MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF"

Transkript

1 MØTEPROTOKOLL STYRET I HELSE FONNA HF Møtedato: Møtestad: Stord Tilstede: Magnus Skåden, Toralv Mikkelsen, Laila Thorsen, Kjell Arvid Svendsen, Bjørg Sandal, Synnøve Solbakken, Linda Ferkingstad, Inge Reidar Kallevåg, Else Berit Støle, Emil Mohr og Torbjørn Saltveit Forfall: Dessutan møtte: Johannes Kolnes, Marit Myrland, Lucie Christensen Berge Trine Båtsvik Grov gav ei orientering om det arbeidet laboratoriet på Stord sjukehus hadde gjort i forhold til arbeidsmiljø. Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkalling godkjent Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Saksliste: Sak 52/06 Godkjenning av innkalling Sak 53/06 Godkjenning av saksliste Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Sak 55/06 Økonomi tal og tiltak Sak 56/06 Adm. Direktør si orientering Sak 49/06 5-årig investeringsplan Sak 57/06 Møteplan for 2007 Sak 58/06 Brev Sak 59/06 Eventuelt

2 Vedtak: Saksliste godkjent Sak 54/06 Godkjenning av protokoll frå møtet Vedtak: Styret godkjende og signerte protokollen frå møtet Sak 55/06 Økonomi - tal og tiltak Vedtak: Styret tar saka til orientering. Sak 56/06 Administrerande direktør si orientering 1. Indikatorar august og september 2. Ventetider august og september 3. Budsjett Pasientskadestatistikk 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna HF 6. Lokalsjukehusprosjektet Lokalsjukehusprosjektet skal framleggjas i neste styremøte i ei breiare orientering. 7. Orientering om katastrofen på Stord Flyplass. Vedtak: Styret tar meldingane til orientering. Sak 49/06 5-årig investeringsplan Vedtak: Styret vedtar nytt forslag til investeringsplan for åra Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Styret ber om å få framlagt konsekvensane av ny investeringsplan i neste møte.

3 Sak 57/06 Møteplan for 2007 Vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 med føljande endring: Det leggast eit ekstra styremøte til den 11. mai 07. Styreseminaret i mars flyttast frå 22. og 23. mars til 15. og 16. mars. Sak 58/06 Brev Styret tar breva til orientering Sak 59/06 Eventuelt Haugesund, Magnus Skåden Toralv Mikkelsen Laila Thorsen Inge Reidar Kallevåg Kjell Arvid Svendsen Bjørg Sandal Synnøve Solbakken Linda Ferkingstad Else Berit Støle Emil Mohr Torbjørn Saltveit

4 Økonomi tal og tiltak Saksnr. 55/06 Resultater pr september 2006 Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Tal pr klinikkar Økonomi tal og tiltak pr september 2006 Resultat etter september Resultatet for september er -47,6 mill mot eit budsjett på 11 mill. Det vil sei eit negativt avvik på 36,5 mill. Avviket består av - 14,7 mill på inntektene, og 21,7 mill på kostnadane inklusiv finans og meiravskriving. Inntekter Inntektene i september månad er negative med totalt 0.8 mill i forhold til budsjett. Poliklinisk behandling er negativ med heile 1,9 mill denne månad mens ISF er positiv med 1,7 mill. Side 1 av 5

5 Rammeinntekta er denne månad ført negativ med 0,7 mill. Årsak er ikkje inntektsførte inntekter knytta til ikkje iverksatte tiltak innan psykiatrien (opptrappingsplan). Hittil i år er nå poliklinikk7,9 mill etter budsjett. Ca 2 mill av dette har årsak i endring av takstar, mens resterande er mindre volum enn planlagt. ISF-inntekta har nå eit avvik på 9,2 mill. Vi reknar med at 7 mill av dette skuldas endringane som er utført på DRG-vektene. Volum på sjukehusopphald er nå positiv med 128 stk, mens dagbehandling er negativ med 664 stk. Når vi tar omsyn til endringane som ikkje var føresett i budsjettet, kan avviket forklarast slik: ISF: Endring i vekter ca Avrekning for 2005 Sum ikkje føresett -7,0 mill -1,7 mill - 8,7 mill Volumauke ISF opphald Volumreduksjon dagbeh Sum volum Poliklinikk Takstendringar Volumavvik somatikk Sum somatikk Volum psykiatri Takstendringar psykiatri Sum psykiatri Totalt poliklinikk +1,6 mill - 3,3 mill - 1,7 mill -2 mill -2,3 mill - 4,3 mill +0,2 mill -1,5 mll -1,3 mill -5,6 mill Tiltaka som er melde tidligare om å auke aktiviteten i tråd med budsjettkravet, er i god prosess. Vi ser resultat av dette på ISF denne månad. Aktiviteten på poliklinikk er sett svært høgt dette året og det er ei utfordring i å nå den målsetjinga. Det blir arbeidd vidare med planane for å finne løysingar som tener føretaket. Tilgongen på pasientar til poliklinisk behandling er svært god. Rammeinntekta har nå eit avvik på 1 mill. Dette skuldas ikkje inntektsførte inntekter knytta til tiltak som ikkje har starta innan psykiatrien (opptrappingsplan). Andre inntekter er positive i forhold til budsjett. Årsaka er primært endring i rekneskapsføringa samt noko pessimistisk vurdering i budsjettet. Produksjon Tabellen nedanfor tabell viser produksjon i volum for somatikk. Dette viser at vi pr september har positive volumtal på sjukehusopphald mens resten er negative. Psykiatrien viser same trend som tidligare månader. Side 2 av 5

6 Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons Kostnadar Varekostnader I september månad har vi fått ei auke i varekostnadane på 4,2 mill samanlikna med budsjett. Årsaka til dette avviket er: Avrekning av pasientstraum pr 2 kvartal 1,5 mill - ikkje føresett Avrekning for gjestepasient 2,0 mill - ikkje føresett Hittil i år er gjestepasientoppgjeret i stor grad i tråd med føresetnadene med totale beløp. Vi har pr august hatt registrert eit underforbruk, som det i september er mottatt avrekning for. Særleg gjeld det for psykiatri som dei to siste månader har registrert 1,6 mill meir enn budsjett. Vi forventar at noko av dette vil Helse Vest RHF gi som eit tillegg i våre rammer. Varekostnadene i somatikk har i september eit avvik på 3,5 mill. 2 mill av desse gjeld gjestepasientar og 1 mill er større forbruk i eigen aktivitet. Avviket hittil i år på 8,8 mill er reelt og kjem nå ekstra godt tilsyne då vi i tidlegare månadar har hatt eit underforbruk på gjestepasientoppgjeret. Avviket som er relatert til eigen aktivitet gjeld auka forbruk på medisinske varer. Det er særleg kirurgi som har eit større forbruk enn planlagt i budsjettet. Tiltak som vi kan setja i verk er avgrensa. Det er lite å gjere på kort sikt når det gjeld gjestepasientar. På lengre sikt må det arbeidas vidare med å få redusera straumen av dei pasientane som vi kan behandla. Vi vil på kort sikt ha ei kritisk gjennomgong av alle våre varelagre. Dette med hensikt å vurdere om vi kan setja dei på eit lågare nivå og framleis ha naudsynt beredskap. Løn Løn har denne månad eit negativt avvik på 3,7 mill. Avviket skuldas fylgjande: Utbetaling av lønsoppgjer blei ca 1 mill meir enn det som var berekna i rekneskapen pr august. Side 3 av 5

7 Resterande er meir forbruk på variabel lønn og innleie. Denne månad er det særleg psykiatrien som har eit planlagt meirforbruk på 1,5 mill, noko som igjen viser det reelle meirforbruket på dei somatiske klinikkar. Hittil i år har vi nå eit lønsavvik på 6,3 mill. Det kan oppsummeras til: Variabel løn og innleie - 45,8 mill Fast lønn og refusjonar +39,3 mill Avvik - 6,5 mill Avviket er inklusiv meirutbetaling på lønsauke på ca 1 mill slik at meirforbruket er ca 5 mill. Dersom ingen korrigerande tiltak blir sett i verk, ser vi at dette kan bli verre i komande månadar fordi lønsauken ser ut til å bli noko meir enn planlagt. Tiltak som er sett i verk nå er å få redusera variabel løn og innleie. Det er vurdert å etablera resurspool i føretaket. Saka er ikkje fullstendig utgreidd og ikkje sett i kraft. På dette tidspunkt er difor fokus sett på styring av forbruket av ressursar. Vårt mål er framleis å oppnå budsjettkrav for løn pr utgongen av Andre driftskostnader Andre driftskostnadar er denne månad på mål og hittil i år eit underforbruk på 1 mill. Vi har denne månad fått avklara at hotellkostnader for dag/poliklinisk behandling av pasientar på Haukeland, skal belastas føretaka. Vi har dermed fått ein kostnad hittil på totalt 1,9 mill. Denne kostnaden vil auka i komande månadar. Når vi tek omsyn til at også kostnader tilknyta utsette midlar til opptrappingsplane psykiatri er brukt dette året, har vi eit stort mindreforbruk hittil. Grunna den totale økonomiske situasjonen har vi nå i tillegg sett i verk innkjøpsstopp. Det vil føra til at det positive avviket på ADK, vil auka. Finanskostnadane har hittil eit negativt avvik på 3,9 mill. Som tidlegare meld, vil dette avviket auka til ca 4,5 mill. Vår intensjon har vore at dette avviket skal dekkjast av tilsvarande positivt avvik på avskrivingane. Dette har vi meld tidligare som ikkje muleg. Avskrivingar Avskrivingane er tyngre enn berekna tidlegare. Når nå heile anleggsformuen er dekomponert med korrekte avskrivingstider, viser det seg at vi på årsbasis vil få eit negativt avvik. Vi har tidlegare berekna ca 3,5 mill. Nå viser det seg at delkomponentar på bygg er avskrivne raskare enn den avskrivingstida som ligg i anleggsboka. Summen av anlegg som vart ferdig avskrivne i Aug/Sep, men som står oppført med ferdig avskrivingsdato dato 31/12, utgjer om lag 350 i avskrivingar pr månad. Dette betyr at nytt anslag for negativt avvik vert redusert frå 3,5 til 2,1 mill. Risiko Siste halvår har planlagt høg aktivitet. Likevel meiner vi å kunne klare å ta inn det manglande volumet hittil på våre inntekter. Risikoen på inntektene vil dermed førast til takstendring og til endring i DRG-vektene. Lønskostnadane meiner vi å kunne styre mot budsjett også i andre halvår. Føresetnad er at vi får effekt av mindre bruk av variabel løn og innleie. Side 4 av 5

8 Vi har nå ein risiko på varekostnader. Dette er i stor grad er knytt til gjestepasientoppgjer og til medisinske forbruksvarer. Avskrivingar og finans er ei utfordring. Vi har berekna eit negativt avvik totalt for året på ca 5,5. mill. På dette tidspunkt har vi ingen tiltak som kan løyse dette. Investeringar Pr september månad går investeringane etter planar. Bygg bereknar vi å overføre noko til 2007 av utbetalingar mens framdrifta er i tråd med plan. Likviditet Pr september månad var likviditeten på -54 mill. Dette er reduksjon på om lag 8 mill frå tildlegare berekningar. Avviket skuldast i stor grad lågare poliklinikk-inntekter, og noko høgare lønsutbetaling i September enn føresett. Vi har hittil brukt ein driftskreditt på 83 mill og byggelån dette året på 20 mill. Vi reknar med å auke driftskreditten i dei siste månadane. Pr Oktober månad er det berekna eit driftskredittbehov på ca 118 mill. Regionale tiltak Innkjøpsstopp. Enn reknar med at det kan stoppes innkjøp av utstyr og tenester m.m for ca 5 mill i de resterande månader. Dette gjeld hovudsaklig utstyr og tenestar som ikkje er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga. Verknaden av tiltaket vil først komme i oktober. Vakans 3 siste månader. De fleste vakante stillingar som enn har er direkte knytt opp mot pasientbehandlinga, dei er difor svært vanskelig å la stå ubesatt over lengre tid. Difor reknar enn med at dette tiltaket ikkje vil gi noen vesentlig effekt i inneværende år Kartlegging grå stillingar. Helse Fonna har ingen grå stillingar innan for legefaget så dette tiltaket er ikkje aktuelt for oss Prognose Vi har prognostisert at vi pr vil ha eit negativt avvik på resultatkravet på 20 mill. Avviket er delt på inntekter og kostnadar, der sistnemnde post består av avskrivingar og finanskostnader som vi ikkje kan påverka. Vedlegg 1 : Resultat pr eining for september Haugesund 9 oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 5 av 5

9 Evaluering av organisasjonsstrukturen/ klinikkorganiseringa i Helse Fonna Orientering - Styresak 38/06

10 Orientering: Sak 38/06 Det vart i styremøte 16. juni 2006 vedteke å gjennomføre ei evaluering av organisasjons-/ klinikk- og leiarstrukturen i Helse Fonna. Føremål er gjere evt. justeringar i forhold til å ha ei føremålstenleg organisering av ein konkurranseorientert organisasjon med tydeleg pasient- og prosessorientering. Det vart i styremøte presisert at evalueringa ikkje skulle ha karakter av å vere ei omorganiseringssak. Målet med evalueringa er å gjere justeringar som kan forbetre noverande organisering. Prosess er i gang med modell og plan for gjennomføring

11 Overordna modell for gjennomføring (1) November - Desember Januar - Februar Mars Fase 1 Etablering Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 1: Etablering Operasjonalisering og avgrensing av problemstillinga Identifisering og gjennomgang av tidlegare (relevante) evalueringar, utredningar, rammebetingelsar,, ytre drivkrefter, mv. Etablering (mandat) og rolleavklaring mellom styringsgruppa, referansegruppe, eransegruppe, konsulent. Avklare kommunikasjonsformer, informasjonsflyt, mv Identifisering av del-leveranser leveranser og sluttprodukt (kvalitetskrav). Valg (endelig) av hensiktsmessige metoder for evalueringa. Utvikle og godkjenne detaljert milepælsplan. lsplan. Informasjon i organisasjonen og til særlig s involverte parter. Dialog og kommunikasjon med oppdragsgjevar og styringsgruppe

12 Gjennomføring (2) Fase 1 Etablering Fase 2: Beslutte analysemodell Målene Operasjonalisere, sortere og prioritere målene m (jf liste) output/outcome outcome, kvantitative/kvalitative, produktivitet/effektivitet, mv Utvikle/fastsette måleparametre/indikatorer på prioriterte målene m HVORDAN MÅLEM Midlene Operasjonaliser/fastsette hypoteser om kausale sammenhenger, dvs hvordan organisasjonsstruktur, ledelse, kommunikasjon, kompetanse, arbeidsprosesser, teknologi, resultatmåling, ling, mv påvirker p målene m ANALYSEMODELL Datagrunnlag Identifisere historisk datagrunnlag (eksternt sammenlignende og internt tidsrekke) Intervjuguide (semistrukturerte( dybdeintervjuer) Workshop (fokusgrupper SWOT ++) Survey (egenutviklet og/eller ifbm andre) interne/eksterne Kommunikasjon med referansegruppe, oppdragsgiver og (evt( evt) ) styringsgruppe November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 3: Datainnsamling Samle, bearbeide, modellere kvantitative Gjennomføre dybdeintervjuer Gjennomføre workshops/fokusgrupper Gjennomføre survey Bearbeide materiale Verifikasjon av data og observasjoner Kommunikasjon/ kvalitetssikring av data/ observasjoner med referansegruppe (oppdragsgiver)

13 Gjennomføring (3) Fase Fase 4: Diagnose Analysere datagrunnlag i forhold til analysemodell Beskrive observasjoner (deskriptiv) Tolke resultater (kausalanalyse) Trekke konklusjoner om observasjoner og årsakssammenhenger Identifisere endringsbehov Evt. Oppfølgingsintervjuer, mv Del-leveranse leveranse: : 1. utkast til rapport Kommunikasjon med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe 1 Etablering November Desember - Februar Mars Fase 2 Beslutte analysemodell Fase 3 Gjennomføre datainnsamling Fase 4 Vurdere observasjoner diagnose Kommunikasjon og informasjon Kvalitetssikring Fase 5 Utvikle løsninger design Fase 6 Sluttrapport Fase 5: Design Utvikle løsninger l i forhold til endringsbehov Enkel konsekvensvurdering av løsningsalternativer (kost/nytte) Bearbeide løsningsalternativer l i tett dialog med referansegruppe og oppdragsgiver/styringsgruppe Del-leveranse leveranse: : 2. utkast til rapport Fase 6: Sluttrapport Skrive rapport i henhold til fastsatte leveransekrav. Presentere rapport Debriefing

14 Analysemodell

15 Analysemodell Retning og identitetsfaktorer Organisasjonsstruktur Operasjonelle faktorer Virksomhetsprosesser Ytelse Eksterne omgivelser Visjoner og mål Strategi Lederskap Ledelsesprosesser Teknologi Internt Eksternt Organisasjonskultur Mennesker Feedback

16 Administrerande direktør si orientering - Saksnr. 56/06 Administrerande direktør si orientering Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Adm. dir. Dato. framstilling: 09. oktober 2006 Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet. 7 vedlegg 1. Indikatorar august og september Indikatorer pr 2. tertial blei rapportert til 15 sept. Resultata av desse er vedlagt i vedlegg 1. Adm.dir vil orientera munnleg om resultata og korleis desse er vurdert. Eventuelle tiltak til betring av resultata vil samstundes bli orientert om Indikatorar pr september. Dei 3 månadlege indikatorane for epikrisetid, korridorpasienter og overbelegg er rapporterte frå klinikkane. Resultata etter september viser at epikrisetida framleis held seg stabilt på i underkant av 70% for føretaket, medan talet på korridorpasientar og overbelegg har gått opp i September. Leiinga i føretaket arbeider etter å innfri resultat i tråd med krav innan Adm.dir vil orientera meir munnleg om resultata og eventuelle tiltak som skal setjas i verk. Vedlegg 2 viser resultata 2. Ventetider august og september Vedlegg 1 viser oversikt på ventelister og ventetider for somatikk og BUPA Som ein ser er det god tilgong på pasientar. Særleg gjeld det for poliklinisk handsaming. Sjølv om ventelistene er aukande, har ikkje ventetida auka tilsvarande. Helse Fonna HF arbeidar framleis for å oppnå låge ventetider, og slik bruka det som eit konkurransefortrinn. Adm.dir vil orientera nærmare munnleg om ventetidene. Side 1 av 3

17 3. Budsjett 2007 Budsjettprosessen for 2007 er no i gong. Denne starta 26 september med budsjettseminar for alle leiarar. Vedlegg 1 viser budsjettkalender og framdriftsplan. Vedlegg 2 viser budsjettinnkalling for Nytt for 2007 er at vi har utarbeida nye prinsipp og modellar som skal gjera budsjettarbeidet både sikrare og enklare. Helse Fonna HF sine rammer blei tildelt i styret for Helse Vest RHF i juni. Desse vil kun bli korrigert med informasjon i tråd med statsbudsjettet i oktober. Rammene for 2007 vil bli noko lågare enn i På dette tidspunkt reknar vi med det vil utgjera ca 25 mill. Det vil føra til at drifta må innarbeida omstilling og reduksjon for å møta kravet. Budsjettmøte med Helse Vest RHF blei avhalde 4 oktober Fokus i dette møtet var aktivitet for 2007 og dei økonomiske rammene vil ha kun ei leveranse. Vi reknar med å behandlar detaljert investeringsbudsjett 24 oktober og driftsbudsjettet 28 november. Heile budsjettet vil bli lagt til styrebehandling i desember. Styret vil få meir informasjon av budsjettarbeidet i november. 4. Pasientskadestatistikk Pasientskadestatistikk pr 2. tertial er utarbeidet. Den viser at hittil i 2006 er det meldt inn 71 saker. Av desse er 1 sak gitt medhald og 3 er under handsaming. 67 stk er ikkje handsama. Vedlegg viser oversikt på årsak og stad skaden har oppstått. Adm.dir vil orientera meir munnleg i saka. 5. Evaluering av organisasjonsstrukturen/klinikkorganiseringa i Helse Fonna. (sjå vedlegg) Side 2 av 3

18 6. Lokalsjukehusprosjektet (munnleg info.) 7. Orientering om katastrofen på Stord flyplass (munnleg info.) Framlegg til vedtak: Styret tar meldingane til orientering Signatur / dato Haugesund Johannes Kolnes Adm.dir. Side 3 av 3

19 Sak til styremøtet Saksnr. 57/06 Møteplan for 2007 Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Unntatt offentligheit: Vedlegg: Trykte vedlegg: Møteplan for administrasjonen i Helse Fonna 2007 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i dir.møtet Møteplan 2007 Dag Dato Sted Møte Torsdag Stord Styremøte Torsdag/Fredag 22/ Haugesund Styremøte/styreseminar og ordførermøte Torsdag Valen Styremøte Torsdag Sauda Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte og ordførermøte Torsdag/Fredag 25/ Odda Styremøte/styreseminar Fredag Karmøy Styremøte Torsdag Haugesund Styremøte Kommentarar: I forslaget til møteplan er det lagt opp til 8 styremøter og 2 styreseminar i Styremøta er geografisk plasserte med 3 møter i Haugesund, eit møte på Stord, Odda, Valen, Sauda og Karmøy. Forslag til vedtak: Styret godkjenner møteplan for 2007 Side 1 av 1

20 Sak til styremøtet Saksnr. 58/06 BREV Møtedato: Møtestad Stord Saksbehandlar: Lucie Christensen Berge Dato. framstilling: Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i styremøtet Oppfølging av lokalsjukehusprosjektet, brev av Vedkjem MR Maskin ved Stord sjukehus, brev av Mediaoppslag vedrørende nedskjæringer ved Valen sjukehus, brev av Ang. Brev av , brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Styresammensetning møterett og talerett for andre enn styrets medlemmer konsekvenser av feil styresammensetning, brev av Dei tilsette sin representasjon i helseføretaksstyra, brev av Framlegg til vedtak: Styret tar breva til orientering. Side 1 av 1

21 Sak til styremøtet Saksnr. 49/06 5-årig investeringsplan Møtedato: 20. oktober 2006 Møtestad Stord Saksbehandlar: Marit Sandve Myrland Dato. framstilling: 09. oktober Ikkje offentlig jf. Vedlegg: Trykte vedlegg: 1 Utrykte vedlegg Arkiv Tidlegare handsaming i 28. august 2006 styremøtet Saksframstilling Bakgrunn for saka: Viser til saka som blei behandla i styremøtet 28 august. Vedtak var : Styret meinar at nivået på forslaget til 5-årig investeringsplan åra er for høg. Styret ber om at administrasjonen kommer tilbake med saka i neste styremøte der ein har redusert nivået i planen samt gjort ei analyse av dei konsekvensane nivået i planen vil få for føretaket. Vurdering og nye opplysningar Saka er blitt arbeidd vidare med. MTU, IKT og Andre investeringar vert ståande med uendra rame. Innafor bygg er fylgjande vurderingar og prioriteringar gjort: Parkering med helikopterlanding tas bort, og vi føreset at desse investeringane blir gjort i parkeringsselskapet, og skal vera sjølfinansierande. Bygg -investeringar knytt til MTU må inngå i den totale MTU-rama. Side 1 av 3

22 Øvrige detaljar i prioriteringane arbeidar vi vidare med innafor ei totalrame. Dette gir fylgjande nye tal for 5-årige investeringar: Investeringer Akk. Opprinnelig forslag inv Nytt investeringsforslag Fordelt på kategori: 5-årig investeringplan SUM Bygg MTU IKT Annet Sum Endring i driftskonsekvens frå førre forslag vil då bli: Driftskonsekvens Akk. Opprinnelig forslag inv (14 782) Nytt forslag (17 325) (6 022) Årsaka til at vi likevel kjem ut med relativt store driftsmessige konsekvensar, er både at vi fortsatt må bera på store kapitalkostnader på allereie opptekne investeringslån, og at kapitaltilskotet ikkje er stort nok til å dekkja nye investeringar/avskrivingar. For å illustrera noko av denne problemstillinga, er det laga ein konsekvensrekning med alternativt nivå på driftstilskotet: Driftskonsekvens Akk. Nytt forslag med økt kapitaltilskot (18 752) (8 877) Altså ein potensiell reduksjon på 22 mill i 5-års perioden. Dette er ei politisk sak som førebels ikkje er avgjort. Med det reviderte forslaget til 5-årig investeringplan vil driftskonsekvensen verta redusert med 49 mill i løpet av 5-års-perioden. Framlegg til vedtak: Styret vedtar nytt forslag til 5-årig investeringsplan for åra Side 2 av 3

23 Styret tar atterhald om å innvilga nye langsiktige lån og driftskreditt for vedtaket. Styret ber administrasjonen leggja til rette for omstilling av drifta i tråd med dei årlege økonomiske driftskonsekvensane. Vedlegg 1 Konsekvensberekning av investeringar Signatur / dato Haugesund, 11. oktober 2006 Johannes Kolnes Adm.dir Side 3 av 3

24 Vedlegg 1 sak 49/06 Vedlegg 5-årig investeringsplan

25 Simulering av driftskonsekvens ny 5-årsplan, valgt scenarie Forutsetninger Rente driftsk reditt 3,32 % Marginalrentek ost pr Juli 3,43 (pr 16.8) Rente Langsik tig gjeld 3,66 % Gj.snitt av fastrente og flytende rente pr Juli Serielån i antall år Akkumulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (17 325) (6 022)

26 Simulering basert på økt kapitaltilskudd Mulig politisk beslutning - best case Akk umulert i perioden Simulering Årlige investeringer (58 500) (90 200) (60 000) - - Opprinnelig investeringsforslag 208, , , , , Opprinnelig bygg-inv.forslag 152, , ,000 90,000 90,000 Årlige investeringer Avskrivning totalt Avskrivning på nye investeringar Årlig avdrag på lån nye investeringer Finansiering av investeringer: Nye låneopptak Kapitaltilskudd Årlig endring i Driftskredittbehov (inkl økning avdragsbet) Kapitalkostnader Årlige renter av økt driftskreditt Årlige renter på ny LG Avskrivningskostnader Årlig avskrivning nye investeringer Sum driftskonsekvens nye inv Årlige avskrivninger eksisterende anlegg Kapitalkost eksisterende lån og driftskreditt Sum Driftskonsekvens av kapitalkostnader Endring i avskrivn på eksisterende anlegg (21 361) (21 885) (6 807) (6 727) (7 399) (64 179) Netto driftskonsekvens med foreslått inv.nivå (18 752) (8 877)

27 Vedlegg 1 sak 55/06 Vedlegg - Resultater pr Sept 2006

28 Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006

29 Helse Fonna HF

30 ) Medisinsk klinikk

31 Kirurgisk klinikk

32 ) KK-barn

33 Akuttklinikk

34 DTK

35 Psykiatrisk klinikk

36 Internservice

37 Adm.dir

38 Pasientservice

39 HR

40 Økonomi &IKT

41 Gjestepasientoppgjør

42 Produksjon Rekneskap hittil Budsjett til no Avvik Budsjett 2006 Prognose 2006 Rekneskap 2005 Somatikk Sjukehusopphald Dagkirurgi/dagbeh DRG-poeng Pol.kons Psykiatri Liggjedøgn Opphaldsdagar, dagpas Pol.kons

43 Investeringer pr Sept sep Regnsk akk Mål akk Brukt Årsbudsjett Bygg % MTU % IKT-Fonna % Kun telefoni Oppgitte tall fra HVIKTAS pr Juni. Har ikke fått data fra HVIKT etter HVIKTAS % dette. Annet % SUM % Investeringer i Helse Fonna pr Sept Bygg MTU IKT-Fonna HVIKTAS Annet Regnsk akk Mål akk

44 Vedlegg 1 sak 56/06 pkt 1 Kvalitetsindikatorer 2.tertial

45 Epikrisetid 2.tertial % 80 % Prosent 60 % 40 % 20 % Epikrisetid %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %80 %59 %60 %64 %50 %52 %42 %23 %27 0 % 1 tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Tid % < 7 dg Målsetning Gjennomsnitt

46 Korridorpasienter 2.tertial tert 2006 Antall Korridorpassienter 2.tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

47 Overbelegg 2.tertial Overbelegg antall tert tert tert tert tert tert tert tert 2006 Antall Målsetning Gjennomsnitt

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak

Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006. Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Styremøte Helse Fonna HF 9 mai 2006 Vedlegg 1 - Sak 28/06 -Økonomi - tal og tiltak Helse Fonna HF Regnskap 2005 Regnskap 2006 Budsjett 2006 Helse Fonna HF Adm.dir Økonomi &IKT HR Pasientservice ) Medisinsk

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 18.01.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per desember 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 004/2011 A Styremøte

Detaljer

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12.

Styresak. Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014. Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A Styremøte 11.12. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 05.12.2014 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Rapportering frå verksemda per november 2014 Arkivsak 2014/805/ Styresak 068/2014 A

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.06.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 2.6.28 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud og Terje Arne Krokvik ØKONOMIRAPPORTERING FRÅ VERKSEMDA PER 31. mai 28 Styresak

Detaljer

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan

Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk. Avvik vs. plan 1 Verksemdsrapport frå Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2012 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs. plan Faktisk I mai vart det behandla færre

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.08.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per juni og juli 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Januar 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.01.12

Detaljer

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011

Styresak. Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011. Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Fonna HF Dato: 17.02.2011 Sakshandsamar: Saka gjeld: Kari Ugland Rapport frå verksemda januar 2011 Arkivsak Styresak 09/11 O Styremøte 25.02.2011 Forslag

Detaljer

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010

STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7. Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 STYREMØTE 27. september 2010 Side 1 av 7 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 10/321 Aktivitets- og økonomirapport per 2. tertial 2010 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per august et positivt

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Dato 22.oktober 2012 Saksbehandler Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 30. september 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 072/2012 29.10.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: april 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I april vart det behandla 3 prosent færre pasientar enn budsjettert, det var på poliklinikken største avviket kom.

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Bergen HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF sitt

Detaljer

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF

BESTILLING Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF BESTILLING 2003 Vedlegg til styringsdokument 2003 Helse Stavanger HF 1 Bakgrunn, innhold og ansvarsområde Bestillingen gjelder somatiske og psykiatriske helsetjenester til befolkningen i Helse Vest RHF

Detaljer

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011

STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 STYREMØTE 31. OKTOBER 2011 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 11/193 Aktivitets- og økonomirapport per september 2011 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per september 2011 et positivt

Detaljer

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05.

Styresak. Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012. Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12 B Styremøte 07.05. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 20.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Jan Erik Lorentzen m. fleire Rapportering frå verksemda per mars 2012 Arkivsak 2011/11/ Styresak 047/12

Detaljer

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle

Helse Bergen HF. Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Helse Bergen HF Utvikling frå 2002 til 2010 Styret si rolle Styret sine oppgåver Styret sine hovudoppgåver går fram av kapittel 7 i helseføretakslova og 5 i vedtektene. Hovudoppgåvene omfattar følgjande

Detaljer

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012

Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport og status for oppdrag og bestilling per 2. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold

Detaljer

Administrerende direktørs rapport

Administrerende direktørs rapport Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mai 2012 Administrerende direktørs rapport 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 31.05.12

Detaljer

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Verksemdsrapport kirurgisk klinikk Månad: August 202 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Denne periode Hittil i år Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Avvik vs I fjor i fjor Faktisk Plan I fjor i fjor DRG-poeng

Detaljer

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9

18.02.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 9 18.02. Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet Page 1 of 9 Page 2 of 9 18.02. Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet: Økonomi:

Detaljer

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK

Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Verksemdsrapport MEDISINSK KLINIKK Månad: September 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Plan Denne perioden Avvik vs. plan Heildøgn I september månad var det 110 færre

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Oktober 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03.

Styresak. Bakgrunn: Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009. Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 16.02.2009 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringsbudsjett 2009 og lån 2009 Styresak 027/09 B Styremøte 04.03. 2009 Bakgrunn:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: September 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er litt lågare

Detaljer

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012

Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Dato 21. august 2012 Saksbehandler Sheryl Swenson Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 31. juli 2012 Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 057/2012 31.8.2012 Trykte vedlegg:

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF

Møteprotokoll. Styret i Helse Fonna HF Møteprotokoll Styret i Helse Fonna HF Møtedato: 2009-12-16 Møtestad: Jonas Lies gate 10, 5529 Haugesund Til stades: Toralv Mikkelsen, Kjell Arvid Svendsen, Else Berit Støle, Anna Rød Nyland, Pål Mitdbø,

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013. 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Juni 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 30.06.13 Aktivitet

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.11 SAK NR 013 2011 VIRKSOMHETSRAPPORT PER 31. JANUAR 2011 Forslag til VEDTAK: Styret tar virksomhetsrapport pr 31.01.2011 til etterretning. Brumunddal, 18. februar

Detaljer

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009

Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport 2009 Sykehuset Østfold HF 1. tertialrapport Per 30. april Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 40-09: 1. tertialrapport Side 1 av 7 SYKEHUSET ØSTFOLD HF 1. tertialrapport per 1. april ØKONOMI måned Budsjett Prognose

Detaljer

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014

STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5. Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 STYREMØTE 17. november 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/07077 Aktivitets og økonomirapport per oktober 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per oktober et positivt

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Oktober 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden.

Aktivitet Aktivitetsdata for desember er ikkje klart før 30. januar 2010. Rapporteringa per desember 2009 er difor basert på budsjett for perioden. Styresak Går til: Styremedlemer Føretak: Helse Førde HF Styremøte: 28. januar 2010 Styresak nr. 004/10 V Arkivkode: 025 Arkivsak: 2009/23 Dato skrive: 20.1.2010 Sakshandsamar: Tom Hansen Godkjent av: Jon

Detaljer

Verksemdsrapport Psykisk helsevern

Verksemdsrapport Psykisk helsevern Verksemdsrapport Månad: Desember 2017 AKTIVITET for vaksne (VOP/RUS) Aktivitet innanfor psykisk helsevern er litt lågare enn plan i perioden, både for døgnpostar og poliklinikk. Beleggsprosenten på DPS

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Styresak Driftsrapport mars 2017

Styresak Driftsrapport mars 2017 Direktøren Styresak 031-2017 Driftsrapport mars 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 19.04.2017 Møtedato: 25.04.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport mars 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Juli 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Februar 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten er om lag på nivå med førre året,

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mai 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014

STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 STYREMØTE 28. april 2014 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 14/568 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2014 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per mars et negativt resultat på

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: Mars 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: November 2015 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode frå plan I fjor frå i fjor Faktisk Pasientopphald og DRG-poeng I november vart det behandla

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 30. november 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 90-09: Månedsrapport per november 2009 Side 1 av 6 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 30. november 2009 ØKONOMI

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 5.4.13 Sak nr: 2/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Sakstittel: Rapportering pr. februar Bakgrunn for saken Eiers bestilling til SiV innholder

Detaljer

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1

Fokusområda 2005. Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 2005 AD si orientering pkt. 1 Fokusområda 20 Styremøte i Helse Vest RHF 6. september 20 AD si orientering pkt. 1 Fokusområde 20 Styret valde både i 20 og 20 å fastsette fokusområde for å rette merksemda mot særskilte område innanfor

Detaljer

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 %

321 Gjestepasienter - salg til andre regioner Sum DRG-poeng produsert i egen region ,0 % ,0 % Helseforetak: HELSE MØRE OG ROMSDAL HF Periode: 06-2015 Statusrapport fra HF 1 Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.2 Somatikk Sørge for og eigen produksjon Tabell nr 1: Aktivitet somatikk pr 30.6.2015 Aktivitet

Detaljer

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport

Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Sykehuset Østfold HF Månedsrapport Per 31. oktober 2009 Styremøte Sykehuset Østfold HF Sak 79-09: Månedsrapport per oktober 2009 Side 1 av 8 SYKEHUSET ØSTFOLD HF Månedsrapport per 31. oktober 2009 ØKONOMI

Detaljer

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff

Styremøte 28. januar. Nils Fr. Wisløff Styremøte 28. januar Nils Fr. Wisløff Fasene i sykehusplanlegging Statsrådbesøk Styremøte 28. januar 2013 Foreløpig årsresultat rapportert til HSØ den 23.1.2013 Foreløpig resultat 2012 Bemanning 2012 Aktivitet

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: April 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet i perioden. Aktiviteten i DPSa er om lag på nivå med budsjett, medan poliklinikkane har

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03.

Styresak. Forslag til vedtak: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda. Styremøte 04.03. Styresak Går til: Føretak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Styremedlemmer Helse Fonna HF 12.02.14 Olav Klausen Rapport frå verksemda Styresak 12/14 A 1 vedlegg Styremøte 04.03.14 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Rapport frå STAB OG STØTTE

Rapport frå STAB OG STØTTE Rapport frå STAB OG STØTTE Månad: MAI 20 1.0 BUDSJETTEKNISK sjetteknisk Hittil sjett ose - 400000 - sjett-avsetning, lønskomp,.. 400001 - Konsern - andre felleskostn. - 5 5 400008 - Basisramme (2007->)

Detaljer

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon

1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Helseforetak: Helse Møre og Romsdal Periode: Mars 2013 Statusrapport fra HF 1. Helsefag 1.1 Aktivitet 1.1.1 Somatikk Sørge for og egen produksjon Tabell nr 1a: Aktivitet somatikk pr 31.03.13 Aktivitet

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Haugesund sjukehus, møterom føretaksleiing MØTETIDSPUNKT: 25.11.16 kl. 09.00-11.45 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid

Detaljer

Virksomhetsstatus pr

Virksomhetsstatus pr Styret i Sunnaas sykehus HF Saksbehandler: Hilde Westlie Dato: 24.10. Virksomhetsstatus pr 30.9. Sammendrag og konklusjoner: Foretaket har pr september et positivt budsjettavvik på ca 4,5 mill og likviditeten

Detaljer

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 19. september 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 48-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 2. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per august et negativt resultat

Detaljer

Styresak Driftsrapport februar 2017

Styresak Driftsrapport februar 2017 Direktøren Styresak 022-2017 Driftsrapport februar 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 15.03.2017 Møtedato: 28.03.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport februar 2017 Innstilling til

Detaljer

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016

STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av tertialrapport 2016 STYREMØTE 23. mai 2016 Side 1 av 8 Styresak nr.: 25-16 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 16/00827 1. tertialrapport 2016 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per april et negativt resultat på 63,4

Detaljer

Verksemdsrapport psykisk helsevern

Verksemdsrapport psykisk helsevern Verksemdsrapport psykisk helsevern Månad: mai 2017 AKTIVITET Psykisk helsevern for vaksne (VOP/RUS) God aktivitet innanfor psykisk helsevern i perioden. Aktiviteten i døgnseksjonane er om lag på nivå med

Detaljer

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet

Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksframlegg Statusrapport pr. 31. juli 2013 Aktivitet Økonomi - Kvalitet Saksnr Utvalsnamn Møtedato Sak 2013/46 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27.08.2013 Saksbehandlar: Randi Myhre Arkivreferanse:

Detaljer

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015

STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 STYREMØTE 18. mai 2015 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 15/01684 Aktivitets- og økonomirapport per mars 2015 Sammendrag: Sykehuset Østfold (SØ) har per mars et negativt resultat på 11,9

Detaljer

Styresak Driftsrapport april 2017

Styresak Driftsrapport april 2017 Direktøren Styresak 039-2017 Driftsrapport april 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.05.2017 Møtedato: 15.05.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport april 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland

Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Saksnr Utvalg Møtedato 28/2012 Styret ved Universitetssykehuset Nord-Norge HF 28.03.2012 Saksbehandler: Jorunn Lægland Virksomhetsrapport februar 2012 STYRESAK Innstilling til vedtak 1. Styret ved Universitetssykehuset

Detaljer

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012

Ledelsesrapport og risikovurdering - 2012 Ledelsesrapport og risikovurdering - 212 Hovedmål Mål 1 Utvikling siste 12 mnd 212 Gjennomsnitt ventetid som. red. til 6 dager 6 6 Pasienten opplever ikke fristbrudd 1 113-2 Pasienten får bekreftelse og

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: August 2016 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 678 801-123

Detaljer

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld:

Styresak. Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.01.2008 Sakshandsamar: Saka gjeld: Gunnhild Ormbostad Haslerud 2008 for Helse Vest RHF - administrasjonen Styresak 009/08 B Styremøte 06.02.

Detaljer

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

2. Styret vedtar foreløpig budsjett for 2018 for Sykehuset Østfold med styringsmål om et økonomisk resultat på -208 mill. kroner. STYREMØTE 19. juni 2017 Side 1 av 5 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 17/00123 Foreløpig budsjett 2018 Sammendrag: Foreløpig budsjett for 2018 legger opp til et økonomisk resultat på -208 mill. kroner.

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010

Styresak. Framlegg til vedtak: Dato: Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 23.09.2010 Sakshandsamar: Saka gjeld: Tom Hansen Rapportering frå verksemda per august 2010 Arkivsak 2010/37 Styresak 055/10 A Styremøte 30.09.2010

Detaljer

Vedlegg 2 desember 2014

Vedlegg 2 desember 2014 Vedlegg 2 desember 2014 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.6 Antall månedsverk ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: Mai 2013 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng Mai hadde god aktivitet, men litt færre heildøgnspasientar. Etter fem månader har klinikken behandla 6,2% fleire

Detaljer

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat.

Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Vedlegg til rapport frå verksemda per desember. Økonomisk resultat. Innhald 1. Økonomisk resultat... 1 1.1 Oversikt... 1 1.2 Økonomisk resultat desember... 1 1.3 Førebels økonomisk resultat... 2 1.4 Førebels

Detaljer

Statusrapport. Januar 2017

Statusrapport. Januar 2017 Statusrapport Januar 2017 1. Innleiing Styringskrav og rammer for 2017 blei for Helse Møre og Romsdal vedteke i føretaksmøte 13. februar 2017. Det er for 2017 sett nye maksimale krav til gjennomsnittleg

Detaljer

Verksemdsrapport medisinsk klinikk

Verksemdsrapport medisinsk klinikk Verksemdsrapport medisinsk klinikk Månad: juli 2017 AKTIVITET Denne perioden Til no i år Medisinsk klinikk Faktisk Plan I fjor Faktisk Plan I fjor plan i fjor plan i fjor DRG-poeng dag/døgn, A 784 779

Detaljer

Vedlegg 2 November 2015

Vedlegg 2 November 2015 Vedlegg 2 November 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 4 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 5 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato: 17.09.15 Sak nr: 043/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad Rapportering august Hensikten med saken: Helse SørØsts oppdrag og bestilling til

Detaljer

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK

STYRESAK: DATO: SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYREMØTE: FORSLAG TIL VEDTAK STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Bergen HF DATO: 12.06.2016 SAKSHANDSAMAR: Kristin Pundsnes SAKA GJELD: Budsjett 2017 STYRESAK: 56/16 O STYREMØTE: 23.06.2016 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Styret

Detaljer

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF

Budsjett 2012 Andre leveranse - 12. januar 2012 - periodisert. Sunnaas sykehus HF Budsjett 2012 Andre leveranse 12. januar 2012 periodisert Overordnet status B2011 E2011 ØLP2012 B2012 Økonomi (1000 NOK) %vis D B2012E2011 Basisramme 314 579 314 579 311 648 328 666 4,5 % Akt.baserte inntekter

Detaljer

Styresak Driftsrapport august 2017

Styresak Driftsrapport august 2017 Direktøren Styresak 077-2017 Driftsrapport august 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 28.09.2017 Møtedato: 04.10.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport august 2017 Innstilling til vedtak:

Detaljer

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8

09.03.2015. Virksomhetsrapport. Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet. Page 1 of 8 09.03.2015 Virksomhetsrapport Produksjon/aktivitet Økonomi Kvalitet 2015 Page 1 of 8 Page 2 of 8 09.03.2015 Driftskommentar Denne måneden: Aktivitet: - Somatikk - Psykiatri Økonomi: Akkumulert: Aktivitet:

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 01.05.2016 Emne: Rapportering pr. mars 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå helseføretaka

Detaljer

Styresak Driftsrapport oktober 2017

Styresak Driftsrapport oktober 2017 Direktøren Styresak 091-2017 Driftsrapport oktober 2017 Saksbehandler: Marit Barosen Dato dok: 12.11.2017 Møtedato: 15.11.2017 Vår ref: 2017/603 Vedlegg (t): Driftsrapport oktober 2017 Innstilling til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. november 2016 SAK NR 084-2016 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER OKTOBER 2016 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B

Styresak. Arkivsak Styremøte 06.02. 2008 2007/371/110 Styresak 010/08 B Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 23.01.2008 Sakhandsamar: Terje Arne Krokvik Saka gjeld: Investeringar og lån 2008 med 5-årig investeringsplan Arkivsak Styremøte 06.02. 2008

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE FONNA HF STAD: Scandic Maritim Haugesund MØTETIDSPUNKT: 17.06.16 kl. 09.00 Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Kjell Arvid Svendsen Brian Bjordal

Detaljer

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern

Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Verksemdsrapport frå Psykisk helsevern Månad: APRIL AKTIVITET Avdeling Heildøgnsopphald Dagopphald (poliklinisk dagbehandling) Polikliniske kons. m/refusjon. Psyk.kl 6 306 6 475-169 0 0 0 3 660 3 575 85

Detaljer

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter

Helse Nord Trøndelag HF Periode: April Styrerapport. 1. Pasientbehandling. 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Helse Nord Trøndelag HF Periode: April 2013 Styrerapport 1. Pasientbehandling 1.1 Gjennomsnittlig ventetid avviklede pasienter Det er betydelig fokus på å redusere ventetider og å fjerne fristbrudd for

Detaljer

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg

Rapportering frå verksemda per mars Vedlegg Rapportering frå verksemda per mars 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017 Regionalt

Detaljer

Rapportering frå verksemda Helse Vest

Rapportering frå verksemda Helse Vest Rapportering frå verksemda Helse Vest Til: Helse og omsorgsdepartementet Frå: Helse Vest RHF Dato: 10.03.2016 Emne: Rapportering pr. januar 2016 Generelt Denne rapporten er basert på rapporteringa frå

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: August 215 AKTIVITET Kirurgisk klinikk Faktisk Plan Denne periode I fjor frå plan frå i fjor Faktisk Plan Til no i år frå plan I fjor frå i fjor DRG-poeng dag/døgn

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011

Styresak. Forslag til vedtak. Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 19.09.2011 Sakhandsamar: Jan Erik Lorentzen m.fl. Saka gjeld: Rapportering frå verksemda per august 2011 Arkivsak 2011/11/ Styresak 102/11

Detaljer

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk

Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Verksemdsrapport Kirurgisk klinikk Månad: mars 215 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng I mars har det vore behandla 26 fleire pasientar enn budsjettert, 423 fleire enn mars i fjor. Auken skjer på dagbehandling/poliklinikk.

Detaljer

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017

Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig i styremøte 14. desember 2017 Til styret for Sunnaas sykehus HF 16. november 2017 Sak 53/17 Budsjett 2018 Inntekter, aktivitetsmål og resultatmål Forslag til vedtak 1. Styret tar saken til orientering 2. Budsjett 2018, behandles endelig

Detaljer

Oppfølging budsjett 2016

Oppfølging budsjett 2016 Saksframlegg Oppfølging budsjett 2016 Saksnr Utvalsnamn Møtedato 2016/04 Styret for Helse Møre og Romsdal HF 27. januar 2016 Saksbehandlar: Heidi Anita Nilsen Arkivreferanse: 2016/373 Forslag til vedtak:

Detaljer

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg

Rapportering frå verksemda per februar Vedlegg Rapportering frå verksemda per februar 2017 Vedlegg Innhold 1. Grenseverdiar 2. Aktivitet 3. Kvalitet og pasientbehandling 4. HMS 5. Bemanning 6. Økonomi/finans Grenseverdiar Kort status pr januar 2017

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 28.2.13 Sak nr: 4/213 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING 212 INKL. KOMMENTARER FOR JANUAR 213 Bakgrunn for saken Eiers bestilling

Detaljer

Vedlegg 2 februar 2015

Vedlegg 2 februar 2015 Vedlegg 2 februar 2015 Innhold 1. HMS og HR... 3 1.1 Sykefravær... 3 1.2 HMS avvik... 3 1.3 AML brudd... 4 1.4 Bemanning Ahus... 4 1.5 Variabel lønn... 5 1.7 Kostnader til ekstern innleie av helsepersonell...

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI Forslag til vedtak: Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 15. juni 2017 SAK NR 065-2017 KVALITETS-, AKTIVITETS- OG ØKONOMIRAPPORT PER MAI 2017 Forslag til vedtak: Styret tar kvalitets-, aktivitets-

Detaljer

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk

Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Verksemdsrapport Medisinsk klinikk Månad: September 2014 AKTIVITET Pasientopphald og DRG-poeng MEDISINSK KLINIKK Faktisk Denne perioden Avvik frå Plan I fjor plan Avvik frå i fjor Faktisk Plan Til no i

Detaljer

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato

Styremøte ved Vestre Vike HF 18/ Møte Saksnr. Møtedato Dato: 15. mars 2013 Saksbehandler: Ørjan Sandvik Saksfremlegg Virksomhetsrapportering for Vestre Viken HF pr 28.02. 2013 Møte Saksnr. Møtedato Styremøte ved Vestre Vike HF 18/2013 18.3.2013 Vedlegg: 1.

Detaljer

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691

Styremedlemmer Helse Vest RHF. SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 11.03.2016 SAKSHANDSAMAR: Synnøve Teigelid m. fleire SAKA GJELD: Rapportering frå verksemda per februar 2016 ARKIVSAK: 2016/2691 STYRESAK:

Detaljer