D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Mot

2 Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter M a r ke d sføring og omdømme Fa g o g u t v i k l i n g Kompetanseplattformen Trekanten Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Bokutgivelse Intern evaluering Kurs, undervisning og etterutdanning Samarbeid, forskning og fagutvikling T i l t a k Arbeid med bistand og fokus på fremtiden Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bruktbutikken og miljøverkstedet Møllabussen Utviklingsarbeid Ku r s o g p ro s j e k ter Jobbsøkerkurs for Intro og KVP Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging Medarbeider med brukererfaring Ung i jobb Oppdrag for Flyktningkontoret 10 Ve rd i a r b e i d 10 Ko m p etanseutvikling D e l t a ke r t i l f re d s h et Styrets årsberetning Re s u l t atre g n s k a p B a l a n s e re g n s k a p Mølla får ressurser frem som viser veien videre!

3 Daglig leder har ordet 2010 har vært preget av mange nye og spennende prosjekter innen fagutvikling og arbeidsinkludering. Denne årsrapporten vil synliggjøre dette. Vår omsetning i 2010 nådde nye høyder med kr 42 mill., som er en økning på 21 % fra året før. Dette medførte en planlagt resultatforbedring på kr 1,75 mill. 739 deltagere har mottatt arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla i Tar vi med de som transporteres til og fra arbeid og aktiviteter med Møllabussene har nærmere 1000 personer fått tilbud fra oss i I november ble Mølla resertifisert i henhold til equass Assurance. Verktøyet har bidratt til systematisk og forbedret kvalitetssikring og synes å være godt implementert blant alle ansatte. Kvalitetssikringssystemet har bidratt til større åpenhet når det gjelder klager. Ved utgangen av året har vi registrert 7 klager som alle er løst i minnelighet. Vi er stolte av å være en equass bedrift! Mølla som en noe annerledes attføringsbedrift. Ser vi oss tilbake har året vært preget av vekst, vært utfordrende og spennende. Dette stiller store krav til oss alle. Til å hjelpe oss på veien har vi et svært kompetent styre, flinke medarbeidere, gode styringsdokumenter, spennende samfunnsmessige utfordringer, våre 5 verdier og vår visjon: Mølla får ressurser frem som viser veien videre! Takk til alle som jobber på Mølla og som har bidratt til å få alt dette til! Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus og bokutgivelse bør nevnes særskilt når vi ser tilbake på året som har gått. Dette er strålende eksempler på partnerskap, fagutvikling og dokumentasjon og har bidratt til en positiv lyssetting av Mølla som organisasjon. Vi er i konkurranse og har nådd budsjetterte mål på kr 16 mill når det gjelder offentlige anbud innenfor arbeidsinkludering. Våre medarbeidere har utvist stor fleksibilitet i henhold til noe ustabilitet og tap av kurs vi har drevet over flere år. Ledere og ansatte har i tett dialog funnet løsninger som har gjort at alle har arbeidet på inntektsgivende oppdrag gjennom hele Høstens arbeidsmiljøundersøkelse viser at det er god lederstøtte på Mølla og at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er godt ivaretatt. Som daglig leder har jeg hatt stor glede av mitt styreverv i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Arbeidet har vært lærerikt, har kommet, og vil fortsette å komme Mølla til gode når det gjelder strategisk utvikling. Forhåpentligvis har jeg også kunnet bidra inn i styret med min kompetanse fra Elisabeth Johansen Daglig leder Likeverd Ansvar Mot Raushet Åpenhet 3

4 Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot arbeid. Vårt samfunnsoppdrag er: Selskapet skal ha som formål å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla kompetansesenter skal være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal også kunne gi utdanningstilbud innenfor de forannevnte fagområder Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk og ulike kurs og prosjekter. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I samarbeid med Høgskolen i Akershus tilbyr vi videreutdanning i supported employment (tidligere metodisk jobbcoaching og jobbutvikling) for fagpersoner og praktikere som jobber innenfor sektoren arbeid og inkludering. I 2010 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, NAV Arbeidsog velferdsdirektoratet, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. For mer informasjon, se våre nettsider: ORGANISASJONSKART For Mølla Kompetansesenter AS Styret administrasjon Økonomi/regnskap/lønn HR IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder Strategisk ledelse og utvikling Kvalitetssikring fagstab Fag- og komp.utvikling Videreutdanning Salg og markedsføring Anbudsforhandlinger avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Fokus på fremtiden Senter for jobbmestring Bruktbutikken Møllabussen Kafé Mølla Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging (IKO) Jobbsøkerkurs med norsk for intro+kvp Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 4

5 INNTEKTER 2010 Nedenfor følger en oversikt over våre inntekter i 2010 og en sammenligning med inntektene i Kr Salgsinntekter Inntekt fra staten AB, APS Inntekt fra staten NAV AMO Andre inntekter Fra 2009 til 2010 har Mølla en forbedring i salgsinntekter på nærmere 65 %. Økningen i salgsinntekter skyldes i stor grad en økning i omfanget av transporttjenester for Bærum kommune (Mølla-bussen) og stor aktivitet i prosjektet Ung i Jobb. Inntekter fra arbeidsmarkedstiltakene AB og APS har økt med 5 % siden Dette skyldes primært omlegging av tiltaksplasser fra Arbeid med Bistand til Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. For gjennomføring av arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) for NAV økte omsetningen fra 11,6 millioner kroner i 2009 til nærmere 16 millioner kroner i Dette er en økning på 38 % og skyldes en økning av våre rammeavtaler. Det er særlig kursene Det hele mennesket og Jobbsøkerkurs med norsk for Introduksjonsordningen og Kvalifiseringsprogrammet (KVP) som har bidratt til inntektsøkningen. Andre inntekter, hovedsakelig bestående av undervisning eksternt, etterutdanningskurs og enkelte konsulentoppdrag, viser samlet en ubetydelig nedgang fra Det totale inntekstbildet i 2010 viser dermed en fortsatt positiv utvikling som er i samsvar med Strategisk plan Totale driftsinntekter de siste 5 årene viser en økning på hele 100 % - et tydelig bevis på at Mølla kompetansesenter AS er et selskap i stadig vekst. 5

6 MARKEdsføring og omdømme For å ivareta Møllas gode omdømme jobber vi kontinuerlig med å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til våre deltakere, samarbeidspartnere og kunder. I en konkurranseutsatt tjenestesektor som stiller større krav til Mølla om synlighet, transparens og godt omdømme, er det også viktig at vi har et bevisst forhold til hvordan vi kan møte og påvirke omgivelsene gjennom aktiv bruk av media. Mølla har i 2010 utviklet en egen media- og kommunikasjonsstrategi som skal styrke vårt omdømmearbeid. Mølla har så langt oppnådd flere positive medieoppslag i lokal og regional presse. Møllas resertifisering i equass i november 2010 og vår utgivelse av fagboken Døråpner til arbeidslivet i oktober 2010 er også i stor grad med på å styrke Møllas omdømme som et kvalitetsmessig og faglig sterkt kompetansesenter innenfor arbeidsinkludering. Som året før gjennomførte vi også i 2010 i samarbeid med Bærum Næringsråd et vellykket frokostmøte for næringslivet i Asker og Bærum. HSH-direktør Vibeke Hammer Madsen holdt et spennende innlegg om samarbeid for inkludering. FAG OG UTVIKLING I 2010 har fagstaben primært jobbet med fire satsningsområder: Implementering av kompetanseplattformen Trekanten, gjennomføring og videreutvikling av videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling bokutgivelse, og interne evalueringer. Kompetanseplattformen Trekanten Kompetanseplattformen er blitt implementert som en intern oversikt over og beskrivelse av den grunnleggende og den spesialiserte kompetansen som finnes i bedriften, samt hvilke oppgaver som utgjør kjernevirksomheten på Mølla. Kompetanseplattformen brukes i opplæring av nyansatte og er sentral som grunnlagsdokument i forbindelse med utforming av tilbud og sikrer informasjon om hvem som har kompetanse på de ulike områdene. Hovedutfordringen i 2011 er å kvalitetssikre kompetanseplattformen sett opp mot kravene i Equass, samt å videreutvikle den til et redskap som også kan brukes som informasjon til eksterne samarbeidspartnere og interessenter. Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Videreutdanningen gjennomføres av Høgskolen i Akershus i samarbeid med Mølla kompetansesenter. Utdanningen er både forsknings- og praksisbasert. Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. 17 studenter, hvorav to av Møllas egne ansatte, gjennomførte utdanningen i Både innhold og gjennomføring ble veldig bra evaluert av studentene. Utdanningen er under kontinuerlig utvikling og heter nå Videreutdanning i supported employment. Nytt opptak for 2011 var klart 15.desember 2010, og 19 studenter er nå i gang med første semester. Bokutgivelse Møllaboken Døråpner til arbeidslivet ble lansert i Universitetsforlagets ærverdige lokaler 12.oktober Boken er satt opp som pensum på relevante utdanninger og det har vært stor interesse for boken blant samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Boken fikk god og hederlig omtale i Ukeavisa Ledelse i november, i tidsskriftet Velferd i desember 2010 og salget av boken har vært bra. Intern evaluering Interne evalueringer foregår kontinuerlig gjennom evaluerings- og rapporteringsrutiner knyttet til de enkelte tiltak, kurs og prosjekter. I 2010 har tiltaket Arbeid med bistand (AB) spesielt blitt satt under lupen. Fra fagstabens side har det vært satt av en 40 % ressurs for å bistå de ansatte i AB i refleksjon og endringsarbeid knyttet til AB. Kurs, undervisning og etterutdanning Fagstaben har i 2010 gjennomført fagdag om Supported employment og arbeidsgiverkontakt for oppfølgingsloser og ansatte i Kvalifiseringsprogrammet i bydel Frogner, holdt workshop på en finsk konferanse om læring og læringsstrategier, presentert Leonardo Toolkit for en delegasjon fra Slovenia, presentert om arbeid og psykisk 6

7 helse på Bjørnegård, undervist på vernepleierutdanningen på Høgskolen i Akershus, samt gjennomført heldags fagseminar for Stange kommune. Flere av Møllas medarbeidere har i tillegg bidratt med foredrag og workshops på seminarer og konferanser. Eksempler er MB-utdanningen som har bidratt aktivt på konferanser om arbeid og psykisk helse, Møllas ungdomsprosjekt som ble presentert på Velferdskonferansen, samt vårt karriereutviklingsverktøy for minoritetsspråklige som var tema på en konferanse i regi av Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). Samarbeid, forskning og fagutvikling Også i 2010 har vi deltatt aktivt i Leonardoprosjektet Toolkit for Supported Employment. Prosjektet ble ferdigstilt juli Fra juli ble det jobbet med oversettelse og bearbeiding av selve produktet på norsk kalt Verktøykasse for supported employment. Verktøykassen er nå lagt ut på relevante hjemmesider og inngår som pensum på videreutdanning i supported employment og vil bli brukt i undervisningsøyemed internt og eksternt. Høsten 2010 ble vi med i et nytt Leonardoprosjekt Supported employment for all. Prosjektet er en videreføring av Toolkit for Supported Employment og ansatte fra Mølla bidrar med tung fagkunnskap når det gjelder utsatte/marginaliserte grupper og arbeidsinkludering. I 2010 har vi også fortsatt arbeidet i det nordiske forskningsprosjektet om Supported Employment i regi av AFI. Endelig rapport for dette prosjektet med anbefalinger for videre arbeid vil foreligge våren I regi av Medarbeider med brukererfaring (MB) ble det høsten 2010 inngått et samarbeid med Høgskolen i Buskerud om utvikling av MB-utdanningen til et høgskolestudium. TILTAK Avdelingen har i 2010 gitt et tilbud til 317 personer fordelt på tiltakene Arbeid med bistand (AB), Fokus på fremtiden og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Mølla har i 2010 fått på plass en ny samarbeidsmodell med Ikea Slependen, og etablert et tverrfaglig samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus. Møllabussen har vært en stor og synlig aktør innen transport av funksjonshemmede, med 13 busser på veien året igjennom. Arbeid med bistand og fokus på fremtiden Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Fokus på fremtiden skal i tillegg til dette avklare personer med nedsatt arbeidsevne, mot utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. Gjennom 2010 har utnyttelsesgraden av tiltaksplasser vært over 100 %. 94 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse fikk 33 personer jobb, og 4 startet i egenfinansiert utdanning. Samlet utgjør dette en prosentandel på 39,4 %. Videre startet 4 personer i utdanning dekket av NAV, og 5 fikk tilrettelagt arbeid i en bedrift, kombinert med full uføretrygd. 15 personer (16 %) gikk videre til andre tiltak og 6 personer flyttet. 10 startet i behandling / rehabilitering og 9 fikk uføretrygd. De øvrige faller utenfor disse kriteriene. Formidling til jobb og egenfinansiert utdanning utgjør en resultatforbedring på 8,5 prosentpoeng fra foregående år. I 2010 har vi gjennomført et systematisk forbedringsarbeid i Arbeid med bistand, og Fokus på fremtiden. Vi vil i tiden framover jobbe hardt for å oppnå videre resultatforbedringer. Samtidig tolker vi resultatene i 2010 som et tegn på at vi er på rett vei. Også i 2010 har vi deltatt i en forsøksordning med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og vil avsluttes i utgangen av Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Dette tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Mølla har i løpet av 2010 utvidet kapasiteten i dette tilbudet fra 25, til 40 tiltaksplasser. Arbeidstreningen har vært 7

8 knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen og Mølla Kafé. I tillegg har Mølla samarbeidet med Bærum kommune om arbeidstrening innen stell av grøntanlegg m.v. på Fornebu. 79 personer har deltatt i tiltaket. 40 personer er utskrevet i løpet av året. Av disse gikk 3 direkte til ordinær jobb (7,5 % ), 13 gikk videre til andre tiltak (32,5 %), og én startet utdanning. 3 (7,5 %) gikk til uføretrygd, 4 til behandling / rehabilitering, og 4 flyttet. 12 personer falt utenfor disse kriteriene. Prosentandelen personer som fikk jobb er lavere enn i fjor, mens andelen personer som har kommet seg videre til andre tiltak har økt. Andelen personer som har fått uføretrygd er vesentlig lavere enn i fjor. Ut fra tiltakets formål er resultatene om lag på samme nivå som i Bruktbutikken og miljøverkstedet har sørget for gjenbruk av 83 tonn varer i Dette gir navnet Miljøverkstedet mening. Bruktbutikken har dermed solgt 8 tonn mer gjenbruksvarer enn i 2009, en økning på over 10 %. Butikken har fått flere kunder, verkstedet har økt produksjonen, og et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Omsetningen i 2010 økte med 8 % sammenlignet med tonn gjenbruks varer solgt over disk Møllabussen tilbyr transporttjenester til funksjonshemmede primært transport mellom hjemsted og arbeids- og aktivitetssentra. Kjøringen gjøres både av personer på arbeidstrening, og av ordinært ansatte sjåfører. Møllabussen arbeider på oppdrag fra Bærum kommune. Omfanget av tjenesten økte formidabelt i oktober Gjennom hele 2010 har Mølla hatt 13 busser på veien, og 25 sjåfører i turnus har betjent ca. 300 stoppesteder per dag. For personer på arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie- og omsorgsyrker. Nok en gang erfarer vi at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. Siden utvidelsen i 2009 har 6 personer fått ordinær sjåførjobb der etter endt hospitering. Møllabussen - på veien til en jobb Utviklingsarbeid I 2010 har vi hatt en omfattende gjennomgang av tiltaket Arbeid med bistand. Vi ville rette et kritisk blikk mot egen praksis og identifisere forbedringsområder. Dette har ført til: Økt fokus på arbeidsgiverkontakt og relasjonssalg En ny modell for samarbeid med IKEA Slependen; en ansatt fra Mølla har kontorplass i IKEAs HR-avdeling og følger opp arbeidssøkere derfra Søkelys på at tilbudet Arbeid med bistand gis til reelle arbeidssøkere Samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus, hvor kognitiv veiledning er integrert med jobbmestrende oppfølging Partnerskap med bedrifter i vår region I samarbeid med NAV har vi utvidet kapasiteten i APS, og etablert Mølla Kafé som arbeidstreningsarena. Her har vi søkt partnerskap med kaffebedriften Den Gyldne Bønne som bistår med opplæring og kontaktflate mot aktuelle eksterne arbeidsplasser. Mølla har vært en samarbeidspartner i etableringen av firmaet Unicus. Dette firmaet ansetter personer med Aspergers syndrom til arbeid innen test og kvalitetssikring av data-applikasjoner. Bærum kommune er den største arbeidsgiveren i vår region. I 2010 har vi hatt samarbeid knyttet til arbeid med grøntanlegg, badestrand m.m. Fornebu. Vi ser for oss en spennende utvidelse av dette på samarbeidet i

9 KURS OG PROSJEKTER Mølla kompetansesenter har hatt følgende kurs og prosjekter i 2010: Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP, Det hele mennesket, Individuell karriereoppfølging, Medarbeider med brukererfaring, Ung i Jobb, Akademikerkurs og individuell oppfølging av flyktninger. Til sammen har 422 personer deltatt på kurs og prosjekter i regi av Mølla i Omfanget av AMO-kursvirksomheten har vært 23 avrop for NAV. Kursene har hatt lengde fra tjue uker til ett år avhengig av kurskonseptet. Noen av kursene hadde oppstart i 2009, men ble i hovedsak gjennomført i Andre hadde oppstart i 2010 og ble sluttført i begynnelsen av Det treårige prosjektet Ung i Jobb ble avsluttet i Ung i jobb har vært en lett tilgjengelig og ubyråkratisk tjeneste for ungdom for å fange opp de som sliter med å gjennomføre skolegang, som trenger karriereveiledning og eller/hjelp til å finne jobb/praksisplass. På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gjennomført et Akademikerkurs for flyktninger med høyere utdanning, samt gitt individuell oppfølging til 13 flyktninger i introduksjonsprogrammet. Jobbsøkerkurs for Intro og KVP Våren 2010 gjennomførte Mølla Jobbsøkerkurs for introduksjonsdeltakere med 25 deltakere. Sommeren 2010 utlyste NAV en anbudskonkurranse om Jobbsøkerkurs for Intro og KVP som Mølla vant. Kurset ble dermed utvidet til å omfatte deltakere fra kvalifiseringsprogrammet, i tillegg til introduksjonsprogrammet. Det ble også opprettet et eget tilbud om arbeidsnorsk. Jobbsøkerkurset i høst hadde 55 deltakere fordelt på 3 grupper og bestod av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksisplass og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøyene Migranorsk og Karriereveiledning for minoritetsspråklige. Av de 80 deltakerne som deltok gjennom 2010, fikk 13 full- eller deltidsjobb, 14 Antall deltagere fordoblet fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende ble kjedet til andre type tiltak, startet i ordinær utdanning eller sluttet av ulike grunner i løpet av kurset. Det hele mennesket Kurset Det hele Mennesket har i 2010 hatt stor aktivitet og vi har til sammen gjennomført 5 kurs i Oslo og 5 kurs i Asker og Bærum. Kurset Det hele mennesket retter seg mot mennesker med moderate/lette psykososiale utfordringer, og mennesker som ellers strever med å mestre hverdagen. Som kursleverandør opplever Mølla at vi gjennom Det hele mennesket får bidratt positivt til en målgruppe som de ordinære AMO kursene ikke i like stor grad kan nå. Det hele mennesket kursene er lagt opp slik at videreføring til andre type oppfølgingstiltak kan ansees like realistisk som praksis eller jobb. Mølla har likevel, til enhver tid, fokus på at den enkelte deltaker skal videreføres til en positiv og tilrettelagt jobb eller praksisplass i løpet av kursperioden. Kursene i Oslo videreføres i Individuell karriereoppfølging Individuell Karriereoppfølging (IKO) har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2010 med hele 7 kurs, hvorav 4 hadde oppstart i 2009 og ett kurs ble avsluttet i Det enkelte kurs har en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset består av et 4 ukers introduksjonskurs lagt opp etter ulike temaer. Videre får deltakerne tilbud om oppfølging, veiledning innen jobbsøking og jobbmestring, samt karriereveiledning og coaching. Som del av kurset kan deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, kognitiv stressmestring, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Av de 100 deltakerne som avsluttet i 2010 fikk 26 fulleller deltidsjobb, 15 fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende ble kjedet til andre type tiltak, startet i ordinær utdanning eller sluttet av ulike grunner i Medarbeider med brukererfaring Medarbeider med brukererfaring (MB) - utdanningen ble i 2009 etablert som et AMO-kurs i Buskerud. MB-utdanningen er en ettårig utdanning og et tilbud til de som er interessert i å gjøre nytte av sin nåværende eller tidligere erfaring som psykisk syk. Kompetansen ses på som en ressurs som kan komme andre med psykiske 9

10 lidelser til gode. I 2010 ble det gjennomført et kurs over 2 semestre. Av de 17 deltakerne som gjennomførte fikk 5 full - eller deltidsjobb, 5 fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende startet i ordinær utdanning eller ble kjedet til andre type tiltak. Det kan nevnes at Mølla våren 2011 har fått kursoppdrag for Stord Kommune, basert på erfaringer fra MB utdanningen. NAV har ikke avropt eller planlagt ny oppstart av kurset Medarbeider med brukererfaring i Ung i jobb I 2010 har 78 ungdommer fått veiledning og praktisk bistand med jobbsøking og jobbmestring gjennom Ung i jobb. Resultatene som fremkommer i oversikten under viser at prosjektet i stor grad har lykkes med å bistå ungdommene inn i arbeid og utdanning. Ung i jobb har vært et treårig prosjekt finansiert av midler fra Bærum kommune, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet og HUSK Osloregionen (Høgskoleog Universitetssosialkontor) og prosjektet ble avsluttet i desember Mølla satser på ungdom Samtidig ble det vedtatt i kommunestyret i Bærum å bevilge nye midler til drift av Ung i jobb. Det er planlagt årlige overføringer på 1,2 mill kroner fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune i fire år fremover. Styringsgruppen for Ung i jobb har vedtatt å fortsette ungdomssatsningen under en annen organisering og med et nytt mandat. Fagstaben på Mølla har nå ansvar for prosjektorganisering av Nye Ung i jobb, i samarbeid med Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Ordinær jobb: 19 ungdommer Skole: 19 ungdommer Lærlingplass: 3 ungdommer Praksisplass: 12 ungdommer Annet: 25 ungdommer Oppdrag for flykningkontoret Høsten 2010 gjennomførte Mølla et Akademikerkurs på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum. Målet med kurset var at flyktninger med høyere utdanning fra hjemlandet tidlig i introduksjonsløpet skulle få grunnleggende informasjon om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning, opptakskrav og annen informasjon om videre utdanning i Norge, og realitetsorientering om norsk arbeidsmarked. Kurset hadde 20 deltakere. I tillegg har Mølla hatt individuell oppfølging av 13 flyktninger innen jobbsøking, praksisplass og oppfølging i praksis. VERDIARBEID Mølla er en verdibasert organisasjon og vi arbeider kontinuerlig med våre verdier, og med en bevisstgjøring av verdienes betydning for vårt daglige arbeid. Verdiene våre er nedfelt i et Verdidokument (se 10

11 Verdidokumentet er laget for ansatte på Mølla, men er også en rettesnor for hvordan vi skal samhandle med våre omgivelser. Verdidokumentet beskriver hva som er viktig for vår organisasjon og hva som kan forventes av oss. I 2010 ble verdidokumentet styrket med tanke på brukermedvirkning og livskvalitet og det er satt ned en gruppe som skal jobbe med revidering og revitalisering av Verdidokumentet i KOMPETANSEUTVIKLING Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2010 ble det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende opplæring/utdanninger: DELTAKERTILFREDSHET Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i 2010 som bestod av et enkelt spørreskjema og et dialogseminar. Målet med undersøkelsen var å måle deltakernes tilfredshet med Møllas ansatte, kurs, prosjekter og tiltak, samt å avdekke forbedringsområder. Brukerundersøkelsen i 2010 viste høy grad av tilfredshet (nærmere 80 %) blant de deltakerne som deltok i undersøkelsen, men avdekket også viktige forbedringsområder. Fullstendig rapport fra brukerundersøkelsen kan lastes ned fra våre hjemmesider: Master i Public Administration Master i sosiologi Lederutvikling og lederveiledning Videreutdanning i karriereveiledning Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter har også i 2010 vært viet intern kompetansedeling. Spesielle områder har vært strategi, kompetanseplattformen og kvalitetsarbeid (EQUASS). 11

12 ÅRSBERETNING 2010 Mølla Kompetansesenter AS Org.nr Virksomhetens art og hvor den bedrives Mølla Kompetansesenter AS er en Equass - sertifisert attføringsbedrift der vi ble resertifisert november Organisasjonen har tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet leide også et kontorlokale i Sandvika knyttet til prosjektet Ung i Jobb. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomhetens utvikling, resultat og stilling Mølla Kompetansesenter AS er et offentlig eid aksjeselskap hvor Bærum kommune eier alle aksjene. I 2010 har selskapet hatt en omsetning på kr 42,2 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr mot budsjettert minus kr 1,6 mill. Selskapets egenkapitalandel pr er 43 % av totalkapitalen. Det har vært en vesentlig volumøkning innenfor selskapets virksomhetsområder i Sammenlignet med 2009 viser inntektene en økning på 21 %. Resultatforbedringen ble på kr 1,75 mill. noe som er helt i tråd med den 3 års omstillingsplan som ble lagt ved omdannelsen fra KF til AS med bortfall av årlige rammetilskudd på drøye 5 mill. Nærmere 1000 mennesker fikk et arbeidsrelatert tilbud fra Mølla i løpet av Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har avsatt egne ressurser og kompetanse til faglig utvikling og kompetanseheving var første driftsår med videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk), dette videreføres i Selskapet ga i oktober ut boken Døråpner til arbeidslivet. Boken er et viktig bidrag til alle som arbeider med arbeidsinkludering i offentlig og privat sektor og godt mottatt i relevante fagkretser. Evaluering av prosjektet Ung i jobb og tiltaket Arbeid med Bistand har stått sentralt i fagutviklingen gjennom hele Samtidig er det knyttet sterke og gode kontakter til næringslivet gjennom ny metodeutvikling i samarbeid med Ikea og senter for jobbmestring. Målrettede tiltak i forhold til mennesker med Aspergers syndrom er etablert og under utvikling. Utdanningen: Medarbeider med brukererfaring har uteksaminert sitt andre kull i Buskerud. I denne forbindelse har det vært møte med arbeidsminister og sentrale myndighetspersoner vedrørende en landsomfattende etablering av utdanningen. Ved utgangen av 2010 ser det ut til at vi kan imøtese en utlysning høsten 2011 og forhåpentligvis en videreføring fra Fortsatt drift Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt 6.52 % i 2010 mot 4.0 % i Denne økningen kan tilbakeføres til enkelttilfeller og åpenbare årsaker utenfor Møllas drifts- og arbeidsmiljø. I 2010 ble den 3. arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomført. 12

13 Styret anser resultatene fra denne som meget tilfredsstillende, men vil fortsatt ha fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Virksomheten har på nytt inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og har et tilfredsstillende HMS system i tråd med lover og forskrifter. Et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø i organisasjonen er helt avgjørende for Møllas troverdighet som en kompetansebedrift som skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få og beholde et arbeid. Med utgangspunkt i virksomhetens art behandler Arbeidstilsynet søknad om delvise dispensasjoner fra krav til bedriftshelsetjeneste. Likestilling Selskapet har pr utgangen av året 63 ansatte, hvorav 23 er deltidsansatte. Deltidsansatte er primært knyttet til selskapets transporttjeneste. Kvinneandelen totalt utgjør 44,5 % og i deltidsstillingene isolert sett 26 %. Gjennomsnittsalder er 50,8 år. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 50 %. Av 5 styremedlemmer er 3 kvinner. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten, blant annet ved å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling og opprettholde et flerkulturelt- og kompetansemessig mangfold sitat fra Strategisk plan om rekrutteringsstrategi, delmål i henhold til IA avtalen om rekruttering Tiltak for å hindre diskriminering mv. Gjennom sin primæroppgave arbeider selskapet aktivt og målrettet for å sikre like muligheter og rettigheter og for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Gjennom delmål i IA-avtalen oppfordres kandidater med funksjonsnedsettelser til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet hadde i 2010 et etnisk mangfold med ansatte fra Somalia, Sør-Afrika, Irak, Bosnia, Island, Nederland og Danmark Ytre miljø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø, et unntak i denne sammenheng er transportordningen Møllabussene som transporter funksjonshemmede til og fra arbeidsreiser i Bærum kommune. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig, noe det etablerte samarbeidet med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksannvennelig avfall for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk viser. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 2010 hatt et underskudd på kr mot budsjettert minus kr 1,6 mill. Året 2010, sammenlignet med 2009, viser en inntektsøkning på 21 % og en resultatforbedring på kr 1,75 mill. Underskuddet foreslås dekket av selskapets overkursfond. Vøyenenga Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Marit Borg (styremedlem) Sveid Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 13

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig

Årsrapport 2013. Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Solid Raus Spenstig Årsrapport 2013 Stavne Arbeid og Kompetanse KF Innhold Beskrivelse av virksomheten....s 2 Formål og strategier..s 3 Organisasjonskart s 4 Året 2013 for Stavne s 5 Arbeidsmarkedstiltak..

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2010 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift

Årsrapport 2008. en mangfoldig bedrift Årsrapport 2008 en mangfoldig bedrift 1 Ny organisasjon pr 1.9.2008 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi / regnskap, IT equass / Kvalitet Attføringsleder

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1

Årsrapport 2010. Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Årsrapport 2010 Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2010 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733

Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733 Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg Org.nr. 959 504 733 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

en mangfoldig bedrift

en mangfoldig bedrift Årsrapport 2011 en mangfoldig bedrift 1 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Selger Reidun Torgrimsen Administrasjonsleder Reidar Tho Personal, HMS, Økonomi, IT og Kvalitet Attføringsleder Ingrid Reve VTA,

Detaljer

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner

Årsrapport 2013. Jæren Industripartner Årsrapport 2013 Jæren Industripartner 2 Styret Adm. direktør Arild Kastmann Administrasjonsleder Willy Bjørnsen Personal, HMS, Økonomi, IT,Kvalitet equass Attføringsleder Trond Nessa VTA, AB, APS, SiD,

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport

TUNET AS. - et skritt videre. Årsrapport TUNET AS - et skritt videre Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE side: Året 2013 3 Organisasjonskart 5 Våre tjenester 6 Innovativt arbeid 9 Samarbeid og utadrettet virksomhet 11 Statistikk og resultater

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Virksomhetsplanen beskriver de vesentligste forutsetninger for Meskano AS sin drift i 2013, omfang av driften, mål for attføringsarbeidet, produksjonsmål for produksjonsvirksomhetene

Detaljer

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger

ÅRSRAPPORT HOVEDKONTOR. Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger. Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger HOVEDKONTOR Hero Norge AS Postboks 459, 4002 Stavanger Besøksadresse: Byterminalen, Jernbaneveien 9 4002 Stavanger Telefon 51 51 74 70 E-post hero@hero.no For mer informasjon om besøk vår hjemmeside: www.hero.no

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse

Strategiplan. Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Strategiplan Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007 2012 Innhold Forord... 5 Innledning... 6 Del 1: Strategi for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 2013

ÅRSRAPPORT 2013 2013 21 ÅRSRAPPORT 213 Vårt kvalitetssystem er basert på EQUASS og ISO 91 EQUASS er et europeisk system for kvalitetsstyring av velferdstjenester og hele A2G Gruppen er sertifisert etter denne kvalitetsstandarden.

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 1 Mai 2014 02 05 10 Nytt fra fylkesdirektøren - Flere i arbeid-færre på ytelser Psykologspesialist -Arbeid er bra for helsa PowerOffice - Omsetningen doblet på fem år INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010

Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis. Stiftelsen Signo. Å rsrapport 2010 Signo gir tilbud til døvblinde og døve ut fra en diakonal basis Stiftelsen Signo Å rsrapport 2010 Generalsekretæren har ordet Innhold Å forstå og bli forstått Generalsekretæren har ordet...3 En presentasjon

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE.

ÅRSBERETNING 2014 VELLE UTVIKLING AS. Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE. VI GIR NYE MULIGHETER! VELLE UTVIKLING AS ÅRSBERETNING 2014 Styrets årsberetning - Regnskapstall og noter - Revisors beretning Velle Utvikling AS, Kaigata 3, 3112 Tønsberg - Telefon 33 35 90 00 - firmapost@velle.no

Detaljer

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Årsrapport 2014. til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Årsrapport 2014 til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Innhold. 1. Forord... 3 2. Introduksjon... 4 2.1 Overordnede mål og prioriteringer... 4 2.2 Samarbeidspartnere... 5 2.3 Informasjon...

Detaljer

ORDFØRERENS KOMMENTAR

ORDFØRERENS KOMMENTAR ÅRSEVALUERING 2014 2 Innhold ORDFØRERENS KOMMENTAR... 4 RÅDMANNENS KOMMENTAR... 6 ÅRET SOM GIKK... 9 Årsevaluering... 9 Profil og prioriteringer i planperioden 2014 2017... 9 Budsjettstrategi...10 Økt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik.

Vi er 125 ansatte og har egne produksjons- og kontorlokaler på Vea Øst og leier 600 m2 på industriområdet til Hydro Aluminium på Håvik. Årsberetning 2013 Kort om Solstein Solstein AS er en bedrift med 2 hovedoppgaver. Vi tilbyr varig tilrettelagt arbeid (VTA) til personer med uføretrygd og arbeidsrettet rehabilitering til personer som

Detaljer