nærmiljø pr. innbygger i kroner DEKNINGSGRADER: Andel mottakere av hjemmetjenester over 67 år 78,5 73,6 73,7 67,8 65,4 69,3 Andel barn 1 5 år med barnehageplass 74,0 75,3 72,8 72,5 74,7 76,1 Andel barn fra språklige og kulturelle minoriteter med barnehageplass i forhold til alle barn med barnehageplass 7,6 9,4 10,3 6,0 3,7 4,7 Andel barn med barnevernstiltak ifht. innbyggere 0-17 år 1,8 2,5 3,4 3,9 3,9 3,6 5

7 ASKIM KOMMUNE GJ. SN. FOR MEST LANDSGJ.SN. KOMMUNER SAMMENLIGN. UTENOM I ØSTFOLD KOMMUNER OSLO Andel innbyggere 6-9 år i kommunal og privat SFO 59,2 53,2 51,6 50,6 43,3 51,3 PRODUKTIVITET: Korrigerte oppholdstimer pr. årsverk i kommunale barnehager Korrigerte brutto driftsutgifter til grunnskoleundervisning, pr. elev Korrigerte brutto driftsutgifter pr. hjemmetjenestemottaker Korrigerte brutto driftsutgifter, institusjon, pr. kommunal plass Årsgebyr vannforsyning (gjelder rapporteringsåret +1) Årsgebyr avløpstjenesten (gjelder rapporteringsåret +1) Årsgebyr for avfallstjenesten (gjelder rapporteringsåret + 1) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, byggesaker (kalenderdager) Gjennomsnittlig saksbehandlingstid, kartforretning (kalenderdager) Brutto driftsutgifter i kr. pr. km. kommunal vei og gate Et utdrag av KOSTRA nøkkeltall viser hvordan Askim kommune bruker sine inntekter i forhold til viktige tjenester og store brukergrupper. Tallene er inndelt i tre grupper prioritering, dekningsgrad og produktivitet/enhetskostnad. I det følgende kommenteres noen sentrale tjenesteområder. For øvrig vises det til tabellen ovenfor. Administrative kostnader dekker utgifter til politisk virksomhet, lønns- og pensjonsutgifter til administrasjonen, kostnader til lokaler med mer. Askim kommune ligger under de kommuner det er relevant å sammenligne seg med (kommunegruppe 8). Videre viser oversikten en nedgang i ressursbruk fra 2004 til Likevel ligger gjennomsnittet i Østfold under Askimnivå. Når det gjelder barnehagedekning, har andel barn med barnehageplass gått ned fra 2004 og Askim ligger på nivå med snittet i Østfold, men under nivået i kommunegruppe 8. Nedgangen skyldes at antallet hele plasser har økt. Dette henger antagelig sammen med at foreldrebetalingen pr. plass har blitt redusert og flere ser seg i stand til å benytte hel plass. Når det gjelder korrigerte oppholdstimer pr årsverk i kommunale barnehager, ligger Askim på samme nivå som snittet i Østfold. Dette er en svak nedgang fra året før. Begrunnelsen er sannsynligvis den samme som ovenfor; at det har blitt færre antall barn og flere hele plasser. Netto driftsutgifter går stadig nedover sammenlignet med 2003 og 2004, men Askim ligger fremdeles over snittet i Østfold og kommunegruppe 8 og forskjellene er økt siden Rådmannen stiller seg undrende til den store forskjellen til de øvrige kommunene. Spesielt med tanke på at rammene til barnehagene også ble kuttet i Den lange åpningstiden barnehagene i Askim er noe av forklaringen, men ikke hele. Det er derfor grunn til å analysere disse tallene nærmere. 6

8 Ressursbruken i barneverntjenesten viser en liten nedgang fra Askim ligger godt over snittet i kommunegruppen, men under snittet i Østfold. Når det gjelder andel barnevernstiltak, så har denne økt fra 2004 og nærmer seg snittet både i Østfold og kommunegruppe 8. Dette betyr at flere får hjelp fra barnevernet. Det er grunn til å nevne at det i løpet av året har blitt arbeidet med å senke terskelen for når barnevernet kobles inn i en sak. Hjelpetiltak direkte mot hjemmene er et eksempel. Dette har skjedd gjennom det tverrfaglige samarbeidet i Familiens hus. Den største endringen registreres innenfor brutto driftsutgifter per hjemmetjenestemottaker. Her er det en markant nedgang i I tillegg viser tallene at Askim ligger betydelig under øvrige kommuner. Forklaringene på dette kan være flere. Etter et kutt i rammene også i 2005, har ressursbruken måtte prioriteres strengt og har blitt holdt på et nøkternt nivå. Samtidig registreres det relativt få klager. Brukerundersøkelsen viser også at det store flertallet er fornøyd med tjenesten. Videre kan det nevnes at utfordringene innenfor hjemmetjenestene har blitt påpekt tidligere, og det er derfor all mulig grunn til å analysere dette forholdet nærmere med utgangspunkt i KOSTRA-tallene. På institusjonsdelen viser tallene et mer gjennomsnittlig nivå, men samtidig at Askim ligger over snittet i Østfold og på nivå med kommunegruppen. Netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring (615 år) har økt sammenlignet med 2003 og Dette skyldes økte bevilgninger til skolene, samt en svak nedgang i elevtallet. Fremdeles ligger Askim noe under snittet i Østfold og mer markant under kommunegruppe 8. På det tekniske området viser tallene at Askim ligger på snittet i Østfold når det gjelder årsgebyr for vannforsyning og avfallstjenester, mens gebyret for avløpstjenester ligger godt under. Brutto driftsutgifter i kroner per km kommunal vei og gate ligger høyt i forhold til sammenlignbare kommuner. Innenfor byggesaksområdet har Askim en gjennomsnittlig kort saksbehandlingstid for byggesaker. Det samme har også blitt tilfelle for kartforretningene. Sistnevnte har det blitt satt særlig fokus på i den senere tid. Netto driftsutgifter til SFO ligger i Askim under det andre kommuner i kommunegruppe 8 bruker på SFO. Vi har fortsatt en stor andel barn i SFO (51,6 %) i forhold til mest sammenlignbare kommuner (43,3 %), men andelen er synkende. Når det gjelder tallene for pleie- og omsorgsområdet, viser disse at netto driftsutgifter per innbygger ligger på samme nivå som fjoråret. Askim ligger imidlertid nå under både snittet i Østfold og de kommuner vi sammenlignes med. Tallene for dekningsgrad viser at andelen som mottar hjemmetjenester, ligger på samme nivå som fjoråret. Likevel ligger denne andelen over snittet i Østfold, landet for øvrig og kommunegruppe 8. Ordfører Trygve Westgård og samferdselsminister Liv Signe Navarsete åpner nye E18 gjennom Askim

9 Annen statistikk Netto driftsresultat i % Landet u/oslo Østfold Rømskog Marker Våler Skiptvet Rakkestad Askim Trøgstad Spydeberg Sarpsborg Moss Halden Fredrikstad Eidsberg Rygge Hobøl Råde Hvaler Aremark -10,00-5,00 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 Kommunelovens balansekrav betyr at løpende inntekter setter en rettslig ramme for hvilke økonomiske forpliktelser kommunen kan pådra seg. Netto driftsresultat er i denne sammenheng et uttrykk for om kommunen har overskudd eller underskudd på den løpende drift, inklusiv renter og avdrag. Tabellen viser utviklingen i netto driftsresultat i % av brutto driftsinntekter for perioden Etter store underskudd med negativt netto driftsresultat i 2001 og 2002, har vi de siste tre årene hatt en gradvis resultatfremgang målt etter netto driftsresultat. I 2005 er resultatet 6,4 %. KS anbefaler at netto driftsresultat minst bør utgjøre 3 % av brutto driftsinntekter. Bare gjennom et positivt netto driftsresultat vil vi igjen kunne bygge opp en robust kommuneøkonomi som er mindre sårbar for svingninger i de løpende inntektene, og slik sett gir bedre forutsetninger for å opprettholde en stabil og forutsigbar tjenesteproduksjon. Samtidig vil det gi helt nødvendig egenkapital til investeringsformål. Et positivt netto driftsresultat bidrar også til styrket likviditet og lavere netto finanskostnader. For flere av Østfold-kommunene er det en betydelig resultatfremgang i forhold til de tre foregående år. Dette samsvarer godt med tall for hele Kommune-Norge som viser at det for landet sett under ett er en markert resultatforbedring fra -0,8 % i 2003 til 3,9 % i Tallene viser at de fleste kommunene etter hvert har klart å omstille seg og få bedre samsvar mellom inntekter og utgifter enn det som var situasjonen for noen år tilbake. Av kommunene i Østfold er det ingen som resultatmessig har hatt en kraftigere snuoperasjon enn Askim kommune. 8

10 Gjennomgående målkart FOKUSOMRÅDE MÅL FOR 2005 (KRITISKE SUKSESSFAKTORER) Brukere og B.1 Deltakelse og medvirkning samfunn I Askim skal innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling I.1 Ansattes Interne prosesser engasjement og ansatte Askim kommune skal være en attraktiv arbeidsgiver og ha et godt arbeidsmiljø Ø.1 Ansvarlig Økonomi økonomistyring Det skal være økonomisk balanse i kommunen, med en ansvarlig økonomistyring fra politisk og administrativ ledelse HVORDAN MÅLE (INDIKATORER) AMBISJONSNIVÅ MÅLT RESULTAT B.1.1 Brukertilfredshet BU 4,8 4,7 I.1.1 Medarbeiderengasjement MU 4,5 4,5 I.1.2 Sykefravær DK 8,0% 7,9 % Ø.1.1 Avvik regnskap/ budsjett DK 0% Ø.1.2 Tertialprognose DK +/-2 % Måles kun for den enkelte virksomhet Et samfunnsseminar med deltagelse fra innbyggere og folkevalgte ble gjennomført Her et resultat fra gruppearbeidet om fremtidens Askim. 1 Metode1 BU = brukerundersøkelse, MU = medarbeiderundersøkelse og DK = datakilde 9

11 BRUKERE OG SAMFUNN Denne delen av årsrapporten beskriver oppnådde resultater innenfor fokusområde Brukere og samfunn. Omtalen er knyttet til kommunens visjonsplan slik den ble vedtatt i bystyret i For en mer utfyllende beskrivelse vises til virksomhetenes årsrapporter som fremgår av eget dokument. Overordnede mål og strategier Mål: Askim bør ha en befolkningsvekst på personer i året, som er tilpasset utbygging av boliger og infrastruktur Befolkningen i Askim kommune økte i 2005 med 95 personer. Askim kommune hadde innbyggere per Veksten i innbyggertallet er litt lavere enn målsettingen. Tilflytting skyldes at det er bygget nye leiligheter i sentrum som etablerte innbyggere har kjøpt og dermed frigitt eneboliger som er solgt til personer utenfra. Mål: Askim skal være et regionalt senter ved å være attraktiv for næringsetablering og bosetting Ny etappe av E18 gjennom Askim åpnet av Samferdselsminister Liv Signe Navarsete. Denne strekningen fra Krosby til Sekkelsten er bygget som 4-felts motorvei. Arbeidet med ny E18 fra Sekkelsten til Momarken startet umiddelbart etterpå. Planarbeidet med ny Rv 115 Vammaveien (Ringnesdalen) ble startet opp etter gjennomføring av byggeplan E18. Anlegging av ny Vammavei og hovedinnfallsport til Askim sentrum fra nye E18 medfører også en bedring av støy og miljøforhold for mange. Det har vært jobbet med å få gode gangveitilslutninger til skole, god kryssutforming ved Moen med steinsettinger og ivaretakelse av gjennomgående bekk (lager et vannspeil i midten av krysset), nye gangbroer, støyskjerming, ny føring av overflatebekk, kobling av vann og spillvannsledninger i området til nytt anlegg og natursteinmurer ved rundkjøringen inn mot sentrum. Askim kommune startet omregulering av et 220 mål stort område på Eiebakke som skal benyttes til næringsformål og eventuelt kunstgressbane for fotball. Totalt er hele området på 375 mål. Opprustingen av Askim sentrum fortsetter med Torget. Det er etablert et samarbeid mellom Askim kommune og gårdeierne for dette arbeidet. Arbeidene startet høsten 2005 og vil bli sluttført sommeren For første gang på mange år har Askim kommune opparbeidet enboligtomter for salg. 6 tomter på Trippestad ble solgt i Mål: Askim skal være en aktiv kulturkommune 2005 ble det første hele driftsåret for Askim Kulturhus og det har etablert seg som en naturlig arena for konferanser og kulturarrangement i regionen. Besøket i 2005 var på publikummere til åpne kulturarrangement og til konferanser og lignende. Av i alt 190 arrangementer, var 107 arrangement åpne for publikum. 40 % av disse ble gjennomført av lokale arrangører. Askim kommune påtar seg regionale kulturoppgaver som interkommunal kulturskole, sommeropplevelser, ungdommens kulturmønstring og teatergruppe innen psykiatrien. Østfoldbadet er en kulturinstitusjon hvor Askim kommune gir et tilbud til hele regionen. Besøket ved Østfoldbadet var i 2005 over Askim kommune har sammen med Askim Speidergruppe tilrettelagt Romsåsen gruver med nye fasiliteter og ulike aktiviteter i året som har gått. Mål: Askim kommune skal ha en bevisst naturforvaltning og bevare kulturlandskapet Ny E18, Ny Rv 115 Ringnesdalen og planlagt ny Rv 115 Vamma-Ringnesdalen Kommunen har i utredningsarbeid og i prosjektarbeidsmøter for de nye vegstrekningene medvirket sammen med vegvesenet til at det har vært holdt et fokus på samfunn og miljø slik plan og bygningsloven forutsetter. Det betyr at veglinjeføringen legges slik at de skal ta hensyn til nærføringsulemper, 10

12 landskapsmessige hensyn og hensyn til kulturminnevernet. Det er økt aktivitet i landbruket for å redusere næringsavrenningen til vassdrag og drive skjøtsel av kulturlandskapet. For å få et vakkert landskap er det på flere gårdsbruk tatt i bruk gamle beiter, det er plantet alleer, landskapstrær og trerekker langs bekker og veier. Spesielt vektlegges dette ved ny E 18. Gårdbrukerne driver skjøtsel i kantsonen mellom dyrka mark og skog for å øke det biologiske mangfoldet, og langs Holterengabekken er det iverksatt et stiprosjekt for å øke tilgjengeligheten for allmennheten til jordbrukslandskapet. Flere gamle verdifulle bygg er restaurert de siste årene, og i skogen ble det utført ungskogpleie på 307 daa i For å redusere næringsavrenningen til vassdrag fra landbruket ble ca. 25 % av dyrka mark i Askim ikke pløyde om høsten i Et gårdsbruk har også anlagt en fangdam i en bekk for å samle opp jord som skylles ut i bekken ved sterk nedbør. Mål: Barn og unge skal være kommunens satsingsområde Askim kommune har store driftsunderskudd fra perioden som skal være dekket inn i løpet av Utgiftene har nå blitt redusert til et nivå som står i forhold til inntektene, samtidig som det akkumulerte underskuddet blir redusert. Skolene ble skjermet for reduksjoner i rammene i 2005 og KOSTRA-tallene viser at vi nå ligger nærmere sammenlignbare kommuner i ressursinnsatsen per elev enn det vi har gjort tidligere. Fra ble alle støttetjenestene til barn og unge samlet i en ny virksomhet; Familiens hus. Hensikten er å målrette tiltakene og samordne tilbudet som gis til det enkelte barn. Mål: I Askim skal innbyggerne, næringsvirksomheter og organisasjoner bidra til en god samfunnsutvikling I forbindelse med utarbeidelse av Visjonsplan for Askim kommune inviterte vi til samfunnsseminar hvor innbyggerne var delaktig i utarbeidelse av planen, sammen med bystyrerepresentantene. Innholdet og prioriteringene i Visjonsplanen er helt klart et resultat av arbeidet i samfunnsseminaret. I visjonsplanen er det nye forutsetninger om ytterligere samarbeid med innbyggere, næringsvirksomheter og organisasjoner. I komité 2 er det satt i gang sak om videreutvikling av samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og Askim kommune. Næringsforum er etablert som en møteplass mellom Askim kommune og næringslivet. Askim kommune deltar i INTEREG-prosjektet Innovation Circle, sammen med 5 andre kommuner i Indre Østfold og de to videregående skolene. Dette prosjektet omfatter også samarbeid med næringslivet og frivillige organisasjoner. I 2005 vedtok Askim bystyre følgende planer: Plan for skolestruktur og skolebygg Plan for barnehageutvikling i Askim kommune Begge disse planene gir føringer for utbygging av skoler og barnehager i årene fremover. I plan for skolestruktur og skolebygg ble det vedtatt at Askim kommune på sikt skal ha to likeverdige ungdomsskoler og 5 barneskoler med tilnærmet likt elevtall. Standarden og arealnormen på Askimbyen skole skal legges til grunn for videre utbygging av barneskolene. Barn i Henstad barnehage klar til start. For å oppnå full barnehagedekning må barnehageplassene økes. Dette gjøres i første omgang med utbygging av Parkveien og/eller Trippestadlia barnehager. 11

13 Kommunens tjenester I løpet av våren gjennomførte Askim kommune dialogprosessen med brukerrådsmøter og dialogmøter på 25 virksomheter og støtteenhetene, samt dialogseminar mellom bystyret og administrasjonen. Prioriteringene fra dialogseminaret ble lagt til grunn for budsjettarbeidet høsten Det er gjennomført brukerundersøkelser på de fleste virksomheter i Undersøkelsen omfatter flere områder som for eksempel kvalitet på tjenesten, tilgjenglighet, informasjon, respektfull behandling og pålitelighet. Verdiene som vises i tabellen er et gjennomsnitt av alle svarene. I virksomhetens årsrapport finnes mer informasjon om den enkelte brukerundersøkelse. BRUKERUNDERSØKELSER (1) Askim kommune (gjennomsnitt) 4,7 4,7 Administrasjonsenheten 4,8 4,9 Økonomienheten 4,0 4,0 Utviklingsenheten 4,6 4,6 Servicetorget 5,3 5,3 Eid skole 5,0 5,0 Sosiale tjenester 4,1 4,6 Familiens hus 4,9 4,9 Bo- og aktivitetssentre 4,4 4,4 Åpen omsorg med botiltak Øst 5,1 5,6 Åpen omsorg med botiltak Vest 5,1 5,4 Kultur og fritid 4,9 4,9 Bibliotek 0,0 5,2 Eiendom og internservice 5,4 5,4 Brann og redning 4,7 4,8 Byggesak og regulering 4,9 5,0 Teknisk drift 4,0 4,2 Grøtvedt barnehage 5,0 5,1 Henstad barnehage 5,1 5,0 Parkveien barnehage 5,1 4,8 Rom barnehage 5,1 5,2 Trippestadlia barnehage 5,3 5,3 Jahrbo barnehage 4,9 4,9 (1) Skala 1-6 for alle undersøkelsene. Verdiene viser sist foretatte måling. Barn i lek i Henstad Barnehage. 12

14 INTERNE PROSESSER OG ANSATTE Denne delen av årsrapporten beskriver oppnådde resultater innenfor fokusområde Interne prosesser og ansatte. Omtalen er knyttet til kommunens visjonsplan slik den ble vedtatt i bystyret i For en mer utfyllende beskrivelse vises til virksomhetenes årsrapporter som fremgår av eget dokument. Overordnede mål og strategier Mål: Askim kommune skal ha en god politisk og administrativ styring av interne og eksterne virksomheter Askim kommune har et bystyre på 35 representanter, et formannskap på 9 medlemmer og to komiteer med henholdsvis 9 og 7 medlemmer. Komiteene er utredningskomiteer som innstiller direkte til bystyret. Sakene i komiteene blir utredet av administrasjonen, men en saksordfører følger saken gjennom hele prosessen slik at alle politiske vurderinger blir utredet og drøftet før det fremmes innstilling. I tillegg har vi et eldreråd på 5 medlemmer, kontrollutvalg med tilsvarende antall, råd for funksjonshemmede og ungdommens bystyre. Askim kommune innførte to-nivå modell i 2003 med et rådmannsteam på 3 personer, 3 støtteenheter og 29 virksomheter samt servicetorg. Både fra 1. januar 2004 og 2005 ble det gjort noen tilpasninger i virksomhetsstrukturen slik at vi i dag har 24 virksomheter, 3 støtteenheter og servicetorg. Rådmannsteamet består av en rådmannen og to kommunalsjefer. Kommunen har valgt balansert målstyring som styringssystem. I perioden hadde vi tre fokusområder; brukere og samfunn, interne prosesser og ansatte og økonomi. Det ble i løpet av året vedtatt å innføre to nye fokusområder fra 2006; samfunn og læring og fornyelse. Målkartene for hver virksomhet innholder et mål på hvert fokusområde som er likt for alle virksomhetene/støtteenhetene. For disse gjennomgående målene blir det satt felles ambisjonsnivå for hele kommunen som det rapporteres på tertialvis til Bystyret. I tillegg gjennomføres det en dialogprosess hvert år som er en forberedelse til budsjettarbeidet. Hver virksomhet har opprettet eget brukerråd som består av 5 7 representanter fra brukerne/pårørende av tjenesten. Brukerrådene har en rådgivende og veiledende rolle. Brukerrådene møter 2 3 representanter fra bystyret i et dialogmøte en gang i året hvor 2 3 temaer prioriteres i forhold til neste års budsjett. Disse prioriteringene fra alle virksomhetene blir drøftet i et dialogseminar mellom bystyret og administrative ledere og det blir foretatt en prioritering av alle forslagene. Prioriteringene fra dialogseminaret blir deretter lagt frem for bystyret til behandling sammen med forslag til driftsramme for neste års budsjett og forslag til gjennomgående mål. Dette blir til sammen bystyrets bestilling til rådmannen når administrasjonen begynner sitt arbeid med budsjett og økonomiplan. Styringssystemet Corporater er blitt tatt i bruk i rapporteringen fra virksomhetene i Dette er et dataprogram for balansert målstyring. I løpet av året er det blitt igangsatt et IKTprosjekt med økonomisk støtte fra Fylkesmannen. Målet er å effektivisere og modernisere arbeidsprosesser ved hjelp av IKT. I løpet av 2005 ble det ansatt prosjektleder og gjennomført en forstudie som legger grunnlaget for gjennomføring av tiltakene i Aksjeselskap og eksterne virksomheter I Bystyrets møter og ble det vedtatt forutsetninger for eierstrategi og styring av selskap og eksterne virksomheter. Bystyrets vedtak i 2003 og 2004 innebærer følgende to hovedforutsetninger for politisk/administrativ behandling: 1. Det etableres administrative og politiske prosesser i forkant av generalforsamlingene/ representantskapene i de selskap og eksterne virksomheter Askim kommune er engasjert i. Dette gjøres ved at rådmannen legger fram sak til Bystyret i mars/april om 13

15 strategifastsetting på sentrale og utvalgte tema. 2. Bystyrerepresentantene og Askim kommunes styrerepresentanter inviteres til temamøte i august/september. I temamøtet legges det fram en oversikt som beskriver status og resultater i selskapene og de eksterne virksomhetene, og om hvem som har representert Askim kommune i generalforsamlingene/ representantskapene. Hensikten er å sette fokus på særskilte utfordringer og gi innspill til videre oppfølging. Det er i disse to aktivitetene det blir gjennomført en årlig samlet og helhetlig gjennomgang og vurdering av de selskap og eksterne virksomheter Askim kommune er engasjert i. For 2005 omfattet dette 15 aksjeselskap (AS), 8 interkommunale selskap (IKS), 8 fond og stiftelser, 18 samarbeidsavtaler og 8 øvrige. Bystyret gjennomførte temamøte om aksjeselskap og eksterne virksomheter Det ble da fastsatt tre hovedtema/hovedområder for videre oppfølging: a) Få på plass formelle samarbeidsavtaler for alle de interkommunale samarbeidene (ikke opprettet avtaler for enkelte samarbeidsordninger). b) Nytt interkommunalt samarbeide som omfatter IKT, lønn og regnskap (utredningsarbeid igangsatt). c) Fungerende møteplasser mellom Askim kommune og aksjeselskap/eksterne virksomheter. Når det gjelder formelle avtaler for alle de interkommunale samarbeidene er dette nå på plass. Interkommunalt samarbeide om IKT er ferdig utredet. Komité 2 skal vedta innstilling slik at saken kan ferdigbehandles av Bystyret før sommerferien Når det gjelder lønn og regnskap vil det foreligge en innstilling fra prosjektet våren Arbeidet med å få til fungerende møteplasser er igangsatt. Dette punktet innebærer en forutsetning om kontinuerlig oppfølging og dialog. Nye forutsetninger fra statens side når det gjelder næringsavfall har gjort det nødvendig for Indre Østfold renovasjon å etablere Retura Østfold AS. I kommunal sammenheng er dette en uvanlig selskapsform, ved at et avfalls-iks eier et avfalls-as. Problemstillingene knyttet til denne selskapskonstellasjonen har vært drøftet sammen med eierkommunene. Følgende tjenester er lagt til interkommunalt samarbeid: - Avlastningshjem for barn og unge med psykisk og/eller fysisk funksjonshemming - Barnevernsvakt - Feiertjenester og branntilsyn - Introduksjonssenter for flyktninger/innvandrere - Interkommunalt utvalg for akutt forurensing - Krisesenter - Kulturskole vest - Landbrukskontor - Mortenstua skole - Sommeropplevelser - Tolketjeneste - Smaalensveven Følgende tjenester er lagt til interkommunale selskap: - Interkommunalt avløpsanlegg (renseanlegg og ledningsanlegg) - Driftsassistanse (avløpsanlegg og utslipp) - Kommunerevisjon - Kontrollutvalgsekretariat - Legevakt - Renovasjon - Miljørettet helsevern - Arkiv Følgende tjenester er lagt til heleide kommunale aksjeselskaper: - Sysselsetting for yrkeshemmede - Boliger for utleie Følgende tjenester er lagt til aksjeselskaper der kommunen er deleier: - Alarmsentral - Kulturhus - Badeanlegg - Voksenopplæring - Sekretariat for regionrådet Følgende private barnehager finnes i Askim: - Skolegata barnehage (139 barn) - Portveien 2 barnehage (17 barn) - Askim menighets barnehage (26 barn) - Betania barnehage (22 barn) - Steinerbarnehagen i Indre Østfold (19 barn) - Sole familiebarnehage (11 barn) - Regnbuen familiebarnehage (11 barn) 14

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

Kommuneblomst: Linnea

Kommuneblomst: Linnea Innholdsfortegnelse RÅDMANNENS BETRAKTNINGER... 3 ØKONOMISK RESULTAT... 4 Driftsregnskapet... 5 Investeringsregnskapet... 12 Balanseregnskapet... 16 Balansen... 17 MEDARBEIDERE... 21 ORGANISASJON... 26

Detaljer

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10.

Årsmelding 2014. med årsberetning. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter. Ås kommune www.as.kommune.no BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 10. Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding med årsberetning BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 1. JUNI 215 154* 154* Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING ORDFØRERS KOMMENTAR...

Detaljer

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT...

RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS TILBAKEBLIKK... 5 ØKONOMISK RESULTAT... 7 DRIFTSREGNSKAPET... 7 INVESTERINGSREGNSKAPET... 16 BALANSEN... 20 FINANSFORVALTNING... 23 MEDARBEIDERE... 25 MEDARBEIDERTILFREDSHET...

Detaljer

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2009. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2009 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2009.................................... 2 2. Resultater og økonomisk utvikling......................................

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess!

begivenheter i 2010 Januar: norges beste skoleeier Februar: Snørydding i Stavanger MarS: Mangfold på menyen april: What a mess! Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 Begivenheter i 2010 Januar: Norges beste skoleeier Stavanger ble tildelt Skoleeierprisen 2009 i januar. Juryen roste kommunens målrettede skoleutvikling gjennom flere

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016

2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 MOLDE KOMMUNE F-sak 158/12 K-sak 130/12 Kommunestyrevedtak 13. desember 2012 R ESPEKT O MSORG S AMARBEID = E FFEKTIVITET Mål: Satsingsområder: - Hjerte for regionen

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3

Innhold. Grimstad kommune årsrapport 2013 3 Årsmelding 2013 Forsidebildet Bildet på forsiden er fra Binabben. Lokalitetsanviseren som er avbildet, er en gave til Selskapet for Grimstad bys vel fra Den norske Creditbank (DnC) i 1997, i forbindelse

Detaljer

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2008. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2008 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2008 2 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Balansert målstyring 5 2.2 Økonomisk analyse 8 2.2.1 Den

Detaljer

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning

Innhold. I Oversikt og analyser. II Rapport for virksomhetsområdene. III Avslutning Innhold I Oversikt og analyser 1.1 Innledning 2 1.2 Virksomheten i 2005 2 1.3 Økonomisk analyse 7 1.4 Kort om finansforvaltningen 16 1.5 Avviksanalyse og regnskapsmessig resultat 19 II Rapport for virksomhetsområdene

Detaljer

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn

Årsberetning 2013. Sammen om Porsgrunn Årsberetning 2013 Sammen om Porsgrunn INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Arbeidet i Porsgrunn kommune i 2013 2 Side 2. Resultater og økonomisk utvikling 5 2.1 Den økonomiske utviklingen i 2013....................................

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Årsberetning 2014. Andebu kommune

Årsberetning 2014. Andebu kommune INTRODUKSJON... 3 RÅDMANNENS FORORD... 5 FELLES MÅLEKORT FOR KOMMUNEN 2014 2017... 6 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 8 ORGANISASJONEN... 9 ORGANISERING OG LIKESTILLING... 9 INTERNKONTROLL... 10 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

Detaljer

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73

Songdalen kommune Årsrapport 2010 Side 1 av 73 Årsrapport 2010 Side 1 av 73 INNHOLDSOVERSIKT Side Innledning 3 Den økonomiske utviklingen 4 Samfunnsutviklingen 20 Overordnede og sektorovergripende mål 24 Barnehagene 33 Skolene 37 Kultur og levekår

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011

SEL KOMMUNE ÅRSMELDING 2011 1 SEL KOMMUNE ÅRSMELDING Foto: Scanpix oversiktsbilde Otta sentrum 10. juni. 2 Innholdsfortegnelse Side Innledning 3 Administrasjonssjefens kommentar 4 Ordførerens kommentar - det politiske år 6 Kommunens

Detaljer

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner

Veileder. Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Veileder Økonomiplanlegging i kommuner og fylkeskommuner Innhold Forord 5 1. Langsiktig økonomiplanlegging 7 2. Om økonomiplanen 9 Kommuneloven

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag

Overhalla kommune Årsberetning 2009 Rådmannens forslag Overhalla kommune Årsberetning 29 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK SITUASJON 3 Driftsregnskpet 3 Investeringsregnskapet 5 1.1 Driftsinntekter 6 1.2 Driftsutgifter 1 1.3 Brutto driftsresultat

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017

Budsjett 2014 Økonomiplan 2014-2017 2014 Økonomiplan 2014-2017 Formannskapets grunnlag 26.11.2013 Froland kommune Innhold Rådmannens kommentar...4 Politiske mål og prioriteringer...6 Forord... 6 Hovedmål... 6 Andre mål, prioriteringer og

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer