SLUTTRAPPORT Bergen desember Bærekraftregnskap B E R G E N S R E G I O N E N. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SLUTTRAPPORT Bergen desember 2004. Bærekraftregnskap B E R G E N S R E G I O N E N. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1"

Transkript

1 SLUTTRAPPORT Bergen desember 2004 Bærekraftregnskap F O R B E R G E N S R E G I O N E N Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 1

2 2 opus bergen as / p01017

3 Sammendrag Prosjektet Miljøovervåking og Bærekraftregnskap for Bergensregionen ( ) er en videreføring av TERRA prosjektet i handlingsplanen for Regionrådet Bergen og Omland og er en del av Fylkesplanen for Hordaland. Prosjektet er rettet inn mot å få kommunene i Bergensregionen til å samarbeide om en bærekraftig utvikling. Alle kommunene i de to regionrådene (Regionrådet Nordhordland IKS og Regionrådet Bergen og Omland) er deltakere i prosjektet. Regionrådet Bergen og Omland har hatt ansvaret for prosjektet. Styringsgruppen har bestått av representanter for administrasjonen i Hordaland Fylkeskommune, Regionrådene og Fylkesmannen i Hordaland. Prosjektet hadde start høsten I TERRA prosjektet ble det utviklet et sett med prioriterte og målbare bærekraftindikatorer til bruk i kommunene og regionen. Indikatorene er nå vurderte og bearbeidete og skal kunne brukes i kommunenes eget arbeid med planlegging, styring og statusrapportering av den kommunale virksomheten. Det er etablert et system for vurdering og rapportering av utviklingstrekk i den enkelte kommune og i regional sammenheng. Sammenhengen med KOSTRA er ivaretatt. Prosjektet har valgt å utvikle mer retningsgivende indikatorer og ikke satset på detaljert og mer vitenskapelige. En ønsker med dette at indikatorene skal være nyttige for de folkevalgte når de utarbeider overordnede plandokumentene i kommunene og at de da skal kunne bruke indikatorene for å måle om deres kommune er på rett vei. Fire pilotkommuner (Bergen, Osterøy, Askøy og Lindås) har arbeidet sammen med prosjektledelsen i en Nettverkgruppe, som har hatt jevnlige nettverksmøter. I tillegg Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 3

4 har det blitt arrangert prosjektsamlinger der alle de 17 kommunene i Bergen - og Nordhordlandsregionen har vært inviterte. Det er også lagt til rette for å vedlikeholde de samme grunnlagsdata over tid og dette vil også kunne øke muligheten for samarbeid mellom kommunene i regionen om bærekrafttema. Det er utarbeidet et nettsted som skal gjøre det enklere for kommunene å bruke data om bærekraft (www.bærekraftregnskap.no). Samtidig vil innbyggerne kunne følge med utviklingen både i sin kommune og i regionen. Nettstedet gjør det mulig å sammenligne bærekraftindikatorer for flere kommuner samtidig. Tallene fremstilles grafisk for å gjøre informasjonen lettere tilgjengelig. Prosjektet har ikke greidd å etablere en fast funksjon for å holde nettsiden oppdatert, men for 2005 regner en med at det skal være mulig å oppdatere det meste. Det vil være helt avgjørende for arbeidet med å utvikle et bærekraftig region at det finnes løsning på oppdatering og vedlikehold av databasen og utvikling av nettstedet. Konklusjon Et bærekraftregnskap for kommunene og regionen kan nå stimulere innbyggerne, folkevalgte og administrasjonene til å rette oppmerksomheten på utviklingen i sitt nærmiljø, og i en regional sammenheng. Kommunene har fått et redskap til å styre utviklingen i sin egen kommune og sammenligne seg med andre kommuner i regionen. De regionale myndigheter vil kunne bruke redskapet til å påvirke beslutninger på områder som gjelder utviklingen i den funksjonelle byregion. 4 opus bergen as / p01017

5 Forord Begrepet "Bærekraftig utvikling" ble for alvor satt på dagsordenen i FN sin rapport (Brundtlandkommisjonen) i Siden den gangen har myndighetene brukt store ressurser på å finne frem til et praktisk faglig/politisk innhold i begrepet og forsøkt å finne frem til måter å måle utviklingen på. Bærekraftig utvikling er ikke noe enkelt fenomen å forholde seg til. Det omfatter selvsagt miljøvern, men er så uendelig mer komplisert i det en forsøker å fange opp de økonomiske vekstkreftene, de sosiale og kulturelle utviklingstrekk ved folks hverdag, og ikke minst ligger det en holdning til fremtidens fordelingspolitikk innbakt i begrepet. Når TERRA prosjektet satt som mål å se på forholdet mellom de to disiplinene arealplanlegging og næringsutvikling var det fordi mange i Europa opplevde at "man ikke snakket sammen". Beslutningstakerne ble derved ikke forelagt en optimal utviklingsplan også i en regional sammenheng. Lokalsamfunnene er viktige og nødvendige beslutningsenheter for å skape grunnlag for en bærekraftig utvikling, men det er sjelden at gjennomføringen av alle nødvendige tiltak kan skje innenfor en kommunes grenser. Vi snakker derfor ofte om "funksjonelle regioner" som en viktig områdeavgrensning. I vårt tilfelle er det de 17 kommunene i de to regionrådene som utgjør den funksjonelle byregion. En annen tanke bak TERRA var at når en hadde fått de to prioriterte fagdisiplinene til å "snakke sammen" så ville det forhåpentligvis bli lettere å koble inn nye viktige samfunnsområder senere i prosessen. Så langt har vi ikke kommet enda, men når man tar opp prosjektet, for eksempel i en årsmelding, vil vel noen begynne å etterspørre de andre elementene i det som vi oppfatter som en "bærekraftig utvikling". Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 5

6 I prosjektet er det valgt fem temaområder, men nye temaområder kan etableres og nye indikatorer kan utvikles i et interkommunalt fellesskap. Det å utvikle felles temaområder og et sett felles indikatorer er viktig for en funksjonell storbyregion. Noen indikatorer kan sikkert oppleves som mer relevante for deler av storbyen Bergen og oppleves som irrelevante for noen av byens nabokommuner. Man skal likevel ta høyde for at noen av byens nære nabokommuner en gang i fremtiden kommer i en situasjon hvor slike indikatorer kan bli mer relevante og da er det viktig å ha lange tidsserier for å kunne påvise utviklingen og å kunne sette inn tiltak. Administrasjonene spiller en viktig rolle i dette arbeidet. Det må utvikles modeller for samordning, samarbeid, rutiner og tilbakemelding om utviklingen og på slikt grunnlag gi innspill om tiltak for at samfunnet skal gå i en bærekraftig retning. Prosjektet har satset mye på å utvikle en nettside, men den har naturligvis enda ikke bestått testen i daglig bruk. Nettsiden må videreutvikles og være tilgjengelig både for kommunene og for innbyggerne i regionen. Den må brukes, det er bare slik den kan utvikle seg til et kraftfullt redskap for en bærekraftig utvikling i kommunene og i regionen. Bergen, desember opus bergen as / p01017

7 Innhold Sammendrag Forord INNLEDNING Bakgrunn for prosjektet Aktører i prosjektet Organisering og ansvar Problemstillinger og utfordringer Mål for prosjektet Milepæler i arbeidet budskjett GJENNOMFØRING AV PROSJEKTET Utvikle et sett prioriterte og målbare bærekraftindikatorer til bruk i kommunene og regionen Etablere en ordning for lik etablering av grunnlagsdata over tid Legge til rette for at indikatorene blir brukt i kommunene sitt arbeid med planlegging, styring og statusrapportering Samarbeid mellom kommunene i regionen om miljø- og bærekrafttema VEIEN VIDERE Et bærekraftregnskap for fremtiden Oppfølging Vedlegg: Utprøving av bærekraftindikatorene Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 7

8 8 opus bergen as / p01017 illustrasjonsfoto: Opus Bergen AS.

9 Innledning BAKGRUNN FOR PROSJEKTET Prosjektet Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen er del av Fylkesplanen for Hordaland og handlingsprogrammet til Regionrådet Bergen og Omland. Prosjektet viderefører erfaringene fra EU sitt Terra prosjektet Sustainable Development Through Planning (SDTP), gjennomført i Regionrådet Bergen og Omland var den norske partneren i dette prosjektet. Terraprosjektet er en del av et EU finansiert artikkel 10-program med formål å utvikle nye metoder i samfunnsplanlegging. I Terra prosjektet utarbeidet de 11 kommunene i regionrådet 17 indikatorer for en bærekraftig utvikling fordelt på fem bærekraft tema; Arealforvaltning, transport, forbruksmønster, produksjonsformer og kunnskap/kompetanse. Valget av indikatorer var et resultat av en prosess med bred medvirkning fra kommunene. I handlingsplanen for Regionrådet ble det satt opp 7 prosjekt. Av disse ble Bærekraftregnskap for Bergensregionen koblet mot fylkeskommunens prosjekt Miljøovervåking i Bergensregionen og partene ble enige om å slå disse to prosjektene sammen. Det var et ønske om å utvide området til også å omfatte Nordhordland fordi den funksjonelle byregion favner om alle kommunene i de to regionrådene og Nordhordland var også assosiert medlem i TERRA prosjektet. Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland har vært aktive deltakere i arbeidet, som medlemmer av styringsgruppen. Prosjektet Bærekraftindikatorer og miljøovervåking i Bergensregionen ble etablert høsten 2001 og avsluttet 31 desember Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 9

10 Et prosjekt av denne type vil aldri være ferdig. Indikatorene må testes i bruk og noen vil bli endret, noen forkastet og nye kan komme til. Det prosjektet har bidratt til er å utarbeide et redskap som tåler praktisk bruk. En utprøving, vurdering og videreutvikling av indikatorene bør derfor gjennomføres de neste årene. AKTØRER I PROSJEKTET Hordaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Hordaland, Regionrådet Bergen og Omland og Regionrådet Nordhordland IKS, sammen med 17 kommuner i Bergensog Nordhordlandsregionen har deltatt i prosjektet. Kommunene i Bergensregionen er: Askøy, Austevoll, Bergen, Fjell, Fusa, Os, Osterøy, Samnanger, Sund, Vaksdal og Øygarden. Kommunene i Nordhordlandsregionen er: Lindås, Meland, Radøy, Masfjorden, Fedje og Austrheim. Metode for arbeid med bærekrafting utvikling. BÆREKRAFTIG UTVIKLING 1. STEG OPPGAVE: BÆREKRAFT- MÅL Strategi Målformulering BÆREKRAFT Eksisterende planer Oppfølging 3. STEG MÅLING: BÆREKRAFT- INDIKATORER Handling Plan 2. STEG VURDERING: BÆREKRAFT- KRITERIER 10 opus bergen as / p01017

11 Pilotkommuner Kommunene Osterøy, Bergen, Askøy og Lindås har som pilotgruppe deltatt i utarbeiding og utprøving av indikatorene i det praktiske arbeidet i kommunene. ORGANISERING OG ANSVAR Prosjektet er organisert med en prosjektgruppe bestående av Anne Gro Ullaland, Hordaland Fylkeskommune, Kjell Kvingedal, Fylkesmannen i Hordaland, Eilif Berntsen, Regionrådet Nordhordland IKS og Eirik Seter, Regionrådet Bergen og Omland. Eirik Seter er prosjektansvarlig, mens Jone Engelsvold og Stig Hauge fra Opus Bergen AS har vært prosjektledere. PROBLEMSTILLINGER OG UTFORDRINGER Prosjektet tar utgangspunkt i følgende utfordringer: a) Utviklingen i Bergensområdet er ikke tilstrekkelig bærekraftig. En finner konkrete eksempler på forurensning, nedbygging av dyrket mark, ødelegging av biologisk mangfold, omfattende utbygging i standsonen og annet som viser at Bergensområdet har mange utfordringer å ta tak i sett i et bærekraftperspektiv. b) Kommunale og regionale styresmakter i Bergensområdet trenger systematisert informasjon om viktige sider ved eget samfunn for å måle utviklingen mot et bærekraftig samfunn. Arbeidet med de 17 bærekraftindikatorene fra Terra prosjektet viser at viktig informasjon om sider ved t.d. arealutvikling, forurensning, transportmønster, produksjon/forbruk og kunnskap/kompetanse enten ikke foreligger eller at de mangler på kommunalt nivå. Mangel på presis informasjon gjør det vanskelig å måle resultat av arbeidet innen disse temaområdene. c) Med mer presis informasjon kan lokale og regionale styresmakter medvirke til et bærekraftig samfunn. Fravær av tilpasset informasjon som kan benyttes til å måle endringer i eget samfunn svekker de kommunale og regionale styresmaktene sin anledning til å påvirke utviklingen i mer bærekraftig retning. Utfordringer Disse utfordringene står frem som viktige for kommunene i Bergensregionen: a) Å få fram et redskap for måling av endringer på samfunnsområder som har særlig virkning på en bærekraftig utvikling. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 11

12 b) Å få kommunene og de regionale styresmaktene til å ta i bruk denne redskapen i deres arbeid med en mer bærekraftig utvikling av egen kommune og av regionen. MÅL FOR PROSJEKTET Prosjektplanen er delt inn i et langsiktig mål, fire resultatmål og et årlig handlingsprogram med budsjett. Det langsiktige målet vil selvsagt ikke kunne oppfylles innenfor prosjektet, men viser hva man håper prosjektet skal medvirke til over tid. Resultatmålene viser det man konkret ønsket å oppnå gjennom arbeidet. Hvordan man gjennomførte dette kommer fram i handlingsplanen for hvert år. Hordaland Bergensregionen N Grafisk fremstilling av de ulike kommunene i Bergensregionen. 12 opus bergen as / p01017

13 Langsiktig mål Det langsiktige målet er: Statlige, fylkeskommunale og kommunale organ skal systematisk ta hensyn til bærekraftig utvikling i all politikkutforming og praktiske avgjørelser. Resultatmål: 1. Utvikle et sett prioriterte og målbare bærekraftindikatorer til bruk i kommunene og regionen Hver kommune i prosjektet skal bygge opp sitt eget prioriterte utvalg av de felles indikatorer som gir informasjon på kommunenivå. Det samlede sett av indikatorer vil representere det regionale nivået i arbeidet; dvs. de regionale bærekraftindikatorene. Disse er formet slik at sammenligning mellom kommunene er mulig. Ved lik bruk av indikatorene over tid vil man kunne måle endring av tilstanden, og den enkelte kommune kan legge frem en årlig statusrapport. Denne statusrapporten er det faglige innholdet i et bærekraftregnskap for hver av kommunene i prosjektet. For regionen vil de to regionrådene i samarbeid med Hordaland fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland utarbeide analyser og rapporter. 2. Etablere en ordning for lik etablering av grunnlagsdata over tid Kommunene etablerer i dag bare unntaksvis egne data om utviklingen innen sitt geografiske område, men har en viktig rolle i arbeidet med å framskaffe grunnlagsinformasjon. I hovedsak blir selve dataetableringen senere gjort av Statistisk Sentralbyrå og andre fagmiljø. Prosjektet skal forsøke å oppnå at disse fagmiljøene etablerer og tilfører kommunene og regionen relevante data knyttet til de utvalgte indikatorene på en god og regelmessig måte. Miljødelen i KOSTRA er ikke godt nok utviklet. Kommunene/fylkeskommunen vil kunne ha fordel av å gå sammen om å påvirke KOSTRA slik at rapporteringen i framtiden blir i samsvar med de behov kommunene/fylkeskommunen virkelig har. 3. Legge til rette for at indikatorene blir brukt i kommunene sitt arbeid med planlegging, styring og statusrapportering Fremgangsmåte og ambisjon har variert i pilotkommunene og hver kommune vil selv måtte vurdere hvordan man kan la indikatorene komme til nytte i arbeidet for en bærekraftig utvikling. Data og konklusjoner vil være nyttig informasjon i kommunenes årsmeldinger og i media, samt på kommunale, regionale og fylkeskommunale nettsider. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 13

14 4. Samarbeid mellom kommunene i regionen om miljø- og bærekrafttema Gjennom prosjektet har en etablert et tettere samarbeid om miljø- og bærekrafttema. Fokus er lagt på erfaringsutveksling om utviklingen i den funksjonelle byregionen. Det folkevalgte beslutningsnivå i kommunene har nå muligheten til å utvikle mer langsiktige perspektiver på utviklingen og utarbeide rutiner for å bruke indikatorene i kommunenes overordnede plan-, utviklings- og styringsarbeid. MILEPÆLER I ARBEIDET Milepælsrapport ved årsskiftet 2001/2002 Som start på arbeidet med prosjektet Miljøovervåkning og Børekraftregnskap for Bergensregionen ble det høsten 2001 foretatt en første gjennomgang av datatilfanget for hver av indikatorene, samt en vurdering av bruksverdien til disse. Et prosjektnotat ble kontinuerlig utviklet, og i januar 2002 forelå den første sammenhengende gjennomgang med resultater/data knyttet til hver av indikatorene. Konklusjonen i denne statusrapporten var at en hadde kommet godt i gang med arbeidet. Det var imidlertid mye som fremdeles gjenstod. Dette gjaldt både utvikling/forbedring av selve indikatorene, men ikke minst arbeidet sammen med kommunen. Statusrapport september 2002 Fra mai 2002 har prosjektet organisert fire "pilotkommuner"; Bergen, Askøy, Osterøy og Lindås, i en nettverkgruppe med formål å teste ut og videreutvikle indikatorene. En statusrapport ble lagt fram i desember 2002 som Nettverksgruppens første samlede innstilling til et utprøvd bærekraftregnskap for de 4 kommunene Bergen, Askøy, Osterøy og Lindås. Statusrapport oktober 2003 Prosjektet arbeidet våren/ sommeren 2003 med å få frem informasjon/ data for alle de 17 kommunene som er definert inn i Bergensregionen. Denne informasjonen er teknisk tilpasset en database for bruk på internett. Det ble også arbeidet med tilpasset implementering av bærekraftregnskapet i hver av de fire pilotkommunene. Rapporten er resultatet av et samspill mellom prosjektledelsen og de fire pilotkommunene. Det ble presentert en bruksverdivurdering av de 15 indikatorene, der hver indikator har fått en side. Rapportene kan sees på 14 opus bergen as / p01017

15 BUDSJETT Prosjektet har vært finansiert slik over 4 år: Hordaland Fylkeskommune ,- Regionrådet Nordhordland IKS ,- Regionrådet Bergen og Omland ,- Fylkesmannen i Hordaland ,- Bergen kommune ,- Askøy kommune ,- Lindås kommune ,- Osterøy kommune ,- Totalt ,- Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 15

16 Har man en bærekraftig utvikling i kommunene i Bergensregionen? Bildet er fra Garnes i Arna bydel i Bergen. (Foto: Fjellanger Widerøe AS) 16 opus bergen as / p01017

17 Gjennomføring av prosjektet Denne gjennomgangen av prosjektet tar utgangspunkt i resultatmålene slik de fremstår i prosjektbeskrivelsen: Resultatmål: 1. Utvikle et sett prioriterte og målbare bærekraftindikatorer til bruk i kommunene og regionen 2. Etablere en ordning for lik etablering av grunnlagsdata over tid 3. Legge til rette for at indikatorene blir brukt i kommunene sitt arbeid med planlegging, styring og statusrapportering 4. Samarbeid mellom kommunene i regionen om miljø- og bærekrafttema 1: UTVIKLE ET SETT PRIORITERTE OG MÅLBARE BÆREKRAFTINDIKATORER TIL BRUK I KOMMUNENE OG REGIONEN Vurdering, videreutvikling og utprøving av indikatorene har vært et hovedmål med prosjektet. Høsten 2001 ble det foretatt en første gjennomgang av datatilfanget for hver av indikatorene, samt en vurdering av bruksverdien til disse. Prosjektledelsen utarbeidet en bruksverdivurdering av de opprinnelige 17 indikatorene i Terra prosjektet. Vurderingen inneholdt en gjennomgang av hver indikator med henblikk på muligheten for å etablere et gyldig og reliabelt datagrunnlag. Vurderingen ble presentert som eget notat til møtet i prosjektet 15. november 2001, sammen med presentasjon av annen statistikk fra Hordaland fylkeskommune. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 17

18 Hvordan kan man måle en bærekraftig utvikling? Gjennom bruk av bærekraftindikatorene kan en sammenligne data innen tema som arealforvaltning, transport, forbeuksmønster, næringsmønster og utdanningn. Bruksverdivurderingen anbefalte at to indikatorer ble tatt ut av regnskapet. Denne vurderingen fikk tilslutning på møtet 15. november. I tillegg ble det gjennomført en bruksverdivurdering av to nye innspill til indikatorer som kom på samme møte. Arbeidet viste at det er mulig å etablere data på flertallet av de foreslåtte indikatorene. Det var likevel fremdeles behov for en del justeringer. Fra mai 2002 har prosjektledelsen sammen med fire kommuner, Bergen, Askøy, Osterøy og Lindås, arbeidet i en nettverksgruppe med å teste ut/videreutvikle indikatorene. 14 av indikatorene er enten identisk med, eller representerer en justert variant av de opprinnelige indikatorene fra Terra prosjektet. En indikator er fjernet helt (Graden av underdekning i forhold til behovet for kompetanse i arbeidslivet fordelt etter utdanningskategori) som følge av vansker med å frambringe data. I tillegg til de opprinnelige er det tatt inn en ny indikator vedrørende vannkvalitet. Prosjektledelsen har foreslått å knytte dette temaet opp til spørsmålet om drikkevannskvalitet, slik dette kommer til uttrykk i indikator 15. Det har vært avholdt månedlige møter i nettverksgruppen. I juni 2002 ble indikatorene for arealforvaltning vurdert/forbedret. I september 2002 var det transportindikatorene sin tur. I oktober 2002 drøftet gruppen forbruksmønster, med vekt på avfall og energi, mens møtet i november handlet om produksjonsformer og kunnskap/kompetanse. 18 opus bergen as / p01017

19 Resultat 15 indikatorer er fordelt på fem bærekrafttema: arealforvaltning, transport, forbruksmønster, næringsmønster/ produksjonsformer, og utdanning/ kompetanse. Dette utvalget av indikatorer er satt sammen for å kunne si noe om den bærekraftige utviklingen i kommunene. De utvalgte indikatorene er: 1) arealforvaltning 1.Geografisk oversikt over planlagte og tilrettelagte boligområder/næringsområder 2.Kystnære områder med brukerkonflikt. 3.Areal som omdisponeres fra jordbruksformål 4.Lengde tilrettelagte gang- og sykkelveier 5.Vannkvalitet 2) transport 6.Antall mennesker som er bosatt i støysoner som ikke tilfredsstiller gjeldende forskrift. 7.Utslipp av CO2 fra transportmidler i tonn/år. 8.Antall registrerte transportulykker med personskader/år. 9.Utvikling i % -andel av arbeidsreisene i regionen som skjer kollektivt. 3) forbruksmønster 10.Utviklingen i totalt energiforbruk fordelt på sektor: husholdninger, bedrifter og offentlig virksomhet. 11.Graden av omlegging til alternative og mer miljøvennlige energiformer fordelt på sektor: Husholdninger. 12.Total mengde avfall som ikke gjenvinnes fordelt på sektor: Husholdninger, bedrifter og offentlig virksomhet/år 4) næringsmønster/ produksjonsformer 13.Det samlede tallet på bedrifter med godkjente miljø styringssystemer. 14.Antallet arbeidsledige etter utdanningskategori 5) utdanning/ kompetanse 15.Utviklingen i antallet personer med fullført utdanning på ulike nivå bosatt i ulike deler av regionen. Erfaringer I prosessen med å utvikle indikatorene har alle kommunene i Bergensregionen vært involverte. Dette har vært et tid- og ressurskrevende arbeide. Indikatorene som nå er utviklet danner et solid grunnlag, men det vil fortsatt være nødvendig med tilpasning og videreutvikling. I det fremtidige arbeidet med dette kan det være ressursbesparende å nedsette en redaksjon, som kan arbeide uavhengig av de øvrige involverte i Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 19

20 Transport er et av de fem bærekrafttemaene. Utslipp av CO2 fra transportmidler er blant indikatorene. prosjektet. Dette vil spare både tid- og ressurser, samridig som det vil gjøre det lettere å ha en samlet oversikt over hvordan indikatorene fungerer. 2: ETABLERE EN ORDNING FOR LIK ETABLERING AV GRUNNLAGSDATA OVER TID Gjennom arbeidet med å vurdere de ulike indikatorene, og senere det arbeidet som er gjort med å ta dem i bruk, er det også arbeidet særlig med datagrunnlaget. Et tema i dette arbeidet har vært å fokusere på KOSTRA og prosjektet Bærekraftige kommuner i praksis som KS arbeider med, og som Sund kommune har vært med i. Arbeid med datagrunnlaget har vært særlig viktig, da bare de færreste av indikatorene fra Terra prosjektet knytter seg til datagrunnlag som kommunene selv produserer. Man er hovedsakelig avhengig av statistisk informasjon utarbeidet av andre, men som i de fleste tilfeller lar seg bryte ned til kommunalt nivå. Bare mht til de indikatorene som gjelder arealforvalting må kommunene selv bidra med eksakt informasjon. Et av målene har vært at det skulle skapes en aktiv dialog med kommunene i regionen for en gradvis utvidelse av datasettet til å omfatte også informasjon som krever at kommunene aktivt medvirker til innsamling av data. En ønsker å legge tilrette for et internettbasert grensesnitt mellom kommunene og databasen for at 20 opus bergen as / p01017

21 denne kan bli løpende vedlikeholdt av kommunene selv. I prosjektet har en ikke kommet langt nok og dette må følges opp. Resultat Arbeidet med et fullverdig datasett for alle de 17 kommunene er fullført på grunnlag av tilgjengelig statistikk etter den mal som er etablert gjennom samarbeidet med de fire pilotkommunene. Erfaringer En etablering av grunnlagsdata for indikatorene krever at det finnes tilgjengelig data. Dette har i enkelte tilfeller vært vanskelig å fremskaffe. I det videre arbeidet med å utvikle indikatorene bør man ta hensyn til hvilket datagrunnlag man har tilgjengelig. 3: LEGGE TIL RETTE FOR AT INDIKATORENE BLIR BRUKT I KOMMUNENE SITT ARBEID MED PLANLEGGING, STYRING OG STATUSRAPPORTERING For å få dette til trengte man et plan- og styringsverktøy, der indikatorene enkelt kunne måles og sammenlignes innen de ulike kommunene. Det var viktig at kommunene skulle ha tilgang til sikre tall. Informasjonen skulle også være tilgjengelig for kommunene uten at de trenger å bruke så mye tid på det. Arealforvaltning er et av bærekrafttemaene. Brukerkonflikter i kystnære områder er en viktig indikator. Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 21

22 22 opus bergen as / p01017

23 Motsatt side: en foreløpig webside var klar i Det øverste bildet viser forsiden, det underste viser oppsettet for hver kommune, der man kunne gå inn på de ulike indikatorene. Løsningen ble å skape et nettbasert plan- og styringsverktøy. På denne måten kunne man gjøre bærekraftdata lett tilgjengelig for brukerne og kommunene. Et foreløpig nettbasert styringsredskap for utprøving av indikatorene stod klar i Her kunne man ved å klikke på et kart få frem den kommunen man ønsket. Videre kunne man få frem data på de ulike bærekraftindikatorene som var sortert etter bærekrafttema. Nettstedet gjorde det mulig å sammenligne bærekraftindikatorer for to kommuner samtidig. I denne utprøvingsfasen viste det seg at internettløsningen var for lite brukervennlig slik den fremstod, og at bærekraftinformasjonen ikke ble brukt i den grad man ønskte. Det ble derfor besluttet å arbeide videre med designen på internettløsningen i Etter den første utprøvingsfasen var en ny webside klar til bruk høsten Resultat Det er nå utarbeidet et forbedret nettbasert plan- og styringsredskap som skal gjøre det enklere for kommunene å bruke data om bærekraft. Designen er gjort mer tiltalende og brukervennlig. Indikatorene er plassert i nedre kant av nettsiden, fremdeles sortert etter bærekrafttema. Forskjellen er at nå er alle indikatorene synlige hele tiden, uten at man trenger å klikke seg inn på bærekrafttema først. En annen endring Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 23

24 er at man nå kan sammenligne bærekraftindikatorer for flere kommuner samtidig. Tallene fremstilles i grafer og modeller for å gjøre informasjonen mer visuell, og dermed lettere tilgjengelig. Man kan velge om man vil se data grafisk fremstilt eller i tabellform. Dataene ligger i en Access-database. Erfaringer Bruk av internett vil muliggjøre en fortløpende oppdatering av indikatorene. Utfordringen er å skape et system som er så brukervennlig og enkelt at kommunene ønsker å ta det i bruk. Dersom det kreves lang tid på å sette seg inn i bruken av dette nettbaserte styringsredskapet, blir terskelen for å ta det i bruk høyere. Den nydesignede websiden er ikke er testet ut enda. Dette vil være en viktig oppfølging i Ved å klikke i kartet oppe til venstre får man frem den kommunen man ønsker. Bærekraftindikatorene er samlet nede på nettsiden. Man har mulighet til å sammenligne data med en eller flere kommuner samtidig. 24 opus bergen as / p01017

25 4: SAMARBEID MELLOM KOMMUNENE I REGIONEN OM MILJØ- OG BÆREKRAFTTEMA Gjennom prosjektsamlingene har en delt erfaringer. Målet har vært å bygge nettverk i Bergensområdet/Nordhordland på tvers av administrative skiller. Gjennom dette skulle en få til økt samarbeid mellom miljøekspertise, administrasjonsledere/planleggere og politikere både regionalt og nasjonalt. Til prosjektsamlingene ble representanter fra alle de 17 kommunene i regionen og andre inviterte. I tillegg ble det arrangert nettverksmøter. Nettverksgruppen består av en kontaktperson fra hver av pilotkommunene samt Regionrådet Bergen og Omland (sekretariat), Regionrådet Nordhordland IKS, Hordaland Fylkeskommune og Fylkesmannen i Hordaland. Følgende prosjektsamlinger har vært arrangert: Første prosjektsamling, 17. september 2002 Tema for den første prosjektsamlingen var: Gode redskaper i arbeidet med en bærekraftig utvikling - teori, metode og gode eksempler. Her presenterte Larvik og Porsgrunn kommuner sitt arbeid innenfor temaet Bærekraft. Larvik utarbeider et Fullstendig Balanse Regnskap der all type kapital vurderes. Porsgrunn utarbeider et Nøkkeltallhefte der informasjonen presenteres i forhold til tema i prosjektet Bærekraftige kommuner i praksis. Hordaland fylkeskommune pekte på behovet for å få prosjektet til å fungere i den politiske hverdagen i kommunene. Fylkesmannen i Hordaland la vekt på å utvikle gode rutiner for rapportering av data fra kommunene og inn til KOSTRA. Prosjektsamling, 28. november 2003 Tema for denne prosjektsamlingen var bruk av bærekraftindikatorer i kommunal rapportering og styring. Følgende innlegg ble holdt 1) Bærekraftregnskap som ressurs i plan og rapportering (Målfrid Eide, Askøy kommune). 2) Bærekraftindikatorer som potensielt virkemiddel i kommuneplanlegging (Representant fra Bergen kommune). 3) Noen indikatorer passer vår kommune bedre enn andre (Frøydis Ones, Lindås kommune). 4) Bærekraftindikatorer og kommunal årsrapportering (Bjarte Molvik, Osterøy kommune). 5) Kommunalt perspektiv regional nytte; hvordan gjøre bærekraftindikatorene til et nyttig redskap for flere (Innledning ved Anne Gro Ullaland, Hordaland fylkeskommune). Miljøovervåkning og Bærekraftregnskap for Bergensregionen 25

26 Styret i Regionrådet Bergen og Omland oppfordret kommunene til å ta i bruk prosjektet. I 2004 ble det skifte i prosjektledelsen. Hoveddelen av arbeidet ble lagt på direkte arbeid inn mot kommunene for å se hvordan en kunne støtte opp om praktisk bruk av prosjektet i kommunene. Erfaringene viste at prosjektet ikke hadde nok ressurser til å være så aktiv som nødvendig for å påvirke prosessene i alle kommunene. Etter sommeren ble arbeidet med nettsiden derfor prioritert. Denne nettsiden vil bli det viktigste redskapet for kommunene og samtidig vil innbyggerne, media og organisasjoner kunne bruke informasjonen på nettsiden for å etterspørre resultater. Prosjektet ble også presentert i fylkesplanprogrammet Prosjektsamling, 13. desember 2004 I 2004 ble det holdt avsluttende prosjektsamling 13.desember Erfaringer På prosjektsamlingene har man delt erfaringer med bruken av indikatorene. Bruksområder for indikatorene kan være flere. Indikatorene kan kobles mot kommuneplanarbeidet, f. eks ved at man under rullering av kommuneplanen kan teste ut hvordan indikatorene kan si noe om utviklingen i ulike deler av samfunnet, enten det gjelder utnyttelsen av arealene i kommunen, utviklinger innen kollektivtrafikken, eller bruk av energi i ulike former. Indikatorene kan kobles opp mot årsmeldingen i kommunen for å si noe mer enn bare tallene når det gjelder utvikling og resultater i kommunen. For eksempel kan man finne at det ikke alltid lønner seg å spare på brøyte budsjettet dersom f.eks benbrudd fører til en kraftig økning for helsebudsjettet. Nøkkeltall innen helse- og sosial har ikke vært innenfor rammene av dette prosjektet, men kommunen står fritt til å fremstille nøkkeltall utover de 15 indikatorene man har brukt her. Kommunene vil etter hvert få mer ansvar for miljø/bærekraftsforvaltningen i årene som kommer. Dette prosjektet har så langt vist at det er mulig å utvikle indikatorer som kan danne grunnlag for arbeidet innen den enkelte kommune, men også gjøre det mulig å foreta sammenligning mellom kommuner i regionen. Prosjektet har også potensiale til å skape et større fagmiljø og et faglig nettverk i regionen og i den enkelte kommune. Gjennom bruk av prosjektet vil kommunenes folkevalgte representanter også kunne danne seg et bilde av utviklingen i sine respektive kommuner og korrigere kursen når det er nødvendig. 26 opus bergen as / p01017

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re

Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re Kommuneplan 2014 2026 Holmestrand Hof - Re 14.01.2014 Side 1 Innhold: 1. Viktige veivalg side 5 1.1: 3K-samarbeidet sentralt i kommunereform 1.2: Felles kommuneplanprosess 1.3: Folkehelse tverrfaglighet

Detaljer

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler

Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Innføring av miljøledelse ved NTNU gjennomgang av status og mangler Ottar Michelsen 2002 NTNU Trondheim Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune

2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 2010-2015 Klima- og energiplan Hof kommune 1 1 Forord...3 2 Bakgrunn for kommunens Klima- og Energiplan...4 3 Gjennomføring...7 3.1 Prosess...7 4 Beregningsgrunnlag utslippstall...9 5 Totale klimagassutslipp...10

Detaljer

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012

Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Statusrapport Klima- og energistrategi 2009-2012 Melhus er en mangfoldig kommune der det skal være mulig å være modig Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 4 2 Organisering av arbeidet... 6 3 Bakgrunn...

Detaljer

Klima- og energiplan for Sande kommune

Klima- og energiplan for Sande kommune Klima- og energiplan for Sande kommune 2010-2015 1 Innhold 1 Innledning... 4 2 Mål og strategi... 5 3 Kommunens virkemidler... 5 3.1 Virkemidler... 6 4 Generell faktadel... 8 5 Klimagassutslipp i Sande...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON. Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON Forvaltning av utleieboliger ORKDAL KOMMUNE SEPTEMBER 2012 - UTLEIEBOLIGER - 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022

Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Kristiansand kommune Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 8. mai 2012 2005 2011 VISTA UTREDNING AS Evaluering av kommuneplan for Kristiansand 2011-2022 Side 2 Evaluering av kommuneplan

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20

KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 KLIMA- OG ENERGIPLAN FOR NITTEDAL KOMMUNE 2010-20 Norges første kraftverk fra 1885, Aas gård i Hakadal. Vedtatt av Nittedal kommunestyre 25.10.10. FORORD Klima- og energiplan for Nittedal kommune 2010-20

Detaljer

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013

Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017. Høringsutkast, februar 2013 Klima- og energiplan for Fredrikstad kommune 2013-2017 Høringsutkast, februar 2013 Innhold Kap. 1. Innledning s. 1 1.1 Hvorfor arbeide med klima og energi? s. 1 1.2 Nasjonale klima- og energimål s. 3 1.3

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS!

Voksnes læring 2006. tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Voksnes læring 2006 tilstand, utfordringer og anbefalinger BASIS! Vox BASIS 2006 ISBN 82-7724-094-5 Redaktør: fagsjef Vigdis Haugerud Redaksjonsgruppe: avdelingsdirektør Torbjørn Bergane og avdelingsdirektør

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Kommunebilde 2014 Valdres

Kommunebilde 2014 Valdres Kommunebilde 2014 Valdres www.fylkesmannen.no/oppland Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Overordnet 5 2.1 Befolkningsdata 5 2.1.1 Nasjonale føringer 5 2.1.2 Befolkningssammensetning 5 2.1.3 Fødselsoverskudd/

Detaljer

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten

Evaluering av småsamfunnssatsingen i Nord-Salten N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1007/07 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 28 Prosjekt nr: 1079 Prosjekt tittel:

Detaljer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer

Veileder IS-2110. God oversikt en forutsetning for god folkehelse. En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Veileder IS-2110 God oversikt en forutsetning for god folkehelse En veileder til arbeidet med oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer Heftets tittel: God oversikt en forutsetning for god folkehelse.

Detaljer

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010

Klima & Energi 2010. Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Klima & Energi 2010 Kommunestyrets vedtak 15. juni 2010 Innledning Foreliggende plan er resultatet av en to år lang prosess der kommunens administrasjon og politikere i samarbeid har satt målsettinger

Detaljer

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune

Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltning, drift og vedlikehold Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 16. september 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING... 5 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE

ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE ENERGI- OG KLIMAPLAN FOR FROGN KOMMUNE 2010-2013 Høringsutkast mars 2009 Innholdsfortegnelse BAKGRUNN FOR PLANEN 5 KOMMUNENS ROLLE 5 NASJONALE OG FYLKESKOMMUNALE MÅL 6 FROGN KOMMUNES RELEVANTE VEDTATTE

Detaljer

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN

KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN KOMMUNEBILDE FOR NORD GUDBRANDSDALEN 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 4 2 BEFOLKNINGSDATA... 5 2.1 Befolkningssammensetning... 5 2.2 Fødselsoverskudd... 5 2.3 Inn- og utflytting... 6 2.4 Pendling...

Detaljer

Utkast til handlingsprogram

Utkast til handlingsprogram Oslo kommune Høringsutkast Framtidens byer for lavere klimagassutslipp og bedre bymiljø Oslo Utkast til handlingsprogram Oslo, 25. februar 2009 1 2 FORORD Fremtidens byer er et samarbeidsprogram mellom

Detaljer

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet

Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet NIVI-rapport 2011:8 Evaluering av Klimatilpasningssekretariatet Utarbeidet på oppdrag av Miljøverndepartementet Forord NIVI Analyse har gjennomført en evaluering av Klimatilpasningssekretariatet i DSB

Detaljer

Utkast til nasjonal metadatastrategi

Utkast til nasjonal metadatastrategi Utkast til nasjonal metadatastrategi Oppsummering Dette notatet presenterer et utkast til en nasjonal metadatastrategi. Strategien gir en overordnet beskrivelse av dagens situasjon, hvilke samfunnsmessige

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Evaluering av Høykom III

Evaluering av Høykom III Evaluering av Høykom III Statskonsult rapport 2006:22 Forord Statskonsult har evaluert Høykom III. Evalueringen er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd og Fornyings- og administrasjonsdepartementet.

Detaljer

Framtidens byer - Statusrapport 2010

Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer - Statusrapport 2010 Framtidens byer Statusrapport 2010 framtidensbyer.no Design: Grafisk Form, Trykk: Flisa Trykkeri, 2010 Ikke en parkeringsplass Parkeringsplassene ved de store kontorene

Detaljer

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8.

7.2 KARAKTERISTIKK/STATUS/PROBLEMBESKRIVELSE...35 7.3 MÅLBESKRIVELSE...35 7.4 TILTAK...35 8. BOLIGER FOR ELDRE...37 8.1 INTRODUKSJON...37 8. 2 Innhold 1. INNLEDNING...5 Formål med planarbeidet...5 Planprosessen...5 Mål for planen...5 Nasjonale føringer...6 Regionale føringer...7 Kommunale føringer...7 Utfordringsbilde...8 2. UTVIKLING AV BOLIGPOLITIKK

Detaljer

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026

Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 Kommunedelplan klima og energi 2015-2026 PLANDEL Høringsdokument vedtatt av kommunestyret 29. april 2015 2 FORORD Det er godt dokumentert og anerkjent at økende innhold av drivhusgasser i atmosfæren fører

Detaljer

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT

Klima og energi. Kommunedelplan 2011-2020 TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL AREAL OG TRANSPORT Kommunedelplan Klima og energi 2011-2020 AREAL OG TRANSPORT ENERGIBRUK I BYGG FORBRUKS- MØNSTER OG AVFALL TILPASNING TIL KLIMAENDRINGER KUNNSKAPS- BYGGING OG HOLDNINGS- SKAPENDE ARBEID ii Forord Klimaendringene

Detaljer