Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Komfyrvakt vernar bustader mot brann"

Transkript

1 Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader mot brann Halvparten av alle bygningsbrannar i Noreg har elektrisk årsak. Men komfyrvakt, nye normer og riktig bruk av skøy eleidningar gir positive resultat. Sjå side 10 Finn nye it-løysingar 2 M e i re ff e k t i v t straumnett 3 Mysteriet bak straumprisen 4

2 Mot framtida i toppfart ENERGI FORLAG AS Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Framtidsteknologi blir teken i bruk når Energi- Noreg skal moderniserast. Ei ny it-løysing blir utvikla for å gjere datahandteringa raskare. EI REKKJE ENDRINGAR skal gjere forsyninga av straum raskare og meir effektiv, og det blir utarbeidd fleire løysingar som byggjer på informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Smarte straummålarar (AMS) er allereie på veg inn i norske heimar. No blir it-løysinga elhub utvikla for å handtere all datatrafikken på oppdrag frå Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Seniorrådgivar Kalle Ellinggard i NVE meiner elhub er viktig for kundane. Dette er eit stort steg. Med elhub kan det utviklast nye tenester som gir større nytte for kundane. I tillegg kan avrekning og fakturering av straum og nettleige gjerast meir effektivt og til ein lågare kostnad. Personvern. Elhub oppstår som eit resultat at det vil bli bli henta inn meir detaljerte data om straumforbruket til nordmenn i framtida. Denne informasjonen skal brukast til å gjere straumforsyninga sikrare og rimelegare for forbrukarane, men gir også auka lagring av personopplysningar. Med desse oppysningane samla i éin datasentral kan Det blir utarbeidd ei rekkje it-løysingar som byggjer på kommunikasjonsteknologi. Smarte straummålarar er på veg inn i norske heimar. No blir løysinga elhub utvikla. konsekvensane ved eit datainnbrott bli større enn dersom opplysningane ligg lagra hos fleire nettselskap. Vi bør likevel ikkje vere redde for at personopplysningar kjem på avvegar, meiner Elllinggard og viser til detaljerte tryggingskrav. Sjå også side 13. FOTO: SIGBJØRN SANDSMARK/DN Om auka datatrafikk Med elhub og innføringa av smarte straummålarar (AMS) vil straumavlesinga gå føre seg automatisk; du kan følgje straumprisane time etter time gjennom døgnet, og det vil bli lettare å byte straumleverandør. Straumleverandørane får betre informasjon om kundane, og dei kan dermed skreddarsy avtalar slik at dei passar betre til ulike kundegrupper. Betre informasjon om straumforbruket skal leggje til rette for meir effektiv drift og utvikling av straumnettet. Dermed kan ein redusere behovet for å byggje nett, gjennom reduksjon av forbrukstoppane i nettet, og spare kundane for kostnader over nettleiga. AMS skal vere installert i alle norske heimar innan 1. januar Elhub skal setjast i drift innan 1. oktober Ansvarleg redaktør Fredrik Kveen Tlf: Abonnement Bård Knutsen Tlf: Mobil: Produksjon Artko Grafisk Produksjon Tlf: Design Anette Stabenfeldt Utgiver Energi Forlag AS Energi Forlag AS eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group AS Kjære lesar I DENNE UTGÅVA av Vår Energi vil du bli betre kjend med Reitenutvalet og dei konklusjonane utvalet har lagt fram. Målet har vore å få vurdert korleis straumnettet kan utviklast langsiktig og meir effektivt. For nettet krev stadig større ressursar, og du og eg må betale. Synest du at straumprisen er høg? Straumprisen er avhengig av forbruk, produksjon og vêr og kan svinge mykje frå månad til månad. Men visste du at etter 1990 har straumprisen i gjennomsnitt berre vist ein svak auke. I kroner og øre vil straumprisane etter alt å dømme auke svakt også dei næraste åra. Er vi forbrukarar heldige, kan auken bli mindre enn den generelle prisauken. Elhub er eit omgrep straumforbrukarar etter kvart vil bli kjende med. På denne sida og inne i bladet fortel vi meir om elhuben og kva han vil få å seie for innføringa av AMS eller smarte nett. Det går mot haust og vinter og ein periode av året der brannar med elektriske årsaker oppstår oftare enn elles. På sidene med gode råd kan du lese meir om dette og om effektiv energibruk og straumsparing. Det tradisjonelle premiekryssordet er med og også kunnskapskonkurransen. Kvar av dei har ein dab-radio som premie. God lesing! Fredrik Kveen Ansvarleg redaktør Vår Energi har som formål å gi deg informasjon om kraftmarknaden og kva du kan gjere for å påverke straumrekninga. Magasinet inneheld blant anna råd og tips om straumsparing og branntryggleik, og vi håper at innhaldet kan gi betre forståing for korleis kraftmarknaden fungerer. 2

3 Vil gjere straumnettet meir effektivt Nettet krev stadig auka ressursar; du og eg må betale. Korleis bør straumnettet utviklast langsiktig og meir effektivt? EI EKSPERTGRUPPE, OPPNEMND av Olje- og energi departementet, har sett på korleis nettstrukturen bør vere i Noreg i framtida. Forslaga frå utvalet, kalla Reiten-utvalet etter leiaren Eivind Reiten, har vore ute på høyring i ulike instansar, og er framleis ikkje vedtekne. Vår Energi har undersøkt korleis somme av forslaga kan påverke deg som straumkunde. Dei tre medlemmene i Reiten-utvalget: Leiaren Eivind Reiten, tidlegare olje- og energiminister og konsernsjef i Norsk Hydro, Kristin Bjella, styreleiar og patnar i Advokatfirmaet Hjort, og Lars Sørgard, økonomiprofessor ved Norges Handelshøyskole. Forslag 1 Skiljet mellom monopolverksemd og konkurranseutsett verksemd må bli skarpare. Nettdrift er eit naturleg monopol i Noreg, ettersom det ikkje er samfunnsøkonomisk mogleg å byggje fleire konkurrerande straumnett. Kraftproduksjon og sal er derimot konkurranseutsette. Dei fleste selskapa driv både med konkurranse utsett verksemd og monopolverksemd. Og det er her Reiten-utvalet tilrår å skilje klarare mellom verksemdene for alle selskapa og ikkje berre dei største. Konsekvensar for deg + Formålet med framlegget er å sikre at det er betre innsyn i dei ulike aktivitetane til selskapa og styrkje konkurransen i den konkurranseutsette delen av verksemda. Sterkare konkurranse kan føre til at utgiftene dine til kraft blir lågare. - Det har vore reist innvendingar mot denne tilrådinga, særleg frå dei som legg vekt på fordelane med små og lokale nettselskap. Kravet om funksjonelt skilje medfører at tilsette ikkje kan styre både nettverksemd og anna verksemd samtidig. Dette råkar mindre selskap ekstra hardt fordi dei har eit tverrfagleg miljø som blir brukt på tvers av dei ulike områda av verksemda. Alternativt må desse selskapa tilsetje fleire, som vil medføre auka kostnader, reduserte inntekter og auka nettleige. Dersom dette ikkje går, kan selskapa slå seg saman med andre, slik at det blir færre, men større selskap. Då risikerer du at ditt lokale everk blir borte. Forslag 2 Nokre store nettselskap skal få ansvaret for samordning med nettutvikling i større geografiske område. Konsekvensar for deg + Sterkare samhandling og auka samordning kan gjere nettutvikling meir effektiv. Som kunde finansierer du nettutbygging gjennom nettleiga, og kostnadskutt gjennom betre koordinering kan slå positivt ut i nettleiga. - Selskapa som får ekstra ansvar, vil kunne få styringsrett over dei andre selskapa. Dei vil kunne påleggje andre selskap kostnader som ikkje er ønskelege sett frå «desse» selskapa. Forslag 3 Jamvel om det har vore debattert lenge om vi har for mange nettselskap i Noreg, meiner Reiten-utvalet at talet på nettselskap ikkje er det viktige. Likevel kan det sjå ut som at fleire av forslaga, blant anna dei to som er nemnde over, vil kunne føre til at dei minste nettselskapa kan bli borte. Varsla kommunesamanslåingar frå regjeringa vil føre til at fleire nettselskap slår seg saman. Det er liten skilnad i den gjennomsnittlege effektiviteten til små og større selskap, slik det går fram av rapporten. Samtidig er skilnadene størst blant dei små selskapa, der vi finn både dei minst og mest effektive. Blant dei større selskapa er effektiviteten jamnare. Konsekvensar for deg + / - Dersom dei minste selskapa blir borte, kan du som kunde ende opp med å betale mindre eller meir i nettleige alt etter kor effektivt nettselskapet ditt er. Mindre nettselskap driv ofte i grisgrendte strok der det er færre til å dele på rekninga. + Større nettselskap kan oppnå stordriftsfordelar som betre utnyttar kompetansen og kan velje kostnadseffektive løysingar. Samtidig må vi hugse at skilnaden i effektivitet gjennomsnittleg var liten mellom dei små og store selskapa, slik det framgår av Reiten-rapporten. - Fleire hevdar at det er samfunns økonomisk viktig å oppretthalde små kraftselskap.dei er med på å halde oppe lokalsamfunna med arbeidsplassar, utbygging av infrastruktur som breiband, sponsing og beredskap. Dette kan bli borte med færre og større selskap og få konsekvensar for lokalsamfunnet blant anna ved at kompetansearbeidsplassar blir borte. Fordelen av lokal kunnskap til både nettet og det dette har å seie for beredskapen kan også bli borte med større energiverk og lengre avstandar. FOTO: OED 3

4 Mysteriet bak utviklinga av straumprisen Å spå framtidsprisane på straum er ikkje enkelt. Ekspertane våre har likevel forklart oss korleis samanhengane er. STRAUMPRISANE I MARKNADEN vil truleg auke svakt i kroner og øre dei næraste åra. Dette kallar vi dei nominelle prisane. Dersom vi gir opp framtidsprisane i realpris, kan straumen bli rimelegare framover. Svak auke. Trass i sterke årlege variasjonar er den generelle trenden at dei nominelle straumprisane i Noreg har auka svakt i snitt etter Førstekonsulent Martin Andreas Vik i Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) forklarer oss grunnen til at straumen har blitt dyrare dei siste åra. Noreg fekk i 1990 ein av dei friaste elmarknadene i verda. I åra før liberaliseringa var det sterk utbygging av vasskraft som førte til relativt låge prisar på 90-talet. Kraftforbruket auka i takt med den økonomiske utviklinga, og jamvel om forbruksutviklinga vart redusert på talet, har det ført til eit generelt høgare nivå på kraftprisane. Det har ikkje vore like mykje overproduksjon dei seinare åra, og dermed har straumprisen auka. Ein ønskjer å unngå overinvesteringar fordi det er kostbart å investere i prosjekt som ikkje står i forhold til behovet. Straumprisen svingar. Straum prisen blir avgjort i marknaden. Dersom det er lågt forbruk og høg produksjon, blir prisane låge. Senioranalytikar Olav Johan Botnen i Markedskraft Nordic Analysis forklarer korleis tilbod og etterspørsel vil påverke straumprisen i åra framover. Den svensk-norske satsinga med elsertifikat gjer at ny kraft blir produsert. Dersom denne energien blir transportert ut av landet gjennom kablar, kan spotprisane (prisen på elektrisk kraft i marknaden, journ. merk.) bli reduserte. I tillegg blir veksten i straumforbruket redusert, og vi vil kanskje sjå at det går tilbake, trass i stor vekst i folkesetnad og elektrifisering av sokkelen. Eit eventuelt fall i straumforbruket er også med på å gi lågare prisar. I tillegg til kor mykje vi brukar, og politiske avgjerder om produksjon og eksport av krafta, er straumprisen knytt til kor mykje det regnar, ettersom norsk kraftproduksjon nesten berre er basert på vasskraft. Nedbøren kan som kjent variere frå år til år, og samla nedbørsmengder slår direkte ut i straumprisen. Dette er den viktigaste grunnen til at straumprisen i Noreg varierer. Prisdempande produksjon. Nokre gonger bruker vi meir straum enn vi produserer i Noreg, og vi må kjøpe straum frå utlandet. Kraftproduksjon i Norden, men også på kontinentet, påverkar derfor norske straumprisar. Botnen meiner at Europa kan gå mot overproduksjon av kraft som verkar prisdempande, akkurat som Norden, på grunn av auke i fornybar kapasitet og forbruksreduksjon. FOTO: MORTEN F. SOLBERG Prisane stig: Bruker likevel ikkje meir på straum Straumprisane utviklar seg i tråd med lønningane. I FJOR BRUKTE vi omtrent tre og ein halv prosent av hushaldsbudsjettet på elektrisitet. Det er litt lågare enn snittet dei siste 13 åra, og vidarefører trenden med relativt låge og stabile kostnader til elektrisitet over tid. Utgiftsdelen dekkjer både straumforbruk, nettleige og avgifter. Jamvel om vi brukte omtrent like mykje av budsjettet til hushald på elektrisitet i 2012 som i 1999, har straumen i kroner og øre blitt dyrare. Straumen er likevel ikkje blitt dyrare for hushald i Noreg fordi kjøpekrafta vår har auka Utgifter til elektrisitet for hushaldet Prosent av budsjettet for hushaldet 3,3 3,4 3,9 3,7 4,5 4,1 3,7 4,4 3,4 4 3,8 3,6 KJELDE: SSB 4

5 Slik har kraftprisen utvikla seg (nominelle prisar) øre/kwh ,4 13,5 11,6 11,2 10,3 18,6 20,1 29,1 24, ,5 39,1 22,4 36,9 30,6 42,5 36,7 23,4 29,7 Dei nominelle straumprisane har auka svakt i Noreg dei siste åra blant anna på grunn av høgare forbruk. Dei store svingingane kjem i hovudsak frå variasjon i nedbørsmengder. KJELDE: ENERGI NORGE Slik har straumrekninga utvikla seg (nominelle prisar) øre/kwh ,8 24,9 8,5 27,1 9,1 28,8 9,8 31,9 avgifter, nominelle kr kraft, variabel pris til hushald nettleige 33,3 10,2 10,6 35,1 10,9 35,6 11,3 35,3 13,3 15,2 20,2 15,4 13,5 18,6 17,9 13,6 18,2 13,3 17,8 17,6 21,3 15,0 17,9 16,0 13,8 18,6 15,1 15,1 18, ,1 16,8 19,5 21,0 21,9 19,8 20,5 21,3 20,8 26,8 45,4 22,9 25,9 28,7 24,2 27,2 26,3 23,7 44,2 30,9 24,0 26,9 27,6 23,5 41,2 30,6 23,6 36,8 30,2 24,8 46,9 33,6 27,6 34,1 47,5 28,0 30,3 29,6 26,3 37,5 32,7 26,4 Straumrekninga er samansett av tre komponentar. Straumprisen blir bestemt av tilbod og etterspørsel i marknaden og varierer heile tida. Nettleiga blir bestemt av styresmaktene fordi drift av straumnettet er eit naturleg monopol. Offentlege avgifter må betalast av kraftprodusentar, -leverandørar og nettselskap og er bakt inn i straumprisen og nettleiga. Vi ser at avgifter har auka meir enn nettleige, og at begge har auka noko, men halde seg relativt stabile. Straumprisen har generelt auka noko, men varierer mykje frå år til år. KJELDE: ENERGI NORGE 5

6 Elektrifisering av offshore-verksemd for å kutte klimagassutslepp begynte med Troll A-plattforma i Fornybarsatsing betalt av forbrukarane Styresmaktene meiner at elektrifisering av sokkelen er eit viktig klimatiltak. Straumprisen vil likevel ikkje stige. PETROLEUMSSEKTOREN STÅR FOR ein betydeleg del av norske utslepp. Derfor har Stortinget avgjort at ein skal vurdere kraft frå land ved alle utbyggingar på norsk sokkel. Elektrifisering av formålstenlege utbyggingar vil medføre mindre innanlands klimagassutslepp, seier statssekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet. Elektrifisering av offshore-verksemd for å kutte klimagassutslepp starta med Troll A-plattformen i Det er nyleg vedteke av Stortinget at den nye oljeaktiviteten som er i ferd med å bli bygd ut på Utsira-høgda i Nordsjøen, skal elektrifiserast seinast innan Kostnaden for investeringane er omstridde. Statoil opererer med ein kostnad på tolv milliardar kroner, medan utrekningane frå Oljedirektoratet og Energi Norge viser at investeringskostnadene vil vere halvparten. Straumprisen blir styrt av tilbod og etterspørsel. I periodar med mykje kraft i straumnettet går prisane ned, og i periodar med lite kraft aukar dei. Sjefanalytikar John Brottemsmo i Bergen Energi forklarer kvifor straumprisen kan bli påverka av elektrifiseringa av sokkelen med uttak av kraft frå land. Eg trur at elektrifisering av sokkelen vil få marginale priskonsekvensar, og kan ikkje sjå for meg utvikling i eit slikt omfang at det kan påverke prisane nasjonalt. Dei felta som høver til elektrifisering, utgjer eit lite forbruk samanlikna med det norske elles. I tillegg er uttaket av kraft til petroleumsverksemda jamn og gir få kraftige toppar. Brottemsmo meiner at det ikkje vil bli nokon særleg priseffekt på regionalt nivå heller, og viser til at fylket Hordaland ikkje er nemnande påverka av aktivitet på sokkelen. Der går om lag 20 prosent av forbruket til oljeverksemd. Jamvel om straumprisen ikkje blir nemnande påverka av miljøtiltaket, vil forbrukarane merke utbygginga av nett til sokkelen gjennom nettleiga. Det meiner Olje- og energidepartementet. UTSIRAHØGDA inneheld felta Edvard Grieg, Gina Krog og Ivar Aasen. Edvard Grieg- og Gina Krog-plattformene har fått løyve til å starte opp med gassturbinar medan ein ventar på kraft frå land. For EDVARD GRIEG-PLATTFORMA er det planlagt oppstart i Gina Krog går i produksjon i Stortingets energi- og miljøkomité er einige om at heile Utsira-høgda skal forsynast med kraft frå land så snart som mogleg og seinast i Når store forbrukseiningar som installasjonar på sokkelen blir knytte til sentralnettet, blir kostnadene dekte av kundane sjølve, seier Kåre Fostervold. FOTO: HARALD PETTERSEN 6

7 Fem gonger meir is og snø Sist vinter vart liner øydelagde av store mengder is og snø. No viser nye studiar kva som hende. Klimaendringar kan føre til at meir is og snø legg seg på linene i høgfjellet. DET VART NYLEG oppdaga at på somme stader hadde det lagt seg opptil fem gonger så mykje is og snø som det var rekna med på den nye og viktige kraftlinja mellom Sima og Samnanger. Linja er svært viktig for sikker kraftforsyning til Hordaland og Bergen. Kunnskap om kor mykje is og snø vi kan rekne med å få på leidningane, er svær viktig for oss når vi planlegg kraftleidningar. No har verktyet meteorologane har for å rekne ut slik klimabelasting, blitt svært mykje betre og meir detaljert enn tidlegare, og det har mykje å seie for planlegginga vår, seier konserndirektør Håkon Borgen i Statnett. Vil montere overvakingsutstyr. Det var dei såkalla topplinene på leidningen som fekk svi. Desse fører ikkje straum, men fungerer som lynavleiararar for dei straumførande linene under. Dessutan har desse innebygd fiberopptikk for data- og telesamband. Samtidig vil vi montere overvakingsutstyr slik at vi kan følgje med på is og snø som legg seg på leidningen på den mest utsette strekninga. Dette vil gi oss viktig kunnskap om ising for framtidige løysingar, og vi analyserer no også nærare korleis is og snø legg seg på dei straumførande linene som jo har andre eigenskapar, fortel Borgen. Problematisk. Is og snø er velkjende problem for sikker straumforsyning og kan medføre straumbrott om vinteren. I tillegg vil klimaendringar føre til meir nedbør, men også mindre snø. Kystnære område som er mest utsette i dag, kan få mindre ising, medan høgfjellet kan bli meir utsett. På dei mindre krafleidningane har kraftig snøfall om vinteren ført til at linjene blir låge, og det kan gi farlege situasjonar for menneske og dyr. Linja mellom Sima og Samnanger aukar kapasiteten og sikrar strauforsyninga til delar av Hordland inkludert Bergen. Området har tidlegare vore sårbart i tørre og kalde periodar. Leidningen kan også opne for meir fornybar kraftproduksjon i området. Linja stod ferdig ved slutten av FOTO: OLE GUSTAV BERG/STATNETT 7

8 Alliansar i straumforsyninga På lag for kundane Stadig fleire selskap samarbeider tettare. Kundane kan vere glade for det, skal vi tru Lars Koltveit, leiar for tilsyn og måling i Suldal Elverk. VI SAMARBEIDER MED andre selskap for å kutte kostnader og drive meir effektivt. Ved å vere med i eit slikt samarbeid har vi tru på at vi kan få ein effektiv prosess med innføring av AMS. Når mange selskap går saman, vil alle kunne få ein økonomisk gevinst av dette, som i neste omgang vil komme kundane våre til gode, seier Koltveit. Suldal Elverk er med i dei to samarbeidsalliansane Validér og Soria, dei fleste av dei andre selskapa er med i andre alliansar. Begge alliansane er tufta på samarbeid om smarte straummålarar (AMS), som skal vere i drift i alle norske husstandar til Koltveit forklarer korleis samarbeidet fører til innsparingar. Vi blir med på større innkjøp som truleg gir betre prisar på materiell. Vidare finn vi løysingar og gjer felles val for større grupper. Dette gjer at det blir fleire å fordele kostnadene på. I tillegg til kutt av kostnader er alliansane ein viktig arena for å dele på kompetanse, meiner Koltveit. Styrking av beredskapen har, i tillegg til meir effektiv drift og betre kompetanse, vore viktig for nettselskapa. Alle treng jo ikkje å finne opp krutet kvar for seg. Derfor samarbeider vi også om tekniske løysingar og om å bruke kompetansen som er rundt om i selskapa. Målet er å gjere det betre for kundane. Fleire og fleire nettselskap søkjer saman i alliansar. Alliansane har som eit typisk utgangspunkt at dei samarbeider om forretningsverksemd, eller samarbeidet kan vere av geografisk art. Fordi alliansane er ulike, er gjerne selskapa med i fleire samarbeid om gongen. Styrking av beredskapen har, i tillegg til meir effektiv drift og betre kompeanse, vore ein viktig motivasjon for alliansar. Fleire selskap som samarbeider gir tilgang på kompetanse og arbeidskraft når sikker forsyning blir truga av til dømes ekstremvêr. FOTO: NTE Vestlandsalliansen: Alliansen skal vere pådrivar for ei positiv utvikling i regionen både industrielt og for samfunnet. Samarbeidet skal sikre verdiane i kraftindustriane på Vestlandet og sjå på nye alternativ og satsingar innan fornybar energi. Validér: Selskapa i Vestlandsalliansen etablerte Validér AS saman med 14 andre nettselskap. Samarbeidet er berre knytt opp mot AMS og dei utfordringane selskapa vil møte når dette blir innført. Ifer: Dei 14 selskapa, i tillegg til Haugaland Kraft, utgjer også samarbeidet Ifer. Dette samarbeidet går likevel langt utover eit AMS-samarbeid og gjeld også beredskap og innkjøp. Smartstraum Nordvest: I Møre og Romsdal har 11 selskap etablert eit formelt prosjektsamarbeid for felles innkjøp og installasjon av målarar og kommunikasjon, Smart Straum Nordvest. Samarbeidet er formalisert i eit eige selskap, Smarthub AS. Trønderkraft: Trønderkraft er organisert som eit aksjeselskap og er eigd av 17 energiselskap i Midt-Noreg. Eigarselskapa leverere straum til nettkundar. Kjerneområda til Trønderkraft AS er innkjøp, standardisering og kompetanseutvikling. G8 (G7): Lengst nord er alliansen G7 eller G8 etablert. Med G8 blir også Varanger Kraft inkludert, som er ein del av det opphavlege Elinor. G8 er eit samarbeid på alle nivå, der selskapa hentar erfaringar frå kvarandre. Elinor: Elinor er eit innkjøpssamarbeid i Nord-Norge. I dag er Repvåg Kraftlag inne på eigarsida i Elinor som representant for G7-gruppa. Elinor hadde i 2013 ei omsetning på 88,2 millionar kroner. Nettalliansen: Nettalliansen har inkludert om lag 20 selskap frå ulike delar av landet. Formålet er å samordne innkjøp for eigarane og på vanleg forretningsgrunnlag engasjere seg i formidling av varer og tenester som har felles interesse for eigarane. Dessutan delta som aksjonær eller på annan måte i andre foretak. AMS Nord nordnorsk innkjøpssamarbeid Fleire nettselskap i Finnmark og Troms har gått inn i eit forpliktande samarbeid om innkjøp av smartmålarar og kommunikasjonsløysing. Selskapa har til saman målarar som alle skal bytast innan 1. januar

9 Kraftbransjen tek ansvar for lokalsamfunna Samfunnsansvar er ein sentral del av aktiviteten til kraft- og nettselskapa. HISTORISK VART DET lokale straumnettet bygd og finansiert med lokale ressursar. Selskapa er framleis opptekne av å ta ansvar lokalt, viser ein rapport frå 2012 laga på oppdrag frå KS Bedrift og El- og IT-forbundet. Energiselskapa driv med aktivitetar som ikkje treng vere så økonomisk lukrative i seg sjølve, men som tek ansvar for utviklinga i lokalsamfunnet. Aktiviteten gjer at selskapa får utnytta arbeidsstokken og kompetansen på ein god måte, og gir samtidig god kundelojalitet. Høg kundelojalitet sikrar selskapa inntekter. Sysselsetjing og kompetanse. Selskapa tilbyr varierte arbeidsplassar, der somme av dei krev høg kompetanse, både på små og store stader. I tillegg samarbeider selskapa med lokale skolar og tilbyr lærlingplassar. Dessutan bruker bransjen underleverandørar som støttar sysselsetjinga i andre delar av det lokale næringslivet. Lokal næringsutvikling er ein viktig konsekvens av aktivitetane til kraft- og nettselskapa. Desse selskapa har høg kompetanse og finansielle musklar som dei kan setje inn på både små og store plassar. Dette gjeld særleg utrullinga av breiband som det hadde vore lite av i Distrikts-Noreg dersom det ikkje hadde vore for nettselskapa. Dette viser ei gransking frå 2013 som vart utført av Distriktenes energiforening (Defo). Granskinga viste også at heile 70 prosent av selskapa var involverte i lokal breibandsutvikling. Økonomi og sponsing. Den økonomiske sida er også viktig, ettersom utbyttet går til eigarane, som ofte er kommunane. I tillegg driv fleire av energiselskapa med sponsing av store og små aktivitetar i sine område. Dette gjeld alt frå å stille lokale tilgjengeleg til aktivitetar og sponsing av kultur til både breidde- og toppidrett. Rapporten viser at støtta til kultur i gjennomsnitt utgjer 0,5 til 0,6 prosent av omsetninga. Sponsing er midt i blinken. Midtkraft Buskerud støttar lokale idrettslag og foreiningar, her tre av skiskytarane i Simostranda IL. Rapport konkluderer med store samfunnsverknader Prosjektresultata viser at dei mindre nettselskapa er opphavet til store samfunnsverknader. Samfunnsverknadene blir særleg oppnådde gjennom område som eigarskap med lokale målsetjingar og sterkt fokus på infrastruktur og tenester i konsesjonsområdet. Dette gir blant anna grunnlag for utbytte til eigarane, skatt og avgift til FOTO: MIDT-KRAFT BUSKERUD FOTO: LVO Lofoten og Vesterålen Orkesterforening har samling fire gonger i året for intense øvingar. Støtta frå Trollfjord Kraft betyr mykje. kommunar i konsesjonsområdet, kjøp av varer og tenester hos underleverandørar og lokal støtte til arrangement og aktivitet innan idrett og kultur. I sum gir dette mange arbeidsplassar for innbyggjarane gjennom eigne arbeidsplassar og ringverknader for anna verksemd. 9

10 Gneistregn i orkanvind Brannen i Lærdal hadde uviss årsak, men nesten halvparten av alle bygningsbrannar i Noreg har elektrisk årsak. Mellom tre og sju minutt får du før huset er overtent. Lærdalsbrannen i januar viser kor gale det kan gå. VINDEN I LÆRDALSØYRI denne januarnatta i 2014 er oppe i orkan styrke. I eit av bustadhusa i den vesle bygda tek det brått fyr, og etter berre nokre få minutt står flammane ut av vindauga. Huset er overtent. Åtte meter avstand mellom husa skal vanlegvis vere nok for å unngå at brannen spreier seg vidare. Men ikkje denne natta. Flammetungene slår ut av vindauga og spreier seg til bustadene omkring i den kraftige vinden. Brannstasjonen som ligg nokre hundre meter unna, tek også fyr, og blir snart fullstendig overtent. Lærdalsbrannen starta som ein av 1500 årlege ordinære bustadbrannar i Noreg, men fekk enorme konsekvensar for bygda. I den sviande oska dagen etterpå låg restane av 40 utbrende hus. Heldigvis vart det ikkje meldt om alvorlege personskadar eller dødsfall i samband med brannen. Brannen oppstod etter alt å dømme i eit bustadhus, men årsaka er ukjend. Det var fleire grunnar til at brannen i Lærdal vart så stor, seier administrerande direktør Dagfinn Kalheim i Brannvernforeningen. Brannen spreidde seg i det knusktørre terrenget og fekk hjelp av vindkast med orkan styrke. Eit gneistregn av store brennande partiklar bles av garde lenger enn ein kunne tenkje seg. Brannfolka dreiv med sløkking ein stad, brått dukka brannen opp langt unna. Gneistregnet bles over ei fotballbane og inn mot dei gamle trehusa, og fekk feste under takstein og kaldloft. Verst gjekk det utover eldre hus. Det som til slutt redda bygda, var at ein brannbil som var tilkalla frå ein flyplass, tok til å skumleggje husa. Varsling er heilt sentralt for å unngå katastrofale brannar. Hadde brannen blitt sløkt før huset vart overtent, ville det truleg ikkje vorte nokon storbrann. Full overtenning kan raskt vere situasjonen før brannfolka kjem fram, seier Kalheim. Frå brannstart til full overtenning tek det normalt tre til sju minutt. Det er kort tid om natta; først skal røykvarslar starte, så skal folk reagere, kontakte brannvesenet og komme seg til ein trygg stad. Maksimal utrykningstid i Noreg skal vere minutt, alt etter kvar i landet du er. Hadde brannvesent fått varsling tidlegare og komme fram før, kunne brannen vore unngått. FOTO: EIVIND SENNESET/DN Nettleige til eltryggleik Ein bit av nettleiga går med til å gjere elektrisk straum sikker. Det lokale eltilsyn (DLE) er ein del av ditt lokale nettselskap. STYRESMAKTENE HAR PÅLAGT ditt lokale nettselskap å sikre elektriske anlegg. Dette arbeidet blir utført av Det lokale eltilsyn (DLE). Nettselskapa bruker ein del av inntektene sine på å finansiere arbeid som DLE utfører. Kva oppgåver DLE skal utføre, blir avgjort at Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), der Paul Karbø Hermansen er senioringeniør i region Vest-Noreg. Vi legg rammene for arbeidet med eltryggleik, og DLEs arbeid foregår etter instruks frå oss. Vi pålegg volum og kva som skal kontrollerast. DLE kontrollerer heile spekteret av levetida til elanlegget, kontrollerer installasjonar, ordnar med vedlikehald og gode rutinar. God eltryggleik. Om lag halvparten av alle bygningsbrannar i Noreg skuldast elektrisitet. DLEs arbeid er derfor viktig for å førebyggje ulykker og brannar. Dette gir resultat, meiner Hermansen. Vi har god eltryggleik i Noreg både i private og større anlegg. I mitt område, Bergen, ser vi ein positiv trend ved at fleire nye anlegg, store og små, er korrekt installerte. Branndetektivar. Det er stor breidd i oppgåvene DLE utfører. Dei tek stikkprøver i anlegg og på utstyr i bustader og fritidsbustader. Dei fører tilsyn med rutinar hos elektroinstallatørar og kontrollerer at elektrisk utstyr i butikk hyllene er lovleg å omsetje. Hermansen kan også fortelje at det blir satsa endå meir på branngranskarane til DLE, som granskar brannar i etterkant. Branngranskarane hjelper politiet i brann- og ulykkesetterforskinga og oppdaterer seg på minst ti brannar i året. Resultatet av dette arbeidet kan brukast i det førebyggjande arbeidet. Komfyrvakt. Utforminga av gode regelverk gir effekt, meiner Hermansen. Han legg vekt på tre viktige endringar i eltryggleiken. Både varmtvasstankar og feil bruk av skøyteleidningar representerer brannfare. Nye normer gir resultat. Det er no krav i bustader om eit minimumstal på stikkontaktar slik at bruken av skøyteleidningar går ned. Det er også komme krav om at varmtvasstankar skal koplast utan støypsel. Ikkje alle er klar over at energien 10

Komfyrvakt vernar bustader mot brann

Komfyrvakt vernar bustader mot brann Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt vernar bustader

Detaljer

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2

Komfyrvakt sikrer. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16. M e re ff e k t i v t strømnett 3. Finner nye it-løsninger 2 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 FOTO: THOMAS HAUGERSVEEN/DN Komfyrvakt sikrer boliger

Detaljer

RLK med nye lokaler og nye ansatte

RLK med nye lokaler og nye ansatte Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en dab-radio! NR 2. HØSTUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Iphone 6 mot Sony Xperia Z3 16 RLK med nye lokaler og nye ansatte RLK er i vekst

Detaljer

Midtfjellet haustar vind

Midtfjellet haustar vind Konkurranse Premiekryss 14 Vinn ein ipad! 15 IMAX i stova 16 NR 2. HAUSTUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT LOKALE ENERGISELSKAP Midtfjellet haustar vind Første vindparken i Hordaland gir

Detaljer

Byggjer nett for betre forsyning

Byggjer nett for betre forsyning Konkurranse 14 Vinn ein ipad! Premiekryss 15 Større, slankare, vakrare 16 NR 2. haustutgåve 2012 l 30. årgang l LiVsstiLsmaGasiN frå ditt NEttsELskap Biletet viser statnetts utbygging ved Osafjorden. Foto:

Detaljer

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad

Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn ein ipad! NR 1. VÅRUTGÅVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Stolpe- og karriereklatring i Kvinnherad Kristina Bakka er Kvinnherads

Detaljer

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2.

Gjer bustaden din smart. Her er Apple Watch 16. Premiekryss 15. Konkurranse 14. Fornybar landskamp 6. Straumen blir borte 2. Konkurranse 14 Vinn ein dab-radio! Premiekryss 15 NR 1. VÅRUTGÅVE 2015 33. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Her er Apple Watch 16 Gjer bustaden din smart ILLUSTRASJON: RYTIS DAUKANTAS Styr

Detaljer

Dette må du vite om dei nye lyspærene

Dette må du vite om dei nye lyspærene Konkurranse 14 Vinn ein ipad Mini! Premiekryss 15 Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGÅVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRÅ DITT NETTSELSKAP Lyspære spesial Dette må du vite om dei nye lyspærene Vår

Detaljer

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48

46 Side. 16 Ikkje sel fallrettane. 12 Side 500 GWh småkraft. 26 Det var ein gong ein foss. 30 Side Side. 36 Den viktigaste fornybare ressursen vår 48 100 år i Jølstra 100 år med kraftproduksjon i Jølstra Ansv. utgjevar // Sunnfjord Energi Redaksjonelt // Rein Design v/roy Sunde, Joachim Vie og Kristine Slettehaug Layout // Rein Design Trykk // Bodoni

Detaljer

Når lynet stjeler strømmen

Når lynet stjeler strømmen Konkurranse Premiekryss 14 Vinn en ipad! 15 IMAX i stua 16 NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Når lynet stjeler strømmen Lynnedslag står for åtte prosent av alle driftsforstyrrelser

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

En jobb å anbefale. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 En jobb å anbefale Lærlingene Ola-Johan Kristoffersen og

Detaljer

AMS-MÅLERE? Når får våre kunder. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

AMS-MÅLERE? Når får våre kunder. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 FOTO: TRULS LIE Når får våre kunder AMS-MÅLERE? Ansatte i

Detaljer

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03

Bygger nett for bedre forsyning. Større, slankere, vakrere 16. The Boss of strømforbruk. Premiekryss. Konkurranse. Slik blir nettleia bestemt 03 Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Større, slankere, vakrere 16 NR 2. høstutgave 2012 l 30. årgang l LiVsstiLsmAGAsiN fra ditt NEttsELskAp Bildet viser statnetts utbygging ved Osafjorden. Foto:

Detaljer

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13

Fornybar energi 23.05.2012. Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 Fornybar energi 23.05.2012 Anne Britt Hugøy Kandidat nr. 13 AVDELING FOR INGENIØR- OG NATURFAG HOVUDPROSJEKTRAPPORT HO2-300 2012 1 Referanseside Boks 523, 6803 FØRDE. Tlf: 57722500, Faks: 57722501. www.hisf.no

Detaljer

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02

Bygger ut fiber. Større, slankere, vakrere 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Slik blir nettleia bestemt 03. Skaper store verdier 02 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2012 30. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Større, slankere, vakrere 16 Bygger ut fiber Nord-Salten Kraft har inngått avtale med

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26

INNHALD 4 Styreleiar har ordet 6 Styret si årsmelding 21 Året 2014 22 Tal frå verksemda 25 Resultatrekneskap 26 Årsrapport 2014 INNHALD 4 6 21 22 25 26 28 46 47 Styreleiar har ordet Styret si årsmelding Året 2014 Tal frå verksemda Resultatrekneskap Balanse pr. 31.12.2014 Notar til rekneskapen Kontantstraumoppstilling

Detaljer

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013

Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 Lokal energiutgreiing Sykkylven kommune 2013 www.sykkylven-energi.no www.enok-senteret.no Sykkylven Energi AS SAMANDRAG Den samla elektrisitetsbruken i Sykkylven var på 124 GWh (temperaturkorrigert) i

Detaljer

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger.

Et bærekraftig og godt lokalsamfunn er vel så viktig for energiselskapene som penger. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Framtida er elektrisk FOTO: BRIAN CLIFF OLGUIN/DN Elbilen er på

Detaljer

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn

Husk å velge kraftleverandør. Det nye er biometri 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Stabil nettleie 4. Bærekraftige lokalsamfunn Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2014 32. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Det nye er biometri 16 Husk å velge kraftleverandør Dersom du ikke har valgt kraftleverandør,

Detaljer

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune

Energiutgreiing 2009. Vindafjord kommune Energiutgreiing 2009 Vindafjord kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke

Utdanningsval. - om val, planar, utdanning og yrke Utdanningsval - om val, planar, utdanning og yrke Læremiddelforlaget AS, Sandefjord 2009 Det må ikkje kopierast frå denne boka i strid med åndsverklova eller avtalar om kopiering som er gjorde med Kopinor.

Detaljer

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018

Foto: Sigbjørn Linga. Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Foto: Sigbjørn Linga Budsjett 2015 Økonomiplan 2015-2018 Innhaldsliste 1. Nære eller lause ting?...3 2. Om budsjett og økonomiplan... 12 2.1 Hovudlinjer... 12 2.2 Budsjettarbeidet... 14 2.3 Risikomoment...

Detaljer

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06.

Konkurranse 14 Premiekryss 15. Lanserer «magisk» boks 16. Lokalsamfunnets. Puss opp i sommer spar penger i vinter 11. velge? 06. Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad Mini! Lanserer «magisk» boks 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP Narvik Energinett 100 år For 100 år siden var det en heftig

Detaljer

NSK satser på lærlingene

NSK satser på lærlingene Konkurranse 14 Vinn en ipad! Premiekryss 15 Blendet av nye ipad 16 NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap NSK satser på lærlingene NSK har etablert en egen stipendordning

Detaljer

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010

RAPPORT VEILEDNING. Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 11 RAPPORT VEILEDNING Arbeidsgruppe bustadbranntryggleik 2010 Ein gjennomgang av dagens ordningar for informasjon, tilsyn og kontroll med branntryggleiken i bustader Utgitt av: Direktoratet for samfunnstryggleik

Detaljer

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune

Energiutgreiing 2007. Austevoll kommune Energiutgreiing 2007 Austevoll kommune Forord I følgje forskrift om energiutgreiingar utgitt av NVE januar 2003 skal områdekonsesjonær utarbeida, årleg oppdatera og offentleggjera ei energiutgreiing for

Detaljer