Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

2 2014 er året der NHO Østfold oppnådde politisk gjennomslag i to store saker som på hver sin måte vil bety mye for økt konkurransekraft for medlemsbedriftene. På regionalt nivå har NHO arbeidet aktivt med politisk forankring av ting som har vært viktig i videregående opplæring. Skolebruksplanen som har vært til høring og som kom til politisk behandling i februar 2015 har fått en innretning som i all hovedsak har i seg de elementene NHO har arbeidet for. For det første skal dimensjoneringen av videregående opplæring bli mer tilpasset behovene i arbeidsmarkedet, og at næringslivet må tettere på fagopplæringen. For det andre opprettholdes også matfag som et satsingsområde. For det tredje har behovene og mulighetene for ulike vekslingsløp blitt innarbeidet. Dermed skal det ligge til rette for at næringslivet bør få tilgang til mer nødvendig kompetanse lokalt. På nasjonalt nivå har NHO Østfold representert hele NHO-fellesskapet i arbeidet med konseptvalgutredning for en fast forbindelse over Oslofjorden. Statens vegvesen anbefaler en løsning med en fast forbindelse ved Moss-Horten, men vil utrede nærmere om det er mest hensiktsmessig med en tunell eller bruløsning. I Østfold og Vestfold har vi vært opptatt av å få til en løsning i Ytre Oslofjord. Det var den opprinnelige oppgaven til konseptvalgutredningen før også en krysning over Drøbak-Hurum ble tatt inn i arbeidet. Anbefalingene om videre utredning av en løsning Moss-Horten vil bety mye for regional utvikling, men mange og sterke vernehensyn og interessekonflikter på begge sider av fjorden vil gjøre det videre arbeidet krevende. Medlemsveksten har fortsatt i Styret har lagt fokus på medlemskontakt og prioritert arbeidet med flere og mer fornøyde medlemmer. Økt medlemskontakt, blant annet gjennom bedre møteplasser i samarbeid med lokale næringsforeninger har vært prøvd ut gjennom 2014 og vil fortsette i Det er avholdt 6 styremøter i Jan Ivar Ruud, leder (sign.) Unger fabrikker AS Norsk industri Jon Karlsen, nestleder (sign.) Glava AS BNL Trygve Blix (sign.) 07 Moss Norsk industri Winnie Gjerdalen (sign.) Best Western Grand hotell Halden NHO Reiseliv Olav Breivik (sign.) Ringvollklinikken NHO Service Astrid Lier Rømuld (sign.) Askim Frukt- og Bærpresseri AS NHO Mat og drikke Ragnhild Larsen Ekeberg (sign.) Stamina Helse AS Abelia Tone Horvei Bredal (sign.) Borregaard AS Norsk industri Trond Marthinsen (sign.) Emiro consulting NHO Service Jan Roger Eriksen (sign.) Mekanisk Service Halden Norsk industri

3 FAKTA OM NHO ØSTFOLD MEDLEMSSITUASJONEN NHO Østfold hadde pr i alt 1035 medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 139 innmeldinger, og 125 har meldt seg ut. Abelia og NHO service har hatt størst nominell, netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service og der 28 medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer (fusjoner, avvikling). Gjennom de siste fem årene har medlemsmassen økt med 16 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk som organiseres gjennom NHO Østfold har hatt en liten nedgang. I femårsperioden utgjør det en økning på 1 %, mens veksten for hele NHO i samme periode har vært på 21 %. MEDLEMMENES REPRESENTANTER I tillegg til styret har NHO Østfold følgende medlemsrepresentasjon, valgt på årsmøtet 19. mars 2014: REPRESENTANT (OBSERVATØR) TIL NHOS REPRESENTANTSKAP Styreleder Jan Ivar Ruud REPRESENTANTER TIL NHOS GENERALFORSAMLING Styreleder Jan Ivar Ruud NHO ØSTFOLDS VALGKOMITÉ Adm dir Finn Sundby, EVR Norge As Distriktsleder Lars Hovland, Veidekke entreprenør AS Daglig leder Jens Boye Karlsen, Nordlie Auto AS ADMINISTRASJONEN I 2014 har administrasjonen disponert 3,5 årsverk, hvorav ca 0,5 har vært knyttet til prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET NHO Østfold har ikke hatt legemeldt sykefravær i Det er ikke registrert skader eller farlige hendelser i NHOs lokaler, eller som følge av NHOs aktivitet i Østfold i SATSNINGSOMRÅDER FLERE OG MER TILFREDSE MEDLEMMER Til tross for medlemsvekst, øker ikke antall årsverk i medlemsbedriftene i Østfold. Markedsarbeidet blir nå styrket i NHO-S og i samarbeidet med landsforeningene. Regionalt vil NHO Østfold prioritere verving av nye medlemmer med mer enn 20 årsverk. Styret mener at et årlig medlemsvekstmål på 5% er realistisk. Introduksjonen av et kortere medlemsbrev med høyere frekvens og med hyperkoblinger til mer, relevant informasjon har hatt positiv utvikling i respons. Ambisjonen med Østfold på er å treffe

4 medlemmene med relevante, regionale saker eller å støtte sentral medlemskommunikasjon med svært viktige, nasjonale saker på arbeidsgiversiden. Gjennom 2014 er det gjort forsøk med arrangement der medlemsfordeler synliggjøres i form av rabatt eller eksklusivitet. Dette arbeidet videreføres for 2015 og spesielt i samarbeid med lokale næringsforeninger og bransjeforeninger. Styret ønsker å benytte Småtinget i Fredrikstad i august som en katalysator for denne type fellesarrangement. Det er planlagt medlemsundersøkelser i mars og august 2015 for å måle utviklingen i tilfredshet blant medlemmene siden mars NHO ØSTFOLDS ÅRSKONFERANSE Tema for Årskonferansen var i 2014 "Læringslivet". Det deltok ca. 130 representanter for næringsliv, utdanning, offentlig forvaltning og politiske partier. Medlemsdeltakelsen var lav, og styret har innrettingen av årskonferansen til vurdering NHO Østfold ønsket å utfordre både offentlig sektor og medlemsbedriftene til å arbeide tettere sammen for å redusere frafall og vekke interesse hos unge for utdanningsgrener som er både framtidsrettede og relevante for næringslivet. Konferansen løftet frem hovedutfordringene og viste praktiske veier fra mismatch til god match mellom utdanningssystemet og næringslivet. Østfoldungdom var aktivt engasjert i utformingen av årskonferansen. Elever fra Kirkeparken i Moss, Glemmen i Fredrikstad, Greåker og Kalnes i Sarpsborg viste hvordan deres fag kan prege framtidens yrkes- og næringsliv. Blant deltakerne har konferansen fått gjennomgående gode tilbakemeldinger. NHOs rolle og betydning som regional samfunnsaktør er blitt bekreftet Figuren viser hvilken oppfatning årskonferansedeltakerne har av NHO Østfold som samfunnsaktør etter de tre siste årskonferansene. SMB SATSINGEN NHO ARENA NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare ett gjennomført. NAV ARBEIDSLIVSSENTERS ERFARINGSSEMINARER NHO Østfold har vært medvirkende i tilretteleggingen for de fire erfaringsseminarene som NAV Arbeidslivssenter har gjennomført i hver av regionene i Østfold i mai HOVEDTARIFFORHANDLINGER OG LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NHO Østfold tilrettela et orienteringsmøte for tariffbundne medlemsbedriftene etter det sentrale hovedoppgjøret. SAMARBEID MED LANDSFORENINGER Samarbeidet med NHOs 19 landsforeninger varierer ut fra landsforeningenes fokus og

5 medlemsoppslutning. De største landsforeningene i Østfold er Norsk Industri, Byggenæringenes landsforening (BNL), NHO Service, NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke. Det er etablert konkrete samarbeid med NHO Mat og landbruk, spesielt på utdanningssiden og i samarbeid med videregående skoler. Den pågående fusjonsprosessen mellom NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke vil gi den tredje største landsforeningen i Østfold. Det er dialog med BNL om tiltak for å øke samhandlingen, spesielt siden BNL er den landsforeningen med flest medlemmer i Østfold. EKSTERNT OPINIONSARBEID MEDIA Massemedia benyttes som viktigste kanaler for generell opinionsdannelse, synlighet og medlemskommunikasjon. Figuren viser utviklingen for registrert mediedekning i 2013 og Media (venstre akse) Internett (høyre akse) Mediaoppslag siste 24 mnd Den registrerte mediedekningen i 2014 tilsvarte en annonseverdi på 9,1 millioner kroner. I tillegg til registrerte oppslag, har NHO Østfold opprettholdt posisjonen som fremtredende talsperson for næringslivet i NRK Østfold. Etersendte oppslag fanges bare i begrenset grad opp av medieovervåkningsverktøyet. Den registrerte mediedekningen har økt kraftig siden Det skyldes spesielt bred mediedekning og redaksjonelle oppslag omkring Ringer i vannet, pilotprosjekt for gass som drivstoff for tunge kjøretøy i september, og kampanjen omkring formueskatt i november. Besøk på nettsiden har igjen en positiv utvikling. Dette henger sammen med lanseringen av nyhetsbrevet NHO Østfold på i juni, siden nyhetsbrevet genererer trafikk. Direkte søk og Facebook er de to andre, viktigste trafikkkildene. FOREDRAG OG INNLEGG I tillegg til innlegg under NHO Østfolds egne arrangement og andre mindre presentasjoner, har NHO Østfold holdt foredrag og konferanse- og posisjonsinnlegg slik: Dato Hvor (Arrangør) Tema Foredragsholder 30/1 Direktoratet for Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets regionale råd sett fra partene 27/2 Moss håndverkerforening Hilsningstale ved fagbrevutdeling Jan Ivar Ruud 6/3 LOs fylkeskonferanse Debatt om sysselsettingsutfordringene i Østfold 11/3 Akershus og Østfold fjørfelag Næringsmiddelindustriens betydning i Østfold 12/3 Norges Bilbransjeforbund/Østfold NHO Østfold hvem er vi og hva gjør vi /Presentasjon Energi Kristin Heinrich

6 17/3 Høgskolen i Østfold Global Future-programmet Torill Myklebust 23/3 NELFO Østfold Orientering om NHO Østfold 25/3 Høgskolen i Østfold Oppspill til samarbeidsarenaer i høyskolens ledergruppe Elena Rosnes 1/4 Østfold gjenvinningsnettverk Gjenvinningsbransjen i Østfold 5/4 Rotaract landsmøte Massekommunikasjon er også internkommunikasjon 8/9 Høgskolen i Østfold Ingeniørrollen og prosjektledelse 9/9 Fredrikstad næringsforening Kommune-NM og utfordringer i Østfold 24/9 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg ved Kick off for Forskere i sikte 7/10 Rakkestad rotary klubb Kommune-NM og utfordringer i Østfold 8/10 Høgskolen i Østfold Partene i arbeidslivet 22/10 Nav Østfold Status og utfordringer for arbeidslivet i Østfold 23/10 Global Future Connect (Alumni) NHOs satsing på Global Future Torill Myklebust 27/10 Yrkes-NM Trondheim Debattleder om yrkesfagenes fremtid 12/11 Østfold fylkeskommune Kick-off oppsummering for satsing på Service og samferdsel 14/11 Norges forskningsråd Betraktninger om det regionale virkemiddelapparatet 24/11 INTERREG Horizon 2020 Biogass i Godstransporten Kristin Heinrich 25/11 Dialogkonferanse Østlandet Workshop om framtidsperspektiv for Logistikk og Transportbransjen Kristin Heinrich 2/12 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg under Realfagsdagen "ØKT KONKURRANSEKRAFT" - POLITISK PLATTFORM I forkant av programarbeidet i de politiske partiene har NHO Østfold utarbeidet en politisk plattform som lokale partilag og fylkeslagene har blitt presentert for. Plattformen danner grunnlaget for oppfølging av kommune- og fylkestingsvalget 2015, og vil også tjene som prioriterings- og arbeidsgrunnlag i perioden Fellesnevneren for politikkområdene er behovet for at poltikken tar på alvor behovet for "økt konkurransekraft", både for medlemsbedriftenes egen skyld, men ikke minst også av hensynet til sysselsettingsutfordringen for et økende antall innbyggere i Østfold. SAMFERDSEL De største samferdsområdene i 2014 har vært Tverrforbindelse over Oslofjorden og fremdrift for E18. Sen politisk avklaring omkring bypakkene for Nedre Glomma og Moss har gjort at det interessepolitiske arbeidet for disse pakkene ikke har krevd stor oppfølging i NHO Østfold har ledet representert NHO-fellesskapet i KVU for fast forbindelse over Oslofjorden. I denne rollen har administrasjonen jobbet spesielt for å etablere felles forståelse for behovet blant andre regionforeninger og i andre fylker. Dette arbeidet har vært vellykket. Utbyggingen av E18 er fortsatt krevende, spesielt gjennom Follo. NHO Østfold har sammen med NHO Oslo og Akershus presset på for løsninger, spesielt gjennom Ås kommune. KOMPETANSE NHO Østfold har jobbet tett med både fylkesadministrasjonen og de politiske gruppene i Fylkestinget for å sikre at næringslivets behov for kompetent arbeidskraft blir tillagt større vekt i skolebruksplanen som kommer til endelig politisk behandling i Alle NHOs innspill er ivaretatt etter høringen og gjennom den første politiske behandlingen i november 2014.

7 I 2014 har NHO Østfold kunnet nyte godt av etablerte nettverk og samarbeidsrelasjoner med utdanningssystemet på flere nivå. Det har gitt følgende konkrete resultater: Forskere i sikte Del 2. Samarbeidsprosjekt med INSPIRIA - inspirasjonscamp for 100 elever og deres lærere, knyttet opp til valgfagene Forskning i praksis og Teknologi i praksis. Formålet er å tilrettelegge for en mer praktisk undervisning og større forståelse av forskning og forskningsdrevet innovasjon, samt teknologi i næringslivet. Tiltaket er finansiert av NHOs Opplysnings- og utviklingsfond. Speed-date med Næringslivet i Mosseregionen. Et nytt samarbeidsprosjekt med Partnerskap for Karriereveiledning, Østfold Fylkeskommune for å bedre elevenes, læreres og skolerådgiveres yrkesveiledning gjennom nær kontakt med næringsliv i Mosseregionen. Gjennomført speed-date for alle 10-klassinger i Mosseregionen i september. Sammen bedre på kompetanse. Forprosjekt med NHO og LO i Østfold som eiere. Støttet av Hovedsammenslutningenes fellestiltak og Østfold fylkeskommune. Målet med prosjektet er å utvikle, samt få frem gode eksempler på kompetanseutvikling på arbeidsplassene gjennom tiltak i utvalgte bedrifter og samarbeid i nettverk i Østfold. Partnerskap for karriereveiledning I oktober har gjennomført 3 bedriftsbesøk på Øra i Fredrikstad hos Kronos Titan, Prediktor og Norsk Gjenvinning. Forslag til organisering av bedriftsbesøk for 5 karriereveiledernettverk til lokale bedrifter. Forbereder minst to lignende bedriftsturne hvert år. Utdanningsvalg fag med fokus på realfag og yrkesfag. Gjennomført Realfagsdagen "Tilbake til fremtiden" i samarbeid med Norsk olje og gass og Inspiria. Tiltaket er en fag- og inspirasjonsdag og speed-date med realfagsrollemodeller for skolerådgivere, karriereveiledere, lærere og elever. Målet var å vise bredden innen realfagene med fokus på kompetansebehov i olje og gassnæringer og utdanningsmuligheter i real- og yrkesfag. Planlagt å gjennomføre en tilsvarende realfagsdag i 2015 i samarbeid med Energi Norge med tema "Fornybar energi". Teknologi i skolen - En ny måte å lære på. Forslag til samarbeidsprosjekt med INSPIRIA og Abelia. En konferanse for lærere og lærerstudenter. Undervisningen i dag revolusjoneres av teknologiske fremskritt, som nettbasert og tilpasset undervisning. Målet med konferansen er å inspirere lærere og lærerstudenter og å styrke deres kompetanse for å ta verktøyene i bruk. Skole-bedriftsnettverk i matfag. Det er i 2014 forberedt et prosjekt etter initiativ fra Glemmen videregående skole, Mills AS, NHO Mat og Landbruk og NHO Østfold for å styrke næringsmiddelindustriens tilgang til kompetent arbeidskraft. IT og innovasjon linja ved Halden vgs. Spissingen mot IT og innovasjon er støttet med kroner fra NHOs Opplysnings- og tviklingsfondet, og med rådgivning og kontaktformidling fra NHO Østfold. Styrking av salg- og servicefagene Intiativ til å mobilisere kjøpesentra som læringsarenaer. Dialog med ØFK i forbindelse med fylkeskommunens arbeid for å få flere læreplasser og forsøk med vekslingsmodeller i salgsfaget.

8 Yrkes NM i Trondheim. NHO Østfold deltok med ressurser til fellesstand og messearrangement mellom LO og NHO. NHO Østfold arbeider bevisst for å øke status for yrkesutdanningen. Det skjer i generell omtale, i samhandling og interaksjon med andre aktører i yrkesopplæringen, gjennom aktiv deltakelse i det seremonielle omkring utdelingen av fag- og svennebrev, og ledelse av yrkesopplæringsnemnda. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på å tydeliggjøre Y-nemdas rolle i hele yrkesopplæringen og partenes aktive rolle i Y-nemda. De forventningene som i fjor ble meldt i tilknytning til de administrative endringene i Østfold fylkeskommune har ikke blitt innfridd. Yrkesopplæringsnemnda involveres ikke i dimensjonering og tilbudsstrukturen i videregående opplæring slik den skal etter opplæringsloven. Det tas nå initiativ for å endre dette. NHO Østfold har bidratt aktivt inn mot Ungt Entreprenørskap blant annet som ressurspersoner på mønstringer og dommerpaneler i ulike konkurranser. NHO Østfold er representert i UEs styre. STYRER, RÅD OG UTVALG NHO Østfold har i 2014 hatt følgende representanter i utvalg, styrer og råd: PARTSSAMMENSATTE STYRER RÅD OG UTVALG Arbeidstilsynets Distriktsråd for Akershus og Østfold Yrkesopplæringsnemnda Regionalt IA-råd (nestleder) STYRER, RÅD OG UTVALG KNYTTET TIL REGIONAL UTVIKLING Østfold fylkeskommune Kompetanseoffensiven Østfold fylkeskommune Hovedstyret for opplevelsesnæringer Rådet for samarbeid med arbeidslivet (Høgskolen i Østfold) Østfold Fagskole Koordineringsgruppen for forsert utbygging av E18 Jernbaneforum Øst Fredrikstad Utvikling, gruppe for infrastruktur Konferansestyret for Østfoldkonferansen Stine Ferguson (Inspiria Science Center) jan-aug Richard Paulsen (Quality Sarpsborg) aug-des Terje Beck (NELFO) ANDRE, INTERESSEPOLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Ungt entreprenørskap Østfold Referansegruppen for Konseptvalgutredning for krysning av Oslofjorden Programstyret for Fremridskonferansen Styreutvikling Østfold Østfold Energiforum Lean Forum Norge (styremedlem) Kristin Heinrich (valgkomitéen) Kristin Heinrich Kristin Heinrich (styremedlem) Kristin Heinrich (styremedlem)

9 PROSJEKTER LEKTOR II-ORDNINGEN Lektor II er et nasjonalt prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Som regional koordinator har NHO Østfold gjennomført oppfølging av alle involverte skoler og rekruttering av nye bedriftspartnere. Det er også arbeidet med å trekke Lektor2 skoler til forskjellige realfag-arrangementer. Greåker vgs (Science linja) vgs fikk plass i PetroChallenge spill i regi av Norsk olje og gass. St. Olav videregående skole og Malakoff skole, var med på Lektor 2-samling på Teknisk museum i Oslo i regi av Norsk Olje og gass, NHO Oslo/Akershus og NHO Østfold. Organisert tur til NHOs Besøkssenter for bedriftspartner Borregaard og representanter fra Inspiria Science Center. Lektor II er redusert til 15 % stilling for inneværende skoleår. FORPROSJEKT TRANSNOVA - GODS PÅ GASS Prosjektformålet er å undersøke om det finnes grunnlag for en fullskala pilot for å få tungtransport over fra diesel til gassdrevne kjøretøy. Pilotprosjektet er gjennomført i samarbeid med NHO Logistikk og Transport, AGA, Statoil Fuel Retail, Volvo og Østfold fylkeskommune. Forprosjektet ble sluttført 30. januar. Det er sannsynlig at det avsluttende møte i prosjektgruppen vil tilråde at prosjektet blir videreført som et pilotprosjekt for perioden , med mål om å etablere to fyllestasjoner, to distribusjonsprosjekt rundt Alnabru og Moss, samt oppstart av et pilotprosjekt for langdistansetransport. RINGER I VANNET Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO der målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Virkemiddelet er å koble attføringsbedrifter og andre NHO-bedrifter gjennom rekrutteringsavtaler. Prosjektet Ringer i vannet er landsdekkende og er initiert av NHO Service gjennom bransjeforeningen NHO attføringsbedriftene. Prosjektledelsen foregår hos NHOs regionkontorer. Hver prosjektleder samarbeider med egen kontaktperson i attføringsbedriftene. I Østfold har 7 attføringsbedrifter deltatt siden oppstart I 2014 ble det inngått 30 rekrutteringsavtaler. Totalt er nå 51 NHO medlemsbedrifter med i Ringer i Vannet og 16 personer har kommet i jobb. Prosjektet i nåværende form avsluttes i juni En videreføring av prosjektet hvor flere av partene i IA-avtalen (avtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv) deltar er under utredning.

10 DRIFTSREGNSKAP 2014 NHO Østfold er regnskapsmessig en avdeling av Næringslivets hovedorganisasjon der regnskapet inngår i regnskapet som behandles av Generalforsamlingen, berammet til 9. juni. Tall i hele Budsjett Resultat Type inntekt/kostnad hele hele Resultat året året Inntekter Serviceavgift avg.pliktig Medlemskontingent Kursinntekter Salgsinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd Opp/Ut inntekter Leieinntekter og refusjoner Gevinst / (tap) ved avgang anleggsmidler Sum inntekter Varekostnader Sum varekostnader Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Husleie, leiekostnader, ekstern service Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Styre, bedriftsforsamling og andre kostnader Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015

Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Årsberetning 2014 NHO Rogaland Fremlagt til årsmøtet 23. april 2015 Innhold Side 1. Medlemssituasjon 3 2. Fakta om NHO Rogaland 3 3. Styrets sammensetning 2013-2014 4 4. NHO Rogalands administrasjon 5

Detaljer

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER

Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Årsmelding 2013 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft - Nye verktøy for

Detaljer

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark

ÅRSMELDING 2014. NHO Finnmark ÅRSMELDING 2014 NHO Finnmark 1 STYRELEDER HAR ORDET Næringsaktiviteten i Finnmark er i stor utstrekning eksportrettet og dermed avhengig av kjøpekraft og den økonomiske utviklingen globalt. Situasjonen

Detaljer

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik

Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER. Foto: Bjørn Leirvik Årsmelding 2014 NHO-MEDLEMSSKAP GIR RESULTATER Noen medlemsfordeler - Næringspolitikk med tyngde - Rimeligere advokattjenester - Enklere å konkurrere om offentlige anbud - Ny sjekkliste for utenlands arbeidskraft

Detaljer

Årsberetning 2014. NHO Hordaland

Årsberetning 2014. NHO Hordaland Årsberetning 2014 NHO Hordaland STYRET I NHO HORDALAND Bak fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Direktør Sturle Bergaas Adm. direktør Bjarte Hordnes Murmester Knut Ulveseth Adm. direktør Birte Nilsen

Detaljer

Årsberetning 2012. NHO Hordaland

Årsberetning 2012. NHO Hordaland Årsberetning 2012 NHO Hordaland Styret i NHO Hordaland Fra venstre: Regiondirektør Tom Knudsen Daglig leder Birte Nilsen Frisørmester Edel Teige Administrerende direktør Nina Askvik Administrerende direktør

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Faglig årsrapport 2010

Faglig årsrapport 2010 Faglig årsrapport 2010 Innledning I 2010 har Fagutvalget og fagsiden startet arbeidet med å fylle det faglige hjemmet i Tekna, og to nye faglige grupper er etablert: Tekna Havbruk og Tekna Biotek. Fagutvalget

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4

Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 3 Kort om DNF 4 Styrets beretning 5 Organisasjonsforhold 6 Leder 7 Møteåret 8 Nyhetsplukk 9 Kommunikasjon 10 Øvre Eiker Næringsråd 11 Nedre Eiker Næringsråd 12 Svelvik Næringsråd

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 08.09.2014 Møtested Utdanningsetaten, Strømsveien 102 Grønvoll Møtedato 08.09.2014 Tid 13:00 NB! Fellesmøte med Oslo først. Program for samlingen:

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet

Mona Bråten og Jørgen Svalund. HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Mona Bråten og Jørgen Svalund HMS-rådgiverordningen i NHO-fellesskapet Fafo-rapport 541 Fafo 2006 ISBN 82-7422-553-8 ISSN 0801-6143

Detaljer

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk

Om Bergen Næringsråd. Næringspolitikk Styrets melding 2013 2013 var preget av vekst og optimisme i næringslivet på Vestlandet. Det var høy aktivitet i de fleste næringer, selv om veksten for de fleste var mindre enn i toppåret 2012. Høsten

Detaljer

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram

Fredag 17. april 2015. 101. driftsår. Innkalling med møteprogram Generalforsamling Fredag 17. april 2015 101. driftsår Innkalling med møteprogram» Dagsorden» Årsberetning 2014» Regnskap for 2014» Budsjettforslag for 2015 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene NELFO

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet

Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Årsrapport 2013 / 2014 Elev- og lærlingombudet Innholdsfortegnelse Innledning Side 3 1 Rammebetingelser Side 4 1.1 Bakgrunn for opprettelsen av et elev- og lærlingombud Side 4 1.2 Mandat og stillingsbeskrivelse

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.

Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06. Møteinnkalling Sakskart til møte i Yrkesopplæringsnemnda 03.06.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 03.06.2013 Tid 13:00 Saksliste Saksnr Tittel Saker til behandling

Detaljer

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00

Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Møteinnkalling Sakskart til møte i Koordineringsutvalget 14.01.2013 Møtested Galleriet fylkestingsal Øst Møtedato 14.01.2013 Tid 09:00 Saksliste Saksnr 1/13 2/13 3/13 4/13 5/13 6/13 7/13 8/13 Tittel Notater

Detaljer

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012.

Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning fra Buskerud fylkeskommune 1.oktober 2012. Dette dokumentet inneholder mal for sluttrapportering i satsingen Utprøving av hospiteringsordning.

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HADELAND

REGIONRÅDET FOR HADELAND VEDLEGG TIL SAKSLISTE REGIONRÅDET FOR HADELAND 19.juni 2015 SAKENE 13/15-17/15 HØRING Plan for videregående opplæring i Oppland 8. mai 2015 Innhold 1. Bakgrunn og mandat... 4 1.1 Oppland fylkeskommune

Detaljer

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte!

Årsrapport. 84 av våre 120 tillitsvalgte! 2013 Årsrapport 84 av våre 120 tillitsvalgte! KORT OM DRAMMEN NÆRINGSLIVSFORENING Drammen Næringslivsforening (DNF) ble stiftet 1. mars 1847. 3 DNF er en upolitisk og uavhengig interesseorganisasjon som

Detaljer

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse

Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Fylkesplan for Telemark 2002-2007 Hva har vi oppnådd? Satsingsområde, Kompetanse Terje Kili Telemarksforskning-Bø Arbeidsrapport nr. 14 2008 Telemarksforsking-Bø 2008 Arbeidsrapport nr. 14 ISSN 0802-3662

Detaljer

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim

Evaluering av Lektor2-ordningen. Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning. Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere fra arbeidslivet i skolens realfagundervisning Jørgen Sjaastad Tone Cecilie Carlsten Vibeke Opheim Rapport 20/2014 Evaluering av Lektor2-ordningen Gjestelærere

Detaljer

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune

SNF-rapport 08/08. Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune SNF-rapport 08/08 Sluttevaluering av omstillingsprogrammet i Evje og Hornnes kommune Inger Beate Pettersen Kari Anne K. Drangsland Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt 6156: Sluttevaluering av omstillingsprogrammet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer