FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 25.09. 2013 kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo."

Transkript

1 FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: kl. 10:00-15:00 Sted: KS Møtesenter, møterom Gaustadtoppen. Adr.: Haakon VII's gt. 9., Oslo. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth Monica Molvær Geir Inge Lien Sidsel Rykhus Thorbjørn Fylling Runar Karl Stette repr. Bedriftsmedl. Rune Sjurgard leiar RU Meldte forfall til møtet: Fra administrasjonen møter: Gunnar Bendixen Alf Åge Berg Ann Sissel Misund Nedberg May-Ann Bruun Vararepresentanter møter etter særskilt innkalling. 1

2 SAKLISTE Fylkesstyret KS Møre og Romsdal kl. 10:00 15:00 Side Saksfremlegg 13/16 08/ Godkjenning av protokoll frå fylkesstyremøte 3. juni /17 10/ Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. 3 13/18 13/ Plan /19 13/ Fordeling av kulturmidler Engerutvalget /20 13/ Rehabilitering - arbeidsprosess mellom kommuner og helseforetak. 13/21 10/ Status og prioriterte fokusområde Samhandlingsreformen /22 13/ Forslag til tema under Kommunedagen 1. april Orienteringssaker 13/12 12/ Status etter 2. samling Den gode skuleeigar /13 13/ Innskjerping av innsigelsesinstituttet. Status for arbeidet med innsigelser pr. september Eventuelt 2

3 Saksfremlegg 13/16 Godkjenning av protokoll frå fylkesstyremøte 3. juni Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /16 Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal godkjenner protokoll frå styremøte den 3. juni Saksframstilling Vedlegg til sak Protokoll Fylkesstyret docx 13/17 Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /17 Forslag til vedtak Saksframstilling Bakgrunn Det er gjennomført felles oppreisningsordninger for tidligere barnevernsbarn i de fleste av landets kommuner og fylker. I Møre og Romsdal har det ikke lykkes å komme i gang med en slik ordning enda. Imidlertid er det gjennomført og avsluttet en slik ordning i Kristiansund kommune. I tillegg er det trolig gitt oppreising i enkelte saker også i andre kommuner. Dette har vi ingen oversikt over. KS har ved tidligere anledninger drøftet spørsmålet om en felles oppreisningsordning for Møre og Romsdal, uten at det har kommet til noen konklusjon. Et drøftingsmøte for medlemmene i KS Møre og Romsdal om etablering av en felles oppreisningsordning for barnevernsbarn var planlagt den 11. september i fjor, men ble avlyst pga for liten interesse. Den 25. februar i år fattet Fylkesutvalget følgende enstemmige vedtak i sak U-19/13 Felles kommunal oppreisningsordning for Møre og Romsdal: Fylkesutvalet viser til arbeidet som vart gjort av den tidlegare arbeidgruppa, og ber administrasjonen ta opp att kontakten med Fylkesmannen med sikte på å få til ei felles 3

4 oppreisningsordning for menneske som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim, spesialskule eller anna kommunal plassering før 1. januar Fylkeskommunen tek på seg sekretariatsansvaret, men ein føreset økonomisk deltaking frå Fylkesmannen. Det skal utarbeidast vedtekter og ei oversikt over kostnader for fylkeskommunen, som vert lagde fram for politisk handsaming. Fylkesutvalet forventar at Fylkesmannen finansierer sekretærordninga i samarbeid med aktuelle kommunar. Dette er bakgrunnen for at det nå tas nytt initiativ i saken. KS sitt arbeid videre KS Møre og Romsdal inviterte fylkeskommunen og Fylkesmannen til et gjensidig orienteringsmøte den 22. august. Disse møtte: Fylkesmannen i M&R: Lodve Solholm og Helge Mogstad Møre og Romsdal fylkeskommune: KS Møre og Romsdal: Kristine Svendsen Knut Støbakk, Tone Roaldsnes, Gunnar Bendixen og May-Ann Bruun Konklusjonen er at det skal opprettes en felles ordning slik Fylkesutvalget har gjort vedtak om, med delvis økonomisk dekning med skjønnsmidler fra Fylkesmannen. Videre ble KS bedt om å høre medlemmene i spørsmålet om de ønsker å være med i en felles ordning, om vedtekter for ordningen, ordningens omfang og nivå på oppreisningsbeløp. Vedtekter En arbeidsgruppe bestående av tre kommuner og fylkeskommunen (Ålesund, Rauma og Sunndal) med Fylkesmannen som sekretariat, har tidligere utarbeidet forslag til vedtekter for en ordning i Møre og Romsdal. Det blir viktig i prosessen fremover å få en tilbakemelding på disse med kommunene som vil være med. Kommunene må ta stilling til om de kan akseptere vedtektene slik de er foreslått eller om de bør endres. 1 Formål «Utkast til vedtekter for en Oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn i Møre og Romsdal Deltakerkommunene ønsker med denne oppreisningsordningen å ta et moralsk ansvar for, og gi en uforbeholden unnskyldning til, personer som har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon under plassering av deltakerkommunenes barnevern, eller forløperne til dette, i perioden fram til Eventuell oppreisning er ikke en erkjennelse av juridisk ansvar. 2 Oppreisningsutvalg Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevner et felles oppreisningsutvalg. Utvalgets skal ha tre medlemmer med relevant kompetanse. Leder for utvalget skal være jurist, fortrinnsvis med dommerkvalifikasjoner. I tillegg skal det utpekes tre vararepresentanter. Dersom noen av de ovenfor nevnte personer må fratre i løpet av virkeperioden skal Fylkesmannen i Møre og Romsdal oppnevne nye medlemmer /vararepresentanter. 4

5 3 Sekretariat for oppreisingsutvalget Det skal opprettes et felles sekretariat for oppreisingsutvalget. Sekretariatet skal besitte nødvendig faglig kompetanse som for eksempel psykologfaglig og/eller barnevernfaglig kompetanse samt juridisk kompetanse. Sekretariatet er organisatorisk plassert i Møre og Romsdal Fylkeskommune, men er faglig underlagt oppreisningsutvalget. 4 Vilkår for å søke om kommunal oppreisning Personer som ble plassert i institusjon av deltakerkommunen i perioden fram til , og som ble utsatt for overgrep eller omsorgssvikt, kan gis kommunal oppreisning når dette anses rimelig. Ved vurdering av søknaden foretas en fri sivilrettslig bevisvurdering av den dokumentasjon som foreligger i saken. Det må kreves klar sannsynlighetsovervekt for at utvalget skal legge til grunn at søkeren har vært utsatt for overgrep eller omsorgssvikt under plasseringen iverksatt av det offentlige. Datidens normer for omsorg legges til grunn ved vurderingen av om omsorgssvikt har skjedd. Oppreisningen ytes bare til søker. Dersom denne dør før vedtak er truffet bortfaller oppreisningen. 5 Saksbehandling Personer som ble utsatt for overgrep eller opplevde omsorgssvikt, kan søke om kommunal oppreisning. Søknad om oppreisning fremsettes for sekretariat. Søknaden må fremsettes skriftlig. Videre må søknaden beskrive de forhold som ligger til grunn for kravet om oppreisning, og vedlegge eventuell dokumentasjon. Sekretariatet skal på forespørsel bistå søkerne ved utforming av søknadene. Søker må i forbindelse med søknaden frasi seg retten til å gå til søksmål mot deltakerkommunen for samme forhold som det er innvilget oppreisning for. Dersom det er nødvendig kan sekretariatet og/eller oppreisningsutvalget be søkerne om supplerende opplysninger for å sikre at søknaden blir så godt opplyst at det er forsvarlig å treffe vedtak. Sekretariatet forbereder søknadene, og avgir begrunnet innstilling til oppreisningsutvalget. Oppreisningsutvalget holder møte til behandling av søknadene etter innkalling fra utvalgets leder. Møtene er lukket. Det føres protokoll fra møtene. Vedtakene skal begrunnes. Vedtaket er endelig, og kan ikke påklages. Oppreisningsutvalget skal avvise søknader som faller utenfor ordningen. Saksbehandlingstiden skal være så kort som mulig og skal uansett ikke overstige ett år. Etter at oppreisningsordningen er avviklet, skal saksdokumenter behandles etter arkivlovens bestemmelser. 6 Utmåling av oppreisning Oppreisning kan ytes med et beløp fra kr ,- inntil kr ,- utmålt individuelt 5

6 etter utvalgets skjønn. Det skal legges vesentlig vekt på søkerens egenerklæring. Ved vurderingen av om oppreisning skal gis, og størrelsen på oppreisningen, skal det særlig legges vekt på: *Om vedkommende var utsatt for konkrete ulovlige og straffbare handlinger *Omfanget av overgrep *Graden av omsorgssvikt *Om søker har kommet spesielt uheldig ut i forhold til andre som var plassert på barnevernsinstitusjon på samme tid *Om deltakerkommunen er å bebreide Oppreisningen ytes ikke for økonomisk tap. 8 Avkorting Dersom søkeren har mottatt erstatning/oppreisning fra annen kommunal, fylkesvis eller den statlige oppreisningsordning for det samme forhold skal det gjøres fullt fradrag for det beløp som er tilkjent tidligere. 9 Frist for fremsetting av søknad Søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen ett år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. Det gis ikke oppreisning for fristoversittelse. Oppreisningsutvalget fortsetter sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. Etter dette faller ordningen bort. «Varighet Et vanlig «vindu» for å fremme søknader er i de ordningene som er gjennomført to år. Det innebærer at søknader om kommunal oppreisning må fremsettes innen to år fra den dato oppreisningsutvalget kunngjør at de tar imot søknader. I utkastet er det foreslått ett år. Etter dette faller ordningen bort. Oppreisningsutvalget må imidlertid fortsette sitt arbeid inntil alle søknadene som er innkommet innen søknadsfristen, er behandlet. KS vil anbefale et «tidsvindu» på to år også for ordningen i Møre og Romsdal. Nivå på oppreisningsbeløpene Ser man på nivåene på oppreisningsbeløpene for ordningene som er gjennomført ligger disse typisk på fra kr til kr , slik det for eksempel er gjort i Østfold. Det er vanskelig å avvike for mye fra den «standarden» som er etablert gjennom de ordningene som er gjennomført. Samtidig bør det tilstrebes en nøktern vurdering av oppreisningsbeløpene, både ut fra at kravene til bevisførsel er relativt lave, samt at dette først og fremst er en oppreisningsordning og ikke en erstatningsordning. KS anbefaler at det gis oppreising på mellom kr og kr avhengig av alvorlighetsgrad, samt spørsmålet om det er sannsynliggjort overgrep i tillegg til omsorgssvikt. Omfang Som det heter i vedtaket fra Fylkesutvalget er målet «å få til ei felles oppreisningsordning for menneske som vart utsett for overgrep eller omsorgssvikt i institusjon, fosterheim, spesialskule eller anna kommunal plassering før 1. januar 1993». I utkastet er det foreslått avgrensning kun til de som ble plassert i institusjon. Det vil kreve særlig begrunnelse å foreslå en ordning som er mer avgrenset 6

7 en det som ligger i vedtaket i Fylkesutvalget. Når en ser på andre ordninger synes dette å være alminnelige avgrensninger også i ordninger som er gjennomført. Frivillighet En oppreisningsordning slik det er snakk om her er frivillig, og det er opp til den enkelte kommune å beslutte om de vil delta i en slik ordning. Imidlertid må det være et mål og en forutsetning at dersom en slik ordning skal etableres, bør de fleste kommunene delta. KS ønsker derfor gjennom en høring å avklare grunnlaget og interessen for en felles ordning. Juridisk En oppreisningsordning innebærer ikke en erkjennelse av rettslig erstatningsansvar, og beviskravene vil derfor være lavere ved en oppreisningsordning enn i ordinære erstatningssaker. Kostnader til drift av sekretariat Fylkesmannen har signalisert at det kan være aktuelt å gå inn med skjønnsmidler til driften av sekretariatet. Fylkeskommunen må kontakte fylkesmannen i forkant av etableringen av sekretariat, med et estimat for utgiftene. Når det gjelder oppreisningsbeløpet samlet vil det være vanskelig å si noe om før det foreligger oversikt over hvor mange krav som kommer inn og hvor mange som får helt eller delvis innvilget oppreisning. Fremdrift Det foreslås følgende fremdrift: 1. saken blir behandlet i Rådmannsutvalget i KS den 19. september 2. saken blir behandlet i Styret i KS Møre og Romsdal den 25. september 3. styrets innstilling til vedtekter sendes kommunene i fylket og fylkeskommunen til uttalelse med nødvendig frist for behandling på KS Møre og Romsdal sitt fylkesmøte den 1. november 4. fylkesmøte behandler forslag til vedtekter basert på innspill fra kommunene og fylkeskommunen 5. fylkesmøtets vedtak oversendes fylkeskommunen og Fylkesmannen som grunnlag for gjennomføring av en felles oppreisningsordning Gjennomførte ordninger Det er gjennomført ordninger i de fleste av landets fylker. I tillegg har Kristiansund gjennomført og avsluttet en egen ordning. Ordningene er noe ulike i innretning og omfang. Vi viser til tre ordninger vi mener kan bidra som et godt grunnlag for å vurdere en egen oppreisningsordning for Møre og Romsdal. Disse er Østfold fylkeskommune: Nordland, se vedlegg Sogn og Fjordane, se vedlegg Vedlegg til sak Vedlegg sak Oppreisningsordning_mai-Nordland.pdf Vedlegg sak 13-19Den kommunale oppreisingsordninga i S og Fj.pdf 7

8 13/18 Plan 2014 Saksgang Møtedato Saknr 1 Rådmannsutvalget Møre og Romsdal /20 2 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /18 Forslag til vedtak Saksframstilling For fireårsperioden har Landsstyret vedtatt fireårsstrategien. Langtidsstrategiene (vedtatt av Landsstyret ): - Levende lokaldemokrati - Velferdstjenester og samfunnsutvikling - Rekruttere, beholde og utvikle nok og riktig kompetanse - Organisering av arbeidet - Ledelse Hovedstyret konkretiserer hva som skal prioriteres hvert år. Som grunnlag for Hovedstyrets årlige prioriteringsdebatt legges det fram et diskusjonsunderlag for Hovedstyret i august. Dette er et forslag som tar utgangspunkt i strategiene og de viktigste tema og saker som må arbeides med i året som kommer. Som ledd i prosessen er saken drøftet i AU Regionene er også hatt mulighet til å komme med innspill til prioriteringer for Hvilke områder Hovedstyret vil prioritere i 2014 legges fram til endelig behandling sammen med budsjettet i møte 6.desember. For KS består plan 2013 av 17 prioriteringer. Det er her det skal legges inn en spesiell innsats for å få resultater. Hvor mange prioriteringer plan 2014 vil inneholde avgjør Hovedstyret. Disse prioriteringene kan være en blanding av tema som flerårige satsinger og noen som vil gjelde spesifikt for Flerårige satsinger kan f.eks være innovasjon, kommuneøkonomi og lokaldemokrati. Men for både de flerårige satsingene og for de som vil gjelde spesifikt for 2014, er det viktig å få fram hva som det innen temaene er viktig å oppnå resultater på i Noen av prioriteringene for 2013 vil sannsynligvis videreføres, men med en innholdsmessig justering. Konkrete planer i avdelinger og regioner: Avdelingene og regionene lager mer detaljerte planer som dekker prioriteringene og evt andre fagområder og tema de har ansvar for. Fylkesstyrene kan i tillegg ha andre politikkområder/tema de vil prioritere. Her kan det ligge flere oppgaver enn det som er prioritert av Hovedstyret. En del av KS virksomhet er løpende og vil ikke direkte framgå av det som prioriteres, f.eks støttetjenester (IKT, regnskap, organisasjonsutvikling), medlemsservice og advokatvirksomhet. Dette er til dels støttetjenester det er nødvendig å utføre som grunnlag for all oppgaveløsning og oppdrag som medlemmene betaler spesielt for. Detaljplanleggingen i avdelingene og regionene foregår i oktober/november/desember. Detaljplanene skal kvittere ut de prioriteringene som Hovedstyret vedtar. Avdelingene og regionene vil ha sine planer klar i starten av januar. Prioriteringer 2013: Som utgangspunkt for plan 2014 må prioriteringene 2013 vurderes. Er det noen av disse som bør videreføres og hvilke nye bør kjøres fram? 8

9 1. Sterkere lokaldemokrati. 2. Kommunestruktur - gjennomføres med gode lokale prosesser. 3. Kommuneøkonomi - kraftig vekst i pensjonspremier og premieavvik. 4. Utvide økonomiske insentiver i samhandlingsreformen - også psykisk helse og rus. 5. Barnevern - evt. endringer i ansvarfordelingen mellom stat og kommune. 6. God eierstyring av skoler og barnehager. 7. Forslag til NTP interessepolitisk arbeid mot Stortinget. 8. Klima og klimatilpasning. 9. Stortingsvalget bidra med fakta om kommunale tjenesteområder. 10. Innovasjon som kultur og innovasjon som system. 11. IKT i kommunesektoren. 12. Arbeidstidsavtalen med undervisningspersonalet. 13. Arbeidstid og organisering av arbeidet. 14. Framtidig rekruttering og kompetansebehov. 15. Samfunnskontrakt for flere læreplasser. 16. IA-avtale - avslutte nåværende og eventuell ny avtale. 17. Omdømmebygging, KS den ubestridte nasjonale repr. for kommunesektoren. Au diskuterte saken i møte Følgende områder mente AU burde inngå i prioriteringene for 2014 (innholdet må presiseres): - Lokaldemokrati - Kommuneøkonomi, spes pensjon. Sees i sammenheng med hovedoppgjøret. - Hovedoppgjøret 2014 inkl. pensjon, økonomisk ramme og arbeidstid for lærerne. - Strukturspørsmålet inkl. kommunestruktur, fylkeskommunene, inntektssystemet, ansvar/ oppgaver (øremerking og rettigheter). - Beredskap og samfunnssikkerhet inkl politireformen. - Psykisk helse og rus - Samferdselspolitiske utfordringer - Innovasjon og IKT - Rekruttering og kompetansebehov På bakgrunn av vurdering av status for prioriteringene for 2013, tilbakemeldingene fra AU, innspill fra regionene og ledergruppa i KS, foreslås følgende prioriteringer for 2014: Lokaldemokrati - Strukturspørsmål Kommuneøkonomi - Pensjonsspørsmål Samferdsels- og miljøpolitiske utfordringer - Iverksettelse av NTP og klimameldingen Tjenesteutvikling - Psykisk helse og rus Innovasjon og IKT - Utvikling av fellesløsninger (KomIT) - Tilbud til medlemmene på innovasjon Beredskap og samfunnssikkerhet - Politireformen - Nødnett Hovedoppgjøret Pensjon - Økonomi Arbeidstidsordninger Ledelse - Rekruttering og kompetansebehov 9

10 Effektive og etterspurte medlemstjenester o Medlemsservice, o Advokatvirksomhet, o Omdømmebygging, o Støttetjenester (HR, org.utvikling, IKT, økonomi) Etter Hovedstyrets diskusjon og konklusjon utarbeides en nærmere beskrivelse av hva som skal oppnås innenfor de prioriterte områdene. Hovedstyret får saken til endelig behandling sammen med budsjettet i desembermøtet. RU og styret inviteres til å komme med innspill til temaer og saker som bør vektlegges i /19 Fordeling av kulturmidler - Engerutvalget. Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /19 Forslag til vedtak Saksframstilling Saka vert ettersendt. 13/20 Rehabilitering - arbeidsprosess mellom kommuner og helseforetak Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /20 Forslag til vedtak Saksframstilling Etter forespørsel fra Helse Midt Har rådgiver i KS Sør-Trøndelag, Ottar Vist, hatt møte med deler av ledergruppa ved Helse Møre og Romsdal, telefonmøter med driftslederne ved Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjoner samt eget møte med vertskommunene Volda og Aure samt representanter fra Sunnmøre Regionråd og ROR. Utgangspunktet for henvendelsen var å vurdere videre samarbeidsprosess innenfor rehabiliteringsutfordringer i Møre og Romsdal. Ut fra det som har kommet fram i disse møtene har Ottar Vist laget et notat (se under) med en konklusjon over vurderinger av mulighetsrommet for videre samarbeid. Dette notatet er sendt helseforetaket og deltagende kommuner, og videre arbeid med dette er overlatt til partene. Det er ønskelig at fylkesstyret reflekterer over og tar stilling til KS sin rolle i denne problemstillinga. 1. Hvilken rolle mener styret at KS skal ha i mulig interessekonflikt mellom kommunene og helseforetaket i forhold til grensesnittet for interkommunalt samarbeid og samarbeid med helseforetaket? 10

11 Overordna prinsipp i forhold til grenseoppganger på hvem som skal ha ansvar for hva mht rehabilitering og finansiering er lettere å håndtere som felles kommunale interesser. Dette blir også til en viss grad ivaretatt gjennom det regionale prosjektet, som i høst inviterer til innspill og prosess på å finne gode felles løsninger. 2. Hvilken status mener styret notatet skal ha? Sitat notat: NOTAT REHABILITERINGSTILBUDET TIL INNBYGGERNE I MØRE OG ROMSDAL OPPGAVE- OG FUNKSJONSFORDELING MELLROM KOMMUNENE OG HELSEFORETAKET I FRAMTIDIG TJENESTETILBUD KS Midt-Norge ble forespurt av HMN RHF om å gjøre en vurdering av hvordan partene (kommunene og helseforetaket) i fellesskap kunne komme videre i arbeidet med å legge føringer for morgendagens rehabiliteringstjenester til innbyggerne i M&R. Utgangspunktet for en slik vurdering var også uenighet mellom kommunene og helseforetaket vedrørende framtidig drift av institusjonene ved Mork og Aure. Undertegnede, engasjert som rådgiver for KS Midt-Norge, hadde i perioden møter med deler av ledergruppa ved Helse Møre og Romsdal, telefonmøter med driftslederne ved Mork og Aure rehabiliteringsinstitusjoner samt eget møte med vertskommunene Volda og Aure samt representanter fra Sunnmøre Regionråd og ROR. Vurdering av informasjon gitt i disse møtene, samt diverse skriftlig materiale så som styresak i HF som vedkommer rehabiliteringstjenesten, regionrådenes kommentarer til denne, samt blant annet prosjektskisse for regionalt prosjekt i HMN vedrørende framtidig oppgave og funksjonsfordeling innenfor rehabilitering. Vurderingene hensyntar også statlige føringer gitt i meldinger, inngåtte avtaler mellom kommunene og foretak etc. i forbindelse med innføring av samhandlings-reformen. NOEN HOVEDFØRINGER o o o Samhandlingsreformen er en samfunnsreform hvor både spesialisthelsetjenesten og kommunene har et felles ansvar for videre utvikling av helse- og omsorgstjenestene til befolkningen. Dette blir blant annet å forstå slik at begge nivåene har et felles ansvar for å samhandle for å utvikle et helhetlig behandlingstilbud til innbyggeren. Dette omfatter også rehabiliteringstilbudet. I praksis betyr også reformen at ingen av tjenestene (som det vil være et behov for) kan bygges ned hos den ene parten, uten at alternativet bygges opp. Dette «parallellitetsprinsippet» vurderes som vesentlig for ikke å skape usikkerhet i befolkningen, og for å sikre forsvarlig robusthet i et helhetlig behandlingsforløp. Kommunene har gjennom ny lovgivning fått et tydelig sørge-for-ansvar for faglighet, robusthet og forsvarlighet i tjenestetilbudet, på linje med hva foretakene har hatt i lengre tid. 11

12 o o o Dette understreker statens ambisjon om at kommuner og helseforetak skal opptre som likeverdige parter i utvikling av tjenestene, og i spørsmål om oppgave og funksjonsfordeling. Hele reformen understreker behovet for å utvikle samhandlingspraksis mellom partene på alle nivå. Dialogen faglig og administrativt skal utvikles slik at pasientene/innbyggerne kan oppleve sammenheng i tjenestepraksis og tilbud. Mange opplever nettopp rehabiliteringstjenestene som sentrale for å lykkes med perspektivskiftet i samhandlings-reformen, og at kommunene (der folk bor) vil få mer ansvar for hverdagsrehabilitering og mer faglig krevende rehabilitering, hver for seg eller i samarbeid med andre kommuner. Samarbeidsavtalene som er inngått mellom helseforetak og de enkelte kommunene, forplikter partene til dialog om utvikling av tjenester der begge har et ansvar. Avtalene skisserer også hvilke fora eller hvilke samarbeidsstrukturer som er etablert for å bidra til utvikling av ny samarbeidspraksis. PARTENES VURDERINGER Helseforetaket signaliserer tydelig at de tar et ansvar for spesialisert rehabilitering, men at de blant annet ut fra ressursmessige hensyn vil måtte se på hvordan og hvor, spesialisert rehabilitering best kan skje. Dette er et arbeid som har pågått over år, og som har resultert i reduksjon av antallet senger/plasser i institusjon utenfor sykehus. HF uttrykker også at det vil være faglig og kvalitativt riktig at flere oppgaver innenfor rehabilitering (som ikke klart er spesialisert rehabilitering), bør skje i den enkelte kommune eller i interkommunalt tilbud. Dette er også kommunene i utgangspunktet enige i, men kommunene trenger tid til å bygge opp mer kompetanse og robuste tilbud, før en eventuell oppgave overføring fra sykehusene kan skje. Det forventes også at finansiering avklares fra statens side for at kommunene skal kunne bygge opp troverdige tilbud. Dette berører også spørsmålet om hva som i framtid vil være spesialisert rehabilitering og ikke. Begge partene er av den oppfatning at det ikke er absolutte grenser mellom spesialisert rehabilitering og rehabiliteringsoppgaver som kommunene best kan løse. Tilbakemelding i brevs form fra regionrådene på foretaksstyrets vedtak om endringer i driftsopplegg og ansvar ved Mork og Aure institusjoner, viser tydelig at kommunene opplever dette som nesten diktat, uten at de har vært i likeverdig dialog med foretaket om dette. Kommunene er tydelige på at de ikke kan overta ansvar for det de opplever som klart spesialisert rehabilitering. Likevel er de åpne for, etter faglig god og likeverdig dialog, å se på oppgavefordeling mellom nivåene som også kan ha konsekvenser for videre drift av institusjonene Mork og Aure, samt de andre rehabiliteringsinstitusjonene i fylket, men som ikke nevnes i dette notatet. REGIONALT PROSJEKT I REGI AV HMN RHF Både foretak og kommunene er enige om at det regionale prosjektet på tema rehabilitering, ikke i detalj vil fastsette hva som blir den mest hensiktsmessige oppgave og rollefordeling mellom nivåene i Møre & Romsdal. Dette må uansett vokse fram av et godt, likeverdig og innovativt samarbeid mellom foretaket og kommunene som likeverdige partnere. Det oppfattes som at både helseforetaket og 12

13 flertallet av kommunene er enige om at en ønsker å starte opp prosessen på nytt når det gjelder å finne de gode løsningene for innbyggerne i M&R. Det regionale prosjektet vil avlevere sin innstilling primo 2014, og anbefalingene fra dette prosjektet vil kunne innarbeides i arbeidet lokalt i Møre og Romsdal. MULIGHETSROMMET Ut fra en samla vurdering, konkluderes slik: 1) Både helseforetaket og kommunene synes interessert i å få en god, likeverdig og framtidsretta prosess i gang så fort som mulig. Denne prosessen/dialogen må skje på faglig nivå, og ikke bare omfatte spørsmålene om rehabiliteringsinstitusjonenes plass i en helhetlig behandlingskjede. Dialogen må favne hele tematikken rehabilitering oppgave- og funksjonsfordeling mellom nivåene. 2) Det er viktig at dette arbeidet må rette blikket tilstrekkelig langt nok framover i tid, og ikke dvele for mye ved dagens praksis. Både faglig og metodisk skjer innovasjon og utvikling innenfor fagfeltet. 3) Tilbakemeldingene tyder på et sterkt ønske om å bruke de allerede etablerte samarbeidsstrukturene, avtalefesta samarbeidsutvalg, fagutvalg og de samhandlings-fora som er etablert i regionene. Det ønskes ikke etablert nye strukturer for å utvikle denne likeverdige dialogen for å finne de gode og helhetlige løsningene. 4) Både helseforetak og kommuner sier å ha respekt for hverandres behov, både hva gjelder ressurssituasjon, faglig kapasitet og behov for å finne rasjonelle løsninger. De 2 institusjonenes ledelse ytrer vilje til å omstille tilbudene ved institusjonene i tråd med framtidige behov hos innbyggerne i M&R. Den kommende faglige prosessen vil avklare hvilken plass institusjonene eventuelt vil ha i det framtidige rehabiliteringstilbudet, både på oppdrag fra spesialisthelsetjenestene og eventuelt kommuner. 5) Kommunene bør vurdere interkommunale samarbeidsløsninger for å etablere faglig robust nok rehabiliteringstilbud, enten som reint kommunalt ansvar eller som en tjeneste i samarbeid med helseforetaket. 6) Den faglige prosessen mellom kommunene og foretaket i M&R, bør holde seg oppdatert om progresjonen i det regionale prosjektet i regi av HMN RHF. Dette for å ta hensyn til eller vurdere nærmere eventuelle anbefalinger som resultat av dette prosjektet. 7) Det kan være hensiktsmessig å bruke ekstern prosessbistand i deler av den faglige prosessen når det gjelder utvikling av rehabiliteringstilbudet i M&R. Med andre ord potensialet for å finne hensiktsmessige løsninger når det gjelder arbeids- og funksjonsfordeling innenfor rehabiliteringsfeltet, vurderes som godt. Partene bør ikke vente særlig lenge med å re-starte arbeidet, og samtidig vise stor vilje til likeverdige faglige drøftelser. Lykke til! Trondheim Ottar Vist Rådgiver KS Midt-Norge Notatet sendes partene v/karl Arne Remvik, Helse Møre og Romsdal samt KS Møre og Romsdal. Disse sørger for videre distribusjon til aktuelle mottakere 13

14 13/21 Status og prioriterte fokusområde Samhandlingsreformen Saksgang Møtedato Saknr 1 Fylkesstyret KS Møre og Romsdal /21 Forslag til vedtak Fylkesstyret i KS Møre og Romsdal vedtar de foreslåtte innsatsområder for Saksframstilling STATUS Samhandlingsaktiviteter Det midtnorske velferdsteknologiprosjektet, KS, Sintef og NOVA arrangerte 27.mai temadag om innovasjon og velferdsteknologi. Der ble bl.a. «Veikart for velferdsteknologisk innovasjon» presentert. Dette er et nettbasert og lett anvendelig veiledningsverktøy for kommuner. Les mer her; 14 mars 2014 arrangeres oppsummeringskonferanse på Rica Hell hvor alle kommunene i de tre midtnorske fylkene blir invitert. Samhandlingskonferansen ble gjennomført 11.juni med 160 deltakere inkludert innlederne. Deltakerne gav uttrykk for stor tilfredshet med konferansen, som hadde et variert og godt innhold med gode foredragsholdere. Presentasjonene finner dere her; Studietur Finland sept. arrangeres en studietur til Tammerfors i Finland for kontaktpersoner for kommunegruppene/regionrådene, samhandlingssjefene i helseforetakene, fylkesmennene og KS i de tre midtnorske fylkene. Formålet er både erfaringsutveksling mellom de tre fylkene og innblikk i Finnlands organisering og erfaringer med kommuneoppbygging, helsereformering og behandlingskjeder. Evaluering Samarbeidsavtalen 16.oktober starter forhandlingsutvalget arbeidet med evaluering og evt. reforhandling av Samarbeidsavtalen. Psykisk helse og rus Psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) er foreløpig ikke inkludert i kommunal medfinansiering i samhandlingsreformen, men det arbeides med å forbedre datagrunnlaget for samhandlingsstatistikk på disse fagområdene. Helsedirektoratet har i den forbindelse fått i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å utarbeide og forankre en definisjon av utskrivningsklare pasienter innen psykisk helsevern og TSB. Helsedirektoratet har invitert KS, representanter fra kommuner og helseforetak til deltagelse i dette arbeidet hvor datagrunnlag og prosessuelle krav som bør foreligge ved utskrivninger vil være tema. Liv Stette, kommunalsjef i Ålesund, og undertegnede vil delta fra Møre og Romsdal. Det er flere utfordringer som må fokuseres innenfor dette feltet; Ulik tilgang til spesialisthelsetjeneste, definering av oppgaver og ansvar, ambulant tjeneste, forskjeller rus og psykisk helsearbeid, døgnopphold barn og unge, korttidsopphold rus og tvangsproblematikk er eksempler på dette. Vil oppmerksomheten rettes mot de som allerede er i systemet gå utover forebyggende virksomhet? Hva med behovet for «lettere» behandlingstilbud? 14

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111.

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 02.06.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde. Møterom 111. Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk styreleder Eva Vinje Aurdal nestleder Geir Inge Lien

Detaljer

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde

FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde FYLKESSTYRET KS MØRE OG ROMSDAL Dato: 16.02. 2012 kl. 13:30-17:00 Sted: Møterom 101, Fylkeshuset, Molde Medlemmer som kalles inn til møtet: Knut Støbakk leder Eva Vinje Aurdal nestleder Monica Molvær Geir

Detaljer

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00

Side1. Møteinnkalling. Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 21.01.2014 Tidspunkt: 13:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 930 52 149 eller på e-post Toril.Lundberg@kristiansund.kommune.no

Detaljer

En felles ordning for kommunene i Nordland

En felles ordning for kommunene i Nordland tt, V Fylkesmannen i Nordland OPPREISNING FOR TIDLIGERE BARNEVERNSBARN OG SPESIALSKOLEELEVER En felles ordning for kommunene i Nordland Mars 2011 2 3 KAPITTELOVERSIKT Kapittel 1 Bakgrunn for forslaget

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111

RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 RÅDMANNSUTVALGET MØRE OG ROMSDAL Dato: 04.09.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 111 Medlemmer som kalles inn til møtet: Rune Sjurgard leder Tone Roaldsnes nestleder Ottar Brage Guttelvik

Detaljer

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark

Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Enhetsfylket i Hedmark - hva er det? Første undervegsrapport fra evaluering av forsøk med enhetsfylke i Hedmark Espen Køhn Terje Skjeggedal Roald Lysø Trøndelag Forskning og Utvikling Steinkjer 2006 Tittel

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201

FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 FYLKESSTYRET I MØRE OG ROMSDAL Dato: 27.11.2014 kl. 10:30-15:00 Sted: Fylkeshuset, Molde - Møterom 201 Medlemer som er innkalla til møtet: Knut Støbakk styreleiar Eva Vinje Aurdal nestleiar Iver Nordseth

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30

MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret. 17.06.2009 kl. 16.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Formannskapet har møte i Ås rådhus, Eldresenteret 17.06.2009 kl. 16.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet lukkes i henhold

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal

Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Til medlemmene i Administrativt samhandlingsutval Nordmøre og Romsdal Dykkar ref: Vår ref: gen Dato 23.11.12 INNKALLING TIL MØTE I ADMINISTRATIVT SAMHANDLINGSUTVAL

Detaljer

HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo

HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo HOVEDSTYRET Dato: 09.12.2011 kl. 10:00-15:00 Sted: Rica Victoria hotell, Oslo Medlemmer som kalles inn til møtet: Halvdan Skard Bjørg Tysdal Moe Gunda Johansen Jørund A. Ruud Solveig Kvidal Ivar Johansen

Detaljer

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no

Kommunereform i drammensregionen. Fellesutredning for retningsvalg mot en ny kommune. www.pwc.no www.pwc.no Kommunereform i drammensregionen Drammen kommune Nedre Eiker kommune Sande kommune Lier kommune Svelvik kommune Øvre Eiker kommune Hurum kommune Røyken kommune 10. juni 2015 Fellesutredning

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6)

INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING. TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 Messa (Stort hvitt hus synlig fra E6) Samkommunestyret INNHERRED SAMKOMMUNE MØTEINNKALLING TID: 16.12.2004 Kl. 13:00 STED: Rinnleiret, Hus 46 "Messa" (Stort hvitt hus synlig fra E6) Kl. 13.00 (etter ADM-møte) Kl. 14.00 Kl. 16.00 (ca.) Befaring

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 07.02.2012 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre

FORVALTNINGSREVISJON. Barnevern. Longyearbyen lokalstyre FORVALTNINGSREVISJON Longyearbyen lokalstyre Rapport 2014 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Longyearbyen lokalstyre har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av lokalstyrets

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 32 MØTE NR.: 06/13 TID: 03.10.2006 10:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan

INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan IS-1253 Veileder INDIVIDUELL PLAN 2010 Veileder til forskrift om individuell plan Heftets tittel: IndIvIduell plan 2010 veileder til forskrift om individuell plan utgitt: 1/2010 Bestillingsnummer: IS 1253

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

Bedre kvalitet - økt frivillighet

Bedre kvalitet - økt frivillighet Bedre kvalitet - økt frivillighet Nasjonal strategi for økt frivillighet i psykiske helsetjenester (2012-2015) Nasjonal plandel Forord Frihet er et grunnleggende gode i vårt samfunn og noe det er lett

Detaljer

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Nordreisa formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 27.06.2014 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 07 10, eller pr e-post til postmottak@nordreisa.kommune.no

Detaljer

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L

Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Høringsnotat Videreutvikling av kvalitetsutviklingsprogrammet i tråd med Prop.106 L Organisering av tjenestetilbudet i Bufetat Status: Høringsdokument v. 1.0 Utsendt: 6. mai 2014 Høringsfrist: 2. juni

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Aurskog-Høland kommune TID: 15.06.2015 kl. 18:00 STED: KOMMUNESTYRESALEN MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET Eventuelle forfall meldes til politisk sekretariat fortrinnsvis på mail til rune.holter@ahk.no

Detaljer

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet

Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet Oppsummering av kunnskap fra tilsyn mv. Helsepersonells opplysningsplikt til barnevernet RAPPORT FRA HELSETILSYNET 2/2014 MARS 2014 Rapport fra Helsetilsynet 2/2014 Helsepersonells opplysningsplikt til

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Orkdal kommune Arkivsak: Møtedato/tid: Møtested: Deltagere: Forfall: Kopi: Sakliste Godkjenning av protokoll fra møte 1.6.2011 Saken behandles i Saksbehandler: Arkivkode:

Detaljer

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS

Fremtidens ORKidé. Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre. KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS Fremtidens ORKidé Evaluering av Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre KJETIL LIE, ANJA HJELSETH, AUDUN THORSTENSEN og TOR ERIK BAKSÅS TF-rapport nr. 336 2014 Tittel: Fremtidens ORKidé Undertittel:

Detaljer