Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00"

Transkript

1 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom1, Kommunehuset Dato: Tidspunkt: 10:00 Eventueltforfall måmeldesordførersnarestpåtlf / Vararepresentantermøteretternærmerebeskjed, somgis pr. telefon.

2

3 Saksliste Utvalgssaksnr PS17/12 RS9/12 Innhold Lukket Arkiv - saksnr Sakertil behandling Referatsaker HovedbankavtalenmellomDyrøy kommuneog Sparebank1 Sakertil behandling 2007/400 PS18/12 Søknader om støttetil diversetiltak 2012/66 PS19/12 Kommunaltnæringsfond 2007/386 PS20/12 Elvetunskole- tilleggsbevilgningprosjektrehabilitering 2011/94 PS21/12 Invitasjontil TV-produksjonen"Sommerfesten2012" 2012/149 PS22/12 Nye omsorgsboliger- utbyggingsplan 2012/73 PS23/12 Regnskap2011- disponeringav mindreforbruk 2011/138 RandiLillegård ordfører

4 Saker til behandling

5 PS 17/12 Referatsaker

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Saker til behandling

15 Saker til behandling

16 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 223 Saksmappe : 2012/66 Saksbehandler: ØysteinRørslett Dato: Saksfr amlegg Søknad er om støttetil diversetiltak Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 18/ Vedlegg 1 Søknadom tilskuddtil drift av støttesentermot incestog seksuelleovergrep- TromsSMISO 2 Søknadom støttetil lydavistil våremedlemmeri din kommunefor året Alle kanbidratil å kurerekreft, støttkrafttak mot kreft 2012 Saksopplysninger Kommunenmottargjennomåretenrekkesøknaderpr telefonog pr brevom støttetil i og for seg godetiltak. I forståelsemedtidligereformannskapharrådmannenavslåttdeflestesøknader,men lagt fram for behandlingsøknadermeddirekterelevansfor vår region, og i noentilfeller søknaderfra nasjonaleorganisasjoner. Administrasjonens vurdering Til detteformannskapsmøte leggesfram tre søknadertil behandling: - StøttesenterMot IncestogSeksuelleOvergrep,Tromsø,somsøker tilskuddkr 5 000for Norgesblindeforbund,Troms,somsøkerstøttetil lydavismedkr 400pr medlemi vår kommune.forbundethar3 medlemmeri Dyrøy kommune, - Kreftforeningensomutfordrernorskekommunertil å gi støttemedkr 1 pr innbyggertil enaksjonkalt Krafttak mot kreft Sakenleggesfram utenforslagtil beløp. Rådmannensforslagtil vedtak: 1. Til StøttesenterMot Incestog SeksuelleOvergrep,Tromsø,bevilgestilskuddkr. 2. Til Kreftforeningen,aksjonKrafttak mot kreft 2012,bevilgeskr. 3. Norgesblindeforbund,Troms,bevilgesstøttetil lydavis,kr. 4. Utgiften dekkesoverformannskapetstilleggsbevilgningspost. Ordførersinnstilling:

17 RandiLillegård Ordfører ØysteinRørslett rådmann

18 Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep rç Dyrøy kommune v/ Rådmann frvi t SIØ tstrl N,S1 I IRCNS 9311 Brøstadbotn Tromsø, 23. januar 2012 SØKNAD OM TILSKUDD TIL DRIFT AV STØTTESENTER OVERGREP, TROMS (SMISO) MOT INCEST OG SEKSUELLE Vi på SMISO kan være den hjelpen de trenger. Støttesenter Mot Incest og Seksuelle Overgrep (SMISO), er et lavterskeltilbud til de som er berørt av seksuelle overgrep. Senteret er en privat stiftelse. Ideologien vår er å være et "fristed", mest mulig lik et hjem. Tilbudet er til ungdom over 16 år, voksne menn/kvinner og deres nettverk. Senteret er også et tilbud til fagfolk, og andre som har behov for råd/veiledning, informasjon, undervisning m.m. Alle kan ta kontakt med oss, uten henvisning fra det offentlige hjelpeapparatet. Det er gratis å benytte seg av senterets tilbud. Vår målsetting er å gi hjelp og støtte til kvinner og menn utsatt for seksuelle overgrep, samt deres pårørende i deres arbeid fram til et bedre liv. SMISO ønsker å bekjempe incest ved og påvirke til forandring av de faktorer i samfunnet, som er med på å opprettholde seksuelle overgrep mot barn. Synliggjøre og drive forebyggende arbeid, og bidra til å gi alle som har opplevd seksuelle overgrep et bedre liv. Vår jobb er å påvirke samfunnet til å ha riktig og rett dimensjonert behandlingstilbud til incestutsatte. Mulighet for påvirkning ligger blant annet i foredrag, undervisning og opplysning. Vi driver et selvhjelpssenter, som tilbyr et aktivt miljø, støtte og rådgivning. Vi gir den incestutsatte støtte til å gjennomarbeide overgrepene, og bli klar over hvordan de preger livet i dag. Den enkelte bestemmer selv tiden det tar. Året 2010 står igjen som er svært travelt år for SMISO. Det har vært et år hvor senteret har mottatt stor pågang fra brukere og hjelpeapparat. Det er lagt ned betydelig innsats i å bygge nettverk og synliggjøre støttesenterets kompetanse og faglige tilbud. Senteret har fån økende henvendelser fra ulike instanser i både 1. og 2. linjetjenesten, som anbefaler folk å ta kontakt med oss. Dette er en viktig bekreftelse på at senteret har et høyt faglig nivå sine tjenester. I fjor registrerte vi 1571 besøk på sentret. Så langt i år har vi hatt besøk av 929 personer. Den store pågangen av brukere, har medført behov for mange enesamtaler. De ansatte har hatt 406 enesamtaler i år, mot fjorårets ,6 % av de som oppsøker SMISO er menn. Samfunnet har ikke vært klar over i hvilken grad gutter utsettes for overgrep, og at konsekvensene er like alvorlig som hos jenter. En forutsetning for senterets eksistens i fremtiden er økonomisk bevilgninger fra Staten, Helse Nord og kommunene i Troms fylke. Tilskudd fra kommuner og Helse Nord skal dekke 20 % av driften. Disse midlene utløser et statlig tilskudd fra Bufdir. på 80 %. Hver krone vi mottar betyr mye for driften, og det tilbudet som SMISO gir i Troms. Vi er svært takknemlige for bidragene vi mottar. Det betyr at vi kan videreføre og videreutvikle det arbeidet senteret holder på med. Vi opplever at det er et stort behov for senterets tilbud og fagkompetanse. SMISO vil samtidig benytte anledningen til å takke for et godt samarbeid i året som er gått, og håper på et fortsatt like godt samarbeid i årene som kommer. Besøk gjerne vår hjemmeside for mer informasjon om oss. SMISO søker Dyrøy kommune om kr , - i tilskudd for året Dersom det skulle være ønskelig med mer informasjon om SMISO og jobben vi gj telefon Med vennlig hilsen -74cVA Lenetrertsen Daglie leder 2 5 JAN 2017 T slyår,, Postboks 1231, 9262 TROMSØ ;44- Besøkadresse: Søndre Tollodgt. 9, 9008 Tromsrzi Org.nr

19 DYRØY KOMMUNE,- Norges Blindeforbund - Synshemmedes organisasjon j 27 JN 2012 Troms Dyrøy Kommune Ark. kode S: Kulturavdelingen Postboks Brøstadboten S.beh: Kepi: 1-A-rk. kode P: Søknad om støtte til lydavis til våre medlemmer i din kommune for året Norges Blindeforbund Troms produserer og utgir ukentlig lydavis som et viktig og kulturelt nyhetstilbud til alle våre medlemmer i Blindeforbundet i Troms fylke. Lydavisa kommer ut hver uke og inneholder en del nyheter og avisstoff fra flere aviser i Troms, som ikke kommer på radio eller TV. Vi forsøker å holde våre medlemmer orientert om viktige ting som skjer. Vi søker om et tilskudd på kr pr. medlem i din kommune. I deres kommune er det 3 medlemmer og den totale sum er: Kr 1200,- Håper dere kan støtte oss i året som kommer med beløpet over, eventuelt et annet beløp. Det kan overføres nedenfor nevnte bankkonto. Vi er takknemlig for all støtte vi kan få! Sjekk gjerne ut lydavisen på vår hjemmeside htt s://www.blindeforbundet.no/internett/f Ikesla /troms/i davisarkiv Med vennlig hilsen [da l'-1.0)(41 5ke/sh2et Ida Mari Skogs ad, sekretær Norges Blindeforbund Troms, Mellomveien 16 Postadresse: Postboks 1168, 9262 TROMSØ, ORG: NO T: , F: E: troms blindeforbundet.no Bankkontonr

20 ` jkfl 7(117 Kreft foreningen Ordfører/Rådmann Oslo, 4. januar 2012 Alle kan bidra til å kurere kreft, støtt Krafttak mot kreft 2012 Vi utfordrer kommunene i Norge til å bidra med 1 krone per innbygger til Krafttak mot kreft, Kreftforeningens årlige innsamlingsaksjon. På den måten gir dere et viktig bidrag til forskning på kreftformer for. Omfattende kreftforskning som få overlever og som det foreløpig ikke finnes noen effektiv behandling og behandling over mange år har ført til at 2 av 3 kreftrammede nå overlever. Det er imidlertid store forskjeller i overlevelse, avhengig av kreftform. Mens noen kreftformer har rundt 90 % overlevelse, befinner andre seg i motsatt ende av skalaen. Her finner vi bl.a. kreft i lunger, spiserør og bukspyttkjertel. De tre kreftformene tar nesten 3000 liv i Norge - hvert år. Nå er det på tide å styrke kreftforskningen innenfor disse områdene. Resultatet av innsamlingsaksjonen Krafttak mot kreft 2011 var 16 millioner kroner. Det var rekord både når det gjaldt beløpet som kom inn på bøssene og engasjement for kreftsaken i befolkningen. I Krafttak mot kreft 2012 håper vi å toppe beløpet og engasjementet nok en gang, og det kan din kommune være med på! Jo mer vi forsker i dag, jo flere vil overleve kreft i fremtiden. Blir dere med på krafttaket? Bidrag bes innbetalt til; Krafttak mot kreft 2012, Kreftforeningen, Postboks 4, 0101 OSLO, konto nr Med vennlig hilsen Kreftforeningen / Morten Wien Aksjonsleder

21 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 242 Saksmappe : 2007/386 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: Saksfr amlegg Kommunalt næringsfond Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 19/ Vedlegg 1 Vedtekterkommunaltutviklingsfond Saksopplysninger Vedlagtfølger retningslinjerfor praktiseringav «kommunaltutviklingsfondi Dyrøy kommune» vedtatti kommunestyremøte Retningslinjeneer utarbeidetpåbakgrunnav retningslinjer for kommunaleutviklingsfondi Troms,vedtatti fylkeskommunensplan- og næringsutvalg Detkanfor øvrig opplysesat all bruk av næringsfondsmidler registreresi egetdataprogram,og rapporterestil kommunal- og regionaldepartementet innenutgangenav februarhvermnd.de førerdermedtilsyn for at bruk av fondetskjerihht. vedtekter. Administrasjonens vurdering Ihht. næringsfondsvedtektenes 10 skaldetfremleggesenårlig oversikttil Dyrøyformannskap overdisponeringenav midlene.for2011hardyrøyformannskapinnvilget følgendetilsagn: 09/11 Gassanlegg- Investeringstilskudd MoanAuto og KjøleserviceA/S Igangsatt 24/11 Forprosjektering- Bedriftsutviklingstilskudd DyrøymatA/S Ferdig 28/11 Kakeriet- Tilskudd Kakerietv/BeateLudvigsen Igangsatt 36/11 Steinbrudd- Investeringstilskudd SvendsenMaskinA/S Ferdig 37/11 Dyrøy kommune- Utbedringnæringsområde Dyrøy kommune Igangsatt 48/11 Profileringsartikkelavtale- tilskudd BrøstadbotnIL Ferdig 49/11 Stedsuavhengigearbeidsplasser fasei - Tilskudd Dyrøy kommune Ferdig 50/11 FinnlandsmoenIndustriområde- Tilskudd Dyrøy kommune Ikke påbegynt 56/11 Juridiskbistand- Næringsprosjekt Dyrøy kommune Ferdig 76/11 BerganByggevarerA/S - Investeringstilskudd BerganByggevarerA/S Ferdig 77/11 Stedsuavhengigearbeidsplasser faseii - Tilskudd Dyrøy kommune Ferdig 81/11 Etableringav fiskemottak- investeringstilskudd Samv.foretakv/Fiskerei Dyrøy Ikke påbegynt 89/11 Næringsrettethøyereutdanningi Midt-Troms" - tilskudd StudiesenteretpåFinnsnesA/S Ferdig

22 Noenkommunerharvalgt å kunngjøremidler overnæringsfondetmedfrister for å fremme søknader,og dervedtakskjer1 2 gangerpr.år.dyrøykommunevalgt enfortløpende behandlingav næringsfondssøknadene utensøknadsfrister.med detteoppnårvi enrask behandlingi trådmednæringslivetsbehovfor raskeavklaringer. Krd. bevilgermidler til kommunaltnæringsfondhvertår. Siste3 år harbevilgningenevært: 2009 kr , kr , kr , - Bevilgningfor 2012skjeri tidsrommetapril-mai.påbakgrunnav senereårsbevilgninger kan manpåregneca.1 mill. i påfylling detteår. Pr stårdetpådyrøykommunesnæringsfondskontokr ,12.Somdet fremgårav bevilgningsoversiktenfor 2011er dettotalt bevilgetkr , - i 2011.Av dette er , - utbetalt.dettebetyr at kr ,- er bevilgetmenikke utbetalt.for år 2010er kr ,- bevilgetmenikke utbetalt.dettefremgårav etterfølgendetabell: Økonomisk status2012 Næringsfondskontopr Bevilget- Ikkeutbetalt Bevilget- ikkeutbetalt Tildisposisjonpr. dd BevilgningKrD2012- anslag TILdisposisjon Kommentarer:I f-sak50/11ble detbevilgetinntil kr ,- til opparbeidelseav næringsarealerpåfinnlandsmoanindustriområde.dyrøy kommuneharsøkttromsfylkeskommune v/rda om 1 mill. til detteformålet.underkommunestyretsbehandlingav sak47/11ble det gjort følgendevedtak: «Finnlandsmoanindustriområde infrastruktur: Investeringenpåkr utgår.Lånefinansieringpå kr omdisponerestil senere bruk i sentrumsområdet/sentrumsplanen.» Blir ikke vedtaki f-sak50/11realisert,økesdisponibelrammefor 2012medkr ,- - til kr , -. Ihht. vedtektens 10 at detskalbevilgeset årlig tilskuddfrautviklingsfondettil div. løpende utgifter i kommunensarbeidmednæringssaker,og derstørrelsenavgjøresav Dyrøyformannskap. RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

23 DYRØY KOMMUNESTYRE VEDTAR FØLGENDE RETNI NGSLINJER FOR PRAKTISERING AV KOMMUNALT UTVIKLI NGSFOND: 1 Målsetning Utviklingsfondetskalbidratil åleggetil rettefor kompetanseheving, omstilling,nyetablering, innovasjonog nyskapingi Dyrøy kommune. 2 Støtteformål Følgendeaktiviteterskalprioriteres Utviklingsprosjekter Samarbeidsprosjekter Prosjekterog tiltak dermålgruppener kvinnerog ungdom Det kanikke gis tilskuddtil gjeldssanering,driftstilskudd,ordinærekommunaleoppgaver. 3 Støtteformer Støttefra utviklingsfondetkan gis somlån og/ellertilskott. Herunderansvarligeog betingede lån, samtrentenedsettelse/rentefritak) 4 Støttevilkår Tilsagn om lån eller tilskudd over utviklingsfondetgjelder for inneværendeår og pr etterfølgendeår. Ubenyttedemidler tilbakeføresutviklingsfondet. 5 Støttekriterier og støtteformer For alle prosjekter/tiltakder støtteberettigekostnader(tilskuddsgrunnlaget)utgjør opp til kr ,- skalsøknadom støttesluttbehandlesavdyrøykommune. Samletstøttefra utviklingsfondetskalikke overstigefølgendefastsattegrenser: Investeringsstøtte... 25% Støttetil konsulentbistand 50% Nettverk/ samarbeidstiltak.. 50% Støttetil opplæring - Spesifikkopplæring % - Generellopplæring. 75% Utviklingsakt.før konkurransest.. 40% Industriellforskning. 65% Tekniskeforstudier.. 65% I særligetilfeller kanovennevntestøttesatserfravikes,jf. fylkeskommunesretningslinjerpkt. 10 bagatellmessigstøtte. 6 Forvaltning Fondetforvaltesav Dyrøy kommune.fondettilføres midler ved årlige budsjetteringerover kommunesbudsjettog vedstatligetilskudd. Renterog avdragpå lån tilføres fondetsammen medfondsrentene.

24 Utviklingslån skal værerente- og avdragsfrittde første2 år. Deretternedbetaleslånet over maksimum8 år medhalvårligeterminer.renterpå lånetskal til enhvertid være1% høyere enn det kommunenfår på fondets plasseringi bank. For lånet tas det fortrinnsvis pant i låneobjektet eller annen tilfredsstillende sikkerhet. I lånetiden må panteobjektetholdes forsikret. Alle omkostningerved det enkelte låneopptak,såsom tinglysningegebyr mv. bæresav lånetaker.i helt spesielletilfeller gis det etter søknadmulighet for å få forlengetrente- og avdragsfrihetutover2 år. Formannskapetgis fullmakt til å avtale endredebetingelserfor lån i utviklingsfondet. Formannskapet kanikke vedtaå ettergigjeld til utviklingsfondet. 7 Behandling Dyrøyformannskapavgjørhverenkeltsøknad. 8 Opphør av virksomhet Ved avvikling eller salg av virksomhetenkan kommunenkreve hele lånet tilbakebetalt. Dersom virksomhetenopphørerinnen 3 år fra utbetalingstidspunktetkan inntil 50% av tilskottsbeløpetkrevestilbakebetales.detteavgjøres av formannskapet. 9 Mislighold Misligholdt lån skal innrapporterestil Dyrøy formannskap.for lån som ikke blir betalt rettidig avdragog renterpå,påløperdetetterskuddsrenter somfor sparebankslånbestemt. For misligholdtelånskalkommunestyret ta stilling til om inndrivelseskaliverksettes 10Kommunal brukskonto - tiltaksarbeid Det bevilges et årlig tilskudd fra utviklingsfondetsom disponeresav tiltaksapparatettil diverse løpendeutgifter i dennesarbeid med næringssaker.størrelsenavgjøres av Dyrøy formannskap.det fremleggesårlig oversikt til Dyrøy formannskapover disponeringenav midlene.tilskuddetskalikke brukestil driftsutgifter. 11Utbetaling Innvilget lån eller tilskudd blir attestert til utbetaling på formannskapskontoretetter at dokumentasjonpå påløptekostnaderer fremlagt.dersomprosjektetikke er påbegynt innen etterfølgendeår bortfallertilsagnet. 12Klage på vedtak Etter forvaltningslovens 28 annet ledd kan vedtak fattes av formannskapetpåklagestil kommunestyret. Når vedtak er truffet av kommunestyret som 1. instans,er fylkesmannen klageinstans. Klageberettiget er den som er part i saken eller annen med rettslig klageinteresse. Etter kommunelovens 59 kan tre eller flere medlemmerav kommunestyret sammenbringe avgjørelse truffet av formannskapet eller den kommunale administrasjon inn for fylkesmannentil kontroll avavgjørelsenslovlighet.

25 13Årsregnskap Ved hvert års regnskapsavslutningsettesopp en fortegnelseover samletutlån og tilskott fra utviklingsfondet. Oppgavenfølger kommunensregnskapsom leggesfram for kommunestyret. Vedtekteneer utarbeidetpåbakgrunnav Retningslinjerfor kommunaleutviklingsfondi Troms vedtattav fylkeskommunesplan- og næringsutvalg og vedtatt av Dyrøy kommunestyre

26 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: 614 Saksmappe : 2011/94 Saksbehandler: GeirFjellberg Dato: Saksfr amlegg Elvetun skole tilleggsbevilgning prosjekt rehabilitering Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 20/ Kommunestyret Saksopplysninger Elvetun skolegjennomgårnådetrehabiliteringsarbeidet som, i kommunestyret sak 24/1,ble vedtattgjennomførtinnenforenjustertkostnadsrammepå11,6mill. kr. I saksframstillingenbledetunderstreketat rehabiliteringsprosjekternormaltvil harenlangt størreusikkerhetknyttet til uforutsettekostnaderennf.eks.nybygg. Underveisi detteprosjektetharbla. følgendeutfordringeroppståttsomikke ble avdekketi, og omfattetav forprosjektet. UFORUTSETT Hulrom under gulv ved hovedinngang Ved skolenshovedinngangderdetbyggesheissjaktvar ikke gulvetfundamentertpågrunnsom antatt,menhervar detet storthulromunderdekket(krypkjeller). Detterommetmåttefylles opp og nytt gulv/dekke støpesut. Kostnadkr ,- (Utført) Åpen veggbak tavler i klasserom Bak tavlenei klasserommene(5 stk) var veggeneåpne/utenkledning. Dettemedførtebehovfor å kle igjen veggenemedgipsog gjennomføremalerarbeide.kostnadkr ,- (Utført) Isopor i yttervegg Bak utvendigkledning(gavlvegg)var detbenyttet isoporsomisolasjonsmateriale. Detteer ikke tillatt. Isoporblefjernetogerstattetmedvanligisolasjon.Kostnad kr ,- (Utført) Gulv i skolekjøkken Skolekjøkkener planlagtbygdomtil bibliotek.underprosjekteringoganbudsregningenhar gulvetværtvurdertsomtilstrekkeligfor ny bruk medkun utskifting av gulvbeleggsom planlagttiltak etterfjerning av inventar. Riving før anbudsprosess var ikke mulig somfølgeav at rommetvar i bruk. Etteroppstartog rivearbeiderble detklart at gulvethaddeenannenoppbygging ennforutsatt. Delerav gulvetbestodav påstøpav betong,andredelerbestodav påstøpav betongmednedfelte

27 slukerog i tillegg bestodendel av gulvetav oppforettregulv hvor tekniske(elektro,vannog avløp)var ført. Kvalitetenvar avenslik art at detikke er tekniskmulig å benytte gulvetslik som planlagt. Viderevistegulvetå inneholdeenvannledningsomforsynerandredelerav bygget ergodenne kanikke stengesav/fjernes.kostnadmedå rive, leggeom vannledningetterisolereog støpenytt gulv beløpersegtil kr ,- eksmva. Det tilrådesderforentilleggsbevilgningvedrgulvetpåkr , TILLEGGSBESTILLINGER Vaskerenner i klasseromb-skole Klasserommenei 2.etghari dagenstandardservantmedblandebatteri.bruk av rommene generererbehovfor vaskerennemedto blandebatteriermedhøy hals.variert undervisning (tekstilarbeid/tegning/maling/o.l.), storpågangav mangeeleversamtidig,samtegnethetfor tappingi bøttero.l. gjør at deter behovfor utskifting av eksisterendeservanter. Nye vaskerenner(5 stk) i rustfritt stålinkl armaturerantaså beløpesegtil ,- eksmvapr rom. Det tilrådesderforenekstrabevilgningpåkr ,- til vaskerenner Gulvbeleggi ungdomsskole I beskrivelsener detbeskrevet700m2 nye belegg.ettermassekontrollble tallet korrigerttil 826m2. Arealenei klasseromu-skolebledavurderttil åikke byttes dadevaravnoebedrekvalitet ennkorridor-beleggog beleggi B-skole. Etterbefaringmedrektor og ny vurderingmht dagligrenholdkontraboning/skuring erdet slik at beleggenei U-skole-klasserommenebørskiftes. Detteutgjørentotal mengdeøkningpå500m2 (inkl opprinneligkorrigering). Kostnadenfor detteer kr ,- ekskl.mva.mva. Dettilrådesderforentilleggsbevilgningpåkr ,- (arbeideter igangsatt) Brannalarm/adgangskontroll/Innbruddsalarm Det hari lengretid værtjobbetfor å få påplasset overordnetsystemfor adgangskontrollog alarmerfor kommunalebygg. Man harhatttil hensiktå sebehovenefor adgang/brann/innbrudd for adm.bygget,ambulansestasjonen og skolenunderett slik at detkunnegjennomføresen samletanskaffelsesom sikretosset likt systemfor allebygg. Det er av vesentligbetydningat adgangs- og alarmssystemetkommunisererog er kompatibelt.en typiskproblemstillingvedat adgang- og alarmanleggikke kommunisererar at dersomenlåserseginn i bygningenetter ordinæråpningstid,såvil innbruddsalarmenbli aktivisert.detteunngårmandersomadgang- og alarmsystemsblir installerav sammefabrikat/leverandør. I dager drift, service/vedlikehold,sikkerhetog vedlikehold/tildeling av adgangstillatelseren uholdbaraffærepgabemanning,kunnskap,slitasjeog inkompatiblesystemer. Spørsmåletom hvemsomskalhaansvaretfor at skolener låstetterendtbruk elimineresvedbruk av elektronisk låsesystem/adgangskontroll. Barnehageog sykehjemharhattenslik prosess.elvetunskolestårnåfor tur. I nesteomgang kommeradm.byggetog ambulansestasjonen. Systemetsomivaretarovennevnteutfordringerharenanslåttpris påca.1,1mill eksklmva. Det installeresdaet kortbasertsystem somgjør at brukereikke trengernøkkelfor å kommetil degodkjenteområdene(detværesegpådagtideller kveldstid),kanselleringog opprettelseav brukeregjøresfra enplass.erstatningav taptekort medførerpådennemåtenikke skifting av

28 låser. Adgangskontroll- og alarmsystemskalværekompatibeltog skalleveres/installeresav sammefabrikat/leverandør. Adgangskontroll kr Forb.dørerfor elektronisklås kr Brannvarslingsanlegg kr Innbruddssikring kr Opplæring kr Sum kr Det hastermedå ta beslutningom evt. anskaffelseav adgangskontrollog alarmsystemerdaden videreframdrift avhengerav disseinstallasjonene(kablingi vegger,bestillingav dørerosv.) Endret takkonstruksjon, reduksjon i kostnad Endringi takkonstruksjonsomfølgeav valg av annentakløsninggareduksjoni kostnadpå kr ,- Utvendig adkomst datarom Adkomsttil datarom(gammelttrafo-romi kjeller U-skole)eri dagkunmulig gjennomskolens ordinæreinngang.detteer ikke ønskeligfra hverkenskolensståsted eller fra brukernesomer Dyrøykommune,Bredbåndsfylket, Pronea,Venteloog Nordix Data.Dettefordi adgangtil rommetutenforskolensstengetidmedførerproblemermedå få tak i nøkler samtat detikke er ønskeligfra skolenå kvittereut nødvendigenøklerfor innvendigadkomst.rommeter hovedsenteret for all datakommunikasjoni Dyrøy kommuneog slik setter detikke ønskeligat uvedkommendekanhaadgangtil dette. En mulig løsninger å bygge enutvendigadkomstoverdeneksisterendeluftesjaktasomligger i tilknytning til datarommet.det er innhentetpristilbudfra HamcoEntreprenørpådettetiltaket. Kostnad(dør/vindu,spiraltrapp,veggerog tak) er tilbudt til kr ,- eksmva.tillagt prisstigningog risiko tilrådesdetentilleggsbevilgningpåkr ,- Dersomarbeideneikke bestillesnå,eller utsettestil Hamcoer ferdig medøvrigearbeider erdet storsannsynlighetfor at kostnadenvil bli størrevedensenereutførelse. Dette tiltaket børikke tilleggesrehabiliteringenav Elvetunskole,kostnadenebørtasoveret annetbudsjettknyttet til IT. Sammenstilling Vedtattfinansiering (vedtatti kommunestyret ) kr ,- Inngåttekontrakter Generalentreprise, kontrakthamcoentreprenøras kr ,- Leveranseav heis, kontraktotis AS kr ,- Byggeledelse,kontrakt Plan-Evo AS kr ,- kr ,- Uforutsettetiltak/kostnader 1. Hulrom undergulv ved hovedinngang kr ,- (utført) 2. Åpenveggbaktavleri klasserom kr ,- (utført) 3. Isopori yttervegg kr ,- (utført) 4. Gulv i skolekjøkken kr ,- 5. Fradragfor endrettakkonstruksjon kr ,- (utført) kr ,-

29 Tilleggsbestillinger 1. Vaskerenneri klasseromb-skole kr ,- 2. Gulvbeleggi ungdomsskole kr ,- (igangsatt) 3. Adgangskontroll kr ,- 4. Forb.dørerfor elektronisklås kr ,- 5. Brannvarslingsanlegg kr ,- 6. Innbruddssikring kr ,- 10. Opplæring kr , kr ,- Administrasjonens vurdering For å unngåforsinkelseri framdriftentil prosjektetharprosjektledermåttetta stilling til, og avgjøre, spørsmålvedr.uforutsettetiltak og tilleggsbestillinger. Av dennegrunnharprosjektlederi samrådmedplan- og byggekomteengjennomført uforutsette tiltak pkt. 1-5 samttilleggsbestillingpkt. 2, gulvbeleggi u-skolen. Samletkostnadfor uforutsettetiltak og tilleggsbestilling= kr ,- ekskl.mva. Administrasjonentilrår at detinstallereselektronisklåsesystem/adgangskont roll, brannalarmanleggog innbruddsalarmi skolebygningen.det setteskrav til at leverandørenmå kunnelevere/intallerekompatibleløsninger.det forespørrespris påtilsvarendeanleggfor adm. byggetog ambulansestasjonen samtidig. Kostnadsestimat for adg.kontroll,brannalarm, innbruddsalarmog bygningsmessigearbeider/dørerforberedtfor elektroniskelåsekasserer kr ,- ekskl.mva. Byggingav inngang til dataromforeslåsgjennomført.tiltaket børikke belasteselvetunskole, menbudjettvedr. IT. Tiltaket er tilbudt utført av HamcoEntreprenørAs og kangjennomføres innenfor kr ,- ekskl.mva. Tilleggsbevigning: Uforutsattetiltak og tilleggsbestilling kr ,- Adg.kontroll,brann- og innbruddsalarm = ,- Sum kr ,- Samletkostnadfor rehabiliteringavelvetunskole: Kr , ,- = kr ,- ekskl.mva Bevilgetrammehittil Budsjett 2011 kr ,- Budsjett 2012 kr ,- kr ,- - kr ,- Behovtilleggsbevilgning kr ,- Rådmannensforslagtil vedtak:

30 1. For gjennomføringav uforutsettetiltak og tilleggsbestillingersomredegjortfor i saken, gis entilleggsbevilgningpåkr ,- til rehabiliteringav Elvetunskole. 2. Byggingavegeninngangtil dataromi skolebyggetgjennomføres.det bevilges kr ,- til detteoveregenposti investeringsbudsjettet. 3. Samletutgift påkr ,- finansieresvedbruk av disposisjonsfond. 4. Budsjettetreguleresvedsamletbudsjettregulering. Ordførersinnstilling: Sområdmannensforslagtil vedtak. RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

31 Dyrøy kommune Den lærende kommune Arkiv: C03 Saksmappe : 2012/149 Saksbehandler: FrankMoldvik Dato: Saksfr amlegg Invitasjon til TV-produksjonen "Sommerfesten2012" Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/ Vedlegg 1 SaksframleggLenvik formannskap Saksopplysninger Detvisestil vedlagtesaksframleggtil møtei Lenvik formannskap,derdetblefattetslikt vedtak: Lenvikformannskapvisertil henvendelsenfra TellusWorksA/S.Lenvikformannskaper positivtil deplanenesompresenteres. Lenvikformannskapmenerat produksjonenbør forankresregionalt,og foreslårat saken vurderesav Midt-Tromsregionråd. Lenvikformannskapber derfor Midt-Tromsregionrådomå vurdereeventuelldeltakelsei prosjektet,og forespørselenfra TellusWorksoversendesderfor til Midt-Tromsregionråd til eventuellviderebehandling. I regionrådsmøtesak07/12ble detfattetslikt vedtak: 1. Midt-Tromsregionrådber formannskapeneomå vurderesakaog gi tilbakemeldingtil regionrådetinnen16. marsommulig tilslutning til deltakelsei dennefjernsynsproduksjonen. 2. På bakgrunnav tilbakemeldingenfra kommunenevurderessakai regionrådsmøte Administrasjonens vurdering Somdetfremgårav saksframlegg/finansieringsplan, søkestromsfylkeskommuneom ,- Påforespørselopplyseravdelingslederpånæringsavdelingai TromsFylkeskommune,Gunnar Davidsonatfylkeskommunenikke harmottattslik søknad,og dethellerikke er naturligfor fylkeskommunenåstøtteslike prosjekter.hanopplyservidereat Nord-NorskReiselivikke har anledningtil å bidramed1 mill. slik detfremgåri saksframlegget. I såhenseendekanfinansieringsplanenfor prosjektetsynesurealistisk.

32 Av egenandelpåkr ,- fra hververtskommunesomsøkesfinansiertregionalt,opplyses detat Lenvik kommunevil bidramedkr ,-. ØnskerDyrøy kommuneå støtteprosjekteter detanledningå gi slik støtteovernæringsfondet underdef. «bagatellmessigstøtte» Rådmannensforslagtil vedtak: Sakenleggesfram uteninnstilling. Ordførersinnstilling: RandiLillegård ordfører ØysteinRørslett rådmann

33 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Anne-May Johansen Arkivsaksnr.: 12/315 Arkiv: U64 Invitasjon til TV-produksjonen Sommerfesten Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE RØR LINJA Vedlegg: Prosjektbeskrivelse fra Tellus Works AS Presentasjon av «Sommerfesten 2012» (PDF) An dre dokumenter (ikke vedlagt): Ingen Kort sammendrag: Selskapet Tellus Works skal i gang med å produsere «Sommerfesten 2012» - TV Norges hovedsatsing sommeren Det legges opp til åtte 90-minutters programmer med direktesendinger på torsdager i perioden 21. juni til 9. august hvorav den ene fra Finnsnes. Selskapet kaller prosjektet «En forsterket Norgeskampanje i regi av NordNorsk Reiseliv». I 2012 er alle åtte programmene planlagt sendt fra Nord-Norge Det legges opp til en egenandel på kroner fra hver vertskommune Saksopply sninger: Programserien det legges opp til regnes som TV-show. Programmet oppgis å skulle gå i beste sendetid på torsdager på TV Norge, og vil være et ukentlig underholdningsprogram på 90 minutter. Programledere er Synnøve Svabø og Kåre Magnus Berg. Programmene vil være direktesendinger med innlagte forhåndsproduserte innslag. Programmene vil inneholde faste innslag som: - Drømmeopplevelsen. En kjent nordmann gis en opplevelse i vår region. Noe spektakulært og en opplevelse for livet. Det være seg fiske, kultur, naturopplevelse osv. Dette filmes på forhånd, og vises i opptak. Deretter kommer vedkommende på scenen og forteller om opplevelsen. - Den lokale helten er ment å skulle røre publikum. Opptak på forhånd og gjest i programmet.

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møtested: Kommunehuset Dato: 06.04.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus), Kommunestyresalen Dato: 28.03.2014 (OBS- endret dag til fredag) Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING. Frogn kommune Formannskapet. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Formannskapet Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og respekt for hverandres roller

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. RANA KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.08.2012 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 75 14 50 00 eller pr. e-post: postmottak@rana.kommune.no

Detaljer

Kommunestyret. Møteinnkalling

Kommunestyret. Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 17:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, Kommunestyresalen Dato: 11.04.2013 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 18.06.2009 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 784 02502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyremøte, Skjervøy rådhus Dato: 29.06.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 06.12.2007 Tidspunkt: 9:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av

Detaljer

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg

EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg EIGERSUND KOMMUNE Felles brukerutvalg MØTEINNKALLING Utvalg: Felles brukerutvalg Møtested: Formannskapssalen Dato: 07.03.2012 Tidspunkt: 09:00 ORIENTERINGER: Kl 09.00 10.00 Orientering om Dalane Lokalmedisinske

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 21.02.2013 Tidspunkt: 12:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: formannskapssalen, Rådhuset Dato: 12.03.2013 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad

Sirdal kommune MØTEINNKALLING. FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad Sirdal kommune MØTEINNKALLING UTVALG: MØTESTED: FORMANNSKAPET Rådhuset, Tonstad DATO: 19.06.2014 TIDSPUNKT: 12:00 Dersom noen er forhindret fra å møte, eller trenger vararepresentant i enkeltsaker, må

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 8/14 14/29 SØKNAD OM MIDLER TIL REPARASJON SD-ANLEGG NORDSKOGEN SKOLE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: pensjonishuset Møtedato: 26.03.2014 Tid: 1800 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985320 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte. den 11.06.2012 kl. 10:00. i Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for Oppvekst og kultur har møte den 11.06.2012 kl. 10:00 i Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Hammerfest kommune, Kommunestyresalen Dato: 05.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no eller

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE HELSEHUSET - OMBYGGING / TILBYGG UTTALELSE FRA RÅDET FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: RÅD FOR ELDRE OG FUNKSJONSHEMMEDE Møtested: Møterommet i gammelbygget Møtedato: 16.06.2015 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling

REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO LHAU-11/10597 033 50376/11 23.08.2011. Møteinnkalling Til medlemmer og varamedlemmer i Styret for Sølvberget KF og administrasjon Sølvberget KF Postadr.: Pb. 310/320, 4002 Stavanger Besøksadr.: Sølvberggata 2 Telefon: 51507465. Faks: 51507025 E-post: postmottak.solvberget@stavanger.kommune.no

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Styret i Dyrøyseminarsenteret KF. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 11.09.2014 Tidspunkt: 12:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Styret i Dyrøyseminarsenteret KF Utvalg: Møtested: Møterom, Kommunehuset Dato:.9.2 Tidspunkt: 2: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 92. Vararepresentanter

Detaljer