Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017"

Transkript

1 Saksprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtedato: Sak: 59/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan Behandling: Representanten Hans Jørn Rønningen (Ap) fremmet følgende forslag: 1. Formannskapet vedtar kommunens samlede inntektsgrunnlag for 2014 med kroner. 2. Kommunestyret vedtar netto på enhetsnivå årsbudsjett for 2014 og økonomiplan for perioden som det framgår av rådmannens budsjettforslag av med følgende endringer: Verbalforslag: A. Frivilligsentralen har stor aktivitet. Med kun en ansatt betyr dette at arbeidsdagene er mer enn fulle. Kommunestyret vil oppfordre til at det etableres et driftsstyre med frivillige for å avlaste daglig leder. Dette gjelder særlig gjøremål som låsing, alarmer og booking av lokaler. B. Kommunestyret ber om at det fremmes sak om vennskapskommuner. Flere kommuner fra f.eks. Polen har vært i kontakt. Det skal utredes hva vi ønsker med dette arbeidet, og om Rygge skal jobbe for å få flere vennskapskommuner, samt på hvilket nivå det skal drives utveksling og samarbeid. Kan det f.eks. være aktuelt å drive en slags solidaritetsarbeid mot kommuner i Europa som er avhengige av en partner i EU-prosjekter? C. Busstilbudet gjennom Halmstad har blitt svært redusert de siste årene. Gjennom dialog med Østfold Kollektiv søkes det å gi innbyggerne et bedre tilbud. D. Halmstad er Rygge kommunes vedtatte sentrum. Det skal utredes hvordan vi kan gjøre Halmstad til et tydeligere sentrumsområde enn det er i dag. Halmstad skal fremstå som et levende lokalsenter. Det skal være trygt å ferdes både til fots og på sykkel, og bilparkering skal skje på angitte områder. Kommunen skal vurdere om offentlig tjenesteyting kan lokaliseres til Halmstad, samt legge til rette for at andre aktører kan etablere seg. E. Kallumjordet har i mange år vært foreslått brukt til boligformål i kommuneplanen. Kommunestyret ber om at områderegulering startes opp. Det er nokså stor etterspørsel etter leiligheter på Kallum og Ekholt, og dette vil

2 være med på å gi et mer variert boligtilbud i et svært sentralt beliggende område. F. Det er viktig å bidra til forståelse for demokratiske prosesser og å rekruttere til fremtidig politisk arbeid. Ungdomsrådet skal gis saker til behandling og ha faste møter. Det gis møtegodtgjøring som til andre kommunale råd og utvalg.

3 G. Administrasjonen oppfordres til å se på regler for permisjon i skoleåret. Store ressurser brukes for å tilrettelegge undervisning for elever som er på ferie, lekser skal rettes og prøver skal tas på nytt. Dette tar tid og penger fra den ordinære undervisningen i skolen. H. Hverdagsrehabilitering er riktig og viktig og krever mye av både aktive innbyggere og aktive ansatte. En stor del av kommunens personell og kompetanse på rehabilitering brukes. Det bør ses på om Rygge f.eks. sammen med regionkommunene skal inngå en intensjonsavtale om rehabiliteringsopphold utenfor det kommunale tjenesteapparatet. I. Det er innført en kommunal egenandel på 20% for tjenester til enslige mindreårige. Vi vet også at antallet enslige mindreårige flyktninger minker. Rådmannen bes utrede om deler av tilbudet til unge flyktninger reduseres, og at bemanning, kompetanse og bolig benyttes i arbeidet med bosetting av flyktninger generelt. J. Kommunens totale behov for vedlikehold kartlegges i disse dager, og kirken har også lagt fram sin liste over tiltak. Rådmannen bes fremme en helhetlig plan for gjennomføring av de viktigste vedlikeholdsoppgavene senest i juni K. Budsjettet for 2014 revideres i juni Økonomi: Frukt og grønt i skolen avvikles til høsten (drift et halvår)= Kulturskoletimen avvikles til høsten Til disposisjon: kr Nytt tiltak: 0.6 ÅV til stilling for oppfølging av barn med foreldre med rus/psykiatriutfordringer. ( kr) Nytt tiltak: Etterutdanning av lærere, kr Rygge kommune står foran store investeringer. Det foreslås ikke ytterligere investeringer utover rådmannens forslag. 3. Rådmannen gis fullmakt til å foreta justeringer som ikke er av prinsipiell betydning innenfor de totale netto driftsrammene. 4. Rådmannen gis fullmakt til å omdisponere midler fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet i de tilfeller der det ikke gir varige konsekvenser for driftsutgiftsnivået, samt for å oppfylle forskriftskrav. 5. Kommunestyret gir sin tilslutning til målene som framgår i det overordnede målekartet og til mål for tjenesteområdene.

4 6. Kommunale avgifter og betalingssatser for 2014 fastsettes slik det framgår av egen oversikt i rådmannens forslag til årsbudsjett og gjøres gjeldende fra Rådmannen gis fullmakt til å oppta lån i henhold til lånefinansiering av vedtatte investeringer for 2014 med kroner. 8. Rådmannen gis fullmakt til opptak av lån med kroner i formidlingslån i Husbanken i forbindelse med innvilgelse av startlån. 9. Rådmannen gis fullmakt til å ta opp likviditetslån på inntil kroner gjennom en trekkrettighet i DnB, jfr. kommunens bankavtale. 10. Eiendomsskatten utskrives i 2014 med 2,9 promille og med et bunnfradrag i henhold til kommunestyrets budsjettvedtak for Den betales i 4 terminer. 11. Kommunestyret vedtar å bruke maksimale satser for skatt på inntekt og formue som fastsettes av Stortinget ved endelig behandling av statsbudsjettet for Representanten Else Margrethe Halvorsen (H) fremmet følgende forslag: ØKING AV RÅDMANNENS FORSLAG Styrking av skolebudsjettet til kompetanseheving og økt lærerdekning Økt bemanning ved Frivilligsentralen Økt bemanning i Bankveien Økt tilskudd til Biblioteket Grunnlovsjubileet Økt tilskudd lag og foreninger Rygge museum/historielag Bidrag til Campus Moss Etablering av døgnplasser/ 4 plasser i dobbeltrom Ryggeheimen Sum økte poster INNDEKNING Rådmannens pott Antatt høyere skatteanslag Virkning konkurranseutsatt renhold Endret statsbudsjett- inntekter fra staten, SUM INNDEKNING

5 Investeringsbudsjettet foreslås endret med disse tilleggene: Nødvendig bygningsmessig oppgradering av Larkollen, Ekholt og Rygge kirker: kr Vedlikehold og oppgradering av Bygdetunet: kr Forslag til verbalpunkter 2014 ( ) 1) Rådmannen utreder konkurranseutsetting av renholdstjenesten. Utredningen legges fram for Formannskapet i løpet av første tertial ) Med tanke på miljøgevinst og hensiktsmessig transport, byttes tjenestebilene i Rygge Kommune ut med EL-biler. Det opprettes flere ladestasjoner for effektiv utnyttelse av EL-bilene. 3) Bruken av boligene i Bankveien utredes ytterligere. Boligene fylles opp med beboere. De bemannes i henhold til behov. 4) Nærværsprosenten blant de ansatte i kommunen er for lav. Det vil si at sykefraværsprosenten er for høy. Det har vært liten bedring å spore de senere årene. Rådmannens arbeid med nærvær og fraværsproblematikken intensiveres derfor med tanke på å få ned sykefraværet i kommunen. 5) I 2014 vil det være 2248 personer over 67 år i Rygge. Antall eldre over 80 år er økende. Pt må kommunen kjøpe plasser på sykehjem utenfor bygda. Dette er en uheldig utvikling. Høyre støtter Rådmannen i at omsorgsboliger og bofellesskap kan være et alternativ til sykehjemsplasser. Samtidig må målet om et tilstrekkelig antall sykehjemsplasser i egen kommune opprettholdes. 6) Rådmannen sørger for at det innenfor budsjettet settes av midler til en økning av utgifter til BPA, som nå blir lovfestet, og derved kan føre til krav fra flere brukere. 7) Foreldrebetalingen i SFO økes ikke. Driften effektiviseres innen den betalingen som foreligger pr nå. 8) Bunnfradraget i eiendomsskatten fjernes. Promillesatsen senkes fra 2,9 0/00 til 2,7 0/00. Dette vil gå opp i opp økonomisk og gi en mer rettferdig fordeling av eiendomsskatten enn slik den fungerer nå.

6 Representanten Erik Szkutak (Frp) fremmet følgende forslag: Note Post Fjerning av rentebuffer Gradvis utskifting av gamle gatelykter til energibesparende LED-lykter Reduksjon i sosialhjelpsutgifter Aktiv søking av prosjektmidler Avvikling av Rygge næringslivsforum Overføringer fra interkommunale selskaper Reduksjon i 10 stillinger etter "Vestbymodellen" når IA-avtalen går ut Opprettholdt tilskudd til ressurskrevende brukere i statsbudsjettet Ytterligere effektivisering i helse- og omsorgssektoren - BDO-rapporten Konkurranseutsette vaktmestertjenesten Konkurranseutsette renholdstjenesten Leie sykehjemsplasser Økning i frie inntekter, ref. nytt statsbudsjett Reduserte kostnader i forb. Med spesialpedagogikk i skolen Frukt og grønt, ref. nytt statsbudsjett Økt makspris for barnehageplass. Ref. nytt statsbudsjett Redusert innbyggertilskudd, ref. nytt statsbudsjett Innkjøp av læremidler Tilskudd til natteravnene Utrede alternativer til tjenestepensjon Reduksjon av egenandel ved leie av offentlige bygg for frivillige org Innføring av trådløse brannalarmer til sengeliggende og bev.hemmede Økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen (bassenget) Gjeninnføre Ruskenaksjonen. (Gratis levering av avfall) Midler til anti mobbeprogram i barnehage og skole Støtte til økt kulturtilbud ved Ryggeheimen Økning av tilskudd til leirskoleopphold Forbedring av kyststien langs Vansjø på Øreåsen Utredning for legging av kunstgress på Park Lane i Larkollen Gratis strøsand til eldre og svake Ny BDO-rapport på resten av tjenestetilbudet i kommunen Utbedring av grusbanene på Øreåsen Ansette to nye lærlinger Reduksjon av eiendomsskatten - Økt bunnfradrag Sum

7 Noter: 1. Rentebufferen rådmannen har lagt inn i budsjettet fremstår som unødvendig sett i forhold til antatt renteutvikling. 2. Se verbalforslag B. 3. Se verbalforslag C. 4. Det er store muligheter for å søke prosjektmidler fra flere hold for å bidra til å finansiere gode tiltak. Rygge kommune skal i fremtiden være mer aktive på denne fronten, og det utpekes en egen resursperson for dette feltet innenfor dagens administrasjon. 5. Aktiviteten i Rygge næringslivsforum er svært lav, og fremstår som unødvendig, ettersom vi er medlem av Mosseregionens næringsforum. Virksomheten avvikles. 6. Overføringene fra MOVAR økes, da selskapet ikke lenger skal ha like mye frie midler til disposisjon som de tidligere har hatt. 7. IA-avtalen går ut i år, og har ikke gitt ønsket effekt mtp. sykefravær. Det gjennomføres en stillingsreduksjon på 10 årsverk, etter samme modell som Vestby brukte i Det forventes en halvårseffekt i 2014 og full effekt i resterende år. 8. Midlene til ressurskrevende brukere opprettholdes på samme nivå som tidligere år i det nye statsbudsjettet. 9. Det ligger fortsatt rom for ytterligere effektivisering innen helse- og omsorgssektoren. Dette følges opp med bakgrunn i BDO-rapporten. 10. Vaktmestertjenesten/drift og vedlikehold konkurranseutsettes, med mål om økt kostnadseffektivitet. Det legges inn en halvårseffekt i 2014, og full effekt i resterende år. 11. Renholdstjenesten konkurranseutsettes, med mål om økt kostnadseffektivitet. Det legges inn en halvårseffekt i 2014, og full effekt i resterende år. 12. Det innføres alternative avtaler for de 4 sykehjemsplassene som skal leies i perioden. Tilbud som fungerer som "sykehjemshotell" til en døgnpris på kr ,- foretrekkes. 13. Kommunenes frie inntekter økes med kr ,- i statsbudsjettet. Det forventes at Rygge får sin del. 14. Spesialpedagogikk i skolen har lenge vært i fokus, uten at dette har gitt særlige resultater. Det forventes at kostnadene på dette feltet reduseres, ettersom Rygge kommune bruker langt mer ressurser enn sammenlignbare kommuner. 15. Kravene til frukt og grønt i skolen faller bort, men bevillingene opprettholdes i statsbudsjettet. Ordningen avvikles. 16. Maksprisen for barnehageplass øker i statsbudsjettet. Dette medfører en merinntekt. 17. Innbyggertilskuddet reduseres i det nye statsbudsjettet. Dette medfører en mindreinntekt. 18. For at kommunen skal kunne tilby god undervisning til sine elever, er det grunnleggende viktig med godt oppdatert undervisningsmateriell av god kvalitet. Tilskuddet økes, og det fokuseres på IKT. 19. Natteravnene er et viktig nærmiljøtiltak, og det settes av midler for å støtte deres arbeid.

8 20. Det vurderes alternative løsninger for kommunens tjenestepensjon. Eventuelt et interkommunalt samarbeid, ettersom andre kommuner i regionen har egne pensjonskasser. 21. Det er viktig at Rygge kommune legger godt til rette for det frivillige arbeidet som gjøres i kommunen. En reduksjon i egenandelen for leie av offentlig bygg vil stimulere til økt aktivitet. 22. Det er viktig at sengeliggende og bevegelseshemmede personer i Rygge skal kunne føle seg trygge. Det investeres derfor i trådløse brannalarmer. 23. Det har blitt signalisert ønsker om økt tilbud for reumatikere i Ryggehallen. Dette er et viktig tiltak og tilskuddet for drift av bassenget økes. 24. Ruskenaksjonen gjeninnføres. Den praktiske gjennomføringen vurderes av rådmannen, og det ses på mulighetene for at oppgaver kan settes ut til frivillige lag og foreninger. 25. Mobbing er et problem som preger mange elevers skolehverdag. Rygge kommune tar dette problemet på alvor, og setter av midler til anti mobbeprogram. 26. Se verbalpunkt Q. 27. Leirskole prioriteres, og det settes av midler til at dette kan gjennomføres på vanlig måte. 28. Kyststien langs Vansjø på Øreåsen forfaller. Det bevilges midler til utbedring av stien, helst i samarbeid med NAV for sysselsetting av sosialklienter. 29. Det har blitt signalisert ønske om kunstgressbane på Park Lane i Larkollen. Dette utredes i perioden, i samarbeid med det lokale idrettsmiljøet. 30. Det er viktig at kommunens eldre og svake føler seg trygge på vinterstid. Det deles derfor ut gratis strøsand for å bidra til å redusere fallskader. Dette organiseres gjennom frivillighetssentralen. 31. Det bestilles en ny BDO-rapport som skal fokusere på sparetiltak i hele kommunens drift og tjenesteproduksjon. Målet med prosessen er å øke kommunens økonomiske handlingsrom på både kort og lang sikt, for å kunne være i stand til å bygge opp fondsreserver og fjerne eiendomsskatten i løpet av planperioden. 32. Grusbanene på Øreåsen utbedres. Det vurderes muligheter for legging av gress/opprettelse av parkanlegg på den ene banen. 33. Det er et stort behov for lærlingplasser i kommunen. Det opprettes to nye lærlingstillinger. 34. Eiendomsskatt er en usosial beskatning som rammer de svakeste hardest, og det er derfor viktig at Rygge kommune tilpasser driften til sine ordinære inntekter. Eiendomsskatten reduseres med kr ,- i 2014, og målet er å fjerne den totalt i løpet av perioden. Dette gjøres gjennom bunnfradrag, da dette er den mest sosiale måten.

9 Verbalforslag A. Rådmannen praktiser en streng budsjettdisiplin i administrasjonen og alle enheter, samtidig som den eksterne gjennomgangen av kommunens tjenesteproduksjon pågår. Alle politiske hovedutvalg skal månedlig få utsendt en økonomirapport for sitt område. Disse skal gjennomgås på nærmeste utvalgsmøte. B. Vestby kommune sparer årlig store summer fordi de har skiftet ut gamle gatelykter til energibesparende LED-lykter. Det samme gjøres i Rygge. Rådmannen igangsetter dette arbeidet så raskt som mulig, og det settes av midler i investeringsbudsjettet til utskiftning av lyktene. Samtidig vurderes behovet før økt gatebelysning på utsatte strekninger i Rygge kommune. C. Kostnadene til kommunal sosialhjelp har økt kraftig de siste årene. Her settes det inn grep og det innføres arbeidsplikt for friske sosialklienter. D. Det utredes muligheter for energiøkonomiserende tiltak som jordvarme i kommunale bygg hvor dette er hensiktsmessig. Muligheter for støtteordninger vurderes. E. Rygge kommune skal påse at Ekholt ballklubb og Ekholt speidergruppe har egnede lokaler inntil ny felles ungdomsskole er ferdigstilt. F. Delegeringsreglementet revideres innen utgangen av Det rettes fokus på at de forskjellige hovedutvalgene skal få økt innsyn i avslagssaker. G. Ansvaret for arrangering av eldrefest på 17. mai delegeres til eldrerådet. H. Innen utgangen av februar 2014 skal rådmannen ha laget en fullstendig oversikt over alle eiendommene og tomtene Rygge kommune eier. I denne oversikten skal det komme tydelig frem hvilke eiendommer som kan selges og hva som er sannsynlig verdi. Dette for å kunne frigjøre kapital til fremtidige investeringer og redusere gjeldsnivået i kommunen. I. Alle nye bedrifter som etablerer seg i Rygge kommune skal f.o.m. 1. mars 2014 mota et velkomstbrev fra kommunen, der vi takker for at de velger å etablere seg i kommunen vår. I brevet skal de også få direkte kontaktinformasjon til nøkkelpersoner som de kan få bruk for, f.eks. ved byggesaker, reguleringer, helse og annen nyttig informasjon. J. Rådmannen bes å utrede muligheten for at Rygge kommune skal kunne innvilge individuelle søknader om fritak fra eiendomsskatt for husstander som tjener under 2G Dette betyr at enslige minstepensjonister slipper å betale eiendomsskatt etter innsendt søknad.

10 K. Rådmannen utreder mulighetene for å endre kommunens rutiner for oppfølging av pedagognormen i de kommunale barnehagene. Spesielt med tanke på hvordan barnehagene i dag deler de forskjellige aldersgruppene, og om dette kan gjøres på en mer kostnadseffektiv måte. L. Hvis kommunen i økonomiplanperioden mottar ekstraordinære inntekter skal disse kun disponeres etter avtale med Formannskapet. M. Fylkeskommunens busstilbud i Rygge er ikke tilfredsstillende. Flere lokalmiljøer i kommunen opplever at det er alt for få bussavganger, og dette gjør det vanskelig å reise kollektivt. Rygge kommune skal i perioden arbeide aktivt mot Østfold kollektivtrafikk for å øke hyppigheten i antall bussavganger på utsatte strekninger i kommunen. Det vurderes også et kommunalt tilbud som et supplement til det fylkeskommunale. Gjerne som OPS med lokalt næringsliv. N. Flere strekninger på det fylkeskommunale veinettet mangler tilfredsstillende belysning. Som eksempler nevnes Fylkesvei 355 i områder med gangveier og utsatte krysningspunkter. Det jobbes aktivt opp mot fylkeskommunen for å bedre situasjonen. O. Rygge kommune går i tett dialog med Statens vegvesen og Østfold fylkeskommune om forsterket innsats for gange- og sykkelveier. Dette for å øke sikkerheten for våre myke trafikanter. Kommunale strekninger som for eksempel øst-vestaksen ved Rygge Storsenter prioriteres også. P. Gange- og sykkelveier prioriteres høyere på vinterstid. Særlig med tanke på strekninger som er hyppig brukt av skoleelever og frivillige lag og foreninger. Q. Det er viktig at kommunens sykehjem ikke bare er et sted man får pleie, men som også bidrar til trivsel og verdighet for sine beboere. Fjorårets bevillinger har gitt en positiv effekt, og det satses derfor videre. Det bevilges midler til økt kulturaktivitet på Ryggeheimen, som går beboerne direkte til gode. Kulturelle utflukter prioriteres. R. Det rapporteres om ugunstig regulering av trafikken på Heimdalenga. Dette er et område med barnehage og mange barnefamilier. Det vurderes derfor trafikkregulerende tiltak, som innføring av 30-sone. S. Dagens trafikale løsninger i Høyden-område er ikke tilfredsstillende med tanke på sikkerhet og trafikkflyt. Tiltak vurderes.

11 T. Rygge kommune vurderer etableringen av en badminton-arena innenfor eksisterende kommunale idrettsbygg eller fremtidig flerbrukshall. U. Det utredes egne områder for bruk av vannscooter og snøscooter i Rygge kommune. V. Det vurderes parkeringsregulerende tiltak i området rundt Rygge Sivile Lufthavn. W. I skjenkesaker skal Rygge kommune legge økt vekt på vilkårene for det private næringslivet. Investeringsbudsjett 0,8 mill. til kjøp av nye PCer og smartboard i skolen. 0,3 mill. til utskiftning av gatelykter til energisparende LED-lykter. 0,2 mill. til oppretting av røykerom på Ryggeheimen i henhold til nytt regelverk. Ordfører Inger-Lise Skartlien (Ap) fremmet følgende omforent forslag: «Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan , samt fremlagte forslag fra partiene Ap, H, Frp og V legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 12.desember 2013.» Votering Omforente forslag enstemmig vedtatt. Vedtak i Formannskapet: Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan , samt fremlagte forslag fra partiene Ap, H, Frp og V legges ut til alminnelig ettersyn. Endelig vedtak fattes i kommunestyrets møte 12.desember 2013.

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017

Saksprotokoll. Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 12.12.2013 Sak: 94/13 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 13/1879 Tittel: Saksprotokoll: Budsjett 2014 og Økonomiplan 2014-2017 Behandling: Representanten

Detaljer

SAKSPAPIRER Formannskapet

SAKSPAPIRER Formannskapet SAKSPAPIRER Formannskapet Saksbehandler: Åsmund Rådahl Arkiv: 151 &75 Arkivsaksnr.: 10/2310 Saksprotokoll: ØKONOMIPLAN 2011-2014 Sak nr.: Utvalg Møtedato 40/10 Arbeidsmiljøutvalget 22.11.2010 23/10 Eldrerådet

Detaljer

Politikk er å ville.

Politikk er å ville. Politikk er å ville. Olof Palme 1 Halden kommune Budsjett 2014 Halden kommune skal være et godt sted for innbyggerne, en kommune i vekst med utvikling og miljø som sentrale temaer. Formannskapet har det

Detaljer

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert)

Saksframlegg. Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Søgne kommune Arkiv: 145 Saksmappe: 2013/1668-36972/2013 Saksbehandler: Ståle Øverland Dato: 15.11.2013 Saksframlegg Rådmannens forslag til økonomiplan 2014-2017 og årsbudsjett 2014 (oppdatert) Utv.saksnr

Detaljer

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013

Handlingsprogram 2014-2017. VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Handlingsprogram 2014-2017 VedtaƩ i kommunestyret 17.12.2013 Lier kommunes handlingsprogram 2014-2017 ble vedtatt i kommunestyret 17.12.2013. Saksfremlegget til behandlingen besto av rådmannens beslutningsgrunnlag

Detaljer

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti

HØP 2013-2016 AHS/CB. Stavanger Arbeiderparti HØP 2013-2016 AHS/CB Stavanger Arbeiderparti 21.11.2012 Arbeiderpartiets alternative budsjett Budsjett 2013 Fellesskap gir nye muligheter! Handlings- og økonomiplan 2013 2016 Forsidebilde tatt fra Rådhuset

Detaljer

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018

Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Ås kommune www.as.kommune.no Handlingsprogram med økonomiplan 2015-2018 Vedtatt av kommunestyret 10. desember 2014 Ås kommune Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1. Hovedtrekk og profil i handlingsprogrammet

Detaljer

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet

Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017. Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Rådmannens forslag til Handlingsprogram 2014-2017 Spørsmål og svar til handlingsprogrammet Innledning Rådmannen vil i dette dokumentet besvare spørsmålene fra partiene. Det er innkommet totalt 104 spørsmål.

Detaljer

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune

Foto: Stig Eriksen. Rådmannens forslag 3.november 2011. Verbaldel. Rygge kommune Foto: Stig Eriksen Rådmannens forslag 3.november 2011 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2012 og økonomiplanperioden

Detaljer

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12

Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Behandling Dato Byrådets innstilling 27.11 Offentlig ettersyn 27.11-12.12 Kommunestyret 12.12 Innholdsfortegnelse Byrådets budsjetterklæring... 3 Byrådsavdeling for finans... 5 Byrådsavdeling for næring,

Detaljer

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015

Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 Økonomiplan 2012-2015 www.alta.kommune.no 2 INNHOLDSOVERSIKT 1 RÅDMANNENS SAKSFRAMLEGG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLAN... 5 1.1 Budsjett 2012 Rådmannens kommentarer... 5 1.2 Driftsbudsjett...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18

HANDLINGSPROGRAM 2015-18, ØKONOMIPLAN 2015-18 1 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan 215 18 og budsjett 215 HANDLINGSPROGRAM 215 18, ØKONOMIPLAN 215 18 OG BUDSJETT 215 Vedtatt Kommunestyret 11.12.214 sak 14/62 2 Handlingsprogram 21518, Økonomiplan

Detaljer

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl.

Nøtterøy kommune. Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite. Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Fast bygge- og vedlikeholdskomite Møtedato: 26.11.2013 Møtested: Teknisk sektor møterom Møtetid: Kl. 09:00 Forfall meldes til politisk sekretariat. Varamedlemmer møter

Detaljer

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER

17/14 KJØP AV TOMTER MED FORMÅL BOLIGBYGGING I FOSBY SENTRUM GRUNNGITTE SPØRSMÅL ETTER 20 I REGLEMENT FOR UTVALG. FORESPØRSLER MØTEINNKALLING Formannskapet innkalles til møte på Rådhuset Tirsdag 26.08.2014 kl. 13:30 ( Merk dag ) Vararepresentanter møter kun ved spesiell innkalling. SAKSLISTE: GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA FORRIGE

Detaljer

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller

Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Sentrum-venstrepartienes forslag til budsjett for 2014 og økonomiplan for 2014-17 Budsjett Trondheim 2014 Et budsjett for en by med mindre forskjeller Budsjett Trondheim 2014 1 innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse

Detaljer

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009

Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 Molde kommune Budsjett og økonomiplan 2006-2009 K-sak: 78/05 F-sak:139/05 Vedtatt av Molde kommunestyre 15 desember 2005 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Behandling av budsjett og økonomiplan 2006 2009 5 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte

MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte MØTEPROTOKOLL med forbehold om godkjennelse i neste møte Organ: Kommunestyret Dato: 09.12.2014 Tid: Kl. 13.00 Sted: Asker rådhus Under ledelse av: Ordfører Lene W. Conradi Tilstede: Forfall: Kommunestyrets

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: GODKJENNING AV FORMANNSKAPETS MØTEPROTOKOLL FRA 27.11.2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO BGR-14/564-46 106592/14 02.12.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.12.2014 Stavanger

Detaljer

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende.

KRØDSHERAD KOMMUNE. Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. KRØDSHERAD KOMMUNE ÅRSBUDSJETT FOR 2008 ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2008 2011 Årsbudsjettet er første år i økonomiplanen og bindende. Økonomiplanen for øvrig er retningsgivende. Vedtatt av Krødsherad kommunestyre

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak

Handlings- og økonomiplan 2015-2018. 1.1 Hovedvedtak Handlings- og økonomiplan 2015-2018 VEDTATT BUDSJETT 1 Bystyrets vedtak 1.1 Hovedvedtak 1 1.1 Hovedvedtak Bystyrets flertallsvedtak Bsak 184/14 1. Bystyret godkjenner det fremlagte forslag til Handlings-

Detaljer

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013

Handlingsprogram 2014 2017 Arendal kommune 2013 1. INNLEDNING... 5 2. STRATEGI FOR BÆREKRAFTIG STRUKTUR... 7 2.1 Arendal 2023... 7 2.2 Kommunelovens krav til budsjettet... 7 2.3 Oversikt over tiltak... 8 2.4 Saldering av budsjettet for 2014... 8 3.

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10

HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011. Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 HOLE KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2011 2015 ÅRSBUDSJETT 2011 Vedtatt av Hole kommunstyre 13.12.2010 sak 075/10 INNHOLDSFORTEGNELSE Kommunestyrets vedtak:... 3 1. Forord... 6 2. Budsjettprosessen... 6 3. Kommunens

Detaljer

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag

Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag Side 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Forslag til vedtak... 6 2.1 Økonomiplan 2015-2018... 6 2.2 Årsbudsjett 2015... 6 2.3 Brukerbetalinger, gebyrer

Detaljer

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1

Årsbudsjett 2015. Økonomiplan 2015-2018. Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Årsbudsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Rådmannens forslag 25.11.2014 Hefte 1 Innholdsfortegnelse FORSLAG TIL ÅRSBUDSJETT OG ØKONOMIPLANVEDTAK... 2 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 STATLIGE FOKUSOMRÅDER...

Detaljer

STYRINGSDOKUMENT 2015

STYRINGSDOKUMENT 2015 STYRINGSDOKUMENT 2015 BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 HANDLINGSDEL SAMFUNN 2015 PRIORITERINGER OG MÅL FOR VIRKSOMHET VEDTATT AV GJØ VIK KOMMUNESTYRE 18.DESEMBER 2014 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Side VEDTAK

Detaljer

I Modum strekker vi oss lenger

I Modum strekker vi oss lenger Modum kommune I Modum strekker vi oss lenger Arne Sørensen ØKONOMIPLAN 2013-2016 BUDSJETT 2013 Vedtatt av kommunestyret Vikersund, 14.12.2012 BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 1 INNLEDNING... 2 2 FORUTSETNINGER

Detaljer

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN

BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN FAUSKE KOMMUNE BUDSJETT 2005 ØKONOMIPLAN 2005-2008 1 FORORD. 4 1. FORSLAG TIL VEDTAK. 5 1.1 ØKONOMIPLAN. 5 1.2 BUDSJETT 2005. 5 2.0 UTFORDRINGER OG RETNINGSLINJER 6 2.1 KOMMUNEPLANENS FORUTSETNINGER. 7

Detaljer

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø

Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø Felles budsjettforslag fra Samarbeidspartiene i Tromsø BUDSJETT 2015 ØKONOMIPLAN 2015-2018 FOR ET RETTFERDIG OG SOLIDARISK TROMSØ 1 INNHOLD BUDSJETT 2015... 1 INNHOLD... 2 BUDSJETTERKLÆRING... 3 ENDRINGER...

Detaljer