Internrevisjonsrapport 01/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Helgelandssykehuset HF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Internrevisjonsrapport 01/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Helgelandssykehuset HF"

Transkript

1 Internrevisjonsrapport 01/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF,

2 Innholdsfortegnelse Sammendrag Innledning Formål og omfang Formål med revisjonen Omfang og avgrensninger Regelverk Regionale føringer Fokusområder og revisjonskriterier Metoder Observasjoner Organisering, ansvar og rollefordeling Behovsvurdering og kompetanseoversikt Handlingsplan for vedlikehold og utvikling Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Rapportering, kontroll og oppfølging Vurdering, konklusjon og anbefalinger Internrevisjonens vurderinger Konklusjon Anbefalinger Vedlegg: 1 - Dokumentoversikt 2 Gjennomføringsgrad for utvalgte e-læringskurs Side 2 av 10

3 Sammendrag Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset HF i perioden september 2015 januar Formål og omfang av revisjonen Formålet med revisjonen har vært å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i Helgelandssykehuset som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. Revisjonen har omfattet de aktiviteter og tiltak som gjennomføres for å: Opprettholde den kompetansen som foretakets helsepersonell har (vedlikehold) Tilføre ny kompetanse slik at helsepersonellet er i stand til å løse nye oppgaver eller ta i bruk ny teknologi eller kunnskap (utvikling) Vi har ikke inkludert: forskerstillinger, utdanningsstillinger, vikarer og rekruttering. Revisjonshandlingene har vært rettet mot følgende fokusområder: 1. Organisering, ansvar og rollefordeling 2. Kompetanseoversikt og behovsvurdering 3. Handlingsplan for vedlikehold og utvikling 4. Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak 5. Rapportering, kontroll og oppfølging Konklusjon Internrevisjonen har konstatert at det gjennomføres mange kompetansetiltak i Helgelandssykehuset, men at disse ikke er satt i et helhetlig og dokumentert system. Foretaket mangler grunnleggende elementer som å definere kompetansebehov og å holde oversikt over eksisterende kompetanse. Videre finnes det bare i begrenset grad planer for prioriterte kompetansetiltak og dokumentasjon for gjennomførte tiltak. Ut fra dette konkluderer internrevisjonen med at det i Helgelandssykehuset ikke er etablert en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. Anbefalinger Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å: 1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet i den enkelte enhet. 3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 4. Utarbeide handlingsplaner som viser hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det framkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Side 3 av 10

4 1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet etter internrevisjon i Helgelandssykehuset HF i perioden september 2015 januar Oppdraget inngår i vedtatt revisjonsplan for 2015/2016. Tilsvarende revisjon gjennomføres i alle sykehusforetakene i regionen. Revisjonen er utført av internrevisor Bjørn Ole Kristiansen og revisjonssjef Tor Solbjørg, som også har hatt det overordnede ansvar. Revisjonen har omfattet følgende aktiviteter: Melding om internrevisjon sendt Dokumentgjennomgang Intervjuer og tester ved Helgelandssykehuset og Oppsummeringsmøte, videomøte Utkast til rapport oversendt til uttalelse og kvalitetssikring av fakta, tilbakemelding mottatt Formål og omfang 2.1 Formål med revisjonen Formålet med revisjonen er å bekrefte at det er etablert en intern styring og kontroll i Helgelandssykehuset som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. 2.2 Omfang og avgrensninger Revisjonen omfatter de aktiviteter og tiltak som gjennomføres for å: Opprettholde den kompetansen som foretakets helsepersonell har (vedlikehold av kompetanse). Tilføre ny kompetanse slik at helsepersonellet er i stand til å løse nye oppgaver eller ta i bruk ny teknologi eller kunnskap (utvikling av kompetanse). I denne revisjonen har vi ikke inkludert forskerstillinger, utdanningsstillinger, vikarer og rekruttering. I Helgelandssykehuset valgte vi å gjøre nærmere undersøkelser i følgende utvalgte enheter, områder og avdelinger: Enhet Område Avdeling Mosjøen Medisin og akutt Medisinsk dagenhet og poliklinikk Psykisk helse og rus Døgnavdeling barn og ungdom, familieavdeling og nevropsykologi Mo i Rana Kirurgi og akutt Kirurgiske leger Fødeavdeling Psykisk helse og rus Døgnavdeling for voksne og AAT Rusenhet Side 4 av 10

5 2.3 Regelverk Følgende regelverk er sentralt i denne revisjonen: Spesialisthelsetjenesteloven, 3-10 Opplæring, etterutdanning og videreutdanning Helsepersonelloven, kap. 2 - krav til helsepersonells yrkesutøvelse Forskrift om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten, 3 og Regionale føringer Foretakene har deltatt i Helse Nord RHFs arbeid med utarbeidelsen av Strategisk kompetanseplan Fase 1 og 2. I oppdragsdokumentene (OD) fra Helse Nord RHF, er det lagt føringer for helseforetakene, eksempelvis: Rekruttere, beholde og utvikle kompetanse hos medarbeidere i spesialisthelsetjenesten og sikre bærekraftig utvikling (Langsiktig mål OD 2014 og 2015). Gjennomføre analyser og utarbeide planer for håndtering av behov for personell. Særlig innsats må rettes mot behovet for mer kompetanse for å sikre gode tjenestetilbud (OD 2014). Sikre tilstrekkelig personell med riktig kompetanse, med spesielt fokus på behovet for operasjonssykepleiere, radiologer og intensivsykepleiere (OD 2015). 2.4 Fokusområder og revisjonskriterier Med utgangspunkt i formålet har revisjonen vært konsentrert om fem fokusområder. Innenfor hvert av fokusområdene har det vært definert revisjonskriterier utledet fra aktuelt regelverk, oppdragsdokumentene til foretaket, samt COSOs rammeverk for intern styring og kontroll 1. Revisjonskriterier er de krav og forventninger som revisjonens observasjoner sammenlignes med. Følgende fokusområder og kriterier er lagt til grunn for internrevisjonens arbeid og vurderinger: 1. Organisering, ansvar og rollefordeling Ansvar og oppgaver er klart og hensiktsmessig fordelt 2. Kompetanseoversikt og behovsvurdering Sentrale og lokale kompetansekrav er kjent for lederne Det foreligger en oppdatert oversikt over kompetansebehov Det foreligger en oppdatert oversikt over eksisterende kompetanse (kompetanseoversikt) 3. Handlingsplan for vedlikehold og utvikling Vedlikeholds- og utviklingsbehov er vurdert Handlingsplan for vedlikehold og utvikling av kompetanse er fastsatt 1 COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission): Internkontroll et integrert rammerk, Side 5 av 10

6 Nødvendige ressurser blir stilt til rådighet for gjennomføring av planen 4. Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Planlagte kompetansetiltak gjennomføres og dokumenteres Medgåtte ressurser til kompetansetiltak kan dokumenteres 5. Rapportering, kontroll og oppfølging Status rapporteres jevnlig i lederlinjen Etterlevelse av fastsatt handlingsplan følges opp i lederlinjen 3 Metoder Følgende metoder er benyttet i revisjonsoppdraget: Dokumentgjennomgang Dokumenter innhentet fra foretakets intranett og dokumenter internrevisjonen har mottatt fra foretaket er gjennomgått og vurdert opp mot kriteriene. Dokumentene er også brukt i forberedelser til intervjuer. Se Vedlegg 1, Dokumentoversikt. Intervjuer Vi har intervjuet ledere i stab og linje, rådgivere og tillitsvalgte (gruppeintervju), til sammen 22 personer. Test Test 1: kompetanseoversikt Vi testet om det forelå oppdatert kompetanseoversikt for alle ansatte i de utvalgte avdelingene. 4 Observasjoner 4.1 Organisering, ansvar og rollefordeling Helgelandssykehuset har organisert sin virksomhet i fire enheter (Mo i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Prehospitale tjenester og pasientreiser), som hver har følgende ledernivåer: nivå 2 enhetsdirektør, nivå 3 områdesjef, nivå 4 avdelingsleder. Felles stabsfunksjoner er organisert i seks ulike sentre som ledes av hver sin sentersjef. Både ledere og tillitsvalgte vi intervjuet ga uttrykk for at ansvar og oppgaver relatert til kompetansestyring var klart og tydelig fordelt i samsvar med ordinær lederlinje. Lederne opplyste at de hentet faglig støtte til kompetansestyring i egen enhet, hos kollegaer, eller i linjen over seg. Det er i liten grad gitt felles føringer i foretaket for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse kan/skal utføres, og stabsfunksjonene har ikke inntatt en helhetlig pådriverrolle i dette arbeidet. Vi fikk opplyst at Senter for fag, forskning og Side 6 av 10

7 utdanning (FFU) har systemansvar for e-læring, og gir praktisk støtte ved gjennomføring av utdanninger på høgskole-/universitetsnivå. Senter for HR opplyste om et pågående arbeid med utvikling av felles kurskatalog, og at de deltar i en regional arbeidsgruppe som vurderer anskaffelse av felles kompetansestyringsverktøy. Verken Senter for HR eller FFU ga uttrykk for at de har et generelt systemansvar for foretakets arbeid med vedlikehold og utvikling av kompetanse. Det gjennomføres på foretaksnivå en årlig risikovurdering av krav og betingelser som ligger i oppdragsdokumentet. I intervjuene fremkom det at disse risikovurderingene i liten grad var blitt fulgt opp i ettertid. Videre fremkom det at linjelederne fra nivå 3 og utover, var lite involvert i disse risikovurderingene og heller ikke gjorde egne dokumenterte risikovurderinger på sitt nivå. 4.2 Behovsvurdering og kompetanseoversikt Ingen av enhetene hadde utarbeidet en oversikt over enhetens behov for kompetanse. Det fantes heller ikke overordnet oversikt over foretakets samlede kompetansebehov. Det var en felles oppfatning om at avdelingene hadde kjennskap til lov- og avtalefestede krav til kompetanse, autorisasjon og godkjenninger, selv om de ikke hadde dokumenterte oversikter over slike krav. Mange aktører/arenaer bidrar til at endrede krav blir gjort kjent, eksempelvis fagråd, fagorganisasjoner og ledersamlinger. Internrevisjonen etterspurte ajourførte kompetanseoversikter for de ansatte i de utvalgte avdelingene (test 1). Slik oversikt/dokumentasjon forelå ikke i noen av avdelingene. I én avdeling var det etablert en kursoversikt (gjennomførte kurs) som var ajourført, men denne ble ikke betraktet som en komplett kompetanseoversikt. Erfarne ledere mente at de likevel hadde god oversikt over kompetansen i sin enhet. 4.3 Handlingsplan for vedlikehold og utvikling Det er ikke gjort systematiske vurderinger av behov for vedlikehold og utvikling av kompetanse. Slike vurderinger forutsetter at man både har definert behovene og kartlagt eksisterende kompetanse. I varierende grad har det likevel blitt utarbeidet handlingsplaner, kursplaner etc. for vedlikehold og utvikling av kompetanse på ledernivå 2, 3 eller 4. Handlingsplan på foretaksnivå var ikke utarbeidet. Felles for planene som var lagt, var at de var ett-årige (budsjettår). Kompetanseutviklingstiltak som var regulert i avtaler, ble prioritert i planleggingen. Dette gjelder primært leger og psykologer. Overenskomstene innebærer at den enkelte avtaler faglig innhold og tidspunkt for gjennomføring av sin utdanningspermisjon med sin leder. Internrevisjonen fikk opplyst at disse gruppene samlet sett sto for den klart største andelen av tiltakene, både i antall og ressursbruk. Det fremkom i intervjuene at det i enkelte enheter var noen grupper helsepersonell som ikke hadde deltatt på Side 7 av 10

8 kurs/opplæring på lang tid, mens andre enheter jevnlig gjennomførte kompetansetiltak for alle sine personellgrupper. Tiltakene til personellgrupper uten avtalefestet kompetanseutvikling ble i stor grad styrt av tilgjengelige ressurser. Opplysninger i intervju viste at ledere i budsjettprosessene har hatt ulike muligheter til å fremme innspill om behov for ressurser til kompetansetiltak. Tildelte midler ble disponert på ulike nivå, og delegering av fullmakter til dette varierte mellom områdene. 4.4 Gjennomføring og dokumentasjon av tiltak Internrevisjon fikk opplyst at de fleste kompetansetiltak som det var bevilget ressurser til, ble gjennomført. Både ledere og tillitsvalgte opplyste at tilrettelegging for gjennomføring av tiltak i daglig drift fungerer bra. Videre ble vi informert om at tid til deltakelse i internundervisning er innarbeidet i turnus ved flere avdelinger, og at noen har internundervisning som fast punkt på agendaen i personalmøter. Årlige kvalitetsdager benyttes også som arena for vedlikehold av kunnskap/kompetanse om ulike tema. Flere avdelingsledere opplyste at ansatte som har deltatt på opplæring/ kurs, var forpliktet til å gjennomføre en internundervisning i ettertid for å dele kompetansen i avdelingen. Det ble i mindre grad delt kompetanse på tilsvarende måte på tvers av avdelinger/områder. Avdelingene har ikke rutiner for å dokumentere deltakelse verken på interne eller eksterne opplæringstiltak. Dette gjøres likevel i enkelte tilfeller, eksempelvis ved opplæringstiltak om medikamenthåndtering (hvor farmasøyter bidrar aktivt) og ved e- læring via foretakets systemer. For å få innblikk i gjennomføringsgrad for e-læringskurs, innhentet vi oversikter over dokumentert gjennomføring for to kurs som det er besluttet at alle ansatte skal gjennomføre i løpet av 2015: Miljø og Håndhygiene. Det framgår av Vedlegg 2 at det var stor variasjon i status for gjennomføringsgrad for disse kursene på revisjonstidspunktet. Internrevisjonen har imidlertid ikke gått nærmere inn på temaet ettersom kursene strengt tatt faller utenfor denne revisjonens formål. Det er ikke utarbeidet, eller mulig å ta ut fra regnskapet, oversikter som viser hvilke samlede ressurser som har gått med til kompetansetiltak i avdelingene. Ressursbruken vil delvis framgå av konti for kurs, seminarer og kongresser. 4.5 Rapportering, kontroll og oppfølging Ledere på alle nivåer opplyste at det ikke rapporteres rutinemessig om status for gjennomføring av kompetansetiltak, og at det i liten grad blir fulgt opp i linjen at vedtatte handlingsplaner faktisk gjennomføres. Enkelttiltak ble likevel diskutert i lederlinjen, ledermøter eller budsjettmøter på aktuelt nivå, når det var behov for dette. Ingen av lederne vi intervjuet hadde gjennomført rutinemessige eller systematiske evalueringer av tiltakenes effekt opp mot mål/behov. Side 8 av 10

9 5 Vurdering, konklusjon og anbefalinger 5.1 Internrevisjonens vurderinger Internrevisjonen anser at å definere virksomhetens kompetansebehov, samt å holde oversikt over den kompetansen man har til disposisjon, er grunnelementer som må være på plass på alle nivå i et foretak. Disse to elementene bør være utformet slik at de kan sees i forhold til hverandre for å identifisere kompetansegap, og begge bør oppdateres regelmessig. Detaljeringsgrad kan tilpasses organisasjonsnivå, slik at de mest detaljerte oversikter over både behov og tilgjengelig kompetanse foreligger på operativt nivå. Etter internrevisjonens vurdering, mangler Helgelandssykehuset og de enkelte enheter/områder/avdelinger disse grunnleggende elementene for å oppnå en tilfredsstillende styring og kontroll med helsepersonells kompetanseutvikling. Uten det grunnleggende fundamentet er det vanskelig å vurdere/prioritere hvilke kompetansetiltak som er mest hensiktsmessige for virksomheten. Etter vår vurdering burde det likevel vært utarbeidet planer for hvilke konkrete kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode (minimum årlig). Planene bør ligge til grunn for fordeling og disponering av ressurser til kompetansetiltak, og samsvare med økonomiske rammer. Vi har sett at det i varierende grad lages slike handlingsplaner i foretakets enheter, og anser mangel av planer som en risiko for at tilgjengelige ressurser ikke benyttes i samsvar med reelle og prioriterte behov. Internrevisjonen har konstatert at tiltak som blir gjennomført, ikke rutinemessig dokumenteres slik at det framkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Mangelfull dokumentasjon vanskeliggjør arbeidet med å holde oversikt over eksisterende kompetanse, og senere vurdere behov for nye tiltak. Etter vårt syn, bør enhetene også kunne dokumentere hvor store ressurser som er benyttet til kompetanseutvikling, slik at ikke dette er en ukjent faktor i framtidige budsjettprosesser. Etter internrevisjonens oppfatning, ville overordnede føringer og felles verktøy for arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse være til stor nytte for enhetene i foretaket. Uten en slik felles plattform utvikles forskjellige løsninger, noe som blant annet vanskeliggjør aggregering av informasjon. Videre vil vi påpeke viktigheten av aktiv oppfølging knyttet til vedlikehold og utvikling av kompetanse, for å fastslå om den interne styring og kontroll fungerer som forventet. Side 9 av 10

10 5.2 Konklusjon Internrevisjonen har konstatert at det gjennomføres mange kompetansetiltak i Helgelandssykehuset, men at disse ikke er satt i et helhetlig og dokumentert system. Foretaket mangler grunnleggende elementer som å definere kompetansebehov og å holde oversikt over eksisterende kompetanse. Videre finnes det bare i begrenset grad planer for prioriterte kompetansetiltak og dokumentasjon for gjennomførte tiltak. Ut fra dette konkluderer internrevisjonen med at det i Helgelandssykehuset ikke er etablert en intern styring og kontroll som gir rimelig sikkerhet for at helsepersonells fagkompetanse vedlikeholdes og utvikles, i samsvar med foretakets behov. 5.3 Anbefalinger Internrevisjonen anbefaler Helgelandssykehuset å: 1. Innføre retningslinjer som gir føringer for hvordan arbeidet med vedlikehold og utvikling av kompetanse skal utføres, med tilhørende maler og verktøy. 2. Vurdere og beskrive kompetansebehovet i den enkelte enhet. 3. Sørge for at det foreligger oppdaterte kompetanseoversikter i alle enheter. 4. Utarbeide handlingsplaner som viser hvilke kompetansetiltak som skal prioriteres i en definert tidsperiode. 5. Dokumentere gjennomførte kompetansetiltak slik at det framkommer hva som har vært tema og hvem som har deltatt. Side 10 av 10

11 Vedlegg 1 - Dokumentoversikt Oversikt over dokumenter som er gjennomgått i forbindelse med revisjonen. Styrende dokumenter Utviklingssamtalen mal og veiledning, Personalportalen og Personalhåndboken Søker og utvelgelsesprosess - videreutdanning sykepleiere, Personalhåndboken Sykepleiere som tar videreutdanning ABIOK, Personalhåndboken Personalpolitikk, kompetanseutvikling, Personalhåndboken Kompetanseutvikling - Interne kurs 2015 Resultatdokumenter Årlig melding 2014, Helgelandsykehuset Helgelandssykehuset HF ROS Analyse OD 2014 Akutt- og krisetjenester for voksne, kompetansevurdering ambulant akutt-team (AAT) Kursoversikt ansatte, Fødeavdeling Mo i Rana Diverse oversikter/lister over tiltak 2014 og 2015, pr område, Mosjøen og Mo i Rana Dokumentasjon for gjennomførte e-læringskurs, Håndhygiene og Miljø, pr. avdeling, Mosjøen og Mo i Rana Diverse utskrifter fra regnskap og budsjett, 2014 og 2015, Mosjøen og Mo i Rana

12 Vedlegg 2 Gjennomføringsgrad for utvalgte e-læringskurs Det er besluttet at alle ansatte skal gjennomføre kurs om Miljø og om Håndhygiene i e-læringsmodulen i løpet av Ved gjennomført/bestått kurs, genereres det automatisk dokumentasjon for deltagelsen. Gjennomføringsgrad pr i utvalgte avdelinger var: Avdeling Gjennomført - i % av antall ansatte ved enheten Miljø Håndhygiene Kirurgiske leger 89 % 32 % Fødeavdelingen 0 1 % Medisinsk dagenhet og poliklinikk 55 % 55 % Døgnavdeling barn og ungdom, familie 0 28 % Rusenheten 84 % 44 %

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering

Internrevisjonsrapport 05/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonsrapport 05/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse i Helse Nord oppsummering Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 25.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...5 2 Formål

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 02/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.02.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Formål

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4 2 Formål og

Detaljer

Internrevisjonsrapport 02/ Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 02/ Vedlikehold og utvikling av kompetanse Finnmarkssykehuset HF Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2015/2043 Lena Nielsen Kirkenes, 10.05.2016 Saksnummer 60/2016 Saksansvarlig: HR-sjef Lena Nielsen Møtedato: 15. juni 2016 Internrevisjonsrapport

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Universitetssykehuset Nord-Norge HF

Internrevisjonsrapport 04/2016. Vedlikehold og utvikling av kompetanse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonsrapport 04/2016 Vedlikehold og utvikling av kompetanse Universitetssykehuset Nord-Norge HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 10.05.2016 Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1 Innledning...4

Detaljer

Internrevisjon ved Universitetet i Bergen

Internrevisjon ved Universitetet i Bergen UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 14/16 11.02.2016 Dato: 20.01.2016 Arkivsaksnr: 2011/12877 Internrevisjon ved Universitetet i Bergen Henvisning til bakgrunnsdokumenter:

Detaljer

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12,

MEDARBEIDERSAMTALEN INNLEDNING. GJENNOMFØRING Obligatorisk. Planlegging og forberedelse. Systematisk. Godkjent August 2010 Evaluert/revidert: 06/12, INNLEDNING MEDARBEIDERSAMTALEN Det er vanlig å definere medarbeidersamtalen som er samtale mellom en ansatt og leder som er planlagt, forberedt, periodisk tilbakevendende, forpliktende og fortrolig. Samtalen

Detaljer

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 04/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 04/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Nordlandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 19.08.2014 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1 Formål...

Detaljer

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal

Medarbeidersamtale. Veiledningshefte. Medarbeidersamtale. Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Medarbeidersamtale Veiledningshefte Mars 2004 Avdeling for økonomi og personal Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 1 Steinkjer kommune Avdeling for økonomi og personal 2 Medarbeidersamtale

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Sykehusapotek Nord HF Internrevisjonsrapport 07/2012 Bodø, 21.12.2012 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Oppsummeringsrapport internrevisjon. Forebygging av uønskede hendelser. Stjørdal mars 2014 INTERNREVISJONEN

Oppsummeringsrapport internrevisjon. Forebygging av uønskede hendelser. Stjørdal mars 2014 INTERNREVISJONEN Oppsummeringsrapport internrevisjon Forebygging av uønskede hendelser Stjørdal mars 2014 INTERNREVISJONEN 1 1. Rapportinformasjon Revisjonsperiode: September 2013 mars 2014 Virksomhet: St. Olavs Hospital

Detaljer

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01

ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 ebok #01/2016 Med fokus på HMS Helse, miljø og sikkerhet STICOS ebok #01/2016 TEMA: HMS SIDE: 01 Internkontrollforskriften stiller krav til organisering, involvering og drift. Sticos har gjort kravene

Detaljer

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016

Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF. Vedtatt av styret xx.xx.2016 Instruks for administrerende direktør Helse Nord IKT HF Vedtatt av styret xx.xx.2016 Innhold 1. Formål med instruksen... 3 2. Overordnet rolleavklaring... 3 3. Administrerende direktørs myndighet... 3

Detaljer

Kontrollutvalget i Hasvik kommune S A K S F R E M L E G G

Kontrollutvalget i Hasvik kommune S A K S F R E M L E G G Kontrollutvalget i Hasvik kommune Møte nr. 1/2016 16. mars 2016 Arkivkode 4/1 03 Journalnr. 2016/13025-8 S A K S F R E M L E G G S a k 3 / 2 0 16 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT «SOSIALTJENESTEN OG NAV HASVIK»

Detaljer

Informasjon og medvirkning

Informasjon og medvirkning Informasjon og medvirkning Formålet med denne veilederen er å legge opp til gode prosesser i forbindelse med fysiske endringer på arbeidsplassen, slik at arbeidstakernes helse og arbeidsmiljø blir tatt

Detaljer

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF

Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 08/2012 Bodø, 18.01.2013 Internrevisjonen i Helse Nord RHF INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 1.1

Detaljer

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet

Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Medarbeidersamtalen ved Det helsevitenskapelige fakultet Definisjon av medarbeidersamtale: En medarbeidersamtale er en planlagt, forberedt og tilbakevendende personlig samtale mellom leder og medarbeider.

Detaljer

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten

Høring - Forskrift om styringssystem i helse- og omsorgstjenesten Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Deres ref: Vår ref: 2015/2286-14475/2016 Saksbehandler: Hanne Løvereide Årstad 51963803 Dato: 25.01.2016 Høring - Forskrift om styringssystem

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Flerregional behandlingstjeneste for usikker somatisk kjønnsutvikling Helse Bergen HF og Oslo universitetssykehus

Detaljer

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse og autorisasjon i Helse Nord Møtedato: 27. februar 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2012/4-134 Tor Solbjørg, 75 51 29 02 Bodø, 15.2.2013 Styresak 21-2013 Internrevisjonsrapport 10/2012: Kontroll av helsepersonells kompetanse

Detaljer

Revisjon Sørlandet sykehus HF

Revisjon Sørlandet sykehus HF Opp-følging Informasjon og kommunikasjon Tiltak for å ha styring og kontroll Risikostyring Styrings- og kontrollmiljø Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE LILLEHAMMER KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON LILLEHAMMER KOMMUNE 2013 2015 Behandlet i kontrollutvalget 1. november 2012 Innhold 1. Bakgrunn 3 2. Formål 3 3. Prosessen for valg av

Detaljer

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring

Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring UTK Årsrapport 2014 Vedlegg 4 Oppsummering av revisjonsområdet kompetansestyring Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 05.02.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 4 1.1 FORMÅL MED REVISJONEN...

Detaljer

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I

BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet Barnevern i barnehager. Delrapport I BEBY-sak 57-04: Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager". Delrapport I BEBY-sak 262-04 Forvaltningsrevisjonsprosjektet "Barnevern i barnehager II: Barnehagenes formidling av bekymring til

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: F00 &13 Arkivsaksnr.: 14/10923-2 Dato: 07.01.15 HØRING FORSLAG TIL NY AUTORISASJONSORDNING FOR HELSEPERSONELL UTDANNET UTENFOR EØS â INNSTILLING

Detaljer

Psykiatrien i Vestfold HF

Psykiatrien i Vestfold HF Arbeidsgruppens mandat Arbeidsgruppen skal komme med forslag hvordan rett til helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten kan styrkes overfor barn og unge med psykiske lidelser og for unge rusmiddelmisbrukere.

Detaljer

Årsrapport for 2015 for

Årsrapport for 2015 for Bedriftsnavn: Stamina/NIMI Årsrapport for 2015 for Møre og Romsdal Fylkeskommune RAPPORT FRA STAMINA HELSE Oppdragsgiver Møre og Romsdal Fylkeskommune Distribuert til Martin Hauge Dag Lervik Utarbeidet

Detaljer

Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester.

Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr. Kjøp av ambulansehelikoptertjenester. Bilag A4: Anskaffelse, akseptering og implementering av medisinskteknisk utstyr Kjøp av ambulansehelikoptertjenester for perioden 1.juni 2018-31.mai 2024 med mulighet for forlengelse 2 + 2 år Bodø 17.12.2015

Detaljer

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 03/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonsrapport 03/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Finnmarkssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 02.06.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 Formål...

Detaljer

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr. 62000

Budsjettkap., post og prosjektnr.: Kap. 226, post 21, prosjektnr. 62000 Utdanningsdirektoratet Postboks 9359 Grønland 0135 Oslo Deres ref Vår ref Dato 11/3193 21.02.13 Oppdragsbrev om oppfølging av samfunnskontrakten Oppdragsbrev nr: 04-13 Tillegg nr. Oppdrag: Følge opp samfunnskontrakten

Detaljer

Erfaringer fra revisjon av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen

Erfaringer fra revisjon av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen Erfaringer fra revisjon av informasjonssikkerhet i statsforvaltningen Konferanse om informasjonssikkerhet i offentlig sektor Stig Folkvord - 21. oktober 2014 Om Riksrevisjonen Visjon: Bedre offentlig ressursbruk.

Detaljer

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [

INSTRUKS. for daglig leder i Eidsiva [ INSTRUKS for daglig leder i Eidsiva [ ] AS Formålet med dette dokumentet er å utfylle og klargjøre daglig leder oppgaver og ansvar, samt sette rammer for myndigheten til å forplikte selskapet. 1. DAGLIG

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune

Forvaltningsrevisjonsrapporten Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Saknr. 14/10581-1 Saksbehandler: Kari Louise Hovland Forvaltningsrevisjonsrapporten "Styring av IKT-satsningen i Hedmark fylkeskommune Kontrollutvalgets innstilling til vedtak: Kontrollutvalget legger

Detaljer

Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole

Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT. Skolebasert vurdering. Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole Grong kommune 7871 Grong TILSYNSRAPPORT Skolebasert vurdering Grong kommune Grong barne- og ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Grong kommune Grong

Detaljer

Kompetansepolicy for NAV

Kompetansepolicy for NAV Kompetansepolicy for NAV 1 DEL 3 Kompetansepolicy Kompetansepolicyen gir føringer for organisering av kompetansearbeidet i NAV og skal sikre en felles forståelse og lik praksis i gjennomføringen og styringen

Detaljer

Internrevisjonsrapport 05/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 05/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Internrevisjonsrapport 05/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 11.09.2014 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1 Innledning... 4

Detaljer

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF

MalemaL Liv: UTK. Rapport 4/2015. Revisjon av Sykehusapotekene HF MalemaL Liv: UTK Rapport 4/2015 Revisjon av Sykehusapotekene HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 27.03.2015 Rapport nr. 4/2015 Revisjonsperiode Desember 2014 til mars 2015 Virksomhet Sykehusapotekene HF

Detaljer

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF

Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Rapport Revisjon ledelsens gjennomgåelse risikovurdering Sykehuset Asker og Bærum HF Internrevisjonen Helse Øst 12.3.2007 Rapport nr. 27-2006 Revisjonsperiode November desember 2006 Virksomhet Rapportmottaker

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 27. juni 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør økonomi og finans Ingen SAK 38/2013: BUDSJETT 2014 Forslag til vedtak: 1. Styret gir sin

Detaljer

SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING

SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING SØKNAD OM KOMPETANSEMIDLER TIL BARNEHAGEBASERT KOMPETANSEHEVING Malmen barnehage søker med dette om kompetansemidler til delfinansiering av innføring av De Utrolige årenes skole- og barnehageprogram. Barnehagen

Detaljer

Saksfremlegg. En ressursbank med verktøy for oppfølging av barn og elever vil være nyttig.

Saksfremlegg. En ressursbank med verktøy for oppfølging av barn og elever vil være nyttig. Saksfremlegg Arkivsak: 09/3256-2 Sakstittel: HØRING - NOU 2009:18 RETT TIL LÆRING. K-kode: A20 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune støtter hovedintensjonen i utredningen NOU

Detaljer

Har vi helhetlige tjenester..

Har vi helhetlige tjenester.. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Har vi helhetlige tjenester.. Innledning til konferanse 3. og 4. mars 2015 Fylkeslege Jan Vaage Helsetjenesten er ikke som før Tjenesteutvikling uten like Kunnskapsutvikling

Detaljer

Kvalitetskontrollen hvor trykker skoen?

Kvalitetskontrollen hvor trykker skoen? Eiere: Bjerkreim, Eigersund, Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy, Rogaland fylkeskommune, Sandnes, Sokndal, Sola, Stavanger og Strand kommune Vi sikrer fellesskapets

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015

ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 ENDELIG TILSYNSRAPPORT 2015 Barnehageloven Trøgstad kommune Innhold Sammendrag... 3 1 Innledning... 4 2 Om tilsynet med Trøgstad kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene

Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene Nasjonal internrevisjon av medisinsk kodepraksis i helseforetakene DRG forum Høstkonferansen, 11. november 2011 Karl-Helge Storhaug konsernrevisjonen Innhold Bakgrunn og formål Prosess og metode Konklusjoner

Detaljer

Inkluderende Arbeidsliv

Inkluderende Arbeidsliv Handlingsplan for et mer Inkluderende Arbeidsliv I Flekkefjord kommune 2007 Trivsel i hverdagen Medvirkning Helse Miljø Innhold Innledning... 2 Del A Generell del... 2 1.0 Bakgrunn for Intensjonsavtalen

Detaljer

Strategisk personalplanlegging ved DMF

Strategisk personalplanlegging ved DMF 1 Strategisk personalplanlegging ved DMF Fakultetsstyremøte 1. mars 2012 DMF/hr/gmy 2 Agenda: Hva er strategisk personalplanlegging Bakgrunn for prosjektet Formål/mål - Strategisk personalplanlegging ved

Detaljer

SAK NR 100 2014 OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET

SAK NR 100 2014 OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Sykehuset Innlandet HF Styremøte 18.12.14 SAK NR 100 2014 OPPFØLGING AV UØNSKEDE HENDELSER I SYKEHUSET INNLANDET Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar framstillingen om oppfølging av uønskede hendelser i Sykehuset

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 10. mars 2016 SAK NR 017-2016 ÅRLIG MELDING 2015 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2015

Detaljer

Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer. - for god hygienepraksis og anvendelse av HACCP prinsippene

Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer. - for god hygienepraksis og anvendelse av HACCP prinsippene Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer - for god hygienepraksis og anvendelse av HACCP prinsippene 1. Innledning Denne informasjonen retter seg til bransjeorganisasjoner innen produksjon,

Detaljer

Krav til kompetanse i driftskontraktene

Krav til kompetanse i driftskontraktene Krav til kompetanse i driftskontraktene Innlegg på avslutningsseminar om Kompetanseutvikling drift og vedlikehold 5. april 2011 Sjefingeniør Torgeir Leland Byggherreseksjonen i Vegdirektoratet Krav til

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET HELSE MIDT-NORGE RHF STYRET Sak 75/13 Internrevisjonsrapporter - intern styring og kontroll med bruk og utnyttelse av elektronisk pasientjournal Saksbehandler Ellinor Wessel Pettersen Ansvarlig direktør

Detaljer

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan 2016. Voksenopplæringen. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Voksenopplæringen Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

Godkjent av: Programstyret 27.05.2013

Godkjent av: Programstyret 27.05.2013 RHF 1 av 7 1 Formål Ledere har ansvar for at pasientsikkerhet blir ivaretatt og for at de ansatte har kompetanse og følger helseforetakets aktuelle prosedyrer for bruk av pasientadministrativt system og

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF

Internrevisjonsrapport 01/2014. Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonsrapport 01/2014 Kompetanse, arbeids- og hviletid i bilambulansetjenesten i Helgelandssykehuset HF Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 27.02.2014 1 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... 3 1.1

Detaljer

Alta kommune. Sluttrapport: Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene

Alta kommune. Sluttrapport: Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Alta kommune : Samspillkommune 30 Elektronisk informasjonsutveksling i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene 02.04.2009 Godkjent av: Per Prebensen Side 2 av 6 Innhold 1. Bakgrunn for prosjektet... 3 2.

Detaljer

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet

Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet. v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Kvalitetsutvikling og kompetansebygging i barnevernet v/ Marit Gjærum Avdelingsdirektør, Barne-, ungdoms og familiedirektoratet Side 1 Side 2 En blandet historie Side 3 Vekst og utvikling for barn, unge

Detaljer

Vedtekter for Osloregionen

Vedtekter for Osloregionen Vedtekter for Osloregionen Utarbeidet av Arbeidsutvalget for Osloregionen 26.8.2004 Godkjent på stiftelsesmøtet for Osloregionen 17.12.2004 Endret i Samarbeidsrådet for Osloregionen 30.5.2006 Side 2 Osloregionen

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 05.05.14 SAK NR 037 2014 HELHETLIG PLAN FOR VIRKSOMHETSSTYRING 2014 Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar redegjørelsen om arbeidet med å videreutvikle virksomhetsstyringen

Detaljer

HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE OM ET FORSVARLIG SYSTEM I OPPLÆRINGSLOVEN

HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE OM ET FORSVARLIG SYSTEM I OPPLÆRINGSLOVEN DRAMMEN KOMMUNE Det Kongelige Kunnskapsdepartement Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse 13/11221/5/ANNPOR Arkivkode A00 &13 Deres referanse Dato 09.12.2013 HØRINGSSVAR FRA DRAMMEN KOMMUNE OM ET FORSVARLIG

Detaljer

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon.

På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. På lederutviklingsprogrammene som ofte gjennomføres på NTNU benyttes dette verktøyet. Du kan bruke dette til inspirasjon. Rolleanalyse rollen som leder på NTNU Denne oppgaven går ut på å kartlegge hvilken

Detaljer

Tynset kommune. Overordnet analyse

Tynset kommune. Overordnet analyse Tynset kommune Overordnet analyse i forbindelse med: Plan for selskapskontroll 2012-2015 Innhold Innhold... 2 1 Fremgangsmåte og involvering... 3 1.1 Metode for utarbeidelse av plan... 3 2 Selskap som

Detaljer

Kompetanse og læring. Ved Jan Olav Haugen. Olavsgaard, Skedsmo 14. april 2010

Kompetanse og læring. Ved Jan Olav Haugen. Olavsgaard, Skedsmo 14. april 2010 Kompetanse og læring Ved Jan Olav Haugen Olavsgaard, Skedsmo 14. april 2010 Vågå Hærens sanitet FRT SiA Ahus Skedsmo HiAk Bidra til idèer om kompetanse - i forhold til farlig avfall Hva er kompetanse?

Detaljer

Omfang tjenestetilbud

Omfang tjenestetilbud Omfang tjenestetilbud Tjenestemottaker: Jente 13 år med dobbeldiagnose, har Aspergers Syndrom og tilleggsdiagnose bipolar lidelse, manisk/hypomanisk episode (tentativ diagnose). Tjenesten skal gjennomføres

Detaljer

HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse

HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse HOVEDINSTRUKS FOR Direktoratet for e-helse Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet den 17.12.2015 1. Innledning Etatens offisielle navn er Direktoratet for e-helse, på engelsk Norwegian Directorate

Detaljer

V.1. Kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter

V.1. Kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy og lasteskip under 15 meter Vedlegg side 1 Vedlegg til avtale mellom Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og akseptert elektroforetak om kontroll av elektriske anlegg om bord i fiske- og fangstfartøy og lasteskip med største

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16. Resultat: Innstilling vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16. Resultat: Innstilling vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Metedato: 27.04.2016 Sak: 67/16 Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak: 16/9 Tittel: SAKSPROTOKOLL: TROMSØREGIONENS LANDBRUKSFORVALTNING- EVALUERING OG VIDEREFØRING

Detaljer

Ny arbeids- og velferdsforvaltning

Ny arbeids- og velferdsforvaltning Ny arbeids- og velferdsforvaltning RAMMEAVTALE MELLOM KS OG ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENTET Oslo, 07. april 2006 Halvdan Skard KS Bjarne Håkon Hanssen Arbeids- og inkluderingsdepartementet 1. Bakgrunn

Detaljer

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 27. og 30. oktober 2015 tilsyn med Nav Arna Sosialtjeneste.

Fylkesmannen i Hordaland gjennomførte 27. og 30. oktober 2015 tilsyn med Nav Arna Sosialtjeneste. Saksbehandler, innvalgstelefon Hilde Ordemann, 55 57 22 12 Vår dato Deres dato Vår referanse 2015/9798 Deres referanse Rapport fra tilsyn med Nav Arna sosialtjeneste Adressen til virksomheten: Ådnavegen

Detaljer

Kan være studiesjef, eventuelt må vedkommende samarbeide tett med studiesjefen på dette feltet Sikrer at studiesjef har oversikten, og er involvert i

Kan være studiesjef, eventuelt må vedkommende samarbeide tett med studiesjefen på dette feltet Sikrer at studiesjef har oversikten, og er involvert i Forbedringsprosessen: Studieplanarbeidet Smågruppearbeid på temaet Kommunikasjon og informasjonsflyt Medlemmer i arbeidsgruppen: Cecilie Andreassen (ansvar for innkalling), Ingvild Stock- Jørgensen, Hege

Detaljer

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E)

TITTEL. Del 1: Kortversjon FORFATTER(E) Arild Johnsen OPPDRAGSGIVER(E) TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse, Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: RUSS Prosjektet: Redusert Utstøting og Sykefravær i sykehus

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE

KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE Levanger kommune Verdal kommune KUNNSKAPSLØFTET: PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING FOR PEDAGOGISK PERSONALE I GRUNNSKOLENE I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER 2006-2008 1. Innledning Kunnskapsløftet er en ny og omfattende

Detaljer

Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid. Tilsynet med Øvre Eiker kommune ga ikke grunnlag for å konstatere avvik eller gi noen merknader.

Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid. Tilsynet med Øvre Eiker kommune ga ikke grunnlag for å konstatere avvik eller gi noen merknader. ØVRE EIKER KOMMUNE Barnevern Saksbeh.: Terje Bjerkehagen Tlf.: Deres ref: Vår ref: 2014/1730-16569/2014 Dato: 25.04.2014 Notat Til: Ann Sire Fjerdingstad Fylkesmannens tilsyn med kommunens fosterhjemsarbeid

Detaljer

Kompetanseplan 2012-2015

Kompetanseplan 2012-2015 Kompetanseplan 2012-2015 Strategi for kompetanseheving med tiltak 2012 Barnehageseksjonen Revidert august 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0. Innledning. 1.1. Plangrunnlag 1.2. Læringsarenaer i Sørum kommune

Detaljer

bodø KOMMUNE Tjenesteavtale nr. 1 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom

bodø KOMMUNE Tjenesteavtale nr. 1 NORDLANDSSYKEHUSET NORDLANDA SKIHPPIJVIESSO mellom Tjenesteavtale nr. 1 Enighet om hvilke helse- og omsorgsoppgaver forvaltningsnivåene er pålagt ansvaret for og en felles oppfatning av hvilke tiltak partene til enhver tid skal utføre. mellom NORDLANDSSYKEHUSET

Detaljer

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen

Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Postboks 8111 Dep, 0032 OSLO Telefon 22 00 35 35 fmoapostmottak@fylkesmannen.no www.fmoa.no Organisasjonsnummer: NO 974 761 319 Informasjonsskriv fra Sosial- og familieavdelingen Samarbeid mellom barneverntjenesten

Detaljer

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang.

Aure Kommune- Enhet sykehjem Samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang. Prosedyre for samstemming av legemiddellisten og legemiddelgjennomgang (LMG) i Aure og Tustna Sjukeheim for pasienter med langtidsopphold og andre. Prosedyren tar utgangspunkt i nasjonal veileder for legemiddelgjennomgang

Detaljer

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012

Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Vennskap og deltakelse Kompetansesatsing for barnehageansatte i 2012 Innledning og mål Kunnskapsdepartementet har i mange år arbeidet for å videreutvikle barnehagen som en lærende organisasjon. Kvalitetsutvikling

Detaljer

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord

Internrevisjonsrapport 01/2017. Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonsrapport 01/2017 Risikostyring i Helse Nord Internrevisjonen i Helse Nord RHF, 31.08.2017 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 1 Innledning... 3 1.1 Krav om risikostyring... 3 1.2 Formål...

Detaljer

Samarbeidsavtale om jordmortjenester

Samarbeidsavtale om jordmortjenester Delavtale nr. 8 Samarbeidsavtale om jordmortjenester Samarbeidsavtale mellom Helse Stavanger HF og kommunene i helseforetaksområdet Side 1 av 7 Innhold Parter 3 Bakgrunn 3 Formål 3 Virkeområde 3 Rettskilder

Detaljer

Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT

Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT statens jernbanetilsyn jembare taubane park oq t,vch Borregaard AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 2012-23 BORREGAARD AS - SIDESPOR TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Revisjonsperiode: Foretak:

Detaljer

Etterutdanning for legespesialister

Etterutdanning for legespesialister Etterutdanning for legespesialister Legeforeningen gjennomførte i perioden 2011 2013 en utredning om legespesialisters etterutdanning. Arbeidet ble ledet av Morten Selle. I utredningen ble det redegjort

Detaljer

Nærværskompasset - et veiledningsverktøy for ledere.

Nærværskompasset - et veiledningsverktøy for ledere. Nærværskompasset - et veiledningsverktøy for ledere. Å drive god og nærværsfremmende ledelse er et stort og viktig arbeid for alle ledere i Bergen kommune. Til støtte i dette har nærværsprosjektet utarbeidet

Detaljer

IMPLEMENTERING AV INSTRUKS FOR BUFETAT

IMPLEMENTERING AV INSTRUKS FOR BUFETAT IMPLEMENTERING AV INSTRUKS FOR BUFETAT Samarbeidsforum 9. september 2015 Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet KORT OM BUFETAT 2 BUFDIR / 25.09.2015 HVA ER INSTRUKS FOR BUFETAT? Formål Skal bidra til

Detaljer

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017

Handlingsplan for Mental Helse Telemark 2016-2017 Mental Helse Telemark har som mål å være i takt med organisasjonen nasjonalt og legger sin Handlingsplan ut fra Handlingsplan 2016 for Mental Helse. Det er gjort tilpasninger slik at den samsvarer med

Detaljer

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet

15.01.08. Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet 15.01.08 Mandat, prosjekt rapportering bostedsløse og vanskeligstilte på boligmarkedet Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn...3 1.1 Prosjektets omfang og avgrensninger...3 2 Prosjektets hovedmål...3 3 Organisering

Detaljer

IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Diskusjon med deltakelse fra salen

IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Diskusjon med deltakelse fra salen IKT-styring hvordan kan det gjøres bedre? Innledning ved Arild Jansen, Avd. for forvaltningsinformatikk, UiO Kommentarer fra: Ingunn Cowan, Avdelingsdirektør, Lånekassen Tone Bringedal, Avdelingsdirektør

Detaljer

Fylkesmannen i Oppland

Fylkesmannen i Oppland Fylkesmannen i Oppland Rapport fra tilsyn med kommunale hjemmesykepleietjenester til eldre som har vedtak om hjelp til legemiddelhåndtering og kommunens tiltak for å forebygge og behandle feilernæring

Detaljer

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Anskaffelsens navn: Anskaffelse av rammeavtale - ingeniørtjenester

Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Anskaffelsens navn: Anskaffelse av rammeavtale - ingeniørtjenester Spørsmål og svar til konkurransegrunnlaget Anskaffelsens navn: Anskaffelse av rammeavtale - ingeniørtjenester SPØRSMÅL MOTTATT PR. 29.9.2015 Spørsmål 1: Det vises til konkurransegrunnlagets tekst: I utgangspunktet

Detaljer

REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST

REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST REGION VEST INTERKOMMUNAL PLAN FOR TILSYN AV BARNEHAGER I REGION VEST Kommunen som tilsynsmyndighet Kommunestyret har det øverste tilsynsansvaret med den kommunale forvaltningen og bestemmer hvilket organ

Detaljer

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark

Årsrapport 2014 for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark for fylkesmannens tilsyn med barneverninstitusjoner, omsorgssentre og sentre for foreldre og barn i Telemark 1 BAKGRUNN Fylkesmannen skal etter barnevernloven 2-3 b tredje ledd føre tilsyn med institusjoner

Detaljer

EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER

EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER EGENVURDERING KOMMUNENS ARBEID MED MELDINGER OG TILBAKEMELDING TIL MELDER GJENNOMGANG AV MELDINGER Blir alle skriftlige og muntlige meldinger gjennomgått med en gang de kommer inn (for eksempel med tanke

Detaljer

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold

«Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold «Tid for lek og læring» Kompetanse for mangfold Meld. St. 19 (2015-2016) Melding til Stortinget Tid for lek og læring Bedre innhold i barnehagen Ny kunnskap og endringer i samfunnet Nesten alle barn har

Detaljer

H VO R DA N H E L S E B E R G E N J O B B E R F O R Å L Ø S E O P P D R AGET

H VO R DA N H E L S E B E R G E N J O B B E R F O R Å L Ø S E O P P D R AGET HELSEPERSONELL TIL HUMANITÆR BISTAND I SIERRA LEONE H VO R DA N H E L S E B E R G E N J O B B E R F O R Å L Ø S E O P P D R AGET UTFORDRINGEN Stort utbrudd av ebolasmitte i Vest-Afrika UN Mission for Ebola

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE BAKKELY BARNEHAGE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2013 2013 2012 2011 Ansatte Relevant 1. Faglig og personlig

Detaljer

RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER

RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER Personal og lønn RUTINER FOR BEHANDLING AV ELEVKLAGER Vedtatt av fylkesrådmannen i sak nr 423/06 Iverksatt fra 1. august 2006 1 Bakgrunn Fylkesrådmannens vedtak er basert på en rapport fra en arbeidsgruppe

Detaljer

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania. Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik

Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania. Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania Måltall og utarbeidelse av felles retningslinjer for agering på avvik 1 Innledning Kvalitetssikringssystemet ved Høyskolen Kristiania bygger på åtte kvalitetsområder

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med kommunens plikt til å tilby forsvarlige tjenester innen økonomisk rådgivning ved bydel Nordre Aker Virksomhetens adresse: Gullhaugveien 7,

Detaljer

Rollebeskrivelser for ehandel

Rollebeskrivelser for ehandel Rollebeskrivelser for ehandel I dette dokumentet beskrives roller tilknyttet e-handelsprosessen. Beskrivelsen av de ulike rollene er retningsgivende, men må tilpasses den enkelte virksomhet. Følgende roller

Detaljer

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.:

Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: NILS J. TØMMERBAKK Oqfs'M i LhAA) P-(11 Leka brannstasjon. v/ brannvernleder Leif Pettersen 7994 Leka Deres ref. Vår ref. Saksnr.: Ark.nr.: Dato 519-12 Tilsynsrapport fratilsynetvedlekabrannstasjon. Vedlagt

Detaljer