1. Rådmannen sin innleiing

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "1. Rådmannen sin innleiing"

Transkript

1 Årsmelding og rekneskap 213

2

3 Innhold 1. Rådmannen sin innleiing Innsatsområda Å bu i Hjartdal Folketalsutvikling Demografi Levekår Bustad Omsorgstenester Heimetenester Institusjonstenester Skule- og barnehagetilbodet Skulen Trygge lokalsamfunn beredskap Grunnlag for vekstkraftig utvikling Nøkkeltal mål og resultat Sentrum og møteplassar Sauland sentrum Tuddal frå bygd til landsby Gvammen og Nordbygda Omnesfossen Møteplassar Nøkkeltal mål og resultat Levevegar Næringsstruktur Primærnæringar Reiseliv Etablering Næringsareal Næringsforum Næringsfond Praktisk yrkesopplæring Kommunen som arbeidsplass Nøkkeltal mål og resultat Identitet der røtene er Omdøme Kultur og frivilligheit Lokalsamfunn med MOT Kulturlandskap Nøkkeltal - status og mål i planperioden Det moderne samfunnet Førebygging og folkehelse ekommune/ikt Lokaldemokrati og brukardialog Fritidsbebuaren Effektiv kommunal forvaltning Klima og energi Nøkkeltal mål og resultat Økonomisk resultat Verdsøkonomien Norsk økonomi Kommuneøkonomien Skatteinntekter Rammetilskott Kraftinntekter Utbytte Renter og avdrag Løn og sosiale utgifter Pensjon Overføring til investeringsrekneskapen Driftsutgifter rammeområda Økonomiske nøkkeltal

4 Rekneskapsmessig meir/mindreforbruk Investeringsrekneskap Gjeld Sjølvkostområda Gjennomføring av konkrete tiltak Driftsbudsjettet Papirlause folkevalde Stillingsreduksjon skule Redusert vikarbruk/vakansar Stillingsreduksjon barnehage Stillingsreduksjon helsekontor Mindreforbruk utskrivingsklare pasientar Bytte av fagsystem Samanslåing av NOT og POB Fjerning av seniorpolitiske tiltak Stillingsreduksjon landbruk Stillingsreduksjon Hågån Auka inntekter Kulturskule i SFO Avsetning næringsfond Profilering/informasjon Logoped Auka vedlikehald av kommunale bygg Investeringsbudsjettet Papirlause folkevalde ERP-system Regionale IKT-tiltak Omsorgsbustader Tenestebil - psykisk helse Øvstebø Bustadfelt Sauland Gvammen vassverk Garderobe på kommunehuset Øygardsjordet Oppfølging av verbalpunkt Innføring av eigedomsskatt frå Erverv av bustadtomter i Tuddal og Hjartdal Tomme gardsbruk/hus Utflytta ungdom Effektivisering Vilkårsrevisjon Hjartdøla Politikargodtgjering Annan rapportering Tilsyn Internkontroll Diskriminering og tilgjenge Vedlegg Noter Revisjonsberetning 67 2

5 1. Rådmannen sin innleiing Rådmannen har tidlegare gitt uttrykk for uro over utviklinga i kommunen sin økonomi og gitt uttrykk for at det er behov for ein økonomisk snuoperasjon. Når vi ser tilbake på 213 er det framleis grunn til uro - fordi det blir brukt meir pengar enn vi får inn, og fordi vi brukar meir av fondsbehaldninga enn vi tilfører fondsbehaldninga. Det er likevel lys i tunellen - fordi det er gjort politisk tøffe prioriteringar som sikrar auka inntekter til kommunen - og fordi det administrativt blir arbeidd godt med effektivisering og budsjettoppfølging. Rådmannen legg i år fram ein rekneskap som viser at verksemdene blir drifta innafor dei tildelte rammene totalt sett. Når det likevel blir eit negativt resultat skuldast det inntektssvikt. Kommunen har eit meirforbruk/mindreinntekt på netto 1,6 millionar før strykingar. Svikten i skatteinntekt utgjør isolert sett 2 millionar. 213 har vore eit år med høg aktivitet og rådmannen må konstatere at det ikkje har vore mogeleg å oppfylle alle krav og forventningar som kommunestyret har sett. Svært mange av dei politiske forventningane er knytt til kommunen sin rolle som samfunnsutviklar. For å få til ei meir koordinert og heilskapleg tilnæring til dette arbeidet blei den kommunale organisasjonen endra med verknad frå august 213. På sikt meiner rådmannen at det skal vere mogeleg å sjå resultat av dette. Arbeidet med kommuneplanen sin arealdel og førebuing av eigedomsskatt for bustad og fritidsbustad har krevjd mykje av administrasjonen. Det er i kommuneadministrasjonen/leiinga lagt ned mellom 1,3-1,5 årsverk som ikkje er avspasert eller betalt løn for. Rådmannen er bekymra for korleis dette vil påverke arbeidsmiljøet og dei tilsette sin helsesituasjon over tid. Det mest positive i 213 har vore: Kommuneplanen sin arealdel vedteken 1,3 millionar i statstilskot til "Tuddal - frå bygd til landsby" Samla driftsutgift for einingane lågare enn budsjettert Halvering av sosialhjelpsutgiftene Hjartdal kommune kåra til "Topp 3" på serviceundersøking av Forbrukerrådet Det mest negative i 213 har vore: Negativt netto driftsresultat Auke i spesialundervisning Kapasitet i høve til ambisjonsnivå (måloppnåing) Det er ei stor glede å vere rådmann i Hjartdal kommune. Samarbeidet mellom dei politiske partia, og mellom dei folkevalde og rådmannen, er godt. Kommunen har òg svært dyktige og lojale medarbeidarar. Takk til folkevalde, tillitsvalde og tilsette for innsatsen i 213. Sauland, mars 214 Rune Engehult, Rådmann 3

6 2. Innsatsområda 2.1. Å bu i Hjartdal Folketalsutvikling Ved inngangen til 213 hadde Hjartdal 169 innbyggjarar. I SSB sine prognosar juni 212 forventa dei ein nedgang til 1586 innbyggjarar i løpet av 213. Målet kommunestyret sette for 213 var 161 innbyggjarar. Ved utgangen av 213 viser folketeljinga at Hjartdal har 162 innbyggjarar. Den positive veksten som har vore dei siste 4 åra er dermed stoppa opp. Målsettinga blei ikkje nådd, men det har likevel vore ei auka frå det tidspunktet målsettinga blei sett (desember 212). Da låg folketalet frå 3. kvartal 212 til grunn for målsettinga. Da var det 1593 innbyggjarar i kommunen. I høve til kommunen si målsetting om tre livskraftige bygder så er det interessant å sjå på befolkningsutviklinga i dei tre bygdene: Kjelde: SSB Kjelde: SSB Folketal Tabellen viser at det ikkje er nokon markert skilnad mellom bygdene. Frå 21 til 213 har det vore ein reduksjon på 6 personar i Hjartdal, ei auke på 2 i Sauland og ein reduksjon på 12 i Tuddal. Den største prosentvise auken har dermed vore i Tuddal. Dette må sjåast i lys av prosjektet "Tuddal - frå bygd til landsby". Dette er etter rådmannen si vurdering nok eit døme på at målretta arbeid gir resultat. Nærare analyse av folketalsutviklinga viser at det i 213 var eit fødselsunderskot på 4. Det blei fødd 19 barn, mens det døyde 23 personar. Dette er ei forbetring frå 212 da det var eit fødselsunderskot på 14. Det flytte 12 personar frå utlandet til Hjartdal i 213. Innflyttinga frå andre kommunar i Noreg var på 43, medan utflyttinga til andre kommunar var på 54 personar. To personar flytta frå Hjartdal til eit anna land. Utan busetting av 7 flyktningar ville folketalet ha gått ytterlegare ned Kjelde: SSB Folketalsutvikling i kvartal 2. kvartal 3. kvartal 4. kvartal Tabellen over viser at folketalet i 213 var veldig stabilt. I 212 varierte folketalet betydeleg i løpet av året. 4

7 Innbyggjartal Innbyggjarar 1-5 år Kjelde: SSB Kjelde: SSB Tabellen viser at sjølv om det har vore ein positiv/stabil utvikling dei siste åra, så er det 78 færre innbyggjarar i dag enn for 2 år sidan. Rådmannen meiner det er viktig å redusere utflyttinga, samt å leggje til rette for enda større innflytting. Tilrettelegging for bustadbygging er viktig i den samanheng. Rådmannen trur at ei auka tilflytting òg vil verke positivt inn på fødselstala Demografi Når folketalsutviklinga blir bryte ned på ulike aldersgrupper ser vi denne utviklinga: Kjelde: SSB Fødde Tabellen viser at fødselstala varierar frå år til år. Fødselstala for perioden viser kva for elevtal det vil vere i 1. klasse i åra framover, under føresetnad at det ikkje skjer inn- eller utflytting. Tala viser eit snitt på 14 fødslar. Det var ei svært gledeleg utvikling i talet på fødde i nye innbyggjarar blei fødd. Vi må tilbake til 26 for å finne eit tilsvarande tal. Tabellen viser korleis folketalet blant 1-5 åringane har utvikla seg dei siste 2 åra. Det har vore ein jamn nedgang gjennom denne perioden. Det er i dag ca 25 færre barn i denne aldersgruppa enn det var for 2 år sidan. Dette er etter rådmannen si meining ei utvikling som bør ha stor innverknad på kommunale strategiar. Når det gjeld det kommunale tenestetilbodet (barnehage) til denne aldersgruppa gjer samfunnsutviklinga at etterspurnaden etter tenester i dag er minst like stor som tidlegare. Det har mellom anna vore ein merkbar auka i talet på eittåringar i barnehagane dei siste åra Kjelde: SSB Innbyggjarar 6-15 år Tabellen viser at talet på innbyggjarar i skulepliktig alder er lågare enn for 2 år sidan. For 1 år sidan var det 3 elevar meir i grunnskulen. Dette er etter rådmannen si meining ei alvorleg utvikling som bør ha stor innverknad på kommunale strategiar og tenestetilbod. 5

8 Innbyggjarar år Innbyggjarar år Kjelde: SSB Kjelde: SSB Tabellen viser at talet på åringar har gått opp igjen etter ein bølgjedal for 1 år sidan. Auken vi ser må sjåast i samanheng med den toppen som var i aldersgruppa 6-16 år for 1 år sidan. Dei er i aldersgruppa år nå. Mange i denne aldersgruppa kjem nå til å reise ut for å ta vidare utdanning. Det er etter rådmannen sitt syn viktig å halde kontakt med desse ungdomane slik at dei vel å flytte tilbake til Hjartdal når dei er ferdige med utdanninga si og er i etableringsfasa. Med ei så stor ungdomsgruppe er det potensial for folkevekst i eit 1-15 års perspektiv Kjelde SSB Innbyggjarar 2-44 år Tabellen som viser talet på innbyggjarar i aldersgruppa 2-44 år er dyster lesing. Det er ein svært stor nedgang i talet på innbyggjarar i denne aldersgruppa. Konsekvensen av dette vil vere vesentleg færre fødslar. Dette er ein trend vi ser i fødselstalet, men rådmannen meiner det er grunn til ennå større bekymring når ein ser desse tala. Tabellen viser at det har vore ei kraftig auke i talet på innbyggjarar mellom år Kjelde: SSB Tabellen viser at det har vore ein nedgang i talet på innbyggjarar i aldersgruppa år dei siste 2 åra. Dette har samanheng med dei låge fødselstala på mellom Vi veit at det i åra etter 1945 var ei kraftig auke i fødselstala. Om få år kjem desse kulla inn i denne aldersgruppa. Tala viser at vi har ein "pustepause" som må brukast til å bygge opp infrastruktur og tenester som det vil vere behov for om 1-15 år. Nedgangen har stoppa opp, og vi ser at figuren for aldersgruppa år at vi kan vente ei kraftig vekst framover. Berre frå 212 til 213 har denne aldersgruppa auka med 11 personar. 15 Innbyggjarar år Innbyggjarar 8-89 år

9 På same måte som for aldersgruppa 7-79 år så er det ei nedgang i talet på innbyggjarar i aldersgruppa 8-89 dei siste 2 åra. Dette har samanheng med låge fødselstal i perioden Det er viktig å bruke dette pusterommet til å bygge opp eit effektivt tenestetilbod som gjer at flest mogeleg kan meistre sine eigne liv i eigen heim så lenge som mogeleg Kjelde: SSB Tabellen viser at det ikkje er så mange innbyggjarar over 9 år. Etter eit stabilt tal over lang tid viser tabellen ei stor prosentvis auke dei siste 1 åra. Fleire lever lenge. Svært mange av dei som er over 9 år har helse- og omsorgstenester av betydeleg omfang. Denne utviklinga krev mykje av det kommunale tenesteapparatet. Det er nå like mange innbyggjarar over 9 år som kommunen har av plassar med heildøgns omsorg. På landsbasis er det ei kraftig auke i behovet for plassar med heildøgns omsorg blant innbyggjarar under 67 år Levekår Innbyggjarar over 9 år Folkehelseinstituttet har utarbeidd ein oppdatert folkehelseprofil per oktober 212. Folkehelseprofilen er eit verktøy for at kommunen skal oppfylle lovkravet om å ha oversikt over helsetilstanden i eiga befolkning. Folkehelseprofilen gir informasjon om på kva for område kommunen bør setje i verk tiltak for å unngå store utgifter i framtida. Folkehelseprofilen for Hjartdal viser at kommunen skil seg ut frå landsgjennomsnittet på følgjande område: Om befolkninga Forventa levealder for kvinner er høgare Prosentdelen eldre over 8 år er høgare. Levekår Prosentdelen uføretrygda under 45 år er høgare Prosentdelen barn med einsleg forsørgjar er lågare. Miljø Talet på personar knytt til vassverk med forskriftsmessig tilfredsstillande analyseresultat m.o.t. E. coli, i prosent av befolkning knytt til rapportpliktig vassverk, ser ut til å vere høgare. Færre personar blir lagt inn på sjukehus for personskadar etter ulykker. Levevanar Overvekt/fedme blant unge menn er noko høgare Helse og sjukdom Prosentdelen med psykiske problem og lidingar er lågare Bruken av kolesteroldempande legemiddel er høgare. Ein utfordring vi ser lokalt er tildeling av reseptar for sovemedisinar. Etter rådmannen si meining er det høge talet på uføretrygda under 45 år som er det mest urovekkjande resultatet i folkehelseprofilen. Det er òg grunn til å reflektere over kvifor folkehelseprofilen ikkje viser vesentleg betre resultat enn landsgjennomsnittet. Rådmannen meiner at effekten av den store ressursbruken per elev innan skulesektoren over mange år burde ha ført til eit resultat som var betre enn landsgjennomsnittet. 7

10 Bustad Kommunestyret vedtok i 213 ei utviding av Øvstebøfeltet som prioritert bustadfelt. Administrasjonen har på den bakgrunn innleia dialog med grunneigar om kjøp av areal. Midlar til erverv og opparbeiding av infrastruktur er lagt inn i budsjett/økonomiplan i 214 og 215. Kommunen fekk i førespurnadar om kjøp av bustadtomt, men ingen av dei har så langt blitt konkretisert. I tilegg er det ein del førespurnadar frå folk som er på jakt etter småbruk eller landlege tomter. Rådmannen har inntrykk av at kommunen først og fremst trekk til seg dei som seg for seg busetting utafor bustadfelt. Dette kjem òg til uttrykk ved at dei få bruka som blir omsett i den opne marknaden ofte blir selt over takst. Administrasjonen har ikkje hatt kapasitet til å følgje opp økonomiplanen sitt verbalpunkt om å leggje fram ei sak/prosjekt for kartlegging/oppfølging av tomme gardsbruk/hus, men det er gjennomført kontroll med buplikta. Det er ikkje avdekka brot på buplikta på bustadeigedom, medan det blir arbeidd med oppfølging av mogeleg brot på konsesjonsplikta. Det er gjennomført kontroll av buplikt. Det er ikkje avdekka brot på buplikta på bustadhus (nullkonsesjonssaker). Hus kan stå tomme, men det er ikkje i strid med regelverket. Det blir arbeidd med oppfølging av mogeleg brot på konsesjonsplikta. Det er nå reelt sett 3 ledige tomter på Øvstebøfeltet i Sauland og 3 ledige tomter på Gvålefeltet i Tuddal. I Hjartdal er det ingen ledige tomter i kommunalt felt. Ei utviding av Øvstebøfeltet vil gi 17 nye tomter. Kommunen har gjennom si eigarrolle i Hjartdal burettslag medverka til at det i 213 blei ferdigstilt fire familiehusvære på Øvstebø. To av leilegheitene blei seld i 213. Det er gitt byggeløyve til 5 nye bustadar i kommunen i 213 og det er omsett 6 bustadar Omsorgstenester Hovudmålsettinga med samhandlingsreforma er å førebygge sjukdom og å redusere utgiftene til helsehjelp på lang sikt. For å endre praksis i kommunane er det tatt i bruk økonomiske verkemiddel; betaling for utskrivingsklare pasientar og kommunal medfinansiering av sjukehusbehandling. Når det gjeld utskrivingsklare pasientar så har Hjartdal, på lik line med mange andre kommunar, i stor grad klart å ta i mot desse pasientane. I 213 hadde Hjartdal kommune 7 overliggardøgn. Kommunal medfinansiering inneber at kommunen må betale 2% av kostnaden ved behandling av medisinske diagnosar i spesialisthelsetenesta Kostnad per innbyggjar Hjartdal Gruppe 5 Telemark Noreg Figuren over viser at Hjartdal sine medfinansieringskostnadar per innbyggjar ligg litt lågare enn snittet i Telemark, likt med vår kommunegruppe, men høgare enn landsgjennomsnittet. Hjartdal kommune sine kostnadar til medfinansiering er lågare i 213 enn i 212, men her må ein rekne med variasjonar frå år til år på grunn av få innbyggjarar. Effekten av førebyggjande arbeid er vanskeleg å måle og må sjåast i eit langsiktig perspektiv. Den nye regjeringa har varsla at dei vil avvikle ordninga med kommunal medfinansiering. 8

11 Inntekt Tall i 1 kroner Utgift Komp.tillegg Statstilskot Krevjande å følgje opp behandlingsplanar og tiltak pga ustabil bemanning Generell auka arbeidspress Heimetenester Arbeidet med å dreie tenestetilbodet i retning av meir heimeteneste har halde fram i 213. Det har blitt fatta fleire nye vedtak om tildeling av tenester i 213 enn i 212. Figuren over viser at Hjartdal kommune har hatt større inntekter enn utgifter knytt til samhandlingsreforma. Dette skuldast i første rekke at kostnadene til utskrivingsklare pasientar vesentleg lågare enn budsjettert. Reknestykket er likevel ikkje fullstendig. Kommunen strekker seg svært langt for å kunne ta i mot pasientar til fastsett tid. Dette krev ofte ekstra ressursar som kommunen sjølv må dekke òg som ikkje kommer med i reknestykket over. Storleiken på disse kostnadene er vanskeleg å berekne men det er ikkje usannsynleg at det kan dreie seg om fleire hundre tusen. Det er òg grunn til å merke seg at kompensasjonstillegget vil falle bort frå og med 215. Det er inngått 13 avtaler mellom kommunen og Sykehuset Telemark HF for å regulere samhandlinga. Det to første åra med samhandlingsreforma viser at Hjartdal kommune klarer å oppfylle kommunen sine forpliktingar. Dei tilsette opplever at dei har fått ein meir utfordrande og spanande arbeidskvardag. Det krev meir fagkompetanse. Tilbakemeldingane frå pasientar og pårørande er òg positive. Pleie og omsorg i nærmiljøet blir opplevd som positivt. Samhandlingsreforma førar likevel til utfordringar; Tilgang til nok og riktig kompetanse Behov for meir kostbart utstyr Meir tid går med til dokumentasjon og fagleg utvikling Kommunikasjon mellom legevakt og sjukehus knytt til inn- og utskriving 213 er det første året med natteneste gjennom heile året. Talet på brukarar har variert, men det siste halve året har det vore 6-8 faste besøk kvar natt. I tillegg har det vore utrykking på tryggingsalarm. 61 av totalt 76 alarmar blei utløyst på natta. Tidlegare var det ikkje utrykking ved alarm på natt. Nattenesta er såleis med på å gjere kvardagen tryggare for mange - og gjer det mogeleg for fleire å bu heime lenger. Det har vore ei auke i talet på tryggingsalarmar på over 2%. Erfaringane viser at innføring av natteneste har ført til utsett behov for innlegging på sjukeheimen. Det gjer at folk får mogelegheit til å bu heime lenger. Pasientar som blir skrive ut frå sjukehus har kunne reise heim, eller har berre hatt behov for eit kort rehabiliteringsopphald på sjukeheimen. Vidare oppfølging har dei fått av heimetenesta. Nattenesta har våre nyttig for oppfølginga av kreftpasientar. Desse har ofte eit sterkt ønskje om å få vere heime i staden for på sjukeheimen Institusjonstenester Det har vore i gjennomsnitt 28 pasientar på sjukeheimen gjennom året. Det er 29 plassar ved sjukeheimen. Dei to føregåande åra har det vore overbelegg. Ledig kapasitet har vore leigd ut til andre kommunar. Det har vore mogeleg å redusere belegget på grunn av nattenesta i heimetenestene. Dei pasientane som er meldt til kommunen frå spesialisthelsetenesta har fått plass i løpet av få dagar. Sjukeheimen har i 213 i liten grad gitt tilbod til pasientar med lågare 9

12 omsorgsbehov enn det ein reknar som kriteria for å få sjukeheimsplass. Dei pasientane som har lågt omsorgsbehov har fått tildelt plass tidlegare - da det ikkje var tilbod om natteneste. Den delen av kommunen sitt pleie- og omsorgsbudsjett som går til institusjonsteneste er redusert med 2% frå 212 til 213. Dette er etter rådmannen sin oppfatning positivt og ein trend som det er ønskjeleg å vidareføre. For å kome likt med snittet i Telemark må ca 1% av budsjettet omfordelast frå institusjonsteneste til heimeteneste. Hjartdal kommune har ikkje sett av særskilte plassar i institusjon til korttidsopphald (avlastning og rehabilitering). Det er eit ønskje om ei meir bevisst haldning til dette. Redusert press på langtidsopphald gjer det mogeleg å prioritere korttidsopphald. I 213 var det 33 døgn korttidsopphald fordelt på 17 pasientar Skule- og barnehagetilbodet Kjelde: GSI Sauland Hjartdal Tuddal Dei historiske elevtala viser at det dei siste fire åra har vore stabilitet ved alle skulane. Inneverande skuleår er det til saman 126 elevar i klasse. Det er ein auke på 2 elevar sidan førre skuleår. 126 elevar totalt gir eit snitt på 18 elevar per trinn. I 213 blei det fødd 19 barn i Hjartdal kommune. Prognosane framover viser at elevtalet vil gå ned dei komande åra. Rådmannen meiner at denne utviklinga er ein trussel mot det faglege og sosiale miljøet ved skulane i kommunen. Kommunestyret vedtok i desember 211 å gjennomføre ein skuledebatt. Prosessen blei gjennomført i 212, men endeleg vedtal blei fatta i januar 213. Kommunestyret vedtok at det framleis skulle vere skule og barnehage i alle tre bygdene. Spørsmålet om oppvekstsenter i Hjartdal og Tuddal blei utsett og sett i samanheng med ei større organisasjonsutviklingsprosess. I mai vedtok kommunestyret, i samband med organisasjonsutviklingssaka, samrøystes at det ikkje skulle etablerast oppvekstsenter. I desember vedtok kommunestyret, i samband med handsaming av økonomiplan og budsjett, at det skulle etablerast oppvekstsenter i Hjartdal og Tuddal likevel. 1

13 og 2 åringar i bhg Opphald > 33 timar Figuren viser gjennomsnittlege grunnskulepoeng siste fire år. Figuren viser at Hjartdal ligg høgare enn Telemark, men lågare enn kommunegruppe 5 og landsgjennomsnittet. Tala for dei enkelte åra viser store variasjonar for Hjartdal. Det er særleg eitt år som trekk ned snittresultatet. Kjelde: KOSTRA Figuren over viser at det er like mange 1 og 2 åringar som nyttar barnehage i Hjartdal som i andre kommunar. Opphaldstida i barnehagen er vesentleg lågare i Hjartdal enn i andre kommunar. Det er likevel ein klar trend at fleir bruker barnehage enn tidlegare og dei som bruker barnehagen har barna der meir enn tidlegare. Hjartdal er nå den barnehagen som har størt del barn med fulltidsplass. Dersom denne trenden held fram vil det føre til auka press på barnehagane. Det er fysisk plass til fleire barn i barnehagane Tuddal og Sauland, men ikkje i Hjartdal. Resultata frå nasjonale prøver på 5. trinn viser at Hjartdal kommune sine gjennomsnittlege resultat dei siste fire åra ligg på same nivå som snittet i Telemark og landsgjennomsnittet. Resultata for den enkelte år varierar. Det har vore ei svært gledeleg utvikling når det gjeld resultata i lesing. Der er resultata forbetra år for år. Dette skuldast at det over fleire år har vore fokus på basisferdigheiter i lesing gjennom plan for leseog skriveopplæring og systematisk etterutdanning av lærarar. Måla som er sett for nasjonale prøver er nådd i 213. I engelsk er resultatet betre enn målsettinga. 1 Spesialundervisning Skulen For å kunne møte lokalsamfunnet sine utfordringar i framtida er det nødvendig med ei god skule som gjer dei unge godt rusta til dette møtet. Kvalitet i skulen har derfor vore eit viktig tema dei siste åra Grunnskulepeong, snitt siste 4 år Hjartdal Gr 5 Telemark Nasjonalt Kjelde: Utdanningsdirektoratet Kjelde: KOSTRA Figuren viser at omfanget av spesialundervisning har auka svært mykje dei siste åra. Tala i Hjartdal er nå på same nivå som i resten av landet. På same måte som for resultat vil det vere svingingar som følgje av samansettinga av elevar. Spesialundervisninga viser ein tydelegare trend enn resultata, - som svingar frå år til år. Spesialundervisninga krev ressursar utan at oppvekstsektoren er tilført dette. I same periode som spesialundervisninga er auka frå 4% til 9,3% er grunnskulen sin del av kommunen sitt netto driftsbudsjett blitt redusert frå 29,4% til 25,5%. Tidlegare har ein sett ein samanheng mellom små elevgrupper og lågt nivå på spesialundervisninga. Denne effekten ser ut til å vere borte. Rådmannen 11

14 meiner det er nødvendig å vurdere korleis ein utnyttar ressursane til beste både for sterke og svake elevar Kjelde: KOSTRA Hjartdal Gruppe 5 Telemark Figuren over viser at Hjartdal kommune har vesentleg høgare driftsutgift per elev enn gjennomsnittet i KOSTRA-gruppe 5 og snittet i Telemark. I Telemark har kostnaden gått ned det siste året. Dersom Hjartdal kommune hadde drive sine skular like effektivt som snittet av samanliknbare kommune (gruppe 5) hadde den årlege innsparinga vore kr 4,7 mill. Figurane over viser etter rådmannen sin meining at det ikkje er samanheng mellom ressursbruk og resultat i skulen Trygge lokalsamfunn beredskap I 213 blei det utarbeidd og vedteke ein ny trafikktryggleiksplan. Denne planen gir eit godt grunnlag for vidare arbeid med denne tematikken i åra som kjem. Hjartdal kommune mottok i 213 ca kr 557.,- frå trafikktryggleiksutvalet i Telemark. Midlane blei brukt til å finansiere arbeidet med trafikktryggleiksplanen, sykkelopplæring for barn og til bygging av fortau på Øvstebøfeltet. Hjartdal kommune har ein nullvisjon når det gjeld mobbing i skulen. Resultata frå elevundersøkinga viser svingingar frå år til år. På 1. trinn er gjennomsnittsresultata betre enn landsgjennomsnittet, medan det er dårlegare enn landsgjennomsnittet på 7. trinn. Det er i 213 arbeidd med ein ruspolitisk handlingsplan. Denne vil kome til politisk handsaming i 214. Det er innført ein generell kommunal beredskapsplikt for alle norske kommunar. Hjartdal kommune har etablert beredskapsplanar og kriseleiing som trer i kraft ved eventuelle hendingar som krev dette. Den nye forskrifta om kommunal beredskapsplikt krev at alle norske kommunar har utarbeida ein overordna ROSanalyse for kommunen. Kommunestyret i Hjartdal har i sitt vedtak om planstrategi vedtatt oppstart av arbeidet med ei overordna ROS-analyse i 213. Arbeidet kom ikkje i gang som planlagt, men rådmannen meiner at det framleis er mogeleg å bli ferdig med arbeidet i 214 som det er lagt opp til i planstrategien. Hjartdal kommune sine beredskapsplanar og varslingslister er oppdatert i 213. Kommunen har delteke på Fylkesmannen sine varslingsøvingar i 213, men ikkje hatt øvingar i eigen regi. På det brannførebyggjande feltet er brann- og feiarvesenet generelt godt nøgd. Det ligg føre krav om rømmingsveg på Sauland skule Uttrykninger til Hjartdal frå Notodden brann- og feiervesen Kjelde: Notodden brann og feiervesen Figuren over viser at talet på utrykkingar til Hjartdal varierar. 12

15 Grunnlag for vekstkraftig utvikling NHO gjennomførar ein årleg rapport (Bærekraft- NM) som viser norske kommunar sitt grunnlag for vekstkraftig utvikling. Med vekstkraftig utvikling meinast positiv nærings- og busettingsutvikling. Dei faktorane som blir lagt til grunn er: Arbeidsmarknad Demografi Kompetanse Lokal berekraft Kommunal attraktivitet Kjelde: NHO Plassering Bærekraft-NM Rangeringa for 212 (publisert i 213) viser at Hjartdal kjem på ein 252. plass av 429 kommunar. Kommunen har hatt ei jamn positiv utvikling dei fire siste åra. Det er faktorane kompetanse og lokal berekraft som er med på å trekke opp resultatet Nøkkeltal mål og resultat Område/indikator Mål 213 Resultat Innbyggjarar Beredskapstrappa 11 poeng 1 poeng Grunnskulepoeng, 4, 39,1 snitt siste 4 år Mobbing 7. trinn, 1,4 1,5 snitt siste 4 år Nasjonale prøver 1,9 1,9 5. trinn - lesing, snitt siste 4 år Nasjonale prøver 1,9 1,9 5. trinn - rekning, snitt siste 4 år Nasjonale prøver 5. trinn - engelsk, snitt siste 4 år 1,9 2,1 Resultatvurdering Beredskapstrappa - Det er Fylkesmannen i Telemark som årleg utarbeider ein beredskapstrapp som viser kva for nivå kommunane ligg på når det gjeld beredskapsarbeidet. Resultatet for 213 er eit poeng lågare enn målet - og resultatet i 212. Det er nye indikatorar i beredskapstrappa for 213 slik at tala ikkje er direkte samanliknbare. Det har ikkje vore ressursar til å prioritere arbeide høgare. Nasjonale prøver 5. trinn - Målsettinga har vore å oppnå eit resultat som er likt med gjennomsnittet i Telemark i første omgang. Snittet i Telemark ligg noko lågare enn landsgjennomsnittet. Målsettinga er nådd i alle fag - og særleg i engelsk er resultatet bra - over landsgjennomsnittet! Grunnskulepoeng - Gjennomsnittleg grunnskulepoeng for elevar i som går ut 1. trinn varierar frå år til år. Målsettinga er knytt til gjennomsnitt siste 4 år for å unngå variasjonar knytt til enkeltelevar. Målsettinga er ikkje nådd. Rådmannen ser behov for å arbeide meir med resultatindikatorane i skulen. Det er mange indikatorar som kan brukast. Det er viktig å finne fram til dei indikatorane som gir eit best mogeleg bilete av kvaliteten og utviklinga i skulen lokalt. 13

Årsmelding 2013. Modalen kommune

Årsmelding 2013. Modalen kommune Årsmelding 2013 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 14 IKT side 21 Kulturkontoret side 22 Modalen folkebibliotek side 23 Sosialtenesta side 24 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015

Aukra kommune. Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Aukra kommune Budsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Vedteke i K-sak: 132/11 og 11/12 Dato: 15.12.2011 og 09.02.2012 Innhald: Side nr. : Rådmannen sine generelle kommentarar.. 2 Kommentarar frå kommunalsjefane..

Detaljer

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal

Rehabilitering, helse og omsorg. Regulering, byggjesak og oppmåling. Administrasjon og leiing. Oppvekst og utdanning. Organisasjonskart ord og tal 1 Utvikla av Årsmelding 2014 2 Ordføraren helsar...3 Rådmannen...4 ADMINISTRASJON OG LEIING...6 Måloppnåing...7 Arbeid for å auka nærvær på arbeidsplassane/ lågare sjukefråvære...8 Utvikling tal årsverk/

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2014 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering... 3 Rådmannen sine kommentarar... 5 Økonomi... 6 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 13 Aksjar og obligasjonar... 13 Pensjonskostnader

Detaljer

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 FOR BOKN KOMMUNE 1 2 ÅRSMELDING 2008 1 RÅDMANNENS KOMMENTARAR: Generelt 6 Investeringar 7 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk 7 Lånegjeld og fond 7 Inntekter 8 Sjukefråveret 8

Detaljer

Årsmelding. Modalen kommune

Årsmelding. Modalen kommune Årsmelding 2014 Modalen kommune Innhald Rådmannen side 3 Økonomi og rekneskap side 21 IKT side 28 Kulturkontoret side 29 Modalen folkebibliotek side 31 Sosialtenesta side 32 Pleie- og omsorgstenesta side

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE

ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE ÅRSMELDING 2009 FOR BOKN KOMMUNE 1 INNHALD... RÅDMANNENS KOMMENTARAR:...5 Generelt...5 Investeringar...6 Driftsresultat/rekneskapsmessig mindreforbruk...6 Lånegjeld og fond...6 Inntekter...7 Sjukefråveret...7

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2006. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding 2006 www.kvam.no - INNHALDSLISTE 1 Kvam herad i 2006...3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...3 Drift og prioriteringar...3

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg

Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy. Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen sitt framlegg Radøy kommune Tilleggsinnkalling for Formannskapet i Radøy Møtedato: 13.11.2014 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 09:00 Saksliste: Saksnr Tittel 083/2014 Budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18 - rådmannen

Detaljer

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig.

Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. Kvam herad Rekneskap 2006 Årsmelding 2006 Den endelege årsmeldinga vil verta sendt ut etter at ho er trykt ferdig. www.kvam.no Side 1 av 47 1 Kvam Herad i 2006... 3 1.1 Samfunn - Kommuneplan 2002-2014...

Detaljer

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16

Budsjett 2013. Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Budsjett 2013 Budsjettdokument for 2013 og økonomiplan for 2013-16 Kommunestyret sitt vedtekne budsjett i sak 084/12 Dato: 19.12.2012 Rådmannen sin kommentar Tryggleik, trivsel og livskvalitet for alle

Detaljer

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017

BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Flora kommune BUDSJETT OG HANDLINGSPROGRAM 2014 ØKONOMIPLAN 2015-2017 Ungdommane og Westcon er viktige ressursar for Flora i framtida. Flora bystyre sitt vedtak 12.12.2013. FORORD I løpet av 2013 fekk

Detaljer

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd

Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 1 Utvikla av Rådmannen sitt framlegg til budsjett og økonomiplan 2015-2018 -saman for utvikling og velferd 2... 3... 5 2.1 Budsjettprosess...8... 9 3.1 Overordna analyse... 10 3.1.1 Demografi og kommuneøkonomi...

Detaljer

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55)

LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) ÅSERAL KOMMUNE. LEVEKÅRSPLAN 2010 2011 (Vedteke av kommunestyret 10.12.2009, sak 09/55) 1. Innleiing... 4 2. Plangruppe og planprosess... 4 3. Levekår og livskvalitet... 5 4. Visjon / hovudmålsetting for

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Møteinnkalling Formannskapet Møtetid: 08.06.2011 kl 12:00 Møtestad: Kommunestyresalen Medlemer som ikkje kan møta, må melda frå til Kundetorget tlf 5349 6645 eller e-post: post@stord.kommune.no Varamedlemer

Detaljer

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset

Luster kommune. Handsama: (frå forprosjektet) Beheim 2. (frå forprosjek. tet) Hafslo barne- og ungdomsskule. Rådhuset Luster kommune Handsama: Beheim 2 (frå forprosjek tet) Hafslo barne- og ungdomsskule Rådhuset (frå forprosjektet) Vedteke av Luster kommunestyre 18.12.14, sak 75/14. Luster kommune Rådhuset, 6868 Gaupne

Detaljer

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune.

Lom kommune. Budsjett 2011 Økonomi- og handlingsplan 2012-2014. Innhald: Gjestfri og nyskapande. Budsjettdokument for Lom kommune. Budsjettdokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Innhald: Vurdering frå administrasjonssjefen 3 Innstilling frå budsjettutvalet 4 Økonomiske oversikter 12 Formannskapet - første gong 15 Formannskapet

Detaljer

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026

PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 PLAN FOR REHABILITERINGS OG OMSORGSTENESTENE I ÅL KOMMUNE 2015-2026 Vedteken i kommunestyret 19.03.2015 Innhald: 0 SAMANDRAG... 3 1. BAKGRUNN... 5 2 UTFORDRINGAR... 6 2.1 BEFOLKNINGSUTVIKLINGA I ALDERSGRUPPENE

Detaljer

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no.

Kvam herad Årsmelding 2003. Intern årsmelding. for einingane i Kvam herad. Vedlegg til ekstern årsmelding. www.kvam.no. Årsmelding 2003 Intern årsmelding for einingane i Kvam herad 2004 Vedlegg til ekstern årsmelding www.kvam.no Side 1 av 71 1 OM DOKUMENTET...4 1.1 INNLEIING...4 1.2 DEN INTERNE ORGANISERINGA I KVAM HERAD...4

Detaljer

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012

Budsjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 Kvam herad sjett 2009 / Økonomiplan 2009-2012 www.kvam.no Side 2 av 58 FORORD Økonomien i Kvam er god, men pressa. Dei siste åra er det sett i verk store investeringar og fleire er undervegs. Om nokre

Detaljer

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010

Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 Internt Budsjett 2007 og økonomiplan 2007 2010 for einingane i Kvam herad Vedlegg til eksternt budsjett Side 1 av 99 Innhaldsregister 1 OM DOKUMENTET... 4 1.1 INNLEIING... 4 DEN INTERNE ORGANISERINGA I

Detaljer

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1

Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004. 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no. Side 1 av 1 Kvam herad Rekneskap 2004 Årsmelding 2004 25-års jubilantane (foto: Magnar Johan Fiksen) www.kvam.no Side 1 av 1 1 Rådmannen sine kommentarar... 3 Styringsmodell for Kvam herad... 4 2 Samfunn/næring...

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE

ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 VAKSDAL KOMMUNE Innhald Politisk organisering...3 Økonomi...5 Rekneskapsresultat... 6 Finansinntekter og utgifter... 11 Aksjar og obligasjonar... 12 Lånegjeld... 13 Fond... 15 Investeringar...

Detaljer

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1

Bygland kommune. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018. Dokument 1 Bygland kommune Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Dokument 1 Rådmannen sitt framlegg med kommentarar 06.11.2014 FORORD Rådmannen legg med dette fram sitt framlegg til budsjett for 2015 og økonomiplan

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard

Budsjett 2015 Økonomi- og handlingsplan 2016-2018 Biletet i toppen er frå Meadalen med utsikt over Vårdalen. Foto: Merete Byrøygard dokument for Lom kommune Gjestfri og nyskapande Lom kommune Innhald: Del 1 - Bakgrunn 3 Del 2 - Forslag til tiltak 10 Del 3 - forslag 34 Del 4 - Politisk behandling 46 Del 5 - Vedteke budsjett 50 2015

Detaljer

Innkalling av Kraftfondsstyret

Innkalling av Kraftfondsstyret Masfjorden kommune Innkalling av Kraftfondsstyret Møtedato: 21.04.2015 Møtestad: Møtetid: 16:00 Eventuelle forfall må meldast til Maud Sleire Holmaas per tlf. 56166216, sms til 91572395 eller per epost

Detaljer

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no

Fulldistribusjon. T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no. Kvam herad. Årsmelding 2007. www.kvam.no Fulldistribusjon T: 56553000 F: 56553001 E: postmottak@kvam.kommune.no Kvam herad Årsmelding www.kvam.no Innleiing Denne årsmeldinga tek for seg store og små hendingar i heradet i. Rådmannen har von om

Detaljer

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur

Årsmelding 2010. Utsiktsrydding på Våmur Årsmelding 2010 Utsiktsrydding på Våmur Fyresdal kommune FYRESDAL GJER DRAUMEN LEVANDE Vi kan, vil og får det til. Auke folketalet for å trygge offentlege og private tilbod. Handlekraft og kreativitet

Detaljer

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008

VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 VEDLEGG TIL BUDSJETT 2005 OG ØKONOMIPLAN 2005-2008 Side 1 av 80 Innhaldsregister 1 INFORMASJON OG POLITISK NIVÅ...5 1.1 SAMFUNN... 5 1.2 BRUKARAR... 5 1.2.1 Endring i høve til 2004... 5 1.2.2 Tenesteproduksjon

Detaljer