ÅRSMELDING Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMELDING 2013. Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak.."

Transkript

1 ÅRSMELDING 2013 Årsmelding 2013 vedtatt: Holtålen kommunestyre, sak..

2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Skatt og rammetilskudd... 4 Renter og avdrag... 4 Investeringsregnskapet... 5 Balanseregnskapet... 5 Drift rammeområdene... 5 Økonomi knyttet til flommen... 7 Rammeområde Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg... 9 Arbeidsmiljøutvalg... 9 Rådmannens kontor Lærlinger Økonomiavdelingen Felles edb-utgifter Serviceenheten - Fellesutgifter Fellesutgifter, administrasjonsbygning Rammeområde Skoler Bibliotek Kulturskole Barnehager Rammeområde Sosialkontoret - NAV Barnevern Legekontor Fysioterapien Helsesøstertjenesten Psykisk helse Intermediæravdeling(samhandlingsreformen) Felles Pro Holtålen sykehjem Kommunalt kjøkken Optimus Hjemmetjenesten Trygdeboliger Rehabiliteringsteamet Rammeområde Kultur Oppmålingsavdelingen Bygningsdrift Anlegg VAR Landbruk Rammeområde Rammeområde Kirkelig fellesråd Rammeområde Næringsutvikling Rammeområde Holtålen utleiebygg Rammeområde 9 Ålen skisenter Ålen skisenter - regnskap Politikerkapital Humankapital

3 Forord Kommunens økonomi er som kjent meget anstrengt. Regnskapene for 2011 og 2012 innebar et udekket underskudd på ca. 2,5 mill. For 2013 budsjetterte kommunen med et underskudd på Med denne bakgrunn ble kommunen registrert på den såkalte ROBEK-lista. For 2013 ble underskuddet 2,6 mill, vel mer enn budsjettert. Kommunen har etter dette et udekket underskudd på ca. 5,1 mill. I 2013 hadde dessverre de fleste rammeområder overforbruk, en negativ utvikling fra Til tross for dette, synes det arbeidet som startet høsten 2011 og har foregått igjennom hele 2012 og 2013 og fortsetter inn i 2014 i det alt vesentligste å fungere. Antall årsverk er redusert i følge årsmeldingen med 18,25 årsverk i 2012 og 2013, og flere reduksjoner er iverksatt og har effekt fra På investeringssiden er det regnskapsmessige relativt store regnskapsmessige avvik. Dette skyldes imidlertid ikke avvik fra opprinnelig budsjett, men at budsjettet for 2013 ble endret på feilaktig grunnlag for å dekke merforbruk i Netto udekket resultat er redusert med ca. 2 mill i 2013, men er fortsatt på 6,3 mill. En vil foreslå en løsning på dette knyttet til regnskapsfremleggingen. Kommunens sykefravær er fortsatt lavt og på nivå med tidligere år (ca. 6 % totalfravær) Befolkningen er grunnlaget for kommunens drift. I 2013 ble kommunens folketall redusert med 6 til Dette skyldes i sin helhet langt flere døde enn fødte. Flyttebalansen var positiv. Selv om flere ting tyder på at vi er på rett vei, står vi fortsatt foran tunge tak, både i 2014 og påfølgende år, før det er en god nok sammenheng mellom ressurstilgang og ressursbruk. En forutsetning for å kunne klare dette er at befolkningsutviklingen fortsetter som den gjorde i På grunn av at kommune har innført nytt økonomisystem fom , har økonomiavdelingen hatt så stort arbeidspress, at regnskap og årsmelding ikke er framlagt til de lovbestemte frister. Ålen, 30. april 2013 Marius Jermstad Rådmann 3

4 Skatt og rammetilskudd Kommunens skatteinngang ble på kr , noe som er mer enn i I forhold til revidert budsjett er dette mer enn budsjettert. Det er utskrevet eiendomsskatt med , som er mindre enn budsjettert. Skattesatsen var 5 0/00 for boliger med mer og 7 0/00 for verker og bruk. Kommunen fikk inn i rammetilskudd. Dette er høyere enn i 2012 men mindre enn budsjettert. Kommunen fikk inn i andre generelle statstilskudd, høyere enn budsjettert. Totalt sett fikk kommunen mer skatteinngang, eiendomsskatt, rammetilskudd og generelle statstilskudd i forhold til budsjett. Renter og avdrag Kommunen har utgiftsført netto mindre i avdrag enn budsjettert. Det er imidlertid brutto betalt i avdrag. Avviket skyldes at det er inntektsført et beløp tilsvarende avviket for avdrag sosiale lån og ansv.lån Gauldal energi. Kommunen har bundet rentene på sine lån i stor grad, for å sikre en forutsigbar rentekostnad. Pr var situasjonen slik: Lånegiver Saldo Rente Rentesikret Nordea ,1 Nordea , Kommunalbanken , Noreda , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken , Kommunalbanken ,1 Nordea , Nordea mellomfinansiering ,1 Nordea inv ,1 Kommunalbanken , Gjennomsnittlig veid rentesats er på 2,81, ca. 0,5 % lavere enn Imidlertid har endring av en rentesikring på slutten av året slått positivt inn, slik at årsvirkningen ikke er like god. Ca. 45 % av kommunes lånemasse har flytende lån, mens resten er rentesikret på ulik løpetid. Det er omtrent i tråd med finansreglementet (50/50), men en lavere sikringsgrad enn tidligere. Dette bidrar imidlertid til å holde renteutgiftene lave, så lenge det flytende rentenivået er så lavt som det er. Kommunens brutto renteutgifter var på kr , noe som er høyere enn budsjettert. Kommunen har imidlertid høyere renteinntekter, inkl. utbytte, slik at netto renteutgifter ble lavere enn budsjettert. 4

5 Investeringsregnskapet Kommunens investeringsregnskap legges frem med et udekket finansieringsbehov på Dette skyldes at kommunen foretok div. budsjettendringer i investeringsbudsjettet i 2013 for dekke inne et udekket underskudd på ca. 8,4 mill i Av ulike årsaker førte denne inndekningen til at det oppsto et udekket underskudd i Da er imidlertid underskuddet for 2012 dekket inn, slik at udekket underskudd i løpet av året er redusert med vel 2 mill. Netto avvik skyldes i hovedsak flerbrukshall, etterslep oppvekstsenter, mindre finansiering i form av statlige tilskudd enn budsjettert og Var-områdene. Disse overskridelsene skyldes igjen at budsjettet ble endret for inndekning av underskuddet for Uten denne endringen, hadde investeringsbudsjettet vært noen lunde i balanse. Overstående viser at kommunen ikke har gode nok rutiner knyttet til fortløpende budsjettendringer knyttet til investeringsregnskapet. Dette skyldes at en tom 2011 hadde «overlappende» investeringsbudsjett fra år til år, noe vi ikke lenger har. Dette stiller langt større krav til løpende budsjettendringer, og er en utfordring knyttet til f.eks. spillemidler, som gjerne kommer i etterkant. Hvordan dette skal løses regnskapsteknisk, vil en komme tilbake til i forbindelse med saksfremlegget for regnskap og årsmelding. Balanseregnskapet Kommunen har samlede eiendeler bokført til ca. 575 mill. Av dette utgjør pensjonsmidler vel 199 mill eller 34,6 %, og en motpost på 261 mill eller 45,4 % som pensjonsforpliktelser på den andre siden av balansen. Kommunen har balanseført et premieavvik på 14,2 mill. Dette er pensjonspremie som er betalt, men ikke utgiftsført. Kommunens rentebærende gjeld er på 209 mill. Dette inkluderer gjeld knyttet til selvkostområder 23 mill og 8,8 mill er videreutlånslån. Gjeld som belaster driften er derfor på kr 177,2 mill. Kommunens omløpsmidler (likviditet) er på 42 mill, og bokført egenkapital på 67,4 mill. For øvrig vises til regnskapet med noter. Drift rammeområdene Dette er hovedelementet i kommunens regnskap. Detaljene fremkommer av regnskapet. Kommunens regnskap er relativt komplisert fremstilt, der de ulike resultatindikatorene ikke alltid er sammenlignbare fra år til år. Det er to indikatorer som oftest brukes, nemlig netto driftsresultat og regnskapsmessig mer-/mindreforbruk. Netto driftsresultat påvirkes ikke av bruk og avsetning til fond. Slik bruk eller avsetning kan i realiteten være planlagt sparing eller bruk av oppsparte midler. Dette innebærer at netto driftsresultat kan gi et feil bilde av kommunenes reelle økonomiske situasjon var et rart år i forhold til disse begrepene, påvirket av flomtilskudd er et mer normalt år. Kommunens brutto driftsresultat var i 2013 på kr , når en korrigerer for effekten av avskrivningene, noe som er omtrent som budsjettert. Netto driftsresultat var på kr , noe som er ca. 1 mill bedre enn budsjettert. Dette skyldes overskudd på selvkostområdene mm. Den planlagte bruken av momskompensasjon er i tråd med budsjett, ca. 1 mill. 5

6 I alle årsmeldinger har en tatt med en oversikt over utviklingen i netto driftsresultat. Selv om tallene er misvisende for 2011 og 2012, tar en det allikevel med: Grafisk kan dette fremstilles slik: Netto driftsres Når det gjelder de enketelte rammeområdene vises til de enkelte områdende redegjørelser. Kort kan en imidlertid oppsummere driften slik: Rammeområde 1 Underforbruk Rammeområde 2 Overforbruk Rammeområde 3 Overforbruk Sosial Underforbruk Helse * Overforbruk PRO Overforbruk (*Samh.ref ) Rammeområde 4 Overforbruk Kultur Overforbruk Byggnignsdrift Overforbruk VAR Overforbruk Rammeområde 5 Overforbruk Rammeområde 6 Overforbruk Rammeområde 7 0 Rammeområde 8 Underforbruk

7 Økonomi knyttet til flommen Holtålen kommune har i tillegg til administrativ ressursbruk, hatt to store økonomiske «belastninger» knyttet til flommen. Den ene er skader på kommunal eiendom som ikke var forsikret (forsikkerbar). Av mottatte midler fra KRD, gjensto pr kr , som kommunen i sin helhet har fått tillatelse til å nytte til Ålen sentrum mm. Den andre økonomiske belastningen kommunen har tatt er utlån til kommunens innbyggere som forskuttering av naturskadeerstatninger fra Statens naturskadefond. Pr var det bokført slike utlån med Det er beregnet renter på disse lånene i ROBEK Holtålen kommune registrert på den såkalte ROBEK-lista. Bakgrunnen for dette er at kommunen budsjetterte i 2013 med et underskudd. På denne bakgrunn godkjente ikke Fylkesmannen budsjettet for Kommunestyret har vedtatt en såkalt forpliktende plan som er laget i 2 varianter. Internkontroll Kommunens internkontrollsystem er samlet i kommunens systemhåndbok, som er tilgjengelig elektronisk. Kommunens økonomiske internkontroll består i tillegg til lovbestemt revisjon mm, av interne rutiner som skal sikre at kommunen har tilstrekkelig kontroll på sin økonomi. 7

8 Rammeområde 1 Ansvarlig rådmann Marius Jermstad Regnskap 2013 samlet for rammeområde 1 Regnskap/203 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form , Stortings- og kommune , Støtte politiske partier Arbeidsmiljøutvalg Ymse råd og utvalg Overformynderiet Kontroll og revisjon , Utg. etter formannsk Reserverte tilleggsbev Rådmannens kontor , Personal , Samrhos Lærlinger , Økonomiavdeling Felles edb-utgifter , Serviceenheten , Fellesutgifter , Administrasjonsbygning Samlet resultat ,9 rammeområde 1: Rammeområde 1 har et underforbruk på ,-. Resultatet for rammeområde 1 er helt i positiv balanse. Dette skyldes i hovedsak at tilleggsbevilgningspotten for hele kommunen ikke er brukt. Det er plusser og minuser i regnskapet. Dette kommenteres under kapitlene, men det uforutsette avviket er knyttet til IKT. Utenom dette området, hadde en vært i balanse selv uten tilleggsbevilgningspotten. Regnskapet for 2013 er 1,3 mill lavere enn i 2012 for rammeområde 1. 8

9 Kommunestyre og formannskap, støtte pol. partier, utgifter etter formannskap, ymse råd og utvalg Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Kommunestyre og form , Stortings- og kommune , Støtte politiske partier Ymse råd og utvalg Overformynderiet Utg. etter formannsk Kommunestyre og formannskap, støtte til partier m.m. har et mindreforbruk på kr ,- Hovedforklaringen til avvikene er kostnader er lavere enn budsjettert (mindre møter/mindre varamedlemmer) knyttet til vikarer i folkevalgte organ, når fast medlem melder forfall. Totalforbruket til politisk virksomhet er redusert med fra Arbeidsmiljøutvalg Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg Arbeidsmiljøutvalg har et overforbruk på kr 7.108,-. Det er ingen spesiell årsaker til dette avviket. 9

10 Rådmannens kontor Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Rådmannens kontor , Personal , Samrhos ,6 rådmannens kontor Rådmannens kontor har et merforbruk på kr ,-. Dette kan henføres til overføring av stilling fra serviceenheten, uten tilsvarende budsjettendring. Korrigert for dette (kr i mindreforbruk serviceenheten) er det reelt sett et underforbruk på ca Dette skyldes vakant stilling som ass. rådmann. Lærlinger Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Lærlinger ,7 lærlinger Lærlinger har et mindreforbruk på kr ,- Dette skyldes større tilskudd enn budsjettert. Målsetting for planperioden Minimum 3 lærlinger + fritt inntak av helsefagarbeiderlærlinger Evaluering/status: Hadde ved årsskifte 14 lærlinger, hvorav 4 helsefagarbeider. Økonomiavdelingen Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2012 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Økonomiavdeling økonomiavdelingen Økonomiavdelingen har et overforbruk på kr ,- Dette skyldes i sin helhet større kostnader til interkommunale løsninger enn budsjettert 10

11 Felles edb-utgifter Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Felles edb-utgifter ,9 felles edb-utgifter Fellesutgifter EDB har et merforbruk på kr ,- Overforbruket skyldes en rekke forhold. Noe har vært kjent, og hensyntatt i rapportering i løpet av året, men omkring fordelt på en rekke poster, var ikke forutsett. Dette er svært beklagelig.. Serviceenheten - Fellesutgifter Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Serviceenheten , Fellesutgifter ,3 Sum ,4 serviceenheten/fellesutgifter Serviceenheten og fellesutgifter har et samlet overforbruk på kr Dette gir imidlertid et feil bilde, da underforbruket på serviceenheten har sammenheng med overforbruk på personal, jfr. tidligere kommentar. Reelt sett er det derfor et overforbruk, og dette kan i sin helhet henføres til posten avgifter og gebyrer, dvs. i hovedsak kontingenter mm i ulike organisasjoner som kommunen er med i. Fellesutgifter, administrasjonsbygning Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Administrasjonsbygning Administrasjonsbygning Administrasjonsbygninger har et underforbruk på kr Dette skyldes at utgiftene er overført til rammeområde 4, mens inntektene for utleieforhold fortsatt ligger på RO 1, men ikke er budsjettert. 11

12 Rammeområde 2 Ansvarlig enhetslederne: John Sindre Kirkbakk, Liv Astrid Haugan, Randi Aasen, Lise Jacobsen, Pancho Panchev og Mari Aas. I tillegg ass. rådmann Line Andersen Regnskap 2013 samlet for rammeområde 2 Regnskap/2013 Rev.budsjett/2013 Avvik/2013 Ansvar NOK NOK NOK Forbruk (%)/ Fellesutgifter oppvekst , Hov skole , Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole , Skolefritidsordning , Folkebiblioteket , Kulturskole , Fellesutgifter barnehage , Ålen barnehage , Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg , Elvland barnehage ,73 Samlet resultat ,9 rammeområde : Rammeområde 2 har et merforbruk på kr ,- Nærmere kommentarer gis under hvert ansvarsområde. Fellesutgifter oppvekst (skole) 2100 fellesutgifter skole fellesutgifter skole: Fellesutgifter oppvekst har et merforbruk på kr ,- Fellesutgiftene har blitt noe høyere enn beregnet på grunn av høyere utgifter til fosterhjemsplasserte barn, logopedibehandling, voksenopplæring og PPT. 12

13 Målsetting for planperioden Møter med organisasjon, HTV Utviklingsmøter, skole Utviklingsmøter, barnehage Utviklingsmøter, bibliotek Utviklingsmøter, kulturskole Medarbeidersamtaler Kvalitetssystem, bhg. nettbasert Kvalitetssystem skole nettbasert Skolene, barnehagene Evaluering/status: Gjennomført 3 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført 7 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført 6 møter Gjennomført med styrere, rektorer, biblioteksjef og kulturskolerektor Under utvikling Under utvikling Satsingsområder: LP-modell, Webster-Stratton Skoler 2110 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter, skole Totalt skole: Skolene har et merforbruk på kr ,- Hov skole Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltelever ihht. opplæringslovens 5-1. Haltdalen oppvekstsenter avd. skole Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltelever ihht. opplæringslovens 2-8 og 5-1. Hov skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Etterutdanning/videreutdanning/ kompetanseplan Resultater Eksamen 2013 Nasjonale prøver Entreprenørskap/elevbedrift Gjennomført a. Elevenes skolemiljø Vurdering Forskrift om leksehjelp Kompetanseplan gjennomført 2013 Videreutdanning: og Rådgivning ferdig. Ass.rektor tar utdanning i ledelse. Videreføring av LPmodellen. Relasjonskompetanse og klasseledelse. Gjennomført: Elevundersøkelse, 7. og 10. trinn 2 mobbeundersøkelser med oppfølging Skolen jobber med vurdering, både underveisvurdering og sluttvurdering. Leksehjelp er innført Evaluert 2012 og 13

14 Kulturell skolesekk Prosjekt: Falkbergets rike Prosjekt: Prøvefiske Prosjekt: Overvåkning av Gaula. Del av ISO Gründerca.mp Hov skole, en lærende organisasjon med politisk vedtak videreføres leksehjelp etter dagens organisering. Forsetter som nå inntil opplæringsloven eventuelt blir endret. Gjennomført Gjennomført Gjennomført Ikke gjenopptatt etter flommen. Prøvestasjon (plattform) ikke gjenoppbygd. Avsluttet. Gjennomført Gjennomført. Systematisk tilbakemelding fra kurs og konferanser (kollegaveiledning). Gjennomført Obligatoriske kartleggingsprøver trinn GSI-rapportering Gjennomført Møter i samarbeidsutvalget Gjennomført Møter i skolemiljøutvalget Gjennomført NyGIV Overgang grunnskole-videregående skole, statlig initiert satsingsområde. Skolering av lærere gjennomført. Tiltak i norsk og matematikk. Avsluttet som prosjekt. Oppstart LP-modellen Gjennomført. Videreføring til vår Elevtallsutvikling, Hov skole 2009/ / / / /14 Elevtall Grunnskolepoeng mål for samlet læringsutbytte for elever som sluttvurderes med karakter 2009/ / / /13 Gjennomsnittskarakter 43,7 43,2 42,3 40,6 Sør-Trøndelag 39,7 39,7 39,8 39,5 Nasjonalt 39,9 39,9 40,0 40,0 Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole Målsetting for planperioden Evaluering/status: Visjonen til Haltdalen oppvekstsenter avd. skole er Vi lærer for livet! Det betyr at vi har fokus på: Læringstrykk Allsidig læring Kompetanseutvikling av personalet Folkeskikk og verdier som letter samvirket mellom mennesker En annen målsetting handler om å utvikle gode samhandlingsmønstre mellom skoledelen og barnehagedelen i Oppvekstsenteret. Det betyr at vi må ha fokus på: Inkludering og samarbeid Respekt og toleranse for institusjonens egenart Praktiske løsninger og innsats Etterutdanning lærere 1 lærer har gjennomført opplæring i Webster Stratton et program som er utarbeidet med 14

15 Nasjonale prøver Obligatoriske kartleggingsprøver Frivillig kartleggingsprøver engelsk Frivillig kartleggingsprøver matematikk Pageturner et leseteknikkprogram på nett Robo-memo et hukommelsestreningsprogram Lage maler for underveisvurdering Tilbud om leksehjelp trinn. Ettersom 1. og 2. trinn ikke har andre hjemmelekser enn lesing (som uansett må gjøres hjemme) er leksehjelptilbudet ikke aktuelt for dem Brukerundersøkelser for elever - sentrale og lokale. Medarbeiderundersøkelse Kulturelle skolesekken DKS Oppfølging av prosjektet «Egner i 100» - som var et felles kulturprosjekt mellom barnehagen og skolen i Deler av innholdet bli oppfrisket og presentert Bokbuss Skolebibliotek Uteskole Samarbeid i lokalsamfunnet tanke på arbeid med barn med store atferdsvansker Gjennomført 5. trinn Gjennomført trinn Gjennomført 3. trinn Gjennomført 1. og 3. trinn Gjennomført 5. og 6. trinn Gjennomført 5. og 6. trinn Gjennomført Gjennomført med assistent. 5 av 9 elever i 3. og 4. klasse benytter seg av tilbudet skoleåret OK utbytte av tiltaket. Sentral undersøkelse ikke gjennomført, da vi ikke har elever på 7. trinn dette skoleåret. Lokal mobbeundersøkelse gjennomført vår og høst. Stadig noen få (1-2 elever) oppgir at de noen ganger opplever krenkelser. Undersøkelsene følges opp, og vi har kontinuerlig fokus på skolemiljø. Medarbeiderundersøkelse ikke gjennomført Gjennomført. Meget positivt utbytte på alle områder. Gjennomført i form av et samarbeidsopplegg mellom Oppvekstsenteret og Haltdalen musikkorps med fremføring i Haltdalen samfunnshus våren 2013 Kommer til skolen ca. 1 gang per måned. Populært tiltak. Etablert med folkebibliotekar som ansvarlig. Fungerer godt. Gjennomført for trinn med en halv dag per uke våren 2013, mens det fra høsten 2013 ble organisert slik at kl hadde hver uke, mens klasse hadde annenhver uke. Førskolegruppa i barnehagen har vært med de fleste gangene. Meget positivt utbytte både opplevelsesmessig og læringsmessig. Samarbeid med Turforeninga om oppkjøring av skiløyper som brukes i skoletida.. Elevtallsutvikling - Haltdalen oppvekstsenter, avd. skole 2009/ / / / /14 Elevtall 29/ Skolefritidsordningen skolefritidsordningen

16 skolefritidsordningen: SFO har et merforbruk på kr ,- Merforbruket skyldes underbudsjettering i forhold til lønn. Skolefritidsordningen Målsetting for planperioden Evaluering/status: SFO skal være et trygt sted for alle barn i sfoordningen, både sammen med de andre barna og de voksne. SFO skal gi barna mulighet til allsidig lek og varierte aktivitetsformer. SFO skal legge rette til fysisk aktivitet gjennom lek og turer i nærmiljøet. Barna skal i stor grad kunne velge innholdet i SFO selv. Det skal stimuleres til sosiale aktiviteter samtidig som det skal være mulig å være alene. Gjennomført. Stabilt bemannet med voksne som også jobber i klassene. Dette gjør at de voksne kjenner barna godt, og overgangen mellom SFO og skole blir enklere. Gjennomført. Formingsopplegg, fri lek ute og inne, leker som fenger både gutter og jenter. Gjennomført. Gjennomført. Barna har stor medvirkning i valg av aktiviteter ved SFO. Før skoletid og etter skoletid har vi mulighet til å bruke flere rom i arealet til småtrinn. Dette gjør at det er enklere å spre leken utover, og de får i større grad velge innholdet selv. Antall barn som benytter seg av skolefritidsordningen 2009/ / / / /14 Hov skole Haltdalen oppvekstsenter Bibliotek 2510 folkebiblioteket bibliotek: Biblioteket har et merforbruk på kr ,- Noe høyere lønn enn beregnet. Bibliotek Målsetting for planperioden Evaluering/status: Flytting av skolebiblioteket ved Hov skole til Gjennomført 2013 Folkebiblioteket, kombinasjonsbibliotek Samarbeid med skolene ifm DKS Gjennomført 2013 Lånetimer på folkebiblioteket hver tirsdag for Gjennomført 2013 Hov skole Lånetimer ved Haltdalen Oppvekstsenter Gjennomført 2013 hver torsdag 16

17 Utstillinger Arrangement Gjennomført UKM-utstilling og fotoutstilling Gjennomført forfatterbesøk Jørgen Brekke, Kari Stai, Ca.milla Kuhn, boklansering Jon Østeng Hov, foredrag Ragnar Kokkvoll og Dagfinn Brattås, SommerLes og Fifaturnering Utlån av bøker Folkebiblioteket Hov skole Haltdalen oppv Totalt Utlånssystemet ved Haltdalen Oppvekstsenter har ikke fungert i store deler av 2013, derfor er dette utlånstallet mye lavere enn hva som er realiteten. Bibliotek annet Fjernlån ut Fjernlån inn Bokbussen Fjernlånstallene er bare fra 24. oktober til 31. desember resten av statistikken forsvant da vi gikk fra MM2 til MM3. Bokbusstallet for 2013 er regnet ut fra første halvår. Bibliotek - Besøkstall Besøk Folkebiblioteket fikk seg besøksteller f.o.m for å regne mer nøyaktig hvor mange som er innom biblioteket i løpet av et år, tidligere statistikker er regnet ut fra et gjennomsnitt der man manuelt har registrert besøkende noen måneder i året. Kulturskole 2560 kulturskole kulturskole: Kulturskolen har et mindre forbruk på kr ,- Mindre forbruk skyldes mindre kjøp fra andre enn budsjettert og mer inntekter pga. salg av tjenester. 17

18 Kulturskolen Målsetting for planperioden Åpent opptak alle søkere skal få plass Kvalitet i undervisnings- og opplæringstilbudene Tilpasset opplæring Fleksibilitet i tilbudene med hensyn til innhold og organisering Lave skolepengesatser Være en ressurs for barnehagene og det øvrige skoleverk og kulturliv i kommunen God informasjon og synliggjøring av virksomheten Evaluering/status: Gjennomført. Det er ingen venteliste. Gjennomført. En søker til enhver tid å ha så godt kvalifiserte lærere som mulig. Gjennomført. Både gruppe og enkelt undervisning Gjennomført. En bestreber seg på å legge forholdene best mulig til rette for å imøtekomme elevers og foresattes ønsker med hensyn til undervisningstid og sted. Gjennomført. Lave skolepengesatser har i alle år vært et mål for vår kulturskole. Satsene følger utviklingen i konsumprisindeksen. Gjennomført. Nært samarbeid med skolene og det øvrige kulturliv. Samarbeid mellom kulturskolen og Ålen Barnehage med minikonserter hver måned. Musikktime i Ålen barnehage. Gjennomført. Kulturvukku 2013, i samarbeid med det øvrige kulturlivet ble en suksess. Julekonsert i samarbeid med Førskolekoret, Barnekoret og Ålen skolekorps - fulle hus. For øvrig ble det gjennomført en rekke andre konserter, offentlig, på kommunestyremøtene og i institusjoner. Antall barn/unge som benytter seg av kulturskoletilbudet 2009/ / / / /14 Elevtall Fellesutgifter barnehage 2700 fellesutgifter barnehage fellesutgifter barnehage: Fellesutgifter barnehage har mindre inntekter på kr ,- De mindre inntektene skyldes at det er mindre inntekter på brukerbetaling enn beregnet og at kommunen ikke har fått inn betaling fra brukere. 18

19 Barnehager 2710 Ålen barnehage 2720 Haltdalen oppvekstsenter, avd. bhg 2730 Elvland barnehage Totalt barnehage: Barnehagene har et merforbruk på kr ,- Ålen barnehage OK Haltdalen oppvekstsenter, avd. barnehage Merforbruket skyldes enkeltvedtak i DRU og er tilknyttet enkeltbarn ihht. opplæringslovens 5-7 og kommunens vedtekter for barnehager punkt 9. Elvland barnehage Merforbruket skyldes mer forbruk på vikarer i arbeidsgiverperioden og det vil si høyere forbruk på vikarutgifter, overtidsbetaling og i tillegg noe på lønn. Ålen barnehage Målsetting for planperioden Kulturbarnehagen kultur er musikk, dans, drama, forming, leker, friluftsliv og nærmiljø. Tema våren 2013: Astrid Lindgren Tema høsten 2013: Bygda vår før og nå i mat, ord og lek. Evaluering/status: Gjennomført. Samarbeid med kulturskolen. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Satsningsområde i perioden høsten 2013 til våren 2016 er språk og sosial kompetanse. Beste praksis vår 2013: Påkledning og måltid er en læresituasjon i barnehagen. Beste praksis høst 2013: Fortellinger er en viktig del av barnehagens språklige og sosiale hverdag. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulike tema for 5-åringene. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter 19

20 Kommunikasjon, språk, tekst Kunst, kultur og kreativitet Nærmiljø og samfunn Kropp og bevegelse Antall, rom og form Etikk, religion og filosofi for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen. Haltdalen oppvekstsenter, barnehage Målsetting for planperioden Barnehagen skal bruke lek som læringsarena Fremme fysisk aktivitet og helse. Kunst, kultur og kreativitet Forut barneaksjon fra Afrika Kropp, bevegelse og helse Fokus på måltidet i barnehagen våren 2013 Sosial læring I en 4-års periode fra 2013 har oppvekstleder og lederteamet i barnehagene besluttet at alle barnehagene i kommunen skal ha fokus på språk og sosial læring. Høsten 2013 ble det satt fokus på samtaler. Førskoleklubb Natur, miljø og teknikk Møte naturen hver dag på tur og i barnehagen Kommunikasjon, språk, tekst Viser til fokusområde og fellesopplegg med skolen hvor det ligger mye trening i Evaluering/status: Gjennomført. Mye lekeaktivitet, leken har egenverdi. Ser at barna utvider lekerepertoaret. Knytter fokusområdet språk og sosial læring til leken og barnehagehverdagen Gjennomført. Gjennom dette opplegget har barna lært noe og gjort noe rundt temaet «barn i andre land» Har omfattet forming, drama, musikk og bevegelse. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. I tillegg til fokusområde har vi tilgang til gymsal, og med det har gode opplevelser og mestring vært satt i fokus. Ulik aktivitet ut fra alder Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter fra barnehagen Gjennomført i henhold til ulike tema i halvårsplanene Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen Gjennomført. Ulik aktivitet ut fra alder. Se halvårsplaner og pedagogiske rapporter for barnehagen 20

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008

Holtålen. Holtålen Kommune. - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Holtålen Kommune Holtålen - mulighetenes kommune ÅRSMELDING 2008 Årsmelding 2008 Innholdsfortegnelse: 1 FINANSKAPITAL- PENGENE... 4 1.1.1 Driften... 4 1.1.2 Rammeområde 1... 5 1.1.3 Grunnskolene... 6 1.1.4

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Måsøy kommune Årsmelding 2013

Måsøy kommune Årsmelding 2013 Måsøy kommune Årsmelding 2013 Vedtatt av kommunestyre 19.06.2014, Sak 30/14 Innhold Innledning... 4 Analyse... 5 Regnskapsmessig overskudd framkommer slik... 5 Netto driftsresultat... 5 Hovedtall fra balanseregnskapet...

Detaljer

Årsmelding Berlevåg kommune

Årsmelding Berlevåg kommune 2011 Årsmelding 27.03.12 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4 Økonomi...

Detaljer

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune

Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune Kvartalsrapport 3.kvartal 2014 Froland Kommune - Enkelt og nært! Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Renter og avdrag... 5 Driftsregnskap...

Detaljer

Årsmelding 2014. Froland Kommune

Årsmelding 2014. Froland Kommune Årsmelding 2014 Froland Kommune 1 Innhold Rådmannens kommentar... 3 Befolkningsutvikling... 4 Rammetilskudd og skatt... 4 Momskompensasjon... 5 Lån, Renter og avdrag... 5 Minimumsavdrag lån... 6 Lønn og

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE

ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Snillfjord Rådhus ÅRSBERETNING 2010 SNILLFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Side 1. Rådmannens kommentar 2 1.1 Innledning 2 1.2 Generelt 2 1.3 Organisasjon 3 1.4 Drift 3 1.5 Planverk 3 1.6 Utviklingstrekk

Detaljer

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50

Årsrapport 2006. F:\ØKONOMI\ÅRSMELDING 2006\Verdal\Årsrapport 2006 Verdal.doc Side 1 av 50 KAPITTEL 1 SAMMENDRAG....2 1.1 INNLEDNING....2 1.2 RÅDMANNENS VURDERINGER...2 1.3 BEHANDLEDE SAKER....5 KAPITTEL 2 HOVEDTALL FRA REGNSKAPET....6 2.1 REGNSKAPSRESULTATET....6 2.2 DRIFTSINNTEKTER....7 2.3

Detaljer

';.;1.:". I. Årsmelding 2012 Dønna kommune

';.;1.:. I. Årsmelding 2012 Dønna kommune ';.;1.:". I Årsmelding 2012 Dønna kommune INNHOLDSFORTEGNELSE. Rådmannens kommentarer Side 3. økonomiske nøkkeltall Side 4. Organisasjonskart Side 7. Folkevalgte styringsorganer Side 8. Rådmannens stab

Detaljer

Kommuneplan for Flatanger Kommune

Kommuneplan for Flatanger Kommune Kommuneplan for Flatanger Kommune Årsmelding 2011 Avlevert rådmannen 27.3.2012 Vedtatt av Flatanger kommunestyre den Retningslinjer Visjon / mål Arealplan Økonomiplan Temaplan Budsjett / Årsplan Regnskap

Detaljer

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune

BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016. Kvitsøy kommune BUDSJETT 2013 ØKONOMIPLAN 2013-2016 Kvitsøy kommune INNHOLDSFORTEGNELSE TEKSTDEL: BUDSJETT FOR 2013 - ØKONOMIPLAN FOR PERIODEN 2013-2016... 3 GENERELT OM BUDSJETTET OG UTVIKLINGEN I KVITSØY KOMMUNENS ØKONOMISKE

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno

MÅLSELV KOMMUNE. Foto: Alfio Bonanno MÅLSELV KOMMUNE Foto: Alfio Bonanno ÅRSMELDING 2011 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 UTVIKLING I ANTALL ÅRSVERK... 3 SYKEFRAVÆR I 2011... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS)...

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

Årsmelding for Berlevåg kommune

Årsmelding for Berlevåg kommune 2013 Årsmelding for 28.03.2013 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 3 2. Visjon og målsettinger... 4 2.1 Lokalsamfunnsutvikling... 4 2.2 Brukere og tjenester... 4 2.3 Organisasjon og medarbeidere... 5 2.4

Detaljer

Rapport for 2. Tertial

Rapport for 2. Tertial 2012 Rapport for 2. Tertial Innhold 1 INNLEDNING:... 3 2 Resultatoppnåelse... 4 2.2.2 Lønnsutvikling... 4 3 Økonomisk analyse... 6 3.1 Driftsregnskapet... 6 3.1.1 Utvikling i skatt og rammetilskudd...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding

BÅTSFJORD KOMMUNE. Årsmelding BÅTSFJORD KOMMUNE Årsmelding ØKONOMISK HOVEDOVERSIKT Året brakte et mindreforbruk på kr. 1,7 millioner. Tabellen nedenfor viser oversikt over virksomhetenes forbruk. Regnskap Vedtatt budsjett Avvik * Ansvar

Detaljer

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010

Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune. Årsberetning 2010 Unjárgga gieldá/ Nesseby kommune Årsberetning 2010 1 Rådmannens kommentarer... 3 2 Forklaringer, økonomiske oversikter og sammendrag... 4 2.1 Investeringsregnskapet... 5 2.2 Driftsregnskapet... 5 2.3 Balansen...

Detaljer

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015

Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Driftsenhetenes tertialrapporter 1. tertial 2015 Grimstad kommune Postadresse: Postboks 123 4891 Grimstad Besøksadresse: Arendalsveien 23 Telefon 37 25 03 00 www.grimstad.kommune.no Utarbeidet av Grimstad

Detaljer

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14

======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING 2013. Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 ======== AREMARK KOMMUNE ======== ÅRSBERETNING Vedtatt av kommunetyret 12.06.14, sak 18/14 INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSBERETNING... 1 RAMMEOMRÅDE 1 POLITISK STYRING OG SENTRALADMINISTRASJON 11 VIRKSOMHET 22

Detaljer

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING

HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2007 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. RÅDMANNENS INNLEDNING... 2 1.1. INNLEDNING......2 1.2. PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 5 1.3. UTVIKLINGSTREKK... 10 2. STYRINGSVERKTØYET... 11 2.1. ÅRSHJULET

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Drangedal kommune. Årsmelding

Drangedal kommune. Årsmelding Drangedal kommune Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens kommentarer... 3 1. Årsberetning 2011 for Drangedal kommune... 5 1.2 Vesentlig og sentral økonomisk informasjon... 5 1.2 Økonomisk utvikling... 6 1.3

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 MÅLSELV KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 2 MEDARBEIDERE OG ORGANISASJON... 3 ANTALL ÅRSVERK I 2012 OG 2013... 3 SYKEFRAVÆRSUTVIKLING... 3 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) OG IA... 4

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE

ÅRSRAPPORT 2013. Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt. og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE ÅRSRAPPORT 2013 Vi skal utøve nyskapende og helhetlig samfunnsutvikling lokalt og regionalt ÅPEN - SAMHANDLENDE - NYSKAPENDE Rådmannens forord Malvik kommune er i stadig vekst. Som en konsekvens av dette

Detaljer

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012

Gjerdrum kommune. Årsmelding og årsberetning 2012 Gjerdrum kommune Årsmelding og årsberetning 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE: Rådmannens sammendrag:... 3 Årsmelding overordnet ledelse, stab og støtte... 8 Årsmelding overordnet skolene... 8 Årsmelding overordnet

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer