Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser"

Transkript

1 Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1

2 Vi er glade og stolte av å få presentere veilederen, som vi tror vil hjelpe din virksomhet med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i deres tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter. Denne veilederen tar kun for seg det som er relevant for en anskaffelse med hensyn til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. For andre hensyn og aspekter ved anskaffelser, anbefaler vi deg å ta en titt på Difis anskaffelsesportal Veilederen er laget på oppdrag av Arbeidsdepartementet. Difi vil rette en stor takk til Arbeidstilsynet, Jernbaneverket, Oslo kommune, Oslo Lufthavn og Statens vegvesen for bidrag i arbeidet.

3 Innhold Kortversjonen 4 Bakgrunn 6 Hva er sosial dumping? Hvorfor arbeide mot sosial dumping? Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Hva er en allmenngjort tariffavtale? Hva er en landsomfattende tariffavtale? Hva menes med minste arbeidstid? Strategier og rutiner 10 Strategi Rutiner Planleggingsfasen 12 To sentrale spørsmål Konkurransegjennomføring 14 Avvisning av unormalt lave tilbud Kontraktsoppfølging 16 Praktiske tips Kontrollplikten Difis anbefalte oppfølging Egenrapportering med risikovurdering Dokumentasjonsgjennomgang Stedlig kontroll 24 3

4 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår får anvendelse når: Anskaffelsen gjelder bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter. Anskaffelsen er over 1 million ekskl. mva. hvis dere er en statlig virksomhet eller over 1,55 mill. ekskl. mva om dere er kommunal eller fylkeskommunal virksomhet eller offentligrettslig organ. Kontrakten Dere skal sørge for at kontrakten inneholder: Krav om at ansatte hos leverandører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift og/eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Sanksjoner til bruk ved brudd på vilkårene. Krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt. Difi tilbyr standard kontraktsvilkår til bruk i alle anskaffelser. Kontrollplikten Kontollplikten innebærer at dere må utøve nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes i kontraktsperioden. I Doffin/TED Dere skal opplyse i konkuransegrunnlaget eller kunngjøringen at kontrakten inneholder krav i henhold til forskriften. 4

5 Oppfølging på Difi tilbyr en oppfølgingsmetodikk i opptil tre trinn, hvor oppfølgingen blir mer omfattende i hvert trinn: Egenrapportering med risikovurdering Difi har utviklet et egenrapporteringsskjema som vi anbefaler at dere bruker i alle anskaffelser. Egenrapporteringen omfatter tre hovedområder: Normale lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten. Ansatte i egen virksomhet. Underleverandører. Svarene på egenrapporteringen gir grunnlaget for en risikovurdering av kontrakten. Andre vurderinger som bør være med i en slik risikovurdering, er: Har dere tidligere erfaring med leverandøren eller noen av underleverandørene? Hvor oversiktlig er leverandørkjeden? Og hvor mange underleverandører er det? Omfatter kontrakten noen av de identifiserte høyrisikobransjene? Er det for dere en stor og/eller viktig kontrakt? Dokumentasjonsgjennomgang Når egenrapporteringen med risikovurderingen viser at det er behov for ytterligere kontroll. Det kan være lurt å få dokumentasjon i to omganger. I første omgang kan dere be om: Innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører. Oppdatert liste over hvilke tariffavtaler ansatte hos leverandøren/underleverandører omfattes av. Dere bør også få med en lenke til hvor tariffavtalene ligger på nett. Hvilke lønnsrammer og eventuelle tillegg som gjelder for de ulike stillingskategoriene/ stillingskodene. Komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørens ansatte. I andre omgang bør dere be om dokumentasjon fra et utvalg ansatte. Dokumentasjonen skal være fra det samme utvalget, og bør minimum inkludere: Timelister. Arbeidsavtaler. Lønnsslipper. Stedlig kontroll Dette er viktig å tenke på når dere skal utføre en stedlig kontroll: Avklar i kontraktsvilkårene at dere har rett til uanmeldte/ meldte stedlige kontroller. De kan være hos leverandører/ underleverandører eller på lokasjonen. En slik kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer. Vurder om dere vil utføre kontrollen selv, eller hente inn spesiell kompetanse Dere bør være minimum to tilstede på vegne av oppdragsgiver. Start kontrollen med et møte med alle som er involvert, avklar tid/plan for kontrollen. Når dere har utført kontrollen, gå gjennom notater med leverandøren og legg frem observasjonene for å avklare eventuelle misforståelser. 5

6 Bakgrunn Hva er sosial dumping? Sosial dumping er pekt på som en av hovedutfordringene i det norske arbeidslivet. Når arbeidsinnvandringen øker, øker også risikoen for sosial dumping. Sosial dumping er ikke et entydig definert begrep. Regjeringen mener sosial dumping skjer «både ved brot på helse-, miljø- og sikkerheits reglar, mellom anna reglar om arbeidstid og krav til bustandard, og når lønn og andre ytingar er uakseptabelt låge, samanlikna med det norske arbeidstakarar normalt tener, eller ikkje er i tråd med allmenngjeringsforskrifter der slike gjeld». Hvorfor arbeide mot sosial dumping? Uanstendige lønns- og arbeidsvilkår har store konsekvenser for de som opplever det. Dette er gjerne arbeidere som allerede befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Forskjellsbehandling av arbeidstakere er ikke bare uheldig for de som får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn normen, det skaper også et press på rettighetene som er opparbeidet i det norske arbeidslivet, og det er en risiko for at sosial dumping kan utfordre den norske arbeidslivsmodellen. Sosial dumping er også svært skadelig for konkurransen i markedet. De useriøse bedriftene kan prise sine tjenester langt lavere enn sine seriøse konkurrenter på grunn av lavere kostnader knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, og vinne anbud på denne måten. Slik blir sosial dumping et hinder for konkurranse på like vilkår. Når seriøse bedrifter blir presset ut av markedet, må si opp arbeidstakere, flytte eller outsource produksjonen går konsekvensene ut over norske arbeidsplasser. Erfaringer tilsier også at der det forekommer sosial dumping forekommer det også andre typer useriøsitet som for eksempel skattesnusk, og kampen mot sosial dumping er derfor også en kamp mot useriøse og kriminelle forhold. 6 Offentlig sektor har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping. Dere skal ikke medvirke til utnyttelse av utenlandske arbeidere på det norske arbeidsmarkedet. En måte å motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser på, er å etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar Hvis dere ikke etterlever forskriften, bryter dere regelverket. Det innebærer også en betydelig omdømmerisiko.

7 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til hvilke kontraktsvilkår som skal inkluderes i bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter. Forskriften gjelder for: Statlige virksomheter der anskaffelsen er over 1 million ekskl. mva Kommunale, fylkeskommunale eller offentligrettslige virksomheter der anskaffelsen er over 1,55 mill. ekskl. mva. Dere skal stille krav både til leverandører og eventuelle underleverandører. De plikter å ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjorte eller landsomfattende tariffavtale. Krav til lønns- og arbeidsvilkår i de allmenngjorte tariffavtalene vil variere i omfang og er klart definert i hver forskrift. I de landsomfattende tariffavtalene omfatter dette minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Kravet gjelder de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Forskriften stiller krav om at kontrakten skal gi dere som oppdragsgiver rett til å kreve dokumentasjon fra leverandør og eventuelle underleverandører. Dokumentasjonen skal vise om lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. Kontrakten skal også inneholde sanksjoner til bruk dersom kravene ikke etterleves. Sanksjonene skal være egnet til å få leverandøren og eventuelle underleverandører til å oppfylle kravene. Allerede i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget skal dere opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. I kontraktsperioden skal dere gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv. Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for tilsyn med offentlige oppdragsgiveres oppfølging av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 7

8 Forskriftene om allmenngjøring justeres samtidig med endringer i tariffavtalene de bygger på. Dere kan lese mer om allmenngjøring og bestemmelsene innen hvert av områdene på Arbeidstilsynet sine sider: Hva er en allmenngjort tariffavtale? En allmenngjort tariffavtale er forskrift som angir en minimumsstandard for lønns- og arbeidsvilkår. Den gjelder for alle som arbeider innen området allmenngjøringen omfatter, selv om de i utgangspunktet ikke er bundet av en tariffavtale. Det er fire områder som har allmenngjort tariffavtale, også kalt allmenngjøringsforskrift: Byggeplasser Skips- og verftsindustrien Jordbruks- og gartnerinæringene Renhold Forskriftene om allmenngjøring har hjemmel i allmenngjøringsloven. I tillegg til forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler, kommer forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Denne forskriften gjelder for de allmenngjorte områdene, både for private og offentlige virksomheter. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, er delvis overlappende. Når du følger denne veilederen følger du i prinsippet begge forskriftene som offentlig oppdragsgiver. Merk at allmenngjøringsforskriftene og forskrift om informasjons- og, påseplikt og innsynsrett gjelder uavhengig av verdi for anskaffelsen. Ved anskaffelser innen de allmenngjorte områdene skal dere stille krav og følge opp i henhold til disse forskriftene. Dette gjelder også under verdigrensen på 1 million/1,55 mill. ekskl. mva. Resten av veilederen vil kun ta for seg lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Hva er en landsomfattende tariffavtale? En tariffavtale inngått mellom hovedsammenslutningene, fagforbundene og arbeidsgiverforeningene i norsk arbeidsliv og som ikke er geografisk avgrenset eller avgrenset til enkeltvirksomheter, vil i utgangspunktet være landsomfattende. Hva menes med minste arbeidstid? Arbeidsmiljølovens hovedregel er maksimum 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens kap. 10. Gjennom tariffavtaler kan partene i arbeidslivet bli enige om lavere timeantall enn arbeidsmiljølovens bestemmelser. Der tariffavtalen gir gunstigere arbeidstid for arbeidstakerne, skal den gjelde. Det er dette vi forstår med «minste arbeidstid». Der tariffavtalen ikke har slike bestemmelser, gjelder arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser. Dere kan også ta kontakt med partene i arbeidslivet for å få vite mer om arbeidstidsordningene i de tariffavtalene som er aktuelle for deres kontrakter. 8

9 Når får forskriften anvendelse i praksis? Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår får anvendelse for arbeid utført i Norge. Arbeid utført utenfor Norges grenser faller altså utenfor, selv om oppdragsgiveren er fra norsk offentlig sektor. Eksempel 1 En polsk bedrift har en kontrakt med en offentlig virksomhet for et anleggsprosjekt i Norge. Før de ankommer Norge, bruker bedriften to ukesverk på forberedelser i Polen, før de sender fem medarbeidere til anleggsplassen. Forskriften får anvendelse for den tiden de fem medarbeiderne bruker på anleggsplassen i Norge, ikke for tiden brukt på forberedelser i Polen. Eksempel 2 En offentlig virksomhet har en kontrakt for utvikling og installering av programvare med en bedrift i India. Arbeidet foregår på den indiske bedriftens kontorer i Mumbai, og installeres over internett på den offentlige virksomhetens utstyr som står i Norge. Forskriften får ikke anvendelse for dette arbeidet, men den offentlige virksomheten er likevel forpliktet til å ha med forskriftskravene som kontraktsvilkår hvis kontrakten er over grenseverdiene. Dette fordi den offentlige virksomheten ved utarbeidelse av konkurransegrunnlagene og kontrakten ikke kan vite hvem som vinner anbudet og hvor arbeidet utføres. 9

10 Strategier og rutiner Et eksempel på intern kommunikasjon er Jernbaneverkets brosjyre om sosial dumping. Den finner dere på: Difi har utviklet verktøy og veiledning til hvordan lage og implementere en anskaffelsesstrategi. Det finner dere på: Strategi Difi anbefaler at arbeidet mot sosial dumping forankres hos ledelsen i virksomheten deres, og omtales i relevante strategidokumenter. Et slikt dokument kan for eksempel være anskaffelsesstrategien. Strategidokumentet bør svare på følgende: Ambisjonsnivå Er dette et nytt felt for dere, kan dere f.eks. velge dere ut særlige risikoområder dere vil starte med å følge opp grundigere. Kompetansebygging Er det behov for kompetansebygging hos de som skal arbeide med dette? Hvor skal den kompetansen i så fall hentes fra? Rolleavklaring Hvem skal ha ansvaret for hva? Kapasitet Har dette betydning for kapasiteten deres på andre områder? Intern informasjon Er det behov for intern informasjon til alle i virksomheten? Det kan gi arbeidet et løft, men som minimum bør alle som anskaffer og/eller følger opp avtaler være informert. Rapportering Hvordan skal arbeidet måles og rapporteres? 10 Rutiner Dere bør også innarbeide kravene til lønns- og arbeidsvilkår i sentrale rutinedokumenter. Dokumentene kan ta for seg rutiner for anskaffelser, inneholde maler for konkurransegrunnlag og kontrakter, og også inneholde sjekklister for oppfølging av kontrakter. Merk at forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett har krav om at det iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Slike systemer og rutiner må være skriftlige. Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ikke har dette kravet, anbefaler vi at dere likevel har skriftlige rutiner for arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, både for å sikre kontinuitet i arbeidet og for å koordinere arbeidet mot sosial dumping.

11 Dokumentene bør si noe om: Kontraktene Hvem skal følge opp kontraktene? Hvordan planlegger dere å følge opp kontraktene? Hvor ofte skal dere følge opp kontraktene? Hvilke kontrakter har behov for grundig kontroll? Hvilke kontrakter kan kontrolleres med egenrapportering og/eller stikkprøver? Difis anbefalinger: Difi har en egen oppfølgingsmetodikk som kan tas i bruk. Vi anbefaler at kontrakter med varighet på over ett år skal inngå i en planlagt, periodisert oppfølging. F.eks. kan en avtale på fire år kontrolleres grundig første året, og så med egenrapportering de andre årene, dersom den første kontrollen ikke avdekker alvorlige brudd. Kontroll Hva slags dokumentasjon skal dere be om fra leverandøren? Hva skal til for at dere foretar en ytterligere eller grundigere kontroll av en kontrakt enn opprinnelig planlagt? Difis anbefaler at dere sjekker ekstra der det forekommer: a. Flere klager på kvaliteten av utført arbeid hos en leverandør b. Kontaktperson blir skiftet ut c. Avtalt tidspunkt for utført arbeid endres d. Firmaet endrer navn, men beholder organisasjonsnummeret e. Firmaet endrer organisasjonsnummer, men beholder navnet f. Arbeidstilsynet gir leverandøren pålegg (uavhengig om pålegget gjelder forhold som faller inn under kontraktsvilkårene eller ikke) g. Negativ medieoppmerksomhet om leverandøren TIPS: Få oversikt over kompetansen dere allerede har internt. Samarbeid på tvers av avdelinger. Det kan være andre i virksomheten som har kompetanse om feltet, f.eks. personalavdelingen, tillitsvalgte, verneombud etc. Tenk samarbeid også utover virksomhetens grenser. Hvis dere allerede har et anskaffelsessamarbeid med andre offentlige virksomheter, kan det være ressurseffektivt å samarbeide også om oppfølging av kontrakter. Ved offentlig samarbeid med samme leverandør, er det mulig å dele resultat av oppfølgingen virksomhetene imellom.dette er iverksatt av Oslo kommune for oppfølging av sosiale/etiske krav. Virksomhetene som er med på en rammeavtale Oslo kommune administrerer, deler rapporter fra oppfølgingen av felles leverandører med hverandre. Andres rapporter gir dere en pekepinn på om dere også skal foretar grundigere kontroller av leverandøren. Brudd Hvordan skal dere håndtere brudd? Skal dere involvere Arbeidstilsynet? Hvilke sanksjoner skal dere bruke? Eksempler på sanksjoner finner du i Difis anbefalte standard kontraktsvilkår. Les mer om Oslo kommunes rammeavtale på Utviklings- og kompetanseenhetens hjemmesider: kommune.no/anskaffelser/ article html. 11

12 Planleggingsfasen To sentrale spørsmål: 1) Er dette en anskaffelse av bygg, anlegg eller tjenester? 2) Er den antatte verdien på anskaffelsen over 1 million ekskl. mva (statlig virksomhet) eller 1,55 mill. ekskl. mva (kommunal eller fylkeskommunal virksomhet eller offentligrettslig organ)? Hvis svaret er ja på begge spørsmålene, skal dere sette krav til lønns- og arbeidsvilkår jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I planleggingsfasen er det nyttig å tenke gjennom hvordan dere skal følge opp kravene dere stiller. Gjør en vurdering om dette er en anskaffelse med høy risiko for sosial dumping. Still dere spørsmålene: Skal arbeidet utføres i Norge? Er det stor sannsynlighet for underleverandører i ett eller flere ledd? Hva er våre tidligere erfaringer med denne bransjen? Har bransjen høy risiko for sosial dumping? Erfaringsmessig er det størst risiko for sosial dumping innen: - Bygg- og anlegg - Renholdstjenester - Transporttjenester - Helse- og omsorgstjenester - Hotell- og restaurant - Skips- og verftsindustrien - Landbruks- og gartnerinæringen Markedsundersøkelser kan hjelpe dere med å identifisere de største utfordringene i bransjene. I planleggingsfasen er det også nyttig å tenke gjennom hva som er ambisjonsnivået deres for krav til lønns- og arbeidsvilkår i denne kontrakten og hvilke implikasjoner det har for oppfølgingen. 12

13 13

14 Konkurransegjennomføring Difi har utarbeidet standard kontraktsvilkår som kan brukes i alle anskaffelser. De ligger på: Potensielle tilbydere må informeres om at dere stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal opplyses om kravet allerede i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Det er tilstrekkelig hvis dere legger ved kontrakten med kontraktsvilkårene i utlysningen, men vi anbefaler at dere i tillegg opplyser om dette under Spesielle kontraktsvilkår ved utlysningen i Doffin. Vær oppmerksom på at Difis standardkrav følger forskriften ordrett. Det vil si at for anskaffelser innen de allmenngjorte områdene stilles det andre krav til lønns- og arbeidsvilkår enn for de områdene med landsomfattende tariffavtaler, da de allmenngjorte tariffavtalene varierer i omfang. Konsekvensene i praksis er: For landsomfattende tariffavtaler stiller dere krav til og skal følge opp minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen For bygg stiller dere krav til og følger opp timelønn, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For renhold stiller dere krav til og følger opp timelønn, nattillegg, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For skips- og verftsindustrien stiller dere krav til og følger opp timelønn, overnattingstillegg, skifttillegg, overtidstillegg, arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For jordbruks- og gartnerinæringen skal dere følge opp timelønn, fagarbeidertillegg, helge- og helligdagstillegg for de i fast turnus. For oppdragsgivere som ønsker å gå utover allmenngjøringsforskriftene og f.eks. stille krav til og følge opp arbeidstid også i bygganskaffelser, er dette mulig selv om dette ikke følger direkte av regelverket. Difi kommer tilbake med eksempler på hvordan kravene i slike tilfeller kan stilles, men ønsker dere å vite mer kan dere kontakte oss på Enten dere velger å bruke Difis standardkrav eller egendefinerte krav, er det viktig å ta med administrative bestemmelser som gir dere rett til å kreve 14

15 dokumentasjon og utføre kontroll. Dette gjelder også nedover i leverandørkjeden. I tillegg omfatter administrative bestemmelser sanksjonsrett ved avvik fra kravene omfattet av kontrakten. Avvisning av unormalt lave tilbud I noen typer anskaffelser kan det, ved god kjennskap til bransjen, være mulig å avdekke uanstendige lønns- og arbeidsvilkår allerede i gjennomføringsfasen ved å identifisere unormalt lave tilbud. Det kan gi mulighet til å avvise tilbydere jf. avvisningsreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, men først plikter dere å spørre tilbyder om grunnen til at tilbudet er unormalt lavt. Det kan foreligge lovlige grunner, for eksempel at tilbyder ikke tar fortjeneste for å komme seg inn på markedet eller har nye løsninger. Les mer om avvisningsreglene i FADs veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: dep/fad/dok/veiledninger_og_ brosjyrer/2012/veilederoffentlige-anskaffelser/ 13.html?id=

16 Kontraktsoppfølging 16 Selve oppfølgingen kan gjennomføres på forskjellige måter. Kontrollen av kravene vil variere i omfang ut fra hva slags anskaffelse det er snakk om. Praktiske tips: Send skriftlig beskjed til leverandøren som skal følges opp. Informer om hva som skal skje og når det skal skje. Ved forhåndsanmeldt kontroll av underleverandør, informer hovedleverandøren om oppfølgingen og omfanget av den før oppfølgingen finner sted. Informer også om utfallet av oppfølgingen i etterkant. Vær nøytral, diskret og nøyaktig i løpet av oppfølgingen. Ha respekt for leverandøren og vis forståelse for at noen leverandører trenger veiledning for å klare å etterleve kravene. Oppfølgingen er basert på tillit og dialog mellom dere og leverandøren. Den som utfører kontrollen bør ikke være den samme som skal følge opp leverandøren resten av avtaleperioden. Vurder dette fra kontrakt til kontrakt. I etterkant av hver oppfølging, gi leverandøren et skriftlig notat med deres forståelse av forholdene. Da vet leverandøren at dokumentasjonen er gjennomgått. Baser alle argumenter på dokumentasjonen eller egenrapporteringen. Dette gir leverandøren anledning til å rette opp eventuelle mangler i dokumentasjonen/rapporteringen, eller eventuelle feilinntrykk før dere iverksetter tiltak. Vær ydmyke for at dere kan ha misforstått eller ha mangelfull informasjon. Tenk over ordvalget i kommunikasjonen. Det kan være nyttig å bruke nøytrale ord. F.eks. kan mulige brudd kalles «observasjoner» til leverandøren har fått anledning til å uttale seg om sin side av saken. Anonymiser personlige opplysninger. Bruk partene i arbeidslivet og den kompetansen dere har internt om arbeidsmiljøloven. Personalavdelingen vil sannsynligvis ha en del å bidra med. Under oppfølgingen kan det komme opp forhold hos leverandøren som ikke faller inn under kontraktsvilkårene, men som dere likevel ønsker å ta videre. I disse tilfellene anbefaler vi at dere tar kontakt med Arbeidstilsynet eller andre relevante myndigheter. Arbeidstilsynet har tipstelefon

17 Kontrollplikten Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at oppdragsgiver gjør «nødvendig kontroll». Hva som er «nødvendig kontroll» er ikke det samme i alle kontrakter, og dere må gjøre en konkret vurdering i hver kontrakt. Les mer om kontrollplikten i Arbeidsdepartementets svar på hva som ligger i nødvendig kontroll på: Det absolutte minimumskravet er at dere har god oversikt over og kan redegjøre for hvem som er leverandører og underleverandører. I noen anskaffelser kan det være tilstrekkelig dersom dere har gjort en risikovurdering av kontrakten, og vurdert risikoen som lav. Eksempler på «nødvendig kontroll» av leverandør / underleverandør: Hvis dere har samarbeidet med den seriøse og lovlydige virksomhet tidligere kan f.eks. stikkprøver være tilstrekkelig kontroll i tillegg til oversikten over leverandørkjeden. Ved inngåelse av en ny kontrakt med ukjent virksomhet, kan det være behov for mer dokumentasjon og grundigere kontroll i startfasen. Dere skal kun kontrollere om leverandøren oppfyller kontraktsvilkårene. Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår er fortsatt arbeidsgivers ansvar, ikke deres som oppdragsgivere. Det er leverandøren som har ansvaret for å gi dere dokumentasjon som gjør dere i stand til å vurdere om bedriften oppfyller kontraktsvilkårene. Ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på kontraktsvilkårene, bør dere melde fra til Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet. Kontrollplikten er deres som oppdragsgiver. Det innebærer at dere ikke kan overlate oppfølgingen til for eksempel leverandøren. Det er dere som skal utføre aktiviteten og eie kontrollansvaret. Ved bruk av en eventuell ekstern kontrollør, er det derfor viktig at det er dere som engasjerer kontrolløren og bestemmer hva som skal kontrolleres. 17

18 Difis anbefalte oppfølging Difi har utviklet en oppfølgingsmetodikk i opptil tre trinn, hvor graden av oppfølgingen blir mer omfattende i hvert trinn Egenrapportering med risikovurdering er anbefalt i alle anskaffelser. Dokumentasjonsgjennomgang er anbefalt når egenrapporteringen med risikovurdering viser at det er behov for ytterligere kontroll. Stedlig kontroll er for de virksomhetene som ønsker å ligge langt fremme i feltet eller i kontrakter hvor det er behov for særlig kontroll Metodikken er basert på og regulert i Difis anbefalte kontraktsvilkår. Det er fullt mulig å gjøre trinn 1, og deler av trinn 2 som en verifisering av trinn 1 eller grundigere undersøkelser på enkeltpunkter. Vi anbefaler at dere har en systematisk og periodisk oppfølging av alle kontrakter. En langvarig kontrakt kan f.eks. følges opp grundig i løpet av det første året. Dersom det ikke blir avdekket alvorlige brudd, kan egenrapportering være tilstrekkelig de resterende årene. 18

19 1 Egenrapportering med risikovurdering Difi har utarbeidet en mal for egenrapporteringsskjema. Med mindre annet er avtalt, skal skjemaet fylles ut av leverandør og returneres innen én måned etter at kontrakten har startet. Mal for egenrapportering er tilgjengelig på: Svarene fra leverandøren vil gi dere et grunnlag for risikovurdering av kontrakten, og for vurdering av behov for grundigere oppfølging. Nedenfor finner dere veiledning til punktene i egenrapporteringsskjemaet. Spørsmål 1 Normale lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten Dersom leverandøren allerede følger tariff og legger ved lenke til gjeldende tariffavtaler, er det større sannsynlighet for at de har ordnede lønns- og arbeidsforhold. Mange bedrifter er derimot ikke dekket av landsomfattende tariffavtaler, noe som er fullt lovlig i dagens arbeidsliv. Særlig gjelder det små og mellomstore norske bedrifter og utenlandske selskaper. De bør da beskrive hvordan de følger opp arbeidsvilkår i henhold til kontraktsvilkårene. Leverandøren må da velge hvilke(n) landsomfattende tariffavtale(r) som de legger til grunn for lønns- og arbeidsvilkår i denne kontrakten. En forutsetning er at tariffavtalen er aktuell for arbeidet som arbeiderne skal utføre. Er dere usikre på om tariffavtalen de henviser til er riktig for det arbeidet de utfører, bør dere ta kontakt med partene i arbeidslivet for å få dette verifisert. Leverandøren må holde seg til én og samme landsomfattende tariffavtale for en arbeidstaker. Faller leverandøren inn under en av forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler og krysser av for nei på dette spørsmålet, kan det indikere at bedriften ikke er oppmerksom på gjeldende lover og regler. I slike tilfeller vil det være nyttig å gjøre leverandøren oppmerksom på dette, og eventuelt henvise til Arbeidstilsynets sider for mer informasjon. Spørsmål 2 Ansatte i egen virksomhet Noen områder har større risiko for sosial dumping enn andre. Hvis leverandørens ansatte faller inn under disse områdene, er det grunn til å være ekstra oppmerksom. Stor utskifting av personale kan også tyde på dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Stor andel av utenlandsk arbeidskraft kan gi større risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Det kan være særlig grunn til å gå videre til trinn to om leverandøren står for kost og losji, da dette erfaringsmessig er et faresignal. Om de ansatte har tillitsvalgte å henvende seg til, vil det styrke deres vern mot brudd på vilkårene. Det samme gjelder henvendelse til verneombud. Verneombudet skal ivareta arbeidstakerne med hensyn til arbeidsmiljøloven, og det skal være minst ett verneombud i virksomheter med flere enn ti arbeidstakere. For virksomheter med færre enn ti arbeidstakere, er hovedregelen at partene skriftlig kan avtale en annen ordning. I bransjene bygg og anlegg, hotell, restaurant og renhold, gjelder ordningen Les mer om verneombud på: Les mer om regionale verneombud på: 19

20 med regionale verneombud. De skal være pådrivere for et godt arbeidsmiljø, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. De skal også fungere som verneombud på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud. Spørsmål 3: Underleverandører Dersom leverandøren bruker eller planlegger å bruke underleverandører som utfører arbeid i Norge, skal leverandøren liste opp navn på disse. Dette gjør leverandøren for å vise at de har kontroll på leverandørkjeden sin. Leverandøren skal også ha tilsvarende krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter med underleverandører, som dere har i deres kontrakt med leverandøren. Et eksempel på kontraktskrav skal inkluderes. Om dere ønsker å se de faktiske formuleringene i kontraktene, kan dere be om innsyn i kontraktene de har med underleverandørene. Om underleverandørene er utenlandske og/eller benytter innleid og/eller utsendt arbeidskraft, bør dere være ekstra oppmerksomme i videre oppfølging. Hvis leverandøren vet hvilke allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler underleverandørene følger, er dette positivt og viser at leverandøren har startet oppfølgingsarbeidet. De skal også redegjøre for hvordan de følger opp lønns- og arbeidsvilkår hos sine underleverandører. Der det finnes systematisert oppfølging av underleverandører, er det mindre risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Noen leverandører kan ha behov for bistand under utfylling av skjemaet, og vi anbefaler at dere tar kontakt med leverandøren en til to uker etter at dere har oversendt skjemaet og hører om de har noen spørsmål. Det vil også lette arbeidsbyrden deres når dere skal tolke svarene. Det er vanskelig å si hva som er gode og «riktige» svar og hvordan dere kan tolke svarene som kommer inn. Det vil variere avhengig av kontrakt, leverandør og deres kompetanse og erfaring som oppdragsgiver. På generelt grunnlag kan vi si at der leverandøren gir overflatiske svar uten konkret innhold og/ eller svarene er uklare, kan det være grunn til å be om avklaring. Hvis de fortsatt ikke gir klare svar, kan det være nødvendig å gå til trinn 2 av oppfølgingen. Svarene på egenrapporteringen gir dere grunnlaget for en risikovurdering av kontrakten. Andre vurderinger som bør være med i en slik risikovurdering, er: Har dere tidligere erfaring med leverandøren eller noen av underleverandørene? Hvor oversiktlig er leverandørkjeden? Og hvor mange underleverandører er det? Omfatter kontrakten noen av risikoområdene nevnt i kapittel 3? Er det for dere en stor og/eller viktig kontrakt? Dersom dere har tidligere erfaringer med leverandøren eller underleverandørene som seriøse og lovlydige leverandører, kan det telle positivt i risikovurderingen. Dersom leverandørkjeden er stor med mange ledd, kan det være grunn til å vurdere grundigere oppfølging. Det samme gjelder der arbeidet utføres innen en av de identifiserte risikobransjene. Er kontrakten stor og/eller viktig, kan det også tilsi at dere bør vurdere å følge den opp ytterligere. 20 Noen ganger kan brudd på kontraktsvilkårene komme til syne allerede i egenrapporteringen, slik som mangel på tilsvarende bestemmelser nedover

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser

Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser Regelverket mot sosial dumping pa byggeplasser en praktisk veileder Oppdateres når de forskriftene om allmenngjøring av byggfag og renholdsbedrifter foreligger 19.11.2014 1 Forord Denne veilederen gir

Detaljer

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser

en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser en praktisk veileder regelverket mot SOSIAL DUMPING på byggeplasser Forord Innhold Denne veilederen gir en oversikt over gjeldende regelverk mot sosial dumping og inneholder konkrete råd om hvordan din

Detaljer

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV

ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV 1 Innholdsfortegnelse ARBEIDSINNVANDRING OG ARBEIDET FOR ET SERIØST OG RYDDIG ARBEIDSLIV... 3 VIRKE MENER EN OPPSUMMERING... 4 DEL 1:

Detaljer

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern

Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern Kommunenes tilsyn med virksomheter som skal etterleve regelverkskrav innen miljørettet helsevern IK-2705 Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep., 0032 Oslo Telefon 22 24 88 86 - Fakx 22 24 95 90 E-post: postmotak@helsetilsynet.dep.telemax.no

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

«Bare en ekstra tallerken på bordet?»

«Bare en ekstra tallerken på bordet?» Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med kommunenes arbeid med oppfølging av barn som bor i fosterhjem «Bare en ekstra tallerken på bordet?» RAPPORT FRA HELSETILSYNET 1/2015 MARS 2015

Detaljer

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder

Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder Tilsyn med barn i fosterhjem Veileder 02 / 2015 TILSYN MED BARN I FOSTERHJEM / BUFDIR 1 BARNE-, UNGDOMS- OG FAMILIEDIREKTORATET 02 /2015 Postadresse Postboks 2233 3103 Tønsberg Besøksadresse Stensberggaten

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Veileder Gevinstrealisering

Veileder Gevinstrealisering Veileder Gevinstrealisering planlegging for å hente ut gevinster av offentlige prosjekter Forord I de fleste offentlige prosjekter vil det være forventninger om gevinster som skal realiseres etter at prosjektet

Detaljer

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR

VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING VEILEDER I GOD FORRETNINGSSKIKK OG SAMFUNNSANSVAR Innhold FORORD / Innledning 4 Del I: FORSLAG TIL Bruk av veilederen 7 Hvordan starte arbeidet i egen bedrift? 7 Del II:

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt

TEMA. Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt TEMA Veiledning for Fylkesmannens tilsyn med kommunal beredskapsplikt Utgitt av: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 2015 Omslagsfoto: Colourbox ISBN: 978-82-7768-357-7 Grafisk produksjon:

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis

Test deg selv! Se baksiden. en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Test deg selv! Se baksiden en VEILEDER for bedrifter etisk handel i praksis Forord Internasjonal handel skaper arbeidsplasser og bidrar til velferd og utvikling både her hjemme og i landene vi importerer

Detaljer

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen

Hefte. Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Hefte Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til ny stilling m.v. utenfor statsforvaltningen Innholdsfortegnelse Forord s. 1 Retningslinjer for karantene og saksforbud ved overgang til

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser

Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Veileder i samfunnsøkonomiske analyser Direktoratet for økonomistyring Copyright 2014 by Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke AS All Rights Reserved ISBN: 978-82-999-2992-9

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver?

Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Hvordan ivaretar barnevernet i Surnadal sine oppgaver? Forvaltningsrevisjonsrapport Oktober 2007 Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240

Detaljer

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos. Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten, Kristine Nergaard og Kristin Alsos Evaluering av tiltak mot sosial dumping Line Eldring, Anne Mette Ødegård, Rolf K. Andersen, Mona Bråten,

Detaljer

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse

UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse UTVIKLING AV ET LØNNSSYSTEM En prosessbeskrivelse Utgiver: Næringslivets Hovedorganisasjon November 2003 Opplag: 2000 Grafisk produksjon og trykk: GAN

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Veileder Resultatmåling

Veileder Resultatmåling Veileder Resultatmåling Mål- og resultatstyring i staten SSØ 12/2010, 2. opplag 3000 eks. Forord God informasjon om egne resultater er en forutsetning for at statlige virksomheter skal kunne tilpasse seg

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy

Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy Bruk av sporingsteknologi i virksomheters kjøretøy (januar 2012) Innhold 1. Innledning... 2 2. Regelverk... 2 2.1. Arbeidsmiljøloven... 2 2.2. Personopplysningsloven... 3 2.2.1. Behandlingsgrunnlag...

Detaljer

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

BLIR PIPENE FEIET? FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT 10.12.08 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Ansvarsfordeling på området... 1 1.2 Problemstillinger... 1 1.3 Høringssvar fra Asker og Bærum brannvesen og rådmannen... 1 2. KRAV

Detaljer

Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Mye å forbedre vilje til å gjøre det Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2013 og 2014 med spesialisthelsetjenesten: psykisk helsevern for barn og unge, barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker Mye å forbedre vilje til å gjøre det

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer