Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester"

Transkript

1 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf eller til Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1

2 Saksliste Utvalgssaksnr PS 2015/9 PS 2015/10 PS 2015/11 PS 2015/12 Innhold U.off Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling Godkjenning av saksliste Godkjenning av protokoll fra forrige møte Referatsaker RS 2015/4 Økonomirapport pr. januar 2015/761 RS 2015/5 Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester 2008/1226 RS 2015/6 Informasjon om arbeid med økonomiplan , inkludert oppfølging av Agenda Kaupang rapporten. 2015/890 PS 2015/13 Servering- og skjenkebevilling Curtisen AS 2008/2928 Side nr. For utvalgsleder: Else-Kathrine Hveding Nestleder Side2

3 PS2015/9Godkjenningavinnkalling PS2015/10Godkjenningavsaksliste PS2015/11Godkjenningavprotokollfraforrigemøte Side3

4 PS2015/12Referatsaker Side4

5 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Elin Cathrine Hagen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 2015/ Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 2015/ Hovedutvalg for administrasjon Hovedutvalg for næring og eiendom Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Hovedutvalg for kultur, idrett og mangfold Kommunestyret Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 NAV 3 Sentral/ felles 4 Undervisning og oppvekst 5 Kultur 6 Helse og omsorg 7 Teknisk 8 Økonomirapport pr. enhet Ikke utsendte vedlegg Økonomirapport pr. januar Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: økonomikonsulenter og kommunalsjefer. Sammendrag av saken: Rådmannen har tidligere varslet at 2015 vil bli nok et økonomisk krevende år for Halden kommune. Det er flere usikkerhetselementer i prognosen, og det er naturlig etter kun en måned av året. Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig merforbruk på 5,1 mill. kr. ved utgangen av Rådmannen har likevel balanse som mål og forventet resultat. Prognoseavviket knytter seg i hovedsak til barnevern og NAV. Vanskeligstilte barn og unge forsøkes skjermet så langt det er Side5

6 mulig, og rådmannen vil komme tilbake til hvordan merforbruket innenfor denne gruppen skal dekkes. Det heftes en relativ stor usikkerhet til brutto lønn som følge av den rettslige prosessen i oppsigelsen av ansatte. Det vil derfor kunne bli nødvendig med nye kostnadsreduserende tiltak dersom denne usikkerheten slår inn. Rådmannens innstilling: Økonomirapporten pr. januar tas til etterretning. Saksutredning: Innledning Kommunestyret vedtok i sak 2014/ 124 budsjett for 2015: «..4. Rådmannen skal påse at rammer og vedtak følges opp og rapporterer månedlig sektorenes økonomi samt fremdrift på innsparinger og andre tiltak til formannskapet og kommunestyret» Rådmannen fremlegger med dette økonomirapporten pr. januar Økonomirapporten pr. januar viser et tallmessig negativt merforbruk med 5,1 mill. kr. Rådmannen har likevel balanse i 2015 som mål og forventet resultat. Inneværende år vil bli nok et krevende år med ytterligere nedbemanning for å nå målet om balanse. Fylkesmannen godkjente kommunestyrets vedtak om budsjett 2015 i brev datert Fylkesmannen presiserer i brevet at «det er viktig å fortsette arbeidet med endringstiltak for å redusere driftsutgiftene og øke driftsinntektene». Den tallmessige prognosen underbygger dette og som rådmannen tidligere har omtalt, er det et for høyt aktivitetsnivå ved inngangen til 2015 i forhold til budsjett. For å oppnå balanse i 2015 foretas det kun ansettelser i nødvendige stillinger og der kommunen ikke har kompetanse selv. Rådmannen vil redegjøre for nye tiltak i forbindelse med neste rapportering. Årsprognose pr. januar Prognose pr. Prognoseavvik Budsjett Tall i mkr januar pr. januar Fellesinntekter , ,20 0,00 Sentral/ Felles 119,78 119,79-0,01 NAV 54,15 56,97-2,83 Undervisning og oppvekst 571,40 574,52-3,12 Helse og omsorg 569,30 569,28 0,01 Teknisk 65,51 65,28 0,23 Kultur 43,11 42,51 0,59 Totalt -2,96 2,16-5,11 Side6

7 Kommentarer Fellesinntekter Fellesinntektene rapporterer en prognose i balanse. Imidlertid prognostiseres skatteinntekter negativt med 2,7 mkr, noe som motvirkes av tiltak knyttet til finanssiden. NAV NAV rapporterer et negativt avvik på 2,8 mill. kr i økonomirapporten pr. januar. Årsaken til dette er blant annet at det ikke er samsvar mellom budsjettert økonomisk sosialhjelp og antall brukere ved årets inngang. Det er stor usikkerhet knyttet til endringer i antallet mottakere av økonomisk sosialhjelp. Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Sentraladministrasjon/ fellesfunksjonene rapporterer, etter første driftsmåned, en prognose i balanse. Innenfor noen områder iverksettes tiltak opp mot avvik i lønnsprognoser. Helse og omsorg Kommunalavdelingen rapporterer en prognose i balanse ved utgangen av året. Prognosen er imidlertid heftet med en betydelig grad av usikkerhet knyttet til den pågående nedbemanningsprosessen. Nedbemanning Budsjettert effekt av nedbemanningsprosessen i helse og omsorg i 2015 er på 16,8 mill. kr. Dette tilsvarer effekten av de oppsagte årsverkene med virkning fra 1. mars Halden kommune har mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stillingen inntil saken er rettslig behandlet. Kommunens tilsvar er i skrivende stund ikke oversendt tingretten og det er usikkerhet knyttet til når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Undervisning og oppvekst Kommunalavdelingens prognose viser et negativt avvik på 3,1 mill. kr. Dette er i hovedsak knyttet til merutgifter i barnevernet. Mangel på fosterhjemsplasser gjør at flere barn bor lenger på institusjon enn planlagt. Institusjonsopphold dekkes av i sin helhet av kommunen og bidrar til en negativ prognose i barnevernet. En viktig oppgave for rådmannen er å sikre utsatte barn og unge. Innenfor barnevernet arbeides det med å endre arbeidsprosessene. Mer forebyggende arbeid skal redusere behovet for plasseringer i institusjon og fosterhjem. Kultur Prognosen viser et positivt avvik på 0,6 mill. kr. Teknisk Kommunalavdelingen rapporterer om et negativt prognoseavvik på bruttolønn på 0,75 mill. kr og et positivt prognoseavvik på andre utgifter på 0,86 mill. kr. Lønnsutgifter relatert til avtale om sikringstjenester på Svinesund vil dekkes av tilskudd som fremkommer i avviket på andre inntekter. Side7

8 Brutto lønnsutvikling Regnskap 2015 Budsjett Regnskap 2014 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember Totalt Tabellen over viser bruttolønnsutviklingen i kroner. I januar er bruttolønnsbelastningen 1,2 mill. kr høyere enn periodisert budsjett. Det presiseres at periodiseringen ikke er 100 % nøyaktig ettersom den i hovedsak gjøres på et overordnet nivå. Dersom rådmannen finner det nødvendig vil periodiseringen bli endret i løpet av året. Alle områdene utenom kultur har pr. januar en bruttolønnsprognose noe over budsjett. For flere av områdene vil merforbruket medføre tilsvarende merinntekter i forhold til budsjett, men for enkelte vil det også medføre nødvendige reduksjoner i form av avvikling av engasjementer og vikariater. Brutto lønn i januar 2015 er 669 kkr høyere enn i tilsvarende periode i fjor. Denne økningen må ses i sammenheng med at det både har vært et lønnsoppgjør og at antallet årsverk er redusert i perioden. Oppsummering av prognose og avvik Økonomirapport, eks. VAR og Havn Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Fellesinntekter Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum Usikre elementer Etter en måneds drift er årsprognosen heftet med en betydelig grad av usikkerhet. Det er en betydelig usikkerhet knyttet til effekten av den pågående nedbemanningsprosessen som er budsjettert med 16,8 mill. kr i helse og omsorg. Skatteinntekter viser igjen et negativt avvik i forhold til budsjett. Kommunens skatteinntekter har blitt redusert gjennom hele 2014, og også det nivået som nå er prognostisert er heftet med Side8

9 usikkerhet. Rådmannen vil forsøke å balansere denne nedgangen med endring i finanskostnadene. Det er noe usikkerhet knyttet til tilskuddet til private barnehager. Dette vil bli kvalitetssikret i etterberegningen for Rådmannens tiltak for å oppnå balanse Rådmannen har et klart mål om å oppnå balanse i Det vil utarbeides nye tiltak som kan innebære ytterligere nedbemanning, redusering eller forslag om avvikling av enkelte tjenester. Budsjettendringer Det foreslås ingen budsjettendringer denne rapporteringen. Rådmannen vil vurdere behovet for budsjettendringer i forbindelse med neste rapportering. Likviditet Grafen viser bruk av trekkrettigheten i perioden 1. januar 10. februar: Kommunen fikk i budsjettet for 2015 godkjent en videreføring av trekkrettigheten fra 350 mkr til 450 mkr. Det ble varslet, mot slutten av 2014, at det kunne bli nødvendig å ta denne i bruk for å sikre betjening av kommunens forpliktelser. På grunn av anstrengt likviditet rundt perioder med lønnsutbetaling har rådmannen nå valgt å øke trekkrettigheten fra og med 01. februar Økningen tilsvarer litt mer enn en normal måned med lønnsutbetalinger. Kommunens likviditet vil være under press i lang tid fremover. Bakgrunnen for dette er gjeldene regelverk knyttet til beregning av pensjonspremier (som innbetales), som langt på vei skjer fra departementshold, og kostnadsføringen av pensjonskostnaden. Differansen mellom disse er det såkalte premieavviket. Premieavviket har de siste årene variert fra mill. kr årlig. Det betyr at selv om kommunen går i balanse, så vil likviditeten svekkes tilvarende. Det tas da ikke hensyn til eventuelle bevegelser i investeringsregnskapet som salg eller finansiering med egenkapital. De årene driftsregnskapet for eksempel viser et overskudd på 45 mill. kr for å dekke inn underskudd, vil fremdeles likviditeten svekks dersom premieavviket er over 45 mill. kr. Kommunes akkumulerte premieavvik inkl. arbeidsgiveravgift av dette, er 257 mill. kr. Litt forenklet sagt, gitt alle andre forhold i balanse ville behovet for trekkrettighet pr. i dag ha vært i denne størrelsen. Side9

10 I 2015 er det budsjettert med en inndekning av underskudd på 10 mill. kr som trekker likviditeten i positiv retning. Ubrukte lånemidler på til sammen 44 mill. kr (investeringer og startlån), samt bundne driftsfond på 35 mill. kr, vil imidlertid belaste likviditeten dersom de benyttes. I tillegg til dette vil altså premieavviket belastet likviditeten. Dokumentet er elektronisk godkjent av: Roar Vevelstad Side10

11 Periode 15/01 Økonomirapport Fellesinntekter Periode Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Rammetilskudd Skatt inntekt/formue Skjønnstilskudd 0 0 Kompensasjonstilskudd Sum Statstilskudd Eiendomsskatt "Verk og bruk" Eiendomsskatt "Annen fast eiendom" Sum Eiendomsskatt Momskompensasjon investeringsregnskapet Overføring investeringsregnskapet Sum netto mva-kompensasjon Renter løpende lån Renter formidlingslån Renter driftskonto Andre finanskostnader Avdrag lån Sum finansutgifter Renter bankinnskudd fond Renter utlån Utbytte fra selskaper Sum finansinntekter Motpost avskrivninger Andre inntekter Sum Ekstraordinære poster Underskuddsdekning Avsetning til/ bruk av bundne fond Avsetning til/ bruk av disposisjonsfond Sum disposisjoner Sum Fellesinntekter Side11

12 Kommentarer til avvikene: Sum Statstilskudd Prognosen på skatt og rammetilskudd baseres på en prognosemodell som utarbeides av KS. Etter at Stortinget hadde ferdigbehandlet statsbudsjettet er rammetilskuddet redusert. Dette er også noe Fylkesmannen påpeker i forbindelse med godkjenningen av kommunestyrets vedtak av årsbudsjett. Fylkemannen ber kommunen justere budsjettet i tråd med Stortingets endringer. Sum Eiendomsskatt Prognosen for eiendomsskatt totalt er tilsvarende budsjett. Sum finansutgifter Prognosen for finansutgifter er redusert med 2,0 mill. kr. Fortsatt forventning om lave renter er årsaken til det. Sum finansinntekter Forventet utbytte er i prognosen økt med 0,7 mill. kr. Dette er knyttet til kundeutbytte fra Gjensidige som ikke er budsjettert. Disposisjoner Prognosen forutsetter en inndekning av akkumulert merforbruk på 10 mill. kr. Dette er i samsvar med budsjett. Fellesinntektene er i prognosen pr. januar omtrent som budsjett. Sum Fellesinntekter Side12

13 NAV Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Januar starter med en reduksjon i antall brukere sammenlignet med desember Dette er en endring som er forbundet med stor usikkerhet. Dette henger sammen med tilgang på praksisplasser til arbeidstrening og tilgang på jobber både i og utenfor Halden. Det er store utfordringer for NAV Halden. Prognosen for 2015 viser et avvik på 2,8 mill. NAV fortsetter med igangsatte tiltak fra 2014, sammen med ytterligere tiltak for 2015 er det et mål om å ikke øke avviket i prognosen ytterligere. Enheten har også endret organiseringen av økonomisk sosialhjelp. Brukerne er inndelt etter innsatsbehov i de ulike avdelingene med fokus på de som trenger mest bistand. Det er allerede ved begynnelsen av 2015 igangsatt flere tiltak med fokus på redusert bruk av økonomisk sosialhjelp. Tabellen viser noen av hovedtiltakene for Nr. Tjeneste Tiltak Økonomisk effekt Aktivitet fremfor passive stønader. Hindre rekruttering av nye stønadsmottagere på sosialhjelp. 1. Alle stønadsmottagere under 25 år skal avklares ifht «arbeid først». Tilgang på flere praksisplasser både i Halden kommune og andre bedrifter i Halden. Benytte statlige tiltaksmidler. Prosjekt «Arbeid Først», aktivitetskrav på økonomisk sosialhjelp. Prosjekt mestring gjennom jobben, tett individuell oppfølging på ungdom som står langt fra arbeidsmarkedet. 50 personer i tiltaket I personer i Fokus på nye bosettinger og flyktninger bosatt de siste 5 årene. Utvikle metoder, tiltak og samarbeid for å øke kvaliteten på bosettingsarbeidet i kommunen med fokus på arbeid/aktivitet og barn/unges livskvalitet 45 personer 3 Stønadsmottagere som har mottatt stønad mer enn 3 år, Avklaringstiltak, arbeidsavklaringspenger. 22 personer i prosjektet Side13

14 vurderes på Rett ytelse. Varig statlig ytelse, eller aktivitet for å vurdere arbeidsevnen. 4 Flere brukere i aktivitet ved Pedalen og utvidelse med Jobbsentral. Utvide Pedalen med jobbsentral (Lavterskeltilbud) ved Pedalen i regi av Kirkens Bymisjon Alle tiltak i gang. 5 Fortsatt personer inn i KVP(kvalifiseringsprogrammet) 35 personer i løpet av 2015 vil delta i KVP programmet. 32 personer Utfører arbeidsoppgaver både i kommunen og privat næringsliv MÅLTALL Antall sosialhjelps- mottagere Sosialhjelp som hovedinntekt Januar Ytelse Januar Husleie ,- Husleierestan 301 se ,- Sosialhjelp som hovedinntekt m/barn u/18 år 71 Mottagere u/25 år 111 Sosialhjelp som hovedinntekt u/25 år 84 Gjennomsnittlig saksbehandlingstid 29 Strøm ,- Strømrestans e ,- Livsopphold ,- Supplerende livsopphold ,- Antall KVP 32 Barnehage/SF O ,- Tannbehandli ng ,- Ytterligere tiltak for 2015 er flere brukere tilbys forvaltning av sin private økonomi. Vår erfaring er at flere som blir overført fra kommunale ytelser til statlige, ikke mestrer sine betalingsforpliktelser. I løpet av 2015 skal personer være i et forvaltningsopplegg. Personer som er gjengangere i forhold til husleie og strømrestanser vil bli prioritert. Det samme der hvor det er barnefamilier som ikke mestrer sin private økonomi. Det jobbes videre med å finne nye områder som kan gi innsparinger, men det må også sees opp mot vårt samfunnsoppdrag som å sikre at flest mulig kommer i aktivitet og at Halden kommune ved NAV og andre enheter i kommunen samarbeider om å bekjempe fattigdom. Side14

15 Sentraladministrasjon/ fellesfunksjoner Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Sentraladministrasjonen og fellesfunksjonene rapporterer om en prognose i balanse etter årets første driftsmåned. Brutto lønn: Prognosen viser et merforbruk på brutto lønn på 1,3 mill. kr. Halvparten av dette skyldes en uteglemt stilling i budsjettet. Den andre halvdelen er fordelt på områdets øvrige enheter. Refusjoner: Det forventes lavere refusjoner enn budsjettert i prognosen pr. januar som følge av et forventet lavere sykefravær enn på budsjetteringstidspunktet. Netto lønn: Netto lønn viser et negativt avvik på 2,0 mill. kr. Andre utgifter: Prognosen på andre utgifter viser et mindreforbruk på ca. 1 mill. kr. Andre inntekter: Andre inntekter viser en prognose som er 0,9 mill. kr høyere enn budsjettert og er i hovedsak knyttet til bruk av bundne fond. Tiltak for å dekke inn avvik: Ingen Side15

16 Undervisning og Oppvekst Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Kommunalavdelingen for Undervisning og oppvekst har et utfordrende år foran seg. Dette er årets første prognose og vi er i ferd med å sette fremdriften for kommunalavdelingen. Målet balanse ved årets utløp. Året starter med utfordringer på områder som blir beskrevet nedenfor. Kommunalsjefen vil ha ekstra fokus på området som beskrives under. Brutto lønn: Halden kommunale kompetansesenter har høyere lønnsutgifter en budsjettert, noe kan sees opp mot andre inntekter. Høyt sykefravær som medfører en del ekstra utgifter Refusjoner: Høyere sykefravær gir noe høyere inntekter på refusjoner Netto lønn: Refusjoner dekker ikke hele kostnaden ved sykdom samt ikke budsjetterte stillinger. Andre utgifter: På området for barnevern er det et merforbruk på 2,6 mill som i hovedsak kommer av en egenandels økning på kr ,- pr barn. Det er mangel på fosterhjemsplasser som gjør at flere barn bor lengre i institusjoner enn planlagt noe som dekkes i helhet av kommunen. Det er også et stort behov for bistand til hjemmeboende barn og avlastningstiltak for fosterbarn. I tillegg har Halden kommunale kompetansesenter et høyere utgiftsnivå enn budsjettert. Andre inntekter: Overføring av avsatte midler tidligere år som går til dekking av utgifter innarbeidet i prognosen Sum område: Enheten viser et merforbruk på ca. 3,1 mkr. De store områdene som gir denne merforbruken er: -Manglende kompensering av egenandel og større andel barn i institusjon hos barnevernet -Halden kommunale kompetansesenter har et høyere utgiftsnivå enn budsjettert Tiltak for å dekke inn avvik: Side16

17 Det er igangsatt en gjennomgang av Halden kommunale kompetansesenter for å se hva som må gjøres for å få enheten i balanse. I barnevernet arbeides det hardt for å få barn fra dyre institusjonsplasser til fosterhjem, gjennom å skaffe flere fosterhjem. Den restriktive ressursbruken i barnehager og skoler fortsetter. Side17

18 Kultur Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Brutto lønn: Viser et positivt avvik på om lag 0,2 mkr. Mindreforbruket på lønn skyldes i hovedsak vakanser i enkelte stillinger. Refusjoner: Viser positivt avvik i forhold til prognosen. Netto lønn: Viser en positiv endring på om lag 0,2 mk. Endringen i prognosen skyldes et mindreforbruk for brutto lønn. Andre utgifter: Viser et positiv avvik i prognosen med om lag 0.2 mkr. Andre inntekter: Viser en positiv prognose. I denne ligger inntekter i forbindelse med salg av bøker ifbm bokprosjektet Byjubileet. Sum område: Enheten går i balanse. Tiltak for å dekke inn avvik: Ingen Side18

19 Kommunalavdeling Helse og omsorg Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Helse og omsorg prognoserer etter årets første måned i drift en prognose i balanse. Rådmannen understreker sterkt at prognosen er forbundet med betydelig grad av usikkerhet. Dette vil det redegjøres spesifikt og nærmere for i verbal delen under hvert hovedpunkt. Brutto lønn: Helse og omsorgstjenestene er en personell tung sektor. Ca 90 % av sektorens netto ramme er lønnskostnader. Bruttolønn prognoseres med et overforbruk av kr 1.285`. Merforbruket knytter seg til utbetaling av avsatt lønnsoppgjør etter brudd i 2014 som vil bli utbetalt i februar Merforbruket har en prognosert og tilsvarende motpost som ligger under «andre inntekter». Usikre forhold knyttet til brutto lønn: Generelt representerer januar belastningen på lønn et for lite grunnlag til å kunne sikkert fastslå nivået på artsgruppen. Det er allikevel gjennomført en grundig analyse og gjennomgang av den enkelte enhets innleverte prognose for å kunne gjøre en vurdering av nivået sett i et årsperspektiv. I budsjettet ligger det en forutsetning av effekt av nedbemanningsprosessen på kr 16,8 mill, tilsvarende effekt av de oppsagte årsverk med virkning fra 01 mars Pr rapporteringstidspunkt har kommunen mottatt stevning fra 67 medarbeidere som krever oppsigelsen kjent ugyldig. Disse har samtidig krevd rett til å stå i stilling inntil saken er rettslig behandlet. Kommunen har 3 ukers tilsvarsfrist til Halden tingrett hvor man eventuelt vil kreve at de oppsagte årsverkene fratrer sine stillinger med virkning fra oppsigelsestidspunktet 01 mars Kommunens tilsvar er pr rapporteringstidspunkt ikke oversendt Halden tingrett. Det er usikkert når Halden tingrett tar stilling til kommunens eventuelle krav om at ansatte skal fratre sine stillinger. Rådmannen finner særlig grunn til å påpeke i denne rapporten at det må tas høyde for at tingretten ikke rekker å ta stilling til et slikt motkrav fra kommunen innen fristen for kjøring av lønn for mars måned. I så tilfelle vil effekten av innsparingstiltaket reduseres med ca kr 1,9 mill ved neste rapport. Dette er ikke hensyntatt i tallmaterialet. Av andre forhold knyttet til brutto lønnsprognosen er det nødvendig å trekke frem den usikkerhet som alltid ligger i driftssituasjonen i en sektor som året rundt håndterer døgnbemannede helse og omsorgstjenester. Endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Side19

20 Erfaringsmessig vil det iløpet av et driftsår alltid oppstå hendelser som krever ekstra ressursinnsats; enten knyttet til endringer i eksisterende pasienters bistandsbehov eller ved at nye pasienter og behov oppstår. Rådmannen vil ha et meget sterkt fokus på kostnadskontroll ved tildeling av nye tjenester, men understreker samtidig at hensynet til faglig forsvarlighet og brukeres rettskrav i noen tilfeller gjør det vanskelig å komme utenom at tjenester må vurderes selv man ikke på iverksettelsestidspunktet har budsjettmessig inndekning. Refusjoner: Kommunalavdelingen prognoserer en merinntekt på kr 439` basert på refusjoner som vedrører 2014 er bokført i januar Netto lønn: Netto lønn prognoseres med et avvik på kr 846` Andre utgifter: Det prognoseres et merforbruk på kr 9.489` Årsaken til økningen skyldes kr 6.500` overføringer fra fond innenfor flere områder. Dette er utgifter som knytter seg til iverksettelse og oppfølging av ulike prosjekter som kommunen har fått ulike tilskudd til. Utgiften er ikke budsjettert og representerer i prognosen dermed en mer-utgift, men har en tilvarende motpost under «andre inntekter». Videre skyldes merforbruket kr kr 1.5 mill i kommunalt boligtilskudd for leiligheter på Brygga samt kr 1.mill i økte utgifter utover budsjett relatert til en enkeltbruker. Denne har en tilsvarende motpost under «andre inntekter». Usikre forhold: Rådmannen finner grunn til å understreke en betydelig usikkerhet knyttet til prognosen for andre utgifter. Dette særlig knyttet opp mot at kommunens kostnader for avlastning til funksjonshemmede belastes på dette ansvaret. Som det er redegjort for under brutto lønn, er det slik at endringer i brukere og pasienters helsetilstand, nye tjenester som må iverksettes og andre uforutsette hendelser representerer en vesentlig utfordring i prognosearbeidet. Andre inntekter: Inntektene viser en merinntekt utover budsjett med kr `. I hovedsak består økningen av kr 6.500` fondsavsetninger innenfor flere områder, 1750` i økt inntekt fra staten relatert til en enkeltbruker, 1.096` avsatt til lønnsoppgjør etter brudd 2014 og Kr 900` merinntekt leieinntekter ved Karrestad og Brygga. Usikre forhold: Rådmannen vil også i 2015 fortsatt ha et sterkt fokus på inntektsoptimaliserende tiltak og tilnærminger. Det er meget viktig at kommunen aktivt jobber for å maksimere effekten av ulike statlige tilskudds og refusjonsordninger for sektoren. Positive endringer vil forløpende rapporteres itråd med de ulike tidsfristene for innsending av grunnlagsmateriale til Helsedirektoratet. Tiltak for å dekke inn avvik: Kommunalavdelingen er på nåværende tidspunkt ikke i behov av å iverksette tiltak. Som redegjort for ovenfor, vil man imidlertid måtte påregne endringer i prognosen itråd med at nedbemanningsprosessen og de ulike faser denne inneholder kommer til avklaring. I tillegg vil man fortløpende monitorererdet generelle driftsnivået opp mot avsatt budsjett og rapporter endringer og tiltak fortløpende. Side20

21 Teknisk Periode 01/15 Regnskap Årsbudsjett Årsprognose Prognoseavvik Brutto lønn Refusjoner Netto lønn Andre utgifter Andre inntekter Sum enhet Totalt: Budsjettet til teknisk sektor er noe økt i forhold til fjorårets budsjett. Rammen for 2015 tilsvarer i hovedsak resultatet for sektoren i Dette medfører en fortsatt stram linje for alle driftsområder. Sektoren kan ved utgangen av januar rapportere om en prognose som tilsier et mindreforbruk på ca ,- for Brutto lønn: Bruttolønnsprognose med et negativt prognoseavvik på ca ,- pr januar Dette innebefatter også ekstra utgifter til lønn i henhold til avtale om sikringstjenester på Svinesund kontrollområde. En utgift som igjen dekkes inn av en inntekt som føres i andre inntekter. Avviket er i hovedsak knyttet til timeføring på VA som er på etterskudd og som jevner ut mindreforbruket i andre utgifter. Refusjoner: Foreløpig et positivt prognoseavvik på ca ,- grunnet enkelte alvorlige sykdomstilfeller i sektoren. Netto lønn: Nettolønnsprognose tilsvarende et merforbruk på ca ,- pr januar. Viser til kommentarer over. Andre utgifter: Prognose pr januar tilsvarer et mindreforbruk i andre utgifter på tilsvarende ca ,- Det er mulig denne prognosen er noe optimistisk, sektorens utfordringer vei og bygg tatt i betraktning. Budsjett vedlikehold bygning tilsier en videreføring av vedlikehold i tråd med siste år. I det vesentligste blir det utført arbeid i form av pålegg og absolutt påkrevde tiltak på eiendomsmassen. Veikapitalen i Halden er redusert med ytterligere 4 mkr i løpet av Det er lagt inn en beskjeden økning på veivedlikehold for 2015, men ikke nok til å stoppe et stadig økende etterslep. Halden Side21

22 kommune har en samlet lengde på 165 km. 143 km har asfaltdekke. Resten er grusveier eller veier med betong/stein. I 2014 er det ikke foretatt reasfaltering eller oppgradering av grusveier i kommunen. Pr i dag har Halden kommune et etterslep på veivedlikehold på ca. 29 mkr i henhold til RoSy-rapport for Det utføres i dag delvis hull-lapping i prioriterte gater og veier. Veistandarden er redusert i løpet av 2014 og veikapitalen er redusert med ytterligere 4 mkr. Det vil rapporteres på oppdaterte tall i 1. tertialrapport for 2015 Vi står foran feiring av byjubileum. Det er stort press på teknisk for å kunne bidra i den sammenheng. Statuer skal rehabiliteres, kant- og belegningsstein skal rettes, blomster og trær skal plantes. Det er lagt inn ,- til dette arbeidet i budsjett Deler av arbeidet løses i samarbeid med NAV som har prosjekter knyttet til vedlikehold av statuer og paviljonger pågående. Andre inntekter: Prognose tilsier en svikt i inntekter tilsvarende ca ,- og er i hovedsak knyttet til byggesak og Rokke avfallsplass. Brann rapporterer om en prognose tilsvarende ,- i merinntekt. Denne må imidlertid sees i sammenheng med en økt lønnsbelastning. Sum område: Positivt avvik i størrelsesorden ca ,- Tiltak for å dekke inn avvik: Side22

23 Vedlegg økonomirapport Regnskap pr. Budsjett Prognose Avvik Enhet januar pr. januar Fellesinntekter NAV Rådmannen IT Fellesfunksjoner Kommunalsjef personal, økonomi og IT Økonomi & plan Personal & Organisasjon Sum Sentral/ Felles Kultur & Idrett Sum Kultur & idrett Teknisk Forvaltning Miljø og Landbruk Plan Brann Rokke avfallsanlegg Teknisk Drift Kommunalsjef Teknisk Sum Teknisk Felles grunnskoletjenester Tistedal Skole Berg skole Folkvang skole Gimle skole Hjortsberg skole Låby skole Os skole Prestebakke skole Idd skole Risum skole Rødsberg skole Strupe skole Halden kompetansesenter PPT Barnehagene felles/private Bergknatten barnehage Bjørklund barnehage Karrestad barnehage Stangeløkka barnehage Tistedal barnehage Brekkerød barnehage Isebakke barnehage Familiens hus Sum Undervisning og oppvekst Helse og omsorg Sykehjem Hjemmebaserte tjenester Basistjenester Koordinerende fellestjenester Sum Helse og omsorg T O T A L T Kontroll #REF! #REF! #REF! #REF! Vann Avløp Renovasjon Side23

24 Vedlegg økonomirapport Havn VAR og Havn Side24

25 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F / Mette Sörvik Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalget for helse og omsorg Utsendte vedlegg Statusrapport helse, omsorg og sosiale tjenester Kommunalavdeling helse og omsorg og NAV gir månedlig rapport om status og utvikling i tjenestene. Rapporten tar utgangspunkt i pasient-/brukersituasjonen i tillegg til en driftsmessig gjennomgang. Medsaksbehandlere: Anniken Nilsen, Marianne Horgen, Linda Sannes Bakstad, Merete Tangen, Halvard Bø, Mona Carlsen, Astrid Nordstrand Enhet sykehjem Plass situasjon; brukere og pasientlogistikk Samtlige langtidsavdelinger har fullt belegg. På intermediær og rehabiliteringsavdelingen er det en høy og effektiv pasientsirkulering. I januar tok enheten i bruk beredskapssenger på rehabiliteringsavdelingen, på Iddebo og på intermediæravdelingen. Normal drift igjen fra februar. Fortsatt stor etterspørsel etter plasser til personer med demens. Økende antall yngre personer med demens. Det oppleves utfordrende å sette sammen bogrupper som kan fungere godt sammen, da enkelte personer med demens trenger ekstra skjerming eller et tilbud tilpasset yngre personer med demens. Har i en periode på ca. 2 måneder vært nødvendig med styrket bemanningen på en avdel.ing på Solheim, 1-1 dag og kveld, tiltaket har opphørt nå. Dagsenteret for personer med demens fortsetter sin reserveløsning for å gi flest mulig tilbud til de som har søkt og fått innvilget plass. Dette gjør at det tilbys 50 dagplasser i løpet av en uke istedenfor 30, uten økning av bemanning En benytter i stor grad prosjektressurs ambulerende dagtilbud for personer med demens, som har utspring på Bergheim demensboliger. Det medfører reduksjon av miljøtiltak for beboere på Bergheim, til fordel for at flere hjemmeboende kan få tilbud om dagtilbud. En mener allikevel at det er riktig prioritering, da reduksjon i dagtilbudet vil gi store konsekvenser og økt trykk på både hjemmesykepleie og sykehjem. Pr 31.1 er det 4 brukere som står på venteliste for dagplass. Enheten har søkt departementet om tilskudd for å øke tilbudet for hjemmeboende demente i Kreftkoordinator i Halden og Aremark kommuner Kreftkoordinator har blitt en viktig ressurs og bindeledd for god og helhetlig pasienttilbud for kreftpasienter i Halden og Aremark kommuner. Det er fortsatt stor etterspørsel etter Side25

26 råd/veiledning fra både pasienter, pårørende og ansatte i kommunen. Det legges godt til rette for de som ønsker å kunne dø hjemme. Månedlig arrangeres det kreftkafe på Helsehuset med høy deltakelse. Ulikt program hver gang. Bemanning og kompetanse I løpet av årets første måned har det vært gjort en stor jobb med å skrive og få godkjent nye turnuser, samt omplassere/innplassere ansatte i stillinger. Det har vært gjennomført mange drøftinger med enkelt ansatte og tillitsvalgte. Ansatte har opplevd stor usikkerhet i forhold til nedbemanning, usikre fremtidige arbeidsforhold og lavere grunnbemanning. Lederne har brukt mye tid til dette arbeidet. Enheten har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse, men har utfordringer i forhold til marginal grunnbemanning. Enheten er meget sårbar da det gjelder vikarer i sykepleie vakter, spesielt netter og helger. 1.jan-15 startet prosjekt «Personsentrert omsorg» på Iddebo sykehjem. Alle pasienter skal få et tilbud om individuell oppfølging 2 ganger pr uke. Høgskolene har i samarbeid med avdelingslederne og ansatte på Iddebo laget et opplegg som skal ivareta den enkelte pasients individuelle behov. Prosjektet «De 6 sn» er nå igangsatt på 4 avdeling som pilotprosjekt. Også dette prosjektet har fokus på personsentrert tiltak og individuell omsorg i livets sluttfase. Dette er en modell som brukes i Sverige. Halden/Lindrende enhet er først med å implementere modellen i Norge Lindrende Enhet har fått midler over statsbudsjettet for implementering av modellen. Det vil arrangeres 6 fagdager for personalet på avdelingen. Enhet sykehjem har også igangsatt et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Østfold og Karrestad sykehjem for å gjennomføre en tilpasset spørreundersøkelse ad brukertilfredshet. En avdeling på Solheim og 3. avdeling på Helsehuset er med i den nasjonale satsingen for å redusere og forebygge fall hos våre pasienter. ( Nasjonal sikkerhetsprogram for økt kvalitet i helsetjenester i Norge). For å møte dagens og fremtidens utfordringer, har enheten fokus på kompetanse og opplæring, både gjennom prosjekter hvor vi selv organiserer opplæring ved hjelp av egne ansatte. Det er stor aktivitet blant ansatte til å ta etter- og videreutdanninger, stor deltakelse på interne kurs, meget stor aktivitet på ulike e- læringsmoduler og ikke minst studiesirkler. Ansatte gjør en stor del i egen fritid. På den måten tar ansatte ansvar for egen og nødvendig læring i samhandling med nærmeste leder. Hovedfokus i januar har vært opplæring i en metode for observasjon og tiltak til akutt kritisk syke pasienter, kalt Alert. Nå har over 100 medarbeidere gjennomgått kurskonseptet i Enhet sykehjem og på legevakten. Det vil bli tilbudt opplæring også til sykepleiere i omsorgsboliger og hjemmebasert tjeneste nå fremover. Helsehuset, ved intermediæravdelingen har fått utdannet 4 Alertinstruktører som skal videreføre opplæringen. Det er av stor betydning at vi har gode og felles verktøy for klinisk observasjoner av kritisk syke og hvilke tiltak som skal iverksettes. Gjennom samhandlingsmidler mellom de ulike helsehus og sykehus har det blitt bevilget økonomiske midler til gjennomføringen. I samhandlingsmidlene er det også planer om utdanning av HLR instruktører. Sykefravær Enheten har hatt et høyt fravær i januar måned, 11,1 %. I januar har det vært et høyt korttidsfravær, mye influensa ol. Men det er fortsatt langtidsfraværet (over 40 dg) som er enhetens største utfordring. Det er kronikerne som er hovedutfordringen for enheten. Store variasjoner i fraværet mellom de forskjellige avdelingene. Vi fortsetter det tette samarbeid med NAV og Jørgen Quist, lederne søker NAV om tilretteleggingstilskudd på de ansatte det er mulig på. Stort fokus på nærvær. Side 2 av 2 Side26

27 Ledelse Enhet sykehjem har en velfungerende ledergruppe, som bistår hverandre på tvers av både avdelinger og sykehjem. Enheten har utfordringer da to av enhetens avdelingsledere er sykemeldte. Dette gir betydende effekter i drift og for prosesser. Tilstedeværende ledelse er viktig for kontinuitet og arbeidsmiljø. Ledelsen har fokus på daglig drift, økonomistyring og myndiggjorte medarbeidere. Lederne opplever til tider en hektisk hverdag blant annet grunnet nedbemanning, nye turnuser og samtaler med tillitsvalgte og ansatte. Enhet hjemmebaserte tjenester - hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten Plass-situasjon og brukere Antall brukere er tilnærmet stabilt i både hjemmehjelpstjenesten og hjemmesykepleien. Man opplever en økt kompleksitet i oppgavene, og vi har den senere tid fått meldt / gitt bistand til barn med behov for medisinsk teknisk bistand. I tillegg får tjenesten meldt flere yngre brukere, da særlig kreftsyke, som ønsker å avslutte livet i hjemmet. Tjenesten opplever også en økt kompleksitet ifht. oppfølging hos brukere med sammensatt problematikk ifht rus, psykiatri og må ta stilling til evnt. behov for utredning av barneverntiltak i familien. Dette krever stor bredde i fht kompetanse og særs omstillingsdyktige medarbeidere. Oppfølging av demente brukere i hjemmet er en utfordring. Tjenesten merker også økt press ifht å beholde flere brukere hjemme lenger som følge av nedleggelse av institusjonsplasser. I tillegg oppleves det oftere utfordringer ifht brukere med behov for hjelpemidler som skrives ut fra institusjon før hjelpemidler er på plass. Dette fører til økt personellbehov hos bruker. Bemanning og kompetanse: Oppsigelsene til de overtallige er levert ut. Færre enn 50% av de oppsagte i enheten har takket ja til tilbud om helgestilling. Vi mister gode, stabile og dyktige medarbeidere og kollegaer, og dette oppleves tungt av både ledere og øvrig personale. Ansatte med tilleggsoppgaver forsvinner ut, og det må foretas opplæring av nye til disse oppgavene. I tillegg har vi flere langvarige vikariater som må dekkes. Dette dreier seg om sykefravær som forventes å bli langvarig, samt at enheten har 2 frikjøpte hovedtillitsvalgte. Flere høyskole utdannede (sykepleiere) har sluttet den siste tiden, og flere varsler at de er på utkikk etter annet arbeid. Enheten får tilført 4 nye medarbeidere etter omorganiseringen, og vil ta i mot disse på best mulig måte. Nye turnuser er godkjent, og starter opp Tre med varighet på et år, to med varighet på 6 mnd. pga. flere vakante stillinger. Nærværet i januar 86% mot 82 i desember. Også i denne måneden høyere korttidsfravær, og jevnere fordeling av fraværet på de ulike gruppene. Det høye fraværet og nedgang i vikartilgangen fører til stor slitasje på både ledere og ansatte. Kvalitet Vi har fokus på effektivisering av arbeidet, og samarbeid på tvers av gruppene. Lederne deltar daglig i fordeling av brukere for å sikre best mulig ressursutnyttelse og kvalitet. Det er fortsatt for mange avvik i driften, og det jobbes aktivt med tilbakemeldinger til ansatte for å bedre kvaliteten på tjenesten som ytes av hver enkelt. I tillegg jobbes det med tiltak på systemnivå. Enheten står uten fag- og kvalitetsrådgiver, og dette merkes godt ifht. fremdrift i kvalitetsarbeidet. 2 ansatte fra hver gruppe deltar på opplæring for etikkveiledere, og alle Side 3 av 3 Side27

28 sykepleiere skal i løpet av våren kurses i «ALERT», et vurderingsverktøy til bruk på syke pasienter. Ledelse Tre avdelingsledere er nå fast tilsatt. Utlysning på de to øvrige ligger ute som ekstern utlysning. Ansatte hentet fra drift fyller fortsatt disse stillingene i påvente av faste ansettelser. Ledergruppa jobber effektivt og godt sammen, og dette bidrar til økt samarbeid på tvers av gruppene. Enhet omsorgsboliger Plassituasjonen Plass situasjonen i omsorgsboligene er stabil, men antall vedtakstimer har steget fra desember 2014 til januar 2015 med 600 timer pr. måned. Omsorgsboligene tar i økende grad i mot brukere med større behov for pleie- og omsorgsvedtak og medisinsk oppfølging. Dette er en følge av samhandlingsreformen og en reduksjon av korttids- og sykehjemsplasser i kommune. Bemanning og kompetanse Enheten reduserer bemanningen på alle steder bortsett fra boligene på Bergheim og den totale reduksjonen er på 10 årsverk. Omsorgsboligene har en lav dekning sykepleiere og vernepleiere i forhold til å være rustet til å møte dagens utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Det er stort behov for rekruttering av høyskolekompetanse til omsorgsboligene. Kvalitet Avviksrapporteringen følges tett og rapporteres i henhold til ruiner. Det arbeides kontinuerlig med forbedringsarbeid og lukking av avvik. Ansatte i omsorgsboligene har fått informasjon om «veilederen.no» der en rekke nettbaserte kurs er tilgjengelig. Mange ansatte har gjennomført kurs og vi har hatt spesielt fokus på kurs i avvikshåndtering, dokumentasjon og taushetsplikt. Ledelse Omsorgsboligene har ledere på plass på alle boliger. Det blir gjennomført ukentlige avdelingsledermøter med enhetsleder og de blir oppmuntret til å ha fokus på kollegastøtte seg i mellom. Det har vært en krevende tid for ledere på alle nivåer, men lederne har klart å stå i arbeid og følger opp tett ute i avdelingene. Enhet samlokaliserte boliger Plassituasjonen; brukere og pasientlogistikk Enheten har stort sett stabilt antall brukere Kommunen kjenner til flere henvendelser av nye personer/brukere som er i behov for tjenester i samlokaliserte boliger. Det er stort behov for oppretting av barnebolig da dette ikke finnes i dag, og flere av søkerne er barn. Enheten fikk i mai 2014 tilført avdeling ambulerende miljøarbeidertjeneste som i dag yter bistand til 27 brukere. Det er stor pågang på dette teamet da flere brukere drar nytte av oppsøkende/ambulante tjenester. Behov for bistand fra dette teamet meldes svært ofte fra Koordinerende fellestjeneste. Totalt yter enheten bistand til 107 brukere pr dato. Side 4 av 4 Side28

29 Bemanning og kompetanse Bemanningsfaktoren er lav, og det er direkte tid på 90 % i turnus (dvs direkte arbeid med bruker etter vedtatte enkeltvedtak). 10 % passiv tid er f.eks overlapping eller passive nattevakter. Alle turnuser er utarbeidet på bakgrunn av brukernes individuelle vedtak. Det er lav dekning av høgskolekompetanse i enheten, det er særlig behov for vernepleiere som har sin kompetanse på nettopp brukergruppen i enheten. Også i ny tilført ambulerende miljøarbeidertjeneste er høgskolekompetansen svært lav kun en stilling av 16 årsverk. Det er utarbeidet kompetanseplan for kommunalavdelingen, der statistikk over de ulike utdanningene framkommer. Planen foreslår tiltak i forhold til kompetanseheving og forslag til rekruttering/skolering av ansatte. Enheten har egen kompetanseplan med mye internkursing/opplæring holdt av fagleder. Kvalitet Hovedmålsetting er at bruker skal være mest mulig selvhjulpen, og målrettede tiltak er metode med dette som hensikt, men også for å unngå vold/trussel situasjoner. Hos enkelte brukere må det settes inn tiltak etter HOL kap.9. Trygghet hos personell er viktig for riktig bistand, og forebygging av utfordrende atferd. Fagleder i enheten bistår samtlige avdelinger med intern opplæring og veiledning. Enheten er stor og det er mange kompliserte saker. Fagleder samarbeider tett med koordinerende enhet ifht. HOL Kap. 9 saker og vedtak. Der bruker har vedtak etter HOL kap. 9, er det krav om at minst en av de ansatte skal ha 3-årig høgskoleutdanning. Det kan være krevende å imøtekomme dette grunnet lav høgskoledekning generelt i enheten og betinger at stillinger må lyses ut eksternt. Enheten har nedbemanningskrav tilsvarende 17 årsverk. Dette vil medføre store utfordringer for ansatte og tjenestemottakere. Brukere må i større grad dele bistand, og det må bli «fellesbaserte» løsninger på en del oppgaver/aktiviteter. Lederne har nå utarbeidet nye arbeidsplaner med den bestemte reduksjonen, og enheten vil fortsatt kunne gi gode nok og forsvarlige tjenester. Noe av reduksjonen har blitt «tatt» av indirekte tid (planleggings- og administrativ tid). Enheten vil fortløpende følge opp konsekvenser for brukerne etter nye turnuser. Ledelse Det har i enheten vært nedbemannet med 4 årsverk ledelse. Avdelingsledere i samlokaliserte boliger har ansvar for 3 ulike avdelinger geografisk spredt, og arbeider direkte i miljøet også kveld og helg hver 6. uke dette gir mindre ledertid. Det er stort fokus på økonomikontroll i enheten, og det arbeides med prognoseforståelse og oppsett av dette i samtlige avdelinger. Dette for å få godt eieforhold og ansvarsforståelse for eget budsjett. Enheten er i gang med nedbemanningsprosessen. Nye turnuser er nå klare etter de nye rammene. Avdelingslederne har stått i svært krevende situasjoner, særlig ovenfor de ansatte som har mottatt oppsigelser men også ovenfor de som skal være igjen i avdelingene med mindre ressurser. Både avdelingslederne og øvrige ansatte har til tross for krevende dager og oppgaver hatt fokus på brukernes beste under hele prosessen. Prosessen er på ingen måte over enda, og det gjenstår mye krevende arbeid men det er fokus og vilje til å se framover å finne alternative måter å arbeide på i enheten. Ledergruppen samarbeider i større grad på tvers i forhold til ressurser, og flere ansatte bistår i mer enn en avdeling. Enhet basistjenester Enhet basistjenester består av de tre områdene behandlende tjenester, rus og psykiatri og rehabilitering og aktivitet. Plassituasjon, brukere og pasientlogistikk Det er per 17. februar 874 ledige fastlegeplasser fordelt på 6 leger i Halden kommune. Fengselshelsetjenesten venter på en endelig avgjørelse på hvorvidt fengselet skal utvides med 100 plasser. En utvidelse vil måtte innebære en tilsvarende oppgradering av helsetjenesten noe som sannsynligvis vil gi mulighet for en mer effektiv drift. På den annen side vil det kunne by på plassmessige problemer da Side 5 av 5 Side29

30 lokalene hvor de holder til i dag, gir lite rom for økt aktivitet. Fengselsledelsen har signalisert at det vil komme nærmere informasjon i løpet av mars/april Psykiatriteamet og rusteamet sliter fortsatt med kapasiteten. Når det gjelder rusteamet har dette sammenheng med at 1,9 (av i alt 4,5) årsverk står ledig. 1,5 årsverk er nå utlyst, men erfaringsmessig går det fort et halvt år før stillingene er besatt og i funksjon. Situasjonen krever til dels en omfordeling av oppgavene, samt en streng prioritering med hensyn til hvilke pasienter en gir et tilbud. Dette skaper høyt arbeidspress og frustrasjon hos de ansatte. Kvalitet Alle sykepleierne ved Legevakten for Aremark og Halden er nå opplært i ALERT. ALERT er et kommunikasjons- og sorteringsverktøy som benyttes for å identifisere risikopasienter og kritisk syke pasienter. Legevakten vil begynne å bruke verktøyet fra mars måned. Det har i lengre tid vært arbeidet med å få på plass en bakvaktsordning for lege på vakt for blant annet å dekke fravær når lege er på utrykning på rød respons eller ved stor pågang på legevakt. Det tas sikte på at ordningen skal være på plass til påske. Psykiatritjenesten starter i løpet av februar opp en angstmestringsgruppe, samt et nytt kurs i depresjonsmestring (KiD). I tillegg har en den siste tiden startet flere såkalte «enfamiliegrupper» - en form for kunnskapsbasert familiearbeid rundt psykotiske pasienter. Bemanning og kompetanse Sykefraværet i enheten var i desember 7,0 %. Langtidsfraværet utgjorde 5,3 %. Foreløpige tall for januar er henholdsvis 8,3 % og 4,3 %. Dette er vesentlig høyere enn i Nedgangen i langtidsfraværet er positiv og indikerer at sesongbetont korttidsfravær utgjør en vesentlig del av fraværet. Fra område rehabilitering/aktivitet meldes det således om mye influensalignende sykdom som er langvarig, og som nødvendigvis fører til lavere aktivitet i de avdelingene der det ikke settes inn vikarer. Ved en av enhetens avdelinger har begrenset innleie ved sykdom skapt stor frustrasjon i personalgruppen. I arbeidet med dette er det avdekket mer omfattende og grunnleggende arbeidsmiljøproblematikk. Temaet er tatt opp på personalmøter og det er nedsatt en gruppe som skal ha fokus problemene. Ledelse Gjennom Prosjekt helsehus har en nå startet arbeidet med å planlegge innholdet i og organiseringen av kommunens fremtidige helsehus. Målet er å se på hvordan en kan samlokalisere og samorganisere tjenestene for best mulig å fremme forebygging, tidlig behandling og bedre samhandling i kommunehelsetjenesten i samsvar med føringene i Samhandlingsreformen. Dette vil innebære en større omorganisering som først og fremst vil berøre Enhet basistjenester og institusjons-helsetjenesten. Prosjektgruppen skal jobbe intensivt, og prosjektet forventes ferdig i slutten av april. Utbedringene av Båstadlundsystemets avdeling på BRA-veien er nå i ferd med å avsluttes. Det blir svært bra med nytt stellerom, både for brukere og ansatte. Det blir også lyst og fint i oppholdsrom og trappegang. Koordinerende fellestjeneste Status pasienttilstrømning og logistikk i perioden per januar 2015 Tilstrømningen av pasienter tilbake til kommunen etter en Sykehusinnleggelse med behov for ulike tjenester holder seg på et stabilt nivå med mellom pasienter pr måned. Side 6 av 6 Side30

31 Januar Tjenesten Korttidsopphold Pasienter med behov for korttidsopphold etter innleggelse i Sykehus var per januar 2015 totalt 131 pasienter med følgende fordeling på våre korttidsavdelinger avdelinger: Ordinære korttidsopphold med hovedfokus- tett medisinsk behandling/ oppfølgning etter sykehus opphold 55 pasienter Rehabiliteringsopphold med hovedfokus- mobilisering/ Rehabilitering etter sykehusopphold 11 pasienter Opphold på Lindrende enhet- hovedfokus Lindrendebehandling 2 pasienter Korttids opphold på Iddebo 1 avd- med hovedfokus på mobilisering- 6 pasienter Per januar 2015 er det 7 ledige langtidsplasser 3 avd Halden Sykehjem som er besluttet ikke belagt med nye pasienter med behov for langtidsplass sykehjem. Plass situasjonen er under kontinuerlig press, og sektoren opplever at det er utfordringer knyttet til å nedskalere antall plasser. Særlig gruppen pasienter som i dag bor i omsorgsbolig, trygdehybel og fra brukere som bor i eget hjem med bistand fra hjemmesykepleien, erfares det økt press mot å få tildelt sykehjemsplass. Hjemmebasert Tjeneste Fra sykehuset til hjemmebaserte tjenester er det pr- januar 64 pasienter disse med økt bistandsbehov etter sykehusinnleggelsen. 17 av disse brukerne er helt nye og har ikke hatt tjenester i kommunen fra før Dette er pasienter som før samhandlingsreformen ikke var i behov av bistand fra hjemmebaserte tjenester. Eks intravenøsbehandling med antibiotika. Disse pasientene var tidligere innlagt til behandlingen var avsluttet. Tjenesten Intermediær opphold Antall pasienter på Øhj. hjelp tilbudet var i januar 21 pasienter med en gjennomsnittlig liggetid 4 døgn pr bruker per opphold. Koordinering av pasientflyten generelt Koordinering av pasientflyten mellom Sykehuset Østfold og HK forgår helt etter avtalte retningslinjer. Det meldes fortsatt inn og i økende grad fra hjemmebasert tjenester behov for bistand sine brukere høyere opp i omsorgstrappen eksempel til korttidsplasser/avlastningsplasser Bruk av såkalte «akuttplass» til bruker hvor bistandsbehovet ikke er medisinsk relatert, men relatert til behov for økt bistand i forhold til pleie og omsorg er stabilt på 2-3 brukere hver måned. Slike behov løses sammen med tjenestene. En ny utfordring innen koordinering av pasientflyten er et stadig økende behov for annet tilbud til brukere som bor i døgnbemannet omsorgsbolig da brukere /pårørende opplever at bistandsbehovet ikke blir dekket i boligen. Det søkes derfor hyppigere om langtidsplass sykehjem for bruker som allerede bor i døgnbemannet omsorgsbolig. Pasienter og bruker som er i behov av korttidsopphold etter sykehus innleggelse er i økende grad avhengig av bistand, utover bistand fra hjemme sykepleie, korttidsoppholdene blir ofte av lengre varighet enn tidligere. Dette påvirker i større grad enn tidligere handlingsrommet for optimal flyt og koordinering av korttidsplasser Side 7 av 7 Side31

32 Kartlegging- og vedtaksteam Kartleggingsteamet mottok i oktober- desember 373 søknader hvorav det var søkt på 541 ulike helsetjenester. Av disse 373 søknader kartla kartleggingsteamet 302 søknader. Antallet søknader ligger på ca st under disse måneder og det er en økning fra tidligere måneder. Vi ser fortsatt flere søknader fra nye brukere som tidligere ikke er registrert eller har pågående tjenester, men og også flere henvendelser/søknader fra brukere og pårørende til de som har tjenester fra tidligere pga økt behov av tjenester. Under året 2014 har vi mottatt 1410 søknader hvorav det er søkt om 1947 st ulike helsetjenester. Søknads antall ligger på samme nivå som i 2013 Rettsikkerhet ved bruk av makt og tvang overfor personer med utviklingshemning Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap. 9 omhandler de rettssikkerhetsmessige og administrative tiltak som er pålagt kommunen å ivareta når det anvendes tvang og makt overfor personer med utviklingshemning. Formålet med reglene er å hindre at personer med utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for vesentlig skade, og forebygge at kommunen må gripe inne med bruk av tvang og makt. Det er omfattende arbeid knyttet til å opprettholde kravene i lovverket. Forvaltningsleder, koordinerende fellestjenester er overordnet faglig ansvarlig for vedtakene. Koordinerende fellestjenester fatter vedtak, er arkiveringsansvarlig skadeavvergende meldinger, planlegger og gjennomfører kompetanseheving, gjennomfører internkontroll og administrerer ressursgruppe på området. Støttekontakt Pr januar 2015 er det 195 brukere som er innvilget støttekontakt. Det er og enkelte personer med støttekontaktvedtak som mangler støttekontakt.. Veiledning og oppfølging av nye og gamle støttekontakter er viktig og det arbeides jevnlig med å rekruttere nye støttekontakter. Avlastning Avlastning er viktig for foreldre/pårørende for at de skal kunne klare å stå i krevende omsorgsoppgaver. Avlastningsvedtak innvilges ut fra en kartlegging og en konkret vurdering i forhold til den enkelte familiers situasjon. Koordinerende fellestjeneste mottar for tiden mange søknader om avlastning både i institusjon og privat regi. Bostøtte / Husbank: Statistikken viser at det er et betydelig antall husstander/søkere i vår kommune som innvilges bostøtte fra Husbanken hver måned. Termin- utbet Søkere Innvilget Avslag Samlet beløp 12/13- januar /14 -feb /14- mars /14- april /14- mai /14-juni /14-juli /14-august Pga ny ligning 8/14-september /14-oktober /14-november /14-desember /14-januar Side 8 av 8 Side32

33 Startlån 2014: Mnd Innvil Utbetalt lån Utbetalt Tilskudd Avslag lån klagesak Klagenemnda i HK, vi medhold/ omgjøring Januar Februar Mars April Mai Juni Juli , Opprettholder vedtak August Septemb er Opprettholder vedtak Oktober , Novemb er Desemb er 1 Omgjør vedtak Omgjør vedtak Tilskudd til etablering 2014 kr 3 mill: avskrives med 5% for hvert fullførte kalenderår Halden kommune fikk innvilget kr til tilskudd til etablering. Tilskudd til tilpasning kr : avskrives med 10 % for hvert fullførte kalenderår Ekstra tilskudd til tilpasning kr Klagesaker vederlag/ etter oppgjør for 2012 sendt Fylkesmannen og mottatt svar 2014 Mnd Innsendt Medhold Trukket Del omgjøring ID Januar Februar ,5923,2893,2393 Mars April 3 (5923,2393,2893) 1 ( 23599) Klagesaker vederlag/ etter oppgjør for 2013 sendt Fylkesmannen november 2014, med svar våren November ,5963, 33728, Boligsosialt utviklingsprogram 2014 har vært et svært aktiv år med realisering av tiltakene i prosjekt «En dør inn» og «Bo-oppfølging og kompetanse». Funksjonene Boligkoordinator, sammen med Boligkontakt i NAV og Miljøvaktmesterne har vært operative siden februar/mars Erfaringene og tilbakemeldingene har vært svært positive. Som et ledd i prosjektet «En dør inn» har det også vært skissert et behov for et større servicesenter, slik at enkelte funksjoner kunne være tilgjengelige som en del av servicesenteret. Hovedelementene i det handler om økt effektivitet og økt helhetlig tilnærming fra første møte med søker om bolig og/eller tjenester. Hovedrollen i dette er Boligkoordinator. Funksjonen er startet opp men den fysiske delen av prosjektet knyttet til Servicesenteret ikke er iverksatt. Side 9 av 9 Side33

34 Årsrapporten for 2014 skal være klar i løpet av februar 2015 men det kan kort orienteres om foreløpige tall og erfaringer: Boligkoordinatoren mottar og «filtrerer» alle henvendelser knyttet til bolig og behov. Denne er avgjørende og sørger fortløpende for at de ulike virkemidlene og tiltakene i den enkelte sak «treffer» best mulig. Miljøvaktmesterne har vært koblet inn i 109 saker i De har i hovedsak jobbet med å endre boligsituasjonen til et betydelig bedre nivå, primært ved å hjelpe til med flytting, diverse praktiske oppgaver, motivasjon, fjerning av søppel og bistand til restanser. Videreformidling til eksisterende tjenester i kommunen og samarbeid med aktuelle instanser. Det har vist seg at rollen Miljøvaktmester, metodikk og deres «form» er svært avgjørende for å bygge relasjon og for å komme i posisjon der det har vært vanskelig for øvrige tjenester. Boligkontakt i NAV har vært koblet inn i 59 saker, mer enn 40 familier med barn. Sammen med Miljøvaktmesterne har det blitt arbeidet med å enten finne midlertidig eller fortrinnsvis varige løsninger for personer og familier som ikke har et sted å bo, eller bostedet er mer eller mindre ubeboelig. Det viser seg så langt at hovedvekten av brukergruppen er vanskeligstilte på boligmarkedet med rus- og eller psykiske lidelser. I all hovedsak bistås personer som mottar ytelser fra NAV (f.eks. uføretrygd). I tillegg til interne aktører er det hyppig kontakt og samarbeid med blant annet private utleiere, borettslag, Namsmannen og Politiet. Opprinnelig prosjektgruppe i prosjekt «Bo-oppfølging og kompetanse» utgjør nå Tverrfaglig boligsosialt team. Teamet ledes av opprinnelig prosjektleder, vil ha to til tre møter pr semester og diskutere ulike temaer og problemstillinger knyttet til boligsosiale spørsmål. Samle erfaringsbasert kunnskap og dele ny kompetanse. Husbanken varsler at Programarbeidet vil fortsette ut 2015 og at den Nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for velferd», gir ny retning på det boligsosiale arbeidet fra Blant annet skal Husbanken på vegne av fem direktorat, i løpet av 2015 utarbeide en veileder i Boligsosialt arbeid. Blant andre deltar Halden kommune med innspill i dette. Det søkes Husbanken om midler og aktiviteter for 2015 med frist 1. mars. Det vil først etter dette være klart fra Husbanken hvordan rammene og arbeidet for programvirksomheten i 2015 blir seende ut. Rådmannen legger til grunn at de aktivitetene som foreligger i søknad om ny avtale er fokus i 2015 og at det boligsosiale arbeidet fortsetter i et samspill mellom virkemidler fra Husbanken og tilskuddsmidler fra AVdir/Fylkesmannen. NAV-Halden NAV-Halden fortsetter i 2015 med tiltak som skal bidra til at de menneskene som står langt fra arbeid, skal gjøres i stand til å delta i samfunnet gjennom Arbeid og aktivitet. NAV har en tro på at det er til det beste for alle våre brukere at de er i aktivitet. Vi skal fremdeles bidra til å gi mennesker muligheter. Det gjør vi gjennom statlige tiltak og våre prosjekter. I 2015 vil vi ha fokus på følgende aktiviteter: «Arbeid Først» Tiltaket er et samarbeid mellom IPAS og NAV personer i alderen år skal delta i prosjektet. De siste månedene har deltakerne fått statlig individstønad, men her brukes også muligheten til å jobbe for økonomisk sosialhjelp. Utgifter til drift av prosjektet belastes den økonomiske sosialhjelpen. Det blir ført fremmøtelister og deltakere som ikke møter blir trukket i månedlig utbetaling. Vi erfarer at dette er et tilbud som er svært viktig for våre brukere. Arbeidsoppgavene er varierte som for eksempel: gressklipping, snekring, vask av statuer, atrium på NAV, maling (Risum ungdomsskole), flyttinger (for NAV og Halden kommune), rydding på strender (Vanninga og Kruseter), luking og beskjæring av trær (Brekkerød) osv. Prosjektet har fått positive tilbakemeldinger fra samtlige oppdragsgivere og dette indikerer at det gjøres et godt arbeid. «Mestring gjennom jobben» Et mestringsprosjekt hvor en jobbcoach, ansatt i NAV Halden, gir veiledning og hyppig oppfølging til ungdommene i prosjektet. Prosjektmidler er tildelt gjennom Fylkesmannen i Østfold. Side 10 av 10 Side34

35 Prosjektet har så langt resultert i at; 3 har fått ordinær jobb, hvorav 1 med lønnstilskudd. Andre er i andre tiltak som; videregående utdanning, praksisplasser hos forskjellige foretak, jobbklubb hos Podium, eller yrkesrettet kurs hos AOF. Målet om aktivitet er nådd til for alle ungdommene. I dette prosjektet Halden kommune fremskaffet praksisplasser. Rett ytelse Til dette interne prosjektet benyttes ansatte ved NAV- Halden, bl.a økonomirådgivertjenesten. Det innebærer at det for tiden er lengre ventetid til denne tjeneste. Det går selvsagt ut over de personene som er i behov av råd og veiledning i en vanskelig økonomisk situasjon. Prosjektet har ca 40 personer som venter på en videre utredning og avklaring av sin situasjon. 8 personer venter på en avgjørelse ifht uføresøknader. Det er ventetid på 8 måneder ved NAV forvaltning. KVP, kvalifiseringsprogrammet Dette er et program som bidrar til at den enkelte får arbeidstrening tilpasset sitt behov, og retter seg til personer som har utfordringer med å komme inn på arbeidsmarkedet. NAV har for tiden 32 personer i programmet. De mottar sosialhjelp som lønn og har i hovedsak arbeidsoppgaver i kommunene. For tiden har ikke NAV- Halden mulighet til å ha en person øremerket til dette formålet. Både for den enkelte bruker og for arbeidsgiverne, er det mest hensiktsmessig at det er en person å forholde seg til. Boligoppfølger gjennom BOSO(boligsosialt utviklingsprogram) Dette er foreløpig en stor suksess. Vi merker at programmet bidrar godt ifht bostedsløse og oppfølging av de som har utfordringer med å bo. Sammen med forvaltning av brukernes privat økonomi vil det gi resultater på utgifter til husleie og strømrestanser. Det bidrar til at den enkelte skal mestre sin egen bosituasjon. Kirkens Bymisjon Samarbeidet med Kirkens Bymisjon fortsetter i NAV-Halden dekker utgiftene til prosjektet. Det benyttes også betydelige statlige midler. Det skal nå lages en intensjonsavtale med Kirkens Bymisjon om sportsbibliotek. Her skal det også etableres praksisplasser for personer på økonomisk sosialhjelp. Ny prosjektsøknad. Alle prosjekter videreføres og det søkes prosjektmidler. I tillegg er det søkt om midler til et nytt prosjekt for innvandrere. Prosjektet skal bidra til at bosettingen blir mer inkluderende med og fokus på raskere i jobb for personer i introduksjonsprogram. Side 11 av 11 Side35

36 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: / Sven-Erik Holter-Tollefsen Referatsak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg Fremdriftsplan - Økonomiplan Generell informasjon I henhold til vedtatt budsjett for 2015 skal rådmannen legge frem et program for kostnadsreduksjoner innen 1. mai Det foreslås at dette gjøres i forbindelse med økonomiplanen for Arbeidet med økonomiplanen tar utgangspunkt i økonomiplanen for Rådmannen vil i størst mulig grad forsøke å videreføre tiltak som er vedtatt i gjeldene planer. Dette gjelder også videreføring av forpliktende plan for inndekning av akkumulert merforbruk. Tjenestegjennomgang Agenda Kaupang fremla sin rapport etter tjenestegjennomgangen I rapporten pekes på et betydelig potensiale. Dette er imidlertid ikke noe som kan gjøres fra en dag til en annen, men gjennom strukturelle grep som får effekt frem i tid. Som Agenda Kaupang pekte på i sin gjennomgang av rapporten, er det allerede tiltak som er iverksatt. Bla. er det i Budsjett 2015 satt av midler til forprosjekter innenfor Helse og omsorg, der de største strukturelle endringer skal foregå. I forbindelse med økonomiplanarbeidet for , vil rådmannen vurdere alle de fremlagte tiltakene, samt foreta en risikovurdering av disse, før de eventuelt foreslås lagt inn i økonomiplanen. Alle tiltak vil eventuelt bli drøftet ifht lov og avtaleverk. Når det er sagt, Halden kommune har fremdeles en økonomi, der det økonomiske handlingsrommet er meget begrenset. Behovet for omstrukturering og tiltak er fremdeles tvingende nødvendig. Side36

37 Tidsplan Møte med formannskap og gruppeledere Temaer: - inntektsanslag - rammefordelinger - tiltak Medio mai Orientering om kommune proposisjonen for formannskap og gruppeledere Økonomiplan behandles i formannskapet Økonomiplan behandles i kommunestyret Side 2 av 2 Side37

38 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: U / Håkon Magne Knudsen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 2015/ Utsendte vedlegg Ikke utsendte vedlegg Servering- og skjenkebevilling Curtisen AS Denne saken er utredet etter prinsippet for fullført saksbehandling. Følgende har vært medsaksbehandlere: Kenneth Andrè Johannessen Sammendrag av saken: Det vises til søknad av hvor Curtisen A/S organisasjonsnummer v/ Kjell Borgar Riise søker om servering og skjenkebevilling for Curtisen AS Indre festning, 1767 Halden. Det henvises til tidligere bevillingshaver og konsept, Fredriksten Vertshus, i søknaden. Driften er hovedsakelig servering av mat og drikke til gjester som har forhåndsbestilt. Dette konseptet videreføres. Søker har benyttet seg av skjenkebevilling ambulerende/enkeltanledning ved anledninger uten avvik. Rådmannens innstilling: Curtisen A/S organisasjonsnummer v/ Kjell Borgar Riise født gis servering- og skjenkebevilling for Curtisen AS, Indre festning, 1767 Halden for alkohol gruppe 1,2 og 3 i med skjenketider etter bevillingsreglementets bestemmelser. Bevillingene gis til Saksutredning: Curtisen A/S organisasjonsnummer v/ Kjell Borgar Riise søker om servering- og skjenkebevilling for Curtisen AS, Indre festning, 1767 Halden. Det henvises til tidligere bevilling i søknaden. Tidligere har Fredriksten Vertshus driftet i disse arealene. Virksomheten er registrert i Brønnøysund registrene med organisasjonsnummer Side38

<Økonomikonsulenter>

<Økonomikonsulenter> <Avd. Økonomi> <Bistand i økonomiarbeidet> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-3 12.4.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.02.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 28.04.2015 Tidspunkt: 17:30 Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-2 13.3.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 23.3.217 Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: 17:30 Kommunestyresalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017

Halden kommune. Utvalgssak. Økonomirapport pr. juli 2017 Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-8 15.08.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 2017/611-9 07.09.2017 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Utsendte vedlegg 1 Fellesinntekter 2 Fellesfunksjoner

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 24.06.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapsalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 04.02.2015 Tidspunkt: 18:00 Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00

Tjeldsund kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: Tid: 12:30 14:00 Tjeldsund kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Tjeldsund rådhus Dato: 31.10.2016 Tid: 12:30 14:00 Forfall meldes til sentraladministrasjonen, på telefon 76 91 91 00 eller

Detaljer

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus

Møteinnkalling. Halden kommune. Hovedutvalg for administrasjon. Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00. Formannskapssalen, Halden rådhus Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 12.09.2012 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato:

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SKIPTVET KOMMUNE. Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: SKIPTVET KOMMUNE Utvalg: ELDRERÅDET Møtested: Sollia Bo- og servicesenter Møtedato: 18.11.2013 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 69806100 Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Bydelsdirektøren Saksframlegg Arkivsak: 201300399 Arkivkode: 121 Saksbehandlere: Brastad, Dalby, Kovp og Omane-Brobbey Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 25.11.2014 ØKONOMISK

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Arkiv: Arkivsaksnr: 214/212-1 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 1. tertial 214 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett 214

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: F40 2016/835-3 03.03.2017 Thea Dahlqvist Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for undervisning og oppvekst 15.03.2017 Utsendte

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: Tid: 13:30 Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 05.06.2013 Tid: 13:30 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan

Halsa kommune. Saksframlegg. Budsjett 2018 og økonomiplan Halsa kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/342-10 Saksbehandler: Odd Eirik Hyldbakk Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Halsa formannskap 85/17 28.11.2017 Halsa kommunestyre 14.12.2017 Halsa driftsstyre

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE

NOTAT OM ØKONOMIPLAN TIL FORMANNSKAPSMØTE NR. NOTAT OM ØKONOMIPLAN 2018-2021 TIL FORMANNSKAPSMØTE 11.12.2017 Bakgrunn En intern gjennomgang av investeringene har avdekket en feil i tallmateriale. Dette dreier seg om Myrvang-prosjektet og investeringsbeløp

Detaljer

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017

Økonomiske resultater Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomiske resultater 2016 Presentasjon for formannskapet av 17. februar 2017 Økonomisk oversikt - Drift Tall fra hovedoversikt Drift Regulert budsjett 2016 Opprinnelig budsjett 2016 Regnskap 2015 Differanse

Detaljer

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING

ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING ØKONOMIRAPPORTERING JULI 2015 MED BUDSJETTJUSTERING Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Svein Viktor Ellingbø Arkivsaknr.: 2015/5626-1 RÅDMANNENS INNSTILLING:

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 23.03. 40/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Saksmappe: 2015/7912-1 Saksbehandler: Jan Arne Alstad Saksframlegg Regnskapsrapport 2. tertial 2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen. Møteinnkalling 2/14 Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Møteinnkalling 2/14 Møte: Bydelsutvalget Møtested: Kantina, Akersbakken 27 Møtetid: Tirsdag 25. mars 2014 kl. 18.00 Sekretariat: 90744608 SAKSKART Saker til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 17/11 11/319 REGNSKAPSRAPPORT RAMME PR AUGUST 2011 SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: HELSE- OG SOSIALUTVALGET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 22.09.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 15.09.2011 Gyldig forfall meldes til lede Ole G. Koch, tlf. 926

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 20.11.2009 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser

(tall i hele tusen) Avvik forbruk institusjonsplasser Økonomirapportering pr. 31.12 2013 regnskap pr. 31.12 budsjett pr. 31.12 (tall i hele tusen) Avvik Samlet Bydel Ullern 826 759 840 163 13 403 Årsregnskap for 2013 er avsluttet og gjort opp med et regnskapsmessig

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE

HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE HØRING OM AKTIVITETSPLIKT FOR SOSIALHJELPSMOTTAKERE RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Larvik kommune støtter innføring av aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere. Kommunen forutsetter at den tilføres tilstrekkelige

Detaljer

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00

NB! Befaring fra havnevesenets kontor oppmøte kl 17:00 Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Havnestyre Dato: 18.09.2012 Tidspunkt: 18:00 Oppmøte: Havnekontoret kl. 17:00 for omvisning i havneområdet, Halden Båtforenings lokaler Eventuelt forfall

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2012/6788-1 Saksbehandler: Per G. Holthe Saksframlegg Budsjettsaldering 1. halvår 2012 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

Eldrerådet. Møteinnkalling

Eldrerådet. Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Utvalg: Eldrerådet Møtested: Dypedalåsen eldresenter Dato: 12.10.2010 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for administrasjon Møtested: Dato: Tidspunkt: Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: 18.11.2015 Tidspunkt: 16:00 Hovedutvalg for administrasjon Møterom 2, Storgata 7 - Wielgården Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45

Detaljer

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Alna Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201400757 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Marit Klausen Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget 22.05.2014 Bydelsutvalget 19.06.2014 ØKONOMISK

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF

Økonomiplan 2015-2018. Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Økonomiplan 2015-2018 Budsjett 2015 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse Organisasjon... 1 Innledning... 2 Drift og innvestering... 3 Budsjettet... 4 Oppsett budsjett... 5 Oppsummering... 6 1 1

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. Budsjettrammer Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2014/774-1 Saksbehandler: Kolbjørn Ballo Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 24.06.2014 Budsjettrammer 2015-2017 Rådmannens innstilling Formannskapet

Detaljer

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider.

Saksframlegg. 2. Bofellesskapet skal være bemannet på dag, ettermiddag og kveld i ukedager og i helger etter foreslåtte arbeidstider. Saksframlegg Arkivsak: 14/1791-1 Sakstittel: BOSETTING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER - 2014 K-kode: F30 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Økonomirapport nr

Økonomirapport nr Økonomirapport nr 3-2010 per 31. august 2010 Kommunestyret fattet i forbindelse med budsjettbehandlingen i møte den 17. desember 2009, sak 63/09 følgende vedtak: 8. Det legges fram økonomirapporter for

Detaljer

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet

9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig. 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet 9.0 Hel døgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig 9.1 Beskrivelse av tjenestene/botilbudet Denne tildelingskriteriene gjelder for tildeling av heldøgns omsorgsbolig (HDO) og omsorgsbolig og erstatter serviceerklæring

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-202. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 Saksframlegg REGNSKAP 2. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/996 Harry Figenschau Arkiv: K1-202 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 29.09.2010 055/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskapet

Detaljer

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013

Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 Status organisasjonsendringer og økonomitiltak i HSO 1.tertial 2013 HSO-komiteen 4.juni 2013 Eva Milde Grunwald HSO-direktør 06.06.2013 NAV Senter for rusforebygging Psykiske helsetjenester Helsetjenesten

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

<Alle kommunalavdelinger> Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 151 217/611-1 26.1.217 Iren Vestskogen Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Hovedutvalg for administrasjon

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 17/1366 Lnr.: 20590/17 Ark.: 145 Saksbehandler: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 Lovhjemmel: 1. Kommuneloven a. 44 og 45 pålegger

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00188-8 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 19.10. RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON PER

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer