ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009"

Transkript

1 ÅRSBERETNING / ÅRSREGNSKAP 2009 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24

2 ÅRSBERETNING FOR 2009 Økonomisk utvikling Norsk økonomi nådde konjunkturtoppen mot slutten av Man hadde da hatt fem år med høyere vekst enn trendveksten (potensiell vekst) i fastlandsøkonomien. Dette markerte slutten på den sterkeste vekstperioden på 40 år. I første kvartal 2008 gikk veksten kraftig ned, og finanskrisen høsten 2008 førte til at veksten stoppet opp. Etter tre kvartaler med nedgang i fastlandsøkonomien var det igjen positiv, men svak vekst i 2. og 3. kvartal Økt konsum i husholdninger og offentlig forvaltning bidro klart til veksten. Økningen i konsumet skyldes de kraftige rentekuttene som påvirker disponibel inntekt, mens sterk etterspørsel fra offentlig sektor skyldes ekspansiv finanspolitikk som følge av mottiltak mot finanskrisen. I 3. kvartal var det for første gang på over ett år vekst i industriproduksjonen. Også eksporten har begynt å øke. Det er imidlertid fortsatt nedgang i investeringene i næringslivet og boliginvesteringene. Da finanskrisen startet for fullt høsten 2008 fryktet man en kraftig stigning i arbeidsledigheten. De finanspolitiske tiltak, Bankpakke 1 og 2, samt lave renter sammen med at nedgangen i verdensøkonomien ikke ble så langvarig som fryktet, har gjort at arbeidsledigheten er blitt lavere enn antatt. Den lave styringsrenta startet med Norges Banks rentekutt høsten 2008, som munnet ut i tidenes største rentekutt medio desember 2008 med hele 1,75 prosentpoeng. Ved årets slutt 2008 utgjorde styringsrenta 3 %. Men det skulle ikke stoppe der, og først i juni 2009 ble rentebunnen nådd med en rente på 1,25 %, etter 4 nedsettelser. Utover sommeren ble det klart at nedgangen i nasjonal og internasjonal økonomi hadde begynt å stoppe opp, og i Norge hadde produksjonen og sysselsettingen falt mindre enn ventet. Som følge av dette kom sentralbanken med de første signaler på rentestigning, og i oktober 2009 ble renten satt opp med 0,25 prosentpoeng. Tilsvarende stigning kom medio desember, og ble begrunnet med økt aktivitet i norsk økonomi sammen med bedring i verdensøkonomien. Ved årsskiftet utgjør styringsrenten 1,75 %, som fortsatt er et veldig lavt nivå. Anslagene sier også at styringsrenten vil holde seg på et lavt nivå fremover. Finanskrisen påvirket norske sparebanker negativt, men problemene knyttet seg snarere til likviditeten enn soliditeten. Konkursen i Lehman Brothers i september 2008 førte til at banker over hele verden vegret seg for å låne til hverandre. Påslagene i pengemarkedet ble ekstraordinært høye og det oppstod likviditetsskvis. Men tiltakene som myndighetene satte i gang har hatt god effekt. Likviditetsrisikoen ble redusert gjennom bytteordningen for obligasjoner med fortrinnsrett, sammen med F-lån med lang løpetid. Lånene med lang løpetid ble sist tilbudt i begynnelsen av 2009, mens bytteordningen ble faset ut i løpet av høsten. De midlertidige lettelsene for sikkerhet for lån i sentralbanken ble reversert. Norges Bank har i tillegg varslet at bruk av bankpapirer som sikkerhet vil bli ytterligere begrenset. De mange finanspolitiske tiltakene virker indirekte gjennom å holde produksjon og sysselsetting oppe og dermed dempe bankenes kredittrisiko. I begynnelsen av finanskrisen fryktet man store tap i bankene som følge av dyp realøkonomisk krise. Norske banker har unngått de store tapene siden norsk økonomi ikke ble hardt rammet. Selv om det nå er tegn til bedring i økonomien både nasjonalt og internasjonalt kan lav vekst bety at en del foretak vil få problemer med å betjene gjelden. Bankens virksomhet Evje og Hornnes Sparebank er en selvstendig bank med kontor på Evje. Evje er handelssenter for våre omkringliggende kommuner og vårt lokale næringsliv må kunne sies å være godt. Tradisjonell bankvirksomhet er vårt hovedformål, og vi arbeider for at Evje og Hornnes Sparebank blir det naturlige førstevalg for så vel personkunder som små og mellomstore bedrifter, primærnæringer, offentlig sektor, institusjoner og lag og foreninger i vårt distrikt. Vi ønsker også å beholde og betjene de kunder som av ulike årsaker flytter fra bygda. Vår målsetting er å opprettholde bankens soliditet og selvstendighet, noe vi mener så langt har vært og er til beste for våre kunder og vårt lokalsamfunn. For å kunne opprettholde målsetningen og samtidig ha en sterk posisjon i lokalmarkedet har vi valgt å være medeier i Terra- Gruppen AS. Selskapsgrupperingen gir tilgang på finansielle produkter som etterspørres i markedet, og er også et viktig instrument i forbindelse med utvikling, innkjøp og drift av it-systemer og kompetanse. Gjennom dette eierskapet og med erfarne og dyktige medarbeidere som yter god service, ønsker Evje og Hornnes Sparebank å være en aktiv og profesjonell rådgiver overfor sine kunder. Kapitaldekning - soliditet Bankens soliditet er god med en kapitaldekning ved årets utgang på 17,99 % mot 16,31 % året før. Basel II regelverket for kapitaldekning ble tatt i bruk fra , og Evje og Hornnes Sparebank benytter standardmetoden for kredittrisiko og basismetoden for operasjonell risiko. Myndighetenes krav er minimum kapitaldekning på 8 % (pilar I). Hertil kommer kravet om bankens egen vurdering av risikopåslag (pilar II ICAAP). Bankens kapitaldekning ved årets utgang overstiger dette med god margin. Sparebankens fond er på 130,8 mill. kroner, og det er avsatt 0,5 mill kroner til gavefond. Samlet utgjør bankens egenkapital 10,1 % forvaltningskapitalen (9,51 % året før). Årsregnskapet stilling og resultat Bankens årsregnskap er lagt fram under forutsetning om fortsatt drift, og styret kan bekrefte at forutsetningen for dette er til stede. Regnskapet viser at den betydelige nedskrivning på verdipapirer i 2008 gjennom 2009 har medført en netto inntektsføring på ca 4,7 mill kroner. Den underliggende drift har i 2009 ikke avveket mye fra driften i 2008, noe banken er godt fornøyd med. Dette synliggjøres gjennom tabellen. At netto rente- og kredittprovisjonsinntekter er redusert så vel i kroner som i prosent er noe styret har påregnet. Dog er bildet noe misvisende, ettersom inntekter fra investeringer i pengemarkedsfond gjennom året inngår i posten sum andre driftsinntekter. Inkluderes denne inntekt i rentenettoen utgjør bankens rentenetto 2,29 % av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Reduksjon fra året før utgjør da 0,08 %, hvori også må tas i betraktning at det er betalt full avgift til sikringsfondet i 2009 (utgjør 0,05 %). Reduksjonen er mindre enn hva styret har forventet i et marked med svært lave renter og sterk konkurranse både fra lokale og sentrale aktører. Netto andre inntekter er noe redusert, når man ser bort fra bankens verdipapirinvesteringer. Salg av liv- og skadeforsikring er likevel fortsatt en suksess for banken, men også her merkes betydelig skjerping av konkurransen. Ettersom kundene synes å vektlegge en totalleveranse innenfor bank og forsikring er forsikringsaktiviteter, gjennom vedlikehold av nåværende portefølje og nysalg, en viktig del av bankens samlede virksomhet. Bankens driftskostnader er i 2009 økt med 0,2 mill kroner, men utgjør en lavere andel av gjennomsnittlig forvaltningskapital enn fjoråret. 2

3 Netto tap på utlån og garantier utgjør en kostnad på 4,45 mill kroner, mot en kostnad på 2,71 mill kroner for Årets kostnad til tap refererer seg for det vesentligste til konkurs hos en større kunde, med derpå følgende tap i eiendomsselskap som sto som garantist. For øvrig er nedskrivning på grupper av lån økt med ca 1 mill kroner. Resultatet før skatt utgjør kr 17,7 mill kroner mot 4,5 mill kroner året før. Styret er godt fornøyd med årets resultatoppnåelse, der deler av fjorårets nedskrivning på verdipapirer er reversert, og der bankens hovedaktiviteter er på linje med fjoråret. Dette fremkommer også av talloppstillingen ovenfor Resultatet for regnskapsåret utgjør kr og styret foreslår følgende disponering: Til gaver kr ,- Til gavefond kr ,- Til sparebankens fond kr ,- Utlånsveksten i 2009 utgjør 2,2 %, mens den i 2008 utgjorde 9,2 %. I 2008 var veksten da også påvirket av bortimot stopp i utlån gjennom 3. kvartal. Dette som følge av finanskrisen. Gjennom 2009 er Terra Boligkreditt benyttet av flere av våre kunder, og hadde dette vært vekst på egne bøker ville utlånsveksten vært 6,7 %. I banken har det alltid vært fokus på opprettholdelse av en god innskuddsdekning. Innskuddene økte med 3,4 % gjennom I 2008 var økningen på 7,4 % der siste kvartal var preget av innskyternes fokus på finanskrisen og dermed garantiordningen i Bankenes Sikringsfond. Innskuddsøkningen gjennom 2009 har ved årets utgang gitt oss en innskuddsdekning på 75,4 %, mot en innskuddsdekning året før på 74,5 %. Bankens virksomhet er ikke av en slik karakter at den direkte forurenser det ytre miljø. Men klimaendringer vil etter hvert påvirke sparebankenes virksomhet direkte ved at klimaendringene vil berøre alle mennesker og alle deler av samfunnet. Sparebankene har i mer enn 150 år hatt solid tradisjon for å vise samfunnsengasjement, og det er derfor naturlig for sparebankene å engasjere seg på dette viktige området. Etter styrets mening gir resultatregnskapet og balansen med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om årets virksomhet og bankens stilling ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter utløpet av regnskapsåret som er av vesentlig betydning for banken ut over det som fremgår av årsoppgjøret. Bankens øverste organ er forstanderskapet med 16 medlemmer og som er sammensatt av 12 representanter for innskyterne, 2 representanter fra det offentlige og 2 representanter fra de ansatte. Banken ledes av et styre på fire medlemmer Kontrollkomiteen er forstanderskapets kontrollorgan for tilsyn med bankens virksomhet, og består av 3 medlemmer. Kontrollkomiteen avgir årlig erklæring til forstanderskapet. Styret har besluttet, med utgangspunkt i bankens størrelse, at det ikke etableres internrevisjon i banken. Bankens eksterne revisor bistår med de nødvendige attestasjonsoppgaver. Bankens styring av finansiell risiko Styret i Evje og Hornnes Sparebank er opptatt av at banken skal drives med et risikonivå som er avstemt mot bankens inntjeningsmuligheter og soliditet. Et lavt risikonivå er målsettingen. Det er lagt opp et system for risikovurdering, styring og rapportering til ledelsen som tilfredsstiller Kredittilsynets forskrift om risikostyring og internkontroll av (nr 1080). Forskriften gir muligheter for samordning av risikovurderingene med Basel II regelverket. Risikovurderingene og de iverksatte interne kontrollpunkter er et viktig hjelpemiddel for å redusere den operasjonelle risiko, og banken har løpende fokus på dette. Nedenfor omtales den finansiell risiko bestående av kredittrisiko, likviditetsrisiko samt markedsrisiko. Markedsrisikoen består av renterisiko, kursrisiko og valutarisiko. Kredittrisiko er knyttet til tapspotensialet i utlånsporteføljen og følgelig risikoen for at en kunde ikke kan oppfylle sine forpliktelser ved forfall. Viktige virkemidler for å overvåke og begrense kredittrisikoen er klassifisering, misligholdsrapportering, nøkkeltall og analyser. Banken vektlegger en lav risikoprofil, og har et omfattende regelverk for kredittvurdering, kreditthåndtering og porteføljeovervåking. I tillegg til regelverk er god kjennskap til vesentlige kunder i et begrenset lokalt marked et ekstra godt grunnlag for å vurdere betalingsevne og vilje. Kredittrisiko knyttet til bankens beholdning av verdipapirer er nærmere beskrevet under avsnittet om rente- og kursrisiko. Oppfølgningen og kontrollen med kredittrisikoen betraktes totalt sett som god, og samlet sett vurderes kredittrisikoen som moderat. Personal, arbeidsmiljø og likestilling Banken har ved utgangen av året 16 fast ansatte. Eksklusiv rengjøring er det er utført 13,3 årsverk mot 12,9 årsverk året før. Samarbeidet med de ansatte og arbeidsmiljøet som helhet vurderes som godt. Banken har kollektiv pensjonsforsikring, gruppelivsforsikring og lovbestemt personalgarantiforsikring for sine ansatte. Banken er også tilknyttet AFP-ordningen, og banken har bedriftslegeordning hvor det gjennomføres jevnlig legekontroll av alle ansatte. De fysiske arbeidsforholdene betraktes som gode både hva angår utstyr og arbeidsplasser. Sykefraværet har totalt vært på 2,9 % mot 2,2 % i Det har ikke vært personskader eller materielle skader i løpet av året. Nærmere om risiko knyttet til utlån og garantiansvar kredittrisikoprofil Risikoklassifiseringen er en integrert del av kredittvurderingsprosessen og systemet muliggjør en god overvåkning av risikoutviklingen i bankens utlånsportefølje. Det er gjennom året ikke skjedd vesentlig reelle endringer i bankens risikoprofil, noe som billedliggjøres godt gjennom følgende diagram, som viser forholdet mellom risikoklasser for utlån de siste tre år. Flere av bankens ansatte gjennomført i 2008 videreutdannelse for sertifisering til finansiell rådgiver (MiFID), og holder nå på med forberedelser for godkjenning som autorisert rådgiver. På den tekniske siden er det kontinuerlige forbedringer både på system og saksbehandlernivå. Bankens sikkerhetsutstyr blir jevnlig testet og sikkerhetsrutinene gjennomgås. Av bankens 16 ansatte er det 3 menn og 13 kvinner. Bankens styre består av 4 personer hvorav 1 kvinne og 3 menn. Styret finner i dagens arbeidsmarked den faktiske tilstand hva gjelder likestilling tilfredsstillende, og det er ikke iverksatt eller planlagt iverksettelse av spesielle tiltak i så måte. Eierstyring og selskapsledelse Grunnlag for bankens virksomhet er krav til redelighet og forretningsmoral, og ansatte forventes å ha integritet og holdninger i samsvar med bankens etiske retningslinjer. Bankens løpende oppfølging av rapporteringen som viser misligholdte lån/garantier over 90 dager er fortsatt på et meget lavt nivå og utgjør ved årets utgang brutto 1,15 mill kroner. Etter konkret vurdering er det ikke foretatt nedskrivning på misligholdet. Fra årets utgang rapporteres mislighold etter nye regler til statistisk sentralbyrå. Der skal mislighold over 30 dager få fokus, og bankens samlede mislighold over 30 dager utgjør kun 1,25 mill kroner. Samlede nedskrivninger på lån er på ca. 7,1 mill. kroner og utgjør 0,65 3

4 % av brutto utlån. Styrets mening er at de samlede nedskrivninger er tilstrekkelige. Forventninger til tap på utlån og garantier Det er alltid en risiko ved å låne ut penger, og styret er også innforstått med at vi som bygdas bank må være villige til å ta en viss risiko, dog innenfor forsvarlige grenser. Det må antas at den nedgangskonjunktur vi er kommet inn i vil kunne medføre tap utover det normale. Styret vurderer likevel at nivået på årlige tap ikke vil overstige 0,4 0,6 % av brutto utlån de nærmeste 3 år. Dette baseres på erfaring fra tidligere års tap, kjennskap til bankens lånekunder, vurderinger av bankens utlånsmasse samt samfunnets forventninger om økning i konkurser, arbeidsledighet mv. Årets netto tap på utlån er en kostnad på 4,45 mill kr og er sammensatt av konstaterte tap med tidligere avsetning, konstaterte tap uten tidligere avsetning (omtalt over) samt økte gruppevise nedskrivninger og noe inngang på tidligere års konstaterte tap på utlån/garantier. Tapsføringen utgjør 0,41 % av brutto utlån ved årets slutt. Det er etter styrets vurdering ingen forhold som pr. i dag tyder på at det ligger risiko for betydelige tap i vår utlånsportefølje eller på våre garantistillelser, utover hva som speiles i de individuelle og gruppevise nedskrivninger. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke har tilstrekkelig med likvider til å møte de forpliktelser som forfaller. Viktigheten av en plan for likviditeten fikk finansnæringen merke da finanskrisen var et faktum, og finanskrisen kan i finanssektoren langt på vei omtales som en likviditetskrise (ref beretningens innledning). Finanskrisen medførte omfattende myndighetstiltak gjennom Bankpakke 1 (bytteordningen og F-lån med lengre løpetid) og Bankpakke 2 (Statens obligasjonsfond og Statens finansfond). I Evje og Hornnes Sparebank benyttet vi oss av Bankpakke 1, og tok opp F-lån i Norges Bank ultimo 2008 med 2 års løpetid, samt primo 2009 med 3 års løpetid. Samlet utgjør lånene 55 mill kroner, som tilsvarer 4,2 % av bankens forvaltningskapital. Styret vektlegger at banken skal ha en høy grad av selvfinansiering i kombinasjon med annen langsiktig finansiering av virksomheten. Ved årsskiftet var 75,4 % av brutto utlån finansiert med kundeinnskudd. Av bankens forvaltningskapital er ca 10 % finansiert i det norske obligasjonsmarkedet, etter nedkvittering av obligasjonslån med 21 mill kroner i I tillegg har banken finansiert 14,8 % av forvaltningskapitalen gjennom langsiktige låneforhold med norske finansinstitusjoner og Norges Bank (55 mill, omtalt over). Vi har gjennom hele året hatt kommiterte trekkrettigheter på til sammen 110 mill. kroner, ca 8 % av forvaltningskapitalen. Trekkrettighetene har kun i korte perioder vært benyttet. Likviditetsindikatoren er på et nivå som Kredittilsynet definerer som lav risiko. I dagens marked vil det være løpende behov for likviditet fra pengemarkedet og det er i banken fokus på dette. Gjennom effektiv og god drift, som sikrer god inntjening og minimaliserer tap mener vi å ha god tillit i dette markedet, og nye låneopptak vurderes som kurante. Vårt obligasjonslån på opprinnelig 50 mill kroner, og som er nedkvittert til 29 mill kroner i 2009 forfaller i september Videre forfaller lån til Norges Bank med kr 25 mill kroner i november 2010, mens innlån fra annen finansinstitusjon har forfall med 18 mill kroner i februar. Bankens interne retningslinjer for likviditetsvirksomhet har fokus på ulike rammer og forfallsstruktur. Dette følges opp med målinger som jevnlig fremlegges for styret. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen er under god kontroll. Renterisiko er risikoen for at endringer i rentenivået kan påvirke bankens inntjening i negativ retning og er knyttet til ulik rentebinding på fordrings og gjeldsposter i og utenom balansen. Bankens innlån fra markedet og renten for disse midlene bestemmes av pengemarkedsrenten på fastsatte datoer. I en normalsituasjon vil de vilkår banken oppnår på sine innlån i en kortere periode kunne komme i utakt med de betingelser som gjelder egne lånekunder, noe som bare i mindre grad vil kunne påvirke bankens renterisiko. Banken har en ubetydelig del av innlån / utlån som har fast rente, og disse vil ikke kunne slå vesentlig ut på rentemargin. Bankens beholdning av obligasjoner ble høsten 2008 overført egen forvalter, som også har besørget nye kjøp av obligasjoner etter fastsatte retningslinjer. Deponeringen i Norges Bank er også ivaretatt gjennom forvalter. For bankens samlede virksomhet vurderes renterisikoen som forholdsvis lav idet vi relativt raskt vil kunne tilpasse oss de renteendringer som måtte komme. Kursrisiko Til tross for en forholdsvis kort varighet til rentereguleringstidspunkt for obligasjonsbeholdningen, måtte banken gjennom 2008 nedskrive obligasjonsbeholdningen med ca 6 mill kr. Ca halve beløpet gjenstår å kunne reversere ved ytterligere positiv kursutvikling. Verdireduksjonen er basert på regnskapsprinsippet om laveste verdis prinsipp for papirene individuelt. Obligasjonsbeholdningens kredittrisiko vurderes som moderat til lav. På beholdningen av aksjer, vil det alltid være relativt stor kursrisiko. Aksjene er vurdert til markedsverdi, og gjenværende urealisert nedskrivning utgjør ca 1,5 mill kroner. Beholdningen av aksjer ligger innenfor styrets vedtatte retningslinjer, og styret får jevnlig oppgave over kursutviklingen på disse verdipapirene. Bankens regnskapstall justeres månedlig i forhold til kursutviklingen, og samlet sett vurderes kursrisikoen som moderat. Valutarisiko Banken har kassebeholdning i valuta. Styret mener at banken ikke er eksponert for valutarisiko av vesentlig størrelse. Utsiktene for kommende år Evje og Hornnes Sparebank har en betydelig markedsandel og en sterk markedsposisjon i vårt distrikt. Dette til tross for en sterk konkurransesituasjon i et relativt lite område sett ut fra kommunens innbyggertall. Konkurransen i finansmarkedet vil imidlertid alltid i varierende grad være der, men vi oppfatter at kundekretsen er stabil og lojal. Vi ønsker fortsatt å sette kunden i sentrum og ta vare på den tillit banken har i lokalsamfunnet og hos våre mange fjernkunder, og finanskrisen har gjennom det siste år understreket viktigheten av nettopp å prioritere egne kunder. I banken har vi forventninger til en moderat vekst gjennom 2010, og vi vil ha fokus på en tilfredsstillende balanse mellom bankens kundeinnskudd og utlån, men også på en tilfredsstillende balanse mellom forvaltning og innlån fra markedet. Ytterligere fall i bankens rentenetto må påregnes, og bankene vil også i 2010 svare full avgift til Bankenes Sikringsfond. Styret vil også ha oppmerksomheten rettet mot andre driftsinntekter samt det å holde driftskostnadene på et lavest mulig nivå. Tap på utlån vil også måtte påregnes å kunne oppstå på engasjementer som vi så langt ikke har oppdaget som tapsutsatte. Men under forutsetning av at det ikke skjer vesentlige endringer i rammebetingelsene, da spesielt for små- og mellomstore sparebanker, regner styret med at også 2010 vil gi et tilfredsstillende bidrag fra driften i Evje og Hornnes Sparebank. Takk Styret vil takke alle ansatte for stor innsats og godt samarbeide i året som er gått. Likeså en hjertelig takk til bankens kunder og øvrige forbindelser for deres oppslutning om banken i Vi håper samarbeid og felles innsats skal gi positiv utvikling for distriktet og banken også i årene som kommer. Evje 8. februar 2010 EVJE OG HORNNES SPAREBANK 4

5 RESULTATREGNSKAP (beløp i kroner) Renteinntekter og lignende inntekter Noter Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Andre renteinntekter og lignende inntekter 0 0 Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Andre rentekostnader og lignende kostnader Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Inntekter av aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Garantiprovisjon Andre gebyrer og provisjonsinntekter Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Andre gebyrer og provisjonskostnader Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Netto verdiendring og gevinst\tap på sertifikater, obligasjoner og andre verdip.med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst\tap på aksjer oa.verdipapir med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og finansielle derivater Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdip. som er omløpsmidler Andre driftsinntekter Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter SUM ANDRE DRIFTSINNTEKTER

6 RESULTATREGNSKAP forts. Noter Lønn og generelle administrasjonskostnader Lønn mv. Lønn 14,15, Pensjoner Sosiale kostnader Administrasjonskostnader Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Ordinære avskrivninger Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler Andre driftskostnader Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader Sum andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån, garantier mv. Tap på utlån Tap på garantier Sum tap på utlån, garantier mv Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler Nedskrivninger/reversering av nedskrivning 0 0 Gevinst/tap 0 0 Sum nedskrivning/reversering av nedskivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 0 0 RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT FØR SKATT Skatt på ordinært resultat RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond og/eller gaver Sum disponert

7 BALANSE (beløp i kroner) EIENDELER Noter Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån og fordringer på kunder Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Andre utlån 0 0 Sum netto utlån og fordringer på kunder 3,5, Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning Utstedt av det offentlige Sertifikater og obligasjoner Utstedt av andre enn det offentlige Sertifikater og obligasjoner Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 7, Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Aksjer, andeler og grunnfondsbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Immaterielle eiendeler Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Maskiner, inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter Opptjente ikke motatte inntekter Forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Overfinansiering av pensjonsforpliktelse Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter SUM EIENDELER 1,

8 BALANSE forts GJELD OG EGENKAPITAL Noter Gjeld til kredittinstitusjoner Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Sum innskudd fra og gjeld til kunder 2, Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Egne ikke-amortiserte obligasjoner Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapir Annen gjeld Annen gjeld Sum annen gjeld 6, Påløpte kostnader og mottatte ikke opptjente inntekte Avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser Pensjonsforpliktelser 12, Spesifisert avsetning på garantiansvar Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser SUM GJELD EGENKAPITAL: Opptjent egenkapital Sparebankens fond Gavefond Sum opptjent egenkapital 22, SUM EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL 1, POSTER UTENOM BALANSEN Betingede forpliktelser 3, Forpliktelser Eiendeler deponert som sikkerhet i Norges Bank 6, 7, Godkjent i bankens forstanderskap den 25. februar

9 Noter til regnskapet for 2009 Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover, forskrifter og god regnskapsskikk for sparebanker, og gir et rettvisende bilde av bankens resultat og stilling. Alle tall i notene er oppgitt i hele tusen kroner dersom annet ikke er angitt. Det er under den enkelte note i årsregnskapet redegjort for de benyttede regnskapsprinsipper. Det er ikke gjort endringer i regnskapsprinsipper i Periodisering - Inntekts- og kostnadsføring Renter, gebyrer og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekt eller påløper som kostnad. Opptjente, ikke betalte inntekter tas til inntekt og føres som fordring i balansen. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i balansen. Påløpne kostnader periodiseres i tråd med sammenstillingsprinsippet. For å fastsette pensjonsforpliktelser benyttes aktuar til beregningen. Aksjeutbytte inntektsføres i den periode/det år det mottas. Etableringsgebyrer er av en slik størrelse at de ikke overstiger kostnaden forbundet med etablering av lån/kreditt, og tas følgelig fullt og helt til inntekt i etableringsåret. Finansielle derivater sikringsvurdering Bankens handler med derivater er foretatt i sikringsøyemed. Sikringsforretningene verdsettes etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre.bruken av finansielle derivater omfatter renteswapper samt aksjeindeksavtaler (avtaler som sikrer garantiprodukter solgt til kunder). Note 2 Finansielle derivater og instrumenter Rente og egenkapitalrelaterte instrumenter utenfor balansen Nominelt beløp Virkelig verdi Renteswapper Aksjeindeksavtaler/-swapper Nominelt beløp er den underliggende hovedstol som er grunnlag for beregning av renteinntekter og rentekostnader i resultatregnskapet. Banken har i 2009 ikke hatt handelsportefølje av finansielle derivater. Bankens derivatforretninger har tilknytning til sikring av risikoer som har oppstått i balanseposter. Forretningene er verdsatt etter samme prinsipp som postene de er ment å sikre, og inntekter og kostnader er resultatført i samsvar med de postene de sikrer. Renteswapper Avtaler om å bytte rentebetingelser til markedsbetingelser for et avtalt beløp over en nærmere avtalt periode. Det er kun rentebetalinger som er knyttet til transaksjonsflyten. Aksjeindeksavtaler; Avtaler om å bytte betingelser knyttet opp mot avkastning på gitte aksjeindekser med flytende betingelser. Avtalene skal sikre garantiprodukter solgt til kunder. Omregning av utenlandsk valuta Banken har egen beholdning av valuta. Denne vurderes til dagskurs. Valutasvingninger som banken ellers er utsatt for betraktes som uvesentlige. Note 3 a - Fordeling av inntekt på geografisk område Inntektene fordeler seg i det alt vesentlige geografisk i samme forhold som den underliggende hovedstol av bto utlån og garantier: Brutto utlån % % Evje og Hornnes kommune ,1 % ,3 % Nabokommuner ,1 % ,3 % Landet for øvrig ,8 % ,4 % Sum ,0 % ,0 % Garantier % % Evje og Hornnes kommune ,1 % ,8 % Nabokommuner ,7 % ,7 % Landet for øvrig ,2 % ,4 % Sum ,0 % ,0 % Nabokommuner omfatter Birkenes, Bygland, Iveland, Vennesla og Åseral. 9

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning

Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22 Beretning fra kontrollkomiteen s 23 Bankens tillitsvalgte s 24 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010

ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 ÅRSBERETNING /ÅRSREGNSKAP 2010 Innhold Styrets beretning s 2 4 Resultat regnskap s 5 6 Balanse s 7 8 Noter s 9 20 Kontant strømoppstilling s 21 Revisors beretning s 22-23 Beretning fra kontrollkomiteen

Detaljer

2008 Årsberetning og regnskap

2008 Årsberetning og regnskap 2008 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2008 I 2008 gikk vi fra finansuro til finanskrise. Krisen tiltok for alvor i løpet av høsten. Uroen i finansmarkedet førte til at banker over hele

Detaljer

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår

Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Årsregnskap 2010 148. Forretningsår Styrets årsberetning for 2010 Søgne og Greipstad Sparebank driver sin virksomhet i Søgne og Songdalen kommuner. Bankens primære satsning er på privatpersoner, små og

Detaljer

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår

Årsregnskap 2012 150. Forretningsår Årsregnskap 2012 150. Forretningsår FORRETNINGSIDÈ: SØGNE OG GREIPSTAD SPAREBANK MARKEDSFØRER OG LEVERER BANK- OG FORSIKRINGSTJENESTER. BANKENS PRIMÆRE SATSNING ER PÅ PRIVATPERSONER, SMÅ OG MELLOMSTORE

Detaljer

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter

Utlån. Innskudd. Utvikling Rentenetto. Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004. Utvikling EK-rentabilitet. Utvikling Kostnader/Inntekter Årsrapport 2008 Nøkkeltall 2008 2007 2006 2005 2004 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,95 % 2,11 % 1,98 % 2,30 % 2,51 % Driftsinntekter 0,47 % 0,42 % 0,58 % 0,70 % 0,49 % Driftskostnader 1,55

Detaljer

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Side. Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2009-1 - Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

Årsberetning for 2011

Årsberetning for 2011 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 Årsberetning for 2011 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand Kommune. Virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg

Detaljer

2010 Årsberetning og regnskap

2010 Årsberetning og regnskap 2010 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2010 Veksten i verdensøkonomien tok seg klart opp igjen i 2010 etter det kraftige tilbakeslaget som fulgte i kjølvannet av finanskrisen, men det er

Detaljer

2006 Årsberetning og regnskap

2006 Årsberetning og regnskap 2006 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2006 Lillesands Sparebank driver sin virksomhet i Lillesand kommune. Banken er leverandør av tjenester innenfor finansiering, sparing, plassering,

Detaljer

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68

Nøkkeltall. RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) 3,95 2,32 1,63 4,07 2,39 1,68 Nøkkeltall RESULTATANALYSE (i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital) Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og provisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter

Detaljer

Årsregnskap. 135. regnskapsår

Årsregnskap. 135. regnskapsår Årsregnskap 211 135. regnskapsår Årsberetning 211 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

2007 Årsberetning og regnskap

2007 Årsberetning og regnskap 2007 Årsberetning og regnskap Styrets årsberetning for 2007 Bankens virksomhet drives i Lillesand kommune, og virksomheten har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. I tillegg formidler

Detaljer

Styrets årsberetning 2008

Styrets årsberetning 2008 Styrets årsberetning 2008 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank som drives i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet, håndverksbedrifter

Detaljer

Årsregnskap. 136. regnskapsår

Årsregnskap. 136. regnskapsår Årsregnskap 212 136. regnskapsår Årsberetning 212 Spareskillingsbanken er en selvstendig sparebank i Kristiansand. Bankens forretningsområde er tradisjonell bankvirksomhet, primært for personkundemarkedet,

Detaljer

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29

Styrets årsberetning 3. Resultatregnskap 9. Kontantstrømoppstilling 12. Revisors beretning 28. Beretning fra kontrollkomiteen 29 ÅRSRAPPORT 2010-0- Innhold Side Nøkkeltall 2 Styrets årsberetning 3 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Kontantstrømoppstilling 12 Noter 13 Revisors beretning 28 Beretning fra kontrollkomiteen 29 Tillitsvalgte

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP

ÅRSMELDING OG REGNSKAP ÅRSBERETNING 2008 124. Forretningsår ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2008 GJERSTAD SPAREBANK 1 ÅRSBERETNING 2008 STYRETS ÅRSBERETNING 2008 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor

Detaljer

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 127. Forretningsår ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2011 ÅRSBERETNING 2011 INNLEDNING Gjerstad Sparebank er en selvstendig sparebank med hovedkontor på Brokelandsheia i Gjerstad kommune og med salgskontor i Risør.

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Årsmelding og regnskap 2008 105. forretningsår Styrets årsberetning for 2008 2008 var det året da finanskrisen kom til Norge. Omslaget fra en høykonjektur til nedgangstider slo til for fult, både i norsk

Detaljer

årsberetning og regnskap

årsberetning og regnskap årsberetning og regnskap 213 Lillesands sparebank driver hele sin virksomhet i lillesand kommune. banken har hovedvekt på sparing, finansiering og betalingstjenester. vi formidler også forsikring og plassering

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2010

Årsmelding og regnskap 2010 Årsmelding og regnskap 2010 2. SEPTEMBER 2010 Kronprins Håkon Magnus og kronprinsesse Mette Marit besøker Vegårshei. Elin Smeland leder markeringen. 107. forretningsår Årsberetning for 2010 Nasjonalt I

Detaljer

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011

Mysen Sarpsborg Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring og selskapledelse side

Detaljer

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007

Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 ÅRSRAPPORT 2011 Nøkkeltall 2011 2010 2009 2008 2007 Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 1,72 % 1,43 % 1,57 % 1,95 % 2,11 % Driftsinntekter 0,59 % 0,72 % 0,67 % 0,47 % 0,42 % Driftskostnader 1,38

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår

Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Årsmelding og regnskap 2009 106. forretningsår Styrets årsberetning for 2009 Styrets hovedmål for 2009 var å styrke bankens egenkapital. Dette var et utfordrende mål i et år som begynte med stor usikkerhet

Detaljer

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7

Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Årsrapport 2012 å r s r a p p o r t 2 0 1 1 3 7 Med omtanke for mennesker og verdier - siden 1848 Innholdsfortegnelse Styrets beretning side 4 Resultatregnskap side 14 Balanse side 16 Noter side 18 Eierstyring

Detaljer

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering.

Årsberetning for 2009. Virksomheten og lokalisering. ÅRSRAPPORT 2009 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2009... 3 Virksomheten og lokalisering....3 Bankens rammebetingelser.... 3 Virksomheten i 2009... 4 Strategisk samarbeid... 5 Resultatutvikling... 5

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår

ÅRSRAPPORT 2013. 129. Forretningsår ÅRSRAPPORT 2013 129. Forretningsår INNHOLD 1. Innhold...side 2 2. Styrets beretning side 3 3. Resultatregnskap...side 10 4. Balanse..side 11 5. Generelle regnskapsprinsipper..side 13 6. Noter..side 16

Detaljer

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring

Årsrapport 2012. Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Årsrapport 2012 Årsrapport Kvinesdal Sparebank 2012 DINE DRØMMER VÅR utfordring Side 1 Mye vil ha mer heter det. Har du mye penger fra før kan du få enda mer i banken. STYRETS ÅRSBERETNING 2012 Nøkkeltall

Detaljer

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER.

INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012. 5 STYRETS ÅRSBERETNING. 6 RESULTATREGNSKAP. 12 BALANSE. 13 KONTANTSTRØMANALYSE. 14 NOTER. ÅRSRAPPORT 2012 1 2 INNHOLD BANKSJEFENS OPPSUMMERING 2012... 5 STYRETS ÅRSBERETNING... 6 RESULTATREGNSKAP... 12 BALANSE... 13 KONTANTSTRØMANALYSE... 14 NOTER... 15 REVISJONSBERETNING... 35 KONTROLLKOMITEENS

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2012

Årsmelding og regnskap 2012 Årsmelding og regnskap 2012 109. forretningsår Lokalbanken Vegårshei Sparebank Vegårshei Sparebank ble etablert i 1904, og er en lokal, selvstendig sparebank med hovedkontor i Vegårshei og rådgivningskontor

Detaljer