RAPPORT 2.TERTIAL 2007

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2.TERTIAL 2007"

Transkript

1 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE MEDARBEIDERE INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER ØKONOMI STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN) VEDLEGG

2 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER Ved behandling av tertialrapport nr ga kommunestyret rådmannen signaler om å endre tertialrapporten. På bakgrunn av kommunestyrets signaler hadde Rådmannen en drøfting med gruppelederne for partiene om utforming av rapporten. Dette resulterte i endringer i strukturen i 1. tertialrapport Foreliggende rapport er en videreføring av denne strukturen.. På bakgrunn av eventuelle nye signaler ved behandlingen av denne rapporten, vil rådmannen tilpasse rapporten ytterligere i retning av kommunestyrets ønsker. Rapporten inneholder som før fokusområdene i Balansert Mål Styring (BMS). For fokusområdet Samfunn, tjenester og brukere har rådmannen valgt å fokusere på de vedtatte strategiene i vedtatt kommuneplan som er løftet fram i vedtatt handlingsprogram Økonomidelen inneholder 3 kortfattede deler: Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Oppvekst og opplæring 1. Strategi fokus: Tilby barnehageplass til alle som ønsker det Utbygging av barnehage på Ullerud settes i gang etter planen. På Elleflaten barnehage pågår anbudsrunder. Forprosjekt på Billitt er avsluttet. Utvidelse av Dal barnehage er ferdig og 14 nye plasser er tatt i bruk i august. Utbedring av Knøttebo barnepark er vurdert som uaktuelt til barnehageformål og skal avvikles. Det er behov for å vurdere nye tomtearealer. 2. Strategi i fokus: Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom oppvekstenhetene (barnehagene, skolene, PPT, barnevernet, politi, fritidsarenaene og helsetjenestene) om barn og unges fysiske, psykiske, sosiale og faglige utvikling Det er laget og innarbeidet rutiner som sikrer god overgang fra barnehage til skole generelt og for barn med spesielle behov spesielt. Det arbeides også målrettet med større kunnskap på flere samarbeidsområder på tvers av barnehager/skoler. Det arbeides med å videreutvikle samarbeid mellom barnehage, skole, PPT og spesialpedagogisk team (SPT). SPTs bidrag i 1.klassenettverkene gjøres delvis, men kan bidra mer på oppfordring fra skolene. PPT er godt bemannet nå, men mange nye saker er meldt inn og det er ventelister. SLT fortsetter arbeidet med igangsatte tiltak og med et kriminalitetsforebyggende manifest i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Plan for Frogn vedr. kunnskapsløftet er vedtatt i OO og videresendt til fylkesmannen. Kompetansemidler er mottatt. 3. Strategi i fokus: Styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse Helsesøstertjenesten for ungdom i videregående skole er iverksatt med 40 % stilling. Denne er dekket av øremerket tilskudd psykisk helse. Kapasiteten bør vurderes fram mot budsjettbehandlingen høsten Psykisk helsetjeneste har startet nettverksgrupper og tiltak med fokus på depresjoner, sosial mestring og ungdom med psykiske problemer. Videre gis støtte til pårørende grupper. Det er et økende behov for botilbud med heldøgns omsorg innen psykisk helse. 2

3 4. Strategi i fokus: Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise Treårig prosjekt, familieteam, et nytt tilbud for familier som har behov for råd og veiledning er i gang. Teamleder ble ansatt i slutten av 2006 og totalt er familieteamet besatt med 200 % stillinger fom mai Prosjektet vil bli evaluert. 5. Strategi i fokus: Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse Tiltak for trafikksikkerhet som ble vedtatt i handlingsprogrammet budsjettert med ,- er delvis iverksatt. Prosjektering pågår. Prosess med ny gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak og innspill fra FAU er satt i gang. Temadiskusjon er planlagt i oktober. Politisk prioritering av nye tiltak gjøres i vedtak av handlingsprogrammet for Velferd, helse og omsorg 1. Strategi i fokus: Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud Det gis tilbud om hjelp til å mestre hverdagslivet i bolig eller i bofellesskap i Lensmannssvingen. Sosial deltakelse med fellesaktiviteter vektlegges. Bofellesskapet er i en oppbyggingsfase og det er større personalbehov enn først antatt. Dette dekkes foreløpig av øremerket tilskudd. Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet ved brannstasjonen ble ferdigstilt i juni Stilling som miljøarbeider knyttet til bomiljøteamet er besatt. Stillingsressursen er økt med tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet. Når det gjelder fremtidig omsorg i institusjon, er det ervervet tomt på Ullerud gård og prosessen med prosjektering vil nå fortsette. Det arbeides parallelt med framtidig løsning for dagsenter og omsorgsboliger. Forebyggende tiltak for eldre med seniorkontakt er iverksatt med to 50 % hjemler. Arbeidet med å videreutvikle dagsentertilbudet er påbegynt. Hensikten er å gi større variasjon i tilbudet tilpasset både i tid og mot spesielle omsorgsgrupper (demens). Arbeidet vil gå parallelt med den fremtidige planleggingen av omsorgsboliger og dagsenter. Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv 1. Strategi i fokus: Bygge et moderne (og funksjonelt) flerbrukshus Kommunestyret har behandlet og vedtatt sak om flerbruk og fullfinansiering 2. Strategi i fokus: Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress Sagajordet er utbedret for bruk til skøytebane (ishockeyvant). Det har foreløpig ikke vært noen byggeaktivitet med etablering av flere ballbinger. 3. Strategi i fokus: Arbeide særskilt for å sikre allmennhetens tilgang til kystområdene Vedr. Gylteholmen: Det er vedtatt i plan og utvikling å sette i gang prosjektering, av atkomstvei, friområdet og småbåthavn. Drøftinger med aktuelle foreninger om avtaler om bygging og drift er også igangsatt. Det er ikke satt av midler til prosjektet i budsjettet og det må bevilges kr. 150,000,- til prosjekteringsarbeider. Kommunen har mottatt kr til sikring av grunn for adkomst og kr i statlige tilskuddsmidler for opparbeiding av adkomst. Ytterligere behov for midler fremmes som del av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Drøftinger med Akershus fylkeskommune og Oslofjordens friluftsråd om felles prosjekt for etablering av kyststier er gjennomført (InterReg prosjekt). Prosjektplan kommer til behandling i løpet av høsten. 3

4 Sikringsmidler til erverv av deler av eiendommen Søndre Skiphelle er trukket tilbake fra DN. Næringspolitikk 1. Strategi i fokus: Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn Næringsrådet er etablert og daglig leder er i gang med arbeidet. Det er foreløpig ikke kommet initiativ fra grunneier eller næringslivet vedrørende næringsutvikling på Kopås. Vedtatt reguleringsplan for Husvik/Gylte innebærer landfast kaianlegg for Oscarsborg som blant annet legger mer til rette for samspill mellom Drøbak og Oscarsborg. Planmøte for bebyggelsesplan for kaianlegg, atkomstvei og parkering er gjennomført. Planarbeid er varslet igangsatt. Samferdsel og teknisk infrastruktur 1. Strategi i fokus: Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre tilrettelegging av gjenvinnings- og returstasjoner Ny utvidet sorterings- og innsamlingsordning for avfall er ferdigbehandlet i kommunen, saken ligger hos Follo ReN for oppfølging. Det arbeides videre med vurdering av ulike alternativer for plassering av miljøstasjon.. Interkommunalt samarbeid pågår. Tilsagn om kr.200 er gitt i støtte for å utrede mulige samarbeidsløsninger, men det er foreløpig begrenset interesse blant de øvrige kommunene i Follo. 2. Vedr. utslippsaker Nye pålegg er ikke gitt i 2006 og hittil i 2007 pga stort etterslep av saker pga kulturminneregistreringer. Bolig- og befolkningsutvikling 1. Strategi i fokus: Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som mulig. Boligene som bygges i Fugleveien og boligene ved brannstasjonen er utformet med universell utforming som prinsipp. Egen ressursgruppe planlegger tiltak for å øke kompetansen på området når det gjelder planlegging og gjennomføring av både private boligområder og offentlige bygg og plasser. Andre innsatsområder Kommunestyremeldinger Arbeidet med markaplan som kommunestyremelding er påbegynt. Ambisjoner og skisse til prosessopplegg er diskutert i politiske utvalg. Framdriftsplan er vedtatt. Temadiskusjon i tilknytning til parkeringsmelding gjennomføres i KM og PU i oktober. Det er avholdt møte i referansegruppene. Seiersten idrettspark Reguleringsplan er 1.gangsbehandlet og lagt ut på høring. Arbeid med anbudsgrunnlag pågår. Konkrete tiltak fremmes som del av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø for å muliggjøre søknad om spillemidler. Ny brannstasjon Plan-/byggekomite nedsatt og er i arbeid 4

5 Boligbygging Det er fortsatt stor byggeaktivitet. Fra januar til medio september 2007 er noe over 100 nye boliger tatt i bruk. Ca 100 boliger fikk igangsettingstillatelse fram til september av disse var kommet i gang med byggingen. I tillegg er nærmere 20 boliger igangsatt som har fått tillatelse tidligere. Stor aktivitet i byggebransjen har bidratt til stor saksmengde for administrasjon og politikere. 3. MEDARBEIDERE Viktige fokusområder Det er et kontinuerlig fokus i Frogn kommune på å utarbeide personalpolitiske tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere godt kvalifisert personell slik at vi til enhver tid kan tilby best mulig kvalitet på våre tjenester. Vi har i denne perioden fortsatt fokuset på seniorpolitiske tiltak, etiske retningslinjer, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. Vi tror at slike tiltak også bidrar positivt når det gjelder sykefraværsoppfølging som alle ledere på ulike nivåer har et sterkt fokus på. I tillegg har hele organisasjonen arbeidet med vårt elektroniske kvalitet sikringssystem LOSEN. Det har vært arrangert ulike velferdstiltak i enhetene i perioden i tillegg til en felles by vandring for alle ansatte i kommunen. Vår bedriftshytte på Nesbyen er fremdeles et attraktivt utleie objekt for ansatte med familie og venner. Seniorpolitisk strategi Arbeidstagere i aldersgruppen år er stor og stadig økende i Frogn kommune. Dersom mange av disse ønsker å gå av med AFP er dette meget kostnadskrevende for kommunen. Samtidig mister vi verdifull arbeidskraft og kompetanse som vil være et tap for organisasjonen. I tillegg er dagens arbeidsmarked stramt og nyrekruttering har vist seg svært vanskelig innenfor flere tjenesteområder. For å imøtekomme nevnte utfordringer arbeides det med forslag til seniorpolitisk strategi som et virkemiddel for tilrettelegging og motivasjon for at eldre arbeidstagere ønsker å stå lenger i arbeid. Forslag til tiltak har vært drøftet i ledergruppen og i AMU. På bakgrunn av disse drøftelsene har det nå blitt utarbeidet endelige forslag til tiltak med økonomiske konsekvenser. Saken er nå klar for behandling i AMU. Etiske retningslinjer: Nye etiske retningslinjer er vedtatt for alle ansatte og politikere i Frogn kommune. Videre arbeid er nå under implementering. Elektronisk forsendelse av sakspapirer Demokratiportalen som sikrer elektronisk forsendelse av sakspapirer til folkevalgte i plan og utvikling er fremdeles et pilotprosjekt som planlegges utvidet høsten 2008 til å gjelde hele kommunestyret. Dette arbeidet er under forberedelse. Kompetanseutvikling Mellomlederprogrammet med 22 deltagere og har nå startet og skal gå over en periode på 1 år. Programmet har et spesielt fokus på lederstil og væremåte som gjenspeiles i programmets vektlegging av kommunikasjon, samhandling og motivasjon. Alle må utarbeide et eget utviklingsprosjekt som den enkelte jobber med individuelt og med veiledning i basisgrupper. Opplæring i kommunens interne systemer foregår kontinuerlig etter behov. Det har vært tilbudt diverse dataopplæring og gjennomført times orienteringer og kurs for nytilsatte. 5

6 Det er gjennomført en foredragsrekke med eksterne ressurspersoner over tre fulle dager med temaet Omsorgssvikt og barnemishandling for alle som jobber med barn og unge. Samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Ski kommune om videreutdanning av førskolelærere i barnehagene fortsetter, og det samme gjelder opplæring knyttet til kunnskapsløftet. I tillegg er det gjennomført ulike kompetanseutviklingstiltak knyttet til spesielle behov i enhetene. Sykefraværsoppfølging Det er til enhver tid mye fokus på sykefraværsoppfølging, og dette kvartalet kan vi glede oss over et legemeldt fravær på 5.8%. Det er en nedgang på 2 % fra samme kvartal Dette resultatet er veldig gledelig etter at systematisk arbeid i hele organisasjonen over mange år.. Sykefravær er fast agenda på alle enhetsledermøter og i administrasjonsutvalget. Etter gjennomførte arbeidsplass besøk i alle enhetene med LSF, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste for bla å kartlegge sykefraværsoppfølging, følger det nå en oppsummering av eventuelle tendenser i organisasjonen. Dette gir oss viktig informasjon om arbeidsforhold og mulighet for å sette inn nødvendige tiltak. Prøveprosjektet som var satt til 3 måneder med mulighet for en times trening i arbeidstiden for ansatte på Rådhuset er nå avsluttet. Tiltaket har blitt evaluert av deltagergruppen for å se om det hadde ønsket effekt i forhold til målsettingen om å stimulere til fysisk aktivitet og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Resultatet vil bli forelagt AMU for beslutning om eventuell videreføring og /eller utvidelse til øvrig ansatte i kommunen. Marja teaterets forestilling om nærvær og fravær har blitt arrangert for alle ledere i kommunen. Rekruttering: Vi har fått tilsatt alle stillinger med høyt faglig personell til Fugleveien omsorgsbolig. Videre har vi rekruttert mange lærere og førskolepersonell til skoler og barnehager. Vi må imidlertid jobbe systematisk med tiltak knyttet til rekruttering spesielt i forhold til sykepleiere og førskolepersonell. Det har startet en ny lærling i enhet for IKT, og kommunen har nå 4 lærlinger totalt i kommunen. 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER IKT Follo Budsjett for IKT Follo er behandlet. Viktige aktiviteter som pågår i 2. tertial er utvikling av Demokratiog Politiker portal med innsyn i sak/arkiv løsningene og etablering av felles epost system for politikere i Follo. Felles forsystem for kommunal fakturering (Komtek) er i drift for 5 kommuner i Frogn. Forberedelsene for overgang til Matrikkelen som skal erstatte dagens eiendoms og adresse register er i gang. Selve oppstarten av Matrikkelen for Follo kommunene er utsatt til Det skal etableres en felles løsing for Matrikkelen knyttet til kartløsningene som allerede er etablert i IKT Follo. Det er økt bruk av Selvbetjeningsportalen. Til sammen er 2420 elektroniske søknader sendt til Frogn kommune via portalen av disse er mottatt direkte i et fagsystem. EDB Sak/Arkiv Ny versjon av sak/arkiv systemet (esak) har gitt de fleste brukergrupper en lenge etterlengtet mulighet til å arbeide med systemet via et forenklet web basert brukergrensesnitt. Byggesaksbehandlere er blant disse. Brukeropplæring på det nye grensesnittet er gjennomført. Kostnadene til denne oppgraderingen er dekket av IKT Follo. 6

7 Infrastruktur og plattform Et samarbeidsprosjekt knyttet til legging av fiber til Ullerud og Skorkeberg er igangsatt. Dette vil knytte ytterligere 8 tjenestesteder til kommunens fiberstamnett i løpet av høsten. Dyrløkkeåsen skole er blant disse. Sogsti skole tilknyttes i av de til sammen 43 tjenestestedene som er tilknyttet datanettverket vil da være tilknyttet via kommunens fiber stamnett. Nytt radiobasert nettverk internt med sentral administrasjon er i drift på Drøbak skole. Tilsvarende nettverk med 15 soner er under etablering på Dyrløkkeåsen skole. Det arbeides videre med konsolidering av nettverksstrukturen og serverarkitekturen samt forbredelse til ende til ende sikkerhet. Budsjettmessige tiltak er satt opp. Økonomiplattform Stadig flere brukere benytter Agresso plattformen selv om deler av prosjektet er forsinket blant annet som følge av problemstillinger knyttet til den nye versjonen av systemet. Overgangen til lønn er utsatt til for de kommunene som ikke allerede kjører Agresso lønn i dag. Skole Skolearena innført. Skolearena er et system som integrert med det skoleadministrative systemet og læringsplattformen It s learning. Systemet gir lærere et steduavhengig grensesnitt til skole- administrative oppgaver som oppfølging og vedlikehold av timeplan, fravær, merknader og karaktersetting. Skolearena gir også hjemmet tilgang til f. eks notater og merknader knyttet til sine barn. Leveransene av IKT utstyr knyttet til tiltakene i IKT strategien går etter planen. Tilrettelegging for gjennomføring av nasjonale prøver på nett med integrasjon med det skoleadministrative systemet er klart. Politikere Pilotprosjektet med digital forsendelse og bruk av PC i utvalgsmøter er evaluert. Det er besluttet å utvide ordningen til alle utvalgene i den nye kommunestyreperioden. Demokrati og politiker portalen utvikles i regi av IKT Follo. Epost for politikere etableres som en felles løsning i Follo. Dagen politiker portal som er brukt i pilotperioden benyttes videre inntil de nye løsningene er klare. Internkontroll: Elektronisk kvalitetshåndsbok er etablert Virksomhetene er i ferd med å avslutte en omfattende gjennomgang av det innholdet som skal inn i håndboken. I løpet av året vil håndboken være et felles oppslagsverk for hele org. Informasjon: Kommunenes sentralforbund har i sin plan ekommune en målsetning om at alle kommunale nettsider i løpet av 2007 skal tilfredsstille de krav som er satt til offentlige nettsider. Sidene skal blant annet oppfylle visse standarder (WAI). Dette innebærer at Frogn kommunes egenutviklede nettside må etableres på et nytt rammeverk som tilfredsstiller disse kriteriene. Rammeverket er allerede etablert i Follonettet og benyttes i dag til folloportalen.no. Etableriongen av en ny side er et stort arbeid som det ikke er mulig å avsette tid til i Innholdsmessig var dog Frogn kommunes nettside blant de beste ved norge.no sin evaluering i Det er også et behov for et felles rammeverk for skolenes nettsider. Inntil det kan skje opprettes nye nettsider for Dyrløkkeåsen og Seiersten skoler i eksisterende rammeverk denne høsten. 5. ØKONOMI Økonomidelen inneholder 3 kortfattede deler: Økonomiske utfordringer Generell status per 2. tertial 7

8 Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 5.1 Økonomiske utfordringer generell status per 2. tertial 2007 Stramt arbeidsmarked Etter 2. tertial 2007 ser vi at mangel på kvalifisert arbeidskraft innen blant annet pleie- og omsorg og plan- og byggesak bidrar til negativ resultatutvikling på disse områdene. Innen pleie- og omsorg skyldes dette at timeprisen på innleide vikarer fra vikarbyrå er svært høy, samtidig som bruk av overtid øker. Innen plan- og byggesak har mangel på ansatte bidratt til sviktende gebyrinntekter på grunn av at man kommer på etterskudd på behandlet alle plan- og byggesaker. Det har vært fokus på å rekruttere medarbeidere på disse områdene i 2. tertial 2007, jf. omtale under kap. 3 Medarbeidere. Økte renteutgifter Styringsrenten har hatt en gradvis økning fra 1,75% i 2005 til 4,75% i september Med lån på 525 mill. kr pr og nye låneopptak i 2007 gir dette betydelige økninger i renteutgiftene for kommunen. Det var fornventet en renteøkning i 2007, men denne økningen ble imidlertid noe høyere enn det som ble forutsatt i budsjettet. Økt skatteinngang og økt rammetilskudd Økt skatteinngang og økt rammetilskudd har kompensert noe for de økte utgifter som er beskrevet ovenfor. Nytt økonomisystem Oppdatering av økonomisystemet til Agresso 5.5 og konvertering til ny kontoplan har gitt utfordringer knyttet til økonomistyringen i 2007, blant annet fordi det nye systemet har vært ustabilt. Arbeidet med oppgradering av Agresso har høy prioritet i økonomienheten. Det forventes at et felles økonomisystem for Vestby, Ås, Nesodden og Frogn vil gi positive synergieffekter i tiden fremover, gjennom blant annet styrket faglig samarbeid på tvers av kommunene og lavere vedlikeholdsutgifter av systemet. Fra og med 2008 innføres månedsrapporting på budsjettområdet. 8

9 5.2 Status driftsbudsjett i 1000 kroner Anslag avvik Nr Område Revidert budsjett 2007 Forbruk 2. tertial fra revidert årsbudsjett for hele 2007 Kommentarer A B C Generelle utgifter og inntekter 1 Skatt Økt skatteinngang 2 Rammetilskudd Justert anlag for rammetilskudd 3 Netto Rente- og avdrag Nye beregninger for netto renter 4 Momskompensasjon investering Forskjøvet framdrift Ullerud- og Ellefalten barnehage Rente- og avdragskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Inntekter knyttet til kalkulatoriske kostnader VAR 6 Avsetning til disposisjonsfond Enheter 5 Rådmannsgruppa Servicetorg Økte utgifter til annonsering. 7 IKT Pågående prosjekter som videreføres i 08 8 Økonomi Ny stilling som innkjøper ikke besatt før 2. tertial. 9 Personal og org Utgifter til folkevalgte, overtid ved gjennomføring av valg m.m 10 Samfunnsutvikling Sviktende gebyrinntekter. 11 Barnehager Skjønnsmidler 12 Dal Skolen er 6-delt fra Drøbak Merinntekter regnbuen, elever fra fylkeskommunen 14 Dyrløkkeåsen Heer Seiersten Sogsti Helsetjenester Sosial og barnevern Pleie og omsorg i inst Merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå. Sviktende inntekter ved salg av sykehjemsplasser. 21 Hjemmebaserte tj Rehabilitering Kultur og fritid Tilskuddet til andre trossamfunn er økt med kr ,- Dekkes ved innsparing. 24 Teknisk drift og forv VAR Total

10 Kommentarer til tabellen på forrige side: Kolonne A i tabellen viser revidert årsbudsjettet (etter endringer i 1. tertialrapport) med netto rammer pr enhet. Kolonne B viser regnskap pr 2. tertial. Kolonne C viser anslag for avvik fra årsbudsjettet. Minustegn i kolonne C betyr at man anslår overskridelse fra budsjettet. Minustegn i andre kolonner betyr at det er budsjettert med inntekter. Nedenfor følger kommentarer til noen av linjene/punktene i tabellen foran. 1. Anslåtte skatteinntekter ble økt med 10 mill. kr i 1. tertialrapport. Bakgrunnen for dette var at skatteinngangen i 2006 ble vesentlig høyere enn lagt til grunn da handlingsprogrammet ble framlagt. Nye skattetall ved utgangen av august viser en ytterligere økning i skatteinngangen. Dette anslås å utgjøre 2. mill. kr i forhold til revidert budsjett av 1. tertial Justerte anslag for rammetilskudd er 2,8 mill. kr høyere enn revidert budsjett av 1. tertial Oppdaterte beregninger viser netto rentekostnader som er 2,8 mill. kr høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett Da budsjettet ble fremmet var det forutsatt raskere framdrift på utbyggingen av Ullerud og Elleflaten. Momskompensasjonen for disse prosjektene kommer i hovedsak I 1. tertialrapport ble det anslått en mindreinntekt på 1 mill. kr. Det anslås en ytterligere mindreinntekt på 1 mill. kr i 2. tertial. 7. Netto driftsresultatet er budsjettert med 2,45 mill kroner etter 1. tertialrapport. Dette resultatet er budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Som følge av netto merforbruk på enhetene foreslås det i 2. tertial rapport å dekke inn dette merforbruket med redusert avsetning til disposisjonsfond. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond utgjør etter dette ca 0,5 mill kr. 8. Budsjettet på rådmannsgruppa har reserver til lønnsoppgjør, pensjonsutgifter og til nye enkeltelever i skole med store behov. Lønnsoppgjøret blir 3 mill kroner dyrere enn antatt, men det antas at reserve til pensjon på 8 mill kroner er tilstrekkelig både til å dekke pensjon og lønnsoppgjør. 11. I 1. tertialrapport ble det meldt at Økonomienheten får en innsparing på kroner da innkjøper ikke blir ansatt før medio juni. Det kan dermed heller ikke påregnes innsparinger på kroner slik som forutsatt. Innsparingen er så langt budsjettert under rådmannsgruppa. 12. I 1. tertialrapport ble budsjettet for personal, organisasjon og politiske tjenester styrket med kr for å dekke økte behov innenfor lærlinger, godtgjørelse politikere, valgavvikling og partistøtte. I 2. tertial er det anslått et ytterligere behov på kr til dekning av utgifter til folkevalgte, overtid ved gjennomføring av valg, samt lønnsutgifter til midlertidig stilling. 14. I 1. tertialrapport ble det avsatt 1 mill kroner av økte skjønnsmidler til manglende finansiering av Bilitt, Heer og Skiphell barnehager. Etter 2. tertial er det forventet ca 4 mill mer i skjønnsmidler enn budsjettert. Midlene er øremerket. Det er foreløpig usikkert hvor mye av dette som må benyttes i avsluttede og igangsatte byggeprosjekter. Ca 1,6 mill vil gå til å dekke mindreinntekter på på brukerbetaling, mens 1 mill settes av til å dekke økt tilskudd til private barnehager. 15. Dal skole har flere lærere enn budsjettet gir rom for. Dette har sammenheng med at skolen nå er 6-delt (dvs. 6 klasser). Det arbeides med å avklare situasjonen. Et oppdatert anslag etter 2. tertialrapport anslår et merforbruk på kr. 18. Anslått tilskudd ressurskrevende brukere er ikke innvilget. Dette gir et merforbruk til ressurskrevende brukere på ,-. Et mindreforbruk på bl.a. familieteam anslås imidlertid å bidra til budsjettbalanse for enheten. 10

11 20. I 1. tertialrapport ble enhet for pleie- og omsorg styrket med 1,7 mill kr til dekning av utgifter til ressurskrevende brukere og 1 mill. kr til dekning av mindreinntekter knyttet til salg av sykehjemsplasser. Etter 2. tertial er merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå pga ubesatte stillinger og sykefravær anslås til å utgjøre 4 mill. kr. Sviktende inntekter ved salg av sykehjemsplasser anslås å utgjøre 1 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Det vil bli arbeidet med tiltak for å begrense underskuddet for enheten. 11

12 5.3 Status investeringer pr kroner Budsjett Bevilget Brukt Brukt Udisponert Kst.avvik Merknad, kommentar 2007 totalt 2007 totalt 8001 EDB-utstyr Nei Løpende mindre prosjekter bl.a. fiberprosjekt og digital forsendelse 8003 Kjøp av eiendom Ja Felleskostnader til vann, vei og kloakk på trekanttomta gjenstår. Gjenstår også kroner til kjøp av restareale Frogn vgs 8004 Salg av eiendommer Nei Salg av Damveien 5/6 og Skydsrudveien EDB i grunnskolen Nei IKT-plan for grunnskolen gjennomføres Kjøp av friområder Nei Gjelder Løkkedalsjordet og Skiphelle Salg av tomter Brevik Nei Kostnader til arkeolgiske utgravinger Agresso - Folloprosjekt Nei Felles økonomisystem Nesodden, Vestby og Ås Oppgradering Agresso Frogn Nei Dekkes av prosjekt 8001 og refusjon Nesodden, Vestby og Ås kommuner Bil - gave fra Lions Nei Bilen er i drift ved enhet for rehabilitering Seiersten HC-rampe og skilting Nei Prosjektet avsluttet Ny Sogsti skole Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 3,3 mill. kr i mindreforbr Idrettshall (ny vgs) Nei Idrettshallen i drift, driftsavtale med AFK sluttført Drøbak Ballbinge Nei Avsluttet Ballbinge Heer Nei Kommunen ble ikke tildelt spillemidler til dette prosjektet Heer barnehage Nei Ferdigstilt Utvidelse Elleflaten barnehage Nei Anbudsfrist høst 2007, ferdigstilles høst Utvidelse Billitt Nei Det arbeides med prosjektering, sak fremmes høst Utvidelse Ullerud barnehage Nei Sak om utbygging vedtatt vår 2007, ferdig høst Utvidelse Dal barnehage, byggtrinn Nei Tatt i bruk sommeren Overskridelse dekkes av skjønsmidler barnehage 8306 Miljørettet helsevern Nei Div. miljøtiltak på skoler og barnehager Sykehjem Ullerud Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 4 mill. kr i mindreforbr Takheis ny PU-bolig Nei Bolig ferdigstilles sept Dagsenter - innredning Nei Stilt i bero 8316 Murhus Ullerud Nei Prosjektering blir ferdig høst Gjennomføring Boliger bostedsløse Ja Ferdig. Overkridelse på 1,5 mill kr skyldes økte utgifter til grunnarbeid Ombygning lokaler Ullerud (forpr) Nei Grunnerverv gjennomført, prosjektering ferdig Bygges 2008/ Drøbak kino Nei Avsluttet Ny flerbrukskirke Nei Behandlet i kommunestyret Total kostnadsramme på 39 mill kroner inkl mva Frogn kirkegård Nei Arkeologiske funn har medført utsettelse. Egen sak fremmes for kommunestyret Skøyteanlegg sagajordet Ja Avsluttet. Ja, ca - Prosjektering ferdig sept Reguleringsplan igangsatt. Anbudsresultat 8516 Seiersten Idrettspark ' kr forutsettes lagt fram til budsjettbehandlingen Ballbinge Sogsti skole Nei 8603 Standardheving kommunal bygg Nei Utføres i henhold til opprustning/vedlikeholdsplan. Størsteparten brukt til formingsavdeling Seiersten u-skole Gyltholmen Detaljprosjektering ikke gjennomført Utvikling Noroltomta Voldgiftssak gjennomføres september Trafikksikringstiltak Nei Gjenomføres i henhold til plan 8854 Hovedplan vann Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8860 Hovedplan kloakk Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8999 Samleprosjekt Nei Til avslutning gamle prosjekter

13 Kommentarer til tabellen på forrige side: Kolonnen udisponert viser differansen mellom det som er bevilget og det som er brukt (regnskapsført). Kolonnen viser at det er overskridelser på noen prosjekter. Rådmannen har følgende kommentarer til overskridelsene: Overskridelse på barnehageprosjektene vil bli dekket av skjønnsmidler fra staten. Prosjekt 8003 Kjøp av eiendom gjelder trekanttomta til flerbrukskirke og tomt Frogn videregående skole. En regner med at disse prosjektene avsluttes i Mindre overskridelse. Prosjekt 8019 Salg av tomter Brevik har utgifter til arkeologiske utgravinger. Inntekter fra salg av tomter kommer senere. Prosjekt 8022 Oppgradering Agresso Frogn er spesifisert i eget prosjekt, men har hele tiden vært planlagt med refusjon fra andre kommuner og ved bruk av midler fra prosjekt 8001 EDB utstyr. Prosjekt 8025 Bil, gave fra Lions er ikke budsjettert og dekkes i sin helhet av tilskudd og momskompensasjon. Prosjekt 8321 Boliger bostedsløse overskridelse skyldes økte utgifter til grunnarbeid. Prosjekt 8513 Skøyteanlegg Sagajordet har overskridelse på kroner kroner dekkes av tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Forprosjekt Seiertsen idrettspark antas å få overskridelse på ca kroner. 13

14 5.4 Forslag til justeringer i drift- og investeringsbudsjettet Tabellen på neste side viser rådmannens forslag til endringer i budsjettet. Endringene innebærer at budsjettert netto driftsresultat svekkes med 1,8 mill kroner. Budsjettert netto driftsresultat blir etter justeringene ca 0,5 mill kroner. I denne justeringen er det tatt høyde for kjente behov. Størst usikkerhet er det knyttet til skatteinntektene resten av året. Nr Utgifter Inntekter DRIFTSBUDSJETT økning reduksjon økning reduksjon Kommentarer Generelle utgifter og inntekter 1 Økte skatteinntekter Skatteanslaget er gjennomgått på nytt i samsvar med nye anslag fra finansdepartementet. 2 Økt rammetilskudd Økt rammetilskudd i samsvar med endringene i revidert nasjonalbudsjett(bl.a. gratis frukt u-skoler). 3 Momskompensasjon 1000 Forskjøvet framdrift utbygging av barnehager gir redusert momskompensasjon. 4 Økte renteutgifter Høyere rentenivå enn forventet, men også økte lån til barnehageprosjekter. 5 Redusert avsetning disposisjonsfond Budsjettet er saldert ved å redusere budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond. Enhetene Personal, organisasjon og politiske tjenester 6 Folkevalgtopplæring, økte utgifter valg og økte lønnsutgifter 400 Det er nødvendig å øke budsjettet knyttet til godtgjørelse folkevalgte, valg og økt bemanning. Økonomienheten 7 Lønn - ny stilling som innkjøpsansvarlig 200 Stillingen ikke besatt før 2. tertial Barnehage 8 Skjønnsmidler til dekning av renter/avdrag nye barnehager 500 Det er forventes ca 4 mill mer i skjønnsmidler enn budsjettert. Midlene er øremerket. Ca 1,6 mill benyttes som tilskudd til private barnehager og for å dekke underskudd i brukerbetaling kr benyttes til renter/avdrag 2007 nye barnehager. Øvrige midler benyttes i 2008 til nye barnehager. Skolene 9 Drøbak skole regnbuen - økte refusjoner 600 Ikke budsjetterte refusjoner fra fylkeskommunen (gjesteelever) 10 Dal skole 100 Skolen er nå 6-delt og det er ansatt flere lærere enn budsjettet tilsier. 11 Gratis frukt til elevene på ungdomsstrinnet 380 Rammetilskuddet ble økt tilsvarende i revidert nasjonalbudsjett. Pleie- og omsorg i institusjon 12 Lønn egne vikarer og utgifter til vikarbyrå Merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå pga ubesatte stillinger og sykefravær. 13 Ikke salg av plasser som forventet 1000 Inntektene ved salg av sykehjemsplasser anslås å bli 1 mill kr lavere i forhold til revidert budsjett. Samfunnsutvikling 14 Reduserte gebyrinntekter 700 Sviktende gebyrinntekter som følge av ubesatte stillinger innen plan- og byggesak. Sum drift INVESTERINGSBUDSJETT 15 Oppgradering Agresso Frogn (prosjekt 8022) 500 Oppgradering av Agresso til ny versjon Refusjon fra Nesodden, Ås og Vestby kommuner 200 Betaling fra de andre kommunene i samarbeidet Reduksjon prosjekt 8001 EDB-utstyr 300 Planlagt dekket av dette prosjektet fra starten. 16 Bil til rehabiltering -gave fra Lions (prosjekt 8025) 333 Ikke budsjettert tidligere Tilskudd fra Lions 295 Gave fra Lions Rest dekkes av innsparing på prosjekt 8204 Seiersten HC-rampe og skilting 38 Underdekning på prosjektet skyldes at momskompensasjon inntektsføres i driftsregnskapet. 17 Skøyteanlegg Sagajordet (prosjekt 8513) 180 Manglende budsjettering av tilskudd med kr, samt økte utgifter med kroner Tilskudd fra Sparebankstiftelsen 100 Tilskudd ikke budsjettert Rest dekkes av innsparing på prosjekt 8204 Seiersten HC-rampe og skilting 80 Økte kostnader dekkes av innsparing på prosjekt Dal barnehage - byggetrinn 2 (prosjekt 8267) 670 Økte kostnader Dekkes av skjønnsmidler barnehage 670 Dekkes av skjønnsmidler til etablering av nye barnehage plasser 19 Prosjekt 8321 Boliger bostedsløse 1530 Økte utgifter til grunnarbeide Dekkes av innsparing på prosjekt Sykehjem Ullerud 1530 Sluttavregning Ullerud er ikke ferdig, men det er klarlagt at det er ca 4 mill til god på prosjektet Sum investering

15 6. STATUS VERBALVEDTAK (fra budsjettbehandlingen) 1. Det er ønske at ordføreren avlastes med en rekke merkantile oppgaver så som arrangementer, representasjonsforberedelser og annet knyttet opp mot ordførerens daglige virke, og som leder av Follorådet. Rådmannen bes opprette en 50 % stilling innenfor eksisterende stillingsrammer. Det er fra februar 2007 etablert en ordning hvor servicetorget tilbyr sekretær-/merkantil bistand til ordfører. Ressursene til bistanden tas innenfor servicetorgets rammer. Ordningen evalueres jevnlig i samråd mellom ordfører og rådmann. 2. Årets budsjett viser med all tydelighet at vi har store utfordringer foran oss på kostnadssiden. Rådmannen har lagt inn effektiviseringsgevinster på 4 mill. kroner i 2008 og ytterligere 4 millioner kroner i Erfaringene så langt viser at det kommer uforutsette kostnadsøkninger. Desto viktigere blir det da å understreke det rådmannen sier på side 114 i Handlingsprogrammet: Rådmannen vil starte arbeidet med reduksjoner tidlig i Vi ber om at rådmannen i første møte i Plan og utvikling i 2007 presenterer konkrete forslag om hvordan ovennevnte er tenkt gjort. Rådmannen la fram egen sak for utvalgene i juni Det er åpenbart et behov for å styrke en saklig og korrekt informasjon til kommunens innbyggere. Rådmannen bes vurdere mulighetene for en slik styrking. Rådmannen vurderer fortløpende tiltak for å styrke informasjon til innbyggerne. Det er blant annet utarbeidet egen informasjon knyttet til vedtatt kommuneplan som er distribuert til alle husstandene. Det arbeides også med brosjyre om Frogn kommune. 4. Arbeide for å få flere lærlingeplasser i kommunen. Kommunestyret har behandlet egen sak der det er vedtatt å øke antall lærlingplasser. 5. Styringssystemet i kommunen. Styringssystemet i kommunen bør tas opp til ny vurdering. Dette berører så vel organisering av administrasjonen som utvalgenes arbeidsoppgaver. Vi etterlyser større fokus på samordning og strategisk planlegging. Vi ser at dagens flate struktur vanskeliggjør en politisk debatt om struktur og prioriteringer, samtidig som planleggingen i enhetene kan lide under manglende samlet organisering. Når det gjelder utvalgenes oppgaver er det to dimensjoner vi ønsker å få debattert. Den ene er den ulike arbeidsbelastningen, og den andre er makt- og myndighetsfordelingen. Vi ber om at rådmannen vurderer ulike alternative angrepsvinkler for å få i gang et slikt utredningsarbeid. Rådmannen har avholdt møte med partienes gruppeledere for å drøfte oppfølgingen av dette vedtaket. Det ble uttykt ønske om å fokusere på arbeidsmengde og arbeids- og ansvarsfordeling mellom utvalgene. Utvalgene har behandlet sak om ny nemdsstruktur, sluttbehandles i kommunestyret Skolemat Det kommer stadig flere forskningsresultater som viser at ernæring er en meget viktig faktor for elevenes læring. Man har vist at manglende frokost gis påviselig lavere resultater, og stor inntak av sukkerholdige næringsmidler skaper hyperaktivitet og uro med derpå følgende reduksjon i kvaliteten på undervisningen. Vi ber om at rådmannen ser på ulike tiltak som kan avhjelpe disse problemene. 15

16 Egen sak er behandlet i Oppvekst og Omsorg. 7. Administrasjonen kontakter overordnede myndigheter i den hensikt å legge til rette for at kommunen får tilført økte ressurser som følge av at stadig sykere pasienter skrives ut til hjemkommunen. Dette punktet følges opp gjennom fagnettverk i Follo og gjennom avtale som kommunen har med Aker sykehus. 8. Eldrertun Kopås Rådmannen oppfordres til snarest å innlede nødvendig dialog med Skifte eiendom med sikte på å overta tomten ved offisersbrakken som i kommuneplanen er avsatt til eldrertun. Eiendommen skal så snart den er regulert overdras til borettslag/sameie som både skal eie- og drive anlegget uten kostnader for kommunen. Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med et interimsstyre for Kopås Eldretun. Det er avholdt ett møte med Skifte Eiendom for å drøfte mulige løsninger i denne saken. Sak om videre oppfølging av saken fremmes november VEDLEGG Ingen vedlegg 16

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

15 Tertialrapport nr. 1 1

15 Tertialrapport nr. 1 1 15 Tertialrapport nr. 1 1 Innhold 1 Innledning...3 2 Rådmannens kommentarer...3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 8 3 Samfunn...9 3.1 Styringsindikatorer...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens forslag Dato: 27.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 Økonomiplan 2013-2016 DRANGEDAL KOMMUNE Rådmannens utkast Dato: 15.11.2012 1 Innhold Innledning... 4 1.1 BUDSJETT 2013 OVERORDNET BESKRIVELSE... 4 1.2 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013 2016...

Detaljer

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007

Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Ås kommune 2. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 31/8 2007 Etablering av Tunveien barnehage går som planlagt INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 ØKONOMI...4 2.1 DRIFTSSTATUS...4 2.2 INVESTERINGSPROGRAMMET STATUS...9

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013. Rådmannens forslag 1. november 2012 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Rådmannens forslag 1. november 2012 1 2 1. Rammebetingelser... 14 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 14 1.2. Befolkningsutviklingen i

Detaljer

Stange kommune tertialrapport 2 2014 1 Stange kommune tertialrapport 2 2014 2 Innledning Regnskapet for 2013 ble avsluttet med et mindreforbruk på 28,8 mill kroner. Dette er 2,9 mill kroner mindre enn

Detaljer

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding TATT TI L ORIENTERING I KOMMUNESTYRET 16. JUNI 2010 Freskuka var en suksess og vil bli en årlig tradisjon Investering i ny løypemaskin har gitt innbyggerne mange

Detaljer

2. tertialrapport 2013

2. tertialrapport 2013 Ås kommune www.as.kommune.no Perioden 30.4.2013 31.8.2013 Det er kommet inn mange forslag til utvikling av Ås sentrum i i arkitektkonkurransen Europan. Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter Innholdsfortegnelse

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2015-2018 Vedtatt av bystyret den 10. desember 2014 Vedlegg: Gebyrregulativ og betalingssatser 2015 Budsjett for den samlede kontrollvirksomheten

Detaljer

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL

STATUSRAPPORT 2015 PR. 1. TERTIAL STATUSRAORT 2015 R. 1. TERTIAL Rådmannen 13.mai 2015 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE STATUSVURDERING... 2 Vedtatt budsjett vs årsprognose... 2 Sammendrag... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2014

RAPPORT 1. TERTIAL 2014 RAPPORT 1. TERTIAL 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 2. SATSINGSOMRÅDER 2014-2017...4 3. ØKONOMI SAMLET...5 3.1 Innledning... 5 3.2 Revidert nasjonalbudsjett 2014 og Kommuneproposisjonen 2015... 5 3.3 Driftsregnskapet...

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1. INNLEDNING... 3 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 7 1.3. VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2008 - FORKLARINGER... 12

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2008

2. TERTIALRAPPORT 2008 Tertialrapport pr 31august 2 Søndre Land kommune 2. TERTIALRAPPORT Perioden 1/5 31/8 Tertialrapport pr 31august 2 INNHOLDSFORTEGNELSE RÅDMANNENS KOMMENTAR... 4 GENERELLE ØKONOMISKE FORUTSETNINGER... 7

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal. 20.06.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunestyret har møte i Ås rådhus, Store sal 20.06.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksliste:

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015

LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 LILLESAND KOMMUNE Budsjett og økonomiplan Kommuneplanens handlingsdel 2012-2015 1 RÅDMANNENS FORORD Lillesand kommune er i vekst, noe som isolert sett er svært gledelig. Dog er det viktig å være oppmerksom

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal. 13.11.2008 kl. 16.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget har møte i Ås rådhus, Lille sal 13.11.2008 kl. 16.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet. Saksdokumentene

Detaljer