Rapport for 2. kvartal 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport for 2. kvartal 2002"

Transkript

1 Rapport for 2. kvartal 2002

2 Rapport for 2. kvartal Rapport for 2. kvartal 2002 oppnådde et driftsresultat før tap og skatt på millioner kroner i første halvår, mens tilsvarende resultat for andre kvartal ble 918 millioner kroner. Til tross for at resultatene var negativt påvirket av svært svake aksjemarkeder, var det en tilfredsstillende underliggende utvikling i konsernets drift. Overskuddet utgjorde millioner kroner i første halvår, mot millioner kroner for samme periode i fjor. Resultat per aksje var 1,81 kroner før goodwillavskrivninger, og egenkapitalavkastningen 9,9 prosent. Tilsvarende tall for første halvår 2001 var 3,73 kroner og 22,5 prosent. I andre kvartal var overskuddet 412 millioner kroner, mot millioner kroner for andre kvartal Resultat per aksje før goodwillavskrivninger utgjorde 0,59 kroner, mot 2,21 kroner i andre kvartal året før. Etter goodwillavskrivninger utgjorde resultat per aksje henholdsvis 0,53 kroner og 2,16 kroner for andre kvartal. Egenkapitalavkastningen for andre kvartal 2002 utgjorde 6,1 prosent, mot 26 prosent i andre kvartal Resultatet for andre kvartal ble i stor grad negativt påvirket av utviklingen i aksjemarkedet, som kom til uttrykk gjennom lave inntekter fra aksjerelaterte virksomheter. Bankens investeringsportefølje i aksjer ble nedskrevet med 126 millioner kroner, og Vital fikk et svakt resultat. Den langsiktige investeringen i Storebrand ble skrevet ned med 281 millioner kroner i regnskapet for andre kvartal. Nedskrivningen samsvarer med en verdifastsettelse på 41,80 kroner per aksje, som var kursen per 1. juli. Bakgrunnen for nedskrivningen er det betydelige verdifallet på Storebrand-aksjen i siste del av kvartalet, som ble forsterket i juli. Den øvrige virksomheten viste imidlertid fortsatt god inntektsutvikling i andre kvartal, kostnadene var på et stabilt nivå, og kredittapene var lave. Skandia Asset Management ble offisielt overtatt av DnB 1. juni og lagt inn i det nye forretningsområdet DnB Asset Management. Arbeidet med integreringen av Skandia Asset Management i er kommet godt i gang. Styrene i DnB og Storebrand kom ved utgangen av mai 2002 frem til en integrasjonsavtale som tok sikte på å slå sammen de to konsernene. Gjennom den etterfølgende prosessen ble det imidlertid klart at partene ikke kunne enes om et bytteforhold for aksjene, og DnB besluttet derfor å avslutte prosessen. Ved utgangen av andre kvartal nådde DnB målene for synergieffekter etter fusjonen med Postbanken i Opprinnelig skulle målene nås innen Integrasjonsarbeidet pågår fortsatt, og vil ventelig gi ytterligere rasjonaliseringseffekter. Moody's Investor Service oppgraderte i andre kvartal kredittvurderingen av DnBs langsiktige finansiering fra A1 til Aa3, og vurderingen av DnBs finansielle styrke fra B- til B. Vurderingen ble bekreftet i begynnelsen av juli. INNTEKTER Inntektsutviklingen i første halvår og andre kvartal var sterkt påvirket av utviklingen i aksjemarkedet. Inntektene fra aksjerelatert virksomhet utgjorde i andre kvartal minus 1,6 prosent av samlede inntekter, mens slike inntekter utgjorde 16,5 prosent i andre kvartal 2001 og 13,8 prosent i andre kvartal Til tross for den negative utviklingen i aksjemarkedet har DnB opprettholdt en god inntjening gjennom sin diversifiserte virksomhet. I andre kvartal utgjorde s netto renteinntekter millioner kroner, som var 188 millioner kroner høyere enn i andre kvartal Volumvekst kompenserte for den inntektsmessige virkningen av reduserte marginer, selv om volumveksten var lavere i andre kvartal enn tidligere. Volumveksten ga en økning i netto renteinntekter på 99 millioner kroner. Gjennomsnittlige utlån økte med 12 milliarder kroner fra andre kvartal 2001, mens innskuddene økte med til sammen 9 milliarder kroner. Marginer på kundeutlån og -innskudd ble til sammen redusert med 0,1 prosentpoeng fra andre kvartal 2001 til andre kvartal Nedgangen i renteinntekter som følge av marginreduksjoner var 91 millioner kroner. Det ble i andre kvartal inntektsført 148 millioner kroner i renteinntekter knyttet til oppgjør av et tidligere misligholdt engasjement. Finansieringskostnader for kjøpet av Skandia Asset Management utgjorde 12 millioner kroner i andre kvartal, som representerte én måneds rentebelastning etter overtagelsen 1. juni. Andre driftsinntekter utgjorde 834 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot millioner kroner i andre kvartal Målt i forhold til samlede inntekter utgjorde slike inntekter henholdsvis 28 og 42,6 prosent. Reduksjonen skyldtes spesielt den svake utviklingen i aksjemarkedet. Vitals resultater i andre kvartal 2002 ble preget av den negative utviklingen i aksjemarkedet. I DnBs regnskap ble det i andre kvartal kostnadsført et negativt bidrag på 119 millioner kroner etter goodwillavskrivninger, mot en inntektsføring på 100 millioner kroner i tilsvarende periode i I vurderingen av resultatbidraget fra Vital har DnB tatt hensyn til Vitals mulighet til å dekke deler av et eventuelt underskudd ved bruk av tilleggsavsetninger i årsoppgjørsdisposisjonene. Det er inntektsført millioner kroner fra slike avsetninger. Periodiseringen er i samsvar med reglene for forsikringsselskapers kapitaldekningsberegning som ble innført i oktober Dette er ikke reflektert i Vital Forsikrings eget regnskap for første halvår. Netto provisjonsinntekter fra banktjenester utgjorde 696 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot 683 millioner kroner i andre kvartal Inntektene fra betalingsformidling økte med 18 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal 2002 til tross for at overgangen fra manuelle transaksjoner til nettbanker og elektroniske tjenester påvirket inntektene negativt grunnet lavere enhetspriser.

3 4 Rapport for 2. kvartal 2002 Usikkerhet og sterke svingninger i aksjemarkedene reduserte inntektene fra verdipapirtjenester, emisjoner og verdipapiromsetning med 48 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal Inntektene fra fondsforvaltning økte med 23 millioner kroner. Kjøpet av Skandia Asset Management tilførte DnB 38 millioner kroner i inntekter i juni. Svak verdiutvikling i aksjemarkedene ga tap på egne aksjeinvesteringer på 144 millioner kroner i andre kvartal 2002, mens det i andre kvartal 2001 ble inntektsført 224 millioner kroner, hvorav 216 millioner kroner gjaldt salg av aksjene i Moelven. Netto gevinster fra valuta- og renteinstrumenter utgjorde 209 millioner kroner i andre kvartal 2002, mot 240 millioner kroner i andre kvartal Inntektene må vurderes sammen med renteinntekter fra finansielle instrumenter, som viste en økning på 37 millioner kroner. Samlet var slike inntekter 5 millioner kroner høyere enn i Øvrige driftsinntekter utgjorde 159 millioner kroner i andre kvartal 2002, og var på samme nivå som i andre kvartal Inntektene fra eiendomsmegling økte med 10 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal kvartal 2002, mens inntektene fra tilknyttede selskaper ble redusert med 6 millioner kroner. DRIFTSKOSTNADER Sum driftskostnader utgjorde millioner kroner i andre kvartal 2002, mot millioner kroner i andre kvartal Den ordinære kostnadsgraden eksklusive goodwillavskrivninger utgjorde 66,1 prosent, mot 58,1 prosent året før. Kjøpet av Skandia Asset Management økte de løpende driftskostnadene i juni med ca. 26 millioner kroner. I tillegg kommer goodwillavskrivninger på 12 millioner kroner. Samlet goodwill ved oppkjøpet utgjorde millioner svenske kroner, som vil bli avskrevet over 20 år. Avskrivningstiden er vurdert ut fra verdiene i eksisterende virksomhet. I den overtatte virksomheten ble det identifisert behov for omstilling som har medført avsetninger på 141 millioner kroner som inngår i kostprisen ved kjøpet. Gjennomføring av samordningstiltak mellom Postbanken og DnB ga en reduksjon i kostnadsnivået fra andre kvartal 2001 til andre kvartal 2002 på 39 millioner kroner. Den årlige synergieffekten av tiltakene utgjorde 468 millioner kroner ved utgangen av første halvår 2002, og var over det samlede målet for integrasjonsprosessen. I henhold til planen skal årlige synergieffekter være 464 millioner kroner innen utgangen av Utkontraktering av IT-drift og annen rasjonalisering ga kostnadsreduksjoner i andre kvartal 2002 på 133 millioner kroner, mens innføring av merverdiavgift på tjenester økte kostnadene med rundt 62 millioner kroner i andre kvartal 2002 sammenlignet med kostnadene ett år tidligere. Personalkostnadene økte med 8 millioner kroner fra andre kvartal 2001 til andre kvartal På gjennomsnittsbasis ble bemanningen eksklusive Vital redusert med 155 årsverk, som ga en reduksjon i lønnskostnadene på 15 millioner kroner. Kjøpet av Skandia Asset Management ga en bemanningsøkning på 229 årsverk. Dette økte personalkostnadene med 17 millioner kroner, som tilsvarer kostnadene for juni måned. Bemanningen ved utgangen av andre kvartal 2002 utgjorde årsverk, hvorav 229 årsverk i den overtatte virksomheten. Ved utgangen av andre kvartal 2001 utgjorde bemanningen årsverk. Lønnsoppgjøret økte lønnskostnadene med 36 millioner kroner. Det er forventet at bemanningen vil bli redusert med ytterligere ca. 150 personer i 2002 gjennom bruk av ulike virkemidler og naturlig avgang. I forbindelse med omstillingsprosjektet i ekspedisjonsnettet ble det i andre kvartal kostnadsført 36 millioner kroner i direkte kostnader knyttet til bruk av ulike virkemidler. Det ble også avsatt 20 millioner kroner for ulike omstillingstiltak i DnBs opprinnelige kapitalforvaltningsvirksomhet. TAP OG PROBLEMENGASJEMENTER I andre kvartal ble det kostnadsført netto 87 millioner kroner i tap. Tallet for tilsvarende periode i 2001 var netto tilbakeføring på 101 millioner kroner. Nye tap og tapsavsetninger utgjorde 228 millioner kroner i andre kvartal, mens det ble foretatt tilbakeføring av tidligere tap og tapsavsetninger på til sammen 141 millioner kroner. I tilsvarende periode i 2001 utgjorde nye tap 86 millioner kroner og tilbakeføringer 187 millioner kroner. Tilbakeføringene i andre kvartal 2002 inkluderte 33 millioner kroner som følge av oppgjør av et stort misligholdt engasjement og salg av overtatte eiendeler, mens tilsvarende oppgjør i andre kvartal 2001 medførte tilbakeføringer på 96 millioner kroner. Problemengasjementer, som omfatter misligholdte og tapsutsatte engasjementer, utgjorde ved utgangen av andre kvartal 2,2 milliarder kroner etter fradrag for spesifiserte tapsavsetninger. Slike engasjementer tilsvarte ved utgangen av perioden 0,8 prosent av sum utlån. Tilsvarende tall ved utgangen av 2001 var 2,4 milliarder kroner og 0,8 prosent. Utlånene viste bare en beskjeden vekst, samtidig som porteføljekvaliteten ble opprettholdt. Uspesifiserte tapsavsetninger ble derfor ikke endret, og utgjorde 2,1 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal SKATT Skattekostnaden for første halvår utgjorde 439 millioner kroner, som er 25 prosent av driftsresultat før skatt. Det tilsvarer anslått fremtidig skattenivå for konsernet. FORVALTET KAPITAL OG SPAREMIDLER forvaltet 717 milliarder kroner ved utgangen av første halvår. Eiendeler i konsernets balanse utgjorde 378 milliarder kroner og forvaltede eiendeler i Vital 73 milliarder kroner. Øvrige midler til forvaltning utgjorde til sammen 273 milliarder kroner. Overtakelsen av Skandias kapitalforvaltningsvirksomhet har medført en økning i forvaltede midler som tilsvarte 235 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Utlånsveksten var moderat i andre kvartal. Siden årsskiftet økte netto utlån fra 275,2 til 277,9 milliarder kroner. Veksten i lån sikret med pant i bolig utgjorde 4,8 milliarder kroner. Utlån til bedriftskunder ble i løpet av første halvår redusert med 2,9 milliarder kroner. Styrkingen av den norske kronen i forhold til annen valuta reduserte kroneverdien på lån i balansen med nærmere 8 milliarder i første halvår. Ved halvårsskiftet var 17 prosent av utlånsporteføljen i utenlandsk valuta. En restriktiv kredittpolitikk i DnB kombinert med lavere kredittetterspørsel i markedet bidro til forholdsvis lav utlånsvekst.

4 Rapport for 2. kvartal Ved halvårsskiftet forvaltet sparemidler for til sammen 546 milliarder kroner. Tradisjonelle bankinnskudd utgjorde 199,7 milliarder kroner, mot 191,6 millliarder kroner ved inngangen til året. Innskuddsdekningen utgjorde henholdsvis 71,8 og 69,6 prosent, eller 74,4 og 72 prosent dersom plasseringer i aksjeindeksobligasjoner og lignende instrumenter regnes med. Gjennomsnittlige innskudd utgjorde 199 milliarder kroner i første halvår 2002, mot 186 milliarder kroner i første halvår Innskuddsdekningen på gjennomsnittsbasis utgjorde henholdsvis 71,2 og 70,7 prosent. Etter oppkjøpet av Skandia Asset Management utgjorde fondssparing og diskresjonær forvaltning gjennom DnB henholdsvis 29 og 303 milliarder kroner ved halvårsskiftet. Midler forvaltet på vegne av personkunder utgjorde 23 milliarder kroner, mens institusjonelle kunder stod for 310 milliarder kroner. Andelen av kundemidler i Norge og Sverige var henholdsvis 102 og 231 milliarder kroner. Av fondssparing i DnB var 13 milliarder kroner investert i aksje- og kombinasjonsfond og 16 milliarder kroner i rentefond. Fondsforvaltningsvirksomheten hadde en positiv netto tilgang av kundemidler i første halvår. Økningen gjaldt i stor grad investeringer i rentefond. DnBs markedsandel innenfor fondssparing var ved halvårsskiftet 24,1 prosent i Norge. Forsikringsmessige avsetninger i Vital økte i første halvår fra 65,9 til 68,6 milliarder kroner. Sparing i aksjeindeksobligasjoner utgjorde 7 milliarder kroner ved halvårsskiftet. RISIKOFORHOLD OG KAPITALDEKNING Risikojustert kapital er et felles mål for beregning av risiko i. Tabellen nedenfor viser utviklingen i risikojustert kapital siden første halvår Risikojustert kapitalbehov 30. juni 31. des. 30. juni Beløp i millioner kroner Kredittrisiko Markedsrisiko Likviditetsrisiko Eierrisiko for Vital Operasjonell risiko Annen risiko Sum før diversifikasjon *) Sum etter diversifikasjon *) Tillegg for variasjon i ventede kredittap Beregnet kapitalbehov *) Diversifikasjonseffekten gjelder den risikoreduserende effekten konsernet oppnår ved å arbeide innen flere risikoområder som ikke kan påregnes å medføre uventede tap samtidig. **) Metodejustering har medført at tallene for 31. desember og 30. juni 2001 avviker fra tidligere publiserte tall. Dette gjelder særlig eierrisiko for Vital, som har økt med om lag 700 millioner kroner. Brutto risikojustert kapital økte i andre kvartal 2002 med 1,2 milliarder kroner til 22,3 milliarder kroner. Beregnet kapitalbehov, som tar hensyn til diversifikasjonseffekter mellom risikotypene og inneholder et tillegg for variasjoner i ventede kredittap, gikk opp med 0,9 milliarder kroner til 19,9 milliarder. Sammenholdt med konsernets egenkapital og kjernekapital viser beregningene at konsernet er godt kapitalisert. Risikojustert kapital for operasjonell risiko økte med 980 millioner kroner som følge av at virksomheten i Skandia Asset Management ble overtatt i kvartalet. Diversifikasjon i forhold til øvrige risiki reduserer nettoeffekten på konsernets beregnede kapitalbehov til om lag 0,4 milliarder kroner. Eierrisiko for Vital økte moderat gjennom kvartalet, men var på et høyt nivå. Nedgang i aksjekurser i Norge og internasjonalt medførte at Vital fikk et underskudd i regnskapet. I årsregnskapet vil Vital kunne anvende 1,3 milliarder av tilleggsavsetningene på i alt 2,4 milliarder kroner for å dekke underskudd for første halvår. Økningen i risiko ble imidlertid dempet gjennom lavere aksjeandel, som ble redusert fra 22 til 19 prosent. Investeringer i aksjer utgjorde ved utgangen av andre kvartal 13,1 milliarder kroner. Det ble ved slutten av juni kjøpt salgsopsjoner for underliggende verdier på 5 milliarder kroner knyttet til utviklingen i internasjonale aksjeindekser. Dette har redusert eierrisiko for Vital vesentlig. Kvaliteten på konsernets kreditteksponering er fortsatt tilfredsstillende. Volumet av engasjementer som følges særlig nøye viste en mindre økning i kvartalet, men ligger lavere enn ved siste årsskifte. Problemengasjementer fratrukket tapsavsetninger utgjorde 0,8 prosent av utlånsmassen, som var på samme nivå som i de siste kvartalene. Årlige normaliserte tap ble beregnet til 0,33 prosent av balanseførte netto utlån. Tilsvarende tall var 0,32 prosent ved årsskiftet og ved utgangen av første kvartal. Nedgangen i risikojustert kapital for markedsrisiko på 0,2 milliarder kroner skyldtes reduserte rammer for renterisiko og lavere eksponering i egenkapitalinstrumenter som følge av verdifall. For likviditetsrisiko var det ingen endring av betydning i andre kvartal. Beregningsgrunnlaget for den formelle kapitaldekningen var 310,2 milliarder kroner ved utgangen av andre kvartal, som var en reduksjon på 5,1 millarder kroner i kvartalet. En sterkere norsk krone medførte en reduksjon av beregningsgrunnlaget for eiendeler i valuta på 10 milliarder kroner. Det var også en reduksjon i beregningsgrunnlaget for Vital. Kjernekapitalen i ble på grunn av oppkjøpet av Skandia Asset Management redusert med millioner kroner gjennom fradrag for goodwill. Kjernekapitalen for DnBkonsernet utgjorde 7,9 prosent, mens samlet kapitaldekning utgjorde 10 prosent. Dersom femti prosent av resultatet tas med i beregningene, øker dekningsgradene med ca. 0,2 prosentpoeng. Ved begynnelsen av året utgjorde kjernekapitaldekningen henholdsvis 8,8 og 11,4 prosent. Vital hadde ved utgangen av andre kvartal en kapitaldekning på 13,1 prosent. UTSIKTER FOR RESTEN AV ÅRET Til tross for en turbulent utvikling i finansmarkedene i andre kvartal var det positive trekk i realøkonomien. Konjunkturindikatorene understøtter bildet av en moderat økonomisk oppgang, og anslagene for vekst i verdensøkonomien har blitt

5 6 Rapport for 2. kvartal 2002 oppjustert. Det er imidlertid knyttet betydelig usikkerhet til hvor sterk den økonomiske oppgangen vil bli. Utviklingen i aksjemarkedet har vært preget av svakere resultater enn ventet fra flere store selskaper, samtidig som problemene i USA vedrørende store bedrifters regnskaper har bidratt til økt usikkerhet om prisingen på amerikanske aksjer. I Norge er eksportrettet industris stilling utsatt på grunn av både høy rente og høy kronekurs. Sterkt press i innenlandsk etterspørsel har ført til større lønnsøkninger enn hos handelspartnerne. Norges Bank gjennomførte 3. juli en oppjustering av rentenivået med 0,5 prosentpoeng som følge av inflasjonsfaren og presset i norsk økonomi. DnB legger til grunn at aksjemarkedene må forventes å stabilisere seg over tid og etter hvert vise en forsiktig positiv utvikling. Samtidig er det grunn til å vente at kredittveksten i næringslivet vil øke noe. Derimot må det antas at husholdningene vil få en lavere vekst i sin kredittetterspørsel. Økt usikkerhet i internasjonal og norsk økonomi vil ventelig føre til høyere utlånsmarginer over tid, men samtidig ventes det at tap og mislighold vil øke noe. DnB vil tillegge risikostyring og forbedring av porteføljen stor vekt og prioritere kvalitet fremfor vekst innen kredittområdet. Det har i løpet av de siste månedene vært et skift fra sparing i fond og forsikring til tradisjonell banksparing. Det er imidlertid grunn til å anta at dette bildet vil bli endret etter hvert som markedet normaliserer seg. DnB vil fortsatt følge den strukturelle utviklingen i finansnæringen nøye, både i Norge og internasjonalt. Konsernet vektlegger aksjonærenes interesser foran andre hensyn i vurderinger av mulige strategiske disposisjoner. FORRETNINGSOMRÅDENE er fra januar 2002 organisert i fem forretningsområder i tillegg til stabs- og støttefunksjoner. Organiseringen av forretningsområdene er innrettet mot kundegrupper eller produkter, hvor hvert område har fullt resultatansvar for sin virksomhet. Det er utarbeidet differensierte mål for forretningsområdene som til sammen skal bidra til at når de mål som er satt i forhold til egenkapitalavkastning og kostnadsdekning. Kapitalforvaltningsområdet ble utskilt som eget forretningsområde under navnet DnB Asset Management i januar etter at det var inngått en avtale med Skandia om overtakelse av kapitalforvaltningsvirksomheten. Området har benyttet første halvår til å forberede den nye organisasjonen i påvente av formell godkjenning fra berørte myndigheter. Siste godkjenning ble gitt 29. mai, og den overtatte virksomheten er tatt med i regnskapet fra 1. juni Bedriftskundeområdet Bedriftskundeområdet betjener storkunder, shippingkunder og små og mellomstore bedrifter gjennom sentrale enheter, datterselskaper, 11 finanssentre og 125 regionale kontorer i Norge, samt gjennom utenlandske filialer. I første halvår fortsatte Bedriftskundeområdet arbeidet med å videreutvikle Internett-løsninger. Ny nettbasert løsning for kredittinformasjon ble introdusert, og flere modellverktøy ble gjort tilgjengelige via Internett. DnB.no/bedrift fikk en sterk økning i antall besøk. Samlet resultat før tap og skatt utgjorde millioner kroner i første halvår, mot millioner kroner ett år tidligere. Resultatet skyldtes vekst i takt med markedet og forbedret drift, samt inntekter i forbindelse med innfrielse av et misligholdt lån, som ga 148 millioner kroner i renteinntekter og 28 millioner kroner i tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger. I resultatet for første halvår 2001 inngikk store engangsinntekter i forbindelse med blant annet forsikringsoppgjør og salg av Postbankens Betalingssentral og investeringen i Moelven, som til sammen utgjorde 240 millioner kroner. Kredittveksten til næringslivet har avtatt det siste året, og Bedriftskundeområdet opplever lavere etterspørsel etter finansiering. De siste tolv månedene økte utlån og garantier med 6,5 milliarder kroner, eller 4 prosent, justert for valutakursendringer. I tillegg ble det i første halvår arrangert syndikat-, sertifikat- og obligasjonslån for til sammen 44 milliarder kroner, som er på samme nivå som første halvår i fjor. Kvaliteten i kredittporteføljen viser en fortsatt stabil utvikling. Ny kredittgivning rettes mot kunder med lav kredittrisiko. Bedriftskundeområdet resultatførte netto tilbakeføringer av tidligere tapsavsetninger i første halvår med 81 millioner kroner. Beløpet inkluderer salg av en misligholdsportefølje i DnB Finans i første kvartal. Innskuddsveksten fra næringslivet er betydelig redusert siste år. Bedriftskundeområdet oppnådde likevel en vekst i innskudd på 7,5 prosent fra tilsvarende periode i fjor. Rentemarginen var fortsatt under press på grunn av sterk innenlandsk konkurranse. Høyere volumer bidro til at netto renteinntekter likevel viste en økning på 2,4 prosent fra 2001 når spesielle poster holdes utenom beregningen. Andre driftsinntekter, justert for spesielle poster, økte med 1,7 prosent fra første halvår 2001 i en periode preget av vanskelige kapitalmarkeder. Veksten skyldtes høyere garantiprovisjoner, større bidrag fra salg av valuta- og renteprodukter, samt flere gjennomførte corporate finance- oppdrag. Kostnadene ble redusert med 3,9 prosent i forhold til første halvår Dette skyldtes blant annet positive effekter av integrasjonsarbeidet med Postbanken og streng kostnadsstyring. DnB Finans AS hadde et resultat før skatt på 196 millioner kroner i første halvår Resultatforbedringen på 108 millioner kroner skyldtes forbedret drift og engangseffekt fra salg av en misligholdsportefølje. Personkundeområdet Personkundeområdet betjener personkunder og småbedrifter via merkenavnene DnB, Postbanken og Vital. Nettbanker, telefonbanker, et landsdekkende nett av salgskontorer, Bank i Butikk-løsninger, postnettet, Postbanken Eiendomsmegling, DnB Eiendom og DnB Kort er de viktigste betjeningskanalene. I løpet av første halvår fullførte Posten sin omgjøring av postkontorer til Post i Butikk-løsninger. Gjennom denne satsingen var det ved halvårsskiftet ca butikker i Norge hvor kunder kunne få utført banktjenester. I første halvår markedsførte DnB og Telenor tjenesten SmartPay, som er en sikker elektronisk løsning for betaling blant annet via mobiltelefon. Samtidig ble det introdusert nettbankløsninger tilpasset bankens ungdomsprogram Intro. Fra høsten vil førstehjemslån til ungdom bli tilbudt til gunstige betingelser. Sammen med gunstige renter på BoligSparing for

6 Rapport for 2. kvartal Ungdom vil DnB og Postbanken bedre sitt tilbud til dette segmentet. Inntektssiden i regnskapet for første halvår bar preg av lavere børsverdier og mindre etterspørsel etter fond, mens salg av indekserte produkter viste svært gode resultater i perioden. Salg av Bankinnskudd Med Aksjeavkastning i Postbanken var 819 millioner kroner i første halvår, mot 85 millioner kroner i tilsvarende periode året før. I DnB ble det solgt indekserte spareprodukter for 482 millioner kroner i første halvår Innenfor utlåns-, kreditt- og depotområdene pågår et kontinuerlig effektiviseringsarbeid. Postbanken lanserte elektronisk søknad om boliglån over Internett i april, og ved halvårsskiftet ble det behandlet ca. 250 saker per dag fra postkanalene, mens 150 saker per uke ble mottatt direkte fra kunder. Over av Postbankens nettbankkunder hadde ved halvårsskiftet akseptert tilbudet om formidling av blant annet kontoutskrifter fra banken via elektronisk post. Personkundeområdet oppnådde i første halvår et driftsresultat før skatt på 451 millioner kroner, mot 444 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. I fjorårets resultat inngikk en gevinst på 147 millioner kroner fra salg av Postbankens Betalingssentral. Reduserte rentemarginer ble kompensert av økte utlåns- og innskuddsvolumer og førte til at samlede netto renteinntekter økte med 53 millioner kroner. Andre ordinære driftsinntekter var på samme nivå som i første halvår En stram kostnadsstyring medførte at kostnadene var på linje med fjoråret til tross for innføring av merverdiavgift på en rekke tjenester fra 1. juli Personkundeområdet startet i første halvår en omstillingsprosess som sikter mot et betydelig kompetanseskift. Ved utgangen av første halvår hadde 165 personer inngått avtale med banken om fratredelse på gunstige vilkår. DnB Markets DnB Markets er Norges største verdipapirforetak og tilbyr kunder et bredt spekter av verdipapir- og investeringstjenester. Forretningsområdet betjener markedet fra 11 byer i Norge, filialer i London, New York og Singapore samt over Internett. DnB Markets oppnådde et godt resultat i første halvår under krevende markedsforhold. Driftsresultat før tap og skatt utgjorde 479 millioner kroner, mot 559 millioner kroner ett år tidligere. Verdifall og redusert aktivitet i aksjemarkedene medførte lavere inntekter fra corporate finance, aksjeomsetning og verdipapirtjenester. Dette ble delvis oppveid av gode resultater fra handel med valuta, renteinstrumenter og strukturerte produkter. Samlede inntekter utgjorde 940 millioner kroner, mot millioner i første halvår DnB Markets har ca. 30 prosent av inntektene i norske verdipapirforetak. Kundeinntekter fra valuta og rentederivater økte til 296 millioner kroner, fra 262 millioner i samme periode i Det var vekst i omsetning og inntekter for både valuta og renteprodukter. Store endringer i valutakursene gjennom halvåret, med betydelig styrking av den norske kronen og høyere norske pengemarkedsrenter, medførte økt interesse fra kunder for rådgivning og styring vedrørende valuta- og renteeksponering. Kundeinntekter fra salg og omsetning av verdipapirer og andre investeringsprodukter utgjorde 168 millioner kroner, mot 198 millioner i første halvår Reduksjonen skyldtes svak aktivitet i markedet for aksjer og aksjerelaterte produkter. Oslo Børs' aksjeomsetning ble redusert med mer enn 25 prosent sammenlignet med første halvår Reduksjonen var særlig stor i andre kvartal. DnB opprettholdt sin ledende posisjon innen strukturerte spareprodukter. Tidsskriftet Euromoney kåret DnB Markets til Best Equities House i Norge Kundeinntekter fra corporate finance-tjenester utgjorde 97 millioner kroner, mot 115 millioner kroner i første halvår Det var generelt lav aktivitet i markedet i perioden, mens Statoil-delprivatiseringen bidro positivt i DnB Markets gjennomførte i andre kvartal børsintroduksjoner for Q-Free ASA og Lerøy Seafood Group ASA, samt flere aksjeemisjoner og rådgivningsoppdrag. Kundeinntekter fra salg av verdipapiradministrative tjenester var 76 millioner kroner, mot 97 millioner i første halvår Lavere markedsverdier samt redusert første- og annenhåndsaktivitet i aksjemarkedene bidro til reduserte inntekter. I andre kvartal ble det lansert ny generalforsamlingstjeneste for selskaper. Inntekter fra market making og annen egenhandel utgjorde 260 millioner kroner, mot 294 millioner i samme periode Det var gode resultater spesielt innen norske renter og valutahandel. Den lave markedsrisikoprofilen ble videreført. Livsforsikringsområdet - Vital Livsforsikringsområdet i DnB, som består av selskapene Vital Forsikring ASA og Vital Link AS, utvikler, selger og leverer forsikrings- og spareprodukter til foretak og privatpersoner. De urolige finansmarkedene i andre kvartal preget finansavkastningen til Vital Forsikring for første halvår. Den verdijusterte avkastningen ble minus 0,3 prosent, mens den bokførte avkastningen ble minus 0,2 prosent. Resultat etter skatt og forutsatt anvendelse av tilleggsavsetninger med millioner kroner ble 17 millioner kroner hittil i år. Premieinntektene for Vital Forsikring og Vital Link før overføringer fra andre selskaper ble millioner kroner, som var en økning på 753 millioner fra første halvår Vital fikk overført millioner kroner gjennom flytting av forsikringsordninger fra andre selskaper i første halvår, mot millioner i første halvår Nedgangen i forhold til 2001 skyldtes at Vital fikk overført flere store forsikringsordninger fra andre selskaper i første halvår Totale premieinntekter ble millioner kroner, mot millioner året før. Samlede kundemidler til forvaltning utgjorde millioner kroner, mot millioner kroner per 31. desember Vital Forsikrings soliditetskapital som kan benyttes til å oppfylle avkastningsgarantien på forsikringsmidlene, utgjorde millioner kroner ved utgangen av første halvår, mot millioner kroner ved årsskiftet. Bufferkapitalen ut over kapitaldekningskravet på 8 prosent utgjorde millioner kroner per 30. juni Kapitaldekningen var 13,1 prosent, mot 13 prosent ved årsskiftet. Vitals markedsposisjon har også i 2002 vist en positiv utvikling, og markedsandelen av forvaltede kundemidler var i første kvartal 19,4 prosent, mot 18,9 prosent ved årsskiftet. Vital Link og Acta Link hadde ved utgangen av første kvartal en samlet markedsandel for premieinntekter på 30,2 prosent. Finansmarkedene og spesielt aksjemarkedene har vært volatile også etter halvårsskiftet. På bakgrunn av de svingninger

Rapport for 2. kvartal 2001

Rapport for 2. kvartal 2001 1984 Rapport for 2. kvartal 2001 Rapport for 2. kvartal 2001 hadde en god utvikling i første halvår og andre kvartal 2001. Resultatene var de høyeste noen sinne. Den ordinære driften var tilfredsstillende

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2001

Rapport for 1. kvartal 2001 1984 Rapport for 1. kvartal 2001 Rapport for 1. kvartal 2001 DnB hadde solid resultatfremgang i første kvartal, til tross for den dårlige utviklingen i aksjemarkedene. Ved å tilby andre produkter oppnådde

Detaljer

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert)

DNB- KONSERNET. Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Q2 DNB- KONSERNET Rapport for 2. kvartal og 1. halvår 2015 (Urevidert) Hovedtall Resultatregnskap 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår Året Beløp i millioner kroner 2015 2014 2015 2014 2014 Netto

Detaljer

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE

Styret tar sikte på å videreutvikle Kreditkassen som selvstendig bank, samtidig som ulike struk- GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE GODT RESULTAT BEDRET LØNNSOMHET ØKT UTBYTTE Kreditkassenkonsernets resultat etter tap og skatter i utgjorde 2 477 mill. kroner (1 961 mill. kroner). Resultatet tilsvarer 4,49 kroner (3,55 kroner) pr. aksje,

Detaljer

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09.

Finansiell kalender 2000: 1. kvartal 2000: 3. mai, kl. 09.00 2. kvartal 2000: 9. august, kl. 09.00 3. kvartal 2000: 1. november, kl. 09. Å R S R A P P O R T 1999 Kreditkassen er et av Norges største finanskonsern med en forvaltningskapital på 211 mrd. kroner ved utgangen av 1999. Kreditkassen er totalleverandør av finansielle tjenester.

Detaljer

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA

Årsrapport 2007. Bolig- og Næringsbanken ASA Årsrapport 2007 Bolig- og Næringsbanken ASA innhold Årsberetning...4 Resultatregnskap... 14 Balanse... 15 Endring i egenkapital... 16 Kontantstrømanalyse... 17 Noter 1 Regnskapsprinsipper....18 2 Renteinntekter

Detaljer

Side Styrets beretning Hovedtall

Side Styrets beretning Hovedtall Kvartalsregnskap Side Styrets beretning Hovedtall 3 11 Resultatregnskap 12 Balanse 13 Endring i egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling 15 Noter til regnskapet 16-26 Resultat fra kvartalsregnskapene Kontaktinformasjon

Detaljer

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1

SpareBank 1 SR-Bank Konsernet Urevidert 1 SpareBank 1 SR-Bank et Urevidert 1 Kvartalsregnskap 4. kvartal 2014 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Kvartalsregnskap 1. kvartal 2015 Hovedtall... 3 Styrets beretning... 4 Resultatregnskap... 13 Balanse... 14 Endring i egenkapital... 15 Kontantstrømoppstilling... 16 Noter til regnskapet... 17-27 Note

Detaljer

Meget godt resultat bygget på solid drift

Meget godt resultat bygget på solid drift Side 1 Meget godt resultat bygget på solid drift 3. kvartal 2010 Resultat før skatt: 386 mill kr (503 mill kr) Egenkapitalavkastning etter skatt 14,3 % (25,2 %) Nedskrivning på utlån: 43 mill kr (85 mill

Detaljer

BNbanks forretningsstrategi

BNbanks forretningsstrategi Årsrapport 1999 BNbanks forretningsstrategi Det overordnede mål for konsernets samlede virksomhet er å oppnå best mulig avkastning på egenkapitalen innenfor egen forretningsidé, gjeldende lovverk og andre

Detaljer

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Årsrapport 2001 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge er en del av Nordea. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen fire forretningsområder: Retail Banking, Asset

Detaljer

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994

Året 1998. Finansielle hovedtall for BNbank-konsernet 1998 1997 1996 1995 1994 Året 1998 Egenkapitalrentabilitet på 9,2 prosent. Årsoverskuddet ble på 134 millioner kroner, en forbedring på 24 millioner kroner i forhold til foregående år. Rendyrking av kjernevirksomheten styrket

Detaljer

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø.

Innhold. Generalforsamling Ordinær generalforsamling holdes torsdag 25. april 2002 på Rica Hotel Bodø. Årsrapport 2001 Innhold Nordlandsbanken i korte trekk.............. 1 Nordlandsbanken i år 2001................ 2 Hovedtall............................ 3 Årsberetning 2001...................... 4 Resultatregnskap.......................

Detaljer

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA

RappoRt. 3. kvartal. BN Bank ASA RappoRt 3. kvartal 2009 BN Bank ASA innhold Styrets beretning...4 Nøkkeltall konsern... 11 Resultatregnskap konsern... 12 Balanse konsern... 13 Endring i egenkapital konsern...14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån og warrants

Prospekt for obligasjonslån og warrants Prospekt for obligasjonslån og warrants DnB NOR Bank ASA Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 22. oktober 2007 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 45 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån DnB NOR Bank ASA, prospekt av 26. oktober 2006 REGISTRERINGSDOKUMENT Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 DnB NOR

Detaljer

Prospekt for obligasjonslån

Prospekt for obligasjonslån Prospekt for obligasjonslån Registreringsdokument Tilrettelegger Oslo, 26. oktober 2006 Utarbeidet av DnB NOR Markets 1 av 47 Viktig informasjon* Registreringsdokumentet har blitt utarbeidet i forbindelse

Detaljer

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent

Året 1996. Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent Året 1996 Avkastningen på BNbankaksjen var 42 prosent BNbank delte ut hele disposisjonsfondet på 500 millioner kroner til aksjonærene, tilsvarende kroner 51,25 pr. aksje Utlånsvekst på ni prosent utlånsvolumet

Detaljer

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003

Årsresultat 2002. Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Helsinki, København, Oslo, Stockholm, 19. februar 2003 Årsresultat 2002 Forbedrede resultater i fjerde kvartal Driftsresultatet opp 12 % Samlede inntekter økte 4 %; høyere netto renteinntekter og provisjonsinntekter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge

Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Årsrapport 2003 Nordea Bank Norge Nordea Bank Norge ASA er en del av Nordea konsernet. Nordea er det ledende finanskonsernet i Norden og Østersjø-regionen og opererer innen tre forretningsområder: Retail

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44

Å R S R A P P O R T 2 0 0 4. Fokus Bank, Årsrapport 2004, side 1/44 Å R S R A P P O R T 2 0 0 4 Fokus Bank, Årsrapport, side 1/44 ÅRSRAPPORT - I KORTE TREKK Fokus Bank-konsernet har gjennom året erfart en tiltakende forretningsmessig aktivitet. - Utlånsvekst på 19 prosent

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2006 128. REGNSKAPSÅR INNHOLD Styrets årsberetning 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømanalyse 16 Regnskapsprinsipper 17 Noter til regnskapet 19 Nøkkeltall 34 Revisjonsberetning,

Detaljer

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro

God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro Side 1 God underliggende drift, men resultatet preges av internasjonal uro 3. kvartal 2011 Resultat før skatt: 253 mill kroner (386 mill kroner) Resultat etter skatt: 174 mill kroner (300 mill kroner)

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet

Innhold. Nøkkeltall. Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon. SpareBank 1 samarbeidet Årsrapport 97 Innhold Nøkkeltall Arne Norheim: «Blir også Finans-Norge et annerledesland?» SpareBank 1 SR-Bank s visjon SpareBank 1 samarbeidet Lokal spesialkompetanse til distriktets næringsliv Styrets

Detaljer

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000

Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset. Årsrapport 2000 Idé og design: PRINTERS Foto: Petter Hegre Studio Trykk: Bryne Offset Årsrapport 2000 Innhold 2 Banken og virksomheten 3 Større begivenheter i 2000 4 Hovedpunkter 5 Hovedtall 6 En kundestyrt sparebank

Detaljer

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet

Innholdsfortegnelse. s.1 Administrerende banksjefs kommentar. STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet Årsrapport 2008 Innholdsfortegnelse s.1 Administrerende banksjefs kommentar STYRETS ÅRSBERETNING s. 3 Innledning s. 6 Redegjørelse for årsregnskapet REGNSKAP s. 18 Resultatregnskap s. 19 Balanse s. 20

Detaljer

Holla og Lunde Sparebank

Holla og Lunde Sparebank Holla og Lunde Sparebank Styrets årsberetning for 2010 Holla og Lunde Sparebank er en lokal og selvstendig sparebank med forankring i Midt-Telemark. Banken er godt posisjonert for lønnsom vekst gjennom

Detaljer

Sparebanken Vest første kvartal 2010

Sparebanken Vest første kvartal 2010 Sparebanken Vest første kvartal 2010 Hovedtrekk Sterk resultatvekst i første kvartal resultat før skatt 206 (30) mkr Vekst i nominell rentenetto; forbedring i finansielle instrumenter, moderate nedskrivninger

Detaljer