INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLD. Innledning 2. 1 Økonomiplanens forankring og hensikt... 4. 2 Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling"

Transkript

1

2 INNHOLD Innledning 2 Sidetall 1 Økonomiplanens forankring og hensikt Situasjonen i dag. 6 - Befolkning - Kommunens økonomiske situasjon og utvikling 3 Overordnede mål og strategier Budsjettforutsetninger og budsjettrammer i drift Statsbudsjettet 2012 Nasjonalt nivå - Hva betyr statsbudsjettet for kommune - Andre budsjettforutsetninger for - Risikovurdering - Økonomisk oversikt drift med budsjettskjema 1a og fordelte driftsrammer skjema 1b 5 Investeringsrammer Økonomisk oversikt investering med budsjettskjema 2a 6 Prioriteringer og tiltak Drift - Investeringsprogram 7 De enkelte tjenesteområder Administrasjon og utvikling / politisk styring Oppvekst og kultur Skole og kompetanse.. 26 Barnehager Ressurssenter barn og unge.. 33 Kultur og fritid Helse og velferd Helse og omsorg.. 38 Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk. 45 Teknisk drift Teknisk forvaltning Bygg og eiendom Brukerbetaling / avgifter pr. 1. januar Dokumentet «Økonomiplan og Budsjett 2012» er tilpasset den politiske behandlingen i tråd med gjeldende bestemmelser i kommunelov med forskrifter og kommunens eget økonomireglement. Det utarbeides i tillegg et vedlegg for den administrative styring hvor budsjettet 2012 er detaljert på det enkelte ansvar. Tilsvarende gjelder også for hvert prosjekt i investeringsbudsjettet 2012.

3 Innledning Regionsenteret - godt forankret og stadig fremoverlent - med mål om å være i fremste rekke... Målsetningen om at fortsatt skal være et aktivt regionsenter og et tyngdepunkt for regional utvikling mellom Stavanger og Kristiansand betyr at kommunen er bevisst sin posisjon, ser muligheter og er villig til å fylle den rollen som forventes. Vilje til vekst vil være grunnleggende holdning i utviklingen av kommune og regionen. Rådmannen legger herved frem sitt forslag til Årsbudsjett 2012 og Økonomiplan basert på både optimisme og realisme. Kommunen har hatt positivt driftsresultat siste tre år, og rådmannen legger frem et driftsbudsjett på 607 mill. kr. med 1,4 % driftsresultat for Økning i fremlagt statsbudsjett er ikke tilstrekkelig til dekke videreføring av dagens drift, og rådmannens budsjettforslag inneholder tiltak for å redusere dagens kostnader. I forslaget øker likevel aktiviteten på noen kritisk viktige områder, utover det må organisasjonen drive effektivt innenfor begrensede økonomiske rammer. kommune har dyktige, engasjerte og samarbeidsorienterte ansatte som alle bidrar til at det er mulig. Stikkord for det fremlagte budsjett vil være omprioritering, tidlig innsats, forebygging, kvalitet og utvikling. Resultater kommune driver godt med de ressurser som er til rådighet. Kommunen har mange utbyggingsprosjekter under planlegging og gjennomføring, har mer effektiv administrasjon enn sammenlignbare kommuner, har effektive og fleksible pleie- og omsorgstjenester, har vedtatt helhetlig plan for skole- og barnehageutvikling, har gjort tjenestetilpasning innen teknisk forvaltning og gjort vedtak om å styrke planressursen for å kunne møte den store aktiviteten innen arealplanlegging. Kommunen konkurrerer med privat og offentlig virksomhet og har rekrutteringsutfordring på enkelte kompetanseområder. Sårbarhet Kommunens økonomiske fundament er sårbart for svingninger. Risikovurderingen viser til endringer i finansielt utbytte, skatteinngang, befolkningsutvikling, internasjonal økonomi, rentesvingninger, pris- og lønnsvekst, pensjonskostnader og for endringer i politiske prioriteringer. Rådmannen legger nå frem et budsjett med begrensede marginer til å ta store ikke-styrbare forhold. "Grunnmuren" Forslag til budsjett og økonomiplan har økte rammer til nødvendig verktøy og fysiske omgivelser for å yte tjenester som eksempel IKT satsing i skolen, nye tilrettelagte botilbud, ny brannbil og oppgradering av ledningsnett. Økonomiplanen viderefører de tiltak som ble vedtatt i gjeldende økonomiplan og det legges opp til en fremdeles ambisiøs investeringstakt. "Et hav av muligheter" Overskriften viser til utviklingen av Abelnes havn som viktig næringssatsing for kommune. I tillegg jobbes det med konkrete tiltak for å følge opp eksiterende næringsliv, stimulere til nyetableringer, økt tilflytning og turisme. Samhandlingsreformen gjennomføres gradvis fra En rekke samarbeidsavtaler skal utarbeides, og kommunen vil i denne omgang få et medfinansieringsansvar for pasienter i sykehus, betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter, planlegging av akuttilbud og satsing på forebyggende helsetjenester. Kommunen er en sterk medspiller for ny firefelts E39 politisk, administrativt og gjennom industriforeningen. Med en kortere avstand mellom Stavanger - - Kristiansand vil kunne være nærings-, bo- og arbeidsområde for begge de store vekstregionene i Norge. Rådmannen har foreslått som et av satsingsområdene i budsjettet en ny stilling som samfunnsplanlegger. Det er store og viktige planoppgaver som ligger foran oss med samfunnsdelen av kommuneplanen som den viktigste. I tillegg stilles det store krav om rullerende planer og planstrategier gjennom lovverk og regionale og nasjonale føringer. Det er stort engasjement og mange aktører som vil utvikling og vekst, og en samfunnsplanlegger kan bidra til struktur og fremdrift. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 1

4 Kulturaktiviteter som miljøskaper, samfunnsbygger og bidrag til identitet og verdighet er viktig for kommunen. Sammen med frivillige, offentlig virksomhet og næringsliv kan satsing på kultur bidra til utvikling, trivsel, økonomisk vekst og til å øke den kulturelle kapitalen i kommunen. I denne økonomiplanperioden foreslås det at planene om kultursenter realiseres. Smaabyprosjektet er under evaluering og styret vil legge frem forlag til videreføring av satsingen i løpet av vinteren. har gjennom dette prosjektet med mer enn 100 deltagerbedrifter/ organisasjoner hatt fokus på identitet og synliggjøring, aktivitet og utvikling av byen. kommune har nå full barnehagedekning og er i ferd med å få flere nye, moderne barnehager. Driftsbudsjettet til barnehager er i dette budsjettforslaget økt som følge av nye plasser, samtidig blir det lagt opp til effektivisering av eksisterende ressurser. "Ett lag, ingen grenser" Kommunen skal til enhver tid håndtere krevende saker, nye utfordringer, uforutsette hendelser, ordinær drift og investeringer innenfor stadig varierende rammer. Dette krever ansatte med tilstrekkelig kompetanse, endringsevne og innovasjonstenkning. Årets kommunedag ble en fin anledning til å bygge felles lag og å gi den enkelte ansatte påfyll til en arbeidsdag hvor det er behov for både stor innsats og arbeidsglede. Kommunens ledere legger vekt på engasjement, kreativitet og redelighet i sitt lederskap. Gjennom dyktige ledere og godt medarbeiderskap er målet at alle ansatte skal kjenne på stolthet over egen arbeidsplass. Budsjettforslaget Dette budsjettforslaget bygger på tidligere økonomiplan, politiske styringssignaler, nasjonale prioriteringer og anbefaling for kommunal økonomi. Rådmannen har tidligere lagt vekt på et 3 % netto driftsresultat og ser at det blir vanskelig å realisere i dette forslaget da kommunen må ta nye, store utgifter. Det betyr at marginene er vesentlig lavere enn ønskelig, og at omprioriteringer eventuelt må skje innenfor de rammer som ligger til grunn for forslaget. Budsjettforslaget legger opp til innsparinger alle år i perioden, og det vil bli satt ned delprosjekter for å se på mulighet for innsparing, økning av inntekter, omstrukturering og innovasjon. Rådmannen har lagt vekt et helhetlig budsjett som balanserer drift og utvikling og viderefører et tjenestenivå som gjør at kommune fremdeles skal være en god kommune å bo og leve i, også for fremtidige generasjoner. Bærende prinsipp i all planlegging er folkehelse, bærekraftig utvikling og tilgjengelighet for alle Tone Marie Nybø Solheim Rådmann Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 2

5 1 Økonomiplanens forankring og hensikt Lovverk og planlegging Bestemmelsene om utarbeidelse av økonomiplan finnes i Kommunelovens 44. En økonomiplan er en langtidsplan for økonomisk planlegging. Økonomiplanen skal minst omfatte de kommende fire budsjettår. Kommunestyret skal en gang i året vedta en rullerende økonomiplan. Planen legges til grunn ved det årlige budsjettarbeidet og den øvrige planvirksomhet. Økonomiplanen skal gi en realistisk oversikt over sannsynlige inntekter, forventede utgifter og prioriterte oppgaver i den 4 års periode planen gjelder for. Den skal være satt opp på en oversiktlig måte. Det skal for hvert enkelt år anvises dekning for de utgifter og oppgaver som er ført opp, og planen skal være saldert i hele 4-årsperioden. Gjennom økonomiplanen får kommunen en oversikt over den økonomiske handlefrihet, og kan foreta prioriteringer av ressursbruken til ulike formål innenfor kommunelovens krav til økonomisk balanse. Hensikten med å utarbeide en økonomiplan Skal kommunens økonomi bli ivaretatt og styrt på en oversiktlig og god måte, er det ikke tilstrekkelig kun å operere med årlige budsjetter. Tidsperspektivet til hvert enkelt årsbudsjett er for kort til at konsekvensene av vedtatte investerings- og driftstiltak kommer klart nok fram. Svært mange vedtak har økonomiske konsekvenser som strekker seg langt ut over ett år. Økonomiplanen skal sørge for: God økonomisk oversikt. Økonomiplanen er et godt virkemiddel for å samle trådene siden planen gir oversikt over nåværende og kommende inntekter, over dagens drifts- og investeringstiltak, samt planlagte investeringer og prioriteringer av disse. Samtidig gir økonomiplanen en vurdering av driftskonsekvensene av nye tiltak. Langsiktighet og kontinuitet Kravet til fire års tidshorisont og kravet til årlig rullering skal sørge for at økonomiplanleggingen vurderes i et langsiktig perspektiv hvor fortid, nåtid og framtid knyttes sammen. Samordning Økonomiplanen knytter de nødvendige forbindelsene mellom kommuneplanen, sektorplaner og de økonomiske konsekvensene av hele planleggingsvirksomheten. Informasjon Økonomiplanen skal være et godt informasjonsdokument til bruk både internt i organisasjonen og i forhold til andre interessenter som f.eks. innbyggere og lokalt næringsliv. Prioritering Gjennom økonomiplanbehandlingen foretas en politisk avklaring av satsingsområder. Administrasjonen har da mulighet til å konsentrere sitt arbeid innenfor disse områder. Rammer Økonomiplanen angir veiledende rammer for tjenestenes arbeid. Første år i økonomiplanen gir rammer for kommende årsbudsjett. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 3

6 2 Situasjonen i dag Befolkning har pr. 1. juli 2011 til sammen 9071 innbyggere. Dette er en vekst på 72 på ett år, og 58 flere enn pr. 1. januar Folketallet pr. 1. juli bestemmer fordelingen av frie inntekter gjennom skatt og rammetilskudd. Det er derfor gledelig at veksten er tilbake selv om den ikke er så stor som landsgjennomsnittet. I Norge har befolkningsveksten vært 1,33% siste år, noe som tilsvarer 120 personer basert på s befolkningsmengde. Befolkning % % % ford. Fl.fjord Norge Innbyggere i alt år 603 6,8% ,3% 7,5% 6-15 år ,8% ,2% 12,4% år ,6% ,4% 67,0% år 872 9,8% ,0% 8,6% år 439 4,9% ,8% 3,7% over 90 år 94 1,1% ,3% 0,8% Folketallet har vært stabilt over lang tid, og målt mot landsgjennomsnitt er vi færre i yrkesaktiv alder og flere gamle. Siden 2005 er det blitt nesten 200 flere i aldersgruppen år, og vi kan også nå registrere 55 flere barn i gruppen 0-5 år. Dette er positivt. Barn i skolepliktig alder er derimot 118 færre, men med økende antall små barn, kan dette bildet endre seg framover. Andelen eldre har holdt seg noenlunde stabilt i perioden, men antall over 90 år har økt med 28. Dette er høyere tall enn gamle prognoser spådde, og viser at folk blir gamle i. Ser vi kommunens innbyggertall fordelt på skolekretser, får vi et bilde av hvordan befolkningen er fordelt mellom byen og distriktene rundt. Vi har sammenlignet tall fra 2010 med 1996 for å illustrere utviklingen. I løpet av denne tiden er det skjedd en merkbar vekst i sentrumsområdet, mens stedene rundt byen har gått mye tilbake. Åna-Sira, Hidra og Andabeløy har også en eldre befolkning enn resten av kommunen. Pr. 1. jan Endring Andel Menn Kvinner Sum Over 67 år Andabeløy ,0% Hidra ,5% Gyland ,8% Sira ,6% Sunde ,4% Åna-Sira ,5% Uspesifisert Sum Andre aktuelle kjennetegn ved s befolkning (Kilde SSB analyse Asplan-Viak) - Betydelig flere gutter enn jenter i ungdomskullene år. - Stadig færre kvinner i forhold til menn alder under 40 år. Lavere andel enn fylke og landet. Motsatt gjelder for kvinner over Høy sysselsetting og lav arbeidsledighet, men ledigheten har vært økende i Lavere ledighet blant kvinner enn menn. - Større ut- enn innpendling, men pendlingen er liten i forhold til antall arbeidsplasser i. - Stor utflytting for aldersgruppen 20 til 29 år. Familier med netto innflytting. - Sysselsettingen innen offentlig sektor og personlig tjenesteyting er betydelig. - Lavere andel som bor i tettbygd strøk (71%) enn hva tilfellet er i Vest-Agder (79%) og i Norge (77%). - Lavere andel innvandrere med ikke-vestlig bakgrunn og høyere innvandring fra vestlige land enn gjennomsnittet. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 4

7 Kommunens økonomiske situasjon og utvikling til har i mange år hatt en stram økonomisk situasjon hvor det meste av tilgjengelige ressurser har gått med til den løpende drift. Kommunen har drevet med små resultatmarginer, og har derfor ikke evnet å legge mye til side for senere bruk. Dette har også sammenheng med det faktum at relativt sett har mange innbyggere i de aldersgrupper hvor kommunen har ansvar for å yte omfattende tjenester med stort innslag av personell. Utfordringer knyttet til topografi og spredt bosetting er også med å forsterke bildet. Når staten fordeler ressurser til kommunene gjennom sin inntektsmodell, tas det hensyn til slike forhold, men det er et åpent spørsmål om denne omfordeling gir full kostnadsdekning. Ser vi tilbake, har det i lang tid vært en gjentagende økonomisk utfordring at personalkostnadene øker mer enn kommunens inntektsgrunnlag gjennom skatt og rammeoverføringer. For å skape balanse i driften har det jevnlig vært nødvendig å gjennomføre kostnadsreduserende tiltak, og kommunen har utnyttet flere inntektsmuligheter som bl.a. eiendomsskatt og utbytte fra Agder Energi. Kostratall for perioden FINANSIELL SITUASJON Gruppe 10 Vest- Agder Gruppe 10 Vest- Agder Frie inntekter i kroner per innbygger Brutto driftsresultat i prosent av brutto driftsinn. -1,1 1,8 1,3-1,8 1,3 1,4-0,7 Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinnt. 1,7 2,9 3,5 2,0 2,1 4,8 1,2 Arbeidskapital i prosent av brutto driftsinntekter 16,0 25,1 32,3 9,5 25,2 29,5 3,2 Langsiktig gjeld i prosent av brutto driftsinntekter 171,8 188,5 198,9 167,8 186,1 183,3 172,7 Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter 66,7 68,4 85,4 67,4 70,9 74,6 71,2 Netto lånegjeld i kroner per innbygger Disposisjonsfond i prosent av bto. driftsinntekter 2,7 4,8 8,7 0,6 4,3 7,5 0,2 I bto. driftsresultat inngår avskrivinger. I nto. driftsresultat tas finanspostene med (renteinnt, utbytte Agder Energi, rentekostnader og avdrag. Avskrivn. trekkes ut igjen) Kostratallene viser at s finansielle situasjon har vært i bedring de siste to år, men at det fortsatt er et stykke igjen til den kan karakteriseres som god. driver med negativt brutto driftsresultat, og dette til tross for at inntekter fra momskompensasjon for investeringer inngår. Når finanspostene er tatt med, med. utbytte fra Agder Energi, viser netto driftsresultat +1,7% siste år. Korrigerer vi for investeringsmomsen, blir resultatet redusert til 1,2%, noe som er likt med 2009, men bedre enn de foregående år. Arbeidskapital er differansen mellom omløpsmidler og kortsiktig gjeld. Når vi måler denne i forhold til driftsinntektene, gir det et uttrykk for hvor likvid kommunen er. Denne viser bedring fra foregående år, og vi nærmer oss nå gjennomsnittet av andre kommuner. har en lånegjeld, målt i forhold til inntekter eller målt i forhold til antall innbyggere som ligger nært et gjennomsnitt av kommuner. Her er det store variasjoner mellom kommunene, og det er samtidig av stor betydning hvordan lånene er sammensatte, og hvilken evne kommunen har til å betjene de lån som tas opp. Her er det viktig å nyansere mht. hvem som betjener renter og avdrag. (statlige ordninger, VA-abonnenter osv.) Med positive resultater, har kommunen igjen evnet å legge til side noe mer midler for senere bruk. Nøkkeltallet «disposisjonsfond i prosent av brutto driftsinntekter» gir et mål på dette og sier noe om hvor sårbar kommunen er ved svingninger i ressurstilgang eller når nye krav om ressursbruk oppstår. For to år siden var dette kritisk lavt for, og vi har nå kommet opp på 2,7% som er ca. halvparten av gjennomsnittet for norske kommuner. Det hører med at dette ikke er eneste uttrykk for sårbarhet, da også andre typer fond kan ha betydning, og ikke minst eiendeler som vil kunne omsettes ved behov. Verdien av kommunens eierandel i Agder Energi hører klart med når kommunens økonomiske stilling skal vurderes. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 5

8 3 Overordnede mål og strategier skal fortsatt være et aktivt regionsenter og et tyngdepunkt for regional utvikling mellom Stavanger og Kristiansand. Gjennom «vilje til vekst» er kommunens overordnede strategier forankret i følgende fire områder: Innbygger Samfunn Medarbeider Økonomi. Innbygger: kommune - ivaretar lovpålagte rettigheter - videreutvikler et kvalitativt godt tjenestetilbud - sikrer innbyggerne tilrettelagte og tilpassede tjenester - sikrer oppdatert og tilgjengelig informasjon om kommunens tjenester og virksomhet - preges av et likestillingsperspektiv og legger vekt på integrering Samfunn: kommune - driver målrettet arbeid for å fremme hele kommunens naturlige fortrinn som bosted og sted for næringsutvikling - er en aktiv deltaker i regionsutvikling - er en attraktiv bokommune, særlig for barnefamilier. Befolkningsveksten skal minst være på nivå med landsgjennomsnittet - legger vekt på kompetanseutvikling gjennom samhandling med næringsliv - har fokus på livskvalitet gjennom samarbeid med organisasjoner / lag og foreninger - har folkehelse, bærekraftig utvikling og tilgjengelighet for alle som bærende prinsipper i samfunnsplanleggingen Medarbeider: kommune - er en trivelig arbeidsplass med stor arbeidsglede - rekrutterer og beholder kompetente og aktivt deltakende medarbeidere - har ledere med høy kompetanse - Har en nærværsfaktor på 93,5% - har stolte medarbeidere som er gode ambassadører for sin arbeidsplass og hverandre - driver en effektiv og utviklingsorientert organisasjon med vekt på kompetansebygging Økonomi: kommune - planlegger sin drift og aktivitet innenfor hva de økonomiske rammene tillater - tenker langsiktig og legger opp reserver som gir handlingsrom til å møte framtidige investeringer og svingninger i drift - sikrer effektiv tjenesteproduksjon Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 6

9 4 Budsjettforutsetninger og budsjettrammer i drift Statsbudsjettet 2012 Nasjonalt nivå Statsbudsjettet er styrende for hvilke inntekter kommunen har til rådighet i kommende år, og med flertallsregjering kan vi anta at det blir små avvik mellom det framlagte statsbudsjett og det som blir vedtatt i desember. Kommunenes frie inntekter består av skatteinntekter og rammetilskudd og utgjør om lag 80% av kommunesektorens samlede inntekter. Momskompensasjonen er da medregnet. Dette er inntekter som kommunene kan disponere fritt, men hvor gjeldende lover og regler legger føringer. Regjeringen legger i statsbudsjettet for 2012 opp til en realvekst i frie inntekter på 3,35 milliarder kroner. Den uttrykker at budsjettet er stramt, men at det gir rom for fortsatt gode tjenester i kommunene. Veksten i frie inntekter vil denne gang ikke være tilstrekkelig for å dekke alle kostnader mht. endringer i demografi med befolkningsvekst og økte pensjonskostnader. Det legges opp til at kommunene selv må dekke deler av dette gjennom omstilling og effektivisering. Kommunenes Sentralforbund beregner at overføringene er om lag 800 mill. lavere enn hva en ren videreføring av dagens tjenestetilbud vil kreve. Vekst i pensjonskostnader er alene beregnet til 1 milliard ut over det som er kompensert gjennom veksten i frie inntekter. Hva budsjettet gir av inntekter for kommune, sies det mer om i neste avsnitt. Kommuneopplegget i statsbudsjettet legger opp til at kommunene har en samlet kostnadsvekst på 3,25%. Her inngår et anslag for årslønnsvekst på 4% og en prisvekst på 1,5%. I dette statsbudsjettet har regjeringen en særlig satsing på følgende områder: Samhandlingsreformen. Den største enkeltsatsning i årets budsjett er samhandlingsreformen, som nå er i støpeskjeen og som skal iverksettes allerede 1. januar. Det innebærer en lovpålagt samarbeidsavtale mellom kommunen og det regionale helseforetak. Hensikten er å sikre et bærekraftig, helhetlig og sammenhengende tjenestetilbud av høy kvalitet, med høy pasientsikkerhet og som er tilpasset den enkelte bruker. Kommunen får ansvar for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, får betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter, får plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp og det legges opp til økt innsats i folkehelsearbeid og forebygging i helse og omsorgstjenesten. Dagtilbud for demente. Gjennom et øremerket tilskudd, skal dagtilbud for demente styrkes. Investeringstilskudd til sykehjemsplasser og omsorgsboliger. Valgfag i ungdomsskolen. I første omgang er det lagt inn et beløp i rammeoverføringen for å kunne igangsette valgfag 1,5 uketimer i 8 trinn. Det er meningen at ordningen skal utvides i løpet av to år slik at den dekker alle trinn på ungdomsskolen. Rentekompensasjonsordningen for skole- og svømmeanlegg. Videreføring av nominell maksimalpris for foreldrebetaling i barnehager. Opptrapping av minimumstilskudd til private barnehager fra 91% til 92% fom. august Omlegging av kontantstøtten. Her øker beløpet til kr. 5000/mnd. for barn mellom 13 og 18 mnd., beløpet holdes på kr. 3303/mnd. for barn mellom 18 og 24 mnd., og kontantstøtten faller bort for alle over to år. Kommunalt barnevern gis flere midler til stillinger. Fylkesmannen skal fortsatt fordele etter søknad. Hva betyr statsbudsjettet for kommune? får overført 432,2 mill. i frie inntekter i følge statsbudsjettets anslag. Holder vi samhandlingsreformen utenfor, utgjør dette en økning på 15 millioner nominelle kroner fra Det betyr en vekst på 3,6%, noe som er 0,6% lavere enn landsgjennomsnittet. Økningen er ikke tilstrekkelig for å kunne dekke kommunens kostnadsvekst. Budsjettframlegget må derfor inneholde ulike tiltak som kan oppveie for dette. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 7

10 Kommunens frie inntekter består av følgende elementer: Rammetilskudd: mill.kr. Innbyggertilskudd uten utjevning Utgiftsutjevning (se nedenfor) Stat/private skoler Saker med særskilt fordeling Finansiering inntektsgarantiordning Distriktstilskudd sør Norge Skjønnstilskudd Sum rammetilskudd *) Skatteinntekter Sum frie inntekter *) Midler for samhandlingsreformen inngår i tallet med 11,36 mill. Gjennom utgiftutjevningen blir rammeoverføringene tilpasset kommunenes utgiftsbehov. Inntektssystemet har ulike kriterier innen demografiske, geografiske og sosiale forhold. Disse er vektet i forhold til hvor mye de er antatt å generere utgifter, og dette holdes opp mot s egenskaper innenfor hvert kriterie. For 2012 ser utgiftsutjevningen slik ut: Utgiftsutjevningen i rammetilskuddet for Tillegg eller fradrag i utjevningen Fordelingskriterier (kriteriene er vektet ulikt) Utslag i % Utslag i kroner 0-2 år -0,06 % år 0,19 % år -0,46 % år 0,01 % år -0,43 % år 0,00 % år -0,05 % år 0,04 % år 0,84 % år 2,12 % over 90 år 3,25 % Basistillegg 0,62 % Sone 0,96 % Nabo 0,17 % Landbrukskriterium 0,09 % Innvandrere 6-15 år eks. Skandinavia 0,32 % Norskfødte med innvandrer foreldre 6-15 år eks. Skandinavia -0,03 % Flytninger uten integreringstilskudd -0,10 % Dødelighet -0,26 % Barn 0-15 med enslige forsørgere -0,19 % Fattige -0,28 % Uføre år 0,15 % Opphopningsindeks -0,68 % Urbanitetskriterium -0,40 % PU over 16 år 4,10 % Ikke-gifte 67 år og over 0,90 % Barn 1-2 år uten kontantstøtte -2,71 % Innbyggere med høyere utdanning -0,39 % Kostnadsindeks 7,70 % Til sammenligning var utgiftsutjevningen i 2011 på 31,4 mill. og i 2010 på 34,8 mill. Vi er mao beregnet å være en litt rimeligere befolkning å drive kommunale tjenester for i løpet av siste to år. Dette kan Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 8

11 også være et uttrykk for at andre kommuner er blitt litt dyrere enn før, og at ikke får samme utslag målt mot andre kommuner. Som tidligere år får betydelige tillegg grunnet mange eldre. Dette gjelder alle grupper over 67 år, men særlig de over 90. Det er også et stort tillegg for PU over 16 år. På den andre side får vi et trekk på hele 10,5 mill. fordi det er mange som benytter kontantstøtte i. Dette er økt med 3,8 mill. siden Kriteriet er vektet høyt, og gjør det vanskelige å sikre midler for nødvendig barnehageutbygging. At det er mange som benytter kontantstøtte har gjerne også sammenheng med bl.a. at det er mange i turnusarbeid i denne kommunen. Andre budsjettforutsetninger for I tillegg til inntektsoverføringer og andre bestemmelser som følger av statsbudsjettet, bestemmer kommune også lokalt hvilke forutsetninger budsjettene skal bygges på. Framlegget til økonomiplan og budsjett tar utgangspunkt i følgende: Gjeldende økonomiplan for med de endringer som følger av senere politiske vedtak. Videreføring av dagens aktivitetsnivå og drift med de endringer som framgår av nye prioriteringer og tiltak i kap. 6 nedenfor. Inntektssiden - drift: Skatt og rammetilskudd er lagt inn i hht. statsbudsjettets forutsetninger. Eiendomsskatt er lagt inn uten endringer i satser. Dvs. at boligeiendommer skattlegges med 4 promille og næring, verker og bruk med 7 promille. Det er likevel en liten økning som følge av flere eiendommer, heving av taket for kraftselskap samt korrigeringer. Vi forutsetter utbytte fra Agder Energi i tråd med dagens politikk i hele planperioden. Andre inntektsposter som brukerbetalinger, salg og leieinntekter økes med 3%. Foreldrebetaling i barnehage holdes uendret slik myndighetene krever. Statstilskudd er for 2012 beregnet ut fra statsbudsjettets opplysninger. All momskompensasjon for investeringer er forutsatt overført til investeringsbudsjettet og inngå som delfinansiering der. Kostnadssiden drift: Lønn er budsjettert i hht lønnsnivå pr. oktober Det er lagt til grunn en årslønnsvekst på 4% i tråd med statsbudsjettet antakelser. Det er avsatt en lønnsreserve på 7,5 mill. for å dekke merkostnaden av kommende lønnsoppgjør i Pensjonskostnadene er lagt inn for 2012 i hht. opplysninger mottatt av pensjonskassene og deres aktuar. Vi forutsetter en generell kostnadsvekst på 1,5% for andre kjøp, i tråd med statsbudsjettets antakelser. Det betyr at områder som har større kostnadsvekst enn det, og som ikke på annen måte er prioritert, må dekkes innenfor driftsrammen ved tilsvarende kutt i andre poster. Rentekostnadene er beregnet ut fra et rentenivå på 3,4% i 2012, 3,5% i 2013 og 2014 år og 4% i Avdragene er budsjettert i tråd med gjeldende låneavtaler og innenfor lovens krav til minimumsavdrag. Finanspostene tar høyde for det investeringsprogram som er foreslått. Det forutsettes at midlene som følger med samhandlingsreformen er tilstrekkelig for å bære de utgifter som følger med. Inntil 10% av midlene tenkes brukt til tiltak som kan gjøre det mulig å oppfylle reformens hensikter. Bestemmelsene om utarbeidelse av årsbudsjett finnes i kommunelovens med nærmere presisering i forskrift om årsbudsjett av 15. desember Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens inntekter i budsjettåret og for anvendelse av disse. Kommuneloven inneholder bestemmelser som sier at årsbudsjettene skal være realistiske, og at de skal omfatte alle økonomiske midler som skal disponeres for året samt anvendelse av disse. Det er et krav til budsjettet at det skal budsjetteres med et driftsresultat som minst er tilstrekkelig til å dekke renter, avdrag og nødvendige avsetninger. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 9

12 Risikovurdering De økonomiske rammevilkår for kommunens drift vil svinge over tid. Forutsetningene er tatt med varierende grad av sikkerhet, og nye forutsetninger kan gi en annen virkelighet med et endret økonomisk handlingsrom. Nedenfor trekker vi fram noen av de forhold dette gjelder, og vurderer hvordan dette kan endre bildet for kommunen. Risikofaktorer Skatteinngang Befolkningsutvikling Regjeringens politikk. Internasjonal krise i finansmarkeder Renterisiko Pris- og lønnsvekst Pensjonskostnader Vurdering og kommentarer Skatteinntekter utgjør ca. hver tredje krone av inntektsgrunnlaget, og hver prosent i endring reduserer/øker inntektene våre med rundt 2 mill. kr. Lokale endringer i skatteinntekter vil bli kompensert 60% mot landsgjennomsnittet, men dette forutsetter at skattenivået i landet holder seg oppe. Den nasjonale skatteinngangen er derfor svært viktig for kommunens skatteinntekter. Kommunens innbyggertall virker direkte inn på inntektsoverføringene (skatt/ramme). Rammeoverføringene tar utgangspunkt i kjente befolkningstall pr. 1. juli, mens inntektsutjevningen innen skatt beregnes ut fra befolkningstall pr. 1. januar. I tillegg til inntektsoverføringene fra staten, er befolkningsvekst viktig for kommunens utvikling på mange andre områder. Inntektsoverføringene fra staten bestemmes ut fra politiske prioriteringer og kan endres med skiftende regjeringer og den politiske dagsorden. Stortingsvalget i 2013 kan bety regjeringsskifte og nye økonomiske rammebetingelser for kommunen. Vi har valgt å legge dagens politikk overfor kommunene til grunn i hele planperioden. I løpet av siste år har usikkerheten blitt større i mange land rundt oss. Mange land i EU samt USA har store underskudd i budsjettene og kraftig økning i offentlig gjeld. Dette skaper uro i finansmarkedene og betyr lavere vekst i tiden som kommer. Det er grunn til å tro at også Norge vil merke ringvirkningene av dette i form av fallende eksportmarkeder og evt. lavere oljepriser. Det kan også slå ut i lavere budsjetter i offentlig virksomhet. Rentenivået har ligget lavt også i 2010 og den renteoppgang som tidligere i år har vært forventet, lar nå vente på seg. Økonomiplanen tar utgangspunkt i kommunalbankens renteprognoser og prising av fastrenteprodukter. Det forutsettes en rente på 3,4% første år, 3,5% neste to år og 4% i det fjerde. kommune har også pr. oktober mill. av lånemassen bundet til gjennomsnittlig rente 3,34%, det meste over 3 år. Usikkerheten i renteforutsetningen ligger derfor mest i årene fom Skulle renten stige med 1% ut over våre forutsetninger vil belastningen i 2015 være ca. 3,6 mill. høyere når vi tar med investeringene som foreslås i denne økonomiplan, men holder lån som betjenes av andre utenfor. Dersom pris og lønnsveksten endrer seg, kan det slå mye ut på kostnadsbildet. Det avgjørende vil være om statens overføringer og andre inntektsposter følger med tilsvarende. Pensjonskostnadene utgjør nå nærmere 41 mill. av budsjettet. Kostnaden i regnskapet består av pensjonspremie, reguleringspremie korrigert for premieavvik. Premiene har økt mye siste tiden, knyttet til bl.a. endringer i regelverk, gode lønnsoppgjør, økt forventet levealder, mange uføretrygdede og en lavere avkastning i et finansmarked med for tiden lave renter. Ved aktuarberegninger framkommer kommunens reelle pensjonskostnad. I flere år har den vært lavere enn innbetalte premier, og kommunen får derfor fratrekk i form av et premieavvik. Dette er akkumulert til 45 mill. pr. 2010, et beløp som kommunen må belaste framtidige regnskaper med. I år endres tiden det skal tilbakeføres i regnskapet med, fra 15 til 10 år. (ikke tilbakevirkende kraft). Premieavviket er betalt, men ikke belastet driftsregnskapet. Det tærer derfor også på kommunens likviditet. Kommunens risiko ligger her i to forhold. For det første vil økning i pensjonskostnader måtte spise av kommunens handlingsrom. For det andre skyver vi et stadig større premieavvik foran, et avvik som skal kostnadsføres i framtidige regnskaper. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 10

13 Ressurskrevende tjenester Samhandlingsreformen Utbytte fra Agder Energi Arbeidsledighet Markedsendringer som slår inn på investeringskostnader og finansiering. Innenfor flere områder kan kommunen bli stilt overfor problemstillinger hvor kommunen har ansvar for å legge til rette ressurskrevende tjenester uten at det følger med ekstra finansiering. Budsjettframlegget er basert på kjente forhold, og forutsetter at vi kan løse slike situasjoner innenfor den kostnadsramme som er lagt til grunn. Gjennom samhandlingsreformen får kommunen ansvar for medfinansiering av spesialisthelsetjenesten, betalingsansvar for utskrivningsklare pasienter, og etter hvert plikt til å tilby døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig hjelp. Systemet for beregning av betalingsansvar er foreløpig ikke på plass, og hvorvidt tilskuddene er tilstrekkelig for å ivareta kommunens økonomiske forpliktelser er tidlig å si. Økonomiplanen forutsetter at utbytte fra Agder Energi videreføres på dagens nivå gjennom planperioden. Dette er en forutsetning som kan være optimistisk etter som det også er mange som hevder utbyttene i dag er for store til å sikre en god nok utvikling av energiselskapet på lang sikt. Hvordan energiprisene utvikler seg har også betydning her. har i 2011 hatt økende arbeidsledighet. Ny kontrakt til Simek vil antas å bedre situasjonen igjen i Skulle arbeidsledigheten feste seg på høyere nivå, vil det virke negativt på innbyggertall, kjøpekraft og aktivitet. Økonomiplanen har ikke tatt høyde for slike endringer. Kommunens finansieringsplan for investeringer, baserer seg på salg av eiendommer og tilskudd fra andre. Det baserer seg også på gitte rammer for investeringskostnader. Dersom markedet endrer seg, eller det skjer endringer på annen måte som gjør at prosjektene blir dyrere, eller at forutsatt finansiering bortfaller, øker kommunens finansielle risiko. Den kan begrenses ved at det ikke settes i gang prosjekter uten å ha bindende avtaler om kostnadsrammer og finansiering på plass. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 11

14 Økonomisk oversikt i drift: Regnskap 2010 tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Opr. bud Brukerbetalinger/salgs- og leieinntekter Andre salgs- og leieinntekter Overføringer med krav til motytelse *) Rammetilskudd Andre statlige overføringer Andre overføringer Skatt på inntekt/formue Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Sum driftsinntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod Kjøp av varer/tjen. som erstatter kom. prod Overføringer**) Avskrivinger Fordelte utgifter Sum driftsutgifter Brutto driftsresultat Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Mottatte avdrag på utlån Sum eksterne finansinntekter Renteutgifter og låneomkostninger Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Utlån Sum eksterne finansutgifter Resultat eksterne finanstransaksjoner Motpost avskrivinger Netto driftsresultat Bruk av tidligere års regnsk.m. mindreforbruk Bruk av disposisjonsfond Bruk av bundne fond Sum bruk av avsetninger Overført til investeringsbudsjettet *) Avsatt til dekn. av tidligere års merforbruk Avsetning disposisjonsfond***) Avsetning bundne fond Sum avsetninger Regnskapsmessig mer- / mindreforbruk ***) Resultat i % av brutto driftsinntekter ****) 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% *) Momskompensasjon for investeringer er i oversikten ført inn i driften og i sin helhet overført til investeringsregnskapet som finansiering. Fra 2014 skal denne føres direkte i investeringsregnskapet. **) Flere av økonomiplanens tiltak både nye ressurser og innsparinger er inntil videre lagt til art (rammebevilgning). Disse blir fordelt på andre poster ved budsjettendringer. ***) I oversikten er det ikke tatt med hvordan mindreforbruket disponeres. Dette budsjetteres som avsetning disposisjonsfond. ****) Momskompensasjon for investeringer er trukket ut når resultatet er målt Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 12

15 Rådmannen legger i år fram et budsjettopplegg med et årlig resultat på vel 8 millioner kroner. Dette tilsvarer 1,4% av brutto driftsinntekter, noe som er betydelig lavere enn det anbefalte nivå på 3%. Dette innebærer at kommunen har mindre margin for uforutsette hendelser og svingninger i forutsetningene fra ett år til neste enn hva som er ønskelig. Når nærmere 99 av 100 kroner er disponert på forhånd, vil veien også være kortere til å måtte foreta nye tiltak for å bedre budsjettbalansen. Når rådmann legger fram et budsjett med lavere marginer enn hva som er ønskelig, har det sammenheng med at den økonomiske situasjonen i år er strammere enn forutsatt. I budsjettet inngår opptrappingen av de innsparinger som forrige økonomiplan forutsatte, og det inngår også nye innsparingsforslag ut over dette. Samtidig gir ikke årets statsbudsjett økning nok i de frie inntekter til å kompensere for den pris- og lønnsvekst som har funnet sted. En større budsjettert margin ville gitt et enda større kutt i driften. Av hensynet til å kunne ivareta og utvikle et godt tjenestetilbud og et godt samfunn har rådmann sett det som nødvendig å fremme forslag med margin på 1,4%. For å kunne gjøre dette, vil en tett og god økonomistyring i alle ledd være en forutsetning. Den økonomiske oversikten er ovenfor presentert i nominelle 2012 kroner. Det betyr at det ikke er tatt høyde for det forhold at lønns- og prisvekst ikke nødvendigvis blir kompensert med tilsvarende vekst i inntektspostene fra år til år. I den grad dette skjer i planperioden, må det bety nye tiltak i driften. Budsjettskjema 1 a - Driftsbudsjettet Regnskap 2010 tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Oppr. bud Skatt på inntekt og formue Rammetilskudd Skatt på eiendom Andre direkte og indirekte skatter Andre generelle statstilskudd Sum frie disponible inntekter Renteinntekter og utbytte Gevinst finansielle instrumenter Renteutgifter, provisjoner og andre finansutgifter Tap finansielle instrumenter Avdrag på lån Netto finansinntketer /-utgifter Til dekn. av tidl. års regnskapsmessige merforbruk Til ubundne avsetninger *) Til bundne avsetninger Bruk av tidl. års regnskapsmessige mindreforbuk Bruk av ubundne avsetninger Bruk av bundne avsetninger Netto avsetninger Overført til investeringsbudsjettet Til fordeling drift Sum fordelt til drift Merforbruk / mindreforbruk*) *) i oversikten er ikke tatt med at mindreforbruket settes av til dosposisjonsfond. I budsjettskjema 1 a framkommer sammenhengen mellom kommunens inntekter og disponeringer som tilligger bystyrets kompetanse og hvilke rammer som overføres til driften av kommunens tjenester. Summen som fordeles til kommunens drift er nærmere spesifisert i neste tabell, og er de bevilgningsrammer som fremmes overfor bystyret. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 13

16 Det er noen poster som er budsjettert på tjenesters ansvar, men som inngår i tabell 1a. Disse postene kommer utenom de bevilgningsrammer som blir vedtatt. Det gjelder følgende: - Konsesjonskraftavgiften som inntektsføres under 1113 Næring (600 ). Tilsvarende gjelder avsetning av beløpet til fond, og bruk av avsetningen. - Øremerkede statstilskudd for satsing på demente inntektsføres på ansvar 3210 Tjørsvågh. (270 ) - Statlige overføringer for boligtilskudd inntektsføres på ansvar 3300 Sosialtjenesten (400 ) - Renteinntekter kommunale krav inntektsføres på 1122 Økonomi (265 ) - Utbytte fra pensjonskassen inntektsføres under 1112 Fellesutgifter (400 ) - Renteutgifter til lån opptatt til havneformål føres under 1114 Havn (230 ) Budsjettskjema 1 b - Fordelte driftsrammer (eks. avskrivninger) Regnskap 2010 tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Oppr. bud Administrasjon og politikk Skole og kompetanse Barnehage RBU Kultur og fritid Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk Bygg og eiendom Finans Sum fordelt I tabellen ovenfor har vi trukket ut avskrivningene fra hvert område, samt motpost avskrivninger under finans. På denne måte får vi et mye riktigere bilde av hvordan ressursen fordeles på de ulike tjenesteområder. Finansområdet inngår ikke i kommentarene i kap. 7. Vi gir derfor en kort oversikt over hvilke ressurser som ligger i dette området i tabell 1b. Alle føringer som er med i tabell 1a med de unntak nevnt ovenfor er også ført under kap finanser. tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) B Avsatt lønnsreserve Avsatt til reguleringspremie premieavvik pensjon Momskostnader i drift Momskompensasjon drift Momskompensasjon investering Poster til fordeling drift ført i finanskapittelet Nedenfor er nettorammene splittet i inntekter og kostnader, og sammenlignet med budsjett for Sum inntekt Sum kostnad Netto driftsramme Sum inntekt Sum kostnad Netto driftsramme Bud 2012 Bud 2012 Bud 2012 Bud 2011 Bud 2011 Bud 2011 Administrasjon og politikk Skole og kompetanse Barnehage RBU Kultur og fritid Helse og omsorg Sosial og flyktninger Samfunn og teknikk Bygg og eiendom Finans Sum frie disponible inntekter Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 14

17 5 Investeringsrammer Det legges opp til en sterkere investeringstakt i de kommende to år. Dette er forankret i gjeldende økonomiplan, samt vedtak som er foretatt i løpet av De forslag til investeringer som inngår i planen, er nærmere presentert i kap. 6. Investeringer er en viktig nøkkel for å skape den utvikling og det samfunn en ønsker. Hva som kan sies å være forsvarlige rammer for investeringer vil avhenge av flere forhold: Hvordan evner kommunens drift å bære renter og avdrag knyttet til investeringene? Hvilke finansieringskilder kan benyttes som alternativ til nye låneopptak? (Tilskudd fra andre, salg av eiendeler, avsatte fondsmidler ) Er det andre parter som bærer finanskostnadene eller deler av disse? (lån med rente- og-/eller avdragskompensasjon, lån som inngår i selvkostregnskap hvor andre dekker finanskostnadene (eks. vann/avløp)) Hvilke muligheter har kommunen til nødvendig omstilling, dersom rentenivå skulle bli høyere enn forutsatt. Og selvsagt hvor stor lånemasse har kommunen med seg fra tidligere års investeringer. Kostratall pr Netto lånegjeld i prosent av brutto driftsinntekter Norge eks. Oslo Gruppe 10 Vest- Agder Mandal Lyngdal ,7 72,5 68,4 85,4 90,1 55,1 67,4 71,2 Netto lånegjeld i kr. pr innb Kommunen har netto lånegjeld på ca. 395 millioner ved utgangen av Enten en måler dette pr. innbygger eller setter det i forhold til kommunens brutto driftsinntekter, viser Kostrastatistikken at har en noenlunde gjennomsnittlig gjeldssituasjon målt mot andre kommuner. Ut fra økonomiske anbefalinger er nok gjeldsnivået i norske kommuner generelt sett høyt, og voksende. Av kommunens gjeld kompenserer staten renter og avdrag for ca. 47 mill kroner ifm. sykehjems- og omsorgsboligutbygging, og de kompenserer rentene for ca. 24 mill. i lån til ifm. skoleutbygging. Kapitalkostnadene for lån på 57 millioner til anlegg innen vann og avløp dekkes av kommunens innbyggere gjennom kommunale avgifter. Samlet sett er det i underkant av 270 millioner av gjelden hvor renter og avdrag fullt ut skal dekkes av kommunens frie inntekter. Det hører også med at gjeldssituasjonen har holdt seg noenlunde lik gjennom Det investeringsprogram som fremmes i økonomiplanen er nedenfor sammenstilt i budsjettforskriftenes tabeller. Med hensyn til hvilke prosjekter som inngår, vises det til kap. 6. Økonomisk oversikt i investering: Regnskap 2010 tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Opr. bud Salg av driftsmidler og fast eiendom Andre salgsinntekter Overføringer med krav til motytelse Statlige overføringer Andre overføringer Renteinntekter og utbytte Sum inntekter Lønnsutgifter Sosiale utgifter Kjøp av varer/tjenester i kommunal prod Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 15

18 Kjøp av varer/tjen. som erstatter kom. prod Overføringer Renteutgifter og omkostninger Fordelte utgifter Sum utgifter Avdrag på lån Utlån Kjøp av aksjer og andeler Dekning av tidl. års underskudd Avsatt til ubundne investeringsfond Avsatt til bundne fond Sum finansieringstransaksjoner Finansieringsbehov Bruk av lån Salg av aksjer og andeler Mottatte avdrag på utlån Overført fra driftsbudsjettet Bruk av disposisjonsfond Bruk av ubundne investeringsfond Bruk av bundne fond Sum finansiering Udekket / udisponert Budsjettskjema 2 a - Investeringsbudsjettet Regnskap 2010 tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Opr. bud Investeringer i anleggsmider Utlån og forskutteringer Avdrag på lån Avsetninger Årets finansieringsbehov Finansiert slik: Bruk av lånemidler Inntekter fra salg av anleggsmidler Tilskudd til investeringer Mottatte avdrag på lån og refusjoner Andre inntekter Sum ekstern finansiering Overført fra driftsbudsjettet Bruk av avsetninger Sum finansiering Udekket / udisponert Investeringsprogrammet for betinger et låneopptak på vel 173 mill. i løpet av perioden. Med avdrag på om lag 67 mill. i disse årene, vil gjelden økes med 106 mill. Det betyr at den vil komme opp i ca. 510 mill. i Avhengig av befolkningsutvikling vil gjeld pr. innb. da kunne være om lag og netto lånegjeld kunne stipuleres til i området rundt 73% (med utgangspunkt i regnskapstall 2010 og 3,25% årlig indeksregulering). Selv om dette er gjeldsnivå mange kommuner har i dag, er tallene i høyeste laget og vil gjøre kommunen mer sårbar. Når investeringene fremmes, er det fordi de anses som viktige for byens utvikling og for kommunens innbyggere. Disse hensyn må veies mot hverandre. Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 16

19 6. Prioriteringer og tiltak I dette kapittel presenteres tiltak som er innarbeidet i budsjett for 2012 og økonomiplanen fram til Nærmere kommentarer følger i kap. 7 under de enkelte tjenesteområder. Driftstiltak Driftstiltakene som inngår består av: Innsparingskrav som ble vedtatt i økonomiplan hvor det lå inne opptrapping fra 2011 til årene (evt. helårsvirkninger) Disse er tatt med som summer for hvert hovedområde. Prioriterte tiltak som er tatt med i forslaget. Nye tiltak for å bedre driftsbalansen tatt med i forslaget. Behov for tiltak det ikke er funnet plass til, er ikke listet opp i tabell, men er evt. kommentert i kap. 7. Drift tall i 1000 kroner (nominelle 2012 kroner) Område Tiltak Administrasjon Innsparingstiltak ØP Stilling som samfunnsplanlegger DDV samarbeid Kommunedag Innsparing administrativ stilling Generell innsparing Oppvekst og kultur Helårsvirkning av innsparing / tiltak ØP Valgfag 8. klassetrinn Driftskostnader til barnehagene inkl. nytt årsverk Effektiviseringstiltak barnehager Driftsramme for kultursenter Generell innsparing Helse og velferd Helårsvirkning/ opptrapping av innsparing / tiltak ØP Samhandlingsreformen tilskudd 11,36 mill Tilknytning Norsk Helsenett Styrke sykevikarbudsjett Tjørsvågheimen Styrket ernæringsomsorg - kjøkkendrift Renhold Geriatrisk daghospital Dagtilbud demente øremerket tilskudd Generell innsparing Samfunn og teknikk Helårsvirkning/ opptrapping av innsparing / tiltak ØP Planstilling vedtatt høst Deltidsreform utdanning av deltidsmannskaper brann 100 Vakant stilling tas ut varig (Trøngsla) Red. innsparingskrav S17 i ØP samarb. nabokom Økte gebyrinntekter tekn. forvaltn. (ut over vedtatt ØP 11-14) Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 17

20 Driftsmidler bygningsvedlikehold Renhold Kringla barnehage Generell innsparing Utenom det en kan kalle nye tiltak, er det foretatt korreksjoner på områder hvor kommunen gjennom avtaler / prisendringer / forpliktelser må justere budsjettet innenfor «videreføring av dagens drift». Politikk og administrasjon: - Pensjonskostnadene knyttet til ordførers pensjonsordning er innarbeidet - Lavere inntekter for konsesjonskraft er tatt høyde for (1400 ) - Konsesjonsavgift innarbeides i budsjettet og settes av til bundet fond som benyttes til å finansiere deler av næringskapittelet med. (600 ) - Midler for gjennomføring av valg legges inn i 2013 og 2015 (300 ) - Vaktavtale IKT er innarbeidet (150 ) - Endringer som følge hovedavtalen for frikjøp av tillitsvalgte inngår- - Lønnsmidler SLT (220 ) - Datakommunikasjonskostnader (400 ) - Lisenskostnader til Microsoft (600 ) - Kostnader til revisjon (111 ) Oppvekst og kultur: - Justert ramme for Åna Sira skole (100 ) - Overføring til private barnehager oppjustert fra nivå 2011 (1950 ) - Tillegg Andabeløy og Åna Sira barnehage (711 ) - Husleie / strøm Uenes barnehage våren (210 ) - Budsjettet for skolene er tilpasset dagens elevtall. Helse og velferd: - Norsk pasientskadeerstatning (280 ) - Økt overføring krisesenter (210 ) - Budsjettet er tilpasset det antall brukere innen ressurskrevende tjenester som i dag er kjent. Jfr. kommentar under kap Det er ikke gitt plass til mange nye tiltak i drift uten at de er finansiert ved tilskudd eller med ytterligere innsparinger. Kommunens driftssituasjon er kommentert foran i kap. 4 og de enkelte tiltak bak i kap. 7. Investeringsprogram Nedenfor er listet opp de investeringstiltak som er lagt inn i budsjettframlegget. Tiltakene er kommentert nærmere under tjenesteområdenes kommentarer i kap. 7. Når det gjelder investeringen i kultursenter, vises det også til bystyrets behandling 30 juni Bortsett fra en prisjustering, er forutsetningene de samme, og analysen tilsvarende. Investeringsprogram Område Tiltak (Alle tall i 1000) Administrasjon Hidra landfast Investeringer IKT Ramme for diverse investeringer rådmann disponerer Investeringsplan kirkebygg lån med rentekompensasjon. Viderefører rest av 4 mill. i Dette anslås til 2 mill Utvidelse av kirkegårder Økonomiplan og Budsjett 2012 Side 18

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING

REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING REGNSKAP 2012 M/ÅRSBERETNING DEL 1 ÅRSBERETNING INNHOLD 1. Innledning 1 2. Befolkning 4 3. Økonomisk utvikling og resultat 2012 6 3.1 Driftsregnskapet 2012 resultatutvikling 3.2 Balanseregnskapet 2012

Detaljer

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018

ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 ØKONOMIPLAN MED BUDSJETT 2015-2018 Vedtatt av Lyngdal kommunestyre 11.12.2014, sak 114/14 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger 2 Vi Vil Vi Våger Grunnleggende prinsipper Grunnleggende prinsipper samt beskrivelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2012 2015

ØKONOMIPLAN 2012 2015 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2012 2015 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 25.11.2011 Arbeidsmiljøutvalget 30.11.2011 Levekårsutvalget 25.11.2011 Hovedtillitsvalgte

Detaljer

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017

Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Budsjett 2014 og økonomiplan 2014 2017 Skaun kommunestyre Sak 88/13, møte 17.12.13. ESA-sak: 13/952 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Overordna målsettinger og strategier... 6 2.1 Befolkning... 8

Detaljer

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016

Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2013 2016 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 20.11.2012 Administrasjonsutvalget 30.11.2012 Hovedtillitsvalgte 20.11.2012

Detaljer

Retningslinjer for tildeling av Kulturmidler i Måsøy kommune Vedtatt av Oppvekstkomiteen i møte 18.04.1996 sak 19/96 Endret i møte 27.02.97 sak 2/97 siste gang endret i møte 25.10.01 sak 0036/01 1 Målet

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 Økonomiplan med årsbudsjett for 2015 Rådmannens forslag oktober 2014 Sammen om Porsgrunn rådmannens forslag til vedtak Rådmannens forslag til vedtak 1. Handlingsprogrammet for

Detaljer

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39

Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2013-2016 Vedtatt i Fellesnemnda 13.12.2012 i sak 12/39 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2013 OG ØKONOMIPLAN 2013-2016...

Detaljer

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag

Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017. Formannskapets forslag Budsjett 2014 Handlingsprogram 2014 2017 Formannskapets forslag HITRA Hitra når du vil Mål: - Kommunen som satser på barn og unge - Med arbeidsplasser for framtida - Et senter for kulturell verdiskaping

Detaljer

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011.

Rådmannens. forslag til. Budsjett 2012. Datert 03.11.2011. Rådmannens forslag til Budsjett 2012 Datert 03.11.2011. 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 2. STATSBUDSJETTET GENERELT FOR KOMMUNENE... 6 3. SAMMENLIGNING MED VEDTATT ØKONOMIPLAN... 9

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2017

Virksomhetsplan 2014-2017 driftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2014-2017 Foto: Trym Ivar Bergsmo Vedtatt i Kommunestyret 17.12.2013 i sak 13/119 Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens innledning... 3 2. DEL I: BUDSJETT 2014

Detaljer

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag

Overhalla kommune. Revidert økonomiplan 2015-2018. - positiv, frisk og framsynt - Rådmannens forslag Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 5 1.3 Brutto driftsresultat 6 1.4 Eksterne

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2011 2014

ØKONOMIPLAN 2011 2014 Loppa kommune ØKONOMIPLAN 2011 2014 Økonomiplanens behandling: Utvalg/komité/andre: Dato: Utvalg/komité/andre: Dato: Eldrerådet 23.11.2010 Teknisk styre 23.11.2010 Hovedtillitsvalgte 07.12.2010 Formannskapet

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014

RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 RENNEBU KOMMUNE RÅDMANNENS FORSLAG TIL ØKONOMIPLAN 2011-2014 Datert 4. mai 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING... 3 DEL 1. RAMMEBETINGELSER... 5 1.1 Kommunens utvikling... 5 1.2 Vurdering av kommunens

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014

Budsjett 2015. Handlingsprogram 2015-2018. Rådmannens forslag 12. november 2014 Budsjett 2015 Handlingsprogram 2015-2018 Rådmannens forslag 12. november 2014 Side 2 Grimstad kommune rådmannens forslag til budsjett 2015 og handlingsprogram 2015-2018 Sikkert lederskap i en usikker framtid...

Detaljer

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/

Rådmannens forslag. Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Rådmannens forslag Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 PS 14/ Innhold Innhold... 1 1. Rådmannens betraktning av økonomiplan 2015-2018... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 7 2.1 Tjenesteområdene... 7

Detaljer

Politisk behandling: Utvalg/komité:

Politisk behandling: Utvalg/komité: Tromsø kommune ØKONOMIPLAN 2009 2012 Utvalg/komité: Politisk behandling: Dato Planutvalget 11.11 Arbeidsmiljøutvalget 13.11 Kultur, idrett og oppvekstkomiteen 11.11 Miljø, energi og transportkomiteen 13.11

Detaljer

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019

Fredrikstad kommune. Handlingsplan 2016-2019 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2016-2019 Vedtatt av bystyret 19. juni 2015 INNHOLD INNLEDNING... 1 INNLEDENDE KOMMENTAR... 4 PLANFORUTSETNINGER... 5 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 13 BALANSERT MÅLSTYRING...

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019

RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 RAMMER FOR BUDSJETT 2016 OG ØKONOMIPLAN 2016-2019 INNHOLD 1 BAKGRUNN... 2 2 RAMMESAKEN I ET OVERORDNET PERSPEKTIV... 3 2.1 STIKKORDSMESSIGE HOVEDPUNKTER... 3 2.2 RAMMESAKEN I FORHOLD TIL GJELDENDE ØKONOMIPLAN...

Detaljer

Økonomiplan 2014-2017

Økonomiplan 2014-2017 Arbeidsversjon pr 06.11.2013 1 2 INNHOLD KOMMUNESTYRETS VEDTAK... 5 RÅDMANNENS INNLEDNING... 7 FORUTSETNINGER FOR ØKONOMIPLANEN... 9 VISJON OG SATSINGSOMRÅDER... 10 HOVEDMÅL OG STRATEGIER... 10 ØKONOMISK

Detaljer