Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS17/12 RS9/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker HovedbankavtalenmellomDyrøy kommuneog Sparebank1 Sakertil behandling 2007/400 PS18/12 Søknader om støttetil diversetiltak 2012/66 PS19/12 Kommunaltnæringsfond 2007/386 PS20/12 Elvetunskole- tilleggsbevilgningprosjektrehabilitering 2011/94 PS21/12 Invitasjontil TV-produksjonen"Sommerfesten2012" 2012/149 PS22/12 Nye omsorgsboliger- utbyggingsplan 2012/73 PS23/12 Regnskap2011- disponeringav mindreforbruk 2011/138 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 17/12 Referatsaker

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Saker til behandling

15 Saker til behandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe : 2012/66 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Søknad er om støttetil diversetiltak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Vedlegg 1 Søknadom tilskuddtil drift av støttesentermot incestog seksuelleovergrep- TromsSMISO 2 Søknadom støttetil lydavistil våremedlemmeri din kommunefor året Alle kanbidratil å kurerekreft, støttkrafttak mot kreft 2012 Saksopplysninger Kommunenmottargjennomåretenrekkesøknaderpr telefonog pr brevom støttetil i og for seg godetiltak. I forståelsemedtidligereformannskapharrådmannenavslåttdeflestesøknader,men lagt fram for behandlingsøknadermeddirekterelevansfor vår region, og i noentilfeller søknaderfra nasjonaleorganisasjoner. Administrasjonens vurdering Til detteformannskapsmøte leggesfram tre søknadertil behandling: - StøttesenterMot IncestogSeksuelleOvergrep,Tromsø,somsøker tilskuddkr 5 000for Norgesblindeforbund,Troms,somsøkerstøttetil lydavismedkr 400pr medlemi vår kommune.forbundethar3 medlemmeri Dyrøy kommune, - Kreftforeningensomutfordrernorskekommunertil å gi støttemedkr 1 pr innbyggertil enaksjonkalt Krafttak mot kreft Sakenleggesfram utenforslagtil beløp. Rådmannensforslagtil vedtak: 1. Til StøttesenterMot Incestog SeksuelleOvergrep,Tromsø,bevilgestilskuddkr. 2. Til Kreftforeningen,aksjonKrafttak mot kreft 2012,bevilgeskr. 3. Norgesblindeforbund,Troms,bevilgesstøttetil lydavis,kr. 4. Utgiften dekkesoverformannskapetstilleggsbevilgningspost. Ordførersinnstilling:

17 RandiLillegård Ordfører ØysteinRørslett rådmann

18 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep rç Dyrøy kommune v/ Rådmann frvi t SIØ tstrl N,S1 I IRCNS 9311 Brøstadbotn Tromsø, 23. januar 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER OVERGREP, TROMS (SMISO) MOT INCEST OG SEKSUELLE Vi på SMISO kan være den hjelpen de trenger. Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Ideologien vår er å være et "fristed", mest mulig lik et hjem. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk, og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten henvisning fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å benytte seg av senterets tilbud. Vår målsetting er å gi hjelp og støtte til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende i deres arbeid fram til et bedre liv. SMISO ønsker å bekjempe incest ved og påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet, som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn. Synliggjøre og drive forebyggende arbeid, og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv. Vår jobb er å påvirke samfunnet til å ha riktig og rett dimensjonert behandlingstilbud til incestutsatte. Mulighet for påvirkning ligger blant annet i foredrag, undervisning og opplysning. Vi driver et selvhjelpssenter, som tilbyr et aktivt miljø, støtte og rådgivning. Vi gir den incestutsatte støtte til å gjennomarbeide overgrepene, og bli klar over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar. Året 2010 står igjen som er svært travelt år for SMISO. Det har vært et år hvor senteret har mottatt stor pågang fra brukere og hjelpeapparat. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre støttesenterets kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fån økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå sine tjenester. I fjor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 929 personer. Den store pågangen av brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 406 enesamtaler i år, mot fjorårets ,6 % av de som oppsøker SMISO er menn. Samfunnet har ikke vært klar over i hvilken grad gutter utsettes for overgrep, og at konsekvensene er like alvorlig som hos jenter. En forutsetning for senterets eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten, Helse Nord og kommunene i Troms fylke. Tilskudd fra kommuner og Helse Nord skal dekke 20 % av driften. Disse midlene utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hver krone vi mottar betyr mye for driften, og det tilbudet som SMISO gir i Troms. Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet senteret holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse. SMISO vil samtidig benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i året som er gått, og håper på et fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss. SMISO søker Dyrøy kommune om kr , - i tilskudd for året Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gj telefon Med vennlig hilsen -74cVA Lenetrertsen Daglie leder 2 5 JAN 2017 T slyår,, Postboks 1231, 9262 TROMSØ ;44- Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsrzi Org.nr

19 DYRØY KOMMUNE,- Norges Blindeforbund - Synshemmedes organisasjon j 27 JN 2012 Troms Dyrøy Kommune Ark. kode S: Kulturavdelingen Postboks Brøstadboten S.beh: Kepi: 1-A-rk. kode P: Søknad om støtte til lydavis til våre medlemmer i din kommune for året Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Blindeforbundet i Troms fylke. Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder en del nyheter og avisstoff fra flere aviser i Troms, som ikke kommer på radio eller TV. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer. Vi søker om et tilskudd på kr pr. medlem i din kommune. I deres kommune er det 3 medlemmer og den totale sum er: Kr 1200,- Håper dere kan støtte oss i året som kommer med beløpet over, eventuelt et annet beløp. Det kan overføres nedenfor nevnte bankkonto. Vi er takknemlig for all støtte vi kan få! Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside htt s://www.blindeforbundet.no/internett/f Ikesla /troms/i davisarkiv Med vennlig hilsen [da l'-1.0)(41 5ke/sh2et Ida Mari Skogs ad, sekretær Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16 Postadresse: Postboks 1168, 9262 TROMSØ, ORG: NO T: , F: E: troms blindeforbundet.no Bankkontonr

20 ` jkfl 7(117 Kreft foreningen Ordfører/Rådmann Oslo, 4. januar 2012 Alle kan bidra til å kurere kreft, støtt Krafttak mot kreft 2012 Vi utfordrer kommunene i Norge til å bidra med 1 krone per innbygger til Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. På den måten gir dere et viktig bidrag til forskning på kreftformer for. Omfattende kreftforskning som få overlever og som det foreløpig ikke finnes noen effektiv behandling og behandling over mange år har ført til at 2 av 3 kreftrammede nå overlever. Det er imidlertid store forskjeller i overlevelse, avhengig av kreftform. Mens noen kreftformer har rundt 90 % overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av skalaen. Her finner vi bl.a. kreft i lunger, spiserør og bukspyttkjertel. De tre kreftformene tar nesten 3000 liv i Norge - hvert år. Nå er det på tide å styrke kreftforskningen innenfor disse områdene. Resultatet av innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft 2011 var 16 millioner kroner. Det var rekord både når det gjaldt beløpet som kom inn på bøssene og engasjement for kreftsaken i befolkningen. I Krafttak mot kreft 2012 håper vi å toppe beløpet og engasjementet nok en gang, og det kan din kommune være med på! Jo mer vi forsker i dag, jo flere vil overleve kreft i fremtiden. Blir dere med på krafttaket? Bidrag bes innbetalt til; Krafttak mot kreft 2012, Kreftforeningen, Postboks 4, 0101 OSLO, konto nr Med vennlig hilsen Kreftforeningen / Morten Wien Aksjonsleder

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 242 Saksmappe : 2007/386 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: Saksfr amlegg Kommunalt næringsfond Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Vedlegg 1 Vedtekterkommunaltutviklingsfond Saksopplysninger Vedlagtfølger retningslinjerfor praktiseringav «kommunaltutviklingsfondi Dyrøy kommune» vedtatti kommunestyremøte Retningslinjeneer utarbeidetpåbakgrunnav retningslinjer for kommunaleutviklingsfondi Troms,vedtatti fylkeskommunensplan- og næringsutvalg Detkanfor øvrig opplysesat all bruk av næringsfondsmidler registreresi egetdataprogram,og rapporterestil kommunal- og regionaldepartementet innenutgangenav februarhvermnd.de førerdermedtilsyn for at bruk av fondetskjerihht. vedtekter. Administrasjonens vurdering Ihht. næringsfondsvedtektenes 10 skaldetfremleggesenårlig oversikttil Dyrøyformannskap overdisponeringenav midlene.for2011hardyrøyformannskapinnvilget følgendetilsagn: 09/11 Gassanlegg- Investeringstilskudd MoanAuto og KjøleserviceA/S Igangsatt 24/11 Forprosjektering- Bedriftsutviklingstilskudd DyrøymatA/S Ferdig 28/11 Kakeriet- Tilskudd Kakerietv/BeateLudvigsen Igangsatt 36/11 Steinbrudd- Investeringstilskudd SvendsenMaskinA/S Ferdig 37/11 Dyrøy kommune- Utbedringnæringsområde Dyrøy kommune Igangsatt 48/11 Profileringsartikkelavtale- tilskudd BrøstadbotnIL Ferdig 49/11 Stedsuavhengigearbeidsplasser fasei - Tilskudd Dyrøy kommune Ferdig 50/11 FinnlandsmoenIndustriområde- Tilskudd Dyrøy kommune Ikke påbegynt 56/11 Juridiskbistand- Næringsprosjekt Dyrøy kommune Ferdig 76/11 BerganByggevarerA/S - Investeringstilskudd BerganByggevarerA/S Ferdig 77/11 Stedsuavhengigearbeidsplasser faseii - Tilskudd Dyrøy kommune Ferdig 81/11 Etableringav fiskemottak- investeringstilskudd Samv.foretakv/Fiskerei Dyrøy Ikke påbegynt 89/11 Næringsrettethøyereutdanningi Midt-Troms" - tilskudd StudiesenteretpåFinnsnesA/S Ferdig

22 Noenkommunerharvalgt å kunngjøremidler overnæringsfondetmedfrister for å fremme søknader,og dervedtakskjer1 2 gangerpr.år.dyrøykommunevalgt enfortløpende behandlingav næringsfondssøknadene utensøknadsfrister.med detteoppnårvi enrask behandlingi trådmednæringslivetsbehovfor raskeavklaringer. Krd. bevilgermidler til kommunaltnæringsfondhvertår. Siste3 år harbevilgningenevært: 2009 kr , kr , kr , - Bevilgningfor 2012skjeri tidsrommetapril-mai.påbakgrunnav senereårsbevilgninger kan manpåregneca.1 mill. i påfylling detteår. Pr stårdetpådyrøykommunesnæringsfondskontokr ,12.Somdet fremgårav bevilgningsoversiktenfor 2011er dettotalt bevilgetkr , - i 2011.Av dette er , - utbetalt.dettebetyr at kr ,- er bevilgetmenikke utbetalt.for år 2010er kr ,- bevilgetmenikke utbetalt.dettefremgårav etterfølgendetabell: Økonomisk status2012 Næringsfondskontopr Bevilget- Ikkeutbetalt Bevilget- ikkeutbetalt Tildisposisjonpr. dd BevilgningKrD2012- anslag TILdisposisjon Kommentarer:I f-sak50/11ble detbevilgetinntil kr ,- til opparbeidelseav næringsarealerpåfinnlandsmoanindustriområde.dyrøy kommuneharsøkttromsfylkeskommune v/rda om 1 mill. til detteformålet.underkommunestyretsbehandlingav sak47/11ble det gjort følgendevedtak: «Finnlandsmoanindustriområde infrastruktur: Investeringenpåkr utgår.Lånefinansieringpå kr omdisponerestil senere bruk i sentrumsområdet/sentrumsplanen.» Blir ikke vedtaki f-sak50/11realisert,økesdisponibelrammefor 2012medkr ,- - til kr , -. Ihht. vedtektens 10 at detskalbevilgeset årlig tilskuddfrautviklingsfondettil div. løpende utgifter i kommunensarbeidmednæringssaker,og derstørrelsenavgjøresav Dyrøyformannskap. RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

23 DYRØY KOMMUNESTYRE VEDTAR FØLGENDE RETNI NGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KOMMUNALT UTVIKLI NGSFOND: 1 Målsetning Utviklingsfondetskalbidratil åleggetil rettefor kompetanseheving, omstilling,nyetablering, innovasjonog nyskapingi Dyrøy kommune. 2 Støtteformål Følgendeaktiviteterskalprioriteres Utviklingsprosjekter Samarbeidsprosjekter Prosjekterog tiltak dermålgruppener kvinnerog ungdom Det kanikke gis tilskuddtil gjeldssanering,driftstilskudd,ordinærekommunaleoppgaver. 3 Støtteformer Støttefra utviklingsfondetkan gis somlån og/ellertilskott. Herunderansvarligeog betingede lån, samtrentenedsettelse/rentefritak) 4 Støttevilkår Tilsagn om lån eller tilskudd over utviklingsfondetgjelder for inneværendeår og pr etterfølgendeår. Ubenyttedemidler tilbakeføresutviklingsfondet. 5 Støttekriterier og støtteformer For alle prosjekter/tiltakder støtteberettigekostnader(tilskuddsgrunnlaget)utgjør opp til kr ,- skalsøknadom støttesluttbehandlesavdyrøykommune. Samletstøttefra utviklingsfondetskalikke overstigefølgendefastsattegrenser: Investeringsstøtte... 25% Støttetil konsulentbistand 50% Nettverk/ samarbeidstiltak.. 50% Støttetil opplæring - Spesifikkopplæring % - Generellopplæring. 75% Utviklingsakt.før konkurransest.. 40% Industriellforskning. 65% Tekniskeforstudier.. 65% I særligetilfeller kanovennevntestøttesatserfravikes,jf. fylkeskommunesretningslinjerpkt. 10 bagatellmessigstøtte. 6 Forvaltning Fondetforvaltesav Dyrøy kommune.fondettilføres midler ved årlige budsjetteringerover kommunesbudsjettog vedstatligetilskudd. Renterog avdragpå lån tilføres fondetsammen medfondsrentene.

24 Utviklingslån skal værerente- og avdragsfrittde første2 år. Deretternedbetaleslånet over maksimum8 år medhalvårligeterminer.renterpå lånetskal til enhvertid være1% høyere enn det kommunenfår på fondets plasseringi bank. For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden må panteobjektetholdes forsikret. Alle omkostningerved det enkelte låneopptak,såsom tinglysningegebyr mv. bæresav lånetaker.i helt spesielletilfeller gis det etter søknadmulighet for å få forlengetrente- og avdragsfrihetutover2 år. Formannskapetgis fullmakt til å avtale endredebetingelserfor lån i utviklingsfondet. Formannskapet kanikke vedtaå ettergigjeld til utviklingsfondet. 7 Behandling Dyrøyformannskapavgjørhverenkeltsøknad. 8 Opphør av virksomhet Ved avvikling eller salg av virksomhetenkan kommunenkreve hele lånet tilbakebetalt. Dersom virksomhetenopphørerinnen 3 år fra utbetalingstidspunktetkan inntil 50% av tilskottsbeløpetkrevestilbakebetales.detteavgjøres av formannskapet. 9 Mislighold Misligholdt lån skal innrapporterestil Dyrøy formannskap.for lån som ikke blir betalt rettidig avdragog renterpå,påløperdetetterskuddsrenter somfor sparebankslånbestemt. For misligholdtelånskalkommunestyret ta stilling til om inndrivelseskaliverksettes 10Kommunal brukskonto - tiltaksarbeid Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondetsom disponeresav tiltaksapparatettil diverse løpendeutgifter i dennesarbeid med næringssaker.størrelsenavgjøres av Dyrøy formannskap.det fremleggesårlig oversikt til Dyrøy formannskapover disponeringenav midlene.tilskuddetskalikke brukestil driftsutgifter. 11Utbetaling Innvilget lån eller tilskudd blir attestert til utbetaling på formannskapskontoretetter at dokumentasjonpå påløptekostnaderer fremlagt.dersomprosjektetikke er påbegynt innen etterfølgendeår bortfallertilsagnet. 12Klage på vedtak Etter forvaltningslovens 28 annet ledd kan vedtak fattes av formannskapetpåklagestil kommunestyret. Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans,er fylkesmannen klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Etter kommunelovens 59 kan tre eller flere medlemmerav kommunestyret sammenbringe avgjørelse truffet av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannentil kontroll avavgjørelsenslovlighet.

25 13Årsregnskap Ved hvert års regnskapsavslutningsettesopp en fortegnelseover samletutlån og tilskott fra utviklingsfondet. Oppgavenfølger kommunensregnskapsom leggesfram for kommunestyret. Vedtekteneer utarbeidetpåbakgrunnav Retningslinjerfor kommunaleutviklingsfondi Troms vedtattav fylkeskommunesplan- og næringsutvalg og vedtatt av Dyrøy kommunestyre

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe : 2011/94 Saksbehandler: GeirFjellberg Dato: Saksfr amlegg Elvetun skole tilleggsbevilgning prosjekt rehabilitering Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Kommunestyret Saksopplysninger Elvetun skolegjennomgårnådetrehabiliteringsarbeidet som, i kommunestyret sak 24/1,ble vedtattgjennomførtinnenforenjustertkostnadsrammepå11,6mill. kr. I saksframstillingenbledetunderstreketat rehabiliteringsprosjekternormaltvil harenlangt størreusikkerhetknyttet til uforutsettekostnaderennf.eks.nybygg. Underveisi detteprosjektetharbla. følgendeutfordringeroppståttsomikke ble avdekketi, og omfattetav forprosjektet. UFORUTSETT Hulrom under gulv ved hovedinngang Ved skolenshovedinngangderdetbyggesheissjaktvar ikke gulvetfundamentertpågrunnsom antatt,menhervar detet storthulromunderdekket(krypkjeller). Detterommetmåttefylles opp og nytt gulv/dekke støpesut. Kostnadkr ,- (Utført) Åpen veggbak tavler i klasserom Bak tavlenei klasserommene(5 stk) var veggeneåpne/utenkledning. Dettemedførtebehovfor å kle igjen veggenemedgipsog gjennomføremalerarbeide.kostnadkr ,- (Utført) Isopor i yttervegg Bak utvendigkledning(gavlvegg)var detbenyttet isoporsomisolasjonsmateriale. Detteer ikke tillatt. Isoporblefjernetogerstattetmedvanligisolasjon.Kostnad kr ,- (Utført) Gulv i skolekjøkken Skolekjøkkener planlagtbygdomtil bibliotek.underprosjekteringoganbudsregningenhar gulvetværtvurdertsomtilstrekkeligfor ny bruk medkun utskifting av gulvbeleggsom planlagttiltak etterfjerning av inventar. Riving før anbudsprosess var ikke mulig somfølgeav at rommetvar i bruk. Etteroppstartog rivearbeiderble detklart at gulvethaddeenannenoppbygging ennforutsatt. Delerav gulvetbestodav påstøpav betong,andredelerbestodav påstøpav betongmednedfelte

27 slukerog i tillegg bestodendel av gulvetav oppforettregulv hvor tekniske(elektro,vannog avløp)var ført. Kvalitetenvar avenslik art at detikke er tekniskmulig å benytte gulvetslik som planlagt. Viderevistegulvetå inneholdeenvannledningsomforsynerandredelerav bygget ergodenne kanikke stengesav/fjernes.kostnadmedå rive, leggeom vannledningetterisolereog støpenytt gulv beløpersegtil kr ,- eksmva. Det tilrådesderforentilleggsbevilgningvedrgulvetpåkr , TILLEGGSBESTILLINGER Vaskerenner i klasseromb-skole Klasserommenei 2.etghari dagenstandardservantmedblandebatteri.bruk av rommene generererbehovfor vaskerennemedto blandebatteriermedhøy hals.variert undervisning (tekstilarbeid/tegning/maling/o.l.), storpågangav mangeeleversamtidig,samtegnethetfor tappingi bøttero.l. gjør at deter behovfor utskifting av eksisterendeservanter. Nye vaskerenner(5 stk) i rustfritt stålinkl armaturerantaså beløpesegtil ,- eksmvapr rom. Det tilrådesderforenekstrabevilgningpåkr ,- til vaskerenner Gulvbeleggi ungdomsskole I beskrivelsener detbeskrevet700m2 nye belegg.ettermassekontrollble tallet korrigerttil 826m2. Arealenei klasseromu-skolebledavurderttil åikke byttes dadevaravnoebedrekvalitet ennkorridor-beleggog beleggi B-skole. Etterbefaringmedrektor og ny vurderingmht dagligrenholdkontraboning/skuring erdet slik at beleggenei U-skole-klasserommenebørskiftes. Detteutgjørentotal mengdeøkningpå500m2 (inkl opprinneligkorrigering). Kostnadenfor detteer kr ,- ekskl.mva.mva. Dettilrådesderforentilleggsbevilgningpåkr ,- (arbeideter igangsatt) Brannalarm/adgangskontroll/Innbruddsalarm Det hari lengretid værtjobbetfor å få påplasset overordnetsystemfor adgangskontrollog alarmerfor kommunalebygg. Man harhatttil hensiktå sebehovenefor adgang/brann/innbrudd for adm.bygget,ambulansestasjonen og skolenunderett slik at detkunnegjennomføresen samletanskaffelsesom sikretosset likt systemfor allebygg. Det er av vesentligbetydningat adgangs- og alarmssystemetkommunisererog er kompatibelt.en typiskproblemstillingvedat adgang- og alarmanleggikke kommunisererar at dersomenlåserseginn i bygningenetter ordinæråpningstid,såvil innbruddsalarmenbli aktivisert.detteunngårmandersomadgang- og alarmsystemsblir installerav sammefabrikat/leverandør. I dager drift, service/vedlikehold,sikkerhetog vedlikehold/tildeling av adgangstillatelseren uholdbaraffærepgabemanning,kunnskap,slitasjeog inkompatiblesystemer. Spørsmåletom hvemsomskalhaansvaretfor at skolener låstetterendtbruk elimineresvedbruk av elektronisk låsesystem/adgangskontroll. Barnehageog sykehjemharhattenslik prosess.elvetunskolestårnåfor tur. I nesteomgang kommeradm.byggetog ambulansestasjonen. Systemetsomivaretarovennevnteutfordringerharenanslåttpris påca.1,1mill eksklmva. Det installeresdaet kortbasertsystem somgjør at brukereikke trengernøkkelfor å kommetil degodkjenteområdene(detværesegpådagtideller kveldstid),kanselleringog opprettelseav brukeregjøresfra enplass.erstatningav taptekort medførerpådennemåtenikke skifting av

28 låser. Adgangskontroll- og alarmsystemskalværekompatibeltog skalleveres/installeresav sammefabrikat/leverandør. Adgangskontroll kr Forb.dørerfor elektronisklås kr Brannvarslingsanlegg kr Innbruddssikring kr Opplæring kr Sum kr Det hastermedå ta beslutningom evt. anskaffelseav adgangskontrollog alarmsystemerdaden videreframdrift avhengerav disseinstallasjonene(kablingi vegger,bestillingav dørerosv.) Endret takkonstruksjon, reduksjon i kostnad Endringi takkonstruksjonsomfølgeav valg av annentakløsninggareduksjoni kostnadpå kr ,- Utvendig adkomst datarom Adkomsttil datarom(gammelttrafo-romi kjeller U-skole)eri dagkunmulig gjennomskolens ordinæreinngang.detteer ikke ønskeligfra hverkenskolensståsted eller fra brukernesomer Dyrøykommune,Bredbåndsfylket, Pronea,Venteloog Nordix Data.Dettefordi adgangtil rommetutenforskolensstengetidmedførerproblemermedå få tak i nøkler samtat detikke er ønskeligfra skolenå kvittereut nødvendigenøklerfor innvendigadkomst.rommeter hovedsenteret for all datakommunikasjoni Dyrøy kommuneog slik setter detikke ønskeligat uvedkommendekanhaadgangtil dette. En mulig løsninger å bygge enutvendigadkomstoverdeneksisterendeluftesjaktasomligger i tilknytning til datarommet.det er innhentetpristilbudfra HamcoEntreprenørpådettetiltaket. Kostnad(dør/vindu,spiraltrapp,veggerog tak) er tilbudt til kr ,- eksmva.tillagt prisstigningog risiko tilrådesdetentilleggsbevilgningpåkr ,- Dersomarbeideneikke bestillesnå,eller utsettestil Hamcoer ferdig medøvrigearbeider erdet storsannsynlighetfor at kostnadenvil bli størrevedensenereutførelse. Dette tiltaket børikke tilleggesrehabiliteringenav Elvetunskole,kostnadenebørtasoveret annetbudsjettknyttet til IT. Sammenstilling Vedtattfinansiering (vedtatti kommunestyret ) kr ,- Inngåttekontrakter Generalentreprise, kontrakthamcoentreprenøras kr ,- Leveranseav heis, kontraktotis AS kr ,- Byggeledelse,kontrakt Plan-Evo AS kr ,- kr ,- Uforutsettetiltak/kostnader 1. Hulrom undergulv ved hovedinngang kr ,- (utført) 2. Åpenveggbaktavleri klasserom kr ,- (utført) 3. Isopori yttervegg kr ,- (utført) 4. Gulv i skolekjøkken kr ,- 5. Fradragfor endrettakkonstruksjon kr ,- (utført) kr ,-

29 Tilleggsbestillinger 1. Vaskerenneri klasseromb-skole kr ,- 2. Gulvbeleggi ungdomsskole kr ,- (igangsatt) 3. Adgangskontroll kr ,- 4. Forb.dørerfor elektronisklås kr ,- 5. Brannvarslingsanlegg kr ,- 6. Innbruddssikring kr ,- 10. Opplæring kr , kr ,- Administrasjonens vurdering For å unngåforsinkelseri framdriftentil prosjektetharprosjektledermåttetta stilling til, og avgjøre, spørsmålvedr.uforutsettetiltak og tilleggsbestillinger. Av dennegrunnharprosjektlederi samrådmedplan- og byggekomteengjennomført uforutsette tiltak pkt. 1-5 samttilleggsbestillingpkt. 2, gulvbeleggi u-skolen. Samletkostnadfor uforutsettetiltak og tilleggsbestilling= kr ,- ekskl.mva. Administrasjonentilrår at detinstallereselektronisklåsesystem/adgangskont roll, brannalarmanleggog innbruddsalarmi skolebygningen.det setteskrav til at leverandørenmå kunnelevere/intallerekompatibleløsninger.det forespørrespris påtilsvarendeanleggfor adm. byggetog ambulansestasjonen samtidig. Kostnadsestimat for adg.kontroll,brannalarm, innbruddsalarmog bygningsmessigearbeider/dørerforberedtfor elektroniskelåsekasserer kr ,- ekskl.mva. Byggingav inngang til dataromforeslåsgjennomført.tiltaket børikke belasteselvetunskole, menbudjettvedr. IT. Tiltaket er tilbudt utført av HamcoEntreprenørAs og kangjennomføres innenfor kr ,- ekskl.mva. Tilleggsbevigning: Uforutsattetiltak og tilleggsbestilling kr ,- Adg.kontroll,brann- og innbruddsalarm = ,- Sum kr ,- Samletkostnadfor rehabiliteringavelvetunskole: Kr , ,- = kr ,- ekskl.mva Bevilgetrammehittil Budsjett 2011 kr ,- Budsjett 2012 kr ,- kr ,- - kr ,- Behovtilleggsbevilgning kr ,- Rådmannensforslagtil vedtak:

30 1. For gjennomføringav uforutsettetiltak og tilleggsbestillingersomredegjortfor i saken, gis entilleggsbevilgningpåkr ,- til rehabiliteringav Elvetunskole. 2. Byggingavegeninngangtil dataromi skolebyggetgjennomføres.det bevilges kr ,- til detteoveregenposti investeringsbudsjettet. 3. Samletutgift påkr ,- finansieresvedbruk av disposisjonsfond. 4. Budsjettetreguleresvedsamletbudsjettregulering. Ordførersinnstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak. RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: C03 Saksmappe : 2012/149 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: Saksfr amlegg Invitasjon til TV-produksjonen "Sommerfesten2012" Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Vedlegg 1 SaksframleggLenvik formannskap Saksopplysninger Detvisestil vedlagtesaksframleggtil møtei Lenvik formannskap,derdetblefattetslikt vedtak: Lenvikformannskapvisertil henvendelsenfra TellusWorksA/S.Lenvikformannskaper positivtil deplanenesompresenteres. Lenvikformannskapmenerat produksjonenbør forankresregionalt,og foreslårat saken vurderesav Midt-Tromsregionråd. Lenvikformannskapber derfor Midt-Tromsregionrådomå vurdereeventuelldeltakelsei prosjektet,og forespørselenfra TellusWorksoversendesderfor til Midt-Tromsregionråd til eventuellviderebehandling. I regionrådsmøtesak07/12ble detfattetslikt vedtak: 1. Midt-Tromsregionrådber formannskapeneomå vurderesakaog gi tilbakemeldingtil regionrådetinnen16. marsommulig tilslutning til deltakelsei dennefjernsynsproduksjonen. 2. På bakgrunnav tilbakemeldingenfra kommunenevurderessakai regionrådsmøte Administrasjonens vurdering Somdetfremgårav saksframlegg/finansieringsplan, søkestromsfylkeskommuneom ,- Påforespørselopplyseravdelingslederpånæringsavdelingai TromsFylkeskommune,Gunnar Davidsonatfylkeskommunenikke harmottattslik søknad,og dethellerikke er naturligfor fylkeskommunenåstøtteslike prosjekter.hanopplyservidereat Nord-NorskReiselivikke har anledningtil å bidramed1 mill. slik detfremgåri saksframlegget. I såhenseendekanfinansieringsplanenfor prosjektetsynesurealistisk.

32 Av egenandelpåkr ,- fra hververtskommunesomsøkesfinansiertregionalt,opplyses detat Lenvik kommunevil bidramedkr ,-. ØnskerDyrøy kommuneå støtteprosjekteter detanledningå gi slik støtteovernæringsfondet underdef. «bagatellmessigstøtte» Rådmannensforslagtil vedtak: Sakenleggesfram uteninnstilling. Ordførersinnstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

33 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anne-May Johansen Arkivsaksnr.: 12/315 Arkiv: U64 Invitasjon til TV-produksjonen Sommerfesten Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Prosjektbeskrivelse fra Tellus Works AS Presentasjon av «Sommerfesten 2012» (PDF) An dre dokumenter (ikke vedlagt): Ingen Kort sammendrag: Selskapet Tellus Works skal i gang med å produsere «Sommerfesten 2012» - TV Norges hovedsatsing sommeren Det legges opp til åtte 90-minutters programmer med direktesendinger på torsdager i perioden 21. juni til 9. august hvorav den ene fra Finnsnes. Selskapet kaller prosjektet «En forsterket Norgeskampanje i regi av NordNorsk Reiseliv». I 2012 er alle åtte programmene planlagt sendt fra Nord-Norge Det legges opp til en egenandel på kroner fra hver vertskommune Saksopply sninger: Programserien det legges opp til regnes som TV-show. Programmet oppgis å skulle gå i beste sendetid på torsdager på TV Norge, og vil være et ukentlig underholdningsprogram på 90 minutter. Programledere er Synnøve Svabø og Kåre Magnus Berg. Programmene vil være direktesendinger med innlagte forhåndsproduserte innslag. Programmene vil inneholde faste innslag som: - Drømmeopplevelsen. En kjent nordmann gis en opplevelse i vår region. Noe spektakulært og en opplevelse for livet. Det være seg fiske, kultur, naturopplevelse osv. Dette filmes på forhånd, og vises i opptak. Deretter kommer vedkommende på scenen og forteller om opplevelsen. - Den lokale helten er ment å skulle røre publikum. Opptak på forhånd og gjest i programmet.

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 03.05.2012 Tidspunkt: 11:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf. 77 18

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 12.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Formannskapet Fillan den: Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet HITRA KOMMUNE Fillan den: 03.09.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Formannskapet 2011-2015 Innkalling til møte i Formannskapet 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus - Ordførers

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 15:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 28.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 2, Kommunehuset Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/

Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/ Ås kommune Rehabilitering av Follo barne- og ungdomsskole Saksbehandler: Ellen Benestad Saksnr.: 15/00117-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 04.11.2015 Formannskap

Detaljer

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/

Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/ Sjøskogen skole - Redegjørelse modulløsning Saksbehandler: Arne Egge Saksnr.: 16/00143-18 Behandlingsrekkefølge Møtedato Plan- og byggekomiteen 15.02.2017 Rådmannens innstilling: 1. Plan og byggekomiteen

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Byggekomitè Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.09.2017 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 58 80 15, eller til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet i Torsken Møtested: Formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 08.03.2011 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl

RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET. Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: Tid: Kl RENDALEN KOMMUNE ETTERSENDING TIL KOMMUNESTYRET Møtested: Rendalen kommunehus (salen) Møtedato: 29.01.2009 Tid: Kl. 19.00 Saksliste: Saksnr. Tittel 7/09 NAV RENDALEN RENDALEN, 24.01.2009 for ordfører Eva

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune Den lærende kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.03.2009 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap - Næringssaker GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap - Næringssaker Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 19.10.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på

Detaljer

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005

6 Kostnader HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 HONNINGSVÅG SVØMMEHALL, OVERSLAG ALT. 2 DAT. 28.04.2005 REV. 06.05.2005 Overslaget er basert på dagens priser og satt opp i henhold til NS 3453. Finansieringskostnader og prisstigning er ikke inkludert

Detaljer

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15

STYREMØTE NR. 9/15, SAK 102/15 STYREMØTE NR. 9/15, 09.12.2015 SAK 102/15 SLUTTRAPPORT SD 113520H0 Sogn vgs - Rivning og miljøsanering 101268-1.0 EGNE NOTATER: 101268-1.0 09.12.15 Styremøte 9/15 Side: 2 av 3 SOGN VGS - RIVNING OG MILJØSANERING

Detaljer

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4.

Rådmannen anbefaler bystyret å avvise krav om lovlighetskontroll av sak PS 10/164 fordi vilkårene for klage ikke er tilstede jfr lovens 59, punkt 4. Økonomikontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 13.01.2011 2296/2011 2010/16866 252 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/1 Formannskapet 26.01.2011 11/1 Bystyret 17.02.2011 Vurdering av lovlighetskontroll

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 17.10.2011 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering

Tysnes skule - Grovkalkyle - lett rehabilitering ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 24.09.2013 ( 14:07 ) 1 Felleskostnader 178 2 Bygning 1 621 3 VVS 858 4 Elkraft 87 5 Tele og automatisering 6 Andre installasjoner 7 Utendørs 8 Generelle kostnader

Detaljer

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser)

TEK10_Boligblokk over parkeringskjeller (des. 2012-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:03 ) 1 Felleskostnader 2 170 2 Bygning 7 836 3 VVS 1 662 4 Elkraft 978 5 Tele og automatisering 200 6 Andre installasjoner 1 250

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 18.09.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.09.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende:

Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN. innkalles til møte kl Sted: Rådhuset. Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: Modum kommune MØTEINNKALLING BYGGEKOMITEEN innkalles til møte 22.01.2007 kl. 09.00 Sted: Rådhuset Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR BYGGEKOMITEEN DEN 22.01.2007 Saksnummer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER

SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/17 17/418 KONSULENT STENERSEN - SØKNAD TILSKUDD TIL BEITEPUSSER Utvalg: NÆRINGSFONDET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 17.08.2017 Tid: 11:00-13:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 85 90 00. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, G VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2013/793-3 Roger Andersen, 74 39 33 13 G21 28.01.2014

Detaljer

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser)

TEK07_Boligblokk over P-kjeller (des. 2007-priser) ISY Calcus Expert Prosjektbok Versjon 6.1.1 Øyvind Bånerud 29.01.2013 ( 16:01 ) Pris Pris/BTA Andel 1 Felleskostnader 7 445 493 1 528 13% 2 Bygning 30 536 401 6 265 55% 3 VVS 5 188 945 1 065 9% 4 Elkraft

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.07.2007 Tidspunkt: 13:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Utvalg for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: Fomannskapssalen Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg for oppvekst og kultur Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no.

Detaljer

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal

Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Interkommunal legevakt KØH Østre Agder, Arendal Idèfase Romprogram, mulighetsstudium og tomteutredning OEC-gruppen, Randi Grimeland, Arild Sundt-Hansen 28.08.15 1 Innehold Foreløpig romprogram for interkommunal

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ellen Mikalsen Hals Varaordfører SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.11.2011 Tidspunkt: 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Randi

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 14.04.2008 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30

Leka kommune. Formannskap. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:00 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 23.03.2017 Tidspunkt: 10:00 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.09.2010 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Karlsøy kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 28.08.2009 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 03.09.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Formannskap Møtested: 1. etg., Kommunehuset Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat, økonomiavdelingen, rådmannen MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/302-22 Roger Andersen, 74 39 33 13 P24 08.11.2013 Borgann ferjekai.

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00

Formannskapet. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Midtre Gauldal rådhus Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 15.03.2012 Kl: 12.30 Sørreisa, 08.03.2012 Gyldig forfall meldes til ordfører Paul Dahlø, tlf 99 20 46 01.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte. den kl. 10:00. i møterom Kommuenstyresalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Rådet for likestilling av funksjonshemmede har møte den 21.03.2017 kl. 10:00 i møterom Kommuenstyresalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssal, Rådhuset Dato: 15.02.2010 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Leka kommune Møteprotokoll Formannskap Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 22.06.2016 Tidspunkt: 10:00-10:30 og 14:20-15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Per Helge Johansen Leder

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ann-Brith Jensen Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2011 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Klæbu kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtested: Klæbu rådhus, formannskapssalen Møtedato: 04.12.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Utvalg for oppvekst og kultur Møtested:, Midtre Gauldal rådhus Dato: 18.01.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 72 40 30 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF

Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.06.2015 Tidspunkt: 09:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen.

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte. den i møterom Formannskapssalen. SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.09.2016 i møterom Formannskapssalen. NB: Oppmøte kl 09.30 på rådhuset for fellestransport befaring på Skillemo / Stengelsen/Vefas

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller pr. e-post: Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 10.12.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Havneutvalget Møtested: Torhop havn / Tana rådhus, Møterom2 Dato: 07.06.2017 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200,

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Utvalg: Nordreisa næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 08.11.2016 Tidspunkt: 09:00 11:20 Møteprotokoll Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Harald Tørfoss

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 25.02. 2014 Tidspunkt: 12:00 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0012/04 03/00677 MANNDALEN SKOLE - INVESTERINGSMIDLER REHABILITERING SKOLER Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Aja samisk senter - Manndalen Møtedato: 01.03.04 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 04.12.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.09.2008 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00.

Detaljer

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007

BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 BYGNINGSMESSIGE ARBEIDER OG INVESTERINGSTILSKUDD 1997 2007 (Anneks ved Eikli skole) Vakker inngang ved Hønefoss skole Kvalitet og tradisjon Side Innhold 1 Forsiden 2 Innhold 3 Forord ved rådmann Svein

Detaljer

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Oppvekst- og kultursjefen vil informere om skoleåret 2012/13 og prosjekt oppvekst Numedal. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for livsløp og kultur Møtested: Flesbergtunet Møtedato: ONSDAG 05.09.2012 kl. 13:00 NB! Merk at møtet avholdes på Flesbergtunets møterom. Flesbergtunets mellomledere gir

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 22.11.2010 Tidspunkt: 14:45 18:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD.

BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Arkivsak-dok. Saksbehandler: Morten Braut Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 05.01.2015 BYGGEPROGRAM FOR NYE OMSORGSBOLIGER FOR MENNESKER MED FUNKSJONSNEDSETTELSER PÅ AASE GAARD. Saken

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 02.09.2013 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre. Rådmannens innstilling 1. Fosnes kommune øker sin egenandel fra kr ,- til kr ,-. Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2013/8111-1 Saksbehandler: Sonja Høkholm Saksframlegg Mellomfinansiering av Salsnes Gjestehavn Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 27.06.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer:

MØTEBOK. Formannskapet. Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Møtested: Formannskapssalen, rådhuset Møtedato: 23.05.2005 Tid: 11.00 MØTEBOK Formannskapet Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Bjørn Inge Mo Karl Idar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 12:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt:

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested:, Kommunehuset Dato: 17.01.2013 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Nilssen Arkiv: U64 Arkivsaksnr.: 15/19 UT I ØYAN "PROSJEKT LANGÅSEN" Rådmannens innstilling: 1. Høydebasseng Langåsen bygges ut som tidligere vedtatt og tilrettelegges

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 16.12.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 424920 Arkivsaksnr: 2009/3834-39 Saksbehandler: Arne Fridthjof Venæs Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Bergkunstmuseum - Bygging og finansiering

Detaljer

Innhold Lukket Arkivsaksnr

Innhold Lukket Arkivsaksnr Dyrøy kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 06.08.2007 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap

MØTEINNKALLING - tilleggssak. Formannskap Ås kommune MØTEINNKALLING - tilleggssak Møtetid: 28.09.2016 kl. 18.30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Formannskap Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Medlem AP Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 08.05.2014 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liv Hansen Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/527 HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Rådets uttalelse: Saksutredning:

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL

MØTEINNKALLING SAKLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 6/07 07/271 EKSTRA TILSKUDD TIL BYGGING/FERDIGSTILLELSE AV NYTT TILBYGG ØVRE BARDU KAPELL Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 07.03.2007 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKLISTE Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.

Møteinnkalling. Storfjord arbeidsmiljøutvalg. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til post@storfjord.kommune. Møteinnkalling Storfjord arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 11.02.2015 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr. e-post til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800

MØTEINNKALLING. Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen. 02.12.2010 kl. 1800 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Plankomitéen har møte i Eiendomsavdelingen 02.12.2010 kl. 1800 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold til

Detaljer

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur

MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur Ås kommune MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur 2015-2019 NB! Befaring til Follo barne- og ungdomsskole kl. 16.30 Oppmøtested: Utenfor inngangen til administrasjonen på Follo barne- og ungdomsskole,

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Deanu nuoraidráđđi-tana ungdomsråd Møtested: Møterom, 2.etg., Seida skole Dato: 21.03.2013 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30

MØTEPROTOKOLL. Frosta kommune. Formannskapet. Utvalg: Kommunestyresalen, Kommunehuset. Dato: Tid: 09:00 13:30 Frosta kommune MØTEPROTOKOLL Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen, Kommunehuset Dato: 12.05.2014 Tid: 09:00 13:30 Faste medlemmer: Johan Petter Skogseth Leder SP Torun Nesse Medlem KRF Frode

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf eller e-post: Varamedlemmer innkalles særskilt ved forfall. Gamvik kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Restauranten : 31.03.2016 Tid: kl. 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post: seko@gamvik.kommune.no Varamedlemmer innkalles

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har. påtatt seg å levere: til avtalt tid. med avtalt kvalitet og omfang. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere: til avtalt tid med avtalt kvalitet og omfang til avtalt pris Prosjektfasene Programmering Prosjektering Prisinnhenting

Detaljer

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet.

Byggeledelse. Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere. til avtalt tid. med avtalt kvalitet. Økonomi Byggeledelse Å se til at entreprenøren(e) leverer det de har påtatt seg å levere til avtalt tid med avtalt kvalitet til avtalt pris Prosjektfaser Programmering Prosjektering Prisinnhenting Kontrahering

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 21/09 09/320 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.2009 Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 25.03.2009 Tid: Kl 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer