Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr )

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)"

Transkript

1 Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr ) ÅRSBERETNING 2009 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS sin virksomhet består i dag av oppfølging av søksmål. Virksomheten relatert til distribusjon avengangsbatterier og multiladere til håndholdt elektronisk utstyr ble i løpet av 2009 avviklet. Selskapet eier dessuten 100% av aksjene i Multipower Manufacuring AS. Multipower AS disponerer i dag ingen lokaler, men har postadresse på Snarøya utenfor slo. Fortsatt drift Som omtalt i forrige årsberetning arbeidet selskapet aktivt med å finne en ekstern partner som kunne forestå all varehåndtering fra produksjon til salg. Dette som følge av styrets konklusjon om at selskapets begrensede ressurser ikke var tilstrekkelig for å kvalitetssikre at varene ble levert i henhold til spesifikasjon til rett sted og til rett tid. I løpet av første halvår 2009 ble forhandlinger med en konkret kandidat sluttført, og avtalen var klar for signering da Multipower sin kunde i2, et selskap med hovedkontor i Dubai og som leverte mobiltelefoner til fler enn salgspunkter i Midtøsten og Afrika (var verdens tredje største leverandør av Nokia mobiltelefoner), i juni meddelte at de likevel ikke ville kjøpe varer fra Multipower. i2 ble kraftig rammet av finanskrisen, og er i dag under likvidering. Selskapet hadde i 2009 et underskudd på NK (NK i 2008). Regnskapet viser en underbalanse på NK Med hensyn til de søksmål som har blitt tatt ut mot tidligere tillitsmenn i selskapet, forrige revisor, og selgerne av Multipower Technology AS, ble den første saken behandlet i Voldgiftsretten i august Multipower tapte denne, noe som ikke var uventet for selskapet, men denne saken var et nødvendig ledd i den videre prosessen. Neste sak skal behandles i Tingretten i mai Styret mener at årsregnskapet gir et korrekt bilde av Multipower sine eiendeler og gjeld, finansielle stilling og resultat. Styret bekrefter i samsvar med regnskapsloven 3-3a at forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Dette er basert på en vurdering som tilsier at verdien av søksmålene overstiger gjelden i selskapet. Multipower er imidlertid avhengig av tilførsel av kapital, som har blitt ytet fortløpende fra selskapets største aksjonærer. Likviditeten har i gjennom hele perioden vært meget stram. Av hendelser etter 31. desember 2009, nevnes at det har blitt foretatt en gjennomgang av selskapets disponeringer aven av Multipower sine aksjonærer og at styret har besluttet å fjerne selskapet fra TC-listen for å redusere kostnadene i selskapet.

2 - 2 - Ansatte og miljø Selskapet har ikke hatt ansatte siden 16. januar Selskapets virksomhet representerer ingen fare for det ytre miljø. slo, 8. april 2010 _:,- ~----~A',!,{d Christopher L. Naas Thomas A. Kielland Styremedlem Styremedlem/daglig leder

3 Resultatreanskap MULTIPWER AS Driftsinntekter og driftskostnader Note Salgsinntekter Annen drifts inntekt Sum driftsinntekter Varekostnader Lønnskostnader m.m Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler Nedskrivning av driftsmidler og immaterielle driftsmidler Annen driftskostnad Sum driftskostnader Dri ftsresul tat Finansinntekter og finanskostnader Renteinntekt Annen fmansinntekt Verdiøkning markedsbaserte omløpsmidler 1676 Nedskrivning av andre finansielle anleggsmidler Rentekostnad Annen fmanskostnad Resultat av finansposter Resultat før skattekostnad Årsresultat verføringer verført til udekket tap Sum overføringer MULTIPWER AS Side 1

4 Balanse MULTIPWERAS Eiendeler Note Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Rettigheter Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner og anlegg Sum varige driftsmidler Finansielle driftsmidler Investeringer i datterselskap 5 1 Sum finansielle anleggsmidler 1 Sum anleggsmidler mløpsmidier Lager av varer og annen beholdning Fordringer Kundefordringer Andre fordringer Sum fordringer Investeringer Bankinnskudd, kontanter Sum omløpsmidler Sum eiendeler MULTIPWER AS Side 1

5 Balanse MULTIPWER AS Egenkapital og gjeld Note Innskutt egenkapital Aksjekapital 2, verkursfond Annen innskutt egenkapital Sum innskutt egenkapital pptjent egenkapital Udekket tap Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgj eld Skyldig offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld e-: SL, den ~4.~ ~ ens M. Teigen Thomas A. Kielland Christopher Landmark Naas Styrets leder Styremedlem Styremedlem MULTIPWER AS Side 2

6 Noter til årsregnskapet for 2009 Note 1 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Årsregnskapet for 2007 ble utarbeidet i samsvar med internasjonale rapporteringsstandarder IFRS. Endringene fra IFRS til norsk god regnskapsskikk har ikke medført vesentlige prinsippendringer. Selskapets årsregnskap for 2009 er utarbeidet i samsvar med tilsvarende regnskapsprinsipper som årsregnskapet for a) Inntektsføring Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som tjenestene utføres. b) Klassifisering av eiendeler og gjeld Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie eller bruk. Andre eiendeler er omløpsmidier. Klassifiseringskriteriene gjelder tilsvarende for gjeld. c) Regnskapsførte verdier av eiendeler og gjeld Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig verdi ved verdi fall som forventes å ikke være forbigående, når nedskrivning er i samsvar med god regnskapsskikk. Nedskrivninger reverseres når grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede. mløpsmidier vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi. Gjeldsposter vurderes til pålydende. d) Fordringer Kundefordringer og andre fordringer vurderes til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag aven individuell vurdering av de enkelte fordringer. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. e) Immateriele eiendeler - FoU og Goodwill Kjøpt goodwill, kjøpte rettigheter og kjøpt forskning og utvikling balanseføres til anskaffelseskost. Egenutviklede immaterielle eiendeler balanseføres i den grad eiendelene er separable, fremtidige økonomisk fordel er tilstrekkelig sannsynliggjort og de medgåtte utgifter på en pålitelig måte kan skilles fra selskapets øvrige utgifter. Immaterielle eiendeler som er tidsbegrenset avskrives over eiendelenes forventede levetid. Ved verdifall som ikke forventes å være forbigående, foretas nedskrivning i samsvar med god regnskapsskikk. 1) Valuta Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til dagskurs ved regnskapsårets slutt. g) Varer Varer vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og netto salgsverdi h) Skatt Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 28% av netto midlertidige forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt øvrige skatteposisjoner. Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet og nettoført. i) Fortsatt drift Regnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. Styrets og ledelsens vurdering vedrørende fortsatt drift er omtalt i styrets årsberetning.

7 Note 2 Egenkapital Spesifikasjon av årets endring i egenkapital Annen Annen Aksje- verkurs- innskutt opptjent kapital fond egenkapital egenkapital Sum EK l Kap.utvid Kap.neds Arsresultat EK l Note 3 Spesifikasjon av aksjekapital og aksjonærer Type aksjer Antall Pålydende Aksjekapital rdinære aksjer , ~ ~--- Stemmerett og øvrige rettigheter er lik for alle aksjer. Aksjonærer pr. 31. desember Springfield AS lsson Lillian Birgitte Maribu Holding AS Megard AS Advokatfirmaet Færge Xantin Invest AS Credit Suisse Securi (Europe) Prime Brake Brørvik Ellinor Dagny Six Sis AG 25PCT GladiNK AS NIL R-Partners AS Televenture Capital The Nothern Trust C Treaty Account IT-Venture AS Resch Øivind Puten Invest AS CI Frontier AS Bank of New York Mel SIA Canaccord Capita The Northern Trust C Non-Treaty Account Davanger Paal Arne Lervik Tore Persikia AS Øvrige akjsonærer Totalt antall aksjer Aksjer l l l 667 l 547 l 386 l 261 l 050 l Eierandel 46,69 % 35,89 % 7,27 % 2,28% 1,73 % 1,71 % 1,66 % 0,83 % 0,76 % 0,31 % 0,22 % 0,09 % 0,06% 0,05 % 0,05 % 0,04% 0,03 % 0,03 % 0,03 % 0,02 % 0,24 % 100,00 % Aksjer som eies av daglig leder og medlemmer av styret Styre leder Jens M. Teigen kontrollerer Springfield AS, Medgard AS og IT-Venture AS, som til sammen eier ca 49 % av Multipower AS. Daglig leder Thomas A. Kielland er medeier IT-Venture AS.

8 Note 4 Anleggsmidler som avskrives Maskiner, inventar mv Rettigheter Anskaffelseskost per I. januar l Tilgang i regnskapet Anskaffelseskost per 31. desember l Akkumulerte avskrivninger per 31. januar Akkumulerte nedskrivninger per 31. januar Balanseført verdi per 31.januar Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Avskrivningssats, lineært 20% 5 år Note 5 Datterselskap Datterselskap per Forretnings- Eier- Balanseført Firma kontor andel verdi Multipower Manufacturing AS Bærum 100 % Stemme- Egen- Resultat Firma andel kapital 2009 Multipower Manufacturing AS 100 %

9 Note 6 Transaksjoner og mellomværende med nærstående Gjeld til aksjonærer per Springfield AS Lillian B. lsson Totalt 2009 l Det beregnes en rente på selskapets gjeld med 3 % per måned. Gjeld til datterselskap per Multipower Manufacturing AS Kjøp av konsulenttjenster Megard AS Springfield AS U2-Soft fra nærstående selskaper: Sum kjøp fra nærstående selskaper l Fordring pålydende kr mot U2 Soft AS er nedskrevet til 0,- pr Styre leder Jens M. Teigen kontrollerer Springfield AS, Medgard AS og U2-Soft AS. Daglig leder Thomas A. Kielland er styremedlem og indirekte aksjonær i U2-Soft AS. Note 7 Lønn, godtgjørelser, lån m.v. til ansatte og tillitsvalgte mv Lønnskostnader Lønn Arbeidsgiveravgift Andre lønnsrelaterte ytelser Sum Gjennomsnittlig antall årsverk 2 Selskapet har kjøpt konsulenttjenester fra selskaper kontrollert av styreleder Jens M. Teigen og daglig leder Thomas A. Kielland, jf note 6. Godtgjørelse til daglig leder, styre og revisor Lønn til daglig leder Annen godtgjørelse til daglig leder Sum ytelser til styrets leder/daglig leder o Revisjonshonorar Honorar til selskapets revisor utgjorde kr for revisjon og kr vedrørende andre tjenester.

10 Note 8 Skatt Spesifikasjon av årets skattekostnad Avsetning til betalbar skatt Endring i utsatt skatt Regnskapsført skattekostnad o Spesifikasjon av grunnlag for betalbar skatt Resultat før skattekostnad Ikke fradragsberettigede kostnader Endring i midlertidige forskjeller Grunnlag for betalbar skatt Avsetning til betalbar skatt, 28 % Grunnlaget for utsatt skatt/skattefordel per Varige driftsmidler mløpsmidier Sum midlertidige forskjeller/grunnlaget Skattemessig underskudd til fremføring Grunnlaget for utsatt skatt/(skattefordel) Utsatt skatt/(skattefordel), 28 % av grunnlaget for utsatt skatt I samsvar med god regnskapssikk utsatt skattefordel. for små foretak har selskapet ikke balanseført

11 Til generalforsamlingen MULTIPWER AS rg.nr i INTER REVISJN Inter Revisjon slo AS Wergelandsv. 1,0167 slo Tlf.: Fax: Revisor/rg.nr.: N MVA REVISJNSBERETNING FR 2009 Vi har revidert årsregnskapet for MULTIPWER AS for regnskapsåret 2009, som viser et underskudd på kr Vi har også revidert opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og forutsetningen om fortsatt drift. Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noteopplysninger. Regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge er anvendt ved utarbeidelsen av regnskapet. Årsregnskapet og årsberetningen er avgitt av selskapets styre og daglig leder. Vår oppgave er å uttale oss om årsregnskapet og øvrige forhold i henhold til revisorlovens krav. Vi har utført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder revisjonsstandarder vedtatt av Den norske Revisorforening. Revisjonsstandardene krever at vi planlegger og utfører revisjonen for å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet ikke inneholder vesentlig feilinformasjon. Revisjon omfatter kontroll av utvalgte deler av materialet som underbygger informasjonen i årsregnskapet, vurdering av de benyttede regnskapsprinsipper og vesentlige regnskapsestimater, samt vurdering av innholdet i og presentasjonen av årsregnskapet. I den grad det følger av god revisjonsskikk, omfatter revisjon også en gjennomgåelse av selskapets formuesforvaltning og regnskaps- og intern kontrollsystemer. Vi mener at vår revisjon gir et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse. Vi mener at årsregnskapet er avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende bilde av selskapets økonomiske stilling 31. desember 2009 og av resultatet i regnskapsåret i overensstemmelse med god regnskapsskikk i Norge ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge opplysningene i årsberetningen om årsregnskapet og om forutsetningen om fortsatt drift er konsistente med årsregnskapet og er i samsvar med lov og forskrifter. Uten at det har betydning for konklusjonen Det vises til omtale i styrets årsberetning. over, presiseres det at selskapets aksjekapital er tapt. si0,8. april 2010 Inter Revisjo slo AS ~ iji!t~ Jens Petter Hilsen statsautorisert revisor Medlemmer av Den norske Revisorforening

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959)

Multipower AS Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu (org.nr. 982 948 959) ÅRSBERETNING 2008 Virksomhetens art og hvor den drives Multipower AS, og datterselskapet Multipower Manufacturing AS, utvikler og distribuer engangsbatterier

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004

Årsregnskap 2005. 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern. 2005 2004 Note 2005 2004 Årsregnskap 2005 4tech ASA med datterselskap 4tech ASA RESULTATREGNSKAP Konsern 2005 2004 Note 2005 2004 Driftsinntekter 15 164 782 19 507 587 Salgsinntekter av varer og tjenester 10 16 548 082 19 011

Detaljer

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1

Våre eiendommer dine muligheter. Årsrapport 2011. SveaReal AS Årsrapport 2011 1 Våre eiendommer dine muligheter Årsrapport 2011 SveaReal AS Årsrapport 2011 1 SveaReal AS Årsberetning 2011 Virksomhetens art og hvor den drives SveaReal AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom

Detaljer

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001

HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 HOME INVEST ASA årsrapport 2001 I HOME INVEST ASA årsrapport 2001 Årsrapporten er også tilgjengelig i en multimedia showcase og pdf fil www.homeinvest.no/annual 2 4 7 8 10 11 24 Faktaopplysninger/nøkkeltall

Detaljer

Compello Software AS. Arsberetning 2010

Compello Software AS. Arsberetning 2010 Compello Software AS Arsberetning 2010 Virksomhetens art og beliggenhet Compello Software AS utvikler standard programvare for automatisering og effektivisering av administrative prosesser. Selskapet lanserte

Detaljer

Scandi Standard Norway AS Noter til regnskapet for 2013 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntekter ved salg

Detaljer

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441

ÅRSREGNSKAP. Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSREGNSKAP 2010 Organisasjonsnummer: 974 526 441 ÅRSBERETNING 2010 NORDIC SEAFARMS AS MED KONSERN Virksomheten sitt virksomhetsområde er administrasjon av driftsselskaper i konsernet samt omsetning av

Detaljer

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010

Ringnes Park Senter AS. Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsrapport 2010 Ringnes Park Senter AS Årsberetning 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Ringnes Park Senter AS er et eiendomsinvesteringsselskap som gjennom sine datterselskaper

Detaljer

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning

-Årsberetning. -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen 213 Organisasjonsnummer 979 254 r2t -Årsberetning -Ärsregnskap -resultafiegnskap -balanse -noter -Revisjonsberetning Brunstad Kristelige Menighet Drammen ÅnsnpnnrNlNc

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta!

Bauda-konsernet. Innhold. Hovedtall Bauda-konsernet KUNDEN FØRST. Fakta! ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2012 Innhold Bauda-konsernet 2 3 Bauda-konsernet 6 Årsberetningg 8 Resultatregnskap og balanse 10 Noter 14 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 15 Bauda AS 16 Forhandlervirksomheten

Detaljer

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat

Resultatregnskap. Nordic Petroleum AS. Disponering av årsresultat Resultatregnskap Nordic Petroleum AS 2013 2014 Tekst Note 2014 2013 1 5400 640 652 Salgsinntekter 85 589 0 298 305 829 655 Andre driftsinntekter 829 655 298 305 1 838 305 1 470 307 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999.

Årsrapport 1999. Sense Communications International AS. Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Årsrapport 1999 Årsrapport 1999 Sense Communications International AS Adm.dir har ordet Sense Communications International AS startet opp virksomheten i april 1999. Hva har vi oppnådd? Sense har i løpet

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS

Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Noter 2013 NORDIC SEAFARMS AS Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012. 84. driftsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP DRAGEFOSSEN KRAFTANLEGG AS 2012 84. driftsår Innhold: 1. Generelt om Dragefossen Kraftanlegg AS side 2 1.1 Kort informasjon om selskapet side 2 1.2 Selskapets forretningsområder..

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Compello AS. Arsberetning 2011

Compello AS. Arsberetning 2011 Compello AS Arsberetning 2011 Virksomhetens art og tilholdssted Selskapets navn var tidligere Client Computing Europe AS. I 2011 ble Compello Software AS innfusjonert i selskapet. Samtidig skiftet selskapet

Detaljer

Camo AS. Årsregnskap 2004

Camo AS. Årsregnskap 2004 Camo AS Årsregnskap 2004 RESULTATREGNSKAP Note 2004 2003 Driftsinntekter Salgsinntekt av varer og tjenester 0 1 416 414 Annen driftsinntekt 0 31 058 Sum driftsinntekt 0 1 447 472 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember

Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Resultatregnskap Goodtech ASA morselskap 1. januar - 31. desember Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekter 2 19 746 17 313 Sum driftsinntekter 19 746 17 313 Driftskostnader Lønnskostnader 3 22 865

Detaljer

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o

NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o NORSK TILLITSMANN ASA w w w.tru stee.n o This letter to the bondholders is issued in Norwegian only. For further information please contact Norsk Tillitsmann ASA. Til obligasjonseierne i: ISIN: NO 001024422.1

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118

driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 Resultatregnskap Note 2010 2009 driftsinntekter Salgsinntekter 3 7201 7118 Sum driftsinntekter 7201 7118 driftskostnader Lønnskostnader 12 11 840 10 848 Avskrivninger 2 459 372 Nedskrivning av aksjer 5

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO

Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Årsregnskap for 2014 VOKSENOPPLÆRINGSFORBUNDET 0187 OSLO Innhold Resu ltatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetn ing 12 335 568 11 800 760 Prosjektsinntekter Sum driftsinntekter 4 695 024

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493

NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 NORDIC PETROLEUM AS Organisasjonsnummer 976 745 493 Årsberetning 2012 Virksomhetens art og hvor den drives Selskapets virksomhet er leting etter og utvikling av olje- og gassressurser. Selskapets hovedkontor

Detaljer

Telio 2004 - Oppsummering

Telio 2004 - Oppsummering ÅRSREGNSKAP 2004 Telio 2004 - Oppsummering Telio konsernet er gjennom datterselskaper Norges første, største og ledende ITSP (Internett Telephony Service Provider). Selskapet startet kommersielle leveranser

Detaljer

Generalforsamling. Kragerø Golf AS

Generalforsamling. Kragerø Golf AS Generalforsamling Kragerø Golf AS 25. februar 2010 Til aksjonærene i Kragerø Golf AS INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING I KRAGERØ GOLF AS Det innkalles med dette til generalforsamling i Kragerø Golf AS torsdag

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer