FINNMARK FRU BRETT 'KRETS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FINNMARK FRU BRETT 'KRETS"

Transkript

1 I FINNMARK FRU BRETT 'KRETS FINNMARK FRIIDRETTSKRETS 15. ORDINÆRE KRETSTING PÅ PIAS I LAKSELV, 28. FEBRUAR 2009 Program - 15 ordinære kretsting i Lakselv Kl Sak 1 Åpning vlleder Sak 2 Godkjenning av fremmøtte representanter Sak 3 Valg av tingets funskjonærer. Sak 4 Godkjenning av saksliste og forretningsorden Kl Pause Kl Sak 4 Styrets beretning Sak 5 Dommerutvalgets beretning Kl K Lunsj Kl Sak 6 Regnskap Sak 7 kontingent 2009/2010 Kl Sak 8 Innkomne forslag Kl Kaffepause Kl Sak 9 Handlingsplan og budsjett for Kl Sak 10 Valg Kl Sak 11 Tid og sted for neste kretsting Kl 1700 Avslutning og hjemreise Sak 1 : Apning Leder åpnet med å ønske alle fremmøtte velkommen til det 15. kretsting. Spesielt ble gjestene ønsket velkommen. Disse var: Tore Hordnes fra NFIF Ingrid Steinlein fra FIK Morten Trane som nyansatt utviklingskonsulent for de 3 nordlige kretsene. Sak 2 : Opprop og godkjenning av fullmakter

2 2 Innstilling : Alle fremmøtte representanter blir godkjent. Vedtak : Alle representanter fra klubbene ble godkjent Sak 3 : Valg av tingets funksjonærer Vedtak : 2.1 Møteleder: Peter Prytz ble valgt. 2.2 Møtesekretær: Rudi Larsen ble valgt 2.3 To til å undertegne tingprotokollen: Paul Undheim og Simon Karlsen ble valgt 2.4 Som redaksjonskomite velges : Ingen valg 2.5 Som tellekorps velges : Ingen valg 2.6 Som reisefordelingskomite velges : Ingen valg Sak 4 : Godkjenning av saksliste og forretningsorden Sak 1: Åpning Sak 2: Opprop og godkjenning av fullmakter Sak 3: Valg av tingets funksjonærer Sak 4: Godkjenning av innkalling og forretningsorden Sak 5: Styrets og de tingvalgte utvalgenes beretninger Sak 6: Regnskap for perioden Sak 7: Kontingent for 2009 og 2010 Sak 8: innkomne forslag Sak 9: Handlingsplan og budsjett for perioden Sak 10: Valg Sak 11: Tid og sted for kretstinget 2011 Forretningsorden: Tinget ledes av en valgt dirigent. Protokollen føres av en valgt sekretær. Taletid begrenses til 3 min for innlegg og 2 min for replikk. Innledningsforedrag er unntatt fra tidsbegrensningene. Voteringsforslag skal være innlevert møteleder skriftlig og undertegnet før strek er satt. Alle vedtak gjøres med alminnelig flertall, unntatt for valg, og med de unntak som fridrettskretsens lov fastsetter. Hver representant har sin stemme, sin egen. Vedtak: Fremlagte saksliste og forretningsorden ble enstemmig godkjent. En del klubber hadde ikke mottatt innkallingen fra styret. Ved neste korsvei skal mail adresser sjekkes før innkalling sendes ut. Sak 5 : Styrets og de tingvalgte utvalgenes beretninger Sak 5. 1: Kretsstyrets beretning for perioden :

3 3 Ordstyrer Peter Prytz gjennomgikk beretningen og ble underveis supplert av kretsens leder. Det ble bemerket at så å si alle midler i kretsen blir brukt til aktiviteter. Styret prøver bevist å legge møtene til idrettssamlinger for å holde kostnadene nede. Sportslig nestleder supplerte med den idrettslige aktiviteten som hadde vært i perioden. Nestleder gjennomgikk Portugal samlingen. Fra utviklingskonsulenten ble det skrytt av det arbeidet som kretsen driver innenfor aktiv idrett. Det var stor enighet om at den satsningen man hadde valgt var rett og at det var en fin balanse mellom samlinger, stevner og den aktive idretten som drives rundt i fylket. Tore Hordnes tok opp dette med hvor viktig det er at alle idrettsarrangement blir approbert og at resultater blir sendt inn, dette for å synliggjøre aktiviteten i kretsen. Styret viderebringer dette ut til lagene. Peter Prytz nevnte at FIK/Stein har vært pilotklubb for å jobbe aktiv mot funksjonshemmede. I tillegg har klubben arrangert NM i mangekamp i Banedekket i Hammerfest fikk også nytt toppdekke i forbindelse med NM. Dette med friplassen ble tatt opp og Morten Trane tipset om 2 personer som jobbet med dette anlegget. Her kan det være tips å hente. Fra idrettskretsen ble det tatt opp den labre aktiviteten i Øst-fylket. Her må det en bevist satsing gjennom kretsapparatet. Kretstyrets beretning ble vedtatt med de tilleggskommentarene som kom under møtet. Sak 5. 2: Dommerutvalgets beretning for perioden : Det ble bemerket at leder ikke hadde fått innkalling til dommerkurs. Dette ble tilbakevist av tinget. Fra sentralt hold jobbes det med å få etablert dommerkurs som er nettbasert. Foreløpig har dette stoppet opp i NIF-IT. Jobbes videre med å få dette etablert. Vedtak : Dommerutvalgets beretning ble vedtatt med kommentarer. Tinget tok pause mens Tore Hordnes fortalte litt om samarbeidet med Finnmark friidrettskrets. Skrøt av godt samarbeid og dyktige medarbeidere. Nevnte at 2008 var et bra friidrettsår for Norge med gullet til Andreas Torkildsen som hovedpunkt. Innenfor fridretten er det nå veldig mange bra juniorer som banker på og økonomien er bra. Tore tok også opp dette med at nye lag innenfor mosjon er tatt opp i kretsen. Dette vil bidra med noen kroner til kretskassen. Nevnte også at forbundet vil satse sterkt på kretsene. Blant annet den viktige jobben som den nyansatte utviklingskonsulenten skal bidra med. Ny logo for hele friidrettsfamilien er forhåpentligvis på plass snart. Ingrid Steinlein fra finnmark idrettskrets nevnte at hun hadde Porsanger og Alta som kontakt kommuner.

4 4 Innstilling : Fremlagte beretninger for kretsstyret og dommerutvalget for tingperioden vedtas av tinget. Vedtak: Beretningene ble vedtatt med alle kommentarer. Sak 6 : Regnskap for perioden Sak 6.1: Revisjonsrapport og regnskap for 2007, se vedlegg. Sak 6.2: Revisjonsrapport og regnskap for 2008, se vedlegg. Regnskap for 2007/2008 ble gjennomgått av leder. Gikk også gjennom revisjonsbertningene om regnskapet. Innstilling : Reviderte regnskap for 2007 og 2008 vedtas av tinget Vedtak: Regnskap ble enstemmig godkjent. Sak 7 : Kontingent for 2009 og 2010 Leder gikk gjennom de nye satsene som er foreslått fra kretsstyret. Følgende forslag fremlegges av styret: 0-14 medlemmer Kr medlemmer medlemmer Over 50 medlemmer Nye lag - første året 0 Innstilling : Forslaget vedtas av tinget. Vedtak: Kontingent for 2009/2010 ble enstemmig vedtatt. Sak 8 : Innkomne forslag: Fra styret: Sak 8.1: " Fokusområder' i perioden for FFIK. Diskusjon og eventult oversendes det nye styre. Vedlegg: Forslag på Fokusområder for Innstilling : Fremlagte forslag vedtas og oversendes styre for videre arbeid. Sak 8.4: Arbeidsområder for nyansatt utviklingskonsulent (UK) i Nord- Norge. Diskusjon på tinget Vedlegg: Handlingsplan utarbeidet av UK Det ble gjennomført en nøye debatt om hvilke fokusområder kretsen skal ha fremover. Sak 8.1 og 8.4 ble gjennomgått sammen. Følgende innspill kom frem:

5 5 Det skal oppretts kontakt med 2 skoler i Øst-Finnmark for å få innpass med friidrett. Media må tas med på dette arbeidet. Kjøres kurs for lærere. Thormod Holti viktig aktør å ha med seg. Det oppfordres til at styret avsetter en del midler til dette. Få til en mer synliggjøring av friidretten i Finnmark. Gjøre treninger mer tøff og interessant. Informere pressen. Innby skoler til stevner for gratis deltakelse for moderklubb. Søke sponsorer. Tinget vedtok at styret skal jobbe videre med denne saken i lag med utviklingskonsulenten. Sak 8.2: Kretsrekorder 2007 og 2008 Vedlegg: Oversikt over kretsrekorder Innstilling : Kretsrekordene vedtas Vedtak: Tore Hognes oppfordret sterkt til at kretsen må følge de vedtatte bestemmelsen for barneidrett. Dette innebærer at ingen under 12 år skal rangeres. I tillegg medfører dette at bestenoteringer og rekorder skal strykes. Vedtak: Tinget vedtok enstemmig at de vedtatt reglene innenfor barneidrett skal følges av alle lag i kretsen. Sak 8.3: 1000 poengs resultater Vedlegg: Oversikt fra styre Innstilling : Oversendes det nye styre for videre behandling og utdeling av pokaler. Vedtak: Tinget vedtok innstillingen. Sak 9 : Handlingsplan og budsjett for perioden Sak 9.1: Forslag til Handlingsplan for perioden , se eget vedlegg. Sak 9.2: Forslag til budsjett for perioden , se eget vedlegg. Innstilling : Sak 9.1 Handlingsplan for vedtas med eventuelle tillegg fra tinget. Handlingsplanen ble gjennomgått av leder. Følgende innspill ble fremsatt: Plan bør revideres. Få til kretsutviklingsarbeidet. Utpeke person som skal være anleggsansvarlig.

6 6 Utviklingskonsulent lager et opplegg og fremlegger dette for det nye styret. Her skal det fremgå hva det enkelte styremedlem skal jobbe med fremover. Vedtak : Tinget vedtok at styret får i oppdrag å utarbeide ny handlingsplan etter innspill fra tinget. Planen skal gjenspeile det arbeid som er gjort i forhold til plan for Nord-Norge. Planen skal sendes ut på høring til lagene. Sak 9.2 Budsjett for Leder la frem forslag til nytt budsjett for kretsen i , Tore Hordnes informerte litt om forslag på å kutte ut reisefordelingen ved deltakelse i nasjonale mesterskap. Vedtak: Tinget vedtar det fremlagte budsjett. Sak 10: Valg Sak 10.1 Valg til kretsstyre og underutvalg. Valgkomiteens innstilling til nytt kretsstyre: Leder: Rudi Larsen Organisatorisk 1. NL: Vidar Nilsen Sportslig 2. NL: Rolf Rantala Styremedlem: Doris Norbye Styremedlemlungd: Ingvild Tvare 1. Vara: Jørn Kristiansen 2. vara/ungdom: Thais do Nascimento Dommerautorisasjonsutvalget: Leder: Peter Prydz Medlem: Thormod Holti Medlem: Johan Storaunet Vara: Paul Undheim Vara. Vidar Nilsen Revisor: Stein Østmo og Rolf Kåre Jensen Vara: Styret for fullmakt å oppnevne 2 stk vara Serieoppmann : Svein Bratland Valgkomitee: Leder: Peter Prydz; FIK Stein Medlem: Lisbeth Myrvang, Porsanger IL Tor Børge Lekang, Alta IF Vedtak: Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

7 7 Sak Representanter til: Sak Norges Friidrettsforbunds ting Haugesund mars Innstilling : Leder og 1. nestleder Vedtak : Tinget vedtar innstilling fra styret. Sak To representanter til Nord-Norges Friidrettsråd (NNFIR): Innstilling : Leder og Nestleder. Vedtak: Tinget vedtar at styret bestemmer hvem som reiser. Sak 11 : Tid og sted for kretstinget i 2011 Innstilling : Styret gis fullmakt til å bestemme tid og sted for FFIK's ting i Vedtak: Tinget vedtar innstillingen. Sak 12 : Avslutning Den nye lederen takket for tilliten og ønsket alle vel hjem. Paul Undheim Simon Karlsen

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting

Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting TING 2012 Sør-Trøndelag Idrettskrets 23. ordinære ting Fredag 20. og lørdag 21. april 2012 Skifer Hotell Oppdal Innhold Side 1.0 Tidsramme 3 2.0 Sakliste Idrettens Studieforbund i Sør-Trøndelag 4 2.1 Åpning

Detaljer

REGIONSTING 14. juni 2011

REGIONSTING 14. juni 2011 REGION ROGALAND REGIONSTING 14. juni 2011 Idrettens Hus Viking Stadion Regionsstyret Medlemsklubber NVBF Region Rogaland Valgkomite NVBFs representant Regionstinget Tirsdag 14. juni 2011, kl 19.00 Idrettens

Detaljer

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE

ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014. 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE ORDINÆRT FORBUNDSTING 2014 6. April 2014 Kl.10.00-14.00 Quality Hotel 33, Oslo SAKSLISTE INNHOLD SAK 1: GODKJENNE FREMMØTTE REPRESENTANTER... 2 SAK 2: GODKJENNE INNKALLINGEN... 2 SAK 3: GODKJENNE SAKSLISTE...

Detaljer

Årsmøte Froland Motocross klubb

Årsmøte Froland Motocross klubb Årsmøte Froland Motocross klubb Onsdag 27.feb 2013 kl18.30 Kantina hos Aker Pusnes A/S, Tromøya Til stede var: Bjørn Lien, Tor Inge Hansen, Jonas Andersen, Bård Arne Andersen, Ole Jakob Forsberg, Morten

Detaljer

K R E T S T I N G 2014

K R E T S T I N G 2014 K R E T S T I N G 2014 Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund SØNDAG 2. MARS 2014 KLOKKEN 18.00 Adresse: Wøyen Gård rett overfor speiderkontoret. Oppmøte for registrering

Detaljer

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo

REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009. Radisson SAS Hotel Nydalen. Oslo REFERAT FORBUNDSTINGET NORGES KICKBOXINGFORBUND 21. MARS 2009 Radisson SAS Hotel Nydalen Oslo Deltakerliste Tingdeltakere, representanter og observatører Ved endringer leveres endelig deltakerliste ut

Detaljer

Styremøte 10. april 2012

Styremøte 10. april 2012 Styremøte 10. april 2012 Tilstede: Line Orlund, Aud Perly Undheim (per telefon), Tone Granli, Ørjan Moss, Ingunn Terjesen. Nancy Sveen var tilstede under sak 5, 8, 9, 10, 12 og 13. Faste poster: A) Godkjenning

Detaljer

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE

BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE BUSKERUD FRIIDRETTSKRETS SAKSLISTE KRETSTINGET TORSDAG 12. FEBRUAR 2015 KL.18.00 HØNEFOSS ÅRSBERETNING 2013-2014-SESONGENE 1 SAKSLISTE: 1. Åpning av tinget ved kretsleder, Runolv Stegane. 2. Godkjenning

Detaljer

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak)

Følgende hadde ordet i saken: (navn på dem som har hatt innlegg/uttalt seg om saken) Innstilling: (styret lager gjerne et forslag til vedtak) Protokoll fra årsmøte i. (klubb) (sted og dato for årsmøtet) Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede XX stemmeberettigede ved starten av møtet. Her må det stå hvor mange med stemmerett som var til

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014

Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund, Telemark - 2014 Til Tingrepresentanter og Gjester Att: Kopi: Vår referanse: 678795v1 Deres referanse: Dato: 25. mars 2014 Velkommen til det 37. ordinære Idrettskretstinget og det 7. ordinære tinget for Idrettens Studieforbund,

Detaljer

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Protokoll Regionting 2015 NCF Region Midt Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 13.00 Halsen ungdomsskole, Stjørdal Protokoll Regionting 2015 NCF Tid: Lørdag 31. januar 2015, kl. 10.00 Sted: Halsen ungdomsskole, Stjørdal

Detaljer

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN

NORGES SKYTTERFORBUNDS. 56. ordinære forbundsting SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN NORGES SKYTTERFORBUNDS 56. ordinære forbundsting 2013 SAKSLISTE FORRETNINGSORDEN Trondheim, 6.-7. april 2013 Innhold Sak 1: Sak 2: Sak 3: Sak 4: Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjenning av innkallingen,

Detaljer

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser

LOVER for. Norges Friidrettsforbund. Kapitel 1. Innledende bestemmelser. Organisatoriske bestemmelser LOVER for Norges Friidrettsforbund Kapitel 1 Innledende bestemmelser 1 Organisatoriske bestemmelser 1. Norges Friidrettsforbund (NFIF) er en sammenslutning som består av norske idrettslag og grupper av

Detaljer

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund

FOLLO KRETS av Norges speiderforbund FOLLO KRETS av Norges speiderforbund Endelig Inkalling til Kretsting Sak 1/2012 Konstituering Sak2/2012 - Årsapport 2011 Sak 3/2012 Regnskap 2011 Sak 4/2012 Budsjett 2012 Kretsstyret innkaller til kretsting

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Sør-Trøndelag Regionsting 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim 1 Regionsting NVBF region Sør- Trøndelag 7. mai 2012 Idrettens Hus, Trondheim Dagsorden 1. Åpning av tinget

Detaljer

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011

VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS. PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 VESTFOLD FRIIDRETTSKRETS Adresse: Smørbergveien 58, 3172 Vear Org.nr: 976 283 708 E-post: vestfold@friidrett.no Tlf. 48191875 PROTOKOLL fra KRETSTING 2011 Sted: Idrettenshus Sandefjord Dato: Mandag 26.

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå

Vedtekter. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå Vedtekter for Taekwondo Team Stjørdal - stiftet 2012. Vedtatt den 03.03.2015. Godkjent av idrettskretsen den dd.mm.åååå. (1)

Detaljer

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument

NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING. Gardermoen 25.- 26. mai 2013. Tingdokument NORGES BORDTENNISFORBUNDS 47. ORDINÆRE TING Gardermoen 25.- 26. mai 2013 Tingdokument Dokumentet er også et høringsdokument for forslag til endringer i Representasjonsreglementet og Konkurransereglementet

Detaljer

LOVER IL Sørfjell 2012

LOVER IL Sørfjell 2012 1 LOVER IL Sørfjell 2012 Stiftelsesdagen for Idrettslaget Sørfjell (IL Sørfjell) regnes som 10. april 1916. Opprinnelig het foreningen Eydehavn Idrettsforening (EIF), som var en politisk borgerlig forening.

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg

PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS. TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTINGET 2009 AKERSHUS OG OSLO O-KRETS TIRSDAG 9. FEBRUAR 2010 KL 1800 IDRETTENS HUS, Ekeberg PROTOKOLL FRA KRETSTING AKERSHUS OG OSLO ORIENTERINGSKRETS 9. FEBRUAR 2010 Kretstinget for

Detaljer

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB

VEDTEKTER FOR RISKA MOTORSYKKELKLUBB Index 1 FORMÅL... 2 2 MEDLEMSFORHOLD... 2 3 MEDLEMMER... 2 4 KONTINGENT... 2 5 TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE... 3 6 INHABILITET... 3 7 STRAFFESAKER... 3 8 ÅRSMØTE... 3 9 EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER... 4 10 MEDLEMSMØTER...

Detaljer

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte

STYREHÅNDBOK. Informasjon for tillitsvalgte STYREHÅNDBOK Informasjon for tillitsvalgte Side 2 av 28 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... 4 ORGANISASJONSPLAN FOR SFIK... 4 2. STYRET OG ANDRE FUNKSJONER I ORGANISASJONEN... 5 STYRELEDER... 5 NESTLEDER

Detaljer

NORGES SEILFORBUNDS TING

NORGES SEILFORBUNDS TING NORGES SEILFORBUNDS TING 2009 LØRDAG 21. MARS 2009 KL 12.00 SØNDAG 22. MARS 2009 KL 09.00 Hotel Clarion, Stavanger - Program - Saksliste 1 2 SEILTINGET 2009 PROGRAM STED: Hotel Clarion, Stavanger LØRDAG

Detaljer

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede

Ås idrettslag. Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag. Ås 2. mars 2009. Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Ås idrettslag Protokoll fra årsmøte i Ås Idrettslag Ås 2. mars 2009 Sak 1. Godkjenne de stemmeberettigede Tilstede 15 stemmeberettigede ved starten av møtet. Følgende hadde ordet i saken: Ingen Sak 2.

Detaljer

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000

PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 PROTOKOLL FRA NORGES GYMNASTIKK- OG TURNFORBUNDS TING I BERGEN 6.-7. MAI 2000 SAKLISTE SAK 1 Åpning og hilsningstaler SAK 2 Godkjenning av de fremmøtte representanter SAK 3 a) Godkjenning av innkallingen

Detaljer

Park Hotell Vossevangen

Park Hotell Vossevangen Velkommen til Friidrettskretstinget 2014 Park Hotell Vossevangen Eirik Dolve, IL Fri Europamester U20 med 5.30m. i stav Isabelle Pedersen, IL Norna-Salhus Europamester U23 med 13,12sek. på 100mHk Sakspapirer

Detaljer

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO

REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO REFERAT FRA FORBUNDSTINGET 27-28/4 1996 PÅ INGENIØRENES HUS, OSLO Forbundstinget 1996 fikk en spenstig start. Den eneste norske gymnasten som er kvalifisert til OL etter FIG s regler, Flemming Solberg

Detaljer