RAPPORT 2.TERTIAL 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT 2.TERTIAL 2007"

Transkript

1 RAPPORT 2.TERTIAL 2007 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE MEDARBEIDERE INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER ØKONOMI STATUS VERBALVEDTAK (FRA BUDSJETTBEHANDLINGEN) VEDLEGG

2 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER Ved behandling av tertialrapport nr ga kommunestyret rådmannen signaler om å endre tertialrapporten. På bakgrunn av kommunestyrets signaler hadde Rådmannen en drøfting med gruppelederne for partiene om utforming av rapporten. Dette resulterte i endringer i strukturen i 1. tertialrapport Foreliggende rapport er en videreføring av denne strukturen.. På bakgrunn av eventuelle nye signaler ved behandlingen av denne rapporten, vil rådmannen tilpasse rapporten ytterligere i retning av kommunestyrets ønsker. Rapporten inneholder som før fokusområdene i Balansert Mål Styring (BMS). For fokusområdet Samfunn, tjenester og brukere har rådmannen valgt å fokusere på de vedtatte strategiene i vedtatt kommuneplan som er løftet fram i vedtatt handlingsprogram Økonomidelen inneholder 3 kortfattede deler: Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 2. SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE Oppvekst og opplæring 1. Strategi fokus: Tilby barnehageplass til alle som ønsker det Utbygging av barnehage på Ullerud settes i gang etter planen. På Elleflaten barnehage pågår anbudsrunder. Forprosjekt på Billitt er avsluttet. Utvidelse av Dal barnehage er ferdig og 14 nye plasser er tatt i bruk i august. Utbedring av Knøttebo barnepark er vurdert som uaktuelt til barnehageformål og skal avvikles. Det er behov for å vurdere nye tomtearealer. 2. Strategi i fokus: Videreutvikle tverrfaglig samarbeid mellom oppvekstenhetene (barnehagene, skolene, PPT, barnevernet, politi, fritidsarenaene og helsetjenestene) om barn og unges fysiske, psykiske, sosiale og faglige utvikling Det er laget og innarbeidet rutiner som sikrer god overgang fra barnehage til skole generelt og for barn med spesielle behov spesielt. Det arbeides også målrettet med større kunnskap på flere samarbeidsområder på tvers av barnehager/skoler. Det arbeides med å videreutvikle samarbeid mellom barnehage, skole, PPT og spesialpedagogisk team (SPT). SPTs bidrag i 1.klassenettverkene gjøres delvis, men kan bidra mer på oppfordring fra skolene. PPT er godt bemannet nå, men mange nye saker er meldt inn og det er ventelister. SLT fortsetter arbeidet med igangsatte tiltak og med et kriminalitetsforebyggende manifest i et helhetlig og tverrfaglig perspektiv. Plan for Frogn vedr. kunnskapsløftet er vedtatt i OO og videresendt til fylkesmannen. Kompetansemidler er mottatt. 3. Strategi i fokus: Styrke skolehelsetjenestens arbeid med psykisk helse Helsesøstertjenesten for ungdom i videregående skole er iverksatt med 40 % stilling. Denne er dekket av øremerket tilskudd psykisk helse. Kapasiteten bør vurderes fram mot budsjettbehandlingen høsten Psykisk helsetjeneste har startet nettverksgrupper og tiltak med fokus på depresjoner, sosial mestring og ungdom med psykiske problemer. Videre gis støtte til pårørende grupper. Det er et økende behov for botilbud med heldøgns omsorg innen psykisk helse. 2

3 4. Strategi i fokus: Sørge for et helhetlig og tilgjengelig tilbud til familier i krise Treårig prosjekt, familieteam, et nytt tilbud for familier som har behov for råd og veiledning er i gang. Teamleder ble ansatt i slutten av 2006 og totalt er familieteamet besatt med 200 % stillinger fom mai Prosjektet vil bli evaluert. 5. Strategi i fokus: Sikre trygge skoleveier og gode steder for lek og utfoldelse Tiltak for trafikksikkerhet som ble vedtatt i handlingsprogrammet budsjettert med ,- er delvis iverksatt. Prosjektering pågår. Prosess med ny gjennomgang av trafikksikkerhetstiltak og innspill fra FAU er satt i gang. Temadiskusjon er planlagt i oktober. Politisk prioritering av nye tiltak gjøres i vedtak av handlingsprogrammet for Velferd, helse og omsorg 1. Strategi i fokus: Utvikle et tilfredsstillende fleksibelt bo - og omsorgstilbud Det gis tilbud om hjelp til å mestre hverdagslivet i bolig eller i bofellesskap i Lensmannssvingen. Sosial deltakelse med fellesaktiviteter vektlegges. Bofellesskapet er i en oppbyggingsfase og det er større personalbehov enn først antatt. Dette dekkes foreløpig av øremerket tilskudd. Boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet ved brannstasjonen ble ferdigstilt i juni Stilling som miljøarbeider knyttet til bomiljøteamet er besatt. Stillingsressursen er økt med tilskudd fra Sosial og helsedirektoratet. Når det gjelder fremtidig omsorg i institusjon, er det ervervet tomt på Ullerud gård og prosessen med prosjektering vil nå fortsette. Det arbeides parallelt med framtidig løsning for dagsenter og omsorgsboliger. Forebyggende tiltak for eldre med seniorkontakt er iverksatt med to 50 % hjemler. Arbeidet med å videreutvikle dagsentertilbudet er påbegynt. Hensikten er å gi større variasjon i tilbudet tilpasset både i tid og mot spesielle omsorgsgrupper (demens). Arbeidet vil gå parallelt med den fremtidige planleggingen av omsorgsboliger og dagsenter. Kirke, kultur-, idretts-, og friluftsliv 1. Strategi i fokus: Bygge et moderne (og funksjonelt) flerbrukshus Kommunestyret har behandlet og vedtatt sak om flerbruk og fullfinansiering 2. Strategi i fokus: Legge til rette arenaer som motiverer ungdom til kulturell, idrettslig eller friluftslivsaktivitet uten prestasjonspress Sagajordet er utbedret for bruk til skøytebane (ishockeyvant). Det har foreløpig ikke vært noen byggeaktivitet med etablering av flere ballbinger. 3. Strategi i fokus: Arbeide særskilt for å sikre allmennhetens tilgang til kystområdene Vedr. Gylteholmen: Det er vedtatt i plan og utvikling å sette i gang prosjektering, av atkomstvei, friområdet og småbåthavn. Drøftinger med aktuelle foreninger om avtaler om bygging og drift er også igangsatt. Det er ikke satt av midler til prosjektet i budsjettet og det må bevilges kr. 150,000,- til prosjekteringsarbeider. Kommunen har mottatt kr til sikring av grunn for adkomst og kr i statlige tilskuddsmidler for opparbeiding av adkomst. Ytterligere behov for midler fremmes som del av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø. Drøftinger med Akershus fylkeskommune og Oslofjordens friluftsråd om felles prosjekt for etablering av kyststier er gjennomført (InterReg prosjekt). Prosjektplan kommer til behandling i løpet av høsten. 3

4 Sikringsmidler til erverv av deler av eiendommen Søndre Skiphelle er trukket tilbake fra DN. Næringspolitikk 1. Strategi i fokus: Frogn kommunes kvaliteter som kystkommune skal videreutvikles som konkurransefortrinn Næringsrådet er etablert og daglig leder er i gang med arbeidet. Det er foreløpig ikke kommet initiativ fra grunneier eller næringslivet vedrørende næringsutvikling på Kopås. Vedtatt reguleringsplan for Husvik/Gylte innebærer landfast kaianlegg for Oscarsborg som blant annet legger mer til rette for samspill mellom Drøbak og Oscarsborg. Planmøte for bebyggelsesplan for kaianlegg, atkomstvei og parkering er gjennomført. Planarbeid er varslet igangsatt. Samferdsel og teknisk infrastruktur 1. Strategi i fokus: Utvikle avfallshåndteringen med henting av flere fraksjoner ved bolig og/ eller bedre tilrettelegging av gjenvinnings- og returstasjoner Ny utvidet sorterings- og innsamlingsordning for avfall er ferdigbehandlet i kommunen, saken ligger hos Follo ReN for oppfølging. Det arbeides videre med vurdering av ulike alternativer for plassering av miljøstasjon.. Interkommunalt samarbeid pågår. Tilsagn om kr.200 er gitt i støtte for å utrede mulige samarbeidsløsninger, men det er foreløpig begrenset interesse blant de øvrige kommunene i Follo. 2. Vedr. utslippsaker Nye pålegg er ikke gitt i 2006 og hittil i 2007 pga stort etterslep av saker pga kulturminneregistreringer. Bolig- og befolkningsutvikling 1. Strategi i fokus: Boligbygging skal bygge på prinsippene om universell utforming; omgivelsene og boligene skal utformes slik at de kan brukes på like vilkår av så mange som mulig. Boligene som bygges i Fugleveien og boligene ved brannstasjonen er utformet med universell utforming som prinsipp. Egen ressursgruppe planlegger tiltak for å øke kompetansen på området når det gjelder planlegging og gjennomføring av både private boligområder og offentlige bygg og plasser. Andre innsatsområder Kommunestyremeldinger Arbeidet med markaplan som kommunestyremelding er påbegynt. Ambisjoner og skisse til prosessopplegg er diskutert i politiske utvalg. Framdriftsplan er vedtatt. Temadiskusjon i tilknytning til parkeringsmelding gjennomføres i KM og PU i oktober. Det er avholdt møte i referansegruppene. Seiersten idrettspark Reguleringsplan er 1.gangsbehandlet og lagt ut på høring. Arbeid med anbudsgrunnlag pågår. Konkrete tiltak fremmes som del av tiltaksplan for idrett, friluftsliv og nærmiljø for å muliggjøre søknad om spillemidler. Ny brannstasjon Plan-/byggekomite nedsatt og er i arbeid 4

5 Boligbygging Det er fortsatt stor byggeaktivitet. Fra januar til medio september 2007 er noe over 100 nye boliger tatt i bruk. Ca 100 boliger fikk igangsettingstillatelse fram til september av disse var kommet i gang med byggingen. I tillegg er nærmere 20 boliger igangsatt som har fått tillatelse tidligere. Stor aktivitet i byggebransjen har bidratt til stor saksmengde for administrasjon og politikere. 3. MEDARBEIDERE Viktige fokusområder Det er et kontinuerlig fokus i Frogn kommune på å utarbeide personalpolitiske tiltak som kan bidra til å beholde og rekruttere godt kvalifisert personell slik at vi til enhver tid kan tilby best mulig kvalitet på våre tjenester. Vi har i denne perioden fortsatt fokuset på seniorpolitiske tiltak, etiske retningslinjer, kompetanseutvikling og arbeidsmiljø. Vi tror at slike tiltak også bidrar positivt når det gjelder sykefraværsoppfølging som alle ledere på ulike nivåer har et sterkt fokus på. I tillegg har hele organisasjonen arbeidet med vårt elektroniske kvalitet sikringssystem LOSEN. Det har vært arrangert ulike velferdstiltak i enhetene i perioden i tillegg til en felles by vandring for alle ansatte i kommunen. Vår bedriftshytte på Nesbyen er fremdeles et attraktivt utleie objekt for ansatte med familie og venner. Seniorpolitisk strategi Arbeidstagere i aldersgruppen år er stor og stadig økende i Frogn kommune. Dersom mange av disse ønsker å gå av med AFP er dette meget kostnadskrevende for kommunen. Samtidig mister vi verdifull arbeidskraft og kompetanse som vil være et tap for organisasjonen. I tillegg er dagens arbeidsmarked stramt og nyrekruttering har vist seg svært vanskelig innenfor flere tjenesteområder. For å imøtekomme nevnte utfordringer arbeides det med forslag til seniorpolitisk strategi som et virkemiddel for tilrettelegging og motivasjon for at eldre arbeidstagere ønsker å stå lenger i arbeid. Forslag til tiltak har vært drøftet i ledergruppen og i AMU. På bakgrunn av disse drøftelsene har det nå blitt utarbeidet endelige forslag til tiltak med økonomiske konsekvenser. Saken er nå klar for behandling i AMU. Etiske retningslinjer: Nye etiske retningslinjer er vedtatt for alle ansatte og politikere i Frogn kommune. Videre arbeid er nå under implementering. Elektronisk forsendelse av sakspapirer Demokratiportalen som sikrer elektronisk forsendelse av sakspapirer til folkevalgte i plan og utvikling er fremdeles et pilotprosjekt som planlegges utvidet høsten 2008 til å gjelde hele kommunestyret. Dette arbeidet er under forberedelse. Kompetanseutvikling Mellomlederprogrammet med 22 deltagere og har nå startet og skal gå over en periode på 1 år. Programmet har et spesielt fokus på lederstil og væremåte som gjenspeiles i programmets vektlegging av kommunikasjon, samhandling og motivasjon. Alle må utarbeide et eget utviklingsprosjekt som den enkelte jobber med individuelt og med veiledning i basisgrupper. Opplæring i kommunens interne systemer foregår kontinuerlig etter behov. Det har vært tilbudt diverse dataopplæring og gjennomført times orienteringer og kurs for nytilsatte. 5

6 Det er gjennomført en foredragsrekke med eksterne ressurspersoner over tre fulle dager med temaet Omsorgssvikt og barnemishandling for alle som jobber med barn og unge. Samarbeidet med Høgskolen i Oslo og Ski kommune om videreutdanning av førskolelærere i barnehagene fortsetter, og det samme gjelder opplæring knyttet til kunnskapsløftet. I tillegg er det gjennomført ulike kompetanseutviklingstiltak knyttet til spesielle behov i enhetene. Sykefraværsoppfølging Det er til enhver tid mye fokus på sykefraværsoppfølging, og dette kvartalet kan vi glede oss over et legemeldt fravær på 5.8%. Det er en nedgang på 2 % fra samme kvartal Dette resultatet er veldig gledelig etter at systematisk arbeid i hele organisasjonen over mange år.. Sykefravær er fast agenda på alle enhetsledermøter og i administrasjonsutvalget. Etter gjennomførte arbeidsplass besøk i alle enhetene med LSF, hovedverneombud og bedriftshelsetjeneste for bla å kartlegge sykefraværsoppfølging, følger det nå en oppsummering av eventuelle tendenser i organisasjonen. Dette gir oss viktig informasjon om arbeidsforhold og mulighet for å sette inn nødvendige tiltak. Prøveprosjektet som var satt til 3 måneder med mulighet for en times trening i arbeidstiden for ansatte på Rådhuset er nå avsluttet. Tiltaket har blitt evaluert av deltagergruppen for å se om det hadde ønsket effekt i forhold til målsettingen om å stimulere til fysisk aktivitet og bidra til et positivt arbeidsmiljø. Resultatet vil bli forelagt AMU for beslutning om eventuell videreføring og /eller utvidelse til øvrig ansatte i kommunen. Marja teaterets forestilling om nærvær og fravær har blitt arrangert for alle ledere i kommunen. Rekruttering: Vi har fått tilsatt alle stillinger med høyt faglig personell til Fugleveien omsorgsbolig. Videre har vi rekruttert mange lærere og førskolepersonell til skoler og barnehager. Vi må imidlertid jobbe systematisk med tiltak knyttet til rekruttering spesielt i forhold til sykepleiere og førskolepersonell. Det har startet en ny lærling i enhet for IKT, og kommunen har nå 4 lærlinger totalt i kommunen. 4. INTERNE STRUKTURER OG SYSTEMER IKT Follo Budsjett for IKT Follo er behandlet. Viktige aktiviteter som pågår i 2. tertial er utvikling av Demokratiog Politiker portal med innsyn i sak/arkiv løsningene og etablering av felles epost system for politikere i Follo. Felles forsystem for kommunal fakturering (Komtek) er i drift for 5 kommuner i Frogn. Forberedelsene for overgang til Matrikkelen som skal erstatte dagens eiendoms og adresse register er i gang. Selve oppstarten av Matrikkelen for Follo kommunene er utsatt til Det skal etableres en felles løsing for Matrikkelen knyttet til kartløsningene som allerede er etablert i IKT Follo. Det er økt bruk av Selvbetjeningsportalen. Til sammen er 2420 elektroniske søknader sendt til Frogn kommune via portalen av disse er mottatt direkte i et fagsystem. EDB Sak/Arkiv Ny versjon av sak/arkiv systemet (esak) har gitt de fleste brukergrupper en lenge etterlengtet mulighet til å arbeide med systemet via et forenklet web basert brukergrensesnitt. Byggesaksbehandlere er blant disse. Brukeropplæring på det nye grensesnittet er gjennomført. Kostnadene til denne oppgraderingen er dekket av IKT Follo. 6

7 Infrastruktur og plattform Et samarbeidsprosjekt knyttet til legging av fiber til Ullerud og Skorkeberg er igangsatt. Dette vil knytte ytterligere 8 tjenestesteder til kommunens fiberstamnett i løpet av høsten. Dyrløkkeåsen skole er blant disse. Sogsti skole tilknyttes i av de til sammen 43 tjenestestedene som er tilknyttet datanettverket vil da være tilknyttet via kommunens fiber stamnett. Nytt radiobasert nettverk internt med sentral administrasjon er i drift på Drøbak skole. Tilsvarende nettverk med 15 soner er under etablering på Dyrløkkeåsen skole. Det arbeides videre med konsolidering av nettverksstrukturen og serverarkitekturen samt forbredelse til ende til ende sikkerhet. Budsjettmessige tiltak er satt opp. Økonomiplattform Stadig flere brukere benytter Agresso plattformen selv om deler av prosjektet er forsinket blant annet som følge av problemstillinger knyttet til den nye versjonen av systemet. Overgangen til lønn er utsatt til for de kommunene som ikke allerede kjører Agresso lønn i dag. Skole Skolearena innført. Skolearena er et system som integrert med det skoleadministrative systemet og læringsplattformen It s learning. Systemet gir lærere et steduavhengig grensesnitt til skole- administrative oppgaver som oppfølging og vedlikehold av timeplan, fravær, merknader og karaktersetting. Skolearena gir også hjemmet tilgang til f. eks notater og merknader knyttet til sine barn. Leveransene av IKT utstyr knyttet til tiltakene i IKT strategien går etter planen. Tilrettelegging for gjennomføring av nasjonale prøver på nett med integrasjon med det skoleadministrative systemet er klart. Politikere Pilotprosjektet med digital forsendelse og bruk av PC i utvalgsmøter er evaluert. Det er besluttet å utvide ordningen til alle utvalgene i den nye kommunestyreperioden. Demokrati og politiker portalen utvikles i regi av IKT Follo. Epost for politikere etableres som en felles løsning i Follo. Dagen politiker portal som er brukt i pilotperioden benyttes videre inntil de nye løsningene er klare. Internkontroll: Elektronisk kvalitetshåndsbok er etablert Virksomhetene er i ferd med å avslutte en omfattende gjennomgang av det innholdet som skal inn i håndboken. I løpet av året vil håndboken være et felles oppslagsverk for hele org. Informasjon: Kommunenes sentralforbund har i sin plan ekommune en målsetning om at alle kommunale nettsider i løpet av 2007 skal tilfredsstille de krav som er satt til offentlige nettsider. Sidene skal blant annet oppfylle visse standarder (WAI). Dette innebærer at Frogn kommunes egenutviklede nettside må etableres på et nytt rammeverk som tilfredsstiller disse kriteriene. Rammeverket er allerede etablert i Follonettet og benyttes i dag til folloportalen.no. Etableriongen av en ny side er et stort arbeid som det ikke er mulig å avsette tid til i Innholdsmessig var dog Frogn kommunes nettside blant de beste ved norge.no sin evaluering i Det er også et behov for et felles rammeverk for skolenes nettsider. Inntil det kan skje opprettes nye nettsider for Dyrløkkeåsen og Seiersten skoler i eksisterende rammeverk denne høsten. 5. ØKONOMI Økonomidelen inneholder 3 kortfattede deler: Økonomiske utfordringer Generell status per 2. tertial 7

8 Status driftsbudsjett Status investeringsprosjekter Forslag til endringer i drift- og investeringsbudsjett 5.1 Økonomiske utfordringer generell status per 2. tertial 2007 Stramt arbeidsmarked Etter 2. tertial 2007 ser vi at mangel på kvalifisert arbeidskraft innen blant annet pleie- og omsorg og plan- og byggesak bidrar til negativ resultatutvikling på disse områdene. Innen pleie- og omsorg skyldes dette at timeprisen på innleide vikarer fra vikarbyrå er svært høy, samtidig som bruk av overtid øker. Innen plan- og byggesak har mangel på ansatte bidratt til sviktende gebyrinntekter på grunn av at man kommer på etterskudd på behandlet alle plan- og byggesaker. Det har vært fokus på å rekruttere medarbeidere på disse områdene i 2. tertial 2007, jf. omtale under kap. 3 Medarbeidere. Økte renteutgifter Styringsrenten har hatt en gradvis økning fra 1,75% i 2005 til 4,75% i september Med lån på 525 mill. kr pr og nye låneopptak i 2007 gir dette betydelige økninger i renteutgiftene for kommunen. Det var fornventet en renteøkning i 2007, men denne økningen ble imidlertid noe høyere enn det som ble forutsatt i budsjettet. Økt skatteinngang og økt rammetilskudd Økt skatteinngang og økt rammetilskudd har kompensert noe for de økte utgifter som er beskrevet ovenfor. Nytt økonomisystem Oppdatering av økonomisystemet til Agresso 5.5 og konvertering til ny kontoplan har gitt utfordringer knyttet til økonomistyringen i 2007, blant annet fordi det nye systemet har vært ustabilt. Arbeidet med oppgradering av Agresso har høy prioritet i økonomienheten. Det forventes at et felles økonomisystem for Vestby, Ås, Nesodden og Frogn vil gi positive synergieffekter i tiden fremover, gjennom blant annet styrket faglig samarbeid på tvers av kommunene og lavere vedlikeholdsutgifter av systemet. Fra og med 2008 innføres månedsrapporting på budsjettområdet. 8

9 5.2 Status driftsbudsjett i 1000 kroner Anslag avvik Nr Område Revidert budsjett 2007 Forbruk 2. tertial fra revidert årsbudsjett for hele 2007 Kommentarer A B C Generelle utgifter og inntekter 1 Skatt Økt skatteinngang 2 Rammetilskudd Justert anlag for rammetilskudd 3 Netto Rente- og avdrag Nye beregninger for netto renter 4 Momskompensasjon investering Forskjøvet framdrift Ullerud- og Ellefalten barnehage Rente- og avdragskompensasjon Kalkulatoriske inntekter Inntekter knyttet til kalkulatoriske kostnader VAR 6 Avsetning til disposisjonsfond Enheter 5 Rådmannsgruppa Servicetorg Økte utgifter til annonsering. 7 IKT Pågående prosjekter som videreføres i 08 8 Økonomi Ny stilling som innkjøper ikke besatt før 2. tertial. 9 Personal og org Utgifter til folkevalgte, overtid ved gjennomføring av valg m.m 10 Samfunnsutvikling Sviktende gebyrinntekter. 11 Barnehager Skjønnsmidler 12 Dal Skolen er 6-delt fra Drøbak Merinntekter regnbuen, elever fra fylkeskommunen 14 Dyrløkkeåsen Heer Seiersten Sogsti Helsetjenester Sosial og barnevern Pleie og omsorg i inst Merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå. Sviktende inntekter ved salg av sykehjemsplasser. 21 Hjemmebaserte tj Rehabilitering Kultur og fritid Tilskuddet til andre trossamfunn er økt med kr ,- Dekkes ved innsparing. 24 Teknisk drift og forv VAR Total

10 Kommentarer til tabellen på forrige side: Kolonne A i tabellen viser revidert årsbudsjettet (etter endringer i 1. tertialrapport) med netto rammer pr enhet. Kolonne B viser regnskap pr 2. tertial. Kolonne C viser anslag for avvik fra årsbudsjettet. Minustegn i kolonne C betyr at man anslår overskridelse fra budsjettet. Minustegn i andre kolonner betyr at det er budsjettert med inntekter. Nedenfor følger kommentarer til noen av linjene/punktene i tabellen foran. 1. Anslåtte skatteinntekter ble økt med 10 mill. kr i 1. tertialrapport. Bakgrunnen for dette var at skatteinngangen i 2006 ble vesentlig høyere enn lagt til grunn da handlingsprogrammet ble framlagt. Nye skattetall ved utgangen av august viser en ytterligere økning i skatteinngangen. Dette anslås å utgjøre 2. mill. kr i forhold til revidert budsjett av 1. tertial Justerte anslag for rammetilskudd er 2,8 mill. kr høyere enn revidert budsjett av 1. tertial Oppdaterte beregninger viser netto rentekostnader som er 2,8 mill. kr høyere enn forutsatt i opprinnelig budsjett Da budsjettet ble fremmet var det forutsatt raskere framdrift på utbyggingen av Ullerud og Elleflaten. Momskompensasjonen for disse prosjektene kommer i hovedsak I 1. tertialrapport ble det anslått en mindreinntekt på 1 mill. kr. Det anslås en ytterligere mindreinntekt på 1 mill. kr i 2. tertial. 7. Netto driftsresultatet er budsjettert med 2,45 mill kroner etter 1. tertialrapport. Dette resultatet er budsjettert avsatt til disposisjonsfond. Som følge av netto merforbruk på enhetene foreslås det i 2. tertial rapport å dekke inn dette merforbruket med redusert avsetning til disposisjonsfond. Budsjettert avsetning til disposisjonsfond utgjør etter dette ca 0,5 mill kr. 8. Budsjettet på rådmannsgruppa har reserver til lønnsoppgjør, pensjonsutgifter og til nye enkeltelever i skole med store behov. Lønnsoppgjøret blir 3 mill kroner dyrere enn antatt, men det antas at reserve til pensjon på 8 mill kroner er tilstrekkelig både til å dekke pensjon og lønnsoppgjør. 11. I 1. tertialrapport ble det meldt at Økonomienheten får en innsparing på kroner da innkjøper ikke blir ansatt før medio juni. Det kan dermed heller ikke påregnes innsparinger på kroner slik som forutsatt. Innsparingen er så langt budsjettert under rådmannsgruppa. 12. I 1. tertialrapport ble budsjettet for personal, organisasjon og politiske tjenester styrket med kr for å dekke økte behov innenfor lærlinger, godtgjørelse politikere, valgavvikling og partistøtte. I 2. tertial er det anslått et ytterligere behov på kr til dekning av utgifter til folkevalgte, overtid ved gjennomføring av valg, samt lønnsutgifter til midlertidig stilling. 14. I 1. tertialrapport ble det avsatt 1 mill kroner av økte skjønnsmidler til manglende finansiering av Bilitt, Heer og Skiphell barnehager. Etter 2. tertial er det forventet ca 4 mill mer i skjønnsmidler enn budsjettert. Midlene er øremerket. Det er foreløpig usikkert hvor mye av dette som må benyttes i avsluttede og igangsatte byggeprosjekter. Ca 1,6 mill vil gå til å dekke mindreinntekter på på brukerbetaling, mens 1 mill settes av til å dekke økt tilskudd til private barnehager. 15. Dal skole har flere lærere enn budsjettet gir rom for. Dette har sammenheng med at skolen nå er 6-delt (dvs. 6 klasser). Det arbeides med å avklare situasjonen. Et oppdatert anslag etter 2. tertialrapport anslår et merforbruk på kr. 18. Anslått tilskudd ressurskrevende brukere er ikke innvilget. Dette gir et merforbruk til ressurskrevende brukere på ,-. Et mindreforbruk på bl.a. familieteam anslås imidlertid å bidra til budsjettbalanse for enheten. 10

11 20. I 1. tertialrapport ble enhet for pleie- og omsorg styrket med 1,7 mill kr til dekning av utgifter til ressurskrevende brukere og 1 mill. kr til dekning av mindreinntekter knyttet til salg av sykehjemsplasser. Etter 2. tertial er merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå pga ubesatte stillinger og sykefravær anslås til å utgjøre 4 mill. kr. Sviktende inntekter ved salg av sykehjemsplasser anslås å utgjøre 1 mill. kr i forhold til revidert budsjett. Det vil bli arbeidet med tiltak for å begrense underskuddet for enheten. 11

12 5.3 Status investeringer pr kroner Budsjett Bevilget Brukt Brukt Udisponert Kst.avvik Merknad, kommentar 2007 totalt 2007 totalt 8001 EDB-utstyr Nei Løpende mindre prosjekter bl.a. fiberprosjekt og digital forsendelse 8003 Kjøp av eiendom Ja Felleskostnader til vann, vei og kloakk på trekanttomta gjenstår. Gjenstår også kroner til kjøp av restareale Frogn vgs 8004 Salg av eiendommer Nei Salg av Damveien 5/6 og Skydsrudveien EDB i grunnskolen Nei IKT-plan for grunnskolen gjennomføres Kjøp av friområder Nei Gjelder Løkkedalsjordet og Skiphelle Salg av tomter Brevik Nei Kostnader til arkeolgiske utgravinger Agresso - Folloprosjekt Nei Felles økonomisystem Nesodden, Vestby og Ås Oppgradering Agresso Frogn Nei Dekkes av prosjekt 8001 og refusjon Nesodden, Vestby og Ås kommuner Bil - gave fra Lions Nei Bilen er i drift ved enhet for rehabilitering Seiersten HC-rampe og skilting Nei Prosjektet avsluttet Ny Sogsti skole Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 3,3 mill. kr i mindreforbr Idrettshall (ny vgs) Nei Idrettshallen i drift, driftsavtale med AFK sluttført Drøbak Ballbinge Nei Avsluttet Ballbinge Heer Nei Kommunen ble ikke tildelt spillemidler til dette prosjektet Heer barnehage Nei Ferdigstilt Utvidelse Elleflaten barnehage Nei Anbudsfrist høst 2007, ferdigstilles høst Utvidelse Billitt Nei Det arbeides med prosjektering, sak fremmes høst Utvidelse Ullerud barnehage Nei Sak om utbygging vedtatt vår 2007, ferdig høst Utvidelse Dal barnehage, byggtrinn Nei Tatt i bruk sommeren Overskridelse dekkes av skjønsmidler barnehage 8306 Miljørettet helsevern Nei Div. miljøtiltak på skoler og barnehager Sykehjem Ullerud Nei Sluttavregning gjenstår. Anslått 4 mill. kr i mindreforbr Takheis ny PU-bolig Nei Bolig ferdigstilles sept Dagsenter - innredning Nei Stilt i bero 8316 Murhus Ullerud Nei Prosjektering blir ferdig høst Gjennomføring Boliger bostedsløse Ja Ferdig. Overkridelse på 1,5 mill kr skyldes økte utgifter til grunnarbeid Ombygning lokaler Ullerud (forpr) Nei Grunnerverv gjennomført, prosjektering ferdig Bygges 2008/ Drøbak kino Nei Avsluttet Ny flerbrukskirke Nei Behandlet i kommunestyret Total kostnadsramme på 39 mill kroner inkl mva Frogn kirkegård Nei Arkeologiske funn har medført utsettelse. Egen sak fremmes for kommunestyret Skøyteanlegg sagajordet Ja Avsluttet. Ja, ca - Prosjektering ferdig sept Reguleringsplan igangsatt. Anbudsresultat 8516 Seiersten Idrettspark ' kr forutsettes lagt fram til budsjettbehandlingen Ballbinge Sogsti skole Nei 8603 Standardheving kommunal bygg Nei Utføres i henhold til opprustning/vedlikeholdsplan. Størsteparten brukt til formingsavdeling Seiersten u-skole Gyltholmen Detaljprosjektering ikke gjennomført Utvikling Noroltomta Voldgiftssak gjennomføres september Trafikksikringstiltak Nei Gjenomføres i henhold til plan 8854 Hovedplan vann Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8860 Hovedplan kloakk Nei Gjenomføres i henhold til hovedplan vann og kloakk 8999 Samleprosjekt Nei Til avslutning gamle prosjekter

13 Kommentarer til tabellen på forrige side: Kolonnen udisponert viser differansen mellom det som er bevilget og det som er brukt (regnskapsført). Kolonnen viser at det er overskridelser på noen prosjekter. Rådmannen har følgende kommentarer til overskridelsene: Overskridelse på barnehageprosjektene vil bli dekket av skjønnsmidler fra staten. Prosjekt 8003 Kjøp av eiendom gjelder trekanttomta til flerbrukskirke og tomt Frogn videregående skole. En regner med at disse prosjektene avsluttes i Mindre overskridelse. Prosjekt 8019 Salg av tomter Brevik har utgifter til arkeologiske utgravinger. Inntekter fra salg av tomter kommer senere. Prosjekt 8022 Oppgradering Agresso Frogn er spesifisert i eget prosjekt, men har hele tiden vært planlagt med refusjon fra andre kommuner og ved bruk av midler fra prosjekt 8001 EDB utstyr. Prosjekt 8025 Bil, gave fra Lions er ikke budsjettert og dekkes i sin helhet av tilskudd og momskompensasjon. Prosjekt 8321 Boliger bostedsløse overskridelse skyldes økte utgifter til grunnarbeid. Prosjekt 8513 Skøyteanlegg Sagajordet har overskridelse på kroner kroner dekkes av tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Forprosjekt Seiertsen idrettspark antas å få overskridelse på ca kroner. 13

14 5.4 Forslag til justeringer i drift- og investeringsbudsjettet Tabellen på neste side viser rådmannens forslag til endringer i budsjettet. Endringene innebærer at budsjettert netto driftsresultat svekkes med 1,8 mill kroner. Budsjettert netto driftsresultat blir etter justeringene ca 0,5 mill kroner. I denne justeringen er det tatt høyde for kjente behov. Størst usikkerhet er det knyttet til skatteinntektene resten av året. Nr Utgifter Inntekter DRIFTSBUDSJETT økning reduksjon økning reduksjon Kommentarer Generelle utgifter og inntekter 1 Økte skatteinntekter Skatteanslaget er gjennomgått på nytt i samsvar med nye anslag fra finansdepartementet. 2 Økt rammetilskudd Økt rammetilskudd i samsvar med endringene i revidert nasjonalbudsjett(bl.a. gratis frukt u-skoler). 3 Momskompensasjon 1000 Forskjøvet framdrift utbygging av barnehager gir redusert momskompensasjon. 4 Økte renteutgifter Høyere rentenivå enn forventet, men også økte lån til barnehageprosjekter. 5 Redusert avsetning disposisjonsfond Budsjettet er saldert ved å redusere budsjetterte avsetninger til disposisjonsfond. Enhetene Personal, organisasjon og politiske tjenester 6 Folkevalgtopplæring, økte utgifter valg og økte lønnsutgifter 400 Det er nødvendig å øke budsjettet knyttet til godtgjørelse folkevalgte, valg og økt bemanning. Økonomienheten 7 Lønn - ny stilling som innkjøpsansvarlig 200 Stillingen ikke besatt før 2. tertial Barnehage 8 Skjønnsmidler til dekning av renter/avdrag nye barnehager 500 Det er forventes ca 4 mill mer i skjønnsmidler enn budsjettert. Midlene er øremerket. Ca 1,6 mill benyttes som tilskudd til private barnehager og for å dekke underskudd i brukerbetaling kr benyttes til renter/avdrag 2007 nye barnehager. Øvrige midler benyttes i 2008 til nye barnehager. Skolene 9 Drøbak skole regnbuen - økte refusjoner 600 Ikke budsjetterte refusjoner fra fylkeskommunen (gjesteelever) 10 Dal skole 100 Skolen er nå 6-delt og det er ansatt flere lærere enn budsjettet tilsier. 11 Gratis frukt til elevene på ungdomsstrinnet 380 Rammetilskuddet ble økt tilsvarende i revidert nasjonalbudsjett. Pleie- og omsorg i institusjon 12 Lønn egne vikarer og utgifter til vikarbyrå Merutgifter til bruk av vikarer og vikarbyrå pga ubesatte stillinger og sykefravær. 13 Ikke salg av plasser som forventet 1000 Inntektene ved salg av sykehjemsplasser anslås å bli 1 mill kr lavere i forhold til revidert budsjett. Samfunnsutvikling 14 Reduserte gebyrinntekter 700 Sviktende gebyrinntekter som følge av ubesatte stillinger innen plan- og byggesak. Sum drift INVESTERINGSBUDSJETT 15 Oppgradering Agresso Frogn (prosjekt 8022) 500 Oppgradering av Agresso til ny versjon Refusjon fra Nesodden, Ås og Vestby kommuner 200 Betaling fra de andre kommunene i samarbeidet Reduksjon prosjekt 8001 EDB-utstyr 300 Planlagt dekket av dette prosjektet fra starten. 16 Bil til rehabiltering -gave fra Lions (prosjekt 8025) 333 Ikke budsjettert tidligere Tilskudd fra Lions 295 Gave fra Lions Rest dekkes av innsparing på prosjekt 8204 Seiersten HC-rampe og skilting 38 Underdekning på prosjektet skyldes at momskompensasjon inntektsføres i driftsregnskapet. 17 Skøyteanlegg Sagajordet (prosjekt 8513) 180 Manglende budsjettering av tilskudd med kr, samt økte utgifter med kroner Tilskudd fra Sparebankstiftelsen 100 Tilskudd ikke budsjettert Rest dekkes av innsparing på prosjekt 8204 Seiersten HC-rampe og skilting 80 Økte kostnader dekkes av innsparing på prosjekt Dal barnehage - byggetrinn 2 (prosjekt 8267) 670 Økte kostnader Dekkes av skjønnsmidler barnehage 670 Dekkes av skjønnsmidler til etablering av nye barnehage plasser 19 Prosjekt 8321 Boliger bostedsløse 1530 Økte utgifter til grunnarbeide Dekkes av innsparing på prosjekt Sykehjem Ullerud 1530 Sluttavregning Ullerud er ikke ferdig, men det er klarlagt at det er ca 4 mill til god på prosjektet Sum investering

15 6. STATUS VERBALVEDTAK (fra budsjettbehandlingen) 1. Det er ønske at ordføreren avlastes med en rekke merkantile oppgaver så som arrangementer, representasjonsforberedelser og annet knyttet opp mot ordførerens daglige virke, og som leder av Follorådet. Rådmannen bes opprette en 50 % stilling innenfor eksisterende stillingsrammer. Det er fra februar 2007 etablert en ordning hvor servicetorget tilbyr sekretær-/merkantil bistand til ordfører. Ressursene til bistanden tas innenfor servicetorgets rammer. Ordningen evalueres jevnlig i samråd mellom ordfører og rådmann. 2. Årets budsjett viser med all tydelighet at vi har store utfordringer foran oss på kostnadssiden. Rådmannen har lagt inn effektiviseringsgevinster på 4 mill. kroner i 2008 og ytterligere 4 millioner kroner i Erfaringene så langt viser at det kommer uforutsette kostnadsøkninger. Desto viktigere blir det da å understreke det rådmannen sier på side 114 i Handlingsprogrammet: Rådmannen vil starte arbeidet med reduksjoner tidlig i Vi ber om at rådmannen i første møte i Plan og utvikling i 2007 presenterer konkrete forslag om hvordan ovennevnte er tenkt gjort. Rådmannen la fram egen sak for utvalgene i juni Det er åpenbart et behov for å styrke en saklig og korrekt informasjon til kommunens innbyggere. Rådmannen bes vurdere mulighetene for en slik styrking. Rådmannen vurderer fortløpende tiltak for å styrke informasjon til innbyggerne. Det er blant annet utarbeidet egen informasjon knyttet til vedtatt kommuneplan som er distribuert til alle husstandene. Det arbeides også med brosjyre om Frogn kommune. 4. Arbeide for å få flere lærlingeplasser i kommunen. Kommunestyret har behandlet egen sak der det er vedtatt å øke antall lærlingplasser. 5. Styringssystemet i kommunen. Styringssystemet i kommunen bør tas opp til ny vurdering. Dette berører så vel organisering av administrasjonen som utvalgenes arbeidsoppgaver. Vi etterlyser større fokus på samordning og strategisk planlegging. Vi ser at dagens flate struktur vanskeliggjør en politisk debatt om struktur og prioriteringer, samtidig som planleggingen i enhetene kan lide under manglende samlet organisering. Når det gjelder utvalgenes oppgaver er det to dimensjoner vi ønsker å få debattert. Den ene er den ulike arbeidsbelastningen, og den andre er makt- og myndighetsfordelingen. Vi ber om at rådmannen vurderer ulike alternative angrepsvinkler for å få i gang et slikt utredningsarbeid. Rådmannen har avholdt møte med partienes gruppeledere for å drøfte oppfølgingen av dette vedtaket. Det ble uttykt ønske om å fokusere på arbeidsmengde og arbeids- og ansvarsfordeling mellom utvalgene. Utvalgene har behandlet sak om ny nemdsstruktur, sluttbehandles i kommunestyret Skolemat Det kommer stadig flere forskningsresultater som viser at ernæring er en meget viktig faktor for elevenes læring. Man har vist at manglende frokost gis påviselig lavere resultater, og stor inntak av sukkerholdige næringsmidler skaper hyperaktivitet og uro med derpå følgende reduksjon i kvaliteten på undervisningen. Vi ber om at rådmannen ser på ulike tiltak som kan avhjelpe disse problemene. 15

16 Egen sak er behandlet i Oppvekst og Omsorg. 7. Administrasjonen kontakter overordnede myndigheter i den hensikt å legge til rette for at kommunen får tilført økte ressurser som følge av at stadig sykere pasienter skrives ut til hjemkommunen. Dette punktet følges opp gjennom fagnettverk i Follo og gjennom avtale som kommunen har med Aker sykehus. 8. Eldrertun Kopås Rådmannen oppfordres til snarest å innlede nødvendig dialog med Skifte eiendom med sikte på å overta tomten ved offisersbrakken som i kommuneplanen er avsatt til eldrertun. Eiendommen skal så snart den er regulert overdras til borettslag/sameie som både skal eie- og drive anlegget uten kostnader for kommunen. Reguleringsplanen utarbeides i samarbeid med et interimsstyre for Kopås Eldretun. Det er avholdt ett møte med Skifte Eiendom for å drøfte mulige løsninger i denne saken. Sak om videre oppfølging av saken fremmes november VEDLEGG Ingen vedlegg 16

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099

Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 Konto Konto(T) Regnskap (1) Budsjett (1) Bud justeringer (1) Revidert budsjett (1) Avvik (1) Forbruk % 1000 Rådmannsgruppa 3 270 262 4 793 250-1 099 016 3 694 234 423 972 88,5 1001 Lønnspott og andre reserver

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 17/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 17/2144-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 1-2017 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1. tertialrapport 2012

1. tertialrapport 2012 1. tertialrapport 2012 Formannskapet 12. juni 2012 Rådmann Osmund Kaldheim Streik våren 2012 Lovlig arbeidskonflikt startet 24. mai Pr. 4. juni er 1.185 ansatte i streik Tjenestetilbudet er vesentlig redusert

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Årsberetning tertial 2017

Årsberetning tertial 2017 Årsberetning 2016 1. tertial 2017 Kommunestyret 14.06.2017 1 2 Innhold Om tertialrapporten... 5 Befolkningsutvikling... 6 Sykefravær... 7 Økonomi... 8 3 4 Om tertialrapporten Tertialrapporten tar utgangspunkt

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/ Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2008/10258-1 Saksbehandler: Roger Hasselvold Saksframlegg Tertialrapport 2. tertial 2008 Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 91/08 02.12.2008

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2017 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 130 899 130 240 659 288

Detaljer

Ørland kommune TERTIALRAPPORT

Ørland kommune TERTIALRAPPORT Ørland kommune TERTIALRAPPORT 1-2015 Til behandling : Formannskapet 28.05.2015 Kommunestyret 28.05.2015 Rapporteringsdato: pr. 30.04.2015 Innledning Tertialrapport 1-2015 er administrasjonens aktivitets-

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2017 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2017 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2016 Tjenesteområde Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2016 forbr% 10 Grunnskole 158 649 156 998 1 651 291 770 54,4 % -611

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2016 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2016 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2015 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2015 forbr% 10 Grunnskole 206 770 203 685 3 085 285 892 72,3 % 2 144

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2011/6296-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Økonomirapport med saldering 1. halvår 2011 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/5656-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 3-2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

2. Tertialrapport 2015

2. Tertialrapport 2015 2. Tertialrapport 2015 1 Totalprognose PROGNOSE AUGUST 2015 JUSTERT BUDSJETT Netto Utgifter Inntekter utgifter Prognose regnskap netto utgifter Årsprognose avvik pr 2. tert Skatt på formue og inntekt -7

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 118 881 119 482-601 257 148 46,2 % 1 775 45,3

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomisjefen. Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007. Rådmannens innstilling Namsos kommune Økonomisjefen Saksmappe: 2007/4749-1 Saksbehandler: Ronald Gåsvær Saksframlegg Namsos kommune Budsjettkontroll pr. 1. kvartal 2007 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Rådmannens

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 236 674 231 986 4 688 286 156 82,7 % 2 996

Detaljer

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål

Prosessen. Utgiftsbehov som ikke lot seg dekke innen gitte rammer Muligheter for reduksjon av utgifter og økning av inntekter Økonomiplanmål Prosessen Kommunestyrets vedtak 06.09.12 om innføring av eiendomsskatt, i kombinasjon med fortsatt reduksjon av netto utgifter Utgangspunktet i videreføring av nivået fra 2012, men øket med 3.2 %, tilsvarende

Detaljer

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200)

Økt parkering 50 %, men 2 timer på BL (650) (700) (750) (750) Nei til ekstrabevilgning gallup (200) Side 1 av 5 Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 17.12.2007 Sak: PS 122/07 Resultat: Annet forslag vedtatt Endelig vedtak: 1. Budsjett 2008 og økonomiplan 2009-2011 a) Rådmannens forslag til årsbudsjett for

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Tertialrapporten viser et regnskapsmessig merforbruk på 12,9 mill. Arkiv: Arkivsaksnr: 2015/1780-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettkontroll 2. tertial 2015 Saksdokumenter (ikke vedlagt) Budsjett

Detaljer

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2.

Ås kommune. Budsjettreguleringer 2. tertial 2015. Rådmannens innstilling: Budsjettregulering foretas i henhold til tabell 1 og 2. Ås kommune Budsjettreguleringer 2. tertial Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 15/02598-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Arbeidsmiljøutvalget Hovedutvalg for teknikk og miljø 07.10. Hovedutvalg for helse

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen

Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Unjárgga gielda/ Nesseby kommune Økonomiavdelingen Áššedieđut/Saksframlegg Beaivi/Dato Čuj./Referanse 08.11.2013 2013/418-0 / 145 Kari Moan 40 44 05 94 kari.moan@nesseby.kom mune.no Lávdegoddi/Utvalg Čoahkkináššenr/Møtesaksnr

Detaljer

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan

Handlingsprogram. Med budsjett og økonomiplan Handlingsprogram Med budsjett og økonomiplan 2018-2021 Aller først: Handlingsprogrammet er framtidsrettet Summer av 2000 Summer av 2001 Summer av 2002 Summer av 2003 Summer av 2004 Summer av 2005 Summer

Detaljer

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet

Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett. Formannskapet Økonomiplan etter vedtatt statsbudsjett Formannskapet 12.12.2017 Rapportering 2017 Rapport for oktober lagt ut på nettsiden den 1.12. Ingen store avvik siden 2.tertialrapport. Korrigert befolkningsutvikling

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer

SAKSFREMLEGG. Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer Behandles i: Formannskapet Kommunestyret BUDSJETTENDRING 2012 Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Budsjettjusteringer F, K SAKSFREMLEGG 1. SAKSOPPLYSNINGER Denne saken omhandler nødvendige budsjettendringer,

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2018 Handlings- og økonomiplan 2018-2021 og budsjett 2018 Formannskap 18. oktober 2017 Agenda 1. Prosess og involvering hittil 2. Forslag til statsbudsjett 2018 3. Finansutgifter - investeringsnivået 2018-2021

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT

Saksframlegg. Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: OPPFØLGING BUDSJETT EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Anne Hvattum Arkiv: 15/88-1 Dato: 07.01.2015 OPPFØLGING BUDSJETT 2015 - EFFEKTIVISERING TILSVARENDE 1 % AV NETTO DRIFTSBUDSJETT Vedlegg: 1. Notat fra rådmann til

Detaljer

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016

Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Arkiv: 210 Arkivsaksnr: 2016/1835-3 Saksbehandler: Randi Grøndal Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Regnskapsrapport etter 2. tertial 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.05 Verdal, 30. mai 2005 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR.

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019

Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Frogn kommune Handlingsprogram 2016-2019 Rådmannens forslag 21. oktober 2015 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret. Ny behandling saldering driftsbudsjett 2016 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 145 Arkivsaksnr: 2015/4908-21 Saksbehandler: Roar Størset Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Ny behandling saldering driftsbudsjett

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån

Møteinnkalling. Tilleggssakliste 3/09. Budsjettregulering Søknad om tilskudd og lån Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 04.03.2009 Tid: 1000 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 18 52 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Møteinnkalling Tilleggssakliste

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vestby kommune Formannskapet

Vestby kommune Formannskapet Vestby kommune Formannskapet Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.09.2006 Tid: 17:00 MØTEINNKALLING Innkallingen sendes også til varamedlemmene. Disse skal imidlertid bare møte

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Februar 2017 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Februar 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% Ny prognose Endring forrige mnd 10 Grunnskole 50 216 49

Detaljer

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall:

Eldrerådet. May Granum, Einar Olsen, Thorbjørn Wicklund, Dijana Vesovic, Bjørn Fuglestad, Ivar Ruud Eide. Forfall: Frogn kommune OFFENTLIG MØTEPROTOKOLL Eldrerådet Fra møtet i: Eldrerådet Møtedato: 12.11.2012 fra kl. 16.00 til kl. 17.30 Møtested: Rådhuset, Fraunar Innkallingsmåte: Skriftlig den 6.11.12. Kunngjort den

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Oktober 2014 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Oktober 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 2013 forbr% 10 Grunnskole 211 575 208 184 3 391 261 426 80,9 % 3 584

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 15.11.2012 Sak: Arkivnr : 151 Handlingsprogrammet 2013-2016 Nye opplysninger med økonomisk effekt og svar på spørsmål Rådmannen viser til

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5.

NOTAT TIL POLITISK UTVALG. Orienteringsnotat om bruk av konsulenter. Til: Formannskapet. Fra: Rådmannen. Saksbehandler: Steinar Livgard. Dato: 13.5. NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Formannskapet Fra: Rådmannen Saksbehandler: Steinar Livgard Dato: 13.5.15 Orienteringsnotat om bruk av konsulenter Det vises til sak 2, tiltak 6 i dialogmøte 15. oktober

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak:

SAKSFRAMLEGG. Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Baksjøberg Arkiv: 150 &14 Arkivsaksnr.: 17/1924-1 Økonomirapport for oppvektstjenesten, januar - april Rådmannens anbefalte vedtak: Utvalg for kultur og oppvekst tar oppveksttjenestens

Detaljer

Administrasjonsutvalgets medlemmer

Administrasjonsutvalgets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalgets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal Administrasjonsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 11.06.2015

Detaljer

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0

DELEGASJONSVEDTAK OM BUDSJETTKORRIGERING 2015. 1 div 1120 div Lavere lønnsoppgjør enn ventet 330 000,0 Arkivsaksnr.: 15/137-4 Arkivnr.: 153 Saksbehandler: controller, Maria Rosenberg BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL Hjemmel: Rådmannens innstilling: ::: Sett inn rådmannens innstilling under denne linja 1.

Detaljer

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat

NR Tiltak/enhet Netto driftsresultat NR Tiltak/enhet 2017 2018 2019 2020 Reduksjon i forhold til rådmannens forslag 1 Budsjettskjema 1 A redusert avdrag 1600 2100 1075 2100 2 Budsjettskjema 1 A, redusert netto driftsresultat 1400 2250 1675

Detaljer

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL

EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Saksfremlegg Saksnr.: 07/1484-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler / Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: EKSTRAORDINÆR RULLERING AV ØKONOMIPLANENS INVESTERINGSDEL Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013

Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 Innstillinger til kommunestyret den 4. november 2013 121/13 - REFERATSAKER TIL KOMMUNESTYREMØTE 4.11.13 RÅDMANNENS INNSTILLING: Kommunestyret tar følgende referat til orientering: 1) Protokoll fra møte

Detaljer

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 24.09.2008 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans

Teknisk Næring og miljø Brannvern Eiendomsforvaltning Finans Sør-Odal kommune Politisk sak Handlingsprogram med økonomiplan 2016-2019 og årsbudsjett 2016 Saksdokumenter: SAKSGANG Vedtatt av Møtedato Saksnr Saksbeh. Kommunestyret RHA Formannskapet 01.12.2015 094/15

Detaljer

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen

Presentasjon av regnskapsresultatet for Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen Presentasjon av regnskapsresultatet for 2008 Regnskapet for 2008 Bergen kommune - bykassen 1 Driftsresultat 2008 (alle tall i hele millioner) Tall i hele mill Regnskap Justert budsjett Vedtatt budsjett

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2016 PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 84/15 - vedtatt i kommunestyret 08.09.15 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere

Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller tidligere Namdalseid kommune Saksmappe: 2012/4685-1 Saksbehandler: Steinar Opdahl Saksframlegg Investeringsbudsjettet status på aktive prosjekter bevilget i 2011 eller tidligere på prosjekter bevilget 2011 eller

Detaljer

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar

Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Drammen bykasse Regnskap 2014 foreløpig status Endelig regnskap 2014 vil foreligge 16. februar Orientering i formannskapet 10. februar 2015 v/ rådmann Osmund Kaldheim Stram styring og effektiv drift sikrer

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Formannskap 12. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Budsjettdokumentet del I hovedutfordringer og strategier i planperioden

Detaljer

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007.

1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn kommunes regnskap for år 2007. VEFSN KOMMUNE Saksbehandler: Asle Gammelli Tlf: 75 10 11 61 Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 07/349-40 ÅRSREGNSKAP 2007 VEFSN KOMMUNE Rådmannens forslag til vedtak: 1. Det fremlagte årsregnskap vedtas som Vefsn

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14

Saksprotokoll. Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Saksprotokoll Utvalg: Rådet for likestilling av funksjonshemmede i Alta kommune Møtedato: 18.11.2014 Sak: PS 23/14 Resultat: Arkiv: 150 Arkivsak: 14/5267-7 Tittel: SP - BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN MED HANDLINGSDEL

Detaljer

Handlings- og økonomiplan med budsjett

Handlings- og økonomiplan med budsjett Handlings- og økonomiplan med budsjett 2018-2021 Rådmannens forslag FSK 22. november 2017 Agenda Prosessen Handlings- og økonomiplan 2018-2021 del I Budsjettprofil Omstillingsbehov og tiltak i kommunalområdene

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund

Møteprotokoll. Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund ØVRE EIKER KOMMUNE Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: 09:00 Følgende medlemmer møtte: Møteprotokoll Formannskapssalen, Rådhuset, Hokksund Hans Kristian Sveaas Anne Kristin Hov

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kjølv Eidhammer Arkiv: Arkivsaksnr.: 16/3863 ØKONOMIRAPPORT ANDRE TERTIAL FOR UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling Økonomirapport andre tertial for undervisningsetaten

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mai 2016 Tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mai 2016 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2015 2015 forbr% 10 Grunnskole 123 739 124 591-852 281 452 44,0 % 196 45,5 %

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2016 Handlings- og økonomiplan 2016-2019 og budsjett 2016 Utvidet formannskap 23.09.2015 23.09.2015 1 Gjennomføring og agenda TEMAER: Vedtak KST 07.09.2015 Framskrevet og konsekvensjustert budsjett Investeringsnivået

Detaljer

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor

22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Drammen bykasses regnskap for 2011: 22 mill kr i overskudd for Drammen bykasse i fjor Drammen bykassess

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

16.4. Medarbeiderperspektivet

16.4. Medarbeiderperspektivet 16.4. Medarbeiderperspektivet Bystyret har det øverste arbeidsgiveransvaret for kommunens vel 3000 medarbeidere. Bystyret ønsker at arbeidet med en helhetlig arbeidsgiverstrategi samsvarer med kommunens

Detaljer

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan

Kommunestyre 1. november Rådmannens forslag til årsbudsjett Økonomiplan Kommunestyre 1. november 2010 Rådmannens forslag til årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2012-2014 Statsbudsjett Deflator 2,8 % Mindre andel av finansieringen av kommunene skal skje via skatt. Det kommunale skatteøret

Detaljer

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne

VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN. Økonomiplan for Halden kommune Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne VI TAR ANSVAR FOR FREMTIDEN Økonomiplan for Halden kommune 2013-2016 Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne Forord Halden kommune er i en vanskelig økonomisk situasjon,

Detaljer

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring

Det er noen usikkerhetsmomenter, men det forventes et mindreforbruk. Område: 25 Voksenopplæring Område: 10 Rådmann Forventes som budsjett Utgifter 32 864 153 32 900 564 40 418 000 100 81 Inntekter 3 402 640 2 065 833 3 137 000 165 108 Sum område: 10 Rådmann 29 461 513 30 834 731 37 281 000 96 79

Detaljer

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan

Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan Råde kommune 1640 RÅDE Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 13/976-FE-151/PGWE Vår ref.: 2014/78 331.1 BOV Vår dato: 26.03.2014 Råde kommune årsbudsjett 2014 og økonomiplan 2014-2017 Årsbudsjettet

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Økonomiplan 2009-2012 - Budsjett 2009 Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Trond Selseth trond.selseth@innherred-samkommune.no 74048212 Arkivref: 2008/10561 - / Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre

MØTEINNKALLING DEL 4 Kommunestyre MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 15.06.2015 kl. 16:30 Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017

Handlings- og økonomiplan og budsjett 2017 Handlings- og økonomiplan 2017-2020 og budsjett 2017 Kommunestyremøtet 24. oktober 2016 Agenda 1. Oppsummering av budsjettprosessen hittil 2. Statsbudsjettet 2017 3. Investeringsnivået i planperioden 4.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg

ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING. Utvalg for helse og omsorg ENEBAKK KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg for helse og omsorg Møtested: Møterom 2, 2. etg Dato: 26.09.2012 Tid: 19:00 Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall må omgående melde fra til INTERNE

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer