Vedlegg til Økonomiplan Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vedlegg til Økonomiplan 2014 2017. Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb"

Transkript

1 Vedlegg til Økonomiplan Foto: Henning Pytterud, Askim fotoklubb

2 SIDE 1

3 Innhold Vedlegg 1: MiljØtiltak i Askim kommune... 3 Vedlegg 2: Driftstiltak det ikke er funnet plass til innenfor den foreslåtte økonomiske ramme... 4 Vedlegg 3: Tiltak rådmannen ikke har funnet plass til innenfor de foreslåtte økonomiske rammer til investeringer... 5 Vedlegg 4: Bystyrets Dialogseminar 25. april Vedlegg 5: Virksomhetenes beskrivelser av tiltak SIDE 2

4 VEDLEGG 1: MILJØTILTAK I ASKIM KOMMUNE Arbeidsmiljø Fysisk arbeidsmiljø Det er gode ergonomiske forhold for alle ansatte Virksomheten tilrettelegger for trening i arbeidstiden. Arbeidsstasjoner og fellesarealer er ryddige til en hver tid. Psykososialt arbeidsmiljø Hjelp til røykekutt tilbys Administrasjon Virksomheten har et eget HMS-team Vernerunde gjennomføres hvert år. Innkjøp, saksbehandling og materialbruk Innkjøp Miljømerkede produkter prioriteres ved innkjøp Saksbehandling Alle strategiplaner har et element om miljøtenkning Alle avtaler er i overensstemmelse med klimaplanen Materialbruk Ved utskifting av utstyr med en fortsatt bruksverdi leveres utstyret til Frivillighetssentralen/gjenbrukssentralen Energi Energiforbruk Lyset slukkes når ansatte forlater kontor/møterom PCer og multifunksjonsmaskiner slås av etter arbeidstid Ved bestilling av møterom sørger bestiller for at lyset blir slått av etter møtets slutt Sistemann som går fra virksomhetens kontorer etter avsluttet arbeidsdag påser at lyset er slukket Innetemperatur Innetemperaturen ligger normalt mellom grader Celsius Rutiner for slukking av teknisk utstyr Virksomheten har rutiner for at lys, datamaskiner og annet elektrisk utstyr slås av etter arbeidstid Sentralt driftsanlegg Det er installert sentralt driftsanlegg for lys, varme og ventilasjon Transport Miljøvennlig reise til og fra jobb Ansatte oppfordres til å gå eller sykle til jobb Tilstrekkelig sykkelparkering med sykkelstativer er opparbeidet virksomhetens lokaler Ansatte oppfordres til å benytte kollektivtransport til og fra jobb Ansatte oppfordres til å samkjøre mellom hjem og jobb. Miljøvennlig tjenestereise Møter og møtetidspunkt planlegges så de passer med kollektivtransport. Ansatte benytter kollektiv transport på tjenestereiser der det er mulig. Ansatte oppfordres til å samkjøre til møter og kurs. Ansatte vurderer telefon/videokonferanse som alternativ til eksterne møter. Avfall Redusere avfallsmengde Minst 75 % av avfallet kildesorteres og leveres til gjenvinning Det er utplassert kildesorteringsløsninger i virksomheten Bruk av handlenett - ikke plastposer Alt elektronisk utstyr gjenvinnes Bruk av papir, utskrift og kopi skal begrenses Tosidig kopiering og utskrift benyttes som standard der det er mulig All e-post er merket: Tenk på miljøet før du skriver ut denne e-posten Fakturaer, meldinger og beskjeder sendes elektronisk der det er mulig Printløsninger Virksomheten reduserer utskrifter ved nye teknologiske løsninger og bevisstgjøring SIDE 3

5 VEDLEGG 2: DRIFTSTILTAK DET IKKE ER FUNNET PLASS TIL INNENFOR DEN FORESLÅTTE ØKONOMISKE RAMME Askimbarnehagen: 1. Ressurser til vikarbruk for å sikre full bemanning ved sykdom og annet fravær fra 2014, anslås koste 1,5 mill. kr for kommunale barnehager. Dette medfører igjen til kr mer til ikkekommunale barnehager. Totalt ca. 2,2 mill. kr i økte driftsutgifter fra Askimskolen: 2. 2 nye stillinger til det alternative tilbudet ved Toppen, i tillegg til stilling som er funnet plass til innenfor den økonomiske rammen, vil fra 2014 koste årlig om lag 1,25 mill. kr i lønnsutgifter og kr i andre driftsutgifter. Teknikk og beredskap: 3. Behov for økte midler til vedlikehold av ny kunstgressbane på Hov fra 2016, er anslått til kr. Investeringstiltaket er innarbeidet i økonomiplanen fra Eiendom og intern service 4. Ansettelse av forvalter- og vedlikeholdsleder for blant annet å sikre god forvaltningsoppfølging i kommunale bygg, og en gradvis økning av planmessig vedlikehold fra , er beregnet til å koste rundt 1,5 mill. kr. 5. Ekstra midler til strategisk vedlikeholdsplan er fra 2014, satt til 3,2 mill. kr. Fellesfunksjoner: 6. Økte lønnsmidler til stilling innen dokumentsenteret på rundt kr i 2014 til kr i Stillingen skal delvis finansieres innenfor virksomhetenes egen ramme ved å ta ut effektiviseringsgevinst fra økonomisystemet i planperioden. Stillingen skal ivareta korrekt journalføring av oppvekstmapper. Åpen omsorg: % aktivitør i bofelleskapene vil koste om lag kr årlig. Tiltaket vil gjelde fra % sykepleier som følge av Samhandlingsreformen, til å koordinere samarbeidet mellom fastlegene og hjemmesykepleien i det daglige, vil utgjøre rundt kr årlig fra Institusjon med omsorgsboliger: % stilling til oppfølging av utvikling innenfor elektronisk samhandling og innføring og bruk av ulike fagprogrammer fra 2014, anslås å utgjøre kr. Stillingen vil behjelpe både virksomhet Institusjon med omsorgsboliger og Åpen omsorg. 10. Økt avdelingsledelse med 100 % stilling fra 2014, tilsvarer rundt kr. Stillingen skal ivareta mer tid til administrative oppgaver som følge av økte kvalitetskrav. Familiens hus: 11. Tidligere bruker med behov for 1:1 bemanning, tilbakeføres til Junibakken i Dette er anslått til å koste om lag kr fra Økning på 50 % stilling på Fellesskapet Aktivitetssenter fra 2014 koster rundt kr. 13. Estimert økning i omsorgsovertakelser i barnevernstjenesten er 1,5 mill. kr i 2014 og ytterligere kr i Totalt 3 mill. kr fra 2016 til denne utgiftsposten % psykologstilling fra 2014 anslås å koste kr % lege i skolehelsetjenesten fra 2014, for å imøtekomme krav fra statlige myndigheter, koster om lag kr fra 2014 ut planperioden. 16. Gradvis økning av Los-stillings vil koste i 2015 og kr for 100 % fra En gradvis økning av tverrfaglig arbeid i økonomiplanperioden mellom skolefysioterapeut og logoped er beregnet til å koste henholdsvis kr (2015) for 100 % stilling og rundt kr for 50 % logoped fra 2016 (oppstart 2015). SIDE 4

6 VEDLEGG 3: TILTAK RÅDMANNEN IKKE HAR FUNNET PLASS TIL INNENFOR DE FORESLÅTTE ØKONOMISKE RAMMER TIL INVESTERINGER Fordelingen av driftsrammene til virksomhetene baserer seg på det foreslåtte investeringsprogram og rente- og avdragsutgifter som følger. Eventuelle økte investeringsutgifter, ved at flere investeringstiltak vedtas gjennomført, vil gi økte rente- og avdragsutgifter som da må dekkes inn ved å redusere driftsrammene tilsvarende økte rente-, avdrags- og driftsutgifter knyttet til nye tiltak.. 1. Bofellesskap for demente I kommunedelplan for helse, omsorg og samhandling (2011) og i bystyresak (mars 2013) om behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns omsorg, er det uttrykt behov for forsterkede omsorgsplasser (Omsorg Pluss) Økonomiske konsekvenser er som følger: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift Eiendomsdrift *) Etter fradrag for investeringstilskudd fra Husbanken 2. Bofellesskap for mennesker med utviklingshemming I Boligsosial Handlingsplan ( ) er det uttrykt behov for nytt bofelleskap med heldøgns omsorg (tilsvarende Parken bofellesskap). Kartlegging våren 2013 indikerer at det i 2016 vil være 2-3 nye unge som vil ha behov for egen bolig. Rådmannen foreslår at dette behovet dekkes gjennom kommunens eksisterende boligmasse. Et eventuelt nytt bofelleskap vil har følgende økonomiske konsekvenser: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift Eiendomsdrift *) Etter fradrag for investeringstilskudd fra Husbanken 3. Nytt parklokale Bystyret vedtok mars 2013 å rive eksisterende parklokale, og at arbeidsgruppen som har arbeidet med planer for lokalet og parken for øvrig arbeider videre med planlegging av et eventuelt nytt parklokale og parken for øvrig. Økonomiske konsekvenser for et eventuelt nybygg vil være: Type utgift Investeringsutgift Investering *) Årlig utgift i kroner Renter/avdrag **) Ordinær drift 0 Eiendomsdrift *) basert på et bygg på kvm. tilsvarende eksisterende lokale **) evt. privat finansiering vil gå til fradrag SIDE 5

7 4. Oppussing og full utskifting av ventilasjon ved Grøtvedt skole Rådmannen har i forslag til investeringsprogram lagt inn renovering ved Grøtvedt skole, herunder ny ventilasjon i korridorer. Byggteknisk konsulent har anbefalt full utskiftning av ventilasjonsanlegg ved skolen, grunnet alder. Økonomiske konsekvenser vil være: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0 5. Øvrige tiltak på skoler Moen skole Skolen vil trolig de nærmeste to til tre år klare seg uten kapasitetsutvidelser i form av klasserom. Elevtallsøkning vil kunne håndteres ved intern omdisponering av rom. Dagens klasseromsfløy mangler imidlertid grupperom som sikrer tilpasset opplæring. Dagens allrom må omstruktureres til flere grupperom. Dette kan trolig gjøres med mindre investeringer. Tilpassingen bør skje snarest mulig. Dagens møterom kan tas i bruk til lærerarbeidsplasser uten større investeringer. Ved en realisering av utbyggingen av ved Katralveien (Løkenskogen og Nygård Nordre) vil skolen måtte bygges ut. Tiltakene er ikke kostnadsanslått. 6. Bofellesskap for mennesker med psykiske lidelser I Boligsosial handlingsplan er det meldt om behov for flere boliger med heldøgns omsorgstjenester for mennesker med psykisk lidelse. Rådmannen har ikke funnet rom for å føre opp tiltaket i økonomiplanperioden fram til Kostnader ved tiltaket kan anslås slik: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag *) Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0*) *) Etter fradrag for leiebetaling fra brukere 7. Omsorgsboliger uten dag/døgnbemanning OPS I rapporten som lå til grunn for bystyrets behandling av sak om behov for sykehjemsplasser og omsorgsboliger med heldøgns tilsyn (mars 2013), heter det: Kommunen må være en medaktør for å øke tilgangen på private boliger som er tilpasset den enkeltes funksjonsnivå. Dialogen med private utbyggere må vektlegges. I fellesskap kan kommunen og private aktører finne gode løsninger for eldre i framtida. En løsning kan være å legge til rette for bofellesskap for friske eldre. Erfaringer fra Danmark er at de som bor slik klarer seg lengre hjemme. En utbygging på Løken-tomta har vært pekt på som mulig lokalisering. Rådmannen har ikke utredet eventuelle økonomiske konsekvenser for kommunen. SIDE 6

8 8. Kommunale utleieboliger etter 2015 Rådmannen har i forslag til økonomiplan foreslått at det også etter 2015 bosettes 10 nye flyktninger per år. Erfaringer viser at det er svært krevende å skaffe kommunal bolig til alle som søker. De senere årene har det til enhver tid stått søkere i kø for kommunal bolig. Kostnaden ved å videreføre rammen til kjøp av utleieboliger i 2015 og 2016 er som følger for hvert av årene: Type utgift Investeringsutgift Investering Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift 0 9. Erstatningslokaler Familiens Hus Askim Rådhus AS har inngått opsjonsavtale med privat utbygger om salg av eiendommen Torggata 5, der de fleste avdelinger i Virksomhet Familiens Hus holder til. Dersom avtalen gjennomføres er det behov for erstatningslokaler for virksomheten i 2015 eller Med den ønskede utvikling av Askim sykehus og Indre Østfold helsehus, med rehabiliteringsavdeling og andre spesialiserte avdelinger i interkommunal regi, er det ikke plass for å ta de ovennevnte avdelinger ved Familiens Hus inn i det eksisterende bygningsarealet. Virksomhetens arealbehov må derfor løses ved nybygg eller en langsiktig leieavtale med ekstern part. Et anslag for utgifter med en løsning med nybygg er: Type utgift Investeringsutgift Investering *) Årlig utgift i kroner Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift **) *) Etter fradrag for salgssum **) Innsparing i eiendomsdrift ved mer hensiktsmessige og arealeffektive lokaler 10. Veier (Bil-, gang- og sykkel) Sidevegsmidler I sak 5/11 vedtok formannskapet å vurdere opparbeidelse av Shuckertlinna ved behandlingen av budsjett og økonomiplan. Askim kommune har heller ikke i økonomisk mulighet til å sette av 14 mill. kr av egne midler til å opparbeide veiforlengelsen. Ved salg av Askim kommunes byggeområder for boliger på Rom nordre (om lag 150 dekar) må det tas standpunkt til om Askim kommune skal opparbeide denne veiforbindelsen, eller om ansvaret for opparbeidelsen skal inngå i salget. Tiltaket er aktuelt å vurdere i forbindelse med prioritering av sidevegsmidler 2013/2014. Økonomisk konsekvens (med evt. egne midler): Årlig utgift i Type utgift Investeringsutgift kroner Investering Renter/avdrag Ordinær drift 0 Eiendomsdrift SIDE 7

9 11. Askim Kulturhus Etter år siden rehabilitering av Askim Kulturhus øker behovet for nye bygningsmessige arbeider. Med dagens inntektsgrunnlag har selskapet ingen mulighet til selv å finansiere slike arbeider. Det må påregnes behov for tiltak i økonomiplanperioden. SIDE 8

10 VEDLEGG 4: BYSTYRETS DIALOGSEMINAR 25. APRIL 2013 Grunnlaget for dialogseminaret var referatene med resultatene fra dialogmøtene i virksomhetene og tre temanotater med spørsmål til debatt. Temanotatene omfattet følgende tema: Sentrumsutvikling mer enn regulering Videreutvikling av Askim sykehus Forebygging og folkehelse tidlig innsats På bakgrunn av resultatene fra dialogmøtene og de tre temanotatene ga bystyrerepresentantene innspill til arbeidet med økonomiplanen, i form av prioriteringer på kort sikt (2014) og på lengre sikt ( ) og svar på spørsmålene i temanotatene. Posisjonens prioriteringer på kort sikt (2014): 1. helsesøster videregående skole 100 %, i samarbeid med de andre kommunene som sogner til Askim videregående skole 2. helsesøster 100 % Askim ungdomsskole 3. Flytte Vangsveien dagsenter til Henstad barnehage 4. Flytte frivillighetssentralen 5. Prioriterer en kunstgressbane på Hov (uten kommunale midler) 6. Skyss til dagsenter Oposisjonens prioriteringer på kort sikt (2014): - Grunnbemanning barnehage-skole-helse - Lærlinger - Helsesøster i skolen - IKT i skolen - Transport dagsenter Posisjonens prioriteringer på lengre sikt ( ): - Investeringsmidler til skolebygg - ikke kutte mer i skolen - Øke andel helsesøster i barneskolene - Vedlikehold av kommunens bygninger - Nye lokaler til kulturskolen - Øke fokus på frivillige i skole og barnehage Opposisjonens prioriteringer på lengre sikt ( ): - Vedlikehold av kommunale bygg - Flere boliger for vanskeligstilte - Tidlig innsats, hjelpe folk til å bo lenger hjemme - Redusere toppledelse SPØRSMÅL TIL DEBATT: SENTRUMSUTVIKLING MER ENN REGULERING 1. Hva er de viktigste utfordringene og mulighetene i sentrum som vi må rette oppmerksomheten mot på kort sikt og på lengre sikt? - Fra ca innbyggere i Askim nå til ca innbyggere i Dialog og samspill - Prinsipper, utfordringer og muligheter beskrevet i dette notatet. - Prinsipper, utfordringer og muligheter som ikke er beskrevet i dette notatet 2. Hva skal kjennetegne sentrum i Askim, med innbyggere i kommunen og samtidigsom Askim er et regionsenter for Indre Østfold? SIDE 9

11 3. Skal vi invitere innbyggere, politikkere og administrasjon til et «Krafttak for Askim», der vi sammen utarbeider en strategi for utvikling av sentrum i Askim, mot et 25-års byjubileum i 2021? Svar fra posisjonen: - Helhetlig strategisk plan - Tørre å tenke stort nok både etasjer og omkrets på sentrum Svar fra opposisjonen: - Mer fortetting - Mindre parkeringsplasser og mer bygg - Parkering under bakken eller i parkeringshus - Flere etasjer - Planfri kryssing av jernbanen - Parkering utenfor sentrumskjernen - Ikke starte forberedelse av 25-års byjubileum i 2021 SPØRSMÅL TIL DEBATT: VIDEREUTVIKLING AV ASKIM SYKEHUS 1. Skal Askim kommunes målsetting være at sykehuset kun fylles med helsetjenester og helserelaterte tilbud? 2. Hvilke eksisterende helsetilbud i Askim og i nabokommuner bør i framtiden lokaliseres til Askim sykehus? Når kan evt. flytting være aktuelt? 3. Skal Askim kommune arbeide for etablering av private tilbud ved sykehuset? Dersom det er aktuelt med private helsevirksomheter som leietakere, hvordan skal vi da opptre i forhold til IØMK, nabokommuner og private gårdeiere? 4. Hvordan skal kommunen avveie meldte arealbehov for kommunale virksomheter som ikke driver helsetjenester opp mot ønsket om å bygge opp et rent «helsehus»? 5. Er det akseptabelt at lokaler ved sykehuset står ledig 1-2 år i påvente av utvidelse av tjenester i regi av IØMK, og er dette en kostnad Askim kommune er beredt til å ta? Svar fra posisjonen: - Spørsmål 1: Nei - Spørsmål 2: Palliativ avdeling rehabilitering - Spørsmål 3: Ja (markedspris) - Spørsmål 4: Nei - Spørsmål 5: Nei. Benytter anledningen når eksisterende leietakere går ut. Svar fra opposisjonen: - Bruke til Helsehus Sykehuset Østfold - Virksomheter som har tilknytning til Helsehus - Psykiatri og rus - Tannhelsetjeneste - Familiens hus SIDE 10

12 SPØRSMÅL TIL DEBATT: FOREBYGGING OG FOLKEHELSE TIDLIG INNSATS 1. Innen folkehelse og helsefremmende arbeid har vi valget mellom å sette inn allmenne tiltak som omfatter alle innbyggere (for eksempel turveier) eller tiltak mer spesifikt rettet mot utsatte grupper (frafall i videregående skole, rus, psykiatri, KOLS og røyking) 2. Hvor skal Askim kommune ha hovedfokus i sin innsats? 3. Hvilke trinn i omsorgstrappen bør prioriteres for å nå målet om mest mulig selvhjulpenhet og å kunne bo i eget hjem lengst mulig for eldre og funksjonshemmede? (se vedlagt omsorgstrapp) 4. Skal Askim ha som mål å minimere den tid den enkelte tilbringer på sykehjem ved bevisst å omprioritere ressurser til bistand i brukerens hjem (omsorgsbolig, egen bolig)? 5. Hvem har primæransvaret for at alle eldre har sosial kontakt? Kommunen, pårørende, frivillige? Svar fra posisjonen: - Spørsmål 1 og 2: Satse på almene tiltak, hovedfokus passiv ungdom. Fokus på foreldreengasjement. - Spørsmål 3: Lavest mulig trinn - Spørsmål 4: Ja - Spørsmål 4: Alle tre Svar fra opposisjonen: - Satse lengst nede på omsorgstrappa - Flere sykehjemsplasser og omsorgsboliger med bistand - Alle i et godt samarbeid (har ansvaret for at eldre har sosial kontakt. SIDE 11

13 VEDLEGG 5: VIRKSOMHETENES BESKRIVELSER AV TILTAK 1) Tiltaket gjelder: Flytting av 160 barnehageplasser til Eid skoles lokaler fra høsten 2014 Omgjøring av Eid skoles lokaler til barnehage flytte Jahrbo, Henstad og Grøtvedt barnehager dit. Tiltaket må gjennomføres i 2014 med oppstart i august for å kunne drive forsvarlig og lovlig innenfor foreløpig tildelt ramme i økonomiplanperioden. Tiltaket lå inne i rådmannens forslag til økonomiplan, men ble tatt ut ved politisk behandling. Behandles i tillegg som egen sak «Barnehagestruktur». Kommunale planer og andre overordnede føringer: Sikre barnehageplass til alle med rett til plass innenfor rådende økonomiske rammer Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Effektiv bygningsdrift ved å samle dagens tre enheter i en bygningsmasse. Effektiv drift av virksomheten reduserte lønns- og driftskostnader uten reduksjon i tjenestetilbudet. Samling av flere barnehageplasser på et fysisk sted vil kunne bidra til at økonomiske og faglige ressurser knyttet til tidlig innsats kan samles mer enn i dag. Dette vil kunne gi økt effektivitet og kvalitet i tiltak rettet mot barn med spesielle behov. Det blir også færre enheter å forholde seg til for hjelpetjenestene i Familiens hus. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler* Bygningsdrift** Investeringsmidler renter og avdrag???? *inkludert tilskudd til ikke-kommunale barnehager **Anslått innsparing bygningsdrift er basert på regnskapsførte kostnader på funksjon 221 på Grøtvedt, Jahrbo og Henstad barnehager i Mulig innsparing forutsetter at disse lokalene ikke skal driftes videre. Videre er det forutsatt at barnehagedrift i Eid skoles lokaler ikke medfører økte kostnader til bygningsdrift enn ved skoledrift. SIDE 12

14 2) Tiltaket gjelder: 5 nye småbarnsplasser i Misjonskirken barnehage fra høsten nye småbarnsplasser i Misjonskirken barnehage fra høsten Må finansieres av kommunen da plassene opprettes innenfor nåværende godkjenning av barnehagen. Barnehagen har valgt å utvide antall småbarnsplasser for å tilpasse seg driftsformen som benyttes i kommunale barnehager og sikre økte inntekter i form av tilskudd fra kommunen. Barnehagens nåværende leke- og oppholdsareal er godkjent av kommunen tidligere og barnehagen har krav på tilskudd fra kommunen så lenge utvidelsen er innenfor nåværende godkjenning. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Bidrar til at kommunen kan ivareta barns rett til barnehageplass. Bidrar til videre drift av eksisterende barnehageplasser i denne barnehagen. Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 13

15 3) Tiltaket gjelder: Styrking av ressurser til vikar og overtid i kommunale barnehager som også medfører økt grunnlag for tilskuddssatser til ikkekommunale barnehager. Tilbakeføring av reduksjon i netto budsjetterte kostnader til vikarbruk til 2011-nivå og overtid til nivå. Totalt ca. kr ,- i økte rammer til kommunale barnehager. Et slikt tiltak vil også styrke ikke-kommunale barnehager med ca ,- på grunn av økt grunnlag for beregning av tilskudd. Totalkostnad for virksomheten er altså kr. 2,1 mill. Barnehagene har pr. i dag svært begrensede vikarressurser. Disse er redusert med ca. 50 % siden budsjett Dette medfører at det sjelden er full bemanning i barnehagene. Vikarbehovet tilpasses antall barn som er til stede og det sjongleres med personale mellom avdelinger, men det er i praksis ikke mulig å opprettholde normen for faktisk antall voksne pr. barn med nåværende økonomiske ramme. Vikarutgiftene skal dekke opp for fravær på grunn av sykdom i arbeidsgiverperioden, permisjoner med lønn og ferie. Ressursene for 2013 tilsvarer ca. 6 dager pr. årsverk i nettovikarressurs. Personalmangel gjør at det pedagogiske innholdet i barnehagen blir skadelidende og enkelte dager er barnehagene nærmere et tilsynstilbud enn et pedagogisk tilbud. Begrensede vikarressurser gjør det også vanskelig for virksomheten å gjennomføre kompetanseutvikling i den grad vi ønsker. Den største kostnaden forbundet med dette er ofte vikarutgifter. Tidligere var det mulig for barnehagene å gjennomføre noe kompetanseutvikling på kveldstid for hele personalet dekket av overtidsressurser. Denne muligheten har også blitt mer begrenset da barnehagenes budsjetter til overtid ble nesten halvert fra 2010 til 2011 for å møte den økonomiske rammen. Når disse reduksjonene har kommet i tillegg til redusert bemanning fra 2012 med 3,6 årsverk og reduserte ressurser til assisterende styrere, er virksomheten svært nær grensen for et forsvarlig faglig barnehagetilbud. En styrking av ressursene til kommunale barnehager vil gi noe bedre rammevilkår for ikke-kommunale barnehager i Askim. Tilskuddssatsene for drift til disse ligger pr. i dag lavt i forhold til de fleste kommuner i landet. En styrking av driftsrammene til kommunale barnehager vil kunne kompensere noe for ytterligere reduksjon i tilskuddssatser når en eventuell sammenslåing av 3 barnehager på Eid skole vil effektivisere den kommunale driften av barnehager. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Det ble gitt tydelig signal fra brukere og ansatte på virksomhetens dialogmøte om at dette vil være et viktig tiltak som kan bidra til å opprettholde og videreutvikle kvaliteten på barnehagetilbudet i Askim. Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Et fokus på tidlig innsats knyttet til barn og unge fordrer tilstrekkelig antall ansatte til stede i barnehagen slik at barn i faresonen kan identifiseres og tiltak iverksettes så tidlig som mulig. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 14

16 4) Tiltaket gjelder: Nytt vognskur i Rom barnehage Vognskur Rom barnehage sikre god og hensiktsmessig oppbevaring av vogner og hindre oppbevaring i korridorer, garderober, ved rømningsveier m.m. Oppbevaring inne hindrer også effektivt renhold og bidrar til at mer sand o.l. dras inn på inneområdet. Ved utvidelse av barnehagen ble det ikke tatt hensyn til økt antall småbarnsplasser med tilhørende vogner. Det er behov for oppvarmet vognskur med plass til ca. 30 vogner. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Effektiv bygningsdrift når det gjelder renhold og redusert slitasje. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift* Investeringsmidler renter og avdrag???? *kan medføre noe økte strømkostnader da vognhuset bør ha varmekabler for å sikre varmegrader i lokalene hele året. SIDE 15

17 5) Tiltaket gjelder: Askimskolen- alternativ læringsarena Det politiske ønsket om å videreføre et tilbud lignende det som i dag heter Toppen er tydelig. Hvis en slik alternativ opplæringsarena skal bestå må den kunne bistå hele Askimskolen i å møte økende behov for et tilsvarende tilbud også for yngre elever. Tilbudet Toppen bør omdefineres. Den alternative læringsarenaen bør drives under Askim ungdomsskoles «paraply» (rammer og styring), men bør også kunne ivareta elever fra mellomtrinnet. Tiltaket foreslås styrket med en pedagogstilling og en miljøarbeiderstilling, i tillegg til dagens tre årsverk (fordelt på en pedagog og to miljøarbeidere). Det vil ikke være investeringsbehov utover å ruste opp den nye ungdomsskolen med utstyr, evt. videreføre leie med Hafslund for å opprettholde muligheten til å drive opplæring i dagens lokaler alternativt en kombinasjon. De senere års kutt i lærerstillinger i Askimskolen gir seg utslag i redusert mulighet til å ivareta alle behov for spesialundervisning og tilpasset opplæring på den enkelte skole. Vi ser særlig at elever med utviklingsforstyrrelser innenfor autismespekteret blir flere, og at skolene har mindre rammer og kompetanse til å møte disse elevene med god nok tilrettelegging. I forbindelse med at StatPed omorganiseres, er Askim i dialog med Eidsberg kommune om å bestille kompetanseheving innenfor dette og andre områder. En alternativ læringsarena må også utvikles til å bli et kompetansemiljlø/- team som kan styrke skolen i tilpasset opplæring også innenfor ordinær klassetilhørighet. Det er avgjørende at Askimskolen samarbeider med Familiens hus om et slikt tilbud. PP-tjenesten, ungdomskontakter, LOS og andre hos Familiens hus er sentrale for å bidra med kompetanse i planlegging og gjennomføring av opplæring. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Kommunalt: Kvalitetsplan for skole og SFO BY , sak 11/12 (ESA 6.2a 12/128) Skolestruktur (siste vedtak) - BY , sak 32/12 (ESA 8 12/1193) Forskrift om skoletilhørighet - BY , sak 21/13 (ESA 8 13/387) Overordnet: Kunnskapsløftet LK-06 Opplæringsloven Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: Strategien tidlig innsats innebærer, i tillegg til økt og strategisk samarbeid mellom Askimbarnehagen, Familiens hus og Askimskolen, et behov for å ikke redusere voksentettheten på trinn mer enn det som er gjort gjennom siste års reduksjon av lærerstillinger. Ved å styrke en alternativ opplæringsarena vil Askimskolen kunne følge prinsippet om tidlig innsats ikke bare for barn i alderen 6-10 år, men også for større elever. For å sikre oppfølging av de strategiske grep i Økonomiplanen foreslås tiltaket styrket med en pedagogstilling og en miljøarbeiderstilling, i tillegg til dagens tre årsverk (fordelt på en pedagog og to miljøarbeidere) og eventuelt en videreføring av driftsmidler hvis dagens leieavtale med Hafslund skal bestå.. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 16

18 6) Tiltaket gjelder: Askimskolen- Utbygging av barneskolene for å møte elevtallsprognosene Det var i opprinnelig budsjettdokument beskrevet utbygging og oppgradering av Grøtvedt skole og Rom skole. Dette ble delvis fjernet i endelig vedtatt budsjett, og bare 5 millioner ble videreført til utbedringer på Grøtvedt i forbindelse med omgjøring til barneskole. I opprinnelig forslag til investeringsplan lå Grøtvedt inne med 21 mill. kr og Rom skole med 11,5 mill. kr. Tiltakene foreslås gjeninnført med hhv. totalt 11 mill. kr (økt med 6 mill. kr) på Grøtvedt og 9 mill. kr på Rom skole. I forhold til NorConsults prognoser, må det planlegges og legges rammer for en utbygging av Rom skole med oppstart i 2014 (kapasitet økt til skolestart 2015). Elevveksten på Rom skole er allerede merkbar, og barnehagen som disponerer lokaler der har behov for avklaring av videre bruk. Moen skole bør omdisponere lokaler for å øke antall klasserom fra 11 til 14 fra høsten Her må det gjøres en vurdering av hva denne endringen medfører av kostnader. Dette tiltaket er ikke tatt med i tabellen under. NorConsults arbeid med elevtallsprognoser i forbindelse med skolestrukturutredningen. Saken om skolestruktur ble vedtatt høsten 2012, mens forskrift om skoletilhørighet ble vedtatt våren Utbygging og utbedringer vil få konsekvenser for Eiendom og internservice. Det vil bli arbeid med prosjektering, utbedringer og utbygging som Askimskolen må samarbeide tett med Eiendom og intern service (EIS) om. Disse prosessene vil måtte drives av EIS. Kommunale planer og andre overordnede føringer: Kommunalt: Kvalitetsplan for skole og SFO BY , sak 11/12 (ESA 6.2a 12/128) Skolestruktur (siste vedtak) - BY , sak 32/12 (ESA 8 12/1193) Forskrift om skoletilhørighet - BY , sak 21/13 (ESA 8 13/387) Overordnet: Kunnskapsløftet LK-06 Opplæringsloven Oppfølging av Økonomiplanens strategiske grep: For å sikre rasjonell utnyttelse av ressursene i Askimskolen og sikre elevene det opplæringsmiljø de har krav på må Grøtvedt, Rom og Moen skole tilpasses for å kunne realisere vedtatt skolestruktur. For å realisere nødvendige tilpassinger bør Norconsult sine estimater for lav kostnad følges Alternative skolestrukturer på barnetrinnet, Norconsult 2012).. Rasjonell bygningsdrift inngår også blant kommunens overordnede strategier. i kr i 2014 i 2015 i 2016 i 2017 Lønnsmidler Driftsmidler Bygningsdrift Investeringsmidler renter og avdrag SIDE 17

19 7) Forvalter og vedlikeholdsleder For å sikre god eiendomsforvaltning og verdibevaring av kommunale bygg. Ansettelse av forvalter og vedlikeholdsleder For å sikre god forvaltningsoppfølging av kommunale bygg og boliger er det behov for å utvide forvalterrollen med en 100%. Kommunens bygningsmasse har økt betydelig de siste årene. Det skal følges opp med befaringer også på boligmassen ( ca. 300)i tillegg til kommunens formålsbygg. Vedlikeholdsplanen skal følges opp, anbud skal utarbeides, samt følge opp husleiekontrakter, avtaler, krav og pålegg som kommer i fra myndigheter. Tiltaket vil medføre reduserte rammer for andre virksomheter Investeringsbehov Kapitalisering lån (7%) Endret drift egen virksomhet Endret drift annen virksomhet Sum SIDE 18

20 8) Carport Carport til hjemmetjenesten i åpen omsorg. Hjemmetjenesten har behov for en carport til bilene sine. På vinterstid bruker de mye tid til å skrape is på bilene. Tiltaket vil kreve en investering Investeringsbehov Kapitalisering lån (7%) 9333, Endret drift egen virksomhet Endret drift annen virksomhet Sum 9333, SIDE 19

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013

Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013. Onsdag 27. februar 2013 Informasjon og opplæring om dialogprosessen 2013 Onsdag 27. februar 2013 1 NYTT I 2013 Økonomiplan 2014-2017 vedtas av bystyret i juni Budsjett 2014 vedtas av bystyret i desember 2 TIDSPUNKTENE Dialogmøtene

Detaljer

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012

Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial. Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Utfordringsdokumentet Nøtterøy kommune Helse og sosial Formannskapsseminaret 8.-9. mars 2012 Særlige utfordringer knyttet til kommuneplanen og statlige føringer Folkehelse, ny folkehelselov Nye helsehus/sykehjem

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015

STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 STRATEGISK PLAN 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2015 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014

STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 STRATEGISK PLAN 2015 18 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN HANDLINGSPLAN MAI 2014 FOR HELSE-OG SOSIALETATEN SANDEFJORD KOMMMUNE 1 HANDLINGSPLAN Hovedmål: Sandefjord kommunes helse- og omsorgstilbud skal være tilpasset

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter

Kompenserende tiltak i pleie- og omsorgssektoren frem til oppstart av Sølvsuper Helse- og velferdssenter Helse- og sosialavdelingen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.11.2012 67869/2012 2012/8127 Saksnummer Utvalg Møtedato Eldrerådet Råd for funksjonshemmede Komitè for levekår 12/194 Bystyret 13.12.2012

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet

Overordna Samhandlingsutvalg Samhandling Nyskaping Optimisme Raushet Overordna Samhandlingsutvalg 07.11.15 Økonomiske rammer og forutsetninger: Kommunen brukte i 2014 ca. 436 mill. kr netto til Pleie- og omsorgstjenesten (1.150) Merforbruk over flere år i Pleie- og omsorgstjenesten

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester

Drammen kommune Økonomiplan Gode overganger og helhetlige tjenester Drammen kommune Økonomiplan 2016-2019 Gode overganger og helhetlige tjenester 12.11.2015 1 Oppsummering for Helse, sosial og omsorgstjenestene Tjenestetilbudet opprettholdes Digitaliseringsstrategien følges

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR SVELVIK KOMMUNE 2013 Endelig saksframlegg pr. 18.11.13. Behandling i FSK 02.12.13 og KST 09.12.13 FORSLAG TIL VEDTAK 1. Svelvik kommune velger som framtidig struktur for Svelvikskolen

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt

Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Rapport kartlegging av boligbehov for mennesker med nedsatt funksjonsevne og mennesker med hukommelsessvikt Verdal 3. juni 2011 Bakgrunn Rådmannen har på bakgrunn av signaler fra politisk hold besluttet

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1

Saksframlegg. Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksframlegg Ark.: 153 Lnr.: 3961/16 Arkivsaksnr.: 16/834-1 Saksbehandler: Marit Bråten Homb ØKONOMI- OG AKTIVITETSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2016 Vedlegg: Økonomi- og aktivitetsrapport per 30.04.2016. Andre

Detaljer

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00

RISØR KOMMUNE. Møteinnkalling. Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 18:00 Side 1 av 1 RISØR KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgskomitéen Møtested: Perleporten - Kommunehuset Dato: 12.08.2013 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes på tlf 37 14 96 38 til Eva Swane som sørger

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten

Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Kronen på verket tannhelsetjenesten som del av den kommunale helsetjenesten Wenche P. Dehli, helse- og sosial direktør 16.06.2015 Hva vil møte dere i den kommunale verden? Kunnskap om utviklingen hva blir

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge

Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Samhandlingsreformen ny helsereform i Norge Torshavn 31.08.2012 Mette Kolsrud Forbundsleder, Norsk Ergoterapeutforbund Samhandlingsreformen Implementert fra 01.01.2012 Samhandlingsreformen; St. meld. 47

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Saksfremlegg Saksnr.: 09/1412-1 Arkiv: G01 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ETABLERING AV FAMILIENS HUS Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Formannskapet Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG

SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG SEKTORPLAN FOR HELSE, SOSIAL OG OMSORG Visjon: Gode tjenester og fornøyde brukere felles ansvar Hovedmål: Sektorens hovedmål er å gi innbyggerne gode tjenester og legge til rette for at menneskers egne

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

Presentasjon helse- og omsorgskomité

Presentasjon helse- og omsorgskomité Presentasjon helse- og omsorgskomité 12.04.12 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Omsorgsplan 2010-2020 Risør kommune Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Forventninger til planen Omsorgsplan

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp

Helse- og omsorgssjefens stab. Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Namsos kommune Helse- og omsorgssjefens stab Saksmappe: 2014/7608-1 Saksbehandler: Eva Fiskum Saksframlegg Implementering av hverdagsmestring og helhetlige pasientforløp Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 13/380 DRIFTSREDUKSJONER I OMSORGSTJENESTEN. Rådmannens innstilling: Kommunestyret finner det ikke forsvarlig eller ønskelig å iverksette

Detaljer

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff

Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering. Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Opptrappingsplan og tilskuddsordning Habilitering og rehabilitering Seniorrådgivere Berit Lien og Helle Merethe Graff Regjeringen vil skape pasientens helsetjeneste «Habilitering og rehabilitering bør

Detaljer

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen

Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Presentasjon 16. mars 2016 Behov for heldøgns omsorgstilbud og andre tjenester i eldreomsorgen Foto: Carl-Erik Eriksson Vedtak fattet i Bystyrets møte den 17. desember 2015 Rådmannen bes framlegge en sak

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 1/13 11/84 SØKNAD TIL FYLKESMANNEN I ØSTFOLD OM EKSTRAMIDLER TIL BARNEVERN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom Havnås Møtedato: 07.02.2013 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 69 82 44 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014. INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: Arkivsaksnr.: 09/11683-48 Dato: 19.11.2014 SLUTTRAPPORT - BOLIGSOSIALT UTVIKLINGSPROGRAM â INNSTILLING TIL: Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg/bystyret

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Helse i alt vi gjør!

Helse i alt vi gjør! Helse og levekår i Utfordringer Mål Tiltak Helse i alt vi gjør! Presentasjon på Feiringklinikken 29.11.12 v/janita Hofseth Virksomhetsleder Helsehuset side 1 Nytt lovgrunnlag Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14

Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Oppsummering av tjenestetilbudet i Helsehuset jf. kommunestyresak 77/14 Kommunestyret i Aurskog-Høland vedtok 15.12.14 etablering av Helsehus på Bjørkelangen med samlokalisering av enkelte etablerte tjenester,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre

Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap /10 Hadsel kommunestyre Hadsel kommune Styringsdokument 2011-2014/Budsjett 2011 Saken behandles i: Møtedato: Utvalgssaksnr: Hadsel formannskap 02.12.2010 102/10 Hadsel kommunestyre Saksbehandler: Ivar Ellingsen Arkivkode: 151

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur

Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Sektorgruppe 1 Oppvekst og Kultur Representanter i gruppen: Anne Berit Rækken (Utdanningsforbundet), Mona Mikalsen (barnehage), Jon Rosseland, Henning Antonsen (skole), Camilla Jarlsby (kultur), Anne Grethe

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov

BOLIGLAGET Arbeidslag nr 4. Status pr. 31.12 2012. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov BOLIGLAGET Arbeidslag nr Status pr. 31.1 1. Oversikt over vanskeligstiltes boligbehov IS/AM 1.3 13 Arbeidslag nr. skal samordne kommunens tjenester som arbeider med boligsaker. Lov: Forvaltningsloven Lov

Detaljer

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015

BUDSJETTKONFERANSE OKTOBER 2015 BUDSJETTKONFERANSE 2016 15. OKTOBER 2015 1 ROBEK 2 ROBEK Innmeldt i ROBEK på grunnlag av underskudd på 1,75 mill. kr i 2012 I 2012 ble det satt av 2,09 mill. kr til ubundet fond Dekket inn i 2013-regnskapet

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag:

Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Saksprotokoll i Hovedutvalg for oppvekst og omsorg - 11.08.2009 Karl Wilhelm Nilsen, H, fremmet følgende forslag: Som medlemmer i utvalget oppnevnes: Steinar Gundersen, V, Lill Jorunn B. Larsen, KrF, Liv

Detaljer

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15

Budsjett og økonomiplan 2016-2019. Rådmannens forslag av 6.11.15 Budsjett og økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag av 6.11.15 Langsiktig mål: Økonomiplan 2016-2019 Sikre grunnlaget for kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige ressurser Kommunens enheter må

Detaljer

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen

1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1 Velferdsbeskrivelse Rælingen 1.1 Presentasjon av kommunen Rælingen kommune tilhører AV- gruppe 7 som består av SSBs kostragruppe 7. Hva er det som kjennetegner Rælingen og kommunegruppen? Kjennetegn

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato:

Saksframlegg. Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Didi Sunde Arkiv: 17/297-1 Dato: 08.02.2017 KRETSGRENSENE TILKNYTTET HAMMARTUN SKOLE Vedlegg: Sammendrag: Denne saken er en oppfølging av kommunestyresak 16/100,

Detaljer

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019

VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 FRIHET RETTFERDIGHET FELLESSKAP VENNESLA ARBEIDERPARTI PROGRAM FOR PERIODEN 2015-2019 DETTE HAR VI OPPNÅDD I PERIODEN 2011-2015: Fortsatt full barnehagedekning Oppvekstsenter på Hægeland Flere korttidsplasser

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 EIDSBERG KOMMUNE Eldrerådet MØTEINNKALLING 02.04.2012/MSL Møtested: Edwin Ruuds omsorgssenter Møtedato: 17.04.2012 Tid: 10.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi K. Slevigen innen 12.04.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune

Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Kommunedelplan helse og omsorg «Mestring for alle» Levanger kommune Hovedstrategi 1 Mestring og mening hele livet Mestring som verdigrunnlag og arbeidsform En aktiv brukerrolle Meningsfull hverdag «Yngreomsorg»

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2015/9033-2 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Fremtidig bruk av alderspensjonatet på Statland Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial

Lover, organisering og planer. Komite for helse og sosial Lover, organisering og planer Komite for helse og sosial 11.01.12 Lov om kommunale helse og omsorgstjenester Ny lov fra 1.1.2012 Sammenslåing av Kommunehelseloven og Sosialtjenesteloven Rettigheter i

Detaljer

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune

FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN. Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune FYSIOTERAPI I KOMMUNEHELSETJENESTEN Turnusseminar Drammen 20. og 21. Oktober 2016. Britt L. Eide Johansen Fysioterapeut Lier kommune HISTORIKK På 1970-tallet startet utbyggingen av distriktshelsetjenesten.

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Råd for funksjonshemmede. Tema/orienteringer SAKSLISTE. Dato: kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Råd for funksjonshemmede Dato: 07.10.2013 kl. 9:00 Sted: Gran Rådhus Arkivsak: 13/00009 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via epost svein.olav.karlsen@gran.kommune.no

Detaljer

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE

SJUMILSSTEGET FOR BARN OG UNGE Fra: Sylvi Sande[sylvi.sande@ibestad.kommune.no] Mottatt: 03.11.2009 16:52:49 Til: Postmottak Fylkesmannen Tittel: VS: Sjumilssteget Fra: Sylvi Sande Sendt: 3. november 2009 16:49 Til: 'gha@fmtr.no' Emne:

Detaljer

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06.

Referanser i saken Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester med mer. Vedtatt 24.06.2011 Lov om folkehelsearbeid. Vedtatt 24.06. Arkivsak-dok. 12/00285-1 Saksbehandler Hilde Molberg Saksgang Kommunestyret Møtedato HANDLINGSPLAN MOT BARNEFATTIGDOM Rådmannens innstilling Kommunestyret går inn for at Handlingsplan mot barnefattigdom

Detaljer

Administrasjon / økonomi / utvikling

Administrasjon / økonomi / utvikling Administrasjon / økonomi / utvikling Rådmannens internkontroll i Bodø kommune Internkontroll og beredskap i forhold til IKT-systemer i Bodø kommune Planlegging, styring og organisering av investeringsprosjekter

Detaljer

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell

Samhandlingskonferanse. Jorodd Asphjell Samhandlingskonferanse Jorodd Asphjell 1 En fantastisk utvikling Fra ord til handling Viktige helsereformer Sykehjemsreformen 1988 Ansvarsreformen 1991 Handlingsplan for eldreomsorgen 1998 Opptrappingsplanen

Detaljer

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/ Ås kommune Hverdagsrehabilitering i Ås kommune Saksbehandler: Marit Roxrud Leinhardt Saksnr.: 15/00556-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for helse og sosial Rådmannens innstilling: 1. Prosjektrapporten:

Detaljer

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn

Tiltak for å sikre forskriftsmessig personsikkerhetsnivå i Holt HDO og Anna Qvams veg Varsel om pålegg fra statens helsetilsyn KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Komité for helse- og omsorg 08.05.2013 007/13 OEG Formannskap 28.05.2013 020/13 OEG Kommunestyret 20.06.2013 054/13 OEG Saksansv.:

Detaljer

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth

Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Omsorgsplan 2015 hva nå? Husbanken Midt-Norge Randi Selseth Investeringstilskudd Alle skal bo godt og trygt Tilskuddet er Husbankens oppdrag ifm. Omsorgsplan 2015 og Omsorg 2020: Det skal bidra til å fornye

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold

Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet. Laila Tingvold Omsorgsplan 2015 Tjenestens innhold, fordeling og kvalitet Laila Tingvold Kommuneundersøkelsen Besøk og intervju i 76 kommuner stratifisert etter region og størrelse Intervjuer med ledelsen i pleie- og

Detaljer

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken

Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 16/1940 Lnr.: 19038/16 Ark.: 145 Saksbehandlere: controllere Ann-Kristin Mauseth og Kirsti Nesbakken Handlingsprogram/økonomiplan 2017-2020 og årsbudsjett 2017 på høring Lovhjemmel: Arbeidet

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning!

På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! BUDSJETT FOR alle På de neste sidene får du eksempler på hvordan pengene kommer innbyggerne tilgode gjennom de ulike livsfasene. God lesning! Følg tidslinjen >>> Budsjett for de yngste BESØKER BABYER Kortere

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim

Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver. Byråd Hilde Onarheim Byrådsavdeling for helse og omsorg Organisering og oppgaver Byråd Hilde Onarheim 9.11.2011 Nøkkeltall helse og omsorg 2209 sykehjemsplasser 482 korttidsplasser 265 aldershjemsplasser 505 boliger i bofellesskap

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G31 Arkivsaksnr: 2017/1849-4 Saksbehandler: Arne E Tveit Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Kommunestyret

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 201200014 Arkivkode: 121 Saksbeh: Håkon Kleven Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 13.12.2012 BYDELSDIREKTØRENS FORSLAG TIL BUDSJETT

Detaljer

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020

Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Båtsfjord kommune budsjett og økonomiplan 2017 til 2020 Kommentarer i forhold til foreslått budsjett. Innledning: Båtsfjord kommune var i en vanskelig økonomisk situasjon i 2016, de økonomiske rammer var

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /1011

Ørland kommune Arkiv: /1011 Ørland kommune Arkiv: 150-2015/1011 Dato: 09.11.2015 Saksbehandler: Gaute Ivar Krogfjord SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 15/5 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt 13.11.2015 funksjonsevne 15/6 Eldrerådet

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Komite Folk Kommunestyret Frosta kommune Arkiv: 150 Arkivsaksnr: 2017/551-9 Saksbehandler: Elin Mari Strømsholm Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 04.04.2017 Komite Folk 05.04.2017 Kommunestyret 25.04.2017 Mulighetsstudie

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F31 Arkivsaksnr: 2016/842-1 Saksbehandler: Per Martin Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Utredning av Stjørdal kommunes muligheter

Detaljer

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag

Budsjett 2016 Økonomiplan Rådmannens forslag Budsjett 2016 Økonomiplan 2016-2019 Rådmannens forslag Innhold Prosess for budsjettarbeid 2016 Generelt om rådmannens forslag Budsjettmål i henhold til KST sak 17/15 Budsjettforslaget Foreslåtte tiltak

Detaljer

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017.

3. Stortinget fastsatte maksimalsatser for formues- og inntektsskatt skal legges til grunn for innkreving av skatt i budsjettåret 2017. PS 131/16 Årsbudsjett 2017. Økonomiplan 2017-20 Rådmannens forslag til vedtak: 1. Kommunestyret vedtar økonomiplan for 2017-2020. Driftsrammer og investeringsbudsjett for 2017 i økonomiplanen 2017-2020

Detaljer

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene

Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Fra Åsen Sanitetsforening Levanger kommune ved rådmann Ola Stene Uttalelse høring: Planprogram for revidering av kommuneplanens samfunnsdel og revidering og utarbeidelse av kommunedelplaner. Helse og omsorg.

Detaljer

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT

KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT KJELL ANDREAS WOLFF - DIREKTØR ETAT FOR FORVALTNING HELSE OG OMSORG KOMPETENT ÅPEN PÅLITELIG SAMFUNNSENGASJERT Hva slags virkemidler trengs for å realisere behovene i fremtiden? Hvordan bør investeringsordninger

Detaljer

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70

SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode : 200802466 : E: 221 A22 &70 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200802466 : E: 221 A22 &70 : Ingvar Torsvik Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for kultur og oppvekst 14.04.2008 36/08 Bystyret

Detaljer

Helse, velferd og omsorg

Helse, velferd og omsorg Helse, velferd og omsorg Kommunalsjef Helse, Velferd og Omsorg Leder møte Stab Utredning, kommunelege, kommunepsykolog, folkehelse Koordinerende enhet NAV Engveien PLO Tiltak Helse- og sosialmedisinsk

Detaljer