Vedlegg til Økonomiplan Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb"

Transkript

1 Vedlegg til Økonomiplan Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

2 SIDE 1

3 Innhold Vedlegg 1: MiljØtiltak i Askim kommune... 3 Vedlegg 2: Driftstiltak det ikke er funnet plass til innenfor den foreslåtte økonomiske ramme... 4 Vedlegg 3: Tiltak rådmannen ikke har funnet plass til innenfor de foreslåtte økonomiske rammer til investeringer... 5 Vedlegg 4: Bystyrets Dialogseminar 25. april Vedlegg 5: Virksomhetenes beskrivelser av tiltak SIDE 2

4 VEDLEGG 1: MILJØTILTAK I ASKIM KOMMUNE Arbeidsmiljø Fysisk arbeidsmiljø Det er gode ergonomiske forhold for alle ansatte Virksomheten tilrettelegger for trening i arbeidstiden. Arbeidsstasjoner og fellesarealer er ryddige til en hver tid. Psykososialt arbeidsmiljø Hjelp til røykekutt tilbys Administrasjon Virksomheten har et eget HMS-team Vernerunde gjennomføres hvert år. Innkjøp, saksbehandling og materialbruk Innkjøp Miljømerkede produkter prioriteres ved innkjøp Saksbehandling Alle strategiplaner har et element om miljøtenkning Alle avtaler er i overensstemmelse med klimaplanen Materialbruk Ved utskifting av utstyr med en fortsatt bruksverdi leveres utstyret til Frivillighetssentralen/gjenbrukssentralen Energi Energiforbruk Lyset slukkes når ansatte forlater kontor/møterom PCer og multifunksjonsmaskiner slås av etter arbeidstid Ved bestilling av møterom sørger bestiller for at lyset blir slått av etter møtets slutt Sistemann som går fra virksomhetens kontorer etter avsluttet arbeidsdag påser at lyset er slukket Innetemperatur Innetemperaturen ligger normalt mellom grader Celsius Rutiner for slukking av teknisk utstyr Virksomheten har rutiner for at lys, datamaskiner og annet elektrisk utstyr slås av etter arbeidstid Sentralt driftsanlegg Det er installert sentralt driftsanlegg for lys, varme og ventilasjon Transport Miljøvennlig reise til og fra jobb Ansatte oppfordres til å gå eller sykle til jobb Tilstrekkelig sykkelparkering med sykkelstativer er opparbeidet virksomhetens lokaler Ansatte oppfordres til å benytte kollektivtransport til og fra jobb Ansatte oppfordres til å samkjøre mellom hjem og jobb. Miljøvennlig tjenestereise Møter og møtetidspunkt planlegges så de passer med kollektivtransport. Ansatte benytter kollektiv transport på tjenestereiser der det er mulig. Ansatte oppfordres til å samkjøre til møter og kurs. Ansatte vurderer telefon/videokonferanse som alternativ til eksterne møter. Avfall Redusere avfallsmengde Minst 75 % av avfallet kildesorteres og leveres til gjenvinning Det er utplassert kildesorteringsløsninger i virksomheten Bruk av handlenett - ikke plastposer Alt elektronisk utstyr gjenvinnes Bruk av papir, utskrift og kopi skal begrenses Tosidig kopiering og utskrift benyttes som standard der det er mulig All e-post er merket: Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten Fakturaer, meldinger og beskjeder sendes elektronisk der det er mulig Printløsninger Virksomheten reduserer utskrifter ved nye teknologiske løsninger og bevisstgjøring SIDE 3

5 VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK DET IKKE ER FUNNET PLASS TIL INNENFOR DEN FORESLÅTTE ØKONOMISKE RAMME Askimbarnehagen: 1. Ressurser til vikarbruk for å sikre full bemanning ved sykdom og annet fravær fra 2014, anslås koste 1,5 mill. kr for kommunale barnehager. Dette medfører igjen til kr mer til ikkekommunale barnehager. Totalt ca. 2,2 mill. kr i økte driftsutgifter fra Askimskolen: 2. 2 nye stillinger til det alternative tilbudet ved Toppen, i tillegg til stilling som er funnet plass til innenfor den økonomiske rammen, vil fra 2014 koste årlig om lag 1,25 mill. kr i lønnsutgifter og kr i andre driftsutgifter. Teknikk og beredskap: 3. Behov for økte midler til vedlikehold av ny kunstgressbane på Hov fra 2016, er anslått til kr. Investeringstiltaket er innarbeidet i økonomiplanen fra Eiendom og intern service 4. Ansettelse av forvalter- og vedlikeholdsleder for blant annet å sikre god forvaltningsoppfølging i kommunale bygg, og en gradvis økning av planmessig vedlikehold fra , er beregnet til å koste rundt 1,5 mill. kr. 5. Ekstra midler til strategisk vedlikeholdsplan er fra 2014, satt til 3,2 mill. kr. Fellesfunksjoner: 6. Økte lønnsmidler til stilling innen dokumentsenteret på rundt kr i 2014 til kr i Stillingen skal delvis finansieres innenfor virksomhetenes egen ramme ved å ta ut effektiviseringsgevinst fra økonomisystemet i planperioden. Stillingen skal ivareta korrekt journalføring av oppvekstmapper. Åpen omsorg: % aktivitør i bofelleskapene vil koste om lag kr årlig. Tiltaket vil gjelde fra % sykepleier som følge av Samhandlingsreformen, til å koordinere samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien i det daglige, vil utgjøre rundt kr årlig fra Institusjon med omsorgsboliger: % stilling til oppfølging av utvikling innenfor elektronisk samhandling og innføring og bruk av ulike fagprogrammer fra 2014, anslås å utgjøre kr. Stillingen vil behjelpe både virksomhet Institusjon med omsorgsboliger og Åpen omsorg. 10. Økt avdelingsledelse med 100 % stilling fra 2014, tilsvarer rundt kr. Stillingen skal ivareta mer tid til administrative oppgaver som følge av økte kvalitetskrav. Familiens hus: 11. Tidligere bruker med behov for 1:1 bemanning, tilbakeføres til Junibakken i Dette er anslått til å koste om lag kr fra Økning på 50 % stilling på Fellesskapet Aktivitetssenter fra 2014 koster rundt kr. 13. Estimert økning i omsorgsovertakelser i barnevernstjenesten er 1,5 mill. kr i 2014 og ytterligere kr i Totalt 3 mill. kr fra 2016 til denne utgiftsposten % psykologstilling fra 2014 anslås å koste kr % lege i skolehelsetjenesten fra 2014, for å imøtekomme krav fra statlige myndigheter, koster om lag kr fra 2014 ut planperioden. 16. Gradvis økning av Los-stillings vil koste i 2015 og kr for 100 % fra En gradvis økning av tverrfaglig arbeid i økonomiplanperioden mellom skolefysioterapeut og logoped er beregnet til å koste henholdsvis kr (2015) for 100 % stilling og rundt kr for 50 % logoped fra 2016 (oppstart 2015). SIDE 4

6 VEDLEGG 3: TILTAK RÅDMANNEN IKKE HAR FUNNET PLASS TIL INNENFOR DE FORESLÅTTE ØKONOMISKE RAMMER TIL INVESTERINGER Fordelingen av driftsrammene til virksomhetene baserer seg på det foreslåtte investeringsprogram og rente- og avdragsutgifter som følger. Eventuelle økte investeringsutgifter, ved at flere investeringstiltak vedtas gjennomført, vil gi økte rente- og avdragsutgifter som da må dekkes inn ved å redusere driftsrammene tilsvarende økte rente-, avdrags- og driftsutgifter knyttet til nye tiltak.. 1. Bofellesskap for demente I kommunedelplan for helse, omsorg og samhandling (2011) og i bystyresak (mars 2013) om behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg, er det uttrykt behov for forsterkede omsorgsplasser (Omsorg Pluss) Økonomiske konsekvenser er som følger: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift Eiendomsdrift *) Etter fradrag for investeringstilskudd fra Husbanken 2. Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming I Boligsosial Handlingsplan ( ) er det uttrykt behov for nytt bofelleskap med heldøgns omsorg (tilsvarende Parken bofellesskap). Kartlegging våren 2013 indikerer at det i 2016 vil være 2-3 nye unge som vil ha behov for egen bolig. Rådmannen foreslår at dette behovet dekkes gjennom kommunens eksisterende boligmasse. Et eventuelt nytt bofelleskap vil har følgende økonomiske konsekvenser: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift Eiendomsdrift *) Etter fradrag for investeringstilskudd fra Husbanken 3. Nytt parklokale Bystyret vedtok mars 2013 å rive eksisterende parklokale, og at arbeidsgruppen som har arbeidet med planer for lokalet og parken for øvrig arbeider videre med planlegging av et eventuelt nytt parklokale og parken for øvrig. Økonomiske konsekvenser for et eventuelt nybygg vil være: Type utgift Investeringsutgift Investering *) Årlig utgift i kroner Renter/avdrag **) Ordinær drift 0 Eiendomsdrift *) basert på et bygg på kvm. tilsvarende eksisterende lokale **) evt. privat finansiering vil gå til fradrag SIDE 5

7 4. Oppussing og full utskifting av ventilasjon ved Grøtvedt skole Rådmannen har i forslag til investeringsprogram lagt inn renovering ved Grøtvedt skole, herunder ny ventilasjon i korridorer. Byggteknisk konsulent har anbefalt full utskiftning av ventilasjonsanlegg ved skolen, grunnet alder. Økonomiske konsekvenser vil være: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0 5. Øvrige tiltak på skoler Moen skole Skolen vil trolig de nærmeste to til tre år klare seg uten kapasitetsutvidelser i form av klasserom. Elevtallsøkning vil kunne håndteres ved intern omdisponering av rom. Dagens klasseromsfløy mangler imidlertid grupperom som sikrer tilpasset opplæring. Dagens allrom må omstruktureres til flere grupperom. Dette kan trolig gjøres med mindre investeringer. Tilpassingen bør skje snarest mulig. Dagens møterom kan tas i bruk til lærerarbeidsplasser uten større investeringer. Ved en realisering av utbyggingen av ved Katralveien (Løkenskogen og Nygård Nordre) vil skolen måtte bygges ut. Tiltakene er ikke kostnadsanslått. 6. Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser I Boligsosial handlingsplan er det meldt om behov for flere boliger med heldøgns omsorgstjenester for mennesker med psykisk lidelse. Rådmannen har ikke funnet rom for å føre opp tiltaket i økonomiplanperioden fram til Kostnader ved tiltaket kan anslås slik: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0*) *) Etter fradrag for leiebetaling fra brukere 7. Omsorgsboliger uten dag/døgnbemanning OPS I rapporten som lå til grunn for bystyrets behandling av sak om behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn (mars 2013), heter det: Kommunen må være en medaktør for å øke tilgangen på private boliger som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Dialogen med private utbyggere må vektlegges. I fellesskap kan kommunen og private aktører finne gode løsninger for eldre i framtida. En løsning kan være å legge til rette for bofellesskap for friske eldre. Erfaringer fra Danmark er at de som bor slik klarer seg lengre hjemme. En utbygging på Løken-tomta har vært pekt på som mulig lokalisering. Rådmannen har ikke utredet eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen. SIDE 6

8 8. Kommunale utleieboliger etter 2015 Rådmannen har i forslag til økonomiplan foreslått at det også etter 2015 bosettes 10 nye flyktninger per år. Erfaringer viser at det er svært krevende å skaffe kommunal bolig til alle som søker. De senere årene har det til enhver tid stått søkere i kø for kommunal bolig. Kostnaden ved å videreføre rammen til kjøp av utleieboliger i 2015 og 2016 er som følger for hvert av årene: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0 9. Erstatningslokaler Familiens Hus Askim Rådhus AS har inngått opsjonsavtale med privat utbygger om salg av eiendommen Torggata 5, der de fleste avdelinger i Virksomhet Familiens Hus holder til. Dersom avtalen gjennomføres er det behov for erstatningslokaler for virksomheten i 2015 eller Med den ønskede utvikling av Askim sykehus og Indre Østfold helsehus, med rehabiliteringsavdeling og andre spesialiserte avdelinger i interkommunal regi, er det ikke plass for å ta de ovennevnte avdelinger ved Familiens Hus inn i det eksisterende bygningsarealet. Virksomhetens arealbehov må derfor løses ved nybygg eller en langsiktig leieavtale med ekstern part. Et anslag for utgifter med en løsning med nybygg er: Type utgift Investeringsutgift Investering *) Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift **) *) Etter fradrag for salgssum **) Innsparing i eiendomsdrift ved mer hensiktsmessige og arealeffektive lokaler 10. Veier (Bil-, gang- og sykkel) Sidevegsmidler I sak 5/11 vedtok formannskapet å vurdere opparbeidelse av Shuckertlinna ved behandlingen av budsjett og økonomiplan. Askim kommune har heller ikke i økonomisk mulighet til å sette av 14 mill. kr av egne midler til å opparbeide veiforlengelsen. Ved salg av Askim kommunes byggeområder for boliger på Rom nordre (om lag 150 dekar) må det tas standpunkt til om Askim kommune skal opparbeide denne veiforbindelsen, eller om ansvaret for opparbeidelsen skal inngå i salget. Tiltaket er aktuelt å vurdere i forbindelse med prioritering av sidevegsmidler 2013/2014. Økonomisk konsekvens (med evt. egne midler): Årlig utgift i Type utgift Investeringsutgift kroner Investering Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift SIDE 7

9 11. Askim Kulturhus Etter år siden rehabilitering av Askim Kulturhus øker behovet for nye bygningsmessige arbeider. Med dagens inntektsgrunnlag har selskapet ingen mulighet til selv å finansiere slike arbeider. Det må påregnes behov for tiltak i økonomiplanperioden. SIDE 8

10 VEDLEGG 4: BYSTYRETS DIALOGSEMINAR 25. APRIL 2013 Grunnlaget for dialogseminaret var referatene med resultatene fra dialogmøtene i virksomhetene og tre temanotater med spørsmål til debatt. Temanotatene omfattet følgende tema: Sentrumsutvikling mer enn regulering Videreutvikling av Askim sykehus Forebygging og folkehelse tidlig innsats På bakgrunn av resultatene fra dialogmøtene og de tre temanotatene ga bystyrerepresentantene innspill til arbeidet med økonomiplanen, i form av prioriteringer på kort sikt (2014) og på lengre sikt ( ) og svar på spørsmålene i temanotatene. Posisjonens prioriteringer på kort sikt (2014): 1. helsesøster videregående skole 100 %, i samarbeid med de andre kommunene som sogner til Askim videregående skole 2. helsesøster 100 % Askim ungdomsskole 3. Flytte Vangsveien dagsenter til Henstad barnehage 4. Flytte frivillighetssentralen 5. Prioriterer en kunstgressbane på Hov (uten kommunale midler) 6. Skyss til dagsenter Oposisjonens prioriteringer på kort sikt (2014): - Grunnbemanning barnehage-skole-helse - Lærlinger - Helsesøster i skolen - IKT i skolen - Transport dagsenter Posisjonens prioriteringer på lengre sikt ( ): - Investeringsmidler til skolebygg - ikke kutte mer i skolen - Øke andel helsesøster i barneskolene - Vedlikehold av kommunens bygninger - Nye lokaler til kulturskolen - Øke fokus på frivillige i skole og barnehage Opposisjonens prioriteringer på lengre sikt ( ): - Vedlikehold av kommunale bygg - Flere boliger for vanskeligstilte - Tidlig innsats, hjelpe folk til å bo lenger hjemme - Redusere toppledelse SPØRSMÅL TIL DEBATT: SENTRUMSUTVIKLING MER ENN REGULERING 1. Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene i sentrum som vi må rette oppmerksomheten mot på kort sikt og på lengre sikt? - Fra ca innbyggere i Askim nå til ca innbyggere i Dialog og samspill - Prinsipper, utfordringer og muligheter beskrevet i dette notatet. - Prinsipper, utfordringer og muligheter som ikke er beskrevet i dette notatet 2. Hva skal kjennetegne sentrum i Askim, med innbyggere i kommunen og samtidigsom Askim er et regionsenter for Indre Østfold? SIDE 9

11 3. Skal vi invitere innbyggere, politikkere og administrasjon til et «Krafttak for Askim», der vi sammen utarbeider en strategi for utvikling av sentrum i Askim, mot et 25-års byjubileum i 2021? Svar fra posisjonen: - Helhetlig strategisk plan - Tørre å tenke stort nok både etasjer og omkrets på sentrum Svar fra opposisjonen: - Mer fortetting - Mindre parkeringsplasser og mer bygg - Parkering under bakken eller i parkeringshus - Flere etasjer - Planfri kryssing av jernbanen - Parkering utenfor sentrumskjernen - Ikke starte forberedelse av 25-års byjubileum i 2021 SPØRSMÅL TIL DEBATT: VIDEREUTVIKLING AV ASKIM SYKEHUS 1. Skal Askim kommunes målsetting være at sykehuset kun fylles med helsetjenester og helserelaterte tilbud? 2. Hvilke eksisterende helsetilbud i Askim og i nabokommuner bør i framtiden lokaliseres til Askim sykehus? Når kan evt. flytting være aktuelt? 3. Skal Askim kommune arbeide for etablering av private tilbud ved sykehuset? Dersom det er aktuelt med private helsevirksomheter som leietakere, hvordan skal vi da opptre i forhold til IØMK, nabokommuner og private gårdeiere? 4. Hvordan skal kommunen avveie meldte arealbehov for kommunale virksomheter som ikke driver helsetjenester opp mot ønsket om å bygge opp et rent «helsehus»? 5. Er det akseptabelt at lokaler ved sykehuset står ledig 1-2 år i påvente av utvidelse av tjenester i regi av IØMK, og er dette en kostnad Askim kommune er beredt til å ta? Svar fra posisjonen: - Spørsmål 1: Nei - Spørsmål 2: Palliativ avdeling rehabilitering - Spørsmål 3: Ja (markedspris) - Spørsmål 4: Nei - Spørsmål 5: Nei. Benytter anledningen når eksisterende leietakere går ut. Svar fra opposisjonen: - Bruke til Helsehus Sykehuset Østfold - Virksomheter som har tilknytning til Helsehus - Psykiatri og rus - Tannhelsetjeneste - Familiens hus SIDE 10

12 SPØRSMÅL TIL DEBATT: FOREBYGGING OG FOLKEHELSE TIDLIG INNSATS 1. Innen folkehelse og helsefremmende arbeid har vi valget mellom å sette inn allmenne tiltak som omfatter alle innbyggere (for eksempel turveier) eller tiltak mer spesifikt rettet mot utsatte grupper (frafall i videregående skole, rus, psykiatri, KOLS og røyking) 2. Hvor skal Askim kommune ha hovedfokus i sin innsats? 3. Hvilke trinn i omsorgstrappen bør prioriteres for å nå målet om mest mulig selvhjulpenhet og å kunne bo i eget hjem lengst mulig for eldre og funksjonshemmede? (se vedlagt omsorgstrapp) 4. Skal Askim ha som mål å minimere den tid den enkelte tilbringer på sykehjem ved bevisst å omprioritere ressurser til bistand i brukerens hjem (omsorgsbolig, egen bolig)? 5. Hvem har primæransvaret for at alle eldre har sosial kontakt? Kommunen, pårørende, frivillige? Svar fra posisjonen: - Spørsmål 1 og 2: Satse på almene tiltak, hovedfokus passiv ungdom. Fokus på foreldreengasjement. - Spørsmål 3: Lavest mulig trinn - Spørsmål 4: Ja - Spørsmål 4: Alle tre Svar fra opposisjonen: - Satse lengst nede på omsorgstrappa - Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger med bistand - Alle i et godt samarbeid (har ansvaret for at eldre har sosial kontakt. SIDE 11

13 VEDLEGG 5: VIRKSOMHETENES BESKRIVELSER AV TILTAK 1) Tiltaket gjelder: Flytting av 160 barnehageplasser til Eid skoles lokaler fra høsten 2014 Omgjøring av Eid skoles lokaler til barnehage flytte Jahrbo, Henstad og Grøtvedt barnehager dit. Tiltaket må gjennomføres i 2014 med oppstart i august for å kunne drive forsvarlig og lovlig innenfor foreløpig tildelt ramme i økonomiplanperioden. Tiltaket lå inne i rådmannens forslag til økonomiplan, men ble tatt ut ved politisk behandling. Behandles i tillegg som egen sak «Barnehagestruktur». Kommunale planer og andre overordnede føringer: Sikre barnehageplass til alle med rett til plass innenfor rådende økonomiske rammer Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Effektiv bygningsdrift ved å samle dagens tre enheter i en bygningsmasse. Effektiv drift av virksomheten reduserte lønns- og driftskostnader uten reduksjon i tjenestetilbudet. Samling av flere barnehageplasser på et fysisk sted vil kunne bidra til at økonomiske og faglige ressurser knyttet til tidlig innsats kan samles mer enn i dag. Dette vil kunne gi økt effektivitet og kvalitet i tiltak rettet mot barn med spesielle behov. Det blir også færre enheter å forholde seg til for hjelpetjenestene i Familiens hus. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler* Bygningsdrift** Investeringsmidler renter og avdrag???? *inkludert tilskudd til ikke-kommunale barnehager **Anslått innsparing bygningsdrift er basert på regnskapsførte kostnader på funksjon 221 på Grøtvedt, Jahrbo og Henstad barnehager i Mulig innsparing forutsetter at disse lokalene ikke skal driftes videre. Videre er det forutsatt at barnehagedrift i Eid skoles lokaler ikke medfører økte kostnader til bygningsdrift enn ved skoledrift. SIDE 12

14 2) Tiltaket gjelder: 5 nye småbarnsplasser i Misjonskirken barnehage fra høsten nye småbarnsplasser i Misjonskirken barnehage fra høsten Må finansieres av kommunen da plassene opprettes innenfor nåværende godkjenning av barnehagen. Barnehagen har valgt å utvide antall småbarnsplasser for å tilpasse seg driftsformen som benyttes i kommunale barnehager og sikre økte inntekter i form av tilskudd fra kommunen. Barnehagens nåværende leke- og oppholdsareal er godkjent av kommunen tidligere og barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen så lenge utvidelsen er innenfor nåværende godkjenning. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Bidrar til at kommunen kan ivareta barns rett til barnehageplass. Bidrar til videre drift av eksisterende barnehageplasser i denne barnehagen. Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 13

15 3) Tiltaket gjelder: Styrking av ressurser til vikar og overtid i kommunale barnehager som også medfører økt grunnlag for tilskuddssatser til ikkekommunale barnehager. Tilbakeføring av reduksjon i netto budsjetterte kostnader til vikarbruk til 2011-nivå og overtid til nivå. Totalt ca. kr ,- i økte rammer til kommunale barnehager. Et slikt tiltak vil også styrke ikke-kommunale barnehager med ca ,- på grunn av økt grunnlag for beregning av tilskudd. Totalkostnad for virksomheten er altså kr. 2,1 mill. Barnehagene har pr. i dag svært begrensede vikarressurser. Disse er redusert med ca. 50 % siden budsjett Dette medfører at det sjelden er full bemanning i barnehagene. Vikarbehovet tilpasses antall barn som er til stede og det sjongleres med personale mellom avdelinger, men det er i praksis ikke mulig å opprettholde normen for faktisk antall voksne pr. barn med nåværende økonomiske ramme. Vikarutgiftene skal dekke opp for fravær på grunn av sykdom i arbeidsgiverperioden, permisjoner med lønn og ferie. Ressursene for 2013 tilsvarer ca. 6 dager pr. årsverk i nettovikarressurs. Personalmangel gjør at det pedagogiske innholdet i barnehagen blir skadelidende og enkelte dager er barnehagene nærmere et tilsynstilbud enn et pedagogisk tilbud. Begrensede vikarressurser gjør det også vanskelig for virksomheten å gjennomføre kompetanseutvikling i den grad vi ønsker. Den største kostnaden forbundet med dette er ofte vikarutgifter. Tidligere var det mulig for barnehagene å gjennomføre noe kompetanseutvikling på kveldstid for hele personalet dekket av overtidsressurser. Denne muligheten har også blitt mer begrenset da barnehagenes budsjetter til overtid ble nesten halvert fra 2010 til 2011 for å møte den økonomiske rammen. Når disse reduksjonene har kommet i tillegg til redusert bemanning fra 2012 med 3,6 årsverk og reduserte ressurser til assisterende styrere, er virksomheten svært nær grensen for et forsvarlig faglig barnehagetilbud. En styrking av ressursene til kommunale barnehager vil gi noe bedre rammevilkår for ikke-kommunale barnehager i Askim. Tilskuddssatsene for drift til disse ligger pr. i dag lavt i forhold til de fleste kommuner i landet. En styrking av driftsrammene til kommunale barnehager vil kunne kompensere noe for ytterligere reduksjon i tilskuddssatser når en eventuell sammenslåing av 3 barnehager på Eid skole vil effektivisere den kommunale driften av barnehager. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Det ble gitt tydelig signal fra brukere og ansatte på virksomhetens dialogmøte om at dette vil være et viktig tiltak som kan bidra til å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet i Askim. Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Et fokus på tidlig innsats knyttet til barn og unge fordrer tilstrekkelig antall ansatte til stede i barnehagen slik at barn i faresonen kan identifiseres og tiltak iverksettes så tidlig som mulig. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 14

16 4) Tiltaket gjelder: Nytt vognskur i Rom barnehage Vognskur Rom barnehage sikre god og hensiktsmessig oppbevaring av vogner og hindre oppbevaring i korridorer, garderober, ved rømningsveier m.m. Oppbevaring inne hindrer også effektivt renhold og bidrar til at mer sand o.l. dras inn på inneområdet. Ved utvidelse av barnehagen ble det ikke tatt hensyn til økt antall småbarnsplasser med tilhørende vogner. Det er behov for oppvarmet vognskur med plass til ca. 30 vogner. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Effektiv bygningsdrift når det gjelder renhold og redusert slitasje. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift* Investeringsmidler renter og avdrag???? *kan medføre noe økte strømkostnader da vognhuset bør ha varmekabler for å sikre varmegrader i lokalene hele året. SIDE 15

17 5) Tiltaket gjelder: Askimskolen- alternativ læringsarena Det politiske ønsket om å videreføre et tilbud lignende det som i dag heter Toppen er tydelig. Hvis en slik alternativ opplæringsarena skal bestå må den kunne bistå hele Askimskolen i å møte økende behov for et tilsvarende tilbud også for yngre elever. Tilbudet Toppen bør omdefineres. Den alternative læringsarenaen bør drives under Askim ungdomsskoles «paraply» (rammer og styring), men bør også kunne ivareta elever fra mellomtrinnet. Tiltaket foreslås styrket med en pedagogstilling og en miljøarbeiderstilling, i tillegg til dagens tre årsverk (fordelt på en pedagog og to miljøarbeidere). Det vil ikke være investeringsbehov utover å ruste opp den nye ungdomsskolen med utstyr, evt. videreføre leie med Hafslund for å opprettholde muligheten til å drive opplæring i dagens lokaler alternativt en kombinasjon. De senere års kutt i lærerstillinger i Askimskolen gir seg utslag i redusert mulighet til å ivareta alle behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring på den enkelte skole. Vi ser særlig at elever med utviklingsforstyrrelser innenfor autismespekteret blir flere, og at skolene har mindre rammer og kompetanse til å møte disse elevene med god nok tilrettelegging. I forbindelse med at StatPed omorganiseres, er Askim i dialog med Eidsberg kommune om å bestille kompetanseheving innenfor dette og andre områder. En alternativ læringsarena må også utvikles til å bli et kompetansemiljlø/- team som kan styrke skolen i tilpasset opplæring også innenfor ordinær klassetilhørighet. Det er avgjørende at Askimskolen samarbeider med Familiens hus om et slikt tilbud. PP-tjenesten, ungdomskontakter, LOS og andre hos Familiens hus er sentrale for å bidra med kompetanse i planlegging og gjennomføring av opplæring. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Kommunalt: Kvalitetsplan for skole og SFO BY , sak 11/12 (ESA 6.2a 12/128) Skolestruktur (siste vedtak) - BY , sak 32/12 (ESA 8 12/1193) Forskrift om skoletilhørighet - BY , sak 21/13 (ESA 8 13/387) Overordnet: Kunnskapsløftet LK-06 Opplæringsloven Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Strategien tidlig innsats innebærer, i tillegg til økt og strategisk samarbeid mellom Askimbarnehagen, Familiens hus og Askimskolen, et behov for å ikke redusere voksentettheten på trinn mer enn det som er gjort gjennom siste års reduksjon av lærerstillinger. Ved å styrke en alternativ opplæringsarena vil Askimskolen kunne følge prinsippet om tidlig innsats ikke bare for barn i alderen 6-10 år, men også for større elever. For å sikre oppfølging av de strategiske grep i Økonomiplanen foreslås tiltaket styrket med en pedagogstilling og en miljøarbeiderstilling, i tillegg til dagens tre årsverk (fordelt på en pedagog og to miljøarbeidere) og eventuelt en videreføring av driftsmidler hvis dagens leieavtale med Hafslund skal bestå.. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 16

18 6) Tiltaket gjelder: Askimskolen- Utbygging av barneskolene for å møte elevtallsprognosene Det var i opprinnelig budsjettdokument beskrevet utbygging og oppgradering av Grøtvedt skole og Rom skole. Dette ble delvis fjernet i endelig vedtatt budsjett, og bare 5 millioner ble videreført til utbedringer på Grøtvedt i forbindelse med omgjøring til barneskole. I opprinnelig forslag til investeringsplan lå Grøtvedt inne med 21 mill. kr og Rom skole med 11,5 mill. kr. Tiltakene foreslås gjeninnført med hhv. totalt 11 mill. kr (økt med 6 mill. kr) på Grøtvedt og 9 mill. kr på Rom skole. I forhold til NorConsults prognoser, må det planlegges og legges rammer for en utbygging av Rom skole med oppstart i 2014 (kapasitet økt til skolestart 2015). Elevveksten på Rom skole er allerede merkbar, og barnehagen som disponerer lokaler der har behov for avklaring av videre bruk. Moen skole bør omdisponere lokaler for å øke antall klasserom fra 11 til 14 fra høsten Her må det gjøres en vurdering av hva denne endringen medfører av kostnader. Dette tiltaket er ikke tatt med i tabellen under. NorConsults arbeid med elevtallsprognoser i forbindelse med skolestrukturutredningen. Saken om skolestruktur ble vedtatt høsten 2012, mens forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt våren Utbygging og utbedringer vil få konsekvenser for Eiendom og internservice. Det vil bli arbeid med prosjektering, utbedringer og utbygging som Askimskolen må samarbeide tett med Eiendom og intern service (EIS) om. Disse prosessene vil måtte drives av EIS. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Kommunalt: Kvalitetsplan for skole og SFO BY , sak 11/12 (ESA 6.2a 12/128) Skolestruktur (siste vedtak) - BY , sak 32/12 (ESA 8 12/1193) Forskrift om skoletilhørighet - BY , sak 21/13 (ESA 8 13/387) Overordnet: Kunnskapsløftet LK-06 Opplæringsloven Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: For å sikre rasjonell utnyttelse av ressursene i Askimskolen og sikre elevene det opplæringsmiljø de har krav på må Grøtvedt, Rom og Moen skole tilpasses for å kunne realisere vedtatt skolestruktur. For å realisere nødvendige tilpassinger bør Norconsult sine estimater for lav kostnad følges Alternative skolestrukturer på barnetrinnet, Norconsult 2012).. Rasjonell bygningsdrift inngår også blant kommunens overordnede strategier. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 17

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2

Handlingsprogram 2015-2018. Vedlegg 2 Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 1 Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2 Et samfunn i utvikling mulige resultatforbedrende tiltak Sande kommune - Handlingsprogram 2015-2018 Vedlegg 2

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016

PS 12/155 Økonomiplan 2013-2016 / Budsjett 2013 2012/2495 PS 12/156 Budsjett og handlingsplan IKT Orkidé 2013-2016 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Dato: 27.11.2012 Tidspunkt: 10:00 Formannskapssalen, Rådhuset Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER

UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Lunner kommune UTREDNING AV ET SAMORDNET TILBUD INNEN PSYKISK HELSE OG RUS FOR VOKSNE I LUNNER Desember 2010 mars 2012 Arkivsaksnr. 12/965-7 1 Innholdsfortegnelse: 1 Innledning... 3 1.1 Mandat... 4 1.2

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE

EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE Sel kommune EN TRYGG OG GOD BOLIG FOR ALLE I SEL KOMMUNE BOLIGSOSIAL PLAN 2014 2017 Vedtatt i Sel kommunestyre 17.02.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Mandat.... 4 1.2 Organisering av arbeidet....

Detaljer

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag

ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018. Nes kommune Rådmannens forslag ÅRSBUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL 2015-2018 Nes kommune Rådmannens forslag 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 2 Innholdsfortegnelse 1 Rådmannens forord... 4 2 Kommunens

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

Boligsosial handlingsplan

Boligsosial handlingsplan Ringerike kommune Boligsosial handlingsplan 2014-2022 16.9.2014 Saksprotokoll Arkivsaksnr.: 14/823-4 Arkiv: F17 &30 Sak: 133/14 Boligsosial hendlingsplan 2015-2022 Vedtak i Kommunestyret: 1. Ringerike

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

Foreløpig økonomiplan

Foreløpig økonomiplan Foreløpig økonomiplan 2014 2017 Rådmannens forslag Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no Innhold 1. RÅDMANNENS FORORD OG VURDERINGER... 3 2. JURIDISKE RAMMER

Detaljer

Sektorplan Helse og omsorg

Sektorplan Helse og omsorg Båtsfjord kommune Sektorplan Helse og omsorg Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Helse og omsorg 2012 Saksnr11/393 1.utkast, mai 2012 Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

1 Innledning. 2 Sammendrag

1 Innledning. 2 Sammendrag Helse- og omsorgsplan 2012-2015 Rullering 2012 Innholdsliste 1 Innledning...3 2 Sammendrag...3 3 Temaplaner som en del av styringssystemet...6 4 Sentrale dokumenter...6 Kapittel 5 Nøkkeltall fra KOSTRA...6

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING:

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Kommunestyret Lunner rådhus, Kommunestyresalen 28.09.2012 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 76/12 Sak 77/12 Sak 78/12 Sak 79/12 Sak 80/12 Sak 81/12

Detaljer

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025

Morgendagens omsorg. Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Morgendagens omsorg Hurum kommune Helse- og omsorgsplan 2015 2025 Forord «Alle bør være opptatt av framtida. Det er der vi skal tilbringe resten av vårt liv.» Helse- og omsorgstjenestene står overfor store

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Til medlemmer og varamedlemmer i Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne Sandnes, 22.09.2014 INNKALLING TIL MØTE I RÅDET FOR PERSONER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes

Årsbudsjett 2012. Økonomiplan 2012 2015. Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123. Nes kommune. Postboks 14, 2151 Årnes Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012 2015 Kommunestyrets vedtak 13.desember 2011 Sak 11/123 Nes kommune Postboks 14, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning

Detaljer

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024

BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 BOLIGPOLITISK HANDLINGSPLAN 2014-2024 INNHOLD 1 INNLEDNING... 1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Framdrift arbeidsform og organisering av arbeidet...1 1.3 Hva er en boligpolitisk plan?...1 1.4 Planens form og innhold...1

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

ØKONOMIPLAN 2014 2017

ØKONOMIPLAN 2014 2017 Halden kommune ØKONOMIPLAN 2014 2017 Politisk behandling: Utvalg: Saksnr. Dato Formannskap 06.06.2013 Kommunestyre 20.06.2013 2 Sammendrag Samarbeidspartiene H,V, KrF og SP vil at Halden kommune skal etablere

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast)

Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 (Høringsutkast) (Høringsutkast) Boligsosial handlingsplan Askim kommune 2012-2017 Sammendrag: Boligen er et sted å bo. Den er et sted for rekreasjon, sosialt samvær og minner. Boligen er viktig for vår identitet og selvfølelse,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune

Overordnet analyse 2012. Hurdal kommune Overordnet analyse 2012 kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur og sysselsetting

Detaljer