Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet"

Transkript

1 Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Landsmøtet 2006

2 Temanotat 2007/02 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet Utarbeidet i avdeling for utredning ved Harald Skulberg Avdeling for utredning er en avdeling i Utdanningsforbundets sekretariat. Arbeidet i avdeling for utredning er forankret i Utdanningsforbundets politikk og verdigrunnlag, men er ikke behandlet i Utdanningsforbundets politisk ansvarlige organer før de offentliggjøres. Utgiver: Utdanningsforbundet, Postboks 9191 Grønland, 0134 Oslo

3 Innhold 1. Innledning...4 Introduksjon...4 Behov for et kritisk blikk...4 Hovedinnhold og oppbygning av temanotatet Årsaker til økt bruk av internasjonale undersøkelser...7 Kunnskapsøkonomien...7 New Public Management...8 Internasjonale prosesser Om indikatorer og benchmarks Hva er en indikator? Hva er en benchmark? Kontekst Kriterier for bruk av indikatorer Definisjoner Fortolkning Bruk av internasjonale sammenligninger Definering av referanserammer Rangering Læring Legitimering Utfordringer for Utdanningsforbundet Litteratur Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 3

4 1. Innledning Introduksjon Tradisjonelt har utdanningspolitikk vært oppfattet som en nasjonalt forankret virksomhet som reflekterer det enkelte lands historie, tradisjon og kultur. Utdanningssystemene i ulike land har betydelige forskjeller når det gjelder finansiering, organisering, struktur og innhold. Det siste tiåret har en imidlertid sett at systemene har nærmet seg hverandre gjennom en rekke internasjonale tiltak og prosesser. Det kan skyldes at landene hver for seg eller i samarbeid søker samme løsninger på de samme utfordringene. En annen forklaring er at hvert enkelt land godtar eller blir presset til å akseptere en slags mal for hvordan en framgangsrik nasjonalstat utvikler sitt utdanningssystem. I den sammenhengen bidrar internasjonale sammenligninger, eksempelvis av elevers kunnskaper og ressurser investert i utdanning, i stigende grad til å sette dagsorden for vurderinger og initiativ her hjemme. Innsamling og løpende publisering av komparativt statistisk materiale har gitt OECD en særlig sterk og unik stilling som premissleverandør (Karlsen 2002). Norske offisielle politikkdokumenter på utdanningsfeltet anvender nesten alltid data fra OECD. OECD er en organisasjon der hovedanliggende er økonomisk vekst og utvikling. Følgelig er det grunn til å tro at det økonomiske aspektet er blitt mer framtredende på utdanningsområdet. Vektleggingen av internasjonale sammenligninger har bidratt til økt oppmerksomhet rundt internasjonale trender, utdanningsstatistikk og indikatorer. Statistikk og indikatorer gjør det mulig å se eget utdanningssystem i lys av hva som skjer i andre land. Deltakelse i internasjonale sammenlignende undersøkelser har blant annet gitt et bilde av norske elevers kunnskapsnivå i sentrale fag sammenlignet med andre lands elever. Undersøkelsene gir informasjon om på hvilke områder norske elever skiller seg ut, men bare dels om hvilke faktorer som kan være med å forklare forskjeller i læringsutbytte. Slike rangerte internasjonale kunnskapsresultater har imidlertid i seg selv liten informasjonsverdi, selv om de får stor plass i media. Det er først gjennom analyse og fortolkning i et nasjonalt perspektiv at slike resultater kan ha stor verdi. Behov for et kritisk blikk Tidligere var det ikke uvanlig å høre påstander om at Norge har verdens beste skole, men resultater fra internasjonale studier de senere år har fått oss til å nyansere og dempe slike uttalelser noe. Nylig tok Høyreleder Erna Solberg likevel til orde for høye ambisjoner og store visjoner for norsk utdanning. Norge må heve og realisere ambisjonene for norsk skole, høyere utdanning og forskning. Konkrete mål er å etablere minst ett universitet blant verdens tretti beste og at Norge blir blant de ti beste i verden i regning, lesing og skriving på grunnskolenivå (Dagbladet ). En blant flere forutsetninger for å vurdere slike ambisjoners realisme, er god kunnskap om og innsikt i andre lands innsats og resultater. Denne forutsetningen synes ikke alltid å være til stede blant de som tar til orde for at Norge bør ligge blant de fremste. 4 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

5 Norsk utdanning i et komparativt lys, slik det gjerne framstilles i det norske mediebildet, står ofte i sterk kontrast til det høye ambisjonsnivået. Svakere enn Ghana og Botswana skrev VG 14. desember for to år siden, mens Skoletårnet er mer skjevt enn det i Pisa var overskriften i Dagsavisen fire dager senere. Sør-Korea får mer enn dobbelt så mye ut av skolekronene sine som Norge, skrev Dagsavisen 8. april i 2005, mens Dagens Næringsliv skrev om middelmådige norske elever. Inntrykket er nedslående. Norsk skole er på bunnivå og den er i alvorlig krise. Internasjonale undersøkelser blir presentert på samme måte som internasjonale sportsbegivenheter, og blir framstilt som mesterskap i utdanning der plassering gir autoritativ dom over kvaliteten på utdanningssystemet i de enkelte land. Troen på internasjonale undersøkelser er nesten grenseløs i norsk offentlighet. I hvilken grad kan internasjonale sammenligninger egentlig si noe om kvaliteten i norsk utdanning? Spørsmålet krever omfattende og grundige analyser, og går langt ut over rammen for et kortfattet temanotat. Ved å rette et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger på utdanningsfeltet kan temanotatet likevel bidra til å rette søkelyset på et viktige tema i norsk utdanningspolitikk, og peke på viktige sider som bør undersøkes nærmere. Hovedinnhold og oppbygning av temanotatet Dette temanotatet handler om ulike sider ved internasjonale sammenligninger. Følgende publikasjoner er mest referert i notatet: Education at a Glance (EAG) er en årlig publikasjon med indikatorer på utdanningsområdet i OECD-landene. EAG er delt i fire hoveddeler: læringsutbytte og betydningen av læring, ressurser, tilgang til og deltakelse i utdanning samt læringsmiljø og organisering av skoler. Her brukes årgangene fra 2005 og PISA-undersøkelsene i 2000 og 2003 fra OECD om 15-åringers ferdigheter innen lesing, matematikk og naturfag. TIMSS-undersøkelsen fra International Association for the Evaluation Achievement (IEA). Denne undersøkelsen handler om matematikk og naturfag i skolen og omfattet i 2003 elever i 4. og 8. klasse. EU-publikasjonen Key data on Education in Europe fra Denne utgaven er den sjette i rekken og innholder 153 indikatorer for 30 europeiske land. Fra EU er også brukt ulike rapporter om status i Education and Training FN-programmet for utvikling, United Nations Development Programme (UNDP), har i sine årlige Human Development Reports (HDR), forsøkt å sammenligne tre sentrale velferdsdimensjoner: mulighet til å leve et langt og sunt liv, mulighetene til å tilegne seg nødvendig kunnskap, samt tilgang til ressurser som er nødvendig for en tilstrekkelig levestandard utgaven omfattet 177 land. PISA og TIMSS har blitt slått stort opp i norske medier og har fått betydelig oppmerksomhet hos alle sentrale aktører innenfor utdanningsområdet. Resultatene i EAG blir som regel omtalt i norske medier, og flere av enkeltfunnene er hyppig brukt av norske myndigheter. Key data on Education in Europe er derimot lite omtalt i norske medier og synes også å være lite brukt. Norges topplassering i UNDP har blitt slått stort opp. Det har likevel vært liten debatt og kritisk oppmerksomhet rundt kåringen som verdens beste land å bo i. Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 5

6 Svakhetene ved Human Development Index (HDI) har i liten grad blitt vektlagt, heller ikke begrensningene som UNDP selv peker på. Internasjonale sammenligninger av utdanningssystemer bør alltid leses og fortolkes med varsomhet. Utdannings- og opplæringssystemer er svært forskjellige i struktur, organisering og innhold og er derfor vanskelige å sammenligne på tvers av land. En slik erkjennelse bør en alltid ha i minne når en omtaler komparative undersøkelser. Det er derfor en rekke forhold som må trekkes inn ved en mer kritisk bruk av internasjonale undersøkelser. For det første er det viktig med noen store samfunnsmessige sammenhenger som sammenligningene hører hjemme i. I kapittel to pekes det på noen slike forbindelser ved at vi ser på ulike årsaker til økt bruk av internasjonale undersøkelser. Et annet viktig forhold, er hva en indikator og en benchmark er. Uten å ha en viss forståelse av sentrale begreper er det vanskelig å vurdere innvirkning på kvalitet. Sammen med kriterier for bruk av indikatorer er dette tatt opp i kapittel tre. Hva en legger i indikatorene kan også være av stor betydning for de resultater som kommer ut, noe som er tema i kapittel fire. Ikke minst vil spørsmålet om hvordan resultatene fortolkes være helt avgjørende og dette omtales i kapittel fem. Kapittel seks tar opp hva resultatene fra internasjonale sammenligninger kan brukes til. I et avslutningskapittel pekes det på noen utfordringer som internasjonale sammenligninger reiser for Utdanningsforbundet. 6 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

7 2. Årsaker til økt bruk av internasjonale undersøkelser Økt bruk av internasjonale, komparative undersøkelser må forstås i lys av samfunnsutviklingen for øvrig. Trekk ved kunnskapsøkonomien, ved New Public Management (NPM) og internasjonale prosesser, kan alle kaste lys over denne tendensen. Kunnskapsøkonomien OECD har spilt en sentral rolle i utviklingen og spredningen av begrepet kunnskapsøkonomi. OECD (1996) definerer kunnskapsøkonomi som Economies that are directly based on production, distribution and use of knowledge and information. I kunnskapsøkonomien ses utdanning i økende grad som en sentral samfunnsøkonomisk investering, som har avgjørende betydning for produksjon og sysselsetting. Dette har i sin tur hatt betydning som idéramme for europeisk utdanningspolitikk, for eksempel når hovedproblemet for Europas universiteter defineres som det at de ikke kan konkurrere med de beste universitetene i USA. Europeiske universiteter når ikke høyt nok opp på internasjonale rangeringslister. Universitetet i Oslo (UiO) inntok 178. plass på Times Higher Education Supplements universitetsrangering i 2006, og det var et fall fra 136. plass året før. På en annen liste, Shanghai Jiatong universitetsrangering, kom UiO på 68. plass i Kunnskapsøkonomien skaper et behov for å tallfeste ressursinnsatsen i utdanningssektoren og reiser spørsmål om resultater og avkastning på investeringene i utdanning. Ønsket om best mulig avkastning av investeringene retter fokus mot resultater av opplæringen. Investering i utdanning er et parameter som land blir målt på utgaven av OECD sin publikasjon Education at a Glance (EAG) starter sammendraget slik: Education and lifelong learning today play a critical role in the development of our economies and societies. This is true in the world s most advanced economies as well as in those currently experiencing periods of rapid growth and development. Human capital has long been identified as a key factor in driving economic growth and improving economic outcomes for individuals, while evidence is growing of its influence on non-economic outcomes including health and social inclusion. (OECD 2005:11) De OECD-initierte PISA-undersøkelsene kan tolkes som politiske dokument (Østerud 2006). Undersøkelsene er rettet mot fag som anses som særlig viktige for å opprettholde utvikling og vekst i OECD-landene. At PISA 2003 føyde til det tverrfaglige området problemløsning har sammenheng med endringer som har skjedd på arbeidsmarkedet i kjølvannet av teknologiutvikling og globalisering. Det er en økende etterspørsel etter høyt kvalifiserte arbeidstakere som har evnen til problemløsning. Sentralt i Lisboa-prosessen er at europeiske utdanningssystemer må tilpasse seg kravene i kunnskapsøkonomien. The European Union is confronted with a quantum shift resulting from globalisation and the challenges of a new knowledge-driven economy. These changes are affecting every aspect of people s lives and require a radical transformation of the European economy. The Union must shape these changes in a manner consistent with its values and concepts of society. (Council of European Union, 2000, Paragraph 1) Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 7

8 I Lisboa-prosessen (jf. side 8-9) utgjør skole og kunnskapsproduksjon viktige konkurransefaktorer i en globalisert kunnskapsøkonomi. Arbeidsmarkedet påvirkes av globaliseringen og stiller nye krav til utdanning. Spesielt når det gjelder investering i menneskelige ressurser, økt kunnskapsnivå, nye grunnleggende ferdigheter og økt mobilitet. Felles og påtrengende reformer er nødvendig for å modernisere europeisk utdanning. Selv om det finnes konsensus på det europeiske nivået (Gornitzka og Olsen 2006), foregår det brytninger mellom ulike forståelser. Styrkeforholdet mellom de som ser utdanning primært i en økonomisk ramme og de som legger hovedvekten på andre sider ved utdanningen er skjevt, på så vel det europeiske nivået som i mange enkeltland. New Public Management Det er særlig to komponenter ved NPM, mål- og resultatstyring og strukturell fristilling, som har stått sentralt i Norge (Christensen og Lægreid 2001). Et hovedelement i mål- og resultatstyring er vurderingen av resultater i lys av målene for virksomheten og tilgjengelige ressurser. Det er behov for informasjon om måloppnåelsen på alle nivåer, og om ressursene er utnyttet effektivt. God informasjonen er nøkkelen for vurdering av virkemiddelbruken. Ved strukturell fristilling i form av økende vekt på desentralisering og deregulering blir utvikling av gode indikatorer enda viktigere. Det er behov for overvåking, evaluering og kontroll som kan bidra til å dokumentere i hvilken grad samfunnets mål for opplæringen nås. Tendensen er også en kobling mellom finansiering og resultater i utdanningssektoren, først og fremst innenfor høyere utdanning. Utvikling av kvaliteten i opplæringen må ta utgangspunkt i vurdering av oppnådde resultater, i følge NPM. I et slikt perspektiv er det nødvendig å innhente systematisk informasjon om erfaringene. Informasjon om innsatsfaktorer, prosess, organisering og resultater er nødvendig for å kunne vurdere effektiviteten av ulike tiltak og for å sammenligne mellom enheter eller tiltak. Internasjonale prosesser For tiden pågår flere internasjonale prosesser som kan bidra til større konvergens mellom utdanningssystemene. For å fremme mobilitet og gjøre europeisk høyere utdanning bedre og mer konkurransedyktig, ble Bologna-prosessen formelt satt i gang i Bakgrunnen var en sterk konkurranse fra ikke-europeisk høyere utdanning. Årsaken var også å finne i økende konkurranse fra en ny utdanningssektor (nettbasert og/eller kommersiell) ved siden av den tradisjonelle, nasjonale, offentlig regulerte og ofte gratis høyere utdanning i europeiske land. Målet om å skape et europeisk rom for høyere utdanning krever at det finnes standardisert informasjon som gjør at utdanninger i ulike land og institusjoner kan sammenlignes (Gornitzka og Olsen 2006). I mars 2000 vedtok stats- og regjeringssjefene i EU det ambisiøse målet om å gjøre Europa til den mest konkurransedyktige kunnskapsøkonomien i verden innen 2010 (Lisboa-prosessen). Utdanning og opplæring i verdensklasse er sentralt i strategien. Også her er en hovedforklaring å finne i økt konkurranse og globalisering, i første rekke fra USA og Japan, og på litt lengre sikt også fra flere andre utenomeuropeiske land. Da er det behov for å finne ut hva status er og hvordan en måler progresjon i forhold til oppsatte mål. Fokus på 8 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

9 mål og resultater, på evaluering og kvalitetssikring samt akkreditering representerer en utvikling i retning av styring via standarder. Den åpne koordineringsmetoden er sentral i Lisboa-prosessen. Ministere eller regjeringssjefer fastsetter de politiske målene, og så er det opp til landene å avgjøre hvordan politikken skal gjennomføres. Kommisjonen utvikler så indikatorer ved utstrakt bruk av ekspertgrupper, og statene bes rapportere i forhold til de opptrukne indikatorene og referansene. Metoden forutsetter at en kan koordinere landenes politikk som bidrag til felles europeiske mål uten å harmonisere virkemidlene (Gornitzka 2005). Det dreier seg om myke styringsmidler som ikke forutsetter ett hierarkisk senter, og den åpne koordineringsmetode er EUs versjon av myke styringsformer i organisert form. Metoden er ikke legalt basert, dens utspring er knyttet til politiske mål. Den involverer en kvantifisering av den politiske prosessen, og bygger på en klar forbindelse mellom prosesser på europeisk nivå og politikkutforming på nasjonalt nivå. Bildet kompliseres av at ulike prosesser flyter sammen. Fra 2004 ble utdanningsaktiviteter i EU samlet under paraplyen Education and Training I tillegg foregår europeiske prosesser i en kontekst av globale organisasjoner, blant annet forhandlinger i verdens handelsorganisasjon (WTO) om handel med tjenester. Det er pekt på at nye utfordringer fører til økt oppmerksomhet rundt internasjonal utdanningsstatistikk. Nødvendigheten av at utdannings- og opplæringssystemer er i stand til å spille sammen er blitt stadig mer framtredende (Holseter 2005). For å kunne foreta sammenligninger er det nødvendig med pålitelige og sammenlignbare data i tillegg til å ha god kjennskap til hvordan systemene er bygd opp og virker. Som for Bologna-prosessen er en hovedmålsetning med utdanningsaktivitetene i EU økt mobilitet. Det skal bli enklere for den enkelte elev og student å ta hele eller deler av opplæringen eller studier i et annet land samtidig som det blir enklere å få godkjent utdanning tatt i andre land. Flere felles faktorer og større likhet mellom systemene vil også gi et bedre grunnlag for internasjonale sammenligninger av data. Forholdene legges således bedre til rette for utarbeidelse av internasjonal utdanningsstatistikk (Holseter 2005). Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 9

10 3. Om indikatorer og benchmarks Begrepene indikator og benchmark er sentrale i internasjonale sammenligninger. For å vurdere hvordan internasjonale sammenligninger virker på nasjonal politikk er det helt nødvendig å vite noe om hva som menes med disse begrepene. Hvilken kontekst de settes i og hvilke kriterier som bør legges til grunn for valg av indikatorer vil det også være viktig å ha kjennskap til. Hva er en indikator? Det er gitt ulike definisjoner av hva en indikator er. I Nordlandsforsknings rapport om kvalitetsutvikling i skolen er en kvalitetsindikator definert på følgende måte. En indikator er et forenklet uttrykk for komplekse fenomener og sammenhenger i en form som gjør det mulig å kvantifisere disse. (Nordlandsforskning 2000:43) En indikator brukes til å belyse fenomener og sammenhenger, men uten at vesentlige egenskaper ved disse går tapt. En indikator brukt slik vurderes å være tilstrekkelig til å si noe om den samlede kvaliteten. Målet med indikatorutvikling er gjerne å sammenfatte og uttrykke mange komplekse forhold i noen få håndterbare tallstørrelser. Resultatene av politikken kan således måles og synliggjøres på en enkel og forståelig måte. I en slik betydning blir indikatorer brukt som nøkkeltall. Eksempelvis rapporterer norske kommuner og fylkeskommuner i KOSTRA om en rekke nøkkeltall ved egen virksomhet. Eksempler på slike tall er andel barn mellom 1og 5 år med barnehageplass, netto driftsutgifter til grunnskoleopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter og antall elever i grunnkurs i videregående opplæring. SSB har det siste året arbeidet med å utvikle et rammeverk for kvalitet. Byrået tar utgangspunkt i følgende definisjon: Kvalitet er helheten av egenskaper og kjennetegn et produkt eller tjeneste har, som vedrører dens evne til å tilfredstille krav eller behov (SSBs hjemmeside). Denne definisjonen tar utgangspunkt i brukerbehov for de aktuelle produktene eller tjenestene. Dekning av brukerbehov gir uttrykk for resultatkvalitet. Bak dette avledes produktkvalitet, prosesskvalitet og strukturkvalitet. SSB oppgir at videreutvikling av kvalitetsindikatorer skal konsentreres om resultat- og produktkvalitet, og at mange av de nøkkeltallene en alt har i KOSTRA kan defineres som kvalitetsindikatorer. Andre legger vekt på at indikatorer er noe mer enn nøkkeltall. Som navnet sier, er indikatorer størrelser som skal indikere noe. Det innebærer at en indikator ikke skal gi fullstendig informasjon om status eller tilstand. Oppmerksomheten rettes mot om utviklingen synes god, om tilstanden er normal eller om utviklingen går i ønsket retning (NOU 2005:5). I en slik betydning må indikatorer være knyttet til mål. Indikatorene skal gi en beskrivelse av den nåværende situasjonen, en kvantifisering av målsetningene som har blitt satt, og gi en innsikt i hvilke faktorer som har bidratt til å oppnå bestemte resultater. Brukt på en slik måte vil indikatorer bidra til å danne grunnlag for politiske beslutninger. Dette fordrer at indikatorene er knyttet til beslutningsprosesser i samfunnet. Koplingen til mål bidrar til å gjøre indikatorer politisk viktige. Indikatorutvikling innebærer politiske beslutninger om hva som skal måles og følgelig vies oppmerksomhet, og kan derfor ikke reduseres til tekniske spørsmål. Regjeringens mål i Soria Moria-erklæringen om at det skal ansettes flere lærere i skolen kan kanskje være et eksempel på en indikator hentet fra norsk utdanningspolitikk? 10 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

11 Ambisjonene kan også strekke seg lenger. Om mulig tenkes indikatorsettet å gjøre mer enn å indikere om tilstanden er tilfredsstillende eller urovekkende. Det kan også gi signaler om hvilke virkemidler eller politikkområder som eventuelt bør endres, og i hvilken retning. Arbeidet med å utvikle indikatorer er derfor samtidig en diskusjon om utdanningspolitiske mål. Noen eksempler hentet fra Lisboa-prosessen illustrerer sammenhengen mellom indikatorer og politiske mål. Et av 13 strategiske mål er å forbedre grunnutdanningen og etter- og videreutdanningen av lærere og instruktører. Tre indikatorer ble i 2002 knyttet til dette målet: Mangel på eller overskudd av kvalifiserte lærere på arbeidsmarkedet Økning i antall søkere på lærerutdanningene Prosentandel av lærere som tar etter- og videreutdanning Til målet om å utvikle kompetanse for kunnskapssamfunnet ble etter- og videreutdanning av lærere i særskilte fagområder valgt som en indikator. Indikatoren prosentvis andel av lærere som har fått opplæring i IKT ble relatert til målet om å sikre tilgang til IKT for alle. For målet om å fremme aktivt medborgerskap og sosial samhørighet er det til nå ikke utviklet europeiske indikatorer, men i EU arbeides det med å utvikle slike. Det gjelder også for lære å lære og språkkunnskaper. Noen ganger er som vi har sett indikatorene eksplisitt relatert til mål, som i Lisboaprosessen. I andre sammenhenger er indikatorene ikke knyttet til mål i det hele tatt eller de opptrer kun i en implisitt sammenheng med mål. Slik kan utgifter per elev både bli sett på som en investering i utdanning og som et mål på at en bruker for mye penger på utdanning. Hva er en benchmark? Det er vanskelig å finne et godt og dekkende ord for benchmark på norsk. Enkelte har brukt referansesammenligning. Innenfor utdanningsområdet brukes benchmark lite, både som begrep og som fenomen. På andre områder, som innen landmåling, er det et sentralt begrep. Norsk språkråd anbefaler referansenivå, -norm, -verdi eller styringsmål. Eller kanskje vi på norsk burde låne begrepet fra landmåling, nemlig fastmerke. En benchmark er det punktet på en indikator som en bruker for å se om målet eller delmålet er nådd. Norsk utdanningsmyndigheter har ikke eksplisitt fastsatt noen nasjonale benchmarks. Mange politiske målsettinger har likevel karakter av å være benchmarks. Soria Moria-erlæringens mål om at kontaktlærere ikke skal ha ansvar for mer enn 15 elever i grunnskolen kan være et eksempel. Utdanningsministrene i EU vedtok i mai 2003, i forbindelse med Lisboa-prosessen, fem benchmarks : Andelen av elever som dropper ut av skolen skal halveres, det vil si ikke overstige 10 prosent i Minst 85 prosent av 22-åringene skal ha fullført videregående opplæring i Andelen av personer som tar en grad i høyere utdanning innen realfag eller teknologi skal økes med 15 prosent i 2010 sammenlignet med dagens nivå. I tillegg skal den kjønnsmessige ubalansen reduseres. Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 11

12 Andelen av 15-åringer som er på laveste nivå hva angår leseferdighet i PISAundersøkelsen skal reduseres med 20 prosent i Andelen av personer mellom 25 og 64 år som er i etterutdanning skal være på minst 12,5 prosent i Norge rapporterer til EU om norsk status på ovennevnte benchmarks. For eksempel oppga vi om frafall på 13,3 prosent i 2000 og 4,5 prosent fire år senere. Tilsvarende tall for deltakelse i etterutdanning var 13,3 prosent i 2000 og 18,9 prosent i Benchmark blir sett på som referansepunkter for hvor EU ønsker å være i De peker ut områder hvor det er behov for å heve kvaliteten. Begrepet relateres ikke bare til å fortelle om status, men også til å signalisere politiske intensjoner samt felles enighet og felles bekymringer. Ministrene arbeidet også en stund med å finne en benchmark på investering i human kapital, men her ble de ikke enige. Benchmarking er ett blant flere virkemidler som er brukt i konkurranseeksponering. Det offentlige kan gjennom begrepet etablere og etterligne egenskaper fra markedet. En forutsetning er at det finnes alternative tilbydere. Benchmarking innebærer en systematisk sammenstilling av ulik virksomhetsinformasjon som blir brukt både for å skape konkurranse mellom enheter, men også for å kunne overvåke som grunnlag for å identifisere ineffektivitet. Ved å bruke denne informasjonen som sammenligningsgrunnlag, kan en måle prestasjoner i egen virksomhet opp mot prestasjoner i andre tilsvarende virksomheter. Hensikten med metoden er å skape bedre effektivitet og kvalitet (Olaussen 2002). Benchmarks kan på samme måte som indikatorene føre til overdreven fokusering på kvantifiserbare mål for utdanningspolitikken. Kontekst I EAG settes hver enkelt indikator i en større sammenheng, under overskriften politisk kontekst. Indikatorene i EAG er ikke eksplisitt knyttet til politiske mål. Det forhindrer ikke at OECD kan ha klare politiske mål ved hvilke indikatorer som velges ut. Ved å sette indikatorer inn i en politisk kontekst begrunnes hvorfor OECD mener indikatorene er viktige og i hvilken sammenheng de bør vurderes. For indikatoren om samfunnsmessig avkastning av utdanning sto blant annet: Much is already known about a variety of positive associations between educational attainment and physical and mental well-being. However, definitive evidence is lacking on the forms, magnitudes and causal nature of spill-overs from education to a number of specific aspects of health. Further evidence on these relationships could have significant policy implications. This is especially so given that in many countries, the overall cost of health care is rising faster than the rate of economic growth. (OECD 2005:145) Befolkningens utdanningsnivå er viktig av flere grunner: A well-educated and well-trained population is central to the social and economic well-being of countries and individuals. Education is a key role in providing individuals with the knowledge, skills 12 Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet

13 and competencies needed to participate effectively in society and in economy. Education also contributes to an expansion of scientific and cultural knowledge. (OECD 2006:30) Slik OECD (2006) vurderer det, fanger indikatoren om fullføring av videregående opplæring ikke opp kvaliteten i opplæringen, men den indikerer i hvilken grad utdanningssystemet lykkes med å forberede elevene på å møte minimumskravene i arbeidsmarkedet. Et annet eksempel er indikatoren om lærerlønninger som ses i sammenheng med at utdanningssystemet sysselsetter et stort antall profesjonelle i et økende konkurranseorientert arbeidsmarked. Lønns- og arbeidsvilkår er nøkkelfaktorer som kan være viktige faktorer for å tiltrekke, utvikle og beholde lærere av høy kvalitet. Lærerlønn er også viktig fordi det reflekterer karriereveier og avansementsmuligheter innen profesjonen. En relativ flat lønnsstruktur kan være et insentiv for å tiltrekke seg kvalifisert personale, men samtidig innebære færre insentiver for å belønne kontinuerlig utvikling. Det er ikke alltid det oppgis hvilken kontekst indikatorene er satt inn i. Hvis det er tilkjennegitt, er det ikke sikkert at dette kommer tydelig fram. Kriterier for bruk av indikatorer Det finnes flere forslag til hvilke kriterier som bør legges til grunn for gode indikatorer. Skal et sett med indikatorer bidra til å rette oppmerksomheten på de høyest prioriterte problemområdene, må et hovedkrav være at indikatorsettet er lite og oversiktelig. En må finne fram til et begrenset sett med indikatorer. I forbindelse med arbeidet med å utvikle et nasjonalt vurderingssystem, utarbeidet en ekspertgruppe oppnevnt av daværende Utdannings- og forskningsdepartementet en rapport om indikatorer (UFD 2002). Gruppen formulerte en rekke krav til kvalitetsindikatorer: Indikatorene skal være til hjelp både for å måle grad av måloppfyllelse og for å konkretisere og tydeliggjøre nasjonale mål. Indikatorene skal være allment aksepterte. Indikatorene må være valide. Indikatorene må være reliable. Indikatorene må oppleves å være relevante. Indikatorene må være sammenlignbare på tvers av enheter. Indikatorene må være sammenlignbare over tid. I NOU 2005:5 Enkle signaler i en kompleks verden har utvalget satt opp en liste over viktige kriterier: Indikatorene må gi rask oversikt over et tema, og fortelle mottakerne noe. Det må være mulig å bedømme om en indikatorverdi er høy eller lav, god eller dårlig, enten som et nivå eller som gjenspeiling av en trend. Indikatorer skal velges ut for sentrale samfunnsmessig prioriterte områder. Settet av indikatorer skal gjenspeile noen få hovedproblemstillinger innenfor utvalgte områder og ikke alle aktuelle problemstillinger. Indikatorsettet skal kunne knyttes til politiske mål og praktisk politikk. Indikatorsettet bør i størst mulig grad være sammenlignbart med andre lands indikatorsett. Et kritisk blikk på internasjonale sammenligninger innenfor utdanningsfeltet 13

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring

St.meld. nr. 30 (2003 2004) Kultur for læring St.meld. nr. 30 (2003 2004) 2 St.meld. nr.? 2002-2003 Om innenlands bruk av naturgass mv. En skole for kunnskap, mangfold og likeverd I august begynner 60 000 forventningsfulle barn på skolen. De vil sette

Detaljer

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet

Målstyring eller styring etter mål. utfordringer og muligheter. Temanotat 4/2013. Et temanotat i en serie om styring og kvalitet Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter mål utfordringer og muligheter Et temanotat i en serie om styring og kvalitet www.utdanningsforbundet.no Temanotat 4/2013 Målstyring eller styring etter

Detaljer

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk?

Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Internasjonale undersøkelser: Grunnlaget for norsk utdanningspolitikk? Bidrag til Halvard Hølleland (red.) (2007). På vei mot Kunnskapsløftet. Begrunnelser, løsninger og utfordringer" Cappelen Svein Sjøberg,

Detaljer

International Research Institute of Stavanger AS

International Research Institute of Stavanger AS Forord Dette er en grunnlagsutredning som tar for seg ulike forhold rundt ungdom i skole og arbeidsmarked i dag som bakgrunn for å skape scenarier for utviklingen fram mot 2029. Utredningen er skrevet

Detaljer

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no

Temanotat 8/2008. Om voksenopplæring. www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring www.utdanningsforbundet.no Temanotat 8/2008 Om voksenopplæring Utarbeidet i avdeling for utredning september 2008 Saksansvarlige: Marianne Løkholm Lewin og Harald Skulberg

Detaljer

PISA 2006 sentrale funn

PISA 2006 sentrale funn Forord Denne boka handler om resultatene fra PISA 2006. Undersøkelsen har vært gjennomført ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling (ILS) ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet

Detaljer

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge

OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbrridge OECDs gjennomgang av evaluering og vurdering innen utdanning Norge Deborah Nusche, Lorna Earl, William Maxwell og Claire Shewbridge OECDs gjennomgangg av evaluering og vurdering innenn utdanning Norge

Detaljer

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10

Sak 10/534. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2009/10 Sak 10/534 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.2. Utviklingsmål... 6 3.3. Forslag

Detaljer

kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg

kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg kultur for læring og innovasjon Dugnad for verdiskaping Kunnskapsplattformen Camilla Schreiner og Svein Sjøberg Kultur for læring og innovasjon: Interesser, holdninger og kunnskaper knyttet til realfag

Detaljer

Kompetente skoleledere og elevresultater

Kompetente skoleledere og elevresultater Ivar Michael Jahr Kompetente skoleledere og elevresultater Påvirker skolelederens formelle kompetanse den pedagogiske ledelsen? Masteroppgave i Styring og ledelse Høgskolen i Oslo og Akershus, Fakultet

Detaljer

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006

Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli, Svein Lie, Rolf Vegar Olsen og Astrid Roe TID FOR TUNGE LØFT Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 KOPI Universitetsforlaget Universitetsforlaget 2007 ISBN

Detaljer

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12

Sak 12/90. Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport 2011/12 Sak 12/90 Grunnskolen i Sørreisa kommune Tilstandsrapport Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Innledning... 5 3. Målsettinger... 5 3.1. Nasjonale målsettinger... 5 3.2. Kommunens visjon og hovedmål... 6 3.3.

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt

Resultater fra TALIS 2013. Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys. Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Resultater fra TALIS 2013 Norske funn fra ungdomstrinnet i internasjonalt lys Tone Cecilie Carlsten, Joakim Caspersen, Nils Vibe og Per Olaf Aamodt Arbeidsnotat 10/2014 Resultater fra TALIS 2013 Norske

Detaljer

Visjoner!og!realiteter!!!

Visjoner!og!realiteter!!! !! Geir!Ottestad!!! Visjoner!og!realiteter!!! Bruk!av!IKT!i!matematikk!og!naturfag!på!åttende!trinn.!! IEA!SITES!2006.!Norsk!rapport!! Forsknings- og kompetansenettverk for IT i Utdanning Universitetet

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen

Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Monitor skole 2013 Om digital kompetanse og erfaringer med bruk av IKT i skolen Ove Edvard Hatlevik Gunstein Egeberg Gréta Björk Guðmundsdóttir Marit Loftsgarden Massimo Loi Monitor skole 2013 Om digital

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal

Kvalitetskriterier i høyere utdanning. Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Kvalitetskriterier i høyere utdanning Bakgrunnsnotat for etablering av en norsk informasjonsportal Per Olaf Aamodt Jannecke Wiers-Jenssen Bjørn Stensaker Rapport 12/2012 Kvalitetskriterier i høyere utdanning

Detaljer

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo

Henvendelser om denne utgivelsen kan rettes til: Universitetsforlaget AS Postboks 508 Sentrum 0105 Oslo Universitetsforlaget 2007 ISBN 978-82-15-01219-3 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med rettighetshaverne er enhver eksemplarfremstilling

Detaljer

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN

DEN GODE AKERSHUSSKOLEN DEN GODE AKERSHUSSKOLEN Praksisprinsipper for pedagogisk ledelse og læring 2 Akershus fylkeskommune DEN GODE AKERSHUSSKOLEN 2015 Innhold FORORD... 3 INNLEDNING...4 DOKUMENTETS STATUS... 4 MÅL...5 BEGREPSAVKLARING

Detaljer

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway»

Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 KUNST- OG KULTUROPPLÆRING I NORGE 2010/2011 Sammendrag på norsk av kartleggingen «Arts and cultural education in Norway» Foto: Odd Mehus Av professor Anne Bamford

Detaljer

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red.

FORTSATT EN VEI Å GÅ. Norske elevers kompetanse i matematikk, naturfag og lesing i PISA 2012. Marit Kjærnsli og Rolf Vegar Olsen (red. bakside: 170 mm Denne boka presenterer og drøfter resultater fra den femte gjennomføringen av PISA-undersøkelsen. Noen av de sentrale spørsmålene som blir reist er: høyde: 240 mm Hvilke faktorer fremmer

Detaljer

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs?

Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Mari Hellerud Snekkevåg Flerkulturell og tospråklig problem eller ressurs? Om kunnskapspolitikkens tilnærming for språklig og kulturelt mangfold i skolen Masteroppgave August 2010 Masteroppgave i flerkulturell

Detaljer

Forskning om tilpasset opplæring

Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr. 62 Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring HØGSKULEN I VOLDA MØREFORSKING VOLDA Kari Bachmann og Peder Haug Forskning om tilpasset opplæring Forskingsrapport nr.

Detaljer

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005

Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen. En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Frafall og gjennomføring i lavere grads studier før og etter Kvalitetsreformen En sammenlikning mellom begynnerkullene fra 1999, 2003 og 2005 Per Olaf Aamodt Elisabeth Hovdhaugen Rapport 38/2011 Frafall

Detaljer

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål?

Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? Torleif Grønli og Henning Antonsen Hvordan forstår rektorer begrepet kvalitet i skolen og hva vektlegger de i utøvelse av ledelse for å nå skolens faglige og sosiale mål? - en fenomenologisk studie med

Detaljer

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no

Rapport 1/2009. Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det. www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det www.utdanningsforbundet.no Rapport 1/2009 Frafall fra fagopplæring - slik yrkesfaglærere ser det Utarbeidet i avdeling for utredning,

Detaljer

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug

Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser. Acta Didactica 1/2007. Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Acta Didactica 1/2007 Britt Oda Fosse & Trond Solhaug Tilpasset opplæring i nye læringsomgivelser Evalueringsrapport 2007 INSTITUTT FOR LÆRERUTDANNING OG SKOLEUTVIKLING UNIVERSITETET I OSLO ILS og forfatterne,

Detaljer