D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "D a g l i g l e d e r h a r o rd e t Ko r t o m M ø l l a O rg a n i s a s j o n s k a r t I n n t e k t e r 2 0 1 0"

Transkript

1 ÅRSRAPPORT 2010 Mot

2 Innhold 3 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 4 Ko r t o m M ø l l a 4 O rg a n i s a s j o n s k a r t 5 I n ntekter M a r ke d sføring og omdømme Fa g o g u t v i k l i n g Kompetanseplattformen Trekanten Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Bokutgivelse Intern evaluering Kurs, undervisning og etterutdanning Samarbeid, forskning og fagutvikling T i l t a k Arbeid med bistand og fokus på fremtiden Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bruktbutikken og miljøverkstedet Møllabussen Utviklingsarbeid Ku r s o g p ro s j e k ter Jobbsøkerkurs for Intro og KVP Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging Medarbeider med brukererfaring Ung i jobb Oppdrag for Flyktningkontoret 10 Ve rd i a r b e i d 10 Ko m p etanseutvikling D e l t a ke r t i l f re d s h et Styrets årsberetning Re s u l t atre g n s k a p B a l a n s e re g n s k a p Mølla får ressurser frem som viser veien videre!

3 Daglig leder har ordet 2010 har vært preget av mange nye og spennende prosjekter innen fagutvikling og arbeidsinkludering. Denne årsrapporten vil synliggjøre dette. Vår omsetning i 2010 nådde nye høyder med kr 42 mill., som er en økning på 21 % fra året før. Dette medførte en planlagt resultatforbedring på kr 1,75 mill. 739 deltagere har mottatt arbeidsinkluderende tjenester fra Mølla i Tar vi med de som transporteres til og fra arbeid og aktiviteter med Møllabussene har nærmere 1000 personer fått tilbud fra oss i I november ble Mølla resertifisert i henhold til equass Assurance. Verktøyet har bidratt til systematisk og forbedret kvalitetssikring og synes å være godt implementert blant alle ansatte. Kvalitetssikringssystemet har bidratt til større åpenhet når det gjelder klager. Ved utgangen av året har vi registrert 7 klager som alle er løst i minnelighet. Vi er stolte av å være en equass bedrift! Mølla som en noe annerledes attføringsbedrift. Ser vi oss tilbake har året vært preget av vekst, vært utfordrende og spennende. Dette stiller store krav til oss alle. Til å hjelpe oss på veien har vi et svært kompetent styre, flinke medarbeidere, gode styringsdokumenter, spennende samfunnsmessige utfordringer, våre 5 verdier og vår visjon: Mølla får ressurser frem som viser veien videre! Takk til alle som jobber på Mølla og som har bidratt til å få alt dette til! Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus og bokutgivelse bør nevnes særskilt når vi ser tilbake på året som har gått. Dette er strålende eksempler på partnerskap, fagutvikling og dokumentasjon og har bidratt til en positiv lyssetting av Mølla som organisasjon. Vi er i konkurranse og har nådd budsjetterte mål på kr 16 mill når det gjelder offentlige anbud innenfor arbeidsinkludering. Våre medarbeidere har utvist stor fleksibilitet i henhold til noe ustabilitet og tap av kurs vi har drevet over flere år. Ledere og ansatte har i tett dialog funnet løsninger som har gjort at alle har arbeidet på inntektsgivende oppdrag gjennom hele Høstens arbeidsmiljøundersøkelse viser at det er god lederstøtte på Mølla og at det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet er godt ivaretatt. Som daglig leder har jeg hatt stor glede av mitt styreverv i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Arbeidet har vært lærerikt, har kommet, og vil fortsette å komme Mølla til gode når det gjelder strategisk utvikling. Forhåpentligvis har jeg også kunnet bidra inn i styret med min kompetanse fra Elisabeth Johansen Daglig leder Likeverd Ansvar Mot Raushet Åpenhet 3

4 Kort om Mølla Mølla kompetansesenter AS har som mål å være en døråpner til arbeidslivet for personer som ønsker en ny start og trenger støtte på veien mot arbeid. Vårt samfunnsoppdrag er: Selskapet skal ha som formål å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla kompetansesenter skal være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal også kunne gi utdanningstilbud innenfor de forannevnte fagområder Vi tilbyr tjenester som skal bidra til å få flere mennesker i arbeid, blant annet Arbeid med Bistand (AB), Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS), Arbeidsmarkedsopplæring (AMO), transporttjenester, bruktbutikk og ulike kurs og prosjekter. Vi har opparbeidet en bred kontaktflate mot lokalt næringsliv, og er opptatt av å forstå arbeidsmarkedets behov, være gode relasjonsbyggere og spille på lag med arbeidsgivere. I samarbeid med Høgskolen i Akershus tilbyr vi videreutdanning i supported employment (tidligere metodisk jobbcoaching og jobbutvikling) for fagpersoner og praktikere som jobber innenfor sektoren arbeid og inkludering. I 2010 var våre hovedkunder NAV Akershus, NAV Oslo, NAV Buskerud, NAV Bærum, NAV Asker, NAV Arbeidsog velferdsdirektoratet, Bærum Kommune, HUSK og Fylkesmannen i Akershus. For mer informasjon, se våre nettsider: ORGANISASJONSKART For Mølla Kompetansesenter AS Styret administrasjon Økonomi/regnskap/lønn HR IKT Sentralbord/resepsjon daglig leder Strategisk ledelse og utvikling Kvalitetssikring fagstab Fag- og komp.utvikling Videreutdanning Salg og markedsføring Anbudsforhandlinger avd. 1 arbeid, kvalifisering og oppfølging Arbeid med bistand (AB) Arbeidspraksis i skjermet sektor (APS) Fokus på fremtiden Senter for jobbmestring Bruktbutikken Møllabussen Kafé Mølla Avd. 2 arbeid, kvalifisering og oppfølging Medarbeider med brukererfaring (MB) Ung i Jobb Det hele mennesket Individuell karriereoppfølging (IKO) Jobbsøkerkurs med norsk for intro+kvp Kontinuerlig nye kurs og prosjekter 4

5 INNTEKTER 2010 Nedenfor følger en oversikt over våre inntekter i 2010 og en sammenligning med inntektene i Kr Salgsinntekter Inntekt fra staten AB, APS Inntekt fra staten NAV AMO Andre inntekter Fra 2009 til 2010 har Mølla en forbedring i salgsinntekter på nærmere 65 %. Økningen i salgsinntekter skyldes i stor grad en økning i omfanget av transporttjenester for Bærum kommune (Mølla-bussen) og stor aktivitet i prosjektet Ung i Jobb. Inntekter fra arbeidsmarkedstiltakene AB og APS har økt med 5 % siden Dette skyldes primært omlegging av tiltaksplasser fra Arbeid med Bistand til Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. For gjennomføring av arbeidsmarkedskurs (AMO-kurs) for NAV økte omsetningen fra 11,6 millioner kroner i 2009 til nærmere 16 millioner kroner i Dette er en økning på 38 % og skyldes en økning av våre rammeavtaler. Det er særlig kursene Det hele mennesket og Jobbsøkerkurs med norsk for Introduksjonsordningen og Kvalifiseringsprogrammet (KVP) som har bidratt til inntektsøkningen. Andre inntekter, hovedsakelig bestående av undervisning eksternt, etterutdanningskurs og enkelte konsulentoppdrag, viser samlet en ubetydelig nedgang fra Det totale inntekstbildet i 2010 viser dermed en fortsatt positiv utvikling som er i samsvar med Strategisk plan Totale driftsinntekter de siste 5 årene viser en økning på hele 100 % - et tydelig bevis på at Mølla kompetansesenter AS er et selskap i stadig vekst. 5

6 MARKEdsføring og omdømme For å ivareta Møllas gode omdømme jobber vi kontinuerlig med å etablere og vedlikeholde gode relasjoner til våre deltakere, samarbeidspartnere og kunder. I en konkurranseutsatt tjenestesektor som stiller større krav til Mølla om synlighet, transparens og godt omdømme, er det også viktig at vi har et bevisst forhold til hvordan vi kan møte og påvirke omgivelsene gjennom aktiv bruk av media. Mølla har i 2010 utviklet en egen media- og kommunikasjonsstrategi som skal styrke vårt omdømmearbeid. Mølla har så langt oppnådd flere positive medieoppslag i lokal og regional presse. Møllas resertifisering i equass i november 2010 og vår utgivelse av fagboken Døråpner til arbeidslivet i oktober 2010 er også i stor grad med på å styrke Møllas omdømme som et kvalitetsmessig og faglig sterkt kompetansesenter innenfor arbeidsinkludering. Som året før gjennomførte vi også i 2010 i samarbeid med Bærum Næringsråd et vellykket frokostmøte for næringslivet i Asker og Bærum. HSH-direktør Vibeke Hammer Madsen holdt et spennende innlegg om samarbeid for inkludering. FAG OG UTVIKLING I 2010 har fagstaben primært jobbet med fire satsningsområder: Implementering av kompetanseplattformen Trekanten, gjennomføring og videreutvikling av videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling bokutgivelse, og interne evalueringer. Kompetanseplattformen Trekanten Kompetanseplattformen er blitt implementert som en intern oversikt over og beskrivelse av den grunnleggende og den spesialiserte kompetansen som finnes i bedriften, samt hvilke oppgaver som utgjør kjernevirksomheten på Mølla. Kompetanseplattformen brukes i opplæring av nyansatte og er sentral som grunnlagsdokument i forbindelse med utforming av tilbud og sikrer informasjon om hvem som har kompetanse på de ulike områdene. Hovedutfordringen i 2011 er å kvalitetssikre kompetanseplattformen sett opp mot kravene i Equass, samt å videreutvikle den til et redskap som også kan brukes som informasjon til eksterne samarbeidspartnere og interessenter. Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Videreutdanningen gjennomføres av Høgskolen i Akershus i samarbeid med Mølla kompetansesenter. Utdanningen er både forsknings- og praksisbasert. Leder for fagutvikling er faglig ansvarlig for utdanningen fra Møllas side. 17 studenter, hvorav to av Møllas egne ansatte, gjennomførte utdanningen i Både innhold og gjennomføring ble veldig bra evaluert av studentene. Utdanningen er under kontinuerlig utvikling og heter nå Videreutdanning i supported employment. Nytt opptak for 2011 var klart 15.desember 2010, og 19 studenter er nå i gang med første semester. Bokutgivelse Møllaboken Døråpner til arbeidslivet ble lansert i Universitetsforlagets ærverdige lokaler 12.oktober Boken er satt opp som pensum på relevante utdanninger og det har vært stor interesse for boken blant samarbeidspartnere og oppdragsgivere. Boken fikk god og hederlig omtale i Ukeavisa Ledelse i november, i tidsskriftet Velferd i desember 2010 og salget av boken har vært bra. Intern evaluering Interne evalueringer foregår kontinuerlig gjennom evaluerings- og rapporteringsrutiner knyttet til de enkelte tiltak, kurs og prosjekter. I 2010 har tiltaket Arbeid med bistand (AB) spesielt blitt satt under lupen. Fra fagstabens side har det vært satt av en 40 % ressurs for å bistå de ansatte i AB i refleksjon og endringsarbeid knyttet til AB. Kurs, undervisning og etterutdanning Fagstaben har i 2010 gjennomført fagdag om Supported employment og arbeidsgiverkontakt for oppfølgingsloser og ansatte i Kvalifiseringsprogrammet i bydel Frogner, holdt workshop på en finsk konferanse om læring og læringsstrategier, presentert Leonardo Toolkit for en delegasjon fra Slovenia, presentert om arbeid og psykisk 6

7 helse på Bjørnegård, undervist på vernepleierutdanningen på Høgskolen i Akershus, samt gjennomført heldags fagseminar for Stange kommune. Flere av Møllas medarbeidere har i tillegg bidratt med foredrag og workshops på seminarer og konferanser. Eksempler er MB-utdanningen som har bidratt aktivt på konferanser om arbeid og psykisk helse, Møllas ungdomsprosjekt som ble presentert på Velferdskonferansen, samt vårt karriereutviklingsverktøy for minoritetsspråklige som var tema på en konferanse i regi av Integreringsog mangfoldsdirektoratet (IMDi). Samarbeid, forskning og fagutvikling Også i 2010 har vi deltatt aktivt i Leonardoprosjektet Toolkit for Supported Employment. Prosjektet ble ferdigstilt juli Fra juli ble det jobbet med oversettelse og bearbeiding av selve produktet på norsk kalt Verktøykasse for supported employment. Verktøykassen er nå lagt ut på relevante hjemmesider og inngår som pensum på videreutdanning i supported employment og vil bli brukt i undervisningsøyemed internt og eksternt. Høsten 2010 ble vi med i et nytt Leonardoprosjekt Supported employment for all. Prosjektet er en videreføring av Toolkit for Supported Employment og ansatte fra Mølla bidrar med tung fagkunnskap når det gjelder utsatte/marginaliserte grupper og arbeidsinkludering. I 2010 har vi også fortsatt arbeidet i det nordiske forskningsprosjektet om Supported Employment i regi av AFI. Endelig rapport for dette prosjektet med anbefalinger for videre arbeid vil foreligge våren I regi av Medarbeider med brukererfaring (MB) ble det høsten 2010 inngått et samarbeid med Høgskolen i Buskerud om utvikling av MB-utdanningen til et høgskolestudium. TILTAK Avdelingen har i 2010 gitt et tilbud til 317 personer fordelt på tiltakene Arbeid med bistand (AB), Fokus på fremtiden og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). Mølla har i 2010 fått på plass en ny samarbeidsmodell med Ikea Slependen, og etablert et tverrfaglig samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus. Møllabussen har vært en stor og synlig aktør innen transport av funksjonshemmede, med 13 busser på veien året igjennom. Arbeid med bistand og fokus på fremtiden Arbeid med bistand skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av personer med nedsatt arbeidsevne i ordinært arbeidsliv. Fokus på fremtiden skal i tillegg til dette avklare personer med nedsatt arbeidsevne, mot utdanning, trygd eller andre hensiktsmessige tiltak. Gjennom 2010 har utnyttelsesgraden av tiltaksplasser vært over 100 %. 94 personer er skrevet ut i løpet av året. Av disse fikk 33 personer jobb, og 4 startet i egenfinansiert utdanning. Samlet utgjør dette en prosentandel på 39,4 %. Videre startet 4 personer i utdanning dekket av NAV, og 5 fikk tilrettelagt arbeid i en bedrift, kombinert med full uføretrygd. 15 personer (16 %) gikk videre til andre tiltak og 6 personer flyttet. 10 startet i behandling / rehabilitering og 9 fikk uføretrygd. De øvrige faller utenfor disse kriteriene. Formidling til jobb og egenfinansiert utdanning utgjør en resultatforbedring på 8,5 prosentpoeng fra foregående år. I 2010 har vi gjennomført et systematisk forbedringsarbeid i Arbeid med bistand, og Fokus på fremtiden. Vi vil i tiden framover jobbe hardt for å oppnå videre resultatforbedringer. Samtidig tolker vi resultatene i 2010 som et tegn på at vi er på rett vei. Også i 2010 har vi deltatt i en forsøksordning med alternative finansieringsformer i Arbeid med bistand. Forsøket er initiert av Arbeids- og Velferdsdirektoratet og vil avsluttes i utgangen av Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Dette tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å avklare den enkeltes muligheter på arbeidsmarkedet og bidra til å styrke deltakernes muligheter til å komme i arbeid eller utdanning. Mølla har i løpet av 2010 utvidet kapasiteten i dette tilbudet fra 25, til 40 tiltaksplasser. Arbeidstreningen har vært 7

8 knyttet til Bruktbutikken, Miljøverkstedet, Møllabussen og Mølla Kafé. I tillegg har Mølla samarbeidet med Bærum kommune om arbeidstrening innen stell av grøntanlegg m.v. på Fornebu. 79 personer har deltatt i tiltaket. 40 personer er utskrevet i løpet av året. Av disse gikk 3 direkte til ordinær jobb (7,5 % ), 13 gikk videre til andre tiltak (32,5 %), og én startet utdanning. 3 (7,5 %) gikk til uføretrygd, 4 til behandling / rehabilitering, og 4 flyttet. 12 personer falt utenfor disse kriteriene. Prosentandelen personer som fikk jobb er lavere enn i fjor, mens andelen personer som har kommet seg videre til andre tiltak har økt. Andelen personer som har fått uføretrygd er vesentlig lavere enn i fjor. Ut fra tiltakets formål er resultatene om lag på samme nivå som i Bruktbutikken og miljøverkstedet har sørget for gjenbruk av 83 tonn varer i Dette gir navnet Miljøverkstedet mening. Bruktbutikken har dermed solgt 8 tonn mer gjenbruksvarer enn i 2009, en økning på over 10 %. Butikken har fått flere kunder, verkstedet har økt produksjonen, og et tett samarbeid med ISI avfallsanlegg har sørget for god tilgang til salgbare varer. Reparasjon og salg av møbler og sykler, utgjør en betydelig del av omsetningen. Omsetningen i 2010 økte med 8 % sammenlignet med tonn gjenbruks varer solgt over disk Møllabussen tilbyr transporttjenester til funksjonshemmede primært transport mellom hjemsted og arbeids- og aktivitetssentra. Kjøringen gjøres både av personer på arbeidstrening, og av ordinært ansatte sjåfører. Møllabussen arbeider på oppdrag fra Bærum kommune. Omfanget av tjenesten økte formidabelt i oktober Gjennom hele 2010 har Mølla hatt 13 busser på veien, og 25 sjåfører i turnus har betjent ca. 300 stoppesteder per dag. For personer på arbeidstrening, utgjør Møllabussen et springbrett både mot sjåfør- og pleie- og omsorgsyrker. Nok en gang erfarer vi at arbeidstrening herfra gir gode muligheter i arbeidslivet. Møllabussen er i seg selv en mulighet for ordinært lønnet arbeid. Siden utvidelsen i 2009 har 6 personer fått ordinær sjåførjobb der etter endt hospitering. Møllabussen - på veien til en jobb Utviklingsarbeid I 2010 har vi hatt en omfattende gjennomgang av tiltaket Arbeid med bistand. Vi ville rette et kritisk blikk mot egen praksis og identifisere forbedringsområder. Dette har ført til: Økt fokus på arbeidsgiverkontakt og relasjonssalg En ny modell for samarbeid med IKEA Slependen; en ansatt fra Mølla har kontorplass i IKEAs HR-avdeling og følger opp arbeidssøkere derfra Søkelys på at tilbudet Arbeid med bistand gis til reelle arbeidssøkere Samarbeid med Senter for jobbmestring i Akershus, hvor kognitiv veiledning er integrert med jobbmestrende oppfølging Partnerskap med bedrifter i vår region I samarbeid med NAV har vi utvidet kapasiteten i APS, og etablert Mølla Kafé som arbeidstreningsarena. Her har vi søkt partnerskap med kaffebedriften Den Gyldne Bønne som bistår med opplæring og kontaktflate mot aktuelle eksterne arbeidsplasser. Mølla har vært en samarbeidspartner i etableringen av firmaet Unicus. Dette firmaet ansetter personer med Aspergers syndrom til arbeid innen test og kvalitetssikring av data-applikasjoner. Bærum kommune er den største arbeidsgiveren i vår region. I 2010 har vi hatt samarbeid knyttet til arbeid med grøntanlegg, badestrand m.m. Fornebu. Vi ser for oss en spennende utvidelse av dette på samarbeidet i

9 KURS OG PROSJEKTER Mølla kompetansesenter har hatt følgende kurs og prosjekter i 2010: Jobbsøkerkurs med norsk for Intro og KVP, Det hele mennesket, Individuell karriereoppfølging, Medarbeider med brukererfaring, Ung i Jobb, Akademikerkurs og individuell oppfølging av flyktninger. Til sammen har 422 personer deltatt på kurs og prosjekter i regi av Mølla i Omfanget av AMO-kursvirksomheten har vært 23 avrop for NAV. Kursene har hatt lengde fra tjue uker til ett år avhengig av kurskonseptet. Noen av kursene hadde oppstart i 2009, men ble i hovedsak gjennomført i Andre hadde oppstart i 2010 og ble sluttført i begynnelsen av Det treårige prosjektet Ung i Jobb ble avsluttet i Ung i jobb har vært en lett tilgjengelig og ubyråkratisk tjeneste for ungdom for å fange opp de som sliter med å gjennomføre skolegang, som trenger karriereveiledning og eller/hjelp til å finne jobb/praksisplass. På oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum har Mølla gjennomført et Akademikerkurs for flyktninger med høyere utdanning, samt gitt individuell oppfølging til 13 flyktninger i introduksjonsprogrammet. Jobbsøkerkurs for Intro og KVP Våren 2010 gjennomførte Mølla Jobbsøkerkurs for introduksjonsdeltakere med 25 deltakere. Sommeren 2010 utlyste NAV en anbudskonkurranse om Jobbsøkerkurs for Intro og KVP som Mølla vant. Kurset ble dermed utvidet til å omfatte deltakere fra kvalifiseringsprogrammet, i tillegg til introduksjonsprogrammet. Det ble også opprettet et eget tilbud om arbeidsnorsk. Jobbsøkerkurset i høst hadde 55 deltakere fordelt på 3 grupper og bestod av kartlegging, veiledning, språk, kommunikasjon, arbeidslivskunnskap, jobbsøking, praksisplass og plan for veien videre mot jobb. I undervisningen benyttes blant annet verktøyene Migranorsk og Karriereveiledning for minoritetsspråklige. Av de 80 deltakerne som deltok gjennom 2010, fikk 13 full- eller deltidsjobb, 14 Antall deltagere fordoblet fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende ble kjedet til andre type tiltak, startet i ordinær utdanning eller sluttet av ulike grunner i løpet av kurset. Det hele mennesket Kurset Det hele Mennesket har i 2010 hatt stor aktivitet og vi har til sammen gjennomført 5 kurs i Oslo og 5 kurs i Asker og Bærum. Kurset Det hele mennesket retter seg mot mennesker med moderate/lette psykososiale utfordringer, og mennesker som ellers strever med å mestre hverdagen. Som kursleverandør opplever Mølla at vi gjennom Det hele mennesket får bidratt positivt til en målgruppe som de ordinære AMO kursene ikke i like stor grad kan nå. Det hele mennesket kursene er lagt opp slik at videreføring til andre type oppfølgingstiltak kan ansees like realistisk som praksis eller jobb. Mølla har likevel, til enhver tid, fokus på at den enkelte deltaker skal videreføres til en positiv og tilrettelagt jobb eller praksisplass i løpet av kursperioden. Kursene i Oslo videreføres i Individuell karriereoppfølging Individuell Karriereoppfølging (IKO) har hatt et høyt aktivitetsnivå gjennom hele 2010 med hele 7 kurs, hvorav 4 hadde oppstart i 2009 og ett kurs ble avsluttet i Det enkelte kurs har en varighet på 26 uker med mulighet for forlengelse inntil tre år. Kurset består av et 4 ukers introduksjonskurs lagt opp etter ulike temaer. Videre får deltakerne tilbud om oppfølging, veiledning innen jobbsøking og jobbmestring, samt karriereveiledning og coaching. Som del av kurset kan deltakerne velge tilleggsmoduler som datakortet, helse/kosthold med trening, arbeidslivskunnskap, kognitiv stressmestring, hverdagslivbistand og arbeidspraksis. Av de 100 deltakerne som avsluttet i 2010 fikk 26 fulleller deltidsjobb, 15 fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende ble kjedet til andre type tiltak, startet i ordinær utdanning eller sluttet av ulike grunner i Medarbeider med brukererfaring Medarbeider med brukererfaring (MB) - utdanningen ble i 2009 etablert som et AMO-kurs i Buskerud. MB-utdanningen er en ettårig utdanning og et tilbud til de som er interessert i å gjøre nytte av sin nåværende eller tidligere erfaring som psykisk syk. Kompetansen ses på som en ressurs som kan komme andre med psykiske 9

10 lidelser til gode. I 2010 ble det gjennomført et kurs over 2 semestre. Av de 17 deltakerne som gjennomførte fikk 5 full - eller deltidsjobb, 5 fortsatte i praksisplass etter kursets slutt, mens de resterende startet i ordinær utdanning eller ble kjedet til andre type tiltak. Det kan nevnes at Mølla våren 2011 har fått kursoppdrag for Stord Kommune, basert på erfaringer fra MB utdanningen. NAV har ikke avropt eller planlagt ny oppstart av kurset Medarbeider med brukererfaring i Ung i jobb I 2010 har 78 ungdommer fått veiledning og praktisk bistand med jobbsøking og jobbmestring gjennom Ung i jobb. Resultatene som fremkommer i oversikten under viser at prosjektet i stor grad har lykkes med å bistå ungdommene inn i arbeid og utdanning. Ung i jobb har vært et treårig prosjekt finansiert av midler fra Bærum kommune, NAV Arbeids- og velferdsdirektoratet og HUSK Osloregionen (Høgskoleog Universitetssosialkontor) og prosjektet ble avsluttet i desember Mølla satser på ungdom Samtidig ble det vedtatt i kommunestyret i Bærum å bevilge nye midler til drift av Ung i jobb. Det er planlagt årlige overføringer på 1,2 mill kroner fra Bærum kommune og fra Akershus fylkeskommune i fire år fremover. Styringsgruppen for Ung i jobb har vedtatt å fortsette ungdomssatsningen under en annen organisering og med et nytt mandat. Fagstaben på Mølla har nå ansvar for prosjektorganisering av Nye Ung i jobb, i samarbeid med Bærum kommune og Akershus fylkeskommune. Ordinær jobb: 19 ungdommer Skole: 19 ungdommer Lærlingplass: 3 ungdommer Praksisplass: 12 ungdommer Annet: 25 ungdommer Oppdrag for flykningkontoret Høsten 2010 gjennomførte Mølla et Akademikerkurs på oppdrag for Flyktningkontoret i Bærum. Målet med kurset var at flyktninger med høyere utdanning fra hjemlandet tidlig i introduksjonsløpet skulle få grunnleggende informasjon om godkjenningsordninger for utenlandsk utdanning, opptakskrav og annen informasjon om videre utdanning i Norge, og realitetsorientering om norsk arbeidsmarked. Kurset hadde 20 deltakere. I tillegg har Mølla hatt individuell oppfølging av 13 flyktninger innen jobbsøking, praksisplass og oppfølging i praksis. VERDIARBEID Mølla er en verdibasert organisasjon og vi arbeider kontinuerlig med våre verdier, og med en bevisstgjøring av verdienes betydning for vårt daglige arbeid. Verdiene våre er nedfelt i et Verdidokument (se 10

11 Verdidokumentet er laget for ansatte på Mølla, men er også en rettesnor for hvordan vi skal samhandle med våre omgivelser. Verdidokumentet beskriver hva som er viktig for vår organisasjon og hva som kan forventes av oss. I 2010 ble verdidokumentet styrket med tanke på brukermedvirkning og livskvalitet og det er satt ned en gruppe som skal jobbe med revidering og revitalisering av Verdidokumentet i KOMPETANSEUTVIKLING Mølla satser på både kollektiv og individuell kompetanseutvikling av sine ansatte. I 2010 ble det i hovedsak gjennomført og påbegynt følgende opplæring/utdanninger: DELTAKERTILFREDSHET Det ble gjennomført en brukerundersøkelse i 2010 som bestod av et enkelt spørreskjema og et dialogseminar. Målet med undersøkelsen var å måle deltakernes tilfredshet med Møllas ansatte, kurs, prosjekter og tiltak, samt å avdekke forbedringsområder. Brukerundersøkelsen i 2010 viste høy grad av tilfredshet (nærmere 80 %) blant de deltakerne som deltok i undersøkelsen, men avdekket også viktige forbedringsområder. Fullstendig rapport fra brukerundersøkelsen kan lastes ned fra våre hjemmesider: Master i Public Administration Master i sosiologi Lederutvikling og lederveiledning Videreutdanning i karriereveiledning Videreutdanning i metodisk jobbcoaching og jobbutvikling Faglig veiledning Interne fagdager og fagmøter har også i 2010 vært viet intern kompetansedeling. Spesielle områder har vært strategi, kompetanseplattformen og kvalitetsarbeid (EQUASS). 11

12 ÅRSBERETNING 2010 Mølla Kompetansesenter AS Org.nr Virksomhetens art og hvor den bedrives Mølla Kompetansesenter AS er en Equass - sertifisert attføringsbedrift der vi ble resertifisert november Organisasjonen har tilhold i leide lokaler på Vøyenenga i Bærum kommune. Selskapet leide også et kontorlokale i Sandvika knyttet til prosjektet Ung i Jobb. Virksomhetens formål er å gi mennesker med behov for bistand en mulighet til å få og beholde et arbeid i det ordinære arbeidsliv. Mølla Kompetansesenter skal dessuten være en sentral aktør i forhold til fagutvikling og forskning innenfor arbeidslivsspørsmål og skal kunne gi utdanningstilbud innenfor selskapets arbeidsområder. Selskapet har ikke ved sin virksomhet til formål å skaffe aksjeeierne økonomisk utbytte. Selskapet er innmeldt i NHO-service og i bransjeforeningen Attføringsbedriftene. Virksomhetens utvikling, resultat og stilling Mølla Kompetansesenter AS er et offentlig eid aksjeselskap hvor Bærum kommune eier alle aksjene. I 2010 har selskapet hatt en omsetning på kr 42,2 mill. og med et netto driftsresultat på minus kr mot budsjettert minus kr 1,6 mill. Selskapets egenkapitalandel pr er 43 % av totalkapitalen. Det har vært en vesentlig volumøkning innenfor selskapets virksomhetsområder i Sammenlignet med 2009 viser inntektene en økning på 21 %. Resultatforbedringen ble på kr 1,75 mill. noe som er helt i tråd med den 3 års omstillingsplan som ble lagt ved omdannelsen fra KF til AS med bortfall av årlige rammetilskudd på drøye 5 mill. Nærmere 1000 mennesker fikk et arbeidsrelatert tilbud fra Mølla i løpet av Forsknings- og utviklingsaktiviteter Selskapet har avsatt egne ressurser og kompetanse til faglig utvikling og kompetanseheving var første driftsår med videreutdanning i Metodisk jobbcoaching og jobbutvikling i samarbeid med Høgskolen i Akershus (HiAk), dette videreføres i Selskapet ga i oktober ut boken Døråpner til arbeidslivet. Boken er et viktig bidrag til alle som arbeider med arbeidsinkludering i offentlig og privat sektor og godt mottatt i relevante fagkretser. Evaluering av prosjektet Ung i jobb og tiltaket Arbeid med Bistand har stått sentralt i fagutviklingen gjennom hele Samtidig er det knyttet sterke og gode kontakter til næringslivet gjennom ny metodeutvikling i samarbeid med Ikea og senter for jobbmestring. Målrettede tiltak i forhold til mennesker med Aspergers syndrom er etablert og under utvikling. Utdanningen: Medarbeider med brukererfaring har uteksaminert sitt andre kull i Buskerud. I denne forbindelse har det vært møte med arbeidsminister og sentrale myndighetspersoner vedrørende en landsomfattende etablering av utdanningen. Ved utgangen av 2010 ser det ut til at vi kan imøtese en utlysning høsten 2011 og forhåpentligvis en videreføring fra Fortsatt drift Årsregnskapet for 2010 er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. Styret bekrefter herved at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede. Arbeidsmiljø Sykefraværet var på totalt 6.52 % i 2010 mot 4.0 % i Denne økningen kan tilbakeføres til enkelttilfeller og åpenbare årsaker utenfor Møllas drifts- og arbeidsmiljø. I 2010 ble den 3. arbeidsmiljøundersøkelsen i regi av Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) gjennomført. 12

13 Styret anser resultatene fra denne som meget tilfredsstillende, men vil fortsatt ha fokus på å opprettholde et godt arbeidsmiljø og lavt sykefravær. Virksomheten har på nytt inngått avtale om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) og har et tilfredsstillende HMS system i tråd med lover og forskrifter. Et inkluderende og stimulerende arbeidsmiljø i organisasjonen er helt avgjørende for Møllas troverdighet som en kompetansebedrift som skal bidra til at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal få og beholde et arbeid. Med utgangspunkt i virksomhetens art behandler Arbeidstilsynet søknad om delvise dispensasjoner fra krav til bedriftshelsetjeneste. Likestilling Selskapet har pr utgangen av året 63 ansatte, hvorav 23 er deltidsansatte. Deltidsansatte er primært knyttet til selskapets transporttjeneste. Kvinneandelen totalt utgjør 44,5 % og i deltidsstillingene isolert sett 26 %. Gjennomsnittsalder er 50,8 år. Kvinneandelen i lederstillinger utgjør 50 %. Av 5 styremedlemmer er 3 kvinner. Selskapet arbeider aktivt, målrettet og planmessig for likestilling innenfor virksomheten, blant annet ved å tilstrebe en jevn kjønnsfordeling og opprettholde et flerkulturelt- og kompetansemessig mangfold sitat fra Strategisk plan om rekrutteringsstrategi, delmål i henhold til IA avtalen om rekruttering Tiltak for å hindre diskriminering mv. Gjennom sin primæroppgave arbeider selskapet aktivt og målrettet for å sikre like muligheter og rettigheter og for å hindre diskriminering i arbeidslivet. Gjennom delmål i IA-avtalen oppfordres kandidater med funksjonsnedsettelser til å søke ved utlysning av nye stillinger. Selskapet hadde i 2010 et etnisk mangfold med ansatte fra Somalia, Sør-Afrika, Irak, Bosnia, Island, Nederland og Danmark Ytre miljø Selskapets virksomhet er ikke regulert av miljømessige konsesjoner eller påbud. Selskapets virksomhet medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø, et unntak i denne sammenheng er transportordningen Møllabussene som transporter funksjonshemmede til og fra arbeidsreiser i Bærum kommune. Selskapet tilstreber generelt å opptre mest mulig miljøvennlig, noe det etablerte samarbeidet med ISI avfallsanlegg om mottak av gjenbruksannvennelig avfall for oppgradering og salg i selskapets bruktbutikk viser. Redegjørelse for årsregnskapet og resultatdisponering Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap og balanse med noter uttrykk for virksomhetens resultat og økonomiske stilling ved årsskiftet. Det er ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt som er av betydning for bedømmelsen av regnskapet. Selskapet har for 2010 hatt et underskudd på kr mot budsjettert minus kr 1,6 mill. Året 2010, sammenlignet med 2009, viser en inntektsøkning på 21 % og en resultatforbedring på kr 1,75 mill. Underskuddet foreslås dekket av selskapets overkursfond. Vøyenenga Ingjerd Schou (styrets leder) Kåre Hagen (nestleder) Solveig Sikkeland (styremedlem) Marit Borg (styremedlem) Sveid Dagestad (styremedlem) (ansattes representant) Elisabeth Johansen (daglig leder) 13

14 resultatregnskap 2010 KF+AS DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 8,983,803 5,455,300 Salg Møllas bruktbutikk 1,662,837 1,523,176 Salg Mølla kafè 184, ,991 Salg tjenester, utleie personell 864, ,955 Salg transporttjenester/møllabussene 6,272,421 3,245,178 Driftsinntekter 30,861,256 25,960,900 Inntekt fra staten AB 7,794,112 8,872,021 Inntekt fra staten APS 5,465,015 3,802,500 Inntekt fra staten NAV AMO 15,977,743 11,603,362 Andre inntekter 1,624,386 1,683,017 Tilskudd 2,359,162 3,459,954 Tilskudd fra staten VTA 91,762 75,924 Andre tilskudd 2,267,400 3,384,030 SUM DRIFTSINNTEKTER 42,204,221 34,876,154 DRIFTSKOSTNADER Varekostnad -225, ,216 Lønn og sosiale utgifter -30,070,749-27,338,831 Avskrivning -445, ,821 Lokalkostnader -4,232,644-3,847,012 Leie maskiner og utstyr -2,091,203-1,832,804 Eksterne honorarer -3,086,211-1,552,737 Annen driftskostnad -3,543,285-3,238,082 SUM DRIFTSKOSTNADER -43,694,321-38,226,503 DRIFTSRESULTAT -1,490,100-3,350,349 Netto finansposter 114, ,872 Renteinntekt bank 167, ,895 Annen finanskostnad -53,492-21,023 ÅRSRESULTAT -1,375,639-3,126,477 RESULTATFORBEDRING FRA ,750,838 14

15 BALANSEREGNSKAP 2010 Balanse pr Anleggsmidler Transportmidler 1,052, ,260 Maskiner/inventar/innredning 1,345,184 1,091,376 Avskrivninger varige driftsmidler -563, ,821 Sum varige driftsmidler 1,834,459 1,532,815 Investering i tilknyttet selskap 200,000 50,000 Lån til tilknyttet selskap 125, ,000 Pensjoner 473,510 0 Andre fordringer 85,457 46,135 Sum finansielle anleggsmidler 884, ,135 SUM ANLEGGSMIDLER 2,718,862 1,778,950 OMLØPSMIDLER Varebeholdning bruktbutikk 234, ,070 Varer 234, ,070 Kundefordringer 5,712,408 5,732,140 Andre fordringer 736, ,099 Sum fordringer 6,449,046 6,134,239 Bank, driftskonti og kasser 4,350,647 6,362,157 Bank, skattetrekk, depositum husleie 1,229,232 1,081,710 Sum bankinnskudd og kontanter 5,579,879 7,443,867 SUM OMLØPSMIDLER 12,263,388 13,738,176 SUM EIENDELER 14,982,250 15,517,126 EGENKAPITAL Aksjekapital 500, ,000 Overkursfond 9,500,000 9,500,000 Innskutt egenkapital 10,000,000 10,000,000 Annen egenkapital -2,213,202-2,213,202 Peridodens resultat -1,375,639 Opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL 43% -3,588,841 6,411,159-2,213,202 7,786,798 GJELD Netto pensjonsforpliktelse 1,613,435 1,899,910 Andre avsetninger for forpliktelser 85,093 Avsetning og forpliktelser 1,613,435 1,985,003 Gjeld til kredittinstitusjoner 1,022, ,092 Annen langsiktig gjeld 1,022, ,092 Leverandøgjeld 965, ,250 Skyldig offentlige avgifter 1,883,404 1,618,382 Annen kortsiktig gjeld inkl. feriepenger 3,086,148 2,996,602 Sum kortsiktig gjeld 5,935,086 5,140,234 SUM GJELD 8,571,091 7,730,329 SUM EGENKAPITAL OG GJELD 14,982,250 15,517,127 15

16 Postadresse: Postboks 117, 1314 Vøyenenga Besøksadresse: Ringeriksveien 193B, 1339 Vøyenenga Tlf: , Fax:

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) ÅRSRAPPORT 2009 3 4 4 6 6 10 10 10 11 11 11 11 12 14 14 15 16 17 18 Daglig leder har ordet Kort om Mølla Salgsresultater 2008 Markedsføring og omdømme Kurs og prosjekter Fag og utvikling Tiltak Arbeid

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5

INNHOLD. Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart. Daglig leder har ordet side 4. Fag og utvikling side 5 ÅRSRAPPORT 2012 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Fag og utvikling side 5 Tiltak side 6 Kurs og prosjekter side 7 Styrets årsberetning

Detaljer

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM

MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM ÅRSRAPPORT 2013 MØLLA KOMPETANSESENTERS KOMPETANSEPLATFORM 1 INNHOLD Mølla Kompetansesenter AS side 3 Kort om Mølla Styret Organisasjonskart Daglig leder har ordet side 4 Kompetanseutvikling side 5 Arbeid

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et

Innhold. M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart. Styrets årsberetning. N oter til re g n s k a p et ÅRSRAPPORT 211 Innhold 3 M ø l l a Ko m p etansesenter A S Kort om Mølla Styret Organis as jonskart 4 D a g l i g l e d e r h a r o rd et 5 Fa g o g u t v i k l i n g 6 T i l t a k 8 Ku r s o g p ro s

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2016 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter

Resultatregnskap Tilskudd fra staten Sum driftsinntekter Haraldsplass Diakonale Høgskole AS Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2015 2014 Salgs- og leieinntekter 9.641.201 9.212.253 5 Tilskudd fra staten 32.995.000 29.543.590 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 974 526 441 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORDIC HALIBUT AS Forretningsadresse: Strandgaten 223

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

2012-2015 STRATEGIPLAN

2012-2015 STRATEGIPLAN 2012-2015 STRATEGIPLAN Innhold Innledning... 3 Visjon og verdigrunnlag... 3 JobbIntros eierforhold... 3 Kvalitetspolitikk... 4 JobbIntros samfunnsoppdrag... 4 Tjenesteleveranser og utvikling... 5 Fagutvikling...

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 978 655 521 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661 OSLO

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 998 415 780 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FILAGO AS Forretningsadresse: Kjelsåsveien 160 0491 OSLO

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 990 034 036 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: SKARSJØ AS Forretningsadresse: Havna 9068 NORD-LENANGEN

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2012 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2012... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 3. Vedlegg... 6 3.1. Halvårsregnskap

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 446 896 1 403 935 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)!

Årsmøtet!avholdes!torsdag!16.!juli!2015!kl!16.00!på!butikken.!Etter!møtet!blir!det!en!grillfest!for!alle!på! Myken!!(Væravhengig)! Innkalling(til(årsmøte(i(Myken(Handel(SA( Årsmøtetavholdestorsdag16.juli2015kl16.00påbutikken.Ettermøtetblirdetengrillfestforallepå Myken(Væravhengig) Sakslistenformøteter: 1.Godkjenningavinnkallingogdagsorden

Detaljer

Standard kontoplan - hovedinndeling

Standard kontoplan - hovedinndeling Standard kontoplan - hovedinndeling Balansen Kontokode klasse 1 Eiendeler og gjeld Kontokode klasse 2 Kontokode klasse: 4 Varekostnad 5 Lønnskostnad 6 og 7 Annen driftskostnad 8 Finanskostnad Resultatregnskap

Detaljer

Sak 13/17 Årsregnskap 2016

Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Sak 13/17 Årsregnskap 2016 Styremøte 30.3.17 Sak 13/17 Målrettet tiltaksplan kostnadsreduksjon 1 Oppsummering årsregnskap 2016 Årsregnskap 2016 ble vedtatt av foretaksledelsen 21.3.17 Resultat, balanse

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2016 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 933 174 697 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: ADRA SOFTWARE AS Forretningsadresse: Brugata 19 0186 OSLO

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2014 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2014

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning

Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Styrets årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2016 LYSKULTUR Note 2016 2015 Salgsinntekt 7 120 581 6 962 127 Annen driftsinntekt 5 725 662 252 Sum driftsinntekter

Detaljer

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA

Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Innkalling til årsmøte i Myken Handel SA Årsmøtet avholdes onsdag 27. juli 2016 kl 16.00 på butikken. Sakslisten for møtet er: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder, referent og

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 994 080 563 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MARKEVEIEN 4A AS Forretningsadresse: Skuteviksbodene 22

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2013 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Kongsvegen 81 2920 Leira I Valdres Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2013

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 982 404 479 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: JETPAK NORGE AS Forretningsadresse: Fritjov Nansens vei

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 980 403 084 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: NORGESTAXI OSLO AS Forretningsadresse: Ensjøveien 20 0661

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA

Åroppgjør for 2011 TROMS ORIENTERINGSKRETS 9310 SØRREISA Åroppgjør for 2011 9310 SØRREISA Resultatregnskap for 2011 Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva

ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS. Org.nr. 986 425 489 Mva ÅRSREKNESKAP FOR VALEN VASKERI AS Org.nr. 986 425 489 Mva Resultatregnskap VALEN VASKERI AS Driftsinntekter og driftskostnader Note 2005 2004 Salgsinntekter 18 358 702 17 368 682 Annen driftsinntekt 144

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag. Organisasjonsnr Årsregnskap 2016 for Valnesfjord Idrettslag Organisasjonsnr. 975512886 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 396 732 362 310 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr

Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING. Organisasjonsnr Årsregnskap 2015 for ORKLADAL NÆRINGSFORENING Organisasjonsnr. 984574568 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 268 204 1 367 329 Annen driftsinntekt

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 968 349 627 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN BETANIEN BERGEN Forretningsadresse: Vestlundveien

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2012 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 38908 Årsberetning

Detaljer

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Star-Stavanger Rock. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2014 Star-Stavanger Rock Adresse: Kirkegata 16, 4006 STAVANGER Org.nr: 988689297 Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Byåsen Idrettslag. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Byåsen Idrettslag Foretaksnr. 935 602 300 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Byåsen Idrettslag er et breddeidrettslag i Trondheim Kommune som har tilbud innen mange forskjellige idrettsgrener.

Detaljer

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002

TV 2 KONSERN Årsregnskap 2002 NOTAT Til : Pressemelding/ Aksjonærene i TV 2 Gruppen as Kopi til : Fra : Adm. Direktør/Sjefredaktør Kåre Valebrokk Dato : Sperrefrist torsdag 13. februar, 2003 (kl 16.00) Emne : Årsregnskap 2002 for TV

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter

Årsregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Årsregnskap 2016 Nordnorsk Kunstnersenter Org.nr.:970 918 256 Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Nordnorsk Kunstnersenter Driftsinntekter og driftskostnader

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349

ÅRSRAPPORT FOR 2015 SIV GYMNASTIKKFORENING ORG.NR. 986 199 349 ÅRSRAPPORT FOR 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning ÅRSBERETNING 2015 GENERELT OM VIRKSOMHETEN Siv gymnastikkforening tilbyr turntrening for barn og unge

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet

Vil du vite mer? din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet Vil du vite mer? Mølla Kompetansesenter Bærum KF Industriveien 33a, 1337 Sandvika Telefon: 67 52 10 00 www.moella.no se mulighetene din bedrift kan hjelpe mennesker inn i arbeidslivet avgjørende øyeblikk

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS

HALVÅRSRAPPORT BLACK SEA PROPERTY AS HALVÅRSRAPPORT 2017 BLACK SEA PROPERTY AS REGNSKAP OG KONSERNREGNSKAP - PERIODEREGNSKAP PR 30. JUNI 2017 - BALANSE PR 30. JUNI 2017 Side 1 Halvårsberetning 2017 Black Sea Property AS Adresse: Sagveien

Detaljer

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011

Handelshøyskolen BI. Rapport 1. halvår 2011 Handelshøyskolen BI Rapport 1. halvår 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning... 3 2. Rapportering for første halvår 2011... 4 2.1. Finansiell status... 4 2.2. Måloppnåelse... 4 2.2.1. Sektormål 1... 4

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2014 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 960 496 760 Organisasjonsform: Stiftelse Foretaksnavn: STIFTELSEN KONTROLLRÅDET Forretningsadresse: Rådhusgata 4

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb

Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Årsregnskap 2012 for Valdres Golfklubb Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Vestringsbygda 2910 Aurdal Reg.nr. 39326 (Regnskapsførerregisteret) Org.nr. 988 936 987 Årsberetning 2012 Virksomhet

Detaljer

DVDStrax AS 3132 Husøysund

DVDStrax AS 3132 Husøysund Årsregnskap for 2005 3132 Husøysund Innhold: Styreberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2005 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2012 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.:

Årsregnskap. Trondhjems Seilforening Havn AS. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Org.nr.:981 497 821 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2016 2015 Annen driftsinntekt 8 1 017 924 895 015 Sum driftsinntekter 1 017 924 895 015 Varekostnad 0 15 346

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr

Årsregnskap 2016 for. IF Kilkameratene. Foretaksnr Årsregnskap 2016 for IF Kilkameratene Foretaksnr. 983335802 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 698 392 807 589 Annen driftsinntekt 1 132 169

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HØNEFOSS 3513 HØNEFOSS Årsregnskap for 2015 3513 HØNEFOSS Innhold Resultatregnskap Balanse Årsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Driftsinntekter Andre inntekter Sum driftsinntekter Avskrivning på driftsmidler

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 997 858 476 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: INVESTORGRUPPEN AS Forretningsadresse: Skuteviksboder

Detaljer

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP

A/L Dalen Vannverk RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP Noter 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 910 716 1 761 505 Sum driftsinntekter 1 910 716 1 761 505 Driftskostnader Varekostnad 80 097 86 974 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.:

Årsregnskap. Stabekk Tennisklubb. Org.nr.: Årsregnskap 2016 Stabekk Tennisklubb Org.nr.:971 259 949 Årsberetning 2016 for Stabekk Tennisklubb VIRKSOMHETENS ART Stabekk Tennisklubb er en forening med 1076 medlemmer som tilbyr en rekke tennisrelaterte

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd

Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Årsregnskap 2010 for Nordmøre Næringsråd Foretaksnr. 971368101 Utarbeidet av: Bedriftspartner AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 65 6501 KRISTIANSUND N Regnskapsførernummer 31241 Resultatregnskap

Detaljer