Å R S R A P P O R T

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Å R S R A P P O R T 2 0 0 1"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2001

2 Historikk Arendals Fossekompani ASA ble stiftet 30. januar 1896 med formål "at indkjøbe og ved Salg eller på annen Maade at nyttiggjøre Vandkraft i Nidelvens Vasdrag." Selskapet har gjennom årene stadig bygget ut og modernisert kraftanleggene. I dag har de tre kraftstasjonene Bøylefoss, Flatenfoss 1 og Flatenfoss 2 tilsammen 10 aggregater med samlet ytelse kw. Gjennomsnittlig årsproduksjon de siste 10 år har vært 467 mill. kwh. Selskapets kraftproduksjon foregår i Froland kommune, hvor også selskapets administrasjon er lokalisert. Selskapets virksomhet omfatter videre krafthandel, i begrenset utstrekning også overføring og distribusjon av kraft. I 1992 ble datterselskapet Markedskraft A/S etablert. Markedskraft har kontorer i Stockholm og Århus, i tillegg til Arendal. Utenom kraftvirksomheten har Arendals Fossekompani ASA foretatt betydelige finansielle investeringer i verdipapirer, i det vesentlige i norske selskaper. Innhold Styrets beretning 1 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Kontantstrømoppstilling 6 Noter 8 Revisjonsberetning 18 Regnskapsinformasjon (NVE) 18 Finansielle hovedtall og nøkkeltall 19 Generalforsamling 19 Utbytte og Risk-beløp 20 Kapasitet og ytelse 20 Omslagsbildet: Nelaugmagasinet Foto: Dannevig Foto Grafisk produksjon: Arendal Trykk AS, Arendal Telefon

3 Styrets beretning KONSERNRESULTAT OG UTBYTTE Konsernet fikk i 2001 et underskudd før skatt og minoritetsposter på kr 153,4 mill., mot et overskudd på kr 115,9 mill. i Det svake resultatet skyldes at utviklingen i verdipapirmarkedet har medført nedskrivning av verdipapirporteføljen med kr 271,6 mill. Sistnevnte beløp utgjør porteføljens urealiserte kurstap pr Driftsresultatet ble kr 64,3 mill., mot kr 28,0 mill. i Finansresultatet ble et underskudd på kr 217,7 mill., mot et overskudd på kr 87,9 mill. året før. Finansinntektene inkluderer realiserte aksjegevinster med kr 57,4 mill. I 2000 utgjorde realiserte aksjegevinster kr 88,7 mill. Styret foreslår at utbyttet settes til kr 25,- pr. aksje. Med forbehold om generalforsamlingens godkjennelse vil utbyttet bli utbetalt den 3. juni TILSIG, PRODUKSJON OG FORBRUK Generelt For landet som helhet var tilsiget i % høyere enn normalt. Total kraftproduksjon ble 121 TWh, 103 % av midlere års produksjon, men 14 % lavere enn i Vinteren/våren var forholdsvis kald i store deler av landet, sommeren/høsten var mild, og desember var kald. Det alminnelige kraftforbruk økte med 3,9 %. Dersom forbrukstallene korrigeres for unormale temperaturforhold, sank det alminnelige forbruk med 0,7 %. Kraftintensiv industri reduserte sitt forbruk med 2,1 %. Landets netto kraftimport var 3,6 TWh. Kraftprisene i engrosmarkedet (systemprisen) var i gjennomsnitt ca 80 % høyere enn året før. Ved årsskiftet 2001/2002 var magasinfyllingen i Norge ca 2 TWh lavere enn medianverdien for årene Snømengden i magasinområdene var også noe mindre enn normalt. Totalt var beholdningen av vann og snø ca 5 TWh mindre enn normalt for årstiden. I Sverige var tilsvarende beholdning omtrent normal for årstiden. VANN OG NEDBØRSFORHOLD Arendalsvassdraget Ved årsskiftet 2000/2001 var magasinbeholdningen 1206 mill. m 3. Beregnet snømagasin var noe mindre enn normalt. Samlet beholdning av vann og snø var 122 % av det normale for årstiden. I 2001 falt det i gjennomsnitt 1133 mm nedbør for 16 målestasjoner i Arendalsvassdraget. Dette utgjør 105 % av nedbøren i et normalår. I motsetning til i 2000 kom nedbøren relativt jevnt fordelt over året, og det aller meste kunne utnyttes i kraftstasjonene, uten flomtap av betydning. Ved årsskiftet 2001/2002 var magasinbeholdningen i Arendalsvassdraget 937 mill. m 3. Dette utgjorde 69 % av fulle magasiner. Beregnet snømagasin tilsvarte på samme tidspunkt ca 35 % av normalt. Samlet var beholdningen av vann og snø 92 % av det normale for årstiden. PRODUKSJON OG SALG Morselskapet Brutto kraftproduksjon i 2001 ble 520,9 GWh. Dette tilsvarer 116 % av normalt. I 2000 var bruttoproduksjonen 538,6 GWh. Samlet inntekt fra salg av kraft ble kr 89,7 mill. Fratrukket kostnader til kjøp av kraft ble nettoinntekten fra kraftsalget kr 88,8 mill., en økning på kr 25,3 mill. i forhold til Økningen skyldes en vesentlig høyere gjennomsnittlig kraftpris. Selskapets kraftsalg på faste kontrakter utgjorde 50,3 GWh. Inntekten av fastkraftsalget ble kr 7,3 mill., mot kr 12,5 mill. i Det er ikke inngått nye avtaler om langsiktige leveranser av kraft, men det er foretatt prissikring av en del av forventet spotkraftsalg det nærmeste året. Sikringssalget utgjør 15 GWh. Inntektene fra salg av spotkraft ble kr 82,3 mill., tilsvarende 17,4 øre/kwh, mot henholdsvis kr 51,4 mill. og 11,5 øre/ kwh i Midlere ukepris i NordPools døgnmarked (referert Oslo) har variert fra 14,1 øre/kwh (uke 1) til 27,2 øre/kwh (uke 6). Tilsvarende gjennomsnittlig pris for året var 18,6 øre/kwh, mot 9,8 øre/kwh i Fratrukket kostnader til kraftkjøp og -overføring ble driftskostnadene i 2001 kr 29,0 mill., mot kr 31,3 mill i Å R S R A P P O R T

4 Styrets beretning Tekniske anlegg Det har vært gjennomført normale vedlikeholdsarbeider på kraftanlegg og ledninger. Av større arbeider nevnes montasje og idriftsettelse av nytt kontrollanlegg, inklusive nytt digitalt vern, for aggregat 3 i Bøylefoss. Videre er anskaffet ny grindrensker til Flaten 2. Utgiftsførte kostnader i forbindelse med vedlikeholdsarbeider utgjør kr 1,2 mill. I oktober oppstod en vannlekkasje i tilknytning til turbin 2 på Bøylefoss. Aggregatet fikk stans i ca 2 uker, noe som medførte et produksjonstap på 1,7 GWh. Det tilhørende økonomiske tapet ble delvis dekket av avbruddsforsikringen. Driften av anleggene har forøvrig gått uten uhell eller skader av betydning. FINANSVIRKSOMHETEN Strategi og mål Forutsatt at selskapet finner interessante investeringsobjekter, ligger det i selskapets strategi å utnytte sine finansielle ressurser gjennom investeringer i andre selskaper. Investeringene skal i hovedsak konsentreres om børsnoterte, likvide papirer. Porteføljen skal i det vesentlige bestå av et begrenset antall større investeringer. Målet er, gjennom utbytte og økt aksjekurs, å gi aksjonærene en konkurransedyktig avkastning over tid, målt i forhold til Oslo Børs Hovedindeks. Investeringsbeslutninger tas av styret. Resultater Selskapets investeringsvirksomhet fikk i 2001 et svakt resultat. Porteføljens avkastning før skatt ble minus 20,2 %, mot pluss 8,0 % i Utviklingen for Oslo Børs Hovedindeks var til sammenligning minus 15,2 % i 2001 og minus 2 % i I løpet av året sank porteføljens urealiserte gevinst fra kr 90 mill. til minus kr 272 mill. Mottatt utbytte på verdipapirer utgjorde kr 41,9 mill. Alle selskapets aksjer i Royal Caribbean Cruises, Norsk Hydro og Norske Skog ble solgt i løpet av året. Sammen med salg av en mindre andel av beholdningen av aksjer i Den norske Bank, ga salgene et samlet proveny på kr 344,3 mill. og en gevinst på kr 57,4 mill. I løpet av året ble det i alt kjøpt aksjer for kr 172,2 mill. De største kjøpene gjaldt Glamox (kr 108 mill.) og Bergesen d.y. (kr 41 mill.) Selskapets eierandel i Glamox er etter dette i underkant av 50 %. Med hjemmel i vedtak på ordinær generalforsamling 2000, har selskapet kjøpt egne aksjer til gjennomsnittlig kurs 407. Dette utgjør også hele beholdningen. I november garanterte selskapet for fulltegning av en planlagt aksjeemisjon i Norsk Vekst ASA våren Garantibeløpet tilsvarer 100 % av emisjonsbeløpet på kr 50 mill. Et fastrentelån (6,8 %) på NOK 200 mill. ble i oktober innfridd og erstattet av et lån på CHF 37 mill. med flytende rente. PERSONALE, ARBEIDSMILJØ OG DET YTRE MILJØ Ved årsskiftet var det 16 heltidsansatte og 4 deltidsansatte i morselskapet. Arbeidsmiljøet anses som godt. Bedriften har et eget utvalg for behandling av spørsmål vedrørende helse, miljø og sikkerhet. Utvalget har representasjon fra ansatte og bedriftsledelse. Det er iverksatt en rekke mindre tiltak med sikte på sikkerhetsmessige og miljømessige forbedringer. Sykefraværet har vært på 135 dager, hvilket tilsvarer 3,4 % av total arbeidstid. Det har i 2001 ikke vært personskader eller ulykker. Utenom turbinskade omtalt under foranstående avsnitt Tekniske anlegg, har det heller ikke vært materielle skader av betydning. Selskapets drift påvirker i liten grad det ytre miljø. DATTERSELSKAP Markedskraft AS eies med 58,6 % av Arendals Fossekompani ASA. Øvrige aksjer eies av ansatte og tidligere ansatte. Markedskraft AS eier 100 % av aksjene i Markedskraft AB og Markedskraft Danmark AS, samt 91 % av aksjene i Kelin Kraft AS. Markedskraft AS med datterselskaper fikk et konsolidert overskudd før skatt på kr 5,3 mill., mot et tap på kr 5,1 mill. i Resultatforbedringen skyldes tiltak som ble iverksatt i andre halvår Å R S R A P P O R T

5 Styrets beretning Markedskraft AS, Markedskraft AB og Markedskraft Danmark AS hadde ved årsskiftet til sammen 38 ansatte. Kelin Kraft AS hadde 7 ansatte. AKSJONÆRFORHOLD Ved årets utløp hadde selskapet 964 aksjonærer, det samme som ved forrige årsskifte. I løpet av året ble det, inklusive selskapets egne kjøp, omsatt aksjer, tilsvarende 1,2 % av totalt antall aksjer i selskapet. Markedsverdien av Arendals Fossekompani ASA, basert på omsetningskursen ved årsskiftet, var kr 995 mill., mot kr 1070 mill. ved årets begynnelse. Korrigert for utbetalt utbytte tilsvarer dette en verdireduksjon på 1,2 %. I samme tidsrom sank hovedindeksen ved Oslo Børs med 15,2 %. REDEGJØRELSE FOR ÅRSREGNSKAPET Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet en korrekt beskrivelse av selskapets stilling ved årsskiftet. Det knytter seg ingen vesentlige usikkerheter til årsregnskapet, og det er heller ingen ekstraordinære forhold som har påvirket regnskapet. Det er ikke inntruffet vesentlige hendelser etter balansedagen. Styret bekrefter at forutsetning om fortsatt drift ligger til grunn for årsregnskapet. Selskapets finansielle stilling er god. Styret antar at det foreligger et godt grunnlag for vekst i selskapets verdier. DEKNING AV ÅRETS UNDERSKUDD Inklusive nedskrivning av verdipapirbeholdningen med kr 271,6 mill. utgjør det regnskapsmessige underskudd i Arendals Fossekompani ASA kr 101,1 mill. Styret foreslår underskuddet dekket på følgende måte: Utbytte, kr 25,00 pr aksje kr Fra fond for vurderingsforskjeller kr Fra annen egenkapital kr Sum disponert kr Jon. R. Gundersen styreformann Froland, 21. mars 2002 Kristian Zachariassen FREMTIDSUTSIKTER Det antas at selskapets kraftproduksjon inneværende år vil bli nesten like stor som i Siden årskiftet har det kommet langt mer enn normalt med nedbør både i Norge og Sverige. Samtidig har vinteren vært mild. Samlet beholdning av magasinvann og snø er for tiden vesentlig høyere enn på samme tidspunkt i fjor, men likevel lavere enn i Selv om det også er en rekke andre forhold som påvirker kraftprisen, antar vi alt i alt at årets gjennomsnittlige kraftpris blir et sted mellom kraftprisen i hhv 2000 og Det samme antas i så fall også å gjelde selskapets driftsresultat. På lengre sikt kan et ytterligere høyere prisnivå på elektrisk kraft forventes etter hvert som kraftoverskuddet i Europa blir redusert. Internasjonale ordninger, som gir økonomiske incentiver for miljøvennlig kraftproduksjon, vil også kunne bedre vannkraftens lønnsomhet. Svein Erik Amundsen Kjell Chr. Ulrichsen Jarle Ø. Gundersen Sverre Valvik adm.direktør Å R S R A P P O R T

6 Resultatregnskap KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Note Driftsinntekter Salg av kraft Inntekter fra kraftoverføring Andre driftsinntekter Sum driftsinntekter Driftskostnader Kjøp av kraft og nettleie Lønn og sosiale kostnader 3, Avskrivninger Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og kostnader Resultat fra investering i datterselskap Renteinntekt Annen finansinntekt 4, Sum finansinntekter Verdireduksjon omløpsaksjer Rentekostnad Annen finanskostnad Finansresultat Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad Minoritetens andel av resultatet Årsresultat Disponering av årsresultat Foreslått utbytte Til / fra fond for vurderingsforskjeller Til / fra annen egenkapital Sum Resultat pr. aksje -40,79 40,70 130,92 Froland, 21. mars 2002 Jon R. Gundersen Kristian Zachariassen Svein Erik Amundsen styreformann Jarle Ø. Gundersen Kjell Chr. Ulrichsen Sverre Valvik adm. direktør Thor Gabrielsen økonomisjef 4 Å R S R A P P O R T

7 Balanse Eiendeler KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Note Anleggsmidler IMMATERIELLE EIENDELER Konsesjoner 6, Utsatt skattefordel Goodwill VARIGE DRIFTSMIDLER Vassdragsreguleringer Kraftverk Netteiendeler Annen fast eiendom Driftsløsøre, inventar FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER Investeringer i datterselskap Lån til foretak i samme konsern Investering i aksjer Obligasjoner og andre fordringer Sum anleggsmidler Omløpsmidler FORDRINGER Kundefordringer Fordring på selskap i samme konsern Andre fordringer INVESTERINGER Omløpsaksjer Andre finansielle instrumenter BANKINNSKUDD OG KONTANTER Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital INNSKUTT EGENKAPITAL Aksjekapital ( aksjer a kr 10,-) beholdning av egne aksjer ( aksjer) Overkursfond OPPTJENT EGENKAPITAL Fond for vurderingsforskjeller Annen egenkapital beholdning av egne aksjer Minoritetsinteresser Sum egenkapital Gjeld AVSETNING FOR FORPLIKTELSER Pensjonsforpliktelser ANNEN LANGSIKTIG GJELD Obligasjonslån Gjeld til kredittinstitusjoner KORTSIKTIG GJELD Gjeld til kredittinstitusjoner Leverandørgjeld Betalbar skatt Skyldig offentlige avgifter Utbytte Annen kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld Å R S R A P P O R T

8 Kontantstrømoppstilling KONSERN MORSELSKAP 1000 kr Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter Innbetaling fra salg av varer og tjenester Utbetalinger for varer og tjenester for videresalg og eget forbruk Utbet. til ansatte, pensjonsinnretninger, arb.g.avg., skattetrekk m.v Innbetalinger av utbytte Innbetalinger av renter o.l Utbetalinger av renter Utbetalinger av skatter og offentlige avgifter Effekt av valutakursendringer Innbet. v/ salg av verdipap. for kortsiktig handelsformål Utbet. v/ kjøp av verdipap. for kortsiktig handelsformål Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter Innbetalinger ved salg av varige driftsmidler Utbetalinger ved kjøp av aksjer i datterselskap Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler og goodwill Utbetalinger til langsiktige utlån Innbetalinger fra lån ansatte, grunnkjøpsobl. og ansvarlig lån Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter Innskudd / - tilbakebetalt innskudd stille interessenter Innbetaling av selskapskapital fra minoriteten Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetaling/-utbetalinger res. stille interessenter Netto endring i kassekreditt Utbetaling av utbytte Utbetaling ved kjøp av egne aksjer Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt Avstemming Resultat før skattekostnad Periodens betalte skatt Tap/gevinst ved salg av anleggsmidler Ordinære avskrivninger Inntekt/kostnad fra investering i datterselskap Underskudd KS-andel Endring i kundefordringer og andre korts. fordringer Endring i leverandørgjeld Kursregulering aksjer Forskjell mellom kostnadsført pensjon og inn-/utbet. i pensjonsordn Effekt av valutakursendringer Poster klassifisert som investerings- eller finansieringsaktiviteter Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter I konserntallene inngår kontantstrømmene som følger av kraftomsetning formidlet av datterselskapet Markedskraft AS. Oppstillingen viser de faktiske, brutto kontantstrømmer for foretaket. 6 Å R S R A P P O R T

9 AKKUMULERT NEDBØR MAGASINFYLLING (%) ENERGIPRODUKSJON DRIFTSRESULTAT KONSERN KONTRAKTSFORPLIKTELSER KURSUTVIKLING Kurser inkl. utbytte Å R S R A P P O R T

10 1 Noter Noter til regnskapet NOTE 1 Regnskapsprinsipper Grunnleggende prinsipper vurdering og klassifisering andre forhold Årsregnskapene for morselskap og konsern består av resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling og noteopplysninger, og er avlagt i samsvar med regnskapslov og god regnskapsskikk i Norge gjeldende pr. 31. desember Notene er følgelig en integrert del av årsregnskapet. Årsregnskapene for morselskap og konsern er basert på de grunnleggende prinsipper om historisk kost, sammenlignbarhet, fortsatt drift, kongruens og forsiktighet. Transaksjoner regnskapsføres til verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Inntekter resultatføres når de er opptjent og kostnader sammenstilles med opptjente inntekter. Det er tatt hensyn til sikring og porteføljestyring. Regnskapsprinsippene utdypes nedenfor. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskap Konsernregnskapet omfatter de selskap hvor morselskapet og datterselskap direkte eller indirekte har bestemmende innflytelse. Konsernregnskapet viser selskapenes økonomiske stilling, resultat av årets virksomhet og kontantstrømmer som en samlet økonomisk enhet. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av eierandeler i datterselskap Eierandeler i datter- og datterdatterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Forskjellen mellom kostpris for eierandelene og bokført verdi av netto eiendeler på oppkjøpstidspunktet analyseres og henføres til de enkelte balanseposter i henhold til reell verdi. Eventuell ytterligere merpris som skyldes forventninger om fremtidig inntjening, aktiveres som goodwill og avskrives i resultatregnskapet i takt med de underliggende forhold og forventet økonomisk levetid. Omregning av utenlandske datterdatterselskaper Ved omregning av utenlandske selskapers årsregnskaper fra utenlandsk valuta til norske kroner, er balanseposter omregnet til dagskurs ved årsslutt. Den differansen som oppstår ved at selskapets inngående egenkapital og årets resultat er omregnet til annen kurs enn utgående egenkapital, føres normalt som korreksjon til konsernets egenkapital. Minoritetsinteresse Minoritetsinteressenes andel av resultat etter skatt og egenkapital, er vist som egne poster. Generelle prinsipper Eiendeler/gjeld som knytter seg til varekretsløpet og poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, er klassifisert som omløpsmidler/kortsiktig gjeld. Vurdering av omløpsmidler/kortsiktig gjeld skjer til laveste/høyeste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Andre eiendeler er klassifisert som anleggsmidler. Vurdering av anleggsmidler skjer til anskaffelseskost. Anleggsmidler som forringes avskrives. Tilsvarende prinsipper legges normalt til grunn for gjeldsposter. Regnskapsprinsipper for vesentlige regnskapsposter Inntektsføringstidspunkt Inntekt resultatføres når den er opptjent. Inntektsføring skjer følgelig normalt på leveringstidspunktet ved salg av varer og tjenester. Kostnadsføringstidspunkt / sammenstilling Utgifter sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med de inntekter utgiftene kan henføres til. Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter, kostnadsføres når de påløper. Andre driftsinntekter Vesentlige inntekter som ikke har sammenheng med den ordinære virksomheten, klassifiseres som andre driftsinntekter i morselskapet. I konsernregnskapet inngår datterselskapenes inntekter i andre driftsinntekter. Immaterielle eiendeler og varige driftsmidler Immaterielle eiendeler Immaterielle eiendeler som forventes å gi fremtidige inntekter, som goodwill i datterselskaper og kostnader vedrørende konsesjoner, aktiveres. Avskrivninger beregnes lineært over eiendelenes økonomiske levetid / tiden frem til fornyelse av konsesjonen. Varige driftsmidler Varige driftsmidler føres i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte avskrivninger. Utgifter forbundet med normalt og periodisk vedlikehold og reparasjoner blir løpende kostnadsført. Utgifter ved større utskiftninger og fornyelser som øker driftsmidlenes levetid vesentlig, aktiveres. Driftsmidler som erstattes, kostnadsføres. Et driftsmiddel anses som varig dersom det har en økonomisk levetid på over 3 år, samt en kostpris på over kr Avskrivninger Ordinære avskrivninger er beregnet lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid med utgangspunkt i historisk kostpris. Tilsvarende prinsipper legges til grunn for immaterielle eiendeler. Avskrivningene er klassifisert som ordinære driftskostnader. Finansielle eiendeler Behandling av datterselskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt har en eierandel på over 50 %, hvor investeringen er av langvarig og strategisk karakter og hvor selskapet har bestemmende innflytelse. Datterselskap innarbeides etter egenkapitalmetoden. Selskapets andel av resultatet i et datterselskap er basert på resultat etter skatt i datterselskapet med fradrag for eventuelle avskrivninger på merverdier som skyldes at kostpris 8 Å R S R A P P O R T

11 1 Noter på eierandelene var høyere enn den ervervede andel av bokført egenkapital. I resultatregnskapet er andel av resultatet i datterselskapet vist på linjen Resultat fra investering i datterselskap. I balansen vises eierandeler i datterselskapet som finansielt anleggsmiddel. Finansplasseringer Børsnoterte aksjer og andre finansielle instrumenter (bl.a. ikke børsnoterte aksjer) vurderes samlet til det laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Dette gjøres fordi porteføljen styres bevisst som en enhetlig gruppe. Fordringer Fordringer er oppført til pålydende med fradrag for forventede tap. Pensjonsforpliktelser og pensjonskostnad Selskapet har sikrede og usikrede pensjonsordninger som gir de ansatte rett til avtalte fremtidige pensjonsytelser. Pensjonsforpliktelser beregnes etter lineær opptjening på basis av forutsetninger om antall opptjeningsår, diskonteringsrente, fremtidig avkastning på pensjonsmidler, fremtidig regulering av lønn, pensjoner og ytelser fra folketrygden og aktuarmessige forutsetninger om dødelighet, frivillig avgang, osv. Pensjonsmidlene vurderes til virkelig verdi. Netto pensjonsforpliktelse består av brutto pensjonsforpliktelse fratrukket virkelig verdi av pensjonsmidler. Netto pensjonsforpliktelser på underfinansierte ordninger er balanseført som langsiktig rentefri gjeld. Endringer i forpliktelsen som skyldes endringer i pensjonsplanene, fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid. Endringer i forpliktelsen og pensjonsmidlene som skyldes endringer i og avvik mot beregningsforutsetningene (estimatendringer), fordeles over antatt gjennomsnittlig gjenværende opptjeningstid hvis avvikene overstiger 10 % av brutto pensjonsforpliktelse. Netto pensjonskostnad, som er brutto pensjonskostnad fratrukket estimert avkastning på pensjonsmidlene, korrigert for fordelt virkning av endringer i estimater og pensjonsplaner, klassifiseres som ordinær driftskostnad, og er presentert sammen med lønn og andre ytelser. Utsatt skattefordel og skattekostnad Utsatt skattefordel beregnes på bakgrunn av midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier ved utgangen av regnskapsåret. Ved beregningen benyttes nominell skattesats. Positive og negative forskjeller vurderes mot hverandre innenfor samme tidsintervall. Utsatt skattefordel oppstår dersom en har midlertidige forskjeller som gir opphav til skattemessige fradrag i fremtiden. Årets skattekostnad består av endringer i utsatt skattefordel sammen med betalbar skatt for inntektsåret, korrigert for feil i tidligere års beregninger. Kontantstrømoppstilling Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter og bankinnskudd. Å R S R A P P O R T

12 2 3 Noter NOTE 2 Salg av kraft (1000 kr) Salg av fastkraft Salg av spotkraft Sum Kjøp av kraft Nettleie Sum NOTE 3 KONSERN MORSELSKAP Lønnskostnader m.m. (1000 kr) Brutto lønn og honorarer Sykepenger, aktiverte lønnsutbetalinger Sum Folketrygdavgift Pensjonskostnader Andre ytelser Lønnskostnader Gjennomsnittlig antall ansatte Arendals Fossekompani ASA Godtgjørelser til styre og adm. direktør (1000 kr) Godtgjørelser i 2001 Adm. direktør Styret Lønn/honorar Ytelse til pensjonsforpliktelser Annen godtgjørelse 114 Adm. direktør Særskilt vederlag ved opphør av ansettelsesforholdet Lønn i opps.tid 6 mnd. + lønn i påf. 6 mnd. Lån i selskapet 70 Årlige avdrag 6 Lån og sikkerhetsstillelser Ansatte Samlet lån 912 Samlede sikkerhetsstillelser - VILKÅR FOR LÅN: Samtlige lån forrentes etter en sats som til enhver tid ikke utløser skattemessig fordel. Lånene avdras over 5 år (bil) og 20 år (bolig). Lån over kr er sikret med pant i fast eiendom. REVISJONSHONORARER: Kostnadsført revisjonshonorar utgjør kr I tillegg kommer annen bistand kr For konsernet utgjør revisjonshonoraret kr , og annen bistand kr Å R S R A P P O R T

13 Noter NOTE 4 Store enkelttransaksjoner Salg: Antall aksjer Salgssum (mill. kr) Norsk Hydro Norske Skog Royal Caribbean Cruises Kjøp: Antall aksjer Kjøpssum (mill. kr) Glamox Bergesen d.y NOTE 5 KONSERN MORSELSKAP Annen finansinntekt (1000 kr) Utbytte på verdipapirer Gevinst ved salg av verdipapirer Reversering nedskrivning omløpsaksjer Annen finansinntekt Sum NOTE 6 Konsesjoner Selskapets kraftproduksjon er basert på konsesjonsfrie fallrettigheter. Kraftstasjonene utnytter Arendals Vasdrags Brugseierforenings reguleringskonsesjoner. Disse er gitt uten tidsbegrensning, men vilkårene vil bli gjenstand for revidering i år NOTE 7 Driftsmidler (1000 kr) Goodwill Konse- Vassdrags- Kraft- Nett- Annen Drifts- Sum sjoner reguleringer verk eiendeler fast løsøre o.l. eiendom inventar Morselskap: Kostpris Tilgang Avgang til ansk.kost Kostpris Akk. ord. avskr Årets ord. avskrivninger Akk. ord. avskr. solgte dr.midl Akk. ord. avskr Bokført verdi pr Konsern: Kostpris Tilgang Avgang til ansk.kost Kostpris Akk. ord. avskr Årets ord. avskrivninger Akk. ord. avskr. solgte dr.midl Akk. ord. avskr Bokført verdi pr Avskrivningsplan lineær lineær lineær lineær lineær lineær lineær Avskrivningssatser % Å R S R A P P O R T

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2008 Selskapets formål Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette elektrisk

Detaljer

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet

Innhold. Selskapets formål. Historikk. Noter til års- og konsernregnskapet årsrapport 2009 Selskapets formål Innhold Arendals Fossekompani ASA er et allment aksjeselskap, og har til formål gjennom egen produksjon, deltagelse i utbygging, kjøp eller leie, å nyttiggjøre eller omsette

Detaljer

WINDER ASA ÅRSRAPPORT

WINDER ASA ÅRSRAPPORT WINDER ASA ÅRSRAPPORT 2006 ÅRSBERETNING 2006 VIRKSOMHETEN Winder ASA er et investeringsselskap som har som formål å forestå industriutvikling i form av aktivt eierskap. Selskapet er lokalisert i Oslo og

Detaljer

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN

BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN BERNER GRUPPEN MEDIEMANGFOLD UNDER PRESS Mediemangfoldet i det norske mediemarkedet er under press. I Berner Gruppen er vi bekymret for eierskapskonsentrasjonen i bransjen.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS

ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS ÅRSRAPPORT 2013 Mentor Medier AS Postboks 1180 Sentrum, 0107 Oslo Besøksadresse: Grubbegata Grubbegata 6 6 Besøksadresse: Tlf: 22 22 310 310 310 310 // // Faks: Faks: 22 22 310 310 305 305 Tlf: mentormedier.no

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING

ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL REGNSKAPET REVISJONSBERETNING GIR ENERGI 3 10 11 13 14 16 17 38 ÅRSBERETNING HOVEDTALL NØKKELTALL PRODUKSJON RESULTATREGNSKAP BALANSE KONTANTSTRØMOPPSTILLING REVISJONSBERETNING ÅRSBERETNING 2013 NORDKRAFT AS Nordkraft er et kraftkonsern

Detaljer

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0

Ordinært resultat før etterbetaling og skattekostnad 258 430 236 567 92 634 91 367 Etterbetaling 3 143 787 101 129 0 0 Resultatregnskap Tall i 1000 kr Note 2005 2004 2005 2004 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 10 328 810 10 210 983 241 105 242 607 Annen driftsinntekt 1 633 496 1 701 126 384 095 452 332 Sum driftsinntekter

Detaljer

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005--

STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STATKRAFT ENERGI AS ÅRSRAPPORT 2005-- STYRETS ÅRSBERETNING 2005 FOR STATKRAFT ENERGI AS Virksomhetens art Statkraft Energi AS er et selskap i Statkraftkonsernet, som er Nordens tredje største produsent

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS

Selskapsstruktur. Ramfoss Kraftlag. Sigdal Kommune. Modum Kommune. Sigdal Energi. Horga Kraftverk. Modum Kraftproduksjon KF. Hellefoss Kraft AS Årsrapport 2013 Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal Energi Sigdal 100% Horga Kraftverk I tillegg

Detaljer

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS

DETTE ER HELGELANDSKRAFT AS Årsrapport 2004 INNHOLD Dette er HelgelandsKraft AS 03 Styrets beretning 04 Nøkkeltall 10 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Noter i regnskapet 14 Revisjonsberetning 28 Divisjon

Detaljer

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38.

Innhold. Hovedtall 3. Noter 20. Revisjonsberetning 37. Skagerak Energi året 2001 4. Et nytt konsern utfordringer og muligheter 38. Å R S R A P P O R T 2 0 0 1 Innhold Hovedtall 3 Skagerak Energi året 2001 4 Årsberetning 5 Resultatregnskap 11 Balanse 12 13 Kontantstrøm 14 Regnskapsprinsipper 15 Noter 20 Revisjonsberetning 37 Et nytt

Detaljer

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud

Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Årsrapport 2011 Selskapsstruktur Midtnett / Midtkraft Buskerud Selskapsstruktur Modum Kommune 66,6% Sigdal Kommune 33,4% Ramfoss Kraftlag Fylket 36,00% Modum 36,35% Krødsherad 18,17% Sigdal 9,48% Sigdal

Detaljer

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt

Behandling av datterselskap og tilknyttede selskap Med datterselskap menes selskap der selskapet normalt Noter Note 1 Regnskapsprinsipper Virkning av endring av regnskapsprinsipp Reklassifiseringer Virkning av endring i konsernsammensetning GRUNNLEGGENDE PRINSIPPER VURDERING OG KLASSIFISERING ANDRE FORHOLD

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

Årsrapport Årsrapport 2002 2001

Årsrapport Årsrapport 2002 2001 Årsrapport Årsrapport 2002 2001 rapport V esterålskraft 2001 Nett AS INNHOLD Side Organisasjonen 3 Styrets beretning 4-5 Resultatregnskap 2002 6 Balanse pr. 31.12.2002 7-8 Kontantstrømoppstilling 9 Noter

Detaljer

Årsrapport. Gresvig ASA

Årsrapport. Gresvig ASA Årsrapport 2000 Gresvig ASA «Gresvig ASA skal være den ledende aktøren innen sports- og fritidsutstyr, med de mest attraktive kjedekonseptene og den mest effektive vareflyten.» Innhold Intervju med administrerende

Detaljer

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000

hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 hafslund årsrapport 2000 Fleksibilitet Handlekraft Muligheter hafslund årsrapport 2000 innhold 3 6 8 12 20 21 22 23 37 38 40 44 46 48 50 52 54 56 58 Høydepunkter Dette er Hafslund Administrerende direktør

Detaljer

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006

ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 ÅRSRAPPORT NORDKRAFT 2006 Innhold Årsberetning............................................ 2 Nøkkeltall produksjon................................... 7 Resultatregnskap.......................................

Detaljer

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS

ÅRSBERETNING VIRKSOMHETSOMRÅDENE KOMPOSITTARMERINGER DEVOLD AMT AS ÅRSBERETNING INNLEDNING Konsernet har i 2001 ekspandert vesentlig både gjennom organisk vekst og oppkjøp. Dette er i henhold til strategien om å etablere Hexagon som en ledende leverandør innen utvalgte

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20

Innhold Innledning 1. Styrets beretning 3. Resultatregnskap 11. Balanse 12. Kontantstrøm 14. Noter til regnskapet 15. Revisors beretning 20 Årsmelding 2006 Innhold Innledning 1 Styrets beretning 3 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrøm 14 Noter til regnskapet 15 Revisors beretning 20 Produksjon: Dialecta Kommunikasjon as april 2007 Samspill

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP

ÅRSRAPPORT & REGNSKAP ÅRSRAPPORT & REGNSKAP 1 2 INNHOLD LEDER 5 NØKKELTALL 7 DETTE ER HAUGALAND KRAFT 9 ÅRSBERETNING 2011 10 RESULTATREGNSKAP 16 BALANSE 18 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 20 NOTER 22 NOTE 1 Regnskapsprinsipper 22 NOTE

Detaljer

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23

Nøkkeltall 3. Lysselskapet Glamox 4. Hovedpunkter fra divisjonene 6. Styrets årsberetning 14. Resultatregnskap 22. Kontantstrømoppstilling 23 årsrapport 2011 Glamox er et norsk industrikonsern som utvikler, produserer og distribuerer profesjonelle belysningsløsninger for det globale markedet. Glamox består av flere selskaper med virksomhet i

Detaljer

Dalane energi Årsberetning

Dalane energi Årsberetning 2013 Dalane energi Årsberetning Innhold Dalane energi Årsberetning Om Dalane energi... 2 Hovedtall for Dalane energi... 3 Organisasjon og administrasjon... 4 Styrets beretning... 5 Resultatregnskap 2012...

Detaljer

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA

FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA Verdipapirsentralen Holding ASA FUSJONSPLAN for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA Bilag 1 Bilag 2 Bilag 3 Bilag 4 Oslo Børs Holding ASA - årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011

Innholdsfortegnelse. Regnskap. Virksomhetene. 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 ÅRSRAPPORT 2011 Innholdsfortegnelse 1 Elverum Energi AS 2 Årsberetning 2011 Regnskap 5 Resultatregnskap 6 Balanse 8 Noter 19 Kontantstrømoppstilling 21 Verdiskapningsregnskap 22 Revisjonsberetning Virksomhetene

Detaljer

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP

Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP Årsrapport 2013 RESULTATREGNSKAP 1 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 2 Årsrapport 2013 BALANSE pr 31.12 Oslo, 2. april 2014 I styret for 3 Årsrapport 2013 KONTANTSTRØMOPPSTILLING 4 Årsrapport 2013 REGNSKAPSPRINSIPPER

Detaljer