RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS"

Transkript

1 RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS 2007 UTARBEIDET AV:

2 0. SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER VURDERINGSKRITERIER EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER INTERNE VURDERINGSKRITERIER FRAMGANGSMÅTE OG METODEBRUK FAKTA ASVO REVETAL AS VURDERINGER PROBLEMSTILLING Kommunestyresaker vedr. vedtekter, samarbeidsavtale og representanter til generalforsamlingen Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 (aksjeloven) Stiftelsesdokumentene Vedtekter Generalforsamlingens plikter Krav til styret og daglig leder Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 (regnskapsloven) Lov om bokføring av 19. november 2004 (bokføringsloven) Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester mellom Asvo Revetal AS og NAV Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) Krav til selskapet for å kunne tilby Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Krav til selskapet for å kunne tilby Arbeid med bistand (AB) Vurdering PROBLEMSTILLING Godkjennelse av budsjett for Asvo Revetal AS Vedtektene pkt Vedtektene pkt Politiske vedtak Vurdering Samarbeidsavtale mellom eierkommunene Antall arbeidsplasser, jfr. samarbeidsavtalen pkt Aksjonærkommunenes driftstilskudd, jfr. samarbeidsavtalen pkt Vurdering PROBLEMSTILLING Regnskapsanalyse Regnskap for årene Utvikling i utvalgte regnskapstall for perioden 1989 til Sammenlignbare tall Bankscore Vurdering PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING KONKLUSJONER PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING PROBLEMSTILLING ANBEFALINGER Vedlegg: 1. Vedtekter for Asvo Revetal AS 2. Samarbeidsavtale mellom eierne av Asvo Revetal AS 3. Sist avlagte regnskap Utarbeidet av Side 2 av 36

3 0. SAMMENDRAG Vestfold Kommunerevisjon har i eierskapskontrollen kontrollert om kommunens forvaltning av deres eierinteresser fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Gjennomført eierskapskontroll viser i hovedtrekk følgende: Asvo Revetal AS utøver sin virksomhet i tråd med lov, regler og vedtektenes formål. Praksis på enkelte områder avviker fra vedtektenes og generalforsamlingens krav. Det anbefales at vedtekter justeres i tråd med praksis. Det konkluderes med at selskapet har en effektiv og økonomisk forsvarlig drift sett i forhold til selskapets formål. Det vurderes at intensjonen med at aksjonærkommunene skal vedta budsjett ikke er oppfylt. Likeledes at avdrag på lån er belastet deltakerkommunene. Samarbeidsavtalen mellom aksjonærkommunene bør ajourføres og gjøres mer fleksibel i forhold til et stadig endret regelverk. Ut ifra styre- og generalforsamlingsprotokoller har selskapet fulgt opp prinsipielle krav og forhold. Kommunestyret bør tilflytes mer informasjon om vesentlige forhold. Pr. i dag er det lite eller ingen informasjon som tilflyter kommunestyret om selskapets årsregnskap, styrets årsberetning eller annen vesentlig informasjon. Utarbeidet av Side 3 av 36

4 1. INNLEDNING Generelt Gjennomføring av selskapskontroll er en lovpålagt oppgave i kommuner og fylkeskommuner, jf. kommuneloven med forskrifter. Kontrollutvalget skal påse at det gjennomføres kontroll med forvaltningen av eierinteressene i de selskaper som er omfattet av slik kontroll, herunder å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser i selskaper gjør dette i samsvar med kommunestyrets vedtak og forutsetninger (eierskapskontroll). Eierskapskontroll av Asvo Revetal AS Bestilling av ovennevnte kontroll er gitt Vestfold Kommunerevisjon av kontrollutvalgene i Re og Hof kommuner i henhold til plan for eierskapskontroll utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon. Avgrensning Eierskapskontrollen er avgrenset til de vurderingskriteriene som er nevnt i kapittel 4. Analyse av regnskapstall er i hovedsak basert på årene 2004, 2005 og FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER Formålet med eierskapskontrollen er å påse at Re kommunes og Hof kommunes forvaltning av sine eierinteresser i Asvo Revetal AS fungerer tilfredsstillende i henhold til kommunestyrets vedtak og forutsetninger, samt i henhold til aktuelt lovverk. Med bakgrunn i formålet med eierskapskontrollen er det utledet følgende problemstillinger: Utøves virksomheten i selskapet Asvo Revetal AS i tråd med gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir? Utøves virksomheten innenfor rammene av kommunestyrets vedtak og forutsetninger? Har Asvo Revetal AS en effektiv og økonomisk forsvarlig drift? Har selskapet fulgt opp prinsipielle merknader og forhold, herunder nummererte brev med påpekninger fra selskapets valgte revisor? Hvordan fungerer rapportering fra selskapet til Re kommunes og Hof kommunes egne politiske organer? Utarbeidet av Side 4 av 36

5 3. VURDERINGSKRITERIER Vurderingskriterier er en samlebetegnelse for de krav og forventninger kontrollør bruker for å vurdere funn som undersøkelsen avdekker. Nedenfor følger en oversikt over vurderingskriteriene som er brukt i dette prosjektet: 3.1 Eksterne vurderingskriterier Lov om aksjeselskaper av 4. juni 1976 nr. 59, 2-1 til 2-4 Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 nr. 44, 2-2, 4-5, 4-10, 5-1 til 5-16, 6-23 og 6-29 Lov om årsregnskap m.v. av 17. juli 1998 nr. 56 Lov om bokføring av 19. november 2004 nr. 73, 13 Forskrift om arbeidsmarkedstiltak av 20. desember 2001, kap. 6 og 7 Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester Varig tilrettelagt arbeid (VTA) mellom NAV Tønsberg arbeid og Asvo Revetal AS datert 5. desember 2006 Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester Arbeid med bistand (AB) mellom Aetat Tønsberg (nå NAV Tønsberg arbeid) og Asvo Revetal AS datert 28. februar Interne vurderingskriterier Vedtekter for Asvo Revetal AS Samarbeidsavtale mellom eierkommunene Aktuelle vedtak fra kommunestyret i eierkommunene Aktuelle vedtak fattet i styre og generalforsamling 4. FRAMGANGSMÅTE OG METODEBRUK Vestfold Kommunerevisjon har blant annet: - Sendt brev til ordfører med kopi til selskapet om oppstart av eierskapskontroll - Hatt oppstartsmøte med styrets leder og daglig leder - Hatt samtaler med sentrale personer i Asvo Revetal AS og Re og Hof kommuner - Sendt forespørsel til NAV Tønsberg arbeid - Analysert Re (Våle og Ramnes) kommunestyres og Hof kommunestyres vedtak og intensjoner ved etablering av selskapet - Analysert sentrale selskapsdokumenter - Analysert regnskapet for årene 2004, 2005 og Sett etter rapportering fra Asvo Revetal AS til kommunestyret i Re og Hof kommuner - Bestilt utvalgte dokumenter fra Brønnøysundregistrene Rapporten har vært forelagt Asvo Revetal AS til evt. uttalelse. Styreleder og daglig leder i Asvo Revetal AS ga følgende tilbakemelding, datert : Utarbeidet av Side 5 av 36

6 VEDR. RAPPORT OM EIERSKAPSKONTROLL ASVO REVETAL AS Vi har gjennomgått rapporten som er utarbeidet av Vestfold Kommunerevisjon, datert Vi synes det er hyggelig lesning og at revisjon ikke finner noen alvorlige problemstillinger men har merknader til noen formelle rutiner og praksis som må endres. Det som må endres er: Vedtektene ble første gang vedtatt i 1989, med en liten korrigering i Etter dette har det vært en kommunesammenslåing og endring i en del lover og forskrifter. Vedtektene vil bli behandle på første generalforsamling våren 2008 og justert i henhold til revisors merknader og gjeldende praksis. Revisors merknader til budsjettet og godkjenning av dette vil også bli endret ved at neste års budsjett blir forelagt generalforsamling for godkjenning. 5. FAKTA ASVO REVETAL AS Selskapet ble stiftet og holder til i Næringsbygget på Revetal i Re kommune. ASVO er en forkortelse for ArbeidsSamVirke i Offentlig virksomhet. Selskapets aksjekapital er på kr , fordelt på 3 aksjer à kr Hof kommune eier 1 aksje (33,33 % eierandel), mens Re kommune eier 2 aksjer (66,66 % eierandel). Ved stiftelsen av selskapet eide Ramnes og Våle kommuner 1 aksje hver. Selskapet tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) for personer (tiltaksdeltakere) som er tatt inn i arbeidsmarkedstiltak. Antall VTA- og AB-plasser er henholdsvis 20 og 8. Asvo Revetal AS fikk i oktober 2007 tilbud fra NAV om å søke på APS-plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet). Dette kan dreie seg om fra 3 til 8 APS-plasser. Av selskapets driftsinntekter for årene utgjør statlige og kommunale tilskudd ca. 76 %. De resterende inntektene stammer fra vare- og tjenestesalg. ASVO Revetal AS har egen internettside; Selskapets formål, jfr. vedtektene 2 Selskapets formål er å drive praktisk opplæring, produksjon, handel og annet tjenesteytende arbeid ved bruk av arbeidskraft rekruttert blant fysisk og psykisk funksjonshemmede og andre som ikke er i stand til å utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarkedet. Selskapet skal gi arbeidstakerne varig arbeid. For enkelte arbeidstakere kan det være en målsetting å sette i gang en lærings- og utviklingsprosess hos den enkelte, slik at han/hun i størst mulig grad når fram mot det mål å kunne utføre arbeid på det ordinære arbeidsmarked. Utarbeidet av Side 6 av 36

7 Det er et overordnet mål at selskapet i nært samarbeid med sine samarbeidspartnere (grunnskole, v.g.skole, kommunale helse- og sosialetater, arbeidskontor, trygdekontorer og eventuelle andre) skal arbeide for å gjøre den enkeltes totale livssituasjon så trygg og god som mulig. Organisering Selskapet har tre produksjonsavdelinger fordelt på plexiglass-bearbeiding, pakking og montering samt en tekstilavdeling med gardinbutikk. Styret vedtok i sak 10/07 den å legge ned driften av gardinbutikken pga. økonomi og at den ikke sysselsetter noen arbeidstakere. I perioden til leide Asvo Revetal AS lokaler. Nå eier selskapet lokalene de holder til i på Revetal. Seksjon 1 og 2 i Næringsbygget på Revetal ble overtatt den Selskapet disponerer 809 m2 lokaler. Ved utangen av 2006 var det 21 arbeidstakere i selskapet. I tillegg kommer daglig leder, 3 avdelingsledere og en butikkleder. Styret består av 3 medlemmer. Ifølge vedtektene skal alle styremedlemmene ha egne vararepresentanter. Det er ikke ansatterepresentant(er) i styret. Styret velges for 4 år av gangen og følger den kommunale valgperioden. Leder velges for hvert annet år av generalforsamlingen, mens nestleder velges av styret. En representant fra arbeidsmarkedsetaten tiltrer som observatør i styret. Ordførerne i aksjonærkommunene utgjør valgkomitè for styret. 6. VURDERINGER 6.1 PROBLEMSTILLING 1 Utøves virksomheten i selskapet Asvo Revetal AS i tråd med gjeldende lover og regler og innenfor de rammer som vedtektene gir? Kommunestyresaker vedr. vedtekter, samarbeidsavtale og representanter til generalforsamlingen Vedtak i kommunestyresak 93/88, Ramnes kommune, den : Utarbeidet av Side 7 av 36

8 Vedtak i kommunestyresak 105/88, Hof kommune, den : Vedtak i kommunestyresak 61/88, Våle kommune, den : Jfr. pkt. 8 hvor kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenne vedtekter og samarbeidsavtale. Utarbeidet av Side 8 av 36

9 Vedtak i formannskapssak 169/88, Våle kommune, den : Lov om aksjeselskaper av 13. juni 1997 (aksjeloven) Til orientering er et aksjeselskap som ble stiftet før aksjeloven av 13. juni 1997 trådte i kraft fra , å regne som et aksjeselskap og følger reglene i aksjeloven av 13. juni Asvo Revetal AS ble stiftet før ny aksjelov trådte i kraft og må følge reglene i ny aksjelov. Aksjeloven regulerer blant annet: - Krav til stiftelsesdokumentene - Krav til vedtektene - Generalforsamlingens plikter - Krav til styret og daglig leder Utarbeidet av Side 9 av 36

10 Stiftelsesdokumentene Selskapet ble stiftet på stiftelsesmøte den Stiftelsesdokumentene ble oversendt Brønnøysundregistrene hvor selskapet ble formelt godkjent registrert. Vurdering: Vestfold Kommunerevisjon konstaterer at selskapet formelt ble godkjent registrert i Brønnøysundregistrene. Minstekrav til stiftelsesdokumentet i henhold til aksjeloven av 4. juni vurderes av Vestfold Kommunerevisjon til å være oppfylt Vedtekter Se gjeldende vedtekter i vedlegg 1. Asvo Revetal AS vedtekter inneholder bl.a. følgende: Selskapets navn Selskapets forretningskontor Selskapets virksomhet og formål Selskapets aksjekapital Forkjøpsrett for andre eiere ved salg av aksjer, hvordan selskapet skal deles ved oppløsning av selskapet Antall styremedlemmer Hvem som representerer selskapet utad Hvem som er selskapets generalforsamling Hva den ordinære generalforsamling skal behandle Forslag til vedtekter som ble godkjent i de respektive eierkommunene ble endret i konstituerende generalforsamling den 27. januar 1989 på enkelte punkter. Etter dette har vedtektene blitt endret en gang. Pkt. 8 ble endret på ordinær generalforsamling den 7. mai 1993, sak 6. I saksopplysningene står følgende vedrørende endring av pkt. 8 i vektektene: På bakgrunn av retningslinjer fra arbeidsdirektoratet, fremmer styret ved ASVO Revetal forslag om forandring av vedtektenes pk. 8. Endringen gikk ut på at man endret fra fagteam til attføringsutvalg. Det ble i tillegg foretatt enkelte endringer i hvem som kan delta/sitte i utvalget, stemmeregler og formålet med utvalget. Endring av vedtektene ble oversendt Brønnøysundregistrene i august Til opplysning må endring av vedtekter sendes inn til Brønnøysundregistrene, ifølge foretaksregisterloven av 21. juni Vurdering: Minstekrav til vedtektene i henhold til aksjeloven av 4. juni vurderes å være oppfylt. Vedtektene vurderes også å være i tråd med minstekrav i aksjeloven av 13. juni Etter det vi kan se er feil versjon av vedtektene oversendt Brønnøysundregistrene i august 1993 etter endring av pkt. 8 på generalforsamlingen den 7. mai Utarbeidet av Side 10 av 36

11 For øvrig bør vedtektene endres på punkter som er berørt etter kommunesammenslåingen mellom Våle og Ramnes, jfr. bl.a. vedtektene pkt. 3. Forslag til endringer av vedtektene er også tatt opp i pkt og nedenfor Generalforsamlingens plikter Selskapet har avholdt følgende ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger siden stiftelsen: Generalforsamling Dato Type Utvalgte saker behandlet i generalforsamlingen 1) 2) 3) 4) 5) Konst. Stifting av selskapet, valg av styre og revisor 3 av 3 IA IA Ordinær Ja 2 av Nei Ordinær Ja 2 av Ja Ordinær Valg av styre. Vedtak om å frita revisor for taushetspl. ift eierne Ja 2 av Ja Ordinær Vedtak om endring av vedtektenes pkt. 8 Ja 3 av Ja Ordinær Vedtak om endr. av samarbeidsavt. - fra fagteam til attføringsutv. Ja 3 av Ja Ordinær Ja 3 av Ja Ordinær Valg av styre Ja 3 av Ja Ordinær Ja 3 av Ja Ordinær Ja 3 av Ja Ordinær Ja 3 av Ja Ekstraord. Valg av revisor Ja 3 av 3 IA IA Ordinær Valg av styre Ja 2 av Ja Ordinær Ja 2 av Ja Ekstraord. Vedtak om kjøp av lokaler. Gj.gang. vedtekter pga. kom.sammensl. Ja 2 av 3 IA IA Ordinær Valg av styre Ja 2 av Ja Ordinær Ja 2 av Ja Ordinær Valg av styre (3 styremedl. Og 2 vararepr.) Ja 2 av Ja Ordinær Ja 2 av Ja Ordinær Ja 2 av Ja Ordinær Ja 2 av Ja IA er en forkortelse for Ikke Aktuelt. 1) Kolonnen viser om daglig leder og styreleder har vært tilstede på generalforsamlingen. 2) Kolonnen viser antall eierrepresentanter/stemmeberettigede til stede på generalforsamlingen ut fra den praksis som har vært fulgt. 3) Kolonnen viser regnskapsår. 4) Kolonnen viser antall styremøter i regnskapsåret. 5) Kolonnen viser om det er avgitt ren revisjonsberetning for aktuelt regnskapsår. Dvs. om valgt revisor har avgitt en revisjonsberetning uten presisering og/eller forbehold. Generalforsamlingen er aksjeeiernes øverste myndighet og skal, ifølge aksjeloven av 13. juni , innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår holde ordinær generalforsamling. Pkt. 9 i vedtektene sier imidlertid at ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mai. Ved fire anledninger er ordinær generalforsamlingen avholdt i juni. I følge aksjeloven av 13. juni er det selskapets styre som innkaller til generalforsamling som skal holdes i selskapets forretningskommune, jfr Innkallingen skal være skriftlig, angi de saker som skal behandles på generalforsamlingen og, ifølge Utarbeidet av Side 11 av 36

12 vedtektene pkt. 9, være sendt senest 14 dager før møtet skal holdes. Vår gjennomgang viser at enkelte innkallinger til generalforsamlingen ikke er datert, noe som vanskeliggjør en etterkontroll av om fristen er overholdt. Det kan legges til at det ikke er gjort bemerkninger i protokoller fra generalforsamlinger om at frister ikke er overholdt. Alle innkallinger har vært enstemmig godkjent. I ekstraordinær generalforsamlingen den ble vedtektene gjennomgått pga. kommunesammenslåingen mellom Våle og Ramnes. Resultatet var at selskapet opprettholdt 3 styrerepresentanter, 2 fra Re og 1 fra Hof. I vedtektene pkt. 6 står det at Leder (av styret, Vestfold Kommunerevisjons presisering) velges for hvert annet år av generalforsamlingen. Vår gjennomgang viser at leder av styret ikke har blitt valgt hvert annet år av generalforsamlingen. Styret har blitt valgt hvert fjerde år i tråd med vedtektene pkt. 6 og følger den kommunale valgperiode. Vedtektene pkt. 10 sier at generalforsamlingen består av 3 representanter fra hver aksjonær. Dvs. at Re og Hof kommuner skal stille med 3 representanter hver. Praksis har vært at ordfører, eller en person med fullmakt fra ordfører, har stemt/vært stemmeberettiget for kommunen på generalforsamlingen. Det vises også til avsnitt ovenfor, hvor det i kommunestyre- og formannskapsvedtak fremkommer hvilke 3 representanter hver kommune skal stille med. Disse 3 er også stemmeberettiget. Vurdering: Vestfold Kommunerevisjon vurderer at generalforsamlingen har behandlet de saker som aksjelov og vedtekter krever skal tas opp i dette organet, med unntak av valg av styreleder hvert annet år. Innkallinger til og protokoller fra generalforsamlinger limes inn i en innbundet bok og anses å være i tråd med aksjeloven Etter vår vurdering bør antall stemmeberettigede gå klarere frem av generalforsamlingsprotokollen. I generalforsamlingsprotokoll fra , sak 1/03 pkt. d, er antall stemmeberettigede spesifisert på en god måte; både antall stemmeberettigede representanter og hvem disse er. I senere protokoller er ikke dette spesifisert klart nok. Vår gjennomgang viser at praksis har avveket noe i forhold til enkelte formaliteter i vedtektene. Jfr. at ordinær generalforsamling enkelte ganger er avholdt i juni, frist for innkalling til ordinær generalforsamling, antall stemmeberettigede representanter i generalforsamlingen og valg av styreleder hvert annet år. Det må imidlertid tilføyes at det ikke fremkommer merknader i protokollene fra generalforsamling til den praksis som er fulgt, og at innkallinger alltid har vært enstemmige vedtatt. På denne bakgrunn bør det vurderes om vedtektene skal endres i tråd med den praksis som er benyttet. For eksempel at vedtektene endres til at ordinær generalforsamling også kan avholdes i juni, om styreleder skal velges hvert annet år og en klargjøring av antall stemmeberettigede på generalforsamlingen. Utarbeidet av Side 12 av 36

13 Krav til styret og daglig leder Aksjeloven og vedtektene setter en rekke krav til styret og daglig leder. Det er ikke krav til Asvo Revetal AS å fastsette styreinstruks siden det ikke er ansatterepresentant(er) i styret. Pr. i dag er det 3 medlemmer i styre og 2 vararepresentanter. Ifølge vedtektene pkt. 6 står det at alle medlemmer av styre har egen vararepresentant. Fra starten av i 1989 var det 3 vararepresentanter, mens det fra ordinær generalforsamling den ble valgt 2 vararepresentanter. Vurdering: Innkallinger og protokoller vedrørende styrebehandlingen limes inn i en innbunden bok og anses å være i tråd med aksjeloven Enkelte originale protokoller fra styremøter, som er limt inn i innbundet bok, mangler noen underskrifter. Det presiseres at originale protokoller skal ha alle formelle underskrifter. I vedtektenes pkt. 6 står det at nestleder velges av styret.. Vår gjennomgang viser at styret ikke har valgt nestleder. Det bør vurderes om vedtektene skal endres i tråd med den praksis som er benyttet i forbindelse med antall vararepresentanter til styret og om det skal velges nestleder til styret Lov om årsregnskap av 17. juli 1998 (regnskapsloven) I følge regnskapsloven 1-2 er aksjeselskaper regnskapspliktige. Asvo Revetal AS kommer således innunder disse bestemmelsene. Regnskapspliktige skal for hvert regnskapsår utarbeide årsregnskap og årsberetning. Årsregnskapet og årsberetningen skal fastsettes senest seks måneder etter regnskapsårets slutt og skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Årsregnskapet skal gi et rettvisende bilde av den regnskapspliktiges eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Vurdering: Vi konstaterer at selskapets valgte revisor, i årene 1989 til 2006, har avgitt revisjonsberetning hvor revisor har bekreftet at selskapet har utarbeidet regnskapet i henhold til regnskapslovens bestemmelser. Det kan også tilføyes at alle revisjonsberetninger med unntak av regnskapet for 1989 har vært rene, dvs. uten presisering og/eller forbehold fra valgt revisor. Jfr. diagram i pkt ovenfor Lov om bokføring av 19. november 2004 (bokføringsloven) Enhver som har regnskapsplikt etter regnskapsloven har bokføringsplikt etter bokføringsloven. Ifølge bokføringsloven 13 skal årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning oppbevares i 10 år etter regnskapsårets slutt. Det samme gjelder nummererte brev fra selskapets valgte revisor. Utarbeidet av Side 13 av 36

14 Vurdering: Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning limes inn i en innbundet protokoll sammen med generalforsamlingsprotokoller og styreprotokoller. 13 i bokføringsloven anses oppfylt for disse dokumentene. Enkelte av årsregnskapene, årsberetningene og revisjonsberetningene som er limt inn i protokollen/boken er kopier. Vi vil presisere at det er originale dokumenter som skal oppbevares. Vestfold Kommunerevisjon har rettet en muntlig forespørsel til Asvo Revetal AS om det foreligger nummererte brev fra selskapets valgte revisor. Ifølge daglig leder kunne ikke han se at det lå nummererte brev fra revisor i selskapets arkiv Forskrift om arbeidsmarkedstiltak, samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester mellom Asvo Revetal AS og NAV Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) Asvo Revetal AS tilbyr Varig tilrettelagt arbeid (VTA) og Arbeid med bistand (AB) for personer (tiltaksdeltakere) som er tatt inn i arbeidsmarkedstiltak. Samarbeidsavtaler om kjøp av tjenester Det er inngått to samarbeidsavtaler med Nav. Disse er: - Varig tilrettelagt arbeid (VTA), jfr. Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester datert Arbeid med bistand (AB), jfr. Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester datert Antall VTA- og AB-plasser Ifølge Nav Tønsberg arbeid er Asvo Revetal AS tildelt 20 VTA plasser, hvor 21 personer gjennomfører tiltaket. Videre er Asvo Revetal AS tildelt 8 AB plasser i forbindelse med tiltaket Scala. Her benyttes for tiden 7 plasser. Varig tilrettelagt arbeid, jfr. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap. 7: VTA skal tilby personer arbeid i en skjermet virksomhet, med arbeidsoppgaver tilpasset den enkeltes yteevne. Arbeidet skal bidra til å utvikle ressurser hos deltakerne gjennom kvalifisering og tilrettelagte arbeidsoppgaver. Tiltaket er rettet mot personer som har eller i nær fremtid ventes å få innvilget varig utførepensjon, og som har behov for spesiell tilrettelegging og tett oppfølging. Andre arbeidsmarkedstiltak skal være vurdert og funnet å være uaktuelle. Arbeid med bistand, jfr. forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap. 6: AB skal gi hensiktsmessig og nødvendig bistand med sikte på integrering av yrkeshemmede i ordinært arbeidsliv. Tiltaket kan gis i form av kartlegging, bistand til å finne egnet arbeidsplass, tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, opplæring i arbeidsrelaterte og sosiale ferdigheter samt råd og veiledning til arbeidsgiver/tiltaksarrangør. AB brukes i forbindelse med yrkesrettet attføring i ordinære virksomheter, herunder i kombinasjon med andre arbeidsmarkedstiltak, når dette er hensiktsmessig. Utarbeidet av Side 14 av 36

15 AB kan også brukes i forbindelse med overgang fra skolegang eller soning i institusjon til arbeid eller til tiltak som nevnt i foregående ledd. AB kan tilbys yrkeshemmede som har behov for tilrettelegging og oppfølging for å få eller beholde arbeid Krav til selskapet for å kunne tilby Varig tilrettelagt arbeid (VTA) For at Asvo Revetal AS skal bli godkjent som tiltaksarrangør for Varig tilrettelagt arbeid må virksomheten oppfylle følgende krav, jfr. forskrift om arbeidsmarkedstiltak 7-4: Tiltaksarrangør skal organiseres som aksjeselskap med kommunal/fylkeskommunal aksjemajoritet. Arbeids- og velferdsetaten kan godta annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut i fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket i det enkelte tilfellet. For å bli godkjent som tiltaksarrangør for varig tilrettelagt arbeid må virksomheten i tillegg oppfylle følgende krav: 1) Varig tilrettelagt arbeid skal være virksomhetens primære virksomhet. 2) Overskudd skal forbli i virksomheten og komme formålet og deltakerne til gode. 3) Det skal ikke utbetales utbytte. 4) Virksomheten kan ikke eie eller kontrollere annen forretningsvirksomhet. Begrensningen gjelder ikke etablering og drift av salgsvirksomhet for å fremme omsetning av bedriftens produkter Krav til selskapet for å kunne tilby Arbeid med bistand (AB) For at Asvo Revetal AS skal bli godkjent som tiltaksarrangør for Arbeid med bistand må virksomheten oppfylle følgende krav, jfr. forskrift om arbeidsmarkedstiltak 6-4: Arrangør av tiltaket arbeid med bistand skal være organisert som en del av arbeidssamvirke jf. 7-4, en arbeidsmarkedsbedrift jf. 9-4 eller en annen skjermet virksomhet jf Arbeids- og velferdsetaten kan godkjenne annen organisering dersom det anses hensiktsmessig ut i fra hensynet til gjennomføringen av tiltaket. Det skal være egne ansatte tilretteleggere i tiltaket, og det skal være organisert som en egen faglig og økonomisk enhet i virksomheten Vurdering For å kunne vurdere om Asvo Revetal AS følger forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap. 6 og 7 og samarbeidsavtalene mellom Asvo Revetal AS og NAV vil vi trekke fram følgende forhold: - Asvo Revetal AS er organisert som et aksjeselskap, 100 % eid av kommuner. - Varig tilrettelagt arbeid anses å være den primære virksomheten til Asvo Revetal AS. Asvo Revetal AS er tildelt 20 VTA-plasser og 8 AB-plasser. - Det er ikke delt ut utbytte fra Asvo Revetal AS. Utarbeidet av Side 15 av 36

16 - Asvo Revetal AS står ikke som eier av andre selskaper. - For å få en avklaring på om Asvo Revetal AS følger samarbeidsavtalene med NAV har Vestfold Kommunerevisjon stilt NAV Tønsberg arbeid følgende spørsmål: Blir samarbeidsavtalene mellom Asvo Revetal AS og NAV Tønsberg arbeid om o Varig tilrettelagt arbeid (VTA), jfr. Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester datert og o Arbeid med bistand (AB), jfr. Samarbeidsavtale om kjøp av tjenester datert etterfulgt/oppfylt fra Asvo Revetal AS sin side? Svaret vi fikk fra NAV Tønsberg arbeid var som følger: Når det gjelder samarbeidsavtalene på de nevnte plasser har ikke Nav Tønsberg arbeid noe å utsette på verken samarbeid eller utførelsen av de nevnte tiltak. På bakgrunn av det ovenstående vurderer Vestfold Kommunerevisjon at Asvo Revetal AS følger forskrift om arbeidsmarkedstiltak kap. 6 og 7 og samarbeidsavtalene med NAV. 6.2 PROBLEMSTILLING 2 Utøves virksomheten innenfor rammene av kommunestyrets vedtak og forutsetninger? Godkjennelse av budsjett for Asvo Revetal AS Vedtektene pkt. 6 I vedtektene pkt. 6 står det følgende om budsjett: Styret fremmer budsjettforslaget fra daglig leder til de rette parter Vedtektene pkt. 10 Interimsstyret som var nedsatt til å ta seg av det praktiske rundt etableringen av Asvo Revetal AS samordnet de ulike tilbakemeldinger fra aksjonærkommunene. Aksjonærkommunene mottok et forslag til vedtekter og samarbeidsavtale fra interimstyret som ble behandlet i de ulike aksjonærkommunene. Aksjonærkommunen vedtok forslaget til vedtekter og samarbeidsavtale fra interimstyret med enkelte tillegg/endringer. Dette gjaldt bl.a. pkt. 10 i vedtektene. I forslaget til vedtekter fra aksjonærkommunene var det et ønske om at generalforsamlingen skulle vedta budsjettet for Asvo Revetal AS. Imidlertid ble det på konstituerende generalforsamling den vedtatt følgende i forbindelse med generalforsamlingens oppgaver, jfr. vedtektene pkt. 10: Utarbeidet av Side 16 av 36

17 Politiske vedtak I kommunestyrene til Våle og Ramnes kommuner ble det i henholdsvis sak 39/88 pkt. 3 og 57/88 pkt. 3 vedtatt at eierkommunene skal godkjenne budsjettet for Asvo Revetal AS. Jfr. vedtak i sakene under. Vedtak i kommunestyresak 39/88, Våle kommune, den : Utarbeidet av Side 17 av 36

18 Vedtak i kommunestyresak 57/88, Ramnes kommune, den : Utarbeidet av Side 18 av 36

19 Vurdering I interimstyrets møte den er det uklart om det ble fremlagt forslag til endring av vedtektene pkt. 10 slik som kommunene ønsket. Vestfold Kommunerevisjon har ikke fått tak i selve innkallingen m/saksdokumenter til konstituerende generalforsamling den Dette kunne avklart hva som gjorde at vedtatt budsjett ikke ble tatt med i vedtektene pkt. 10. I gjeldende vedtekter pkt. 6 står det at Styret fremmer budsjettforslaget fra daglig leder til de rette parter.. Det er uklart hva som ligger i dette. Avsnittet kan tolkes dit hen at styret fremmer forslag til budsjett og at andre skal vedta budsjettet. Praksis er at forslag til budsjett blir utarbeidet av daglig leder og fremmet for styret. Budsjettet, både drifts- og investeringsbudsjettet, til Asvo Revetal AS har hele tiden blitt vedtatt av styret. I de tre første årene ønsket eierne at budsjettet ble fremlagt på generalforsamlingen. Vestfold Kommunerevisjon anser at intensjonen til kommunene ved opprettelse av selskapet var at eierne skulle vedta budsjettet. Det er i utgangspunktet to hovedmåter å gjøre dette på. Enten at budsjettforslaget fra styret sendes til aksjonærkommunene for politisk behandling der eller at generalforsamlingen hvor ordfører, leder av utvalget og rådmann er representert vedtar det. Førstnevnte situasjon ligner mye på den måten et budsjett for et interkommunalt selskap (IKS) vedtar sitt budsjett. I et IKS vedtas budsjettet av eierkommunene. Den andre måten er mindre byråkratisk, men oppfyller intensjonen om at aksjonærkommunene vedtar budsjettet Samarbeidsavtale mellom eierkommunene Se gjeldende samarbeidsavtale i vedlegg 2. Ifølge daglig leder omhandler denne samarbeidsavtalen pr. i dag VTA-plasser. Siden samarbeidsavtalen ble opprettet har regelverket endret seg og herav betegnelsen/navnet på arbeidsplassene. I samarbeidsavtalen står det bl.a. hvor mange plasser hver enkelt deltagende kommune/aksjonærkommune disponerer. Videre står det bl.a. hvordan den kommunale andelen av tilskuddet skal beregnes Antall arbeidsplasser, jfr. samarbeidsavtalen pkt. 2 Pr. i dag er det følgende antall VTA-plasser: - Re kommune disponerer 16 (14 ordinære plasser + 2 ekstraplasser) - Hof kommune disponerer 6 (ordinære plasser) - Andebu kommune kjøper 1 (ekstraplass) Sum 23 Asvo Revetal AS får ikke statlige tilskudd for mer enn 20 VTA-plasser. Dvs. at aksjonærkommunene + Andebu kommune betaler i helhet for de ekstra plassene som brukes. Utarbeidet av Side 19 av 36

20 Aksjonærkommunenes driftstilskudd, jfr. samarbeidsavtalen pkt. 7 Ifølge daglig leder beregnes prisen på arbeidsplassene for aksjonærkommunene på følgende måte. Regnestykket fremgår også i budsjettoppsettet for det enkelte år: Sum budsjetterte varekostnader Sum budsjetterte personalkostnader Sum budsjetterte salgs- og adm.kostnader Sum budsjetterte finansposter. = Totale kostnader - Budsjetterte salgsinntekter. = Driftsunderskudd - Fra staten. = Til fordeling på aksjonærkommunene Forklaring til enkelte linjer: Sum budsjetterte finansposter: Linjen inneholder avdrag på lån. For 2005 og 2006 inneholdt finansposter ikke renteinntekter. Fra 2007 har budsjetterte renteinntekter redusert kostnadene. Sum budsjetterte salgs- og adm.kostnader: Linjen inneholder avskrivninger på varige driftsmidler, slik som for eksempel avskrivning av bygninger. Eventuell utleie av plass til andre enn aksjonærkommunene avregnes og godtgjøres berørt(e) aksjonærkommune(r). Utregning av aksjonærkommunenes andel/tilskudd i perioden : Vestfold Kommunerevisjon har kontrollert utregningen av aksjonærkommunenes kostnader/driftstilskudd til Asvo Revetal AS for årene 2005 til Det presiseres at vi ikke har kontrollert om statstilskuddet som er ført opp i regnestykket er riktig. Våre kontroller viste at aksjonærkommunenes kostnader/driftstilskudd stemte med vedtatt budsjett for perioden Vi avdekket dog at avdrag ble belastet aksjonærkommunene i perioden Videre så vi at finansinntekter/renteinntekter ikke kom til fradrag i kostnadene for 2005 og Imidlertid har renteinntekter redusert kostnadene i Avdrag på lån og finansinntekter i perioden : Nedenfor har vi satt opp en oversikt over om aksjonærkommunene er belastet avdrag og om finansinntekter har redusert kostnadene for aksjonærkommunene for perioden År Avdrag belastet Om finansinntekter er tatt aksjonærkommunene med i utregningen av pris pr. plass 2000 Kr 0 Ikke tatt med finansinntekter 2001 Kr 0 Ikke tatt med finansinntekter 2002 Kr 0 Ikke tatt med finansinntekter 2003 Kr Ikke tatt med finansinntekter 2004 Kr Ikke tatt med finansinntekter 2005 Kr Ikke tatt med finansinntekter 2006 Kr Ikke tatt med finansinntekter 2007 Kr Finansinntekter er tatt med Sum Kr Vedrørende 2002: I 2002 overtok/kjøpte Asvo Revetal AS bygningene de holder til i. Det ble tatt opp et langsiktig lån på kr i forbindelse med dette kjøpet. I 2002 ble ikke avdrag på kr belastet aksjonærkommunene. Fra 2003 har aksjonærkommunene blitt belastet for budsjetterte avdrag. Utarbeidet av Side 20 av 36

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL JOBBINTRO AS 2007 Foto: JobbIntro AS og Kim Holthe UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 4 3. VURDERINGSKRITERIER... 5 3.1 EKSTERNE

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VÅLEVEIEN PRODUKTER AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VÅLEVEIEN PRODUKTER AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VÅLEVEIEN PRODUKTER AS 2009 Foto: hentet fra www.vvprodukter.no UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 5 3. VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS

Vann Varme og Sanitær Gruppen AS http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 1 av 8 13.08.13 12:24 Besøksadresse: Ravnåsveien 1, 1254 Oslo http:///skriv-ut/vann-varme-og-sanitær-gruppen-as/oslo/-/... 2 av 8 13.08.13 12:24

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Snillfjord kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt av kommunestyret 16.12.2016 sak 79/2016 1 Om selskapskontroll I følge kommuneloven 77 nr. 5 er kontrollutvalget pålagt å påse at det føres

Detaljer

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering.

Saksfremlegg. 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til orientering. Saksfremlegg Arkivsak: 07/3818 Sakstittel: SØRUMSAND ASVO AS: EIERSKAPSKONTROLL K-kode: 037 Saksbehandler: Per Erland Aamodt Innstilling: 1. Rapporten om selskapskontroll for Sørumsand ASVO AS tas til

Detaljer

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører

Elektriker Gruppen AS Elektroentreprenører http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre... 1 av 8 13.08.13 12:23 Elektroentreprenører Besøksadresse: Oluf Onsums vei 9, 0680 Oslo http:///skriv-ut/elektriker-gruppen-as/oslo/elektroentrepre...

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 02/16 Dato: 11.04.16 kl. 13.00 15.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Johnny Deisz, leder Elisabeth Stølen, nestleder Richard Ivar Buch, medlem

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Selskapsavtale (vedtekter) etter fusjon mellom Valdres kommunerevisjon og Kommunerevisjon IKS 01.01.2010 Godkjent av alle eierkommunenes kommunestyrer vedtatt fra desember 2009 til 6.mai 2010 Kommunerevisjon

Detaljer

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig.

Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post eller på mobil snarest mulig. Møteinnkalling Tinn kontrollutvalg Dato: 25.04.2016 kl. 10:00 Møtested: Formannskapssalen, Rjukan Arkivsak: 15/09395 Arkivkode: 033 Forfall meldes til utvalgssekretær Beate Marie Dahl Eide, på e-post beatemarie.dahleide@temark.no

Detaljer

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post:

Svein-Arne Myrvold Kontrollsekretær Telefon / E-post: Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 12. april 2012 Møtetid: Kl. 0900 Møtested: Namsos Samfunnshus, møterom Lyon De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS

EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS Unntatt fra offentlighet etter offentlighetslovens 5a EIERSKAPSKONTROLL HORTEN PARKERING AS UTARBEIDET AV 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 BAKGRUNN FOR KONTROLLEN... 4 2. FORMÅL... 4 3. PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8.

Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møtet er lukket, jfr. kommunelovens 77 nr. 8. FROSTA KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling DATO: Torsdag 26. mai 2011 TID: Kl. 09:00 STED: Frosta rådhus - Kommunestyresalen NB! MERK TID Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 05/14 Dato: 02.12.14 kl. 13.00 14.30 Sted: Rådhuset, formannskapssalen FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Martin Reinertsen, nestleder Harald Skaar, medlem Kirsti Mathiassen, medlem

Detaljer

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014

Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 2014 Behandles i utvalg Kontrollutvalget i Hemne kommune Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Møtedato 13.05.2015 Saksnr 012/15 Sverre B. Midthjell

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste:

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Sakliste: Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Tirsdag 13. juni 2006 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Deltagere : Jomar Aftret,

Detaljer

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av:

Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Årsregnskap 2004 for Levanger Fritidspark AS Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Åsvn 13 7620 Skogn Registreringsnummer i Regnskapsførerregisteret: 31077 Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene.

Proff? Forvalt har konsesjon til å utgi kredittinformasjon og er distributør av verdiøkt informasjon fra blant annet Brønnøysundregistrene. Full firmarapport 08.10.2013 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 996707695 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS

Saksliste til generalforsamling Drammen Travbane AS Til aksjonærer revisor medlemmer av valgkomiteen Observatører inviteres: - styremedlemmer Buskerud Travforbund - styremedlemmer Buskerud Trav Holding - styremedlemmer Buskerud Trav Eiendom Saksliste til

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

Godkjenning av tiltaksarrangør for:

Godkjenning av tiltaksarrangør for: Godkjenning av tiltaksarrangør for: Arbeidsforberedende trening (AFT) Varig tilrettelagt arbeid (VTA) i skjermet virksomhet 15.09.2016 Godkjenning etter disse retningslinjene er en forutsetning for at

Detaljer

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS

RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS RAPPORT EIERSKAPSKONTROLL VESTVIKEN KOLLEKTIVTRAFIKK AS 2007 UTARBEIDET AV: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 3 2. FORMÅL... 3 3. PROBLEMSTILLINGER...4 4. VURDERINGSKRITERIER... 4 4.1 EKSTERNE VURDERINGSKRITERIER...

Detaljer

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank

VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank VEDTEKTER for Lillestrøm Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Lillestrøm Sparebank har sitt forretningskontor i Skedsmo kommune. Lillestrøm Sparebank

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for selskapskontroll YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for selskapskontroll 2016-2019 YHK 11.11.2016 Innhold 1 Innledning... 2 2 Innholdet i selskapskontrollen... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Retningslinjer... 3 2.3

Detaljer

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS

EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS EIERSKAPSKONTROLL FOR VESTFOLD FYLKESKOMMUNE VESTFOLD FESTSPILLENE AS UTARBEIDET AV: Juni 2014 Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 8 2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER... 8 3. REVISJONSKRITERIER...

Detaljer

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 03/13 Dato: 30.04.13 kl. 11.00 13.45 Sted: Rådhuset FARSUND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Tilstede: Bjørn Pedersen, leder Kirsti Mathiassen, medlem Harald Skaar, medlem Martin Reinertsen, nestleder

Detaljer

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LYNGDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 04/16 Dato: 06.09.16, kl. 13.00 15.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen Tilstede: Vidar Skarpeid, leder Torbjørn Ougland, nestleder Harald Lande, medlem Doris

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: Onsdag 04.12.2013 Tid: Kl. 12.00 Møtested: Grimstad Rådhus, møterom Hamsun 3. etg. Eventuelt

Detaljer

1 Om selskapskontroll

1 Om selskapskontroll PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Malvik kommune Vedtatt i sak 86/14 i kommunestyret 15.12.14. 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med forvaltningen av kommunens interesser

Detaljer

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune

Gjennomføring av selskapskontroll. Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS. Risør kommune AUST-AGDER FYLKESKOMMUNE Fylkesrevisjonen - for demokratisk innsyn og kontroll Gjennomføring av selskapskontroll i Aust-Agder kulturhistoriske senter IKS Risør kommune Aust-Agder fylkesrevisjon August

Detaljer

FOLLO DISTRIKTSREVISJON

FOLLO DISTRIKTSREVISJON FOLLO DISTRIKTSREVISJON DELTAKERKOMMUNER: ENEBAKK - FROGN - NESODDEN - OPPEGÅRD - SKI - ÅS Org. nr. 874 644 412 Mva Til kommunestyret i Ski kommune Oppegård kommune Nesodden kommune Frogn kommune Ås kommune

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2013 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 953 323 141 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: FRØSETH AS Forretningsadresse: Ravlovegen 144 7657 VERDAL

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E

KO N T R O L L U T V A L G E T I V E S T B Y K O M M U N E Til medlemmene av kontrollutvalget Jnr. 113/09 M Ø T E I N N K A L L I N G Tid: 3. juni 2009 kl 18:00 Sted: Rådhuset, formannskapssalen NB! Møtet holdes for åpne dører. Publikum bes ta kontakt på tlf.

Detaljer

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS

Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Årsregnskap 2011 for SKOROVASKRAFT AS Foretaksnr. 952629808 Utarbeidet av: Myrvold Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap 7890 NAMSSKOGAN Regnskapsførernummer 30727 Årsberetning 2011 Virksomhetens

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring

Regnskapsanalyse. Faser i økonomisk styring Regnskapsanalyse Hva er regnskapsanalyse? Hvorfor foreta regnskapsanalyse? Hvordan gjøre regnskapsanalyse? Hvem gjør regnskapsanalyse? Målsetning med undervisningen JEAFinansKapittel7del1-G[1].ppt John-Erik

Detaljer

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS

VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS VEDTEKTER FOR EIENDOMSKREDITT AS 1 Foretaksnavn I FIRMA Selskapets navn er Eiendomskreditt AS. Selskapet er stiftet 29.10.1997. 2 Formål II FORMÅL Selskapets formål er å yte eller erverve bolighypoteklån,

Detaljer

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem

Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne Lise Olafsen, medlem Trond Nauf, medlem MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget i Horten Dato: 18.05.2016 kl. 18:00 Sted: Rådhuset, møterom Adalsborgen Arkivsak: 15/00045 Tilstede: Jan Nærsnes, leder Ingvar Kjørum, nestleder Heidi Ørnlo, medlem Anne

Detaljer

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU

Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU Interne rutinebeskrivelser - Forvaltning av statens eierinteresser i aksjeselskaper ved NTNU 1. Reglement og retningslinjer NTNUs interne rutinebeskrivelser for forvaltning av statens eierinteresser i

Detaljer

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA

Årsregnskap. CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Årsregnskap 2012 CONSENSUM AS Org.nr. 990 663 114MVA Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekter 6 000 000 0 Annen driftsinntekt 5 757 274 1 728 611 Sum driftsinntekter

Detaljer

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel:

Paul Stenstuen Kontrollsekretær (sign) Tel: NAMDALSEID KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 18. mai 2009 Møtetid: Kl. 10:00 - Møtested: Kommunehuset, møterom Alhusen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK LINDESNES KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 03/12 Dato: 05.06.12 kl. 15.00 17.30. Sted: Rådhuset, formannskapssalen MØTEBOK Tilstede: Benjamin Le Maitre Arild Tharaldsen, nestleder Henny Heskestad, medlem

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2014 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen ble tilført ved opprettelsen

Detaljer

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog

Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møteinnkalling Kontrollutvalget Rømskog Møtested: Rømskog kommune, møterom Gml Spisesal Tidspunkt: 05.05.2015 kl. 09:30 Eventuelle forfall meldes til Anita Rovedal, telefon 908 55 384, e-post anirov@fredrikstad.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN HEDMARK SPAREBANKSTIFTELSE Stiftet 29. oktober 2015 1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1-2 Firma og forretningskontor Stiftelsens navn er Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Stiftelsens

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS

Vedtekter for aksjeselskapet. Karusellen AS Vedtekter for aksjeselskapet Karusellen AS 1 VEDTEKTER FOR AKSJESELSKAPET KARUSELLEN AS...3 1) NAVN... 3 2) FORMÅL... 3 3) AKSJONÆRER... 3 4) GENERALFORSAMLING... 4 5) GENERALFORSAMLINGENS OPPGAVER...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 20/09 09/467 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV SELSKAPSKONTROLL FOR ALSTAHAUG KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Rådhuset Møtedato: 12.05.2009 Tid: 12.00 Eventuelt forfall meldes snarest. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING Tillegg SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 991 295 046 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MERSEY AS Forretningsadresse: Knudsmyr 19 4625 FLEKKERØY

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS SELSKAPSAVTALE FOR AUST-AGDER REVISJON IKS 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Aust-Agder Revisjon IKS 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap eid av kommunene Arendal, Birkenes,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2011 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 992 709 952 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: REGINA FISK AS Forretningsadresse: 9450 HAMNVIK Regnskapsår

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA

PIPEREP AS. Innhold. Full firmarapport 11.07.2014. Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Full firmarapport 11.07.2014 PIPEREP AS Forretningsadresse Myrvangvegen 10, 2040 KLØFTA Organisasjonsnr 912185141 MVA Status Aktivt Innhold 1. Firmainformasjon 2. Roller og nettverk 3. Regnskapstall 4.

Detaljer

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune.

VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt forretningskontor i ( ) kommune. Sparebankforeningen 20.08.2015 VEDTEKTER for ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor ( ) Sparebank / Sparebanken ( ) har sitt

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR).

V E D T E K T E R Pr. 21.06.07. Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). V E D T E K T E R Pr. 21.06.07 1 Selskapets navn Selskapets navn er Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR). Selskapets formål og oppgaver 2 Selskapets formål er å ivareta oppgaver innen avfallshåndtering

Detaljer

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt.

Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen. Regnskapslovens oppstillingsplan. Spesifikasjon og opplysningsplikt. Trond Kristoffersen Årsregnskap Presentasjon av resultatregnskap og balanse Spesifikasjon og opplysningsplikt Generelt Lovgiver har pålagt de regnskapspliktige Plikt til å bokføre og dokumentere regnskapsopplysninger

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget

INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget INDERØY KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: 9. mai 2012 Møtetid: Kl. 08.00 Møtested: Rådhuset, møterom Straumen (2.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS

Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Rapport - Eierskapskontroll for Unikom AS Råde kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat ØKUS Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 1.1 Bakgrunn for selskapskontroll...3 1.2 Formål...3 1.3 Problemstillinger...3

Detaljer

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel

DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel NORD TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING DATO: 8. april 2013 TID: kl 09.00 STED: Trøndelags Europakontor, Avenue Palmerston 3 - Brussel De faste medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2013 13. juni 2013 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2013/19042-11 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Andre: Forfall: Dan Kåre Nilsen, leder Renate Kilaas Olsen, nestleder Heidi Andreassen,

Detaljer

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal

Kommunerevisjon IKS. Valdres Hallingdal Kommunerevisjon IKS Valdres Hallingdal Vurdering av noen forhold knyttet til Geilo Løyper as Oppdraget Undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra kontrollutvalget i Hol kommune. Oppdraget ble gitt i kontrollutvalgsmøtet

Detaljer

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Måsøy kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 2/2011 29. september 2011 Arkivkode 4/1 08 Journalnr. 2011/18021-16 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Egon Leonhardsen, leder Ernst Seppola, varamedlem for Inger Marie Strande Andre: Vefik

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse

VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap med ikrafttredelse VEDTEKTER for SpareBank 1 Modum Vedtatt av sparebankens forstanderskap 02.12.15 med ikrafttredelse 01.01.16 KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor SpareBank

Detaljer

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana

Indre Helgeland kommunerevisjon Side 1 Avd. Mo i Rana INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 2 1.1. Bakgrunn, formål og metode... 2 1.2. Problemstillinger... 2 1.3. Konklusjon... 2 1.4. Generelle anbefalinger... 2 2. INNLEDNING... 4 2.1. Hjemmel for selskapskontroll...

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I HOLTÅLEN Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. Kontrollutvalget innkalles til møte: Torsdag 7. mai 2015 kl 13:00. Møtested: Kommunehuset,

Detaljer

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON

ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET GENERELL INFORMASJON ÅRSREGNSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2015 - GENERELL INFORMASJON Enheten Organisasjonsnummer: 981 958 373 Organisasjonsform: Aksjeselskap Foretaksnavn: MEDIEHUSET NETTAVISEN AS Forretningsadresse: Grensen 17

Detaljer

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE

MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE MØTEINNKALLING KONTROLLUTVALGET I RØROS KOMMUNE Kontrollutvalgets møter holdes for åpne dører i henhold til Kommuneloven 31. MØTEDATO: Tirsdag 12.05.2015 KL.: 15:00 STED: 1. etg., Rådhuset SAKSLISTE SAK

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget

VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget VERDAL KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Tirsdag 20. april 2010 Tid: Kl 10:00 Sted: Herredshuset møterom 3 etg. MERK TID OG STED! De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA

STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA STYREINSTRUKS FOR SERODUS ASA 1. FORMÅL - UNNTAK 1.1 Formålet med denne styreinstruks er å gi regler om arbeidsform og saksbehandling for styret i Serodus ASA. 1.2 Styret

Detaljer

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor

ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK. REFERATER Ref. 04/12 Uavhengighetserklæring oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Møte nr. 05/12 Dato: 10.10.12 kl. 09.00 11.15 Sted: Rådhuset, møterom Monn ÅSERAL KOMMUNE KONTROLLUTVALET MØTEBOK Tilstede: Lars Odin Engeli, leiar Britt Enny Haugland, nestleder Arild Forgard, medlem

Detaljer

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT

Kontrollutvalget i Nordkapp kommune MØTEUTSKRIFT Møte nr. 3/2012 13. september 2012 Arkivkode 4/1 09 Journalnr. 2012/19033-19 MØTEUTSKRIFT Til stede: Kontrollutvalget: Dan Kåre Nilsen, leder Bjørnar Pettersen, medlem Per-Tore Schjelderup, varamedlem

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10

Credit Rating/Score LKC AS. 2.108.000 begrenset til 15% av egenkapitalen. Selskapskapital/Aksjekapital: 500.000 Selskapets alder: 10 986559434 LKC AS Bentsrudveien 14 3080 Holmestrand Credit Rating/Score LKC AS Side 1 av 7 Vår ref.: CIW70668 LKC AS BEMERK: Såvel skriftlig som muntlig meddeles til andre. Vi fraskriver oss i strid med

Detaljer

Finansregnskapet. Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen

Finansregnskapet.  Høgskolen i Østfold. John-Erik Andreassen Finansregnskapet http://www.aftenposten.no/info/rapport/2000/resultat.html Rentabilitet Eiendeler Anleggsmidler Omløpsmidler Sum Eiendeler Egenkapital og gjeld Egenkapital Gjeld Sum Egenkapital og gjeld

Detaljer

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = =

8. september 2010. ProsjektplanK= Engagement letter. Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = 8. september 2010 ProsjektplanK= = Engagement letter = Hordaland fylkeskommune Selskapskontroll Beredt AS = = Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Plan for selskapskontroll i Verdal kommune 2008-2011 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref: 2008/11621 - / Saksordfører:

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning

ÅRSREGNSKAP 2011. Stiftelsen for Egersund Misjonshus. Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning Revisjonsberetning ÅRSREGNSKAP 2011 Stiftelsen for Egersund Misjonshus Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Årsregnskapet er utarbeidet av Visma Services Norge AS RESULTATREGNSKAP FOR 2011

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer