Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Programkontoret ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes. Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra Programkontoret."

Transkript

1 Til: Kopi: Fra: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund, Tor Eid, Siri Cathrine Rølland, Sigmund Eidem, Håkon Grimstad, Kirsten Petersen Arild Pedersen, Ketil Are Lund, Johnny Heggestad, Arild Faxvaag, Torill Kristiansen, Gunnar Jårvik, Cato Rindal, Vidar Kårikstad, Ola I. Vikland, Anders Westlie, Frank Ivar Aarnes, Norunn Saure ved Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes Sted: Videokonferanse Tid: kl 09:00-11:45 Deltagere Til stede: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Bård Helge Hofstad, Christine Bergland, Sigmund Eidem, Steinar Lund, Kirsten Petersen (for Håkon Grimstand) Dagfinn Hallseth og Therese W. Sandnes fra. Jostein Ven var til stede under behandling av sak 04: Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT (tiltak 41) Anette Thiis-Evensen og Olav Strand var til stede under behandling av sak 05: Foranalyse Klinisk Logganalyse (tiltak 45) Forfall: Siri Cathrine Rølland, Bjørn Nilsen, Håkon Grimstad, Kai Rune Furberg, Tor Eid Agenda Nr Sak Ansvarlig 01 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble godkjent uten kommentarer. Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 1-3, 5-6,4,7-16 Basert på utviklingen i vekterstreiken og situasjonen på flyplassene ble møtet i Nasjonal IKT fredag omgjort til en videokonferanse. I lys av omlegging til videokonferansen, ble det gjort noen justeringer i agendaen, ved at saker som ikke var egnet for videomøte, ble tatt i neste møte. Sak 09, Nasjonalt meldingsløft, utgitt derfor av denne grunn. Styringsgruppens leder informerte om at grunnet omorganisering i Helse Midt Norge (HMN) vil Ingerid Grønnerød ikke lenger delta i Nasjonal IKT. Bård Helge Hofstad vil fremover representere HMN sammen med Daniel Haga i Styringsgruppe NIKT. Ingen saker ble meldt til eventuelt. : 1

2 Innkallingen ble godkjent 02 Godkjenning av referat fra møtet Det var ingen kommentarer til referatet : Referatet ble godkjent. 03 Gjennomgang av prosjektstatus viste til utsendt saksunderlag. Styringsgruppen Nasjonal IKT (SG) ønsket en nærmere redegjørelse rundt det som ble innmeldt i tiltak 15.6 knyttet til lav kapasitet i HEMIT, og når dette eventuelt ville bli løst. vil kontakte prosjektleder og komme med nærmere avklaring. : Styringsgruppen i Nasjonal IKT tok status til orientering 04 Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT (tiltak 41) Prosjektleder Jostein Ven (Helsedirektoratet, senere omtalt som Hdir) fremla prosjektets hovedresultater. Prosjektet ble initiert av Nasjonal IKT som en oppfølging av Nasjonal IKTs tiltak 27 Forprosjekt for nasjonal definisjonskatalog for kliniske variabler i elektronisk pasientjournal og tilknyttede fagsystemer. Hovedmål for prosjektet var at det skulle fungere som et pilotprosjekt som skulle skaffe til veie erfaringer med bruk av metodikk tilknyttet arketyper innenfor spesialisthelsetjenesten i Norge. Det skulle gjennomføres med utgangspunkt i elektroniske kurvesystemer og i ett eller flere utvalgte kvalitetsregistre. Ifølge Ven er hovedmålet for tiltaket oppnådd og prosjektet har levert et sett med 30 arketyper. Det er flere utfordringer knyttet til dette arbeidet, herunder at man i dag ikke har et godt verktøy og at mye arbeid gjenstår for å definere nødvendig innhold. Videre er arbeidet internasjonalt fremdeles på et tidlig stadium og det er noe uklart hvordan metodikken skal brukes. Prosjektet anbefaler følgende oppfølgingstiltak for å kunne videreutvikle kliniske informasjonsmodeller på et nasjonalt nivå: Valg av referansemodell Valg av verktøy Etablering av en forvaltningsmodell Prosjektet anbefaler at publisering og videre forvaltning av utkastene til arketyper håndteres av Helsedirektoratet, ved avd. standardisering. Hdir v/christine Bergland kommenterte at Hdir arbeider med en strategi for standardisering. Fokuset er både på det strategiske plan, men også på operative system/ oppgaver. Hdir ønsker tilbakemelding fra sektoren på hva de ønsker at avd. standardisering skal fokusere på/prioritere fremover. Styringsgruppen påpekte viktigheten av å ha en strukturert journal. Fokus ble også 2

3 rettet på mulig gjenbruk av erfaringer i Sverige og Danmark, ettersom det trolig er mulig å hente effekter ut av likheter mellom de nordiske språkene. Avslutningsvis fikk prosjektet ros for å ha gjort et godt stykke arbeid. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar resultater og hovedfunn fra prosjektet til etterretning Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner sluttleveransene fra prosjektet Styringsgruppen Nasjonal IKT tar initiativ til et samarbeid med Helsedirektoratet vedrørende de foreslåtte oppfølgingstiltak for å komme fram foreløpige anbefalinger som kan brukes i et piloteringsprosjekt Styringsgruppen Nasjonal IKT tar initiativ til et samarbeid med Helsedirektoratet for å komme fram til et forslag til prosjekt for å komplettere samlingen med arketyper slik at et funksjonsområde, kurveløsninger, dekkes og kan piloteres. Det er nærliggende å velge enten sengepost -kurve og/eller anestesi -kurve, da disse har vært mest i fokus i tiltak Foranalyse Klinisk Logganalyse (tiltak 45) Prosjektleder Anette Thiis-Evensen (Devoteam davinci) fremla prosjektets hovedresultater. Olav Sand (Devoteam davinci) redegjorde for hvilke metoder som kan være aktuelle å benytte til logganalyse. Formålet med tiltaket var å avdekke hva som er egnet metode for logganalyse i behandlingsrettede helseregistre, herunder om regelbasert logganalyse er egnet til å avdekke brudd på taushetsplikten. Prosjektet har undersøkt fem ulike metoder og funnet at mønstergjenkjenning synes å være den beste egnede metoden for maskinell logganalyse. En annen metode, dataassistert analyse (søk i databaser), kan være et godt supplement til en annen grunnmetode ifm verifisering av uforklarlig bruk av behandlingsrettede helseregistre. OUS gjennomfører et forprosjekt for å prøve ut mønstergjenkjenning som logganalyse. Prosjektet ferdigstilles høsten 2012, og det vil da være klarlagt om mønstergjenkjenning virkelig egner seg som metode for logganalyse. Prosjektet råder derfor Nasjonal IKT til å utsette endelig standpunkt til veien videre for Tiltak 45 til resultatene fra OUS-prosjektet foreligger. Styringsgruppen påpekte at arbeidet og videre forvaltning kan ha relevans for arbeidet som gjøres i kjernejournalen. Det bør derfor etableres et samarbeid opp mot kjernejournalarbeidet. De konserntillitsvalgte (KTV) meldte tilbake at de ikke kunne godkjenne sluttleveransene fra prosjektet før det var blitt gjort en mer omfattende gjennomgang og forankring hos dem. Ettersom Styringsgruppen vil vente med endelig avgjørelse når resultatet fra prosjektet fra OUS foreligger, ble det påpekt at det ikke var problematisk å vente med godkjenning av sluttleveransen til neste møte. Med tanke på erfaringene fra Karolinska Institutt i Sverige, ble det stilt spørsmål til hvorfor svenskenes regelbaserte metode, ikke kunne fungere i Norge. Hovedgrunnen til at regelbasert metode ikke fungerer er at det er for virksomheter med få brukere, med enkelt og strukturert bruksmønster og et lite datavolum. Videre er 3

4 tilgangstyringen i EPJ systemene i Sverige og Norge ulik, og den tilgangsstyringen som benyttes i Norge i stor grad fanger opp det man i Sverige må etterprøve med en regelbasert metode. I det videre løp ønsket Styringsgruppen at det foretas en kostnadsvurdering på implementering og forvaltning av ulike metoder. Metoden bør også vurderes med tanke på hvordan det vil påvirke klinikernes arbeid og adferd, og derigjennom pasientsikkerhet og personvern. Avslutningsvis ble det poengtert at prosjektet har hatt et tydelig mandat med klare mål som de har jobbet etter. Prosjektet har dermed fullført den jobben de skulle gjøres. Når OUS leverer sin sluttrapport vil deltakere fra styringsgruppen og/eller arbeidsgruppene gjennomgå dette mtp leveransen fra tiltak 45. Arbeidet til Devoteam Davinci er fullført, men dersom det er behov for ytterligere avklaringer, vil kontakte dem. Til neste møte i Styringsgruppen Nasjonal IKT er det ønskelig at KTV har foretatt en gjennomgang av sluttrapportene. Videre må justere, avgrense og tydeliggjøre saksunderlaget i en samlet kontekst mtp hva som har vært oppgaven, avgrensninger mot andre, og hva som er veien videre. KTV Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar at representanter fra Helse Sør-Øst informerer Styringsgruppen og når resultater fra prosjektet i OUS vedrørende mønstergjenkjenning foreligger Styringsgruppen Nasjonal IKT vil vente med endelig avgjørelse til veien videre når resultatet fra prosjektet fra OUS foreligger Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar at forstudien fra Devoteam DaVinci anses som levert Styringsgruppen Nasjonal IKT ber om at saken tas opp i neste møte 06 Oppstart tjenesteutvikling på den nasjonale helseportalen Helsedirektoratet v/ Christine Bergland redegjorde for nye tjenester i Helseportalen. Hdir har begynt utviklingen av følgende nye tjenester (forstudier): Mine pasientreiser (refusjon via nettet). Dette vil redusere kostnader til porto og vil bli gjennomført i løpet av Mine helseopplysninger (innsyn kjernejournal/journal) Sikker melding/inngangsport timebestilling Målet med helsenorge.no er å ha en felles inngangsport til helsetjenestene på nett. Det er planlagt at tjenestene skal ha en funksjonalitet a la en nettbank, hvor man kan logge seg inn og ha tilgang til de nettbaserte tjenestene i helsetjenesten. Det er foreløpig ikke vedtatt om regjeringen ønsker å lage et eget system eller om Altinn skal brukes. I helseportalen er målbildet at det skal være mulig med elektronisk dialog mellom pasient og helsepersonell. SG kommentert at dersom man velger å sende epost til pasientene, må dette erstatte vanlig post. Dersom sending av epost og brev gjøres parallelt vil det føre til dobbeltarbeid, samt bli mer kostbart. Hdir informert om at det er en forskrift på høring som påpeker at dersom en pasient har godkjent at informasjon kan sendes elektronisk, vil det ikke bli sendt på papir i tillegg. 4

5 Styringsgruppen stilte seg noe kritisk til at pasient kan sende epost til en virksomhet/foretak. Erfaringsmessig har det vist seg at det er vanskelig å koble epost til riktig person i virksomhet. Resultatet blir en del manuell registrering. Det ble vist til erfaringer fra andre bransjer. Basert på foreløpig erfaring er brukerne svært positiv til å ta en mer aktiv rolle i behandlingsløpet og spesielt kunne foreta timebestilling/avbestilling på nettet. Det forelå enighet i PEF om at prosjektet i første omgang kan konsentrere seg om fastlegene ifm inngangsport til timebestilling. SG støtter dette forslaget. NIKT stiller seg bak presenterte planer med de innspill som kommet i møtet og støtter at Helsedirektoratet tar rollen som pådriver og koordinator for utvikling av nettbaserte tjenester for brukere og pasienter. Målet er en felles inngangsport til helsetjenesten på nett NIKT vil bistå i utviklingen av tjenestene og følger opp at utvikling av innbyggerrettede nettjenester i spesialisthelsetjenesten koordineres med den offentlige helseportalen 07 Regnskap 2011 redegjorde for årsregnskapet Totalt sett har Nasjonal IKT mer penger enn hva som brukes. Det forelå derimot enighet i Styringsgruppen om ikke å foreta noen aktive endringer i de budsjetterte bevilgningene fra RHFene for Eventuelle justeringer vil bli foretatt senere i forbindelse med budsjett for Fakturering for 2012 vil bli gjennomført som planlagt. Hver region bortsett fra HSØ betaler inn 6MNOK til Nasjonal IKT i HSØ betaler inn 12MNOK til Nasjonal IKT i Styreleder vil orientere AD-møtet om årsregnskapet til Nasjonal IKT 2011, samt beslutningen til SG vedrørende fakturering i vil utarbeide saksunderlag til AD-møtet. Herlof Nilssen Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar regnskapet for 2011 med en utgående balanse på kr Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar at de ubrukte midlene for 2011 overføres til Teknologisk rammeverk for kvalitetsregister redegjorde for AD-møtets behandling av teknologisk rammeverk for kvalitetsregister. AD-møtet ønsker at Nasjonal IKT kommer med et forslag til hvordan målbilde med i hovedsak én felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre skal realiseres. AD-møtet ønsker også at styringsgruppen styrker sin bestillerkompetanse ved å bruke Nasjonal IKT til å utforme anbefalinger til utviklingen av IKT-løsninger for kvalitetsregister. Styringsgruppen Nasjonal IKT kommenterte at saken bør sees i sammenheng med tiltak 41,Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT (sak 04). 5

6 Det var også ønskelig med en tilleggspresisering i målbildet, hvor det inkluderes at det i fremtiden er behov for en tettere link mellom kvalitetsregister og pasientjournal. Ved utvikling av nye journalsystem med strukturerte data, bør kvalitetsregistrene være en integrert del av journalsystemet. Kvalitetsdata bør genereres og rapporteres automatisk fra kjernesystemene, og ikke som i dag, gjennom etterregistrering i ikkeintegrerte tilleggssystemer. Styringsgruppen ønsket å vite hvem i Nasjonal IKT som sitter i den tekniske referansegruppen til prosjektet. vil gi tilbakemelding på dette. Det ble vedtatt at forespør prosjektets tekniske referansegruppe om å komme med et forslag på følgende: 1. Hvordan kan det jobbes for å realisere et målbilde med en felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre, samt at kvalitetsregistrene blir en integrert del av journalsystemet i fremtiden 2. Hvordan kan Nasjonal IKT innta en sterkere rolle med tanke på standpunkt på teknologiske løsninger i teknologisk rammeverk for kvalitetsregister Forslaget vil bli behandlet i neste SG møte, før det blir oversendt AD-møtet. Forslag til vedtak Styringsgruppen Nasjonal IKT ber den tekniske referansegruppen til prosjektet utarbeidet et forlag på følgende: 1. Hvordan kan det jobbes for å realisere et målbilde med en felles teknologisk plattform for kvalitetsregistre, samt at kvalitetsregistrene blir en integrert del av journalsystemet i fremtiden 2. Hvordan kan Nasjonal IKT innta en sterkere rolle med tanke på standpunkt på teknologiske løsninger i teknologisk rammeverk for kvalitetsregister 09 Nasjonal Meldingsløft I lys av omlegging til videokonferansen utgitt saken 10 Innspill til statsbudsjettet 2014 og leder for styringsgruppen orientering kort om saken. Styringsgruppen vedtok å utarbeide et innlegg til koordineringsgruppen på vegne av Nasjonal IKT. vil sende ut en bestilling til RHFene. Hvert RHF utpeker én kontaktperson. Denne personen skal sammenstille et innspill fra sitt RHF og har myndighet til å arbeide frem dette (evt. ha tilgang til en prosess som sikrer godkjenning). vil deretter utarbeide et felles svar basert på innspillene fra RHFene. Styringsgruppen Nasjonal IKT vedtar å oversende et innspill til koordineringsgruppen 11 Strategi Nasjonal IKT fremla første utkast til strategidokument for Det ble presisert at det gjøres en jobb med å konkretisere mål 1 og 2. Formatet av strategien er noe ulik fra tidligere år, ettersom det er skissert et formål og en visjon i tillegg til mål 6

7 og tiltak. Styringsgruppen stilte seg positiv til strategiutkastet. Følgende ble spesielt kommentert: Stavelsen av ehelse skal være e-helse. Kapitel 1, s3, avsnitt 3: Det var ønskelig med en mer nyansert formulering av avsnittet. Spesielt med tanke på spesifisering og formulering av de to hjelpemidlene, standardisering og samordning. Det ble påpekt at på nåværende tidspunkt er det ikke realistisk med nasjonale system, det bør fokuseres på samordning på det regionale plan. Ettersom mandatet til Nasjonal IKT er kommentert på s.5 er det ønskelig å legge ved mandatet som vedlegg. Kapittel 3.1,s 5: Det var ønskelig å omformulere setningen som peker på at Nasjonal IKT utarbeider styringsdokumenter. Ordet styringsdokumenter blir ikke riktig i denne sammenheng. Videre bør Nasjonal IKTs arbeid på regionale saker inkluderes. utarbeider en fremdriftsplan mtp presentasjon i AD-møtet og RHFstyrene. Før behandling hos AD-møtet og RHF-styrene vil saken på nytt bli behandlet i Nasjonal IKT. innarbeider innspillene i møtet i strategien. Det ble videre påpekt at i neste behandling av strategien i Nasjonal IKT, bør denne sees i sammenheng med budsjettet. Utkast til budsjett vil bli presentert i neste SGmøtet sammen med strategien. Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering Strategi og budsjett vil bli behandlet i neste møte. Strategien vil deretter oversendes for behandling i AD-møtet og RHF- styrene 12 Etablering av Nasjonal IKT som egen juridisk enhet (tiltak 46) redegjort kort om status på prosjektmobiliseringen. Det ble spesielt påpekt behovet for å ha på plass en prosjektgruppe før prosjektet blir tildelt en prosjektleder. er i prosessen med å velge ut en prosjektleder. Helse Midt meldte tilbake at de ønsker å ha Bård Helge Hofstad i prosjektgruppen, Helse Sør-Øst ønsker å ha Hans Nielsen Hauge. Problematikken med å ha de samme personene i både prosjektgruppen og styringsgruppen ble diskutert. Generelt sett er det ikke ønskelig å ha samme person i styringsgruppen og prosjektgruppen. Regionene vil foreta en ny vurdering i sitt respektive RHF og meldte tilbake til hvem endelige representanter blir. HSØ, HMN, HN Styringsgruppen Nasjonal IKTs deltakere bes å orientere om arbeidet med mobilisering til prosjektet Styringsgruppen Nasjonal IKT tar saken til orientering 13 Mandat for EPJ Systemeierforum presenterte mandatet til EPJ Systemeierforum. Det ble påpekt at forumet har vært i en lengre mobiliseringsfase og har hatt behov for en sterkere forankring hos fagdirektørene. Mandatet ble behandlet i Fagdirektørmøtet , 7

8 hvor Fagdirektørene stilte seg bak forslaget om at medlemmene i forumet skal kunne rapportere tilbake i forvaltningslinje til fagdirektør ved de enkelte RHF. Styringsgruppen påpekte at det er essensielt at forumet fungerer godt, samt de har et mandat som er forankret både i linjen og Nasjonal IKT. Det er komt positive tilbakemeldinger fra deltakerne i forumet både med tanke på deltakelse og interesse for arbeidet. Styringsgruppen Nasjonal IKT godkjenner EPJ Systemeierforums mandat 14 H- resepter fremla forslag til forprosjekt på H-resepter. Styringsgruppen Nasjonal IKT var positiv til forprosjektet. vil sende ut en ressursforespørsel til RHFene på prosjektleder og en person med kompetanse knyttet til kravspesifikasjonen og vurdering av kostnader for selve ordningen. Styringsgruppen Nasjonal IKT bevilger herved kr til forprosjekt for å utrede muligheten for en elektronisk oppgjørsordning med målsetning om å innføre en elektronisk oppgjørsordning av H-resepter 15 Til orientering viste til informasjon i utsendt saksunderlag : Styringsgruppen til Nasjonal IKT tok sak 15 a-g til orientering 16 Eventuelt informerte om at dersom noen av deltakerne i møtet ønsker å få tilgang til den nye prosjektweben, kan de meddele dette til. På prosjektweben ligger blant annet saksunderlag og møtereferat. Det forelå unison enighet i Styringsgruppen på egenheten ved bruk av videokonferanse. Det var ønskelig å bruke videokonferanse også i andre møter, dersom agendaen tillater det og det er planlagt godt i forkant. vil gjennomgå saker til fremtidige møter og se på muligheten for flere videokonferanser. 8

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012

Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Møte nr. 62 i Nasjonal IKT 08.06.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Christine Bergland, Kai Rune Furberg, Steinar Lund,

Detaljer

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012

Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Møte nr. 64 i Nasjonal IKT 12.12.2012 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Thomas Bagley, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Gunnerød, Christine Bergland, Kai Rune Furberg,

Detaljer

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011

Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Møte nr. 55 i Nasjonal IKT 18.2.2011 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010

Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Møte nr. 54 i Nasjonal IKT 09.12.2010 Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Kristin Weidemann Wieland, Hans Nielsen Hauge, Bjørn Nilsen, Oddvar Larsen, Daniel Haga, Ingerid Grønnerud, Christine Bergland,

Detaljer

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv)

Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Vedlegg 1 Godkjent referat, v4 per 01.03.2015 (Til ehelse.no og arkiv) Formål Møte i Nasjonalt utvalg for fag- og arkitektur (NUFA) Dato, sted 28.-29.januar 2015 Thon Hotel Arena, Lillestrøm Deltakere

Detaljer

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet.

NUIT Møteinnkalling. Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. NUIT Møteinnkalling Fra Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til Nasjonalt utvalg for IT-prioritering i helse- og omsorgssektoren (NUIT) Møteinnkalling Møtetidspunkt

Detaljer

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen

Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Møte nr. 37 i Nasjonal IKT 03.12.2007 - Flyporten - Conference Centre East, Gardermoen Til Kopi Fra: Sted: Tid: Leseveiledning Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Anders Grimsmo, Steinar Marthinsen, Torhild

Detaljer

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling

Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt fag- og arkitekturutvalg Møteinnkalling Fra: Christine Bergland, Divisjonsdirektør e-helse og IT, Helsedirektoratet. Til: Nasjonalt fagutvalg og Nasjonalt arkitekturutvalg Møteinnkalling Nasjonalt

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 17. februar 2014 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT

Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Referat fra møte nr. 26 i Nasjonal IKT Til: Herlof Nilssen, Erik M. Hansen, Eva Møller, Anders Grimsmo, Torunn Skancke, Steinar Marthinsen, Kristin Lossius, Grethe S. Tell, Tor Ingebrigtsen, Bjørn Nilsen,

Detaljer

E-helsegruppen. 23. juni 2015

E-helsegruppen. 23. juni 2015 E-helsegruppen 23. juni 2015 1 Agenda Tidspunkt Saker Tid Ansvar 12.00 12.00 Godkjenning av dagsorden og innkalling Bjørn Inge Larsen, HOD 12.00 12.20 Orientering fra HOD 20 min Bjørn Inge Larsen, HOD

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering

SLUTTRAPPORT. Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering SLUTTRAPPORT FRA Tiltak 25 Pilotering av elektroniske løsninger og epikrise vedr. rehabilitering Innhold: DEL 1: INNLEDNING... 2 BAKGRUNN... 2 MÅLSETTING MED PROSJEKTET... 2 Formål... 2 Hovedmål... 2 OPPRINNELIG

Detaljer

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport

Oppgjørskontroll. Forprosjektrapport 1 / 25 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato 2 / 25 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. FORMÅL MED FORPROSJEKTRAPPORTEN... 5 2. OPPSUMMERING OG ANBEFALING... 5 3. BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 6 4. GJENNOMFØRING... 7

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling. Nasjonalt meldingsløft Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Nasjonalt meldingsløft IS-2018 Heftets tittel: Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling - rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten

Detaljer

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet

Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Sak 4/15 Status nasjonal e-helseportefølje - innspill til NUIT møtet 5. mars Inga Nordberg, Helsedirektoratet Kristin Bang, Helsedirektoratet Forslag til vedtak: NUFA ber om at innspill fremkommet i møtet

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox

Strategiplan 2011-2015. Strategiplan 2011-2015. Illustrasjosnfoto: Colourbox U T K A S T Strategiplan 2011-2015 Strategiplan 2011-2015 Illustrasjosnfoto: Colourbox Innholdsfortegnelse utkast til strategiplan 1. Innledning 3 2. Bakgrunn 4 2.1 Kvalitet gjennom dokumentasjon 4 2.2

Detaljer

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling

Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Brukerstøtte for elektronisk meldingsutveksling Rutiner og retningslinjer for organisering av brukerstøtten Nasjonalt meldingsløft Hovedrapport 2012 Versjon 0.9 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre.

Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. 9.februar 2011 Til medlemmene i den interregionale styringsgruppen for arbeidet med nasjonale medisinske kvalitetsregistre. På vegne av styringsgruppens leder innkalles dere til møte i styringsgruppen.

Detaljer

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT

Tiltak og prosjektporteføljestyring. Prosjektledersamling 23.01.2014. Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Tiltak og prosjektporteføljestyring Prosjektledersamling 23.01.2014 Dagfinn Hallseth Leder programkontoret NIKT Strategi 2013-2016 enerisk IKT-prosjektforløp Ide/ Forprosjekt Utredning Kravspesifikasjon

Detaljer

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0

Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse. Versjon: 1.0 Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 1 Prosjekt: Nasjonal strategi for standardisering innen e-helse Versjon: 1.0 Utgitt: 04/2013 Prosjektansvarlig: Prosjektleder: Prosjektgruppe:

Detaljer

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0

IS-2144. ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 IS-2144 ELIN B (behandler) Elektronisk samhandling for fysioterapeuter, manuellterapeuter og kiropraktorer Versjon: 1.0 1 Prosjekt: ELIN B Versjon: 1.0 Utgitt: Oktober 2012 Publikasjonsnummer: Ansvarlig:

Detaljer

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS

Internrevisjonsrapport. Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Internrevisjonsrapport Revisjon av tverrgående prosesser mellom helseforetak som har pasientreisekontor og Pasientreiser ANS Stjørdal, 1. juli 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING...

Detaljer

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95

Del 1. Forprosjektrapport. Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen. Versjon 0.95 Del 1 Forprosjektrapport Spesialisthelsetjenesten inn i helseportalen Versjon 0.95 21. juni 2013 1 Forprosjektrapport «Spesialisthelsetjenesten inn i helsenorge.no» Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Gode helseregistre bedre helse

Gode helseregistre bedre helse hovedrapport Gode helseregistre bedre helse Strategi for modernisering og samordning av sentrale helseregistre og medisinske kvalitetsregistre 2010 2020 Tittel: Gode helseregistre bedre helse. Strategi

Detaljer

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato)

UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 16.3.12 Referat fra møte (dato) Tid: 16.02.2012, kl. 09:30 15:00 Sted: Rica Hotel, Gardermoen Tilstede: Henrik Sandbu (leder) Helse Midt-Norge

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011

INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Til medlemmene i styret for Helse Møre og Romsdal HF Dykkar ref: Vår ref: Ark. 012 gen/- Dato 10.06.11 INNKALLING TIL STYREMØTE I HELSE MØRE OG ROMSDAL HF 20. JUNI 2011 Vi kallar med dette inn til styremøte

Detaljer

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes.

2. Tidspunkt for endring omorganiseringen bør Kommentar / svar utsettes / stoppes. Høringsuttalelser fra fagforeningene til høringssak: «Høring innføring av arbeidsgiverstrategi status i arbeidet og organisering av personalog organisasjon» sendt ut 01.12.2014 Det kom inn totalt seks

Detaljer