ÅRSMELDING Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet... 5 Drift rammeområdene... 5 Økonomi knyttet til flommen... 7 Rammeområde Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg... 9 Arbeidsmiljøutvalg... 9 Rådmannens kontor Lærlinger Økonomiavdelingen Felles edb-utgifter Serviceenheten - Fellesutgifter Fellesutgifter, administrasjonsbygning Rammeområde Skoler Bibliotek Kulturskole Barnehager Rammeområde Sosialkontoret - NAV Barnevern Legekontor Fysioterapien Helsesøstertjenesten Psykisk helse Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) Felles Pro Holtålen sykehjem Kommunalt kjøkken Optimus Hjemmetjenesten Trygdeboliger Rehabiliteringsteamet Rammeområde Kultur Oppmålingsavdelingen Bygningsdrift Anlegg VAR Landbruk Rammeområde Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde Næringsutvikling Rammeområde Holtålen utleiebygg Rammeområde 9 Ålen skisenter Ålen skisenter - regnskap Politikerkapital Humankapital

3 Forord Kommunens økonomi er som kjent meget anstrengt. Regnskapene for 2011 og 2012 innebar et udekket underskudd på ca. 2,5 mill. For 2013 budsjetterte kommunen med et underskudd på Med denne bakgrunn ble kommunen registrert på den såkalte ROBEK-lista. For 2013 ble underskuddet 2,6 mill, vel mer enn budsjettert. Kommunen har etter dette et udekket underskudd på ca. 5,1 mill. I 2013 hadde dessverre de fleste rammeområder overforbruk, en negativ utvikling fra Til tross for dette, synes det arbeidet som startet høsten 2011 og har foregått igjennom hele 2012 og 2013 og fortsetter inn i 2014 i det alt vesentligste å fungere. Antall årsverk er redusert i følge årsmeldingen med 18,25 årsverk i 2012 og 2013, og flere reduksjoner er iverksatt og har effekt fra På investeringssiden er det regnskapsmessige relativt store regnskapsmessige avvik. Dette skyldes imidlertid ikke avvik fra opprinnelig budsjett, men at budsjettet for 2013 ble endret på feilaktig grunnlag for å dekke merforbruk i Netto udekket resultat er redusert med ca. 2 mill i 2013, men er fortsatt på 6,3 mill. En vil foreslå en løsning på dette knyttet til regnskapsfremleggingen. Kommunens sykefravær er fortsatt lavt og på nivå med tidligere år (ca. 6 % totalfravær) Befolkningen er grunnlaget for kommunens drift. I 2013 ble kommunens folketall redusert med 6 til Dette skyldes i sin helhet langt flere døde enn fødte. Flyttebalansen var positiv. Selv om flere ting tyder på at vi er på rett vei, står vi fortsatt foran tunge tak, både i 2014 og påfølgende år, før det er en god nok sammenheng mellom ressurstilgang og ressursbruk. En forutsetning for å kunne klare dette er at befolkningsutviklingen fortsetter som den gjorde i På grunn av at kommune har innført nytt økonomisystem fom , har økonomiavdelingen hatt så stort arbeidspress, at regnskap og årsmelding ikke er framlagt til de lovbestemte frister. Ålen, 30. april 2013 Marius Jermstad Rådmann 3

4 Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr , noe som er mer enn i I forhold til revidert budsjett er dette mer enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med , som er mindre enn budsjettert. Skattesatsen var 5 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk. Kommunen fikk inn i rammetilskudd. Dette er høyere enn i 2012 men mindre enn budsjettert. Kommunen fikk inn i andre generelle statstilskudd, høyere enn budsjettert. Totalt sett fikk kommunen mer skatteinngang, eiendomsskatt, rammetilskudd og generelle statstilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har utgiftsført netto mindre i avdrag enn budsjettert. Det er imidlertid brutto betalt i avdrag. Avviket skyldes at det er inntektsført et beløp tilsvarende avviket for avdrag sosiale lån og ansv.lån Gauldal energi. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr var situasjonen slik: Lånegiver Saldo Rente Rentesikret Nordea ,1 Nordea , Kommunalbanken , Noreda , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken ,1 Nordea , Nordea mellomfinansiering ,1 Nordea inv ,1 Kommunalbanken , Gjennomsnittlig veid rentesats er på 2,81, ca. 0,5 % lavere enn Imidlertid har endring av en rentesikring på slutten av året slått positivt inn, slik at årsvirkningen ikke er like god. Ca. 45 % av kommunes lånemasse har flytende lån, mens resten er rentesikret på ulik løpetid. Det er omtrent i tråd med finansreglementet (50/50), men en lavere sikringsgrad enn tidligere. Dette bidrar imidlertid til å holde renteutgiftene lave, så lenge det flytende rentenivået er så lavt som det er. Kommunens brutto renteutgifter var på kr , noe som er høyere enn budsjettert. Kommunen har imidlertid høyere renteinntekter, inkl. utbytte, slik at netto renteutgifter ble lavere enn budsjettert. 4

5 Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap legges frem med et udekket finansieringsbehov på Dette skyldes at kommunen foretok div. budsjettendringer i investeringsbudsjettet i 2013 for dekke inne et udekket underskudd på ca. 8,4 mill i Av ulike årsaker førte denne inndekningen til at det oppsto et udekket underskudd i Da er imidlertid underskuddet for 2012 dekket inn, slik at udekket underskudd i løpet av året er redusert med vel 2 mill. Netto avvik skyldes i hovedsak flerbrukshall, etterslep oppvekstsenter, mindre finansiering i form av statlige tilskudd enn budsjettert og Var-områdene. Disse overskridelsene skyldes igjen at budsjettet ble endret for inndekning av underskuddet for Uten denne endringen, hadde investeringsbudsjettet vært noen lunde i balanse. Overstående viser at kommunen ikke har gode nok rutiner knyttet til fortløpende budsjettendringer knyttet til investeringsregnskapet. Dette skyldes at en tom 2011 hadde «overlappende» investeringsbudsjett fra år til år, noe vi ikke lenger har. Dette stiller langt større krav til løpende budsjettendringer, og er en utfordring knyttet til f.eks. spillemidler, som gjerne kommer i etterkant. Hvordan dette skal løses regnskapsteknisk, vil en komme tilbake til i forbindelse med saksfremlegget for regnskap og årsmelding. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca. 575 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 199 mill eller 34,6 %, og en motpost på 261 mill eller 45,4 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunen har balanseført et premieavvik på 14,2 mill. Dette er pensjonspremie som er betalt, men ikke utgiftsført. Kommunens rentebærende gjeld er på 209 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 23 mill og 8,8 mill er videreutlånslån. Gjeld som belaster driften er derfor på kr 177,2 mill. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 42 mill, og bokført egenkapital på 67,4 mill. For øvrig vises til regnskapet med noter. Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon var et rart år i forhold til disse begrepene, påvirket av flomtilskudd er et mer normalt år. Kommunens brutto driftsresultat var i 2013 på kr , når en korrigerer for effekten av avskrivningene, noe som er omtrent som budsjettert. Netto driftsresultat var på kr , noe som er ca. 1 mill bedre enn budsjettert. Dette skyldes overskudd på selvkostområdene mm. Den planlagte bruken av momskompensasjon er i tråd med budsjett, ca. 1 mill. 5

6 I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011 og 2012, tar en det allikevel med: Grafisk kan dette fremstilles slik: Netto driftsres Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Underforbruk Rammeområde 2 Overforbruk Rammeområde 3 Overforbruk Sosial Underforbruk Helse * Overforbruk PRO Overforbruk (*Samh.ref ) Rammeområde 4 Overforbruk Kultur Overforbruk Byggnignsdrift Overforbruk VAR Overforbruk Rammeområde 5 Overforbruk Rammeområde 6 Overforbruk Rammeområde 7 0 Rammeområde 8 Underforbruk

7 Økonomi knyttet til flommen Holtålen kommune har i tillegg til administrativ ressursbruk, hatt to store økonomiske «belastninger» knyttet til flommen. Den ene er skader på kommunal eiendom som ikke var forsikret (forsikkerbar). Av mottatte midler fra KRD, gjensto pr kr , som kommunen i sin helhet har fått tillatelse til å nytte til Ålen sentrum mm. Den andre økonomiske belastningen kommunen har tatt er utlån til kommunens innbyggere som forskuttering av naturskadeerstatninger fra Statens naturskadefond. Pr var det bokført slike utlån med Det er beregnet renter på disse lånene i ROBEK Holtålen kommune registrert på den såkalte ROBEK-lista. Bakgrunnen for dette er at kommunen budsjetterte i 2013 med et underskudd. På denne bakgrunn godkjente ikke Fylkesmannen budsjettet for Kommunestyret har vedtatt en såkalt forpliktende plan som er laget i 2 varianter. Internkontroll Kommunens internkontrollsystem er samlet i kommunens systemhåndbok, som er tilgjengelig elektronisk. Kommunens økonomiske internkontroll består i tillegg til lovbestemt revisjon mm, av interne rutiner som skal sikre at kommunen har tilstrekkelig kontroll på sin økonomi. 7

8 Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2013 samlet for rammeområde 1 Regnskap/203 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form , Stortings- og kommune , Støtte politiske partier Arbeidsmiljøutvalg Ymse råd og utvalg Overformynderiet Kontroll og revisjon , Utg. etter formannsk Reserverte tilleggsbev Rådmannens kontor , Personal , Samrhos Lærlinger , Økonomiavdeling Felles edb-utgifter , Serviceenheten , Fellesutgifter , Administrasjonsbygning Samlet resultat ,9 rammeområde 1: Rammeområde 1 har et underforbruk på ,-. Resultatet for rammeområde 1 er helt i positiv balanse. Dette skyldes i hovedsak at tilleggsbevilgningspotten for hele kommunen ikke er brukt. Det er plusser og minuser i regnskapet. Dette kommenteres under kapitlene, men det uforutsette avviket er knyttet til IKT. Utenom dette området, hadde en vært i balanse selv uten tilleggsbevilgningspotten. Regnskapet for 2013 er 1,3 mill lavere enn i 2012 for rammeområde 1. 8

9 Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form , Stortings- og kommune , Støtte politiske partier Ymse råd og utvalg Overformynderiet Utg. etter formannsk Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et mindreforbruk på kr ,- Hovedforklaringen til avvikene er kostnader er lavere enn budsjettert (mindre møter/mindre varamedlemmer) knyttet til vikarer i folkevalgte organ, når fast medlem melder forfall. Totalforbruket til politisk virksomhet er redusert med fra Arbeidsmiljøutvalg Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et overforbruk på kr 7.108,-. Det er ingen spesiell årsaker til dette avviket. 9

10 Rådmannens kontor Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Rådmannens kontor , Personal , Samrhos ,6 rådmannens kontor Rådmannens kontor har et merforbruk på kr ,-. Dette kan henføres til overføring av stilling fra serviceenheten, uten tilsvarende budsjettendring. Korrigert for dette (kr i mindreforbruk serviceenheten) er det reelt sett et underforbruk på ca Dette skyldes vakant stilling som ass. rådmann. Lærlinger Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Lærlinger ,7 lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes større tilskudd enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Evaluering/status: Hadde ved årsskifte 14 lærlinger, hvorav 4 helsefagarbeider. Økonomiavdelingen Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Økonomiavdeling økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et overforbruk på kr ,- Dette skyldes i sin helhet større kostnader til interkommunale løsninger enn budsjettert 10

11 Felles edb-utgifter Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Felles edb-utgifter ,9 felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr ,- Overforbruket skyldes en rekke forhold. Noe har vært kjent, og hensyntatt i rapportering i løpet av året, men omkring fordelt på en rekke poster, var ikke forutsett. Dette er svært beklagelig.. Serviceenheten - Fellesutgifter Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Serviceenheten , Fellesutgifter ,3 Sum ,4 serviceenheten/fellesutgifter Serviceenheten og fellesutgifter har et samlet overforbruk på kr Dette gir imidlertid et feil bilde, da underforbruket på serviceenheten har sammenheng med overforbruk på personal, jfr. tidligere kommentar. Reelt sett er det derfor et overforbruk, og dette kan i sin helhet henføres til posten avgifter og gebyrer, dvs. i hovedsak kontingenter mm i ulike organisasjoner som kommunen er med i. Fellesutgifter, administrasjonsbygning Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Administrasjonsbygning Administrasjonsbygning Administrasjonsbygninger har et underforbruk på kr Dette skyldes at utgiftene er overført til rammeområde 4, mens inntektene for utleieforhold fortsatt ligger på RO 1, men ikke er budsjettert. 11

12 Rammeområde 2 Ansvarlig enhetslederne: John Sindre Kirkbakk, Liv Astrid Haugan, Randi Aasen, Lise Jacobsen, Pancho Panchev og Mari Aas. I tillegg ass. rådmann Line Andersen Regnskap 2013 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter oppvekst , Hov skole , Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole , Skolefritidsordning , Folkebiblioteket , Kulturskole , Fellesutgifter barnehage , Ålen barnehage , Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg , Elvland barnehage ,73 Samlet resultat ,9 rammeområde : Rammeområde 2 har et merforbruk på kr ,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole fellesutgifter skole: Fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på kr ,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på grunn av høyere utgifter til fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling, voksenopplæring og PPT. 12

13 Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Skolene, barnehagene Evaluering/status: Gjennomført 3 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført 7 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Satsingsområder: LP-modell, Webster-Stratton Skoler 2110 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, skole Totalt skole: Skolene har et merforbruk på kr ,- Hov skole Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltelever ihht. opplæringslovens 5-1. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltelever ihht. opplæringslovens 2-8 og 5-1. Hov skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Etterutdanning/videreutdanning/ kompetanseplan Resultater Eksamen 2013 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Gjennomført a. Elevenes skolemiljø Vurdering Forskrift om leksehjelp Kompetanseplan gjennomført 2013 Videreutdanning: og Rådgivning ferdig. Ass.rektor tar utdanning i ledelse. Videreføring av LPmodellen. Relasjonskompetanse og klasseledelse. Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Leksehjelp er innført Evaluert 2012 og 13

14 Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO Gründerca.mp Hov skole, en lærende organisasjon med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter dagens organisering. Forsetter som nå inntil opplæringsloven eventuelt blir endret. Gjennomført Gjennomført Gjennomført Ikke gjenopptatt etter flommen. Prøvestasjon (plattform) ikke gjenoppbygd. Avsluttet. Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Obligatoriske kartleggingsprøver trinn GSI-rapportering Gjennomført Møter i samarbeidsutvalget Gjennomført Møter i skolemiljøutvalget Gjennomført NyGIV Overgang grunnskole-videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Avsluttet som prosjekt. Oppstart LP-modellen Gjennomført. Videreføring til vår Elevtallsutvikling, Hov skole 2009/ / / / /14 Elevtall Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2009/ / / /13 Gjennomsnittskarakter 43,7 43,2 42,3 40,6 Sør-Trøndelag 39,7 39,7 39,8 39,5 Nasjonalt 39,9 39,9 40,0 40,0 Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Visjonen til Haltdalen oppvekstsenter avd. skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å utvikle gode samhandlingsmønstre mellom skoledelen og barnehagedelen i Oppvekstsenteret. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere 1 lærer har gjennomført opplæring i Webster Stratton et program som er utarbeidet med 14

15 Nasjonale prøver Obligatoriske kartleggingsprøver Frivillig kartleggingsprøver engelsk Frivillig kartleggingsprøver matematikk Pageturner et leseteknikkprogram på nett Robo-memo et hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Tilbud om leksehjelp trinn. Ettersom 1. og 2. trinn ikke har andre hjemmelekser enn lesing (som uansett må gjøres hjemme) er leksehjelptilbudet ikke aktuelt for dem Brukerundersøkelser for elever - sentrale og lokale. Medarbeiderundersøkelse Kulturelle skolesekken DKS Oppfølging av prosjektet «Egner i 100» - som var et felles kulturprosjekt mellom barnehagen og skolen i Deler av innholdet bli oppfrisket og presentert Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet tanke på arbeid med barn med store atferdsvansker Gjennomført 5. trinn Gjennomført trinn Gjennomført 3. trinn Gjennomført 1. og 3. trinn Gjennomført 5. og 6. trinn Gjennomført 5. og 6. trinn Gjennomført Gjennomført med assistent. 5 av 9 elever i 3. og 4. klasse benytter seg av tilbudet skoleåret OK utbytte av tiltaket. Sentral undersøkelse ikke gjennomført, da vi ikke har elever på 7. trinn dette skoleåret. Lokal mobbeundersøkelse gjennomført vår og høst. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført i form av et samarbeidsopplegg mellom Oppvekstsenteret og Haltdalen musikkorps med fremføring i Haltdalen samfunnshus våren 2013 Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. Etablert med folkebibliotekar som ansvarlig. Fungerer godt. Gjennomført for trinn med en halv dag per uke våren 2013, mens det fra høsten 2013 ble organisert slik at kl hadde hver uke, mens klasse hadde annenhver uke. Førskolegruppa i barnehagen har vært med de fleste gangene. Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida.. Elevtallsutvikling - Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 2009/ / / / /14 Elevtall 29/ Skolefritidsordningen skolefritidsordningen

16 skolefritidsordningen: SFO har et merforbruk på kr ,- Merforbruket skyldes underbudsjettering i forhold til lønn. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Evaluering/status: SFO skal være et trygt sted for alle barn i sfoordningen, både sammen med de andre barna og de voksne. SFO skal gi barna mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal legge rette til fysisk aktivitet gjennom lek og turer i nærmiljøet. Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv. Det skal stimuleres til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. Gjennomført. Stabilt bemannet med voksne som også jobber i klassene. Dette gjør at de voksne kjenner barna godt, og overgangen mellom SFO og skole blir enklere. Gjennomført. Formingsopplegg, fri lek ute og inne, leker som fenger både gutter og jenter. Gjennomført. Gjennomført. Barna har stor medvirkning i valg av aktiviteter ved SFO. Før skoletid og etter skoletid har vi mulighet til å bruke flere rom i arealet til småtrinn. Dette gjør at det er enklere å spre leken utover, og de får i større grad velge innholdet selv. Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2009/ / / / /14 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter Bibliotek 2510 folkebiblioteket bibliotek: Biblioteket har et merforbruk på kr ,- Noe høyere lønn enn beregnet. Bibliotek Målsetting for planperioden Evaluering/status: Flytting av skolebiblioteket ved Hov skole til Gjennomført 2013 Folkebiblioteket, kombinasjonsbibliotek Samarbeid med skolene ifm DKS Gjennomført 2013 Lånetimer på folkebiblioteket hver tirsdag for Gjennomført 2013 Hov skole Lånetimer ved Haltdalen Oppvekstsenter Gjennomført 2013 hver torsdag 16

17 Utstillinger Arrangement Gjennomført UKM-utstilling og fotoutstilling Gjennomført forfatterbesøk Jørgen Brekke, Kari Stai, Ca.milla Kuhn, boklansering Jon Østeng Hov, foredrag Ragnar Kokkvoll og Dagfinn Brattås, SommerLes og Fifaturnering Utlån av bøker Folkebiblioteket Hov skole Haltdalen oppv Totalt Utlånssystemet ved Haltdalen Oppvekstsenter har ikke fungert i store deler av 2013, derfor er dette utlånstallet mye lavere enn hva som er realiteten. Bibliotek annet Fjernlån ut Fjernlån inn Bokbussen Fjernlånstallene er bare fra 24. oktober til 31. desember resten av statistikken forsvant da vi gikk fra MM2 til MM3. Bokbusstallet for 2013 er regnet ut fra første halvår. Bibliotek - Besøkstall Besøk Folkebiblioteket fikk seg besøksteller f.o.m for å regne mer nøyaktig hvor mange som er innom biblioteket i løpet av et år, tidligere statistikker er regnet ut fra et gjennomsnitt der man manuelt har registrert besøkende noen måneder i året. Kulturskole 2560 kulturskole kulturskole: Kulturskolen har et mindre forbruk på kr ,- Mindre forbruk skyldes mindre kjøp fra andre enn budsjettert og mer inntekter pga. salg av tjenester. 17

18 Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten Evaluering/status: Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført. Både gruppe og enkelt undervisning Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted. Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen. Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage med minikonserter hver måned. Musikktime i Ålen barnehage. Gjennomført. Kulturvukku 2013, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess. Julekonsert i samarbeid med Førskolekoret, Barnekoret og Ålen skolekorps - fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2009/ / / / /14 Elevtall Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter barnehage har mindre inntekter på kr ,- De mindre inntektene skyldes at det er mindre inntekter på brukerbetaling enn beregnet og at kommunen ikke har fått inn betaling fra brukere. 18

19 Barnehager 2710 Ålen barnehage 2720 Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg 2730 Elvland barnehage Totalt barnehage: Barnehagene har et merforbruk på kr ,- Ålen barnehage OK Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltbarn ihht. opplæringslovens 5-7 og kommunens vedtekter for barnehager punkt 9. Elvland barnehage Merforbruket skyldes mer forbruk på vikarer i arbeidsgiverperioden og det vil si høyere forbruk på vikarutgifter, overtidsbetaling og i tillegg noe på lønn. Ålen barnehage Målsetting for planperioden Kulturbarnehagen kultur er musikk, dans, drama, forming, leker, friluftsliv og nærmiljø. Tema våren 2013: Astrid Lindgren Tema høsten 2013: Bygda vår før og nå i mat, ord og lek. Evaluering/status: Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Satsningsområde i perioden høsten 2013 til våren 2016 er språk og sosial kompetanse. Beste praksis vår 2013: Påkledning og måltid er en læresituasjon i barnehagen. Beste praksis høst 2013: Fortellinger er en viktig del av barnehagens språklige og sosiale hverdag. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter 19

20 Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Haltdalen oppvekstsenter, barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Forut barneaksjon fra Afrika Kropp, bevegelse og helse Fokus på måltidet i barnehagen våren 2013 Sosial læring I en 4-års periode fra 2013 har oppvekstleder og lederteamet i barnehagene besluttet at alle barnehagene i kommunen skal ha fokus på språk og sosial læring. Høsten 2013 ble det satt fokus på samtaler. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Møte naturen hver dag på tur og i barnehagen Kommunikasjon, språk, tekst Viser til fokusområde og fellesopplegg med skolen hvor det ligger mye trening i Evaluering/status: Gjennomført. Mye lekeaktivitet, leken har egenverdi. Ser at barna utvider lekerepertoaret. Knytter fokusområdet språk og sosial læring til leken og barnehagehverdagen Gjennomført. Gjennom dette opplegget har barna lært noe og gjort noe rundt temaet «barn i andre land» Har omfattet forming, drama, musikk og bevegelse. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. I tillegg til fokusområde har vi tilgang til gymsal, og med det har gode opplevelser og mestring vært satt i fokus. Ulik aktivitet ut fra alder Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter fra barnehagen Gjennomført i henhold til ulike tema i halvårsplanene Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 20

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

ÅRSMELDING 2012. Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. ÅRSMELDING 2012 Årsmelding 2012 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet...

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15.

ÅRSMELDING 2014. Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15. ÅRSMELDING 2014 Årsmelding 2014 vedtatt: Holtålen kommunestyre den 11.06.2015 sak 20/15. Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 4 Balanseregnskapet...

Detaljer

Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune. Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15

Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune. Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15 Hverdagsrehabilitering i Holtålen Kommune Nettverkssamling Gardermoen 29.04.15 Om Holtålen kommune En fjellkommune i Sør-Trøndelag, 3mil nord for Røros Ca 2000 innbyggere Blandet næringsliv med hovedvekt

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12

ÅRSMELDING 2011. Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12 ÅRSMELDING 2011 Årsmelding 2011 vedtatt: Holtålen kommunestyre 31.05.12, sak 35/12 Innholdsfortegnelse Forord...3 Skatt og rammetilskudd...4 Renter og avdrag...4 Investeringsregnskapet...4 Balanseregnskapet...5

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007

ÅRSREGNSKAP 2007 HOLTÅLEN KOMMUNE - KOSTRA Driftsregnskapet Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap 2007 Rev.budsjett 2007 Ansvar Funksjon Art Artstekst Regnskap Rev.budsjett 1100 KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 100 080 GODTGJØRELSER FOLKEVALGTE 757 719,20 680 000 671 749,75 091 PENSJONSUTGIFTER KLP 106 776,43 100 000 100 071,51

Detaljer

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte

I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte I N N K A L L I N G til ekstraordinært kommunestyremøte Det innkalles til kommunestyremøte på Kommunehuset tirsdag 29.10.13 kl. 18.00. Til behandling: K-SAK 35/13 B-SAK K-SAK 36/12 TERTIALRAPPORT 2. TERTIAL

Detaljer

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14

Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 LEKA KOMMUNE Vår saksbehandler Laila E. Thorvik SAKSFRAMLEGG Dato: Referanse 22.5.2014 Saksgang: Utvalg Møtedato Formannskap 03.06.14 Kommunestyre 05.06.14 Saknr. Tittel: 48/14 REGNSKAP FOR LEKA KOMMUNE

Detaljer

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.

OFFENTLIG MØTEBOK. Driftsutvalget Leder John Martin Brørs. Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22. OFFENTLIG MØTEBOK Møtested Møtedato: Fra klokka Til klokka Møterommet Holtålen 27.11.2013 19:00 22.50 kommune Møteleder Driftsutvalget Leder John Martin Brørs Møteinnkalling (kunngjøring) E-post og hjemmeside

Detaljer

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010

TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR innkalles til møte 17.03.2010 kl. 18.00 Sted: Formannskapssalen TILLEGG SAKSLISTE FOR HOVEDUTVALG FOR TEKNISK SEKTOR DEN 17.03.2010 Saksnummer

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2013 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2013 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2013 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 41,5 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING TYSFJORD KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE Vedtatt i Tysfjord Kommunestyre 11.01.2010 Gjeldende fra 01.02.2010 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNING I TYSFJORD KOMMUNE. 1. EIER Skolefritidsordningene

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL

ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL ØKONOMISKE ANALYSER OG NØKKELTALL 1. Innledning Regnskapsanalysens formål er blant annet å gi opplysninger om siste års utvikling, samt sentrale utviklingstrekk i kommuneøkonomien. I regnskapsanalysen

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10

Saksframlegg. Arkiv: K1-210. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 Saksframlegg REGNSKAP 1. TERTIAL 2010 Arkivsaknr: Saksbehandler: 10/289 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Kommunestyret 23.06.2010 039/10 RÅDMANNENS INNSTILLING: Regnskap for

Detaljer

1 Den kommunale forvaltning

1 Den kommunale forvaltning Korrigert april 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Den kommunale forvaltning... 3 1.1 Forvaltning og administrasjon... 3 1.2 Definisjon og Formål... 3 1.3 Styringsorgan... 3 2 Styringsverket i skolefritidsordningen...

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Sted Ansvar: IKT (1240)

Sted Ansvar: IKT (1240) Kapittel : Sentraladministrasjon 24: IKT 20 % ekstra ressurs Fom 1.mai 2015 ble IKT styrket med 20 % stilling. Det er derfor behov for tilføring av lønnsmidler, kr 55 000. Dette overføres fra opprinnelige

Detaljer

SFO-vedtekter Våler kommune

SFO-vedtekter Våler kommune SFO-vedtekter Våler kommune Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 SFO-vedtekter Våler kommune... 3 1 Målsetting...

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3

ØKONOMISK VURDERING 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING. Kommentarer: 1.1 Fordeling av utgiftene: ÅRSMELDING 2005 FLESBERG KOMMUNE SIDE 3 1. ANALYSE DRIFT: ØKONOMISK VURDERING Regn Oppr. Regulert Regn Bud/regn Regnsk 2004 Bud 2005 Bud 2005 2005 Avvik i% 2004 DRIFTSINNTEKTER Brukerbetalinger -6 362-5 958-5 958-6 474 8,66 % 1,76 % Andre salgs-

Detaljer

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE

BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE BUDSJETT 2015 FEDJE KOMMUNE Versjon 204 Framlegg frå rådmann INNHOLD Hovedoversikter drift- og investeringsbudsjett -3- KOSTRA oversikter -5- skjema 1A, 1B - drift -9- skjema 2A, 2B - investering -10-

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet

Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Molde kommunestyre 19.03.15 Status, pleie- og omsorgsområdet Rådmann Arne Sverre Dahl Helse og omsorgsplan Status Gjennomføring av tiltakene skjer i hht oppsatt framdriftsplan: September 2014: Oppstart

Detaljer

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1

Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Kirkelig fellesråd i Oslo Vedlegg 1 Driftsregnskap Budsjett Avvik Avvik % Linje nr Art nr Navn på hovedgruppe 1 600-659 Brukerbetaling. Salgs-, avgifts- og leieinntekter -4 421-3 200-1 221 38,2 % -2 939

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015

Rådmannens forslag til. Økonomiplan 2012-2015 Rådmannens forslag til Økonomiplan 2012-2015 Årshjul økonomi Måned Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August SeptemberOktober November Desember Uke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

~~rilcsen økonomisjef . ~"', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,-

~~rilcsen økonomisjef . ~', F.;~ kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- o 2012: o 2013: o 2014: o 2015: kr. 4 413 500, kr. 4 280 600, kr. 4 421 500, kr. 4 421 500,- Det er kun i 2013 vi må redusere avdragsinnbetalingen for å komme i balanse. Reduksjonen er på kr. 140 900,-.

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Detaljert forslag budsjett 2016

Detaljert forslag budsjett 2016 Detaljert forslag budsjett 2016 HA Ansvar Ansvar(T) Konto Konto(T) Funksjon Funksjon(T) Budsjett 2016 forslag HA1 11100 POLITISKE ORGANER 10800 GODTGJØRELSE FOLKEVALGTE 1000 POLITISK STYRING 1050000 HA1

Detaljer

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger

Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtekter kommunale skolefritidsordninger Vedtatt av Stange kommunestyre 17.06.98. Endringer vedtatt av Hovedutvalg for Oppvekst- og opplæring 08.12.99 Endringer godkjent av Formannskapet 25.06.03. Endringer

Detaljer

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799

Finansieringsbehov 321 082 726 662 766 162 238 000 000 605 732 799 Økonomisk oversikt investering Investeringsinntekter Salg av driftsmidler og fast eiendom -16 247 660-37 928 483-15 000 000-11 366 212 Andre salgsinntekter -231 258-190 944 0-17 887 318 Overføringer med

Detaljer

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012

Formannskapet 23.02.2012. Kontrollutvalget 24.02.2012 Formannskapet 23.02.2012 Kontrollutvalget 24.02.2012 Regnskap 2011 Regnskapsenheten Regnskapsavleggelsen 8 dager forsinket Skyldes Øk volum på bilag Uforutsette hendelser i løpet av 2011 (turnover m.v.

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER

VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtekter pr. 26.02.2014 VEDTEKTER FOR SKEDSMO KOMMUNALE SKOLEFRITIDSORDNINGER Vedtatt av kommunestyret 26.02.14 1 DRIFT Skolefritidsordningen (SFO)

Detaljer

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015

Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015. Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Status «Bærekraftig utvikling» og budsjettvedtak for 2015 Helse- og omsorgstjenesten 12.05.2015 Helsetjenesten 12.05.2015 Midlertidig opphør av enhetslederstilling t.o.m. Enhetsleder Helse gikk av med

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE

Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015. Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE Vedlegg til arkivsak TERTIALRAPPORT NR: 1/2015 Tertialrapport for 1.tertial 2015 LEBESBY KOMMUNE TERTIALRAPPORT 1.2015 LEBESBY KOMMUNE PROGNOSE - ALLE ANSVARSOMRÅDER 12 MÅNEDER DRIFT (2015) Beskrivelse

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås

MØTEBOK. Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014. Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås MØTEBOK Møtested Fra klokka Til klokka Møtedato: Messa i Hovet 18:00 22.30 18.12.2014 Møteleder Kommunestyret Ordfører Jan Håvard Refsethås Møteinnkalling (kunngjøring) Fraværende medlemmer Møtende varamedlemmer

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

Regnskap 2014. Foreløpige tall

Regnskap 2014. Foreløpige tall Regnskap 2014 Foreløpige tall Utgiftsøkning og inntektssvikt Befolkning 2,32 % vekst i innbyggertall Forutsatt gjennomsnittsinnbyggere, 17 mill Ett års «etterslep» på skatt (01.11.2013) og rammetilskudd

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole

Handlingsplan. Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Handlingsplan Forfatter: Enhetsleder + Føp-ledere + tillitsvalgt Enhet: Øreåsen barne- og ungdomsskole Beskrivelse av enheten Øreåsen barne- og ungdomsskole har 764 elever og 107 ansatte. Dette fordeler

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -31 195 332-32 454 000-32 988 000. Skatt -31 195 332-32 454 000-32 988 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 31 195 332 32 454 000 32 988 000

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15

LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 1 LOPPA KOMMUNE VEDTEKTER FOR SFO GJELDER FRA 1.8.15 VEDTATT I KOMMUNESTYRET 1.10.91, MED ENDRINGER VEDTATT I SAK 5/93, 3/94, 78/97, 60/99, 26/02, 19/03, 44/06,13/10, 94/12 og 12/15. 1 2 Vedtektene for

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE.

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGENE I FROLAND KOMMUNE. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012

BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT 2012 BUDSJETTSKJEMA 1A - DRIFTSBUDSJETT bud. 1 Frie inntekter (rammetilskudd/skatteinntekt) -650 000 000-650 000 000-650 000 000-603 719 000-288 117 795 2 Ordinært rammetilskudd 0 0 0 0-204 267 665 Samhandlingsrefonmen

Detaljer

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015

Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Side 1 av 5 Lardal kommune Saksbehandler: Lars Jørgen Maaren Telefon: Økonomitjenester JournalpostID: 14/5163 Samfunnsplanens handlingsdel 2015-2018, Økonomiplan 2015-2018, Budsjett 2015 Utvalg Møtedato

Detaljer

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12)

KOMMUNEANALYSEN 2012. Steg 1 medbestemmelse (art. 12) KOMMUNEANALYSEN 2012 Steg 1 medbestemmelse (art. 12) 1. Hvilke organer og systemer har kommunen etablert der barn kan utøve medbestemmelse Hvem foreslår saker og hvilke saker behandles der? Årsplaner for

Detaljer

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000

Skatt på inntekter og formue 0 0 0. Skatt på inntekter og formue -30 486 606-32 988 000-34 690 000. Skatt -30 486 606-32 988 000-34 690 000 100 Skatt 800 Skatt på inntekter og formue Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000 Skatt på inntekter og formue 0 0 0 Skatt på inntekter og formue 30 486 606 32 988 000 34 690 000

Detaljer

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014.

Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen, og enhetsleder Anne Grethe Tørressen, høsten 2014. Vedlegg 7 d til Kommunedelplan for helse og omsorg 2015 2026, i Lindesnes kommune FORVALTNING Bakgrunnsdokument Dokumentet er i hovedsak utarbeidet av saksbehandlerne Berit Bjørkelid og Anette Askildsen,

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK

OPPFØLGING AV VEDTAK Sak: KST 24/13 23.05.2013 Arkivsak: 12/1561 OPTIMUS - UTVIDELSE AV VASKERIET 1. Holtålen kommune garanterer for et lån på kr 500.000 som Optimus skal ta opp. Det forutsettes at Røros og Holtålen kommune

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN I VESTBY GJELDENDE F.O.M. 16.08.2003 VESTBY UNDERVISNINGSSTYRE SKOLESJEFEN Vedtatt i undervisningsstyrets møte 13.03.2003 KOMMUNALE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Detaljer

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet

1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1.1 Budsjettskjema 1 A - Driftsbudsjettet 1 Skatt på inntekt og formue 1) -547 849 286-602 552 000-613 491 000 2 Ordinært rammetilskudd 1) -759 680 525-798 308 000-879 576 000 3 Skatt på eiendom -37 234

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 14.10.2014 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Økonomiske oversikter

Økonomiske oversikter Bruker: MOST Klokken: 09:41 Program: XKOST-H0 Versjon: 10 1 Økonomisk oversikt - drift Regnskap Reg. budsjett Oppr.budsjett Regnskap i fjor Driftsinntekter Brukerbetalinger 11.897.719,98 11.614.300,00

Detaljer

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF

Røros kommune. o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE. Holtålen kommune. Samarbeidsavtale. Mellom. Røros og Holtålen Kommuner. Rusbehandling Midt-Norge HF Røros kommune o t, RUSBEHANDLING MIDT-NORGE Holtålen kommune Samarbeidsavtale Mellom Røros og Holtålen Kommuner og Rusbehandling Midt-Norge HF SAMARBEIDSAVTALE VEDRØRENDE PROSJEKT RUSTEAM PÅ RØROS 1. Innledning

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

INVESTERINGSREGNSKAP

INVESTERINGSREGNSKAP DRIFTSREGNSKAP Regulert Opprinn. Regnskap budsjett budsjett Regnskap Note Driftsinntekter og driftskostnader Brukerbetaling, salg, avgifter og leieinntekter 53 760 153 000 153 000 163 600 Refusjoner/Overføringer

Detaljer

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127

Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 (Her skal det settast inn eit bilete ihht. grafisk profilmal) Opplæringsplan for Åmli kommune 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 23.09.2014, K-sak 14/127 INNHOLD: 1 Overordnet mål... 3 2 Faglig utvikling...

Detaljer

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008.

Saksfremlegg. Utredning helsesøstertjenesten i Alta, desember 2008. Saksfremlegg Saksnr.: 09/1408-1 Arkiv: 410 G13 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ØKT RESSURS TIL HELSESØSTERTJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.

Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune. Vedtekter for skolefritidsordningene i Froland kommune.... 1 1. Eierforhold.... 3 2. Retningslinjer og mål.... 3 3. Ansvarlig styringsorgan.... 3

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Agdenes kommune. Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10. Agdenes kommune MØTEINNKALLING Utvalg: HOVEDUTVALG OPPVEKST OG LEVEKÅR Møtested: Rådhuset Møtedato: 02.04.2009 Tid: kl. 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innholdsfortegnelse side 2 Innledning - praktiske opplysninger side 3 Barnehagens personale - Barnegruppa side 4 Leken Barnehagens satsningsområde side 5 Haltdalen barnehage side

Detaljer

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune

Regnskapsrapport 2. tertial 2013. for. Overhalla kommune Regnskapsrapport 2. tertial 2013 for Overhalla kommune 0100 Styrings-/kontrollorganer Prognosen for den politiske virksomheten viser at en vil få et overforbruk i underkant av kr 100.00. Hovedårsaken knyttes

Detaljer

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015

Saksprotokoll. Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018- BUDSJETT 2015 Saksprotokoll Behandlet i: Formannskapet Møtedato: 26.11.2014 Sak: 85/14 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 14/1107 Journalpost: 18832/14 Tittel: SAKSPROTOKOLL: HANDLINGSPROGRAM/ØKOMINIPLAN 2015-2018-

Detaljer

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15

1 Lesja kommune (2016) - År/Periode 2016 1-13 04.01.2016. Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 Bruker: 512WISA Klokken: 10:40 Program: XKOST-A1 Versjon: 15 1 Ansvar: 100 Folkevalgte styringsorgan 10500 Annen lønn 0 0 22 10800 Fast godtgjørelse ordfører 766 700 725 10801 Godtgjørelse folkevalgte

Detaljer

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016

Saksprotokoll NOTODDEN KOMMUNE. Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 NOTODDEN KOMMUNE Saksprotokoll Utvalg: FORMANNSKAPET Sak: 60/12 Møtedato: 27.11.2012 Arkivsak: 12/230 ÅRSBUDSJETT 2013 - ØKONOMIPLAN 2013-2016 Behandling: Framsatte forslag på etterfølgende sider NOTODDEN

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE

VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE VEDTEKTER FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN (SFO) I RÆLINGEN KOMMUNE Vedtektene er fastsatt med hjemmel i 13-7 i lov om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringsloven) av 17. juli 1998 nr. 61. Vedtatt

Detaljer

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre

Hol kommune. Informasjonsbrosjyre til foreldre Hol kommune Informasjonsbrosjyre til foreldre Barnehagen: Lek og læring hånd i hånd Barnehagene i Hol kommune tar imot barn i alderen 0-5 år. Noen av barnehagene har egne småbarns-avdelinger (0-3 år).

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632

Regnskap 2012 Budsjett 2013 Budsjett 2014. 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1000 Kommunestyre og formannskap 100 Politisk styring 1.10800 Godtgjørelse folkevalgte 620 001 627 632 627 632 1.10802 Tapt arbeidsfortjeneste 36 406 36 444 36 444 1.10803 Ledergodtgjørelse 9 500 4 000

Detaljer

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet :

Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : ÅRSBUDSJETT 2006 Faglig tilråding: Følgende endringer er lagt til grunn i årsbudsjett for 2006 i forhold til konsekvensjustert årsbudsjettet : Under hvert enkelt av tiltakene beskrives gjennomføringer

Detaljer

budsjett Regnskap Avvik

budsjett Regnskap Avvik Driftsregnskapet Regnskap sammenlignet med rammebudsjett pr sektor/stab Sum inntekt/utgift inkl finansposter pr sektor/stab sammenlignet med rammebudsjett Regulert Sektor/Stab Rådmann 18018253 17925932-92321

Detaljer

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004)

2016 2017 2018 2019 Totalt. Sted Ansvar: Politisk virksomhet (110) Funksjon: Kommunestyre (1004) Kapittel : Sentraladministrasjonen 18: Ny politisk organisering hovedutvalg Dette vil kreve ressurser i form av møtegodtgjørelse m.m. til politikerne i 3 hovedutvalg og en administrativ ressurs i forbindelse

Detaljer

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013

Formannskapet 15.02.2013. Kontrollutvalget 19.02.2013 Formannskapet 15.02.2013 Kontrollutvalget 19.02.2013 Regnskap 2012 Harstad kommune Regnskapsresultat 2012 Driftsregnskapet: 0 Investeringsregnskapet: 0 Regnskapsavleggelsen Regnskapet avlagt innen fristen;

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 113 390 647 56 326 919 51 461 003 Budsjett 2013 Levanger Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 31 219 040 29 076 860 28 758 389 Andre salgs- og leieinntekter 117 337 699 115 001 361 110 912 239 Overføringer

Detaljer

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010

Regnskap 2010. Regionalt Forskningsfond Midt-Norge. Regnskap 2010 0 Regionalt Forskningsfond Midt-Norge 1 INNHOLD Forskriftsregnskap 2010 side Innhold... 1 Hovedoversikter: Hovedoversikt Driftsregnskap... 2 Anskaffelse og anvendelse av midler... 3 Balanseregnskap: Eiendeler

Detaljer

Vedlegg 1 - Driftstiltak

Vedlegg 1 - Driftstiltak Vedlegg 1 Driftstiltak 214 Over/underskudd konsekvensj. budsjett Sum alle valgte tiltak Over/underskudd budsjettversjon 14 48 544 14 48 544 Valgte tiltak Usorterte tiltak Momskomp av investeringer Planlegging/prosjektering

Detaljer

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013.

ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER. Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. ØKONOMISKE HOVUDOVERSIKTER Tillegg til Rådmannen sitt utkast til budsjett og handlingsprogram 29.10.2013. 138 Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 32 343 32 081 34 748 Andre salgs-

Detaljer

Muligheter i Den grønne landsbyen

Muligheter i Den grønne landsbyen RANDABERG KOMMUNE BUDSJETT 2015/ØKONOMIPLAN 2015-2018 RÅDMANNENS FORSLAG TALLDELEN / REGNSKAP OG BUDSJETT Muligheter i Den grønne landsbyen Randaberg kommune Randaberg kommune Forsidefotoet: På vei mot

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010

Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 1 Rutinebeskrivelse Spesialundervisning Oppdal kommune Juni 2010 Innhold RUTINER VEDR. SPESIALUNDERVISNING OG SPESIALPEDAGOGISK HJELP FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER... 3 Saksgang vedr. spesialundervisningen

Detaljer

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286

Budsjett 2013. Brutto driftsresultat 66 332 565 63 447 670 40 169 286 Budsjett 2013 Verdal Kommune Økonomisk oversikt - drift Driftsinntekter Brukerbetalinger 34 661 062 31 808 515 32 180 964 Andre salgs- og leieinntekter 65 774 130 59 623 880 74 118 720 Overføringer med

Detaljer