Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

2 2014 er året der NHO Østfold oppnådde politisk gjennomslag i to store saker som på hver sin måte vil bety mye for økt konkurransekraft for medlemsbedriftene. På regionalt nivå har NHO arbeidet aktivt med politisk forankring av ting som har vært viktig i videregående opplæring. Skolebruksplanen som har vært til høring og som kom til politisk behandling i februar 2015 har fått en innretning som i all hovedsak har i seg de elementene NHO har arbeidet for. For det første skal dimensjoneringen av videregående opplæring bli mer tilpasset behovene i arbeidsmarkedet, og at næringslivet må tettere på fagopplæringen. For det andre opprettholdes også matfag som et satsingsområde. For det tredje har behovene og mulighetene for ulike vekslingsløp blitt innarbeidet. Dermed skal det ligge til rette for at næringslivet bør få tilgang til mer nødvendig kompetanse lokalt. På nasjonalt nivå har NHO Østfold representert hele NHO-fellesskapet i arbeidet med konseptvalgutredning for en fast forbindelse over Oslofjorden. Statens vegvesen anbefaler en løsning med en fast forbindelse ved Moss-Horten, men vil utrede nærmere om det er mest hensiktsmessig med en tunell eller bruløsning. I Østfold og Vestfold har vi vært opptatt av å få til en løsning i Ytre Oslofjord. Det var den opprinnelige oppgaven til konseptvalgutredningen før også en krysning over Drøbak-Hurum ble tatt inn i arbeidet. Anbefalingene om videre utredning av en løsning Moss-Horten vil bety mye for regional utvikling, men mange og sterke vernehensyn og interessekonflikter på begge sider av fjorden vil gjøre det videre arbeidet krevende. Medlemsveksten har fortsatt i Styret har lagt fokus på medlemskontakt og prioritert arbeidet med flere og mer fornøyde medlemmer. Økt medlemskontakt, blant annet gjennom bedre møteplasser i samarbeid med lokale næringsforeninger har vært prøvd ut gjennom 2014 og vil fortsette i Det er avholdt 6 styremøter i Jan Ivar Ruud, leder (sign.) Unger fabrikker AS Norsk industri Jon Karlsen, nestleder (sign.) Glava AS BNL Trygve Blix (sign.) 07 Moss Norsk industri Winnie Gjerdalen (sign.) Best Western Grand hotell Halden NHO Reiseliv Olav Breivik (sign.) Ringvollklinikken NHO Service Astrid Lier Rømuld (sign.) Askim Frukt- og Bærpresseri AS NHO Mat og drikke Ragnhild Larsen Ekeberg (sign.) Stamina Helse AS Abelia Tone Horvei Bredal (sign.) Borregaard AS Norsk industri Trond Marthinsen (sign.) Emiro consulting NHO Service Jan Roger Eriksen (sign.) Mekanisk Service Halden Norsk industri

3 FAKTA OM NHO ØSTFOLD MEDLEMSSITUASJONEN NHO Østfold hadde pr i alt 1035 medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 139 innmeldinger, og 125 har meldt seg ut. Abelia og NHO service har hatt størst nominell, netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service og der 28 medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer (fusjoner, avvikling). Gjennom de siste fem årene har medlemsmassen økt med 16 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk som organiseres gjennom NHO Østfold har hatt en liten nedgang. I femårsperioden utgjør det en økning på 1 %, mens veksten for hele NHO i samme periode har vært på 21 %. MEDLEMMENES REPRESENTANTER I tillegg til styret har NHO Østfold følgende medlemsrepresentasjon, valgt på årsmøtet 19. mars 2014: REPRESENTANT (OBSERVATØR) TIL NHOS REPRESENTANTSKAP Styreleder Jan Ivar Ruud REPRESENTANTER TIL NHOS GENERALFORSAMLING Styreleder Jan Ivar Ruud NHO ØSTFOLDS VALGKOMITÉ Adm dir Finn Sundby, EVR Norge As Distriktsleder Lars Hovland, Veidekke entreprenør AS Daglig leder Jens Boye Karlsen, Nordlie Auto AS ADMINISTRASJONEN I 2014 har administrasjonen disponert 3,5 årsverk, hvorav ca 0,5 har vært knyttet til prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET NHO Østfold har ikke hatt legemeldt sykefravær i Det er ikke registrert skader eller farlige hendelser i NHOs lokaler, eller som følge av NHOs aktivitet i Østfold i SATSNINGSOMRÅDER FLERE OG MER TILFREDSE MEDLEMMER Til tross for medlemsvekst, øker ikke antall årsverk i medlemsbedriftene i Østfold. Markedsarbeidet blir nå styrket i NHO-S og i samarbeidet med landsforeningene. Regionalt vil NHO Østfold prioritere verving av nye medlemmer med mer enn 20 årsverk. Styret mener at et årlig medlemsvekstmål på 5% er realistisk. Introduksjonen av et kortere medlemsbrev med høyere frekvens og med hyperkoblinger til mer, relevant informasjon har hatt positiv utvikling i respons. Ambisjonen med Østfold på er å treffe

4 medlemmene med relevante, regionale saker eller å støtte sentral medlemskommunikasjon med svært viktige, nasjonale saker på arbeidsgiversiden. Gjennom 2014 er det gjort forsøk med arrangement der medlemsfordeler synliggjøres i form av rabatt eller eksklusivitet. Dette arbeidet videreføres for 2015 og spesielt i samarbeid med lokale næringsforeninger og bransjeforeninger. Styret ønsker å benytte Småtinget i Fredrikstad i august som en katalysator for denne type fellesarrangement. Det er planlagt medlemsundersøkelser i mars og august 2015 for å måle utviklingen i tilfredshet blant medlemmene siden mars NHO ØSTFOLDS ÅRSKONFERANSE Tema for Årskonferansen var i 2014 "Læringslivet". Det deltok ca. 130 representanter for næringsliv, utdanning, offentlig forvaltning og politiske partier. Medlemsdeltakelsen var lav, og styret har innrettingen av årskonferansen til vurdering NHO Østfold ønsket å utfordre både offentlig sektor og medlemsbedriftene til å arbeide tettere sammen for å redusere frafall og vekke interesse hos unge for utdanningsgrener som er både framtidsrettede og relevante for næringslivet. Konferansen løftet frem hovedutfordringene og viste praktiske veier fra mismatch til god match mellom utdanningssystemet og næringslivet. Østfoldungdom var aktivt engasjert i utformingen av årskonferansen. Elever fra Kirkeparken i Moss, Glemmen i Fredrikstad, Greåker og Kalnes i Sarpsborg viste hvordan deres fag kan prege framtidens yrkes- og næringsliv. Blant deltakerne har konferansen fått gjennomgående gode tilbakemeldinger. NHOs rolle og betydning som regional samfunnsaktør er blitt bekreftet Figuren viser hvilken oppfatning årskonferansedeltakerne har av NHO Østfold som samfunnsaktør etter de tre siste årskonferansene. SMB SATSINGEN NHO ARENA NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare ett gjennomført. NAV ARBEIDSLIVSSENTERS ERFARINGSSEMINARER NHO Østfold har vært medvirkende i tilretteleggingen for de fire erfaringsseminarene som NAV Arbeidslivssenter har gjennomført i hver av regionene i Østfold i mai HOVEDTARIFFORHANDLINGER OG LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NHO Østfold tilrettela et orienteringsmøte for tariffbundne medlemsbedriftene etter det sentrale hovedoppgjøret. SAMARBEID MED LANDSFORENINGER Samarbeidet med NHOs 19 landsforeninger varierer ut fra landsforeningenes fokus og

5 medlemsoppslutning. De største landsforeningene i Østfold er Norsk Industri, Byggenæringenes landsforening (BNL), NHO Service, NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke. Det er etablert konkrete samarbeid med NHO Mat og landbruk, spesielt på utdanningssiden og i samarbeid med videregående skoler. Den pågående fusjonsprosessen mellom NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke vil gi den tredje største landsforeningen i Østfold. Det er dialog med BNL om tiltak for å øke samhandlingen, spesielt siden BNL er den landsforeningen med flest medlemmer i Østfold. EKSTERNT OPINIONSARBEID MEDIA Massemedia benyttes som viktigste kanaler for generell opinionsdannelse, synlighet og medlemskommunikasjon. Figuren viser utviklingen for registrert mediedekning i 2013 og Media (venstre akse) Internett (høyre akse) Mediaoppslag siste 24 mnd Den registrerte mediedekningen i 2014 tilsvarte en annonseverdi på 9,1 millioner kroner. I tillegg til registrerte oppslag, har NHO Østfold opprettholdt posisjonen som fremtredende talsperson for næringslivet i NRK Østfold. Etersendte oppslag fanges bare i begrenset grad opp av medieovervåkningsverktøyet. Den registrerte mediedekningen har økt kraftig siden Det skyldes spesielt bred mediedekning og redaksjonelle oppslag omkring Ringer i vannet, pilotprosjekt for gass som drivstoff for tunge kjøretøy i september, og kampanjen omkring formueskatt i november. Besøk på nettsiden har igjen en positiv utvikling. Dette henger sammen med lanseringen av nyhetsbrevet NHO Østfold på i juni, siden nyhetsbrevet genererer trafikk. Direkte søk og Facebook er de to andre, viktigste trafikkkildene. FOREDRAG OG INNLEGG I tillegg til innlegg under NHO Østfolds egne arrangement og andre mindre presentasjoner, har NHO Østfold holdt foredrag og konferanse- og posisjonsinnlegg slik: Dato Hvor (Arrangør) Tema Foredragsholder 30/1 Direktoratet for Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets regionale råd sett fra partene 27/2 Moss håndverkerforening Hilsningstale ved fagbrevutdeling Jan Ivar Ruud 6/3 LOs fylkeskonferanse Debatt om sysselsettingsutfordringene i Østfold 11/3 Akershus og Østfold fjørfelag Næringsmiddelindustriens betydning i Østfold 12/3 Norges Bilbransjeforbund/Østfold NHO Østfold hvem er vi og hva gjør vi /Presentasjon Energi Kristin Heinrich

6 17/3 Høgskolen i Østfold Global Future-programmet Torill Myklebust 23/3 NELFO Østfold Orientering om NHO Østfold 25/3 Høgskolen i Østfold Oppspill til samarbeidsarenaer i høyskolens ledergruppe Elena Rosnes 1/4 Østfold gjenvinningsnettverk Gjenvinningsbransjen i Østfold 5/4 Rotaract landsmøte Massekommunikasjon er også internkommunikasjon 8/9 Høgskolen i Østfold Ingeniørrollen og prosjektledelse 9/9 Fredrikstad næringsforening Kommune-NM og utfordringer i Østfold 24/9 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg ved Kick off for Forskere i sikte 7/10 Rakkestad rotary klubb Kommune-NM og utfordringer i Østfold 8/10 Høgskolen i Østfold Partene i arbeidslivet 22/10 Nav Østfold Status og utfordringer for arbeidslivet i Østfold 23/10 Global Future Connect (Alumni) NHOs satsing på Global Future Torill Myklebust 27/10 Yrkes-NM Trondheim Debattleder om yrkesfagenes fremtid 12/11 Østfold fylkeskommune Kick-off oppsummering for satsing på Service og samferdsel 14/11 Norges forskningsråd Betraktninger om det regionale virkemiddelapparatet 24/11 INTERREG Horizon 2020 Biogass i Godstransporten Kristin Heinrich 25/11 Dialogkonferanse Østlandet Workshop om framtidsperspektiv for Logistikk og Transportbransjen Kristin Heinrich 2/12 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg under Realfagsdagen "ØKT KONKURRANSEKRAFT" - POLITISK PLATTFORM I forkant av programarbeidet i de politiske partiene har NHO Østfold utarbeidet en politisk plattform som lokale partilag og fylkeslagene har blitt presentert for. Plattformen danner grunnlaget for oppfølging av kommune- og fylkestingsvalget 2015, og vil også tjene som prioriterings- og arbeidsgrunnlag i perioden Fellesnevneren for politikkområdene er behovet for at poltikken tar på alvor behovet for "økt konkurransekraft", både for medlemsbedriftenes egen skyld, men ikke minst også av hensynet til sysselsettingsutfordringen for et økende antall innbyggere i Østfold. SAMFERDSEL De største samferdsområdene i 2014 har vært Tverrforbindelse over Oslofjorden og fremdrift for E18. Sen politisk avklaring omkring bypakkene for Nedre Glomma og Moss har gjort at det interessepolitiske arbeidet for disse pakkene ikke har krevd stor oppfølging i NHO Østfold har ledet representert NHO-fellesskapet i KVU for fast forbindelse over Oslofjorden. I denne rollen har administrasjonen jobbet spesielt for å etablere felles forståelse for behovet blant andre regionforeninger og i andre fylker. Dette arbeidet har vært vellykket. Utbyggingen av E18 er fortsatt krevende, spesielt gjennom Follo. NHO Østfold har sammen med NHO Oslo og Akershus presset på for løsninger, spesielt gjennom Ås kommune. KOMPETANSE NHO Østfold har jobbet tett med både fylkesadministrasjonen og de politiske gruppene i Fylkestinget for å sikre at næringslivets behov for kompetent arbeidskraft blir tillagt større vekt i skolebruksplanen som kommer til endelig politisk behandling i Alle NHOs innspill er ivaretatt etter høringen og gjennom den første politiske behandlingen i november 2014.

7 I 2014 har NHO Østfold kunnet nyte godt av etablerte nettverk og samarbeidsrelasjoner med utdanningssystemet på flere nivå. Det har gitt følgende konkrete resultater: Forskere i sikte Del 2. Samarbeidsprosjekt med INSPIRIA - inspirasjonscamp for 100 elever og deres lærere, knyttet opp til valgfagene Forskning i praksis og Teknologi i praksis. Formålet er å tilrettelegge for en mer praktisk undervisning og større forståelse av forskning og forskningsdrevet innovasjon, samt teknologi i næringslivet. Tiltaket er finansiert av NHOs Opplysnings- og utviklingsfond. Speed-date med Næringslivet i Mosseregionen. Et nytt samarbeidsprosjekt med Partnerskap for Karriereveiledning, Østfold Fylkeskommune for å bedre elevenes, læreres og skolerådgiveres yrkesveiledning gjennom nær kontakt med næringsliv i Mosseregionen. Gjennomført speed-date for alle 10-klassinger i Mosseregionen i september. Sammen bedre på kompetanse. Forprosjekt med NHO og LO i Østfold som eiere. Støttet av Hovedsammenslutningenes fellestiltak og Østfold fylkeskommune. Målet med prosjektet er å utvikle, samt få frem gode eksempler på kompetanseutvikling på arbeidsplassene gjennom tiltak i utvalgte bedrifter og samarbeid i nettverk i Østfold. Partnerskap for karriereveiledning I oktober har gjennomført 3 bedriftsbesøk på Øra i Fredrikstad hos Kronos Titan, Prediktor og Norsk Gjenvinning. Forslag til organisering av bedriftsbesøk for 5 karriereveiledernettverk til lokale bedrifter. Forbereder minst to lignende bedriftsturne hvert år. Utdanningsvalg fag med fokus på realfag og yrkesfag. Gjennomført Realfagsdagen "Tilbake til fremtiden" i samarbeid med Norsk olje og gass og Inspiria. Tiltaket er en fag- og inspirasjonsdag og speed-date med realfagsrollemodeller for skolerådgivere, karriereveiledere, lærere og elever. Målet var å vise bredden innen realfagene med fokus på kompetansebehov i olje og gassnæringer og utdanningsmuligheter i real- og yrkesfag. Planlagt å gjennomføre en tilsvarende realfagsdag i 2015 i samarbeid med Energi Norge med tema "Fornybar energi". Teknologi i skolen - En ny måte å lære på. Forslag til samarbeidsprosjekt med INSPIRIA og Abelia. En konferanse for lærere og lærerstudenter. Undervisningen i dag revolusjoneres av teknologiske fremskritt, som nettbasert og tilpasset undervisning. Målet med konferansen er å inspirere lærere og lærerstudenter og å styrke deres kompetanse for å ta verktøyene i bruk. Skole-bedriftsnettverk i matfag. Det er i 2014 forberedt et prosjekt etter initiativ fra Glemmen videregående skole, Mills AS, NHO Mat og Landbruk og NHO Østfold for å styrke næringsmiddelindustriens tilgang til kompetent arbeidskraft. IT og innovasjon linja ved Halden vgs. Spissingen mot IT og innovasjon er støttet med kroner fra NHOs Opplysnings- og tviklingsfondet, og med rådgivning og kontaktformidling fra NHO Østfold. Styrking av salg- og servicefagene Intiativ til å mobilisere kjøpesentra som læringsarenaer. Dialog med ØFK i forbindelse med fylkeskommunens arbeid for å få flere læreplasser og forsøk med vekslingsmodeller i salgsfaget.

8 Yrkes NM i Trondheim. NHO Østfold deltok med ressurser til fellesstand og messearrangement mellom LO og NHO. NHO Østfold arbeider bevisst for å øke status for yrkesutdanningen. Det skjer i generell omtale, i samhandling og interaksjon med andre aktører i yrkesopplæringen, gjennom aktiv deltakelse i det seremonielle omkring utdelingen av fag- og svennebrev, og ledelse av yrkesopplæringsnemnda. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på å tydeliggjøre Y-nemdas rolle i hele yrkesopplæringen og partenes aktive rolle i Y-nemda. De forventningene som i fjor ble meldt i tilknytning til de administrative endringene i Østfold fylkeskommune har ikke blitt innfridd. Yrkesopplæringsnemnda involveres ikke i dimensjonering og tilbudsstrukturen i videregående opplæring slik den skal etter opplæringsloven. Det tas nå initiativ for å endre dette. NHO Østfold har bidratt aktivt inn mot Ungt Entreprenørskap blant annet som ressurspersoner på mønstringer og dommerpaneler i ulike konkurranser. NHO Østfold er representert i UEs styre. STYRER, RÅD OG UTVALG NHO Østfold har i 2014 hatt følgende representanter i utvalg, styrer og råd: PARTSSAMMENSATTE STYRER RÅD OG UTVALG Arbeidstilsynets Distriktsråd for Akershus og Østfold Yrkesopplæringsnemnda Regionalt IA-råd (nestleder) STYRER, RÅD OG UTVALG KNYTTET TIL REGIONAL UTVIKLING Østfold fylkeskommune Kompetanseoffensiven Østfold fylkeskommune Hovedstyret for opplevelsesnæringer Rådet for samarbeid med arbeidslivet (Høgskolen i Østfold) Østfold Fagskole Koordineringsgruppen for forsert utbygging av E18 Jernbaneforum Øst Fredrikstad Utvikling, gruppe for infrastruktur Konferansestyret for Østfoldkonferansen Stine Ferguson (Inspiria Science Center) jan-aug Richard Paulsen (Quality Sarpsborg) aug-des Terje Beck (NELFO) ANDRE, INTERESSEPOLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Ungt entreprenørskap Østfold Referansegruppen for Konseptvalgutredning for krysning av Oslofjorden Programstyret for Fremridskonferansen Styreutvikling Østfold Østfold Energiforum Lean Forum Norge (styremedlem) Kristin Heinrich (valgkomitéen) Kristin Heinrich Kristin Heinrich (styremedlem) Kristin Heinrich (styremedlem)

9 PROSJEKTER LEKTOR II-ORDNINGEN Lektor II er et nasjonalt prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Som regional koordinator har NHO Østfold gjennomført oppfølging av alle involverte skoler og rekruttering av nye bedriftspartnere. Det er også arbeidet med å trekke Lektor2 skoler til forskjellige realfag-arrangementer. Greåker vgs (Science linja) vgs fikk plass i PetroChallenge spill i regi av Norsk olje og gass. St. Olav videregående skole og Malakoff skole, var med på Lektor 2-samling på Teknisk museum i Oslo i regi av Norsk Olje og gass, NHO Oslo/Akershus og NHO Østfold. Organisert tur til NHOs Besøkssenter for bedriftspartner Borregaard og representanter fra Inspiria Science Center. Lektor II er redusert til 15 % stilling for inneværende skoleår. FORPROSJEKT TRANSNOVA - GODS PÅ GASS Prosjektformålet er å undersøke om det finnes grunnlag for en fullskala pilot for å få tungtransport over fra diesel til gassdrevne kjøretøy. Pilotprosjektet er gjennomført i samarbeid med NHO Logistikk og Transport, AGA, Statoil Fuel Retail, Volvo og Østfold fylkeskommune. Forprosjektet ble sluttført 30. januar. Det er sannsynlig at det avsluttende møte i prosjektgruppen vil tilråde at prosjektet blir videreført som et pilotprosjekt for perioden , med mål om å etablere to fyllestasjoner, to distribusjonsprosjekt rundt Alnabru og Moss, samt oppstart av et pilotprosjekt for langdistansetransport. RINGER I VANNET Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO der målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Virkemiddelet er å koble attføringsbedrifter og andre NHO-bedrifter gjennom rekrutteringsavtaler. Prosjektet Ringer i vannet er landsdekkende og er initiert av NHO Service gjennom bransjeforeningen NHO attføringsbedriftene. Prosjektledelsen foregår hos NHOs regionkontorer. Hver prosjektleder samarbeider med egen kontaktperson i attføringsbedriftene. I Østfold har 7 attføringsbedrifter deltatt siden oppstart I 2014 ble det inngått 30 rekrutteringsavtaler. Totalt er nå 51 NHO medlemsbedrifter med i Ringer i Vannet og 16 personer har kommet i jobb. Prosjektet i nåværende form avsluttes i juni En videreføring av prosjektet hvor flere av partene i IA-avtalen (avtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv) deltar er under utredning.

10 DRIFTSREGNSKAP 2014 NHO Østfold er regnskapsmessig en avdeling av Næringslivets hovedorganisasjon der regnskapet inngår i regnskapet som behandles av Generalforsamlingen, berammet til 9. juni. Tall i hele Budsjett Resultat Type inntekt/kostnad hele hele Resultat året året Inntekter Serviceavgift avg.pliktig Medlemskontingent Kursinntekter Salgsinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd Opp/Ut inntekter Leieinntekter og refusjoner Gevinst / (tap) ved avgang anleggsmidler Sum inntekter Varekostnader Sum varekostnader Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Husleie, leiekostnader, ekstern service Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Styre, bedriftsforsamling og andre kostnader Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014 Klikk her for adresse. Deres dato sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Skolebruksplan Fase 2 - Høringssvar Næringslivets

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Samarbeid skole - arbeidsliv Bergen, 27.03.08 Avdelingsdirektør Knut Alfarnæs Sentrale styringsdokumenter Kunnskapsløftet St.meld 16 (2006-2007) og ingen sto igjen St.prop nr 1 (2007-2008) Entreprenørskapsplanen

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10

Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Møte med Finanskomiteen i Oslo Rådhus 03.11.10 Y-nemdas ansvar og oppgaver etter Kunnskapsløftet. Tor Petlund, Egil Mongstad Oppgavene til yrkesopplæringsnemnda: Y-nemnda skal bidra til å sikre samarbeidet

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015

Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Innspill til arbeidet med dimensjonering av ungdomsopplæringa 9. april 2015 Mandat: Med bakgrunn i drøfting av status og dagens kompetansetilbud i regionen og sett i forhold til forventet utvikling i regionens

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013

Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike. Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Karrieretjenesten ved Veiledningssenteret Romerike Vårkonferansen 18. - 19. april 2013 Fortid Partnerskap for Karriereveiledning Karriere Akershus Prosjekt lærling-ansvarlig Prosjekt rådgiver mot ungdomsskolen

Detaljer

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING VOKSNE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Sissel Øverdal ass. fylkesopplæringssjef 22.02.2010 Endres i topp-/bunntekst 1 STATISTIKK UTDANNINGSNIVÅ I 2008 var andelen av befolkningen med grunnskole som høyeste utdanning

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering

Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Om Nordområdene, kompetanse og rekruttering Januarmøtet 2014, 15/1-14 Jan-Frode Janson Konsernsjef En landsdelsbank basert på tilstedeværelse Hovedkontor i Tromsø Organisert i 5 regioner Del av SpareBank

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014

OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport. Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 OECD Skills Strategy Diagnostisk rapport Presentasjon for Nasjonalt forum for karriereveiledning 6.mars 2014 Hvordan kan de fylkeskommunale partnerskapene for karriereveiledning og karrieresentrene få

Detaljer

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning

Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Utdanningsvalg i Troms: Mellom logistikk og forskning Trond Svendsen, rådgiver Hansnes skole, Karlsøy kommune Torill Sommerlund, skolefaglig rådgiver Tromsø kommune Hindre frafall i videregående opplæring

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested: Telefonmøte Møtedato: 25.09.2014 Tid: kl. 09:00 Til stede på møtet Medlemmer: Forfall: Varamedlemmer: Fra adm. (evt. andre): Stine Akselsen, Bjørn

Detaljer

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg

Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg Modellen må diskuteres og koordineres i regionene. Ledelsen må involveres, handler om økonomi. Viktig at lærere som følger elevene i Utdanningsvalg virkelig deltar aktivt. Er utsendt minimumsmodell for

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste

Sakspapirer. Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00. Saksliste Sakspapirer Utvalg: Formannskapet Møtedato: 25.09.2014 Møtested: Telefonmøte Møtetid: 09:00 Saksliste Utvalgssakstype/nr. Arkivsaksnr. Tittel PS 66/14 14/506 HØRINGSUTTALELSE FREMTIDENS FINNMARK RUP 2014-2023

Detaljer

Entreprenørskapsprosjektet

Entreprenørskapsprosjektet Entreprenørskapsprosjektet Tiltak 4.2.1 i RPVI «Avklare innhold, organisering og finansiering av framtidig etablererveiledning og entreprenørskapssatsing». Innledning og innhold Arbeidsgruppa er ferdig

Detaljer

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger

Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Foto: Jo Michael Innovative anskaffelser hvordan anskaffe fremtidens miljøløsninger Miljøledelse 25.11.14 Tore André Sines Nasjonalt program for leverandørutvikling DRIFTSMELDINGER OG ALARMER Stavanger

Detaljer

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold

Arbeidslivet. Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon. NHO Vestfold Arbeidslivet Vivil Hunding Strømme Næringslivets hovedorganisasjon NHO Vestfold Næringslivets hovedorganisasjon i Vestfold Ungdom i Vestfold rusler gjerne rundt for å se eller handle i butikker, og de

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015

Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015 Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015 Styret: Styret i NHO Troms og Svalbard har i 2015 bestått av Ivan C. Burkow (leder), Renate Larsen (nestleder), Yngve Johnsen, Annette Ekman, Geir-Henning Wintervoll,

Detaljer

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt

Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen spesielt Kunnskapsdepartementet Postboks 8119, Dep 0032 Oslo Oslo, 13.09.2012 Vår ref. 42377/HS36 Innspill til Kunnskapsdepartementets Melding til Stortinget om Kunnskapsløftet generelt og fag- og yrkesopplæringen

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap

Et nasjonalt problem som må løses lokalt. Se introduksjonsfilmen om utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Se introduksjonsfilmen om utenforskap Utenforskap Et nasjonalt problem som må løses lokalt Utenforskap i det norske samfunnet Hva betyr det i stort? 290 000 1 av

Detaljer

Karriereveiledning og sosialpedagogikk

Karriereveiledning og sosialpedagogikk -Ein tydeleg medspelar Karriereveiledning og sosialpedagogikk Rose Mari Skarset Fagsamling hos Fylkesmannen 8. mai 2014 Gjennomføring videregående opplæring 2007-kullet 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008

Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Realfagsatsingen Ny tiltaksplan 2007/2008 Moria-erklæringen særlig styrke realfagene gjennom hele utdanningsløpet og øke innsatsen for å rekruttere elever til disse fagene. Arbeidslivet Matematikksenteret

Detaljer

På samme lag for lokal næringsutvikling

På samme lag for lokal næringsutvikling På samme lag for lokal næringsutvikling Torill Monstad (HFK), Åse Vaag (FMLA) og Olav Mellgren (IN) Disposisjon Bakgrunn for hvorfor felles satsing på entreprenørskap Utkast til samarbeidsavtale mellom

Detaljer

Årsberetning for Tekna Moss avdeling

Årsberetning for Tekna Moss avdeling Årsberetning for Tekna Moss avdeling 2015 Innhold Styrets årsberetning for 2015... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2015... 5 Partner for kompetanseutvikling,

Detaljer

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013

«På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 «På rett vei» Anne Tingelstad Wøien, Senterpartiet Lillehammer 4.4.2013 Tre grunnprinsipp: En inkluderende opplæring i fellesskolen Grunnopplæring for framtidens samfunn Fleksibilitet og relevans i videregående

Detaljer

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak.

Drøbak Akvarium. Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Drøbak Akvarium Hvor står vi - Hvor går vi? Søknad om midler til utredning av fremtidig utvikling av akvariet i Drøbak. Til: - Frogn Kommune v/rådmannen - Akershus Fylkeskommune v/avdeling for Plan, næring

Detaljer

Karriereveiledning for innvandrere

Karriereveiledning for innvandrere Karriereveiledning for innvandrere - Karriereveiledningen viste meg vei. Jeg visste ikke hvilke kanaler og muligheter som fantes, og det gjorde at jeg ikke kom i gang før. De ga meg troen på at jeg kunne

Detaljer

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe,

Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, Hvordan mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet? Hva er KS sin strategi? Trøndelagsrådet, 17. november 2014 Marit Moe, spesialrådgiver, KS Midt-Norge/Nord-Trøndelag Denne presentasjonen

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag

Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Arkivsak 20090016-10 Arkivnr. E: B1 Saksbehandler Bente Rigmor Andersen Saksgang Møtedato Sak nr. Hovedutvalg for utdanning 07.06.2010 18/10 Referatsak. Styrkingstiltak språkfag Fylkesrådmannens innstilling

Detaljer

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner

KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner KS Utdanningspolitiske plattform Kunnskap for kommende generasjoner Plattformens innhold: Hvorfor en utdanningspolitisk plattform? KS utdanningspolitiske mål Innsatsområder og forventninger KS oppfølging

Detaljer

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020

Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Problemstillinger Gjennomgang av tilbudsstrukturen fram mot 2020 Hva skal vi leve av i Telemark? Hvilken kompetanse trenger vi? Hvordan innretter fylkeskommunen tilbudet innen videregående opplæring? Prosjektstatus

Detaljer

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS.

Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Innlegg Fafo-seminar 7.mai 2010. Bente Søgaard, seniorrådgiver og fagansvarlig for utdanning og kompetansepolitikk i YS. Hvilken rolle kan voksenopplæringen spille for forankring og rekruttering til nye

Detaljer

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland

31.10.2012 Inger Lise Blyverket Rett kompetanse Hordaland REKRUTTERING FRAMOVER ARBEIDSLIVETS ROLLE OG MULIGHETER Inger Lise Blyverket leder Arbeidslivspolitikk Rett kompetanse Hordaland fylkeskommune 31.10.2012 SKOLE OG ARBEIDSLIV SOM LIKEVERDIGE ARENAER FOR

Detaljer

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013

Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Hvordan sikre en helhetlig veiledningstjeneste i fylket? NORDPLUS-konferansen 2013 Rica Saga Hotell, 23.05.2013, Geir Syvertsen, Østfold fylkeskommune 1 Mitt innlegg 2 Bakgrunnen OECD rapport og politiske

Detaljer

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET

VISJON ÅRETS VIRKSOMHET Årsberetning for stiftelsen 2003 Årsberetning 2003 Nordnorsk vitensenter VISJON Stiftelsen Nordnorsk vitensenter skal inspirere til undring over og kunnskap om sammenhenger i naturens prosesser og over

Detaljer

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013

Rana Næringsforening - Formål Fakta om RNF: Rana Næringsforenings hovedmål Konkrete mål for 2013 1 Rana Næringsforening - Formål Rana Næringsforening skal være en arena hvor medlemmene møter de mest toneangivende næringsaktørene i regionen, og fremstå som næringslivets mest attraktive nettverk. RNF

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

Etter- og videreutdanning

Etter- og videreutdanning Etter- og videreutdanning 2013/ 2014 v/ Studieleder Marianne Hatlem og Leder SKUT Morten Skaug 1 Ulike veier til kompetanseutvikling med HIØ- SKUT 1. Åpne studier på kveldstid/ helger/ delvis nettbasert

Detaljer

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015

Halvårsrapport for region Øst. Oslo, 6. mars 2015 Halvårsrapport for region Øst Oslo, 6. mars 2015 Sittende styre Region Øst Kjell-Arne Eloranta, FREJA Transport & Logistics Styreleder Knut Brunstad, CargoNet Nestleder Steen Brændstrup Jensen, Nordcarrier

Detaljer

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune

Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler. Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Fylkeskommunens strategiplan 2009 2012 og strategisk bruk av regionale utviklingsmidler Gleny Foslie, Ida Munkeby Sør-Trøndelag fylkeskommune Strategiplan for STFK 4 hovedsatsingsområder: 1. Klima- og

Detaljer