Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser"

Transkript

1 Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1

2 Vi er glade og stolte av å få presentere veilederen, som vi tror vil hjelpe din virksomhet med å stille og følge opp krav til lønns- og arbeidsvilkår i deres tjeneste-, bygge- og anleggskontrakter. Denne veilederen tar kun for seg det som er relevant for en anskaffelse med hensyn til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. For andre hensyn og aspekter ved anskaffelser, anbefaler vi deg å ta en titt på Difis anskaffelsesportal Veilederen er laget på oppdrag av Arbeidsdepartementet. Difi vil rette en stor takk til Arbeidstilsynet, Jernbaneverket, Oslo kommune, Oslo Lufthavn og Statens vegvesen for bidrag i arbeidet.

3 Innhold Kortversjonen 4 Bakgrunn 6 Hva er sosial dumping? Hvorfor arbeide mot sosial dumping? Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Hva er en allmenngjort tariffavtale? Hva er en landsomfattende tariffavtale? Hva menes med minste arbeidstid? Strategier og rutiner 10 Strategi Rutiner Planleggingsfasen 12 To sentrale spørsmål Konkurransegjennomføring 14 Avvisning av unormalt lave tilbud Kontraktsoppfølging 16 Praktiske tips Kontrollplikten Difis anbefalte oppfølging Egenrapportering med risikovurdering Dokumentasjonsgjennomgang Stedlig kontroll 24 3

4 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår får anvendelse når: Anskaffelsen gjelder bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter. Anskaffelsen er over 1 million ekskl. mva. hvis dere er en statlig virksomhet eller over 1,55 mill. ekskl. mva om dere er kommunal eller fylkeskommunal virksomhet eller offentligrettslig organ. Kontrakten Dere skal sørge for at kontrakten inneholder: Krav om at ansatte hos leverandører og underleverandører som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten, har lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende allmenngjøringsforskrift og/eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje. Sanksjoner til bruk ved brudd på vilkårene. Krav om at leverandøren og underleverandører på forespørsel dokumenterer at kravene blir oppfylt. Difi tilbyr standard kontraktsvilkår til bruk i alle anskaffelser. Kontrollplikten Kontollplikten innebærer at dere må utøve nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes i kontraktsperioden. I Doffin/TED Dere skal opplyse i konkuransegrunnlaget eller kunngjøringen at kontrakten inneholder krav i henhold til forskriften. 4

5 Oppfølging på Difi tilbyr en oppfølgingsmetodikk i opptil tre trinn, hvor oppfølgingen blir mer omfattende i hvert trinn: Egenrapportering med risikovurdering Difi har utviklet et egenrapporteringsskjema som vi anbefaler at dere bruker i alle anskaffelser. Egenrapporteringen omfatter tre hovedområder: Normale lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten. Ansatte i egen virksomhet. Underleverandører. Svarene på egenrapporteringen gir grunnlaget for en risikovurdering av kontrakten. Andre vurderinger som bør være med i en slik risikovurdering, er: Har dere tidligere erfaring med leverandøren eller noen av underleverandørene? Hvor oversiktlig er leverandørkjeden? Og hvor mange underleverandører er det? Omfatter kontrakten noen av de identifiserte høyrisikobransjene? Er det for dere en stor og/eller viktig kontrakt? Dokumentasjonsgjennomgang Når egenrapporteringen med risikovurderingen viser at det er behov for ytterligere kontroll. Det kan være lurt å få dokumentasjon i to omganger. I første omgang kan dere be om: Innsyn i leverandørens avtalte lønns- og arbeidsvilkår med eventuelle underleverandører. Oppdatert liste over hvilke tariffavtaler ansatte hos leverandøren/underleverandører omfattes av. Dere bør også få med en lenke til hvor tariffavtalene ligger på nett. Hvilke lønnsrammer og eventuelle tillegg som gjelder for de ulike stillingskategoriene/ stillingskodene. Komplett liste med navn på egne og eventuelle underleverandørens ansatte. I andre omgang bør dere be om dokumentasjon fra et utvalg ansatte. Dokumentasjonen skal være fra det samme utvalget, og bør minimum inkludere: Timelister. Arbeidsavtaler. Lønnsslipper. Stedlig kontroll Dette er viktig å tenke på når dere skal utføre en stedlig kontroll: Avklar i kontraktsvilkårene at dere har rett til uanmeldte/ meldte stedlige kontroller. De kan være hos leverandører/ underleverandører eller på lokasjonen. En slik kontroll kan inkludere tilgang til lønns- og personalsystemer. Vurder om dere vil utføre kontrollen selv, eller hente inn spesiell kompetanse Dere bør være minimum to tilstede på vegne av oppdragsgiver. Start kontrollen med et møte med alle som er involvert, avklar tid/plan for kontrollen. Når dere har utført kontrollen, gå gjennom notater med leverandøren og legg frem observasjonene for å avklare eventuelle misforståelser. 5

6 Bakgrunn Hva er sosial dumping? Sosial dumping er pekt på som en av hovedutfordringene i det norske arbeidslivet. Når arbeidsinnvandringen øker, øker også risikoen for sosial dumping. Sosial dumping er ikke et entydig definert begrep. Regjeringen mener sosial dumping skjer «både ved brot på helse-, miljø- og sikkerheits reglar, mellom anna reglar om arbeidstid og krav til bustandard, og når lønn og andre ytingar er uakseptabelt låge, samanlikna med det norske arbeidstakarar normalt tener, eller ikkje er i tråd med allmenngjeringsforskrifter der slike gjeld». Hvorfor arbeide mot sosial dumping? Uanstendige lønns- og arbeidsvilkår har store konsekvenser for de som opplever det. Dette er gjerne arbeidere som allerede befinner seg i en vanskelig livssituasjon. Forskjellsbehandling av arbeidstakere er ikke bare uheldig for de som får dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn normen, det skaper også et press på rettighetene som er opparbeidet i det norske arbeidslivet, og det er en risiko for at sosial dumping kan utfordre den norske arbeidslivsmodellen. Sosial dumping er også svært skadelig for konkurransen i markedet. De useriøse bedriftene kan prise sine tjenester langt lavere enn sine seriøse konkurrenter på grunn av lavere kostnader knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, og vinne anbud på denne måten. Slik blir sosial dumping et hinder for konkurranse på like vilkår. Når seriøse bedrifter blir presset ut av markedet, må si opp arbeidstakere, flytte eller outsource produksjonen går konsekvensene ut over norske arbeidsplasser. Erfaringer tilsier også at der det forekommer sosial dumping forekommer det også andre typer useriøsitet som for eksempel skattesnusk, og kampen mot sosial dumping er derfor også en kamp mot useriøse og kriminelle forhold. 6 Offentlig sektor har et særskilt ansvar for å motvirke sosial dumping. Dere skal ikke medvirke til utnyttelse av utenlandske arbeidere på det norske arbeidsmarkedet. En måte å motvirke sosial dumping i offentlige anskaffelser på, er å etterleve forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter av 8. februar Hvis dere ikke etterlever forskriften, bryter dere regelverket. Det innebærer også en betydelig omdømmerisiko.

7 Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter stiller krav til hvilke kontraktsvilkår som skal inkluderes i bygge-, anleggs- og tjenestekontrakter. Forskriften gjelder for: Statlige virksomheter der anskaffelsen er over 1 million ekskl. mva Kommunale, fylkeskommunale eller offentligrettslige virksomheter der anskaffelsen er over 1,55 mill. ekskl. mva. Dere skal stille krav både til leverandører og eventuelle underleverandører. De plikter å ikke ha dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn det som følger av gjeldende allmenngjorte eller landsomfattende tariffavtale. Krav til lønns- og arbeidsvilkår i de allmenngjorte tariffavtalene vil variere i omfang og er klart definert i hver forskrift. I de landsomfattende tariffavtalene omfatter dette minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Kravet gjelder de ansatte som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. Forskriften stiller krav om at kontrakten skal gi dere som oppdragsgiver rett til å kreve dokumentasjon fra leverandør og eventuelle underleverandører. Dokumentasjonen skal vise om lønns- og arbeidsvilkårene er oppfylt. Kontrakten skal også inneholde sanksjoner til bruk dersom kravene ikke etterleves. Sanksjonene skal være egnet til å få leverandøren og eventuelle underleverandører til å oppfylle kravene. Allerede i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget skal dere opplyse om at kontrakten vil inneholde krav om lønns- og arbeidsvilkår, dokumentasjon og sanksjoner i samsvar med forskriften. I kontraktsperioden skal dere gjennomføre nødvendig kontroll av om kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes. Graden av kontroll kan tilpasses behovet i vedkommende bransje, geografiske område mv. Det er Arbeidstilsynet som har ansvaret for tilsyn med offentlige oppdragsgiveres oppfølging av forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. 7

8 Forskriftene om allmenngjøring justeres samtidig med endringer i tariffavtalene de bygger på. Dere kan lese mer om allmenngjøring og bestemmelsene innen hvert av områdene på Arbeidstilsynet sine sider: Hva er en allmenngjort tariffavtale? En allmenngjort tariffavtale er forskrift som angir en minimumsstandard for lønns- og arbeidsvilkår. Den gjelder for alle som arbeider innen området allmenngjøringen omfatter, selv om de i utgangspunktet ikke er bundet av en tariffavtale. Det er fire områder som har allmenngjort tariffavtale, også kalt allmenngjøringsforskrift: Byggeplasser Skips- og verftsindustrien Jordbruks- og gartnerinæringene Renhold Forskriftene om allmenngjøring har hjemmel i allmenngjøringsloven. I tillegg til forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler, kommer forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett. Denne forskriften gjelder for de allmenngjorte områdene, både for private og offentlige virksomheter. Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter, og forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett, er delvis overlappende. Når du følger denne veilederen følger du i prinsippet begge forskriftene som offentlig oppdragsgiver. Merk at allmenngjøringsforskriftene og forskrift om informasjons- og, påseplikt og innsynsrett gjelder uavhengig av verdi for anskaffelsen. Ved anskaffelser innen de allmenngjorte områdene skal dere stille krav og følge opp i henhold til disse forskriftene. Dette gjelder også under verdigrensen på 1 million/1,55 mill. ekskl. mva. Resten av veilederen vil kun ta for seg lønns- og arbeidsvilkår i henhold til forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. Hva er en landsomfattende tariffavtale? En tariffavtale inngått mellom hovedsammenslutningene, fagforbundene og arbeidsgiverforeningene i norsk arbeidsliv og som ikke er geografisk avgrenset eller avgrenset til enkeltvirksomheter, vil i utgangspunktet være landsomfattende. Hva menes med minste arbeidstid? Arbeidsmiljølovens hovedregel er maksimum 9 timer i løpet av 24 timer eller 40 timer i løpet av 7 dager. Dette er regulert i arbeidsmiljølovens kap. 10. Gjennom tariffavtaler kan partene i arbeidslivet bli enige om lavere timeantall enn arbeidsmiljølovens bestemmelser. Der tariffavtalen gir gunstigere arbeidstid for arbeidstakerne, skal den gjelde. Det er dette vi forstår med «minste arbeidstid». Der tariffavtalen ikke har slike bestemmelser, gjelder arbeidsmiljølovens generelle bestemmelser. Dere kan også ta kontakt med partene i arbeidslivet for å få vite mer om arbeidstidsordningene i de tariffavtalene som er aktuelle for deres kontrakter. 8

9 Når får forskriften anvendelse i praksis? Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår får anvendelse for arbeid utført i Norge. Arbeid utført utenfor Norges grenser faller altså utenfor, selv om oppdragsgiveren er fra norsk offentlig sektor. Eksempel 1 En polsk bedrift har en kontrakt med en offentlig virksomhet for et anleggsprosjekt i Norge. Før de ankommer Norge, bruker bedriften to ukesverk på forberedelser i Polen, før de sender fem medarbeidere til anleggsplassen. Forskriften får anvendelse for den tiden de fem medarbeiderne bruker på anleggsplassen i Norge, ikke for tiden brukt på forberedelser i Polen. Eksempel 2 En offentlig virksomhet har en kontrakt for utvikling og installering av programvare med en bedrift i India. Arbeidet foregår på den indiske bedriftens kontorer i Mumbai, og installeres over internett på den offentlige virksomhetens utstyr som står i Norge. Forskriften får ikke anvendelse for dette arbeidet, men den offentlige virksomheten er likevel forpliktet til å ha med forskriftskravene som kontraktsvilkår hvis kontrakten er over grenseverdiene. Dette fordi den offentlige virksomheten ved utarbeidelse av konkurransegrunnlagene og kontrakten ikke kan vite hvem som vinner anbudet og hvor arbeidet utføres. 9

10 Strategier og rutiner Et eksempel på intern kommunikasjon er Jernbaneverkets brosjyre om sosial dumping. Den finner dere på: Difi har utviklet verktøy og veiledning til hvordan lage og implementere en anskaffelsesstrategi. Det finner dere på: Strategi Difi anbefaler at arbeidet mot sosial dumping forankres hos ledelsen i virksomheten deres, og omtales i relevante strategidokumenter. Et slikt dokument kan for eksempel være anskaffelsesstrategien. Strategidokumentet bør svare på følgende: Ambisjonsnivå Er dette et nytt felt for dere, kan dere f.eks. velge dere ut særlige risikoområder dere vil starte med å følge opp grundigere. Kompetansebygging Er det behov for kompetansebygging hos de som skal arbeide med dette? Hvor skal den kompetansen i så fall hentes fra? Rolleavklaring Hvem skal ha ansvaret for hva? Kapasitet Har dette betydning for kapasiteten deres på andre områder? Intern informasjon Er det behov for intern informasjon til alle i virksomheten? Det kan gi arbeidet et løft, men som minimum bør alle som anskaffer og/eller følger opp avtaler være informert. Rapportering Hvordan skal arbeidet måles og rapporteres? 10 Rutiner Dere bør også innarbeide kravene til lønns- og arbeidsvilkår i sentrale rutinedokumenter. Dokumentene kan ta for seg rutiner for anskaffelser, inneholde maler for konkurransegrunnlag og kontrakter, og også inneholde sjekklister for oppfølging av kontrakter. Merk at forskrift om informasjons- og påseplikt og innsynsrett har krav om at det iverksettes systemer og rutiner for å undersøke, og om nødvendig følge opp, at allmenngjøringsforskrifter etterleves. Slike systemer og rutiner må være skriftlige. Selv om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter ikke har dette kravet, anbefaler vi at dere likevel har skriftlige rutiner for arbeidet med lønns- og arbeidsvilkår, både for å sikre kontinuitet i arbeidet og for å koordinere arbeidet mot sosial dumping.

11 Dokumentene bør si noe om: Kontraktene Hvem skal følge opp kontraktene? Hvordan planlegger dere å følge opp kontraktene? Hvor ofte skal dere følge opp kontraktene? Hvilke kontrakter har behov for grundig kontroll? Hvilke kontrakter kan kontrolleres med egenrapportering og/eller stikkprøver? Difis anbefalinger: Difi har en egen oppfølgingsmetodikk som kan tas i bruk. Vi anbefaler at kontrakter med varighet på over ett år skal inngå i en planlagt, periodisert oppfølging. F.eks. kan en avtale på fire år kontrolleres grundig første året, og så med egenrapportering de andre årene, dersom den første kontrollen ikke avdekker alvorlige brudd. Kontroll Hva slags dokumentasjon skal dere be om fra leverandøren? Hva skal til for at dere foretar en ytterligere eller grundigere kontroll av en kontrakt enn opprinnelig planlagt? Difis anbefaler at dere sjekker ekstra der det forekommer: a. Flere klager på kvaliteten av utført arbeid hos en leverandør b. Kontaktperson blir skiftet ut c. Avtalt tidspunkt for utført arbeid endres d. Firmaet endrer navn, men beholder organisasjonsnummeret e. Firmaet endrer organisasjonsnummer, men beholder navnet f. Arbeidstilsynet gir leverandøren pålegg (uavhengig om pålegget gjelder forhold som faller inn under kontraktsvilkårene eller ikke) g. Negativ medieoppmerksomhet om leverandøren TIPS: Få oversikt over kompetansen dere allerede har internt. Samarbeid på tvers av avdelinger. Det kan være andre i virksomheten som har kompetanse om feltet, f.eks. personalavdelingen, tillitsvalgte, verneombud etc. Tenk samarbeid også utover virksomhetens grenser. Hvis dere allerede har et anskaffelsessamarbeid med andre offentlige virksomheter, kan det være ressurseffektivt å samarbeide også om oppfølging av kontrakter. Ved offentlig samarbeid med samme leverandør, er det mulig å dele resultat av oppfølgingen virksomhetene imellom.dette er iverksatt av Oslo kommune for oppfølging av sosiale/etiske krav. Virksomhetene som er med på en rammeavtale Oslo kommune administrerer, deler rapporter fra oppfølgingen av felles leverandører med hverandre. Andres rapporter gir dere en pekepinn på om dere også skal foretar grundigere kontroller av leverandøren. Brudd Hvordan skal dere håndtere brudd? Skal dere involvere Arbeidstilsynet? Hvilke sanksjoner skal dere bruke? Eksempler på sanksjoner finner du i Difis anbefalte standard kontraktsvilkår. Les mer om Oslo kommunes rammeavtale på Utviklings- og kompetanseenhetens hjemmesider: kommune.no/anskaffelser/ article html. 11

12 Planleggingsfasen To sentrale spørsmål: 1) Er dette en anskaffelse av bygg, anlegg eller tjenester? 2) Er den antatte verdien på anskaffelsen over 1 million ekskl. mva (statlig virksomhet) eller 1,55 mill. ekskl. mva (kommunal eller fylkeskommunal virksomhet eller offentligrettslig organ)? Hvis svaret er ja på begge spørsmålene, skal dere sette krav til lønns- og arbeidsvilkår jf. forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter. I planleggingsfasen er det nyttig å tenke gjennom hvordan dere skal følge opp kravene dere stiller. Gjør en vurdering om dette er en anskaffelse med høy risiko for sosial dumping. Still dere spørsmålene: Skal arbeidet utføres i Norge? Er det stor sannsynlighet for underleverandører i ett eller flere ledd? Hva er våre tidligere erfaringer med denne bransjen? Har bransjen høy risiko for sosial dumping? Erfaringsmessig er det størst risiko for sosial dumping innen: - Bygg- og anlegg - Renholdstjenester - Transporttjenester - Helse- og omsorgstjenester - Hotell- og restaurant - Skips- og verftsindustrien - Landbruks- og gartnerinæringen Markedsundersøkelser kan hjelpe dere med å identifisere de største utfordringene i bransjene. I planleggingsfasen er det også nyttig å tenke gjennom hva som er ambisjonsnivået deres for krav til lønns- og arbeidsvilkår i denne kontrakten og hvilke implikasjoner det har for oppfølgingen. 12

13 13

14 Konkurransegjennomføring Difi har utarbeidet standard kontraktsvilkår som kan brukes i alle anskaffelser. De ligger på: Potensielle tilbydere må informeres om at dere stiller krav til lønns- og arbeidsvilkår. Det skal opplyses om kravet allerede i kunngjøringen eller i konkurransegrunnlaget. Det er tilstrekkelig hvis dere legger ved kontrakten med kontraktsvilkårene i utlysningen, men vi anbefaler at dere i tillegg opplyser om dette under Spesielle kontraktsvilkår ved utlysningen i Doffin. Vær oppmerksom på at Difis standardkrav følger forskriften ordrett. Det vil si at for anskaffelser innen de allmenngjorte områdene stilles det andre krav til lønns- og arbeidsvilkår enn for de områdene med landsomfattende tariffavtaler, da de allmenngjorte tariffavtalene varierer i omfang. Konsekvensene i praksis er: For landsomfattende tariffavtaler stiller dere krav til og skal følge opp minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen For bygg stiller dere krav til og følger opp timelønn, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For renhold stiller dere krav til og følger opp timelønn, nattillegg, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For skips- og verftsindustrien stiller dere krav til og følger opp timelønn, overnattingstillegg, skifttillegg, overtidstillegg, arbeidstid og gjennomsnittsberegning av arbeidstid, utgifter til reise, kost og losji og arbeidstøy. For jordbruks- og gartnerinæringen skal dere følge opp timelønn, fagarbeidertillegg, helge- og helligdagstillegg for de i fast turnus. For oppdragsgivere som ønsker å gå utover allmenngjøringsforskriftene og f.eks. stille krav til og følge opp arbeidstid også i bygganskaffelser, er dette mulig selv om dette ikke følger direkte av regelverket. Difi kommer tilbake med eksempler på hvordan kravene i slike tilfeller kan stilles, men ønsker dere å vite mer kan dere kontakte oss på Enten dere velger å bruke Difis standardkrav eller egendefinerte krav, er det viktig å ta med administrative bestemmelser som gir dere rett til å kreve 14

15 dokumentasjon og utføre kontroll. Dette gjelder også nedover i leverandørkjeden. I tillegg omfatter administrative bestemmelser sanksjonsrett ved avvik fra kravene omfattet av kontrakten. Avvisning av unormalt lave tilbud I noen typer anskaffelser kan det, ved god kjennskap til bransjen, være mulig å avdekke uanstendige lønns- og arbeidsvilkår allerede i gjennomføringsfasen ved å identifisere unormalt lave tilbud. Det kan gi mulighet til å avvise tilbydere jf. avvisningsreglene i forskrift om offentlige anskaffelser, men først plikter dere å spørre tilbyder om grunnen til at tilbudet er unormalt lavt. Det kan foreligge lovlige grunner, for eksempel at tilbyder ikke tar fortjeneste for å komme seg inn på markedet eller har nye løsninger. Les mer om avvisningsreglene i FADs veileder til regelverket om offentlige anskaffelser: dep/fad/dok/veiledninger_og_ brosjyrer/2012/veilederoffentlige-anskaffelser/ 13.html?id=

16 Kontraktsoppfølging 16 Selve oppfølgingen kan gjennomføres på forskjellige måter. Kontrollen av kravene vil variere i omfang ut fra hva slags anskaffelse det er snakk om. Praktiske tips: Send skriftlig beskjed til leverandøren som skal følges opp. Informer om hva som skal skje og når det skal skje. Ved forhåndsanmeldt kontroll av underleverandør, informer hovedleverandøren om oppfølgingen og omfanget av den før oppfølgingen finner sted. Informer også om utfallet av oppfølgingen i etterkant. Vær nøytral, diskret og nøyaktig i løpet av oppfølgingen. Ha respekt for leverandøren og vis forståelse for at noen leverandører trenger veiledning for å klare å etterleve kravene. Oppfølgingen er basert på tillit og dialog mellom dere og leverandøren. Den som utfører kontrollen bør ikke være den samme som skal følge opp leverandøren resten av avtaleperioden. Vurder dette fra kontrakt til kontrakt. I etterkant av hver oppfølging, gi leverandøren et skriftlig notat med deres forståelse av forholdene. Da vet leverandøren at dokumentasjonen er gjennomgått. Baser alle argumenter på dokumentasjonen eller egenrapporteringen. Dette gir leverandøren anledning til å rette opp eventuelle mangler i dokumentasjonen/rapporteringen, eller eventuelle feilinntrykk før dere iverksetter tiltak. Vær ydmyke for at dere kan ha misforstått eller ha mangelfull informasjon. Tenk over ordvalget i kommunikasjonen. Det kan være nyttig å bruke nøytrale ord. F.eks. kan mulige brudd kalles «observasjoner» til leverandøren har fått anledning til å uttale seg om sin side av saken. Anonymiser personlige opplysninger. Bruk partene i arbeidslivet og den kompetansen dere har internt om arbeidsmiljøloven. Personalavdelingen vil sannsynligvis ha en del å bidra med. Under oppfølgingen kan det komme opp forhold hos leverandøren som ikke faller inn under kontraktsvilkårene, men som dere likevel ønsker å ta videre. I disse tilfellene anbefaler vi at dere tar kontakt med Arbeidstilsynet eller andre relevante myndigheter. Arbeidstilsynet har tipstelefon

17 Kontrollplikten Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter krever at oppdragsgiver gjør «nødvendig kontroll». Hva som er «nødvendig kontroll» er ikke det samme i alle kontrakter, og dere må gjøre en konkret vurdering i hver kontrakt. Les mer om kontrollplikten i Arbeidsdepartementets svar på hva som ligger i nødvendig kontroll på: Det absolutte minimumskravet er at dere har god oversikt over og kan redegjøre for hvem som er leverandører og underleverandører. I noen anskaffelser kan det være tilstrekkelig dersom dere har gjort en risikovurdering av kontrakten, og vurdert risikoen som lav. Eksempler på «nødvendig kontroll» av leverandør / underleverandør: Hvis dere har samarbeidet med den seriøse og lovlydige virksomhet tidligere kan f.eks. stikkprøver være tilstrekkelig kontroll i tillegg til oversikten over leverandørkjeden. Ved inngåelse av en ny kontrakt med ukjent virksomhet, kan det være behov for mer dokumentasjon og grundigere kontroll i startfasen. Dere skal kun kontrollere om leverandøren oppfyller kontraktsvilkårene. Arbeidstakernes lønns- og arbeidsvilkår er fortsatt arbeidsgivers ansvar, ikke deres som oppdragsgivere. Det er leverandøren som har ansvaret for å gi dere dokumentasjon som gjør dere i stand til å vurdere om bedriften oppfyller kontraktsvilkårene. Ved brudd eller begrunnet mistanke om brudd på kontraktsvilkårene, bør dere melde fra til Arbeidstilsynet eller Petroleumstilsynet. Kontrollplikten er deres som oppdragsgiver. Det innebærer at dere ikke kan overlate oppfølgingen til for eksempel leverandøren. Det er dere som skal utføre aktiviteten og eie kontrollansvaret. Ved bruk av en eventuell ekstern kontrollør, er det derfor viktig at det er dere som engasjerer kontrolløren og bestemmer hva som skal kontrolleres. 17

18 Difis anbefalte oppfølging Difi har utviklet en oppfølgingsmetodikk i opptil tre trinn, hvor graden av oppfølgingen blir mer omfattende i hvert trinn Egenrapportering med risikovurdering er anbefalt i alle anskaffelser. Dokumentasjonsgjennomgang er anbefalt når egenrapporteringen med risikovurdering viser at det er behov for ytterligere kontroll. Stedlig kontroll er for de virksomhetene som ønsker å ligge langt fremme i feltet eller i kontrakter hvor det er behov for særlig kontroll Metodikken er basert på og regulert i Difis anbefalte kontraktsvilkår. Det er fullt mulig å gjøre trinn 1, og deler av trinn 2 som en verifisering av trinn 1 eller grundigere undersøkelser på enkeltpunkter. Vi anbefaler at dere har en systematisk og periodisk oppfølging av alle kontrakter. En langvarig kontrakt kan f.eks. følges opp grundig i løpet av det første året. Dersom det ikke blir avdekket alvorlige brudd, kan egenrapportering være tilstrekkelig de resterende årene. 18

19 1 Egenrapportering med risikovurdering Difi har utarbeidet en mal for egenrapporteringsskjema. Med mindre annet er avtalt, skal skjemaet fylles ut av leverandør og returneres innen én måned etter at kontrakten har startet. Mal for egenrapportering er tilgjengelig på: Svarene fra leverandøren vil gi dere et grunnlag for risikovurdering av kontrakten, og for vurdering av behov for grundigere oppfølging. Nedenfor finner dere veiledning til punktene i egenrapporteringsskjemaet. Spørsmål 1 Normale lønns- og arbeidsvilkår i virksomheten Dersom leverandøren allerede følger tariff og legger ved lenke til gjeldende tariffavtaler, er det større sannsynlighet for at de har ordnede lønns- og arbeidsforhold. Mange bedrifter er derimot ikke dekket av landsomfattende tariffavtaler, noe som er fullt lovlig i dagens arbeidsliv. Særlig gjelder det små og mellomstore norske bedrifter og utenlandske selskaper. De bør da beskrive hvordan de følger opp arbeidsvilkår i henhold til kontraktsvilkårene. Leverandøren må da velge hvilke(n) landsomfattende tariffavtale(r) som de legger til grunn for lønns- og arbeidsvilkår i denne kontrakten. En forutsetning er at tariffavtalen er aktuell for arbeidet som arbeiderne skal utføre. Er dere usikre på om tariffavtalen de henviser til er riktig for det arbeidet de utfører, bør dere ta kontakt med partene i arbeidslivet for å få dette verifisert. Leverandøren må holde seg til én og samme landsomfattende tariffavtale for en arbeidstaker. Faller leverandøren inn under en av forskriftene om allmenngjorte tariffavtaler og krysser av for nei på dette spørsmålet, kan det indikere at bedriften ikke er oppmerksom på gjeldende lover og regler. I slike tilfeller vil det være nyttig å gjøre leverandøren oppmerksom på dette, og eventuelt henvise til Arbeidstilsynets sider for mer informasjon. Spørsmål 2 Ansatte i egen virksomhet Noen områder har større risiko for sosial dumping enn andre. Hvis leverandørens ansatte faller inn under disse områdene, er det grunn til å være ekstra oppmerksom. Stor utskifting av personale kan også tyde på dårlige lønns- og arbeidsvilkår. Stor andel av utenlandsk arbeidskraft kan gi større risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Det kan være særlig grunn til å gå videre til trinn to om leverandøren står for kost og losji, da dette erfaringsmessig er et faresignal. Om de ansatte har tillitsvalgte å henvende seg til, vil det styrke deres vern mot brudd på vilkårene. Det samme gjelder henvendelse til verneombud. Verneombudet skal ivareta arbeidstakerne med hensyn til arbeidsmiljøloven, og det skal være minst ett verneombud i virksomheter med flere enn ti arbeidstakere. For virksomheter med færre enn ti arbeidstakere, er hovedregelen at partene skriftlig kan avtale en annen ordning. I bransjene bygg og anlegg, hotell, restaurant og renhold, gjelder ordningen Les mer om verneombud på: Les mer om regionale verneombud på: 19

20 med regionale verneombud. De skal være pådrivere for et godt arbeidsmiljø, med særlig fokus på små og mellomstore bedrifter. De skal også fungere som verneombud på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud. Spørsmål 3: Underleverandører Dersom leverandøren bruker eller planlegger å bruke underleverandører som utfører arbeid i Norge, skal leverandøren liste opp navn på disse. Dette gjør leverandøren for å vise at de har kontroll på leverandørkjeden sin. Leverandøren skal også ha tilsvarende krav til lønns- og arbeidsvilkår i sine kontrakter med underleverandører, som dere har i deres kontrakt med leverandøren. Et eksempel på kontraktskrav skal inkluderes. Om dere ønsker å se de faktiske formuleringene i kontraktene, kan dere be om innsyn i kontraktene de har med underleverandørene. Om underleverandørene er utenlandske og/eller benytter innleid og/eller utsendt arbeidskraft, bør dere være ekstra oppmerksomme i videre oppfølging. Hvis leverandøren vet hvilke allmenngjorte og/eller landsomfattende tariffavtaler underleverandørene følger, er dette positivt og viser at leverandøren har startet oppfølgingsarbeidet. De skal også redegjøre for hvordan de følger opp lønns- og arbeidsvilkår hos sine underleverandører. Der det finnes systematisert oppfølging av underleverandører, er det mindre risiko for brudd på kontraktsvilkårene. Noen leverandører kan ha behov for bistand under utfylling av skjemaet, og vi anbefaler at dere tar kontakt med leverandøren en til to uker etter at dere har oversendt skjemaet og hører om de har noen spørsmål. Det vil også lette arbeidsbyrden deres når dere skal tolke svarene. Det er vanskelig å si hva som er gode og «riktige» svar og hvordan dere kan tolke svarene som kommer inn. Det vil variere avhengig av kontrakt, leverandør og deres kompetanse og erfaring som oppdragsgiver. På generelt grunnlag kan vi si at der leverandøren gir overflatiske svar uten konkret innhold og/ eller svarene er uklare, kan det være grunn til å be om avklaring. Hvis de fortsatt ikke gir klare svar, kan det være nødvendig å gå til trinn 2 av oppfølgingen. Svarene på egenrapporteringen gir dere grunnlaget for en risikovurdering av kontrakten. Andre vurderinger som bør være med i en slik risikovurdering, er: Har dere tidligere erfaring med leverandøren eller noen av underleverandørene? Hvor oversiktlig er leverandørkjeden? Og hvor mange underleverandører er det? Omfatter kontrakten noen av risikoområdene nevnt i kapittel 3? Er det for dere en stor og/eller viktig kontrakt? Dersom dere har tidligere erfaringer med leverandøren eller underleverandørene som seriøse og lovlydige leverandører, kan det telle positivt i risikovurderingen. Dersom leverandørkjeden er stor med mange ledd, kan det være grunn til å vurdere grundigere oppfølging. Det samme gjelder der arbeidet utføres innen en av de identifiserte risikobransjene. Er kontrakten stor og/eller viktig, kan det også tilsi at dere bør vurdere å følge den opp ytterligere. 20 Noen ganger kan brudd på kontraktsvilkårene komme til syne allerede i egenrapporteringen, slik som mangel på tilsvarende bestemmelser nedover

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser

Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Ta ansvar - motvirk sosial dumping i anskaffelser Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 1 Vi er glade og stolte av å få

Detaljer

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår

Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Hvordan vurdere svar på egenrapporteringsskjema om lønnsog arbeidsvilkår Svar fra leverandøren på egenrapporteringsskjema vil være viktige informasjonskilder for risikovurdering. Nedenfor finner du veiledning

Detaljer

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Seriøsitet i offentlige kontrakter krav til lønns- og arbeidsvilkår Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hvorfor motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? Det handler om å kreve anstendige lønns-

Detaljer

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Norge anno Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Norge anno 2016 - Hvordan unngå å bli lurt? gode rutiner og verktøy i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Trusselvurdering fra kripos Tendens til «omfattende og systematiske brudd

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter- Arbeidstilsynets tilsynsrolle Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Arbeidstilsynet gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Veileder om beste praksis FORORD GODE OG SAMFUNNSANSVARLIGE offentlige anskaffelser bidrar til å sette standarder i arbeidslivet og kan være et virkemiddel

Detaljer

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder

Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Samfunnsansvar hvordan motvirke sosial dumping i offentlige kontrakter? 20.01.2016 Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver og prosjektleder Sosial dumping Tema for innlegget i dag er oppfølging av lønns-

Detaljer

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Fakta om forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter En ny forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter er vedtatt ved kongelig resolusjon av 8. februar 2008. Forskriften

Detaljer

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng

KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser. Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng KS Anskaffelsesseminar 2017 Samfunnsansvar og reviderte seriøsitetsbestemmelser Advokat Beatrice Dankertsen Hennyng Oslomodellen gir et mer seriøst arbeidsliv - Vi håper at Oslomodellen kan bli den nasjonale

Detaljer

Hva kan Difi tilby kommunene?

Hva kan Difi tilby kommunene? Hva kan Difi tilby kommunene? SMSØ-seminar 11.nov 2016 Maren Grevstad Pettersen Førstekonsulent Regjeringens strategi mot arbeidslivskriminalitet Regjeringen ønsker å bekjempe arbeidslivskriminalitet og

Detaljer

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland

Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring. INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Rapportering, solidaransvar og lovregulerte plikter i kampen mot sosial dumping Arbeidsinnvandring INN Bergen 4.11. 2011 Advokat Bente Frøyland Agenda Utenlandske arbeidstakere i Norge skatt Rapporteringsforpliktelser

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår

Lønns- og arbeidsvilkår Lønns- og arbeidsvilkår Krav til entreprenører og leverandører Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt landsdekkende

Detaljer

Kontrollplikten hva sjekker Arbeidstilsynet?

Kontrollplikten hva sjekker Arbeidstilsynet? Kontrollplikten hva sjekker? Forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Forskriften kom i 2008 gitt ansvar for å føre tilsyn med forskriften fra 01.07.13 3 Foreløpig fokusområde - bestiller

Detaljer

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo

Sosial dumping. Werner Dagsland Rådgiver, Arbeidstilsynet Oslo Sosial dumping Werner Dagsland Rådgiver, Oslo Hva er sosial dumping? Definisjon: Når utenlandske arbeidstakere utfører arbeid på vesentlig dårligere lønns- og arbeidsvilkår enn norske arbeidstakere, eller

Detaljer

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes

Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser. Sigmund Steinnes Sosial dumping Arbeidstidsbestemmelser Sigmund Steinnes Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonen har levert to rapporter som omhandler

Detaljer

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom:

KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER. Avtale mellom: KONTRAKT RENHOLDSTJENESTER Avtale mellom: Stiftelsen Montebellosenteret (heretter omtalt som Montebellosenteret eller MBS) og [Navn på Leverandøren] (heretter omtalt som Leverandør) For Oppdragsgiver:

Detaljer

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver

Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser Anne Cathrine Jacobsen Seniorrådgiver Hva er samfunnsansvar? Samfunnsansvar i offentlige anskaffelser omfatter både miljømessige og sosiale forhold Dato Direktoratet

Detaljer

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår

Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Kontroll av lønns- og arbeidsvilkår Miniguide mot sosial dumping Kontakt oss Jernbaneverkets enheter er lokalisert på flere steder i landet. For nærmere informasjon besøk våre nettsider eller ring vårt

Detaljer

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast

Arbeidstilsynet. Nye virkemidler Tiltak og erfaringer. Berit Bøe Ørnulf Halmrast Nye virkemidler Tiltak og erfaringer Berit Bøe Ørnulf Halmrast Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør Lov og regelverk Styring og samordning

Detaljer

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1

Fagdager 5. og 6.11.2014. Arbeidstilsynet 1 Fagdager 5. og 6.11.2014 1 Magne Kristensen, seniorinspektør/faginspektør sosial dumping Tlf: 915 40 868 magne.kristensen@arbeidstilsynet.no www.arbeidstilsynet.no 2 Tema i dag: Litt om Lover og forskrifter

Detaljer

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører

Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Temadag for anskaffelser av sikkerhet og renhold Difis verktøy til oppdragsgivere og leverandører Cecilie Blytt Seniorrådgiver Kristine Aasgård Rådgiver Nettstedet for deg - anskaffelser.no Direktoratet

Detaljer

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller

Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Oppfølging av sosialt ansvar i entreprisekontrakter - erfaringer fra kontroller Ingebjørg Gravlien Asker kommune Agenda > Hvordan jobber Asker kommune med seriøsitet. > Erfaringer fra kontroller 1 Hvordan

Detaljer

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF

DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING. Innstilling til: Styret i Drammen Eiendom KF DRAMMEN EIENDOM KF SAKSUTREDNING Saknr. 23/12 Saksbeh. Monika Pedersen Jour.nr 12/4672 Fagavd. Drammen Eiendom KF Mappe Avgj. av Styret Møtedato 19.3.2012 SAK 23/12 BYGGHERREFORSKRIFTEN Innstilling til:

Detaljer

Sosial dumping - en felles utfordring

Sosial dumping - en felles utfordring Sosial dumping - en felles utfordring 26.01.2010 1 Hvordan opplever Arbeidstilsynet bransjen? Erfaring fra kontroller og tanker om fremtidig samarbeid Ørnulf Halmrast regiondirektør Sosial dumping - en

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping Del 2 - Leders opplæring, verneombud, BHT 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid?

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 25.03.201 1 5

Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 25.03.201 1 5 Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter 2.03.201 1 Erfaringer fra s tilsyn mot sosial dumping i offentlige anskaffelser Difi 2.03.2014 Ørnulf Halmrast Oslo Lønns- og arbeidsvilkår i offentlige

Detaljer

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD

KONTRAKTBESTEMMELSER 2. PRESISERINGER OG ENDRINGER I FORHOLD TIL ANVENDT KONTRAKTSSTANDARD Vedlegg 04 KONTRAKTBESTEMMELSER 1. KONTRAKTSBESTEMMELSER Som kontraktsbestemmelser gjelder NS 8407:2011 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser (i det følgende "NS 8407"), samt de presiseringer

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Evalueringskonferansen 29.-30. september 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/ Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/ Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg/0410001-041000106 Bygg og anlegg - arbeidsgiver - sosial dumping/041000106 Del 1 - Generelle spørsmål 1195: Har arbeidsgiver gjennomgått opplæring i helse-,

Detaljer

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier

Arbeidstilsynets mål og overordnede strategier ATL 10. oktober 2007 1 s mål og overordnede strategier 2.1 Overordnet mål for arbeidsmiljøet i Norge Et fullt forsvarlig arbeidsmiljø for alle, med trygge tilsettingsforhold og meningsfylt arbeid for den

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser

Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Riksrevisjonens undersøkelse av myndighetenes arbeid mot sosial dumping ved offentlige anskaffelser Dokument 3:14 (2015-2016) Fafo 22. juni 2016 Bakgrunn Sterk vekst i antall utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015

Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 Seminar Rovaniemi 11. 12. mars 2015 s regionkontorer Nord-Norge Alta Tromsø Sortland Regionkontor Finnsnes Bodø Mosjøen Definisjon sosial dumping «Etter regjeringens vurdering er det sosial dumping både

Detaljer

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015

Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 Rapport for Difi: Krav til lønns- og arbeidsvilkår i offentlige anskaffelser kunngjort i Doffin i 2015 MAI 2015 Bergen: Spelhaugen 22, 5147 Fyllingsdalen Oslo: Karl Johans gate 12J, 0154 Oslo Stavanger:

Detaljer

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift?

Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? Vikarbyrådirektivet hva innebærer det for min bedrift? KS Bedriftenes møteplass 2013 Quality Expo Hotel, Fornebu 9. april 2013 Advokat Hanne Lyngstad Solberg, KS Advokatene Vikarbyrådirektivet skapte reaksjoner

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar i offentlige anskaffelser KS anskaffelsesseminar 6. september 2017 Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Agenda: Regelverk Ny LOA 5 Veiledning, maler og verktøy Oppgave

Detaljer

Frokostmøte Standard Norge 21.april 2016 tilsyn med bestillere Informasjons- og påseplikt

Frokostmøte Standard Norge 21.april 2016 tilsyn med bestillere Informasjons- og påseplikt Frokostmøte Standard Norge 21.april 2016 tilsyn med bestillere Informasjons- og påseplikt prosjektleder Kari Birkeland Tilsyn med renholdsbransjen 2013-2016 Mål for s satsing innen renholdsbransjen skal

Detaljer

FDV konferansen 2. 4. juni 2015

FDV konferansen 2. 4. juni 2015 FDV konferansen 2. 4. juni 201 Kari Birkeland Prosjektleder 28.0.201 1 Treparts bransjeprogram renhold 28.0.201 2 Bakgrunn Treparts bransjeprogram renhold Bransjeprogrammet i renholdsbransjen ble etablert

Detaljer

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole

Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole 2017 Del II B Kontraktsbestemmelser Totalentreprise Notodden Barne- og Ungdomsskole Olav Berget Notodden Kommune 01.01.2017 Innhold 1 Generelle kontraktsbestemmelser... 3 2 Spesielle kontraktsbestemmelser...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER

HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER HANDLINGSPLAN FOR ETISKE OG SOSIALE KRAV I ANSKAFFELSER 2010 2013 1 Del 1 1.1 Innledning Rogaland fylkeskommune, heretter kalt RFK, skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter

Detaljer

Vedlegg 1 Egenerklæringer

Vedlegg 1 Egenerklæringer Vedlegg 1 Egenerklæringer Avtale om BPA for Side 1 av 5 1 BEDRIFTSHEMMELIGHETER Om bedriftshemmeligheter: I henhold til offentleglova 23 skal anskaffelsesprotokoll og innkomne søknader være skjermet for

Detaljer

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører

Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Krav til samfunnsansvar sosialt ansvar og begrensning av antall ledd underleverandører Anne Cathrine Jacobsen seniorrådgiver Ny 5 i lov om offentlige anskaffelser 5. Miljø, menneskerettigheter og andre

Detaljer

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen

Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Sosial dumping i restaurant og renholds- bransjen Hva kan de tillitsvalgte og andre i NTL gjøre? 26.09.2013 1 - Dette er «skrubben» og ikke selve kjøkkenet. Vi skulle gjerne ønske vi hadde mere plass,

Detaljer

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG

Bilag D - Vedlegg Kjøp av mannskapsbil for MOVAR IKS BILAG D VEDLEGG BILAG D VEDLEGG Innhold D.1 Vedlegg... 3 D.1.1 HMS-egenerklæring... 3 D.1.2 Egenerklæring om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter... 4 D.1.3 Forpliktelseserklæring... 5 Side 2 av 5 D.1 VEDLEGG

Detaljer

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR VEKTERBEMANNING TIL OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse] [Kort beskrivelse

Detaljer

[2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk.

[2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk. Page 1 of 10 [2013] Informasjons- og påseplikter i offentlige kontrakter et forsøk på klargjøring av overlappende regelverk. Kilde: Bøker, utgivelser og tidsskrifter > Tidsskrifter > Tidsskrift for Forretningsjus

Detaljer

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår.

Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Lønns- og arbeidsvilkår konkurranse på like vilkår. Hvilke verktøy har vi? Advokat Thomas Kollerød, MEF Utfordringer i dag og fremover Arbeidsmarkedet er i endring - globalisering Lov og tariffavtaler

Detaljer

Andre oppgaver som tillegger fagområdet kan tilkomme oppdraget.

Andre oppgaver som tillegger fagområdet kan tilkomme oppdraget. VEDLEGG 3 AVTALEVILKÅR 1 AVTALENS OMFANG Avtalen omfatter bistand knyttet til: Mindre utredningsoppdrag. Beregning av selskapets ståsted når det gjelder klimabelastning knyttet til innsamling og behandling

Detaljer

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse høsten 2017 Samfunnshensyn ved offentlige anskaffelser Oversikt - historikk Hovedformålet med anskaffelsesregelverket

Detaljer

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.)

Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) Lov om endringer i allmenngjøringsloven m.m. (solidaransvar mv.) DATO: LOV-2009-06-19-42 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2009 hefte 7 s 990 IKRAFTTREDELSE: Kongen

Detaljer

Egenrapportering fra leverandør

Egenrapportering fra leverandør 1 AV 6 Egenrapportering fra leverandør Egenrapportering er en del av oppfølgingen etter forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter og Statsbyggs kontraktbestemmelser. Skjemaet skal besvares

Detaljer

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.

Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer. Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10. Hvordan kontrollere seriøsitet - Felles rammeavtale for 99 byggherrer Jørgen Iversen Innkjøpsrådgiver, Konserninnkjøp, UKE 29.10.2015 Oslo kommune 600 000 innbyggere øker til 800 000 innbyggere innen 2030

Detaljer

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11.

KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. KONTRAKT FOR BISTAND TIL ADGANGSKONTROLL I OSLO TINGRETT I FORBINDELSE MED AVVIKLING AV SAKEN ETTER HENDELSENE 22.07.11. Kontraktsreferanse: Kontraktsområde: [Sett inn korrekt kontraltsnr./-referanse]

Detaljer

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet

SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE. Berit Bøe Seniorrådgiver Arbeidstilsynet SOSIAL DUMPING VIRKEMIDLER OG ARBEIDSTILSYNETS ROLLE Berit Bøe Seniorrådgiver 01.10.2012 3-parts bransjeprogram Allmengjøring av tariffavtale Godkjenningsordning ID-kort Regionale verneombud Tilsyn Nye

Detaljer

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013

Slik gjør vi det. Hans Hagby. erfaring fra en enkeltanskaffelse. Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen 08.12.2013 Slik gjør vi det erfaring fra en enkeltanskaffelse Hans Hagby Områdeleder SHA, miljø, kvalitet T2 OSL Gardermoen T2 prosjektet Oslo Lufthavn Gardermoen PROSJEKTOMFANG Ny pir nord Utv. sentralbygget Omb.

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo

Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Offentlige anskaffelser: Hvordan motarbeide svart økonomi og arbeidslivskriminalitet i kommunene? Rolf K. Andersen, Fafo Dagens tekst Overordnet om arbeidslivskriminalitet To utsatte bransjer: Renhold

Detaljer

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi

Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi Rammeavtale for kjøp av velferdsteknologi -for avrop ved NS 8407 og SSA-V Saksnr. 15/04335 Avtalen er inngått mellom (heretter kalt Leverandøren) Og Nittedal Kommune (heretter kalt Byggherren) Sted og

Detaljer

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune

Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet. Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Bruk av felles rammeavtale for revisjon av seriøsitet Inger-Johanne Weidel BDO AS Agnete Gravdal BDO AS Ingebjørg Gravlien Asker kommune Rammeavtalen med Oslo kommune og en rekke andre offentlige virksomheter

Detaljer

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav

Seriøsitetskrav Vedlegg 3 Seriøsitetskrav Seriøsitetskrav Side 1 1. HMS-kort Alle arbeidstakere skal bære lett synlig et gyldig HMS-kort utstedt av Arbeidstilsynet. Ordrebekreftelse, søknadsskjema ol aksepteres ikke som HMS-kort. Arbeidstakere

Detaljer

Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering

Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering Avtale om kjøp av plasser for sykkelparkering Vedlegg 2 Oppegård kommune Saksnr. 16/3289 Oppegård kommune Postboks 510 1411 KOLBOTN Organisasjonsnummer: 944 384 081 heretter kalt Oppdragsgiver og Navn

Detaljer

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser

Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Arbeidslivskriminalitet Sosial dumping Antikorrupsjon Samfunnsansvar Beatrice Dankertsen Hennyng Fagansvarlig anskaffelser Agenda OBY og markedet vi operer i Regelverket - bakteppet Hvilke krav stiller

Detaljer

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR

RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR UTKAST TIL RAMMEAVTALE MED KONTRAKTSVILKÅR Innhold: Mal for rammeavtale Avtalemalen er kun ment som en orientering til tilbyderne, og skal således ikke fylles ut i forbindelse med tilbudsinnleveringen.

Detaljer

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v.

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven). Dato LOV 1993 06 04 58 Departement Arbeids og sosialdepartementet Sist endret LOV 2013 06 14 32 fra 01.01.2014 Publisert Avd I 1993 477

Detaljer

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 20.09.2011 2011/17856 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Thor-Egil Mølstre tlf 406 14 333 SHIPKON Postboks 130 4297 SKUDESNESHAMN TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG Arbeidstilsynet

Detaljer

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet.

Sosial dumping. Erfaringer og utfordringer sett fra Arbeidstilsynet. Sosial dumping Erfaringer og utfordringer sett fra. Fafo Østforum 26.9.2006 i i Oslo VIKTIGE PRINSIPPER Utenlandske arbeidstakere skal ha samme arbeidsvilkår og arbeidsmiljøbetingelser som øvrige arbeidstakere

Detaljer

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014

Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Presentasjon av «Skiens modellen» Gode innkjøp stopp de useriøse Tønsberg 27. november 2014 Hvem er jeg? Sven E. Kristoffersen spesialrådgiver på eiendom i Skien kommune Har jobbet i Skien kommune i 20

Detaljer

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi

Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet. Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Omforente kontraktsbestemmelser for seriøsitet Kristine Vigander, KS advokatene Anne Cathrine Jacobsen, Seniorrådgiver Difi Arbeidskriminalitet Samarbeid om seriøsitet Hvorfor er arbeidet med seriøsitet

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL I STRAND KOMMUNE 2014-2017 1 Innledning Strand kommunes handlingsplan for etisk handel fra 2010-2013 skal fornyes. Strand kommune skal etterspørre og forbruke varer og tjenester

Detaljer

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 18.09.2011 2011/18289 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Bjørg Roska tlf 478 18 690 Maritim Industries Services Eood c/o Dikme Netzanti Nedre Heggen 5580 Ølen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte

þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte þ Utfordringer þ Håndtering þ Regler þ Løsninger Innleie en veileder for tillitsvalgte Versjon: April 2013 Om heftet Innhold Fra 1. januar 2013 blir innleide fra vikarbyrå eller Som tillitsvalgt på arbeidsplassen

Detaljer

Medlemsmøte NHO-service Renhold

Medlemsmøte NHO-service Renhold Medlemsmøte NHO-service Renhold Kari Birkeland prosjektleder 27.11.2014 1 Mål for s satsing i renholdsnæringen skal bidra til at alle arbeidstakere i næringen får lovlige lønns- og arbeidsbetingelser for

Detaljer

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen

Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen. Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen NOTAT Til Hordaland fylkeskommune v/ingrid Kristine Holm Svendsen Kopi til Fra Advokatfirmaet Thommessen v/lars Kokkin Christiansen Dato 9. april 2017 Ansvarlig advokat: Lars Kokkin Christiansen VURDERING

Detaljer

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen

INNLEIE. en veileder for tillitsvalgte. Utfordringer Håndtering Regler Løsninger. - fellesskap i hverdagen Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund INNLEIE en veileder for tillitsvalgte Utfordringer Håndtering Regler Løsninger - fellesskap i hverdagen H Om heftet Fra 1. januar 2013 blir innleide fra

Detaljer

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS

Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS VÅR DATO VÅR REFERANSE 01.11.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Gunn-Berit Gjevestad, tlf. 91102722 GORAN'S HJØRNE AS Hestehoven 1 3930 PORSGRUNN Orgnr 916162588 Tilsyn - GORAN'S HJØRNE AS Vi viser

Detaljer

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Fra vondt til verre? Gjør vi nok hver på vår kant? Jan Erik Lien, Statens vegvesen Vegdirektoratet

Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Fra vondt til verre? Gjør vi nok hver på vår kant? Jan Erik Lien, Statens vegvesen Vegdirektoratet Sosial dumping/arbeidslivskriminalitet Fra vondt til verre? Gjør vi nok hver på vår kant? Jan Erik Lien, Statens vegvesen Vegdirektoratet 08-02-2017 Bransjemøte 2017 - Bergen Disposisjon: Sosial dumping

Detaljer

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand

«KS-timen» HMS- samarbeidsforum. Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand «KS-timen» HMS- samarbeidsforum Molde 12-13 juni 2012 Siri Klevstrand Oppfølging Arbeidsmiljømeldingen FoU om anskaffelser og sosial dumping Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt Aktuelle saker Meld. St.

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2010-01.01.2013 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

VEDLEGG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL MED TILØRENDE TJENESTER

VEDLEGG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL MED TILØRENDE TJENESTER VEDLEGG 2 KONTRAKTSBESTEMMELSER INNSAMLING OG TRANSPORT AV HUSHOLDNINGSAVFALL MED TILØRENDE TJENESTER KONTRAKTENS INNHOLD OG OMFANG Endringer og tillegg til NS 9430:2013 Som kontraktsbestemmelser gjelder

Detaljer

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen

Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen 2013-2017 2 Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen, 2013-2017 Resultater fra Arbeidstilsynets satsing i renholdsbransjen 2013-2017

Detaljer

Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune.

Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune. Byrådssak 1402 /14 Tiltak for å motvirke brudd på bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår i kontrakter med Bergen kommune. BJOL ESARK-1709-201429320-1 Hva saken gjelder: I Bergen kommunes anskaffelsesstrategi

Detaljer

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet

Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Tilsyn og veiledning for et seriøst arbeidsliv Marion Ramberghaug, Lov og regelverk, Direktoratet for arbeidstilsynet 2 «Alle arbeidstakere i Norge skal ha trygge og sikre arbeidsplasser og lovlige lønns-

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 07.12.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201000335-19 Truls Asle Hørlyk Stende 126.2.2 Revisjonsref: Tlf.: OPPFØLGINGSUNDERSØKELSE

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL:

HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: HANDLINGSPLAN FOR ETISK HANDEL: 01.01.2013 01.01.2017 1 Del 1 1.1 Innledning Universitetet i Stavanger(UiS) skal etterspørre og forbruke varer og tjenester som er produsert etter høye miljømessige, sosiale

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16

Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping. Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Strategi mot arbeidslivskriminalitet og sosial dumping Vedtatt av kommunestyret 10.02.2016 sak 017/16 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING............... 3 2. HVORFOR MOTVIRKE ARB EIDSLIVSKRIMINALITET OG

Detaljer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer

Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Fafo Østforum Seminar 23.3.2011 Allmenngjøring - status og utfordringer Erfaringer fra Petroleumstilsynet Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø Ptils tilsynsområde Petroleumsvirksomheten til havs og ved

Detaljer

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER INTERNKURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Verifisere behov 8. Avvise 9. Begrunne 2. Grunnleggende prinsipper 7. Evaluere 10. Tildele og avslutte konkurransen 3. Beregne terskelverdi 6. Kunngjøre 11. Oppfølging

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter

Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter Dato: 16. september 2010 Byrådssak 1344/10 Byrådet Høringsuttalelse til forslag til endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter BJOL SARK-03-201001731-18 Hva saken gjelder:

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Allmenngjøring av tariffavtaler

Allmenngjøring av tariffavtaler Arbeids- og sosialdepartementet Allmenngjøring av tariffavtaler Eli Mette Jarbo Framtidens tariffavtaler, Fafo 30. november 2015 Lov om allmenngjøring av tariffavtaler m.v LOV-1993-06-04-58 Tariffnemnda

Detaljer

Evaluering av tiltak mot sosial dumping

Evaluering av tiltak mot sosial dumping Evaluering av tiltak mot sosial dumping -noen hovepunkter Line Eldring, Fafo Fafo Østforum 6.6.2013 Hovedspørsmål i evalueringen (2010-2011) Hvordan har tiltakene i handlingsplanene mot sosial dumping

Detaljer

Utleie og useriøsitet

Utleie og useriøsitet Utleie og useriøsitet Historier fra bemanningsbransjen Fafo Østforum, 16.03.10 Anne Mette Ødegård Øyvind M. Berge 1 Om prosjektet Delprosjekt om inn- og utleie av arbeidskraft, finansiert av LO Målet var

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp

Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Oslo kommune Utviklings- og kompetanseetaten Avdeling for konserninnkjøp Notat Til: FIN Dato: 21.09.2012 Fra: UKE Avdeling for konserninnkjøp Vår ref. (saksnr.): Saksbeh.: Dag Haugland Arkivkode: Telefon:

Detaljer

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune

Smøla kommune. - øy i et hav av muligheter. INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Smøla kommune - øy i et hav av muligheter INNKJØPSREGLEMENT Smøla kommune Vedtatt av Smøla kommunestyre Sak 37/2017 28.09.2017 Innhold INNKJØPSREGLEMENT...3 1.1 Formål og omfang...3 1.2 Ansvar...3 1.3

Detaljer

Presentasjon av Bergen kommunes

Presentasjon av Bergen kommunes Presentasjon av Bergen kommunes bruk av ILO-kjernekonvensjoner som henholdsvis 1. Kontraktvilkår 2. Egenrapporteringsskjema 1. Kontraktsvilkår Leverandørene skal i kontraktsperioden utføre egenrapportering

Detaljer

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016

Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Seminar om offentlige anskaffelser 11. november 2016 Trusselbildet - utvikling Mer systematisert og organisert kriminalitet Multikriminelle nettverk med stor tilpasningsdyktighet Bakmenn som utnytter

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr april 2016 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 13 25. april 2016 Det faglige hjørnet Bør være bevisst på markedssituasjonen ved valg av kontraktsvilkår Oppdragsgiveren bør være bevisst på markeds situasjonen ved bruk av

Detaljer

på petroleumsanlegg på land

på petroleumsanlegg på land Erfaringer med østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo Østforum 23.10.2007. Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Første undersøkelse blant østeuropeiske arbeidstakere på landanlegg Undersøkelsen

Detaljer