Rapport for 2. kvartal 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2. kvartal 2002"

Transkript

1 Rapport for 2. kvartal 2002

2 Rapport for 2. kvartal Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for andre kvartal ble 918 millioner kroner. Til tross for at resultatene var negativt påvirket av svært svake aksjemarkeder, var det en tilfredsstillende underliggende utvikling i konsernets drift. Overskuddet utgjorde millioner kroner i første halvår, mot millioner kroner for samme periode i fjor. Resultat per aksje var 1,81 kroner før goodwillavskrivninger, og egenkapitalavkastningen 9,9 prosent. Tilsvarende tall for første halvår 2001 var 3,73 kroner og 22,5 prosent. I andre kvartal var overskuddet 412 millioner kroner, mot millioner kroner for andre kvartal Resultat per aksje før goodwillavskrivninger utgjorde 0,59 kroner, mot 2,21 kroner i andre kvartal året før. Etter goodwillavskrivninger utgjorde resultat per aksje henholdsvis 0,53 kroner og 2,16 kroner for andre kvartal. Egenkapitalavkastningen for andre kvartal 2002 utgjorde 6,1 prosent, mot 26 prosent i andre kvartal Resultatet for andre kvartal ble i stor grad negativt påvirket av utviklingen i aksjemarkedet, som kom til uttrykk gjennom lave inntekter fra aksjerelaterte virksomheter. Bankens investeringsportefølje i aksjer ble nedskrevet med 126 millioner kroner, og Vital fikk et svakt resultat. Den langsiktige investeringen i Storebrand ble skrevet ned med 281 millioner kroner i regnskapet for andre kvartal. Nedskrivningen samsvarer med en verdifastsettelse på 41,80 kroner per aksje, som var kursen per 1. juli. Bakgrunnen for nedskrivningen er det betydelige verdifallet på Storebrand-aksjen i siste del av kvartalet, som ble forsterket i juli. Den øvrige virksomheten viste imidlertid fortsatt god inntektsutvikling i andre kvartal, kostnadene var på et stabilt nivå, og kredittapene var lave. Skandia Asset Management ble offisielt overtatt av DnB 1. juni og lagt inn i det nye forretningsområdet DnB Asset Management. Arbeidet med integreringen av Skandia Asset Management i er kommet godt i gang. Styrene i DnB og Storebrand kom ved utgangen av mai 2002 frem til en integrasjonsavtale som tok sikte på å slå sammen de to konsernene. Gjennom den etterfølgende prosessen ble det imidlertid klart at partene ikke kunne enes om et bytteforhold for aksjene, og DnB besluttet derfor å avslutte prosessen. Ved utgangen av andre kvartal nådde DnB målene for synergieffekter etter fusjonen med Postbanken i Opprinnelig skulle målene nås innen Integrasjonsarbeidet pågår fortsatt, og vil ventelig gi ytterligere rasjonaliseringseffekter. Moody's Investor Service oppgraderte i andre kvartal kredittvurderingen av DnBs langsiktige finansiering fra A1 til Aa3, og vurderingen av DnBs finansielle styrke fra B- til B. Vurderingen ble bekreftet i begynnelsen av juli. INNTEKTER Inntektsutviklingen i første halvår og andre kvartal var sterkt påvirket av utviklingen i aksjemarkedet. Inntektene fra aksjerelatert virksomhet utgjorde i andre kvartal minus 1,6 prosent av samlede inntekter, mens slike inntekter utgjorde 16,5 prosent i andre kvartal 2001 og 13,8 prosent i andre kvartal Til tross for den negative utviklingen i aksjemarkedet har DnB opprettholdt en god inntjening gjennom sin diversifiserte virksomhet. I andre kvartal utgjorde s netto renteinntekter millioner kroner, som var 188 millioner kroner høyere enn i andre kvartal Volumvekst kompenserte for den inntektsmessige virkningen av reduserte marginer, selv om volumveksten var lavere i andre kvartal enn tidligere. Volumveksten ga en økning i netto renteinntekter på 99 millioner kroner. Gjennomsnittlige utlån økte med 12 milliarder kroner fra andre kvartal 2001, mens innskuddene økte med til sammen 9 milliarder kroner. Marginer på kundeutlån og -innskudd ble til sammen redusert med 0,1 prosentpoeng fra andre kvartal 2001 til andre kvartal Nedgangen i renteinntekter som følge av marginreduksjoner var 91 millioner kroner. Det ble i andre kvartal inntektsført 148 millioner kroner i renteinntekter knyttet til oppgjør av et tidligere misligholdt engasjement. Finansieringskostnader for kjøpet av Skandia Asset Management utgjorde 12 millioner kroner i andre kvartal, som representerte én måneds rentebelastning etter overtagelsen 1. juni. Andre driftsinntekter utgjorde 834 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot millioner kroner i andre kvartal Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 28 og 42,6 prosent. Reduksjonen skyldtes spesielt den svake utviklingen i aksjemarkedet. Vitals resultater i andre kvartal 2002 ble preget av den negative utviklingen i aksjemarkedet. I DnBs regnskap ble det i andre kvartal kostnadsført et negativt bidrag på 119 millioner kroner etter goodwillavskrivninger, mot en inntektsføring på 100 millioner kroner i tilsvarende periode i I vurderingen av resultatbidraget fra Vital har DnB tatt hensyn til Vitals mulighet til å dekke deler av et eventuelt underskudd ved bruk av tilleggsavsetninger i årsoppgjørsdisposisjonene. Det er inntektsført millioner kroner fra slike avsetninger. Periodiseringen er i samsvar med reglene for forsikringsselskapers kapitaldekningsberegning som ble innført i oktober Dette er ikke reflektert i Vital Forsikrings eget regnskap for første halvår. Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde 696 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot 683 millioner kroner i andre kvartal Inntektene fra betalingsformidling økte med 18 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal 2002 til tross for at overgangen fra manuelle transaksjoner til nettbanker og elektroniske tjenester påvirket inntektene negativt grunnet lavere enhetspriser.

3 4 Rapport for 2. kvartal 2002 Usikkerhet og sterke svingninger i aksjemarkedene reduserte inntektene fra verdipapirtjenester, emisjoner og verdipapiromsetning med 48 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal Inntektene fra fondsforvaltning økte med 23 millioner kroner. Kjøpet av Skandia Asset Management tilførte DnB 38 millioner kroner i inntekter i juni. Svak verdiutvikling i aksjemarkedene ga tap på egne aksjeinvesteringer på 144 millioner kroner i andre kvartal 2002, mens det i andre kvartal 2001 ble inntektsført 224 millioner kroner, hvorav 216 millioner kroner gjaldt salg av aksjene i Moelven. Netto gevinster fra valuta- og renteinstrumenter utgjorde 209 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot 240 millioner kroner i andre kvartal Inntektene må vurderes sammen med renteinntekter fra finansielle instrumenter, som viste en økning på 37 millioner kroner. Samlet var slike inntekter 5 millioner kroner høyere enn i Øvrige driftsinntekter utgjorde 159 millioner kroner i andre kvartal 2002, og var på samme nivå som i andre kvartal Inntektene fra eiendomsmegling økte med 10 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal kvartal 2002, mens inntektene fra tilknyttede selskaper ble redusert med 6 millioner kroner. DRIFTSKOSTNADER Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i andre kvartal 2002, mot millioner kroner i andre kvartal Den ordinære kostnadsgraden eksklusive goodwillavskrivninger utgjorde 66,1 prosent, mot 58,1 prosent året før. Kjøpet av Skandia Asset Management økte de løpende driftskostnadene i juni med ca. 26 millioner kroner. I tillegg kommer goodwillavskrivninger på 12 millioner kroner. Samlet goodwill ved oppkjøpet utgjorde millioner svenske kroner, som vil bli avskrevet over 20 år. Avskrivningstiden er vurdert ut fra verdiene i eksisterende virksomhet. I den overtatte virksomheten ble det identifisert behov for omstilling som har medført avsetninger på 141 millioner kroner som inngår i kostprisen ved kjøpet. Gjennomføring av samordningstiltak mellom Postbanken og DnB ga en reduksjon i kostnadsnivået fra andre kvartal 2001 til andre kvartal 2002 på 39 millioner kroner. Den årlige synergieffekten av tiltakene utgjorde 468 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2002, og var over det samlede målet for integrasjonsprosessen. I henhold til planen skal årlige synergieffekter være 464 millioner kroner innen utgangen av Utkontraktering av IT-drift og annen rasjonalisering ga kostnadsreduksjoner i andre kvartal 2002 på 133 millioner kroner, mens innføring av merverdiavgift på tjenester økte kostnadene med rundt 62 millioner kroner i andre kvartal 2002 sammenlignet med kostnadene ett år tidligere. Personalkostnadene økte med 8 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal På gjennomsnittsbasis ble bemanningen eksklusive Vital redusert med 155 årsverk, som ga en reduksjon i lønnskostnadene på 15 millioner kroner. Kjøpet av Skandia Asset Management ga en bemanningsøkning på 229 årsverk. Dette økte personalkostnadene med 17 millioner kroner, som tilsvarer kostnadene for juni måned. Bemanningen ved utgangen av andre kvartal 2002 utgjorde årsverk, hvorav 229 årsverk i den overtatte virksomheten. Ved utgangen av andre kvartal 2001 utgjorde bemanningen årsverk. Lønnsoppgjøret økte lønnskostnadene med 36 millioner kroner. Det er forventet at bemanningen vil bli redusert med ytterligere ca. 150 personer i 2002 gjennom bruk av ulike virkemidler og naturlig avgang. I forbindelse med omstillingsprosjektet i ekspedisjonsnettet ble det i andre kvartal kostnadsført 36 millioner kroner i direkte kostnader knyttet til bruk av ulike virkemidler. Det ble også avsatt 20 millioner kroner for ulike omstillingstiltak i DnBs opprinnelige kapitalforvaltningsvirksomhet. TAP OG PROBLEMENGASJEMENTER I andre kvartal ble det kostnadsført netto 87 millioner kroner i tap. Tallet for tilsvarende periode i 2001 var netto tilbakeføring på 101 millioner kroner. Nye tap og tapsavsetninger utgjorde 228 millioner kroner i andre kvartal, mens det ble foretatt tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger på til sammen 141 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2001 utgjorde nye tap 86 millioner kroner og tilbakeføringer 187 millioner kroner. Tilbakeføringene i andre kvartal 2002 inkluderte 33 millioner kroner som følge av oppgjør av et stort misligholdt engasjement og salg av overtatte eiendeler, mens tilsvarende oppgjør i andre kvartal 2001 medførte tilbakeføringer på 96 millioner kroner. Problemengasjementer, som omfatter misligholdte og tapsutsatte engasjementer, utgjorde ved utgangen av andre kvartal 2,2 milliarder kroner etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger. Slike engasjementer tilsvarte ved utgangen av perioden 0,8 prosent av sum utlån. Tilsvarende tall ved utgangen av 2001 var 2,4 milliarder kroner og 0,8 prosent. Utlånene viste bare en beskjeden vekst, samtidig som porteføljekvaliteten ble opprettholdt. Uspesifiserte tapsavsetninger ble derfor ikke endret, og utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal SKATT Skattekostnaden for første halvår utgjorde 439 millioner kroner, som er 25 prosent av driftsresultat før skatt. Det tilsvarer anslått fremtidig skattenivå for konsernet. FORVALTET KAPITAL OG SPAREMIDLER forvaltet 717 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Eiendeler i konsernets balanse utgjorde 378 milliarder kroner og forvaltede eiendeler i Vital 73 milliarder kroner. Øvrige midler til forvaltning utgjorde til sammen 273 milliarder kroner. Overtakelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet har medført en økning i forvaltede midler som tilsvarte 235 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Utlånsveksten var moderat i andre kvartal. Siden årsskiftet økte netto utlån fra 275,2 til 277,9 milliarder kroner. Veksten i lån sikret med pant i bolig utgjorde 4,8 milliarder kroner. Utlån til bedriftskunder ble i løpet av første halvår redusert med 2,9 milliarder kroner. Styrkingen av den norske kronen i forhold til annen valuta reduserte kroneverdien på lån i balansen med nærmere 8 milliarder i første halvår. Ved halvårsskiftet var 17 prosent av utlånsporteføljen i utenlandsk valuta. En restriktiv kredittpolitikk i DnB kombinert med lavere kredittetterspørsel i markedet bidro til forholdsvis lav utlånsvekst.

4 Rapport for 2. kvartal Ved halvårsskiftet forvaltet sparemidler for til sammen 546 milliarder kroner. Tradisjonelle bankinnskudd utgjorde 199,7 milliarder kroner, mot 191,6 millliarder kroner ved inngangen til året. Innskuddsdekningen utgjorde henholdsvis 71,8 og 69,6 prosent, eller 74,4 og 72 prosent dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med. Gjennomsnittlige innskudd utgjorde 199 milliarder kroner i første halvår 2002, mot 186 milliarder kroner i første halvår Innskuddsdekningen på gjennomsnittsbasis utgjorde henholdsvis 71,2 og 70,7 prosent. Etter oppkjøpet av Skandia Asset Management utgjorde fondssparing og diskresjonær forvaltning gjennom DnB henholdsvis 29 og 303 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Midler forvaltet på vegne av personkunder utgjorde 23 milliarder kroner, mens institusjonelle kunder stod for 310 milliarder kroner. Andelen av kundemidler i Norge og Sverige var henholdsvis 102 og 231 milliarder kroner. Av fondssparing i DnB var 13 milliarder kroner investert i aksje- og kombinasjonsfond og 16 milliarder kroner i rentefond. Fondsforvaltningsvirksomheten hadde en positiv netto tilgang av kundemidler i første halvår. Økningen gjaldt i stor grad investeringer i rentefond. DnBs markedsandel innenfor fondssparing var ved halvårsskiftet 24,1 prosent i Norge. Forsikringsmessige avsetninger i Vital økte i første halvår fra 65,9 til 68,6 milliarder kroner. Sparing i aksjeindeksobligasjoner utgjorde 7 milliarder kroner ved halvårsskiftet. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING Risikojustert kapital er et felles mål for beregning av risiko i. Tabellen nedenfor viser utviklingen i risikojustert kapital siden første halvår Risikojustert kapitalbehov 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Eierrisiko for Vital Operasjonell risiko Annen risiko Sum før diversifikasjon *) Sum etter diversifikasjon *) Tillegg for variasjon i ventede kredittap Beregnet kapitalbehov *) Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. **) Metodejustering har medført at tallene for 31. desember og 30. juni 2001 avviker fra tidligere publiserte tall. Dette gjelder særlig eierrisiko for Vital, som har økt med om lag 700 millioner kroner. Brutto risikojustert kapital økte i andre kvartal 2002 med 1,2 milliarder kroner til 22,3 milliarder kroner. Beregnet kapitalbehov, som tar hensyn til diversifikasjonseffekter mellom risikotypene og inneholder et tillegg for variasjoner i ventede kredittap, gikk opp med 0,9 milliarder kroner til 19,9 milliarder. Sammenholdt med konsernets egenkapital og kjernekapital viser beregningene at konsernet er godt kapitalisert. Risikojustert kapital for operasjonell risiko økte med 980 millioner kroner som følge av at virksomheten i Skandia Asset Management ble overtatt i kvartalet. Diversifikasjon i forhold til øvrige risiki reduserer nettoeffekten på konsernets beregnede kapitalbehov til om lag 0,4 milliarder kroner. Eierrisiko for Vital økte moderat gjennom kvartalet, men var på et høyt nivå. Nedgang i aksjekurser i Norge og internasjonalt medførte at Vital fikk et underskudd i regnskapet. I årsregnskapet vil Vital kunne anvende 1,3 milliarder av tilleggsavsetningene på i alt 2,4 milliarder kroner for å dekke underskudd for første halvår. Økningen i risiko ble imidlertid dempet gjennom lavere aksjeandel, som ble redusert fra 22 til 19 prosent. Investeringer i aksjer utgjorde ved utgangen av andre kvartal 13,1 milliarder kroner. Det ble ved slutten av juni kjøpt salgsopsjoner for underliggende verdier på 5 milliarder kroner knyttet til utviklingen i internasjonale aksjeindekser. Dette har redusert eierrisiko for Vital vesentlig. Kvaliteten på konsernets kreditteksponering er fortsatt tilfredsstillende. Volumet av engasjementer som følges særlig nøye viste en mindre økning i kvartalet, men ligger lavere enn ved siste årsskifte. Problemengasjementer fratrukket tapsavsetninger utgjorde 0,8 prosent av utlånsmassen, som var på samme nivå som i de siste kvartalene. Årlige normaliserte tap ble beregnet til 0,33 prosent av balanseførte netto utlån. Tilsvarende tall var 0,32 prosent ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal. Nedgangen i risikojustert kapital for markedsrisiko på 0,2 milliarder kroner skyldtes reduserte rammer for renterisiko og lavere eksponering i egenkapitalinstrumenter som følge av verdifall. For likviditetsrisiko var det ingen endring av betydning i andre kvartal. Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen var 310,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som var en reduksjon på 5,1 millarder kroner i kvartalet. En sterkere norsk krone medførte en reduksjon av beregningsgrunnlaget for eiendeler i valuta på 10 milliarder kroner. Det var også en reduksjon i beregningsgrunnlaget for Vital. Kjernekapitalen i ble på grunn av oppkjøpet av Skandia Asset Management redusert med millioner kroner gjennom fradrag for goodwill. Kjernekapitalen for DnBkonsernet utgjorde 7,9 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10 prosent. Dersom femti prosent av resultatet tas med i beregningene, øker dekningsgradene med ca. 0,2 prosentpoeng. Ved begynnelsen av året utgjorde kjernekapitaldekningen henholdsvis 8,8 og 11,4 prosent. Vital hadde ved utgangen av andre kvartal en kapitaldekning på 13,1 prosent. UTSIKTER FOR RESTEN AV ÅRET Til tross for en turbulent utvikling i finansmarkedene i andre kvartal var det positive trekk i realøkonomien. Konjunkturindikatorene understøtter bildet av en moderat økonomisk oppgang, og anslagene for vekst i verdensøkonomien har blitt

5 6 Rapport for 2. kvartal 2002 oppjustert. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til hvor sterk den økonomiske oppgangen vil bli. Utviklingen i aksjemarkedet har vært preget av svakere resultater enn ventet fra flere store selskaper, samtidig som problemene i USA vedrørende store bedrifters regnskaper har bidratt til økt usikkerhet om prisingen på amerikanske aksjer. I Norge er eksportrettet industris stilling utsatt på grunn av både høy rente og høy kronekurs. Sterkt press i innenlandsk etterspørsel har ført til større lønnsøkninger enn hos handelspartnerne. Norges Bank gjennomførte 3. juli en oppjustering av rentenivået med 0,5 prosentpoeng som følge av inflasjonsfaren og presset i norsk økonomi. DnB legger til grunn at aksjemarkedene må forventes å stabilisere seg over tid og etter hvert vise en forsiktig positiv utvikling. Samtidig er det grunn til å vente at kredittveksten i næringslivet vil øke noe. Derimot må det antas at husholdningene vil få en lavere vekst i sin kredittetterspørsel. Økt usikkerhet i internasjonal og norsk økonomi vil ventelig føre til høyere utlånsmarginer over tid, men samtidig ventes det at tap og mislighold vil øke noe. DnB vil tillegge risikostyring og forbedring av porteføljen stor vekt og prioritere kvalitet fremfor vekst innen kredittområdet. Det har i løpet av de siste månedene vært et skift fra sparing i fond og forsikring til tradisjonell banksparing. Det er imidlertid grunn til å anta at dette bildet vil bli endret etter hvert som markedet normaliserer seg. DnB vil fortsatt følge den strukturelle utviklingen i finansnæringen nøye, både i Norge og internasjonalt. Konsernet vektlegger aksjonærenes interesser foran andre hensyn i vurderinger av mulige strategiske disposisjoner. FORRETNINGSOMRÅDENE er fra januar 2002 organisert i fem forretningsområder i tillegg til stabs- og støttefunksjoner. Organiseringen av forretningsområdene er innrettet mot kundegrupper eller produkter, hvor hvert område har fullt resultatansvar for sin virksomhet. Det er utarbeidet differensierte mål for forretningsområdene som til sammen skal bidra til at når de mål som er satt i forhold til egenkapitalavkastning og kostnadsdekning. Kapitalforvaltningsområdet ble utskilt som eget forretningsområde under navnet DnB Asset Management i januar etter at det var inngått en avtale med Skandia om overtakelse av kapitalforvaltningsvirksomheten. Området har benyttet første halvår til å forberede den nye organisasjonen i påvente av formell godkjenning fra berørte myndigheter. Siste godkjenning ble gitt 29. mai, og den overtatte virksomheten er tatt med i regnskapet fra 1. juni Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, 11 finanssentre og 125 regionale kontorer i Norge, samt gjennom utenlandske filialer. I første halvår fortsatte Bedriftskundeområdet arbeidet med å videreutvikle Internett-løsninger. Ny nettbasert løsning for kredittinformasjon ble introdusert, og flere modellverktøy ble gjort tilgjengelige via Internett. DnB.no/bedrift fikk en sterk økning i antall besøk. Samlet resultat før tap og skatt utgjorde millioner kroner i første halvår, mot millioner kroner ett år tidligere. Resultatet skyldtes vekst i takt med markedet og forbedret drift, samt inntekter i forbindelse med innfrielse av et misligholdt lån, som ga 148 millioner kroner i renteinntekter og 28 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger. I resultatet for første halvår 2001 inngikk store engangsinntekter i forbindelse med blant annet forsikringsoppgjør og salg av Postbankens Betalingssentral og investeringen i Moelven, som til sammen utgjorde 240 millioner kroner. Kredittveksten til næringslivet har avtatt det siste året, og Bedriftskundeområdet opplever lavere etterspørsel etter finansiering. De siste tolv månedene økte utlån og garantier med 6,5 milliarder kroner, eller 4 prosent, justert for valutakursendringer. I tillegg ble det i første halvår arrangert syndikat-, sertifikat- og obligasjonslån for til sammen 44 milliarder kroner, som er på samme nivå som første halvår i fjor. Kvaliteten i kredittporteføljen viser en fortsatt stabil utvikling. Ny kredittgivning rettes mot kunder med lav kredittrisiko. Bedriftskundeområdet resultatførte netto tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger i første halvår med 81 millioner kroner. Beløpet inkluderer salg av en misligholdsportefølje i DnB Finans i første kvartal. Innskuddsveksten fra næringslivet er betydelig redusert siste år. Bedriftskundeområdet oppnådde likevel en vekst i innskudd på 7,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Rentemarginen var fortsatt under press på grunn av sterk innenlandsk konkurranse. Høyere volumer bidro til at netto renteinntekter likevel viste en økning på 2,4 prosent fra 2001 når spesielle poster holdes utenom beregningen. Andre driftsinntekter, justert for spesielle poster, økte med 1,7 prosent fra første halvår 2001 i en periode preget av vanskelige kapitalmarkeder. Veksten skyldtes høyere garantiprovisjoner, større bidrag fra salg av valuta- og renteprodukter, samt flere gjennomførte corporate finance- oppdrag. Kostnadene ble redusert med 3,9 prosent i forhold til første halvår Dette skyldtes blant annet positive effekter av integrasjonsarbeidet med Postbanken og streng kostnadsstyring. DnB Finans AS hadde et resultat før skatt på 196 millioner kroner i første halvår Resultatforbedringen på 108 millioner kroner skyldtes forbedret drift og engangseffekt fra salg av en misligholdsportefølje. Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter via merkenavnene DnB, Postbanken og Vital. Nettbanker, telefonbanker, et landsdekkende nett av salgskontorer, Bank i Butikk-løsninger, postnettet, Postbanken Eiendomsmegling, DnB Eiendom og DnB Kort er de viktigste betjeningskanalene. I løpet av første halvår fullførte Posten sin omgjøring av postkontorer til Post i Butikk-løsninger. Gjennom denne satsingen var det ved halvårsskiftet ca butikker i Norge hvor kunder kunne få utført banktjenester. I første halvår markedsførte DnB og Telenor tjenesten SmartPay, som er en sikker elektronisk løsning for betaling blant annet via mobiltelefon. Samtidig ble det introdusert nettbankløsninger tilpasset bankens ungdomsprogram Intro. Fra høsten vil førstehjemslån til ungdom bli tilbudt til gunstige betingelser. Sammen med gunstige renter på BoligSparing for

6 Rapport for 2. kvartal Ungdom vil DnB og Postbanken bedre sitt tilbud til dette segmentet. Inntektssiden i regnskapet for første halvår bar preg av lavere børsverdier og mindre etterspørsel etter fond, mens salg av indekserte produkter viste svært gode resultater i perioden. Salg av Bankinnskudd Med Aksjeavkastning i Postbanken var 819 millioner kroner i første halvår, mot 85 millioner kroner i tilsvarende periode året før. I DnB ble det solgt indekserte spareprodukter for 482 millioner kroner i første halvår Innenfor utlåns-, kreditt- og depotområdene pågår et kontinuerlig effektiviseringsarbeid. Postbanken lanserte elektronisk søknad om boliglån over Internett i april, og ved halvårsskiftet ble det behandlet ca. 250 saker per dag fra postkanalene, mens 150 saker per uke ble mottatt direkte fra kunder. Over av Postbankens nettbankkunder hadde ved halvårsskiftet akseptert tilbudet om formidling av blant annet kontoutskrifter fra banken via elektronisk post. Personkundeområdet oppnådde i første halvår et driftsresultat før skatt på 451 millioner kroner, mot 444 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. I fjorårets resultat inngikk en gevinst på 147 millioner kroner fra salg av Postbankens Betalingssentral. Reduserte rentemarginer ble kompensert av økte utlåns- og innskuddsvolumer og førte til at samlede netto renteinntekter økte med 53 millioner kroner. Andre ordinære driftsinntekter var på samme nivå som i første halvår En stram kostnadsstyring medførte at kostnadene var på linje med fjoråret til tross for innføring av merverdiavgift på en rekke tjenester fra 1. juli Personkundeområdet startet i første halvår en omstillingsprosess som sikter mot et betydelig kompetanseskift. Ved utgangen av første halvår hadde 165 personer inngått avtale med banken om fratredelse på gunstige vilkår. DnB Markets DnB Markets er Norges største verdipapirforetak og tilbyr kunder et bredt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. Forretningsområdet betjener markedet fra 11 byer i Norge, filialer i London, New York og Singapore samt over Internett. DnB Markets oppnådde et godt resultat i første halvår under krevende markedsforhold. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 479 millioner kroner, mot 559 millioner kroner ett år tidligere. Verdifall og redusert aktivitet i aksjemarkedene medførte lavere inntekter fra corporate finance, aksjeomsetning og verdipapirtjenester. Dette ble delvis oppveid av gode resultater fra handel med valuta, renteinstrumenter og strukturerte produkter. Samlede inntekter utgjorde 940 millioner kroner, mot millioner i første halvår DnB Markets har ca. 30 prosent av inntektene i norske verdipapirforetak. Kundeinntekter fra valuta og rentederivater økte til 296 millioner kroner, fra 262 millioner i samme periode i Det var vekst i omsetning og inntekter for både valuta og renteprodukter. Store endringer i valutakursene gjennom halvåret, med betydelig styrking av den norske kronen og høyere norske pengemarkedsrenter, medførte økt interesse fra kunder for rådgivning og styring vedrørende valuta- og renteeksponering. Kundeinntekter fra salg og omsetning av verdipapirer og andre investeringsprodukter utgjorde 168 millioner kroner, mot 198 millioner i første halvår Reduksjonen skyldtes svak aktivitet i markedet for aksjer og aksjerelaterte produkter. Oslo Børs' aksjeomsetning ble redusert med mer enn 25 prosent sammenlignet med første halvår Reduksjonen var særlig stor i andre kvartal. DnB opprettholdt sin ledende posisjon innen strukturerte spareprodukter. Tidsskriftet Euromoney kåret DnB Markets til Best Equities House i Norge Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester utgjorde 97 millioner kroner, mot 115 millioner kroner i første halvår Det var generelt lav aktivitet i markedet i perioden, mens Statoil-delprivatiseringen bidro positivt i DnB Markets gjennomførte i andre kvartal børsintroduksjoner for Q-Free ASA og Lerøy Seafood Group ASA, samt flere aksjeemisjoner og rådgivningsoppdrag. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester var 76 millioner kroner, mot 97 millioner i første halvår Lavere markedsverdier samt redusert første- og annenhåndsaktivitet i aksjemarkedene bidro til reduserte inntekter. I andre kvartal ble det lansert ny generalforsamlingstjeneste for selskaper. Inntekter fra market making og annen egenhandel utgjorde 260 millioner kroner, mot 294 millioner i samme periode Det var gode resultater spesielt innen norske renter og valutahandel. Den lave markedsrisikoprofilen ble videreført. Livsforsikringsområdet - Vital Livsforsikringsområdet i DnB, som består av selskapene Vital Forsikring ASA og Vital Link AS, utvikler, selger og leverer forsikrings- og spareprodukter til foretak og privatpersoner. De urolige finansmarkedene i andre kvartal preget finansavkastningen til Vital Forsikring for første halvår. Den verdijusterte avkastningen ble minus 0,3 prosent, mens den bokførte avkastningen ble minus 0,2 prosent. Resultat etter skatt og forutsatt anvendelse av tilleggsavsetninger med millioner kroner ble 17 millioner kroner hittil i år. Premieinntektene for Vital Forsikring og Vital Link før overføringer fra andre selskaper ble millioner kroner, som var en økning på 753 millioner fra første halvår Vital fikk overført millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første halvår, mot millioner i første halvår Nedgangen i forhold til 2001 skyldtes at Vital fikk overført flere store forsikringsordninger fra andre selskaper i første halvår Totale premieinntekter ble millioner kroner, mot millioner året før. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner per 31. desember Vital Forsikrings soliditetskapital som kan benyttes til å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene, utgjorde millioner kroner ved utgangen av første halvår, mot millioner kroner ved årsskiftet. Bufferkapitalen ut over kapitaldekningskravet på 8 prosent utgjorde millioner kroner per 30. juni Kapitaldekningen var 13,1 prosent, mot 13 prosent ved årsskiftet. Vitals markedsposisjon har også i 2002 vist en positiv utvikling, og markedsandelen av forvaltede kundemidler var i første kvartal 19,4 prosent, mot 18,9 prosent ved årsskiftet. Vital Link og Acta Link hadde ved utgangen av første kvartal en samlet markedsandel for premieinntekter på 30,2 prosent. Finansmarkedene og spesielt aksjemarkedene har vært volatile også etter halvårsskiftet. På bakgrunn av de svingninger

7 8 Rapport for 2. kvartal 2002 som erfaringsvis skjer i verdipapirmarkedene, har selskapet fulgt utviklingen innen dette området svært nøye. Selskapet har også utviklet gode systemer for måling og styring av investeringsrisiko, som sammen med god soliditet gir tilstrekkelig evne til å stå imot svingninger i finansmarkedet. DnB Asset Management DnB Asset Management omfatter DnBs kapitalforvaltningsvirksomhet og fra 1. juni 2002 også den globale kapitalforvaltningsvirksomheten som ble overtatt fra Skandia. Virksomheten vil videreutvikles under merkenavnene DnB Asset Management, DnB Investor og Carlson Investment Management. Driftsresultatet før skatt for DnB Asset Management for første halvår 2002 var på minus 16 millioner kroner. Virksomhet overtatt fra Skandia er inkludert i tallene fra 1. juni Resultatet i den overtatte virksomheten fra avtaletidspunktet 7. januar til 1. juni utgjorde minus 13 millioner kroner etter goodwillavskrivninger og ble belastet konsernets egenkapital. Driftsresultat før skatt, eksklusive restruktureringskostnader og overtatt virksomhet, var minus 10 millioner kroner i første halvår, mot minus 7 millioner kroner året før. Utviklingen i aksjemarkedene i første halvår 2002 medførte en reduksjon i midler til forvaltning og dermed også reduserte forvaltningsinntekter. Forretningsområdet forvaltet verdier på til sammen 332,5 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Til tross for den svake markedsutviklingen er netto tilgang av midler til forvaltning i DnB Asset Management, eksklusive overtatt virksomhet, positiv og utgjorde 4,5 milliarder kroner i første halvår. Dette fordelte seg med 1 milliard kroner i privatmarkedet og 3,5 milliarder kroner i midler forvaltet for institusjonelle kunder. Den negative utviklingen i aksjemarkedet medførte at nye midler for en stor del ble investert i rentefond. DnB Investor hadde før integrasjonen avansert til å bli Norges største fondsforvalter med 25 milliarder kroner til forvaltning, tilsvarende en markedsandel på 20,7 prosent. Antall kundeforhold i personmarkedet, inkludert kundeforhold i Skandia Asset Management, var over 830 tusen ved utgangen av andre kvartal. Integrasjonen av virksomheten som ble overtatt fra Skandia innebærer samordning og standardisering av arbeidsprosesser og systemløsninger. Årlige kostnadssynergier er beregnet til 50 millioner kroner, som langt på vei ventes oppnådd fra Kostnadssynergier vil bli realisert fra og med fjerde kvartal Den nye organisasjonen er utformet for å kunne være et grunnlag for videre organisk og strukturell vekst i forvaltet kapital, samt å videreføre de eksisterende forvaltningsavtalene. Det ble i andre kvartal vedtatt omstillingsplaner i den overtatte virksomheten som vil medføre 141 millioner kroner i fremtidige utgifter. Utgiftene er behandlet som en restruktureringsavsetning som inngår i kostpris for overtagelsen. I tillegg er det estimert 19,7 millioner kroner i fremtidige restruktureringsutgifter knyttet til DnBs opprinnelig virksomhet som er kostnadsført i andre kvartal Øvrig virksomhet Driftsresultat før tap og skatt knyttet til ikke-fordelte resultatelementer og elimineringer økte fra minus 122 millioner kroner i første halvår 2001 til minus 481 millioner kroner i Økningen skyldtes i første rekke nedskrivninger og reduserte inntekter fra aksjeinvesteringer, restruktureringskostnader, samt økte goodwillavskrivninger etter kjøpet av Skandia Asset Management. Oslo/Bergen,6.august 2002 I styret for DnB Holding ASA Jannik Lindbæk Jørn O. Kvilhaug Bjørn Davidsen Rolf Rønning (formann) (nestformann) Anne Carine Tanum Asbjørn Larsen Tormod Hermansen Berit Kjøll Per Hoffmann Bent Pedersen Svein Aaser (konsernsjef)

8 9 Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital (119) 100 (42) Provisjonsinntekter m.v Provisjonskostnader m.v Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc (2) 75 Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån m.v. (note 3) 87 (101) (39) (195) 178 Netto gevinster/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (282) 7 (283) 21 (332) Driftsresultat Skattekostnad 137 (162) Resultat for perioden Resultat per aksje 0,53 2,16 1,71 3,64 5,29 Utvannet resultat per aksje 0,53 2,14 1,69 3,61 5,26 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder (note 4) Spesifiserte tapsavsetninger (1 623) (1 764) (1 780) - Uspesifiserte tapsavsetninger (2 115) (2 115) (2 115) Netto utlån til kunder (note 4) Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetninger til forpliktelser Ansvarlig lånekapital Aksjekapital (note 5) Fond (note 5) Resultat for perioden Sum gjeld og egenkapital Garantiansvar

9 2 10 Noter til regnskapet NOTE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER Kvartalsregnskapet er avlagt i samsvar med norsk regnskapslovgivning, Kredittilsynets regnskapsforskrifter og god regnskapsskikk. Nærmere beskrivelse av s regnskapsprinsipper fremkommer i note 1 til årsrapporten for I 2002 er det gjort endringer i metoden for å beregne tapsutsatte engasjementer i personmarkedet. Størrelsen på slike engasjementer ble tidligere vurdert uten hensyntagende til sikkerhetsstillelse knyttet til lånet. Dette gjelder først og fremst godt sikrede boliglån, hvor det ikke ble gjort fradrag for pant i bolig ved beregning av tapsutsatt beløp. Endringen er gjort med tilbakevirkende kraft for å få sammenlignbare tall (se note 4). NOTE 2 OPPKJØP AV SKANDIAS KAPITALFORVALTNINGSVIRKSOMHET DnBs overtagelse av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet ble offentliggjort 8. januar i år. Ved utgangen av mai hadde DnB mottatt alle nødvendige tillatelser fra myndighetene i de land hvor virksomheten er representert, og overtagelsen ble gjennomført med virkning fra 1. juni 2002 i regnskapet. Overtagelsen er behandlet etter oppkjøpsmetoden i regnskapet. Som grunnlag for den regnskapsmessige behandlingen ble det foretatt en analyse for å identifisere eventuelle merverdier i forhold til bokførte verdier i den overtatte virksomheten. Det ble ikke identifisert merverdier i tilknytning til spesifikke balanseposter. Kostpris utover bokført egenkapital etter justering for kostnader ved oppkjøpet og restruktureringsavsetninger er derfor ført opp som goodwill i konsernets balanse. Goodwillen på oppkjøpstidspunktet ble beregnet til millioner svenske kroner utfra følgende forhold: Beløp i millioner svenske kroner Kostpris Bokført egenkapital i overtatt virksomhet per Kostpris utover bokført egenkapital Kostnader ved oppkjøpet 59 Restruktureringsavsetninger 171 Utsatt skatt 56 Bokført goodwill i den overtatte virksomhetens balanser (relatert til Carlson Investment Management) Goodwill i på oppkjøpstidspunktet, i millioner svenske kroner Resultatet fra den overtatte virksomheten i perioden fra kontraktsinngåelsen til regnskapsmessig overtagelse er i henhold til norske regnskapsregler tatt direkte mot egenkapitalen. Dette utgjør minus 13 millioner norske kroner hvorav goodwill-avskrivninger var 58 millioner norske kroner. NOTE 3 NETTO TAP/(TILBAKEFØRINGER AV TAP) PÅ UTLÅN, GARANTIER M.V. 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Resultatanalyse Kostnadsførte konstaterte tap a) Økte spesifiserte tapsavsetninger b) Nye spesifiserte tap b) Sum nye tap Tilbakeførte spesifiserte tap b) Sum spesifiserte tap 133 (29) Inngått på tidligere perioders konstaterte tap c) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) 87 (101) (39) (195) 178 Endringsanalyse Endring i spesifiserte avsetninger b) minus d) (3) (211) (138) (136) (84) + Konstaterte tap som det tidligere år er avsatt spesifiserte avsetninger for d) Konstaterte tap som det tidligere år ikke er avsatt spesifiserte avsetninger for a) Inngang på tidligere perioders konstaterte tap c) Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån, garantier m.v. *) 87 (101) (39) (195) 178 *) Herav netto tap/(tilbakeføringer av tap) på garantier (6) (22) (16) (23) 16 a)-d) Viser sammenheng og kobling mellom postene

10 Noter til regnskapet 11 NOTE 4 MISLIGHOLDTE OG TAPSUTSATTE ENGASJEMENTER 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Misligholdte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger Tapsutsatte engasjementer Før spesifiserte tapsavsetninger Etter spesifiserte tapsavsetninger NOTE 5 EGENKAPITAL Aksje- Overkurs- Annen Sum Beløp i millioner kroner kapital fond egenkapital egenkapital Balanse per Kjøp av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet 0 0 (13) (13) Valutakursendring 0 0 (95) (95) Balanse per NOTE 6 KAPITALDEKNING 30. juni 31. des. 30. juni Kapitaldekning (prosent) 10,0 11,4 10,7 Kjernekapitaldekning (prosent) 7,9 8,8 8,1 Risikovektet volum (milliarder kroner) 310,2 313,4 311,9 - herav bankporteføljen 295,5 299,7 296,5 - herav handelsporteføljen 14,7 13,7 15,4

11 12 Noter til regnskapet NOTE 7 - FORRETNINGSOMRÅDER (PRO FORMA TALL) Forretningsområderapporteringen er basert på intern ledelsesrapportering til styret og konsernsjef. Prinsippene for internprising og dobbeltføringer ble endret i løpet av 2001, og beløpene for første halvår 2001 har blitt justert i samsvar med dette. Justeringene er basert på ledelsens beste estimater. Utdrag av resultatregnskapet 1) Netto tap Netto Andre Driftsresultat på utlån og Driftsrente- drifts- Drifts- før tap langsiktige resultat inntekter inntekter kostnader og skatt verdipapirer før skatt 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i millioner kroner Bedriftskundeområdet (81) (238) Personkundeområdet DnB Markets (25) Livsforsikringsområdet Vital DnB Asset Management (16) (7) 0 0 (16) (7) Øvrig (102) (177) (5) (453) 167 Elimineringer 1) (118) (102) (240) (208) (54) (25) (304) (285) 1 0 (306) (285) (216) Balanser, gjennomsnitt Nøkkeltall: for periodene 1) Netto Fondsmidler til Kostn./inntekts- Nøkkeltall: Nøkkeltall: utlån til forvaltning og dekning (%) Innskudds- Allokert Egenkapitalkunder kundeinnskudd ekskl. goodwill dekning (%) egenkapital avkastning (%) 2) 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår 1. halvår Beløp i milliarder kroner Bedriftskundeområdet 153,6 151,2 101,9 94, ,0 11, Personkundeområdet 126,2 113,4 95,8 88, ,7 3, DnB Markets 1,0 1,7 8,8 9, ,3 1, Livsforsikringsområdet Vital 67,9 63,6 4,9 4, DnB Asset Management 3) 332,5 95,3 1,4 0,4 Øvrig/Elimineringer 1) 0,6 (0,8) (69,1) (65,8) 3,3 3,8 281,5 265,5 537,9 285, ,6 25, ) s inntekter, kostnader og balansevolumer er allokert til forretningsområdene. I tabellen over er noen av inntektene som er opptjent i DnB Markets relatert til valuta- og finansielle instrumenter, førstehåndsalg av aksjer og verdipapirtjenester også inkludert i andre driftsinntekter for Personkundeområdet og Bedriftskundeområdet. Disse dobbeltføringene er eliminert under Elimineringer. 2) Beregningen av egenkapitalavkastning er basert på resultat etter skatt. For Personkundeområdet, Bedriftskundeområdet og DnB Markets er 28 prosent skattesats benyttet. For Livsforsikringsområdet - Vital er forventet skattesats på 10 prosent benyttet. 3) Tall som fremkommer for første halvår 2002 er per 30. juni 2002, og ikke gjennomsnitt for halvåret. Eliminering av dobbeltførte poster som er beskrevet ovenfor, er vist under linjen for "Elimineringer". Disse postene utgjør: Beløp i millioner kroner Netto renteinntekter 8 13 Andre driftsinntekter Driftskostnader 12 11

12 Noter til regnskapet 13 NOTE 8 - RESULTAT- OG BALANSEUTVIKLING Resultatregnskap 2. kvartal 1. kvartal 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 1. kvartal Beløp i millioner kroner Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte Andel resultat fra Vital (119) (254) Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto gevinster på valuta og finansielle instrumenter Diverse ordinære driftsinntekter Gevinster ved salg av varige driftsmidler Netto andre driftsinntekter Lønn og andre ordinære personalkostnader Generelle administrasjonskostnader Avskrivninger Diverse ordinære driftskostnader Restrukturering, nedskrivninger, etc (2) Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt Netto tap/(tilbakeføringer av tap) på utlån og garantier m.v. 87 (127) (101) (94) Netto gevinster/(tap) på langiktige investeringer i verdipapirer (282) (1) (1) (351) 7 14 Driftsresultat Skattekostnad (162) 304 Resultat for perioden Resultat per aksje 0,53 1,17 1,17 0,48 2,16 1,48 Utvannet resultat per aksje 0,53 1,16 1,17 0,48 2,14 1,46 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Balanser 30. juni 31. mars 31. des. 30. sept. 30. juni 31. mars Beløp i millioner kroner Eiendeler Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til kunder Overtatte eiendeler Sertifikater og obligasjoner Aksjer m.v Eierinteresser i Vital og tilknyttede selskaper Øvrige eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra kunder Verdipapirgjeld Øvrig gjeld Ansvarlig lånekapital Egenkapital Sum gjeld og egenkapital

13 14 Resultatregnskap DnB Holding ASA 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner Renteinntekter Rentekostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter (20) (21) (61) (64) (128) Utbytte/konsernbidrag Provisjonskostnader m.v Sum andre driftsinntekter (1) (1) (2) (2) Lønn og andre ordinære personalkostnader Diverse ordinære driftskostnader Sum driftskostnader Driftsresultat før tap og skatt (42) (42) (103) (107) Netto gevinster/(tap) på langsiktige investeringer i verdipapirer (1) 0 (1) 0 0 Driftsresultat (43) (42) (105) (107) Skattekostnad (12) (12) (29) (30) 535 Resultat for perioden (31) (30) (75) (77) Balanser DnB Holding ASA 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til kunder Eierinteresser i konsernselskaper Immaterielle eiendeler Andre eiendeler Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Gjeld til kredittinstitusjoner Annen gjeld Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Andre avsetninger til forpliktelser og utgifter Aksjekapital Fond Resultat for perioden (75) - (77) Sum gjeld og egenkapital

14

Rapport for. 4. kvartal 2001

Rapport for. 4. kvartal 2001 Rapport for 4. kvartal 2001 PRESSEMELDING DnB: 4,1 milliarder kroner i overskudd i 2001 DnB oppnådde et overskudd i 2001 på 4 100 millioner kroner, 82 millioner høyere enn året før. Driftsresultat før

Detaljer

1. KVARTALSRAPPORT 2003

1. KVARTALSRAPPORT 2003 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 98,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 132,6 millioner kroner.

Detaljer

2003 H A LV Å R S R A P P O R T

2003 H A LV Å R S R A P P O R T HALVÅRSRAPPORT Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har et resultat av ordinær drift før skatt på 207,9 millioner kroner. Etter samme periode i 2002 var resultatet 205,6 millioner kroner. Driftsresultat

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2002

Rapport for 1. kvartal 2002 Rapport for1. kvartal 2002 Rapport for 1. kvartal 2002 3 Rapport for 1. kvartal 2002 DnB oppnådde i første kvartal et driftsresultat før skatt på 1 207 millioner kroner, mot 1 453 millioner i tilsvarende

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

1. 3. KVARTALSRAPPORT

1. 3. KVARTALSRAPPORT 1. 3. KVARTALSRAPPORT Rapport for 1. 3. kvartal Konsernet Fokus Bank har for de tre første kvartaler et resultat av ordinær drift før skatt på 309,2 millioner kroner. For samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport per 31. mars 2001

Kvartalsrapport per 31. mars 2001 1. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 31.03.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 83,1 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 132,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR 2015 Q2 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 2. KVARTAL OG 1. HALVÅR Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 10.07. 2. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner

Detaljer

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T

2002 1. K V A R TA L S R A P P O R T 1. KVARTALSRAPPORT Kvartalsrapport per 31. mars Konsernet Fokus Bank har etter første kvartal et resultat av ordinær drift før skatt på 132,6 millioner kroner. Etter samme periode i 2001 var resultatet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Resultater for DnB-konsernet

Resultater for DnB-konsernet Resultater for DnB-konsernet Foreløpige og ureviderte tall for 7. august Resultatene for 1. halvår Driftsresultat før tap og skatt: 1 998 millioner kroner (2 751) God kostnadskontroll Lave tap kvalitet

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv MetaTech)

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 1. kvartal 2012. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 31.3.2012 Markedsforhold Markedssituasjonen er fortsatt preget av lave renter og en presset konkurransesituasjon. Markedet

Detaljer

H A LVÅ R S R A P P O R T

H A LVÅ R S R A P P O R T H A LVÅ R S R A P P O R T 2 0 0 4 Halvårsrapport per 30. juni Konsernet Fokus Bank har per 30. juni et resultat av ordinær drift før skatt på 240 millioner kroner sammenlignet med 208 millioner kroner

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 28,7 (24,7) Kostnadsgrad

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09. 2005 Resultatregnskapet Modum Sparebank hadde ved utgangen 3. kvartal 2005 et driftsresultat før tap og skatt på 30,2 mill. Dette tilsvarer 1,31 %

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DnB NOR Bank ASA Rapport for 1. kvartal 2004

DnB NOR Bank ASA Rapport for 1. kvartal 2004 Rapport for 1. kvartal 2004 Rapport for 1. kvartal 2004 Alle tall for tidligere perioder som er oppgitt nedenfor gjelder proforma regnskapstall for det samlede. 1) (heretter kalt "bankkonsernet") oppnådde

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank ASA

Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank ASA Rapport for 3. kvartal 2003 Rapport for 3. kvartal 2003 Den norske Bank-konsernet 1) (heretter kalt "bankkonsernet") fikk i årets tre første kvartaler et driftsresultat før tap og skatt på 3 777 millioner

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 9,3 (7,4) Kostnadsgrad

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef

Resultater for DnB NOR-konsernet Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef Resultater for DnB NOR-konsernet 2007 Rune Bjerke, konsernsjef Tom Grøndahl, visekonsernsjef 2007 2007 Resultatfremgang - tross uro i finansmarkedene Sterk inntektsvekst: Volumer Marginer Internasjonal

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. september 2001

Kvartalsrapport per 30. september 2001 3. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.09.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 19,8 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 218,6 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2012 Q1 10 Q2 10 Q3 10 Q4 10 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Konsernet (eksklusiv

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2003 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2003 Nordea Bank Norge konsern Nordea Bank Norge. 1. 2003 1 Resultater og lønnsomhet Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2003 utgjorde NOK 75m (485), hvilket representerer

Detaljer

Kvartalsrapport per 30. juni 2001

Kvartalsrapport per 30. juni 2001 2. KVARTALSRAPPORT 2001 Konsernet Fokus Bank har per 30.06.01 et resultat av ordinær drift før skatt på 129,7 millioner kroner. Etter samme periode i 2000 var resultatet 154,1 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

KVARTALS RAPPORT

KVARTALS RAPPORT KVARTALS RAPPORT 2- Nordlandsbanken avlegger regnskap både for konsern og morbank pr.. Det er liten forskjell mellom regnskap for konsern og morbank. Hovedvekten på regnskapskommentaren legges derfor på

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 2. kvartal 2013. Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport pr. 30.6.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og urolige

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 4. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 4,3 MNOK i 4. kvartal 2011 som

Detaljer

Rapport for 4. kvartal 2010

Rapport for 4. kvartal 2010 Rapport for 4. kvartal 20 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 4. kvartal 20 et overskudd før skatt på,3 MNOK. Grunnlaget for det gode resultatet

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL 2014 Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Q1 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 1. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 7,4 (5,1) Kostnadsgrad

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis.

Resultatet pr. 30. september 2001 tilsvarer en avkastning på konsernets egenkapital på 16,1 prosent (14,3 prosent) omregnet til årsbasis. SAMMENDRAG Kreditkassen-konsernets resultat etter skatter i årets tre første er i 2001 utgjorde 2 117 mill. kroner (1 700 mill. kroner), hvilket tilsvarer 3,84 kroner pr. aksje (3,08 kroner). Resultatet

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde et i 3. kvartal 2013 et resultat på 20,2 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 19,9 MNOK som

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL 2015 Q3 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 3. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 22.10. 3. kvartal Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 8,1 (7,6) Kostnadsgrad

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern

Rapport for 1. kvartal 2004 Nordea Bank Norge konsern Rapport for 1. 2004 Nordea Bank Norge konsern Resultatsammendrag Nordea Bank Norges resultat etter skatter i første 2004 utgjorde NOK 516m (75), hvilket representerer en avkastning på egenkapitalen på

Detaljer

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA

Kvartalsrapport Andre kvartal 2003. Bankia Bank ASA Kvartalsrapport Andre kvartal 2003 Bankia Bank ASA Utvikling i Bankia går som planlagt. Kvartalet er det første med overskudd siden bankens oppstart. Resultat etter skatt på 0,4 mill. kroner for andre

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2011

Rapport for 1. kvartal 2011 Rapport for 1. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 1. kvartal 2011 et overskudd før skatt på 10,8 MNOK. Grunnlaget for det gode

Detaljer

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016

Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Easybank ASA Delårsrapport 2. kvartal 2016 Om Easybank Banken skiftet i april 2016 navn fra Verdibanken til Easybank. Banken har hatt banklisens siden 2003, og opererer innenfor sparing, finansiering og

Detaljer

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999

Hovedtrekk. Hovedtall SpareBank 1 SR-Bank konsern. Nøkkeltall SpareBank 1 SR-Bank konsern Hittil i Tilsvarende i Hele 2000 1999 1999 Hovedtrekk - Distriktets Nettbank * Resultat på 373 mill. kroner før skatt * 19% vekst i utlån * 13% vekst i innskudd * 5.700 nye kunder siste år * 30.000 kunder bruker NettBanken * Kostnadsprosent på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Sparebank Side 1 Kvartalsrapport pr. 30.9.2013 Markedsforhold Markedet er generelt preget av den internasjonale markedssituasjonen med usikkerhet og

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

Utvikling i resultat og finansiell stilling

Utvikling i resultat og finansiell stilling Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt ya Bank oppnådde i 4. kvartal 2013 et resultat før skatt på 31,4 MNOK, mens konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 30 MNOK,

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING

REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL BEDRET INNTJENING Trondheim 31. oktober 1996 REGNSKAP - PR. 3. KVARTAL 1996 -BEDRET INNTJENING Resultatregnskapet for perioden 1. januar - 30.september 1996 viser en klar bedring sammenlignet med samme periode i 1995. Sentrale

Detaljer

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS

ya Holding ASA Konsern ya Bank AS ya Holding ASA Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnådde et resultat før skatt på 8 MNOK i 3. kvartal 2011 som

Detaljer

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004

BNkreditt Rapport 3. kvartal 2004 Resultatregnskap Millioner kroner 2004 2004 2003 2004 2003 2003 Renteinntekter og lignende inntekter 305 392 426 1 116 1 386 1 772 Rentekostnader og lignende kostnader 235 317 346 893 1 126 1 436 Netto

Detaljer

Delårsrapport 3.kvartal 2014

Delårsrapport 3.kvartal 2014 Kvartalsrapport Strømmen Sparebank Delårsrapport 3.kvartal 2014 Strømmen Sparebank Regnskap RESULTATREGNSKAP Morbank 3. kvartal isolert Tall i tusen kroner NOTE 2014 2013 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2011

Rapport for 2. kvartal 2011 Rapport for 2. kvartal 2011 Konsern Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) oppnåde et resultat før skatt på 8,4 MNOK for 2. kvartal 2011. tilsvarende en forbedring

Detaljer

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING

REGNSKAP - 1. KVARTAL STABIL INNTJENING Pressemelding 30. mai 1997 REGNSKAP - 1. KVARTAL 1997 -STABIL INNTJENING I årets første kvartal oppnådde BNbank et driftsresultat etter tap på utlån på 40 millioner kroner. Egenkapitalavkastningen i perioden

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013

Året. Tall i tusen kroner Note 2014 2013 2013 Tall i tusen kroner Note Renteinntekter og lignende inntekter 26.123 25.349 105.063 Rentekostnader og lignende kostnader 13.193 13.466 55.795 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 12.930 11.884 49.269

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2005 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2005 Resultatregnskapet Ved utgangen av 1. kvartal 2005 viser driftsresultatet 8,9 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,19 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 27.311 mill. mot NOK

Detaljer

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL

VIRKSOMHETEN I TREDJE KVARTAL SAMMENDRAG Resultatutvikling Mill. kr 8 7 6 5 4 3 2 Kreditkassenkonsernets resultat etter skatter i tredje kvartal 1998 utgjorde 359 mill. kroner (675 mill. kroner). Resultatet tilsvarer,65 krone pr.aksje

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer