Å R S R A P P O R T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001

2 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 1 og Flatenfoss 2 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 467 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i Froland kommune, hvor også selskapets administrasjon er lokalisert. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft A/S etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm og Århus, i tillegg til Arendal. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Innhold Styrets beretning 1 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter 8 Revisjonsberetning 18 Regnskapsinformasjon (NVE) 18 Finansielle hovedtall og nøkkeltall 19 Generalforsamling 19 Utbytte og Risk-beløp 20 Kapasitet og ytelse 20 Omslagsbildet: Nelaugmagasinet Foto: Dannevig Foto Grafisk produksjon: Arendal Trykk AS, Arendal Telefon

3 Styrets beretning KONSERNRESULTAT OG UTBYTTE Konsernet fikk i 2001 et underskudd før skatt og minoritetsposter på kr 153,4 mill., mot et overskudd på kr 115,9 mill. i Det svake resultatet skyldes at utviklingen i verdipapirmarkedet har medført nedskrivning av verdipapirporteføljen med kr 271,6 mill. Sistnevnte beløp utgjør porteføljens urealiserte kurstap pr Driftsresultatet ble kr 64,3 mill., mot kr 28,0 mill. i Finansresultatet ble et underskudd på kr 217,7 mill., mot et overskudd på kr 87,9 mill. året før. Finansinntektene inkluderer realiserte aksjegevinster med kr 57,4 mill. I 2000 utgjorde realiserte aksjegevinster kr 88,7 mill. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 25,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse vil utbyttet bli utbetalt den 3. juni TILSIG, PRODUKSJON OG FORBRUK Generelt For landet som helhet var tilsiget i % høyere enn normalt. Total kraftproduksjon ble 121 TWh, 103 % av midlere års produksjon, men 14 % lavere enn i Vinteren/våren var forholdsvis kald i store deler av landet, sommeren/høsten var mild, og desember var kald. Det alminnelige kraftforbruk økte med 3,9 %. Dersom forbrukstallene korrigeres for unormale temperaturforhold, sank det alminnelige forbruk med 0,7 %. Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 2,1 %. Landets netto kraftimport var 3,6 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet (systemprisen) var i gjennomsnitt ca 80 % høyere enn året før. Ved årsskiftet 2001/2002 var magasinfyllingen i Norge ca 2 TWh lavere enn medianverdien for årene Snømengden i magasinområdene var også noe mindre enn normalt. Totalt var beholdningen av vann og snø ca 5 TWh mindre enn normalt for årstiden. I Sverige var tilsvarende beholdning omtrent normal for årstiden. VANN OG NEDBØRSFORHOLD Arendalsvassdraget Ved årsskiftet 2000/2001 var magasinbeholdningen 1206 mill. m 3. Beregnet snømagasin var noe mindre enn normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 122 % av det normale for årstiden. I 2001 falt det i gjennomsnitt 1133 mm nedbør for 16 målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjør 105 % av nedbøren i et normalår. I motsetning til i 2000 kom nedbøren relativt jevnt fordelt over året, og det aller meste kunne utnyttes i kraftstasjonene, uten flomtap av betydning. Ved årsskiftet 2001/2002 var magasinbeholdningen i Arendalsvassdraget 937 mill. m 3. Dette utgjorde 69 % av fulle magasiner. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 35 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 92 % av det normale for årstiden. PRODUKSJON OG SALG Morselskapet Brutto kraftproduksjon i 2001 ble 520,9 GWh. Dette tilsvarer 116 % av normalt. I 2000 var bruttoproduksjonen 538,6 GWh. Samlet inntekt fra salg av kraft ble kr 89,7 mill. Fratrukket kostnader til kjøp av kraft ble nettoinntekten fra kraftsalget kr 88,8 mill., en økning på kr 25,3 mill. i forhold til Økningen skyldes en vesentlig høyere gjennomsnittlig kraftpris. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 50,3 GWh. Inntekten av fastkraftsalget ble kr 7,3 mill., mot kr 12,5 mill. i Det er ikke inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring av en del av forventet spotkraftsalg det nærmeste året. Sikringssalget utgjør 15 GWh. Inntektene fra salg av spotkraft ble kr 82,3 mill., tilsvarende 17,4 øre/kwh, mot henholdsvis kr 51,4 mill. og 11,5 øre/ kwh i Midlere ukepris i NordPools døgnmarked (referert Oslo) har variert fra 14,1 øre/kwh (uke 1) til 27,2 øre/kwh (uke 6). Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 18,6 øre/kwh, mot 9,8 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring ble driftskostnadene i 2001 kr 29,0 mill., mot kr 31,3 mill i Å R S R A P P O R T

4 Styrets beretning Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Av større arbeider nevnes montasje og idriftsettelse av nytt kontrollanlegg, inklusive nytt digitalt vern, for aggregat 3 i Bøylefoss. Videre er anskaffet ny grindrensker til Flaten 2. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør kr 1,2 mill. I oktober oppstod en vannlekkasje i tilknytning til turbin 2 på Bøylefoss. Aggregatet fikk stans i ca 2 uker, noe som medførte et produksjonstap på 1,7 GWh. Det tilhørende økonomiske tapet ble delvis dekket av avbruddsforsikringen. Driften av anleggene har forøvrig gått uten uhell eller skader av betydning. FINANSVIRKSOMHETEN Strategi og mål Forutsatt at selskapet finner interessante investeringsobjekter, ligger det i selskapets strategi å utnytte sine finansielle ressurser gjennom investeringer i andre selskaper. Investeringene skal i hovedsak konsentreres om børsnoterte, likvide papirer. Porteføljen skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Målet er, gjennom utbytte og økt aksjekurs, å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid, målt i forhold til Oslo Børs Hovedindeks. Investeringsbeslutninger tas av styret. Resultater Selskapets investeringsvirksomhet fikk i 2001 et svakt resultat. Porteføljens avkastning før skatt ble minus 20,2 %, mot pluss 8,0 % i Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning minus 15,2 % i 2001 og minus 2 % i I løpet av året sank porteføljens urealiserte gevinst fra kr 90 mill. til minus kr 272 mill. Mottatt utbytte på verdipapirer utgjorde kr 41,9 mill. Alle selskapets aksjer i Royal Caribbean Cruises, Norsk Hydro og Norske Skog ble solgt i løpet av året. Sammen med salg av en mindre andel av beholdningen av aksjer i Den norske Bank, ga salgene et samlet proveny på kr 344,3 mill. og en gevinst på kr 57,4 mill. I løpet av året ble det i alt kjøpt aksjer for kr 172,2 mill. De største kjøpene gjaldt Glamox (kr 108 mill.) og Bergesen d.y. (kr 41 mill.) Selskapets eierandel i Glamox er etter dette i underkant av 50 %. Med hjemmel i vedtak på ordinær generalforsamling 2000, har selskapet kjøpt egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 407. Dette utgjør også hele beholdningen. I november garanterte selskapet for fulltegning av en planlagt aksjeemisjon i Norsk Vekst ASA våren Garantibeløpet tilsvarer 100 % av emisjonsbeløpet på kr 50 mill. Et fastrentelån (6,8 %) på NOK 200 mill. ble i oktober innfridd og erstattet av et lån på CHF 37 mill. med flytende rente. PERSONALE, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ Ved årsskiftet var det 16 heltidsansatte og 4 deltidsansatte i morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt. Bedriften har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Sykefraværet har vært på 135 dager, hvilket tilsvarer 3,4 % av total arbeidstid. Det har i 2001 ikke vært personskader eller ulykker. Utenom turbinskade omtalt under foranstående avsnitt Tekniske anlegg, har det heller ikke vært materielle skader av betydning. Selskapets drift påvirker i liten grad det ytre miljø. DATTERSELSKAP Markedskraft AS eies med 58,6 % av Arendals Fossekompani ASA. Øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte. Markedskraft AS eier 100 % av aksjene i Markedskraft AB og Markedskraft Danmark AS, samt 91 % av aksjene i Kelin Kraft AS. Markedskraft AS med datterselskaper fikk et konsolidert overskudd før skatt på kr 5,3 mill., mot et tap på kr 5,1 mill. i Resultatforbedringen skyldes tiltak som ble iverksatt i andre halvår Å R S R A P P O R T

5 Styrets beretning Markedskraft AS, Markedskraft AB og Markedskraft Danmark AS hadde ved årsskiftet til sammen 38 ansatte. Kelin Kraft AS hadde 7 ansatte. AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp hadde selskapet 964 aksjonærer, det samme som ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det, inklusive selskapets egne kjøp, omsatt aksjer, tilsvarende 1,2 % av totalt antall aksjer i selskapet. Markedsverdien av Arendals Fossekompani ASA, basert på omsetningskursen ved årsskiftet, var kr 995 mill., mot kr 1070 mill. ved årets begynnelse. Korrigert for utbetalt utbytte tilsvarer dette en verdireduksjon på 1,2 %. I samme tidsrom sank hovedindeksen ved Oslo Børs med 15,2 %. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for årsregnskapet. Selskapets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i selskapets verdier. DEKNING AV ÅRETS UNDERSKUDD Inklusive nedskrivning av verdipapirbeholdningen med kr 271,6 mill. utgjør det regnskapsmessige underskudd i Arendals Fossekompani ASA kr 101,1 mill. Styret foreslår underskuddet dekket på følgende måte: Utbytte, kr 25,00 pr aksje kr Fra fond for vurderingsforskjeller kr Fra annen egenkapital kr Sum disponert kr Jon. R. Gundersen styreformann Froland, 21. mars 2002 Kristian Zachariassen FREMTIDSUTSIKTER Det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli nesten like stor som i Siden årskiftet har det kommet langt mer enn normalt med nedbør både i Norge og Sverige. Samtidig har vinteren vært mild. Samlet beholdning av magasinvann og snø er for tiden vesentlig høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men likevel lavere enn i Selv om det også er en rekke andre forhold som påvirker kraftprisen, antar vi alt i alt at årets gjennomsnittlige kraftpris blir et sted mellom kraftprisen i hhv 2000 og Det samme antas i så fall også å gjelde selskapets driftsresultat. På lengre sikt kan et ytterligere høyere prisnivå på elektrisk kraft forventes etter hvert som kraftoverskuddet i Europa blir redusert. Internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil også kunne bedre vannkraftens lønnsomhet. Svein Erik Amundsen Kjell Chr. Ulrichsen Jarle Ø. Gundersen Sverre Valvik adm.direktør Å R S R A P P O R T

6 Resultatregnskap KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Note Driftsinntekter Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av kraft og nettleie Lønn og sosiale kostnader 3, Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Resultat fra investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt 4, Sum finansinntekter Verdireduksjon omløpsaksjer Rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Minoritetens andel av resultatet Årsresultat Disponering av årsresultat Foreslått utbytte Til / fra fond for vurderingsforskjeller Til / fra annen egenkapital Sum Resultat pr. aksje -40,79 40,70 130,92 Froland, 21. mars 2002 Jon R. Gundersen Kristian Zachariassen Svein Erik Amundsen styreformann Jarle Ø. Gundersen Kjell Chr. Ulrichsen Sverre Valvik adm. direktør Thor Gabrielsen økonomisjef 4 Å R S R A P P O R T

7 Balanse Eiendeler KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Note Anleggsmidler IMMATERIELLE EIENDELER Konsesjoner 6, Utsatt skattefordel Goodwill VARIGE DRIFTSMIDLER Vassdragsreguleringer Kraftverk Netteiendeler Annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler FORDRINGER Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer INVESTERINGER Omløpsaksjer Andre finansielle instrumenter BANKINNSKUDD OG KONTANTER Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) beholdning av egne aksjer ( aksjer) Overkursfond OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital beholdning av egne aksjer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser ANNEN LANGSIKTIG GJELD Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Å R S R A P P O R T

8 Kontantstrømoppstilling KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg av varer og tjenester Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk Utbet. til ansatte, pensjonsinnretninger, arb.g.avg., skattetrekk m.v Innbetalinger av utbytte Innbetalinger av renter o.l Utbetalinger av renter Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Effekt av valutakursendringer Innbet. v/ salg av verdipap. for kortsiktig handelsformål Utbet. v/ kjøp av verdipap. for kortsiktig handelsformål Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og goodwill Utbetalinger til langsiktige utlån Innbetalinger fra lån ansatte, grunnkjøpsobl. og ansvarlig lån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innskudd / - tilbakebetalt innskudd stille interessenter Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling/-utbetalinger res. stille interessenter Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Utbetaling ved kjøp av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Inntekt/kostnad fra investering i datterselskap Underskudd KS-andel Endring i kundefordringer og andre korts. fordringer Endring i leverandørgjeld Kursregulering aksjer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter I konserntallene inngår kontantstrømmene som følger av kraftomsetning formidlet av datterselskapet Markedskraft AS. Oppstillingen viser de faktiske, brutto kontantstrømmer for foretaket. 6 Å R S R A P P O R T

9 AKKUMULERT NEDBØR MAGASINFYLLING (%) ENERGIPRODUKSJON DRIFTSRESULTAT KONSERN KONTRAKTSFORPLIKTELSER KURSUTVIKLING Kurser inkl. utbytte Å R S R A P P O R T

10 1 Noter Noter til regnskapet NOTE 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapene for morselskap og konsern består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapene for morselskap og konsern er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datter- og datterdatterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske datterdatterselskaper Ved omregning av utenlandske selskapers årsregnskaper fra utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årsslutt. Den differansen som oppstår ved at selskapets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital, føres normalt som korreksjon til konsernets egenkapital. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egenkapital, er vist som egne poster. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter i morselskapet. I konsernregnskapet inngår datterselskapenes inntekter i andre driftsinntekter. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og kostnader vedrørende konsesjoner, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid / tiden frem til fornyelse av konsesjonen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Utgifter forbundet med normalt og periodisk vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris 8 Å R S R A P P O R T

11 1 Noter på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på linjen Resultat fra investering i datterselskap. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt anleggsmiddel. Finansplasseringer Børsnoterte aksjer og andre finansielle instrumenter (bl.a. ikke børsnoterte aksjer) vurderes samlet til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har sikrede og usikrede pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Utsatt skattefordel og skattekostnad Utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skattefordel sammen med betalbar skatt for inntektsåret, korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Å R S R A P P O R T

12 2 3 Noter NOTE 2 Salg av kraft (1000 kr) Salg av fastkraft Salg av spotkraft Sum Kjøp av kraft Nettleie Sum NOTE 3 KONSERN MORSELSKAP Lønnskostnader m.m. (1000 kr) Brutto lønn og honorarer Sykepenger, aktiverte lønnsutbetalinger Sum Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Arendals Fossekompani ASA Godtgjørelser til styre og adm. direktør (1000 kr) Godtgjørelser i 2001 Adm. direktør Styret Lønn/honorar Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 114 Adm. direktør Særskilt vederlag ved opphør av ansettelsesforholdet Lønn i opps.tid 6 mnd. + lønn i påf. 6 mnd. Lån i selskapet 70 Årlige avdrag 6 Lån og sikkerhetsstillelser Ansatte Samlet lån 912 Samlede sikkerhetsstillelser - VILKÅR FOR LÅN: Samtlige lån forrentes etter en sats som til enhver tid ikke utløser skattemessig fordel. Lånene avdras over 5 år (bil) og 20 år (bolig). Lån over kr er sikret med pant i fast eiendom. REVISJONSHONORARER: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr I tillegg kommer annen bistand kr For konsernet utgjør revisjonshonoraret kr , og annen bistand kr Å R S R A P P O R T

13 Noter NOTE 4 Store enkelttransaksjoner Salg: Antall aksjer Salgssum (mill. kr) Norsk Hydro Norske Skog Royal Caribbean Cruises Kjøp: Antall aksjer Kjøpssum (mill. kr) Glamox Bergesen d.y NOTE 5 KONSERN MORSELSKAP Annen finansinntekt (1000 kr) Utbytte på verdipapirer Gevinst ved salg av verdipapirer Reversering nedskrivning omløpsaksjer Annen finansinntekt Sum NOTE 6 Konsesjoner Selskapets kraftproduksjon er basert på konsesjonsfrie fallrettigheter. Kraftstasjonene utnytter Arendals Vasdrags Brugseierforenings reguleringskonsesjoner. Disse er gitt uten tidsbegrensning, men vilkårene vil bli gjenstand for revidering i år NOTE 7 Driftsmidler (1000 kr) Goodwill Konse- Vassdrags- Kraft- Nett- Annen Drifts- Sum sjoner reguleringer verk eiendeler fast løsøre o.l. eiendom inventar Morselskap: Kostpris Tilgang Avgang til ansk.kost Kostpris Akk. ord. avskr Årets ord. avskrivninger Akk. ord. avskr. solgte dr.midl Akk. ord. avskr Bokført verdi pr Konsern: Kostpris Tilgang Avgang til ansk.kost Kostpris Akk. ord. avskr Årets ord. avskrivninger Akk. ord. avskr. solgte dr.midl Akk. ord. avskr Bokført verdi pr Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær lineær lineær lineær Avskrivningssatser % Å R S R A P P O R T

14 8 9 Noter NOTE 8 Skatter (1000 kroner) Skattesystemet for kraftforetak er tredelt og består av følgende elementer: Ordinær inntektsskatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatt beregnes med 1,3 øre pr. kwh av selskapets gjennomsnittlige årsproduksjon siste 7 år. Beregnet naturressursskatt fratrekkes i selskapets betalbare skatt på alminnelig inntekt. Naturressursskatten tilfaller kommunene og fylkene i konsesjonsområdet. Grunnrenteskatt fastsettes for hvert enkelt kraftverk og tilfaller staten. Grunnlaget for denne skatten er brutto grunnrenteinntekt fratrukket driftsomkostninger og friinntekt. Grunnrenteinntekten bygger på markedspriser og avviker derfor fra selskapets regnskapsførte omsetningstall. (1000 kr) Midlertidige forskjeller alminnelig inntekt morselskap Skattemessig mindre- / - merverdi aksjer Anleggsreserver kraftverk Anleggsreserver andre eiendeler Pensjonsforpliktelser Sum midlertidige tidsforskjeller Grunnlag utsatt skattefordel Utsatt skattefordel 28% Utsatt skattefordel konsern Utsatt skattefordel datterselskap Utsatt skattefordel konsern Betalbar skatt alminnelig inntekt morselskap Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endringer i midlertidige forskjeller Skattemessig resultat Beregnet skatt 28% Godtgjørelsesfradrag vedr. mottatte aksjeutbytter Betalbar skatt Grunnrenteskatt Brutto grunnrenteinntekt Brutto fradrag inklusive avskrivninger Friinntekt Anvendt fremførbar negativ grunnrenteinntekt Netto grunnrenteinntekt Beregnet grunnrenteskatt 27 % Akk. fremførbar negativ grunnrenteinntekt (inkl. renter) Årets skattekostnad morselskap Årets naturressursskatt Årets betalbare skatt på alminnelig inntekt, fratrukket årets naturressursskatt Årets betalbare grunnrenteskatt Årets endring utsatt skatt Skattekostnad Årets skattekostnad konsern Årets skattekostnad morselskap Årets betalbare skatt datterselskap Årets endring utsatt skatt - datterselskap Sum skattekostnad konsern NOTE 9 Kontanter, bank og postgiro Av totale bankinnskudd i konsernet er kr 2 mill. bundet som sikkerhet overfor Nord Pool ASA. Innvilget, ikke benyttet kassakreditt, utgjør kr 152 mill. 12 Å R S R A P P O R T

15 10 Noter NOTE 10 Antall Eierandel i % Balanseført verdi / vekt Markedsverdi Omløpsaksjer (mill. kr) % 2000 % BØRSNOTERTE AKSJER Norske Skog ,8 83,1 5,8 100,8 Norske Skog B ,5 15,7 1,1 17,6 Norsk Hydro ,2 119,4 8,3 148,8 Bergesen d.y. - A ,0 4,1 464,3 35,4 423,2 29,5 360,9 283,2 Royal Caribbean Cruises ,2 62,8 4,4 69,0 DnB Holding ,8 0,8 165,0 12,6 168,7 11,8 243,6 294,8 Norsk Vekst ,6 13,6 168,3 12,8 168,4 11,7 35,8 113,1 Norsk Vekst Forvaltning ,6 13,6 3,8 0,3 3,8 0,3 4,5 10,0 EDB Business Partner ,9 0,9 54,3 4,1 54,3 3,8 39,8 78,8 Nera ,4 0,4 16,4 1,3 16,4 1,1 8,8 17,1 Sait Stento ,6 2,7 26,4 2,0 26,4 1,8 13,8 15,8 Sait Stento tegningsretter ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Telenor ,2 0,2 119,0 9,1 119,0 8,3 109,4 110,5 Enitel ,1 0,8 0,1 1,1 Sum børsnoterte aksjer 1 017, ,0 816, ,8 UNOTERTE AKSJER Eiendomsspar ,8 0,7 3,1 0,2 3,1 0,2 18,3 15,9 Victoria Eiendom ,6 3,6 3,1 0,2 3,1 0,2 31,0 27,7 Cogen ,1 4,1 3,9 0,3 3,9 0,3 0,5 0,5 Glamox ,9 31,5 187,8 14,3 79,8 5,6 75,2 132,8 Scan-Matic ,0 35,0 5,3 0,4 5,3 0,4 5,3 5,3 Hydrotech ,1 2,2 5,0 0,4 5,0 0,3 9,1 9,1 Powel ,4 11,8 0,9 9,9 World Wide Mobile Communication ,0 40,0 67,3 5,1 67,3 4,7 67,3 67,3 Norsk Vekst II ,5 12,5 5,0 0,4 5,0 0,3 5,0 5,0 Sum unoterte aksjer 292,3 172,5 221,7 263,6 Sum omløpsaksjer 1 309,8 100, ,5 100, , ,4 Kursregulering 271,6 - Balanseført verdi 1 038, ,5 Markedsverdien av markedsbaserte verdipapirer er beregnet ut fra omsetningskursen på Oslo Børs ved årets slutt. Verdien av øvrige verdipapirer er basert på sist kjente omsetningskurser. VERDIPAPIRER VURDERT SOM ANLEGGSMIDLER Nefo Fender ,2 1,2 0,5 0,5 0,5 0,5 Sum verdipapirer vurdert som anleggsmidler 0,5 0,5 0,5 0,5 Å R S R A P P O R T

16 Noter NOTE 11 Andeler i kommandittselskaper (1000 kr) ,91 % av KS NORSK VEKST I Andel av årets resultat Andel omløpsmidler Gjeld 1 1 Netto bokført verdi Andel av ikke innkalt kapital ,25 % av KS NORSK VEKST II Andel av årets resultat Andel omløpsmidler Gjeld Netto bokført verdi Andel av ikke innkalt kapital NOTE 12 Mellomværende med selskap i samme konsern (1000 kr) Lån til Markedskraft AS Markedskraft AS andre fordringer NOTE 13 Investering i datterselskap Markedskraft AS ble etablert og har en aksjekapital på kr 23,2 mill. Selskapet Arendals Fossekompani ASA har en eierandel og stemmeandel på 58,6% i selskapet, som har forretningskontor i Arendal. Anskaffelseskost og egenkapital på anskaffelsestidspunktet var kr 2 mill. (1000 kr) Inngående balanse andel årets resultat (etter minoritetsinteresser) utbytte valutadifferanse ved omregning av utenlandsk datterselskap -321 Utgående balanse Ansatte i Markedskraft AS er i januar 2001 blitt tildelt opsjoner som medfører at Arendals Fossekompani s eierandel kan reduseres til 51 % på nærmere fastsatte vilkår. Datterdatterselskaper: Markedskraft AS eier 100 % av Markedskraft AB i Sverige, som har en aksjekapital på SEK 3 mill. Markedskraft AS eier 100 % av Markedskraft AS i Danmark, som har en aksjekapital på DKK 1,8 mill. Markedskraft AS eier 100 % av Markedskraft Termin AS, som har en aksjekapital på NOK Markedskraft AS eier 91 % av Kelin Kraft AS, som har en aksjekapital på NOK NOTE 14 Pensjoner og pensjonsforpliktelser (1000 kr) Pensjonsordningene behandles regnskapsmessig i henhold til NRS for pensjonskostnader. I henhold til denne regnskapsstandarden skal selskapets pensjonsordning behandles som en ytelsesplan. Selskapet har pensjonsordninger som omfatter i alt 40 personer. Tilsvarende tall for konsernet er 64 personer. Ordningene gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelsen på ytelsene fra folketrygden. Forpliktelsene er i hovedsak dekket gjennom kollektiv pensjonforsikring i Storebrand. 14 Å R S R A P P O R T

17 Noter KONSERN MORSELSKAP (1000 kr) Årets pensjonskostnad Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av pensjonsforpliktelsen Avkastning på pensjonsmidler Netto amortisering av estimatavvik Tilskudd til pensjonsordning i svensk datterdatterselskap Netto pensjonskostnad Avstemming av pensjonsordningenes finansierte status pr mot beløp i balansen Pensjoner dekket gjennom forsikringsordninger Beregnede pensjonsforpliktelser (inkl. arbeidsgiveravgift) Pensjonsmidler (til markedsverdi) Ikke resultatført estimatavvik og planendringer Netto pensjonsforpliktelse Pensjoner over driften, inkl. forpliktelser etter AFP-ordningen Beregnede pensjonsforpliktelser Ikke resultatført estimatavvik Netto pensjonsforpliktelse Økonomiske forutsetninger Diskonteringsrente 5% 5% 5% 5% Forventet lønnsregulering / pensjonsøkning 3% 3% 3% 3% Regulering av folketrygdens grunnbeløp 3% 3% 3% 3% Forventet avkastning på fondsmidler 6% 6% 6% 6% Som aktuarmessige forutsetninger for demografiske faktorer og avgang er lagt til grunn vanlig benyttede forutsetninger innen forsikring. NOTE 15 Obligasjoner og andre fordringer som forfaller senere enn ett år etter regnskapsårets slutt (1000 kr) Lån til Constantia AS Lån til ansatte og tidligere ansatte NOTE 16 Langsiktig gjeld (1000 kr) OBLIGASJONSLÅN: 13 1/2 % lån av 1983/2008 Rente : 7,625 % Lånet forfaller til betaling mer enn fem år etter regnskapsårets slutt. Rentereguleres Avdragsprofil: deretter Markedsverdi ,65 % lån av 1993/2003 Fast rente for hele låneperioden Markedsverdi Sum balanseført verdi Sum markedsverdi Neste års avdrag på langsiktig gjeld GJELD TIL KREDITTINSTITUSJONER: Fastrentelån: 6,8 % lån av 1996 Fast rente for hele låneperioden Gjeldsbrevlån 37,1 mill. CHF: LIBOR + fast margin Flytende rente for hele låneperioden Gjeldsbrevlån: NIBOR + fast margin Flytende rente for hele låneperioden Sum balanseført verdi Å R S R A P P O R T

18 Noter NOTE 17 Pantstillelser og garantiansvar (1000 kr) Sikkerhet for opptatte gjeldsbrevlån med flytende rente til en motverdi av NOK 450 mill. er avgitt i form av negativ pantsettelseserklæring. Datterselskapets kundefordringer er stillet som sikkerhet for avgitt bankgaranti. Som sikkerhet for kassekreditt er deponert aksjer i Bergesen d.y. ASA. KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Følgende forpliktelser er sikret ved pant: Partialobligasjonslån Fastrentelån Gjeldsbrevlån LIBOR - CHF Gjeldsbrevlån NIBOR - NOK Kassakreditt Garantiansvar m.v Eiendeler stillet som sikkerhet (bokført verdi): Kraftverk Netteiendeler Annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar Aksjer Kundefordringer NOTE 18 Egenkapital (1000 kr) Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Sum Fond for Annen Års- Selskaps- Overkurs- vurderings- egenresultat kapital fond forskjeller kapital Utbytte MORSELSKAP Egenkapital Årsresultat Egenkapital Årsresultat Kjøp av egne aksjer Valutadifferanse datterselskap Egenkapital pr KONSERN Inkl.min.int. Egenkapital NOTE 19 Finansiell markedsrisiko Selskapet har et lån i CHF inngått til kurs 538,68 basert på flytende rente og kurs. I tillegg er konsernet utsatt for en begrenset valutarisiko vedr. Markedskraft s kundefordringer og innbetalt egenkapital i datterselskaper i Danmark og Sverige. En endring i rentenivå vil kunne påvirke finansresultatet. En renteendring på f.eks. +/- 1 % p.a. vil medføre en resultateffekt på -/+ kr 4,5 mill. pr. år. Selskapets aksjeportefølje er utsatt for finansiell risiko. En reduksjon i markedsverdiene på f.eks. 20 %, vil medføre at aksjeporteføljen må nedskrives med kr 208 mill. 16 Å R S R A P P O R T

19 20 Noter NOTE 20 Aksjonærforhold AKSJEKAPITAL Total aksjekapital er kr ,- fordelt på aksjer a kr 10,- Pr eide selskapet egne aksjer. VEDTEKTSBESTEMMELSER OM STEMMERETT Fra vedtektenes 11 refereres følgende vedrørende stemmerett: På generalforsamlingen har hver aksje en stemme. Ingen aksjeeier kan personlig eller ved fullmakt avgi stemme for mer enn en fjerdedel av det samlede antall aksjer. Aksjer som overdras til ny eier gir ikke stemmerett før det er gått minst tre uker fra ervervet er anmeldt til selskapet. På generalforsamlingen fattes alle beslutninger med simpelt flertall av de avgitte stemmer, med unntak av de som fremgår av lov eller vedtekter. Valg avgjøres i tilfelle stemmelikhet ved loddtrekning. AKSJEEIERE Under henvisning til regnskapslovens 7-26 kan følgende opplyses om aksjer som eies av hvert enkelt medlem av styret, og adm. direktør, idet aksjer som eies av ektefelle, mindreårige barn, eller av selskap hvor vedkommende har bestemmende innflytelse, er inkludert: Aksjebeholdning Egne aksjer Nærstående Sum Styret Jon R. Gundersen Kristian Zachariassen Svein Erik Amundsen Jarle Ø. Gundersen - - Kjell Chr. Ulrichsen aksjer Adm. direktør Sverre Valvik aksjer DE STØRSTE AKSJONÆRER Aksjonær Antall aksjer % Aksjonær Antall aksjer % Hafslund Invest AS ,0 Svanhild og Arne Musts fond ,8 Bergesen d.y. ASA ,0 Fondsfinans Pensjonskasse ,7 Erik Must A/S ,4 Jydske Bank ,6 Vicama A/S ,6 Herdebred A/S ,6 Skogan Gård AS ,1 Ingerid Bergesen ,5 Erik Must ,7 Cat Invest I ,5 Skandia Grønt Norden ,7 Fondsfinans Utdannelsesfond ,5 Svenska Handelsbanken ,1 Annelise Must ,4 Erik Bøhler ,8 Ove Oland ,3 Skiens Aktiemølle ,8 Sum ,1 FORDELING ETTER ANTALL AKSJER Antall Antall Prosent av Prosent aksjonærer aksjer aksjer 2001 aksjer aksjer ,7 0, aksjer ,5 2, aksjer ,9 1, og flere aksjer ,9 94, ,0 100,0 Å R S R A P P O R T

20 Revisjonsberetning KPMG AS P.O.Box 103 Iuellsklev 4 Telephone Enterprise NO N-4801 Arendal N-4841 Arendal Telefax Til generalforsamlingen i Arendals Fossekompani ASA REVISJONSBERETNING FOR 2001 Ledelsens ansvar og revisors oppgave Vi har revidert årsregnskapet for Arendals Fossekompani ASA for regnskapsåret 2001, som viser et underskudd på kr for morselskapet og et underskudd på kr for konsernet. Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling, noteopplysninger og konsernregnskap. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og administrerende direktør. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Grunnlag for vår uttalelse Vi har utført revisjonen i samsvar med revisorloven og god revisjonsskikk i Norge. God revisjonsskikk krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Uttalelse Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et uttrykk for selskapets og konsernets økonomiske stilling 31. desember 2001 og for resultatet og kontantstrømmene i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god regnskapsskikk opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet, forutsetningen om fortsatt drift og forslaget til dekning av underskuddet er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Arendal 21. mars 2002 KPMG AS Terje H. Holst Statsautorisert revisor Regnskapsinformasjon om resultatenhetene innenfor monopolaktiviteten i samsvar med forskrift fra NVE (1000 kr) Resultatenheter (1000 kr) Distribusjonsnett Regionalnett Sum virksomhet for monopolaktivitet Resultat Justert tillatt inntekt Driftsinntekter (bokførte) Ikke inntektsførte mindreinntekter Kostnader overliggende nett Netto driftsinntekter Driftskostnader ekskl. avskrivninger Ordinære avskrivninger Driftsresultat Årets mindre- (+) / merinntekt (-) Justering av mindreinntekt Avsatt mindreinntekt NVE (ikke bokført) Balanse Kapitalgrunnlag: Anleggsmidler Kortsiktig gjeld Netto kapitalgrunnlag Akkumulert mindre- (+) / merinntekt (-) Avkastning 38,32 % 13,05 % 12,83 % 11,99 % 14,07 % 12,04 % På grunn av at regnskapet avsluttes før årets regnskapsrapport til NVE kan avsluttes, er årets beregnede mindreinntekt ikke bokført. 18 Å R S R A P P O R T

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Modum Kraftproduksjon KF

Modum Kraftproduksjon KF Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 Årsberetning Årsregnskap 2014 Vedtatt i styremøte 14.04.2015 Modum Kraftproduksjon KF Org.nr: 971030674 RESULTATREGNSKAP Resultatregnskap 01.01-31.12. Regnskap

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Styrets beretning 3 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 8 Grafikk 9

Styrets beretning 3 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 8 Grafikk 9 ÅRSRAPPORT 2002 Innhold Styrets beretning 3 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Kontantstrømoppstilling 8 Grafikk 9 Noter 10 Corporate Governance 20 Revisjonsberetning 21 Regnskapsinformasjon (NVE) 22 Finansielle

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008

1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 1. kvartal 2008 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2008 RAPPORT 1. KVARTAL 2008 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2007) KONSERNRESULTAT Konsernresultatet før skatt og minoritetsinteresser pr 31.03

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA - Årsrapport 2003

Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA - Årsrapport 2003 Årsrapport 2003 Arendals Fossekompani ASA Årsrapport 2003 Innhold Styrets beretning 1 Resultatregnskap 4 Balanse... 5 Kontantstrømoppstilling 7 Grafikk 8 Noter.. 9 Corporate Governance 19 Revisjonsberetning

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321

FINANSINNTEKTER OG -KOSTNADER 937 968 1 994 060 2 Finansposter 2-216 571 1 293 321 Resultatregnskap Mor Konsern 2004 2003 Note Note 2004 2003 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTN. 81 468 833 72 447 588 11 Medlemskontingent 11 81 468 833 72 447 588 7 766 472 6 982 418 OU-midler 7 766 472 6

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2014 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2014 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 198 708 213 218 070 000 292 170 850 Annen driftsinntekt 3 3 608 840 2 300

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 1 077 236 782 306 Driftskostnader Varekostnad 598 753

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Sørfold Kraftlag SA. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Sørfold Kraftlag SA Driftsinntekter og driftskostnader Note 2014 2013 Salg energi/overføring 20 347 271 22 076 891 Salg installasjon 8 682 761 9 720 904 Annen driftsinntekt 381 658 981

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Brought to you by Global Reports ÅRSRAPPORT 2001

Brought to you by Global Reports ÅRSRAPPORT 2001 ÅRSRAPPORT 2001 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning

Arsregnskapfor2016 ARKIVFORBUNDET AZETS. Org.nr Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter. Revisjonsberetning Arsregnskapfor2016 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Arsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Azets Insight AS AZETS Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Salgsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening

Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Årsregnskap 2016 Polyteknisk Forening Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 940 702 704 RESULTATREGNSKAP POLYTEKNISK FORENING DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2016 2015 Medlemskontingent

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening

Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Årsregnskap 2016 Trondhjems Kunstforening Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 971 432 098 Årsberetning 2016 Trondhjems kunstforening Adresse: Bispegata 9 A, 7012

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

SANDNES TOMTESELSKAP KF

SANDNES TOMTESELSKAP KF SANDNES TOMTESELSKAP KF RESULTATREGNSKAP 31.12.2015 Regnskap Budsjett Regnskap Noter 31.12.2015 Driftsinntekt Salgsinntekter 3 256 333 192 264 006 289 198 708 213 Annen driftsinntekt 3 7 202 516 3 000

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007

Fredrikstad EnergiNett AS Noter til regnskapet for 2007 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av overføringstjenester skjer på leveringstidspunktet. Tjenester

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2012 Resultatregnskap Note 2012 2011 Salgsinntekt 50 017 749 40 600 600 Annen driftsinntekt 1 876 085 5 602 916 Sum inntekter 51 893 834 46 203 516 Lønnskostnad 2 23 859 021 22 971 413 Avskrivning på varige

Detaljer

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld DRAMMEN HAVN NOTER TIL REGNSKAPET 2014 Note 1 Regnskapsprinsipper Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld Regnskapet for Drammen Havn for 2014 er utarbeidet i henhold til regnskapslovens

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597

Årsregnskap FORUM HOLDING AS. Org. nr. : 992 434 597 Årsregnskap 2014 FORUM HOLDING AS Org. nr. : 992 434 597 Til Vest Revisjon AS Ytrebygdsveien 37, 5251 SØREIDGREND Erklæring fra ansvarlige i styret for Forum Holding AS, i forbindelse med årsoppgjøret

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF

RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF RESULTATREGNSKAP ETTER REGNSKAPSLOVEN 2015 SANDNES EIENDOMSSELSKAP KF Noter 2015 2014 Inntekter Leieinntekter 17 088 451 12 893 864 Andre driftsinntekter 12 411 274 634 186 968 177 Gevinst ved avgang driftsmidler

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014

Finnmarkseiendommen. Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Salgsinntekt 52 388 575 51 672 611 Annen driftsinntekt 2 648 938 3 740 160 Sum inntekter 55 037 513 55 412 771 Lønnskostnad 2 23 983 995 24 323 325 Avskrivning på varige

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015

Finnmarkseiendommen Årsregnskap 2015 Vedlegg 1. Finnmarkseiendommen Resultatregnskap Note 2015 2014 Salgsinntekt 10 52 011 959 52 388 575 Annen driftsinntekt 10 2 253 384 2 648 938 Sum inntekter 54 265 343 55 037 513 Lønnskostnad 2 26 673

Detaljer

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor

Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor Den norske Revisorforening / Den norske Revisorforenings Servicekontor RESULTATREGNSKAP DnR DnRS Noter 2004 2003 2004 2003 Medlemskontingent/Serviceavgift 4 813 283 4 678 486 13 938 519 13 611 895 Salgsinntekt

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS

ÅRSREGNSKAP. Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS ÅRSREGNSKAP Norsk senter for studier av problematferd og innovativ praksis AS 2007 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Annen driftsinntekt 2 51 706 366 44

Detaljer

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7

Kunde: Gj.gått dato/sign: Side: Side 1 av 7 Side 1 av 7 1 Generelt opplysningsplikt Denne sjekklisten dekker minimumskrav for små foretak (jfr. definisjon i RL 1-6). Det er utarbeidet en egen sjekkliste for mellomstore og store foretak. Obligatoriske

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer