fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond"

Transkript

1 fokus stabilitet lidenskap Årsrapport 2014 verdipapirfond

2 Carnegies historie Carnegies historie startet da den skotske adelsmannen George Carnegie ble tvunget til å flykte fra Skottland etter engelskmennenes seier i slaget ved Culloden Moor i Etter å ha skjult seg i det skotske høyland klarte han å rømme til Göteborg hvor han i 1758 grunnla en omfattende handelsvirksomhet og ganske snart opparbeidet han seg en liten formue. George Carnegies sønn, David Carnegie, grunnla firmaet D. Carnegie & Co., som utviklet seg til å bli en av Göteborgs største handelsvirksomheter med sukker og porterøl som de viktigste handelsvarene. David Carnegie skapte også et lite samfunn rundt sin virksomhet. Bolig til arbeiderne, en skole, et sykehus, et offentlig bad og en kirke. Arbeiderne hadde dermed fordeler som på den tiden var ganske uvanlige. Fri legehjelp og medisiner, en halv dags lønn under sykdom og for å fremme yteevnen tre porterøl daglig! I begynnelsen av det 20. århundre ble D. Carnegie & Co delt. Sukkerproduksjonen ble solgt til Svenska Sockerfabriks AB og porterbryggeriet til Pripp & Lyckholm. I 1930-årene kjøpte selskapet en bank ved navn Langeskiöld. Bankens navn ble i 1980 endret til D. Carnegie & Co og konsernet utviklet seg i årene etter til en finansvirksomhet med hovedvekt på investeringer i verdipapirer. I forbindelse med dereguleringen av de finansielle markedene i midten av 1980-årene ekspanderte Carnegie sine aktiviteter til de nordiske landene, Sør-Europa, Luxembourg, London og New York. Carnegie-gruppens nåværende nordiske strategi ble fastlagt i 1994, da den engelske investeringsbanken Kaupthing, Singer & Freidlander kjøpte 55 % og medarbeiderne i Carnegie kjøpte de resterende 45 % av aksjene i selskapet av den daværende eieren Nordbanken. De søreuropeiske aksjene ble solgt og fokus ble rettet mot å bli den ledende nordiske investeringsbanken. Etter en betydelig vekst på 90-tallet ble Carnegie i 2001 børsnotert i Stockholm under navnet D. Carnegie & Co. I kjølevannet av finanskrisen i 2008, mottar Carnegie Investment Bank AB sanksjoner fra det svenske finanstilsynet og dette fører til at Den svenske Riksgälden overtar eierskapet i Carnegie Investment Bank AB. I 2009 blir hele selskapet overtatt og fullt ut eid av Altor Fund III (65 %) og Bure Aktier AB (35 %). Ved årsskiftet 2009/2010 ble Carnegie Asset Management skilt ut som et eget selskap fra øvrig virksomhet innen Carnegie. På slutten av 2010 kjøper de ansatte 20 % av aksjene i Carnegie Asset Management av de to investorene og i begynnelsen av 2012 selger Bure Aktier AB sin andel av aksjer til Altor Fund III, som således nå eier 80 % av virksomheten, mens de ansatte fortsatt eier 20 %. Produsert av Carnegie Kapitalforvaltning AS - Trykk: 07 Gruppen - Foto: Lena Krefting

3 Innhold 04 Nyheter fra Carnegie Kapitalforvaltning AS 08 Markedskommentar 13 Aksjeforvaltningen i Carnegie Asset Management 14 Carnegie Aksje Norge 15 Carnegie Aksje Norden 16 Carnegie Aksje Europa 17 Carnegie WorldWide 18 Carnegie WorldWide Etisk 19 Carnegie WorldWide Asia 20 Carnegie Østeuropa 21 Carnegie Medical 22 Carnegie Norge Indeks 23 Carnegie Multifond 25 Rentemarkedet Renteforvaltningen i Carnegie Kapitalforvaltning AS 26 Carnegie Pengemarked 27 Carnegie Obligasjon 28 Årsregnskap for fondene Styrets årsberetning 30 Regnskap og noter for fondene 30 Carnegie Aksje Norge 33 Carnegie Aksje Norden 36 Carnegie Aksje Europa 39 Carnegie WorldWide 42 Carnegie WorldWide Etisk 45 Carnegie WorldWide Asia 48 Carnegie Østeuropa 51 Carnegie Medical 54 Carnegie Norge Indeks 57 Carnegie Multifond 60 Carnegie Pengemarked 63 Carnegie Obligasjon 66 Revisors beretning 68 Definisjoner 70 Praktisk informasjon 72 Tegnings- og innnløsningsblankett 73 Spareavtale 75 Informasjon om forvaltningsselskapet Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

4 NYHETER - ANDELSEIERMØTE Nyheter fra Carnegie Kapitalforvaltning AS Innkalling til andelseiermøte for orientering om endring av depotmottaker og endring av vedtekter for enkelte fond 2015 Andelseiermøte avholdes kl. 13:00 fredag den 20. februar 2015 i forvaltningsselskapets lokaler i Fjordalléen 16 (4.etasje) på Aker Brygge i Oslo. Andelseiere som ønsker å delta på andelseiermøtet til det eller de fond de er andelseier i, må melde seg på gjennom å sende en e-post til Det er også anledning til å avgi forhåndsstemme eller stemme gjennom fullmakt, samt til å motta ytterligere opplysninger om detaljene i endringene i vedtekter og prospekt gjennom henvendelse til oss på e-post eller telefon Forhåndsstemmer og stemmefullmakter eller melding om øvrige tema som ønskes drøftet på møtet, må være mottatt av forvaltningsselskapet innen 13. februar Tema som ønskes drøftet kan meldes på samme måte innen kl. 13:00 den 13. februar Agenda for møtet: 1. Endringer til vedtekter for fond som p.t. ikke har vedtekter ihht. ny standard Carnegie Obligasjon, Carnegie Multifond, Carnegie Aksje Norge, Carnegie Aksje Norge II, Carnegie Aksje Norge III, Carnegie Aksje Norge IV og Carnegie Aksje Norge V 2. Endringer av navn på vedtekter for tilføringsfondene Carnegie Østeuropa og Carnegie Aksje Europa med tilhørende orientering om endringer i mottakerfondenes navn og investeringsmandat 3. Gjennomgang av forvaltningen i året som gikk og forventinger til året som kommer 4. Orientering om gjennomføring av bytte av depotmottaker fra DNB til Danske Bank 5. Eventuelt Andelseiervalgte styremedlemmer velges for en periode på to år. Neste valgmøte avholdes i På andelseiermøtet i det respektive fond gir hver andel én stemme. Andelseiers gjeldende antall andeler per 13. februar 2015 er avgjørende for faktisk antall stemmer i andelseiermøtet. Nominee som avgir stemme, har selv ansvaret for at nødvendige fullmakter fra de underliggende andelseierne foreligger. Minst 75 prosent av representerte andeler i andelseiermøtet må ha stemt for vedtektsendringene for at endringene skal bli godkjent og gjennomført. Resultatet av andelseiermøtene vil bli offentliggjort på forvaltningsselskapets hjemmeside så snart som mulig etter avholdte andelseiermøter. Dersom andelseiermøtet godkjenner forslaget til vedtektsendringer, sender forvaltningsselskapet søknad til Finanstilsynet for godkjennelse av oppdaterte vedtekter. Finanstilsynet skal godkjenne vedtektsendringer såfremt lovens krav til vedtektsinnhold og prosedyrene for vedtektsendringer er oppfylt. Vedtektsendringene gjennomføres 10 virkedager etter at Finanstilsynet har godkjent vedtektsendringen og vedtektsendringen er offentliggjort. Offentliggjøring av vedtektsendringene gjøres ved at det legges ut informasjon om dette på forvaltningsselskapets hjemmeside, så snart som mulig etter at forvaltningsselskapet har mottatt godkjennelse fra Finanstilsynet. Andelseierne har rett til gebyrfri innløsning fra Finanstilsynets godkjennelse foreligger og er kunngjort på våre hjemmesider og deretter i 5 virkedager før vedtektsendringene trer i kraft. Vedlagt følger en nærmere beskrivelse av vedtektsendringene, og en begrunnelse for hvorfor styret mener at disse er i andelseiernes interesse. Med vennlig hilsen Styret i Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 27. januar Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2014

5 NYHETER - VEDTEKTSENDRINGER Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Obligasjon, Carnegie Multifond, Carnegie Aksje Norge, Carnegie Aksje Norge II, Carnegie Aksje Norge III, Carnegie Aksje Norge IV og Carnegie Aksje Norge V Bakgrunnen for ønsket om vedtektsendringer er: I. Innføre nye anbefalte vedtekter for verdipapirfond utarbeidet av Verdipapirfondenes forening iht. ny verdipapirfondlov for å modernisere de eksiterende vedtekter som er etablert under ulike versjoner av verdipapirfondloven gjennom tidene. Enkelte opplysninger fra de gamle vedtektene flyttes med dette over til fondenes prospekt. II. Innta opplysninger i vedtektene om at fondet i henhold til ny lov kan belastes med ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse. Beskrivelse av og begrunnelse for vedtektsendringene: I. Overgang til nye standard for vedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening Den 1. januar 2012 trådte ny verdipapirfondlov med tilhørende forskrift i kraft. De aller fleste av de norske verdipapirfondene forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS har vedtekter basert på ulike utgaver av standardvedtekter etter ulike utgaver av verdipapirfondloven de senere årene. Finanstilsynet har i rundskriv 16/2012 anbefalt at forvaltningsselskapene benytter nye anbefalte vedtekter utarbeidet av Verdipapirfondenes forening med nødvendige tilpasninger. Carnegie Kapitalforvaltning AS ønsker å benytte ny vedtektsstandard for å samordne form og innhold slik at fondenes vedtekter vil være enklere å lese opp mot hverandre og vil inneholde moderniserte versjoner med referanse til gjeldende lov og forskrift for verdipapirfond. Overgang til ny standardmal for anbefalte vedtekter innebærer ingen endringer i verdipapirfondenes investeringsmandat eller forventede risiko og avkastning. Carnegie Kapitalforvaltning AS har fra tidligere samlet vedtekter og andre opplysninger om det respektive verdipapirfond i ett dokument; fondets prospekt. Ved overgang til nye anbefalte vedtekter vil flere av de opplysningene som tidligere fremgikk av vedtektene og således også var inntatt i prospektets vedtektsdel, flyttes til andre deler av prospektet. Følgende opplysninger vil bli flyttet ut av vedtekter og omtales i fondenes prospekt: Depotmottaker Andelseierregister Referanseindeks Målsetting og investeringsstrategi Styring av risiko Verdiberegning og kunngjøring av andelsverdi Durasjon/Løpetid (gjelder kun for rentefondene) Tidsfrist for tegning og innløsning, samt beskrivelse av rutiner og dokumentasjon i forbindelse med tegning og innløsning, og eventuelle tegnings- og innløsningsgebyr Minimumsbeløp for førstegangstegning Opplysninger om sammensetning og valg av forvaltningsselskapets styre Vilkår og prosess for endring av vedtektene, herunder kunngjøringsregler ved eventuell oppjustering av kostnader Endring i disse opplysningene skal fremover skje i henhold til regler for prospektendringer, og skal således behandles av styret. Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

6 NYHETER - VEDTEKTSENDRINGER II. Belastning av ekstraordinære kostnader som er i andelseiernes interesse I henhold til gammel verdipapirfondlov kunne Finanstilsynet godkjenne at verdipapirfond ble belastet med ekstraordinære kostnader. Slike kostnader kan påløpe i ekstraordinære situasjoner for å ivareta eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har plassert i. Eksempler på slike kostnader kan være kostnader ved forfølgelse av rettskrav, herunder søksmål knyttet til tilbakeholdelse av kildeskatt på utbytter og oppfølging av rettigheter ovenfor obligasjonsutstedere. I den nye loven er det inntatt en generell bestemmelse om at fondet kan belastes for ekstraordinære kostnader for å ivareta andelseiernes interesser dersom dette er inntatt i fondets vedtekter. Styret i Carnegie Kapitalforvaltning AS, herunder et flertall av de andelseiervalgte styremedlemmene, må fremdeles godkjenne kostnadene i hvert enkelt tilfelle før disse belastes fondet. Andelseierne vil få opplysninger om påløpte og forventede ekstraordinære kostnader i årsrapport og halvårsrapport. Bakgrunnen for lovendringen er at man ønsker å styrke forvaltningsselskapenes incentiver til å forfølge ekstraordinære prosesser knyttet til ivaretakelse av eierrettigheter til de finansielle instrumentene fondet har investert i. Slike prosesser kan ha stor betydning for verdien av fondets portefølje. I likhet med mange andre forvaltningsselskap vil ikke Carnegie Kapitalforvaltning AS normalt ha kompetanse eller kapasitet til å håndtere slike ekstraordinære prosesser innen egen organisasjon. Det vil derfor normalt være nødvendig å kjøpe tjenester eksternt fra advokater, revisorer, konsulenter eller lignende for å kunne ivareta andelseiernes interesser på en tilfredsstillende måte. Vedtektsendringer i verdipapirfondet Carnegie Aksje Europa Carnegie Fund Management Company i Luxembourg som utsteder av mottakerfondet har sendt søknad til tilsynsmyndigheten i Luxembourg om endring av mottakerfondets navn og investeringsmandat. Mandatet ønskes utvidet og fondets navn endret til å reflektere det nye investeringsmandatet til mottakerfondet også i det norske tilføringsfondet. Mottakerfondets navn endres til Carnegie Fund - WorldWide Stable Equities Sub-fund. Det norske tilføringsfondets vedtekter og prospekter oppdateres for å reflektere denne endringen. Det norske tilføringsfondets navn endres til Carnegie WorldWide Stabile Aksjer. Vedtektsendringer i verdipapirfondet Carnegie Østeuropa Carnegie Fund Management Company i Luxembourg som utsteder av mottakerfondet har sendt søknad til tilsynsmyndigheten i Luxembourg om endring av mottakerfondets navn og investeringsmandat. Mandatet ønskes utvidet og fondets navn endret til å reflektere det nye investeringsmandatet til mottakerfondet også i det norske tilføringsfondet. Mottakerfondets navn endres til Carnegie Fund - WorldWide Emerging Markets Sub-fund. Det norske tilføringsfondets vedtekter og prospekter oppdateres for å reflektere denne endringen. Det norske tilføringsfondets navn endres til Carnegie WorldWide Emerging Markets. Bakgrunn for endring i mottakerfondenes navn og investeringsmandat: Carnegie Asset Management gruppen (CAM) har en klar målsetning om at en investering i alle konsernets verdipapirfond skal være en langsiktig investering av høy kvalitet og samtidig dekke investeringsbehovet på en attraktiv måte. CAM evaluerer derfor fortløpende produkttilbudet i lys av dette. Det er vår vurdering at de nye fondsprofilene dekker aktuelle investeringsbehov på en attraktiv måte og samtidig passer godt til vår investeringsmessige kjernekompetanse. Da avkastningsutviklingen i Carnegie European Equities Sub-fund og Carnegie Eastern European Sub-fund, særlig de senere år, ikke har levd opp til våre forventinger, er det vår konklusjon at den beste fremadrettede løsning er å endre investeringsprofilen til disse fondene. 6 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2014

7 NYHETER - VEDTEKTSENDRINGER Carnegie WorldWide Stable Equities Sub-fund har gode avkastningsutsikter med lavere risiko. Investeringsmessig har CAM alltid hatt fokus på de stabile aksjene. Denne type aksjer utgjør allerede et viktig fundament for investeringen i den globale aksjeporteføljen til Carnegie WorldWide. Og, kanskje overraskende, er det faktisk disse aksjene som historisk sett har gitt best avkastning. Disse selskapene har en holdbar forretningsmodell som gir selskapene høy egenkapitalavkastning. Dette er en av forklaringene på at denne typen aksjer leverer den attraktive kombinasjonen av god avkastning og lav volatilitet. Carnegie World- Wide Stable Equities Sub-fund henvender seg derfor til den litt mer forsiktige aksjeinvestor. Fondet vil også med fordel kunne inngå som en stabiliserende komponent i en langsiktig aksjeportefølje. Carnegie WorldWide Emerging Markets Sub-fund gir fleksibel investering i landene med høy vekst. Beslutningen om utvidelse av mandatet kommer av at vi nå ser større fordeler ved et globalt emerging markets fond (alle utviklingsøkonomiene) fremfor den nåværende investeringsprofilen som er begrenset til østeuropeiske aksjer. Russland utgjør i dag mer enn halvparten av investeringsprofilen til østeuropafondet, og den politiske risiko samt de russiske selskapenes ofte manglende vilje til å honorere minoritetsaksjonærene er en utfordring. Ved å utvide mandatet til de globale utviklingsøkonomiene generelt får våre andelseiere etter vår oppfatning et mer attraktivt og holdbart investeringsprodukt. De globale utviklingslandene er karakterisert ved høye vekstrater drevet av en ung og voksende befolkning, som aspirerer etter vestlig levestandard. Det er denne utviklingen fondet nå ønsker å investere i. Endringene styrker CAM gruppens produktprogram CAM gruppen ser endringene som en viktig styrking av vårt produktprogram i retning av ennå større globalt fokus. Vi tror at dette vil komme våre andelseiere til gode i form av bedre avkastningsutsikter og mer holdbare investeringsfond. Gebyrfri innløsning tilbys likevel andelseiere i de norske tilføringsfondene Endringene vil bli implementert i mottakerfondene etter at mottakerfondenes prospekt er godkjent av finansmyndigheten i Luxembourg og en varslingsfrist deretter på fire uker til det norske tilføringsfondet. Våre andelseiere vil kunne følge prosessen på vår hjemmeside: Dersom du allikevel ikke har interesse av å bli med på denne endringen i investeringsprofilen til fondene tilbyr Carnegie Kapitalforvaltning AS gebyrfri innløsning og gebyrfri bytte til et annet av våre verdipapirfond fra mottak av dette brevet til endringene er gjennomført i mottakerfondene og denne gjennomføringen er kunngjort på våre hjemmesider. Detaljert beskrivelse av vedtektsendringene samt utkast til nye prospekter, KIID dokument og vedtekter basert på ovennevnte er tilgjengelig for andelseierne ved å kontakte Carnegie Kapitalforvaltning AS på telefon eller e-post Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

8 MARKEDSKOMMENTAR Oljeprissjokk og sekulær stagnasjon Oljeprisfallet var uten tvil den mest dramatiske begivenheten i finansmarkedene i Det startet i juli og akselererte kraftig fra november inntil oljeprisen (brent) var halvert og handlet på $51 per fat ved utgangen av året. Prisfallet er primært tilbudsdrevet, en konsekvens av kraftig produksjonsvekst i USA og OPECs vilje til å tolerere lavere oljepris for å sikre eksisterende markedsandeler. For global vekst, om ikke miljøet, er derfor prisfallet positivt. Prisfallet innbærer en inntektsoverføring fra netto oljeeksporterende land til netto oljeimporterende land som er langt mer folkerike. Dette er godt nytt for store fremvoksende økonomier som India, Indonesia og Kina, og for husholdninger i Europa, USA og Japan som tynges av gjeld og inntektstap. På den annen side fører bortfall av oljeinntekter til at strukturelle svakheter i oljeeksporterende land vektlegges av investorer. Dette rammet selv et relativt veldrevet land som Norge. Kronen endte 2014 som en av de største taperne i valutamarkedet med en svekkelse på 24 % mot dollar og 9 % mot euro. Langt mer dramatisk var imidlertid svekkelsen av rubelen. Den russiske økonomien var særlig utsatt for oljeprisfall i en situasjon der sanksjoner hadde avskåret landets viktigste bedrifter og banker fra vestlige finansmarkeder. Samtidig utgjør olje- og gassinntekter hele 3/4 av eksporten og halvparten av inntektene på statsbudsjettet. Til tross for intervensjoner fra den russiske sentralbanken og en styringsrente som ble hevet fra 5,5 % til 17 %, var rubelens verdi mot dollar halvert ved utgangen av året. I lys av utviklingen de siste 10 årene kan en fastslå at investeringsveksten har uteblitt i de rike landene, mens de positive effektene for global vekst har vært høyst diskutable. Global vekst endte svakere enn ventet i 2014, og rentene nådde rekordlave nivåer i takt med økende frykt for deflasjon, ikke bare i Europa, men etter hvert også i Kina og USA. Aksjemarkedenes investorer var imidlertid mest opptatte av sentralbankpolitikk. Siden finanskrisen har kvantitative lettelser og rekordlave renter dekoblet aksjemarkedet fra realøkonomien. Den økonomiske politikken kan betegnes som aksjemarkedets keynesianisme. Den innflytelsesrike økonomen Maynard Keynes argumenterte på 1930-tallet for ekspansiv finanspolitikk og skattelettelser for å stimulere til etterspørselsvekst. Dagens teoretiske videreutvikling hviler på ideen om at en ved å blåse opp verdiene på finansielle aktiva kan stimulere privat etterspørsel, og at dette igjen vil lede til privat investeringsvekst og en bærekraftig vekstoppsving. I lys av utviklingen de siste 10 årene kan en fastslå at investeringsveksten har uteblitt i de rike landene, mens de positive effektene for global vekst har vært høyst diskutable. Det er imidlertid liten tvil om at kombinasjonen av rekordlave renter og kvantitative lettelser har hatt betydning for utviklingen i finansmarkedene. Dilemmaet for sentralbankene er at en normalisering av rentenivået vil lede til kraftig vekst i andelen konkurser. Sentralbankene i USA og eurosonen har fått æren for at vi har unngått en dyp og langvarig global resesjon og for at det globale finanssystemet har overlevd krisen, men det har hatt sin pris. Det kraftige vekstoppsvinget har uteblitt og i stedet har vi fått det som betegnes som sekulær stagnasjon. Dette er en tilstand med svak eller ingen vekst i en markedsøkonomi, som er et resultat av mangel på investeringer, noe som igjen fører til fallende inntekter per capita. Vi har unngått en dyp resesjon i vesten fordi rentene har falt til rekordlave nivåer og seddelpressen har akselerert, men sentralbankene har forstyrret den naturlige creative destruction i en markedsøkonomi der ulønnsomme bedrifter normalt går konkurs og nyetableringer finner sted. Dette fører til lavere produktivitetsvekst og et økende antall zombie-bedrifter og zombie-banker. Lav produktivitetsvekst leder i sin tur til lav lønnsvekst og dermed svak etterspørselsvekst. Dilemmaet for sentralbankene er at en normalisering av rentenivået vil lede til kraftig vekst i andelen konkurser. 8 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2014

9 MARKEDSKOMMENTAR USA var ved inngangen til 2014 svekket av både budsjettkaos i Kongressen og ekstremt vintervær, som bidro til at BNP falt med 2,1 % annulisert i første kvartal. Budsjettavtalen ved inngangen av året og innhenting etter vinterens kulde førte imidlertid til et kraftig løft i innenlandsk etterspørsel utover våren, og samtidig ga kraftig investeringsvekst innenfor tight-oil et viktig vekstbidrag. I desember endret FED formuleringen om at renten skal holdes lav for a considerable period og erstattet dette med løftet om å være tålmodig i rentesettingen. Aktivitetsmålingene nådde ekstreme nivåer i juli, og veksten i BNP steg til over 4 %. Den positive vekstutviklingen gjorde at FED kunne avslutte de kvantitative lettelsene (QE3) i oktober som planlagt. I desember endret FED formuleringen om at renten skal holdes lav for a considerable period og erstattet dette med løftet om å være tålmodig i rentesettingen. Endringen i budskapet skapte lite reaksjoner i markedet, ikke minst fordi både lønns- og inflasjonsutviklingen tilsa at FED kan forholde seg rolig en stund til. Tiltross for at ledigheten i USA i 2014 falt fra 6,7 % til 5,6 %, fortsatte både lønnsveksten og inflasjonen å avta. USA kan i motsetning til Europa vise til solid sysselsetningsvekst i 2014, men ser man nærmere på detaljene gir dette et mindre oppløftende bilde. Det kraftige vekstoppsvinget har bidratt til å øke forventningene til at veksten i USA omsider har akselerert til et varig nivå på 3 %, men med en lønnsvekst som knapt holder tritt med inflasjonen er dette lite sannsynlig. USA kan i motsetning til Europa vise til solid sysselsetningsvekst i 2014, men ser man nærmere på detaljene gir dette et mindre oppløftende bilde. Det viser seg at de fleste arbeidsplassene som er skapt i USA er i lavtlønnede jobber i tjenesteytende næringer. I industrien ble det i 2014 for eksempel kun skapt 140K nye jobber, sammenlignet med 2,1 millioner i tjenesteytende sektor. Avindustrialiseringen og libera- Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

10 MARKEDSKOMMENTAR liseringen i arbeidsmarkedet de siste 30 årene har ledet til at USA har blitt et lavlønnsland. I tillegg kamuflerer fallet i ledigheten store strukturelle svakheter: Før finanskrisen i 2008 utgjorde arbeidsstyrken i USA 154,9 millioner, mens den ved utgangen av desember utgjorde 156,3 millioner. En økning på 1,4 millioner. I samme periode vokste antall amerikanere i arbeidsfør alder fra 234,6 millioner til 248,9 millioner, en økning på 14,3 millioner. Med andre ord: Veksten i arbeidsstyrken utgjør bare 10 % av tilveksten av amerikanere i arbeidsfør alder. Resultatet er at arbeidsdeltakelsen i USA har falt fra 66 % i 2008 til 63 %, det laveste nivået på hele 36 år. Akkurat som en pil som er sluppet fra buen, er det ingen måte å vende tilbake Li Keqiang 2014 ble et krevende år for Kina. Tiltak for å stramme inn overfor skyggebanksystemet førte til et kraftig fall i kredittveksten, noe som rammet eiendomsmarkedet. En videre konsekvens av dette var svakere industriell vekst og svakere konsumetterspørsel. En omfattende antikorrupsjonskampanje rammet i tillegg salget av luksusvarer og førte til forsinkelser i godkjenninger av infrastrukturprosjekter av lokale politikere. Kinesiske myndigheter var likevel tilbakeholdne med pengepolitiske stimuli for ikke å undergrave reformprogrammet som ble lansert i I perioden frem til 2020 skal omfattende strukturelle reformer gjennomføres, fra liberalisering av finanssystemet til opphevelse av bostedskontrollsystemet. Det ensidige fokuset på gjennomføringen av reformene skapte frykt for en hard landing i begynnelsen av Siden stabil vekstutvikling er en forutsetning for liberalisering i finanssystemet og skattereformer, iverksatte kinesiske myndigheter en rekke målrettede tiltak for å stimulere til vekst. De unngikk imidlertid generelle lettelser i pengepolitikken, som å senke reservekravet til bankene, og generelle rentekutt for ikke å undergrave innstrammingene overfor skyggebankssystemet. I stedet ble kreditt forsøkt kanalisert til områder av økonomien med høy prioritet som eksempelvis privat sektor. Tiltakene var ikke tilstrekkelige til å forhindre avtakende privat investeringsvekst og konsum, men kinesiske myndigheter synes å være komfortable med vekstutviklingen og reformprosessen. Statsminister Li Keqiang uttrykte det på følgende måte under sommermøtet i Davos: Akkurat som en pil som er sluppet fra buen, er det ingen måte å vende tilbake. Han har også sammenliknet reformprosessen med smerten til krigeren som kutter av seg hånden etter av å ha blitt bitt av en slange, for å redde kroppen. En positiv konsekvens av reformprosessen har vært utviklingen i det kinesiske aksjemarkedet som endte med en oppgang på hele 50 %. Dette var dels et resultat av at kinesiske investorer måtte reorientere seg etter at myndighetens innstramminger overfor skyggebanksystemet rammet uregulerte formuesprodukter og spekulative investeringer i eiendomsmarkedet, men det er også sannsynlig at investorer har merket seg kinesiske myndigheters positive holdning til aksjemarkedet som en del av reformprosessen. Utviklingen i Eurosonen fortsetter å gi assosiasjoner til en langtrukken katastrofefilm, men nå uten de store høydepunktene. Utviklingen i Eurosonen fortsetter å gi assosiasjoner til en langtrukken katastrofefilm, men nå uten de store høydepunktene. Finanspolitiske innstramminger, i en region som befinner seg i resesjon, har ikke overraskende endt med at regionen har stagnert og at deflasjonen sprer seg. Den svake vekstutviklingen fører samtidig til at statsgjelden i regionen fortsatt vokser til tross for innstrammingene. Det ventes at gjelden i regionen i 2014 vokser til 96 % som andel av samlet BNP. Hellas troner øverst som det mest forgjeldede landet med 177 % gjeld, fulgt av Italia med 135 %, og Portugal med 127 %. Ledigheten holder seg på rekordhøye nivåer og den politiske radikaliseringen og fragmenteringen fortsetter. Nytt i 2014 var krisen i Ukraina, som nå legger et ytterligere press på finansene i regionen, samtidig som sanksjoner mot Russland har ført til tap av markeder. Dette har særlig rammet små- og mellomstore tyske industribedrifter, Mittelstand-bedriftene, som utgjør om lag halvparten av industriproduksjonen i Tyskland. Etter et kraftig fall i industriell aktivitet ser Ukraina-krisen ut til å markere slutten på en oppsiktsvekkende langvarig og sterk konjunktur i tysk økonomi. Den viktigste vekstdriveren i eurosonen er dermed blitt svekket, mens aktivitetsmålinger tyder på at Frankrike allerede er i resesjon. 10 Carnegie Kapitalforvaltning as / årsrapport 2014

11 MARKEDSKOMMENTAR Utviklingen i aksjemarkedene siste 5 år (lokal valuta) Utviklingen i rentemarkedet siste 5 år (10 års statsobligasjoner) S&P500 NIKKEI500 OSEFX Emerging Markets(*) Eurostoxx BRIC US Italy 3 Spain Norway 2 France Germany 1 Japan (*) JP Morgan Emerging Market Weighted Yields Sentralbanksjef Mario Draghi i den europeiske sentralbanken (ESB) forsøker å demme opp for den negative utviklingen. Som første store sentralbank kuttet han i 2014 innskuddsrenten til under null og fulgte omsider etter de andre sentralbankene ved å kutte styringsrenten til null. En ny runde med likviditetstiltak overfor bankene fikk lunken respons, og som et alternativ forsøker nå ESB å gjenopplive markedet for bundlede obligasjoner. Fra å ha betegnet strukturerte produkter som giftig mudder etter finanskrisen, innser ESB at disse vil være avgjørende for at banksektoren skal kunne kvitte seg med lån på balansen som ESB kan kjøpe. Problemet for ESB er imidlertid at krisen i eurosonen ikke primært skyldes svake banksystemer, men at privat sektor er netto sparer, og desto svakere vekstutsikter, desto mer vil Mario Draghi etterlyser derfor en politisk miks av pengepolitikk, finanspolitikk og strukturelle endringer både på EU-nivå og på nasjonalt nivå, men finner foreløpig lite gehør i Eurokommisjonen. den private sektoren ventelig spare. Mario Draghi etterlyser derfor en politisk miks av pengepolitikk, finanspolitikk og strukturelle endringer både på EU-nivå og på nasjonalt nivå, men finner foreløpig lite gehør i Eurokommisjonen. I stedet førte stagnerende vekst og deflasjon i desember til et desperat håp i markedene om at den europeiske sentralbanken alene skal kunne snu utviklingen gjennom massive kvantitative lettelser (KL) ved kjøp av statsobligasjoner. Dette vil imidlertid støte på både politiske og juridiske vanskeligheter, og risikoen er stor for at eventuelle kjøp blir sterkt begrenset i forhold til det markedene håper på. På den annen side er det få som tror at KL kan forhindre deflasjon eller stagnasjon uten at det sammenfaller med et stort statlig investeringsprogram. Til forskjell fra USA, der KL har hatt en viss virkning gjennom å redusere finansieringskostnadene til bedrifter i kapitalmarkedet, har i tillegg lave statsrenter liten betydning for mindre bedrifter i EU (som står for mer enn 80 % av sysselsetningsveksten), fordi de ikke utsteder kreditt men låner i bankene. Den eneste konsekvensen kan dermed bli å blåse opp verdien på finansielle aktiva. Lavere oljepris og svakere euro gjenstår som det beste håpet i 2015, men vil ikke kunne forhindre en ny resesjon. Lavere oljepris og svakere euro gjenstår som det beste håpet i 2015, men vil ikke kunne forhindre en ny resesjon. Utviklingen i Japan kaster en mørk skygge over fremtidsutsiktene for eurosonen. De siste to årene har statsminister, Shinzo Abe, tatt KL til det ekstreme, og til og med supplert med en dose ekspansiv finanspolitikk, uten at dette heller ser ut til å bringe Japan ut av stagnasjonen. Hans økonomiske program kjent som «Abenomics» ser dermed ut til å mislykkes. Abenomics baserer seg på tre piler : finanspolitisk stimuli, monetære lettelser og strukturelle reformer. De første to pilene ble implementert i løpet av få uker og fikk umiddelbare konsekvenser i finansmarkedene i 2013: yenen svekket seg kraftig samtidig som aksjemarkedet steg tilsvarende. Den siste og avgjørende pilen er imidlertid fortsatt ikke sluppet fra buen. Dette er ikke uventet, dels fordi strukturelle reformer tar tid å iverksette, men først og fremst fordi de er politisk krevende å vedta. Etter et vekstoppsving har Japan ikke vokst det siste året. Fra andre kvartal var Japan teknisk sett i resesjon for fjerde gang siden finanskrisen og deflasjonsrisikoen igjen stigende. På ett punkt har imidlertid Abe lykkes, yenen er kraftig svekket. Problemet er at i motsetning til tidligere har dette ikke ført til vekst i industrien eller økte markedsandeler internasjonalt. Årsaken er enkel: Japanske bedrifter har for lengst outsourcet det meste av industriell aktivitet. Svekkelsen av yenen merkes imidlertid av japanske husholdninger og pensjonistene frykter inflasjon. Carnegie kapitalforvaltning as / årsrapport

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014

Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Til andelseierne i verdipapirfond forvaltet av Carnegie Kapitalforvaltning AS Oslo, 15. oktober 2014 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Carnegie Pengemarked, Carnegie Norge

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til andelseierne i Holberg Fondene Bergen, 17. oktober 2013 Innkalling til andelseiermøte Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Norge, Holberg Norden, Holberg Global, Holberg Rurik, Holberg Likviditet,

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice Det nærmer seg slutten av 2015 og den tiden av året vi ser oss tilbake og forsøker å oppsummere markedsutviklingen, og samtidig prøver å svare på hva

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2014

Makrokommentar. Oktober 2014 Makrokommentar Oktober 2014 Turbulent oktober Finansmarkedene hadde en svak utvikling i oktober, og spesielt Oslo Børs falt mye i første del av måneden. Fallet i oljeprisen bidro i stor grad til den norske

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Emerging Markets mottar du denne informasjonen om planlagte vedtektsendringer. Hensikten med vedtektsendringene er

Detaljer

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon.

Gjelder for verdipapirfondene: PLUSS Pengemarked, PLUSS Likviditet, PLUSS Likviditet II, PLUSS Rente, PLUSS Pensjon og PLUSS Obligasjon. FONDSFORVALTNING AS Til andelseierne i PLUSS-fondene Oslo, 3. desember 2013 Innkallelse til andelseiermøte i Fondsforvaltning AS: Torsdag 19. desember 2013 kl. 15:00 i Karenslyst Allé 2 på Skøyen Til behandling

Detaljer

Markedsuro. Høydepunkter ...

Markedsuro. Høydepunkter ... Utarbeidet av Obligo Investment Management August 2015 Høydepunkter Markedsuro Bekymring knyttet til den økonomiske utviklingen i Kina har den siste tiden preget det globale finansmarkedet. Dette har gitt

Detaljer

Markedskommentar 2014 1

Markedskommentar 2014 1 Markedskommentar jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. jan. apr. jul. Aksjemarkedet Aksjer har levert god avkastning i, og grunnet den kraftige kronesvekkelsen har norske investorer

Detaljer

Makrokommentar. November 2014

Makrokommentar. November 2014 Makrokommentar November 2014 Blandet utvikling i november Oslo Børs var over tre prosent ned i november på grunn av fallende oljepris, mens amerikanske børser nådde nye all time highs sist måned. Stimulans

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2015

Makrokommentar. Mars 2015 Makrokommentar Mars 2015 QE i gang i Europa I mars startet den europeiske sentralbanken sitt program for kjøp av medlemslandenes statsobligasjoner, såkalte kvantitative lettelser (QE). Det har bidratt

Detaljer

Makrokommentar. April 2015

Makrokommentar. April 2015 Makrokommentar April 2015 Aksjer opp i april April var en god måned for aksjer, med positiv utvikling for de fleste store børsene. Fremvoksende økonomier har gjort det spesielt bra, og særlig kinesiske

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2016

Makrokommentar. Januar 2016 Makrokommentar Januar 2016 Svak åpning på børsåret 2 Det nye året startet med mye turbulens og dårlig stemning i finansmarkedene. Igjen var det uro omkring den økonomiske situasjonen i Kina og fallende

Detaljer

Makrokommentar. August 2016

Makrokommentar. August 2016 Makrokommentar August 2016 Aksjer opp i august Aksjemarkedene har kommet tilbake og vel så det etter britenes «nei til EU» i slutten av juni. I august var børsavkastningen flat eller positiv i de fleste

Detaljer

Makrokommentar. September 2015

Makrokommentar. September 2015 Makrokommentar September 2015 Volatil start på høsten Uroen i finansmarkedene fortsatte inn i september, og aksjer falt gjennom måneden. Volatiliteten, her målt ved den amerikanske VIXindeksen, holdt seg

Detaljer

Makrokommentar. August 2015

Makrokommentar. August 2015 Makrokommentar August 2015 Store bevegelser i finansmarkedene Det kinesiske aksjemarkedet falt videre i august og dro med seg resten av verdens børser. Råvaremarkedene har falt tilsvarende, og volatiliteten

Detaljer

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012

Markedskommentar P.1 Dato 15.10.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 15.1.2 Aksjemarkedet Aksjemarkedene har steget i 3. kvartal og nyheter fra Euro-sonen har fortsatt å prege bevegelsene i markedene. Siden utgangen av 2. kvartal har frykten for

Detaljer

Markedskommentar. 1. kvartal 2014

Markedskommentar. 1. kvartal 2014 Markedskommentar. kvartal des. jan. jan. jan. jan. feb. feb. feb. feb. mar. mar. mar. mar. Aksjemarkedet Utviklingen i aksjemarkedene har vært relativt flat dersom man ser. tertial under ett. Oslo Børs

Detaljer

Carnegie WorldWide Etisk

Carnegie WorldWide Etisk Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 CARNEGIE worldwide etisk carnegie kapitalforvaltning as Fjordalléen 16, Aker Brygge Postboks 1434 Vika, 0105 Oslo Tlf +47 22 00 98 00 Fax +47 22 00 98 11 e-post

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global

Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global Index - forslag om fusjon med Holberg Global Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Markedsrapport 3. kvartal 2016

Markedsrapport 3. kvartal 2016 Markedsrapport 3. kvartal 2016 Oppsummering 3. kvartal Kvartalet startet bra og juli ble en god måned i aksjemarkedene. Etter at britene besluttet å tre ut av EU i slutten av juni, falt aksjemarkedene

Detaljer

Markedskommentar. 2. kvartal 2014

Markedskommentar. 2. kvartal 2014 Markedskommentar 2. kvartal 2 1 Aksjemarkedet Etter en svak start på året for aksjer, har andre kvartal vært preget av bred og solid oppgang på verdens børser som på ny har nådd nye toppnoteringer. Dette

Detaljer

Markedskommentar. 3. kvartal 2014

Markedskommentar. 3. kvartal 2014 Markedskommentar 3. kvartal Aksjemarkedet Etter en svært sterkt. kvartal, har 3. kvartal vært noe svakere. MSCI World steg var opp,5 prosent dette kvartalet målt i NOK. Oslo Børs nådde all time high i

Detaljer

Innkalling til andelseiermøter

Innkalling til andelseiermøter Til andelseierne Bergen, 2. desember 2014 Innkalling til andelseiermøter Vedtektsendringer i verdipapirfondene Holberg Rurik og Holberg Global Forvaltningsselskapet (Holberg) ønsker å foreta vedtektsendringer

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2015

Makrokommentar. Juli 2015 Makrokommentar Juli 2015 Store svingninger i juli 2 Etter at 61 prosent av det greske folk stemte «nei» til forslaget til gjeldsavtale med EU, ECB og IMF i starten av juli, gikk statsminister Tsipras inn

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2014

Makrokommentar. Mai 2014 Makrokommentar Mai 2014 Positive aksjemarkeder i mai Mai måned startet med at det kom meget sterke arbeidsmarkedstall fra USA hvilket støtter opp om at den amerikanske økonomien er i bedring. Noe av den

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2015

Makrokommentar. Mai 2015 Makrokommentar Mai 2015 Relativt flatt i mai Verdens aksjemarkeder hadde en relativt flat utvikling på aggregert basis, til tross for at flere markeder beveget seg mye i mai. Innen fremvoksende økonomier

Detaljer

Makrokommentar. November 2015

Makrokommentar. November 2015 Makrokommentar November 2015 Roligere markeder i november Etter en volatil start på høsten har markedsvolatiliteten kommet ned i oktober og november. Den amerikanske VIX-indeksen, som brukes som et mål

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2015

Makrokommentar. Januar 2015 Makrokommentar Januar 2015 God start på aksjeåret med noen unntak Rentene falt, og aksjene startet året med en oppgang i Norge og i Europa. Unntakene var Hellas, der det greske valgresultatet bidro negativt,

Detaljer

Makrokommentar. Januar 2017

Makrokommentar. Januar 2017 Makrokommentar Januar 2017 Rolig start på aksjeåret Det var få store bevegelser i finansmarkedene i januar, men aksjer hadde i hovedsak en positiv utvikling. Markedsvolatiliteten, her vist ved den amerikanske

Detaljer

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index

Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Bergen, 19. februar 2013 Til andelseiere i Holberg Global - forslag om fusjon med Holberg Global Index Holberg Fondsforvaltning AS (Holberg) forvalter verdipapirfondene Holberg Global Index (Index) og

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2016

Makrokommentar. Mai 2016 Makrokommentar Mai 2016 Norske aksjer opp i mai 2 Oslo Børs hadde også i mai en positiv utvikling, med en oppgang på 1,8 prosent. Oljeprisen fortsatte opp, og Iå ved utgangen av måneden på rundt 50 USD

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: NOVEMBER 2014 Markedsutvikling November så lenge ut til å bli en bli en måned uten store hendelser i finansmarkedene. Mot slutten av måneden ga imidlertid Oslo Børs etter for trykket

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport januar 2017 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.01.2017 Markedskommentar for januar Aksjemarkedsoppgangen fra slutten av 2016

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2014

Makrokommentar. Februar 2014 Makrokommentar Februar 2014 Bred oppgang i februar Februar har vært preget av forhandlingene mellom den nye greske regjeringen og den såkalte Troikaen bestående av EU, IMF og den europeiske sentralbanken

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2016

Makrokommentar. Mars 2016 Makrokommentar Mars 2016 God stemning i mars 2 Mars var en god måned i de internasjonale finansmarkedene, og markedsvolatiliteten falt tilbake fra de høye nivåene i januar og februar. Oslo Børs hadde en

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2016

Makrokommentar. Desember 2016 Makrokommentar Desember 2016 God måned i aksjemarkedet Desember var en god måned i de fleste aksjemarkeder, og i Europa var flere av de brede aksjeindeksene opp 7-8 prosent. Også i USA og i Japan ga markedene

Detaljer

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II. Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norge/ODIN Norge II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norge og ODIN Norge II.

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2015

Makrokommentar. Juni 2015 Makrokommentar Juni 2015 Volatiliteten opp i juni Volatiliteten i finansmarkedene økte i juni, særlig mot slutten av måneden, da uroen rundt situasjonen i Hellas nådde nye høyder. Hellas brøt forhandlingene

Detaljer

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015

ODIN Aksje. Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje Fondskommentar juli 2015 ODIN Aksje - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 3,3 prosent. Referanseindeksens avkastning var 5,7 prosent.

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2016

Makrokommentar. Februar 2016 Makrokommentar Februar 2016 Volatilt også i februar 2 Stemningen i de internasjonale finansmarkedene ble betydelig bedre mot slutten av februar, selv om markedsvolatiliteten holdt seg på høye nivåer. Første

Detaljer

Makrokommentar. September 2014

Makrokommentar. September 2014 Makrokommentar September 2014 Svake markeder i september Finansmarkedene var også i september preget av geopolitisk uro, og spesielt Emerging Markets hadde en svak utvikling. Oslo Børs holdt seg relativt

Detaljer

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016

Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport desember 2016 Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport desember 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.12.16 Markedskommentar for desember 2016 var et år med mange overraskelser for

Detaljer

2016 et godt år i vente?

2016 et godt år i vente? 2016 et godt år i vente? Investment Strategy & Advice 2015 ble et godt år for aksjeinvestorer som hadde investert i en veldiversifisert portefølje, både som følge av positiv børsutvikling, og ikke minst

Detaljer

Makrokommentar. September 2016

Makrokommentar. September 2016 Makrokommentar September 2016 Markedsuro i september Aksjemarkedene hadde i sum en tilnærmet flat utvikling i september, til tross for perioder med markedsuro. Aktørene i finansmarkedet etterlyser flere

Detaljer

Makrokommentar. Februar 2017

Makrokommentar. Februar 2017 Makrokommentar Februar 2017 Positive markeder i februar Aksjer hadde i hovedsak en god utvikling i februar, med oppgang både for utviklede og fremvoksende økonomier. Et unntak var Oslo Børs, som falt 0,4

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport august 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport august 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 31.08.2017 Markedskommentar for august Selskapenes rapportering for andre kvartal ble avsluttet i august

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport juni 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport juni 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.06.2017 Markedskommentar for juni De globale aksjemarkedene beveget seg sidelengs i juni og måneden

Detaljer

Makrokommentar. April 2017

Makrokommentar. April 2017 Makrokommentar April 2017 God stemning i finansmarkedene De globale aksjemarkedene hadde i hovedsak en positiv utvikling i april. Gode makroøkonomiske nøkkeltall, samt gode kvartalsresultater fra mange

Detaljer

Makrokommentar. Mars 2017

Makrokommentar. Mars 2017 Makrokommentar Mars 2017 Marsoppgang i Europa Økonomiske nøkkeltall som har kommet hittil i 2017 har i stor grad overrasket positivt og bidratt til god stemning i finansmarkedene. Spesielt har det vært

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer

Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Innkalling til andelseiermøte fusjon og vedtektsendringer Som andelseier i verdipapirfondet ODIN Norden/ODIN Norden II mottar du denne informasjonen om planlagt fusjon mellom ODIN Norden og ODIN Norden

Detaljer

Makrokommentar. November 2016

Makrokommentar. November 2016 Makrokommentar November 2016 Store markedsbevegelser etter valget i USA Finansmarkedene ble overrasket over at Donald Trump vant det amerikanske presidentvalget, og det var store markedsreaksjoner da valgresultatet

Detaljer

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015

Ukesoppdatering makro. Uke 6 11. februar 2015 Ukesoppdatering makro Uke 6 11. februar 2015 Makroøkonomi: Nøkkeltall og nyheter siste uken Makroøkonomi USA god jobbvekst, bra i bedriftene, men litt lavere enn ventet for industrien mens det er bedre

Detaljer

Investeringsåret 2011: Status halvveis

Investeringsåret 2011: Status halvveis Investeringsåret 2011: Investeringsåret 2011: Status halvveis HVA SKAL MAN EIE FREM TIL NYTTÅR GODE INVESTERINGER DÅRLIGE INVESTERINGER HIGH-YIELD OBLIGASJONER BANK-AKSJER (SELSKAPS)OBLIGASJONER RÅVARER

Detaljer

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011

FORTE Norge. Oppdatert per 30.11.2011 FORTE Norge Oppdatert per 30.11.2011 Avkastningshistorikk 105 0,00 % 100 95-5,00 % 90-10,00 % 85 80-15,00 % 75 70-20,00 % 65-25,00 % siden 28.2.11-1M FORTE Norge -20,14 % -4,92 % OSEFX -19,92 % -2,19 %

Detaljer

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond

Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Vedtektsendringer i DNB Asset Managements verdipapirfond Tilpasning til ny verdipapirfondlov og forslag til harmonisering av rammebetingelser i fondene. Utarbeidet av Harald Ulrikson Oppsummering av de

Detaljer

Makrokommentar. August 2017

Makrokommentar. August 2017 Makrokommentar August 2017 Flatt i aksjemarkedet August var en måned med forholdsvis flat utvikling i aksjemarkedene, men med til dels store forskjeller mellom de ulike regionene. Generelt var Europa og

Detaljer

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden

Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden Til andelseiere i verdipapirfondet Eika Norden Dato: 20.09.2013 Endring av vedtektene for Verdipapirfondet Eika Norden 1.BAKGRUNN Verdipapirfondet Eika Norden forvaltes av Eika Kapitalforvaltning AS (tidligere

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet Warrenwicklund World Dato: 08.11.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014

BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 BREV TIL INVESTORENE: SEPTEMBER 2014 Markedsutvikling Det var store regionale forskjeller i utviklingen i aksjemarkedene i september. Markedene sett under ett viser liten endring med en oppgang i verdensindeksen

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport februar 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport februar 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.02.2017 Markedskommentar for februar Februar ble dominert av rapporteringen av resultatene for selskapenes

Detaljer

Makrokommentar. September 2017

Makrokommentar. September 2017 Makrokommentar September 2017 Septemberoppgang på Oslo Børs Oslo Børs steg med hele 5,8 prosent i september, godt hjulpet av en oljepris som steg fra 53 til 57 USD per fat. Også i Europa forøvrig var det

Detaljer

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012

Markedskommentar P. 1 Dato 14.09.2012 Markedskommentar P. 1 Dato 14.9.212 Aksjemarkedet Det siste kvartalet har det det franske og greske valget, i tillegg til den spanske banksektoren, stått i fokus. 2. kvartal har vært en turbulent periode

Detaljer

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017

PB Aktiv Forvaltning. Porteføljerapport april 2017 PB Aktiv Forvaltning Porteføljerapport april 2017 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 28.04.2017 Markedskommentar for april Geopolitisk usikkerhet, fallende oljepris, valg i Frankrike og annonsering

Detaljer

Makrokommentar. Desember 2017

Makrokommentar. Desember 2017 Makrokommentar Desember 2017 Aksjer og kryptovaluta opp i desember Det var aksjeoppgang i USA også i desember, og nye toppnoteringer for de amerikanske børsene. Oppgangen var imidlertid mer begrenset enn

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2016

Makrokommentar. Oktober 2016 Makrokommentar Oktober 2016 Blandete markeder i oktober Oslo Børs hadde en god utvikling i oktober, med en oppgang på drøye 2 prosent. Internasjonalt var bildet noe blandet - i Kina og Japan var Shanghai-

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2014

Makrokommentar. Juni 2014 Makrokommentar Juni 2014 Positive aksjemarkeder i juni Juni var en god måned for aksjer, og flere av de store markedene endte måneden et par prosent opp. Geopolitiske spenninger har igjen vært fremtredende

Detaljer

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond

Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Informasjonsplikt før investering i et alternativt investeringsfond Lov av 10 juni 2014 om forvaltning av alternative investeringsfond angir spesifikke krav til opplysninger som skal presenteres til kunden

Detaljer

Makrokommentar. Oktober 2017

Makrokommentar. Oktober 2017 Makrokommentar Oktober 2017 Nye børsrekorder i oktober Oktober ble innledet med folkeavstemningen i Catalonia, der katalanerne stemte for uavhengighet. Den tilspissete situasjonen mellom Catalonia og Spania

Detaljer

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012

FORTE Global. Oppdatert per 30.04.2012 FORTE Global Oppdatert per 30.04.2012 Vår forvalter Jon Steinar Eide (52) er deleier i Forte Fondsforvaltning AS og forvalter av FORTEfondene Utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole (NHH), med

Detaljer

Makrokommentar. Juli 2017

Makrokommentar. Juli 2017 Makrokommentar Juli 2017 Flere børsrekorder i juli Oslo Børs var en av børsene som steg mest i juli, med en månedlig oppgang på 4,9 prosent og ny toppnotering ved utgangen av måneden. Høyere oljepris og

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015

Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 Skagen Avkastning Statusrapport april 2015 En svakere måned SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med et fall i fondskursen på 0,1 prosent. Indeksen økte med 0,1 prosentpoeng i samme periode. Det var svak

Detaljer

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus

Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Kunsten å bruke sunn fornuft SKAGEN Tellus Statusrapport for mai 2. juni 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Avkastningen målt i euro SKAGEN Tellus hadde en avkastning på 2,4 prosent i mai. Referanseindeksens

Detaljer

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 %

Hittil i 2013 Differanse hittil i 2013. Porteføljeverdi 30.09.2013 Pengemarked/bank 0,1 % 1,6 % 0,4 % 6 590 498 ST1X 0,1 % 1,2 % Porteføljekommentar September 2013 Norges Parkinsonforbunds Forskningsfond PORTEFØLJENS AVKASTNING Porteføljen steg 0,8 % eller 240 754 kr i september. Så langt i 2013 er porteføljen opp 4,2 % eller 1

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport november 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning per 30.11.16 Markedskommentar for november De internasjonale aksjemarkedene (MSCI World) steg

Detaljer

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016

PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 PRIVATE BANKING AKTIV FORVALTNING Porteføljerapport august 2016 Private Banking Aktiv Forvaltning Avkastning 2016 Markedskommentar for august De internasjonale aksjemarkedene hadde en marginal oppgang

Detaljer

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE

PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE PROSPEKT CARNEGIE AKSJE NORGE 1. OPPLYSNINGER OM FORVALTNINGSSELSKAPET 1.1. Firma: Carnegie Kapitalforvaltning AS Postboks 1434 Vika, 0115 OSLO Forretningskontor: Fjordalléen 16, Aker Brygge, 0250 OSLO

Detaljer

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017

Kvartalsrapport for Pensjon 3 kvartal 2017 Super avkastning i 3. kvartal Det ble en meget god start på kvartalet for aksjeinvestorer. Oslo Børs i juli steg hele 4,9. Mye av dette kan tilskrives oppgangen i oljeprisen og i sum greie kvartalsrapporter

Detaljer

Makrokommentar. August 2014

Makrokommentar. August 2014 Makrokommentar August 2014 Volatile markeder i august Finansmarkedene var preget av geopolitisk uro, spesielt i første halvdel av august, men de hadde en positiv utvikling i siste del av måneden. I løpet

Detaljer

Innkalling til andelseiermøte

Innkalling til andelseiermøte Til alle andelseiere i Verdipapirfondet Trend Europa Oslo, 21.november 2014 Innkalling til andelseiermøte 5. desember klokken 12:00 i Norse Forvaltning AS sine lokaler i Klingenberggaten 7A i Oslo Angående

Detaljer

Europakommisjonens vinterprognoser 2015

Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Europakommisjonens vinterprognoser 2015 Rapport fra finansråd Bjarne Stakkestad ved Norges delegasjon til EU Europakommisjonen presenterte 5. februar hovedtrekkene i sine oppdaterte anslag for den økonomiske

Detaljer

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år.

ODIN skaper verdier for fremtiden. Oslo, 10. februar 2014. Takk for et godt år. Oslo, 10. februar 2014 Takk for et godt år. Gjennom 2013 har ODIN levert god avkastning i fondene vi forvalter. Vi er stolte av å kunne si at gjennomsnittlig avkastning i 2013 for alle våre aksjefond endte

Detaljer

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning

Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning Porteføljerapport januar 2017 Nordea Plan Fond, Nordea Liv Aktiva Fond og Nordea Private Banking Aktiv Forvaltning 6. Februar 2017 MSCI World Total Return falt med 1,1 % i NOK Markedsutvikling januar 2017

Detaljer

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Til andelseiere i Verdipapirfondet NB Aksjefond Dato: 03.09.2013 Fusjon av Verdipapirfondet NB Aksjefond, Verdipapirfondet Terra Norge, Verdipapirfondet Eika SMB og Verdipapirfondet WarrenWicklund Norge

Detaljer

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien

SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008. Porteføljeforvalter Torgeir Høien SKAGEN Tellus Statusrapport for januar 2008 Porteføljeforvalter Torgeir Høien Investeringsfilosofien SKAGEN Tellus investerer i kredittsikre obligasjoner utstedt av myndigheter i land med sunn pengepolitikk

Detaljer

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi.

ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. ODIN fusjoner fond ODIN Offshore + ODIN Maritim = ODIN Energi ODIN planlegger å fusjonere fondene ODIN Offshore og ODIN Maritim, og etablerer med dette det nye fondet ODIN Energi. Med dette blir fondets

Detaljer

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 1. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 1. kvartal 20 Aksjemarkedet Til tross for en turbulent start på 20, hvor jordskjelvet i Japan og den politiske uroen i Nord- Afrika og midtøsten har preget nyhetsbildet, så har verdens aksjemarkeder

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

Markedsrapport. Februar 2010

Markedsrapport. Februar 2010 Markedsrapport Februar 2010 Utvikling i Januar Januar Oslo børs: -4,6% S&P 500: -3,7% FTSE All World: -4,3% FTSE Emerging: -3,6% Oljepris: -8,6% NORCAP Aksjefondsport: -0,2% Den mye omtalte Januareffekten

Detaljer

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT

Halvårsrapport 2015 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport 215 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 1 2 DANSKE INVEST / HALVÅRSRAPPORT 215 Innhold Tilbakeblikk 3 Investeringsprofil Aksjer 4 Investeringsprofil Renter 5 Vekterfond Trygg 6 Vekterfond

Detaljer

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013

SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 SKAGEN Avkastning Statusrapport for september 2013 4 oktober 2013 Jane S. Tvedt Sammen for bedre renter Hva er SKAGEN Avkastning? SKAGEN Avkastning er et unikt norsk rentefond. Det er aktivt forvaltet

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015

Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Skagen Avkastning Statusrapport desember 2015 Rentene opp mot slutten av året Desember var en travel måned for flere sentralbanker Den europeiske sentralbanken satte ned styringsrenten med 0,1 prosentpoeng

Detaljer

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit

Dårlig sikt. Rask snuoperasjon i etterkant av Brexit Dårlig sikt Det var mange, oss inkludert, som trodde de negative reaksjonene i globale aksjemarkeder i etterkant av Brexit ville vare lenger enn kun to handledager. Juli endte med god avkastning i både

Detaljer

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK

Aksjemarkedet. Avkastning i sentrale internasjonale aksjemarkeder, samt OSEBX, i NOK. Månedlig avkastning på Oslo Børs og verdensindeksen målt i NOK Aksjemarkedet var preget av uro knyttet til gjeldskrisen i PIIGS-landene. Dette ga seg spesielt utslag i avkastningen i aksjemarkedene i. kvartal, etter at gjeldssituasjonen i Hellas ble avdekket. I tillegg

Detaljer

Makrokommentar. April 2014

Makrokommentar. April 2014 Makrokommentar April 2014 Blandete markeder i april Det var god stemning i aksjemarkedene i store deler av april, men mot slutten av måneden førte igjen konflikten i Ukraina til negative markedsreaksjoner.

Detaljer

Makrokommentar. Mai 2017

Makrokommentar. Mai 2017 Makrokommentar Mai 2017 Nok en god måned i aksjemarkedet 2 De globale aksjemarkedene hadde også i mai en positiv utvikling, riktignok med enkelte geografiske forskjeller. Blant indeksene som steg mest

Detaljer

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring

Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Til andelseiere i verdipapirfondet WarrenWicklund Norge Dato: 03.09.2013 Vi forenkler vårt fondsspekter gjennom fondsfusjoner og navneendring Som andelseier i et av verdipapirfondene som forvaltes av Eika

Detaljer

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date

Markedsrapport. 2. kvartal 2011. P. Date Markedsrapport 2. kvartal 2011 P. Date Aksjemarkedet Vekstanslagene for verdensøkonomien har blitt nedjustert siden starten av året. Høye råvarepriser, utfasing av ekspansive finanspolitiske tiltak og

Detaljer

Makrokommentar. Juni 2016

Makrokommentar. Juni 2016 Makrokommentar Juni 2016 Nei til EU i Storbritannia Hele juni var preget av opptakten til og ettervirkningene av folkeavstemningen om Storbritannias medlemskap i EU. Den 23. juni stemte britene for «Brexit»,

Detaljer

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015

Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Skagen Avkastning Statusrapport august 2015 Tilbake i periferien SKAGEN Avkastning hadde en svak måned med en avkastning på 0 prosent. Indeksen økte med 0,4 prosentpoeng i samme periode. Det var en blandet

Detaljer

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond

Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Den holdbare investeringen! Årsrapport 2013 verdipapirfond Innkalling til andelseiermøte i Carnegie Kapitalforvaltning AS Andelseiere i Carnegies verdipapirfond inviteres til andelseiermøte i våre lokaler

Detaljer