Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt"

Transkript

1 Undervisningssykehjem Rapport nr. 1/05 Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter: et kvalitetssikingsprosjekt Gerd Sylvi Sellevold og Vigdis Brit Skulberg Nasjonalt formidlingssenter i geriatritri

2 Nasjonalt formidlingssenter i geriatri (NFG) 2005 Grafisk produksjon: Liv Opstvedt Trykk: Allkopi, Bergen ISBN ISSN Kopiering uten tillatelse er forbudt Tidligere publikasjoner: Serien "Nasjonalt geriatriprogram" Rapport nr. 1/98 - Geriatri på god vei Rapport nr. 1/99 - Undervisningssykehjem Rapport nr. 2/99 - Kvalitet i sykehjem Rapport nr. 3/99 - Eldre - sykdom, behandling og egen mestring Rapport nr. 4/99 - Variert kompetanse - Del 1. Sosionomer i arbeid blant eldre Rapport nr. 1/00 - "Vi har ingen tradisjon for geriatri" Rapport nr. 2/00 - Videreutdanning i aldring og eldreomsorg for sykepleiere Rapport nr. 3/00 - Dokumentasjonsrutiner i geriatriske enheter Rapport nr. 4/00 - Variert kompetanse - Del 2. Ergoterapeuter og fysioterapeuter i arbeid blant eldre Rapport nr. 1/01 - Å ha kontakt med hode, hender og hjerte. Selvdrevne og tverrfaglige studiegrupper Skriftserie nr. 1/00 - Herfra til et scenario ved årtusenskiftet Skriftserie nr. 2/00 - Geriatri og samhandling i helsetjenesten Serien "Geriatri i Norge": Rapport nr. 1/02 - Variert kompetanse - Del 3. Logopeder og ernæringsfysiologer i arbeid blant eldre Rapport nr. 2/02 - Tverrfaglig videreutdanning i aldring og eldreomsorg Rapport nr. 1/04 - Kunnskap Kvalitet Trivsel. Sykehjemmet som læringsarena for hjelpepleiere og omsorgsarbeidere Rapport nr Geriatri: et fagfelt i utvikling. Foredrag fra seminar ved prof. Harald Nygaards avgang Serien "Undervisningssykehjem": Rapport nr. 1/02 - Kompetanseutvikling i eldreomsorgen Rapport nr. 2/02 - Program for å rekruttere og beholde nye sykepleiere Rapport nr. 1/03 - Munn- og tannstell på sykehjem Rapport nr. 2/03 - Å huske og å minnes - to sider av samme sak Rapport nr. 3/03 - Rehabilitering og ettervern - fokus på ansvar og læring Rapport nr. 1/04 - Veiledende sykepleieplaner. Et verktøy for å kvalitetssikre dokumentasjon isykehjem Rapport nr. 2/04 - Samarbeid og kommunikasjon med pårørende: pårørendeprosjekt ved et undervisningssykehjem Annen litteratur: Spiseforstyrrelser blant eldre. Informasjonshefte DSH NFG NFG UNIFOB SHdir Rapportene kan bestilles hos: Nasjonalt formidlingssenter i geriatri Besøksadr.: Ulriksdal 8, 5009 Bergen Postadr.: Postboks 6165 Postterminal, 5892 Bergen Tlf.: / 91 98/ 91 99/ Fax: E-post: 2

3 Innhold Presentasjon av forfattere... 5 Innledning... 6 DEL 1. Mat og måltider i sykehjem oppfinnsomhet og omtenksomhet i praksis... 7 Av Vigdis Brit Skulberg Kapittel 1. Kvalitet i ernæringsarbeidet... 8 Kvalitetsforskriften... 8 Mat gjennom livet... 9 Mat og etiske dilemma... 9 Moralens pekefinger... 9 Kunnskap...10 Ansvar...10 Kapittel 2. Gode måltider Hygiene i matarbeidet Kapittel 3. Anbefalinger for kostholdet Måltider...13 Meny i sykehjem...15 Nok mat og drikke?...17 Hva er følgene av for lite mat?...18 «Hjertekortet» et hjelpemiddel for å oppdage faresignaler på et tidlig tidspunkt Utsatte eldre...21 Avslutning...22 Del II Et kvalitetssikringsprosjekt Av Gerd Sylvi Sellevold Kapittel 1. Innledning Rapportens struktur...26 Bakgrunn for valg av tema

4 Kapittel 2. Utfordringer knyttet til å dekke ernæringsbehovet hos eldre sykehjemspasienter Underernæring - en aktuell problemstilling hos mange sykehjemspasienter Konsekvenser av underernæring hos sykehjemspasienter...30 Å forebygge er viktigere og enklere enn å behandle...31 Kapittel 3. Forberedende aktiviteter Beskrivelse av undervisningssykehjemmet i Oslo...33 Pasientenes ernæringstilstand før prosjektstart...34 Etablering av prosjektgruppe...34 Kartlegging...36 Behov for å øke kompetansen hos personale...38 Endringsmotivasjon...39 Kapittel 4. Utvikling og vurdering av kvalitetsmål og kriterier Utvikling av kvalitetsmål og kriterier...41 Kartlegging for å finne de utsatte pasientene...42 Vurdering av kvalitetsmål og -kriterier med drøfting av resultater Kapittel 5. Endring av rutiner for kosthold og ernæring i tråd med de avdekkede behovene Anbefalinger når det gjelder gode rutiner for kosthold Endringsarbeid i ernæringsgruppa Prosedyren "Rutiner for kosthold og ernæring" etablert som en del av sykehjemmets kvalitetssystem Kapittel 6. Tilbakeblikket Evaluering av resultater...58 Hindringer og rammefaktorer...59 Faktorer som bidro til resultater Litteraturreferanser Vedlegg

5 Presentasjon av forfattere Vigdis Brit Skulberg. Klinisk ernæringsfysiolog med utdannelse fra Universitetet i Oslo. Faglig leder i Helse- og velferdsetaten i Oslo kommune. Hennes bidrag til rapporten er basert på erfaringer fra arbeidet i Oslo kommune med råd og veiledning til ansatte i pleie- og omsorgstjenestene om ernæring til eldre. Gerd Sylvi Sellevold. Sykepleier med hovedfag i sykepleievitenskap. Videreutdanning i Aldring og eldreomsorg fra Lovisenberg diakonale høgskole Praksiserfaring fra eldreomsorgen siden 1987, som sykepleier og opplæringssykepleier. Fra 1999 til 2001ansatt som fagutviklingskonsulent ved Undervisningssykehjemsprosjektet. Fram til faglærer ved Videreutdanningen i Aldring og eldreomsorg ved Lovisenberg diakonale høgskole. Er nå ansatt som høgskolelektor ved Lovisenberg diakonale høgskole, avdeling for grunnutdanning. Takk til Marit Kirkevold og Margrete Hestetun for hjelp til utforming og utøvelse. Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 5

6 Innledning Arbeid med mat og måltider er en ansvarsfull oppgave for ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Mattilbudet skal bidra til å tilfredsstille grunnleggende behov for energi og næring. Måltidene skal fremme trivsel og helse. For å mestre hverdagen best mulig trenger de eldre nok mat og drikke. De er alle enkeltindivider som skal i møtekommes. Noen er helt avhengig av andre for å dekke behovet for mat og drikke. Kunnskap om ernæring er en forutsetning for å gjøre en god jobb. Like viktig er den ansattes praktiske ferdigheter når måltider skal tilrettelegges, og personalets væremåte overfor den som skal spise. Det er ikke enkelt å få personer med liten appetitt til å hygge seg med maten og spise mer. For å lykkes på dette området i sykehjem, vil det kreves arbeid på flere nivå. Kompetansen til alle ansatte som har berøring med mattilbudet vil innvirke. Det vil si de av personalet som arbeider med alt fra innkjøp, tilbereding, servering, assistering ved matinntak og oppfølging. Likeledes vil organiseringen og rutinen ved sykehjemmet ha en sterk påvirkning til hvor vidt man lykkes med å tilby beboerne nok mat, riktig mat og hyggelige måltider. Del 1 gir en innføring i hva ansatte bør ha kjennskap til for at beboerne i sykehjem skal oppleve å ha et godt mattilbud. Kapitlet er skrevet med utgangspunkt i erfaringer fra ernæringsarbeid i Oslo kommune. Her har Helse- og velferdsetaten to stillinger for klinisk ernæringsfysiolog med spisskompetanse for å veilede ansatte i pleie- og omsorgstjenestene. Ansatte både i sykehjem og andre tjenestesteder i kommunen kan henvende seg dit ved behov for råd og veiledning. Del 2 presenterer et fagutviklingsprosjekt som ble gjennomført ved undervisningssykehjemsprosjektet i Oslo. Hensikten med dette prosjektet var å kvalitetssikre dekking av ernæringsbehovet til pasienter i sykehjem. For å oppnå dette ble det blant annet etablert en ernæringsgruppe bestående av ansatte fra ulike avdelinger og med spesiell kompetanse på hvordan gamle syke personer skal få dekket sitt behov for mat og drikke. Selv om rapporten er skrevet spesielt for ansatte på sykehjem, vil forhåpentligvis mye kunne overføres til andre tjenestesteder der en møter eldre skrøpelige personer. Eksempelvis vil arbeid med mat til brukere av hjemmetjenestene være annerledes fordi brukerne bor i sine private hjem. I hjemmene inntas måltidene ofte i eget selskap, matinnkjøp foretas i den enkelte husholdningen og brukeren er selv kjøkkensjefen. Likevel vil mye av det som omtales i denne rapporten, spesielt Del 1, kunne overføres også til denne gruppen eldre. Oslo, mars 2005 Margrete Hestetun Prosjektleder for undervisningssykehjemsprosjektet i Oslo 6 Undervisningssykehjem

7 Del I Mat og måltider i sykehjem - oppfinnsomhet og omtenksomhet i praksis Av Vigdis Brit Skulberg Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 7

8 Kapittel 1. Kvalitet i ernæringsarbeidet «Man kan ikke leve godt, elske godt eller sove godt om man ikke har spist godt.» Virginia Woolf Kvalitetsforskriften Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene skal bidra til å sikre at personer som mottar pleie og omsorgstjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven får ivaretatt sine grunnleggende behov med respekt for det enkelte menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel (1). Dette gjelder også i arbeidet med mat og måltider. For å følge opp forskriften skal kommunen etablere et system av prosedyrer. Det skal utarbeides skriftlige prosedyrer som søker å sikre at brukerne får tilfredsstilt grunnleggende behov blant annet ved: - tilstrekkelig mat og drikke - variert og helsefremmende kosthold - rimelig valgfrihet i forhold til mat - tilpasset hjelp ved måltider - nok tid og ro til å spise En forutsetning for å nyte maten er å kunne bite i og tygge det som serveres. I kvalitetsforskriften regnes nødvendig tannbehandling og ivaretatt munnhygiene blant grunnleggende behov. Veileder til kvalitetsforskriften gir mer utfyllende informasjon (2). Her omtales blant annet bruk av kvalitetsindikatorer i forhold til måltider. Arenaer for refleksjon og ettertanke der måltidet og ernæringsoppfølging kan være aktuelle tema, foreslås i veilederen. Mat gjennom livet Hvert menneske har sin mathistorie og sine preferanser i matveien formet blant annet av hvor man har sine røtter, religion og leveforhold. Ved 85-års alder er kanskje måltider fortært. En 90 åring kan ha mer enn middager bak seg. Et gammelt menneske har følgelig lang erfaring med mat og drikke, og kjenner best selv hvilken mat som smaker. Noen eldre ønsker helst tradisjonsrik mat, mens andre igjen er interessert i å prøve ny mat. Unge pleiere tilhører en annen matgenerasjon enn beboerne som de skal 8 Undervisningssykehjem

9 tilrettelegge for. Noen religioner har matregler som kan være ukjente for pleiere som ikke selv tilhører trossamfunnet. Felles for alle beboere er at de har hver sin mathistorie med seg og ulike ønsker for måltidene. Det tar tid å bli kjent, også på matområdet. Oppgaven med å fange opp hva som er god og trygg mat bør begynne fra første stund beboeren kommer til sykehjemmet. Pårørende som har kjent beboeren i mange år kan her være til hjelp. Ønsker ikke å være til bry En beboer sa til studenten som besøkte sykehjemmet: «Jeg har alltid spist litt kveldsmat i halv ni-tiden. Men det siste måltidet her er jo klokka seks. Du må ikke si dette til pleierne, jeg har det jo så bra her.» Vi erfarer at mange eldre er forsiktige med å komme med ønsker og synspunkter. Samtidig er det beboere som har vansker med å gjøre seg forstått. Det er spesielt å være avhengig av andre for å mestre hverdagen og få mat på bordet. Dette kan føre til at beboerne blir lite kravstore når det gjelder mat og måltider. Personalet har en stor utfordring for å bli kjent med den enkelte beboerens matønsker. Både dialog og observasjon må til. Samtale om ønsker for måltidene krever gjerne tid og fortrolighet. Pårørende som kjenner godt til tidligere matvaner, kan være til støtte. Mat og etiske dilemma Ansatte møter etiske dilemmaer også i ernæringsarbeidet. Spesielt vanskelig er det å oppleve at en person ikke lenger ønsker å spise. Hvordan skal man forholde seg? Hva ligger til grunn for å avvise maten? Er årsaken sykdom, nedstemthet, mangler ved pleien eller opplevelse av å være mett av dage? Det er viktig at ansatte snakker sammen om slike bekymringer, og unngår å bære på etiske utfordringer alene. En helhetsvurdering der alle berørte parter trekkes inn, er nødvendig. Moralens pekefinger Noen eldre har i alle år spist loff med sirup. Er det rett å nekte servering av dette? Skal eldre påtvinges nye matvaner? Det er viktig å bevare matlysten gjennom å tilby mat som faller i smak hos den som skal spise. Først når maten blir spist, gir den næring. Ofte erfares det at kostholdet varieres av seg selv over tid, forutsatt at beboerne tilbys valgmuligheter og ikke blir sett på som uforanderlige i matveien. Respekt for det enkeltes menneskets selvbestemmelsesrett, egenverd og livsførsel må alltid ligge til grunn for ernæringsarbeidet. Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 9

10 Kunnskap For å gjøre en god jobb, trenger personalet tilstrekkelig kunnskap om ernæring. Opplæring av nyansatte og ekstravakter om sykehjemmets måltider, mattilbud og oppfølgingsrutiner er vesentlig. Til hjelp for opplæringsansvarlige er heftet «Når matkulturer møtes...» laget i samarbeid med ansatte i pleie- og omsorgstjenestene i Oslo kommune. Teksten i heftet er lagt ut på Alle nyansatte bør gjøres oppmerksom på at de er viktige for beboernes måltider og matinntak. Det anbefales at nyansatte i tilknytning til muntlig veiledning i matarbeidet får skriftlig informasjon om matens betydning på sykehjemmet. Folderen «Mat styrker og gleder» er eksempel på slik informasjon (se Ansvar Hvem har ansvaret for de ulike leddene som til sammen skal sikre beboerne nok mat, rett mat og trivelige måltider? Hvem har ansvaret for å vurdere om beboerne inntar nok mat og drikke? Er ansvarsfordelingen uklar, kan dette igjen ramme beboernes mattilbud og ernæringsoppfølging. Kommunikasjonen med kjøkkenet som leverer middag, bør være slik at pleiere på en enkel måte kan gi tilbakemelding om mat som beboerne har vansker med å spise. Faste rutiner for å veie beboerne tilsier ansvarsfordeling for å gjennomføre og vurdere resultatene for den enkelte beboeren. Primærkontaktens ansvar for beboerens ernæring må avklares, også med tanke på dialog med pårørende. Sykehjemmet bør gjennomgå ansvarsforhold og samarbeidsrutiner knyttet til ernæringsspørsmål. En egnet samarbeidsform kan være ordning med kostombud og ernæringsgruppe (3). Forslag til hvordan slike ordninger kan fungere er oppsummert i et eget notat, «Kvalitetssikring av ernæringsarbeidet: Kostombud og ernæringsgruppe» (se 10 Undervisningssykehjem

11 Kapittel 2. Gode måltider Måltidene skal gi både næring og hygge. En arbeidsgruppe med ansatte fra flere sykehjem i Oslo kommune har diskutert hva som gir gode måltider. De kom fram til at følgende er spesielt viktig: Figur 1. Gode måltider Forberedelser Mat og drikke Ved bordet Oppfølging - Positiv holdning - Mat som likes - Tid og ro - Spørre om hvordan hos ansatte og tåles - Fellesskap maten smakte - Informasjon om - God smak - God stemning - Spørre om hvordan maten - Delikat mat - Nødvendig måltidet oppleves - Spørre om det er - Variasjon hjelp - Spørre om det er noe spesielle ønsker - Rett temperatur - Markere som skal huskes for måltidet - Tilpasset måltidets til neste måltid - Dekking av bord - Konsistens avslutning lukt og lyder kan - Små porsjoner skjerpe matlysten og påfyll - Omtanke for tradisjon, kultur religion - Håndhygiene Forberedelser og tilrettelegging er følgelig nødvendig for å lage gode måltider. For å finne ut om måltidet er en god opplevelse for den enkelte beboeren, må ansatte spørre den eldre selv og observere underveis i måltidet. Ved systematisk å observere gjennomføringen av måltidene kan positive og negative forhold avdekkes. Dermed får sykehjemmet et bedre grunnlag for å tilrettelegge for gode måltider. I tillegg bør ansatte og beboere i blant snakke sammen om hva som er gode måltider. Hygiene i matarbeidet En beboer sa til den faste pleieren sin: «Jeg tenker på at noen pleiere ikke er så nøye med håndvasken. Ekkelt at de kanskje ikke vasker hendene før de tar i maten som jeg skal spise.» Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 11

12 Pårørende fikk høre følgende fra en beboer: «Tenk at i dag var middagen faktisk varm! Det er lenge siden sist.» For at maten skal være trygg å spise ved servering, må personalet være nøye med at mat og drikke ikke blir forurenset. Mikrober som kan finnes i maten må heller ikke kunne formere seg. Kunnskap om forebygging av matbåren smitte er viktig for kjøkkenpersonell, men også i høy grad for sykepleiere og andre ansatte som har oppgaver ved avdelingenes postkjøkkener (4). Forskrift om næringsmiddelhygiene (5) og forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (6) er sentrale dokumenter å kjenne til. Ved matlaging og servering er følgende viktig: Håndvask: - Vask alltid hendenefør du lager mat og mellom håndteringen av ulike matvarer. - Vask alltid hendene etter toalettbesøk. - De eldre trenger å vaske hendene før de spiser. Rent arbeidstøy og redskaper: - Ha rene klær ved arbeid på kjøkkenet og servering av mat. - Bruk rene redskaper. Vask kniver og skjærebrett ofte. - Hold kjøkkenbenken ren. Rett temperatur: - Varm mat skal holdes varm (over + 60 o C) helt frem til servering. - Matvarer som trenger å stå kaldt må oppbevares i kjøleskap og ikke stå lenge fremme i romtemperatur. Husk at hver gang kjøleskapsdøra åpnes, stiger temperaturen i kjøleskapet. Pass på at temperaturen i kjøleskapet er under + 4 o C. 12 Undervisningssykehjem

13 Kapittel 3. Anbefalinger for kostholdet I boka Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner er det i et eget kapittel samlet anbefalinger for kostholdet i alders- og sykehjem (3). Det anbefales blant annet at: - Beboeren i størst mulig grad gis mulighet til å få mat etter behov, også utenom faste måltider/mellommåltider. - Tilbud gis om fire faste måltider og minst ett mellommåltid. - Institusjonen jevnlig vurderer sitt mattilbud og serveringsutstyr, for å kunne oppfylle nye gruppers behov og ønsker. - Institusjonen gjør en vurdering av mulighetene for å la beboerne få større innflytelse på menyen og den praktiske tilretteleggingen av mat og måltider. Ved utforming av menyen bør det tas hensyn til forhold som er vanlige blant eldre beboere, som for eksempel liten matlyst, svekket allmenntilstand, dårlig tannhelse og forstoppelse. Maten bør være mest mulig variert. Lokale mattradisjoner bør tas vare på. Når lukte- og smakssansen er nedsatt, kan maten trenge krydder for å gi mer smak. Energibehovet varierer For de fleste eldre reduseres energibehovet med alderen, men behovet for næringsstoffer er uendret eller økt (7). Dette stiller store krav til kostens sammensetning for å tilrettelegge for best mulig tilførsel av næringsstoffer fra mat og drikke. Sykehjemsbeboere har ulikt energiforbruk, og trenger dermed ulike mengder mat (3). Små og lite aktive kvinnelige beboere forbruker kanskje 5,0 MJ (1200 kcal) om dagen. Kraftige menn som er mer aktive kan forbruke 9,0 MJ (2150 kcal) om dagen. Ved planlegging av innkjøp, tillaging og servering bør en regne med at den serverte dagsporsjonen i gjennomsnitt skal gi 1800 kcal (7,5 MJ) per person. «Når matinntaket blir for lite» er et eget kapittel i Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner (3). Hvert måltid skal være energi- og næringstett. Matvarer med mye fett kan med fordel brukes. Betydningen av individuelle løsninger understrekes. Måltider En hjelpepleier fortalte om en beboer: «Han var alltid urolig og masete i morgenstellet. Så foreslo en nyansatt at vi skulle tilby ham litt å spise før vi begynte stellet. Vi ble snart overrasket, han roet seg og morgenstellet gikk lettere.tenk, han var rett og slett sulten på morgenkvisten!» Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 13

14 Maten bør fordeles på fire faste måltider og minst ett mellommål (3). Mulighet til mat bør gis etter behov, også utenom faste tider. De fleste eldre orker kun små porsjoner til hvert måltid. Da trenger de tilbud om mange måltider for å spise og drikke nok. Ved liten matlyst er det spesielt viktig med små, hyppige måltider. Beboere som er urolige om natten kan være sultne. På samme måte kan beboere som våkner tidlig om morgenen være sultne. Tiden mellom siste måltid og første måltid neste dag bør ikke være mer enn 12 timer (8, kap 11.). Figur 2. Illustrasjon av hvordan måltidene kan fordeles gjennom døgnet.(www.hev.oslo.kommune.no Morgenmat Frokost Drikkemåltid Middag Kaffemåltid Senkvelds Kvelds 14 Undervisningssykehjem

15 Meny i sykehjem I Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner beskrives porsjonsstørrelser, måltider og matvarevalg til hjelp for planlegging av kostholdet i sykehjem (3). Eksempel på dagsmeny i sykehjem (ca. 7,5 MJ (1800 kcal): Frokost: 3 halve brødskiver med smør/margarin og pålegg. 1 glass melk, 1 glass juice, Kaffe/te. Mellommåltid: 1 halv brødskive med smør/margarin og pålegg.1 frukt.drikke. Varmrett ( gram kjøtt eller fisk), 1 dl saus, 75 gram grønnsaker, 100 gram poteter og flatbrød. Dessert eller suppe. Vann. Kaffe: Formkake, bolle eller annen kaffemat. Kaffe/te. Kveldsmat: 3 halve brødskiver med smør/margarin og pålegg. 1 glass melk. Senkvelds: 2 halve brødskiver med smør/margarin og pålegg. 1 glass melk. Mer fett Syke og pleietrengende eldre kan ha nedsatt allmenntilstand, liten matlyst og tyggevansker. De kan derfor ha problemer med å spise nok mat i forhold til energibehovet. En fettrik kost anbefales for å redusere volumet på maten som serveres (3). Dette betyr for eksempel at fete meieriprodukter som helmelk, fløte og fet ost kan velges framfor magre alternativ. Videre kan det legges et godt lag med smør eller margarin på hele brødskiva. Smør, margarin, matolje, fløte, egg og rømme kan med fordel tilsettes matretter.tilsett en av disse matvarene til 2 dl posesuppe: - 1 ss smør, margarin eller olje - 1 ss seterrømme - 2 ss kremfølte og suppen inneholder straks mer enn dobbelt så mye energi Les mer om slike mattips i idéheftet «Det lille ekstra», teksten er lagt ut på: I glass og kopp Det er vanlig at tørstfølelsen reduseres hos eldre, men de trenger like mye væske som yngre personer. Forstoppelse kan motvirkes ved å drikke mer. Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 15

16 For å vurdere behovet for væske, beregn 30 ml væske per kg kroppsvekt (3). Mat har et naturlig innhold av vann, ca 500 ml fra alle dagens måltider. Så sant ikke legen har forordnet noe annet, kan 1,5 liter væske i løpet av dagen være et mål for å få i seg nok drikke. For å fremme tilførsel av væske: - Ha drikke lett tilgjengelig. - Server drikke ofte. - La drikke være fast følge ved aktiviteter. Appelsinjuice bør serveres daglig for å sikre tilførsel av vitamin C. Surmelk og yoghurt kan hjelpe ved forstoppelse. Vær oppmerksom på at beboere med diabetes kun bør drikke ett glass juice eller ett glass melk til måltidet på grunn av innhold av melke- eller fruktsukker. Kunstig søtet saft bør tilbys beboere med diabetes og overvekt. Avmagrede beboere har behov for energien i vanlig saft. Te og kaffe virker vanndrivende, men så lenge beboeren minst drikker 1,5 l væske per dag er det liten fare for at beboeren blir dehydrert (uttørret) (9). Når medisiner skal tas, kan dette gjerne kombineres med å drikke litt ekstra. Dette vil øke væsketilførselen og samtidig være positivt for å unngå skader som medikamenter kan gi dersom de blir liggende for lenge i spiserøret. Tilskudd av vitaminer og mineraler Eldre har økt behov for vitamin D, og anbefalt inntak fra kostholdet er 10 µg vitamin D per dag for personer som er eldre enn 60 år (7). Fet fisk som ørret, laks, sild og makrell er gode kilder for vitamin D. I tillegg bør eldre personer som er lite ute i dagslys ta et tilskudd på 10 µg vitamin D per dag (7). En skje (5 ml) tran tilsvarer 10 µg vitamin D. Trankapsler, tranperler og andre vitamintilskudd med vitamin D kan også benyttes. Eldre som spiser lite eller ensidig, anbefales å ta et multivitamin-mineraltilskudd (http://www.sef.no). Næringsdrikker og næringspulver Næringsdrikker og næringspulver inneholder vitaminer og mineraler, men i varierende mengder. For å vurdere om produktet kan være en viktig kilde for vitaminer og mineraler, les varedeklarasjonen og beregn hvor mye som må drikkes for at det skal ha betydning. Slike produkter brukes først og fremst som energi- eller proteinsupplement til annen mat når beboere spiser for lite. Innholdet av energi, karbohydrat, fett og protein i produktet står også oppført på varedeklarasjonen. For at det skal ha effekt, bør inntaket være mer enn noen små slurker av ferdige næringsdrikker og pulverbaserte drikker i løpet av dagen. Lag en drikkeplan i samråd med beboer og lege. Sørg samtidig for at beboeren får mange små måltider i løpet av dagen. Husk at tilsetting av fløte, matolje, smør, margarin, rømme, tørrmelk eller egg i matlagingen eller før servering også bidrar til å energi- eller proteinforsterke maten. 16 Undervisningssykehjem

17 Kostbehandling ved sykdom Ved noen sykdommer er den medisinske behandlingen å følge et spesielt kosthold. Spesialkost eller diett er fellesnavn på en rekke ulike kostformer som legen kan foreskrive som behandling. Konsekvensene av å avvike fra spesialkosten kan for noen være alvorlig, mens andre kan skille mellom hverdag og fest uten at dette får alvorlige følger. Noen eldre kan oppleve kostendringen som en eventuell diett medfører, så negativt at dette ikke oppveies av den positive effekten som spesialkosten kan ha på deres fysiske helsetilstand. Legen kan derfor i samråd med beboer, pårørende og pleiere komme fram til at spesialkost ikke skal brukes. Det er den som skal spise maten som selv må avgjøre om matvalget eventuelt skal avvike fra kostbehandlingen. Maten som tilberedes og tilbys skal imidlertid alltid være i tråd med kravene til spesialkosten som er foreskrevet så sant ikke annet er avtalt med legen. Kjøkkenet som leverer mat må gjøre seg kjent med kravene til spesialkostene som bestilles. Lesing av matvaredeklarasjoner kan være nødvendig for å vurdere om ferdigmat kan inngå i spesialkosten. Når spesialkost skal følges, finn svar på disse spørsmålene: - Hvilke matvarer kan serveres? - Hvilke matvarer bør begrenses? - Hvilke matvarer må utelates helt? - Hva skjer dersom annen mat enn det som inngår i spesialkosten spises? - Hvor lenge skal spesialkosten følges? - Kjenner de som skal lage maten til spesialkosten? - Har den eldre selv, eller pårørende behov for mer kostveiledning? Finn svar på disse spørsmålene etter en stund: - Utelates matvarer som det ikke er nødvendig å unngå? - Spises det nok mat? - Er maten smaksrik og variert? - Hvordan påvirker spesialkosten trivsel og velvære i hverdagen? - Har den eldre selv, pårørende eller personalet behov for mer kostveiledning? Nok mat og drikke? Underernæring oppstår når en person over lengre tid får i seg for lite energi i forhold til grunnleggende behov. Kroppen avmagres. Dette får alvorlige følger for helse og livskvalitet. Årsakene til underernæring kan variere og er ofte sammensatt av en rekke faktorer, inkludert sykdom, funksjonsnedsettelser og mangler ved mattilbudet. For å kunne motvirke ytterligere ubalanse er det viktig å avdekke årsakene til at næringsinntaket blir for lite i forhold til behovene. Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 17

18 Underernæring har ingen presis definisjon. I Sverige beskriver Socialstyrelsen underernæring som en tilstand av ubalanse mellom inntak og omsetning av næringsstoffer med økt risiko for sykdom (10). Siden begrepet underernæring defineres ulikt, brukes ulike markører for underernæring. Vurdering av personens vekt og vektutvikling er imidlertid sentralt. Når det spises lite mat, blir det ofte også drukket for lite. Uttørring forekommer derfor gjerne samtidig med underernæring. I tillegg til sparsom og mørk urin er «stående hudfold» et kjennetegn for uttørring. Ved å observere inntaket av mat og drikke kan ansatte få et bedre grunnlag for å vurdere i hvilken grad mengdene avviker fra tidligere inntak. Samtidig kan sammenligninger gjøres med porsjonene som foreslås i dagsmenyen i Statens ernæringsråds retningslinjer for kostholdet i helseinstitusjoner (3). For beboere som spiser lite bør det lages en plan som beskriver mål for ernæringsbehandlingen og hvordan mattilbudet skal følges opp i praksis. Hva er følgene av for lite mat? Sykepleiere ved sykehjemmet fortalte: «Da beboeren flyttet inn på sykehjemmet, var hun så tynn og skranten. Glemsk og helt utenfor. Så fikk hun faste måltider og nok drikke hos oss. Etter en stund var det en helt annen dame som satt i dagligstua, slett ikke forvirret.» Trøtthet, forvirring og uro kan skyldes for lite mat og drikke. Hverdagen mestres ikke like godt dersom kroppen ikke får tilført nok energi og næring. Følgen er at avhengigheten av andre øker, og livskvaliteten svekkes. Noen konsekvenser av underernæring: - slapphet, apati og nedstemthet - vansker med dagliglivets gjøremål - svekket immunforsvar - svekkede muskler og skjellett - liggesår og redusert sårtilheling redusert lunge- og hjertefunksjon økt dødelighet «Hjertekortet» et hjelpemiddel for å oppdage faresignaler på et tidlig tidspunkt Eldre som spiser eller drikker for lite, bør fanges opp tidlig. Det er alltid lettere å forebygge enn å behandle feil- og underernæring. Ved å se, lytte og prate kan ansatte bli oppmerksomme på tidlige faresignaler. «Hjertekortet» kan brukes som en påmin- 18 Undervisningssykehjem

19 nelse til alle ansatte om å se etter tegn på at eldre spiser og drikker for lite. Oppdages endringer hos den eldre bør dette tas opp med lederen og primærkontakt. «Hjertekortet» er inndelt i fem områder med tilhørende eksempler på tegn ansatte bør legge merke til. Figur 3. Hjertekortet (http://www.sef.no) Observer Mennesket - utseende og væremåte Munnen - vanskelig å spise og drikke Mat og drikke - spiser og drikker lite Matlyst - dårlig matlyst Måltider - lang tid mellom måltidene Eksempel på faresignal Trøtt, slapp, blek, blitt tynnere, nedstemt, forvirret, orker mindre, tiltaksløs. Sår munn, tørr munn, mangler egne tenner, dårlig fungerende tannprotese, klarer ikke å tygge, svelgevansker. Klarer ikke å spise selv, urørt mat eller drikke, matrester på tallerkenen, gammel mat i kjøleskapet. Likegyldig til mat, mangler forslag til innkjøp eller matlaging, pirker i maten, uvel. Sjelden middag, få eller ingen mellommåltider, lang tid fra kveldsmat til frokost Nok mat, rett mat og trivelige måltider for eldre sykehjemspasienter 19

20 Vektoppfølging Ansatte ved et sykehjem fortalte: «Vi mente at få av beboerne våre var undervektige. Så begynte vi med vektkontroll. Da viste det seg at flere veide mye mindre enn vi hadde trodd. Beboerne virker tunge når vi steller dem, men de veier ikke så mye allikevel. Dét er en tankevekker.» Vektoppfølging er den enkleste måten å vurdere om nok mat spises, det vil si om matinntaket dekker energiforbruket. Vektkontroll på sykehjem anbefales derfor hver måned (3). Et uønsket vekttap på fem prosent i løpet av to måneder tyder på at lite mat spises (3). Dette betyr for eksempel et vekttap på 3 kilo for en person som to måneder tidligere veide 60 kilo. Rutinene rundt mattilbudet og måltidene bør da gjennomgås. Tett oppfølging er viktig. Kroppsmasseindeks En av de mest brukte indikatorene på underernæring er kroppsmasseindeks (KMI). Begrepet «body mass indeks» (BMI) er den internasjonale betegnelsen. Følgende formel brukes for å få et mål på antall kilo per kvadratmeter kroppsmasse: Vekt (kg) Høyde (m) x høyde (m) Eksempel: 65 kg/1,70 m x 1,70m = 22,5 Klassifisering av KMI hos voksne i henhold til Verdens helseorganisasjon (11): KMI mindre enn 18,5 = Undervekt 18,5 til 24,9 = Normalvekt 25,0 til 29,9 = Overvekt 30 eller mer = Fedme Eldre mennesker har lavere kroppslengde sammenlignet med yngre år. Dette kan få betydning for hvordan KMI skal vurderes. Undersøkelser tyder på at KMI omkring 25 er forbundet med forlenget levetid for personer som er eldre enn 70 år (12). For eldre personer diskuteres det om intervallet for en normal KMI bør være (13). I Danmark foreslås KMI 24 å være grenseverdi når personer i alderen 65+ skal fanges opp i forhold til risiko for underernæring (9). Dette betyr i så fall at mange beboere i sykehjem trenger økt oppmerksomhet i forhold til matrutinene og måltidene. Det er viktig å huske at en person som har hatt et større vekttap fortsatt kan ha en KMI-verdi innenfor normalområdet. KMI-verdien bør derfor vurderes i sammenheng med eventuelt vekttap. Noen personer har vært magre hele livet, eller holdt den samme lave vekta i mange år. Ved vurdering av en lav KMI-verdi bør også dette tas i betraktning. 20 Undervisningssykehjem

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen

Matlyst gir Livslyst. Folkehelsearbeid. Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen Liv Wergeland Sørbye Evelyn Jakobsen ARBEIDSRAPPORT-2012 2022012202012012 Matlyst gir Livslyst Folkehelsearbeid Et samarbeidprosjekt mellom Utviklingssenter for hjemmetjenester i Bærum kommune og Diakonhjemmet

Detaljer

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær

Om brosjyren. Håper brosjyren gir deg de svarene du søker og at det vedlagte hefte er et nyttig redskap for deg. Magne Wang Fredriksen Generalsekretær Om brosjyren Denne brosjyren er et hjelpemiddel for nære omsorgspersoner som vurder om partneren trenger sykehjemsplass eller som har en partner på sykehjem. Brosjyren er delt inn i fire hovedkapitler.

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen

Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Godt å bli gammel i Norge? - Fra ord til handling i eldreomsorgen Redaksjon: Avdeling for helsepolitikk ved Miriam Kvanvik (prosjektleder), Jorunn Fryjordet, Tor Carlsen, Sara Underland Mjelva og Anjam

Detaljer

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen

Retningslinjer. IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Retningslinjer IS-1484 Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Heftets tittel: Retningslinjer for mat og måltider i barnehagen Utgitt: 08/2007 Bestillingsnummer: IS-1484 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet

Detaljer

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens

Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og framtidas utfordringer for å styrke tjenestetilbudet til personer med demens Sosial- og helsedirektoratet Pb 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Tlf.: 81 02 00 50 Faks: 24 16 30 01 Bestillingsnummer: IS-1486 www.shdir.no IS-1486 Rapport Glemsk, men ikke glemt! Om dagens situasjon og

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen»

Delplan til Omsorgsplan 2015. Demensplan 2015. «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» Demensplan 2015 «Den gode dagen» 2 Demensplan 2015 «Den gode dagen» Forord Fra første øyeblikk har denne regjeringen satt fokus på situasjonen for de som har en demenslidelse

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål

Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde Eide. God kommunikasjon. Vg2 helsearbeiderfag. Bokmål Trude Jægtvik, Stein Kåre Ulvestad, Agnes Brønstad og Hilde ide God kommunikasjon Vg2 helsearbeiderfag Bokmål 1 Til deg som skal bruke boka! God kommunikasjon er en av fire bøker som sammen dekker programområdet

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023

Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Mestrings- og omsorgsmelding 2013 2023 Oppdatering og videreutvikling av strategiene i Eldremelding 2006 2015 og Omsorgsmelding 2008 2015 Vedtatt av kommunestyret 29. januar 2014 Mestrings- og omsorgsmelding

Detaljer

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene

Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder samarbeid med fastlegene Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Tilsyn med kommunenes tiltak for å identifisere, utrede og følge opp hjemmeboende eldre med demenssykdom, herunder Målgruppe:

Detaljer

Lindring ved livets slutt FOSEN

Lindring ved livets slutt FOSEN Kunnskap Nærhet Trygghet Lindring ved livets slutt FOSEN Retningslinjer Utviklingssenter for hjemmetjenester Sør-Trøndelag BJUGN LEKSVIK RISSA ROAN ÅFJORD ØRLAND INNHOLD Innledning... Formål, utarbeidelse

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Nye muligheter i eldreomsorgen

Nye muligheter i eldreomsorgen Helse-Norge mot 2030 Nye muligheter i eldreomsorgen NyAnalyse Sammendrag Norge og norske kommuner møter allerede i dag eldrebølgen, men dette vil forsterke seg mot 2030. Derfor trenger vi å bygge enda

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Endringer i pasient- og brukerrettighetsloven rett til brukerstyrt personlig assistanse (BPA) 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Nærmere om brukerstyrt personlig

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen

Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer fra Midt-Telemark. Geir Møller og Solveig Flermoen Samhandling mellom kommuner og helseforetak Erfaringer fra Midt-Telemark Geir Møller og Solveig Flermoen TF-rapport nr. 266 2010 TF-rapport Tittel: Samhandling mellom kommuner og helseforetak. Erfaringer

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer