MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle, Emil Mohr og Torbjørn Saltveit Forfall: Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Trine Båtsvik Grov gav ei orientering om det arbeidet laboratoriet på Stord sjukehus hadde gjort i forhold til arbeidsmiljø. Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 55/06 Økonomi tal og tiltak Sak 56/06 Adm. Direktør si orientering Sak 49/06 5-årig investeringsplan Sak 57/06 Møteplan for 2007 Sak 58/06 Brev Sak 59/06 Eventuelt

2 Vedtak: Saksliste godkjent Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 55/06 Økonomi - tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering. Sak 56/06 Administrerande direktør si orientering 1. Indikatorar august og september 2. Ventetider august og september 3. Budsjett Pasientskadestatistikk 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna HF 6. Lokalsjukehusprosjektet Lokalsjukehusprosjektet skal framleggjas i neste styremøte i ei breiare orientering. 7. Orientering om katastrofen på Stord Flyplass. Vedtak: Styret tar meldingane til orientering. Sak 49/06 5-årig investeringsplan Vedtak: Styret vedtar nytt forslag til investeringsplan for åra Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Styret ber om å få framlagt konsekvensane av ny investeringsplan i neste møte.

3 Sak 57/06 Møteplan for 2007 Vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 med føljande endring: Det leggast eit ekstra styremøte til den 11. mai 07. Styreseminaret i mars flyttast frå 22. og 23. mars til 15. og 16. mars. Sak 58/06 Brev Styret tar breva til orientering Sak 59/06 Eventuelt Haugesund, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Laila Thorsen Inge Reidar Kallevåg Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Synnøve Solbakken Linda Ferkingstad Else Berit Støle Emil Mohr Torbjørn Saltveit

4 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 55/06 Resultater pr september 2006 Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr september 2006 Resultat etter september Resultatet for september er -47,6 mill mot eit budsjett på 11 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 36,5 mill. Avviket består av - 14,7 mill på inntektene, og 21,7 mill på kostnadane inklusiv finans og meiravskriving. Inntekter Inntektene i september månad er negative med totalt 0.8 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling er negativ med heile 1,9 mill denne månad mens ISF er positiv med 1,7 mill. Side 1 av 5

5 Rammeinntekta er denne månad ført negativ med 0,7 mill. Årsak er ikkje inntektsførte inntekter knytta til ikkje iverksatte tiltak innan psykiatrien (opptrappingsplan). Hittil i år er nå poliklinikk7,9 mill etter budsjett. Ca 2 mill av dette har årsak i endring av takstar, mens resterande er mindre volum enn planlagt. ISF-inntekta har nå eit avvik på 9,2 mill. Vi reknar med at 7 mill av dette skuldas endringane som er utført på DRG-vektene. Volum på sjukehusopphald er nå positiv med 128 stk, mens dagbehandling er negativ med 664 stk. Når vi tar omsyn til endringane som ikkje var føresett i budsjettet, kan avviket forklarast slik: ISF: Endring i vekter ca Avrekning for 2005 Sum ikkje føresett -7,0 mill -1,7 mill - 8,7 mill Volumauke ISF opphald Volumreduksjon dagbeh Sum volum Poliklinikk Takstendringar Volumavvik somatikk Sum somatikk Volum psykiatri Takstendringar psykiatri Sum psykiatri Totalt poliklinikk +1,6 mill - 3,3 mill - 1,7 mill -2 mill -2,3 mill - 4,3 mill +0,2 mill -1,5 mll -1,3 mill -5,6 mill Tiltaka som er melde tidligare om å auke aktiviteten i tråd med budsjettkravet, er i god prosess. Vi ser resultat av dette på ISF denne månad. Aktiviteten på poliklinikk er sett svært høgt dette året og det er ei utfordring i å nå den målsetjinga. Det blir arbeidd vidare med planane for å finne løysingar som tener føretaket. Tilgongen på pasientar til poliklinisk behandling er svært god. Rammeinntekta har nå eit avvik på 1 mill. Dette skuldas ikkje inntektsførte inntekter knytta til tiltak som ikkje har starta innan psykiatrien (opptrappingsplan). Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaka er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk vurdering i budsjettet. Produksjon Tabellen nedanfor tabell viser produksjon i volum for somatikk. Dette viser at vi pr september har positive volumtal på sjukehusopphald mens resten er negative. Psykiatrien viser same trend som tidligare månader. Side 2 av 5

6 Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Kostnadar Varekostnader I september månad har vi fått ei auke i varekostnadane på 4,2 mill samanlikna med budsjett. Årsaka til dette avviket er: Avrekning av pasientstraum pr 2 kvartal 1,5 mill - ikkje føresett Avrekning for gjestepasient 2,0 mill - ikkje føresett Hittil i år er gjestepasientoppgjeret i stor grad i tråd med føresetnadene med totale beløp. Vi har pr august hatt registrert eit underforbruk, som det i september er mottatt avrekning for. Særleg gjeld det for psykiatri som dei to siste månader har registrert 1,6 mill meir enn budsjett. Vi forventar at noko av dette vil Helse Vest RHF gi som eit tillegg i våre rammer. Varekostnadene i somatikk har i september eit avvik på 3,5 mill. 2 mill av desse gjeld gjestepasientar og 1 mill er større forbruk i eigen aktivitet. Avviket hittil i år på 8,8 mill er reelt og kjem nå ekstra godt tilsyne då vi i tidlegare månadar har hatt eit underforbruk på gjestepasientoppgjeret. Avviket som er relatert til eigen aktivitet gjeld auka forbruk på medisinske varer. Det er særleg kirurgi som har eit større forbruk enn planlagt i budsjettet. Tiltak som vi kan setja i verk er avgrensa. Det er lite å gjere på kort sikt når det gjeld gjestepasientar. På lengre sikt må det arbeidas vidare med å få redusera straumen av dei pasientane som vi kan behandla. Vi vil på kort sikt ha ei kritisk gjennomgong av alle våre varelagre. Dette med hensikt å vurdere om vi kan setja dei på eit lågare nivå og framleis ha naudsynt beredskap. Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 3,7 mill. Avviket skuldas fylgjande: Utbetaling av lønsoppgjer blei ca 1 mill meir enn det som var berekna i rekneskapen pr august. Side 3 av 5

7 Resterande er meir forbruk på variabel lønn og innleie. Denne månad er det særleg psykiatrien som har eit planlagt meirforbruk på 1,5 mill, noko som igjen viser det reelle meirforbruket på dei somatiske klinikkar. Hittil i år har vi nå eit lønsavvik på 6,3 mill. Det kan oppsummeras til: Variabel løn og innleie - 45,8 mill Fast lønn og refusjonar +39,3 mill Avvik - 6,5 mill Avviket er inklusiv meirutbetaling på lønsauke på ca 1 mill slik at meirforbruket er ca 5 mill. Dersom ingen korrigerande tiltak blir sett i verk, ser vi at dette kan bli verre i komande månadar fordi lønsauken ser ut til å bli noko meir enn planlagt. Tiltak som er sett i verk nå er å få redusera variabel løn og innleie. Det er vurdert å etablera resurspool i føretaket. Saka er ikkje fullstendig utgreidd og ikkje sett i kraft. På dette tidspunkt er difor fokus sett på styring av forbruket av ressursar. Vårt mål er framleis å oppnå budsjettkrav for løn pr utgongen av Andre driftskostnader Andre driftskostnadar er denne månad på mål og hittil i år eit underforbruk på 1 mill. Vi har denne månad fått avklara at hotellkostnader for dag/poliklinisk behandling av pasientar på Haukeland, skal belastas føretaka. Vi har dermed fått ein kostnad hittil på totalt 1,9 mill. Denne kostnaden vil auka i komande månadar. Når vi tek omsyn til at også kostnader tilknyta utsette midlar til opptrappingsplane psykiatri er brukt dette året, har vi eit stort mindreforbruk hittil. Grunna den totale økonomiske situasjonen har vi nå i tillegg sett i verk innkjøpsstopp. Det vil føra til at det positive avviket på ADK, vil auka. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 3,9 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4,5 mill. Vår intensjon har vore at dette avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dette har vi meld tidligare som ikkje muleg. Avskrivingar Avskrivingane er tyngre enn berekna tidlegare. Når nå heile anleggsformuen er dekomponert med korrekte avskrivingstider, viser det seg at vi på årsbasis vil få eit negativt avvik. Vi har tidlegare berekna ca 3,5 mill. Nå viser det seg at delkomponentar på bygg er avskrivne raskare enn den avskrivingstida som ligg i anleggsboka. Summen av anlegg som vart ferdig avskrivne i Aug/Sep, men som står oppført med ferdig avskrivingsdato dato 31/12, utgjer om lag 350 i avskrivingar pr månad. Dette betyr at nytt anslag for negativt avvik vert redusert frå 3,5 til 2,1 mill. Risiko Siste halvår har planlagt høg aktivitet. Likevel meiner vi å kunne klare å ta inn det manglande volumet hittil på våre inntekter. Risikoen på inntektene vil dermed førast til takstendring og til endring i DRG-vektene. Lønskostnadane meiner vi å kunne styre mot budsjett også i andre halvår. Føresetnad er at vi får effekt av mindre bruk av variabel løn og innleie. Side 4 av 5

8 Vi har nå ein risiko på varekostnader. Dette er i stor grad er knytt til gjestepasientoppgjer og til medisinske forbruksvarer. Avskrivingar og finans er ei utfordring. Vi har berekna eit negativt avvik totalt for året på ca 5,5. mill. På dette tidspunkt har vi ingen tiltak som kan løyse dette. Investeringar Pr september månad går investeringane etter planar. Bygg bereknar vi å overføre noko til 2007 av utbetalingar mens framdrifta er i tråd med plan. Likviditet Pr september månad var likviditeten på -54 mill. Dette er reduksjon på om lag 8 mill frå tildlegare berekningar. Avviket skuldast i stor grad lågare poliklinikk-inntekter, og noko høgare lønsutbetaling i September enn føresett. Vi har hittil brukt ein driftskreditt på 83 mill og byggelån dette året på 20 mill. Vi reknar med å auke driftskreditten i dei siste månadane. Pr Oktober månad er det berekna eit driftskredittbehov på ca 118 mill. Regionale tiltak Innkjøpsstopp. Enn reknar med at det kan stoppes innkjøp av utstyr og tenester m.m for ca 5 mill i de resterande månader. Dette gjeld hovudsaklig utstyr og tenestar som ikkje er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga. Verknaden av tiltaket vil først komme i oktober. Vakans 3 siste månader. De fleste vakante stillingar som enn har er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga, dei er difor svært vanskelig å la stå ubesatt over lengre tid. Difor reknar enn med at dette tiltaket ikkje vil gi noen vesentlig effekt i inneværende år Kartlegging grå stillingar. Helse Fonna har ingen grå stillingar innan for legefaget så dette tiltaket er ikkje aktuelt for oss Prognose Vi har prognostisert at vi pr vil ha eit negativt avvik på resultatkravet på 20 mill. Avviket er delt på inntekter og kostnadar, der sistnemnde post består av avskrivingar og finanskostnader som vi ikkje kan påverka. Vedlegg 1 : Resultat pr eining for september Haugesund 9 oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 5 av 5

9 Evaluering av organisasjonsstrukturen/ klinikkorganiseringa i Helse Fonna Orientering - Styresak 38/06

10 Orientering: Sak 38/06 Det vart i styremøte 16. juni 2006 vedteke å gjennomføre ei evaluering av organisasjons-/ klinikk- og leiarstrukturen i Helse Fonna. Føremål er gjere evt. justeringar i forhold til å ha ei føremålstenleg organisering av ein konkurranseorientert organisasjon med tydeleg pasient- og prosessorientering. Det vart i styremøte presisert at evalueringa ikkje skulle ha karakter av å vere ei omorganiseringssak. Målet med evalueringa er å gjere justeringar som kan forbetre noverande organisering. Prosess er i gang med modell og plan for gjennomføring

11 Overordna modell for gjennomføring (1) November - Desember Januar - Februar Mars Fase 1 Etablering Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 1: Etablering Operasjonalisering og avgrensing av problemstillinga Identifisering og gjennomgang av tidlegare (relevante) evalueringar, utredningar, rammebetingelsar,, ytre drivkrefter, mv. Etablering (mandat) og rolleavklaring mellom styringsgruppa, referansegruppe, eransegruppe, konsulent. Avklare kommunikasjonsformer, informasjonsflyt, mv Identifisering av del-leveranser leveranser og sluttprodukt (kvalitetskrav). Valg (endelig) av hensiktsmessige metoder for evalueringa. Utvikle og godkjenne detaljert milepælsplan. lsplan. Informasjon i organisasjonen og til særlig s involverte parter. Dialog og kommunikasjon med oppdragsgjevar og styringsgruppe

12 Gjennomføring (2) Fase 1 Etablering Fase 2: Beslutte analysemodell Målene Operasjonalisere, sortere og prioritere målene m (jf liste) output/outcome outcome, kvantitative/kvalitative, produktivitet/effektivitet, mv Utvikle/fastsette måleparametre/indikatorer på prioriterte målene m HVORDAN MÅLEM Midlene Operasjonaliser/fastsette hypoteser om kausale sammenhenger, dvs hvordan organisasjonsstruktur, ledelse, kommunikasjon, kompetanse, arbeidsprosesser, teknologi, resultatmåling, ling, mv påvirker p målene m ANALYSEMODELL Datagrunnlag Identifisere historisk datagrunnlag (eksternt sammenlignende og internt tidsrekke) Intervjuguide (semistrukturerte( dybdeintervjuer) Workshop (fokusgrupper SWOT ++) Survey (egenutviklet og/eller ifbm andre) interne/eksterne Kommunikasjon med referansegruppe, oppdragsgiver og (evt( evt) ) styringsgruppe November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 3: Datainnsamling Samle, bearbeide, modellere kvantitative Gjennomføre dybdeintervjuer Gjennomføre workshops/fokusgrupper Gjennomføre survey Bearbeide materiale Verifikasjon av data og observasjoner Kommunikasjon/ kvalitetssikring av data/ observasjoner med referansegruppe (oppdragsgiver)

13 Gjennomføring (3) Fase Fase 4: Diagnose Analysere datagrunnlag i forhold til analysemodell Beskrive observasjoner (deskriptiv) Tolke resultater (kausalanalyse) Trekke konklusjoner om observasjoner og årsakssammenhenger Identifisere endringsbehov Evt. Oppfølgingsintervjuer, mv Del-leveranse leveranse: : 1. utkast til rapport Kommunikasjon med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe 1 Etablering November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 5: Design Utvikle løsninger l i forhold til endringsbehov Enkel konsekvensvurdering av løsningsalternativer (kost/nytte) Bearbeide løsningsalternativer l i tett dialog med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe Del-leveranse leveranse: : 2. utkast til rapport Fase 6: Sluttrapport Skrive rapport i henhold til fastsatte leveransekrav. Presentere rapport Debriefing

14 Analysemodell

15 Analysemodell Retning og identitetsfaktorer Organisasjonsstruktur Operasjonelle faktorer Virksomhetsprosesser Ytelse Eksterne omgivelser Visjoner og mål Strategi Lederskap Ledelsesprosesser Teknologi Internt Eksternt Organisasjonskultur Mennesker Feedback

16 Administrerande direktør si orientering - Saksnr. 56/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Adm. dir. Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet. 7 vedlegg 1. Indikatorar august og september Indikatorer pr 2. tertial blei rapportert til 15 sept. Resultata av desse er vedlagt i vedlegg 1. Adm.dir vil orientera munnleg om resultata og korleis desse er vurdert. Eventuelle tiltak til betring av resultata vil samstundes bli orientert om Indikatorar pr september. Dei 3 månadlege indikatorane for epikrisetid, korridorpasienter og overbelegg er rapporterte frå klinikkane. Resultata etter september viser at epikrisetida framleis held seg stabilt på i underkant av 70% for føretaket, medan talet på korridorpasientar og overbelegg har gått opp i September. Leiinga i føretaket arbeider etter å innfri resultat i tråd med krav innan Adm.dir vil orientera meir munnleg om resultata og eventuelle tiltak som skal setjas i verk. Vedlegg 2 viser resultata 2. Ventetider august og september Vedlegg 1 viser oversikt på ventelister og ventetider for somatikk og BUPA Som ein ser er det god tilgong på pasientar. Særleg gjeld det for poliklinisk handsaming. Sjølv om ventelistene er aukande, har ikkje ventetida auka tilsvarande. Helse Fonna HF arbeidar framleis for å oppnå låge ventetider, og slik bruka det som eit konkurransefortrinn. Adm.dir vil orientera nærmare munnleg om ventetidene. Side 1 av 3

17 3. Budsjett 2007 Budsjettprosessen for 2007 er no i gong. Denne starta 26 september med budsjettseminar for alle leiarar. Vedlegg 1 viser budsjettkalender og framdriftsplan. Vedlegg 2 viser budsjettinnkalling for Nytt for 2007 er at vi har utarbeida nye prinsipp og modellar som skal gjera budsjettarbeidet både sikrare og enklare. Helse Fonna HF sine rammer blei tildelt i styret for Helse Vest RHF i juni. Desse vil kun bli korrigert med informasjon i tråd med statsbudsjettet i oktober. Rammene for 2007 vil bli noko lågare enn i På dette tidspunkt reknar vi med det vil utgjera ca 25 mill. Det vil føra til at drifta må innarbeida omstilling og reduksjon for å møta kravet. Budsjettmøte med Helse Vest RHF blei avhalde 4 oktober Fokus i dette møtet var aktivitet for 2007 og dei økonomiske rammene vil ha kun ei leveranse. Vi reknar med å behandlar detaljert investeringsbudsjett 24 oktober og driftsbudsjettet 28 november. Heile budsjettet vil bli lagt til styrebehandling i desember. Styret vil få meir informasjon av budsjettarbeidet i november. 4. Pasientskadestatistikk Pasientskadestatistikk pr 2. tertial er utarbeidet. Den viser at hittil i 2006 er det meldt inn 71 saker. Av desse er 1 sak gitt medhald og 3 er under handsaming. 67 stk er ikkje handsama. Vedlegg viser oversikt på årsak og stad skaden har oppstått. Adm.dir vil orientera meir munnleg i saka. 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna. (sjå vedlegg) Side 2 av 3

18 6. Lokalsjukehusprosjektet (munnleg info.) 7. Orientering om katastrofen på Stord flyplass (munnleg info.) Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund Johannes Kolnes Adm.dir. Side 3 av 3

19 Sak til styremøtet Saksnr. 57/06 Møteplan for 2007 Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Vedlegg: Trykte vedlegg: Møteplan for administrasjonen i Helse Fonna 2007 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Møteplan 2007 Dag Dato Sted Møte Torsdag Stord Styremøte Torsdag/Fredag 22/ Haugesund Styremøte/styreseminar og ordførermøte Torsdag Valen Styremøte Torsdag Sauda Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte og ordførermøte Torsdag/Fredag 25/ Odda Styremøte/styreseminar Fredag Karmøy Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte Kommentarar: I forslaget til møteplan er det lagt opp til 8 styremøter og 2 styreseminar i Styremøta er geografisk plasserte med 3 møter i Haugesund, eit møte på Stord, Odda, Valen, Sauda og Karmøy. Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 Side 1 av 1

20 Sak til styremøtet Saksnr. 58/06 BREV Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Oppfølging av lokalsjukehusprosjektet, brev av Vedkjem MR Maskin ved Stord sjukehus, brev av Mediaoppslag vedrørende nedskjæringer ved Valen sjukehus, brev av Ang. Brev av , brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Styresammensetning møterett og talerett for andre enn styrets medlemmer konsekvenser av feil styresammensetning, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Framlegg til vedtak: Styret tar breva til orientering. Side 1 av 1

21 Sak til styremøtet Saksnr. 49/06 5-årig investeringsplan Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i 28. august 2006 styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til saka som blei behandla i styremøtet 28 august. Vedtak var : Styret meinar at nivået på forslaget til 5-årig investeringsplan åra er for høg. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med saka i neste styremøte der ein har redusert nivået i planen samt gjort ei analyse av dei konsekvensane nivået i planen vil få for føretaket. Vurdering og nye opplysningar Saka er blitt arbeidd vidare med. MTU, IKT og Andre investeringar vert ståande med uendra rame. Innafor bygg er fylgjande vurderingar og prioriteringar gjort: Parkering med helikopterlanding tas bort, og vi føreset at desse investeringane blir gjort i parkeringsselskapet, og skal vera sjølfinansierande. Bygg -investeringar knytt til MTU må inngå i den totale MTU-rama. Side 1 av 3

22 Øvrige detaljar i prioriteringane arbeidar vi vidare med innafor ei totalrame. Dette gir fylgjande nye tal for 5-årige investeringar: Investeringer Akk. Opprinnelig forslag inv Nytt investeringsforslag Fordelt på kategori: 5-årig investeringplan SUM Bygg MTU IKT Annet Sum Endring i driftskonsekvens frå førre forslag vil då bli: Driftskonsekvens Akk. Opprinnelig forslag inv (14 782) Nytt forslag (17 325) (6 022) Årsaka til at vi likevel kjem ut med relativt store driftsmessige konsekvensar, er både at vi fortsatt må bera på store kapitalkostnader på allereie opptekne investeringslån, og at kapitaltilskotet ikkje er stort nok til å dekkja nye investeringar/avskrivingar. For å illustrera noko av denne problemstillinga, er det laga ein konsekvensrekning med alternativt nivå på driftstilskotet: Driftskonsekvens Akk. Nytt forslag med økt kapitaltilskot (18 752) (8 877) Altså ein potensiell reduksjon på 22 mill i 5-års perioden. Dette er ei politisk sak som førebels ikkje er avgjort. Med det reviderte forslaget til 5-årig investeringplan vil driftskonsekvensen verta redusert med 49 mill i løpet av 5-års-perioden. Framlegg til vedtak: Styret vedtar nytt forslag til 5-årig investeringsplan for åra Side 2 av 3

23 Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Vedlegg 1 Konsekvensberekning av investeringar Signatur / dato Haugesund, 11. oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 3 av 3

24 Vedlegg 1 sak 49/06 Vedlegg 5-årig investeringsplan

25 Simulering av driftskonsekvens ny 5-årsplan, valgt scenarie Forutsetninger Rente driftsk reditt 3,32 % Marginalrentek ost pr Juli 3,43 (pr 16.8) Rente Langsik tig gjeld 3,66 % Gj.snitt av fastrente og flytende rente pr Juli Serielån i antall år Akkumulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (17 325) (6 022)

26 Simulering basert på økt kapitaltilskudd Mulig politisk beslutning - best case Akk umulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (18 752) (8 877)

27 Vedlegg 1 sak 55/06 Vedlegg - Resultater pr Sept 2006

28 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

29 Helse Fonna HF

30 ) Medisinsk klinikk

31 Kirurgisk klinikk

32 ) KK-barn

33 Akuttklinikk

34 DTK

35 Psykiatrisk klinikk

36 Internservice

37 Adm.dir

38 Pasientservice

39 HR

40 Økonomi &IKT

41 Gjestepasientoppgjør

42 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons

43 Investeringer pr Sept sep Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni Oppgitte tall fra HVIKTAS pr Juni. Har ikke fått data fra HVIKT etter HVIKTAS % dette. Annet % SUM % Investeringer i Helse Fonna pr Sept Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet Regnsk akk Mål akk

44 Vedlegg 1 sak 56/06 pkt 1 Kvalitetsindikatorer 2.tertial

45 Epikrisetid 2.tertial % 80 % Prosent 60 % 40 % 20 % Epikrisetid %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %59 %60 %64 %50 %52 %42 %23 %27 0 % 1 tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Tid % < 7 dg Målsetning Gjennomsnitt

46 Korridorpasienter 2.tertial tert 2006 Antall Korridorpassienter 2.tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

47 Overbelegg 2.tertial Overbelegg antall tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011

Styresak. Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 24.8.2011 Saksbehandler: Saken gjelder: Marit Sandve Myrland/Marlen V. Allen Styresak 085/11 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni/juli

Detaljer

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL

HELSE NORD-TRØNDELAG HF STYRET MØTEPROTOKOLL Administrerende direktør Kirkegt. 2 N-7600 LEVANGER E-post: post@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styrets medlemmer Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2009/101-758/2009

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 05. 2014. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 05. 2014 Møtetype: Styremøte Møtedato: 16.juni Møtetid: kl. 12:00 17:00 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær

Møteinnkalling. Styret i Vestre Viken. Møte 04. 2015. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 04. 2015 Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 12. juni Vår ref. Styresekretær Møtetype: Styremøte Møtedato: 15. juni Møtetid: kl. 12.00 17.00 Møtested:

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken.

Møte 08. 2014. Orientering og omvisning Ringerike sykehus og DPS Ringerike. Tema: Økt tilgjengelighet for spesialisthelsetjenester i Vestre Viken. Til: Styret ved Vestre Viken Dato utsendt: 17. november Vår ref. Styresekretær Møteinnkalling 1 for Styret i Vestre Viken Møte 08. 2014 Møtetype: Møtedato: Møtetid: Møtested: Styremøte 24. november kl.10.00-16.00

Detaljer

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2. Resultatkravet for perioden 2016-2020 blir fastsett som følgjer: Langtidsbudsjett Resultat pr. foretak 2015 2016 2017 2018 2019 2020 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 03.06.2015 SAKSHANDSAMAR: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik SAKA GJELD: Langtidsbudsjett 2016-2020 ARKIVSAK: 2014/1260 STYRESAK: 061/15 B

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta.

INNKALLING TIL STYREMØTE 4. OKTOBER 2010 Det innkalles herved til styremøte mandag 4. oktober 2010, klokken 10.00-16.00, ved Park hotell i Alta. Styreleder Ketil Holmgren 27. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Evy Adamsen Svein Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for

Detaljer

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014

Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Til medlemmane i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF Vår ref.: 2013/22 RSR Dykkar ref.: Dato: Innkalling til møte i Brukarutvalet for Helse Møre og Romsdal HF 19. november 2014 Vi kallar med dette

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-05-11 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2007-08-23 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skaaden, Toralv Mikkelsen, Bjørg Sandal, Else Berit Støle Aud Lisa Kjøl, Arne Christian Mohn, Anne Margrete

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA

INNKALLING TIL STYREMØTE 27. SEPTEMBER 2011 I ALTA Direktøren Styreleder Ulf Syverven Nestleder Irene Skiri Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Viggo Karlstad Staal Nilsen Evy Adamsen Svein Are Størdal Odd Oskarsen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Brukerutvalget

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 1. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23.

Vår ref.: Deres ref.: Arkiv: Dato : 2012/4231-11598/2012 012 14.05.2012. Innkalling til styremøte i Helse Nord-Trøndelag 23. Administrerende direktør Postboks 333 N-7601 LEVANGER E-post: postmottak@hnt.no www.hnt.no Telefon: 74 09 80 00 Telefaks: 74 09 85 00 Org.nr: 983 974 791 Styret i Helse Nord-Trøndelag Vår ref.: Deres ref.:

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar rapportering fra virksomheten per 31. mars 2015 til etterretning. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.04.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Øystein Martin Fjelldal/Gunnhild Haslerud Styresak 41/15 Rapportering fra virksomheten mars 2015

Detaljer

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon.

Det innkalles med dette i tråd med avtalt møteplan og etter samråd med styreleder til styremøte fredag 6. juni 2008 per telefon. STYREDOKUMENT Til Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Kopi Fra Styremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Varastyremedlemmene i Helgelandssykehuset HF Ledergruppen i Helgelandssykehuset HF Brukerutvalget Helgelandssykehuset

Detaljer

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011

Styresak. Føretak: Helse Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Vest RHF Dato: 12.11.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Inntektsfordeling 2011 og resultatkrav 2011 Styresak 122/10 B Styremøte 01.12. 2010 Forslag

Detaljer

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger

STYREMØTE. Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger STYREMØTE Helse Fonna HF 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Hotel Ullensvang Lofthus i Hardanger INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Hotel Ullensvang Møtetidspunkt: 28.08.13 kl. 09.00 14.00 Går til: Styremedlemmer

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF

INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF INNKALLING TIL STYREMØTE HELSE FONNA HF Stad: Rica Maritim Haugesund Møtetidspunkt: 20.12.2012 kl. 10.00 15.00 Går til: Styremedlemmer Inge Reidar Kallevåg Lilliann Høyvang Andreassen Pål Osjord Midbøe

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER

INNKALLING TIL STYREMØTE/STYRESEMINAR 8.-9. SEPTEMBER Styreleder Ketil Holmgren 1. september 2010 Nestleder Irene Skiri Mona Søndenå Torfinn Reginiussen Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ulf Syversen Ole I. Hansen (for Ally Nyheim) Evy Adamsen Odd Oskarsen

Detaljer

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003.

STYRESAK 42-2004 REGNSKAPS- OG RESULTATVURDERING 2003. Saksbehandler: Monsen / Grønlund / Røe, tlf. 75 51 29 19 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 17.6.2004 200300012-37 130 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER

INNKALLING TIL STYREMØTE 22. OKTOBER Styreleder Ketil Holmgren 17. september 2009 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Øyvin Grongstad Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Internrevisjon Helse Vest RHF

Internrevisjon Helse Vest RHF Internrevisjon Helse Vest RHF Økonomistyring i Helse Stavanger HF Rapporttittel: Økonomistyring i Helse Stavanger HF Dato: Juni 2010 Oppdragsgjevar: Helse Vest RHF v/revisjonskomiteen Prosjektet er gjennomført

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR

INNKALLING TIL STYREMØTE 10. FEBRUAR Styreleder Ketil Holmgren 8. januar 2010 Jostein Tørstad Ragnhild L. Nystad Staal Nilsen Ole I. Hansen Hilde Søraa Ane Kokkvoll Anita Johnsen Ally Nyheim Ulf Syversen Irene Skiri Brukerutvalget v/leder

Detaljer

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008

Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Økonomi Styresak 16/2009 Årsregnskap 2008 Saksnr.: 2009/863 Dato: 03.04.2009 Saksbehandler: Gro Ankill, Turid Aasjord, Mariann Monsen Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: 1. Årsregnskap 2008 kommentarer

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 70/09 Langtidsplan og budsjett Helse Midt-Norge 2010-2016 Saksbeh: Tverrfaglig arbeidsgruppe ledet av Reidun Martine Rømo Arkivkode: Saksmappe: 2009/24 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapport frå verksemda juni, juli 2012

Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Rapport frå verksemda juni, juli 2012 Innhald 1 Økonomisk resultat... 3 1.1 Inntekter... 4 1.2 Kostnader... 5 1.3 Investeringar... 6 1.4 Likviditet...11 2 Behandlingsaktivitet og -kvalitet, somatikk...12

Detaljer

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt.

STYRESAK 17-2009 ØKONOMIRAPPORT NR. 1-2009 OG 2-2009 Sakspapirer ble ettersendt. Saksbehandler: Erik Slørdal Skjemstad, tlf. 75 51 29 18 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 20.3.2009 200800026-137 131 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november 2012 Innhold Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. november Innhold 1 VESTRE VIKEN HF, sammendrag...2 1.1 Økonomisk situasjon...3 1.2 Resultatavvik pr klinikk...6 1.3 Lønnsavvik pr klinikk...7 1.4 Konsulenter

Detaljer