Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015"

Transkript

1 Årsberetning 2014 NHO Østfold Fremlagt til årsmøtet 18. mars 2015

2 2014 er året der NHO Østfold oppnådde politisk gjennomslag i to store saker som på hver sin måte vil bety mye for økt konkurransekraft for medlemsbedriftene. På regionalt nivå har NHO arbeidet aktivt med politisk forankring av ting som har vært viktig i videregående opplæring. Skolebruksplanen som har vært til høring og som kom til politisk behandling i februar 2015 har fått en innretning som i all hovedsak har i seg de elementene NHO har arbeidet for. For det første skal dimensjoneringen av videregående opplæring bli mer tilpasset behovene i arbeidsmarkedet, og at næringslivet må tettere på fagopplæringen. For det andre opprettholdes også matfag som et satsingsområde. For det tredje har behovene og mulighetene for ulike vekslingsløp blitt innarbeidet. Dermed skal det ligge til rette for at næringslivet bør få tilgang til mer nødvendig kompetanse lokalt. På nasjonalt nivå har NHO Østfold representert hele NHO-fellesskapet i arbeidet med konseptvalgutredning for en fast forbindelse over Oslofjorden. Statens vegvesen anbefaler en løsning med en fast forbindelse ved Moss-Horten, men vil utrede nærmere om det er mest hensiktsmessig med en tunell eller bruløsning. I Østfold og Vestfold har vi vært opptatt av å få til en løsning i Ytre Oslofjord. Det var den opprinnelige oppgaven til konseptvalgutredningen før også en krysning over Drøbak-Hurum ble tatt inn i arbeidet. Anbefalingene om videre utredning av en løsning Moss-Horten vil bety mye for regional utvikling, men mange og sterke vernehensyn og interessekonflikter på begge sider av fjorden vil gjøre det videre arbeidet krevende. Medlemsveksten har fortsatt i Styret har lagt fokus på medlemskontakt og prioritert arbeidet med flere og mer fornøyde medlemmer. Økt medlemskontakt, blant annet gjennom bedre møteplasser i samarbeid med lokale næringsforeninger har vært prøvd ut gjennom 2014 og vil fortsette i Det er avholdt 6 styremøter i Jan Ivar Ruud, leder (sign.) Unger fabrikker AS Norsk industri Jon Karlsen, nestleder (sign.) Glava AS BNL Trygve Blix (sign.) 07 Moss Norsk industri Winnie Gjerdalen (sign.) Best Western Grand hotell Halden NHO Reiseliv Olav Breivik (sign.) Ringvollklinikken NHO Service Astrid Lier Rømuld (sign.) Askim Frukt- og Bærpresseri AS NHO Mat og drikke Ragnhild Larsen Ekeberg (sign.) Stamina Helse AS Abelia Tone Horvei Bredal (sign.) Borregaard AS Norsk industri Trond Marthinsen (sign.) Emiro consulting NHO Service Jan Roger Eriksen (sign.) Mekanisk Service Halden Norsk industri

3 FAKTA OM NHO ØSTFOLD MEDLEMSSITUASJONEN NHO Østfold hadde pr i alt 1035 medlemmer med til sammen sysselsatte årsverk. Det har i løpet av året vært 139 innmeldinger, og 125 har meldt seg ut. Abelia og NHO service har hatt størst nominell, netto medlemsvekst med 12 medlemmer hver. Den største enkeltgruppen av utmeldinger skyldes avviklingen av NHO Kiosk Bensin og Service og der 28 medlemmer sluttet seg til en annen hovedsammenslutning. Generelt skyldes de fleste utmeldingene som regel strukturelle endringer (fusjoner, avvikling). Gjennom de siste fem årene har medlemsmassen økt med 16 %. I samme periode har NHOs totale medlemsvekst vært på 17 %. Antall årsverk som organiseres gjennom NHO Østfold har hatt en liten nedgang. I femårsperioden utgjør det en økning på 1 %, mens veksten for hele NHO i samme periode har vært på 21 %. MEDLEMMENES REPRESENTANTER I tillegg til styret har NHO Østfold følgende medlemsrepresentasjon, valgt på årsmøtet 19. mars 2014: REPRESENTANT (OBSERVATØR) TIL NHOS REPRESENTANTSKAP Styreleder Jan Ivar Ruud REPRESENTANTER TIL NHOS GENERALFORSAMLING Styreleder Jan Ivar Ruud NHO ØSTFOLDS VALGKOMITÉ Adm dir Finn Sundby, EVR Norge As Distriktsleder Lars Hovland, Veidekke entreprenør AS Daglig leder Jens Boye Karlsen, Nordlie Auto AS ADMINISTRASJONEN I 2014 har administrasjonen disponert 3,5 årsverk, hvorav ca 0,5 har vært knyttet til prosjekter. HELSE, MILJØ OG SIKKERHET NHO Østfold har ikke hatt legemeldt sykefravær i Det er ikke registrert skader eller farlige hendelser i NHOs lokaler, eller som følge av NHOs aktivitet i Østfold i SATSNINGSOMRÅDER FLERE OG MER TILFREDSE MEDLEMMER Til tross for medlemsvekst, øker ikke antall årsverk i medlemsbedriftene i Østfold. Markedsarbeidet blir nå styrket i NHO-S og i samarbeidet med landsforeningene. Regionalt vil NHO Østfold prioritere verving av nye medlemmer med mer enn 20 årsverk. Styret mener at et årlig medlemsvekstmål på 5% er realistisk. Introduksjonen av et kortere medlemsbrev med høyere frekvens og med hyperkoblinger til mer, relevant informasjon har hatt positiv utvikling i respons. Ambisjonen med Østfold på er å treffe

4 medlemmene med relevante, regionale saker eller å støtte sentral medlemskommunikasjon med svært viktige, nasjonale saker på arbeidsgiversiden. Gjennom 2014 er det gjort forsøk med arrangement der medlemsfordeler synliggjøres i form av rabatt eller eksklusivitet. Dette arbeidet videreføres for 2015 og spesielt i samarbeid med lokale næringsforeninger og bransjeforeninger. Styret ønsker å benytte Småtinget i Fredrikstad i august som en katalysator for denne type fellesarrangement. Det er planlagt medlemsundersøkelser i mars og august 2015 for å måle utviklingen i tilfredshet blant medlemmene siden mars NHO ØSTFOLDS ÅRSKONFERANSE Tema for Årskonferansen var i 2014 "Læringslivet". Det deltok ca. 130 representanter for næringsliv, utdanning, offentlig forvaltning og politiske partier. Medlemsdeltakelsen var lav, og styret har innrettingen av årskonferansen til vurdering NHO Østfold ønsket å utfordre både offentlig sektor og medlemsbedriftene til å arbeide tettere sammen for å redusere frafall og vekke interesse hos unge for utdanningsgrener som er både framtidsrettede og relevante for næringslivet. Konferansen løftet frem hovedutfordringene og viste praktiske veier fra mismatch til god match mellom utdanningssystemet og næringslivet. Østfoldungdom var aktivt engasjert i utformingen av årskonferansen. Elever fra Kirkeparken i Moss, Glemmen i Fredrikstad, Greåker og Kalnes i Sarpsborg viste hvordan deres fag kan prege framtidens yrkes- og næringsliv. Blant deltakerne har konferansen fått gjennomgående gode tilbakemeldinger. NHOs rolle og betydning som regional samfunnsaktør er blitt bekreftet Figuren viser hvilken oppfatning årskonferansedeltakerne har av NHO Østfold som samfunnsaktør etter de tre siste årskonferansene. SMB SATSINGEN NHO ARENA NHOs nye møteplass for mindre bedrifter i mellomvalgår, NHO Arena, ble forsøkt gjennomført som en frokostmøteserie med ulike tema ulike steder i fylket - delvis i samarbeid med lokale næringsforeninger. På grunn av lav påmelding ble bare ett gjennomført. NAV ARBEIDSLIVSSENTERS ERFARINGSSEMINARER NHO Østfold har vært medvirkende i tilretteleggingen for de fire erfaringsseminarene som NAV Arbeidslivssenter har gjennomført i hver av regionene i Østfold i mai HOVEDTARIFFORHANDLINGER OG LOKALE LØNNSFORHANDLINGER NHO Østfold tilrettela et orienteringsmøte for tariffbundne medlemsbedriftene etter det sentrale hovedoppgjøret. SAMARBEID MED LANDSFORENINGER Samarbeidet med NHOs 19 landsforeninger varierer ut fra landsforeningenes fokus og

5 medlemsoppslutning. De største landsforeningene i Østfold er Norsk Industri, Byggenæringenes landsforening (BNL), NHO Service, NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke. Det er etablert konkrete samarbeid med NHO Mat og landbruk, spesielt på utdanningssiden og i samarbeid med videregående skoler. Den pågående fusjonsprosessen mellom NHO Mat og landbruk og NHO Mat og drikke vil gi den tredje største landsforeningen i Østfold. Det er dialog med BNL om tiltak for å øke samhandlingen, spesielt siden BNL er den landsforeningen med flest medlemmer i Østfold. EKSTERNT OPINIONSARBEID MEDIA Massemedia benyttes som viktigste kanaler for generell opinionsdannelse, synlighet og medlemskommunikasjon. Figuren viser utviklingen for registrert mediedekning i 2013 og Media (venstre akse) Internett (høyre akse) Mediaoppslag siste 24 mnd Den registrerte mediedekningen i 2014 tilsvarte en annonseverdi på 9,1 millioner kroner. I tillegg til registrerte oppslag, har NHO Østfold opprettholdt posisjonen som fremtredende talsperson for næringslivet i NRK Østfold. Etersendte oppslag fanges bare i begrenset grad opp av medieovervåkningsverktøyet. Den registrerte mediedekningen har økt kraftig siden Det skyldes spesielt bred mediedekning og redaksjonelle oppslag omkring Ringer i vannet, pilotprosjekt for gass som drivstoff for tunge kjøretøy i september, og kampanjen omkring formueskatt i november. Besøk på nettsiden har igjen en positiv utvikling. Dette henger sammen med lanseringen av nyhetsbrevet NHO Østfold på i juni, siden nyhetsbrevet genererer trafikk. Direkte søk og Facebook er de to andre, viktigste trafikkkildene. FOREDRAG OG INNLEGG I tillegg til innlegg under NHO Østfolds egne arrangement og andre mindre presentasjoner, har NHO Østfold holdt foredrag og konferanse- og posisjonsinnlegg slik: Dato Hvor (Arrangør) Tema Foredragsholder 30/1 Direktoratet for Arbeidstilsynet Arbeidstilsynets regionale råd sett fra partene 27/2 Moss håndverkerforening Hilsningstale ved fagbrevutdeling Jan Ivar Ruud 6/3 LOs fylkeskonferanse Debatt om sysselsettingsutfordringene i Østfold 11/3 Akershus og Østfold fjørfelag Næringsmiddelindustriens betydning i Østfold 12/3 Norges Bilbransjeforbund/Østfold NHO Østfold hvem er vi og hva gjør vi /Presentasjon Energi Kristin Heinrich

6 17/3 Høgskolen i Østfold Global Future-programmet Torill Myklebust 23/3 NELFO Østfold Orientering om NHO Østfold 25/3 Høgskolen i Østfold Oppspill til samarbeidsarenaer i høyskolens ledergruppe Elena Rosnes 1/4 Østfold gjenvinningsnettverk Gjenvinningsbransjen i Østfold 5/4 Rotaract landsmøte Massekommunikasjon er også internkommunikasjon 8/9 Høgskolen i Østfold Ingeniørrollen og prosjektledelse 9/9 Fredrikstad næringsforening Kommune-NM og utfordringer i Østfold 24/9 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg ved Kick off for Forskere i sikte 7/10 Rakkestad rotary klubb Kommune-NM og utfordringer i Østfold 8/10 Høgskolen i Østfold Partene i arbeidslivet 22/10 Nav Østfold Status og utfordringer for arbeidslivet i Østfold 23/10 Global Future Connect (Alumni) NHOs satsing på Global Future Torill Myklebust 27/10 Yrkes-NM Trondheim Debattleder om yrkesfagenes fremtid 12/11 Østfold fylkeskommune Kick-off oppsummering for satsing på Service og samferdsel 14/11 Norges forskningsråd Betraktninger om det regionale virkemiddelapparatet 24/11 INTERREG Horizon 2020 Biogass i Godstransporten Kristin Heinrich 25/11 Dialogkonferanse Østlandet Workshop om framtidsperspektiv for Logistikk og Transportbransjen Kristin Heinrich 2/12 Inspiria Science Center Åpningsinnlegg under Realfagsdagen "ØKT KONKURRANSEKRAFT" - POLITISK PLATTFORM I forkant av programarbeidet i de politiske partiene har NHO Østfold utarbeidet en politisk plattform som lokale partilag og fylkeslagene har blitt presentert for. Plattformen danner grunnlaget for oppfølging av kommune- og fylkestingsvalget 2015, og vil også tjene som prioriterings- og arbeidsgrunnlag i perioden Fellesnevneren for politikkområdene er behovet for at poltikken tar på alvor behovet for "økt konkurransekraft", både for medlemsbedriftenes egen skyld, men ikke minst også av hensynet til sysselsettingsutfordringen for et økende antall innbyggere i Østfold. SAMFERDSEL De største samferdsområdene i 2014 har vært Tverrforbindelse over Oslofjorden og fremdrift for E18. Sen politisk avklaring omkring bypakkene for Nedre Glomma og Moss har gjort at det interessepolitiske arbeidet for disse pakkene ikke har krevd stor oppfølging i NHO Østfold har ledet representert NHO-fellesskapet i KVU for fast forbindelse over Oslofjorden. I denne rollen har administrasjonen jobbet spesielt for å etablere felles forståelse for behovet blant andre regionforeninger og i andre fylker. Dette arbeidet har vært vellykket. Utbyggingen av E18 er fortsatt krevende, spesielt gjennom Follo. NHO Østfold har sammen med NHO Oslo og Akershus presset på for løsninger, spesielt gjennom Ås kommune. KOMPETANSE NHO Østfold har jobbet tett med både fylkesadministrasjonen og de politiske gruppene i Fylkestinget for å sikre at næringslivets behov for kompetent arbeidskraft blir tillagt større vekt i skolebruksplanen som kommer til endelig politisk behandling i Alle NHOs innspill er ivaretatt etter høringen og gjennom den første politiske behandlingen i november 2014.

7 I 2014 har NHO Østfold kunnet nyte godt av etablerte nettverk og samarbeidsrelasjoner med utdanningssystemet på flere nivå. Det har gitt følgende konkrete resultater: Forskere i sikte Del 2. Samarbeidsprosjekt med INSPIRIA - inspirasjonscamp for 100 elever og deres lærere, knyttet opp til valgfagene Forskning i praksis og Teknologi i praksis. Formålet er å tilrettelegge for en mer praktisk undervisning og større forståelse av forskning og forskningsdrevet innovasjon, samt teknologi i næringslivet. Tiltaket er finansiert av NHOs Opplysnings- og utviklingsfond. Speed-date med Næringslivet i Mosseregionen. Et nytt samarbeidsprosjekt med Partnerskap for Karriereveiledning, Østfold Fylkeskommune for å bedre elevenes, læreres og skolerådgiveres yrkesveiledning gjennom nær kontakt med næringsliv i Mosseregionen. Gjennomført speed-date for alle 10-klassinger i Mosseregionen i september. Sammen bedre på kompetanse. Forprosjekt med NHO og LO i Østfold som eiere. Støttet av Hovedsammenslutningenes fellestiltak og Østfold fylkeskommune. Målet med prosjektet er å utvikle, samt få frem gode eksempler på kompetanseutvikling på arbeidsplassene gjennom tiltak i utvalgte bedrifter og samarbeid i nettverk i Østfold. Partnerskap for karriereveiledning I oktober har gjennomført 3 bedriftsbesøk på Øra i Fredrikstad hos Kronos Titan, Prediktor og Norsk Gjenvinning. Forslag til organisering av bedriftsbesøk for 5 karriereveiledernettverk til lokale bedrifter. Forbereder minst to lignende bedriftsturne hvert år. Utdanningsvalg fag med fokus på realfag og yrkesfag. Gjennomført Realfagsdagen "Tilbake til fremtiden" i samarbeid med Norsk olje og gass og Inspiria. Tiltaket er en fag- og inspirasjonsdag og speed-date med realfagsrollemodeller for skolerådgivere, karriereveiledere, lærere og elever. Målet var å vise bredden innen realfagene med fokus på kompetansebehov i olje og gassnæringer og utdanningsmuligheter i real- og yrkesfag. Planlagt å gjennomføre en tilsvarende realfagsdag i 2015 i samarbeid med Energi Norge med tema "Fornybar energi". Teknologi i skolen - En ny måte å lære på. Forslag til samarbeidsprosjekt med INSPIRIA og Abelia. En konferanse for lærere og lærerstudenter. Undervisningen i dag revolusjoneres av teknologiske fremskritt, som nettbasert og tilpasset undervisning. Målet med konferansen er å inspirere lærere og lærerstudenter og å styrke deres kompetanse for å ta verktøyene i bruk. Skole-bedriftsnettverk i matfag. Det er i 2014 forberedt et prosjekt etter initiativ fra Glemmen videregående skole, Mills AS, NHO Mat og Landbruk og NHO Østfold for å styrke næringsmiddelindustriens tilgang til kompetent arbeidskraft. IT og innovasjon linja ved Halden vgs. Spissingen mot IT og innovasjon er støttet med kroner fra NHOs Opplysnings- og tviklingsfondet, og med rådgivning og kontaktformidling fra NHO Østfold. Styrking av salg- og servicefagene Intiativ til å mobilisere kjøpesentra som læringsarenaer. Dialog med ØFK i forbindelse med fylkeskommunens arbeid for å få flere læreplasser og forsøk med vekslingsmodeller i salgsfaget.

8 Yrkes NM i Trondheim. NHO Østfold deltok med ressurser til fellesstand og messearrangement mellom LO og NHO. NHO Østfold arbeider bevisst for å øke status for yrkesutdanningen. Det skjer i generell omtale, i samhandling og interaksjon med andre aktører i yrkesopplæringen, gjennom aktiv deltakelse i det seremonielle omkring utdelingen av fag- og svennebrev, og ledelse av yrkesopplæringsnemnda. I dette arbeidet har det vært lagt vekt på å tydeliggjøre Y-nemdas rolle i hele yrkesopplæringen og partenes aktive rolle i Y-nemda. De forventningene som i fjor ble meldt i tilknytning til de administrative endringene i Østfold fylkeskommune har ikke blitt innfridd. Yrkesopplæringsnemnda involveres ikke i dimensjonering og tilbudsstrukturen i videregående opplæring slik den skal etter opplæringsloven. Det tas nå initiativ for å endre dette. NHO Østfold har bidratt aktivt inn mot Ungt Entreprenørskap blant annet som ressurspersoner på mønstringer og dommerpaneler i ulike konkurranser. NHO Østfold er representert i UEs styre. STYRER, RÅD OG UTVALG NHO Østfold har i 2014 hatt følgende representanter i utvalg, styrer og råd: PARTSSAMMENSATTE STYRER RÅD OG UTVALG Arbeidstilsynets Distriktsråd for Akershus og Østfold Yrkesopplæringsnemnda Regionalt IA-råd (nestleder) STYRER, RÅD OG UTVALG KNYTTET TIL REGIONAL UTVIKLING Østfold fylkeskommune Kompetanseoffensiven Østfold fylkeskommune Hovedstyret for opplevelsesnæringer Rådet for samarbeid med arbeidslivet (Høgskolen i Østfold) Østfold Fagskole Koordineringsgruppen for forsert utbygging av E18 Jernbaneforum Øst Fredrikstad Utvikling, gruppe for infrastruktur Konferansestyret for Østfoldkonferansen Stine Ferguson (Inspiria Science Center) jan-aug Richard Paulsen (Quality Sarpsborg) aug-des Terje Beck (NELFO) ANDRE, INTERESSEPOLITISKE STYRER, RÅD OG UTVALG Ungt entreprenørskap Østfold Referansegruppen for Konseptvalgutredning for krysning av Oslofjorden Programstyret for Fremridskonferansen Styreutvikling Østfold Østfold Energiforum Lean Forum Norge (styremedlem) Kristin Heinrich (valgkomitéen) Kristin Heinrich Kristin Heinrich (styremedlem) Kristin Heinrich (styremedlem)

9 PROSJEKTER LEKTOR II-ORDNINGEN Lektor II er et nasjonalt prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skole. Som regional koordinator har NHO Østfold gjennomført oppfølging av alle involverte skoler og rekruttering av nye bedriftspartnere. Det er også arbeidet med å trekke Lektor2 skoler til forskjellige realfag-arrangementer. Greåker vgs (Science linja) vgs fikk plass i PetroChallenge spill i regi av Norsk olje og gass. St. Olav videregående skole og Malakoff skole, var med på Lektor 2-samling på Teknisk museum i Oslo i regi av Norsk Olje og gass, NHO Oslo/Akershus og NHO Østfold. Organisert tur til NHOs Besøkssenter for bedriftspartner Borregaard og representanter fra Inspiria Science Center. Lektor II er redusert til 15 % stilling for inneværende skoleår. FORPROSJEKT TRANSNOVA - GODS PÅ GASS Prosjektformålet er å undersøke om det finnes grunnlag for en fullskala pilot for å få tungtransport over fra diesel til gassdrevne kjøretøy. Pilotprosjektet er gjennomført i samarbeid med NHO Logistikk og Transport, AGA, Statoil Fuel Retail, Volvo og Østfold fylkeskommune. Forprosjektet ble sluttført 30. januar. Det er sannsynlig at det avsluttende møte i prosjektgruppen vil tilråde at prosjektet blir videreført som et pilotprosjekt for perioden , med mål om å etablere to fyllestasjoner, to distribusjonsprosjekt rundt Alnabru og Moss, samt oppstart av et pilotprosjekt for langdistansetransport. RINGER I VANNET Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO der målet er å få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber. Virkemiddelet er å koble attføringsbedrifter og andre NHO-bedrifter gjennom rekrutteringsavtaler. Prosjektet Ringer i vannet er landsdekkende og er initiert av NHO Service gjennom bransjeforeningen NHO attføringsbedriftene. Prosjektledelsen foregår hos NHOs regionkontorer. Hver prosjektleder samarbeider med egen kontaktperson i attføringsbedriftene. I Østfold har 7 attføringsbedrifter deltatt siden oppstart I 2014 ble det inngått 30 rekrutteringsavtaler. Totalt er nå 51 NHO medlemsbedrifter med i Ringer i Vannet og 16 personer har kommet i jobb. Prosjektet i nåværende form avsluttes i juni En videreføring av prosjektet hvor flere av partene i IA-avtalen (avtalen om et mer Inkluderende Arbeidsliv) deltar er under utredning.

10 DRIFTSREGNSKAP 2014 NHO Østfold er regnskapsmessig en avdeling av Næringslivets hovedorganisasjon der regnskapet inngår i regnskapet som behandles av Generalforsamlingen, berammet til 9. juni. Tall i hele Budsjett Resultat Type inntekt/kostnad hele hele Resultat året året Inntekter Serviceavgift avg.pliktig Medlemskontingent Kursinntekter Salgsinntekter Prosjektinntekter Diverse inntekter/refusjoner Tilskudd Opp/Ut inntekter Leieinntekter og refusjoner Gevinst / (tap) ved avgang anleggsmidler Sum inntekter Varekostnader Sum varekostnader Personalkostnader Lønnskostnader Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre personalkostnader Sum personalkostnader Andre kostnader Avskrivninger Husleie, leiekostnader, ekstern service Anskaffelse og vedlikehold maskiner/utstyr Honorarer og fremmedtjenester Interne møter og kontorkostnad Reisekostnader Informasjon, marked og eksterne konferanser Kontingent, lisens, gaver og forsikring Styre, bedriftsforsamling og andre kostnader Tapsføring Bidrag, støtte og diverse Sum andre kostnader Sum driftskostnader Driftsresultat

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold

Næringslivets hovedorganisasjon. NHO i Østfold Næringslivets hovedorganisasjon NHO i Østfold Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 22 300 medlemmer og 546 000 årsverk i medlemsbedriftene foto: Olav Heggø En del av et større

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø

Næringslivets Hovedorganisasjon. NHO i Østfold. f oto: Olav Heggø Næringslivets Hovedorganisasjon NHO i Østfold f oto: Olav Heggø Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 21 500 medlemmer og 525 000 årsverk i medlemsbedriftene f oto: Olav Heggø

Detaljer

Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014

Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014 Økt konkurransekraft NHO Østfolds oppspill til Kommune- og Fylkestingsvalget 2015 Presentert partienes lokal- og fylkeslag, høsten 2014 NHO i Østfold 1027 medlemmer 22 800 årsverk Store: 30 bedrifter over

Detaljer

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag

Næringsliv i skolen 20.06.2014. Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Næringsliv i skolen 20.06.2014 Merethe Storødegård, NHO Trøndelag Våre landsforeninger NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er viktigst at NHO prioriterer? -Lavere

Detaljer

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen

NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen NHOs arbeid for fag- og yrkesopplæringen Kristian Ilner, NHO Avdeling kompetanse 2015 Foto:%Jo%Michael% NHO og fagopplæringen i tall! Norges største arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for næringslivet,

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging

Nasjonal kompetansepolitisk strategi. NHOs rapportering om oppfølging Nasjonal kompetansepolitisk strategi NHOs rapportering om oppfølging Per 1. juli 2017 1 Bransjespesifikt mulighetscase om realkompetanse innen varehandelen Hvilket tiltak i strategien gjelder oppfølgingen?

Detaljer

Hvorfor trenger Norge NHO?

Hvorfor trenger Norge NHO? Hvorfor trenger Norge NHO? Mange snakker om å bruke penger NHO er opptatt av at det blir tjent penger Foto: Statoil NHO Til beste for norske arbeidsplasser Landsforening Regionforening NHO representerer

Detaljer

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier

Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Tilgang på kompetent arbeidskraft regionale kompetansestrategier Herdis Floan, Fagenhet for videregående opplæring, STFK Karen Havdal, Enhet for regional utvikling, STFK Plan og bygningsloven 3 4 Regional

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 4 /2014 Tone Cecilie Carlsten, Kristoffer Rørstad, Pål Børing, Espen Solberg Behov for klarere prioriteringer i samarbeid skole-næringsliv Samarbeid mellom skole

Detaljer

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan

Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland. Gry Okan Prosjekt samarbeid skole-arbeidsliv Nordland Gry Okan 23.november 2015 Velkommen til Nordland! o 700 km fra Andenes til Bindal o 240 000 innbyggere o 44 kommuner o Et variert næringsliv o 16 videregående

Detaljer

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014

Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014. sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Østfold fylkeskommune Vår dato 29.09.2014 Klikk her for adresse. Deres dato sentralpost@ostfoldfk.no Vår referanse APOL07-ENE Deres referanse 2013/10750 42195/2014 Skolebruksplan Fase 2 - Høringssvar Næringslivets

Detaljer

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014

STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 STRATEGIDOKUMENT 2014-2016 STRATEGIDOKUMENT MED HANDLINGSPLAN FOR 2014 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter. MNU skal i næringssaker

Detaljer

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering

Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen. = finansiering Sentrale aktører innen næringsutvikling i regionen = finansiering Mål for næringsutvikling i Østfold fylkeskommune: Øke verdiskapingen og konkurransekraften i næringslivet for å styrke økonomien, velferdsgrunnlaget

Detaljer

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling

NHOs arbeid med Samfunnskontrakten. Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling NHOs arbeid med Samfunnskontrakten Marit Heimdal, NHO Kompetanseavdeling Foto: Jo Michael Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 21 500 medlemsbedrifter med 528 800 årsverk photo: Olav Heggø

Detaljer

Fremtidens kompetanse. For Østfold

Fremtidens kompetanse. For Østfold Fremtidens kompetanse For Østfold GJENNOMFØRING VGS Normert tid 5 år Sluttet 21,4 19,5 18,8 18 13 13,5 12,9 12,4 51,3 52,1 52,4 54,6 2007 2008 2009 2010 GJENNOMFØRING YF Normert 5 år Sluttet GJENNOMFØRING

Detaljer

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ

Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Erfaringer fra mangfoldsatsingen i NCE Smart og lansering av nye initiativ Klyngesamling om Smart Cities & Smart People Strømstad, 30. 31. mai 2013 Ingrid Solberg Sætre og Åse Gustavsen 1 NCE SMART ENERGY

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

NHOs kompetansebarometer 2015. Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter NHOs kompetansebarometer 2015 Kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter Gjennomført av NIFU i februar 2015 18

Detaljer

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011

Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Yrkesfagkonferansen 2011, Utdanningsforbundet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO, 17. oktober 2011 Dette er NHO Norges største arbeidsgiverorganisasjon 20 000 medlemsbedrifter med 500 000 årsverk photo:

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for

Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Visjon, hovedmål og strategiske satsingsområder for Ungt Entreprenørskap Finnmark 2011-2014 Ungt Entreprenørskaps visjon Ungt Entreprenørskap skal inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Detaljer

Årsberetning for Østfold lokallag 2016

Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årsberetning for Østfold lokallag 2016 Årets styre Styret har i år bestått av: Leder: Mette Risbråthe Styremedlemmer: Henrik Diskerud Meyer Anne-Cathrine Sandø Hedda Takle Hege Christine Ruud Varamedlemmer:

Detaljer

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd

Arena skole-næringsliv. Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt. Sør-Troms Regionråd Arena skole-næringsliv Godt skole- og næringslivssamarbeid i Sør-Tromsregionen et treårig prosjekt Sør-Troms Regionråd 17.02.2017 Bakgrunn er diverse seminarer og møter hvor temaet har vært diskutert Initiativtakere:

Detaljer

Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011

Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011 Partnerskapskonferansen 03.-04.03.11 på Hotel Klubben Handlingsprogram for Verdiskaping vestfold 2011 Identifisere utfordringer Etablere felles mål Mobilisere til handling 1 Partnerskapskonferansen 2011:

Detaljer

Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene?

Hva er Ringer i vannet? - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Hva er "Ringer i vannet?" - og hva innebærer det for attføringsbedriftene? Ringer I Vannet er en strategi for at NHO-bedrifter skal få dekket behov for arbeidskraft ved å tilby praksis og ansettelse til

Detaljer

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017

Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Protokoll fra årsmøte i Bibliotekarforbundet avdeling Østfold 2017 Møtet ble holdt på Rygge bibliotek 15.2.2017 1. Konstituering Vegard Krog Petersen ønsket velkommen til årsmøte. Det var ingen kommentarer

Detaljer

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent

OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent OKIO (Opplæringskontoret for industribedrifter Østlandet) Tone Skulstad, daglig leder, Sandra Ø Skjønhaug, rådgiver/konsulent Organisert som en forening. Styret: Leder Anne Lise Finsrud; Karrieretjenesten,

Detaljer

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad

Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Partnerskapssamling 31. oktober 1. november 2017 Quality Hotell Fredrikstad Næringsriket vs Mulighetsriket Kommunikasjonsutfordring.. Har vi tatt innover oss hva vi har skapt? Næringsriket Østfold er et

Detaljer

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring

Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio. Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Skogbrukets landsforening og NHO Mat og Bio Espen Lynghaug Fagsjef kompetanse og fagopplæring Emneoversikt Litt om SL og NHO Mat og Bio Kunnskapsløftet, lokal organisering og behovet for godt samarbeid

Detaljer

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014

Prosjektnotat for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse. Oppdatert 24.06 2014 for Skolen som arena for barn og unges psykiske helse Oppdatert 24.06 2014 Innhold: 1 Begrunnelse for å delta i prosjektet...3 2 Forventninger til deltakelsen...3 3 Prosjektets forankring...3 4 Samhandling

Detaljer

Nasjonal kompetansepolitisk strategi

Nasjonal kompetansepolitisk strategi Nasjonal kompetansepolitisk strategi Rapportering om oppfølging fra Arbeidsgiverforeningen Spekter Frist for innsending 1. juli 2017 til postmottak@kd.dep.no merk Kompetansepolitisk strategi 1 Rapporteringspunkter:

Detaljer

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon

Regional Plan for Verdiskaping og innovasjon 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.2 Kunnskap om hverandre offentlig og privat sektor 1.3 Ivaretakelse av konsekvenser for verdiskaping i næringslivet 1.1.1 Gjennomgang av eksisterende

Detaljer

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold!

...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! ...vi forteller historien om det nye, næringsattraktive og offensive Østfold! Slik startet det Larkollen, 6. september 2016 Et partnerskap for næringssamarbeid i Østfold blir til De første prosjektene

Detaljer

Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO

Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet. Kompetansedirektør Are Turmo, NHO Læringslivet gir kraften til innovasjonslivet Kompetansedirektør Are Turmo, NHO Hvem er NHO-bedriftene? 2 Om NHO NHO er Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 25 500 medlemsbedrifter 555 000

Detaljer

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF

! Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF VEDTEKTER REVISJONSHISTORIKK Når Hva er endret Hvorfor Godkjent i GF 1.06.12 Nye vedtekter basert på vedtekter i andre klynger 21.06.12 26.06.13 Frist for avvikling av generalforsamling flyttet fra utgangen

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo

Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012. Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Landskonferansen for reiseliv og matfagene, 22.10.2012 Om Kunnskapsløftet, kompetansedirektør NHO, Are Turmo Foto: Jo Michael NHO-bedriftenes politiske prioriteringer Hvilke rammebetingelser mener du er

Detaljer

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015

NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 NHOs Kompetansebarometer: Temanotat nr. 1/2015 Espen Solberg, Kristoffer Rørstad, Tone Cecilie Carlsten, Pål Børing Stort behov for fagarbeidere blant NHOs medlemsbedrifter Tall fra NHOs kompetansebarometer

Detaljer

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN

EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN EVALUERING AV KOMPETANSEOFFENSIVEN Sluttseminar for Kompetanseoffensiven Sarpsborg 27. november 2015 André Flatnes Vår inngripen med Kompetanseoffensiven Engasjert av Østfold fylkeskommune for å evaluere

Detaljer

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke

Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke Prosjektbeskrivelse Regional kompetansestrategi Nordland fylke 1. Bakgrunn Som et ledd i å følge opp tilrådning fra OECD «Skills Strategy Norway (2014)», ble Nasjonal kompetansepolitisk strategi 2017-2021

Detaljer

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet

Foto: Jo Michael. NHO og skognæringen. Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Foto: Jo Michael NHO og skognæringen Åge Skinstad, Regiondirektør NHO Innlandet Om NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 24 000 medlemmer og 560 000 årsverk Dette jobber vi for NHO arbeider

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.

Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland. NordlandsLøftet. Grunnlagsdokument. Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09. Å møte fremtidens kompetanseutfordringer i Nordland NordlandsLøftet Grunnlagsdokument Forum NordlandsLøftet 2012-2015 (11.09.13) Innledning (1) Hvorfor Nordlandsløftet? Nordlandssamfunnet står overfor

Detaljer

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli

Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? Regiondirektør NHO Oslo og Akershus Nina Solli Bør Follo bli en kommune? NHO Effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner Kommunestruktur 2 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon

Detaljer

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring

Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV og videre satsning på u-trinn og videregående opplæring Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående

Detaljer

Kompetansebarometeret 2014

Kompetansebarometeret 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 10.04.2014 Kompetansebarometeret 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene

Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Espen Solberg Forskningsleder NIFU/FI 12.11.2015 Kompetansebehov sett fra NHO-bedriftene Konferansen Rett kompetanse, Hordaland fylkeskommune, 12.11.2015 Kort om kompetansebarometeret Årlig kartlegging

Detaljer

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.

Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse. Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8. Et voksende næringsliv i nord trenger rett kompetanse Regiondirektør i NHO Finnmark Marit Helene Pedersen Nordkalottkonferens, Kiruna 23.8.2014 Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter

Detaljer

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM

YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM YRKESOPPLÆRINGS- NEMNDA HANDLINGSPROGRAM 2016-2019 Yrkesopplæringsnemndas handlingsplan 2016-2019 Yrkesopplæringsnemnda skal fremme behov og synspunkter fra arbeidslivet til fylkeskommunen. I form av vedtak

Detaljer

Turnéplan: Jeg er best

Turnéplan: Jeg er best 4 Ma 23.01.2017 09:45 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen. 4 Ma 23.01.2017 11:00 St. Olav vg. skole Sarpsborg St. Olav vg. skole 60 60 Utøver kommer til skolen.

Detaljer

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye.

Derfor er vi glade for strategiarbeidet som nå er satt i gang, med nettopp dette for øye. Næringslivets Hovedorganisasjon 10. november 2015 Adm. direktør Kristin Skogen Lund NHOs innspill til en ny nasjonal kompetansepolitisk strategi Innlegg @ Kunnskapsdepartementets konferanse "Mot en nasjonal

Detaljer

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015

STRATEGIPLAN 2015-2017 STRATEGIPLAN MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 STRATEGIPLAN STRATEGIPLAN 2015-2017 MED BUDSJETT OG HANDLINGSPLAN FOR 2015 MNU skal være pådriver for næringsetableringer, for innovasjon og nyskaping i eksisterende og nye virksomheter MNU skal i næringssaker

Detaljer

Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen Presentasjon av prosjektet

Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen Presentasjon av prosjektet Arena skole-næringsliv i Sør-Tromsregionen 2016-2019 Presentasjon av prosjektet Bakgrunn er diverse seminarer og møter hvor temaet har vært diskutert Initiativtakere: UiT, Statoil, KUPA Til nå Harstadregionen,

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen

Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK. Fylkesrådmann Egil Johansen Partnerskapskonferansen 2014 LOKAL OG REGIONAL NÆRINGSPOLITIKK Fylkesrådmann Egil Johansen Arbeid for bedre levekår BNP Hva er verdiskaping? Brutto nasjonalprodukt er det vanlige målet på verdiskaping:

Detaljer

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland

Foto: Jo Michael. Samfunnskontrakten. Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Foto: Jo Michael Samfunnskontrakten Seniorrådgiver Liv Ragnhild Hov, NHO Nordland Dette er NHO 22 100 medlemsbedrifter med 541 445 årsverk Nordland 1266 medlemsbedrifter med ca 22 000 årsverk p hoto: Olav

Detaljer

Stortingsmelding 20, 2013

Stortingsmelding 20, 2013 Stortingsmelding 20, 2013 Ny GIV nasjonalt for u-trinnet stopper i 2013. Oppfølging for videregående opplæring fra høsten 2013 Kurs for nye 300 lærere i videregående skole x 2/3/4. Fylkeskommunal prosjektleder

Detaljer

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010

Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 Ny IA-avtale, hva nå? Svein Oppegaard, direktør arbeidslivspolitikk, NHO - HMS-konferanse 24. august 2010 52 mrd kroner til sykelønn i 2010 Folketrygden og arbeidsgiverne finansierer dagens sykelønnsordning

Detaljer

NHOs kompetansebarometer 2014

NHOs kompetansebarometer 2014 NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing 22.08.2014 NHOs kompetansebarometer 2014 Hovedresultater fra en undersøkelse om kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter

Detaljer

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber

Verdiskaping i Norge og nordområdene. President Paul-Chr. Rieber Verdiskaping i Norge og nordområdene President Paul-Chr. Rieber Dette er NHO Norges største nærings- og arbeidsgiverorganisasjon 19.500 medlemsbedrifter med 494.000 årsverk 3 av 4 bedrifter har færre enn

Detaljer

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere

KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere KVU for kryssing av Oslofjorden Et transportsystem som reduserer Oslofjorden som barriere Moss industri- og næringsforening, 27. august 2013 Anders Jordbakke, prosjektleder Statens vegvesen, Region øst

Detaljer

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder:

Notat. Parallelt med oppfølgingsarbeidet fortsetter derfor arbeidet med oppfølgingen av partenes forpliktelser i Samfunnskontrakten, herunder: Dato: 22.11.2013 Saksnummer:2013/93 Notat Til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet Fra SRY Etter anbefaling fra Arbeidsgruppen v/kristian Ilner (NHO), Rolf Jørn Karlsen (LO) og Astrid Sund

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29. januar 2013 Sesjon 1 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen SINTEF NIFU Fafo: Organisering, aktørenes roller

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Samling for rådgivning og karriereveiledning, Stjørdal, onsdag 21. oktober 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1.

Detaljer

Årsmøte Styrets årsmelding 2014

Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Årsmøte Styrets årsmelding 2014 Orkladal næringsforening Årsberetning 2014 Styret i Orkladal Næringsforening har i perioden bestått av: Morten Brataas Erik Dragset Arve Slørdahl Eva Johansen Marit Fuglem

Detaljer

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling

Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Saknr. 12/11896-26 Saksbehandler: Ingrid Lauvdal Planprogram for Regional plan for kompetanse og næringsutvikling Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med følgende forslag

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri

Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri. TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Status og rekruttering til TIP Hva gjør Norsk Industri TIP-nettverksamling 26. sept 2013 Sogn og Fjordane Tone Belsby, Norsk Industri Hvem er Norsk Industri? Den største landsforeningen i NHO 2 300 medlemsbedrifter

Detaljer

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013

Videreføring av hospiteringsordninger Oslo juni 2013 Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Oslo 10-11. juni 2013 Clarion Hotel Royal Christiania Avdeling for skoleutvikling Åge Risdal Større verdi: Gjennomgang av programmer og lærefag økt forskning

Detaljer

Tone Cecilie Carlsten

Tone Cecilie Carlsten Rådgiversamling på Nes vgs, torsdag 23. april 2015 Tone Cecilie Carlsten NIFUs prosjektgruppe Espen Solberg Kristoffer Rørstad Tone C. Carlsten Pål Børing Mål for økten 1. Kompetansebarometeret 2. Hovedfunn

Detaljer

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland

Næringslivets forventninger til kommunene. Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Næringslivets forventninger til kommunene Edel Storelvmo Regiondirektør NHO Nordland Dette er NHO 17 400 bedrifter innen håndverk, industri og service Medlemsbedriftene sysselsetter ca. 450 000 personer

Detaljer

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015

Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Fylkesråd for utdanning Oddleif Olavsen. Orientering til Fylkestinget - Formidling og læreplasser 2014 Bodø, 21.februar 2015 Formidling og læreplasser 2014 Innledning I Nordland er det en overvekt av elever

Detaljer

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29.

Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov. Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. Kompetanse tilpasset arbeidslivets behov Are Turmo, kompetansedirektør i NHO PULS-konferansen på Campus Helgeland, 29. august 2013 Foto: Jo Michael "NHO ønsker å styrke forbindelsen mellom utdanningspolitikken

Detaljer

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen

Om yrkesopplæringsnemnda. Fylkestingets møte Knut Petter Torgersen Om yrkesopplæringsnemnda Fylkestingets møte 17.2.2014 Knut Petter Torgersen Yrkesopplæringsnemnda er oppnevnt av fylkestinget og følger tingperioden. (OL 12-3) Yrkesopplæringsnemnda skal i form av vedtak

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

Veivisere til utdanning og arbeidsliv

Veivisere til utdanning og arbeidsliv Velkommen! Sarpsborgnettverket Veivisere til utdanning og arbeidsliv Om organisering og samarbeid om karriereveiledning i Sarpsborg side 1 Den norske modellen Fra barnehage til arbeidsliv Barnehage Grunnskole

Detaljer

Omdømme Østfold. 3. november 2016.

Omdømme Østfold. 3. november 2016. Omdømme Østfold 3. november 2016. Hva vil vi med prosjektet? Hva vil vi med prosjektet? Det er grunn til å tro at mange i Norge vet for lite om Østfold, om industrien og næringslivet her og om de muligheter

Detaljer

Politisk samarbeid i Innlandet

Politisk samarbeid i Innlandet Saknr. 12/717-23 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen Politisk samarbeid i Innlandet Innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Fylkesordfører (Oppland) og fylkesrådsleder

Detaljer

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14

Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN 06.02.14 Orientering om arbeidet med strategisk næringsplan PSN Mandatet Etter interpelasjon fra Kjærulf høsten 2012, og på oppdrag fra kommunestyret: Vedtak 28.02.13 Rådmannen anbefaler plan-, samferdsel og næringsutvalget

Detaljer

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold

Forslag til Kommunikasjonsplan for Næringsriket Østfold Forslag til Kommunikasjonsplan for 1 1. s formål, mål og hensikt er et partnerskap som skal fremme og inspirere til vekst i næringslivet i Østfold. Dette skal gjøres gjennom å satse på prosjekter som har

Detaljer

Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015

Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015 Årsberetning NHO Troms og Svalbard 2015 Styret: Styret i NHO Troms og Svalbard har i 2015 bestått av Ivan C. Burkow (leder), Renate Larsen (nestleder), Yngve Johnsen, Annette Ekman, Geir-Henning Wintervoll,

Detaljer

Protokoll styremøte 03/ april 2017

Protokoll styremøte 03/ april 2017 Protokoll styremøte 03/2017 7. april 2017 SPIRE Gratangen Protokoll styremøte 3/17 Side 1 Tid: Fredag 7. april 2017 Sted: SPIRE, kommunehuset Gratangen Klokken: 11.00 14.00 Til stede: Meldt forfall: Kirstin

Detaljer

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser

SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser SAMFUNNSKONTRAKf FOR FLERE læreplasser Innledning Det norske arbeidslivet er avhengig av god rekruttering av fagarbeidere med høye kvalifikasjoner. For å lykkes med dette, er det nødvendig at yrkesfagene

Detaljer

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015

PK15 rapport evaluering og oppfølging. VSV 4. februar 2015 PK15 rapport evaluering og oppfølging VSV 4. februar 2015 Agenda Deltakernes evaluering av PK 15 Hovedpunkter fra PK 15 Drøfting Oppfølging PK 15 - Formål Økt kunnskap Inspirasjon og engasjement Synliggjøre

Detaljer

Utbildning Nord

Utbildning Nord Utbildning Nord 24.05.2016 Lærebrev 1871 mai 16 2 Vg1 strukturen * Teknikk og industriell produksjon * Elektrofag * Bygg- og anleggsteknikk * Restaurant- og matfag * Helse- og oppvekstfag * Design og håndverksfag

Detaljer

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling

Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Kunnskapsdepartementet Oslo Vår ref: 2016/501 Vår dato:10.10.16 Deres ref:16/4797 Deres dato: 22.07.2016 Svar på høring om NOU 2016:7 Norge i omstilling Innledningsvis vil Nasjonalt fagskoleråd bemerke

Detaljer

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015

Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling. Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Kva skjer? Nasjonal hospiteringssamling Anne Katrine Kaels Utdanningsdirektoratet 25. mars 2015 Hva skjedde? 1994 Reform 94 2004 Kunnskapsløftet Litt reform Sentrale utfordringer: Frafall og arbeidslivets

Detaljer

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram

Varsel om oppstart av arbeidet med Regional plan for verdiskaping og næringsutvikling i Buskerud. Høring av planprogram UTVIKLINGSAVDELINGEN Se adresseliste Vår dato: 23.08.2013 Vår referanse: 2013/3482-2 Vår saksbehandler: Deres dato: Deres referanse: Sissel Kleven, tlf. 32 80 86 88 Varsel om oppstart av arbeidet med Regional

Detaljer

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering

Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Asgeir Skålholt Vidergående skole, fagopplæring og arbeidslivets rekruttering Overgangen mellom utdanning og arbeidsliv Studien Hvordan er egentlig forbindelsene mellom dagens yrkesfagprogrammer og det

Detaljer

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater

Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Foto: Jo Michael Arbeidsgivers ønsker til fremtidens kandidater Are Turmo Kompetansedirektør, NHO Dette er NHO Norges største interesseorganisasjon for bedrifter 20 000 medlemmer og 500.000 ansatte i medlemsbedriftene

Detaljer

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst.

Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. Søknadsskjema for Bolyst. Søknadsfrist: 3. mai 2010. 1. Hva er navnet på prosjektet? 2. I hvilken fase er prosjektet? (sett x) Smaabyen Flekkefjord Vilje til vekst. a) Forprosjekt b) Hovedprosjekt - X

Detaljer

Styremøte : Sakliste

Styremøte : Sakliste Styremøte 2 2016-2017: Sakliste Sted: Park Inn hotell, Gardermoen Tid: Onsdag 02.10.16 10.30-18.00 Sak 37/2016: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 38/2016: Godkjenning av protokoll, Styremøte 1,

Detaljer

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag

Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Nåværende og fremtidige utfordringer i forhold til utdanning til fiskerifag Torskenettverksmøte, Bergen 11/02/2009 Astrid Haugslett, Prosjektleder Sett Sjøbein Sett sjøbein - et nasjonalt rekrutteringsprosjekt

Detaljer

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14

Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Årlig rapport BOLYST Til: KRD Fra: Haram Kommune Dato: 01.04.14 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Haram Kommune Integrering i Haram Therese Breen

Detaljer

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning

OVERORDNET STRATEGI. Kunnskap framtid verdiskapning OVERORDNET STRATEGI Kunnskap framtid verdiskapning Visjon Førstevalget for forskning og kunnskapsbasert næringsliv. Formål Kunnskapsbyen Lillestrøm (KL) skal være en pådriver og utvikler for bedring av

Detaljer

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember

Besøk. Bedrift. Næringsriket Østfold. MNU 1. desember Bo Bedrift Besøk Næringsriket Østfold MNU 1. desember Bestilling i Økonomiplanen 2015-18 omdanne en ren bransjesatsing bred mobilisering organiseres i et partnerskap en samlende kraft for alle næringsaktører

Detaljer

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner.

Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. Presentasjon: NHO Service - Våre Veteraner. I DIALOG MED NVIO SIOPS NROF Bæreia Veteransenter Foto: Jo Michael NHO Service NHO Service er den "tredje" største landsforeningen i NHO og organiserer 3 114

Detaljer