MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle, Emil Mohr og Torbjørn Saltveit Forfall: Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Trine Båtsvik Grov gav ei orientering om det arbeidet laboratoriet på Stord sjukehus hadde gjort i forhold til arbeidsmiljø. Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 55/06 Økonomi tal og tiltak Sak 56/06 Adm. Direktør si orientering Sak 49/06 5-årig investeringsplan Sak 57/06 Møteplan for 2007 Sak 58/06 Brev Sak 59/06 Eventuelt

2 Vedtak: Saksliste godkjent Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 55/06 Økonomi - tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering. Sak 56/06 Administrerande direktør si orientering 1. Indikatorar august og september 2. Ventetider august og september 3. Budsjett Pasientskadestatistikk 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna HF 6. Lokalsjukehusprosjektet Lokalsjukehusprosjektet skal framleggjas i neste styremøte i ei breiare orientering. 7. Orientering om katastrofen på Stord Flyplass. Vedtak: Styret tar meldingane til orientering. Sak 49/06 5-årig investeringsplan Vedtak: Styret vedtar nytt forslag til investeringsplan for åra Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Styret ber om å få framlagt konsekvensane av ny investeringsplan i neste møte.

3 Sak 57/06 Møteplan for 2007 Vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 med føljande endring: Det leggast eit ekstra styremøte til den 11. mai 07. Styreseminaret i mars flyttast frå 22. og 23. mars til 15. og 16. mars. Sak 58/06 Brev Styret tar breva til orientering Sak 59/06 Eventuelt Haugesund, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Laila Thorsen Inge Reidar Kallevåg Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Synnøve Solbakken Linda Ferkingstad Else Berit Støle Emil Mohr Torbjørn Saltveit

4 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 55/06 Resultater pr september 2006 Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr september 2006 Resultat etter september Resultatet for september er -47,6 mill mot eit budsjett på 11 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 36,5 mill. Avviket består av - 14,7 mill på inntektene, og 21,7 mill på kostnadane inklusiv finans og meiravskriving. Inntekter Inntektene i september månad er negative med totalt 0.8 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling er negativ med heile 1,9 mill denne månad mens ISF er positiv med 1,7 mill. Side 1 av 5

5 Rammeinntekta er denne månad ført negativ med 0,7 mill. Årsak er ikkje inntektsførte inntekter knytta til ikkje iverksatte tiltak innan psykiatrien (opptrappingsplan). Hittil i år er nå poliklinikk7,9 mill etter budsjett. Ca 2 mill av dette har årsak i endring av takstar, mens resterande er mindre volum enn planlagt. ISF-inntekta har nå eit avvik på 9,2 mill. Vi reknar med at 7 mill av dette skuldas endringane som er utført på DRG-vektene. Volum på sjukehusopphald er nå positiv med 128 stk, mens dagbehandling er negativ med 664 stk. Når vi tar omsyn til endringane som ikkje var føresett i budsjettet, kan avviket forklarast slik: ISF: Endring i vekter ca Avrekning for 2005 Sum ikkje føresett -7,0 mill -1,7 mill - 8,7 mill Volumauke ISF opphald Volumreduksjon dagbeh Sum volum Poliklinikk Takstendringar Volumavvik somatikk Sum somatikk Volum psykiatri Takstendringar psykiatri Sum psykiatri Totalt poliklinikk +1,6 mill - 3,3 mill - 1,7 mill -2 mill -2,3 mill - 4,3 mill +0,2 mill -1,5 mll -1,3 mill -5,6 mill Tiltaka som er melde tidligare om å auke aktiviteten i tråd med budsjettkravet, er i god prosess. Vi ser resultat av dette på ISF denne månad. Aktiviteten på poliklinikk er sett svært høgt dette året og det er ei utfordring i å nå den målsetjinga. Det blir arbeidd vidare med planane for å finne løysingar som tener føretaket. Tilgongen på pasientar til poliklinisk behandling er svært god. Rammeinntekta har nå eit avvik på 1 mill. Dette skuldas ikkje inntektsførte inntekter knytta til tiltak som ikkje har starta innan psykiatrien (opptrappingsplan). Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaka er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk vurdering i budsjettet. Produksjon Tabellen nedanfor tabell viser produksjon i volum for somatikk. Dette viser at vi pr september har positive volumtal på sjukehusopphald mens resten er negative. Psykiatrien viser same trend som tidligare månader. Side 2 av 5

6 Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Kostnadar Varekostnader I september månad har vi fått ei auke i varekostnadane på 4,2 mill samanlikna med budsjett. Årsaka til dette avviket er: Avrekning av pasientstraum pr 2 kvartal 1,5 mill - ikkje føresett Avrekning for gjestepasient 2,0 mill - ikkje føresett Hittil i år er gjestepasientoppgjeret i stor grad i tråd med føresetnadene med totale beløp. Vi har pr august hatt registrert eit underforbruk, som det i september er mottatt avrekning for. Særleg gjeld det for psykiatri som dei to siste månader har registrert 1,6 mill meir enn budsjett. Vi forventar at noko av dette vil Helse Vest RHF gi som eit tillegg i våre rammer. Varekostnadene i somatikk har i september eit avvik på 3,5 mill. 2 mill av desse gjeld gjestepasientar og 1 mill er større forbruk i eigen aktivitet. Avviket hittil i år på 8,8 mill er reelt og kjem nå ekstra godt tilsyne då vi i tidlegare månadar har hatt eit underforbruk på gjestepasientoppgjeret. Avviket som er relatert til eigen aktivitet gjeld auka forbruk på medisinske varer. Det er særleg kirurgi som har eit større forbruk enn planlagt i budsjettet. Tiltak som vi kan setja i verk er avgrensa. Det er lite å gjere på kort sikt når det gjeld gjestepasientar. På lengre sikt må det arbeidas vidare med å få redusera straumen av dei pasientane som vi kan behandla. Vi vil på kort sikt ha ei kritisk gjennomgong av alle våre varelagre. Dette med hensikt å vurdere om vi kan setja dei på eit lågare nivå og framleis ha naudsynt beredskap. Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 3,7 mill. Avviket skuldas fylgjande: Utbetaling av lønsoppgjer blei ca 1 mill meir enn det som var berekna i rekneskapen pr august. Side 3 av 5

7 Resterande er meir forbruk på variabel lønn og innleie. Denne månad er det særleg psykiatrien som har eit planlagt meirforbruk på 1,5 mill, noko som igjen viser det reelle meirforbruket på dei somatiske klinikkar. Hittil i år har vi nå eit lønsavvik på 6,3 mill. Det kan oppsummeras til: Variabel løn og innleie - 45,8 mill Fast lønn og refusjonar +39,3 mill Avvik - 6,5 mill Avviket er inklusiv meirutbetaling på lønsauke på ca 1 mill slik at meirforbruket er ca 5 mill. Dersom ingen korrigerande tiltak blir sett i verk, ser vi at dette kan bli verre i komande månadar fordi lønsauken ser ut til å bli noko meir enn planlagt. Tiltak som er sett i verk nå er å få redusera variabel løn og innleie. Det er vurdert å etablera resurspool i føretaket. Saka er ikkje fullstendig utgreidd og ikkje sett i kraft. På dette tidspunkt er difor fokus sett på styring av forbruket av ressursar. Vårt mål er framleis å oppnå budsjettkrav for løn pr utgongen av Andre driftskostnader Andre driftskostnadar er denne månad på mål og hittil i år eit underforbruk på 1 mill. Vi har denne månad fått avklara at hotellkostnader for dag/poliklinisk behandling av pasientar på Haukeland, skal belastas føretaka. Vi har dermed fått ein kostnad hittil på totalt 1,9 mill. Denne kostnaden vil auka i komande månadar. Når vi tek omsyn til at også kostnader tilknyta utsette midlar til opptrappingsplane psykiatri er brukt dette året, har vi eit stort mindreforbruk hittil. Grunna den totale økonomiske situasjonen har vi nå i tillegg sett i verk innkjøpsstopp. Det vil føra til at det positive avviket på ADK, vil auka. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 3,9 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4,5 mill. Vår intensjon har vore at dette avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dette har vi meld tidligare som ikkje muleg. Avskrivingar Avskrivingane er tyngre enn berekna tidlegare. Når nå heile anleggsformuen er dekomponert med korrekte avskrivingstider, viser det seg at vi på årsbasis vil få eit negativt avvik. Vi har tidlegare berekna ca 3,5 mill. Nå viser det seg at delkomponentar på bygg er avskrivne raskare enn den avskrivingstida som ligg i anleggsboka. Summen av anlegg som vart ferdig avskrivne i Aug/Sep, men som står oppført med ferdig avskrivingsdato dato 31/12, utgjer om lag 350 i avskrivingar pr månad. Dette betyr at nytt anslag for negativt avvik vert redusert frå 3,5 til 2,1 mill. Risiko Siste halvår har planlagt høg aktivitet. Likevel meiner vi å kunne klare å ta inn det manglande volumet hittil på våre inntekter. Risikoen på inntektene vil dermed førast til takstendring og til endring i DRG-vektene. Lønskostnadane meiner vi å kunne styre mot budsjett også i andre halvår. Føresetnad er at vi får effekt av mindre bruk av variabel løn og innleie. Side 4 av 5

8 Vi har nå ein risiko på varekostnader. Dette er i stor grad er knytt til gjestepasientoppgjer og til medisinske forbruksvarer. Avskrivingar og finans er ei utfordring. Vi har berekna eit negativt avvik totalt for året på ca 5,5. mill. På dette tidspunkt har vi ingen tiltak som kan løyse dette. Investeringar Pr september månad går investeringane etter planar. Bygg bereknar vi å overføre noko til 2007 av utbetalingar mens framdrifta er i tråd med plan. Likviditet Pr september månad var likviditeten på -54 mill. Dette er reduksjon på om lag 8 mill frå tildlegare berekningar. Avviket skuldast i stor grad lågare poliklinikk-inntekter, og noko høgare lønsutbetaling i September enn føresett. Vi har hittil brukt ein driftskreditt på 83 mill og byggelån dette året på 20 mill. Vi reknar med å auke driftskreditten i dei siste månadane. Pr Oktober månad er det berekna eit driftskredittbehov på ca 118 mill. Regionale tiltak Innkjøpsstopp. Enn reknar med at det kan stoppes innkjøp av utstyr og tenester m.m for ca 5 mill i de resterande månader. Dette gjeld hovudsaklig utstyr og tenestar som ikkje er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga. Verknaden av tiltaket vil først komme i oktober. Vakans 3 siste månader. De fleste vakante stillingar som enn har er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga, dei er difor svært vanskelig å la stå ubesatt over lengre tid. Difor reknar enn med at dette tiltaket ikkje vil gi noen vesentlig effekt i inneværende år Kartlegging grå stillingar. Helse Fonna har ingen grå stillingar innan for legefaget så dette tiltaket er ikkje aktuelt for oss Prognose Vi har prognostisert at vi pr vil ha eit negativt avvik på resultatkravet på 20 mill. Avviket er delt på inntekter og kostnadar, der sistnemnde post består av avskrivingar og finanskostnader som vi ikkje kan påverka. Vedlegg 1 : Resultat pr eining for september Haugesund 9 oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 5 av 5

9 Evaluering av organisasjonsstrukturen/ klinikkorganiseringa i Helse Fonna Orientering - Styresak 38/06

10 Orientering: Sak 38/06 Det vart i styremøte 16. juni 2006 vedteke å gjennomføre ei evaluering av organisasjons-/ klinikk- og leiarstrukturen i Helse Fonna. Føremål er gjere evt. justeringar i forhold til å ha ei føremålstenleg organisering av ein konkurranseorientert organisasjon med tydeleg pasient- og prosessorientering. Det vart i styremøte presisert at evalueringa ikkje skulle ha karakter av å vere ei omorganiseringssak. Målet med evalueringa er å gjere justeringar som kan forbetre noverande organisering. Prosess er i gang med modell og plan for gjennomføring

11 Overordna modell for gjennomføring (1) November - Desember Januar - Februar Mars Fase 1 Etablering Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 1: Etablering Operasjonalisering og avgrensing av problemstillinga Identifisering og gjennomgang av tidlegare (relevante) evalueringar, utredningar, rammebetingelsar,, ytre drivkrefter, mv. Etablering (mandat) og rolleavklaring mellom styringsgruppa, referansegruppe, eransegruppe, konsulent. Avklare kommunikasjonsformer, informasjonsflyt, mv Identifisering av del-leveranser leveranser og sluttprodukt (kvalitetskrav). Valg (endelig) av hensiktsmessige metoder for evalueringa. Utvikle og godkjenne detaljert milepælsplan. lsplan. Informasjon i organisasjonen og til særlig s involverte parter. Dialog og kommunikasjon med oppdragsgjevar og styringsgruppe

12 Gjennomføring (2) Fase 1 Etablering Fase 2: Beslutte analysemodell Målene Operasjonalisere, sortere og prioritere målene m (jf liste) output/outcome outcome, kvantitative/kvalitative, produktivitet/effektivitet, mv Utvikle/fastsette måleparametre/indikatorer på prioriterte målene m HVORDAN MÅLEM Midlene Operasjonaliser/fastsette hypoteser om kausale sammenhenger, dvs hvordan organisasjonsstruktur, ledelse, kommunikasjon, kompetanse, arbeidsprosesser, teknologi, resultatmåling, ling, mv påvirker p målene m ANALYSEMODELL Datagrunnlag Identifisere historisk datagrunnlag (eksternt sammenlignende og internt tidsrekke) Intervjuguide (semistrukturerte( dybdeintervjuer) Workshop (fokusgrupper SWOT ++) Survey (egenutviklet og/eller ifbm andre) interne/eksterne Kommunikasjon med referansegruppe, oppdragsgiver og (evt( evt) ) styringsgruppe November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 3: Datainnsamling Samle, bearbeide, modellere kvantitative Gjennomføre dybdeintervjuer Gjennomføre workshops/fokusgrupper Gjennomføre survey Bearbeide materiale Verifikasjon av data og observasjoner Kommunikasjon/ kvalitetssikring av data/ observasjoner med referansegruppe (oppdragsgiver)

13 Gjennomføring (3) Fase Fase 4: Diagnose Analysere datagrunnlag i forhold til analysemodell Beskrive observasjoner (deskriptiv) Tolke resultater (kausalanalyse) Trekke konklusjoner om observasjoner og årsakssammenhenger Identifisere endringsbehov Evt. Oppfølgingsintervjuer, mv Del-leveranse leveranse: : 1. utkast til rapport Kommunikasjon med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe 1 Etablering November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 5: Design Utvikle løsninger l i forhold til endringsbehov Enkel konsekvensvurdering av løsningsalternativer (kost/nytte) Bearbeide løsningsalternativer l i tett dialog med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe Del-leveranse leveranse: : 2. utkast til rapport Fase 6: Sluttrapport Skrive rapport i henhold til fastsatte leveransekrav. Presentere rapport Debriefing

14 Analysemodell

15 Analysemodell Retning og identitetsfaktorer Organisasjonsstruktur Operasjonelle faktorer Virksomhetsprosesser Ytelse Eksterne omgivelser Visjoner og mål Strategi Lederskap Ledelsesprosesser Teknologi Internt Eksternt Organisasjonskultur Mennesker Feedback

16 Administrerande direktør si orientering - Saksnr. 56/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Adm. dir. Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet. 7 vedlegg 1. Indikatorar august og september Indikatorer pr 2. tertial blei rapportert til 15 sept. Resultata av desse er vedlagt i vedlegg 1. Adm.dir vil orientera munnleg om resultata og korleis desse er vurdert. Eventuelle tiltak til betring av resultata vil samstundes bli orientert om Indikatorar pr september. Dei 3 månadlege indikatorane for epikrisetid, korridorpasienter og overbelegg er rapporterte frå klinikkane. Resultata etter september viser at epikrisetida framleis held seg stabilt på i underkant av 70% for føretaket, medan talet på korridorpasientar og overbelegg har gått opp i September. Leiinga i føretaket arbeider etter å innfri resultat i tråd med krav innan Adm.dir vil orientera meir munnleg om resultata og eventuelle tiltak som skal setjas i verk. Vedlegg 2 viser resultata 2. Ventetider august og september Vedlegg 1 viser oversikt på ventelister og ventetider for somatikk og BUPA Som ein ser er det god tilgong på pasientar. Særleg gjeld det for poliklinisk handsaming. Sjølv om ventelistene er aukande, har ikkje ventetida auka tilsvarande. Helse Fonna HF arbeidar framleis for å oppnå låge ventetider, og slik bruka det som eit konkurransefortrinn. Adm.dir vil orientera nærmare munnleg om ventetidene. Side 1 av 3

17 3. Budsjett 2007 Budsjettprosessen for 2007 er no i gong. Denne starta 26 september med budsjettseminar for alle leiarar. Vedlegg 1 viser budsjettkalender og framdriftsplan. Vedlegg 2 viser budsjettinnkalling for Nytt for 2007 er at vi har utarbeida nye prinsipp og modellar som skal gjera budsjettarbeidet både sikrare og enklare. Helse Fonna HF sine rammer blei tildelt i styret for Helse Vest RHF i juni. Desse vil kun bli korrigert med informasjon i tråd med statsbudsjettet i oktober. Rammene for 2007 vil bli noko lågare enn i På dette tidspunkt reknar vi med det vil utgjera ca 25 mill. Det vil føra til at drifta må innarbeida omstilling og reduksjon for å møta kravet. Budsjettmøte med Helse Vest RHF blei avhalde 4 oktober Fokus i dette møtet var aktivitet for 2007 og dei økonomiske rammene vil ha kun ei leveranse. Vi reknar med å behandlar detaljert investeringsbudsjett 24 oktober og driftsbudsjettet 28 november. Heile budsjettet vil bli lagt til styrebehandling i desember. Styret vil få meir informasjon av budsjettarbeidet i november. 4. Pasientskadestatistikk Pasientskadestatistikk pr 2. tertial er utarbeidet. Den viser at hittil i 2006 er det meldt inn 71 saker. Av desse er 1 sak gitt medhald og 3 er under handsaming. 67 stk er ikkje handsama. Vedlegg viser oversikt på årsak og stad skaden har oppstått. Adm.dir vil orientera meir munnleg i saka. 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna. (sjå vedlegg) Side 2 av 3

18 6. Lokalsjukehusprosjektet (munnleg info.) 7. Orientering om katastrofen på Stord flyplass (munnleg info.) Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund Johannes Kolnes Adm.dir. Side 3 av 3

19 Sak til styremøtet Saksnr. 57/06 Møteplan for 2007 Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Vedlegg: Trykte vedlegg: Møteplan for administrasjonen i Helse Fonna 2007 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Møteplan 2007 Dag Dato Sted Møte Torsdag Stord Styremøte Torsdag/Fredag 22/ Haugesund Styremøte/styreseminar og ordførermøte Torsdag Valen Styremøte Torsdag Sauda Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte og ordførermøte Torsdag/Fredag 25/ Odda Styremøte/styreseminar Fredag Karmøy Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte Kommentarar: I forslaget til møteplan er det lagt opp til 8 styremøter og 2 styreseminar i Styremøta er geografisk plasserte med 3 møter i Haugesund, eit møte på Stord, Odda, Valen, Sauda og Karmøy. Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 Side 1 av 1

20 Sak til styremøtet Saksnr. 58/06 BREV Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Oppfølging av lokalsjukehusprosjektet, brev av Vedkjem MR Maskin ved Stord sjukehus, brev av Mediaoppslag vedrørende nedskjæringer ved Valen sjukehus, brev av Ang. Brev av , brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Styresammensetning møterett og talerett for andre enn styrets medlemmer konsekvenser av feil styresammensetning, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Framlegg til vedtak: Styret tar breva til orientering. Side 1 av 1

21 Sak til styremøtet Saksnr. 49/06 5-årig investeringsplan Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i 28. august 2006 styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til saka som blei behandla i styremøtet 28 august. Vedtak var : Styret meinar at nivået på forslaget til 5-årig investeringsplan åra er for høg. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med saka i neste styremøte der ein har redusert nivået i planen samt gjort ei analyse av dei konsekvensane nivået i planen vil få for føretaket. Vurdering og nye opplysningar Saka er blitt arbeidd vidare med. MTU, IKT og Andre investeringar vert ståande med uendra rame. Innafor bygg er fylgjande vurderingar og prioriteringar gjort: Parkering med helikopterlanding tas bort, og vi føreset at desse investeringane blir gjort i parkeringsselskapet, og skal vera sjølfinansierande. Bygg -investeringar knytt til MTU må inngå i den totale MTU-rama. Side 1 av 3

22 Øvrige detaljar i prioriteringane arbeidar vi vidare med innafor ei totalrame. Dette gir fylgjande nye tal for 5-årige investeringar: Investeringer Akk. Opprinnelig forslag inv Nytt investeringsforslag Fordelt på kategori: 5-årig investeringplan SUM Bygg MTU IKT Annet Sum Endring i driftskonsekvens frå førre forslag vil då bli: Driftskonsekvens Akk. Opprinnelig forslag inv (14 782) Nytt forslag (17 325) (6 022) Årsaka til at vi likevel kjem ut med relativt store driftsmessige konsekvensar, er både at vi fortsatt må bera på store kapitalkostnader på allereie opptekne investeringslån, og at kapitaltilskotet ikkje er stort nok til å dekkja nye investeringar/avskrivingar. For å illustrera noko av denne problemstillinga, er det laga ein konsekvensrekning med alternativt nivå på driftstilskotet: Driftskonsekvens Akk. Nytt forslag med økt kapitaltilskot (18 752) (8 877) Altså ein potensiell reduksjon på 22 mill i 5-års perioden. Dette er ei politisk sak som førebels ikkje er avgjort. Med det reviderte forslaget til 5-årig investeringplan vil driftskonsekvensen verta redusert med 49 mill i løpet av 5-års-perioden. Framlegg til vedtak: Styret vedtar nytt forslag til 5-årig investeringsplan for åra Side 2 av 3

23 Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Vedlegg 1 Konsekvensberekning av investeringar Signatur / dato Haugesund, 11. oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 3 av 3

24 Vedlegg 1 sak 49/06 Vedlegg 5-årig investeringsplan

25 Simulering av driftskonsekvens ny 5-årsplan, valgt scenarie Forutsetninger Rente driftsk reditt 3,32 % Marginalrentek ost pr Juli 3,43 (pr 16.8) Rente Langsik tig gjeld 3,66 % Gj.snitt av fastrente og flytende rente pr Juli Serielån i antall år Akkumulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (17 325) (6 022)

26 Simulering basert på økt kapitaltilskudd Mulig politisk beslutning - best case Akk umulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (18 752) (8 877)

27 Vedlegg 1 sak 55/06 Vedlegg - Resultater pr Sept 2006

28 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

29 Helse Fonna HF

30 ) Medisinsk klinikk

31 Kirurgisk klinikk

32 ) KK-barn

33 Akuttklinikk

34 DTK

35 Psykiatrisk klinikk

36 Internservice

37 Adm.dir

38 Pasientservice

39 HR

40 Økonomi &IKT

41 Gjestepasientoppgjør

42 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons

43 Investeringer pr Sept sep Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni Oppgitte tall fra HVIKTAS pr Juni. Har ikke fått data fra HVIKT etter HVIKTAS % dette. Annet % SUM % Investeringer i Helse Fonna pr Sept Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet Regnsk akk Mål akk

44 Vedlegg 1 sak 56/06 pkt 1 Kvalitetsindikatorer 2.tertial

45 Epikrisetid 2.tertial % 80 % Prosent 60 % 40 % 20 % Epikrisetid %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %59 %60 %64 %50 %52 %42 %23 %27 0 % 1 tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Tid % < 7 dg Målsetning Gjennomsnitt

46 Korridorpasienter 2.tertial tert 2006 Antall Korridorpassienter 2.tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

47 Overbelegg 2.tertial Overbelegg antall tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013. Møte Saksnr. Møtedato Dato: 12.juni 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31.5.2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 35/2013 19.6.2013 Vedlegg: 1. Virksomhetsrapportering

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

Regnskapsrapport september 2006

Regnskapsrapport september 2006 Vår dato: Vår referanse: 13. oktober 2006 Vår saksbehandler Deres dato: Deres referanse: Økonomisjef Jan-Erik Hansen Helse Nord RHF Sjøgata 10 Kopi til: 8038 BODØ Regnskapsrapport september 2006 1. Konklusjon

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær

Styresak. Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik Helse Miljø og tryggleik (HMT) og sjukefråvær Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 16.09.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen/Anne. M. Reksten Status avvik

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per november 2015 Informasjon til foretaksledelsen Pr 7. desember 2015 Oppdatert 10. desember med årsverk, sykefravær og investeringer. 1 Innhold Økonomisk status pr 30.

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 23.02.15 Sak nr: 003/2015 Sakstype: Orienteringssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Resultater 2014 og rapportering januar 2015 Hensikten med saken: Helse SørØsts

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering.

Styresak. Forslag til vedtak. 1. Styret tar budsjettoppfølging til orientering. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 06.02. Saksbehandler: Saken gjelder: Bjørn Munthe Styresak 6/15 B B oppfølging budsjett Arkivsak 15/193 Forslag til vedtak 1. Styret tar

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 27.11.14 kl. 09.00 12.00 Møtestad: Rica Maritim Haugesund Deltakarar frå styret Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal Liv Kari Eskeland Hilde Brit Christiansen

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 117/07 Økonomirapportering pr 30.11.07 Saken behandles i: Møtedato Møtesaksnummer Styret for Helse Midt-Norge RHF 29.11.07 117/07 Saksbeh: Reidun Martine Rømo Arkivkode:

Detaljer

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K-

SKATTEINNTEKTER 12/129-3 2012 K- Saksframlegg Arkivsak: 12/129-3 Sakstittel: SKATTEINNTEKTER 2012 Saken skal behandles av: Formannskapet Rådmannens tilråding til vedtak: K-kode: 232 Saka blir tatt til orientering Grunnlagsdokumenter:

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1507/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 30.03.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. februar 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012

Helse- og omsorgsdepartementet. Postboks 8011 Dep 0030 Oslo. Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo 2012/151-1964/2012 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 26.04.2012 Rapportering frå Helse Vest pr. mars 2012 Vedlagt følgjer rapporteringa frå Helse

Detaljer

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005

Styresak. Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004. Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 25.01.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Anne May S. Sønstabø ØKONOMIRAPPORT PR. 30. NOVEMBER 2004 Styresak 03/05 Styremøte 02.02. 2005 Bakgrunn

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06.

Styresak. Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008. Styresak 061/07 B Styremøte 27.06. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 18.06.2007 Sakshandsamar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik Førebels inntektsfordeling 2008 og førebels resultatkrav 2008 Styresak 061/07 B Styremøte

Detaljer

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest

Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Helse Vest RHF Luramyrveien Sandnes Høyring - Nytt inntektssystem i Helse Vest Viser til brev av 19.10.05 Prosjektarbeidet med ny inntektsmodell i Helse Vest RHF, har vært et svært nyttig arbeid. Prosjektgruppa

Detaljer

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007

Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 24.08.07 Versjon 1.0 Saksbehandler: Økonomisjef Styresak 33/2007 - Regnskap Helse Finnmark HF juli 2007 1. Oppsummering Helse Finnmarks regnskap pr juli viser fortsatt

Detaljer

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006

Styresak. Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 30.01.2006 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hilde Rudlang Fokusområde 2006 Styresak 014/06 B Styremøte 08.02. 2006 Bakgrunn Formålet med fokusområde

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012

SAKSFREMLEGG. Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 SAKSFREMLEGG Sak 8/12 Rapportering for februar 2012 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 29.03.12 Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 12/1440-3 Arkiv: 131 Innstilling Styret for St. Olavs

Detaljer

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess

Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Helse Fonna HF Postboks 2170 5504 Haugesund Vår ref.: Deres ref.: Saksbehandler: 2009/414-1243/2010 Terje Arne Krokvik, 51 96 38 27 D?4?03.2010 Langtidsbudsjett 2010-2015, vidare prosess Styret i Helse

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 27.3.14 Sak nr: 15/214 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering pr. februar 214 Bakgrunn for saken Helse SørØsts oppdrag og bestilling

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 19.11.15 Sak nr: 064/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering oktober Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF

INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSE VEST RHF 1. Formål med instruksen Denne instruksen omhandlar rammene for administrerande direktør sitt arbeid og definerer ansvar, oppgåver, plikter og rettigheiter.

Detaljer

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK

FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK FORSLAG TIL INSTRUKS FOR ADMINISTRERANDE DIREKTØR I HELSEFØRETAK 1. Formål med instruksen Denne instruksen beskriv rammene for administrerande direktør sitt arbeid og omhandlar ansvar, oppgåver, plikter

Detaljer

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen

Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF. v/ Per Karlsen Erfaringar med DRG/ISF sett frå Helse Vest RHF v/ Per Karlsen Helse Førde Helse Bergen Helse Fonna Helse Stavanger Helse Vest RHF 45 institusjoner og sjukehus Cirka 21 000 tilsette Omsetning ca 15,5 milliarder

Detaljer

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner.

2. Styret vedtar budsjett for 2015 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. STYREMØTE 15. desember 2014 Side 1 av 8 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07211 Mål og budsjett 2015 Sammendrag: Budsjett for 2015 legger opp til et økonomisk resultat på 100 mill. kroner. Underskuddet

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per oktober 2015 Informasjon til foretaksledelsen Oppdatert pr 6.november 2015 1 Innhold Økonomisk status pr 30. september 2015 Resultat Aktivitet HR ikke oppdatert pr november

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF

Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Protokoll frå styremøte i Helse Fonna HF Tid: 13.01.2011 kl. 09.00-10.30 Møtestad: Telefonstyremøte, Møterom psykisk helsevern, underetg. Haugesund sjukehus Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 20.06.05 Møtestad: Eidfjord Tilstede: Magnus Skåden, Hildegunn Staurseth, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars

Oslo Universitetssykehus HF. Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Oslo Universitetssykehus HF Vedlegg til styresak 38/2011: Økonomi og aktivitetsrapport per mars Om rapporten Formål og innhold Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved OUS. Mer informasjon om

Detaljer

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015

Styresak 4/2016 Tabellvedlegg. Oslo universitetssykehus HF. Forenklet månedsrapport desember 2015 Styresak 4/2016 Tabellvedlegg Oslo universitetssykehus HF Forenklet månedsrapport desember 2015 Tabellvedlegg Rapporten viser enkelte indikatorer for driften ved Oslo universitetssykehus HF 1 Innhold i

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 12.10.2015 SAKSHANDSAMAR: Erik Sverrbo SAKA GJELD: Variasjon i ventetider og fristbrot ARKIVSAK: 2015/2228 STYRESAK: 107/15 STYREMØTE: 10.11.

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. mai 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 50-09: Månedsrapport per mai 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrappport per mai ØKONOMI Denne måned Budsjett

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 18/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 28.februar 2013 Saksbehandler Eli Aassve Saksmappe Dato for styremøte 08. april 2013 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 26.9.13 Sak nr: 44/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. august 213 Bakgrunn for saken Helse Sør-Østs oppdrag

Detaljer

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011

Styresak. Arkivsak 2008/351/ Styresak 061/11 B Styremøte 01.06. 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 11.05.2011 Sakhandsamar: Carina Paulsen Saka gjeld: Psykisk helsevern for barn og unge - ventetider og fristbrot Arkivsak 2008/351/ Styresak

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET. Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 40/16 Statusrapport Helse Midt-Norge pr 31.03.16 Saksbehandler Ansvarlig direktør Mats Troøyen Saksmappe 2016/78 Anne-Marie Barane Dato for styremøte 28.04.2016 Forslag

Detaljer

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: 28.08.06 Møtestad: Haugesund Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad,

Detaljer

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot

Risikomatrise Helse Fonna HF 1. tertial 2012. Det skal ikkje vere fristbrot Styringsmål 1 Delmål 1 Kritisk suksessfaktor 1A Risikoelement 1A Pasienten skal få tilgang til spesialisthelsetenester i høve til lov og forskrift Det skal ikkje vere fristbrot Tilstrekkelig lege/behandlardekning

Detaljer

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9

2. Kvalitet... 8 2.1 Ventetid... 8 2.2 Fristbrudd... 8 2.3 Sykehusinfeksjoner... 9 Vedlegg 2 mai 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011

Styresak. Framlegg til vedtak: Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010. Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.06.2010 Sakshandsamar: Jon Bolstad Saka gjeld: Søknad om ekstraløyving til investeringar i 2010-2011 Arkivsak 2009/2936 Styresak 042/10

Detaljer

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen

Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Virksomhetsrapportering Status per 30. juni 2014 Informasjon til foretaksledelsen Utarbeidet 8. juli 2014 1 Innhold Økonomisk status pr 30. juni 2014 Resultat Aktivitet HR Styringsparametre 2 Innledning

Detaljer

Adm.dir. vurdering av foretaket

Adm.dir. vurdering av foretaket Adm.dir. vurdering av foretaket Foretaket har hatt en god oppstart av 2014 med høyere pasientaktivitet enn budsjettert og stor aktivitet på nybygget. Ved utgangen av februar 2014 vil følgende områder bli

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Tid: 19.06.2015, kl. 10:00 13:00 Møtestad: Sunnfjord Medisinske Senter, Florø Styremøtet var ope for publikum og presse Deltakarar frå styret Jorunn Ringstad Agnes

Detaljer

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516

STYRET. Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 STYRET Sak 2012/77 Status i arbeidet med budsjett 2013 Behandlast i: Styret for Helse Møre og Romsdal HF Møtedato Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen 23.10.2012 Arkivkode: Saksmappe: 2012/1516 Forslag til

Detaljer

Rapport frå verksemda mars 2015

Rapport frå verksemda mars 2015 Rapport frå verksemda mars 2015 Administrerande direktør si vurdering: Den økonomiske utviklinga er etter tre månader noko lågare enn budsjettert. Dette er i hovudsak knytt til lågare aktivitet enn planlagt

Detaljer

Status pr. juli 2013. Kortrapport

Status pr. juli 2013. Kortrapport Status pr. juli 2013 Kortrapport Innhold 1. Hovedmål og status... 3 1.1 Ventetid... 3 1.2 Fristbrudd... 4 1.3 Pasienten får bekreftelse og tidspunkt for behandling i samme brev... 4 1.4 Sykehusinfeksjoner...

Detaljer

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008

Styresak. Sakstittel: FORBETRINGSPROGRAMMET - STATUS PER MARS 2008 Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 26. mars 2008 Styresak: 024/08 O Arkivkode: Arkivsak: 2008/236 Dato skrive: 12.03.2008 Sakshandsamar: Tove Hovland Godkjent av: Jon Bolstad

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF

Protokoll frå styremøte i Helse Førde HF Protokoll frå styremøte i Helse HF Tid: 23. oktober 2008, kl. 09.00 11.05 Stad: Best Western Skei Hotel, Skei i Jølster Styremøtet var ope for publikum og presse. Følgjande saker var lagt fram til behandling:

Detaljer

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014

Styresak. Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF. Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte 11.12.2014 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Sjur Olav Sandal Investeringsplan 2015 Helse Førde HF Arkivsak 2014/4637/ Styresak 071/2014 A Styremøte

Detaljer

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013

Rusbehandling Midt-Norge HF Styret. Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Rusbehandling Midt-Norge HF Styret Sak 32/13 Statusrapport Rusbehandling Midt-Norge HF pr 31. juli 2013 Saksbehandler Sissel Hovland Nordaune Saksmappe Dato for styremøte 12. og 13. september 2013 Forslag

Detaljer

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010

Sak nr. Styre Møtedato. 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Saksframstilling Arkivsak Dato 19.5.2010 Saksbehandler Kåre Smith Heggland Årsverksutvikling Sak nr. Styre Møtedato 49/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 27.5.2010 Ingress Både Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012

Styresak. Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Styresak 018/12 B Justert investeringsplan 2012 Forslag til vedtak: Styret vedtar revidert investeringsplan

Detaljer

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005

Styresak. Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS. Styresak 102/05 B Styremøte 23.11. 2005 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 14.11.2005 Sakbehandlar: Saka gjeld: Hans Stenby og Terje Arne Krokvik Utbygging av Solli sjukehus/fana DPS Styresak 102/05 B Styremøte 23.11.

Detaljer

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004

Styresak. Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004. Styresak 070/04 B Styremøte 20.10.2004 Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato: 23.08.2004 Saksbehandlar: Saka gjeld: Terje Arne Krokvik og Anne May Sønstabø Økonomirapportering pr. 31. august 2004 Styresak 070/04 B Styremøte

Detaljer

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007

Styresak. Bakgrunn. Kommentarar. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 31.05.2007 Sakhandsamar: Kristine Enger Saka gjeld: Behandlingstilbodet til pasientar i legemiddelassistert rehabilitering i Rogaland Arkivsak

Detaljer

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1)

Budsjettdokument nr. 2/2013 (oppdatert versjon av nr.1) Alle klinikksjefer, avdelingsledere og enhetsledere i administrerende direktørs stab med budsjettansvar Hovedtillitsvalgt AMU Dato: 14.9.2012 Budsjettdokument nr. 2/ (oppdatert versjon av nr.1) Arbeid

Detaljer

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011

Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Økonomi Styresak 38/2011 Driftsrapport april 2011 Saksbehandler: Marit Barosen Saksnr.: 2011/496 Dato: 16.05.2011 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg: Driftsrapport april 2011 Ikke trykt vedlegg: ØBAK skjema

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Forslag til vedtak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmar Føretak: Sjukehusapoteka Vest HF Dato: 10.11.2010 Frå: Sakshandsamar: Saka gjeld: Administrerande direktør Hege Fjell Urdahl Berit Berntsen, Anne Reksten Rapportering frå

Detaljer