FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo."

Transkript

1 FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth Monica Molvær Geir Inge Lien Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling Runar Karl Stette repr. Bedriftsmedl. Rune Sjurgard leiar RU Meldte forfall til møtet: Fra administrasjonen møter: Gunnar Bendixen Alf Åge Berg Ann Sissel Misund Nedberg May-Ann Bruun Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. 1

2 SAKLISTE Fylkesstyret KS Møre og Romsdal kl. 10:00 15:00 Side Saksfremlegg 13/16 08/ Godkjenning av protokoll frå fylkesstyremøte 3. juni /17 10/ Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. 3 13/18 13/ Plan /19 13/ Fordeling av kulturmidler Engerutvalget /20 13/ Rehabilitering - arbeidsprosess mellom kommuner og helseforetak. 13/21 10/ Status og prioriterte fokusområde Samhandlingsreformen /22 13/ Forslag til tema under Kommunedagen 1. april Orienteringssaker 13/12 12/ Status etter 2. samling Den gode skuleeigar /13 13/ Innskjerping av innsigelsesinstituttet. Status for arbeidet med innsigelser pr. september Eventuelt 2

3 Saksfremlegg 13/16 Godkjenning av protokoll frå fylkesstyremøte 3. juni Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /16 Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal godkjenner protokoll frå styremøte den 3. juni Saksframstilling Vedlegg til sak Protokoll Fylkesstyret docx 13/17 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /17 Forslag til vedtak Saksframstilling Bakgrunn Det er gjennomført felles oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn i de fleste av landets kommuner og fylker. I Møre og Romsdal har det ikke lykkes å komme i gang med en slik ordning enda. Imidlertid er det gjennomført og avsluttet en slik ordning i Kristiansund kommune. I tillegg er det trolig gitt oppreising i enkelte saker også i andre kommuner. Dette har vi ingen oversikt over. KS har ved tidligere anledninger drøftet spørsmålet om en felles oppreisningsordning for Møre og Romsdal, uten at det har kommet til noen konklusjon. Et drøftingsmøte for medlemmene i KS Møre og Romsdal om etablering av en felles oppreisningsordning for barnevernsbarn var planlagt den 11. september i fjor, men ble avlyst pga for liten interesse. Den 25. februar i år fattet Fylkesutvalget følgende enstemmige vedtak i sak U-19/13 Felles kommunal oppreisningsordning for Møre og Romsdal: Fylkesutvalet viser til arbeidet som vart gjort av den tidlegare arbeidgruppa, og ber administrasjonen ta opp att kontakten med Fylkesmannen med sikte på å få til ei felles 3

4 oppreisningsordning for menneske som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim, spesialskule eller anna kommunal plassering før 1. januar Fylkeskommunen tek på seg sekretariatsansvaret, men ein føreset økonomisk deltaking frå Fylkesmannen. Det skal utarbeidast vedtekter og ei oversikt over kostnader for fylkeskommunen, som vert lagde fram for politisk handsaming. Fylkesutvalet forventar at Fylkesmannen finansierer sekretærordninga i samarbeid med aktuelle kommunar. Dette er bakgrunnen for at det nå tas nytt initiativ i saken. KS sitt arbeid videre KS Møre og Romsdal inviterte fylkeskommunen og Fylkesmannen til et gjensidig orienteringsmøte den 22. august. Disse møtte: Fylkesmannen i M&R: Lodve Solholm og Helge Mogstad Møre og Romsdal fylkeskommune: KS Møre og Romsdal: Kristine Svendsen Knut Støbakk, Tone Roaldsnes, Gunnar Bendixen og May-Ann Bruun Konklusjonen er at det skal opprettes en felles ordning slik Fylkesutvalget har gjort vedtak om, med delvis økonomisk dekning med skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Videre ble KS bedt om å høre medlemmene i spørsmålet om de ønsker å være med i en felles ordning, om vedtekter for ordningen, ordningens omfang og nivå på oppreisningsbeløp. Vedtekter En arbeidsgruppe bestående av tre kommuner og fylkeskommunen (Ålesund, Rauma og Sunndal) med Fylkesmannen som sekretariat, har tidligere utarbeidet forslag til vedtekter for en ordning i Møre og Romsdal. Det blir viktig i prosessen fremover å få en tilbakemelding på disse med kommunene som vil være med. Kommunene må ta stilling til om de kan akseptere vedtektene slik de er foreslått eller om de bør endres. 1 Formål «Utkast til vedtekter for en Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til dette, i perioden fram til Eventuell oppreisning er ikke en erkjennelse av juridisk ansvar. 2 Oppreisningsutvalg Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner et felles oppreisningsutvalg. Utvalgets skal ha tre medlemmer med relevant kompetanse. Leder for utvalget skal være jurist, fortrinnsvis med dommerkvalifikasjoner. I tillegg skal det utpekes tre vararepresentanter. Dersom noen av de ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av virkeperioden skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevne nye medlemmer /vararepresentanter. 4

5 3 Sekretariat for oppreisingsutvalget Det skal opprettes et felles sekretariat for oppreisingsutvalget. Sekretariatet skal besitte nødvendig faglig kompetanse som for eksempel psykologfaglig og/eller barnevernfaglig kompetanse samt juridisk kompetanse. Sekretariatet er organisatorisk plassert i Møre og Romsdal Fylkeskommune, men er faglig underlagt oppreisningsutvalget. 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til , og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan gis kommunal oppreisning når dette anses rimelig. Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen iverksatt av det offentlige. Datidens normer for omsorg legges til grunn ved vurderingen av om omsorgssvikt har skjedd. Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet bortfaller oppreisningen. 5 Saksbehandling Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde omsorgssvikt, kan søke om kommunal oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat. Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning, og vedlegge eventuell dokumentasjon. Sekretariatet skal på forespørsel bistå søkerne ved utforming av søknadene. Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for. Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst at det er forsvarlig å treffe vedtak. Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget. Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år. Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens bestemmelser. 6 Utmåling av oppreisning Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr ,- inntil kr ,- utmålt individuelt 5

6 etter utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring. Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig legges vekt på: *Om vedkommende var utsatt for konkrete ulovlige og straffbare handlinger *Omfanget av overgrep *Graden av omsorgssvikt *Om søker har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som var plassert på barnevernsinstitusjon på samme tid *Om deltakerkommunen er å bebreide Oppreisningen ytes ikke for økonomisk tap. 8 Avkorting Dersom søkeren har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den statlige oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som er tilkjent tidligere. 9 Frist for fremsetting av søknad Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. «Varighet Et vanlig «vindu» for å fremme søknader er i de ordningene som er gjennomført to år. Det innebærer at søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. I utkastet er det foreslått ett år. Etter dette faller ordningen bort. Oppreisningsutvalget må imidlertid fortsette sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. KS vil anbefale et «tidsvindu» på to år også for ordningen i Møre og Romsdal. Nivå på oppreisningsbeløpene Ser man på nivåene på oppreisningsbeløpene for ordningene som er gjennomført ligger disse typisk på fra kr til kr , slik det for eksempel er gjort i Østfold. Det er vanskelig å avvike for mye fra den «standarden» som er etablert gjennom de ordningene som er gjennomført. Samtidig bør det tilstrebes en nøktern vurdering av oppreisningsbeløpene, både ut fra at kravene til bevisførsel er relativt lave, samt at dette først og fremst er en oppreisningsordning og ikke en erstatningsordning. KS anbefaler at det gis oppreising på mellom kr og kr avhengig av alvorlighetsgrad, samt spørsmålet om det er sannsynliggjort overgrep i tillegg til omsorgssvikt. Omfang Som det heter i vedtaket fra Fylkesutvalget er målet «å få til ei felles oppreisningsordning for menneske som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim, spesialskule eller anna kommunal plassering før 1. januar 1993». I utkastet er det foreslått avgrensning kun til de som ble plassert i institusjon. Det vil kreve særlig begrunnelse å foreslå en ordning som er mer avgrenset 6

7 en det som ligger i vedtaket i Fylkesutvalget. Når en ser på andre ordninger synes dette å være alminnelige avgrensninger også i ordninger som er gjennomført. Frivillighet En oppreisningsordning slik det er snakk om her er frivillig, og det er opp til den enkelte kommune å beslutte om de vil delta i en slik ordning. Imidlertid må det være et mål og en forutsetning at dersom en slik ordning skal etableres, bør de fleste kommunene delta. KS ønsker derfor gjennom en høring å avklare grunnlaget og interessen for en felles ordning. Juridisk En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker. Kostnader til drift av sekretariat Fylkesmannen har signalisert at det kan være aktuelt å gå inn med skjønnsmidler til driften av sekretariatet. Fylkeskommunen må kontakte fylkesmannen i forkant av etableringen av sekretariat, med et estimat for utgiftene. Når det gjelder oppreisningsbeløpet samlet vil det være vanskelig å si noe om før det foreligger oversikt over hvor mange krav som kommer inn og hvor mange som får helt eller delvis innvilget oppreisning. Fremdrift Det foreslås følgende fremdrift: 1. saken blir behandlet i Rådmannsutvalget i KS den 19. september 2. saken blir behandlet i Styret i KS Møre og Romsdal den 25. september 3. styrets innstilling til vedtekter sendes kommunene i fylket og fylkeskommunen til uttalelse med nødvendig frist for behandling på KS Møre og Romsdal sitt fylkesmøte den 1. november 4. fylkesmøte behandler forslag til vedtekter basert på innspill fra kommunene og fylkeskommunen 5. fylkesmøtets vedtak oversendes fylkeskommunen og Fylkesmannen som grunnlag for gjennomføring av en felles oppreisningsordning Gjennomførte ordninger Det er gjennomført ordninger i de fleste av landets fylker. I tillegg har Kristiansund gjennomført og avsluttet en egen ordning. Ordningene er noe ulike i innretning og omfang. Vi viser til tre ordninger vi mener kan bidra som et godt grunnlag for å vurdere en egen oppreisningsordning for Møre og Romsdal. Disse er Østfold fylkeskommune: Nordland, se vedlegg Sogn og Fjordane, se vedlegg Vedlegg til sak Vedlegg sak Oppreisningsordning_mai-Nordland.pdf Vedlegg sak 13-19Den kommunale oppreisingsordninga i S og Fj.pdf 7

8 13/18 Plan 2014 Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådmannsutvalget Møre og Romsdal /20 2 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /18 Forslag til vedtak Saksframstilling For fireårsperioden har Landsstyret vedtatt fireårsstrategien. Langtidsstrategiene (vedtatt av Landsstyret ): - Levende lokaldemokrati - Velferdstjenester og samfunnsutvikling - Rekruttere, beholde og utvikle nok og riktig kompetanse - Organisering av arbeidet - Ledelse Hovedstyret konkretiserer hva som skal prioriteres hvert år. Som grunnlag for Hovedstyrets årlige prioriteringsdebatt legges det fram et diskusjonsunderlag for Hovedstyret i august. Dette er et forslag som tar utgangspunkt i strategiene og de viktigste tema og saker som må arbeides med i året som kommer. Som ledd i prosessen er saken drøftet i AU Regionene er også hatt mulighet til å komme med innspill til prioriteringer for Hvilke områder Hovedstyret vil prioritere i 2014 legges fram til endelig behandling sammen med budsjettet i møte 6.desember. For KS består plan 2013 av 17 prioriteringer. Det er her det skal legges inn en spesiell innsats for å få resultater. Hvor mange prioriteringer plan 2014 vil inneholde avgjør Hovedstyret. Disse prioriteringene kan være en blanding av tema som flerårige satsinger og noen som vil gjelde spesifikt for Flerårige satsinger kan f.eks være innovasjon, kommuneøkonomi og lokaldemokrati. Men for både de flerårige satsingene og for de som vil gjelde spesifikt for 2014, er det viktig å få fram hva som det innen temaene er viktig å oppnå resultater på i Noen av prioriteringene for 2013 vil sannsynligvis videreføres, men med en innholdsmessig justering. Konkrete planer i avdelinger og regioner: Avdelingene og regionene lager mer detaljerte planer som dekker prioriteringene og evt andre fagområder og tema de har ansvar for. Fylkesstyrene kan i tillegg ha andre politikkområder/tema de vil prioritere. Her kan det ligge flere oppgaver enn det som er prioritert av Hovedstyret. En del av KS virksomhet er løpende og vil ikke direkte framgå av det som prioriteres, f.eks støttetjenester (IKT, regnskap, organisasjonsutvikling), medlemsservice og advokatvirksomhet. Dette er til dels støttetjenester det er nødvendig å utføre som grunnlag for all oppgaveløsning og oppdrag som medlemmene betaler spesielt for. Detaljplanleggingen i avdelingene og regionene foregår i oktober/november/desember. Detaljplanene skal kvittere ut de prioriteringene som Hovedstyret vedtar. Avdelingene og regionene vil ha sine planer klar i starten av januar. Prioriteringer 2013: Som utgangspunkt for plan 2014 må prioriteringene 2013 vurderes. Er det noen av disse som bør videreføres og hvilke nye bør kjøres fram? 8

9 1. Sterkere lokaldemokrati. 2. Kommunestruktur - gjennomføres med gode lokale prosesser. 3. Kommuneøkonomi - kraftig vekst i pensjonspremier og premieavvik. 4. Utvide økonomiske insentiver i samhandlingsreformen - også psykisk helse og rus. 5. Barnevern - evt. endringer i ansvarfordelingen mellom stat og kommune. 6. God eierstyring av skoler og barnehager. 7. Forslag til NTP interessepolitisk arbeid mot Stortinget. 8. Klima og klimatilpasning. 9. Stortingsvalget bidra med fakta om kommunale tjenesteområder. 10. Innovasjon som kultur og innovasjon som system. 11. IKT i kommunesektoren. 12. Arbeidstidsavtalen med undervisningspersonalet. 13. Arbeidstid og organisering av arbeidet. 14. Framtidig rekruttering og kompetansebehov. 15. Samfunnskontrakt for flere læreplasser. 16. IA-avtale - avslutte nåværende og eventuell ny avtale. 17. Omdømmebygging, KS den ubestridte nasjonale repr. for kommunesektoren. Au diskuterte saken i møte Følgende områder mente AU burde inngå i prioriteringene for 2014 (innholdet må presiseres): - Lokaldemokrati - Kommuneøkonomi, spes pensjon. Sees i sammenheng med hovedoppgjøret. - Hovedoppgjøret 2014 inkl. pensjon, økonomisk ramme og arbeidstid for lærerne. - Strukturspørsmålet inkl. kommunestruktur, fylkeskommunene, inntektssystemet, ansvar/ oppgaver (øremerking og rettigheter). - Beredskap og samfunnssikkerhet inkl politireformen. - Psykisk helse og rus - Samferdselspolitiske utfordringer - Innovasjon og IKT - Rekruttering og kompetansebehov På bakgrunn av vurdering av status for prioriteringene for 2013, tilbakemeldingene fra AU, innspill fra regionene og ledergruppa i KS, foreslås følgende prioriteringer for 2014: Lokaldemokrati - Strukturspørsmål Kommuneøkonomi - Pensjonsspørsmål Samferdsels- og miljøpolitiske utfordringer - Iverksettelse av NTP og klimameldingen Tjenesteutvikling - Psykisk helse og rus Innovasjon og IKT - Utvikling av fellesløsninger (KomIT) - Tilbud til medlemmene på innovasjon Beredskap og samfunnssikkerhet - Politireformen - Nødnett Hovedoppgjøret Pensjon - Økonomi Arbeidstidsordninger Ledelse - Rekruttering og kompetansebehov 9

10 Effektive og etterspurte medlemstjenester o Medlemsservice, o Advokatvirksomhet, o Omdømmebygging, o Støttetjenester (HR, org.utvikling, IKT, økonomi) Etter Hovedstyrets diskusjon og konklusjon utarbeides en nærmere beskrivelse av hva som skal oppnås innenfor de prioriterte områdene. Hovedstyret får saken til endelig behandling sammen med budsjettet i desembermøtet. RU og styret inviteres til å komme med innspill til temaer og saker som bør vektlegges i /19 Fordeling av kulturmidler - Engerutvalget. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /19 Forslag til vedtak Saksframstilling Saka vert ettersendt. 13/20 Rehabilitering - arbeidsprosess mellom kommuner og helseforetak Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /20 Forslag til vedtak Saksframstilling Etter forespørsel fra Helse Midt Har rådgiver i KS Sør-Trøndelag, Ottar Vist, hatt møte med deler av ledergruppa ved Helse Møre og Romsdal, telefonmøter med driftslederne ved Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjoner samt eget møte med vertskommunene Volda og Aure samt representanter fra Sunnmøre Regionråd og ROR. Utgangspunktet for henvendelsen var å vurdere videre samarbeidsprosess innenfor rehabiliteringsutfordringer i Møre og Romsdal. Ut fra det som har kommet fram i disse møtene har Ottar Vist laget et notat (se under) med en konklusjon over vurderinger av mulighetsrommet for videre samarbeid. Dette notatet er sendt helseforetaket og deltagende kommuner, og videre arbeid med dette er overlatt til partene. Det er ønskelig at fylkesstyret reflekterer over og tar stilling til KS sin rolle i denne problemstillinga. 1. Hvilken rolle mener styret at KS skal ha i mulig interessekonflikt mellom kommunene og helseforetaket i forhold til grensesnittet for interkommunalt samarbeid og samarbeid med helseforetaket? 10

11 Overordna prinsipp i forhold til grenseoppganger på hvem som skal ha ansvar for hva mht rehabilitering og finansiering er lettere å håndtere som felles kommunale interesser. Dette blir også til en viss grad ivaretatt gjennom det regionale prosjektet, som i høst inviterer til innspill og prosess på å finne gode felles løsninger. 2. Hvilken status mener styret notatet skal ha? Sitat notat: NOTAT REHABILITERINGSTILBUDET TIL INNBYGGERNE I MØRE OG ROMSDAL OPPGAVE- OG FUNKSJONSFORDELING MELLROM KOMMUNENE OG HELSEFORETAKET I FRAMTIDIG TJENESTETILBUD KS Midt-Norge ble forespurt av HMN RHF om å gjøre en vurdering av hvordan partene (kommunene og helseforetaket) i fellesskap kunne komme videre i arbeidet med å legge føringer for morgendagens rehabiliteringstjenester til innbyggerne i M&R. Utgangspunktet for en slik vurdering var også uenighet mellom kommunene og helseforetaket vedrørende framtidig drift av institusjonene ved Mork og Aure. Undertegnede, engasjert som rådgiver for KS Midt-Norge, hadde i perioden møter med deler av ledergruppa ved Helse Møre og Romsdal, telefonmøter med driftslederne ved Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjoner samt eget møte med vertskommunene Volda og Aure samt representanter fra Sunnmøre Regionråd og ROR. Vurdering av informasjon gitt i disse møtene, samt diverse skriftlig materiale så som styresak i HF som vedkommer rehabiliteringstjenesten, regionrådenes kommentarer til denne, samt blant annet prosjektskisse for regionalt prosjekt i HMN vedrørende framtidig oppgave og funksjonsfordeling innenfor rehabilitering. Vurderingene hensyntar også statlige føringer gitt i meldinger, inngåtte avtaler mellom kommunene og foretak etc. i forbindelse med innføring av samhandlings-reformen. NOEN HOVEDFØRINGER o o o Samhandlingsreformen er en samfunnsreform hvor både spesialisthelsetjenesten og kommunene har et felles ansvar for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene til befolkningen. Dette blir blant annet å forstå slik at begge nivåene har et felles ansvar for å samhandle for å utvikle et helhetlig behandlingstilbud til innbyggeren. Dette omfatter også rehabiliteringstilbudet. I praksis betyr også reformen at ingen av tjenestene (som det vil være et behov for) kan bygges ned hos den ene parten, uten at alternativet bygges opp. Dette «parallellitetsprinsippet» vurderes som vesentlig for ikke å skape usikkerhet i befolkningen, og for å sikre forsvarlig robusthet i et helhetlig behandlingsforløp. Kommunene har gjennom ny lovgivning fått et tydelig sørge-for-ansvar for faglighet, robusthet og forsvarlighet i tjenestetilbudet, på linje med hva foretakene har hatt i lengre tid. 11

12 o o o Dette understreker statens ambisjon om at kommuner og helseforetak skal opptre som likeverdige parter i utvikling av tjenestene, og i spørsmål om oppgave og funksjonsfordeling. Hele reformen understreker behovet for å utvikle samhandlingspraksis mellom partene på alle nivå. Dialogen faglig og administrativt skal utvikles slik at pasientene/innbyggerne kan oppleve sammenheng i tjenestepraksis og tilbud. Mange opplever nettopp rehabiliteringstjenestene som sentrale for å lykkes med perspektivskiftet i samhandlings-reformen, og at kommunene (der folk bor) vil få mer ansvar for hverdagsrehabilitering og mer faglig krevende rehabilitering, hver for seg eller i samarbeid med andre kommuner. Samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetak og de enkelte kommunene, forplikter partene til dialog om utvikling av tjenester der begge har et ansvar. Avtalene skisserer også hvilke fora eller hvilke samarbeidsstrukturer som er etablert for å bidra til utvikling av ny samarbeidspraksis. PARTENES VURDERINGER Helseforetaket signaliserer tydelig at de tar et ansvar for spesialisert rehabilitering, men at de blant annet ut fra ressursmessige hensyn vil måtte se på hvordan og hvor, spesialisert rehabilitering best kan skje. Dette er et arbeid som har pågått over år, og som har resultert i reduksjon av antallet senger/plasser i institusjon utenfor sykehus. HF uttrykker også at det vil være faglig og kvalitativt riktig at flere oppgaver innenfor rehabilitering (som ikke klart er spesialisert rehabilitering), bør skje i den enkelte kommune eller i interkommunalt tilbud. Dette er også kommunene i utgangspunktet enige i, men kommunene trenger tid til å bygge opp mer kompetanse og robuste tilbud, før en eventuell oppgave overføring fra sykehusene kan skje. Det forventes også at finansiering avklares fra statens side for at kommunene skal kunne bygge opp troverdige tilbud. Dette berører også spørsmålet om hva som i framtid vil være spesialisert rehabilitering og ikke. Begge partene er av den oppfatning at det ikke er absolutte grenser mellom spesialisert rehabilitering og rehabiliteringsoppgaver som kommunene best kan løse. Tilbakemelding i brevs form fra regionrådene på foretaksstyrets vedtak om endringer i driftsopplegg og ansvar ved Mork og Aure institusjoner, viser tydelig at kommunene opplever dette som nesten diktat, uten at de har vært i likeverdig dialog med foretaket om dette. Kommunene er tydelige på at de ikke kan overta ansvar for det de opplever som klart spesialisert rehabilitering. Likevel er de åpne for, etter faglig god og likeverdig dialog, å se på oppgavefordeling mellom nivåene som også kan ha konsekvenser for videre drift av institusjonene Mork og Aure, samt de andre rehabiliteringsinstitusjonene i fylket, men som ikke nevnes i dette notatet. REGIONALT PROSJEKT I REGI AV HMN RHF Både foretak og kommunene er enige om at det regionale prosjektet på tema rehabilitering, ikke i detalj vil fastsette hva som blir den mest hensiktsmessige oppgave og rollefordeling mellom nivåene i Møre & Romsdal. Dette må uansett vokse fram av et godt, likeverdig og innovativt samarbeid mellom foretaket og kommunene som likeverdige partnere. Det oppfattes som at både helseforetaket og 12

13 flertallet av kommunene er enige om at en ønsker å starte opp prosessen på nytt når det gjelder å finne de gode løsningene for innbyggerne i M&R. Det regionale prosjektet vil avlevere sin innstilling primo 2014, og anbefalingene fra dette prosjektet vil kunne innarbeides i arbeidet lokalt i Møre og Romsdal. MULIGHETSROMMET Ut fra en samla vurdering, konkluderes slik: 1) Både helseforetaket og kommunene synes interessert i å få en god, likeverdig og framtidsretta prosess i gang så fort som mulig. Denne prosessen/dialogen må skje på faglig nivå, og ikke bare omfatte spørsmålene om rehabiliteringsinstitusjonenes plass i en helhetlig behandlingskjede. Dialogen må favne hele tematikken rehabilitering oppgave- og funksjonsfordeling mellom nivåene. 2) Det er viktig at dette arbeidet må rette blikket tilstrekkelig langt nok framover i tid, og ikke dvele for mye ved dagens praksis. Både faglig og metodisk skjer innovasjon og utvikling innenfor fagfeltet. 3) Tilbakemeldingene tyder på et sterkt ønske om å bruke de allerede etablerte samarbeidsstrukturene, avtalefesta samarbeidsutvalg, fagutvalg og de samhandlings-fora som er etablert i regionene. Det ønskes ikke etablert nye strukturer for å utvikle denne likeverdige dialogen for å finne de gode og helhetlige løsningene. 4) Både helseforetak og kommuner sier å ha respekt for hverandres behov, både hva gjelder ressurssituasjon, faglig kapasitet og behov for å finne rasjonelle løsninger. De 2 institusjonenes ledelse ytrer vilje til å omstille tilbudene ved institusjonene i tråd med framtidige behov hos innbyggerne i M&R. Den kommende faglige prosessen vil avklare hvilken plass institusjonene eventuelt vil ha i det framtidige rehabiliteringstilbudet, både på oppdrag fra spesialisthelsetjenestene og eventuelt kommuner. 5) Kommunene bør vurdere interkommunale samarbeidsløsninger for å etablere faglig robust nok rehabiliteringstilbud, enten som reint kommunalt ansvar eller som en tjeneste i samarbeid med helseforetaket. 6) Den faglige prosessen mellom kommunene og foretaket i M&R, bør holde seg oppdatert om progresjonen i det regionale prosjektet i regi av HMN RHF. Dette for å ta hensyn til eller vurdere nærmere eventuelle anbefalinger som resultat av dette prosjektet. 7) Det kan være hensiktsmessig å bruke ekstern prosessbistand i deler av den faglige prosessen når det gjelder utvikling av rehabiliteringstilbudet i M&R. Med andre ord potensialet for å finne hensiktsmessige løsninger når det gjelder arbeids- og funksjonsfordeling innenfor rehabiliteringsfeltet, vurderes som godt. Partene bør ikke vente særlig lenge med å re-starte arbeidet, og samtidig vise stor vilje til likeverdige faglige drøftelser. Lykke til! Trondheim Ottar Vist Rådgiver KS Midt-Norge Notatet sendes partene v/karl Arne Remvik, Helse Møre og Romsdal samt KS Møre og Romsdal. Disse sørger for videre distribusjon til aktuelle mottakere 13

14 13/21 Status og prioriterte fokusområde Samhandlingsreformen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /21 Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vedtar de foreslåtte innsatsområder for Saksframstilling STATUS Samhandlingsaktiviteter Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, KS, Sintef og NOVA arrangerte 27.mai temadag om innovasjon og velferdsteknologi. Der ble bl.a. «Veikart for velferdsteknologisk innovasjon» presentert. Dette er et nettbasert og lett anvendelig veiledningsverktøy for kommuner. Les mer her; 14 mars 2014 arrangeres oppsummeringskonferanse på Rica Hell hvor alle kommunene i de tre midtnorske fylkene blir invitert. Samhandlingskonferansen ble gjennomført 11.juni med 160 deltakere inkludert innlederne. Deltakerne gav uttrykk for stor tilfredshet med konferansen, som hadde et variert og godt innhold med gode foredragsholdere. Presentasjonene finner dere her; Studietur Finland sept. arrangeres en studietur til Tammerfors i Finland for kontaktpersoner for kommunegruppene/regionrådene, samhandlingssjefene i helseforetakene, fylkesmennene og KS i de tre midtnorske fylkene. Formålet er både erfaringsutveksling mellom de tre fylkene og innblikk i Finnlands organisering og erfaringer med kommuneoppbygging, helsereformering og behandlingskjeder. Evaluering Samarbeidsavtalen 16.oktober starter forhandlingsutvalget arbeidet med evaluering og evt. reforhandling av Samarbeidsavtalen. Psykisk helse og rus Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er foreløpig ikke inkludert i kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen, men det arbeides med å forbedre datagrunnlaget for samhandlingsstatistikk på disse fagområdene. Helsedirektoratet har i den forbindelse fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og forankre en definisjon av utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB. Helsedirektoratet har invitert KS, representanter fra kommuner og helseforetak til deltagelse i dette arbeidet hvor datagrunnlag og prosessuelle krav som bør foreligge ved utskrivninger vil være tema. Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund, og undertegnede vil delta fra Møre og Romsdal. Det er flere utfordringer som må fokuseres innenfor dette feltet; Ulik tilgang til spesialisthelsetjeneste, definering av oppgaver og ansvar, ambulant tjeneste, forskjeller rus og psykisk helsearbeid, døgnopphold barn og unge, korttidsopphold rus og tvangsproblematikk er eksempler på dette. Vil oppmerksomheten rettes mot de som allerede er i systemet gå utover forebyggende virksomhet? Hva med behovet for «lettere» behandlingstilbud? 14

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12.

SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR BARN I BARNEVERNSINSTITUSJONER I PERIODEN 1.1.1993 TIL 31.12. Dato: Arkivref: 16.03.2011 2010/4641-8010/2011 / F40 Saksframlegg Saksbehandler: Bent Sørensen Saksnr. Utvalg Møtedato Fylkesutvalget SEKRETARIAT OG VEDTEKTER FOR FYLKESKOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR

Detaljer

Nord-Norge og Helse Nord RHF

Nord-Norge og Helse Nord RHF Møtedato: 14. desember 2011 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Oddvar Larsen, 75 51 29 00 Dato: 2.12.2011 Styresak 151-2011 Samarbeidsavtale mellom kommunene i Nord-Norge og Helse Nord RHF Bakgrunn og sammendrag Helse

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre. Plansamling Nordland desember 2012 Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Plansamling Nordland desember 2012 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater. Nettverkssamling Gardermoen Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre foreløpige resultater Nettverkssamling Gardermoen 07.05.2012 FoU prosjekt på oppdrag fra KS Gjennomføres av Asplan Viak AS og Agenda Kaupang AS Landsdekkende

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Erik Plathe Asplan Viak AS 17.01.2013 FoU prosjektet FoU prosjekt for Kommunesektorens organisasjon (KS) gjennomført 2011-2012 Landsdekkende spørreundersøkelse

Detaljer

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF

KOMMUNENE I NORD-NORGE OG HELSE NORD RHF Saksbehandler: Kristian I. Fanghol, tlf. 75 51 29 36 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 9.9.2009 200900192-3 305 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 77-2009

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: KOMMUNAL OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN - GJENÅPNING AV ORDNING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HVA-14/16410-1 90222/14 01.10.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for levekår / 27.10.2015 Stavanger

Detaljer

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven

Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Ifølge liste Deres ref Vår ref 14/2150-149 Dato 22. desember 2017 Delegering av myndighet til å samordne statlige innsigelser til kommunale planer etter plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Detaljer

«Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre» Kommunalrettslig forum 17. oktober 2012

«Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre» Kommunalrettslig forum 17. oktober 2012 «Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre» Kommunalrettslig forum 17. oktober 2012 Innsigelser for å fremme boligbygging? Innsigelsesinstituttets opprinnelse PBL av 1985. Fra sentral godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak:

Saksframlegg. Trondheim kommune. Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025. Forslag til vedtak: Saksframlegg Oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn - årsrapport Arkivsaksnr.: 09/8025 Forslag til vedtak: Formannskapet tar årsrapporten fra oppreisningsordningen for tidligere barnevernsbarn

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet "Forslag til ny folkehelselov":

Sunndal kommune ved oppvekst- og omsorgsutvalget avgir slik høringsuttale til høringsdokumentet Forslag til ny folkehelselov: Sunndal kommune Arkiv: 113 Arkivsaksnr: 2009/988-13 Saksbehandler: Kari Thesen Korsnes Saksframlegg Utval Oppvekst- og omsorgsutvalget Utval ssak Møtedato Forslag til ny folkehelselov - høringsuttale Rådmannens

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 08.02.13 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL NORDMØRE OG ROMSDAL 14. FEBRUAR 2013 Vi kallar med dette

Detaljer

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013

T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. Bodø 18. september 2013 T/2-13 Retningslinjer for bruk av innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven Bodø 18. september 2013 Hva? Innsigelse; myndigheten til å treffe endelig vedtak i plansaker overføres fra kommunen

Detaljer

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF

SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM. Helse Midt Norge RHF SAMHANDLINGSAVTALE MELLOM Helse Midt Norge RHF og KS i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag Samhandlingsavtale mellom Helse Midt Norge RHF og kommunene i Midt Norge, her representert ved KS

Detaljer

Tema: Rehabilitering

Tema: Rehabilitering Tema: Rehabilitering Er rehabiliteringsområdet blitt den stille reformen? Hva skjer nasjonalt? Presentasjon av KS FOU Helsesjef Ingeborg Laugsand, Steinkjer kommune 2 Steinkjer kommune Ca 21 600 innbyggere

Detaljer

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling)

Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plansystemet - et effektivt styringsverktøy (og verktøy for samarbeid og utvikling) Plan og politikk 25 oktober 2013, Abrahavn Kristiansand Erik Plathe, Asplan Viak AS Plansystemet og den praktiske planleggingen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm

Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse. NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Samhandlingsreformen; Implementering psykisk helse NSH; Nasjonal konferanse om psykisk helse Oslo 17. oktober 2011 Prosjektdirektør Tor Åm Reformer for kvalitet og bærekraft Opptrappingsplan psykisk helse

Detaljer

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde

Prosjektmandat. Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde VEDLEGG 1 Prosjektmandat Områdeplan rehabilitering i Vestre Viken helseområde Utarbeidet dato : 31.08.2011 Utarbeidet av : Prosjektleder Anne Marit Hamstad Fuglum Samhandlingsdirektør Eva Håheim Pedersen

Detaljer

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland

Felles oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn og spesialskoleelever i Nordland Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.11.2011 52984/2011 2010/4943 271 Kommuneadvokaten Saksnummer Utvalg Møtedato 11/151 Formannskapet 23.11.2011 11/165 Bystyret 08.12.2011 Felles oppreisningsordning

Detaljer

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato

Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge. Møtedato Sak 12/2017 Etablering av Regionalt fagråd digital samhandling i Midt- Norge Saken behandles i: Administrativt samarbeidsutvalg Møtedato 15.06.2017 Møtesaksnummer 12/2017 Saksbehandler: Aslaug Skarsaune

Detaljer

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere?

Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Hva er de viktigste utfordringene med reformen? Hvordan kan vi bidra til at den lykkes for innbyggere, myndigheter, ansatte og arbeidsgivere? Gudrun Haabeth Grindaker Direktør Mars 2012 KS ønsker en Samhandlingsreform

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre

Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Innsigelsesinstituttets påvirkning på lokalt selvstyre Samhandling og avgrensning av nasjonale og vesentlig regional interesser Oppstartsmøte forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato

Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: 2012/123-23 Saksbehandler: Karsten Reitan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Samarbeidsavtaler mellom Helse Nord-Trøndelag HF, Rusbehandling

Detaljer

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK

OPPSTART AV REGIONAL PLANSTRATEGI FOR FINNMARK 7 11/2 Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 Behandlinger Fylkesutvalget (FU) - 15. februar 2011 Saksfremlegg: Oppstart av Regional planstrategi for Finnmark 2012-2015 2 (Hoveddokument)

Detaljer

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN

FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Saksfremlegg Saksnr.: 08/4151-3 Arkiv: H32 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLIGER BARNEHJEMSBARN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: F60 Arkivsaksnr.: 06/767 SAMARBEIDSAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE HF OG AGDENES KOMMUNE - FASE 2 Rådmannens innstilling:

Detaljer

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling

GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling GODKJENNING AV REGIONALE PLANSTRATEGIER Retningslinjer og prosedyrer for sentral behandling Terje Kaldager Ålesund, 4.juni 2012 1 Godkjenning 11. juni 2012 Nivå Retningsgivende Midlertidig båndlegging

Detaljer

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen»

Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Trondheim, 09. mai 2016 Tilbud til kommunene om «mal for avsluttende saksframlegg om kommunereformen» Kommentarer og leseveiledning fra Fylkesmannen Gjennom brev til alle kommunene fra Fylkesmannen 1.

Detaljer

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering

Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering Opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering 2017-2019 Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Leiarnettverkssamling - Fylkesmannen I Sogn og Fjordane Førde, 17.oktober 2017 Regjeringen vil skape pasientens

Detaljer

Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen

Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen Avtaler mellom kommuner og helseforetak v/advokat Erna M. Larsen Oversikt over innholdet Generelt om avtaler og ordbruk Grunnlaget for samarbeidsavtaler herunder hvem kan inngå avtaler Kort redegjørelse

Detaljer

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN).

Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Høringssvar til Helse Midt-Norge: Strategi 2020. Strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge (HMN). Viser til høringsbrev og utkast til høringsdokument Strategi 2020 fra Helse Midt-Norge.

Detaljer

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken:

Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet. Rapport til Husbanken: Rapport til Husbanken: Kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet Regional konferanse: Universell utforming, drift og vedlikehold av veger og uteområder Rapportdato: september 2014 30. oktober

Detaljer

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen

Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv. Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Status for samhandlingsreformen sett fra det nasjonale nettverkets perspektiv Arbeidsseminar SU 5. februar 2015, Geir Magnussen Noen overordnede konklusjoner - 1 Det er skapt et engasjement for endring

Detaljer

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler

Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Samhandlingsreformen målsetting og virkemidler Petter Øgar, Helse i utvikling11, Oslo 28. oktober 2011 Samhandlingsreformens forståelse og utfordringsbilde Uro for helse- og omsorgstjenestens bærekraft:

Detaljer

Samlet saksframstilling

Samlet saksframstilling Samlet saksframstilling Arkivsak: 16/2217-6 Arknr.: 121 &13 Saksbehandler: Hans Vestre BEHANDLING: SAKNR. DATO Plan og byggesaksutvalget 25/16 25.08.2016 Kommuneplanutvalget 10/16 31.08.2016 HØRING - REGIONAL

Detaljer

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet

Samhandlingsreformen. Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformen Ny regjering Samhandlingsreformen skal videreføres Politisk enighet om utfordringsbildet og i stor grad enighet om virkemidlene Mange prosesser er startet, og mange er godt i gang

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale nr. 10 Samarbeid om forebygging Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet sykehus HF

Detaljer

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1

Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Arkivsak-dok. 17/00014-1 Saksbehandler Kyrre Kvistad Saksgang Møtedato Arbeidsutvalget for Fellesnemnda for Trøndelag fylke 07.03.2017 Høring - forslag om endringer i spesialisthelsetjenesteloven 4-1 Forslag

Detaljer

Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging Bjørn Casper Horgen

Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging Bjørn Casper Horgen 1 Innlegg nettverkssamling kommunal planlegging 20.5.2015 Bjørn Casper Horgen Nok en gang velkommen til nettverkssamling for kommunal planlegging. Vi følger tidsånden effektive med endags samling, nær

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp

Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Tjenesteavtale 4 Kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 19. juni 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 18. juni 2012. Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK

Byrådssak 274/17. Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus ESARK Byrådssak 274/17 Høringsuttalelse - Pakkeforløp for psykisk helse og rus AUPE ESARK-03-201702068-15 Hva saken gjelder: Byrådet legger med dette fram sak for bystyret om Høring pakkeforløp for psykisk helse

Detaljer

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon:

Vår ref.: 17/ Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: Styresak Dato dok.: 20.09.2017 Administrerende direktør Møtedato: 27.09.2017 Vår ref.: 17/02990-13 Postadresse: 1478 LØRENSKOG Telefon: +47 02900 Vedlegg: Protokoll fra foretaksmøte 21.09.2017 Sak 63/17

Detaljer

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering

Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter. Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Samhandlingsreformen konsekvenser, utfordringer og muligheter Sigrunn Gjønnes, seniorrådgiver Avd minoritetshelse og rehabilitering Disposisjon En retningsreform Historikk Nasjonal strategi for habilitering

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: Tidspunkt: 18:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Møterommet på Sykehjemmet Dato: 18.06.2012 Tidspunkt: 18:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter

Detaljer

Planstrategi for Kvitsøy kommune

Planstrategi for Kvitsøy kommune Planstrategi for Kvitsøy kommune Kommunal planstrategi er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge planarbeidet som skal utføres 4 år frem i tid. Innhold 1. Innledning s 3 2. Plansystemet i Kvitsøy

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Ifølge liste Deres ref Vår ref Dato 14/2150-141 13.12.2017 Forsøk med samordning av statlige innsigelser til kommunale planer videreføres i 2017 Kommunal- og moderniseringsdepartementet viderefører forsøket

Detaljer

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909

Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Strategi 2010 er den fortsatt holdbar? Styreseminar 300909 Bakgrunn for plan 2010 Bestillerdokumentet fra HOD 2005 Styrets vedtak 120405 Prosjektets hensikt (HOD 2005 ) 1. Utvikle strategier for utvikling

Detaljer

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026

MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 MOLDE KOMMUNE 10.juli, 2015 PLANPROGRAM BARNE- OG UNGDOMSPLAN 2016 2026 1 INNHOLD 1 INNLEDNING 3 2 AVGRENSNING 3 3 FORMÅL MED PLANARBEIDET 3 3.1 Overordnede mål 3 3.2 Planarbeidet skal omfatte 4 4 PLANPROSESS

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Intern korrespondanse Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Saksnr.: 201301526/325 Emnekode: ESARK-03 Kopi til:

Detaljer

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO

PASIENTPERSPEKTIVET. Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO PASIENTPERSPEKTIVET Hvilke er rehabilieringspasientenes forventninger? Knut Magne Ellingsen styreleder i FFO FORVENTNINGER Rehabiliteringstilbud til ALLE som trenger det - NÅR de trenger det. Hva er rehabilitering?

Detaljer

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold

Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle. Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Kommunereform Akershus: Hva blir KS rolle Nils-Petter Wiik, seniorrådgiver KS Akershus og Østfold Jeg tenker at jeg Innledningsvis må si noe om hvordan KS ser på sin rolle i dette samarbeidet. Jeg skal

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Finnmark Hei Med dette oversendes protokollen fra ekstraordinært møte i Fylkesstyret den 15. april. Vedlagt ligger også selve saksfremlegget på saken om Oppreisningsordning for barnehjemsbarn i Finnmark, Med vennlig

Detaljer

Felles samarbeidsavtale

Felles samarbeidsavtale Felles samarbeidsavtale Vedtatt av styret for Helgelandssykehuset HF 25. januar 2012. Vedtatt av kommunestyret i Rana 31. januar 2012. Innholdsfortegnelse 1. Parter...4 2. Bakgrunn...4 3. Formål...4 4.

Detaljer

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013:

Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Møtedato: 29. april 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils B. Normann, 75 51 29 00 Bodø, 17.4.2015 Styresak 45-2015 Oppfølging av Internrevisjonsrapport 01/2013: Revisjon av tverrgående prosesser

Detaljer

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold

Kommunereform KS ståsted. Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold Kommunereform KS ståsted Signe Pape, regiondirektør Akershus og Østfold «Landsstyret er positiv til at KS sentralt og regionalt tilrettelegger for og gir prosessveiledning i lokale prosesser og at dette

Detaljer

Molde kommune Rådmannen

Molde kommune Rådmannen Molde kommune Rådmannen Arkiv: 140 Saksmappe: 2011/3012-0 Saksbehandler: Tore Witsø Dato: 27.05. 2013 Saksframlegg Kommunal planstrategi 2013-2016 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 65/13 Plan- og utviklingsutvalget

Detaljer

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING

FOR REPRESENTASJON OG OPPNEVNING Saksbehandler: Ingvild Røe, tlf. 75 51 29 09 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 2.6.2006 200300249-217 012 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 45-2006 REGIONALT

Detaljer

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år?

Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Samhandling kommune spesialisthelsetjeneste; Hva viser evalueringene etter 4 år? Helseledersamling 9-10/6 2016 Ørland Kysthotell Samhandlingsdirektør Tor Åm St. Olavs Hospital HF Mål og følge-evaluering

Detaljer

Kommunesektorens organisasjon HVORDAN FUNGERER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER SOM VERKTØY I AREALPOLITIKKEN. Sammendrag.

Kommunesektorens organisasjon HVORDAN FUNGERER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER SOM VERKTØY I AREALPOLITIKKEN. Sammendrag. HVORDAN FUNGERER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER SOM VERKTØY I AREALPOLITIKKEN Sammendrag Dato: 2016-04-27 HVORDAN FUNGERER STATLIGE PLANRETNINGSLINJER SOM VERKTØY I AREALPOLITIKKEN 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer?

Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Tannhelsetjenesten og kommunereformen hva skjer? Camilla Hansen Steinum, President i Bakgrunn: Kommunereformen Et betydelig flertall på Stortinget har samlet seg om behovet for en reform av kommunestrukturen.

Detaljer

Samhandling for et friskere Norge

Samhandling for et friskere Norge Samhandling for et friskere Norge Jan Tvedt Seniorrådgiver Helsedirektoratet Samhandlingsreformen konsekvenser for psykisk helsefeltet 1 Samhandlingsreformen skal bidra til å forebygge mer behandle tidligere

Detaljer

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK:

KOMMUNESTYRE /12 Tjenesteavtale 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 og 12 med Helse Nord-Trøndelag HF jfr samhandlingsreformen VEDTAK: Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Bjørn Arne Laugen Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse 07.06.12 Unntatt Offentlighetslovens offentlighet: Kommunelovens Møtedato KOMMUNESTYRE 19.06.12 Saknr. Tittel:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN. Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Hege Sørlie Arkiv: 020 Arkivsaksnr.: 14/1477 KOMMUNEREFORMEN Rådmannens innstilling: Saken legges fram uten innstilling. Vedlegg i saken: Invitasjon til å delta i reformprosessen

Detaljer

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen

Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012. Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Saksframlegg til styret Møtedato 12.06.2012 Sak nr: 041/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler : AD Stein Kinserdal/samhandlingssjef Irene Jørgensen Samarbeidsavtaler mellom Xx kommune og Sykehuset

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune

Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune Samarbeidsavtale mellom St. Olavs Hospital HF og N kommune 1. Innledning I henhold til kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven har kommunene et ansvar for helse- og omsorgstjenester på 1.linjenivå,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: G00 &01 Arkivsaksnr.: 12/234-3 SAMARBEIDSAVTALE MELLOM ST.OLAVS HOSPITAL HF OG HEMNE KOMMUNE Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Overordnet samarbeidsavtale

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune.

Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. 136919/7 - Oppreisning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune Oppreisningsordning for tidligere barnehjemsbarn i Nes kommune. Nes kommunestyre vedtok den 21.09.2010, som sak 10/54, å opprette en kommunal

Detaljer

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS

SAKSFREMLEGG SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Behandles i: Helse- og omsorgsutvalget Kommunestyret SAMARBEIDSAVTALER MED AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Dokumenter Dato Trykt vedlegg til Overordnet samarbeidsavtale 04.01.2012 HOM, K Samarbeidsavtale

Detaljer

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering

Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Nasjonal konferanse om rehabilitering og habilitering Tilsyn med rehabiliteringstjenesten til voksne pasienter med nyervervet hjerneskade og påfølgende behov for rehabilitering

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet

Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet Sentral stab Samhandlingsavdelingen Sak 4/16 Utfordringer innen Tverrfaglig spesialisert behandling av rusmiddelavhengighet 2016-2020 Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 25.02.2016 Saksansvarlig:

Detaljer

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder

Utviklingstrekk i kommunal forvaltning. NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning NKRF 10. juni 2013 Sigrid Stokstad, prosjektleder Utviklingstrekk i kommunal forvaltning Kommunestørrelse Organisering Statlig styring vs. egenkontroll Pågående arbeid,

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 141 Arkivsaksnr: 2017/1316-1 Saksbehandler: Inger Teodora Kværnø Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan Formannskapet Kommunestyret Vurdering av mindre arbeidskrevende

Detaljer

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN MÅL- OG RAMMEDOKUMENT FOR FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 1. BAKGRUNN OG FORMÅL Plan- og bygningsloven (pbl) ble vedtatt i 2008. Plandelen trådte i kraft 1.juli 2009. Bygningsdelen

Detaljer

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi?

Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Samhandlingsreformen, hvor står vi hvor går vi? Helsekonferansen 20. januar 2016, Oslo Plaza Petter Øgar Helse- og omsorgsdepartementet Samhandlingsreformens målbilde En retningsreform som formelt startet

Detaljer

Økt digitalisering i kommunal sektor

Økt digitalisering i kommunal sektor Økt digitalisering i kommunal sektor Ordning for finansiering av felles digitaliseringsprosjekter for kommuner og fylkeskommuner PRINSIPPNOTAT Dette dokumentet beskriver prinsipper for finansiering og

Detaljer

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen

Arkivnr. Saksnr. 2010/ Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2010/2919-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Målfrid Bogen Interkommunalt samarbeid og samhandlingsreformen Dokumenter i saken: 1 S Interkommunalt samarbeid

Detaljer

Evaluering av regionalt planforum

Evaluering av regionalt planforum Evaluering av regionalt planforum Heidi Ramsvik Planforum 7. Desember 2016 Foto: Ernst Furuhatt NIVI-rapport 2015:2 Evaluering av regionalt planforum Utarbeidet av NIVI Analyse på oppdrag av KMD Formål:

Detaljer

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg

HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg HØRING AV FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLAN Idrett, fysisk aktivitet, friluftsliv og anlegg Frist: 4. april 2016 NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen

Detaljer

RISØR KOMMUNE Rådmannen

RISØR KOMMUNE Rådmannen RISØR KOMMUNE Rådmannen Arkivsak: 2006/1918-47 Arkiv: G21 Saksbeh: Aase S. Hobbesland Dato: 29.04.2016 Revidert samarbeidsavtale Arendal Legevakt Utv.saksnr Utvalg Møtedato 33/16 Helse- og omsorgskomitéen

Detaljer

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir,

Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, Tor Magne Fredriksen, Stabsleder, Adm.dir, 04.05.2017 En omfattende virksomhet 19 fylkeskommuner 426 kommuner Ca. 500 bedrifter som har 440 000 ansatte 11 500 politikere Disponerer Ca. Kr 450 mrd kroner

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kirsten Toft SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter FVL:

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF

Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Styresak GÅR TIL: FORETAK: Styremedlemmer Helse Stavanger HF DATO: 07.03.2017 SAKSBEHANDLER: Arild Johansen SAKEN GJELDER: Høring - Helse Vest virksomhetsstrategi - Helse 2035 ARKIVSAK: 2017/2 STYRESAK:

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Sørlandet sykehus HF Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og xxxxxxx kommune Delavtale 1 oppgave- og ansvarsfordeling Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN

FAUSKE KOMMUNE AVTALE OM SAMARBEID OG ETABLERING AV OVERORDNET SAMARBEIDSORGAN SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE 11/5252 I I Arkiv JoumalpostID: sakid.: ll/505 I Saksbehandler: Siv Johansen Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Kommunestyre Sak nr.: 04111 1 I KOMMUNESTYRE I Dato: 16.06.2011 AVTALE

Detaljer

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen

Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Saknr. 12/443-10 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Avvikling av Enhetsrådet Ny modell for samarbeid mellom fylkeskommunen og fylkesmannen Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne

Detaljer

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069

Kristiansund kommune Frei kommune. Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund og Frei 27.09.2007 07/069 Kristiansund kommune Frei kommune Saksmappe: Arkiv: Saksbehandler: Dato: 06/1034/10572/07 H32 Margrete Magerøy Bjørn Elgsaas 17.09.2007 Saksframlegg Utvalg Møtedato Utvalgssaksnr Fellesnemnda for Kristiansund

Detaljer

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla

Kommunereform. Fylkesmann Kristin Hille Valla Kommunereform Fylkesmann Kristin Hille Valla 20.05.2014 Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Storsalen, kulturhuset Møtedato: 25.08.2015 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET TILLEGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 54/15 KOMMUNEREFORMEN - VIDERE FRAMDRIFT TYNSET, den 21.08.2015

Detaljer

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning

Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse i arbeidet med helhetlig vannforvaltning Til: Departementsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Fra: Direktoratsgruppen for vannforskriften og vanndirektivet Dato: 17 juni 2016 Riktig bidrag til rett tid: Råd om fellesføringer for deltakelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG

Nasjonale retningslinjer er et av Rådets fem hovedansvarsområder. Rådet SAKSFREMLEGG Møtesaksnummer 04/10 Saksnummer 09/41 Dato 15. januar 2010 Kontaktperson Kristin Skutle Sak Oppfølging av tidligere saker og vedtak i Nasjonalt råd Bakgrunn Dette notatet gir en oppdatering og status for

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale nr. 9 Samarbeid om IKT-løsninger lokalt Enighet om hvilke plikter og ansvar som partene er ansvarlig for, knyttet til innføring og forvaltning

Detaljer

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper

Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper Delavtale 4.3.8. Delavtale om forebyggingstiltak og pasientforløp for utvalgte pasientgrupper (habilitering, rehabilitering, læring og mestring og forebyggende arbeid) (Lov om helse- og omsorgstjenester

Detaljer